DRILLING 594

Document Sample
DRILLING 594 Powered By Docstoc
					                                         หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 38 หน้า
            คุณลักษณะเฉพาะหมายเลข ๕๙๔

 ชื่ อวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องขุดเจาะน้ ามันดิบพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด           หน่ วยนับ ชุด
  ๑. คุณลักษณะเฉพาะ
    ๑.๑ คุณสมบัติการใช้งาน
       ๑.๑.๑ ใช้สาหรับการเจาะสารวจแหล่งปิ โตรเลียมบนบก ในระดับความลึกปกติ (Normal Operation)
   ้                                        ้
ไม่นอยกว่า ๖,๕๐๐ ฟุต (Minimum Capacity) ด้วยก้านเจาะขนาด ๔ ๑/๒ นิ้ว เคลื่อนที่ได้ดวยการลากจูง (Trailer
Mounted Rig)
       ๑.๑.๒ มีกลไกการหมุนก้านเจาะเป็ นแบบแท่นหมุน (Rotary Table)
    ๑.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
       ๑.๒.๑ เครื่ องเจาะชนิดเคลื่อนที่โดยการลากจูง (Trailer Mounted Rig) รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๑
       ๑.๒.๒ โครงสร้างฐานรองรับแท่นเจาะ (Substructure and Rig Floor) รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๒
       ๑.๒.๓ ระบบน้ าโคลน (Mud System) รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๓
       ๑.๒.๔ ระบบควบคุมความดันหลุม (Well Control System) รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๔
       ๑.๒.๕ อุปกรณ์การเจาะ (Drilling Equipment) รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๕
       ๑.๒.๖ ระบบไฟฟ้ ากาลัง (Electrical System) รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๖
       ๑.๒.๗ ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel System) รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๗
       ๑.๒.๘ ยานพาหนะสนับสนุนการเจาะ (Drilling Supporting Vehicles) รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๘
       ๑.๒.๙ ระบบน้ าอุปโภค รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๙
       ๑.๒.๑๐ สานักงานสนาม (Field Office Cabins) รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๑๐
                                             หน้าที่ 2 จาก 38
๒. การบรรจุและหีบห่ อ
U
                ้              ั
  ๒.๑ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ บริ ษท และตราสิ นค้า
          ั  ่
  ๒.๒ บรรจุภณฑ์อยูในสภาพเรี ยบร้อย ไม่แตกหักชารุ ด
๓. ข้ อกาหนดอืนๆ
U         ่
  ๑.๓ ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(ยกเว้นการทดสอบตามมาตรฐานการผลิตก่อนออกจากโรงงาน)
  ๓.๒ สี ของเครื่ องเจาะและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสผ.ศพปน.พท.
      ้                       ้
  ๓.๓ ผูจาหน่ายต้องสารองอะไหล่ของอุปกรณ์การเจาะที่ตองเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ๑๑
     ้
  ๓.๔ ผูจาหน่ายต้องดาเนิ นการจัดส่ งเจ้าหน้าที่ของ ศพปน.พท. ไปศึกษาเรี ยนรู้ การทางาน
การใช้งานและการซ่อมบารุ งชิ้นส่ วนอุปกรณ์หลัก รวมทั้งการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ประจาเครื่ องเจาะ ณ
โรงงานของผูผลิต ้
เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๑๒
       ้
   ๓.๕ ผูจาหน่ายต้องจัดให้มีการเจาะทดสอบ จานวน ๑ หลุม และฝึ กอบรมการเจาะ แก่เจ้าหน้าที่ของ
ศพปน.พท. รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๑๓
   ๓.๖ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรมปิ โตรเลียม รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๑๔
                           ้
   ๓.๗ รับประกันความชารุ ดบกพร่ องเป็ นเวลาไม่นอยกว่า ๑ ปี

๔. วิธีการตรวจสอบ
  ๔.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติตาม ข้อ ๑ - ๓
  ๔.๒ ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพและระบบการทางานหลังจากการเจาะทดสอบ ๑ หลุม
                                                หน้าที่ 3 จาก 38
                    เอกสารแนบ ๑
                    ่ ่
          เครื่องเจาะชนิดเคลือนทีโดยการลากจูง (Trailer Mounted Rig)

ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้
        ้
๑. เครื่ องยนต์ตนกาลัง (Main Engine)
  ๑.๑ เครื่ องยนต์ตนกาลัง เป็ นผลิตภัณฑ์ของ Caterpillar C18 หรื อรุ่ นที่ทนสมัยกว่า ขนาด 630 HP. (Caterpillar
          ้                           ั
C18 Rated at 630 HP.)
  ๑.๒ ระบบส่ งกาลัง เป็ นผลิตภัณฑ์ของ ALLISON TRANSMISSION รุ่ น M6610A หรื อรุ่ นที่ทนสมัยกว่า
                                                ั
(M6610A ALLISON TRANSMISSION.)
  ๑.๓ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่ องยนต์ (Manual Operation, Maintenance and
parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
  ๑.๔ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบส่ งกาลัง (Manual Operation, Maintenance
and parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
๒. ระบบกว้าน (Drawwork)
  ๒.๑ กาลังหมุนไม่ต่ากว่า ๖๐๐ แรงม้า (Minimum Rate Capacity 600 HP) มีร่องบังคับสลิง (LEBUS Grooved
Drum) ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน API Spec 7K พร้อมเอกสารรับรอง
  ๒.๒ ขับกว้านด้วยโซ่ (Chain Drive Mechanical) ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน API Spec 7F พร้อมเอกสารรับรอง
  ๒.๓ ระบบเบรกเป็ นแบบเบรกริ ม ชนิดถอดได้ ระบายความร้อนด้วยน้ า (Brake Rims, Removable type,
circulating water cooled.)
  ๒.๔ มีเบรกช่วยเป็ นแบบ Hydrometric Brake ประกอบด้วย คลัตช์ลม
สามารถควบคุมการทางานจากตาแหน่งช่างเจาะ (Hydrometric Brake includes pneumatic clutch with chain drive,
guard and controls at Driller’s position.)
  ๒.๕ กว้านรอง (Sand Drum) หิ้วอุปกรณ์การเจาะได้ไม่ต่ากว่า ๒๓,๖๐๐ ปอนด์ ที่ ๔๓๗ รอบต่อนาที
ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน API Spec 7K พร้อมเอกสารรับรอง
                 ้                ้
  ๒.๖ ระบบเกียร์ เดินหน้าไม่นอยกว่า ๓ เกียร์ และถอยหลังไม่นอยกว่า ๑ เกียร์ ( Speed Control 3 Forward 1
Reverse)
  ๒.๗ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบกว้าน (Manual Operation, Maintenance and
parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
                                               หน้าที่ 4 จาก 38
๓. แท่นหมุนและก้านนา (Rotary Table and Kelly)
  ๓.๑ แท่นหมุนขนาด ๒๗ ๑/๒ นิ้ว (Rotary Table with 27 ½ นิ้ว opening through table with master bushing
removed) ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน API Spec 7K พร้อมเอกสารรับรอง
  ๓.๒ ขับด้วยเพลา และโซ่ (Mechanical Drive)
  ๓.๓ สามารถสวมเข้ากับ Square Drive ขนาด ๑๓ ๙/๑๖ นิ้ว Square Drive 13 9/16 inches for Kelly drive 131/16
inches Dia. at top of API slip taper in master bushing ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน API Spec 7K
พร้อมเอกสารรับรอง
  ๓.๔ ก้านนาแบบหกเหลี่ยม (Hexagons Drive Kelly) ขนาด ๕ ๑/๔ นิ้ว,ยาว ๔๐ ฟุต พร้อม Kelly Drive Bushing
ที่สามารถสวมเข้ากับ Rotary Table ในข้อ ๓.๑ ได้ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน API Spec 8C พร้อมเอกสารรับรอง
                          ้
  ๓.๕ ติดตั้ง Swivel ขนาด Strength Rating ไม่นอยกว่า 350,000 lbs พร้อมท่อยางแรงดันสู ง (Rotary Hose)
ที่สามารถทางานร่ วมกับก้านเจาะขนาด ๔ ๑/๔ นิ้ว ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน API Spec 8C พร้อมเอกสารรับรอง
  ๓.๖ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่แท่นหมุน(Manual Operation, Maintenance and
parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
  ๓.๗ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ Swivel (Manual Operation, Maintenance and
parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
๔.โครงเสาหลัก (Mast)
  ๔.๑ เป็ นชนิ ดสองท่อน (Telescoping Split Base Type) ทาจากวัสดุเหล็กกล้าคุณภาพดี (High Quality Structure
                     ้
steel) และสามารถรับแรงดึงสู งสุ ดไม่นอยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ปอนด์ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน API Spec 4F
พร้อมเอกสารรับรอง
                                     ้
  ๔.๒ มี Racking Board สามารถรองรับก้านเจาะขนาด ๔ ๑/๒ นิ้ว ได้ไม่นอยกว่า ๖,๕๐๐ ฟุต
                ้
และสามารถทนแรงลมได้ไม่นอยกว่า 60 knots ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน API Spec 4F พร้อมเอกสารรับรอง
  ๔.๓ ติดตั้งระบบแสงสว่างซึ่ งสามารถป้ องกันการเกิดประกายไฟ (Explosion Proof)
         ั
ให้สามารถปฏิบติงานในเวลากลางคืนได้
  ๔.๔ ตั้งและล้มโครงเสาด้วยระบบไฮดรอลิค (Rig up and Rig down by Hydraulic System)
                                         ่
  ๔.๕ ความสู งจากระดับพื้นดินถึงจุดต่าสุ ดของชุ ดรอกตัวบน (Clearance High) อยูระหว่าง ๑๑๐-๑๑๘ ฟุต
ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน API Spec 4F พร้อมเอกสารรับรอง
  ๔.๖ มีท่อแนวตั้งจานวน ๒ ท่อ พร้อมวาล์วแรงดันสู ง ท่อแรกขนาด ๔ นิ้ว ทนแรงดัน ๕,๐๐๐
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว, ท่อที่สองขนาด ๒ นิ้ว ทนแรงดัน ๕,๐๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ( Double Standpipes with Gate
Valves , One Standpipe 4 inches 5,000 Psi, One Standpipe 2 inches 5,000 Psi ) ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน API
Spec 5L พร้อมเอกสารรับรอง
                                              หน้าที่ 5 จาก 38
                                     ั
  ๔.๗ ชุดรอกตัวบนประกอบด้วยรอก ๕ ตัว (Five Sheave Crown Block) ใช้กบลวดสลิงขนาด ๑/๘ นิ้ว
         ้
รับน้ าหนักได้ไม่นอยกว่า ๓๕๐,๐๐๐ ปอนด์ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน API Spec 8A พร้อมเอกสารรับรอง
  ๔.๘ ชุดรอกตัวล่างพร้อมขอเกี่ยวประกอบด้วยรอก ๔ ตัว (Four Sheave Travelling - Hook )
  ั                      ้
ใช้กบลวดสลิงขนาด ๑ ๑/๘ นิ้ว รับน้ าหนักได้ไม่นอยกว่า ๓๕๐,๐๐๐ ปอนด์ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน API Spec
8A พร้อมเอกสารรับรอง
                          ั
  ๔.๙ มีระบบยึดตรึ งเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบติงาน ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน API Spec 4F
พร้อมเอกสารรับรอง
                ่ ั
  ๔.๑๐ ปลายสลิงด้านยึดตรึ งอยูกบที่ (Dead Line Anchor) แบบ Ratigan-type Becket ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
API Spec 4F พร้อมเอกสารรับรอง
  ๔.๑๑ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ระบบไฮดรอลิค (Manual Operation,
Maintenance and parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
  ๔.๑๒ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ชุดรอกตัวบน(Manual Operation, Maintenance
and parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
  ๔.๑๓ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ชุดรอกตัวล่าง(Manual Operation, Maintenance
and parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
๕. Driller Console
                                    ั
  ๕.๑ หน้าปั ทม์แสดงข้อมูลการตรวจวัดของอุปกรณ์การเจาะขณะกาลังปฏิบติงาน โดยใช้ระบบ Mechanic-
Hydraulic อย่างน้อยต้องสามารถแสดงผลการตรวจวัดดังนี้ (All in US Field Unit)
     ๕.๑.๑ Weight Indicator (Total Hook load and Weight on Bit)
     ๕.๑.๒ Pump Stroke Counter
     ๕.๑.๓ Rotary Torque
     ๕.๑.๔ Rotary Speed
     ๕.๑.๕ Tong Line Pull Indicator
     ๕.๑.๖ Standpipe Pressure
     ๕.๑.๗ Casing Pressure
     ๕.๑.๘ Geolograph Recorder
  ๕.๒ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ของอุปกรณ์ในข้อ ๕. (Manual Operation,
Maintenance and parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
             ั
๖.รถลากจูง มีคุณสมบัติดงนี้
                                                หน้าที่ 6 จาก 38


  ๖.๑ คุณสมบัติการใช้งาน ใช้ลากจูงรถกึ่งพ่วงชานต่าซึ่ งติดตั้งเครื่ องเจาะน้ ามันครบชุ ด
และรถกึ่งพ่วงชานต่าสาหรับบรรทุกอุปกรณ์การเจาะ
  ๖.๒ เครื่ องยนต์
    ๖.๒.๑ เครื่ องยนต์ดีเซล หัวฉีด Direct injection 6 สู บ แถวเรี ยง
                ้
    ๖.๒.๒ ขนาดกาลังไม่นอยกว่า ๔๔๐ แรงม้า
                      ้
    ๖.๒.๓ ความจุกระบอกสู บรวมไม่นอยกว่า ๑๒.๘ ลิตร
    ๖.๒.๔ ฝาสู บเดี่ยว โอเวอร์ เฮดแคมชาร์ฟ ๔ วาล์วต่อสู บ
    ๖.๒.๕ ติดตั้งเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ และอินเตอร์ คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ า
    ๖.๒.๖ ตามมาตรฐาน ยูโร ๓ หรื อ ดีกว่า
  ๖.๓ ลักษณะการออกแบบ
    ๖.๓.๑ ลักษณะรถแบบหน้าสั้น ๑๐ ล้อ
    ๖.๓.๒ ชนิดขับเคลื่อน ๒ เพลา ( ๖ x ๔ )
    ๖.๓.๓ ขนาดกระทะล้อ ๒๒.๕ นิ้ว ยาง Tubeless ขนาด 295/80 R 22.5
    ๖.๓.๔ ระบบเกียร์ ธรรมดา ๙ เกียร์ (Manual transmission 9 Speed)
    ๖.๓.๕ ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม ควบคุมด้วยไฟฟ้ า
                                             ้
    ๖.๓.๖ ติดตั้งกว้าน (Winch) ขับด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถดึงน้ าหนักได้ไม่นอยกว่า ๒๐ ตัน
พร้อมสลิงขนาด ๗/๘ นิ้ว ยาว ๖๐ เมตร
                 ่
    ๖.๓.๗ ระบบบังคับเลี้ยวอยูทางด้านขวา (Steering Wheel System Located at The Driver’s Right Hand Side)
          ั
    ๖.๓.๘ สี ตวถังรถเป็ นสี แดงสด (Bright Red Body Color )
  ๖.๔ ระบบเบรกตัวรถลาก และเบรกรถกึ่งพ่วงชานต่า ตามมาตรฐานผูผลิต     ้
  ๖.๕ อื่น ๆ
    ๖.๕.๑ ต้องเป็ นรถรุ่ นใหม่ล่าสุ ดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยตาหนิ หรื อเสี ยรู ปทรง
    ๖.๕.๒ มีไฟสัญญาณสี เขียวบอกความสู งของรถ ติดตั้งบนหลังคาด้านหน้า จานวน ๔ ดวง
    ๖.๕.๓ จานพ่วงแบบ Heavy Duty สามารถใช้ร่วมกับรถเจาะและรถกึ่งพ่วงชานต่าได้
    ๖.๕.๔ ระบบเบรกสามารถเชื่ อมต่อกับรถกึ่งพ่วงชานต่า และรถเจาะ
    ๖.๕.๕ ระบบไฟสัญญาณการบังคับเลี้ยวสามารถเชื่ อมต่อกับรถกึ่งพ่วงชานต่า และรถเจาะ
    ๖.๕.๖ ห้องพลขับติดตั้งเครื่ องปรับอากาศตามมาตรฐานของผูผลิต   ้
    ๖.๕.๗ มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผูผลิต ้
                              ้
    ๖.๕.๘ รับประกันความชารุ ดบกพร่ องเป็ นเวลาไม่นอยกว่า ๑ ปี หรื อ ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร
    ๖.๕.๙ มีเครื่ องมือประจารถ จานวน ๑ ชุด
    ๖.๕.๑๐ มีคู่มือ การใช้งาน (Operation Manual) ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ จานวน ๓ ชุด
                                              หน้าที่ 7 จาก 38


    ๖.๕.๑๑ มีคู่มือ การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ (Maintenance and Service Manual) ภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ จานวน ๓ ชุด

  ๗. ผูจาหน่ายเป็ นผูออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในข้อ ๑,๒,๔, และ ๕ กับรถกึ่งพ่วงขนาดที่เหมาะสม
     ้       ้
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมจัดเตรี ยมเอกสารแนะนาต่าง ๆ ดังนี้
    ๗.๑ คู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถเจาะ (Operation Manual, Maintenance and
parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
    ๗.๒ คู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบไฮดรอลิกส์
และระบบลมของรถเจาะ(Operation Manual, Maintenance and parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓
ชุด
    ๗.๓ คู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบช่วงล่างของรถเจาะ (Operation Manual,
Maintenance and parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
    ๗.๔ คู่มือการติดตั้งเครื่ องเจาะ (Rig Installation Manual) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
    ๗.๕ เอกสารแสดงแบบโครงสร้างรถเจาะ และส่ วนประกอบ (Drawing) ภาษาอังกฤษ จานวน ๓ ชุด
    ๗.๖ แผนผังของระบบไฟฟ้ า, ระบบไฮดรอลิกส์, ระบบลม ของรถเจาะภาษาอังกฤษ จานวน ๓ ชุด
                                             หน้าที่ 8 จาก 38
                    เอกสารแนบ ๒
            โครงสร้ างฐานรองรับแท่นเจาะ (Substructure and Rig Floor)

มีรายละเอียด ดังนี้.-
             ั                         ้
      ๑. แท่นปฏิบติงานพร้อมราวกันตก (Drilling Floor) ระดับความสู งไม่นอยกว่า ๑๔ ฟุต ทั้งนี้
ต้องสามารถติดตั้ง BOP (Blow Out Preventer, annular BOP and double rams BOP) ได้อย่างสะดวก
พร้อมระบบรอกบนรางเลื่อนเพื่อติดตั้ง BOP คุณภาพตามมาตรฐาน API Spec 4F พร้อมเอกสารรับรอง
              ั                               ้
      ๒. แท่นปฏิบติงานสามารถรับน้ าหนักก้านเจาะขนาด ๔ ๑/๒ นิ้ว Setback Capacity ไม่นอยกว่า
                         ้
๖,๕๐๐ ฟุต พร้อมติดตั้ง Air Winch ขนาดแรงดึงไม่นอยกว่า 10,000 lbs
          ั                ่ ้
      ๓. มีบนไดอลูมิเนียมพร้อมราวจับติดตั้งอยูดานหน้าพร้อมทางลาด จานวน ๑ ชุด (Aluminum Stair and
handrail with pipe slide.)
           ั               ่ ้
      ๔. มีบนไดอลูมิเนียมพร้อมราวจับติดตั้งอยูดานข้างพร้อมทางลาด จานวน ๑ ชุด สาหรับขึ้น-
                ั
ลงจากระดับพื้นดินถึงแท่นปฏิบติงาน (Aluminum Stair and handrail with pipe slide.)
            ั               ่ ้
      ๕. มีบนไดอลูมิเนียมพร้อมราวจับติดตั้งอยูดานข้าง จานวน ๑ ชุด สาหรับขึ้น-
         ั
ลงจากแท่นปฏิบติงานไปยังถังน้ าโคลน (Aluminum Stair and handrail.)
      ๖. มี Walk way ขนาด ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๑๗ เมตร ความสู ง ๐.๖๐ เมตร จานวน ๑ อัน
และมีอุปกรณ์สาหรับวางก้านเจาะ ขนาดความยาว ๘.๕๐ เมตร ความสู ง ๐.๖๐ เมตร ( Pipe Rack) จานวน ๖ อัน
                                                   หน้าที่ 9 จาก 38
                     เอกสารแนบ ๓
                      ้
                   ระบบนาโคลน (Mud System)

ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้.-
         ้
๑. เครื่ องยนต์ตนกาลัง จานวน ๒ เครื่ อง
  ๑.๑ เครื่ องยนต์ดีเซล Caterpillar C18 หรื อรุ่ นที่ทนสมัยกว่า ขนาด 630 HP
                            ั
  ๑.๒ ติดตั้งระบบส่ งถ่ายกาลัง (Torque and Clutch System) กับเครื่ องสู บน้ าโคลน
  ๑.๓ ขับเคลื่อน Mud Pump ด้วยโซ่ (Chain)
  ๑.๔ ติดตั้งถังน้ ามันเชื้ อเพลิงสารองขนาดความจุ ๔๐๐ ลิตร (Fuel Tank) สาหรับแต่ละเครื่ องยนต์
๒. เครื่ องสู บน้ าโคลน (Mud Pump) จานวน ๒ ชุด
  ๒.๑ เป็ นผลิตภัณฑ์ของ Gardner Denver รุ่ น PZ-7 หรื อรุ่ นที่ทนสมัยกว่า ขนาด ๕๕๐ แรงม้า (Single-
                                  ั
Acting Triplex Mud Pump; Gardner Denver PZ-7 550 HP)
           ่               ้
  ๒.๒ ติดตั้งอยูบนฐานเดียวกันกับเครื่ องยนต์ตนกาลัง (Skid Mounted)
๓. อุปกรณ์ประกอบเครื่ องสู บน้ าโคลนครบชุด มีรายการอย่างน้อยดังนี้
  ๓.๑ Pulsation Dampeners, 2 sets (1 set/Pump)
  ๓.๒ Pressure Gauges, 2 sets (1 set/Pump)
  ๓.๓ Shear pin release valves, 2 sets (1 set/Pump)
  ๓.๔ Suction lines, 2 set (1 set/Pump)
  ๓.๕ Discharge and High Pressure lines, 2 set (1 set/Pump)
  ๓.๖ Stroke Pump Counters, 2 sets (1 set/Pump)
  ๓.๗ Centrifugal Pump, 2 sets (1 set/Pump)
  ๓.๘ Water Pump for Piston Rods, 2 sets (1 set/Pump)
  ๓.๙ ถังบรรจุน้ าสะอาดสาหรับใช้ผสมน้ าโคลนจานวน ๒ ใบ มีรายละเอียดดังนี้
                                              ้
      ๓.๙.๑ ทาด้วยเหล็กแผ่นขึ้นรู ปลอนคุณภาพดีชนิด Galvanized Steel ความหนาไม่นอยกว่า ๖ มิลลิเมตร,
ขนาด กว้าง ๗ ฟุต ยาว ๒๓ ฟุต สู ง ๘ ฟุต พร้อมระบบท่อทางสาหรับส่ งน้ า
      ๓.๙.๒ ถังบรรจุน้ าแต่ละใบติดตั้งบนฐานสามารถยกได้ Skid Mounted
      ๓.๙.๓ ติดตั้งเครื่ องสู บน้ าแบบ Centrifugal ขับด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าชนิ ดป้ องกันการระเบิด (Explosion
               ้
Proof ) อัตราการสู บไม่นอยกว่า 145 GPM , Total Head 70 Feet จานวน ๒ ชุดต่อถังบรรจุน้ า ๑ ใบ
          ั
(สาหรับใช้ปฏิบติงาน ๑ ชุด และสารองการใช้งาน ๑ ชุด)
                                               หน้าที่ 10 จาก 38


           ั ้     ้
     ๓.๙.๔ บริ ษทผูผลิตเป็ นผูออกแบบ-ติดตั้งท่อทางและระบบส่ งน้ า สาหรับใช้ผสมน้ าโคลน
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
                 ้
๔. Mud Tank ความจุรวมไม่นอยกว่า ๖๕๐ บาร์เรล ทาด้วยเหล็กแผ่นขึ้นรู ปลอนคุณภาพดีชนิด Galvanized Steel
        ้
ความหนาไม่นอยกว่า ๖ มิลลิเมตร อย่างน้อยประกอบด้วย
  ๔.๑ Mud Tank ใบที่ 1 (Shaker Tank) ขนาดกว้างประมาณ ๖ ฟุต, ยาวประมาณ ๓๐ ฟุต, สู งประมาณ ๘ ฟุต
แบ่งเป็ นสัดส่ วนของ Trip Tank ความจุประมาณ 25 bbl พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบดังนี้
     ๔.๑.๑ เครื่ องสู บน้ าโคลน (Sludge Pump) แบบ Centrifugal ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ าชนิ ดป้ องกันการระเบิด
                   ้
(Explosion Proof ) อัตราการสู บไม่นอยกว่า 145 GPM , Total Head 70 Feet เพื่อสู บน้ าโคลนจาก Trip Tank
เติมลงหลุม จานวน ๑ ชุด
     ๔.๑.๒ Shale Shaker พร้อม Heading Box สาหรับต่อกับ Flowline จานวน ๒ ชุด
(คุณสมบัติตามคุณลักษณะเฉพาะหมายเลข ๑)
     ๔.๑.๓ Mud degasser พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
                              ้
สามารถรับอัตราการไหลของน้ าโคลนซึ่ งมีแก็สเจือปนได้ไม่นอยกว่า 800 GPM จานวน ๑ ชุด
     ๔.๑.๔ Mud Desanders Hydrocyclone ขนาด ๑๐ นิ้ ว พร้ อมอุ ปกรณ์ ครบชุ ด จานวน ๑ ชุ ด
(2 Hydrocyclone ) สามารถคัดกรองตะกอนขนาดระหว่าง ๔๐ - ๖๐ Micron พร้อมเครื่ องสู บน้ าโคลน (Sludge
                                                   ้
Pump) แบบ Centrifugal ขับด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าชนิดป้ องกันการระเบิด (Explosion Proof ) อัตราการสู บไม่นอยกว่า
1,500 GPM, Total Head 120 Feet. จานวน ๑ ชุด
  ๔.๒ Mud Tank ใบที่ ๒ (settling tank) ขนาดกว้างประมาณ ๖ ฟุต, ยาวประมาณ ๑๒ ฟุต, สู งประมาณ ๘
ฟุตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบดังนี้
     ๔.๒.๑ Mud Desilter Hydrocyclone, ขนาด ๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน ๑๐ ชุด
(10 Hydrocyclones ) สามารถคัดกรองตะกอนขนาดระหว่าง 20 - 40 Micron พร้อม Shaker ติดตั้งเครื่ องสู บน้ า
โคลน(Sludge Pump) แบบ Centrifugal ขับด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าชนิดป้ องกันการระเบิด (Explosion Proof )
         ้
อัตราการสู บไม่นอยกว่า 1,500 GPM, Total Head 120 Feet. จานวน ๑ ชุด
     ๔.๒.๒ Mud Centrifuge คุณสมบัติตาม คุณลักษณะเฉพาะหมายเลข ๒ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
สามารถคัดกรองตะกอนขนาดระหว่าง ๓-๒ Micron ติดตั้งเครื่ องสู บน้ าโคลน (Sludge Pump) แบบ Centrifugal
                                         ้
ขับด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าชนิดป้ องกันการระเบิด (Explosion Proof ) อัตราการสู บไม่นอยกว่า 1,500 GPM, Total
Head
120 Feet จานวน ๒ ชุด
 ๔.๓ Mud Tank ใบที่ ๓ (Suction Tank) ขนาดกว้างประมาณ ๖ ฟุต, ยาวประมาณ ๓๐ ฟุต, สู งประมาณ
๘ ฟุต แบ่งเป็ น ๒ ส่ วน ๆ ที่ 1 Suction Tank พื้นที่ประมาณ ๔ ส่ วน มีท่อทางสาหรับประกอบกับเครื่ องสู บน้ า
โคลน(Sludge Pump) ,ส่ วนที่ 2 Premix Tank พื้นที่ประมาณ ๑ ส่ วน ด้านนอกติดตั้งอุปกรณ์ผสมผงเคมี (Mixing
                                               หน้าที่ 11 จาก 38


Hopper) และเครื่ องสู บแบบ Centrifugal ขับด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าชนิดป้ องกันการระเบิด (Explosion Proof )
          ้
อัตราการสู บไม่นอยกว่า 1500 GPM, Total Head 120 Feet. จานวน ๑ ชุด
 ๔.๔ อุปกรณ์กวนน้ าโคลน (Mud Agitator) พร้อมมอเตอร์ขนาด ๑๕ แรงม้า, ๓๘๐-๔๖๐ โวลท์, ๓ เฟส๑๗๕๐
รอบต่อนาที, ๕๐ เฮิร์ทซ์ ชนิ ดป้ องกันการระเบิด (Explosion Proof ) และชุดเกียร์ อัตราทด ๓๐ : ๑
จานวน ๙ ชุด ติดตั้งกับ Mud Tank ใบที่ ๑ จานวน ๒ ชุด, ติดตั้งกับ Mud Tank ใบที่ ๒ จานวน ๔ ชุด, ติดตั้งกับ
Mud Tank ใบที่ ๓ จานวน ๓ ชุด
                             ้
 ๔.๕ อุปกรณ์ฉีดน้ าโคลน (Mud gun) ขนาดท่อไม่นอยกว่า ๓ นิ้ว หัวฉี ดพ่นขนาดประมาณ ๓/๔ นิ้ว
พร้อมเครื่ องสู บน้ าโคลน (Sludge Pump) แบบ Centrifugal ขับด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าชนิ ดป้ องกันการระเบิด (Explosion
             ้
Proof ) อัตราการสู บไม่นอยกว่า 1500 GPM, Total Head 120 Feet จานวน ๑ ชุด, ติดตั้งกับ Mud Tank ใบที่ ๑
จานวน
๒ จุด, ติดตั้งกับ Mud Tank ใบที่ ๒ จานวน ๔ จุด, ติดตั้งกับ Mud Tank ใบที่ ๓ จานวน ๓ จุด
                                ั                   ั
 ๔.๖ ติดตั้งระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง ให้เพียงพอสาหรับการปฏิบติงานในเวลากลางคืน ณ บริ เวณพื้นที่ปฏิบติงานดังนี้
     ๔.๖.๑ บริ เวณพื้นที่ Shaker Tank ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าชนิดป้ องกันการระเบิด (Explosion Proof )
โคมไฟขนาด ๒๐๐ วัตต์ แสงสี ขาวนวล (metal halide) จานวน ๒ ชุด
     ๔.๖.๒ บริ เวณพื้นที่ Settling Tank ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าชนิดป้ องกันการระเบิด (Explosion Proof )
โคมไฟขนาด ๒๐๐ วัตต์ แสงสี ขาวนวล (metal halide) จานวน ๒ ชุด
     ๔.๖.๓ บริ เวณพื้นที่ Suction Tank ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าชนิดป้ องกันการระเบิด (Explosion Proof )
โคมไฟขนาด ๒๐๐ วัตต์ แสงสี ขาวนวล (metal halide) จานวน ๒ ชุด
     ๔.๖.๔ บริ เวณพื้นที่ติดตั้งเครื่ องสู บน้ าโคลน( Mud Pump)ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าชนิดป้ องกันการระเบิด
(Explosion Proof ) โคมไฟขนาด ๒๐๐ วัตต์ แสงสี ขาวนวล (metal halide) จานวน ๒ ชุด
                                             หน้าที่ 12 จาก 38
                     เอกสารแนบ ๔
              ระบบควบคุมความดันหลุม (Well Control System)

      ้       ้
     ผูจาหน่ายเป็ นผูออกแบบ -
ติดตั้งอุปกรณ์สาหรับควบคุมความดันหลุมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก
ดังนี้.-
๑. Annular BOP
              ้
  ๑.๑ ทนแรงดันได้ไม่นอยกว่า 5,000 Psi
  ๑.๒ ตามมาตรฐาน API Spec 16 A พร้อมเอกสารรับรอง
  ๑.๓ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดอุปกรณ์ของ Annular BOP (Manual Operation,
Maintenance and parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
๒. Double Ram
               ้
  ๒.๑ ทนแรงดันได้ไม่นอยกว่า 5,000 Psi
  ๒.๒ ประกอบด้วย Blind Ram และ Pipe Ram ขนาด ๔ ๑/๒ นิ้ว
        ั
  ๒.๓ ใช้กบท่อกรุ ขนาด ๙ ๕/๘ นิ้ว
  ๒.๔ ตามมาตรฐาน API Spec 16 A พร้อมเอกสารรับรอง
  ๔.๕ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ชุดอุปกรณ์ของ Double Ram (Manual Operation,
Maintenance and parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
๓. อุปกรณ์ควบคุมการปิ ด- เปิ ด BOP
  ๓.๑ เป็ นระบบไฮดรอลิค
  ๓.๒ ติดตั้งบนแท่น (Skid Mounted)
  ๓.๓ สามารถควบคุมการเปิ ด-ปิ ด ณ ตาแหน่งของช่างเจาะ (Remote BOP Control System)และบริ เวณ Control
Station
  ๓.๔ ตามมาตรฐาน API Spec 16 D พร้อมเอกสารรับรอง
  ๓.๕ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของชุดอุปกรณ์ควบคุมการปิ ด - เปิ ด BOP
(Manual Operation, Maintenance and parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
๔. อุปกรณ์อื่น ๆ
  ๔.๑ Choke Manifold
                                           หน้าที่ 13 จาก 38


  ๔.๒ Kill Manifold
  ๔.๓ Manual Flat Plate Valve
  ๔.๔ Hydraulic flat plate Valve (HCR)
  ๔.๕ Kill line and Choke line
  ๔.๖ Choke manifold remote console ตามมาตรฐาน API 16 C พร้อมเอกสารรับรอง
  ๔.๗ GNG high pressure & fireproof hose
  ๔.๘ Drilling spool
  ๔.๙ BOP control station
  ๔.๑๐ BOP control pipe
  ๔.๑๑ Mud-gas Separators
  ๔.๑๒ Self-sealing hammer union ที่สามารถใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์ในข้อ ๑,๒ และ ๓ อย่างเหมาะสม
  ๔.๑๓ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของชุดอุปกรณ์ในข้อ ๔. (Manual
Operation, Maintenance and parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
                                            หน้าที่ 14 จาก 38
                       เอกสารแนบ ๕
                  อุปกรณ์ การเจาะ (Drilling Equipment)

ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ .-
๑. Heavy Weight Drill pipe
  ๑.๑ Size 4 ½ Inches with Cast Steel Thread Protector PIN,BOX, total length 600 ft
  ๑.๒ ตามมาตรฐาน API Spec 5D พร้อมเอกสารรับรอง
๒. Spiral Drill Collar
  ๒.๑ Size 4 ¾ Inches ,50 lbs/ft , total length 500 ft
  ๒.๒ Coming with Cast Steel Thread Protector PIN,BOX
  ๒.๓ Coming with Lifting Subs match with 4 ½ inches drill pipe elevator, 8 pcs.
๓. Spiral Drill Collar
  ๓.๑ Size 6 ½ Inches , total length 240 ft
  ๓.๒ Coming with Cast Steel Thread Protector PIN,BOX
  ๓.๓ Coming with Lifting Subs match with 4 ½ inches drill pipe elevator,4 pcs
๔. Handing Tools Elevator 1 set
  ๔.๑ Centre latch for 18๐ Tapered Tool Joint Size 4 ½ inches
  ๔.๒ Rate Capacity 200 Ton
๕. Handing Tools Hand Slips Complete sets
  ๕.๑ Casing Slip 7, 9 5/8, 13 3/8 inches 1 sets/size
  ๕.๒ Drill pipe Slip 4 ½ inches 2 sets
  ๕.๓ Drill Collar Slip 4 ¾, 6 ½, 8 ½ inches 1 set/size
  ๕.๔ with one set of Slip liner Spare Part
๖. Safety Clamps
  ๖.๑ Size 4 ½, 6 ½, 8 ½ Inches (2 sets/size) Complete sets
  ๖.๒ with one set of Slip liner Spare Part
๗. All necessary subs set
                                            หน้าที่ 15 จาก 38


  ๗.๑ Bit sub with float valve
  ๗.๒ Kelly saver sub
  ๗.๓ Crossover sub
    ๗.๓.๑ Straight O.D. Subs
    ๗.๓.๒ Reduced Section Subs
    ๗.๓.๓ Saver Subs
๘. Upper Kelly Valve 2 Pcs, for Hexagons drive Kelly 5 ¼ inches
๙. Lower Kelly Valve 2 Pcs, for Hexagons drive Kelly 5 ¼ inches
๑๐. Pup Joint, 4 ½ inches
  ๑๐.๑ Length 5 ft, 2 pcs
  ๑๐.๒ Length 10 ft, 2 pcs
  ๑๐.๓ Length 15 ft, 2 pcs
  ๑๐.๔ Length 20 ft, 2 pcs
  ๑๐.๕ Length 25 ft, 2 pcs
  ๑๐.๖ ตามมาตรฐาน API Spec 5D พร้อมเอกสารรับรอง
๑๑. Manual Tong Complete with Pulleys and lines
  ๑๑.๑ Size 3 ½ to 5 ¼ inches , 1 pcs
  ๑๑.๒ Size 5 ¼ to 7 inches, 1 pcs
  ๑๑.๓ Size 7 to 9 5/8 inches, 1 pcs
  ๑๑.๔ Size 9 5/8 to 10 ¾ inches, 1 pcs
  ๑๑.๕ Tong Weight Boxes 2 pcs
  ๑๑.๖ ตามมาตรฐาน API Spec 7K พร้อมเอกสารรับรอง
๑๒. Pneumatic Power Tong System Complete Sets, 1 set
   ๑๒.๑ Size 3 ½ to 6 ½ inches
   ๑๒.๒ ตามมาตรฐาน API Spec 7K พร้อมเอกสารรับรอง
   ๑๒.๓ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของชุดอุปกรณ์ Pneumatic Power Tong
System (Manual Operation, Maintenance and parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
๑.๓ Hydraulic Power Casing tong System Complete Sets, set
   ๑๓.๑ Size 4 ½ to 13 3/8 inches
   ๑๓.๒ Hydraulic Pump unit Complete sets, 1 set
   ๑๓.๓ ตามมาตรฐาน API Spec 7K พร้อมเอกสารรับรอง
                                               หน้าที่ 16 จาก 38


   ๑๓.๔ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของชุดอุปกรณ์ Hydraulic Power Casing tong
System (Manual Operation, Maintenance and parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย
จานวน ๓ ชุด
๑๔. Elevator Links
   ๑๔.๑ Short (~ 72 inches) 2 pcs Capacity 250 Ton.
   ๑๔.๒ Long (~ 108 inches) 2 pcs Capacity 250 Ton.
๑๕. Stabilizers Rig Replaceable Sleeve – Type Stabilizers, Used with DC size 6 ½ inches, 8 ½ inches
Hole, 4 sets
๑๖.Cement Head
   ๑๖.๑ Use for Casing size 9 5/8 inches with Adapter joint BTC and 8RD, 1 set
   ๑๖.๒ Use for Casing size 7 inches with Adapter joint BTC and 8RD, 1 set
๑๗. Drill Pipe Wiper for Drill Pipe 4 ½ inches, 5 sets
๑๘. Mud Backer Kelly Kan™ 1 set, Kelly Kan™ Seal Kit, 1 set
๑๙. Rig-floor traction matting Katch Mat™ จานวนพอเพียงสาหรับ Rig Floor ของเครื่ องเจาะ ฯ
๒๐. Drilling Monitoring Instruments, 1 set
   ๒๐.๑ เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยเครื่ องรับสัญญาณ (Sensor) และอุปกรณ์แสดงผล
(Monitor) สาหรับตรวจสอบข้อมูลในระหว่างการเจาะ เช่น ระดับน้ าโคลนในถัง, แจ้งเตือนเมื่อมีแก็สอันตราย,
ปริ มาณน้ าโคลนไหลเข้า-ออกจากหลุม ฯลฯ
เพื่อให้ช่างเจาะสามารถควบคุมการเจาะได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย สามารถแสดงผลการตรวจวัด ณ
      ั
เวลาปัจจุบน (Real Time Display)
   ๒๐.๒ สามารถบันทึกข้อมูลในรู ปแบบ Digital และแสดงผลลัพธ์ต่าง ๆ ตามห้วงเวลาที่กาหนด
       ้
   ๒๐.๓ ผูจาหน่ายต้องติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบการใช้งานจริ งในระหว่างการเจาะทดสอบ
         ่
   ๒๐.๔ มีคูมือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของชุดอุปกรณ์ Drilling Monitoring
Instruments (Manual Operation, Maintenance and Parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓ ชุด
๒๑. เครื่ องมือวัดทิศทาง และความเอียงของหลุมเจาะ จานวน ๑ ชุด (Gyro Survey Tools, Complete sets, 1 set)
มีคุณสมบัติดงนี้ั
   ๒๑.๑ เป็ นชุดเครื่ องมือที่สามารถใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์ Slick Line โดยการปล่อยเครื่ องมือวัดผ่าน ก้านเจาะ
ขนาด ๔ ๑/๒ นิ้ว
   ๒๑.๒ เครื่ องมือมี Gyroscope และ Accelerometer ที่ให้ค่า Azimuth ละเอียด (Accuracy) ประมาณ ± .๐๐ องศา
และให้ค่า Inclination ละเอียด (Accuracy) ประมาณ ± ๐.๑๐ องศา
   ๒๑.๓ ระบบการทางานของเครื่ องมือ สามารถบันทึก และประมวลผลข้อมูลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
   ๒๑.๔ มีคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ จานวน ๓ ชุด
                                             หน้าที่ 17 จาก 38


   ๒๑.๕ มีคู่มือการบารุ งรักษา(Maintenance Manual) ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ จานวน ๓ ชุด
       ้
   ๒๑.๖ ผูจาหน่ายต้องทดสอบการใช้งานของเครื่ องมือวัดทิศทาง และความเอียงของหลุมเจาะ
ในระหว่างการเจาะทดสอบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
        ้
   ๒๑.๗ ผูจาหน่ายต้องฝึ กอบรมการใช้งานเครื่ องมือวัดทิศทาง และความเอียงของหลุมเจาะ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
ศพปน.พท. ในระหว่างการเจาะทดสอบ
                                              ั
๒๒. เครื่ องอัดอากาศ จานวน ๑ เครื่ อง (Air Compressor Pump, Complete sets, set) มีคุณสมบัติดงนี้
   ๒๒.๒ เป็ นเครื่ องอัดอากาศแบบลูกสู บ (Two State Reciprocating Air Compressor) ขับด้วยมอเตอร์
          ้
ไฟฟ้ าขนาดไม่นอยกว่า ๓๐ แรงม้า ๓๘๐ โวลท์ ๓ เฟส ๕๐ เฮิร์ทซ์ สามารถอัดอากาศได้ในอัตราไม่นอยกว่า  ้
๑๓๐ ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
         ั             ้
   ๒๒.๓ มีถงบรรจุอากาศอัด ขนาดไม่นอยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร
   ๒๒.๓ สามารถให้แรงดันขณะปฏิบติงานได้ไม่นอยกว่า ๑๒๐ -๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
                    ั      ้
   ๒๒.๔ มีชุดควบคุมการปิ ด-เปิ ดแบบอัตโนมัติ เมื่อความดันอากาศภายในถังบรรจุอากาศอัดต่ากว่า
๑๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
   ๒๒.๕ ติดตั้งบนฐานแบบ Skid Mounted สามารถยกได้โดยสะดวก
   ๒๒.๖ มีคู่มือการใช้งาน และการบารุ งรักษา (Operation & Maintenance Manual) ภาษาไทย
หรื อภาษาอังกฤษ จานวน ๓ ชุด
   ๒๒.๗ มีคู่มือรายการชิ้นส่ วนอะไหล่ (Part list Manual) ภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ จานวน ๓ ชุด
                                                  หน้าที่ 18 จาก 38
                    เอกสารแนบ ๖
                    ้
                 ระบบไฟฟากาลัง (Electrical System)

        ้        ้
       ผูจาหน่ายเป็ นผูออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ ากาลัง และระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
                                           ่
สาหรับใช้ในพื้นที่การเจาะทั้งหมด (Rig Site) โดยการเดินสายไฟฟ้ าทั้งหมดให้อยูในรางพาดสายไฟ (Cable tray)
ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้.-
     ๑. เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับ (AC Generator) จานวน ๒ ชุด
          ๑.๑ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าเป็ นผลิตภัณฑ์ของ Caterpillar (Cat Generator sets) แบบเดินต่อเนื่อง (Prime
           ้
power) ขนาดไม่นอยกว่า 500 KW (625 KVA) 50 Hz, ,1,500 RPM, 3 Phase, 4 Wire, 380/220 Volt, Power Factor 0.8
          ๑.๒ เครื่ องยนต์ตนกาลังเป็ นผลิตภัณฑ์ของ Caterpillar C18 หรื อรุ่ นที่ทนสมัยกว่า กาลังไม่นอยกว่า
                   ้                          ั          ้
630 แรงม้าระบายความร้อนด้วยน้ า จานวน ๒ เครื่ อง
                              ้        ่
          ๑.๓ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าและเครื่ องยนต์ตนกาลังติดตั้งอยูใน Container เดียวกัน แบบ Skid Mounted
ประกอบครบชุดจากโรงงานของ Caterpillar Inc. พร้อมติดตั้งถังน้ ามันเชื้อเพลิงสารองทาด้วยแสตนเลส
      ้
ขนาดไม่นอยกว่า 500 ลิตร (Stainless Steel Fuel Tank 500 liter)
          ๑.๔ มีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
          ้
และเครื่ องยนต์ตนกาลัง (Manual Operation, Maintenance and parts Book) ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย จานวน ๓
ชุด
                            ้
     ๒. ระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่ องยนต์ตนกาลัง และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้
       ๒.๑ Volt meter, Amp meter, pilot lamp,
       ๒.๒ Automatic Battery Charger.
       ๒.๓ Synchronizing System.
     ๓.
                                               ั
ติดตั้งแผงสวิทช์สาหรับควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิดที่ใช้ปฏิบติงานในพื้นที่การเจาะ
(Main Switchboards)
                                                หน้าที่ 19 จาก 38


    ๔.
 ้                                 ั
ผูจาหน่ายต้องจัดเตรี ยมแผนผังวงจรของระบบไฟฟ้ าตามโหลดกาลังที่ใช้ปฏิบติงานในพื้นที่การเจาะทั้งหมด
                       เอกสารแนบ ๗
                     ้
                   ระบบนามันเชื้อเพลิง (Fuel System)

      ้        ้                               ั      ้
     ผูจาหน่ายเป็ นผูออกแบบพร้อมติดตั้งระบบท่อทางการส่ งจ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิงให้กบเครื่ องยนต์ตนกาลังทั้งห
มดในพื้นที่การเจาะ (Rig Site) มีรายละเอียดดังนี้ .-
     ๑. ถังบรรจุน้ ามันเชื้ อเพลิงดีเซลทาด้วย Stainless Steel หน้าตัดรู ปวงกลม วางในแนวระนาบ ความจุ
๑๕,๐๐๐ ลิตร จานวน ๑ ใบ ติดตั้งบนฐานแบบ Skid Mounted
     ๒. ติดตั้งมาตรวัดระดับน้ ามันในถังแบบลูกลอย มีระบบการทางานแบบ Mechanic
สามารถแสดงปริ มาณน้ ามันมีหน่วยเป็ นลิตร ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± ๒๐ ลิตร
พร้อมระดับน้ าสาหรับใช้ติดตั้งถัง จานวน ๒ จุด (ด้านหัว ๑ จุด, ด้านท้าย ๑ จุด)
                                  ้
     ๓. ติดตั้งเครื่ องสู บน้ ามันขับด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าขนาดไม่นอยกว่า ๕ แรงม้า ๓ เฟส ๕๐ เฮิร์ทซ์
ชนิดป้ องกันการระเบิด (Explosion Proof ) สาหรับจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
พร้อมมาตรวัดปริ มาตรการจ่ายน้ ามันอัตโนมัติแบบ Mechanic จานวน ๒ ชุด
     ๔. ติดตั้งระบบกรองน้ ามันเชื้ อเพลิง (Fuel Filter) จานวน ๒ ชุด รายละเอียดดังนี้
       ๔.๑ ชุดกรองน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ ว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม
                                ้
       ๔.๒ ไส้กรองเป็ นแบบกรองกระดาษ จานวนไม่นอยกว่า ๕ ไส้กรอง/ชุด
สามารถเปลี่ยนทดแทนตามอายุการใช้งาน
           ้        ้
       ๔.๓ ผูจาหน่ายเป็ นผูออกแบบพร้อมติดตั้งระบบท่อทางให้สามารถจ่ายเชื้อเพลิงด้วยเครื่ องสู บใน
ข้อ ๓. พร้อมระบบกุญแจป้ องกันการลักขโมย
     ๕. ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ประกอบติดตั้งบนฐานแบบ Skid Mounted
๖. สี ของถังเป็ นสี แดงเข้ม มีแถบสี เหลืองขนาดกว้าง ๒๐ นิ้ว คาดกลางในแนวนอนทั้งสองด้านตลอดความยาวถัง
                                               หน้าที่ 20 จาก 38
                 เอกสารแนบ ๘
           ยานพาหนะสนับสนุนการเจาะ (Drilling Supporting Vehicles)

            ่
ชื่ อวัสดุอุปกรณ์ รถกึงพ่ วงชานต่า (ไม่ มีรถลากจูง)                     หน่ วยนับ คัน
๑. คุณลักษณะเฉพาะ
U
   ๑.๑ คุณสมบัติในการใช้งาน ใช้สาหรับบรรทุกอุปกรณ์การเจาะที่มีความยาวตั้งแต่ ๑๐ – ๑๓ เมตร
   ๑.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค
      ๑.๒.๑ มีลกษณะเป็ นรถกึ่งพ่วงแบบชานต่า มี ๓ เพลา ( ๑๒ ล้อ)
           ั
                        ้
สามารถรับน้ าหนักบรรทุกรวมน้ าหนักรถไม่นอยกว่า ๘๐ ตัน
                     ้         ้                 ่
      ๑.๒.๒ ขนาดพ่วง กว้างไม่นอยกว่า ๓ เมตร ยาวไม่นอยกว่า ๑๗ เมตร (วัดจากปลายระยะ ยืนหน้า ถึง
ปลายระยะยืนท้าย) สู งไม่เกิน ๑.๒๕ เมตร (วัดจากพื้นล้อถึงพื้นบรรทุก)
       ่
      ๑.๒.๓ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผูผลิต  ้
                    ้
      ๑.๒.๔ สลักพ่วง ขนาดไม่นอยกว่า ๕๐.๘ มิลลิเมตร
      ๑.๒.๕ ยาง ขนาด ๑๑.๐๐-๒๒.๕-๑๔ PR
      ๑.๒.๖ มีเท้าค้ ายันสองข้าง ปรับระดับด้วยมือหมุน และสามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้ เมื่อไม่มีรถหัวลาก
      ๑.๒.๗ มีห่วงยึดตรึ งด้านข้างอย่างน้อย ๘ จุด
      ๑.๒.๘ มีห่วงยึดตรึ งด้านหน้าอย่างน้อย ๒ จุด และด้านหลังอย่างน้อย ๒ จุด
                       ้
      ๑.๒.๙ มีระบบเบรกตามมาตรฐานผูผลิต สามารถเชื่ อมต่อกับชุดควบคุมเบรก ของรถลากจูง
      ๑.๒.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟสัญญาณบริ เวณด้านท้ายครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก
                                   ้
      ๑.๒.๑๑ มีสะพานท้ายสามารถปรับขึ้น-ลงได้ ความยาวรวมไม่นอยกว่า ๓ เมตร
                 ้          ้
      ๑.๒.๑๒ พื้นบรรทุกปูดวยไม้เนื้อแข็งหนาไม่นอยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร
      ๑.๒.๑๓ สี ตามมาตรฐานผูผลิต้
๒. การบรรจุหีบห่ อ
                                                 หน้าที่ 21 จาก 38        ่
๓. ข้ อกาหนดอืน ๆ
  ๓.๑ ต้องเป็ นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยตาหนิหรื อเสี ยรู ปทรง
                         ้
  ๓.๒ รับประกันความชารุ ดบกพร่ องเป็ นเวลาไม่นอยกว่า ๑ ปี หรื อ ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร
  ๓.๓ มีคู่มือ การใช้งาน (Operation Manual) ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ จานวน ๓ ชุด
  ๓.๔ มีคู่มือ การบารุ งรักษาและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ (Maintenance and Service Manual) ภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ จานวน ๓ ชุด
๔. วิธีการตรวจสอบ
  ๔.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามข้อ ๑ ถึง ๓
  ๔.๒ ตรวจสอบจากการทดลองใช้งานจริ ง
                    เอกสารแนบ ๙
                        ้
                    ระบบนาอุปโภค

      ้     ้
     ผูผลิตเป็ นผูออกแบบพร้อมติดตั้งระบบท่อทางการส่ งจ่ายน้ าทั้งหมดในพื้นที่การเจาะ (Rig Site)
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีรายละเอียดดังนี้.-
     ๑. ถังบรรจุน้ าขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สู ง ๑.๗๕ เมตร
                                       ้
ทาด้วยเหล็กแผ่นขึ้นรู ปลอนคุณภาพดีชนิด Galvanized Steel ความหนาไม่นอยกว่า ๖ มิลลิเมตร
มีฝาปิ ดด้านบนพร้อมท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๓ นิ้ว/วาล์ว ปิ ด-เปิ ด สาหรับเติมน้ า และท่อทางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว/วาล์วปิ ด-เปิ ดสาหรับส่ งน้ า
จานวน ๑ ใบ
                               ้
     ๒. ติดตั้งเครื่ องสู บขับด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ ากาลังไม่นอยกว่า ๕ แรงม้า ๓ เฟส ๕๐ เฮิร์ทซ์
                                ั
ควบคุมการจ่ายน้ าด้วยระบบอัตโนมัติ จานวน ๒ ชุด ใช้ปฏิบติงาน ๑ ชุด สารองการใช้งาน ๑ ชุด
     ๓. ถังบรรจุน้ าและอุปกรณ์ในข้อ ๒,๓ ติดตั้งบนฐานแบบ Skid mounted
     ๔. สี ของถังบรรจุน้ าเป็ นสี ฟ้า
                                               หน้าที่ 22 จาก 38
                    เอกสารแนบ ๑๐
                สานักงานสนาม (Field Office Cabins)

                           ั
๑. สานักงานสนาม (Field Office) จานวน ๑ หลัง มีลกษณะดังนี้
                       ้
   ๑๑. คุณสมบัติในการใช้งานทัวไป เป็ นตูสานักงานสาเร็ จรู ป ขนาด กว้าง ๓.๐ ม. x ยาว ๘.๐ ม. x สู ง ๒.๕๐
                 ่
ม.สามารถยกเคลื่อนย้ายได้ กันน้ ารั่วซึ ม กันความร้อนและเสี ยง
                                  ้
   ๑.๒ โครงสร้าง ผลิตด้วยเหล็กรี ดร้อนขึ้นรู ป ชุบสังกะสี หนาไม่นอยกว่า ๐.๓๕ มม. ป้ องกันสนิมและการผุกร่ อน
เชื่อมต่อกันทุกจุดพร้อมหูสาหรับยกเคลื่อนย้าย เสาทาด้วยเหล็กรี ดร้อนขึ้นรู ป ด้านในมีท่อ PVC
ระบายน้ าจากหลังคาลงสู่ พ้ืนทั้งหมด ๔ ต้น
   ๑.๓ หลังคา มีรางระบายน้ าในตัว ทาด้วยแผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี ป้องกันสนิม มีความหนาไม่นอยกว่า้
๐.๓๕ มม. มีฉนวนกันความร้อนโพลีสไตรี นโฟม ( Expandable Polystyrene Foam ) ชนิดไม่ลามไฟ ( Self
                            ้                 ้
Extinguishing Grade/F-Grade ) มีความหนาแน่นไม่นอยกว่า ๑.๒๕ ปอนด์/ลบ.ฟ. หนาไม่นอยกว่า ๓๐ มม.
      ั
พร้อมปูทบด้วยแผ่นยางกันน้ า
                                          ้
   ๑.๔ ผนังภายนอกและภายในผลิตด้วยเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี ป้องกันสนิม หนาไม่นอยกว่า ๐.๓๕
มม.มีฉนวนกันความร้อนโพลีสไตรี นโฟม (Expandable Polystyrene Foam) ชนิดไม่ลามไฟ ( Self Extinguishing
                     ้                 ้
Grade/F-Grade ) มีความหนาแน่นไม่นอยกว่า ๑.๒๕ ปอนด์/ลบ.ฟ. หนาไม่นอยกว่า ๓๐ มม.
                             ้
   ๑.๕ พื้นทาด้วยเหล็กรี ดร้อนขึ้นรู ป มีความหนาไม่นอยกว่า ๐.๓๕ มม. ชุบสังกะสี ป้ องกันสนิมเชื่ อมต่อกัน
          ่                                   ั
ทุกจุด ปูพ้ืนด้วยวีวาบอร์ ดกันแรงกระแทก รองรับน้ าหนักได้เป็ นอย่างดีและทนความชื้ น ปูทบด้วยกระเบื้องไวนิล
                ้
   ๑.๖ ประตู มีขนาดกว้างไม่นอยกว่า ๐.๘ ม. สู ง ๒.๐ ม. มีกรอบและวงกบเป็ นอลูมิเนียม
ขอบวงกบด้านบนและด้านล่างสามารถป้ องกันฝนได้ บานประตูครึ่ งบนเป็ นกระจกสี ชามีความหนาไม่นอยกว่า ๕   ้
                                              หน้าที่ 23 จาก 38


มม.พร้อมติดฟิ ล์มกันความร้อน มีค่าป้ องกันความร้อนไม่นอยกว่า ๗๐ %
                               ้
ครึ่ งล่างผลิตด้วยเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี ป้องกันสนิม สามารถ
      ั
ล็อกได้ท้ งด้านนอกและด้านใน ประตูเปิ ดออกด้านนอกจานวน ๑ บาน
                     ้         ้
   ๑.๗ หน้าต่าง มีขนาดกว้างไม่นอยกว่า ๑.๘ ม. สู งไม่นอยกว่า ๑.๐ ม. กรอบเป็ นอลูมิเนียม
                        ้
บานหน้าต่างเป็ นกระจกสี ชา ความหนาไม่นอยกว่า ๕ มม. แบบบานเลื่อนซ้าย – ขวา
ติดฟิ ล์มกันความร้อนมีค่ากันความร้อนไม่นอยกว่า ๗๐ % มีตว สามารถล็อกได้ จานวน ๔ บาน
                       ้         ั
   ๑.๘ ระบบไฟฟ้ า
                                ้
      ๑.๘.๑ ติดตั้งตูเ้ บรกเกอร์ พร้อมเบรกเกอร์ ขนาดไม่นอยกว่า ๓๐ แอมป์ จานวน ๑ ชุด
      ๑.๘.๒ ติดตั้งจุดต่อไฟภายนอก สาหรับต่อเชื่ อมกับไฟฟ้ าด้านนอก (เพาเวอร์ ปลัก) จานวน ๑ ชุด
                                            ๊
                           ้
      ๑.๘.๓ ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างขนาดไม่นอยกว่า ๓๖ วัตต์ จานวน ๓ ชุด ( ๒ หลอด / ๑ ชุด )
             ้
และเต้ารับภายในไม่นอยกว่า ๒ จุด
      ๑.๘.๔ การเดินสายไฟฟ้ าต้องมีท่อร้อยสายไฟแบบท่อโลหะบาง EMT (Electrical Metallic Tubing)
และสามารถป้ องกันไฟฟ้ ารั่ว (Ground) ได้
   ๑.๙ ระบบปรับอากาศ
                                                  ้
      ๑.๙.๑ ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ แบบ Wall Type พร้อมรี โมตควบคุมการทางาน ทาความเย็นไม่นอยกว่า
๑๒,๐๐๐ BTU. จานวน ๒ ชุด
                          ้
      ๑.๙.๒ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาดไม่นอยกว่า ๘ นิ้ว จานวน ๒ ชุด
๒. ห้องรับประทานอาหาร จานวน ๑ หลัง
                         ้
   ๒.๑ คุณสมบัติในการใช้งานทัวไป เป็ นตูสานักงานสาเร็ จรู ป ขนาด กว้าง ๓.๐ ม. x ยาว ๘.๐ ม. x สู ง ๒.๕๐
                    ่
ม.สามารถยกเคลื่อนย้ายได้ กันน้ ารั่วซึ ม กันความร้อนและเสี ยง
                                   ้
   ๒.๒ โครงสร้าง ผลิตด้วยเหล็กรี ดร้อนขึ้นรู ป ชุบสังกะสี หนาไม่นอยกว่า ๐.๓๕ มม.
ป้ องกันสนิมและการผุกร่ อน เชื่อมต่อกันทุกจุดพร้อมหูสาหรับยกเคลื่อนย้าย เสาทาด้วยเหล็กรี ดร้อนขึ้นรู ป
ด้านในมีท่อ PVC ระบายน้ าจากหลังคาลงสู่ พ้ืนทั้งหมด ๔ ต้น
                                                 ้
   ๒.๓ หลังคา มีรางระบายน้ าในตัว ทาด้วยแผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี ป้องกันสนิม มีความหนาไม่นอยกว่า
๐.๓๕ มม. มีฉนวนกันความร้อนโพลีสไตรี นโฟม ( Expandable Polystyrene Foam ) ชนิดไม่ลามไฟ ( Self
                            ้                ้
Extinguishing Grade/F-Grade ) มีความหนาแน่นไม่นอยกว่า ๑.๒๕ ปอนด์/ลบ.ฟ. หนาไม่นอยกว่า ๓๐ มม.
       ั
พร้อมปูทบด้วยแผ่นยางกันน้ า
                                           ้
   ๒.๔ ผนังภายนอกและภายในผลิตด้วยเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี ป้องกันสนิม หนาไม่นอยกว่า ๐.๓๕
มม.มีฉนวนกันความร้อนโพลีสไตรี นโฟม (Expandable Polystyrene Foam) ชนิดไม่ลามไฟ ( Self Extinguishing
                      ้                ้
Grade/F-Grade ) มีความหนาแน่นไม่นอยกว่า ๑.๒๕ ปอนด์/ลบ.ฟ. หนาไม่นอยกว่า ๓๐ มม.
                                               หน้าที่ 24 จาก 38


                              ้
    ๒.๕ พื้น ทาด้วยเหล็กรี ดร้อนขึ้นรู ป มีความหนาไม่นอยกว่า ๐.๓๕ มม. ชุบสังกะสี
                        ่
ป้ องกันสนิมเชื่ อมต่อกันทุกจุด ปูพ้ืนด้วยวีวาบอร์ ดกันแรงกระแทก รองรับน้ าหนักได้เป็ นอย่างดีและทนความชื้ น
   ั
ปูทบด้วยกระเบื้องไวนิล
                  ้
    ๒.๖ ประตู มีขนาดกว้างไม่นอยกว่า ๐.๘ ม. สู ง ๒.๐ ม. มีกรอบและวงกบเป็ นอลูมิเนียม
ขอบวงกบด้านบนและด้านล่างสามารถป้ องกันฝนได้ บานประตูครึ่ งบนเป็ นกระจกสี ชามีความหนาไม่นอยกว่า ๕  ้
มม.พร้อมติดฟิ ล์มกันความร้อน มีค่าป้ องกันความร้อนไม่นอยกว่า ๗๐ %
                                ้
                                   ั
ครึ่ งล่างผลิตด้วยเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี ป้องกันสนิม สามารถล็อกได้ท้ งด้านนอกและด้านใน
ประตูเปิ ดออกด้านนอกจานวน ๑ บาน
                    ้          ้
    ๒.๗ หน้าต่าง มีขนาดกว้างไม่นอยกว่า ๑.๘ ม. สู งไม่นอยกว่า ๑.๐ ม. กรอบเป็ นอลูมิเนียม
                          ้
บานหน้าต่างเป็ นกระจกสี ชา ความหนาไม่นอยกว่า ๕ มม. แบบบานเลื่อนซ้าย – ขวา
ติดฟิ ล์มกันความร้อนมีค่ากันความร้อนไม่นอยกว่า ๗๐ % มีตว สามารถล็อกได้ จานวน ๒ บาน
                         ้        ั
    ๒.๘ ระบบไฟฟ้ า
                                 ้
      ๒.๘.๑ ติดตั้งตูเ้ บรกเกอร์ พร้อมเบรกเกอร์ ขนาดไม่นอยกว่า ๓๐ แอมป์ จานวน ๑ ชุด
      ๒.๘.๒ ติดตั้งจุดต่อไฟภายนอก สาหรับต่อเชื่ อมกับไฟฟ้ าด้านนอก (เพาเวอร์ ปลัก) จานวน ๑ ชุด
                                            ๊
                           ้
      ๒.๘.๓ ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างขนาดไม่นอยกว่า ๓๖ วัตต์ จานวน ๒ ชุด ( ๒ หลอด / ๑ ชุด )
             ้
และเต้ารับภายในไม่นอยกว่า ๒ จุด

     ๒.๘.๔ การเดินสายไฟฟ้ าต้องมีท่อร้อยสายไฟแบบท่อโลหะบาง EMT (Electrical Metallic Tubing)
และสามารถป้ องกันไฟฟ้ ารั่ว (Ground) ได้
   ๒.๙ ระบบปรับอากาศ
                                                  ้
     ๒.๙.๑ ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ แบบ Wall Type พร้อมรี โมตควบคุมการทางาน ทาความเย็นไม่นอยกว่า
๑๒,๐๐๐ BTU. จานวน ๒ ชุด
                         ้
     ๒.๙.๒ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาดไม่นอยกว่า ๘ นิ้ว จานวน ๒ ชุด
   ๒.๑๐ สิ่ งอานวยความสะดวกโต๊ะไม้เนื้ อแข็ง พร้อมเก้าอี้โลหะบุนวมสาหรับรับประทานอาหาร
จานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๖ ที่นง ั่
                      ั
๓. ห้องสุ ขา, ห้องอาบน้ า จานวน ๑ หลัง มีลกษณะดังนี้
                       ้
   ๓.๑ คุณสมบัติในการใช้งานทัวไป เป็ นตูสาเร็ จรู ปสามารถยกเคลื่อนย้ายได้ ขนาด กว้าง ๓.๐ ม. x ยาว ๘.๐ ม.
                  ่
x สู ง ๒.๕๐ ม.กั้นเป็ นห้องสุ ขาขนาด ๑.๕ ม. x ๑.๕ ม. จานวน ๒ ห้อง และห้องอาบน้ า ขนาด ๑.๕ ม. x ๑.๕ ม.
จานวน ๒ ห้อง
                                  ้
   ๓.๒ โครงสร้าง ผลิตด้วยเหล็กรี ดร้อนขึ้นรู ป ชุบสังกะสี หนาไม่นอยกว่า ๐.๓๕ มม. ป้ องกันสนิมและ
การผุกร่ อน เชื่ อมต่อกันทุกจุดพร้อมหูสาหรับยกเคลื่อนย้าย
                                               หน้าที่ 25 จาก 38


                                                 ้
   ๓.๓ หลังคา มีรางระบายน้ าในตัว ทาด้วยแผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี ป้องกันสนิม มีความหนาไม่นอยกว่า
๐.๓๕ มม. มีฉนวนกันความร้อนโพลีสไตรี นโฟม ( Expandable Polystyrene Foam ) ชนิดไม่ลามไฟ ( Self
                            ้                ้
Extinguishing Grade/F-Grade ) มีความหนาแน่นไม่นอยกว่า ๑.๒๕ ปอนด์/ลบ.ฟ. หนาไม่นอยกว่า ๓๐ มม.
      ั
พร้อมปูทบด้วยแผ่นยางกันน้ า
   ๓.๔ ผนัง ผนังภายนอกและภายในผลิตด้วยเหล็กเมทัลซี ทเคลือบสี ป้องกันสนิมและการผุกร่ อน
     ้
หนาไม่นอยกว่า ๐.๓๕ มม.ตรงกลางมีฉนวนกันความร้อนโพลีสไตรี นโฟม (Expandable Polystyrene Foam)
ชนิดไม่ลามไฟ
                               ้               ้
( Self Extinguishing Grade/F-Grade ) มีความหนาแน่นไม่นอยกว่า ๑.๒๕ ปอนด์/ลบ.ฟ. หนาไม่นอยกว่า ๓๐ มม.
                                 ้
   ๓.๕ พื้น ทาด้วยเหล็กรี ดร้อนขึ้นรู ป ชุบสังกะสี มีความหนาไม่นอยกว่า ๐.๓๕ มม. ป้ องกันสนิมและการผุกร่ อน
ปูพ้ืนทับด้วยกระเบื้องเซรามิค และมีท่อระบายน้ าทิง  ้
   ๓.๖ ประตู ใช้ประตูอลูมิเนียมแบบมีช่องบานเกล็ดระบายอากาศบุดวยฉนวนกันความร้อน มีขนาดไม่นอยกว่า
                                   ้               ้
                                  ั
๐.๘ ม. x ๒.๐ ม. มีกรอบและวงกบเป็ นอลูมิเนียม มีลูกบิด ล็อกได้ท้ งด้านนอกและด้านใน จานวน ๒ บาน
   ๓.๗ ระบบไฟฟ้ า
                        ้
      ๓.๗.๑ โคมไฟแสงสว่างขนาดไม่นอยกว่า ๓๖ วัตต์ จานวน ๒ ชุด( ๑ หลอด / ๑ ชุด )
      ๓.๗.๒ สวิทซ์ปลักภายในพร้อมเดินในท่อร้อยสายไฟแบบท่อโลหะบาง EMT (Electrical Metallic
               ๊
Tubing)
                       ้
      ๓.๗.๓ พัดลมดูดอากาศขนาดไม่นอยกว่า ๘ นิ้ว จานวน ๒ ชุด
      ๓.๗.๔ จุดต่อไฟภายนอกสาหรับต่อไฟฟ้ าด้านนอกเข้าตู ้ (เพาเวอร์ ปลัก) จานวน ๑ ชุด
                                       ๊
                             ้
      ๓.๗.๕ ตูเ้ บรกเกอร์ พร้อมเบรกเกอร์ ขนาดไม่นอยกว่า ๑๐ แอมป์ จานวน ๑ ชุด
      ๓.๗.๖ ไฟฟ้ าใช้ระบบ Safety ป้ องกันไฟรั่ว (Ground)
   ๓.๘ สุ ขภัณฑ์ภายใน
      ๓.๘.๑ โถนังชักโครกแบบกดน้ า ๑ ชุด และ โถนังแบบธรรมดาแบบกดน้ า ๑ ชุด
            ่                  ่
      ๓.๘.๒ โถปั สสาวะชายติดผนังพร้อมปุ่ มกดน้ าทาความสะอาด ๒ ชุด
      ๓.๘.๓ ผักบัวชนิดปรับความแรงของน้ าได้จานวน ๒ ชุด
      ๓.๘.๔ อ่างล้างหน้าติดผนัง + ก๊อกน้ าพร้อมกระจก ๑ ชุด
      ๓.๘.๕ ราวแขวนผ้าติดผนัง ๒ ชุด และขอเกี่ยวเสื้ อผ้า ๒ ชุด ( ๕ ขอ / ๑ ชุด )
      ๓.๘.๖ กล่องแขวนกระดาษชาระขนาดใหญ่ติดผนัง ๒ ชุด
      ๓.๘.๗ สายฉีดชาระ ห้องละ ๑ ชุดต่อห้องสุ ขา ๑ ห้อง
                                               หน้าที่ 26 จาก 38
                    เอกสารแนบ ๑๑
              อะไหล่ อุปกรณ์ การเจาะ(Spare Parts)

ประกอบด้วยรายการดังนี้
๑. ไส้กรองน้ ามันเชื้ อเพลิง
               ้
  ๑.๑ สาหรับเครื่ องยนต์ตนกาลังขับรถเจาะ จานวน ๑๐ ชุด
                 ้
  ๑.๒ สาหรับเครื่ องยนต์ตนกาลังขับปั๊ มน้ าโคลน จานวน ๒๐ ชุด
                ้
  ๑.๓ สาหรับเครื่ องยนต์ตนกาลังขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า จานวน ๒๐ ชุด
  ๑.๔ สาหรับเครื่ องกรองน้ ามันเชื้ อเพลิงของถังบรรจุน้ ามันเชื้ อเพลิงขนาด ๑๕,๐๐๐ ลิตร จานวน ๔๐ ชุด
๒. ไส้กรองน้ ามันหล่อลื่น
                  ้
  ๒.๑ สาหรับเครื่ องยนต์ตนกาลังขับรถเจาะ จานวน ๑๐ ชุด
                    ้
  ๒.๒ สาหรับเครื่ องยนต์ตนกาลังขับปั๊ มน้ าโคลน จานวน ๒๐ ชุด
                   ้
  ๒.๓ สาหรับเครื่ องยนต์ตนกาลังขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า จานวน ๒๐ ชุด
                                          หน้าที่ 27 จาก 38


๓. ตะแกรงกรองทรายสาหรับ Shale shaker เพื่อใช้เปลี่ยนทดแทนของเดิม จานวน ๑๐ ชุด
๔. Drilling Line ๑ ๑/๘ inches (๑,๐๐๐ M/Roll) จานวน ๑ Roll
๕. Swivel Packing sets จานวน ๖ ชุด
๖. Mud Pump Assembly
  ๖.๑ Diaphragm Discharge Pulsation Dampener for Mud Pump ๕,๐๐๐ Psi จานวน ๔ อัน
  ๖.๒ Body Valve จานวน ๔๘ อัน
  ๖.๓ Seat Valve จานวน ๔๘ อัน
  ๖.๔ Piston, ๖ inches จานวน ๔๘ อัน
  ๖.๕ Spring จานวน ๒๔ อัน
  ๖.๖ Liner, ๖ inches จานวน ๑๒ อัน
๗. Centrifugal Pump Assembly
      ๗.๑ Impeller จานวน ๕ อัน
      ๗.๒ Shaft จานวน ๑๐ อัน
๘. Geolograph Recorder Paper Chart จานวน ๑๐๐ Packs (๕๐ sets/Pack)
                    เอกสารแนบ ๒
                 การฝึ กอบรม(Training)

๑. สถานที่ฝึกอบรม ณ ประเทศผูผลิต  ้
                 ้
๒. ระยะเวลาการฝึ กอบรมไม่นอยกว่า ๒ สัปดาห์
๓. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม จานวน ๑๘ คน ดังนี้ .-
       ้
  ๓.๑ ผูอานวยการเจาะ จานวน ๒ คน (2 Rig Superintendants)
      ขอบเขตการอบรม
      - การบริ หารจัดการด้านงบประมาณดาเนินการด้านการเจาะ
      - การวางแผน ควบคุม และประสานงานระหว่างฝ่ ายเทคนิ คต่าง ๆ
        ้
  ๓.๒ ผูกากับการเจาะ จานวน ๒ คน (2 Rig Managers)
      ขอบเขตการอบรม
      - การควบคุมการเจาะตามแผนงาน
                                              หน้าที่ 28 จาก 38


  - การบริ หารจัดการในบริ เวณหลุมเจาะ
  - การกาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยบริ เวณหลุมเจาะ
๓.๓ วิศวกรการเจาะ จานวน ๒ คน (2 Drilling Engineers)
  ขอบเขตการอบรม
  - การออกแบบรายละเอียดแผนการเจาะ
  - เทคนิคการควบคุมความดันหลุมเจาะ
  - การตรวจสอบการเจาะทุกขั้นตอน
๓.๔ หัวหน้าช่างเจาะ จานวน ๒ คน (2 Tool pushers)
  ขอบเขตการอบรม
  - การตรวจสอบ/เตรี ยมอุปกรณ์การเจาะ
  - การทดสอบระบบการทางานต่างๆ ของเครื่ องเจาะ
                     ั
  - แนะนาเทคนิคการแก้ไขเมื่อมีเหตุขดข้องระหว่างการเจาะ
 ๓.๕ ช่างเจาะ จานวน ๔ คน (4 Drillers)
   ขอบเขตการอบรม
   - การติดตั้งเครื่ องเจาะ/อุปกรณ์การเจาะ
   - การควบคุมบังคับเครื่ องเจาะ
               ั
   - การแก้ไขเมื่อมีเหตุขดข้องระหว่างการเจาะ๓.๖ ช่างน้ าโคลน จานวน ๒ คน (2 Mud men)
  ขอบเขตการอบรม
  - การประกอบ ติดตั้ง อุปกรณ์ระบบน้ าโคลน
  - เทคนิคการเตรี ยมและควบคุมคุณสมบัติน้ าโคลน
  - การควบคุมคุณสมบัติของน้ าโคลนให้เหมาะสมตามสภาพชั้นหิน
๓.๗ ช่างเครื่ อง จานวน ๒ คน ( 2 Mechanics)
   ขอบเขตการอบรม
             ั                             ้
   - การติดตั้ง ปรนนิ บติบารุ ง และซ่อมบารุ งเครื่ องยนต์ประจาเครื่ องเจาะ ระดับผูใช้งาน
   - การตรวจสอบและแก้ไขเหตุขดข้องเกี่ยวกับเครื่ องยนต์เบื้องต้น
                   ั
   - รายละเอียดการถอดเปลี่ยนชิ้นส่ วนที่จาเป็ นตามระยะเวลาการใช้งาน
๓.๘ ช่างไฟฟ้ า จานวน ๒ คน ( 2 Electricians)
   ขอบเขตการอบรม
              ั
   - การติดตั้ง ปรนนิ บติบารุ ง และซ่อมบารุ งอุปกรณ์ไฟฟ้ า และเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า ที่ใช้งานในหลุมเจาะ
                                          หน้าที่ 29 จาก 38


    - การตรวจสอบและแก้ไขเหตุขดข้องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ า
                   ั
    - รายละเอียดการถอดเปลี่ยนชิ้นส่ วนที่จาเป็ นตามระยะเวลาการใช้งาน
                   เอกสารแนบ ๓
               การเจาะทดสอบ (Commissioning)

มีรายละเอียดดังนี้
   ้
๑. ผูจาหน่ายต้องจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง (สามารถสื่ อสารภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษได้ดี)
เพื่อติดตั้งและดาเนินการเจาะพร้อมฝึ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ ศพปน.พท. ดังนี้
   ๑.๑ วิศวกรการเจาะ จานวน ๑ คน (Drilling Engineer)
      ้
   ๑.๒ ผูควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์การเจาะ จานวน ๑ คน (Toolpusher)
   ๑.๓ ช่างเจาะ จานวน ๑ คน (Driller)
     ้      ้
๒. ผูจาหน่ายเป็ นผูออกแบบรายละเอียดแผนการเจาะทุกขั้นตอน (Well Design) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของกองสารวจ และผลิตปิ โตรเลียม ศพปน.พท.
    ้      ้
๓. ผูจาหน่ายเป็ นผูออกแบบและจัดเตรี ยมน้ าโคลนชนิด Water-based mud
๔. ข้อมูลการเจาะ
                                                  หน้าที่ 30 จาก 38


             ่
   ๔.๑ จุดเจาะอยูในพื้นที่สัมปทานของ พท.
                ้
   ๔.๒ ความลึกไม่นอยกว่า ๖,๕๐๐ ฟุต
   ๔.๓ พท. เป็ นผูรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทาถนน และฐานเจาะ โดยผูจาหน่ายต้องส่ งรายละเอียด
               ้                      ้
                                           ้
แผนผังการติดตั้งเครื่ องเจาะ (Rig Layout) ให้แก่ พท. ก่อนการส่ งมอบเครื่ องเจาะไม่นอยกว่า ๓ เดือน
   ๔.๔ พท. สนับสนุนก้านเจาะขนาด ๔ /๒ นิ้ว เพียงพอสาหรับการเจาะทดสอบ
                             ้
๕. หากมีการทาหลุมผลิต (Well Completion) พท. เป็ นผูสนับสนุนท่อกรุ ขนาด ๗ นิ้ว พร้อมการลงซี เมนต์
  ้
หุ มท่อกรุ
๖. ผูจาหน่าย เป็ นผูรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเจาะทดสอบ มีรายละเอียดดังนี้
   ้          ้
   ๖.๑ ค่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางตามข้อ ๑.
   ๖.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเจาะ เช่น หัวเจาะ, วัสดุเคมีสาหรับผสมน้ าโคลน, น้ ามันเชื้ อเพลิง,
น้ ามันหล่อลื่น และวัสดุอื่นๆ ที่จาเป็ น
   ๖.๓ ค่าท่อกรุ รวมทั้งการลงซี เมนต์ท่อกรุ ตามแผนการเจาะในข้อ ๒. ยกเว้นค่าใช้จ่ายในข้อ ๕.
   ๖.๔ ค่าใช้จ่ายในการกาจัดของเสี ยจากการเจาะ และอื่น ๆ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
                                                ้
   ๖.๕ หากอุปกรณ์การเจาะ และเครื่ องมือสนับสนุนการเจาะ ชารุ ดในระหว่างการเจาะทดสอบ ผูจาหน่ายต้องซ่ อม
                 ้
หรื อเปลี่ยนทดแทน ทั้งนี้ตองเป็ นไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
                     เอกสารแนบ ๔
                    ี่
            เป็ นผลิตภัณฑ์ ทได้ มาตรฐาน อุตสาหกรรมปิ โตรเลียม

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้.-
๑. API Spec 4F (Mast Base Specification for Drilling Rig)
  This specification is applicable to all new designs of all steel derricks, masts, guyed masts, substructures, and
crown blocks.
๒. API Spec Q1 (Quality Outline)
  This International Standard specifies requirements for a quality management system where an organization
  a) needs to demonstrate its ability to consistently provide product that meets customer and applicable
regulatory requirements, and
                                                 หน้าที่ 31 จาก 38


  b) aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including processes
for continual improvement of the system and the assurance of confirmity to customer and applicable regulatory
requirements.
  NOTE In this International Standard, the term "product" applies only to the product intended for, or required
by, a customer.
  Field of Application — Supplemental
  This Technical Specification defines the quality management system for product and service supply
organizations for the petroleum, petrochemical and natural gas industries.
  Boxed text is original ISO 900 1 : 2000 text unaltered and in its entirety. The petroleum, petrochemical, and
natural gas industry sector-specific supplemental requirements are outside the boxes.
๓. API Spec 8C (Drilling Hoisting Equipment)
  This International Standard provides requirements for the design, manufacture and testing of hoisting
equipment suitable for use in drilling and production operations
  a) hoisting sheaves;
  b) traveling blocks and hook blocks;
  c) block-to-hook adapters;
  d) connectors and link adapters;
  e) drilling hooks;
  f) tubing hooks and sucker-rod hooks;
  g) elevator links;
  h) casing elevators, tubing elevators, drill-pipe elevators and drill-collar elevators;
  i) sucker-rod elevators;
  j) rotary swivel-bail adapters;
  k) rotary swivels;
  l) power swivels;
  m) power subs;
                                                หน้าที่ 32 จาก 38


  n) spiders, if capable of being used as elevators;
  o) wire-line anchors;
  p) drill-string motion compensators;
  q) Kelly spinners, if capable of being used as hoisting equipment;
  r) pressure vessels and piping mounted onto hoisting equipment;
  s) safety clamps, if capable of being used as hoisting equipment;
๔. API Spec 7K (Drilling Equipment Specification)
  This International Standard provides general principles and specifies requirements for design, manufacture
and testing of new drilling and well-servicing equipment and of replacement primary load-carrying components
manufactured subsequent to the publication of this International Standard.
  This International Standard is applicable to the following equipment
  a) rotary tables;
  b) rotary bushings;
  c) rotary slips;
  d) rotary hoses;
  e) piston mud-pump components;
  f) drawworks components;
  g) spiders not capable of use as elevators;
  h) manual tongs;
  i) safety clamps not used as hoisting devices;
  j) power tongs, including spinning wrenches.
๕. API Spec 9A (Wire line Specification)
  This International Standard specifies the minimum requirements and terms of acceptance for the manufacture
and testing of steel wire ropes not exceeding rope grade 2160 for the petroleum and natural gas industries.
                                                   หน้าที่ 33 จาก 38


  Typical applications include tubing lines, rod hanger lines, sand lines, cable-tool drilling and clean out lines,
cable tool casing lines, rotary drilling lines, winch lines, horse head pumping unit lines, torpedo lines, mast-
raising lines, guideline tensioner lines, riser tensioner lines, mooring and anchor lines. Ropes for lifting slings and
cranes, and wire for well-measuring and strand for well-servicing, are also included.
  The minimum breaking forces for the more common sizes, grades and constructions of stranded rope are given
in tables. However, this International Standard does not restrict itself to the classes covered by those tables. Other
types, such as ropes with compacted strands and compacted (swaged) ropes, may also conform with its
requirements. The minimum breaking force values for these ropes are provided by the manufacturer.
  For information only, other tables present the minimum breaking forces for large diameter stranded and spiral
ropes (i.e. spiral strand and locked coil), while approximate nominal length masses for the more common
stranded rope constructions and large diameter stranded and spiral ropes are also given.
6. API Spec 5C (Specification for Drill Pipe)
  This specification covers Group 1 and Group 3 drill pipe as described below in the designations and wall
thicknesses as shown in the standards list, Table 1, and in the dimensional tables (Table 7 and Table 8). The
requirements of this specification apply to both Groups unless specifically noted.
  Group 1 - Grade E drill pipe.
  Group 3 - All high strength grades of drill pipe. (Grades X-95, G-105, and S-135)
  In the dimensional tables herein, pipe is designated by outside diameter size. The outside diameter size of
external-upset pipe is the outside diameter of the body of the drill pipe, not the upset portion.
  RETENTION OF RECORDS
  Tests and inspections requiring retention of records in this specification are shown in Table 2. Such records
shall be retained by the manufacturer and shall be available to the purchaser on request for a 3-year period after
the date of purchase from the manufacturer.
  TESTING EQUIPMENT
  If test equipment, whose calibration or verification is required under the provisions of the specification, is
subjected to unusual or severe conditions such as would make its accuracy questionable, recalibration or
reverification shall be performed before further use of the equipment.
                                                  หน้าที่ 34 จาก 38  SPECIAL PROCESSES
  Special Processes are the final operations which are performed during pipe manufacturing that affect attribute
compliance required in this document (except chemistry and dimensions). The applicable special processes are
heat treatment, nondestructive testing, and, if applicable, cold finishing.
    CERTIFICATION
     The manufacturer shall, upon request by the purchaser, furnish to the purchaser a certificate of
compliance stating that the material has been manufactured, sampled, tested, and inspected in accordance with
this specification and has been found to meet the requirements
     A Material Test Report, Certificate of Compliance, or similar document printed from or used in
electronic form from an electronic data interchange (EDI) transmission shall be regarded as having the same
validity as a counterpart printed in the certifier's facility. The content of the ED transmitted document must meet
the requirements of this specification and conform to any existing EDI agreement between the purchaser and the
supplier.
     Where additional information is required, including the results of mechanical testing, SR5 shall be
specified in the purchaser order.
๗. API Spec 5L (Specification for Line Pipe)
  This International Standard specifies requirements for the manufacture of two product specification levels
(PSL and PSL 2) of seamless and welded steel pipes for use in pipeline transportation systems in the petroleum
and natural gas industries.
๘. API Spec 16A Drill Through Equipment – Ram BOP; Ram Blocks, Packers, and/or Top Seals; Annular BOP;
Annular Packing Units; Hydraulic Connectors; Drilling Spools; Adapters; Loose Connections; Clamps


    Compliance
    Any manufacturer producing equipment or materials represented as conforming with an API
specification is responsible for complying with all the provisions of that specification. API does not represent,
warrant or guarantee that such products do in fact conform to the applicable API standard or specification.
๙. API Spec 7F (Specification for Oil-Field Chain and Sprockets)
  COVERAGE
                                                  หน้าที่ 35 จาก 38


  This specification covers the manufacture of the components for, and the assembly and packaging of, single
and multiple strand, number 40 through 240, standard and heavy series roller chains for oil field applications,
including chain designation, chain length tolerance, tensile strength specifications, pin and bushing press-out
specifications, and dynamic test requirements.
  For informational purposes, appendices have been included on recommendations for installation, lubrication,
and maintenance of oil field chain drives and a basic description of roller chain sprockets.
  POLICY
  American Petroleum Institute (API) specifications are published as an aid to procurement of standardized
equipment and materials. It must be noted that this specification goes beyond the requirements of other existing
standards and specifications but does not preclude any party from manufacturing chains that meet the
requirements of API Spec 7F.
  ๑๐. ISO 9001:2000, (Quality management systems — Requirements Application)
   All requirements of this International Standard are generic and are intended to be applicable to all
organizations, regardless of type, size and product provided.
   Where any requirement(s) of this International Standard cannot be applied due to the nature of an
organization and its product, this can be considered for exclusion.
     Where exclusions are made, claims of conformity to this International Standard are not acceptable unless
these exclusions are limited to requirements within clause 7, and such exclusions do no affect the organization's
ability, or responsibility, to provide product that meets customer and applicable regulatory requirements.
    Application — Supplemental
     Where exclusions are made, claims of conformity to this Technical Specification are not acceptable
unless these exclusions are limited to requirements within the subclauses listed below in this subclause, and such
exclusions do not affect the organization's ability, or responsibility, to provide product that meets customer and
applicable regulatory requirements:
    · Design and development;
    · Control of service provision;
    · Validation of processes for production and service provision;
    · Customer property.
                                              หน้าที่ 36 จาก 38๑๑. API Spec 16D Control Systems for Drilling Well Control Equipment and Control Systems for
Diverter Equipment
๑๒. API Spec 8A Drilling and Production Hoisting Equipment
๑๓. API Spec 5D Specification for Drill Pipe
๑๔. API Spec 9A Drilling and Production Hoisting Equipment
๑๕. API Spec 9C Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment (PSL 1 and PSL 2)
                  คุณลักษณะเฉพาะหมายเลข ๑

ชื่อวัสดุอุปกรณ์ Shale Shaker พร้อม Heading Box                  หน่วยนับ ชุด
๑. คุณลักษณะเฉพาะ
  ๑.๑ คุณสมบัติการใช้งาน ใช้สาหรับร่ อนกรองเศษหิ นที่เจือปนในน้ าโคลนจากการเจาะ
  ๑.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค
     ๑.๒.๑ 3 Panel Screen Frame
     ๑.๒.๒ Support Frame and Hopper
     ๑.๒.๓ Explosion Proof Electrics
     ๑.๒.๔ AWD (+5 Degrees Uphill To – 1 Degrees Downhill)
     ๑.๒.๕ Weir Feeder back tank
     ๑.๒.๖ Sealing Rapid Change Bolts
     ๑.๒.๗ SGX Vibrator
     ๑.๒.๘ ขนาดมิติ โดยประมาณ ความยาว ๑๑๘ นิ้ว ความกว้าง ๖๓ นิ้ว ความสู ง ๗๓ นิ้ว
                                              หน้าที่ 37 จาก 38


     ๑.๒.๙ มอเตอร์ ๒ ชุด สาหรับตะแกรงสั่น สามารถให้กาเนิดแรงสั่นขนาด 7.0 G
                                             ้
     ๑.๒.๐ ชุดอุปกรณ์แยกตะกอนขนาดละเอียด สามารถรองรับอัตราการไหลได้สูงสุ ดไม่นอยกว่า 1600 GPM
    ๒. การบรรจุหีบห่ อ ตามมาตรฐานผูผลิต้
            ่
    ๓. ข้ อกาหนดอืน ๆ
      ๓.๑ ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่รุ่นล่าสุ ดไม่เคยใช้งานมาก่อน
         ้     ้
      ๓.๒ ผูขายเป็ นผูดาเนินการติดตั้ง Shale Shaker พร้อม Heading Box กับ Mud Tank
      ๓.๓ ต้องมีคู่มือการใช้งาน การบารุ งรักษา และการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ (Manual Operation, Maintenance
and Parts book) ภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ จานวน ๓ ชุด
          ู้
      ๓.๔ มีตสวิทช์ไฟฟ้ าพร้อมอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้ า ตามมาตรฐานผูผลิต  ้
๔. วิธีการตรวจสอบ
  ๔.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ ๑ - ๓
  ๔.๒ ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพจากการปฏิบติงานจริ ง ั
และผลการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ าโคลนจากการวิเคราะห์ ของ Mud Laboratory
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแผนการเจาะ (Drilling Program)
               คุณลักษณะเฉพาะหมายเลข ๒

ชื่ อวัสดุอุปกรณ์ Mud Centrifuge พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
       U                                 U   หน่ วยนับ ชุด
                                                 U
๑. คุณลักษณะเฉพาะ
   ๑.๑ คุณสมบัติการใช้งาน     ใช้สาหรับคัดกรองตะกอนขนาดละเอียด ระหว่าง ๒-๑๒        microns
ซึ่ งเจือปนในน้ าโคลนจากการเจาะ                       เพื่อรักษาคุณสมบัติน้ าโคลน
และป้ องกันการสึ กหรอของอุปกรณ์ในระบบน้ าโคลน
   ๑.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค
      ๑.๒.๑ Bowl Rotating Speed สามารถหมุนด้วยความเร็ วรอบ ๑,๖๐๐ – ๓,๓๐๐ รอบต่อนาที
      ๑.๒.๒ สามารถปรับการคัดกรองอนุภาคขนาดละเอียด ที่เจือปนในระบบน้ าโคลน (cut Point)
      ในช่วงระหว่าง ๒ ถึง ๑๒ Microns
                                            หน้าที่ 38 จาก 38


               ั
    ๑.๒.๓ สามารถใช้กบแรงดันไฟฟ้ าขนาด ๓๘๐-๔๔๐ โวลต์ ๓ เฟส 50 Hz มอเตอร์ ชนิดป้ องกันการระเบิด
    (Explosion Proof) จานวน ๒ ชุด
          ้
    ๑.๒.๔ มีตูควบคุมการทางานของ มอเตอร์ สามารถกันน้ า และประกายไฟที่อาจเกิดขึ้นขณะสตาร์ ทเครื่ อง
           ้
    จานวนไม่นอยกว่า ๒ ชุด
    ๑.๒.๕ ชิ้นส่ วนชุด Rotating Assembly ทาด้วยวัสดุ Stainless Steel
    ๑.๒.๖ มอเตอร์ที่หมุนทวนทิศทางของ มอเตอร์หลัก สามารถปรับอัตราความเร็ วรอบหมุนทวน -๑๐
    รอบต่อนาที และหมุนตาม +๘๕ รอบต่อนาที
    ๑.๒.๗ บริ เวณส่ วนปลายของใบสกรู เชื่อมพอกด้วยวัสดุ Tungsten Carbide
    เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการคัดกรองตะกอน
                        ้
    ๑.๒.๘ สามารถป้ อนน้ าโคลนในอัตราไม่นอยกว่า ๑๕๐ แกลลอนต่อนาที
    ๑.๒.๙ ต้องสามารถใช้งานกับน้ าโคลนทั้งชนิ ด Water base mud system และ Oil base mud system
๒. การบรรจุและหีบห่ อ ตามมาตรฐานผูผลิต
    U                ้
๓. ข้ อกาหนดอืนๆ
  U       ่
  ๓.๑ ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
      ้       ้
  ๓.๒ ผูจาหน่ายเป็ นผูดาเนินการติดตั้ง Mud Centrifuge กับ Mud Tank
  ๓.๓ ต้องมีคู่มือ Service Manual และ Parts List (ภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ) จานวน ๓ ชุด
๔. วิธีการตรวจสอบ
  U
  ๔.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ ๑- ๓
                      ั
  ๔.๒ ตรวจสอบประสิ ทธิภาพจากการปฏิบติงานจริ ง
และผลการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ าโคลนจากการวิเคราะห์ ของ Mud Laboratory
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแผนการเจาะ (Drilling Program)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:174
posted:7/17/2012
language:Thai
pages:38