Docstoc

RAI-Vinnytsya 18/07/12

Document Sample
RAI-Vinnytsya 18/07/12 Powered By Docstoc
					WWW.20MINUT.UA  RIA ¹28, 11 ëèïíÿ 2012                                              1
                 «НИВИ» НЕМАЄ. ВІД НЕЇ ВІДМОВИЛИСЯ                  «МИР» БУДЕ ТОРГОВИМ ЦЕНТРОМ
     РЕКВІЄМ:        І ЧИНОВНИКИ, І МЕЦЕНАТИ   » с. 7                 З «ІГРОЛЕНДОМ» І КІНО  » с. 8
                                                                             Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації
                                                                       350  грн


ПІДНЯЛИ ГВАЛТ ПЕРЕД
ОБЛРАДОЮ   АНАЛІТИКА » с. 2
                           СЕРЕДА
                           18 липня 2012       №29 (1084)
                                                  МЕДИТАЦІЯ НА
                                                  ТУРНІКУ РЕПОРТАЖ » с. 12          1
                                                                       блок
                                  WWW.RIA.UA
Милиция:
                                    МЫ СПРОСИЛ
                                                И У ВИННИЧАН
                                                             Вы доверяете милиц
                                                                          ии?
похищает,                                Леонид Колижук (3
                                               5)    Ярослав Чакир (22)бьет, стоит
                                                                 Розалия Дьор (26)
                                                  Н ЕТ!
в стороне
За последние несколько дней стало
                                    Богдан Гергалов (27)
                                                                Михаил Яцков (21)


известно о трех вопиющих случаях,
которые ставят под сомнение
профессиональность винницкой
милиции. Читайте об этом в номере
                                    Иванна Туз (20)
                     АНАЛІТИКА » с. 3, 4, 5                  Владимир Щерба (2
                                                           1)   Анна Михальчук (22)
WWW.20MINUT.UA         RIA ¹29, 18 ëèïíÿ 2012                                                              ÀÍÀ˲ÒÈÊÀ 3


Æiíêó ç äî÷êîþ                                                      Вінницьке міліцейське викрадення — не унікальне
                                                             Крім вінницького випадку, ще кілька схожих історій перевіряють те-
                                                             пер прокуратури інших регіонів. За весну й літо ще двічі працівники
                                                             міліції викрадали людей задля користі чи шкоди третій осіб


âèêðàëè ìiëiöiîíåðè
Äîïîìàãàëè óíèêíóòè òþðìè ï³äñóäíîìó çà äîìàãàííÿ
                                                                                   УКРАЛИ ПІДПРИЄМЦЯ, ЩОБ
                                                                                   НАПИСАВ БОРГОВІ РОЗПИСКИ
                                                                                    Двоє одеських співробітників
                                                                                   міліції у березні захопили у Новій
                                                                                   Каховці на Херсонщині приватного
                                                                                   підприємця і вивезли його в багаж-
íåïîâíîë³òíüî¿ ä³â÷èíè, àëå ñàì³ îïèíèëèñÿ ï³ä ñë³äñòâîì.                                                      нику автомобіля в Одеську область.
                                                                                   Утримували чоловіка два дні. Все
Öå ä³ëüíè÷í³ ì³ë³ö³îíåðè ³ííèöüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿                                                       для того, щоб примусити його на-
                                                                                   писати боргові розписки на користь
                                                                                   двох місцевих жителів.
        Íàòàëiÿ            çàõîä³â, çàä³ÿëà ñïåö³àëüíèé ïëàí,  âîîõîðîíöÿ, çâ³ëüíèëè ç îðãàí³â                         І примусили, але потім була заява
        ÃÎÍ×ÀÐÓÊ,           áî çëî÷èí ñåðéîçíèé.         âíóòð³øí³õ ñïðàâ.                                у прокуратуру. Прокуратура Нової
        (067)7857674,          — ̳ë³ö³ÿ ïðîâîäèòü îïåðàòèâí³     Òàêå ïîâ³äîìèëè ó ñåêòîð³                           Каховки порушила кримінальну
        NATALIYA.GONCHARYK@GMAIL.COM  çàõîäè ïî âñòàíîâëåííþ òà çà-     çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëàñíî¿                        справу за фактом перевищення
         Âèêðàäåííÿ         òðèìàííþ çëî÷èíö³â, ç’ÿñîâóþòüñÿ   ì³ë³ö³¿ 13 ëèïíÿ. Ìàéæå âîäíî÷àñ                         влади із застосуванням насильства.
        æ³íêè ç äî÷êîþ        ìîòèâè âèêðàäåííÿ, — ò³ëüêè é     ³ç öèì ïðîêóðàòóðà îáëàñò³ ðîçïî-   ДІВЧИНУ ВЕЗЛИ В МАШИНІ ІЗ         Підозрюваних працівників міліції
                                                              ЗАПОРІЖЖЯ В ДОНЕЦЬК            затримали.
íà âóëèö³ Àðòåìà â³äáóëîñÿ          ïîâ³äîìèëè òîä³ ó ñåêòîð³ çâ’ÿçê³â  âñþäèëà ³íôîðìàö³þ ïðî ïðè÷åò-      Прокуратура ще перевіряє розповідь
íà î÷àõ ñòîðîíí³õ ëþäåé. Â³ä         ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëàñíî¿ ì³ë³ö³¿   í³ñòü ì³ë³ö³îíåð³â äî âèêðàäåííÿ    21-річної дівчини із Запоріжжя, яка
ñâ³äê³â ä³çíàëàñÿ ïðî öå ³-         ³ äàë³ ïîäðîáèöü ðîçñë³äóâàííÿ,    ìàòåð³ ç äî÷êîþ.            наприкінці червня заявила: її викрали
ííèöÿ, áî âîíè ïîâ³äîìèëè ïðî         ïîðóøåíî¿ çà ôàêòîì âèêðàäåííÿ      Ó ïðîêóðàòóð³ êàæóòü, ùî ïîðó-   з дому донецькі міліціонери. Дівчина
ôàêò íà «102». Ïîò³ì ó ì³ë³ö³¿        æ³íîê êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, íå     øèëè êàðíó ñïðàâó, ìàþ÷è äîñèòü    потрапила у лікарню зі струсом мозку
ñêàçàëè, ùî çíàþòü, êîãî ñè-         ðîçãîëîøóâàëè.            äîêàç³â ïðîòè òðüîõ ä³ëüíè÷íèõ     та забиттями після того, як її запхали
                                                              в машину, повезли у Донецьк і вима-
ëîþ çàïõàëè â ìàøèíó ñåðåä                             ³íñïåêòîð³â ³ííèöüêîãî ðàéâ³ää³ëó   гали інформацію про її цивільного
âóëèö³, ¿õ øóêàþòü ³ ïîðóøèëè          Ïîòåðï³ë³ æèâ³, àëå ÿê       ì³ë³ö³¿.                чоловіка.
êðèì³íàëüíó ñïðàâó.                                  Ó ì³ë³ö³¿ äàí³ ³íø³ — ó÷àñòü ó   — По дорозі один кілька разів ударив
 Öå áóëî ùå 26 ÷åðâíÿ. Äîñ³ ïî-
                         íå ïåðåéìàòèñÿ òåïåð        âèêðàäåíí³ æ³íîê áðàëè íå ò³ëüêè    мене по голові і губах пластиковою
äðîáèöü çëî÷èíó íå ðîçãîëîøóâà-         ³íøèì â³ííè÷àíàì,         ä³þ÷³ òîä³ ïðàö³âíèêè ðàéâ³ää³ëó,   пляшкою з водою, — казала дівчина.
ëè, áî ïîêè â³í íå ðîçêðèòèé, çáå-                         ÿê³ òåïåð áåçðîá³òí³. Îäèí ³ç ï³äî-  У райвідділі Донецька, звідки потім
                         ÿêùî âèêðàäåííÿ                              забрали дівчину родичі, підтвердили,
ð³ãàëè òàºìíèöþ ñë³äñòâà. ̳ñòî                           çðþâàíèõ ó çëî÷èí³ — çâ³ëüíåíèé    що названий потерпілою співробітник
á³ëüøå äâîõ òèæí³â ÷åêàëî, êîëè         îðãàí³çîâóþòü ò³, õòî       ðàí³øå ì³ë³ö³îíåð. ³í ïðàöþâàâ    у них працює старшим опером карно-
íàðåøò³ ì³ë³ö³ÿ ãîòîâà áóäå ñêàçà-        ìàâ áè íàñ çàõèùàòè        ó òîìó æ ³ííèöüêîìó ðàéâ³ää³ë³,    го розшуку.
òè, ùî ³ç æåðòâàìè, õòî ³ äëÿ ÷îãî                         ïîêè éîãî íå óï³éìàëè íà ÿêîìóñü
¿õ êðàâ. ² îñü äíÿìè âèÿâèëîñÿ:         Òàêîæ òîä³ áóëî â³äîìî, ùî ìàòè  íåãàòèâ³, ÿêèé çàðàç íàçèâàþòü
íàéñòðàøí³øå â ö³é ³ñòî𳿠ò³ëüêè       ç äî÷êîþ â òîé ñàìèé äåíü çâåðòà-   «äèñêðåäèòàö³ºþ îðãàí³â âíóòð³ø-   âàëè âèêðàäåííÿ éîãî êîëèøíüî¿      Îäèí ç ô³ãóðàíò³â ïðîõîäèòü ÿê
ïî÷èíàºòüñÿ. Ïîòåðï³ë³ æèâ³, àëå       ëèñÿ çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ äî     í³õ ñïðàâ».              ñï³âìåøêàíêè, — ïî³íôîðìóâàëè       îðãàí³çàòîð çëî÷èíó.
ÿê íå ïåðåéìàòèñÿ òåïåð ³íøèì         ë³êàðí³. Íà âñ³ ïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â   ßê³ ïîñàäè òåïåð â³ëüí³, íå    ó ïðåñ-ñëóæá³ ³ äîäàëè, ùî ìîòèâ       Ïîêàðàííÿ çà ïåðåâèùåííÿ
â³ííè÷àíàì, ÿêùî âèêðàäåííÿ îð-        ó ïðåñ-ñëóæá³ ì³ë³ö³¿ ãîâîðèëè, ùî  êàæóòü. Íå ãîâîðÿòü òàêîæ çâàíü    âèêðàäåííÿ: ïðèìóñèòè æ³íêó íà-      âëàäè ³ç íàñèëüñòâîì — â³ä òðüîõ
ãàí³çîâóþòü ò³, õòî ìàâ áè íàñ â³ä      ñàì³ ÷åêàþòü äàíèõ ïðî ðîçêðèòòÿ   çâ³ëüíåíèõ. ¯ì ùå íå ïðåä’ÿâèëè    ïèñàòè ðîçïèñêó ïðî â³äñóòí³ñòü      äî âîñüìè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³
çëî÷èí³â îáåð³ãàòè…              öüîãî ðåçîíàíñíîãî çëî÷èíó. Àëå    çâèíóâà÷åííÿ. Íå ðîçãîëîøóþòü     ïðåòåíç³é äî ñï³âìåøêàíöÿ, âè-      ³ç çàáîðîíîþ çàéìàòè ïîñàäè (äî
                       òåïåð, çàì³ñòü ïîäðîáèöü ïðî îá-   íàâ³òü, êèì ïðàöþâàâ «äèñêðåäè-    êðèòîìó â êðèì³íàë³.           òðüîõ ðîê³â) ³ øòðàôîì äî 17 òè-
Âèêðàäåííÿ íà î÷àõ              ñòàâèíè âèêðàäåííÿ ³ éîãî ìîòèâè,   òàòîð», ïîêè íå ñòàâ êîëèøí³ì ì³-    À êðèì³íàë ó ãðîìàäÿíñüêîãî      ñÿ÷ ãðèâåíü.
ñâ³äê³â                    â³ííè÷àí ³íôîðìóþòü — ïîðóøåíà    ë³ö³îíåðîì, ³ çà ÿêèé ñàìå íàãàòèâ  ÷îëîâ³êà 41-ð³÷íî¿ â³ííè÷àíêè        Ó îáëàñí³é ì³ë³ö³¿ òåïåð ðîçïî-
 ßê äâîõ æ³íîê ñèëîþ ïîñàäîâè-        ³íøà ñïðàâà, ÿêà âèìàãຠé äàë³ äî-  éîãî âèãíàëè ç îðãàí³â.        òàêèé: â³í ìîæå îòðèìàòè ñòðîê      â³äàþòü, ÿê «î÷èñòèëèñÿ â³ä òèõ,
ëè â ìàøèíó ³ ïîâåçëè ó íåâ³äî-        òðèìóâàòèñÿ òàºìíèö³ ñë³äñòâà.                       çà òå, ùî äîìàãàâñÿ äî÷êè æ³íêè.     õòî çãàíüáèâ çâàííÿ ì³ë³ö³îíåðà»:
ìîìó íàïðÿìêó, áà÷èëè â³ííè÷àíè         Óñå ÷åðåç òå, ùî âèÿâèëîñÿ     Ö³íà ì³ë³öåéñüêîãî          Òîæ ³ âèêðàäåííÿ áóëî, ùîá æ³íêà       — ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ñåðåä á³ëîãî äíÿ íà âóëèö³ Àðòå-       â ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ: ó âè-    çëî÷èíó                â³äìîâèëàñÿ â³ä ñâî¿õ çâèíóâà÷åíü.    îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â,
ìà. Íåâäîâç³ ç ì³ë³ö³¿ ä³çíàëèñÿ,       êðàäåíí³ äâîõ â³ííè÷àíîê áðàëè     ßêà æ ïðè÷èíà áóëà ïðàö³âíè-      ² æ³íêà â³äìîâèëàñÿ. Ðàïòîâîãî     íàïðàâëåíèõ íà ðîçêðèòòÿ âè-
ùî âèêðàëè 41-ð³÷íó ìàìó ç ¿¿         ó÷àñòü ì³ë³ö³îíåðè.          êàì ì³ë³ö³¿ ðèçèêóâàòè ïîñàäàìè?   íàïàäó ³ ïî¿çäêè çà ì³ñòî ó áàãàæ-    êðàäåííÿ 41-ð³÷íî¿ â³ííè÷àíêè òà
16-ð³÷íîþ äî÷êîþ.                                  Ïðî öå ðîçïîâ³ëè ó ïðîêóðàòóð³.    íèêó ³ç çàêðó÷åíèìè çà ñïèíó òà      ¿¿ 16-ð³÷íî¿ äî÷êè, îïåðàòèâíèêè
 Òàêå ïîâ³äîìèëà ì³ë³ö³ÿ, ÿêà        Äîñèòü äîêàç³â             — Ìàþ÷è íà ìåò³ çà ãðîøîâó     çàìîòàíèìè ñêîò÷åì ðóêàìè áóëî      êàðíîãî ðîçøóêó óïðàâë³ííÿ îòðè-
îäðàçó îïåðàòèâíî â³äðåàãóâàëà        ïðîòè                 âèíàãîðîäó ñïðèÿòè îäíîìó ç ï³ä-   äîñèòü, ùîá ìàòè íàïèñàëà òå,       ìàëè ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâó
íà äçâ³íîê íà «102»: îðãàí³çóâàëà        — Ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿, ÿê³ äèñ-   ñóäíèõ óíèêíóòè ïîêàðàííÿ ó âè-    ùî â³ä íå¿ âèìàãàëè. ³äïóñòèëè      ïðè÷åòí³ñòü äî ñêîºííÿ öüîãî çëî-
êîìïëåêñ îïåðàòèâíî-ïîøóêîâèõ         êðåäèòóâàëè âèñîêå çâàííÿ ïðà-    ãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³, îðãàí³çó-   ¿¿ ³ äî÷êó â ê³íö³ äíÿ. Ëèøèëè òàì,    ÷èíó ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿. Ç ìåòîþ
                                                             êóäè çàâåçëè íà ìàøèí³. ßêùî â      äîêóìåíòóâàííÿ ¿õ çëî÷èííî¿
                                                             ì³ë³ö³¿ ñêàçàëè, ùî äî÷êà îòðèìàëà    ä³ÿëüíîñò³ ñòâîðèëè îïåðàòèâíó
 Ìàéæå ì³ëüéîí ïîñòðàæäàëèõ â³ä íàñèëëÿ ì³ë³ö³¿                                      âðåøò³ ïåðåëîì ðóêè, òî â ïðîêó-
                                                             ðàòóð³ ïðî áóäü-ÿê³ òðàâìè æåðòâ
                                                                                  ãðóïó ç ÷èñëà ïðàö³âíèê³â êàðíî-
                                                                                  ãî ðîçøóêó, â³ää³ëó âíóòð³øíüî¿
  Òàê³ äàí³ îïðèëþäíèëà ó ñâî¿é                          ðåã³îí³â êðà¿íè.           âèêðàäåííÿ íå ãîâîðÿòü. Ìîâëÿâ,      áåçïåêè, Óïðàâë³ííÿ êàäðîâîãî
 ùîð³÷í³é äîïîâ³ä³ ïðàâîçàõèñíà                            ̳ë³ö³îíåðè ïðàêòè÷íî íå íåñóòü   îäíîãî ïåðåëÿêó âèñòà÷èëî.        çàáåçïå÷åííÿ òà Óïðàâë³ííÿ ãðî-
 îðãàí³çàö³ÿ «Ïðàâà ëþäèíè â                            ïîêàðàííÿ çà ñêîºí³ çëî÷èíè ÷åðåç    Ðåäàêö³ÿ çàðàç íàìàãàºòüñÿ       ìàäñüêî¿ áåçïåêè. Ó ðåçóëüòàò³
 Óêðà¿í³». Ó 2011 ðîö³ çíóùàíü                           êîðóïö³þ, íåäîë³êè â ðîçñë³äóâàí-   çíàéòè öþ æ³íêó, ùîá ä³çíàòèñÿ,      âñòàíîâèëè ïðè÷åòí³ñòü äî ñêîºííÿ
 ó ì³ë³ö³¿ çàçíàëè 980 òèñÿ÷ îñ³á,                         íÿõ àáî â³äìîâè â³ä ðîçñë³äóâàíü,   ÷è âñå ãàðàçä òåïåð ç íåþ ³ ¿¿ äî-    çëî÷èíó ïðàö³âíèê³â ³ííèöü-
 à â 2010 ðîö³ öåé ïîêàçíèê áóâ                           óòèñêè ³ çàëÿêóâàííÿ ñêàðæíèê³â.   ÷êîþ. Áóäåìî âäÿ÷í³ êîæíîìó, õòî     êîãî ðàéâ³ää³ëó òà êîëèøíüîãî
 790 òèñÿ÷. Ùå ðîêîì ðàí³øå —                            Ïðî öå ó ñâî¿é äîïîâ³ä³ çàÿâèëà    äîïîìîæå ïåðåâ³ðèòè ³íôîðìàö³þ      ïðàö³âíèêà ì³ë³ö³¿, çâ³ëüíåíîãî ç
 íèæ÷èé ìàéæå óäâ³÷³.                                ì³æíàðîäíà ïðàâîçàõèñíà îðãàí³-    ïðî ³ñòîð³þ, ÿêà ñòîñóºòüñÿ îäðà-     îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ çà äèñ-
  Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Óêðà¿í-                           çàö³ÿ Amnesty International.     çó òðüîõ çëî÷èí³â — äîìàãàííÿ,      êðåäèòàö³þ.
 ñüêî¿ Ãåëüñ³íñüêî¿ ñï³ëêè ç ïðàâ                           Åêñïåðò ïî Óêðà¿í³ Õåçà Ìàê-    âèêðàäåííÿ ³ ïåðåâèùåííÿ âëàäè.       Äàë³ äîêàçîâ³ ç³áðàí³ ìàòåð³ëè
 ëþäèíè Àðêàä³é Áóùåíêî: «Çà                            óëë: «×åðåç 20 ðîê³â ï³ñëÿ ðîç-                        ïåðåäàëè ó ïðîêóðàòóðó, ÿêà ïî-
 îñòàíí³ äâà ðîêè â Óêðà¿í³ ³ñòîòíî      äîêóìåíòîì, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ    ïàäó ÑÐÑÐ óêðà¿íñüêà ì³ë³ö³ÿ, ÿê   ̳ë³ö³îíåð³â               ðóøèëà ñïðàâó ³ òåïåð ðîçñë³äóº
 ïîã³ðøèëàñÿ ñèòóàö³ÿ ³ç çàáåçïå-       íàö³îíàëüíèìè òà ì³æíàðîäíèìè     ³ ðàí³øå, ñëóæèòü äåðæàâ³, à íå    ñâî¿ æ ³ çäàëè              ¿¿. Öÿ ñëóæáà ìຠðîç³áðàòèñÿ ó
 ÷åííÿì ïðàâà íà æèòòÿ».           îðãàí³çàö³ÿìè äëÿ îö³íêè çàãàëü-   ñóñï³ëüñòâó. Ïåðåñ³÷í³ óêðà¿íö³ äî-   Ïðîòè ì³ë³ö³îíåð³â-ó÷àñíèê³â âè-    çëî÷èí³, â ÿêîìó ïðàö³âíèê³â ì³ë³-
  Äîïîâ³äü «Ïðàâà ëþäèíè â          íîãî ñòàíó ç ïðàâàìè ëþäèíè â     ðîãî ïëàòÿòü çà öå, ³ áàãàòî ç íèõ  êðàäåííÿ ïîðóøèëè êðèì³íàëüíó       ö³¿ ñâî¿ æ ³ âèêðèëè.
 Óêðà¿í³» âèïóñêàºòüñÿ ùîð³÷íî        Óêðà¿í³. Ñêëàäàºòüñÿ ïîíàä 30 ïðà-  ñòàþòü æåðòâàìè âèìàãàíü àáî     ñïðàâó ïðî ïåðåâèùåííÿ âëàäè
 âæå â³ñ³ì ðîê³â ³ º óí³âåðñàëüíèì      âîçàõèñíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ç óñ³õ   ïðèìóøóþòüñÿ äî äà÷³ ñâ³ä÷åíü».    àáî ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü, ÿêå         Обговорюємо разом
                                                                                     n 20minut.ua/news/10236600
                                                             ñóïðîâîäæóâàëîñÿ íàñèëüñòâîì.

 ЛЮДИ БІЗНЕСУ ПРО НАЙАКТУАЛЬНІШЕ                                           Що останнім часом вас схвилювало найбільше?
Сергій Дудкевич (43),          Олександр Цирульник      Олексій Казеко (33),      Олександр Мішагін (30),     Олександр Мороз (28),       Тарас Чорноіван (35),
власник магазинів            (45), директор фірми      власник пейнбол-клубу      власник «Бджолиного       власник шлюбного         директор рекламного
«Обои Вашего дома»:           «Полімед»:           «Гладіатор»:          дому»:              агентства «Гранат»:        агентства «Art Line»:

— Найкращий відпочинок –        — Хвилюють ті природні ка-   — Вразив закон про мови.    — Слідкую за курсом грив-    — Неприємно, що багато      — Мало маршруток і ввечері
у наших Карпатах. І гроші        таклізми, що відбуваються,   Моя сім’я розмовляє росій-   ні, цікаво, що він нам при-   іноземців приїжджають в      важко добиратися. А в авто-
залишаються в країні, і від-      потопи в Україні та Росії не  ською, але вважаю, що дер-   несе. Говорять, що знову     Україну тому, що тут най-     бусах, що рухаються як тро-
починок активний, цікавий.       залишають байдужими.      жавною має бути українська.   зросте долар.          доступніші жінки.         лейбуси, ціна як у маршрутці.
                                                      WWW.20MINUT.UA         RIA ¹29, 18 ëèïíÿ 2012
4 ÀÍÀ˲ÒÈÊÀ«Ïðàâîîõðåíèòåëè» áüþò ñïÿùèõ
Äâîå ìèëèöèîíåðîâ íà âèííèöêîì âîêçàëå ïîáèëè ñïÿùåãî ìóæ÷èíó. Òîëüêî ïîñëå âîçìóùåíèÿ
ëþäåé, ïðàâîîõðàíèòåëè ïðåêðàòèëè ñâîè äåéñòâèÿ. Ïóáëèêàöèÿ âèäåî ïîâëåêëà ñëóæåáíîå
ðàññëåäîâàíèå ïðîêóðàòóðû è äåïàðòàìåíòà âíóòðåííåé áåçîïàñíîñòè ìèëèöèè
                                Àíòîí ÁÓËÃÀÊÎÂ,
                                (097)2588129          Выдержка из статьи 5
                                Â çàë îæèäàíèÿ       Закона Украины «О милиции»
                               âèííèöêîãî æåëåç-                         милиции требований, установлен-
                                            В случае невыполнения работниками            шены, и/или его
                               íîäîðîæíîãî âîê-     ных данной стать  ей, лицо, права которого были нару      в суд с заявле-
                         çàëà çàøåë ìèëèöèîíåð è ñðàçó     представители (родствен   ники, защитник) могут обратиться
                         ïðèíÿëñÿ èçäåâàòüñÿ íàä ïðåä-     нием о возмещении вред   а в установленном законом порядке.
                                                                я от уплаты государственной пошлины.
                         ïîëîæèòåëüíî ïüÿíûì ñïÿùèì       При этом такие лица освобождаютс
                                                                 ме:
                         ìóæ÷èíîé. ×åðåç íåñêîëüêî ìè-     Возмещению подлежат в полном объе
                                                                      енные лицом вследствие
                         íóò ê ïðàâîîõðàíèòåëþ ïðèñîå-      1) заработо к и прочие денежные доходы, утрач
                         äèíèëñÿ êîëëåãà. Ýòî ïðîèçîøëî     незаконных  действий или бездеятельности
                         â ñóááîòó, 14 èþëÿ, â 3.15 íî÷è.    работников милиции;                            и
                                                                денежные вклады, ценные бумаги
                          — À ÷òî æå âû åãî òðîãàåòå?      2) имущество (в том числе деньги,              его возврат в на-
                         Âåäü ÷åëîâåê ñïîêîéíî ñèäèò, —     прочие ценности  ), стоимость изъятого имущества, если
                                                                зможным;
                         âîçìóòèëàñü, íå âûäåðæàâ ñî-       туре и в том же состоянии стал нево
                                                                        анием ему юридиче-
                         çåðöàíèÿ ìèëèöåéñêîé ýêçåêóöèè,     3) суммы, упла ченные гражданином в связи с оказ
                         æåíùèíà.                 ской помощи;
                          — À ïîòîìó ÷òî ìíå íàäî, —       4) моральный вред.
                                                                 одится в случае, когда незаконные
                         îòâåòèë ìèëèöèîíåð, íå îòðûâàÿñü     Возмещение морального вреда пров милиции причинили моральный
                         îò «êëèåíòà».              действия или  бездействие работников
                                                                  ания, привели к нарушению его
                          — ×òî æ âû òàê èçäåâàåòåñü       ущерб гражданину, моральные страд              ельных усилий
                                              нормальных жизненны   х связей, требуют от него дополнит
                         íàä íèì?                              жизни.
                                              для организации своей
                          — ß æå ñêàçàë âàì — ïîòîìó                            ания, причиненные
                         ÷òî ìíå íàäî. Äàâàéòå âû ñÿäåòå      Моральным вредом признаются страд морального
                                              гражданину вследстви  е физического или
                         è íå áóäåòå ìåøàòü.                                ю или лишению его
                                              воздействия, что привело к ухудшени
                                                                 х привычек и желаний,
                                              возможностей реализации им свои
                         «Õîçÿèí âîêçàëà»                                  и людьми, прочим
                                              ухудшению отношений с окружающим характера.
Согласно Закону Украины «О мили-         äåëàåò ÷òî õî÷åò              негат ивным последствиям морального
ции»: «При обращении к гражданину
работник милиции обязан назвать свою         Äåÿòåëüíîñòü ìèëèöèè ñòðî-
фамилию, звание и предъявить по его       èòñÿ íà ïðèíöèïàõ çàêîííîñòè,
требованию служебное удостовере-         ãóìàíèçìà, óâàæåíèÿ ê ëè÷íî-    ùèõ åå ÷åñòü è äîñòîèíñòâî, åñëè       Ïîñòîÿâ âîçëå ìóæ÷èíû, ïåðå-
ние». Но этого не сделали винницкие
транспортные милиционеры.            ñòè, ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè,   âûïîëíåíèå åãî îáÿçàííîñòåé íå       ïèñàâ â áëîêíîò åãî äàííûå, ìè-
— Никакой информации и комментари-        âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òðóäîâûìè     òðåáóåò èíîãî. (Ñòàòüÿ 5 Çàêîíà       ëèöèîíåðû óøëè, îñòàâèâ åãî ñîí
ев до окончания служебного рассле-        êîëëåêòèâàìè, îáùåñòâåííûìè îð-   Óêðàèíû «Î ìèëèöèè»)            â ïîêîå, à ìîæåò áûòü — ïðîñòî
дования я дать не могу, — сказал на-       ãàíèçàöèÿ è íàñåëåíèåì. (Ñòàòüÿ    Âèäèìî, ðåøèâ, ÷òî ïðåäñòàâ-       èñïóãàëèñü íàðàñòàâøåãî â çàëå
чальник линейного отделения станции
Винница Юрий Шевчук.               3 Çàêîíà Óêðàèíû «Î ìèëèöèè»)    ëÿòüñÿ íåêîìó, õîòü ýòîãî è òðå-      îæèäàíèÿ âîçìóùåíèÿ èõ «ïðàâî-
Не захотел начальник милиционеров-         Â çàë îæèäàíèÿ âàëüÿæíî çàøåë   áóåò çàêîíîäàòåëüñòâî Óêðàèíû,       îõðåíèòåëüíîé» äåÿòåëüíîñòüþ.
мучителей и назвать журналисту RIА        ìèëèöèîíåð. Îí áûë â ôîðìåííûõ   ìèëèöèîíåð ïðîäîëæèë «áóäèòü»
хотя бы имена своих подчиненных,         øòàíàõ, ðóáàøêå è ôóðàæêå. Ñíà-   ñïÿùåãî. Ê íåìó ïðèñîåäèíèëñÿ        Ïðîêóðàòóðà
запечатленных на видео в ходе своей
«профессиональной деятельности».         ÷àëà îí ïîòîðìîøèë îäíîãî ñïÿ-   êîëëåãà â ôîðìåííîé êóðòêå.         íå äðåìëåò
Редакция RIA обращается к чита-         ùåãî, çàòåì ïîäîøåë ê äðóãîìó.   Âìåñòå îíè ïîäíÿëè íà íîãè ìóæ-        Âèäåî ñ íåîäíîçíà÷íûìè äåé-
телям — кто узнал милиционеров          Ñîòðóäíèê òðàíñïîðòíîé ìèëèöèè   ÷èíó, íî òîò âûñêîëüçíóë ó íèõ èç      ñòâèÿìè ìèëèöèîíåðîâ ðàçìåñòèëè
на видео на сайте, звоните по тел.        íàñòóïèë íà íîãó ìóæ÷èíå — ðåàê-  ðóê è óñåëñÿ íà ñâîáîäíîå ìåñòî.      íà ñàéòå 20minut.ua. Óæå â ïîíå-
(097)2588129.
                         öèè íå áûëî. Çàòåì åùå ðàç íàñòó-   Òàñêàëè áåäíÿãó äîëãî — òîò        äåëüíèê, 16 èþëÿ, íà ñàéòå îáëàñò-
                         ïèë, è åùå. Èçðÿäíî ïîòîïòàâøèñü  òîëüêî óñïåâàë óñàæèâàòüñÿ ñî        íîé ïðîêóðàòóðû ïîÿâèëîñü ñîîá-
                         ïî íîãàì ìèðíî ñïÿùåãî íà êðåñëå  ñòóëà íà ñòóë.               ùåíèå: «Êàçàòèíñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ
                         ìóæ÷èíû, ìèëèöèîíåð ïðèíÿëñÿ     Ïîñëå òîãî, êàê ìèëèöèîíåðàì       ïðîêóðàòóðà Âèííèöêîé îáëàñòè
                         «ðàñòèðàòü óøè» íåðåàãèðóþùåìó   ñäåëàëè çàìå÷àíèÿ, óïîìíèâ         ïðîâîäèò ïðîâåðêó íåïðàâîìåðíûõ
                         íà åãî äåéñòâèÿ ïàññàæèðó.     íåäàâíèé ñëó÷àé î òîì, êàê íåäàâ-      äåéñòâèé ìèëèöèîíåðîâ íà âîêçàëå
                                           íî âîçëå ýòîãî æå âîêçàëà çàäåð-      ñòàíöèè Âèííèöà. Ïî ïóáëèêàöèè â
                          Ìèëèöèÿ óâàæàåò äîñòîèíñòâî    æàëè ïàðíÿ, à ïîòîì åãî íàøëè        ãàçåòå «20 õâèëèí» è ðàçìåùåííîì
                         ëèöà è ïðîÿâëÿåò ê íåìó ãóìàí-   óòîíóâøèì â ðåêå, ñîòðóäíèêè        â èíòåðíåòå âèäåî «Ìèëèöèîíåðû
                         íîå îòíîøåíèå, çàùèùàåò ïðàâà    óñïîêîèëèñü. È íà÷àëè ïðîâåðÿòü       áèëè ïüÿíîãî íà âîêçàëå», Êàçà-
                         ÷åëîâåêà íåçàâèñèìî îò åãî ñî-   äîêóìåíòû ó ïðåäïîëîæèòåëüíî        òèíñêèì òðàíñïîðòíûì ïðîêóðîðîì
                         öèàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, èìóùå-   ïüÿíîãî ìóæ÷èíû.              ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà â ïîðÿäêå ñò.
                         ñòâåííîãî è ïðî÷åãî ïîëîæåíèÿ,    — Ïàñïîðò, — êîðîòêî ñêàçàë        97 ÓÏÊ Óêðàèíû, ïî ðåçóëüòàòàì
                         ðàñîâîé è íàöèîíàëüíîé ïðèíàä-   ìèëèöèîíåð â ðóáàøêå, îòðÿõèâàÿ       êîòîðîé áóäåò ïðèíÿòî çàêîííîå
                         ëåæíîñòè, ãðàæäàíñòâà, âîçðàñòà,  âèäèìî ïðèïûëåííûå áðþêè.          ðåøåíèå».
                         ÿçûêà è îáðàçîâàíèÿ, îòíîøåíèÿ    Èç ñóìî÷êè ìóæ÷èíà äîñòàë           òîò æå äåíü íà ñàéòå Ìèíè-
                         ê ðåëèãèè, ïîëà, ïîëèòè÷åñêèõ    ïàñïîðò, ïðåäúÿâèë. Ïðàâäà, ñâîå      ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë âûøëî
                         è äðóãèõ óáåæäåíèé. Ïðè îá-     èìÿ îí åëå âûãîâîðèë è íå ñ         ñîîáùåíèå îò óïðàâëåíèÿ ñâÿçåé ñ
                         ðàùåíèè ê ãðàæäàíèíó ðàáîòíèê    ïåðâîãî ðàçà. Âûãëÿäåë îí äåé-       îáùåñòâåííîñòüþ: «15 èþëÿ ýòîãî
                         ìèëèöèè îáÿçàí íàçâàòü ñâîþ     ñòâèòåëüíî íåòðåçâûì.            ãîäà â íåêîòîðûõ èíòåðíåò-èçäàíèÿõ
                         ôàìèëèþ, çâàíèå è ïðåäúÿâèòü                          áûëî îïóáëèêîâàíî âèäåî, íà êî-
                         ïî åãî òðåáîâàíèþ ñëóæåáíîå      Íèêàêèå èñêëþ÷èòåëüíûå îá-        òîðîì äâà ðàáîòíèêà ëèíåéíîãî
                         óäîñòîâåðåíèå. Âî âçàèìîîòíî-    ñòîÿòåëüñòâà èëè óêàçàíèÿ äîëæ-       îòäåëà ìèëèöèè íà ñò. «Âèííèöà-
                         øåíèÿõ ñ ãðàæäàíàìè ðàáîòíèê    íîñòíûõ ëèö íå ìîãóò áûòü îñíî-       ïàññàæèðñêàÿ» â çàëå îæèäàíèÿ
                         ìèëèöèè äîëæåí ïðîÿâëÿòü âûñî-   âàíèåì äëÿ ëþáûõ íåçàêîííûõ         âîêçàëà ãðóáî îáðàùàëèñü ñ ãðàæ-
                         êóþ êóëüòóðó è òàêò. Ìèëèöèÿ íå   äåéñòâèé èëè áåçäåÿòåëüíîñòè        äàíèíîì, êîòîðûé íàõîäèëñÿ â
                         ðàçãëàøàåò ñâåäåíèé, êàñàþùèõñÿ   ìèëèöèè. (Ñò. 5 Çàêîíà Óêðàèíû       ïüÿíîì âèäå. Ñåé÷àñ ðóêîâîäñòâîì
                         ëè÷íîé æèçíè ÷åëîâåêà, óíèæàþ-   «Î ìèëèöèè»)                Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë äàíî
                                                                 ïîðó÷åíèå Äåïàðòàìåíòó âíóòðåí-
                                                                 íåé áåçîïàñíîñòè è Èíñïåêöèè ïî
                                 КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА                      ëè÷íîìó ñîñòàâó â êðàò÷àéøèå ñðîêè
                                                                 ïðîâåñòè ñëóæåáíîå ðàññëåäîâàíèå
                                   — В действиях милиционеров усматриваются          ïî èçëîæåííûì ôàêòàì. Âèíîâíûå
                                   все признаки состава преступления, предусмо-        ñîòðóäíèêè ìèëèöèè áóäóò îòâå÷àòü
                                   тренного ст. 365 ч. 2 УК Украины — превышение        çà ñâîè äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
                                   власти или служебных полномочий. Хотя такое         çàêîíîäàòåëüñòâîì».
                                   поведение винницких ментозавров совершенно
                                   типично в общеукраинском масштабе. Меня боль-        СМОТРИТЕ ВИДЕО
                          Òàòüÿíà     ше всего в происшедшем поразило другое — на         НА 20MINUT.UA       Просто считайте
                                                                               QR-код камерой
                          Ìîíòÿí (39)    видео явно видно, как большинство людей, на-                     Вашего мобильного
                           àäâîêàò    ходящихся в зале ожидания, испуганно игнори-                      и смотрите видео!
                                                                               (Должна быть
                                   руют милицейский беспредел, пересаживаются,                      установлена про-
                                   встают и уходят.                                      грамма
                                   Именно в таком поведении большинства наших                        QR Reader из
                                                                              Андроид-маркета
                                   сограждан — корень всех бед и проблем укра-                      или аналогичная)
                    R123123            инского общества.
WWW.20MINUT.UA         RIA ¹29, 18 ëèïíÿ 2012                                                       ÀÍÀ˲ÒÈÊÀ 5


Ãîïíèêè áðàëè øòóðìîì çàïðàâêó
Îêîëî ñîòíè çàåçæèõ ðåáÿò ñïîðòèâíîãî òåëîñëîæåíèÿ ïûòàëèñü çàõâàòèòü 14 èþëÿ çàïðàâêó
WELLS íà Ëåáåäèíñêîãî, íà ïðàâàõ íîâûõ âëàäåëüöåâ. «Ñïîðòñìåíû» ìîíòèðîâêàìè ïîáèëè
âèòðèíû çàïðàâêè, ïûòàÿñü çàõâàòèòü ïîìåùåíèå. Ìèëèöèÿ ðåáÿò ðàçîãíàëà, íî íå àðåñòîâàëà
        Àëåíà ÐßÁÎÊÎÍÜ,      öèè ïðèíÿëè îáîþäíîå ðåøåíèå      Íàìè áûëà îòêðûòà ëèêâèäàöè-
        (067)4333535,       èñêàòü ïðàâäó â ñóäå.        îííàÿ ïðîöåäóðà, ÷òîáû ðåàëèçî-
        ALENA.RYABOKON@GMAIL.COM
                      — Øòóðìà, ñëàâà Áîãó, íå áûëî,   âàòü èìóùåñòâî è ðàññ÷èòàòüñÿ ñ
         Ç à ï ð à â ê à     îêíà íàì íå ïîáèëè, — ãîâîðèò    êðåäèòîðàìè, òåì íå ìåíåå, èñ-
        WELLS íà Ëå-        ßðîñëàâ Êóäðÿâöåâ äèðåêòîð çà-    ïîëíèòåëüíàÿ ñëóæáà ðåàëèçîâàëà
        áåäèíñêîãî âå-       ïðàâêè ïî óë. Êåëåöêîé.       èìóùåñòâî ÏÏ «Äæåðåëî» íà òîð-
÷åðîì 14 èþíÿ âûãëÿäåëà êàê         Îäíàêî íà ìèðíî — ñóäåáíîå     ãàõ, — ãîâîðèò Âèäèì Ñïèðèäîíîâ.
ñúåìî÷íàÿ ïëîùàäêà. È ôèëüì        ðàçðåøåíèå ñïîðíîãî âîïðîñà —     Èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî ïðåä-
áûë îïðåäåëåííî íå êîìåäèÿ.        âèííè÷àíå íàäåÿëèñü çðÿ, òàê êàê   ïðèÿòèå çàèìåëî íîâîãî âëàäåëüöà,
Ñòåêëîïàêåòû çàïðàâî÷íîãî         íà ñëåäóþùèé äåíü ñòàëè ãåðîÿìè   ãëàâà ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè
êîìïëåêñà â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ       áîåâèêà.               óçíàë â ïÿòíèöó, 13 èþëÿ. Íå ñìîòðÿ
ðàçáèòû âäðåáåçãè, ñòåêëÿííûå                         íà òî, ÷òî ïîñòîÿííî äåðæàë ðóêó
ïîëóîòêðûòûå äâåðè âñå â òðå-       Õîëîäèëüíàÿ             íà ïóëüñå, êàæäûé âòîðíèê åçäèë â
ùèíàõ, è ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû       áàððèêàäà              Êèåâ è çíàêîìèëñÿ ñ ìàòåðèàëàìè
çàâàëåíû õîëîäèëüíûìè óñòà-         — Âñå ðàáîòíèêè çàïðàâêè çà-    èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
íîâêàìè. À íà âñåé òåððèòîðèè       áàððèêàäèðîâàëèñü âíóòðè çäàíèÿ,    Ïîýòîìó ïðåäñòàâèòåëè âèííèö-
çàïðàâî÷íîãî êîìïëåêñà êó÷à        êîãäà ýòè ìîëîä÷èêè ñþäà ïðèøëè   êîé ôèðìû ñ÷èòàþò, ÷òî ãëàâíûé
ìèëèöåéñêèõ ìàøèí, ëþäåé â        è ñòàëè â îöåïëåíèå, — ãîâîðèò    âîïðîñ íå â òîì, åñòü ëè äîëãè ó
ôîðìå.                  Âàäèì Ñïèðèäîíîâ. — Â÷åðà áûëà    ÏÏ «Äæåðåëî», à â çàêîííîñòè
 — Èõ òóò ÷åëîâåê âîñåìüäåñÿò      ïðîáëåìà íà Êåëåöêîé, ìû âûçû-    ïðîöåäóðû.
áûëî èëè áîëüøå, ïðèåõàëè íà       âàëè ðàáîòíèêîâ ìèëèöèè. Ñåé÷àñ    — Âåäü ñ ìîìåíòà îòêðûòèÿ
äâóõ «Èêàðóñàõ» è «Áîãäàíå», —      íà ðàññìîòðåíèè â îðãàíàõ âíó-    ëèêâèäàöèîííîé ïðîöåäóðû êàêèå-    Ìèëèöèîíåðû, ïðèåõàâøèå íà ðàçáîðêè, ñòîÿëè
ãîâîðÿò î íàïàäàâøèõ ðàáîòíèêè      òðåííèõ äåë íàõîäÿòñÿ äîêóìåíòû   ëèáî ïîëíîìî÷èÿ ïî óïðàâëåíèþ     â ñòîðîíå è íå ñîáèðàëèñü íèêîãî çàäåðæèâàòü
çàïðàâêè, — âñå ïîäæàðûå õëîïöû,     íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, êàê ñ    è ïðîäàæå èìóùåñòâà ïåðåõîäèò
ñïîðòèâíîãî òåëîñëîæåíèÿ. Ñ âèäó     íàøåé ñòîðîíû, òàê è ñî ñòîðîíû   ê ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè, íî
íà ãîïíèêîâ ïîõîæè — â øîðòàõ,      ëóöêîé ôèðìû. Áóäåì ðàçáèðàòüñÿ   ìû íèêîìó íè÷åãî åùå íå ïðî-
òàïî÷êàõ èëè êåäàõ. È ëèöà òàêèå…     â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.         äàâàëè, — ãîâîðèò Âàäèì Ñïèðè-
                                        äîíîâ. — Ïî ñóòè, ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
Ïðåäóïðåæäåíèå,               Ðàáîòíèêè ìèëèöèè         íåñìîòðÿ íà ðàáîòó ëèêâèäàöèîí-
à ïîòîì – ïîãðîì               íà ìåñòå ïðîâåëè         íîé êîìèññèè, î êîòîðîé çíàëè è
 Ýòî óæå âòîðîé ñëó÷àé ñ ðàçáîð-                       áàíêè, è èñïîëíèòåëüíàÿ ñëóæáà,
êàìè è ìèëèöèåé, êîòîðûé ñâÿçàí       ðàçúÿñíèòåëüíóþ          èìóùåñòâî ÏÏ «Äæåðåëî» óøëî
ñ çàïðàâêîé WELLS. Â ïÿòíèöó,        ðàáîòó, íî íèêàêèõ        ñ ìîëîòêà.
13 èþëÿ, ðåéäåðñêîìó çàõâàòó
ïîäâåðãëàñü çàïðàâêà íà Êåëåöêîé,
                       ïðîòîêîëîâ íå           Áîéöû óåõàëè íå
íî òàì áûëî âñå áîëåå-ìåíåå öè-       ñîñòàâëÿëè            «çàïàêîâàííûå»
âèëüíî. À âîò â ñóááîòó, ïî ñëîâàì                        Äâà äíÿ íà çàïðàâêàõ WELLS
ðàáîòíèêîâ ÀÇÑ — áåñïðåäåë.         Íî, íàâåðíîå, ëþäè ïîíèìàþò,    äåæóðèë «Áåðêóò», òàê êàê âëà-
 Îáå çàïðàâêè (âñåãî â Âèííèöå      ÷òî èõ äîêóìåíòû ïîëó÷åíû íåçà-   äåëüöû îïàñàëèñü ïîâòîðíîãî
òàêèõ ïÿòü) ïðèíàäëåæàò ïðåä-       êîííûì ïóòåì, ïûòàþòñÿ çàâëàäåòü   øòóðìà. Áîëüøå íèêàêèõ ðàçáî-     Ðàçáèòûå äâåðè è âèòðèíû – ðåçóëüòàò
ïðèÿòèþ «Äæåðåëî», êîòîðîå        èìóùåñòâîì ñèëîâûì ñïîñîáîì.     ðîê è çàõâàòîâ íå áûëî, íî ïîñëå   íàïàäåíèÿ íà çàïðàâêó ïî óëèöå Ëåáåäèíñêîãî
îñíîâàë äåïóòàò îáëñîâåòà Ëåîíèä      Ïðè÷åì ýòî íå ìåñòíûå ñïîð-    ñëó÷àÿ íà Ëåáåäèíñêîãî ïðåäñòà-
Ãàëóøêî. Õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëü-      òñìåíû, íàì èçâåñòíî, ÷òî ýòè    âèòåëè âèííèöêîé ôèðìû óñèëèëè    çàïðàâî÷íóþ çàâàðóøêó ÷åðåç     — Áèòîãî òàì íè÷åãî íå áûëî,
íîñòü íà çàïðàâêàõ âåäåò «ÒÀÓ       ëþäè ïðèåõàëè â íî÷ü íà 14 èþëÿ,   îõðàíó íà âñåõ çàïðàâêàõ, ÷òîáû    ïðåññ-ñëóæáó.           à äâåðè òðåñíóëè èç-çà òîãî, ÷òî
Ïîä³ëëÿ», êîòîðîå… òàêæå ïðèíàä-     áûëè ðàçìåùåíû ïî ãîñòèíèöàì è    èçáåæàòü ïîâòîðà.            — 14 èþëÿ ñîáñòâåííèêè çà-    âòîðàÿ ñòîðîíà êîíôëèêòà ïûòà-
ëåæèò Ãàëóøêî.              âîò ÷òî òåïåðü ïðîèñõîäèò.       — Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, àâòîáóñû    ïðàâêè ïî óëèöå Ëåáåäèíñêîãî    ëàñü ïîïàñòü âíóòðü çàïðàâî÷íîãî
 — Òåïåðü âîò îáúÿâèëñÿ íî-        Ìèëèöèÿ, ïðàâäà, ðàçîãíàëà     ñ áîåâèêàìè óåõàëè, îíè, êñòàòè,   âûçâàëè ìèëèöèþ, â ñâÿçè ñ ïî-   êîìïëåêñà. Äâåðü ñèëüíî äåðíóëè,
âûé õîçÿèí. Íåïîíÿòíî, êàêèì       ñïîðòèâíûõ ðåáÿò, êîòîðûå íåêî-   ïðîáîâàëè âîçäåéñòâîâàòü íà íàñ    ïûòêîé íåçàêîííîãî ïðîíèêíî-    âîò îíà è òðåñíóëà. Íî íèêòî íè ê
ñïîñîáîì äîêóìåíòû íà ïðàâî        òîðîå âðåìÿ òóñîâàëèñü âîçëå     ïðè ïîìîùè ìèëèöèè, — ãîâîðèò     âåíèÿ. Êàê îêàçàëîñü íà ìåñòå,   êîìó ïðåòåíçèé íå èìååò.
ñîáñòâåííîñòè îôîðìèëè íà ÎÎÎ       àâòîáóñîâ. Ïîòîì, âèäÿ, ÷òî ìèëè-  Âàäèì Ñïèðèäîíîâ,           òàì âîçíèê ñïîð ìåæäó äâóìÿ     Íî ïðåäñòàâèòåëè «Äæåðåëà»
«Äóêàò» ãîðîä Ëóöê, ýòî ïðè òîì,     öåéñêèå ìàøèíû âñå åùå ñòîÿò íà    — Ðàáîòíèêè ìèëèöèè ñäåðæàëè    âëàäåëüöàìè, ýòî ãðàæäàíñêî-    äóìàëè ïî-äðóãîìó
÷òî âñå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-      òåððèòîðèè çàïðàâêè, îíè çàãðóçè-  çàõâàò, íî íèêòî çàäåðæàí íå áûë,   ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ, êîòîðûå     — Ýòî ìû ïðåòåíçèé íå èìååì?
ùèå ïðàâî ñîáñòâåííîñòè åñòü ó      ëèñü â àâòîáóñû è îòúåõàëè.     åñòü òîëüêî ïðîòîêîë ñ ìåñòà ñîáû-  ñëåäóåò ðåøàòü â ñóäå. Ðàáîòíèêè  Åùå êàê èìååì, — ãîâîðÿò â ÏÏ
íàñ, — ãîâîðèò Âàäèì Ñïèðèäîíîâ,                        òèé, ãäå çàôèêñèðîâàí óùåðá, íî,   ìèëèöèè íà ìåñòå ïðîâåëè ðàçú-   «Äæåðåëî». — Íàøè ýêîíîìèñòû
ãëàâà ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè       «Áåç íàñ, íàñ            ãðóáî ãîâîðÿ, íèêîãî íå ïàêîâàëè.   ÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó, íèêàêèõ ïðî-  óæå ñîñòàâëÿþò âûêëàäêè î ïî-
ÏÏ «Äæåðåëî».               ïðîäàëè»                Ñåé÷àñ îòíîñèòåëüíî ïðîäàæè     òîêîëîâ íå ñîñòàâëÿëîñü, ïîòîìó  òåðÿõ. À ïî÷åìó íèêîãî íå ïî-
 Íàêàíóíå øòóðìà çàïðàâêè         — ÏÏ «Äæåðåëî» èìåëî äîëãè     èìóùåñòâà ôèðìû âîçáóæäåíî      ÷òî ñòîðîíû íèêàêèõ ïðåòåíçèé   âÿçàëè — ýòî âîïðîñ ê ìèëèöèè,
íà Ëåáåäèíñêîãî, íà òàêóþ æå       ïåðåä áàíêîì, êîòîðûé íåêîòîðîå   äåëî â õîçÿéñòâåííîì ñóäå Êèåâà.   îòíîñèòåëüíî äåéñòâèé äðóã äðóãà  à íå ê íàì. Õîòÿ êîãäà ïðèåõàëà
WELLS ïî Êåëåöêîé ïðèåçæà-        âðåìÿ íàçàä ïðîäàë ñâîè ïðàâà                       íå èìåëè.             ìèëèöèÿ — ïàöàíû ñðàçó óøëè.
ëè þðèäè÷åñêèå ïðåäñòàâèòåëè       òðåáîâàíèÿ äðóãîìó áàíêó, à òîò, â  Ðàçáèòûå âèòðèíû –           Íà âîïðîñ, à êàê â ãðàæäàíñêî-  Îñòàëèñü òîëüêî îôèöèàëüíûå
ëóöêîé ôèðìû, ïûòàëèñü ïðàâà       ñâîþ î÷åðåäü, ïåðåäàë äåëî î âîç-  íå õóëèãàíñòâî?            ïðàâîâûå îòíîøåíèå âïèñûâàþòñÿ   ïðåäñòàâèòåëè, íî îíè íå áåãàëè
êà÷àòü. Îò îáùåíèÿ ñ ïðåññîé îíè     ìåùåíèè äîëãîâ â èñïîëíèòåëüíóþ    Íà÷àëüíèê âèííèöêîé ìèëèöèè     ïîáèòûå âèòðèíû è òðåñíóâøàÿ    ñ ìîíòèðîâêàìè.
îòìàõèâàëèñü. Ïî ïðèåçäó ìèëè-      ñëóæáó.               Þðèé Êóöûé ïðîêîììåíòèðîâàë      äâåðü, â ìèëèöèè îòâåòèëè:      À òî, ÷òî ìû íèêàêèõ ïðåòåíçèé
                                                                            íå èìååì — ýòî ãëóïî. Ïîòîìó
                                                                            ÷òî íà ìåñòå ìû íàïèñàëè çà-
 «Ôàêòè÷åñêè – ýòî õóëèãàíñòâî»                         «Ìèëèöèÿ ëæåò è äèíàìèò»                        ÿâëåíèå â ìèëèöèþ. Ïîòîìó ÷òî
                                                                            è èìóùåñòâåííûé óùåðá åñòü, è
         — Ôàêòè÷å-       ùåì Êðèìèíàëüíîì êîäåêñå                — Ñóäÿ ïî     òîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíîì     ïîòåðÿííûå ïðèáûëè, è ðàáîòíè-
        ñêè, äåéñòâèÿ       Óêðàèíû åñòü ñòàòüÿ 296 — õó-             ôîòî ñ ìåñòà     ïðàâîíàðóøåíèè èëè âîçáóäèòü    êè çàïðàâêè, êîòîðûå íåñêîëüêî
        ìîëîä÷èêîâ, êî-      ëèãàíñòâî, òî åñòü ãðóáîå íàðó-            ïðîèñøåñòâèÿ —    óãîëîâíîå äåëî. Íèêàêîå çàÿâ-   ÷àñîâ â ñòðàõå ñèäåëè çà áàððè-
        òîðûå óêàçàíû       øåíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.             ìèëèöèÿ ëæåò è    ëåíèå ïîñòðàäàâøåãî äëÿ ýòîãî   êàäàìè.
        â ýòîé ñòàòüå,       È â äàííîì ñëó÷àå äåéñòâèÿ             «äèíàìèò».      íå òðåáóåòñÿ. Òàê ÷òî ãîñïîäèí    Ïðåäñòàâèòåëè Ëóöêîé ôèð-
        ýòî íàðóøåíèå       ëèö ñïîðòèâíîãî òåëîñëîæåíèÿ              â ïóáëè÷íîì    Êóöûé ïðîñòî äåçèíôîðìèðó-     ìû ÎÎÎ «Äóêàò» îòêàçàëèñü
        ïðàâ çàêîííûõ       ñòîïðîöåíòíî ìîæíî êâàëèôè-              ìåñòå, ýòî íèêà-   åò îáùåñòâåííîñòü. Îáÿçàíà     îò îáùåíèÿ ñ ïðåññîé 13 èþëÿ,
        âëàäåëüöåâ è       öèðîâàòü ÷àñòüþ 2 ñò. 296 Êðè-            êîå íå «ðàçðåøå-   ìèëèöèÿ ïðèíÿòü ðåøåíèå î     âî âðåìÿ ïðåäúÿâëåíèÿ ïðàâ
  Àëåêñàíäð                                    Äìèòðèé
        ñèëîâîé çàõâàò      ìèíàëüíîãî êîäåêñà Óêðàèíû,              íèå ãðàæäàíñêî-   âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà    íà çàïðàâêó WELLS, ïî óë.
 Ñàðàôàíþê                                   Ãðîéñìàí (40)
        ïðåäïðèÿòèÿ —       ñàíêöèÿ êîòîðîé ïðåäóñìàòðèâàåò            ïðàâîâûõ ñïî-    è î íàëè÷èè àäìèíèñòðàòèâíîãî   Êåëåöêîé.  ñóááîòó, 14 èþëÿ,
    (34)                                   ïðàâîçàùèòíèê
        ðåéäåðñòâî.        ëèøåíèå ñâîáîäû äî ÷åòûðåõ              ðîâ», ýòî, êàê    ïðàâîíàðóøåíèÿ è äàæå ñåé-     ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ëóöêà ïîîá-
  âèííèöêèé
   àäâîêàò   Íî ïðîáëåìà       ëåò. Ðàáîòíèêè ìèëèöèè â ýòîì     ìèíèìóì, àäìèíèñòðàòèâíîå      ÷àñ, ïðè÷åì ñàìà ïóáëèêàöèÿ    ùàòüñÿ íå ïîëó÷èëîñü, ìîæíî
        â òîì, ÷òî çàêî-     ñëó÷àå îáÿçàíû áûëè çàäåðæàòü     ïðàâîíàðóøåíèå — ìåëêîå õóëè-    â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-    áûëî òîëüêî ñî ñòîðîíû ïîíà-
 íîäàòåëüñòâî íà ñåãîäíÿ íå ñî-      ïðè÷àñòíûõ ëèö, äîñòàâèòü èõ     ãàíñòâî, à êàê ìàêñèìóì — õóëè-   ìàöèè — ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì    áëþäàòü, êàê ñîëèäíûå ëþäè
 äåðæèò îïðåäåëåíèÿ òîãî, êàêèå      â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû      ãàíñòâî óãîëîâíîå. È â ïåðâîì,    äëÿ ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.    ïûòàþòñÿ äîêàçàòü ìèëèöèè —
 äåéñòâèÿ è ïî êàêèì ïðèçíàêàì      äëÿ äàëüíåéøåãî ñîñòàâëåíèÿ      è âî âòîðîì ñëó÷àå ñîãëàñíî     Âïðî÷åì, îæèäàòü îò âèííèöêîé   âñå âîêðóã íàøå.
 ìîãóò áûòü êâàëèôèöèðîâàíû        ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ.      ñò. 10 çàêîíà «Î ìèëèöèè»      ìèëèöèè ïîâåäåíèÿ â ðàìêàõ çà-    Íî ìû ãîòîâû âûñëóøàòü
 êàê ðåéäåðñòâî. Íå ïðåäïîëàãàåò     Îñìîòðåòü ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ è    ïðàâîîõðàíèòåëè áûëè îáÿçàíû     êîíà óæå äàâíî íå ïðèõîäèòñÿ,   âòîðóþ ñòîðîíó êîíôëèêòà, è
 îòâåòñòâåííîñòè çà òàêèå äåé-      ñîâåðøèòü äðóãèå íåîáõîäèìûå     ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåêðàòèòü ïðà-    ïðè íûíåøíåì ðóêîâîäèòåëå —    íàïèñàòü îá ýòîì ñëåäóþùèõ
 ñòâèÿ è íå îòíîñèò èõ ê ïðîòèâî-     äåéñòâèÿ äëÿ ïîëíîãî, îáúåêòèâ-    âîíàðóøåíèå, íàéòè âèíîâíûõ, è    ãåíåðàëå Íîíèêå — ìèëèöèÿ íå    ïóáëèêàöèÿõ ãàçåòû RIA.
 çàêîííûì.                íîãî è âñåñòîðîííåãî èññëåäîâà-    ñîñòàâèòü â èõ îòíîøåíèè ñîîò-    òîëüêî äåãðàäèðîâàëà, íî ÿ áû
  Íå ñìîòðÿ íà ýòî, â äåéñòâóþ-     íèÿ îáñòîÿòåëüñòâ.          âåòñòâóþùèå ìàòåðèàëû — ïðî-     ñêàçàë — äåãåíåðèðîâàëà.        Обговорюємо разом
                                                                               n 20minut.ua/news/10236622
                                                                    WWW.20MINUT.UA      RIA ¹29, 18 ëèïíÿ 2012
26             ÀÂÒÎ
                                                                    Êóïó ìî ìîáiëüíèé
                                                                    òåëåôîí äëÿ äèòèíè
                                                                    Суперечки про те, чи варто купувати
                                                                    мобільні телефони для дітей, йдуть давно.
             Ðåäàêòîð ðóáðèêè Ïàâëî ÃÎÐÁÀÍÑÜÊÈÉ pavel.gorbanskij@gmail.com                                     ТЕХНОЛОГІЇ » ñ. 25
Îáùàéòåñü ñ ãàèøíèêàìè âåæëèâî
Âñòðå÷à ñ àâòîèíñïåêòîðîì ÷àñòî íå ñóëèò íè÷åãî õîðîøåãî
äëÿ àâòîìîáèëèñòà. Äàæå åñëè âû íå íàðóøàëè, î÷åðåäíîå
îáùåíèå ñ íèì ìîæåò áûòü ÷ðåâàòî âûìîòàííûìè íåðâàìè
Ïàâëî ÃÎÐÁÀÍÑÜÊÈÉ,              — Åñëè çíàêà íåò, ñêîðåå âñåãî,  äîêàçàòåëüñòâîì âàøåãî ïðàâîíà-
(068)2119126, PAVEL.GORBANSKIJ@GMAIL.COM  ýòîò ãàèøíèê óæå íå íà ñìåíå è   ðóøåíèÿ. Äîêàçàòåëüñòâîì ìîæåò
                      ïðîñòî «ñáèâàåò» äåíüãè. Ñïðîñè-  áûòü òîëüêî òîò ïðèáîð, ó êîòî-
 ×åì áîëüøå âðåìåíè âû          òå, ïî÷åìó åãî íåò. Äóìàþ, íè÷åãî  ðîãî åñòü ôóíêöèÿ ôîòî- èëè âè-
åçäèòå çà ðóëåì, òåì áîëüøå        âàì íå îòâåòèâ, îí ïðîñòî ñêàæåò:  äåîçàïèñè. Òî åñòü âñå ïðèáîðû,
êîíòàêòèðóåòå ñ ðàáîòíèêàìè        «ïðîåçæàéòå». Ïðàâäà, áûâàþò è   êîòîðûå íå èìåþò ýòîé ôóíêöèè,
Ãîñàâòîèíñïåêöèè. Ïðè îáùå-        âåäîìñòâåííûå «ïðîêîëû». Íà-    íå ìîãóò áûòü äîêàçàòåëüñòâîì
íèè ñ íèìè íóæíî ñîáëþäàòü         ïðèìåð, çàìåíà óäîñòîâåðåíèé    íàðóøåíèÿ.
íåñëîæíûå ïðàâèëà.             èíñïåêòîðîâ. Íî ýòî åäèíè÷íûå     È åñëè ðàáîòíèê Ãîñàâòîèíñïåê-
 — Ïåðâîå, åñëè ãàèøíèê íåïðàâ      ñëó÷àè, — ãîâîðèò þðèñò Àëåê-    öèè âûïèñûâàåò âàì øòðàô, à âû
è îáâèíÿåò âàñ íè çà ÷òî, íå íóæíî     ñàíäð Ëèñèöûí.           íè÷åãî íå íàðóøèëè, òî â ñóäå â
ñïîðèòü è õàìèòü, ïîêàæèòå åìó
ñâîå ïîëíîå ñïîêîéñòâèå è óâåðåí-
                       Îáÿçàòåëüíî óçíàéòå ïðè÷èíó
                      îñòàíîâêè.
                                        áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòîò øòðàô
                                        îòìåíÿò.
                                                             Если вас остановил инспектор
íîñòü, — ðàññêàçûâàåò èíñòðóêòîð
ïî âîæäåíèþ Ñâåòëàíà Áàéáîðî-
                       — Ñîâåòóþ âñåãäà èìåòü ïðè
                      ñåáå ïîñëåäíþþ ðåäàêöèþ Ïðà-
                                         Íè â êîåì ñëó÷àå íå ñàäèòåñü
                                        â ìàøèíó ê ðàáîòíèêàì Ãîñàâòî-   1  Никогда не давайте денег. Помните,
                                                           что когда вы даете деньги, вы сами на-
                                                           рушаете закон.
                                                                                5  Если вы не нарушали
                                                                                  правила, в коммента-
                                                                                  риях пишем фразу «С
äèíà. — Åñëè âàñ îñòàíîâèëè, âû      âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Åñëè    èíñïåêöèè. Ïóñòü èíñïåêòîð çàïî-
                                                                                  протоколом не согла-
íå äîëæíû âûõîäèòü èç ñâîåãî        âàñ îñòàíîâèëè çà íàðóøåíèå,    ëíèò âñå äîêóìåíòû, ïðèíåñåò íà
àâòîìîáèëÿ è áåæàòü íàâñòðå÷ó ãà-
èøíèêó. Ñïîêîéíî ñèäèòå â ìàøèíå
                      ñïðîñèòå ó èíñïåêòîðà, ïî êàêîé
                      ñòàòüå îí ñîáèðàåòñÿ ñîñòàâèòü
                                        ïîäïèñü, îãëàñèò ïîñòàíîâëåíèå…
                                         — Âû èìååòå ïðàâî âñ¸ ýòî
                                                         2  Из машины не выходим, предлагаем
                                                           писать протокол, на их приглашения в их
                                                           машину – отказываемся. Не имеют права
                                                                                  сен, ничего не нарушал,
                                                                                  аргументы приведу в
                                                                                  суде». Это вам поможет
è æäèòå, êîãäà îí ê âàì ïîäîéäåò.     ïðîòîêîë, è ñâåðüòå ñêàçàííîå ñ   âðåìÿ íàõîäèòüñÿ ó ñåáÿ â àâòî-    требовать.                  в дальнейшем.
Ìîæåòå âêëþ÷èòü äèêòîôîí èëè íà-      Ïðàâèëàìè. Åñëè íàðóøåíèå íå    ìîáèëå. Âûïîëíÿÿ ýòè íå î÷åíü
ñòðîèòü íà îêíî âèäåîðåãèñòðàòîð.
 Ñîòðóäíèê Ãîñàâòîèíñïåêöèè
                      ñîîòâåòñòâóåò ñèòóàöèè, êóëüòóðíî
                      è ñïîêîéíî îáúÿñíèòå ñîòðóäíèêó,
                                        ñëîæíûå ñîâåòû, âû îáåçîïàñèòå
                                        ñåáÿ îò íåïðàâîìåðíûõ ïðåòåíçèé
                                                         3  После составления протокола вниматель-
                                                           но его читаем. Все ли графы заполнены?
                                                           Правильно ли все указано?
                                                                                6  В случае, если вас
                                                                                  остановили за пре-
                                                                                  вышение скорости,
äîëæåí îáÿçàòåëüíî ïðåäñòàâèòü-      ÷òî îí íåïðàâ, — ãîâîðèò âèííèö-  ñîòðóäíèêîâ Ãîñàâòîèíñïåêöèè                             помните, что на при-
ñÿ âàì è ïî ïåðâîìó òðåáîâàíèþ       êèé þðèñò.             (åñëè òîëüêî âàñ îñòàíîâèëè íå
ïîêàçàòü óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè.        Êîäåêñå îá àäìèíèñòðàòèâíûõ   çà äåéñòâèòåëüíî ñîâåðø¸ííîå    4  В протоколе есть три места для подписи:
                                                           под нарушением, под комментарием и
                                                           под тем, что со ст.63 Конституции и ст.
                                                                                  боре не написано, что
                                                                                  это ваша скорость. До-
                                                                                  казать это невозможно
Òàêæå ó èíñïåêòîðà äîëæåí áûòü       ïðàâîíàðóøåíèÿõ åñòü ñòàòüÿ, êî-  âàìè ïðàâîíàðóøåíèå), — ãîâîðèò
                                                           268 КоАП нас инспектор ознакомил.       без видеозаписи.
íàãðóäíûé çíàê ñ íîìåðîì.         òîðàÿ óêàçûâàåò, ÷òî ìîæåò áûòü   Àëåêñàíäð Ëèñèöûí.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:40
posted:7/17/2012
language:
pages:5
Description: Vinnytsya newspaper RIA issue from 18th July 2012 articles on police abuses in Vinnytsya