? ???? ???? ???? ????????????????? ?????? Self Assessment Report ??? ?? by 6PiS579

VIEWS: 50 PAGES: 3

									                                                           ก

                           คำนำ
                           คำนำ
             การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของ รร.กง.กง.ทบ.
เป็ นการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี งบประมาณ 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง
30          กั น ย า ย น 2553       มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ที่เกี่ ยวกับเรื่ องการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา ของ รร.กง.กง.ทบ. ซึ่ ง มี องค์ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้อง 9
อง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใ น แต่ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บจ ะ มี ดั ช นี แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ก า ร ปร ะ เมิ น เป็ น ตั ว ชี้ วั ด
โดยมี ก ารประเมิ นในปั จจัย ที่ เ กี่ ย วข้อง และท าการวิเ คราะห์ ออกมาเป็ น จุ ด แข็ ง จุ ดที่ ค วรพัฒนา
เพื่ อ ใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ในการวางแผนการบริ หารและพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ ก้ า วหน้ า
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ให้หน่วยงานการศึกษา สถาบันการศึกษา
จัด ให้ มี ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพภายในโดยจัด ท ารายงานประจ าปี เสนอต่ อ หน่ ว ยงานต้น สั ง กัด
ตลอดจนเปิ ดเผยการดาเนิ นงานต่ อสาธารณชน ซึ่ งระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษา ประกอบด้วย
ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น แ ล ะ ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก
ส า ห รั บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ( Quality          Assurance       :      QA)
นั้ น จ ะ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ห น ด ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
          ั
นอกจากนี้ ย ง ท าให้บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษามี ความรู้ ความรั บ ผิด ชอบในภาระหน้า ที่ ของตนเอง
         ั
ตลอดจนรู ้ จกปรับปรุ งพัฒนาตนเอง อันจะเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการเรี ยนการสอน
และการบริ หารจัดการให้ได้มาตรฐานจนเป็ นที่ยอมรับของสังคม ส่ วนอีกบริ บทหนึ่ งของสถานศึกษา
            ั
ในสังคมปั จจุบนจะต้องมีมาตรฐานของการศึกษาเป็ นที่ยอมรับ ทั้งภายในกองทัพและนอกกองทัพ
ดั ง นั้ น ร ร . ก ง . ก ง . ท บ . จึ ง ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องการมี คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ดี ซึ่ งในอนาคต รร.กง.กง.ทบ.
อาจจะได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สมศ.
             รร.กง.กง.ทบ. ได้ ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยได้ รั บ ความร่ วมมื อ จาก ครู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอย่ า งดี ม าโดยตลอด
แ ล ะ ห วั ง เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ว่ า ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ( SAR)
เล่มนี้จะเป็ นเอกสารที่แสดงให้เห็นผลการดาเนินงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ประกอบกับปั ญหาต่างๆ
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของสถาบันแห่งนี้ สื บไป

                             พ.อ.

                               ( ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ )

                             รอง ผบ.รร.กง.กง.ทบ. ทาการแทน
                        ผบ.รร.กง.กง.ทบ.
                           ต.ค.53


                   สำรบัญ
                                        หน้ ำ
คำนำ                                       ก
ส่ วนที่ 1  ส่ วนนำ                               1-9
ส่ วนที่ 2  ส่ วนสาคัญ ส่ วนที่ 3 หลักฐานอ้างอิง ส่ วนที่ 4 ส่ วนสรุ ป
 -       องค์ประกอบที่ 1    ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท   11-15
 -       องค์ประกอบที่ 2    การเรี ยนการสอน              15-29
  -      องค์ประกอบที่ 3    การพัฒนาผูเ้ รี ยน            29-33
       - องค์ประกอบที่ 4         ั
                    การวิจย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์   33-35
       - องค์ประกอบที่ 5     การบริ การทางวิชาการแก่สังคม       35-37
       - องค์ประกอบที่ 6     การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรม   37-40
                    องค์กรทหาร การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ
       - องค์ประกอบที่ 7     การบริ หารและการจัดการ          40-46
       - องค์ประกอบที่ 8     การเงินและงบประมาณ            46-48
       - องค์ประกอบที่ 9     ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา    48-51
       - ส่ วนสรุ ปผลการประเมินตนเองของ รร.กง.กง.ทบ.เป็ นรายองค์ประกอบ 52
ส่ วนที่ 5  ภำคผนวก
       - สัญลักษณ์ของเหล่าทหารการเงิน                   54
       - สัญลักษณ์ของกรมการเงินทหารบก                   54
       - สัญลักษณ์ของโรงเรี ยนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก         55
       - วิสัยทัศน์ของกรมการเงินทหารบก                   56
                      ั
       - คาขวัญและนโยบายการปฏิบติงานของ เจ้ากรมการเงินทหารบก        56
       - จรรยาบรรณของเหล่าทหารการเงิน                   57
       - ค่านิยมที่เหล่าทหารการเงินพึงปฏิบติั               57-58
       - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.กง.กง.ทบ.     59-60
       - คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.กง.กง.ทบ. 61-63
       - รายชื่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.กง.กง.ทบ.       64-66
               ้
       - คาสังแต่งตั้งผูรับผิดชอบสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.กง.กง.ทบ. 67-68
          ่
- แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.กง.กง.ทบ.               69-70
 ประจาปี งบประมาณ 2553

      ----------------------------------------------------------------

								
To top