Karakteristike osnovnih elemenata proizvodnje by Daliborr

VIEWS: 1 PAGES: 2

									Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Karakteristike osnovnih elemenata proizvodnje". Rad ima
10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da
bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U
tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo
Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ У НИШУ

СЕМИНАРСКИ РАД

Предмет: УВОД У ЕКОНОМИЈУ

КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСНОВНИХ

ЕЛЕМЕНАТА ПРОИЗВОДЊЕ

Наставник: Студент:

48-п/09

Ниш, децембар, 2009.

САДРЖАЈ

Увод 2

Суштина и својства производње        3

Основни елементи производње         4

Рад    4

Предмети рада       5

Средства за рад      6

Закључак     8

Литература    9

1. УВОД

Етимолошко значење појма економије води порекло још из античког доба. Сократов ученик
Ксенофон у четвртом веку пре нове ере, написао је дело “Оикономикус” како би одгонетнуо тајну
доброг привредног понашања. Отуда назив економија потиче од грчких речи “оикос” – кућа и
“номос” – закон. Оикономиа и преводу значи правилно газдовање домаћинством.
У суштини појам економије подразумева систем друштвено економских односа који обухватају
економску теорију,економску политику и економску праксу. Економија је наука која проучава
друштвено економске односе,законе и категорије које их карактеришу.

Економија као наука, тежи изучавању општих и посебних проблема, који се односе на
производњу,расподелу,размену и потрошњу.

Проучавање економије простире се на област укупне привреде једне земље,светске привреде и
основних привредних субјеката,државе и њених институција. Посебне области за које економија
исказује интересовање је новац, тј. креирање и поништавање новца, манипулација са новцем,
кредит, камате и др.

На основу овога може се рећи да економија подразумева научну област чији је задатак да изучава
друштвену страну материјалне репродукције, која се одвија посредством одговарајућих
друштвених односа.

У оквиру система економсикх наука,постоје два подручја: микроекономија и макроекономија.
Микроекономија изучава понашање привредних субјеката (предузећа..),појединца, домаћинства и
др. у коришћењу расположивих ресурса и дохотка. Микроекономске дисциплине (економика
предузећа,трговине,индустрије,саобраћаја…)

Макроекономија проучава законитости у друштвеној репродукцији земље. Макроекономске
дисциплине (економска политика, политичка економија, монетарне и јавне финансије и др.).

У области економије формиран је већи број научних дисциплина где важно место заузима
политичка економија. Она проучава друштвене односе у производњи, расподели, размени и
потрошњи тј. у друштвеној репродукцији.

2. СУШТИНА И СВОЈСТВА ПРОИЗВОДЊЕ

Процес материјалне производње у суштини представља процес непрестаног деловања човека на
природу, присвајање и прилагођавање предмета из природе својим потребама. Лов и риболов
спадају у једне од најранијих видова производње. То значи да је она увек била услов опстанка
људског друштва. Када говоримо о производњи, увек мислимо на производњу материјалних
добара.

Производња се кроз историју мењала у оној мери у којој је човек успевао да овлада природом.
Некада је човек помоћу рала обрађивао земљу, данас се пољопривредна производња обавља
помоћу трактора и друге механизације.Производња је постојала на свим нивоима људског друштва
и одговарала је степену развоја производних снага (нивоу развијености друштва). Она је вечита
категорија без које није могуће замислити опстанак и развој људског друштва.

... --------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
           PREUZETI NA SAJTU.---------------------
                 www.maturskiradovi.net
            MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
               maturskiradovi.net@gmail.com

								
To top