Handleiding voor docenten by a48nB0

VIEWS: 0 PAGES: 8

									         Hilfe! ¡Ich ne parle español!
   Een artikel over het communicatiever maken van spreekoefeningen


Waarom spreken mijn leerlingen         Taakgericht Onderwijs
nog zo weinig de doeltaal? Wat         Het belangrijkste doel van Taakgericht
leren ze eigenlijk van spreek-         Onderwijs   is  volgens  Willis  het
oefeningen en in hoeverre kunnen        stimuleren van gespreksvaardigheid
ze zich daarmee redden in het          van leerlingen door het uitvoeren van
buitenland?                   realistische   spreektaken.   (Willis,
                        1996).   In   spreektaken   komen
Dit zijn enkele vragen die MVT-         realistische situaties of problemen aan
docenten   zich stellen.  Wij,  als    de orde, die leerlingen moeten
beginnende docenten Duits, Frans en       voorbereiden      op    spontane
Spaans, hoopten dat onze leerlingen       communicatie met native speakers.
mondiger zouden zijn in de doeltaal.
Na een paar maanden voor de klas te       Een taak bestaat volgens Willis uit drie
hebben gestaan, moesten wij helaas       fases, namelijk de pretaak, de taak zelf
een     laag    niveau    van    en een afsluitende fase, de posttaak.
gespreksvaardigheid     constateren.    Tijdens de pretaak wordt de instructie
Volgens ons komt dit mede door         gegeven en worden taalmiddelen
onrealistische spreekoefeningen uit       verzameld of aangeboden door de
lesmethodes. Hiermee bedoelen wij        docent zelf. Dit kan zowel individueel
spreekopdrachten, zonder realistische      als in groepjes gebeuren, maar ook
of functionele inhoud, waarin alleen      klassikaal. Bij de taak zelf komt de
standaardzinnen gebruikt worden en       spontane communicatie tussen de
daarmee niet levensecht zijn. Wij zijn     leerlingen tot stand en wordt de
van mening dat gespreksvaardigheids-      opdracht uitgevoerd. In de posttaak
training van leerlingen verbeterd kan      vindt de evaluatie en presentatie van
worden door het aanbieden van          het resultaat plaats. Deze fase is
communicatieve    spreektaken.   Om    belangrijk om de leerlingen bewust te
taaldocenten tegemoet te komen,         maken van wat ze geleerd hebben,
hebben wij een schema voor hen         waar hun gebreken liggen en wat het
ontworpen     om    eenvoudiger    nut is voor het echte leven.
spreektaken te maken. Onze aanpak is
gebaseerd    op  de  ideeën  van    Een taak moet volgens Willis aan een
Taakgericht    Onderwijs,    zoals    aantal voorwaarden voldoen: er moet
beschreven in het werk van Jane Willis     sprake zijn van positieve wederzijdse
(Willis, 1996)                 afhankelijkheid.  Hiermee   wordt
                        bedoeld dat leerlingen elkaar nodig
                        moeten hebben voor de uitvoering van
                        de taak. Leerlingen leren ook naar
                        elkaar te luisteren. Dit kan op
                        verschillende manieren bereikt worden,
                        bijvoorbeeld door het creëren van een
                        informatiekloof. In dit geval hebben
                        beide leerlingen een deel van de


                      1
informatie. Een andere manier is het     Om docenten (en onszelf) te helpen,
aanwijzen van verschillende rollen      hebben we een schema ontworpen
binnen de groepjes, bijvoorbeeld een     voor het maken van taken. Het schema
voorzittersrol, een tijdbewaker of een    geeft   keuzemogelijkheden    voor
notulist. Verder is het aanbieden van     verschillende thema’s, situaties en hoe
input in de doeltaal ook een belangrijk    een pretaak, een taak en een posttaak
aspect, bij voorkeur in de vorm van      eruit kunnen zien.
authentiek materiaal. Volgens Westhoff    We hebben in totaal 22 MVT-docenten
wordt de input effectiever naarmate      van het Deltion College te Zwolle, het
deze “natuurlijker, levensechter en      Goois Lyceum te Bussum en Het
functioneler   is”  (Westhoff,  2).    Streek te Ede gevraagd taken te
Daarnaast is het cruciaal dat het       maken met behulp van ons schema en
gebruik van de doeltaal gestimuleerd     een bijbehorend stappenplan. Dit
wordt tijdens het uitvoeren van de      stappenplan bestaat uit vragen over
taak. Doordat de leerlingen als ware     het gebruik van het schema. Dit was
gedwongen worden om in de doeltaal      ook uitgelegd in onze handleiding.
te spreken, produceren ze een pushed     Door het invullen van het stappenplan
output (Westhoff, 2). Hierdoor worden     zouden docenten stapsgewijs een taak
leerlingen zich bewust van hun eigen     kunnen ontwerpen. Vervolgens hebben
taalvaardigheid.               de docenten een enquête ingevuld over
                       hun   mening  over   Taakgericht
Tenslotte speelt samenwerkend leren      Onderwijs en het nut van ons schema.
een belangrijke rol bij de uitvoering     De vraag die we willen beantwoorden
van de taak. Dit concept is voor het     is: In hoeverre helpt ons schema
eerst geïntroduceerd door de Russische    docenten een goede, communicatieve
psycholoog Liev Vygotski. Volgens       spreektaak te ontwikkelen?
Vygotski is de samenwerking tussen
leerlingen de meest effectieve manier     Resultaten
om   een  taal  te  verwerven.     In onze enquête hebben we
Gespreksvaardigheid   wordt  vooral    aan de docenten gevraagd
bevorderd wanneer leerlingen met       wat ze al van Taakgericht
elkaar communiceren in het oplossen      Onderwijs weten en hoe
van problemen (Vygotsky in Nassaji &     gespreksvaardigheid in hun
Swain, 2000).                 lessen geoefend wordt. Daarnaast
                       hebben we hun mening over ons
Het onderzoek                 stappenplan en schema gevraagd. Ten
Zoals eerder aangegeven zijn wij van     slotte hebben we gevraagd in hoeverre
mening dat spreekoefeningen uit        ze de spreektaken in de toekomst
lesmethodes niet realistisch zijn. Ook    zullen gebruiken.
in de literatuur wordt er kritiek geuit
op deze spreekoefeningen (Bolte,       Voorkennis docenten
2005).                    De meeste docenten die mee hebben
Communicatieve    taken   kunnen    gewerkt aan ons onderzoek geven aan
gespreksvaardigheidstraining mogelijk     te weten wat Taakgericht Onderwijs
verbeteren. Wij zeggen niet dat        inhoudt. Slechts één docent Engels gaf
leerlingen door het uitvoeren van       een negatief antwoord op deze vraag.
spreektaken vloeiend de doeltaal zullen    Opvallend is dat vijf docenten hun
leren spreken, maar het oefenen van      antwoord niet toelichten ondanks dat
gespreksvaardigheid    wordt  wel    het hen wel gevraagd werd. Bovendien
realistischer,   effectiever    en    kon het merendeel van de docenten
communicatiever.               niet onder woorden brengen wat
                       Taakgericht Onderwijs inhoudt. Het


                     2
antwoord van een docente Frans luidt       Verder vinden de docenten het schema
bijvoorbeeld: Soms nuttig.            overzichtelijk  en   een   handig
                         hulpmiddel voor het maken van taken.
Gespreksvaardigheid in de les en         Een docent Engels aan het woord: Het
spreekoefeningen                 is net een soort ’checklist’ die je kunt
Alle docenten die mee hebben gedaan       gebruiken om ervoor te zorgen dat je
aan    ons   onderzoek    vinden    bij het maken van een taak goed
gespreksvaardigheid de belangrijkste       nadenkt en niets vergeet. Docenten
vaardigheid voor leerlingen in het        vinden over het algemeen niet dat het
vreemde   taalonderwijs.  Daarnaast     schema veel nieuwe lesideeën geeft.
vinden ze dat de leerlingen zich         Dit was ook niet onze opzet. Ons doel
uiteindelijk in het buitenland moeten      was juist het geven van een scala aan
kunnen redden in de doeltaal. Ook is       mogelijkheden voor spreektaken. Een
de meerderheid het er over eens dat       docente Spaans vat dit mooi samen:
het    belangrijkste   bij    een    Het is een goed overzicht van allerlei
spreekoefening het overbrengen van        mogelijkheden, die ik zo in mijn les
de boodschap is.                 kan gebruiken. Het maakt het veel
Echter,  docenten   verschillen  van    makkelijker om een serie lessen
mening   over  het  oefenen   van    spreekvaardigheid te doen. Belangrijk
gespreksvaardigheid.   Ongeveer   de    is dat docenten aangeven dat ze zowel
helft  maakt   geen   gebruik   van    dankzij het stappenplan als het schema
authentiek   materiaal.   Bovendien     meer inzicht hebben gekregen in het
hebben    docenten   verschillende    maken van taken en waaraan een
opvattingen over het uitvoeren van        goede spreektaak moet voldoen.
spreekoefeningen. Het merendeel van       Docenten    hebben    ook   hun
de docenten vindt het belangrijk dat       kritiekpunten    en    suggesties
leerlingen inspraak hebben op het        geformuleerd. Eén docente Frans
verloop van de dialoog en dat ze vrij      schreef over het schema: Ik denk dat
zijn hun eigen taalmiddelen te kiezen.      het voor de bovenbouw bruikbaarder
Verder geven docenten aan (op één        is. In de onderbouw ben je toch meer
docent na) dat leerlingen sleutelzinnen     bezig met de basis. Je hebt dan nog
uit de methode moeten leren, de         echt de structuur van het boek nodig.
zogenaamde ‘chuncks’.              Een andere docente Frans gaf aan dat
                         ze het in de praktijk niet zal gebruiken:
Stappenplan & schema               Goed bedoeld en leuk bedacht, maar ik
De mening van docenten over het         denk dat je het in de praktijk niet gaat
stappenplan is positief. Docenten        gebruiken. Tenslotte werd de suggestie
geven aan dat ze het stappenplan         gedaan om een kolom voor de
moeiteloos konden doorlopen en dat de      tijdsduur in het schema te verwerken
vragen   duidelijk  waren.   Het      en werd er gevraagd naar een
stappenplan is vooral nuttig voor        stappenplan voor de leerling. Vooral
docenten die voor de eerste keer met       het laatste punt spreekt ons erg aan en
het  schema  werken.  Bijna  alle      zou een goede aanvulling kunnen zijn
docenten geven namelijk aan dat ze        op ons schema.
het stappenplan in de toekomst niet
meer nodig hebben, omdat het schema       Spreektaken in de les en evaluatie
voldoende is.                  Het laatste onderdeel in onze enquête
                         ging over de toepassing van de
 Het is net een soort ’checklist’        (zelfgemaakte) spreektaken in de les
                         en in welke mate zij betere oefening
                         bieden     dan     standaard
                         dialoogoefeningen. Wij hebben kunnen


                       3
vaststellen, dat er geen eenduidige       Taakgericht Onderwijs, bleek dat
reden aan te wijzen is, waarom         docenten dit niet goed onder woorden
docenten wel of niet een taak zouden      konden brengen. Dit is ook te wijten
willen uitvoeren.                aan de vraagstelling, die helaas niet
Vrijwel alle docenten zijn het er echter    eenduidig was. Het was beter geweest
over eens dat spreektaken een leuke,      om naar de definitie van Taakgericht
realistische   manier   zijn  om    Onderwijs te vragen. Ideaal gezien,
gespreksvaardigheid te oefenen: de       zouden wij alle docenten op hetzelfde
leerlingen  leren  naar  elkaar  te    moment hebben moeten instrueren,
luisteren, omdat de gesprekpartners       zodat ook het belang van Taakgericht
afhankelijk   van  elkaar   worden.    Onderwijs   duidelijk  werd.  Wij
Opmerkelijk is, dat er 2 (van de 22)      vermoeden dat docenten nu het belang
docenten zijn die spreektaken niet       van het invoeren van spreektaken
realistischer   vinden    dan   de    (nog) niet (volledig) inzien. Slechts 2
spreekoefeningen uit de methode (!).      docenten houden zich niet aan de
Gelukkig geeft de meerderheid aan,       methode en maken wel al gebruik van
spreektaken   wel  realistischer  te    spreektaken. Naar onze mening is dit
vinden. Toch blijkt ook uit de enquête,     nog veel te weinig.
dat docenten nog steeds in ruime mate
gebruik blijven maken van de dialogen      We hebben gezien dat docenten over
uit de methode. Hoewel de docenten       het algemeen spreektaken realistischer
aangeven, dat leerlingen hun eigen       vinden dan de spreekoefeningen uit de
gemaakte zinnen of zelfgemaakte         methode. Desondanks blijven docenten
woordenlijsten eenvoudiger leren dan      nog steeds in ruime mate gebruik
kant-en-klare dialogen uit de methode,     maken van de dialogen uit de
blijkt uit de vragenlijst ook dat de      methode. Hun ideeën komen dus niet
docenten hun leerlingen wel de         overeen met hun werkwijze. Dit doet
standaarddialogen/-zinnen laten leren.     ons afvragen of docenten kritisch
                        genoeg zijn op het materiaal dat ze
Conclusie en discussie             aanbieden en de manier waarop ze dit
De vraag die we wilden beantwoorden       aanbieden. Helaas kunnen we hier niet
was in hoeverre ons schema docenten       nader op ingaan, omdat ons onderzoek
helpt een goede, communicatieve         daar niet op gericht is.
spreektaak te ontwikkelen? Wanneer
we de reacties bekijken, kunnen we       Wat hoop geeft, is dat de docenten het
concluderen, dat we in onze opzet, een     schema positief waarderen en het een
handig hulpmiddel te creëren, geslaagd     handig en overzichtelijk hulpmiddel
zijn. De reacties van de docenten        vinden, dat ideeën geeft.
wijzen uit dat ze positief tegenover het    Of docenten echter ook het belang
schema staan. Een aantal docenten        inzien van het daadwerkelijk gebruiken
Frans en Engels schreven dat ze het       van het hulpmiddel en of ze daarmee
schema zeker gaan gebruiken!          regelmatig spreektaken in de lessen
                        gaan inzetten is nog de vraag. Hier zou
Toch moeten er wat kanttekeningen        verder onderzoek naar gedaan kunnen
gemaakt worden. Bij het aanbieden        worden. Ten slotte zou het interessant
van ons schema en stappenplan zijn       zijn om de taken die de docenten
wij er bijvoorbeeld van uitgegaan, dat     ontworpen hebben nader te bekijken
de bijgevoegde handleiding genoeg zou      en uit te proberen in de klas.
zijn om docenten te informeren over
de visie van het Taakgericht Onderwijs.
Wanneer wij echter terugvroegen naar      Auteurs: Joanne Ekeris,
de gedachten van de docenten over        Karen García en Suzan van de Rijt.


                      4
Literatuur


   Bolte, H. (2005). Aus dem Paradigma tanzen. Dialogisches Sprechen in der
   Fremd-/Zweitsprache als Orchester von Stimmen. In: OBST 69, 11-44.
   Duisburg: OBST-Redaktion.

   Nassaji, H. en M. Swain. (2000). A Vygotskian perspective on corrective
   feedback in L2: The effect of random versus negotiated help on the
   learning of English articles. In: Language Awareness 9.1, 34-52.

   Westhoff, G.J. (2002b). Een "schijf van    vijf"  voor  het  vreemde-
   talenonderwijs. Bedrijvige talen (26), 9-15.

   Willis, J. (1996). A Framework for Task-Based Learning. Essex: Pearson
   Education Limited.
                   5
    Bijlage: schema
                   Hoe maak ik een taak?

Thema     Situatie       *Pretaak    (authentieke)   *Taak            *Posttaak
                  (taal)     hulpmiddelen
                  hulpmiddelen

Vakantie     Hotel      Methode      Internet    Rollenspel           Evalueren op
         Camping     (chunks)      Email      Toerist/ hotelpers.      inhoud
         VVV                 Brochures    Toerist/ campingpers
         De weg      Woordenboek    Folders     Toerist/ VVVpers.       Evalueren op
         vragen               Reclame     Toerist/inwoner        vorm
         Openbaar     Zelfgemaakte    Advertenties   Toerist/tram,trein,bus,
         vervoer     woordenlijst    Krant       metro, taxi personeel    Combinatie
         Pech                Tv        Toerist/ ANWB         van beide
         onderweg              Radio
         Eigen vakantie           Muziek     Eigen ervaring
         Het weer              Film       Vertellen over elkaar
                           Theater      vakantie
                           Tekst/boek    De weg uitleggen naar
                           Literatuur     school
                           Poëzie
                                   Beschrijving
                                    Camping/hotel
                                     beschrijven
                                    (Ideale) vakantie
                                     beschrijven
                                    Het weer beschrijven

Voorstellen    Jezelf      Methode      Internet    Rollenspel           Evalueren op
         voorstellen   (chunks)      Email      Toerist/inwoner        inhoud
         Familie               Brochures    Werknemer/baas
         Voorstellen   Woordenboek    Folders                    Evalueren op
         Huis                Reclame    Eigen ervaring         vorm
         Woonplaats    Zelfgemaakte    Advertenties   Hobby’s presenteren
         Stamboom     woordenlijst    Krant       aan andere lln       Combinatie
         maken,               Tv                       van beide
         uitleggen              Radio     Beschrijving
         Hobby’s               Muziek      Woning/woonplaats
         presenteren,            Film        beschrijven
         beschrijven             Theater     Familie beschrijven
         CV opstellen            Tekst/boek    Hobby’s beschrijven
         Sollicitatie            Literatuur
                           Poëzie

Werk       CV opstellen   Methode      Internet    Rollenspel           Evalueren op
         Sollicitatie   (chunks)      Email      Toerist/inwoner        inhoud
         Beroepen              Brochures    Werknemer/baas
         Vakantie-,    Woordenboek    Folders                    Evalueren op
         bijbaantje             Reclame    Eigen ervaring         vorm
         Zakgeld     Zelfgemaakte    Advertenties   Vakantie-, bijbaantje
         Loon       woordenlijst    Krant       vertellen          Combinatie
                           Tv        Loon/zakgeld         van beide
                           Radio       vergelijken
                           Muziek      Wat wil je later                            6
                            Film        worden?
                            Theater      Beroep van je ouders
                            Tekst/boek
                            Literatuur   Beschrijving
                            Poëzie      Ideale beroep
                                     beschrijven
                                    Baantje beschrijven

Winkelen     Uitverkoop     Methode    Dezelfde      Rollenspel           Evalueren op
         Inkopen doen    (chunks)    hulpmiddelen als                 inhoud
         voor kerst, sint         de andere     Eigen ervaring
         Verlanglijstje   Woordenboek  thema’s                      Evalueren op
         Prijzen/                       Beschrijving          vorm
         afrekenen     Zelfgemaakte
         Winkels      woordenlijst                           Combinatie
         Op de markt                                     van beide
         Advies/hulp
         vragen

Eten       Bijzondere     Methode    Dezelfde      Rollenspel           Evalueren op
         (lokale)      (chunks)    hulpmiddelen als                 inhoud
         recepten             de andere     Eigen ervaring
         Lievelingseten   Woordenboek  thema’s                      Evalueren op
         Wat lus je                      Beschrijving          vorm
         wel/niet?     Zelfgemaakte
         Dieet, lijnen   woordenlijst                           Combinatie
         Kookboek,                                      van beide
         kookprogram.
         Keukengerei
         Restaurant
         Bar/ Café

Gezondheid    Naar de dokter   Methode    Dezelfde      Rollenspel           Evalueren op
         Naar het      (chunks)    hulpmiddelen als                 inhoud
         ziekenhuis            de andere     Eigen ervaring
         112 bellen     Woordenboek  thema’s                      Evalueren op
         Eerste hulp                     Beschrijving          vorm
         bieden       Zelfgemaakte
         Lichaamsdelen   woordenlijst                           Combinatie
                                                   van beide
Politie     Aangifte doen   Methode    Dezelfde      Rollenspel           Evalueren op
         Hulp vragen    (chunks)    hulpmiddelen als                 inhoud
         Weg vragen            de andere     Eigen ervaring
                  Woordenboek  thema’s                      Evalueren op
                                   Beschrijving          vorm
                  Zelfgemaakte
                  woordenlijst                           Combinatie
                                                   van beide
Liefde      Liefdesgedicht   Methode    Dezelfde      Rollenspel           Evalueren op
         voordragen,    (chunks)    hulpmiddelen als                 inhoud
         maken               de andere     Eigen ervaring
         Valentijnsdag   Woordenboek  thema’s                      Evalueren op
         Datingsites                     Beschrijving          vorm
         Speeddaten     Zelfgemaakte
         Ideale       woordenlijst                           Combinatie
         man/vrouw                                      van beide
         Liefde op het
         eerste gezicht.
         Trouwen                             7
Sport     Eigen sport   Methode    Dezelfde      Rollenspel      Evalueren op
       Sport      (chunks)    hulpmiddelen als            inhoud
       presenteren          de andere     Eigen ervaring
       Spelregels   Woordenboek  thema’s                 Evalueren op
       Topsport                     Beschrijving     vorm
       Topsporters   Zelfgemaakte
       Volkslied    woordenlijst                      Combinatie
       Sportjournaal                             van beide

School    Vakkenpakket  Methode    Dezelfde      Rollenspel      Evalueren op
       Leraren     (chunks)    hulpmiddelen als            inhoud
       Rooster            de andere     Eigen ervaring
       Examen     Woordenboek  thema’s                 Evalueren op
       Klasgenoten                    Beschrijving     vorm
               Zelfgemaakte
               woordenlijst                      Combinatie
                                           van beide
Cultuur    Nationale    Methode    Dezelfde      Rollenspel      Evalueren op
       feestdagen   (chunks)    hulpmiddelen als            inhoud
       Tradities en          de andere     Eigen ervaring
       gewoontes    Woordenboek  thema’s                 Evalueren op
       Volklied                     Beschrijving     vorm
       Vlag      Zelfgemaakte
       Belangrijke   woordenlijst                      Combinatie
       steden                                 van beide
       Muziek
       Film
       Staatshoofd
       Typisch…
                          8

								
To top