Docstoc

HG 925-2006

Document Sample
HG 925-2006 Powered By Docstoc
					      HOT RÂRE Nr. 925 din 19 iulie 2006                                       b) elaborarea sau, dup caz, coordonarea activit ii de elaborare a documenta iei de atribuire ori, în cazul
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public din   organiz rii unui concurs de solu ii, a documenta iei de concurs;
Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor      c) îndeplinirea obliga iilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prev zute de ordonan a de urgen ;
de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii                        d) aplicarea i finalizarea procedurilor de atribuire;
                                                              e) constituirea i p strarea dosarului achizi iei publice.
 Text în vigoare începând cu data de 4 octombrie 2006                                   (2) Celelalte compartimente ale autorit ii contractante au obliga ia de a sprijini activitatea compartimentului
 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM                                        de achizi ii publice, în func ie de specificul documenta iei de atribuire i de complexitatea problemelor care
                                                            urmeaz s fie rezolvate în contextul aplic rii procedurii de atribuire.
 Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare,         (3) Autoritatea contractant are, totodat , dreptul de a achizi iona servicii de consultan , conform prevederilor
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pân la 4 octombrie 2006:                     ordonan ei de urgen , în scopul elabor rii documenta iei de atribuire i/sau aplic rii procedurii de atribuire.
 - Hot rârea Guvernului nr. 1056/2006;                                          ART. 4
 - Hot rârea Guvernului nr. 1337/2006.                                          (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a stabili programul anual al achizi iilor publice.
                                                              (2) Programul anual al achizi iilor publice se elaboreaz într-o prim form pân la sfâr itul ultimului trimestru
 În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat , i al art. 303 alin. (1) din Ordonan a de urgen a      al anului în curs i cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractant
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri  inten ioneaz s le atribuie/încheie în decursul anului urm tor.
publice i a contractelor de concesiune de servicii,                                    (3) Autoritatea contractant are obliga ia, atunci când stabile te programul anual al achizi iilor publice, de a
                                                             ine cont de:
 Guvernul României adopt prezenta hot râre.                                        a) necesit ile obiective de produse, de lucr ri i de servicii;
                                                              b) gradul de prioritate a necesit ilor prev zute la lit. a);
 CAP. 1                                                          c) anticip rile cu privire la fondurile ce urmeaz s fie alocate prin bugetul anual.
 Dispozi ii generale                                                   (4) Dup aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractant are obliga ia de a- i definitiva programul anual
                                                            al achizi iilor publice în func ie de fondurile aprobate i de posibilit ile de atragere a altor fonduri.
  ART. 1                                                         (5) Programul anual al achizi iilor publice trebuie s cuprind cel pu in informa ii referitoare la:
  Se aprob normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public din       a) obiectul contractului/acordului-cadru;
Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor      b) codul vocabularului comun al achizi iilor publice (CPV);
de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii, denumit în continuare ordonan a de      c) valoarea estimat , f r TVA, exprimat în lei i în euro;
urgen .                                                          d) procedura care urmeaz s fie aplicat ;
  ART. 2                                                         e) data estimat pentru începerea procedurii;
  (1) În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizi ie public , orice situa ie pentru   f) data estimat pentru finalizarea procedurii;
care nu exist o reglementare explicit se interpreteaz prin prisma principiilor prev zute la art. 2 alin. (2) din      g) persoana responsabil pentru atribuirea contractului respectiv.
ordonan a de urgen .                                                    (6) În cazul în care autoritatea contractant inten ioneaz s lanseze un sistem dinamic de achizi ii publice,
  (2) În cazul contractelor a c ror atribuire nu intr sub inciden a prevederilor ordonan ei de urgen , autoritatea   aceasta are obliga ia de a preciza aceast inten ie în programul anual al achizi iilor publice.
contractant are obliga ia de a asigura o utilizare eficient a fondurilor în procesul de atribuire, de a promova      (7) Programul anual al achizi iilor publice se aprob de conduc torul autorit ii contractante, conform
concuren a dintre operatorii economici, precum i de a garanta nediscriminarea, recunoa terea reciproc i         atribu iilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil.
tratamentul egal al operatorilor economici care particip la atribuirea contractului.                    (8) Autoritatea contractant are dreptul de a opera modific ri sau complet ri ulterioare în programul anual al
  (3) Pe parcursul aplic rii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are obliga ia de a lua toate m surile  achizi iilor publice, modific ri/complet ri care se aprob conform prevederilor alin. (7).
necesare pentru a evita apari ia unor situa ii de natur s determine existen a unui conflict de interese i/sau       (9) În cazul în care modific rile prev zute la alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesit i ce nu au fost
manifestarea concuren ei neloiale. În cazul în care constat apari ia unor astfel de situa ii, cum ar fi cele      cuprinse ini ial în programul anual al achizi iilor publice, introducerea acestora în program este condi ionat de
prev zute la art. 67 - 70 din ordonan a de urgen , autoritatea contractant are obliga ia de a elimina efectele     asigurarea surselor de finan are.
rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competen elor, dup caz, m suri corective de modificare,     ART. 5
încetare, revocare, anulare i altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corect a procedurii de atribuire    (1) În conformitate cu principiul asum rii r spunderii, stabilirea circumstan elor de încadrare prev zute de
sau ale activit ilor care au leg tur cu acestea.                                    ordonan a de urgen pentru aplicarea fiec rei proceduri sau pentru cump rarea direct intr în responsabilitatea
  ART. 3                                                        exclusiv a autorit ii contractante.
  (1) În aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractant , prin compartimentul intern specializat în atribuirea   (2) Compartimentul intern specializat prev zut la art. 3 alin. (1) are obliga ia de a elabora o not justificativ în
contractelor de achizi ie public , organizat conform prevederilor pct. II.2.3 din Planul de ac iune pentru       toate situa iile în care procedura de atribuire propus pentru a fi aplicat este alta decât una dintre cele prev zute
implementarea Strategiei de reform a sistemului achizi iilor publice, cuprins în anexa nr. 2 la Hot rârea        la art. 20 alin. (1) din ordonan a de urgen sau, în cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din
Guvernului nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reform a sistemului achizi iilor publice, precum i a      ordonan a de urgen .
planului de ac iune pentru implementarea acesteia în perioada 2005 - 2007, are urm toarele atribu ii principale:      (3) Nota justificativ se aprob de conduc torul autorit ii contractante, conform atribu iilor legale ce îi revin,
  a) elaborarea programului anual al achizi iilor publice, pe baza necesit ilor i priorit ilor comunicate de      cu avizul compartimentului juridic, i constituie un înscris esen ial al dosarului achizi iei publice.
celelalte compartimente din cadrul autorit ii contractante;


                             1                                                            2
  (4) În cazul în care urmeaz s fie aplicat procedura cererii de oferte, nota justificativ trebuie s con in       autoritatea contractant trebuie s fie în m sur s motiveze aceste cerin e, elaborând în acest sens o not
numai explica ii cu privire la rezultatul estim rii, conform regulilor prev zute în cap. II sec iunea a 2-a din      justificativ care se ata eaz la dosarul achizi iei.
ordonan a de urgen , valorii contractului de achizi ie public care urmeaz s fie atribuit.                  ART. 9
  ART. 6                                                          Autoritatea contractant are dreptul de a impune ca cerin minim , în raport cu situa ia economic i
  (1) Autoritatea contractant are dreptul de a ini ia aplicarea procedurii de atribuire numai dac sunt îndeplinite    financiar a ofertan ilor/candida ilor, un anumit nivel al unor indicatori economici sau financiari, numai în cazul
în mod cumulativ urm toarele condi ii:                                          în care indicatorii respectivi au o leg tur concret cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului.
  a) produsele/serviciile/lucr rile sunt cuprinse în programul anual al achizi iilor publice, cu excep ia cazului în    ART. 10
care necesitatea atribuirii contractului este determinat de apari ia unei situa ii de for major sau unui caz         (1) Autoritatea contractant are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea
fortuit;                                                         prevederilor art. 23 din ordonan a de urgen i cu condi ia de a preciza acest lucru în documenta ia de atribuire.
  b) sunt identificate sursele de finan are prin care se asigur fondurile necesare în vederea îndeplinirii         (2) În cazul prev zut la alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a solicita îndeplinirea unuia sau mai
contractului de achizi ie public ;                                            multora dintre criteriile de calificare prev zute la art. 176 din ordonan a de urgen , cu condi ia ca setul de cerin e
  c) este întocmit documenta ia de atribuire.                                      minime pe care ofertan ii/candida ii trebuie s le îndeplineasc s fie stabilit prin raportare la fiecare lot în parte i
  (2) Pân la aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractant are dreptul de a achizi iona produse i servicii    nu la întregul contract.
noi, necesare pentru consumul curent, inând seama de nivelul resurselor financiare care pot fi utilizate cu aceast      ART. 11
destina ie, potrivit legii, în perioada respectiv .                                     (1) Atunci când solicit îndeplinirea anumitor criterii de calificare, autoritatea contractant trebuie s precizeze
  (3) Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter   în anun ul de participare i în documenta ia de atribuire informa iile pe care operatorii economici urmeaz s le
de regularitate, încheiate în anul precedent i a c ror durat normal de îndeplinire expir la data de 31          prezinte în acest scop, precum i documentele specifice prin care se pot confirma informa iile respective.
decembrie, dac se îndeplinesc, în mod cumulativ, urm toarele condi ii:                            (2) Documentele solicitate nu trebuie s limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a demonstra
  a) în documenta ia de atribuire, elaborat cu ocazia atribuirii contractului ini ial, s-au prev zut posibilitatea de  îndeplinirea criteriilor de calificare i prin alte mijloace, în m sura în care acestea pot fi considerate edificatoare
suplimentare a cantit ilor de produse i servicii deja achizi ionate, precum i nivelul maxim pân la care va fi       de c tre autoritatea contractant .
posibil o astfel de suplimentare;                                              (3) În cazul în care exist incertitudini sau neclarit i în ceea ce prive te anumite documente prezentate,
  b) în documenta ia de atribuire, precum i în contract este prev zut în mod explicit o clauz prin care dreptul     autoritatea contractant are dreptul de a solicita detalii, preciz ri sau confirm ri suplimentare atât de la
autorit ii contractante de a opta pentru suplimentarea cantit ilor de produse sau de servicii este condi ionat de     ofertantul/candidatul în cauz , cât i de la autorit ile competente care pot furniza informa ii în acest sens. În
existen a resurselor financiare alocate cu aceast destina ie;                               orice situa ie, autoritatea contractant are obliga ia de a asigura o perioad rezonabil de timp pentru furnizarea
  c) valoarea estimat a contractului ini ial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea  preciz rilor/confirm rilor solicitate.
contractant opteaz pentru suplimentarea la nivelul maxim prev zut a cantit ilor de produse sau servicii;           (4) Pentru demonstrarea îndeplinirii obliga iilor prev zute la art. 181 lit. c) din ordonan a de urgen ,
  d) prelungirea contractului ini ial nu poate dep i o durat de 4 luni de la data expir rii duratei ini iale de     ofertantul/candidatul are dreptul de a prezenta ini ial o declara ie semnat de reprezentantul s u legal, prin care s
îndeplinire a acestuia.                                                  confirme c nu se afl în situa ia respectiv ; ofertantul/candidatul are îns obliga ia de a prezenta certificate
                                                             constatatoare privind îndeplinirea obliga iilor de plat a impozitelor, taxelor i contribu iilor de asigur ri sociale,
 CAP. 2                                                         în m sura în care astfel de documente sunt emise în ara de origine sau în ara în care este stabilit, atunci când
 Criterii de calificare i selec ie. Criterii de atribuire                                prime te din partea autorit ii contractante o solicitare în acest sens, dar nu mai târziu de data adopt rii deciziei
                                                             de atribuire.
 SEC IUNEA 1                                                        ART. 12
 Stabilirea criteriilor de calificare i selec ie                                      (1) În prima etap a licita iei restrânse, a dialogului competitiv, precum i a negocierii cu publicarea prealabil
                                                             a unui anun de participare, autoritatea contractant are dreptul de a utiliza pentru selec ia/preselec ia candida ilor
  ART. 7                                                         numai criteriile prev zute la art. 176 lit. c) i d) din ordonan a de urgen .
  Criteriile de calificare i selec ie, astfel cum sunt prev zute la art. 176 din ordonan a de urgen , au ca scop      (2) Selec ia/preselec ia candida ilor reprezint un proces distinct care urmeaz procesului de calificare i care
demonstrarea poten ialului tehnic, financiar i organizatoric al fiec rui operator economic participant la         are ca scop doar limitarea num rului de candida i califica i care vor depune oferta în etapa a doua a licita iei
procedur , poten ial care trebuie s reflecte posibilitatea concret a acestuia de a îndeplini contractul i de a      restrânse sau, dup caz, care vor participa la dialog/negocieri. Selec ia/preselec ia se realizeaz prin acordarea
rezolva eventualele dificult i legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarat         pentru fiecare candidat în parte a unui punctaj care trebuie s reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini
câ tig toare.                                                       contractul ce urmeaz s fie atribuit.
  ART. 8                                                          (3) Autoritatea contractant are obliga ia s precizeze în anun ul de participare i în documenta ia de atribuire
  (1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a restric iona participarea la procedura de atribuire a contractului   modalitatea de acordare a punctajului pe baza c ruia se va realiza clasamentul candida ilor ori de câte ori
de achizi ie public prin introducerea unor cerin e minime de calificare, care:                      urmeaz s realizeze o selec ie/preselec ie a acestora.
  a) nu prezint relevan în raport cu natura i complexitatea contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie
atribuit;                                                          SEC IUNEA a 2-a
  b) sunt dispropor ionate în raport cu natura i complexitatea contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie      Stabilirea criteriilor de atribuire
atribuit.
  (2) Atunci când impune cerin e minime de calificare referitoare la situa ia economic i financiar ori la         ART. 13
capacitatea tehnic i/sau profesional , astfel cum este prev zut la art. 178 alin. (1) din ordonan a de urgen ,


                               3                                                           4
  (1) În cazul în care criteriul utilizat este "pre ul cel mai sc zut", astfel cum este prev zut la art. 198 alin. (1) lit.   b) operatorul sistemului electronic de achizi ii publice (SEAP); în acest din urm caz începând cu data de 30
b) din ordonan a de urgen , stabilirea ofertei câ tig toare se realizeaz numai prin compararea pre urilor           septembrie 2006.
prezentate în cadrul ofertelor admisibile, f r s fie cuantificate alte elemente de natur tehnic sau alte avantaje         ART. 17
care rezult din modul de îndeplinire a contractului de c tre operatorii economici participan i la procedura de          Anun urile prev zute la art. 16 alin. (1) trebuie s con in cel pu in informa iile prev zute în modelele
atribuire.                                                           prezentate în anexa nr. 1, dar, de regul , nu mai mult de 650 de cuvinte.
  (2) Oferta care este declarat câ tig toare în acest caz trebuie s îndeplineasc specifica iile tehnice minime          ART. 18
considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.                       (1) Transmiterea spre publicare a anun urilor prev zute la art. 16 alin. (1) c tre Regia Autonom "Monitorul
  ART. 14                                                           Oficial" se realizeaz printr-o solicitare adresat în scris, care trebuie s fie semnat de o persoan autorizat de
  (1) În cazul în care criteriul utilizat este "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", astfel cum      autoritatea contractant .
este prev zut la art. 198 alin. (1) lit. a) din ordonan a de urgen , stabilirea ofertei câ tig toare se realizeaz prin      (2) Regia Autonom "Monitorul Oficial" public anun urile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la
aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de       data înregistr rii acestora. În cazul anun ului de participare prev zut la art. 114 din ordonan a de urgen , Regia
calcul.                                                            Autonom "Monitorul Oficial" public anun ul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistr rii.
  (2) Algoritmul de calcul, precum i factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi lua i în considerare în cazul         ART. 19
aplic rii criteriului "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", se precizeaz în mod clar i            (1) Transmiterea spre publicare a anun urilor c tre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se realizeaz , pân la
detaliat în cadrul documenta iei de atribuire i vor reflecta metodologia concret de punctare a avantajelor care        data de 31 decembrie 2006, direct de autoritatea contractant , accesând în acest sens adresa de internet
vor rezulta din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertan i.                           http://simap.europa.eu.
  ART. 15                                                            (2) Anun urile transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redacteaz de autoritatea
  (1) Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza cerin ele referitoare la calificare, ca factori de evaluare a    contractant în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene i trebuie s respecte noile formate standard
ofertelor. Prin excep ie, în cazul în care obiectul contractului include presta ii intelectuale, cum ar fi consultan ,     adoptate de Comisia European , disponibile la adresa de internet prev zut la alin. (1).
proiectare i altele asemenea, factorii de evaluare a ofertelor se pot referi i la experien a i/sau preg tirea           ART. 20
profesional ale personalului de specialitate/exper ilor care vor avea roluri esen iale în îndeplinirea contractului.       Transmiterea spre publicare a anun urilor c tre operatorul SEAP se realizeaz numai prin mijloace electronice,
  (2) Atunci când stabile te factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza      prin utilizarea aplica iei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro.
factori care:                                                           ART. 21
  a) nu au o leg tur direct cu natura i obiectul contractului de achizi ie public ce urmeaz s fie atribuit;           Pân la data de 31 decembrie 2006, în cazul contractelor a c ror valoare estimat este mai mare decât pragul
  b) nu reflect un avantaj real i evident pe care autoritatea contractant îl poate ob ine prin utilizarea factorului     valoric prev zut la art. 55 alin. (2) din ordonan a de urgen , perioada cuprins între data transmiterii spre
de evaluare respectiv.                                                     publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizi ii publice, i data limit de depunere a
  (3) Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie s conduc la distorsionarea rezultatului         ofertelor este identic cu perioada minim de timp, prev zut de ordonan a de urgen , dintre data transmiterii
aplic rii procedurii pentru atribuirea contractului de achizi ie public . Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea    spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i/sau în SEAP i data depunerii ofertelor.
contractant are obliga ia de a stabili o pondere care s reflecte în mod corect:
  a) importan a caracteristicii tehnice/func ionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat;     SEC IUNEA a 2-a
sau                                                               Reguli aplicabile dup data de 31 decembrie 2006
  b) cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe care ofertan ii le pot oferi prin asumarea unor
angajamente suplimentare în raport cu cerin ele minime prev zute în caietul de sarcini.                      ART. 22
  (4) Atunci când stabile te criteriile de atribuire, autoritatea contractant trebuie s fie în m sur s motiveze         (1) Dup data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant are obliga ia de a transmite spre publicare
modul în care a fost stabilit ponderea factorilor de evaluare, elaborând în acest sens o not justificativ care se       anun urile de inten ie, de participare i de atribuire c tre operatorul SEAP.
ata eaz la dosarul achizi iei.                                                  (2) Transmiterea spre publicare a anun urilor c tre operatorul SEAP se realizeaz numai prin mijloace
                                                                electronice, prin utilizarea aplica iei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro.
 CAP. 3                                                             ART. 23
 Publicarea anun urilor de inten ie, de participare i de atribuire                                Anun urile pentru care ordonan a de urgen impune obliga ia public rii în Jurnalul Oficial al Uniunii
                                                                Europene se redacteaz de autoritatea contractant într-o limb oficial a Uniunii Europene i trebuie s respecte
 SEC IUNEA 1                                                         forma adoptat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005, care stabile te formatul standard al
 Reguli aplicabile pân la data de 31 decembrie 2006                                      anun urilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prev zute în directivele 17/2004/CE i 18/2004/CE.
                                                                 ART. 24
 ART. 16                                                             (1) Dup transmiterea anun urilor c tre operatorul SEAP, Autoritatea Na ional pentru Reglementarea i
 (1) Pân la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant are obliga ia de a transmite spre publicare          Monitorizarea Achizi iilor Publice are obliga ia de a verifica anun urile respective din punctul de vedere al
anun urile de inten ie, de participare i de atribuire numai c tre Regia Autonom "Monitorul Oficial", în vederea        respect rii regulilor formale de completare, în cel mult dou zile lucr toare de la data primirii acestora în SEAP.
public rii acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizi ii publice.                     (2) Autoritatea Na ional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice are obliga ia ca, în
 (2) F r a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a transmite spre           termenul prev zut la alin. (1), s comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea public rii
publicare anun urile de inten ie, de participare i de atribuire i c tre:                            anun ului.
 a) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;                                            ART. 25


                               5                                                             6
  În cazul în care Autoritatea Na ional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice constat , în       (1) În cazul în care autoritatea contractant prime te solicit ri de clarificare cu privire la prevederile
cursul verific rii anun ului transmis de autoritatea contractant c tre operatorul SEAP, c în forma sau în         documenta iei de atribuire, aceasta are obliga ia de a r spunde la aceste solicit ri, respectând prevederile art. 78
con inutul acestuia exist erori ori omisiuni, aceasta are obliga ia:                           alin. (2) i (3) din ordonan a de urgen .
  a) de a comunica operatorului SEAP respingerea public rii anun ului;                           (2) În cazul în care documenta ia de atribuire a fost pus la dispozi ia operatorilor economici prin asigurarea
  b) de a informa autoritatea contractant asupra deciziei de respingere a public rii anun ului, motivând decizia     accesului direct i nerestric ionat la fi ierul electronic disponibil în SEAP, autoritatea contractant are obliga ia,
respectiv i indicând modul în care erorile/omisiunile pot fi remediate.                          respectând prevederile art. 78 alin. (2) din ordonan a de urgen , de a face cunoscute clarific rile sau eventualele
  ART. 26                                                        modific ri în leg tur cu documenta ia de atribuire, prin crearea unui nou fi ier electronic la care se va asigura
  Anun urile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate ini ial sunt considerate anun uri noi i    accesul direct i nerestric ionat, în mod similar cu accesul la fi ierul ini ial.
fac obiectul tuturor regulilor de transmitere i verificare prev zute în prezenta sec iune.                  ART. 33
  ART. 27                                                          (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a deschide ofertele la data, ora i locul indicate în anun ul de
  (1) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anun ul transmis de autoritatea contractant sau de a-l         participare.
transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, f r ob inerea acceptului de publicare emis de       (2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
Autoritatea Na ional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice.                       (3) În cadrul edin ei de deschidere nu este permis respingerea niciunei oferte, cu excep ia celor care se
  (2) Operatorul SEAP are obliga ia de a asigura transmiterea anun urilor spre publicare în Jurnalul Oficial al     încadreaz în una dintre urm toarele situa ii:
Uniunii Europene, în formatul standard adoptat de Comisia European i în cel mult o zi lucr toare de la            a) au fost depuse dup data i ora limit de depunere sau la o alt adres decât cele stabilite în anun ul de
ob inerea acceptului de publicare.                                            participare;
  (3) Atunci când stabile te perioadele limit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractant are obliga ia de     b) nu sunt înso ite de garan ia de participare astfel cum a fost solicitat în documenta ia de atribuire.
a lua în calcul i marja de timp de 3 zile lucr toare, necesar pentru verificarea anun urilor de c tre Autoritatea      (4) edin a de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de
Na ional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice i pentru transmiterea acestora c tre          exper ii coopta i i de reprezentan ii operatorilor economici, în care se consemneaz modul de desf urare a
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de c tre operatorul SEAP, astfel cum este prev zut la art. 49 alin. (2) i (3)     edin ei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiec rei oferte.
din ordonan a de urgen .                                                   (5) Comisia de evaluare are obliga ia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor
  ART. 28                                                        operatorilor economici participan i la procedura de atribuire, indiferent dac ace tia au fost sau nu prezen i la
  Operatorul SEAP are obliga ia de a publica anun ul în SEAP, în cel mult dou zile lucr toare de la primirea       edin a de deschidere.
acceptului de publicare, dar în nici un caz înainte de data transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al   (6) Orice decizie cu privire la calificarea/selec ia ofertan ilor/candida ilor sau, dup caz, cu privire la evaluarea
Uniunii Europene, dac prevederile ordonan ei de urgen impun aceast obliga ie.                       ofertelor se adopt de c tre comisia de evaluare în cadrul unor edin e ulterioare edin ei de deschidere a
  ART. 29                                                        ofertelor.
  În cazul anun urilor pentru care ordonan a de urgen nu prevede obliga ia public rii în Jurnalul Oficial al        ART. 34
Uniunii Europene, autoritatea contractant are obliga ia de a include în con inutul anun urilor cel pu in           (1) În cazul în care, în cadrul documenta iei de atribuire, a fost prev zut obliga ia îndeplinirii unor criterii de
informa iile prev zute în modelele prezentate în anexa nr. 1, dar, de regul , nu mai mult de 650 de cuvinte.       calificare, astfel cum sunt acestea prev zute la art. 176 din ordonan a de urgen , comisia de evaluare are
  ART. 30                                                        obliga ia verific rii modului de îndeplinire a acestor criterii de c tre fiecare ofertant în parte.
  În cel mult o zi lucr toare dup publicarea anun ului în SEAP, autoritatea contractant are obliga ia de a         (2) Comisia de evaluare are obliga ia de a analiza i de a verifica fiecare ofert atât din punct de vedere al
transmite anun ul respectiv spre publicare i c tre Regia Autonom "Monitorul Oficial".                   elementelor tehnice propuse, cât i din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic .
                                                               (3) Propunerea tehnic trebuie s corespund cerin elor minime prev zute în caietul de sarcini.
 CAP. 4                                                           (4) Propunerea financiar trebuie s se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru
 Aplicarea procedurilor de atribuire                                           îndeplinirea contractului de achizi ie public respectiv.
                                                               ART. 35
 SEC IUNEA 1                                                        Pe parcursul analiz rii i verific rii documentelor prezentate de ofertan i, comisia de evaluare are dreptul de a
 Licita ia deschis                                                    solicita oricând clarific ri sau complet ri ale documentelor prezentate de ace tia pentru demonstrarea îndeplinirii
                                                             criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prev zute la art. 176 din ordonan a de urgen , sau pentru
  ART. 31                                                        demonstrarea conformit ii ofertei cu cerin ele solicitate.
  (1) În perioada cuprins între data public rii anun ului de participare i data limit de depunere a ofertelor,       ART. 36
autoritatea contractant are obliga ia de a asigura oric rui operator economic posibilitatea de a ob ine           (1) Oferta este considerat inacceptabil în urm toarele situa ii:
documenta ia de atribuire.                                                  a) se încadreaz în categoria celor prev zute la art. 33 alin. (3);
  (2) Autoritatea contractant are obliga ia de a preciza în anun ul de participare dac documenta ia de atribuire      b) a fost depus de un ofertant care nu îndepline te cerin ele minime de calificare;
urmeaz s fie ob inut :                                                    b^1) a fost depus de un ofertant care, în ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu i-a îndeplinit sau
  a) în urma unei solicit ri a fiec rui operator economic interesat; sau                         i-a îndeplinit în mod defectuos obliga iile contractuale, fapt care a produs sau este de natur s produc grave
  b) prin accesarea direct i nerestric ionat a unui fi ier electronic, care va fi disponibil în SEAP, astfel cum     prejudicii beneficiarilor acestuia. Modul de îndeplinire a obliga iilor contractuale se dovede te prin mijloace
este prev zut la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonan a de urgen .                            precum certificatele/documentele prev zute la art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) i alin. (3) lit. a) din
  (3) În cazul prev zut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 62 i 77 din ordonan a de urgen .      ordonan a de urgen ;
  ART. 32


                              7                                                             8
  c) constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativ care nu poate fi luat în considerare din    (1) Înainte de stabilirea ofertei câ tig toare, autoritatea contractant are dreptul de a organiza o etap final de
urm toarele motive:                                                    licita ie electronic , dar numai în cazul în care a luat aceast decizie înainte de ini ierea procedurii de atribuire i
  - în anun ul de participare nu este precizat în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;      numai dac a anun at decizia respectiv în anun ul de participare, iar documenta ia de atribuire con ine toate
  - respectiva ofert alternativ nu respect cerin ele minime prev zute în caietul de sarcini;               preciz rile prev zute la art. 164 din ordonan a de urgen .
  d) nu asigur respectarea reglement rilor obligatorii referitoare la condi iile specifice de munc i de protec ie      (2) Licita iile electronice se organizeaz prin intermediul SEAP, în condi iile reglementate de normele
a muncii, atunci când aceast cerin este formulat în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonan a      metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonan a de urgen .
de urgen ;                                                          (3) Autoritatea contractant are obliga ia de a invita la etapa de licita ie electronic numai ofertan i care au
  e) pre ul inclus în propunerea financiar dep e te valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru        depus oferte admisibile.
îndeplinirea contractului de achizi ie public respectiv;                                   (4) În cazul organiz rii etapei finale de licita ie electronic , clasamentul final se stabile te pe baza rezultatului
  f) în urma verific rilor prev zute la art. 202 i 203 din ordonan a de urgen se constat c oferta prezint un       ob inut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective.
pre neobi nuit de sc zut în raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat.                   ART. 39
  (2) Oferta este considerat neconform în urm toarele situa ii:                               (1) Dup ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obliga ia de a elabora, în conformitate cu
  a) nu satisface cerin ele caietului de sarcini;                                     prevederile art. 213 alin. (2) din ordonan a de urgen , un raport al procedurii de atribuire, care se înainteaz
  b) con ine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru        compartimentului intern specializat prev zut la art. 3 alin. (1) i conduc torului autorit ii contractante, în
autoritatea contractant ;                                                 vederea încheierii contractului.
  c) con ine în cadrul propunerii financiare pre uri care nu sunt rezultatul liberei concuren e i care nu pot fi       (2) Compartimentul intern specializat prev zut la art. 3 alin. (1) are obliga ia de a informa to i ofertan ii în
justificate.                                                        leg tur cu rezultatul aplic rii procedurii de atribuire nu mai târziu de 3 zile lucr toare de la primirea raportului
  ART. 36^1                                                        procedurii de atribuire.
  (1) În raport cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. b^1), autoritatea contractant are obliga ia de a elibera        (3) Activitatea comisiei de evaluare înceteaz dup elaborarea raportului procedurii de atribuire.
contractantului documente constatatoare care con in informa ii referitoare la îndeplinirea obliga iilor            ART. 40
contractuale de c tre acesta i la eventualele prejudicii, dup cum urmeaz :                          Procedura de licita ie deschis poate fi aplicat prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP,
  a) pentru contractele de furnizare: în termen de 14 zile de la data recep iei produselor care fac obiectul       în condi iile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din
respectivului contract i, suplimentar, în termen de 14 zile de la data expir rii perioadei de garan ie a          ordonan a de urgen .
produselor în cauz ;
  b) pentru contractele de servicii, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la     SEC IUNEA a 2-a
data termin rii presta iilor care fac obiectul respectivului contract;                            Licita ia restrâns
  c) pentru contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data termin rii presta iilor care fac
obiectul respectivului contract i, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de        ART. 41
recep ie la terminarea lucr rilor proiectate;                                         În perioada cuprins între data public rii anun ului de participare i data limit de depunere a candidaturilor,
  d) pentru contractele de lucr ri: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recep ie la      autoritatea contractant are obliga ia de a asigura oric rui operator economic posibilitatea de a ob ine informa ii
terminarea lucr rilor i, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recep ie       complete cu privire la condi iile de participare la procedura de atribuire.
final a lucr rilor, întocmit la expirarea perioadei de garan ie a lucr rilor în cauz .                    ART. 42
  (2) Documentele constatatoare prev zute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, autoritatea contractant         Dup expirarea datei limit de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare are dreptul de a stabili candida ii
având, în plus fa de obliga iile prev zute la alin. (1), i urm toarele obliga ii:                     selecta i aplicând în acest scop numai criteriile de selec ie prev zute în anun ul de participare.
  a) s depun un exemplar la dosarul achizi iei publice; i                                  ART. 43
  b) s transmit un exemplar Autorit ii Na ionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice,         (1) În cazul în care num rul candida ilor selecta i conform prevederilor art. 85 alin. (2) din ordonan a de
în scopul monitoriz rii, în cel mult 3 zile lucr toare de la data expir rii termenelor prev zute la alin. (1).       urgen este mai mic decât num rul minim prev zut în anun ul de participare, fie datorit faptului c nu au fost
  (3) Pre edintele Autorit ii Na ionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice are dreptul       depuse suficiente candidaturi, fie datorit faptului c o parte dintre candida i nu au îndeplinit cerin ele minime de
de a stabili, prin ordin, proceduri i instrumente specifice prin care orice autoritate contractant poate beneficia     calificare, autoritatea contractant are dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire în m sura în care
de informa iile incluse în documentele constatatoare disponibile la nivelul Autorit ii Na ionale pentru          num rul de candida i selecta i este de cel pu in 3.
Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice, aferente operatorilor economici care particip la o            (2) Dup ce a finalizat selectarea candida ilor, comisia de evaluare are obliga ia de a elabora un raport
anumit procedur de atribuire aplicat de respectiva autoritate contractant .                        intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se înainteaz conduc torului autorit ii contractante
  (4) Documentele constatatoare emise de autoritatea contractant în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi     spre aprobare.
contestate în justi ie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile ulterioare.         (3) Compartimentul intern specializat prev zut la art. 3 alin. (1) are obliga ia de a informa to i candida ii în
  ART. 37                                                         leg tur cu rezultatul aplic rii primei etape a procedurii de atribuire, imediat dup ob inerea aprob rii prev zute
  (1) Ofertele care nu se încadreaz în niciuna dintre situa iile prev zute la art. 36 sunt singurele oferte care pot fi  la alin. (2); candida ilor respin i sau neselecta i trebuie s li se comunice i motivele concrete care au stat la baza
considerate admisibile.                                                  deciziei de respingere a candidaturilor respective.
  (2) Oferta câ tig toare se stabile te numai dintre ofertele admisibile i numai pe baza criteriului de atribuire      ART. 44
precizat în anun ul de participare i în documenta ia de atribuire.                              (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a transmite invita ia de participare la etapa a doua a licita iei
  ART. 38                                                         restrânse concomitent tuturor candida ilor selecta i, respectând prevederile art. 87 - 89 din ordonan a de urgen .


                              9                                                             10
  (2) Candida ii selecta i nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofert comun , iar autoritatea        mai multe faze intermediare în care participan ii la dialog urmeaz s prezinte propuneri tehnice i/sau financiare
contractant nu are dreptul de a accepta o astfel de ofert .                                 par iale.
  (3) În cadrul etapei a doua a licita iei restrânse, prevederile art. 31 - 39 se aplic în mod corespunz tor.         (3) Autoritatea contractant are obliga ia de a anun a to i participan ii la dialog cu privire la modalitatea de
  ART. 45                                                         desf urare a fazei intermediare, precum i la factorii de evaluare aplicabili i la modul concret de aplicare a
  Procedura de licita ie restrâns poate fi aplicat prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP,     acestora pentru reducerea num rului de participan i.
în condi iile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din       (4) Dup finalizarea unei faze intermediare de reducere a num rului de participan i la dialog, comisia de
ordonan a de urgen .                                                    evaluare are obliga ia de a elabora un raport care se înainteaz conduc torului autorit ii contractante spre
                                                              aprobare, conform atribu iilor legale ce îi revin.
 SEC IUNEA a 3-a                                                       (5) Compartimentul intern specializat prev zut la art. 3 alin. (1) are obliga ia de a informa to i participan ii la
 Dialogul competitiv                                                    dialog în leg tur cu rezultatul fazei intermediare, imediat dup ob inerea aprob rii prev zute la alin. (4).
                                                                (6) Urm toarea rund de dialog se deruleaz numai cu participan ii selecta i în cadrul fazei intermediare
  ART. 46                                                         organizate anterior.
  Înainte de ini ierea procedurii de dialog competitiv, autoritatea contractant are obliga ia de a verifica          ART. 51
întrunirea condi iilor prev zute la art. 94 din ordonan a de urgen . Rezultatul verific rii se concretizeaz prin        În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei
elaborarea notei justificative prev zute la art. 5, care devine parte a dosarului achizi iei publice.            solu ii viabile, autoritatea contractant are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se implicit
  ART. 47                                                         îndeplinirea condi iilor prev zute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonan a de urgen .
  În perioada cuprins între data public rii anun ului de participare i data limit de depunere a candidaturilor,        ART. 52
autoritatea contractant are obliga ia de a asigura oric rui operator economic posibilitatea de a ob ine informa ii       (1) În cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, ofertan ii trebuie s depun oferte pe baza solu iei/solu iilor
complete cu privire la condi iile de participare la procedura de atribuire.                         identificate în cursul etapei anterioare.
  ART. 48                                                           (2) Prevederile art. 33, 38 i 39 se aplic în mod corespunz tor.
  (1) În cazul în care num rul candida ilor admi i este mai mic decât num rul minim prev zut în anun ul de
participare, fie datorit faptului c nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datorit faptului c o parte dintre      SEC IUNEA a 4-a
candida i nu au îndeplinit cerin ele minime de calificare, autoritatea contractant are dreptul de a trece la etapa a     Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare
doua a procedurii de atribuire în m sura în care num rul de candida i admi i este de cel pu in 3.
  (2) Dup ce a finalizat preselectarea candida ilor, comisia de evaluare are obliga ia de a elabora un raport         ART. 53
intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se înainteaz conduc torului autorit ii contractante        (1) Înainte de ini ierea procedurii de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare, autoritatea
spre aprobare conform atribu iilor legale ce îi revin.                                   contractant are obliga ia de a verifica întrunirea condi iilor prev zute la art. 110 din ordonan a de urgen .
  (3) Compartimentul intern specializat prev zut la art. 3 alin. (1) are obliga ia de a informa to i candida ii în     Rezultatul verific rii se concretizeaz prin elaborarea notei justificative prev zute la art. 5, care devine parte a
leg tur cu rezultatul aplic rii primei etape a procedurii de atribuire, imediat dup ob inerea aprob rii prev zute      dosarului achizi iei publice.
la alin. (2).                                                         (2) În cazul atribuirii unui contract sectorial, autoritatea contractant nu are obliga ia verific rii condi iilor
  ART. 49                                                         prev zute la alin. (1), în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 251 din ordonan a de urgen .
  (1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv const în organizarea de întâlniri cu fiecare candidat admis       ART. 54
în parte, pe parcursul c rora se deruleaz un dialog cu scopul identific rii solu iilor/op iunilor referitoare la        (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a derula negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. La
aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic i orice alte elemente ale viitorului      sfâr itul fiec rei întâlniri comisia de evaluare are obliga ia consemn rii problemelor discutate i aspectelor
contract. La sfâr itul fiec rei întâlniri comisia de evaluare are obliga ia consemn rii problemelor discutate i       convenite într-un proces-verbal de edin .
aspectelor convenite într-un proces-verbal de edin .                                      (2) Fiecare participant la negocieri are obliga ia de a prezenta, în func ie de necesit ile, obiectivele i
  (2) Identificarea solu iilor/op iunilor se structureaz în func ie de necesit ile, obiectivele i constrângerile      constrângerile autorit ii contractante, astfel cum au fost acestea eviden iate în documenta ia descriptiv , o ofert
autorit ii contractante, astfel cum au fost acestea eviden iate în documenta ia descriptiv .                preliminar care va constitui punctul de pornire al negocierilor.
  (3) Autoritatea contractant are dreptul de a include în documenta ia descriptiv posibilitatea acord rii de         ART. 55
prime participan ilor la dialog. Primele se stabilesc în limita bugetului disponibil al autorit ii contractante i în      În m sura în care a prev zut aceast posibilitate în documenta ia descriptiv , iar num rul de participan i la
func ie de cheltuielile specifice implicate de participarea la dialog, cuantumul total al primelor respective        negocieri este suficient de mare astfel încât diminuarea num rului de participan i s nu afecteze concuren a real ,
neputând dep i 2% din valoarea estimat a contractului care urmeaz s fie atribuit.                      autoritatea contractant are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, dup un model similar cu cel
  (4) Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a c rui ofert este, în final, declarat          prev zut pentru dialogul competitiv.
câ tig toare.                                                         ART. 56
  ART. 50                                                           (1) Negocierile se deruleaz pân în momentul în care fiecare participant la negocieri declar c oferta
  (1) În m sura în care a prev zut aceast posibilitate în documenta ia descriptiv , iar num rul de participan i la     preliminar pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbun t it .
dialog este suficient de mare astfel încât diminuarea num rului de participan i s nu afecteze concuren a real ,        (2) În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia de negociere a autorit ii contractante constat c nu se
autoritatea contractant are dreptul de a derula dialogul în runde succesive.                        înregistreaz îmbun t iri substan iale ale ofertei preliminare fa de întâlnirile/rundele anterioare, aceasta are
  (2) În sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a organiza, dup ce în urma         dreptul de a stabili o întâlnire final cu fiecare participant în parte. Fiecare participant are obliga ia de a prezenta
dialogului cu fiecare dintre participan i a fost clarificat o parte din aspectele prev zute la art. 49 alin. (1), una sau  elementele finale ale propunerii sale tehnice i financiare, pentru care urmeaz s se aplice factorii de evaluare.


                              11                                                             12
                                                              Procedura de cerere de oferte poate fi aplicat prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în
 SEC IUNEA a 5-a                                                     condi iile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din
 Negocierea f r publicarea prealabil a unui anun de participare                             ordonan a de urgen .

  ART. 57                                                         CAP. 5
  Înainte de ini ierea procedurii de negociere f r publicarea prealabil a unui anun de participare, autoritatea      Acordul-cadru
contractant are obliga ia de a verifica întrunirea condi iilor prev zute la art. 122 sau, dup caz, la art. 252 din
ordonan a de urgen . Rezultatul verific rii se concretizeaz prin elaborarea notei justificative prev zute la art. 5,     ART. 65
care devine parte a dosarului achizi iei publice.                                      În sensul prevederilor art. 143 din ordonan a de urgen , autoritatea contractant :
  ART. 58                                                          a) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru cu o durat mai mare de 4 ani decât în cazuri excep ionale i pe
  Ini ierea procedurii de negociere f r publicarea prealabil a unui anun de participare se realizeaz prin        care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmeaz s fie atribuite în baza
transmiterea unei invita ii de participare la negocieri c tre unul sau, ori de câte ori este posibil, c tre mai mul i   acordului-cadru respectiv;
operatori economici.                                                     b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect presta ii de alt natur decât cele stabilite
  ART. 59                                                        prin acordul-cadru;
  (1) În cazurile prev zute la art. 122 lit. f) i la art. 252 lit. f) din ordonan a de urgen , autoritatea contractant   c) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru pe baza c rora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau
are dreptul de a achizi iona numai acele categorii de produse fungibile care sunt cotate pe pia la disponibil; în     natur diferite unele fa de altele;
aceast situa ie, prevederile art. 58 nu sunt aplicabile, procedura fiind ini iat prin transmiterea c tre burs a       d) nu are dreptul de a încheia contracte subsecvente decât cu operatorul/operatorii economic/economici
ordinului de cump rare.                                                  semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru i numai pe baza regulilor i condi iilor prev zute în respectivul acord;
  (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin bunuri fungibile se în elege bunurile determinate generic, care pot fi     e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în numele i pentru o alt autoritate contractant care nu
înlocuite unele cu altele în executarea unei obliga ii contractuale.                           este parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are calitatea de unitate de achizi ii centralizate conform
  (3) Oferta câ tig toare este aceea care, la finalul tranzac iei în ringul bursei, a prezentat cel mai sc zut pre    prevederilor art. 22 din ordonan a de urgen ;
pentru produsul respectiv.                                                  f) f r a aduce atingere prevederilor art. 31 din ordonan a de urgen , are obliga ia de a impune condi ii minime
  ART. 60                                                        de calificare care s se raporteze cel mult la valoarea estimat a celui mai mare contract subsecvent care se
  În cazurile prev zute la art. 122 lit. g) i la art. 252 lit. g) din ordonan a de urgen , autoritatea contractant are  anticipeaz c va fi atribuit pe durata acordului-cadru.
dreptul de a achizi iona produse prin participarea la procedura specific organizat în acest sens asupra           ART. 66
operatorului economic aflat în lichidare, în condi iile legii.                                Documenta ia de atribuire trebuie s con in , al turi de elementele prev zute la art. 33 alin. (2) din ordonan a
                                                             de urgen , i un set minim de informa ii specifice referitoare la:
 SEC IUNEA a 6-a                                                      a) num rul sau intervalul în care se va încadra num rul de operatori economici care vor fi parte a acordului-
 Cererea de oferte                                                    cadru ce urmeaz s fie încheiat;
                                                               b) op iunea de a atribui contractele subsecvente încheierii acordului-cadru f r reluarea competi iei sau prin
 ART. 61                                                         reluarea competi iei, în cazul în care acordul-cadru urmeaz s fie încheiat cu mai mul i operatori economici;
 (1) Cererea de oferte se ini iaz prin transmiterea unei invita ii de participare c tre cel pu in 3 operatori        c) criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaz s se aplice pentru atribuirea contractelor
economici.                                                        subsecvente, precum i orice alte reguli aferente, în cazul în care atribuirea contractelor respective urmeaz s se
 (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, prevederile alin. (1) î i înceteaz aplicabilitatea, autoritatea        realizeze prin reluarea competi iei;
contractant având obliga ia de a publica invita ia de participare în SEAP.                          d) calendarul estimativ de aplicare a procedurii, precum i calendarul estimativ de atribuire a contractelor
 ART. 62                                                         subsecvente;
 (1) În perioada cuprins între data transmiterii invita iei de participare i data limit de depunere a ofertelor,      e) estim ri ale cantit ilor minime i maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru;
autoritatea contractant are obliga ia de a asigura oric rui operator economic posibilitatea de a ob ine           f) estim ri ale cantit ilor minime i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre
documenta ia de atribuire.                                                cele care urmeaz s fie atribuite pe durata acordului-cadru.
 (2) Autoritatea contractant are obliga ia de a preciza în invita ia de participare dac documenta ia de atribuire      ART. 67
urmeaz s fie ob inut :                                                    (1) Prin încheierea unui acord-cadru, autoritatea contractant î i asum , fa de operatorul/operatorii
 a) în urma unei solicit ri a fiec rui operator economic interesat; sau                         economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv, urm toarele obliga ii principale:
 b) prin accesarea direct i nerestric ionat a unui fi ier electronic, care va fi disponibil în SEAP.            a) s nu ini ieze, pe durata acordului-cadru, o nou procedur de atribuire, atunci când inten ioneaz s
 (3) În cazul prev zut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 62 i 77 din ordonan a de urgen .      achizi ioneze produsele/serviciile/lucr rile care au f cut obiectul acordului-cadru respectiv, cu excep ia cazului în
 ART. 63                                                         care operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului nu mai are/au capacitatea de a
 (1) Dup transmiterea invita iei de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte sunt similare cu   r spunde solicit rilor autorit ii contractante;
cele prev zute la art. 32 - 39, pentru aplicarea licita iei deschise.                            b) s atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, ori de câte ori
 (2) În cazul aplic rii procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice, autoritatea contractant are      inten ioneaz s achizi ioneze produsele/serviciile/lucr rile care au f cut obiectul acordului-cadru respectiv,
dreptul de a solicita reduceri succesive ale pre urilor incluse în propunerile financiare.                respectând condi iile esen iale stabilite la încheierea acestuia.
 ART. 64


                             13                                                            14
  (2) Operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru î i asum ca obliga ie        ART. 70
principal fa de autoritatea contractant furnizarea de produse/prestarea de servicii/execu ia de lucr ri, astfel       (1) În cazul în care operatorul economic c ruia autoritatea contractant îi transmite o solicitare pentru
cum a fost prev zut în acordul-cadru respectiv, ori de câte ori autoritatea contractant solicit acest lucru.       încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a r spunde acestei solicit ri deoarece cantitatea care
  (3) Solicitarea autorit ii contractante, adresat operatorului economic pentru a furniza/presta/executa, se       face obiectul contractului dep e te estimarea prev zut la art. 66 lit. f), autoritatea contractant are dreptul de a
materializeaz prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.                          ini ia o nou procedur de atribuire pentru achizi ionarea diferen ei care nu poate fi acoperit de respectivul
  ART. 68                                                        operator economic, numai în cazul în care:
  (1) Acordul-cadru trebuie s prevad , pentru contractele subsecvente care urmeaz s fie atribuite,             a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
elementele/condi iile considerate esen iale, care se refer la:                                b) de i acordul-cadru este încheiat i cu al i operatori economici, nici ace tia, la rândul lor, nu au capacitatea de
  a) obliga iile pe care operatorul/operatorii economic/economici i le-a/le-au asumat prin propunerea tehnic       a acoperi diferen a respectiv .
prezentat în cursul procedurii de atribuire, în special în ceea ce prive te caracteristicile tehnice - func ionale i de   (2) În cazul în care operatorul economic c ruia autoritatea contractant îi transmite o solicitare pentru
performan - ale produselor care urmeaz s fie furnizate, descrierea serviciilor care urmeaz s fie prestate i        încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a r spunde acestei solicit ri din propria culp ,
nivelul calitativ al acestora, descrierea lucr rilor care urmeaz s fie executate i nivelul calitativ al acestora,     autoritatea contractant are dreptul de a ini ia o nou procedur de atribuire pentru achizi ionarea întregii cantit i
duratele/termenele de livrare, de prestare sau de execu ie începând din momentul încheierii contractului,         necesare.
garan iile acordate, orice alte elemente care au fost luate în considerare în procesul de analiz i evaluare a        (3) Operatorul economic în culp va suferi consecin ele prev zute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea
propunerilor tehnice;                                                   obliga iilor în sarcina sa.
  b) pre ul/tariful unitar sau pre urile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care
operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prev zut în propunerea financiar ;                   CAP. 6
  c) condi ii specifice i formule de ajustare a pre urilor, dup caz;                            Evaluarea ofertelor
  d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractant le consider necesare.
  (2) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mul i operatori economici, iar contractele subsecvente      ART. 71
urmeaz s fie atribuite prin reluarea competi iei, acordul-cadru trebuie s prevad :                      (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a desemna pentru atribuirea fiec rui contract de achizi ie public
  a) elementele/condi iile care r mân neschimbabile pe întreaga durat a respectivului acord;               persoana/persoanele responsabil /responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de
  b) elementele/condi iile care vor face obiectul relu rii competi iei pentru atribuirea contractelor subsecvente.    evaluare.
  ART. 69                                                          (2) Comisia de evaluare se nominalizeaz , de regul , din cadrul compartimentului intern specializat prev zut la
  (1) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mul i operatori economici, iar contractele subsecvente     art. 3 alin. (1).
urmeaz s fie atribuite prin reluarea competi iei, autoritatea contractant are obliga ia, ori de câte ori decide       (3) Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza atât pentru atribuirea
achizi ionarea produselor/serviciilor/lucr rilor care fac obiectul acordului respectiv, s transmit concomitent o     fiec rui contract în parte, cât i pentru atribuirea mai multor contracte, în acest din urm caz atunci când
invita ie de participare la reofertare c tre to i operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.           contractele respective sunt de complexitate redus .
  (2) Invita ia la reofertare trebuie s con in cel pu in urm toarele informa ii:                      ART. 72
  a) cu privire la cantit ile i elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmeaz s fie atribuit;     (1) Persoana responsabil pentru atribuirea contractului este, totodat , i pre edinte al comisiei de evaluare.
  b) cu privire la elementele/condi iile care fac obiectul relu rii competi iei i criteriul de atribuire/factorii de    (2) Atribu iile comisiei de evaluare sunt urm toarele:
evaluare care urmeaz s fie aplica i pentru stabilirea operatorului economic c ruia îi va fi atribuit contractul,       a) deschiderea ofertelor i, dup caz, a altor documente care înso esc oferta;
astfel cum s-a prev zut în documenta ia de atribuire elaborat pentru încheierea acordului-cadru;               b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de c tre ofertan i/candida i, în cazul în care acestea au fost
  c) cu privire la modul în care se depune/transmite noua ofert i data limit pân la care operatorii economici      solicitate prin documenta ia de atribuire;
au dreptul de a depune/transmite noua ofert .                                        c) realizarea selec iei/preselec iei candida ilor, dac este cazul;
  (3) Elementele care pot face obiectul reofert rii se pot referi la pre , termene de livrare/prestare/execu ie,      d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplic rii procedurii de dialog competitiv;
caracteristici tehnice, nivel calitativ i de performan i/sau la orice altele asemenea, în m sura în care au fost       e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplic rii procedurilor de negociere;
prev zute conform dispozi iilor art. 68 alin. (2) lit. b).                                  f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertan i, din punctul de vedere al modului în care acestea
  (4) Data limit pân la care operatorii economici au dreptul s depun /transmit noua ofert se stabile te de        corespund cerin elor minime din caietul de sarcini sau din documenta ia descriptiv ;
autoritatea contractant care are, în acest sens, obliga ia de a ine cont de aspecte precum complexitatea obiectului     g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertan i, din punctul de vedere al încadr rii în fondurile
viitorului contract i asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte i transmiterea acesteia;     care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achizi ie public respectiv, precum i, dac este
autoritatea contractant poate s consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora      cazul, din punctul de vedere al încadr rii acestora în situa ia prev zut la art. 202 din ordonan a de urgen ;
noile oferte într-o perioad cât mai scurt de timp.                                      h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme i a motivelor care stau la baza încadr rii ofertelor
  (5) Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare s modifice elementele/condi iile care fac       respective în aceast categorie;
obiectul relu rii competi iei numai în sensul îmbun t irii acestora i f r s afecteze elementele/condi iile          i) stabilirea ofertelor admisibile;
stabilite ca fiind neschimbabile conform prevederilor art. 68 alin. (2) lit. a).                       j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prev zut în documenta ia de atribuire, i stabilirea
  (6) În cazul în care, în urma reofert rii, autoritatea contractant nu ob ine îmbun t iri ale              ofertei/ofertelor câ tig toare;
elementelor/condi iilor care fac obiectul relu rii competi iei, aceasta are obliga ia de a atribui contractul        k) în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonan a de urgen , elaborarea unei propuneri de
ofertantului clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în     anulare a procedurii de atribuire;
considerare a condi iilor i elementelor prev zute în oferta ini ial a acestuia.


                             15                                                            16
  l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prev zut la art. 213 alin. (2) din     sa din componen a comisiei respective cu o alt persoan . Situa iile de incompatibilitate pot fi sesizate autorit ii
ordonan a de urgen .                                                  contractante i de c tre ter i.
  (3) Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerv pentru membrii comisiei de           (4) În cazul în care sunt sesizate astfel de situa ii, autoritatea contractant are obliga ia de a verifica cele
evaluare.                                                        semnalate i, dac este cazul, de a adopta m surile necesare pentru evitarea/remedierea oric ror aspecte care pot
  (4) Autoritatea contractant are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de        determina apari ia unui conflict de interese.
rezerv numai dac persoana care urmeaz s fie înlocuit nu are posibilitatea, din motive obiective, de a- i          ART. 76
îndeplini atribu iile care rezult din calitatea de membru al comisiei de evaluare. Dup producerea înlocuirii,       (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de c tre pre edintele comisiei de comun acord cu
calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat de c tre membrul de rezerv , care î i va exercita       membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii i perioada solicitat
atribu iile aferente pân la finalizarea procedurii de atribuire.                            pentru valabilitatea ofertelor.
  ART. 73                                                         (2) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie s întruneasc votul a cel pu in dou treimi din num rul
  (1) Persoana responsabil pentru atribuirea contractului are dreptul de a propune conducerii autorit ii        membrilor s i.
contractante cooptarea în cadrul comisiei de evaluare a unor exper i din cadrul altor compartimente ale autorit ii     (3) În cazul stabilirii ofertei câ tig toare pe baz de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflect
contractante sau a unor exper i externi.                                        prin punctajul individual acordat fiec rei oferte în parte.
  (2) Propunerea prev zut la alin. (1) trebuie s precizeze atribu iile i responsabilit ile specifice ale exper ilor    (4) În cazul în care se ajunge în situa ia ca prevederile alin. (2) s nu fie respectate datorit unor eventuale
care urmeaz s fie coopta i în comisia de evaluare i s justifice necesitatea particip rii lor la procesul de       divergen e de p reri între membrii comisiei de evaluare, atunci pre edintele comisiei va solicita reanalizarea
evaluare.                                                        punctelor de divergen , în scopul finaliz rii în timp util a etapei de evaluare a ofertelor i de stabilire a ofertei
  (3) Atribu iile i responsabilit ile exper ilor externi coopta i se rezum , dup caz, numai la:            câ tig toare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia final se adopt cu votul
  a) verificarea i evaluarea propunerilor tehnice;                                   majorit ii simple a membrilor s i.
  b) analiza situa iei financiare a ofertan ilor/candida ilor ori analiza financiar a efectelor pe care le pot      (5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptat au obliga ia de a- i prezenta
determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;                   punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o not individual care se ata eaz la raportul procedurii de
  c) analiza efectelor de natur juridic pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze    atribuire.
contractuale propuse de ofertant.                                             ART. 77
  (4) Exper ii coopta i pot fi nominaliza i odat cu numirea comisiei de evaluare sau ulterior, în func ie de       (1) În cazul în care comisia de evaluare constat c unul sau mai mul i ofertan i/candida i a/au omis s prezinte
problemele care ar putea impune expertiza acestora.                                   anumite documente prin care se confirm îndeplinirea cerin elor privind situa ia personal , capacitatea de
  (5) Exper ii coopta i pentru probleme specifice de natura celor prev zute la alin. (3) nu au drept de vot în     exercitare a activit ii profesionale, situa ia economic i financiar , precum i capacitatea tehnic i/sau
cadrul comisiei de evaluare, îns au obliga ia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice,  profesional , aceasta va solicita ofertan ilor/candida ilor respectivi completarea documentelor care lipsesc,
financiare sau juridice, asupra c rora î i exprim punctul de vedere.                          acordând în acest scop un termen rezonabil de timp, de regul în limita a 72 de ore de la momentul solicit rii.
  (6) Raportul de specialitate prev zut la alin. (5) este destinat s faciliteze comisiei de evaluare adoptarea     Comisia de evaluare va lua toate m surile necesare astfel încât solicitarea s parvin în timp util
deciziilor în cadrul procesului de analiz a ofertelor i de stabilire a ofertei/ofertelor câ tig toare. Raportul de   ofertan ilor/candida ilor.
specialitate se ata eaz la raportul de atribuire i devine parte a dosarului achizi iei publice.              (2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite i de a solicita unui
  ART. 74                                                       ofertant/candidat completarea unui document care lipse te, în oricare dintre urm toarele situa ii:
  (1) Pe parcursul desf ur rii procesului de evaluare, comisia i exper ii coopta i au obliga ia de a p stra        a) în documenta ia de atribuire a fost men ionat expres faptul c , în caz de neprezentare a respectivului
confiden ialitatea asupra con inutului ofertelor, precum i asupra oric ror alte informa ii prezentate de c tre     document, nu este permis completarea ulterioar , neprezentarea având ca efect descalificarea
candida i/ofertan i, a c ror dezv luire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a- i proteja proprietatea     ofertantului/candidatului;
intelectual sau secretele comerciale.                                           b) ofertantul/candidatul respectiv, de i cuno tea cerin ele, a omis s prezinte mai mult de 3 dintre documentele
  (2) Înc lcarea angajamentelor referitoare la confiden ialitate se sanc ioneaz conform legii, disciplinar sau     solicitate în cadrul documenta iei de atribuire;
penal.                                                           c) prin acceptarea complet rii documentului respectiv se creeaz un avantaj evident în raport cu ceilal i
  (3) Cu excep ia edin ei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa   ofertan i/candida i, aducându-se atingere principiului tratamentului egal.
numai membrii acesteia i, dup caz, exper ii coopta i.                                   ART. 78
  (4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prev zute la cap. II, sec iunea a 8-a din    Comisia de evaluare are obliga ia de a stabili care sunt clarific rile i complet rile formale sau de confirmare,
ordonan a de urgen , sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cât i exper ilor coopta i.             necesare pentru evaluarea fiec rei oferte, precum i perioada de timp acordat pentru transmiterea clarific rilor.
  ART. 75                                                       Comunicarea transmis în acest sens c tre ofertant trebuie s fie clar , precis i s defineasc în mod explicit i
  (1) Comisia de evaluare i membrii coopta i au obliga ia de a semna pe propria r spundere o declara ie de       suficient de detaliat în ce const solicitarea comisiei de evaluare.
confiden ialitate i impar ialitate prin care se angajeaz s respecte prevederile art. 74 i prin care confirm c nu      ART. 79
se afl într-o situa ie care implic existen a unui conflict de interese.                          (1) În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizat de comisia de evaluare
  (2) Declara ia prev zut la alin. (1) trebuie semnat înainte de preluarea atribu iilor specifice, în cadrul      clarific rile/r spunsurile solicitate sau în cazul în care explica iile prezentate de ofertant nu sunt concludente,
procesului de evaluare.                                                 oferta sa va fi considerat neconform .
  (3) În cazul în care unul dintre membrii desemna i în comisia de evaluare sau unul dintre exper ii coopta i       (2) În cazul în care ofertantul modific prin r spunsurile pe care le prezint con inutul propunerii tehnice,
constat c se afl într-o situa ie de incompatibilitate, atunci acesta are obliga ia de a solicita de îndat înlocuirea  oferta sa va fi considerat neconform .                             17                                                           18
  (3) În cazul în care ofertantul modific prin r spunsurile pe care le prezint con inutul propunerii financiare,     (2) Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune eliberarea garan iei pentru participare de c tre o
oferta sa va fi considerat neconform , cu excep ia situa iei prev zute la art. 80 alin. (2).              anumit banc , nominalizat în mod expres în documenta ia de atribuire.
  ART. 80                                                         (3) Garan ia de participare se poate constitui i prin depunerea la casieria autorit ii contractante:
  (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. În cazul în     a) a unui ordin de plat sau fil cec, cu condi ia confirm rii acestora de c tre banca emitent , pân la data
care ofertantul nu accept corec ia acestor erori, atunci oferta sa va fi considerat neconform .             deschiderii ofertelor;
  (2) Erorile aritmetice se corecteaz dup cum urmeaz :                                  b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garan iei de participare este redus ca valoare.
  a) dac exist o discrepan între pre ul unitar i pre ul total, trebuie luat în considerare pre ul unitar, iar pre ul   (4) În orice situa ie, garan ia de participare trebuie s fie prezentat cel mai târziu la deschiderea ofertelor.
total va fi corectat corespunz tor;                                            ART. 87
  b) dac exist o discrepan între litere i cifre, trebuie luat în considerare valoarea exprimat în litere, iar       (1) Autoritatea contractant are dreptul de a re ine garan ia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma
valoarea exprimat în cifre va fi corectat corespunz tor.                                constituit , atunci când acesta din urm se afl în oricare dintre urm toarele situa ii:
  ART. 81                                                         a) î i retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  Comisia de evaluare are obliga ia de a respinge ofertele inacceptabile i ofertele neconforme.              b) oferta sa fiind stabilit câ tig toare, nu constituie garan ia de bun execu ie în perioada de valabilitate a
  ART. 82                                                       ofertei i, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;
  (1) Comisia de evaluare are obliga ia de a stabili oferta câ tig toare dintre ofertele admisibile, în conformitate   c) oferta sa fiind stabilit câ tig toare, refuz s semneze contractul de achizi ie public /acordul-cadru în
cu prevederile art. 200 din ordonan a de urgen .                                    perioada de valabilitate a ofertei.
  (2) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului "oferta cea mai      (2) În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabil .
avantajoas din punct de vedere economic", evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea, pentru fiecare ofert      ART. 88
în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic rii algoritmului de calcul stabilit în documenta ia de atribuire.   (1) Garan ia pentru participare, constituit de ofertantul a c rui ofert a fost stabilit ca fiind câ tig toare, se
  (3) În ordinea descresc toare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie s întocmeasc clasamentul pe     restituie de autoritatea contractant în cel mult 3 zile lucr toare de la data constituirii garan iei de bun execu ie.
baza c ruia se stabile te oferta câ tig toare.                                       (2) Garan ia de participare, constituit de ofertan ii a c ror ofert nu a fost stabilit câ tig toare, se returneaz
  (4) În cazul în care atribuirea contractului de achizi ie public se face pe baza criteriului "pre ul cel mai     de autoritatea contractant dup semnarea contractului de achizi ie public cu ofertantul/ofertan ii ale c rui/c ror
sc zut", evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea pre urilor în lei, f r TVA, a fiec rei oferte în parte i   oferte au fost desemnate câ tig toare, dar nu mai târziu de 3 zile lucr toare de la data expir rii perioadei de
prin întocmirea, în ordine descresc toare a pre urilor respective, a clasamentului pe baza c ruia se stabile te     valabilitate a ofertei.
oferta câ tig toare.
  ART. 83                                                        SEC IUNEA a 2-a
  (1) Dup finalizarea evalu rii ofertelor, comisia de evaluare are obliga ia de a elabora raportul procedurii de     Garan ia de bun execu ie
atribuire, care se semneaz de c tre to i membrii comisiei de evaluare, inclusiv de pre edintele acesteia.
  (2) Raportul procedurii de atribuire se înainteaz conduc torului autorit ii contractante spre aprobare.         ART. 89
                                                              (1) Garan ia de bun execu ie a contractului se constituie de c tre contractant în scopul asigur rii autorit ii
 CAP. 7                                                        contractante de îndeplinirea cantitativ , calitativ i în perioada convenit a contractului.
 Garan ii                                                         (2) Autoritatea contractant are obliga ia de a stabili în documenta ia de atribuire modalitatea de constituire a
                                                            garan iei de bun execu ie, precum i cuantumul acesteia, care îns nu trebuie s dep easc 10% din pre ul
 SEC IUNEA 1                                                      contractului, f r TVA.
 Garan ia de participare                                                 (3) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excep ia serviciilor de proiectare -, a c rui
                                                            valoare estimat este mai mic decât valoarea prev zut la art. 124 din ordonan a de urgen , precum i în cazul
  ART. 84                                                       unui contract atribuit în urma aplic rii procedurii de negociere f r publicarea prealabil a unui anun de
  Garan ia de participare se constituie de c tre ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractant fa de     participare, autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garan iei de bun
riscul unui eventual comportament necorespunz tor al acestuia pe întreaga perioad derulat pân la încheierea       execu ie.
contractului de achizi ie public sau a acordului-cadru.                                  ART. 90
  ART. 85                                                         (1) De regul , garan ia de bun execu ie se constituie prin scrisoare de garan ie bancar , care devine anex la
  Autoritatea contractant are obliga ia de a preciza în documenta ia de atribuire dac pentru participarea la      contract.
procedur este prev zut obliga ia ofertan ilor de a constitui o garan ie de participare. În cazul în care          (2) În cazul în care valoarea garan iei de bun execu ie este redus ca valoare, autoritatea contractant are
documenta ia de atribuire prevede o astfel de obliga ie, atunci aceasta trebuie s con in i urm toarele informa ii:   dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
  a) cuantumul garan iei de participare în sum fix , sum care nu poate dep i 2% din valoarea estimat a          (3) Dac p r ile convin, garan ia de bun execu ie se poate constitui i prin re ineri succesive din sumele
contractului de achizi ie public /acordului-cadru;                                   datorate pentru facturi par iale. În acest caz contractantul are obliga ia de a deschide un cont la dispozi ia
  b) perioada de valabilitate a garan iei de participare, care va fi cel pu in egal cu perioada de valabilitate a   autorit ii contractante, la o banc agreat de ambele p r i. Suma ini ial care se depune de c tre contractant în
ofertei.                                                        contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0,5% din pre ul contractului. Pe parcursul îndeplinirii
  ART. 86                                                       contractului, autoritatea contractant urmeaz s alimenteze acest cont prin re ineri succesive din sumele datorate
  (1) Garan ia de participare se constituie prin scrisoare de garan ie bancar , care se prezint în original, în     i cuvenite contractantului pân la concuren a sumei stabilite drept garan ie de bun execu ie în documenta ia de
cuantumul i pentru perioada prev zut în documenta ia de atribuire.


                             19                                                            20
atribuire. Autoritatea contractant va dispune ca banca s în tiin eze contractantul despre v rs mântul efectuat,        a) propunerea tehnic i propunerea financiar ;
precum i despre destina ia lui. Contul astfel deschis este purt tor de dobând în favoarea contractantului.          b) graficul de îndeplinire a contractului;
  ART. 91                                                          c) graficul de pl i;
  Autoritatea contractant are dreptul de a emite preten ii asupra garan iei de bun execu ie, oricând pe parcursul      d) garan ia bancar de bun execu ie, dac este cazul.
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu î i îndepline te obliga iile   (2) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constat faptul c anumite elemente ale propunerii
asumate prin contract. Anterior emiterii unei preten ii asupra garan iei de bun execu ie autoritatea contractant      tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerin elor prev zute în caietul de sarcini, prevaleaz prevederile
are obliga ia de a notifica preten ia contractantului, precizând obliga iile care nu au fost respectate.          caietului de sarcini.
  ART. 92                                                          ART. 96
  (1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun    (1) În cazul în care p r i din contractul de achizi ie public urmeaz s se îndeplineasc de unul sau mai mul i
execu ie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recep ie a produselor care fac obiectul      subcontractan i, autoritatea contractant are obliga ia de a solicita, la încheierea contractului de achizi ie public
contractului i/sau de la plata facturii finale, dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.           respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant i subcontractan ii nominaliza i în ofert .
  (2) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun   Contractele prezentate trebuie s fie în concordan cu oferta i se vor constitui în anexe la contractul de achizi ie
execu ie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de c tre contractant a obliga iilor asumate prin contractul      public .
respectiv, dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.                               (2) Pe parcursul derul rii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractan ii nominaliza i în
  (3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui    ofert f r acceptul autorit ii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie s conduc la modificarea
garan ia de bun execu ie dup cum urmeaz :                                         propunerii tehnice sau financiare ini iale.
  a) valoarea garan iei de bun execu ie aferent studiilor de prefezabilitate i/sau fezabilitate, în termen de 14       ART. 97
zile de la data pred rii i însu irii/aprob rii documenta iei tehnico-economice respective, dac nu a ridicat pân la      (1) Pre ul contractului de achizi ie public este ferm, exprimat în lei sau, dup caz, în valut .
acea dat preten ii asupra ei;                                                 (2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), pre ul contractului de achizi ie public poate fi ajustat, pentru restul
  b) valoarea garan iei de bun execu ie aferent proiectului tehnic i/sau detaliilor de execu ie, în termen de 14     r mas de executat, numai în cazul apari iei unor împrejur ri care lezeaz interesele comerciale legitime ale
zile de la data încheierii procesului-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor executate în baza proiectului      p r ilor i care, în mod obiectiv, nu au putut fi prev zute la data încheierii contractului sau a acordului-cadru.
respectiv, dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei.                               (3) În sensul prezentei hot râri, pot fi asimilate situa iilor excep ionale i pot determina ajustarea pre ului
  (4) În cazul contractelor de lucr ri, autoritatea contractant are obliga ia de a elibera/restitui garan ia de bun    contractului urm toarele:
execu ie dup cum urmeaz :                                                   a) modific ri legislative, modific ri ale normelor tehnice sau emiterea de c tre autorit ile locale a unor acte
  a) 70% din valoarea garan iei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recep ie la       administrative, al c ror efect se reflect în cre terea/diminuarea costurilor pe baza c rora s-a fundamentat pre ul
terminarea lucr rilor, dac nu a ridicat pân la acea dat preten ii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este     contractului;
minim;                                                            b) cre terea/diminuarea pre urilor elementelor constitutive ale ofertei care influen eaz semnificativ costurile
  b) restul de 30% din valoarea garan iei, la expirarea perioadei de garan ie a lucr rilor executate, pe baza       pe baza c rora s-a fundamentat pre ul contractului.
procesului-verbal de recep ie final .                                             (4) Modul concret de ajustare a pre ului contractului de achizi ie public trebuie s fie stabilit, pe cât posibil,
  Procesele-verbale de recep ie final pot fi întocmite i pentru p r i din lucrare, dac acestea sunt distincte din     înainte de ini ierea procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului de achizi ie public . Autoritatea
punct de vedere fizic i func ional.                                            contractant va preciza, atât în documenta ia de atribuire, cât i în contractul care urmeaz s fie încheiat,
                                                              informa ii/clauze speciale în acest sens. Lipsa respectivelor informa ii/clauze determin inaplicabilitatea
 CAP. 8                                                          prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a pre ului contractului de achizi ie public .
 Finalizarea procedurii de atribuire                                             (5) Modul de ajustare a pre ului contractului de achizi ie public nu trebuie s conduc în niciun caz la
                                                              alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza c ruia
  ART. 93                                                         contractantul respectiv a fost declarat câ tig tor în urma finaliz rii respectivei proceduri.
  (1) Autoritatea contractant are obliga ia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de       (6) Orice ajustare a pre ului trebuie s eviden ieze influen a corect pe care o exercit situa ia care justific
achizi ie public sau a acordului-cadru.                                          eventuala ajustare. Justificarea cre terii pre urilor resurselor se realizeaz numai pe baza evolu iei unor indici de
  (2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a finaliza procedura de      pre relevan i, publica i de institu ii/organisme abilitate, cum ar fi indici de pre publica i de Institutul Na ional de
atribuire prin anularea acesteia, dar numai în circumstan ele prev zute la art. 209 din ordonan a de urgen .        Statistic , indici bursieri sau al ii asemenea.
  ART. 94                                                          ART. 98
  (1) Compartimentul intern specializat prev zut la art. 3 alin. (1) are obliga ia de a comunica tuturor           În termen de cel mult 48 de zile de la încheierea contractului, compartimentul intern specializat prev zut la art.
candida ilor/ofertan ilor rezultatul aplic rii procedurii, conform prevederilor art. 206 - 208 din ordonan a de      3 alin. (1) are obliga ia de a transmite spre publicare, conform prevederilor art. 56 din ordonan a de urgen , un
urgen .                                                          anun de atribuire a contractului de achizi ie public .
  (2) Comunicarea c tre ofertantul/ofertan ii declarat/declara i câ tig tor/câ tig tori trebuie s con in i invita ia
pentru semnarea contractului sau, dup caz, a acordului-cadru.                                CAP. 9
  (3) Data stabilit în invita ia prev zut la alin. (2) nu poate fi anterioar datei de împlinire a termenului        Monitorizarea atribuirii contractelor de achizi ie public
prev zut la art. 205 din ordonan a de urgen .
  ART. 95                                                          ART. 99
  (1) Ca parte integrant a contractului de achizi ie public se constituie cel pu in urm toarele documente:


                             21                                                             22
  (1) Monitorizarea atribuirii contractelor de achizi ie public se realizeaz de Autoritatea Na ional pentru       c) aprobarea unor note interpretative, cu caracter general sau punctual, referitoare la prevederile ordonan ei de
Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice, pe baza informa iilor cuprinse în anun urile de participare i   urgen i/sau ale prezentei hot râri.
de atribuire.                                                       ART. 107
  (2) Autorit ile contractante au obliga ia transmiterii c tre Autoritatea Na ional pentru Reglementarea i        Anexele nr. 1 i 2*) fac parte integrant din prezenta hot râre.
Monitorizarea Achizi iilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior.         ------------
  (3) Informa iile solicitate se transmit conform modelului de raport prev zut în anexa nr. 2, de regul în format    *) Anexele nr. 1 i 2 sunt reproduse în facsimil.
electronic sau, în cazuri excep ionale, pe suport fizic, cel mai târziu pân la data de 31 martie a fiec rui an.
  ART. 100                                                       ANEXA 1
  (1) Raportul anual în format electronic se transmite la adresa de e-mail monitorizare@anrmap.ro.
  (2) Raportul anual în format fizic se depune la registratura Autorit ii Na ionale pentru Reglementarea i               MODELE
Monitorizarea Achizi iilor Publice, autoritatea contractant având obliga ia de a solicita num rul de înregistrare   pentru anun urile care se public în conformitate cu prevederile art. 17 i 29
pe copia-martor a acestuia.
  (3) Omisiunea transmiterii raportului anual sau transmiterea unui raport incomplet ori con inând informa ii      Anun ul de inten ie
eronate intr sub inciden a prevederilor art. 293 lit. m) din ordonan a de urgen .
  ART. 101                                                        A. Achizi ia de produse
  Autoritatea Na ional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice prelucreaz informa iile         1. Denumirea, adresa, num rul de fax, adresa de e-mail ale autorit ii contractante i ale biroului de la care se
relevante cuprinse în anun urile de participare i de atribuire, precum i rapoartele anuale primite de la autorit ile  pot ob ine, dup caz, informa ii suplimentare.
contractante, constituind o baz de date statistice care este utilizat pentru:                       2. Dac este cazul, se precizeaz dac este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a
  a) prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia European ;                       c rui executare este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .
  b) furnizarea de informa ii în leg tur cu modul de func ionare a sistemului de achizi ii publice tuturor celor     3. Natura i cantitatea sau valoarea produselor care se inten ioneaz s fie achizi ionate; codul/codurile CVP
interesa i;                                                      (sau, pân la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
  c) supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizi ie public ;                       4. Datele aproximative stabilite pentru ini ierea procedurii/procedurilor de atribuire
  d) prevenirea i, dup caz, constatarea unor înc lc ri ale legisla iei în domeniu.                    5. Dup caz, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru.
                                                             6. Alte informa ii
 CAP. 10
 Dispozi ii tranzitorii i finale                                            B. Achizi ia de servicii
                                                             1. Denumirea, adresa, num rul de fax, adresa de e-mail ale autorit ii contractante i ale biroului de la care se
  ART. 102                                                      pot ob ine, dup caz, informa ii suplimentare.
  În sensul prevederilor art. 298 din ordonan a de urgen , prin procedura de atribuire în curs de desf urare se     2. Dac este cazul, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a
în elege orice procedur pentru care s-a transmis un anun de participare sau, dup caz, o invita ie de          c rui executare este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .
participare, pân la data de 29 iunie 2006 inclusiv.                                   3. Valoarea total estimat a achizi iilor în fiecare din categoriile de servicii prev zute în anexa 2A;
  ART. 103                                                      codul/codurile CPV (sau, pân la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA)
  (1) Pân la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant are dreptul de a utiliza pentru clasificarea      4. Datele aproximative stabilite pentru ini ierea procedurii/procedurilor de atribuire;
statistic a produselor, serviciilor i lucr rilor fie sistemul de grupare i codificare utilizat în Clasificarea      5. Dup caz, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru.
produselor i serviciilor asociate activit ilor - CPSA, fie vocabularul comun al achizi iilor publice - CPV.       6. Alte informa ii
  (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractant are obliga ia de a utiliza pentru clasificarea
statistic a produselor, serviciilor i lucr rilor numai vocabularul comun al achizi iilor publice - CPV.         C. Achizi ia de lucr ri
  ART. 104                                                       1. Denumirea, adresa, num rul de fax, adresa de e-mail ale autorit ii contractante i ale biroului de la care se
  Atribuirea contractelor de achizi ie public a c ror valoare este mai mic decât pragul valoric prev zut la art.   pot ob ine, dup caz, informa ii suplimentare.
19 din ordonan a de urgen se poate realiza, începând cu data de 1 ianuarie 2007, i prin intermediul SEAP.        2. Dac este cazul, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucr ri rezervat atelierelor protejate sau a
  ART. 105                                                      c rui executare este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .
  Sistemul informatic de utilitate public prev zut la art. 58 alin. (1) din ordonan a de urgen este operat de      3. a) Natura i dimensiunile lucr rilor i, în cazul în care lucrarea este împ r it în mai multe loturi,
Agen ia pentru Strategii Guvernamentale i este disponibil la adresa de internet www.publicitatepublica.ro.       caracteristicile esen iale ale respectivelor loturi
  ART. 106                                                       b) Amplasamentul lucr rii
  Pre edintele Autorit ii Na ionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice are dreptul de a     c) codul/codurile CPV (sau, pân la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA)
emite ordine pentru:                                                   4. Datele aproximative stabilite pentru ini ierea procedurii/procedurilor de atribuire
  a) aprobarea unor documenta ii standard utilizate în cadrul procedurilor de atribuire;                5. Dup caz, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru.
  b) aprobarea unor formulare specifice utilizate în cadrul procedurilor de atribuire sau în procesul de        6. Alte informa ii
monitorizare;
                                                             Anun ul de participare la licita ia deschis


                            23                                                           24
                                                             2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a c rui
  A. Achizi ia de produse                                              îndeplinire este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .
  1. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autorit ii contractante.           3. a) Procedura de atribuire aplicat ;
  2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a c rui    b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru;
îndeplinire este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .                         c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie utilizat un sistem dinamic de achizi ie;
  3. (a) Procedura de atribuire aplicat ;                                        d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizat o etap suplimentar de licita ie electronic
  (b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru;                     [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonan a de urgen ].
  (c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie utilizat un sistem dinamic de achizi ie;              4. Locul prest rii serviciilor.
  (d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizat o etap suplimentar de licita ie electronic        5. Categoria i descrierea serviciilor care urmeaz s fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pân la data de 31
[conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonan a de urgen ].                        decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
  4. Locul de livrare a produselor                                           6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.
  5. Natura produselor care urmeaz s fie furnizate precizând totodat dac achizi ionarea se va realiza prin       7. Op iunea de achizi ionare a unor servicii noi similare.
cump rare, cump rare în rate, închiriere, leasing sau orice combina ie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pân     8. În cazul încheierii unui acord-cadru:
la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).                                   a) durata prev zut pentru respectivul acord;
  6. Cantitatea de produse care trebuie furnizat .                                   b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se presta pe durata acordului-cadru;
  7. Op iunea de achizi ionare a unor cantit i suplimentare.                              c) în m sura în care este posibil, valoarea individual i frecven a contractelor subsecvente care urmeaz s fie
  8. În cazul încheierii unui acord-cadru:                                      atribuite.
  a) durata prev zut pentru respectivul acord;                                     9. Se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat unei profesii specifice (se indic actul/actele
  b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se livra pe durata acordului-cadru;              normative în temeiul c ruia/c rora se impune rezervarea).
  c) în m sura în care este posibil, valoarea individual i frecven a contractelor subsecvente care urmeaz s fie     10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeaz dac operatorii economici pot depune
atribuite.                                                      oferte pentru unul sau mai multe loturi.
  9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte   11. Termenul de finalizare sau durata contractului.
pentru unul sau mai multe loturi.                                            12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
  10. Termenul de finalizare sau durata contractului.                                  13. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax i adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita
  11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.                               documenta ia de atribuire.
  12. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax i adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita     14. Dac este cazul, costul i condi iile de plat în vederea ob inerii documenta iei de atribuire.
documenta ia de atribuire.                                                15. a) Termenul limit de primire a ofertelor;
  13. Dac este cazul, costul i condi iile de plat în vederea ob inerii documenta iei de atribuire.           b) Adresa la care se transmit ofertele;
  14. a) Termenul limit de primire a ofertelor;                                     c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.
  b) Adresa la care se transmit ofertele;                                        16. Data, ora i locul deschiderii ofertelor.
  c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.                               17. Dac este cazul, garan iile solicitate.
  15. Data, ora i locul deschiderii ofertelor.                                     18. Modalit i principale de finan are i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz .
  16. Dac este cazul, garan iile solicitate.                                      19. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici c rora li s-a
  17. Modalit i principale de finan are i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz .        atribuit contractul.
  18. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici c rora li s-a       20. Criterii de calificare privind situa ia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine
atribuit contractul.                                                 excluderea acestora din urm
  19. Criterii de calificare privind situa ia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine        21. Criterii de calificare privind situa ia economico-financiar precum i capacitatea tehnic i profesional , a
excluderea acestora din urm .                                             operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacit ilor minime impuse.
  20. Criterii de calificare privind situa ia economic -financiar precum i capacitatea tehnic i profesional , a     22. Pentru acordul-cadru:
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacit ilor minime impuse.             a) num rul sau, dup caz, num rul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
  21. Pentru acordul-cadru:                                               b) durata acordului-cadru;
  a) num rul sau, dup caz, num rul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;          c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani.
  b) durata acordului-cadru;                                              23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie s î i men in oferta valabil .
  c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani.              24. Criteriul de atribuire a contractului.
  22. Perioada de timp în care ofertantul trebuie s î i men in oferta valabil .                     25. Alte informa ii.
  23. Criteriul de atribuire a contractului.
  24. Alte informa ii.                                                 C. Achizi ia de lucr ri
                                                            1. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autorit ii contractante.
 B. Achizi ia de servicii                                               2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucr ri rezervat atelierelor protejate sau a c rui
 1. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autorit ii contractante.          executare este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .


                            25                                                          26
  3. a) Procedura de atribuire aplicat ;                                        b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru;
  b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru;                       c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie utilizat un sistem dinamic de achizi ie;
  c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie utilizat un sistem dinamic de achizi ie;               d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizat o etap suplimentar de licita ie electronic
  d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizat o etap suplimentar de licita ie electronic       [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonan a de urgen ].
[conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonan a de urgen ].                          4. Locul de livrare a produselor
  4. Locul execu iei lucr rilor                                             5. Natura produselor care urmeaz s fie furnizate precizând totodat dac achizi ionarea se va realiza prin
  5. Natura i dimensiunea lucr rilor, caracteristicile generale ale lucr rii; codul/codurile CVP (sau, pân la data  cump rare, cump rare în rate, închiriere, leasing sau orice combina ie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pân
de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).                                      la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
  6. Op iunea de achizi ionare a unor lucr ri noi similare.                               6. Cantitatea de produse care trebuie furnizat .
  7. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;   7. Op iunea de achizi ionare a unor cantit i suplimentare.
  8. Informa ii privind obiectivul lucr rii sau contractului, în cazul în care acesta implic i proiectare.       8. În cazul încheierii unui acord-cadru:
  9. În cazul încheierii unui acord-cadru:                                       a) durata prev zut pentru respectivul acord;
  a) durata prev zut pentru respectivul acord;                                     b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se livra pe durata acordului-cadru;
  b) valoarea total estimat a lucr rilor care urmeaz a se executa pe durata acordului-cadru,              c) în m sura în care este posibil, valoarea individual i frecven a contractelor subsecvente care urmeaz s fie
  c) în m sura în care este posibil, valoarea individual i frecven a contractelor subsecvente care urmeaz s fie   atribuite.
atribuite.                                                        9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte
  10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeaz dac operatorii economici pot depune     pentru unul sau mai multe loturi.
oferte pentru unul sau mai multe loturi.                                         10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
  11. Termenul de finalizare sau durata contractului.                                  11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
  12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.                                 12. a) Data limit de primire a candidaturilor;
  13. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax i adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita     b) Adresa la care se transmit candidaturile;
documenta ia de atribuire.                                                c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.
  14. Dac este cazul, costul i condi iile de plat în vederea ob inerii documenta iei de atribuire.           13. Modalit i principale de finan are i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz .
  15. a) Termenul de primire a ofertelor;                                        14. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici c rora li s-a
  b) Adresa la care se transmit ofertele;                                      atribuit contractul.
  c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.                               15. Criterii de calificare privind situa ia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine
  16. Data, ora i locul deschiderii ofertelor.                                    excluderea acestora din urm (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
  17. Dac este cazul, garan iile solicitate.                                      16. Criterii de calificare privind situa ia economico-financiar precum i capacitatea tehnic i profesional , a
  18. Modalit i principale de finan are i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz .        operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacit ilor minime impuse (în cazul în care
  19. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici c rora li s-a     nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
atribuit contractul.                                                   17. Pentru acordul-cadru:
  20. Criterii de calificare privind situa ia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine        a) num rul sau, dup caz, num rul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
excluderea acestora din urm .                                              b) durata acordului-cadru;
  21. Criterii de calificare privind situa ia economico-financiar precum i capacitatea tehnic i profesional , a     c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani.
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacit ilor minime impuse.             18. a) Num rul minim i, dup caz, num rul maxim de candida i care se inten ioneaz s fie selecta i;
  22. Pentru acordul-cadru:                                               b) criteriile de selec ie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).
  a) num rul sau, dup caz, num rul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;          19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie s î i men in oferta valabil .
  b) durata acordului-cadru;                                              20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile
  c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani.             art. 41).
  23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie s î i men in oferta valabil .                     21. Alte informa ii.
  24. Criteriul de atribuire a contractului.
  25. Alte informa ii.                                                 B. Achizi ia de servicii
                                                            1. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autorit ii contractante.
 Anun ul de participare la licita ia restrâns                                     2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a c rui
                                                           îndeplinire este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .
 A. Achizi ia de produse                                                3. a) Procedura de atribuire aplicat ;
 1. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autorit ii contractante.           b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru;
 2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a c rui    c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie utilizat un sistem dinamic de achizi ie;
îndeplinire este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .                         d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizat o etap suplimentar de licita ie electronic
 3. a) Procedura de atribuire aplicat ;                                       [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonan a de urgen ].


                            27                                                            28
  4. Locul prest rii serviciilor.                                               6. Op iunea de achizi ionare a unor lucr ri noi similare.
  5. Categoria i descrierea serviciilor care urmeaz s fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pân la data de 31         7. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;
decembrie 2006, codul/codurile CPSA).                                              8. Informa ii privind obiectivul lucr rii sau contractului, în cazul în care acesta implic i proiectare.
  6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.                                       9. În cazul încheierii unui acord-cadru:
  7. Op iunea de achizi ionare a unor servicii noi similare.                                  a) durata prev zut pentru respectivul acord;
  8. În cazul încheierii unui acord-cadru:                                           b) valoarea total estimat a lucr rilor care urmeaz a se executa pe durata acordului-cadru;
  a) durata prev zut pentru respectivul acord;                                         c) în m sura în care este posibil, valoarea individual i frecven a contractelor subsecvente care urmeaz s fie
  b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se presta pe durata acordului-cadru;                atribuite.
  c) în m sura în care este posibil, valoarea individual i frecven a contractelor subsecvente care urmeaz s fie        10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, indica ii se precizeaz dac operatorii economici pot
atribuite.                                                          depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
  9. Se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat unei profesii specifice (se indic actul/actele            11. Termenul de finalizare sau durata contractului.
normative în temeiul c ruia/c rora se impune rezervarea).                                    12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
  10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeaz dac operatorii economici pot depune          13. a) Data limit de primire a candidaturilor;
oferte pentru unul sau mai multe loturi.                                            b) Adresa la care se transmit candidaturile;
  11. Termenul de finalizare sau durata contractului.                                     c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.
  12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.                                    14. Modalit i principale de finan are i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz .
  13. a) Data limit de primire a candidaturilor;                                        15. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici c rora li s-a
  b) Adresa la care se transmit candidaturile;                                       atribuit contractul.
  c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.                                16. Criterii de calificare privind situa ia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine
  14. Modalit i principale de finan are i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz .           excluderea acestora din urm (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
  15. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici c rora li s-a          17. Criterii de calificare privind situa ia economico-financiar precum i capacitatea tehnic i profesional , a
atribuit contractul.                                                     operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacit ilor minime impuse (în cazul în care
  16. Criterii de calificare privind situa ia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine          nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
excluderea acestora din urm (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).         18. Pentru acordul-cadru:
  17. Criterii de calificare privind situa ia economico-financiar precum i capacitatea tehnic i profesional , a        a) num rul sau, dup caz, num rul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacit ilor minime impuse (în cazul în care        b) durata acordului-cadru;
nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).                                c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani.
  18. Pentru acordul-cadru:                                                  19. a) Num rul minim i, dup caz, num rul maxim de candida i care se inten ioneaz s fie selecta i;
  a) num rul sau, dup caz, num rul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;              b) criteriile de selec ie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
  b) durata acordului-cadru;                                                  20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie s î i men in oferta valabil .
  c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani.                  21. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile
  19. a) Num rul minim i, dup caz, num rul maxim de candida i care se inten ioneaz s fie selecta i;             art. 41).
  b) criteriile de selec ie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).   22. Alte informa ii.
  20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie s î i men in oferta valabil .
  21. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile     Anun ul de participare la dialogul competitiv
art. 41).
  22. Alte informa ii.                                                     A. Achizi ia de produse
                                                                1. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autorit ii contractante.
 C. Achizi ia de lucr ri                                                    2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a c rui
 1. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autorit ii contractante.             îndeplinire este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .
 2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucr ri rezervat atelierelor protejate sau a c rui         3. a) Procedura de atribuire aplicat ;
executare este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .                              b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru;
 3. a) Procedura de atribuire aplicat ;                                            4. Locul de livrare a produselor
 b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru;                           5. Natura produselor care urmeaz s fie furnizate precizând totodat dac achizi ionarea se va realiza prin
 c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie utilizat un sistem dinamic de achizi ie;                 cump rare, cump rare în rate, închiriere, leasing sau orice combina ie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pân
 d) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizat o etap suplimentar de licita ie electronic           la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
[conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonan a de urgen ].                             6. Cantitatea de produse care trebuie furnizat .
 4. Locul execu iei lucr rilor                                                 7. Op iunea de achizi ionare a unor cantit i suplimentare.
 5. Natura i dimensiunea lucr rilor, caracteristicile generale ale lucr rii; codul/codurile CVP (sau, pân la data       8. În cazul încheierii unui acord-cadru:
de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).                                           a) durata prev zut pentru respectivul acord;


                              29                                                              30
  b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se livra pe durata acordului-cadru;                  10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
  c) în m sura în care este posibil, valoarea individual i frecven a contractelor subsecvente care urmeaz s fie       11. a) Data limit de primire a candidaturilor;
atribuite.                                                          b) Adresa la care se transmit candidaturile;
  9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte      c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.
pentru unul sau mai multe loturi.                                               12. Modalit i principale de finan are i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz .
  10. Termenul de finalizare sau durata contractului.                                    13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici c rora li s-a
  11. a) Data limit de primire a candidaturilor;                                     atribuit contractul.
  b) Adresa la care se transmit candidaturile;                                        14. Criterii de calificare privind situa ia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine
  c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.                              excluderea acestora din urm (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
  12. Modalit i principale de finan are i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz .            15. Criterii de calificare privind situa ia economico-financiar precum i capacitatea tehnic i profesional , a
  13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici c rora li s-a        operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacit ilor minime impuse (în cazul în care
atribuit contractul.                                                    nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
  14. Criterii de calificare privind situa ia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine           16. Pentru acordul-cadru:
excluderea acestora din urm (în cazul în care nu sunt sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 47).     a) num rul sau, dup caz, num rul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
  15. Criterii de calificare privind situa ia economico-financiar precum i capacitatea tehnic i profesional , a       b) durata acordului-cadru;
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacit ilor minime impuse (în cazul în care       c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani.
nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).                               17. Dac este cazul, se precizeaz derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea num rului de
  16. Pentru acordul-cadru:                                                solu ii care urmeaz s fie discutate.
  a) num rul sau, dup caz, num rul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;             18. a) Num rul minim i, dup caz, num rul maxim de candida i care se inten ioneaz s fie preselecta i;
  b) durata acordului-cadru;                                                 b) criteriile de preselec ie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art.
  c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani.               47).
  17. Dac este cazul, se precizeaz derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea num rului de       19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie s î i men in oferta valabil .
solu ii care urmeaz s fie discutate.                                             20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile
  18. a) Num rul minim i, dup caz, num rul maxim de candida i care se inten ioneaz s fie preselecta i;          art. 47).
  b) criteriile de preselec ie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art.   21. Alte informa ii.
47).
  19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie s î i men in oferta valabil .                       C. Achizi ia de lucr ri
  20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile     1. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autorit ii contractante.
art. 47).                                                           2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucr ri rezervat atelierelor protejate sau a c rui
  21. Alte informa ii.                                                  executare este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .
                                                               3. a) Procedura de atribuire aplicat ;
  B. Achizi ia de servicii                                                  b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru;
  1. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autorit ii contractante.             4. Locul execu iei lucr rilor
  2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a c rui       5. Natura i dimensiunea lucr rilor, caracteristicile generale ale lucr rii; codul/codurile CVP (sau, pân la data
îndeplinire este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .                          de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
  3. a) Procedura de atribuire aplicat ;                                           6. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;
  b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru;                         7. Informa ii privind obiectivul lucr rii sau contractului, în cazul în care acesta implic i proiectare.
  4. Locul prest rii serviciilor.                                              8. În cazul încheierii unui acord-cadru:
  5. Categoria i descrierea serviciilor care urmeaz s fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pân la data de 31        a) durata prev zut pentru respectivul acord;
decembrie 2006, codul/codurile CPSA).                                             b) valoarea total estimat a lucr rilor care urmeaz a se executa pe durata acordului-cadru,
  6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.                                      c) în m sura în care este posibil, valoarea individual i frecven a contractelor subsecvente care urmeaz s fie
  7. În cazul încheierii unui acord-cadru:                                        atribuite.
  a) durata prev zut pentru respectivul acord;                                        9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte
  b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se presta pe durata acordului-cadru;               pentru unul sau mai multe loturi.
  c) în m sura în care este posibil, valoarea individual i frecven a contractelor subsecvente care urmeaz s fie       10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
atribuite.                                                          11. a) Data limit de primire a candidaturilor;
  8. Se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat unei profesii specifice (se indic actul/actele           b) Adresa la care se transmit candidaturile;
normative în temeiul c ruia/c rora se impune rezervarea).                                   c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.
  9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte      12. Modalit i principale de finan are i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz .
pentru unul sau mai multe loturi.


                             31                                                             32
  13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici c rora li s-a         13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici c rora li s-a
atribuit contractul.                                                    atribuit contractul.
  14. Criterii de calificare privind situa ia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine           14. Criterii de calificare privind situa ia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine
excluderea acestora din urm (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).       excluderea acestora din urm (în cazul în care nu sunt sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
  15. Criterii de calificare privind situa ia economico-financiar precum i capacitatea tehnic i profesional , a       15. Criterii de calificare privind situa ia economico-financiar precum i capacitatea tehnic i profesional , a
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacit ilor minime impuse (în cazul în care     operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacit ilor minime impuse (în cazul în care
nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).                              nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
  16. Pentru acordul-cadru:                                                 16. Pentru acordul-cadru:
  a) num rul sau, dup caz, num rul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;             a) num rul sau, dup caz, num rul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
  b) durata acordului-cadru;                                                 b) durata acordului-cadru;
  c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani.                 c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani.
  17. Dac este cazul, se precizeaz derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea num rului de       17. Dac este cazul, se precizeaz derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea num rului
solu ii care urmeaz s fie discutate.                                            de oferte preliminare care urmeaz s fie negociate.
  18. a) Num rul minim i, dup caz, num rul maxim de candida i care se inten ioneaz s fie preselecta i;            18. a) Num rul minim i, dup caz, num rul maxim de candida i care se inten ioneaz s fie preselecta i;
  b) criteriile de preselec ie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art.   b) criteriile de preselec ie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art.
47).                                                            41).
  19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie s î i men in oferta valabil .                       19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie s î i men in oferta valabil .
  20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile     20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile
art. 47).                                                         art. 41).
  21. Alte informa ii.                                                    21. Alte informa ii.

 Anun ul de participare la negociere                                             B. Achizi ia de servicii
                                                               1. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autorit ii contractante.
  A. Achizi ia de produse                                                  2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a c rui
  1. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autorit ii contractante.            îndeplinire este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .
  2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a c rui       3. a) Procedura de atribuire aplicat ;
îndeplinire este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .                            b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru;
  3. a) Procedura de atribuire aplicat ;                                           c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizat o etap suplimentar de licita ie electronic
  b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru;                        [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonan a de urgen ].
  c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizat o etap suplimentar de licita ie electronic           4. Locul prest rii serviciilor.
[conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonan a de urgen ].                            5. Categoria i descrierea serviciilor care urmeaz s fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pân la data de 31
  4. Locul de livrare a produselor                                            decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
  5. Natura produselor care urmeaz s fie furnizate precizând totodat dac achizi ionarea se va realiza prin          6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.
cump rare, cump rare în rate, închiriere, leasing sau orice combina ie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pân        7. În cazul încheierii unui acord-cadru:
la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).                                      a) durata prev zut pentru respectivul acord;
  6. Cantitatea de produse care trebuie furnizat .                                      b) valoarea total estimat a serviciilor care urmeaz a se presta pe durata acordului-cadru;
  7. Op iunea de achizi ionare a unor cantit i suplimentare.                                 c) în m sura în care este posibil, valoarea individual i frecven a contractelor subsecvente care urmeaz s fie
  8. În cazul încheierii unui acord-cadru:                                        atribuite.
  a) durata prev zut pentru respectivul acord;                                        8. Se precizeaz dac prestarea serviciului este rezervat unei profesii specifice (se indic actul/actele
  b) valoarea total estimat a produselor care urmeaz a se livra pe durata acordului-cadru;                normative în temeiul c ruia/c rora se impune rezervarea).
  c) în m sura în care este posibil, valoarea individual i frecven a contractelor subsecvente care urmeaz s fie       9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte
atribuite.                                                         pentru unul sau mai multe loturi.
  9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte      10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
pentru unul sau mai multe loturi.                                               11. a) Data limit de primire a candidaturilor;
  10. Termenul de finalizare sau durata contractului.                                    b) Adresa la care se transmit candidaturile;
  11. a) Data limit de primire a candidaturilor;                                       c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.
  b) Adresa la care se transmit candidaturile;                                        12. Modalit i principale de finan are i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz .
  c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.                               13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici c rora li s-a
  12. Modalit i principale de finan are i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz .          atribuit contractul.                             33                                                             34
  14. Criterii de calificare privind situa ia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine           15. Criterii de calificare privind situa ia economico-financiar precum i capacitatea tehnic i profesional , a
excluderea acestora din urm (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).       operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacit ilor minime impuse (în cazul în care
  15. Criterii de calificare privind situa ia economico-financiar precum i capacitatea tehnic i profesional , a      nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacit ilor minime impuse (în cazul în care       16. Pentru acordul-cadru:
nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).                               a) num rul sau, dup caz, num rul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
  16. Pentru acordul-cadru:                                                 b) durata acordului-cadru;
  a) num rul sau, dup caz, num rul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;             c) dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani.
  b) durata acordului-cadru;                                                 17. Dac este cazul, se precizeaz derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea num rului
  c) Dac este cazul, motivele care justific o durat a acordului-cadru mai lung de patru ani.               de oferte preliminare care urmeaz s fie negociate.
  17. Dac este cazul, se precizeaz derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea num rului        18. a) Num rul minim i, dup caz, num rul maxim de candida i care se inten ioneaz s fie preselecta i;
de oferte preliminare care urmeaz s fie negociate.                                      b) criteriile de preselec ie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art.
  18. a) Num rul minim i, dup caz, num rul maxim de candida i care se inten ioneaz s fie preselecta i;          41).
  b) criteriile de preselec ie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art.   19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie s î i men in ofert valabil .
41).                                                             20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile
  19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie s î i men in ofert valabil .                      art. 41).
  20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile     21. Alte informa ii.
art. 41).
  21. Alte informa ii.                                                   Anun ul de atribuire

  C. Achizi ia de lucr ri                                                  A. Achizi ia de produse
  1. Denumirea, adresa, num rul de telefon i de fax, adresa de e-mail, ale autorit ii contractante.             1. Denumirea i adresa autorit ii contractante.
  2. Dup caz, se precizeaz dac este vorba de un contract de lucr ri rezervat atelierelor protejate sau a c rui        2. Procedura de atribuire aplicat . În cazul aplic rii procedurii de negociere f r publicarea prealabil a unui
executare este prev zut în cadrul unui program de angajare protejat .                           anun de participare, se prezint motivele justificative.
  3. a) Procedura de atribuire aplicat ;                                           3. Contractul de furnizare: natura i cantitatea produselor furnizate, dup caz, pe furnizor; codul/codurile CVP
  b) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie încheiat un acord-cadru;                        (sau, pân la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
  c) Dac este cazul, se precizeaz dac urmeaz s fie organizat o etap suplimentar de licita ie electronic           4. Data atribuirii contractului de furnizare.
[conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonan a de urgen ].                            5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare.
  4. Locul execu iei lucr rilor                                               6. Num rul de oferte primite.
  5. Natura i dimensiunea lucr rilor, caracteristicile generale ale lucr rii; codul/codurile CVP (sau, pân la data      7. Denumirea i adresa ofertantului/ofertan ilor câ tig tor/câ tig tori.
de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).                                          8. Pre ul sau gama pre urilor pl tite.
  6. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se precizeaz dimensiunea respectivelor loturi;      9. Data public rii anun ului de participare.
  7. Informa ii privind obiectivul lucr rii sau contractului, în cazul în care acesta implic i proiectare.          10. Alte informa ii.
  8. În cazul încheierii unui acord-cadru:
  a) durata prev zut pentru respectivul acord;                                       B. Achizi ia de servicii
  b) valoarea total estimat a lucr rilor care urmeaz a se executa pe durata acordului-cadru,                1. Denumirea i adresa autorit ii contractante.
  c) în m sura în care este posibil, valoarea individual i frecven a contractelor subsecvente care urmeaz s fie       2. Procedura de atribuire aplicat . În cazul aplic rii procedurii de negociere f r publicarea prealabil a unui
atribuite.                                                         anun de participare, se prezint motivele justificative.
  9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeaz dac operatorii economici pot depune oferte     3. Categoria, descrierea i cantitatea serviciilor prestate; codul/codurile CVP (sau, pân la data de 31
pentru unul sau mai multe loturi.                                             decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
  10. Termenul de finalizare sau durata contractului.                                    4. Data atribuirii contractului de servicii.
  11. a) Data limit de primire a candidaturilor;                                      5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii.
  b) Adresa la care se transmit candidaturile;                                       6. Num rul de oferte primite.
  c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.                               7. Denumirea i adresa ofertantului/ofertan ilor câ tig tor/câ tig tori.
  12. Modalit i principale de finan are i de plat i/sau referiri la prevederile care le reglementeaz .           8. Pre ul sau gama pre urilor pl tite.
  13. Dup caz, forma juridic pe care trebuie s o ia asocierea grupului de operatori economici c rora li s-a         9. Data public rii anun ului de participare.
atribuit contractul.                                                     10. Alte informa ii.
  14. Criterii de calificare privind situa ia personal a operatorilor economici care pot atrage dup sine
excluderea acestora din urm (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).        C. Achizi ia de lucr ri
                                                               1. Denumirea i adresa autorit ii contractante.                              35                                                             36
 2. Procedura de atribuire aplicat . În cazul aplic rii procedurii de negociere f r publicarea prealabil a unui    Nr. de înregistrare la Registrul Comer ului: .............
anun de participare, se prezint motivele justificative.                                 Tel./fax: ................................................
 3. Contractul de lucr ri: natura i dimensiunea presta iilor, caracteristicile generale ale lucr rii.         E-mail: ..................................................
 4. Data atribuirii contractului de lucr ri.
 5. Criteriul de atribuire a contractului de lucr ri.
 6. Num rul de oferte primite.                                           ___________________________________________________________________________
 7. Denumirea i adresa ofertantului/ofertan ilor câ tig tor/câ tig tori.                      ___
 8. Pre ul sau gama pre urilor pl tite.                                       |     Tipuri de contracte     | Num r total | Valoare total
 9. Data public rii anun ului de participare.                                    contracte |
 10. Alte informa ii.                                                |                   | contracte  |     (f r TVA)
                                                           |
 Anun uri pentru concursul de solu ii                                        |                   |
                                                           |__________________________|
 Anun ul de participare la concurs                                         |                   |       |   lei   |  EURO
 1. Denumirea, adresa, num rul de fax, adresa de e-mail a autorit ii contractate i ale biroului de la care se pot  |
ob ine documentele suplimentare.                                           |_____________________________________|_____________|______________|_______
 2. Descrierea proiectului.                                             ____|
 3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns.                                     | Contracte de lucr ri        |       |
 4. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.                       |
 5. În cazul unui concurs restrâns:                                         |                   |       |
 (a) num rul de participan i care vor fi selecta i;                                 |
 (b) criterii de selec ie a participan ilor;                                    | din care atribuite prin:      |       |
 (c) termenul de depunere a cererilor de participare.                                |
 6. Dup caz, se precizeaz dac participarea este rezervat unei profesii specifice.                  | - licita ie deschis         |       |
 7. Criteriile care urmeaz s fie aplicate la evaluarea proiectelor.                         |
                                                           | - licita ie restrâns        |       |
 8. Numele membrilor juriului.
                                                           |
 9. Se precizeaz dac decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractant .
                                                           | - dialog competitiv         |       |
 10. Dup caz, num rul i valoarea premiilor.
                                                           |
 11. Se precizeaz dac , în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câ tig torului sau
                                                           | - negociere cu publicare anun de  |       |
câ tig torilor concursului.
                                                           |
 12. Alte informa ii.
                                                           |  participare            |       |
                                                           |
 Anun ul privind rezultatul concursului
                                                           | - negociere f r publicare anun de |        |
 1. Numele, adresa, num rul de fax, adresa de e-mail a autorit ii contractante.                   |
 2. Descrierea proiectului.                                             |  participare            |       |
 3. Num rul total de participan i.                                         |
 4. Num rul de participan i str ini.                                        | - cerere de ofert          |       |
 5. Câ tig torul (câ tig torii) concursului.                                    |
 6. Dup caz, premiul (premiile) acordate.                                      |_____________________________________|_____________|______________________
 7. Referin e privind publicarea anun ului de participare la concurs.                        ____|
 8. Alte informa ii.                                                | Contracte de produse        |       |
                                                           |
 ANEXA 2                                                      |                   |       |
                                                           |
                   RAPORT                                     | din care atribuite prin:      |       |
           privind contractele atribuite în anul ....                           |
                                                           | - licita ie deschis         |       |
   AUTORITATEA CONTRACTANT                                            |
   Adres : ..................................................                           | - licita ie restrâns        |       |
   C.U.I.: ..................................................                           |


                            37                                                38
| - dialog competitiv         |       |
|
| - negociere cu publicare anun de  |       |
|
|  participare            |       |
|
| - negociere f r publicare anun de |        |
|
|  participare            |       |
|
| - cerere de ofert          |       |
|
|_____________________________________|_____________|______________________
____|
| Contracte de servicii        |       |
|
|                   |       |
|
| din care atribuite prin:      |       |
|
| - licita ie deschis         |       |
|
| - licita ie restrâns        |       |
|
| - dialog competitiv         |       |
|
| - negociere cu publicare anun de  |       |
|
|  participare            |       |
|
| - negociere f r publicare anun de |        |
|
|  participare            |       |
|
| - cerere de ofert          |       |
|
|_____________________________________|_____________|______________________
____|
| TOTAL                |       |
|
|_____________________________________|_____________|______________________
____|

               Semn tura autorizat
               ....................

      ---------------
                    39

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:7/17/2012
language:Romanian
pages:20