Domin� Consulting - Download as DOC

Document Sample
Domin� Consulting - Download as DOC Powered By Docstoc
					Domin® Consulting                                                        e-mail: dc@dominconsulting.com
Marek DOMIN - Doradca Podatkowy; nr 01875 na liście Ministra Finansów

Biuletyn Informacyjny nr 02 /2010 {
05-092 Łomianki, ul. Wydmowa 4, tel. 751-37-91                     fax.: 751-90-50                  Luty
                                                                           1 3}
                                                                           8
                                                                          2010 rok
                                                                                      z  MOTTO: Jak powiedział Heraklit: „ nie dobrze jest, gdy spełnia się wszystko, czego człowiek zapragnie: bowiem podczas choroby poznaje
        się wartość zdrowia, przez zło docenia dobro, przez głód – nasycenie, w zmęczeniu natomiast poznaje się wartość spokoju”.
Od redakcji:
Psychologowie biją na alarm: wielu młodych ludzi nie widzi dziś żadnych perspektyw na przyszłość. Nie chcą brać na siebie odpowiedzialności. Obecny
kryzys tylko uwypuklił niepewność pokolenia, które dorastało w zaciszu rodzinnych domów bez problemów i obowiązków. Zderzenie z rzeczywistością
powoduje u nich stres nie do pokonania. Łatwe życie sprawiło, iż nie potrafią sobie dać rady z najmniejszym problemem. I nie chodzi tylko o tych młodych
ludzi, za których od najmłodszych lat rodzice podejmowali decyzje. Dzięki nim mieli mieszkanie, samochód, studia. Chodzi przede wszystkim o tych młodych
ludzi, którzy odważyli się zaplanować sobie przyszłość. Poszli na studia, po których teraz nie mogą znaleźć pracy, nawet wyjazdy za granicę w celach
zarobkowych często kończą się fiaskiem. Padli ofiarą konsumpcji i łatwych kredytów, których nie mogą spłacić, bowiem obowiązujące do niedawna reguły
przestały działać. Ich praca, która nie przynosi satysfakcji, a w dodatku zazwyczaj podpisana na krótki okres czasu, sprawia, że młodzi ludzie są zagubieni i
apatyczni. Niepokój budzi tzw. pokolenie ani-ani, czyli osoby, które porzuciły naukę i nie szukają pracy. Jest to rzesza zawiedzionych trzydziestolatków,
których jedynym celem jest konsumpcja: chcą dobrze się bawić i nie mieć problemów, a przede
wszystkim obowiązków. Ich ambicją jest przejście kolejnych etapów gry komputerowej i przesiedzenie             
piątkowej nocy w barze. Czy ten stan, to tylko wina rodziców? Myślę, że winą należy obarczyć także
instytucje rządowe, których przedstawiciele martwią się o młodych ludzi tylko wówczas, gdy zbliża się
czas wyborów, później „pozostawia się ich na pastwę losu”. Tak wygląda pokolenie, z którym           Kariera Nikodema Dyzmy
rządzący wiążą przyszłe losy emerytów.! Ewa Pacura                                    (wg T. Dołęgi-Mostowicza)

AKTUALNOŚCI                                                           Mój śmiech histerii i pogardy
                                                                 Do waszych uszu nie dociera.
 Limity do odliczenia od podatku za 2009 rok:                                          To On jest dzielny, mądry, twardy –
- darowizny na cele organizacji pożytku publicznego - maksymalnie 1% podatku należnego                      Ja tylko - wariat, degenerat.
- ulga prorodzinna dla rodzin wychowujących dzieci: małoletnie, uczące się, studiujące (do 25 lat) lub bez            On jest sól ziemi i kość z kości,
 względu na wiek, jeżeli otrzymują zasiłek pielęgnacyjny –   odliczenie 1.112,04 zł na każde dziecko
 proporcjonalnie od miesiąca urodzenia                                             Nosiciel nieobjętych dążeń...
 Dochód do opodatkowania można pomniejszyć o                                          A ja - w monoklu śmieć ludzkości,
- ulgę za korzystanie z Internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika - 760,00 zł             Zdeklasowany, chory książę.
- darowizny na cele społeczne i kultu religijnego              - nie więcej niż 6% dochodu             Więc śmiech piskliwy we mnie wzbiera
                                                                 Na widok pychy i charyzmy –
           O b o w i ą z u j e w L U T Y M 2010 roku:                                 Na waszą miarę to kariera!
Minimalne wynagrodzenie pracownika (cały etat) - (od 1.01.2010 r.)                     - 1.317,00 zł
                                                                 Kariera Nikodema Dyzmy!
Składki na ubezpieczenie społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą                           W pas się kłaniają ministrowie
         Opis                 % podstawy wymiaru         styczeń - grudzień 2010         U stóp byłego fordansera;
Podstawa wymiaru                    3.146 zł x 60%             1.887,60 zł
                                                                 Wyrokiem jest - cokolwiek powie,
Ubezpieczenie emerytalne                  19,52                368,46 zł
                                                                 Nikim jest - kogo sponiewiera.
Ubezpieczenie rentowe                    6,00                113,26 zł
Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)             2,45                 46,25 zł           Kocha go moja piękna siostra,
Ubezpieczenie wypadkowe                   1,67                 31,52 zł           Wszyscy się boją go lokaje,
        RAZEM                    29,64 %               559,49 zł            Nie widać więc, gdy budzi postrach –
Fundusz Pracy                        2,45                 46,25 zł            Czego i gdzie mu nie dostaje.
Preferencyjne składki (dla osób, które                                              Odrzucił tych, po których wspiął się,
pierwszy raz rozpoczynają działalność)       1.317 zł x 30% = 395,10 zł           117,11 zł
                                                                 Lecz sami sobie winni teraz,
Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność gospodarczą                           Gdy w swoim wszechwiedzącym dąsie
Podstawa wymiaru                  styczeń – grudzień 2010                           Mało pozycji mu - premiera!
2.592,46 zł do zapłaty:         9%         233,32 zł                              Rzecznicy salonowej tłuszczy
      do odliczenia:       7,75%        200,92 zł                              Unoszą brwi - to wielki człowiek!
Stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego – od 14.11.2007 r.                                 Ja krzyczę - Cham to! Cham griaduszczij!
Samochód osobowy:           Stawka    Kwota ryczałtu     Kwota ryczałtu     Kwota ryczałtu        - Lecz przecież mam nierówno w głowie.
                   w zł     do 300 km        do 500 km        do 700 km          Nikodem! Mąż opacznościowy!
- poj. skok. do 900 cm3        0,5214       156,42         260,70         364,98
                                                                 Bez wad charakter, bez rozterek!
- poj. skok. powyżej 900 cm3     0,8358       250,74         417,90         585,06
                                                                 Oto Polaka portret nowy!
Uwaga: Limit ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie
może przekroczyć: 300 km - do 100 tys. mieszkańców; 500 km - do 500 tys. mieszkańców; 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.    Tylko mu w ręce dać siekierę!
- maksymalna kwota rozliczeń gotówkowych wg kursu średniego NBP z dn.                              Lecz zmilczę. Ma nade mną władzę
    29.01.2010 r. (1 euro = 4,0616 zł) - 15.000 EUR - 60.924,00 zł                              I zapowiedział mi to w porę,
- odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych (budżetowe):                                    Że jeśli go w czymkolwiek zdradzę
- od 27.11.2008 r. - 14,5% stawka roczna       - od 26.02.2009 r. -           11% stawka roczna         Natychmiast wyśle mnie do Tworek!
- od 24.12.2008 r. - 13%      j.w.       - od 26.03.2009 r. -           10,5%  j.w.
- od 28.01.2009 r. - 11,5%     j.w.       - od 25.06.2009 r. -           10%   j.w.           Więc śmiech płaczliwy we mnie wzbiera
- stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę                                Na widok pychy i charyzmy –
- odsetki ustawowe: - od 10.01.2005 r. - 13,5% - od 15.10.2005 r. - 11,5 %          - od 15.12.2008 r. – 13%      Na waszą miarę to kariera!
- dieta za dobę podróży służbowej krajowej (od 01.01.2007r.)      -                     23,00 zł
                                                                 Kariera Nikodema Dyzmy!
- ryczałt za nocleg na obszarze kraju (od 01.01.2007r.)         -                     34,50 zł      Jacek Kaczmarski 12.10.1990
- ryczałt na pokrycie dojazdów środkami komunikacji miejscowej (od 01.01.2007r.)                -  4,60 zł
- koszt uzyskania przychodów ze stosunku pracy   - 111,25 zł - dla zamiejscowych               - 139,06 zł        
- kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy (przy wynagrodzeniach ) -                   46,34 zł
2
           VAT                 wych. W efekcie, taka interpretacja kłóci się w wielu
                              sprawach ze zdrowym rozsądkiem. Co więcej – jak wynika
                              z analizy przepisów prawnych obowiązujących na terenie
       Usługi cateringowe              Unii Europejskiej – jest sprzeczna ze wspólnotowym
                              prawodawstwem. Bowiem prawo do obniżenia podatku
Bardzo często podatnicy mają wątpliwości, czy przy     należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu
                              usług gastronomicznych i noclegowych wykorzystywanych
nabyciu usług cateringowych przysługuje im prawo do
odliczenia VAT. Organy skarbowe powszechnie uznają,    przy prowadzeniu działalności gospodarczej (np. świadcze-
że tak. Usługi gastronomiczne i cateringowe są do siebie  niu usług na rzecz zleceniodawcy) wynika wprost z przepi-
bardzo podobne, ale skutki podatkowe ich nabycia są    sów prawa unijnego. Zostało ono potwierdzone w licznych
zdecydowanie różne. Organy skarbowe wskazują        wyrokach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
bowiem, że do identyfikacji usług dla celów podatku VAT  ,
należy stosować przepisy o statystyce publicznej (art.8  Tymczasem polskie przepisy jeszcze bardziej ograniczyły
ust.3 ustawy o VAT), tj. przepisy rozporządzenia Rady   dotychczasowe możliwości odliczeń – nawet firmy takie jak
Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej    hotele, zajmujące się przecież działalnością turystyczną nie
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42,    mogą odliczyć podatku VAT naliczonego w fakturach za
poz. 264 ze zm.). W klasyfikacji tej w dziale 55 „Usługi  świadczone im usługi noclegowe i gastronomiczne. Jak już
hoteli i restauracji”, ustawodawca sklasyfikował pod    wcześniej wspomniałam – przepis ten jest niezgodny z
symbolem PKWiU 55.3 – „usługi gastronomiczne”;       prawem unijnym, które zakazuje państwom członkowskim
natomiast „usługi stołówkowe i usługi dostarczania     wprowadzania nowych ograniczeń prawa do odliczenia
posiłków dla odbiorców zewnętrznych” posiadają symbol   (art.176 dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r.).
PKWiU - 55.5. W dziale 55 – „usługi hotelarskie i     Zatem, zgodnie z opiniami ekspertów – podatnicy prowa-
gastronomiczne” wyróżnia się obok usług          dzący hotele – którzy nie boją się ryzyka sporu z organami
gastronomicznych również „usługi cateringowe” -      podatkowymi, mogą na tej podstawie odliczać podatek
PKWiU 55.52.1. Z tego organy skarbowe wnioskują, że    naliczony przy nabywaniu usług gastronomicznych.
usługa cateringu jest sklasyfikowana w PKWiU nie jako
usługa gastronomiczna, lecz jako usługa przygotowania i
dostarczania posiłków. W świetle powyższego organy
skarbowe uznają, że z uwagi na odmienny charakter usług
gastronomicznych i cateringowych, nie można uznać, iż
do usług cateringowych znajdzie zastosowanie
                                    Kasy fiskalne w 2010 r.
ograniczenie odliczania podatku naliczonego.        Zgodnie z tym, co podano do wiadomości na początku
Jeśli zaś chodzi o opodatkowanie usług gastronomi-     roku, nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących nie
                              wprowadza żadnych większych zmian w zasadach instalowa-
cznych, to generalnie są opodatkowane 7% stawką VAT.
Stosuje się ją także do usług związanych z podawaniem   nia jak i ewidencjonowania obrotu w 2010 roku za pomocą
wszelkiego rodzaju napojów (PKWiU ex 55.4) –        kas fiskalnych.
oczywiście prócz napojów alkoholowych oraz usług      Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2009 r. w
dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych      sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy
(PKWiU ex 55.5), czyli usług cateringowych, gdzie     zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.Ust. nr 224, poz. 1797)
stosuje się stawkę 22%.                  we wszystkich swoich istotnych postanowieniach powtarza
Zatem bary, restauracje i kawiarnie przy świadczeniu    dotychczas obowiązujące regulacje. Warto zatem
usług gastronomicznych naliczają 7% VAT. Wyjątkiem     przypomnieć o zasadach stosowania kas fiskalnych.
jest m.in. sprzedaż alkoholu, herbaty czy kawy. Ale
uwaga ! kawa cappuccino to już nie kawa i podając ją    Zgodnie z art. 111 ustawy o VAT podatnicy dokonujący
klientowi, można stosować preferencyjną stawkę 7%.     sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
                              działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są
                              zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku
Dla przypomnienia: od 1 grudnia 2008 r. polskie      należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z
przepisy nie pozwalają podatnikom – także prowa-      obowiązku tego muszą wywiązać się w ustawowym
dzącym hotele – odliczać podatku naliczonego przy     terminie i w odpowiedni sposób. Bez zachowania tych
nabywaniu usług gastronomicznych i noclegowych, z     warunków podatnik może stracić ulgę na zakup kasy, a
wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych     także zostać ukarany sankcjami karnymi skarbowymi.
dla pasażerów przez podatników świadczących usługi
przewozu osób (88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).       Zatem, przedsiębiorcy, którzy kontynuują działalność
Ustawodawca, wyjaśniając wprowadzenie tego przepisu,    gospodarczą są zwolnieni z wprowadzania kas fiskalnych
chciał ograniczyć możliwość nadużyć (głównie opłacania   do momentu, gdy ich obrót (dla podatników VAT –
posiłków i noclegów niezwiązanych z prowadzeniem biz-   sprzedaż w kwocie netto, natomiast dla nievatowców obrót
nesu) tłumacząc, że są to usługi z zakresu dóbr luksuso-  należy liczyć w kwocie brutto) na rzecz osób fizycznych
                              nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników

                       DOMIN Consulting 02 / 2010
                                                          3

ryczałtowych przekroczy w danym roku 40.000 zł.       lowaniu, może skorzystać z ulgi ponownie, gdy będzie
Podatnicy ci tracą prawo do zwolnienia (czyli muszą mieć   zmuszony znów zainstalować kasę. Jest to bardzo korzystne
zainstalowaną i zafiskalizowaną kasę) po upływie dwóch    orzeczenie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy
miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca         rozszerzając swoją działalność, są zmuszeni instalować
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to       nowe kasy, ale urząd skarbowy odmawia im prawa do ulgi
przekroczenie.                        w związku z zakupem kolejnej kasy, której podatnik
                               wcześniej nie przewidział, a więc i nie uwzględnił we
Zachowane również zostaje dotychczasowe kryterium      wcześniejszym terminowym zgłoszeniu
stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynających
działalność. Podatnicy ci z chwilą przekroczenia obrotu
w wysokości 20.000 zł z działalności określonej w art. 111
                               Do dnia 31 grudnia 2010r. utrzymuje się stosowane dotych-
                               czas zwolnienie dla niektórych grup podatników, rozlicza-
ust. 1 ustawy o VAT tracą prawo do korzystania ze      jących podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
zwolnienia.
Podatnicy,   którzy mają obowiązek instalacji kas     Utrzymuje   się także zwolnienie podmiotowe dla
fiskalnych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i    podatników, u których udział wartości sprzedaży towarów i
kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas         świadczonych usług wymienionych w załączniku do
rejestrujących – dotyczy to jednak tylko sprzedaży dla    rozporządzenia, objętych omawianym zwolnieniem, w
osób nieprowadzących działalności (sprzedaż dla       ogólnych obrotach podatnika z tytułu działalności
przedsiębiorców jest dokumentowana fakturą VAT).       wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT był większy
                               niż 70%. Pozostawienie tego zwolnienia jest uzasadnione
Podatnicy, którzy w terminie zainstalują kasy fiskalne    zdecydowaną przewagą u tych podatników czynności, które
mają prawo ubiegać się o zwrot części kwot          co do zasady i tak byłyby przedmiotowo zwolnione od
wydatkowanych na ich zakup. Zgodnie z przepisami       ewidencji przy zastosowaniu kas, a zakończenie zwolnienia
ustawy o VAT podatnik, który rozpocznie prowadzenie     wiązałoby się z dofinansowaniem zakupu kas z budżetu
ewidencji w przewidzianych terminach, może odliczyć od    państwa, które byłyby u takiego podatnika wykorzystywane
podatku należnego kwotę wydaną na zakup kasy         w niewielkim zakresie.
rejestrującej do wysokości 90 % ceny jej zakupu netto,
nie więcej jednak niż 700 zł.                W rozporządzeniu zakłada się utrzymanie do 31 grudnia
Warunki skorzystania z ulgi:                 2010 r. szeregu zwolnień przedmiotowych od stosowania
                               kas, określonych w załączniku do rozporządzenia. Jak
 1. rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie         uzasadnienia Ministerstwo, wynikają one z jednej strony z
  zgodnym z ustawą,
                               możliwości budżetowych państwa w zakresie dofinanso-
 2. zapłata całej kwoty wynikającej z faktury za zakup   wania zakupu kas w roku 2010, a z drugiej strony z faktu,
  kasy fiskalnej,                     że co do zasady w większości są to czynności objęte albo
 3. zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o      pełnym fakturowaniem (np. dostawy energii, wody), albo
  liczbie kas i miejscu ich używania do          inną szczegółową ewidencją (np. repertorium przy usługach
  ewidencjonowania.
                               notarialnych). Inne zaś pociągnęłyby za sobą duże skutki
Zawiadomienie w formie pisemnej musi nastąpić przed     budżetowe związane z dofinansowaniem ulgi wynikającej z
rozpoczęciem ewidencjonowania.                zakupu kasy (usługi prawnicze, medyczne).

O instalacji kasy zarówno serwisant kasy jak i podatnik   Należy jednak wiedzieć, że wprowadzane zwolnienia nie
mają obowiązek powiadomić właściwy urząd skarbowy w     dotyczą tych podatników, u których już wcześniej wystąpił
terminie 7 dni od daty instalacji. Po otrzymaniu       obowiązek ewidencjonowania, np. tych, których obroty w
zawiadomienia, urząd nadaje kasie numer ewidencyjny,     2009 r. przekroczyły 40.000 zł lub 20.000 zł. Zatem
który należy w sposób trwały nanieść na kasę.        zwolnienia podmiotowe i podmiotowo-przedmiotowe nie
                               będą stosowane do podmiotów, które wcześniej straciły
Zgodnie z dotychczasową interpretacją - w ramach ulgi    prawo do zwolnień i powinny posiadać kasy, a ponadto w
odliczyć można wyłącznie wydatki na zakup kas zgło-     dalszym ciągu będą obowiązywać terminy rozpoczęcia
szonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku)      ewidencjonowania wynikające z przepisów obowiązują-
ewidencjonowania. Wyklucza to możliwość korzystania z    cych przed wejściem w życie przedmiotowego
ulgi przy zakupie kas rejestrujących po rozpoczęciu     rozporządzenia. Przykładowo podatnik, który 15 listopada
ewidencjonowania. Potwierdza to orzecznictwo sądów      2009 r. przekroczył obroty w wysokości 40 000 zł, jest
administracyjnych (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu       zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania po upływie
Administracyjnego we Wrocławiu z 21 stycznia 2009 r. -    2 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca
sygn. I SA/Wr 1232/08).                   następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to
UWAGA ! Jak orzekł NSA w wyroku z 23 lipca 2009       przekroczenie. Tym samym będzie on zobowiązany do
r. (I FSK 1910/08) przedsiębiorca, który odliczył kwoty   rozpoczęcia ewidencjonowania od lutego 2010 r.
wydatkowane na zakup kasy rejestrującej przy jej insta-


                        DOMIN Consulting 02 / 2010
4


W rozporządzeniu przewiduje się (tak, jak dotychczas),    Jeżeli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjo-
że bez względu na wysokość obrotów zwolnień z        nowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej podatnik:
obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas nie          zaprzestanie działalności;
stosuje się:                          zaprzestanie użytkowania kasy;
  do podatników prowadzących działalność w         wówczas będzie zobowiązany do zwrotu odliczonej
zakresie sprzedaży gazu płynnego               wcześniej kwoty 50% ceny netto kasy.
  przy świadczeniu usług przewozów osób i ładunków
taksówkami,                         Jeżeli  jednak zaprzestanie użytkowania kasy nastąpi
                               wskutek zdarzeń losowych, np. kradzieży, działania ży-
  przy świadczeniu usług przewozów regularnych i
nieregularnych, gdzie nie stosuje się cen urzędowych za   wiołu, trwałego uszkodzenia wówczas obowiązek zwrotu
przejazd,                          odliczenia nie nastąpi. Zarówno bowiem ustawa, jak i roz-
                               porządzenie wykonawcze, uzależniają obowiązek zwrotu
  przy dostawie: silników spalinowych tłokowych,
wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach     od działań podatnika, a nie od czynników zewnętrznych, na
mechanicznych, nadwozi do pojazdów mechanicznych,      których działanie podatnik nie ma wpływu.
przyczep i naczep, części i akcesoriów do pojazdów
mechanicznych i ich silników,                UWAGA !      Rozporządzenie w sprawie kryteriów i
                               warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy
  przy dostawie sprzętu radiowego, telewizyjnego,
telekomunikacyjnego i fotograficznego,            rejestrujące, oraz warunków ich stosowania szczegółowo
                               definiuje, które części kasy muszą zostać objęte
  przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z    obowiązkowym przeglądem technicznym - podatnik
udziałem tych metali,
                               musi przeprowadzić taki przegląd co 24 miesiące
  przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub     (poprzednio co 12 miesięcy).
zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego
(w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na
użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych,      Nowe rozporządzenie wprowadza możliwość zapisu kopii
taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart   paragonów w formie elektronicznej. Poprzednio tylko
pamięci, kartridży,                     podatnicy spełniający określone kryteria (m.in. wydanie
  przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia,     ponad 100 tys. paragonów w poprzednim roku) mogli
oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa      zmniejszyć okres przechowywania papierowych parago-
silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw      nów. Nowe przepisy umożliwiają całkowitą rezygnację z
silnikowych,                         papierowych kopii wydruków wszystkim podatnikom. Aby
  przy dostawie wyrobów tytoniowych, napojów alko-     jednak skorzystać z tej możliwości, firma musi kupić
 holowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz      odpowiednią kasę z elektronicznym zapisem kopii,
 napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i      spełniającą określone warunki.
 napojów bezalkoholowych, w których zawartość
 alkoholu przekracza 0,5%.                 Od   1 stycznia 2009 r. ustawodawca wprowadził
                               obowiązek rejestrowania obrotów za pomocą kas
Także przedsiębiorcy świadczący usługi dla niewielkiej    fiskalnych w przypadku osób wynajmujących
liczby kontrahentów mogą uniknąć w 2010 r. kas        mieszkania. Zgodnie z przepisami, osoby te korzystały ze
fiskalnych. Muszą jednak spełnić dwa warunki: każde     zwolnienia w granicach limitu (limit 40 tys. zł - dla
świadczenie usługi muszą dokumentować fakturą a w      kontynuujących działalność, jak i limit 20 tys. zł - dla
2009 r. wszystkich wykonanych usług nie mogli mieć      rozpoczynających działalność).
więcej niż 50 i odbiorców w tym okresie mniej niż 20. Ze
zwolnienia tego będą mogli skorzystać również podatnicy   Właściciele  wynajmowanych mieszkań chcąc
rozpoczynający działalność gospodarczą w 2010 r. (jeśli   uniknąć stosowania kas fiskalnych są zobowiązani
działalność rozpoczną w drugiej połowie roku to liczba    każdorazowy obrót z tytułu wynajmu dokument-
ich usług do końca roku nie może być większa niż 25 a    tować rachunkami. Zastępują one faktury, których nie
                               mogą sporządzać osoby zwolnione z VAT - potwierdził to
odbiorców 10).
                               Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską
                               nr 7140. Powołał się on na § 17 rozporządzenia Ministra
UWAGA !      Nie trzeba wystawiać paragonów      Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku
fiskalnych za świadczenia usług, za które zapłata w     niektórym podatnikom, wystawiania faktur i sposobu ich
całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na    wystawiania, który mówi, że za fakturę uznaje się również
rachunek bankowy podatnika – pod warunkiem, że z       rachunki, o których mówi art. 87 i 88 ordynacji podatkowej
ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję        Wystawiane są one przez podatników, którzy nie mają
jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata  obowiązku dokumentowania usług fakturami. Dla porządku
dotyczy. Możliwość ta nie dotyczy jednak podatników,     przypomnijmy, że wynajem nieruchomości jest zwolniony
którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług w kasie    z obowiązku ewidencjonowania w kasie, jeśli podatnik
przed 1 stycznia 2010 r.                   dokumentuje go fakturami. Osoby, które wynajmują miesz-
                               kania i nie są one wykorzystywane na potrzeby działalności


                        DOMIN Consulting 02 / 2010
                                                           5

gospodarczej nie wystawiają faktur. Taka usługa jest     wykazuje kwot podatku (ust.10 wymienionego artykułu).
bowiem zwolniona z VAT. Zatem osoby zwolnione z       To samo dotyczy również wystawianych przez tę firmę
VAT nie muszą instalować kas, jeśli dokumentują       paragonów fiskalnych. Mówiąc prościej, podstawę
najem mieszkania rachunkiem. Potwierdza to też        opodatkowania przy usługach turystycznych stanowi
interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP2/443-     jedynie marża uzyskana przez agenta turystycznego, a nie
1699/08-2/AZ). Podkreślono w niej, że rachunki są      cała wartość wykonanej przez niego usługi turystycznej.
zrównane z fakturami i jeśli dokumentuje się nimi usługi   Jeśli, np. przy organizacji wycieczki turystycznej agent
najmu mieszkań, nie trzeba ewidencjonować ich w kasie.    (biuro podróży) nabywa usługi od innych podmiotów (np.
                               transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie),
Na koniec warto może przypomnieć, że w przypadku       podstawą do opodatkowania tej usługi będzie różnica
                               pomiędzy ceną uzyskaną przez agenta (biuro podróży) od
stwierdzenia, że podatnik mimo obowiązku nie stosuje
kasy rejestrującej w prowadzonej działalności        nabywców usługi, czyli turystów a kosztami jej
gospodarczej naczelnik urzędu skarbowego lub organ      zorganizowania, na które składać się będą usługi obce. Tak
kontroli skarbowej ustala za okres do momentu        wyliczona różnica, czyli marża, zawiera już w sobie
rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku   podatek należny od tej usługi. Przy stosowaniu tej formy
należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,       opodatkowania agentowi (biuru podróży) nie służy prawo
dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości         do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od
odpowiadającej 30 % kwoty podatku naliczonego przy      towarów i usług nabytych od innych podatników dla
nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych,   bezpośredniej   korzyści  turysty  (np.  transport,
które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za      zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie) – VAT ten
wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe,     jednak jest kosztem uzyskania przychodu.
dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
                               Ale uwaga! Z opodatkowania „marża” mogą korzystać
UWAGA !     Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów    jedynie te biura turystyczne, które dla realizacji usługi
2010–2011 ogłoszony przez premiera Donalda Tuska       turystycznej nabywają towary i usługi obce „we własnym
zakłada pewne zmiany w podatkach. Dotyczą one        imieniu i na własny rachunek” i tak też je odsprzedają. Nie
fundamentalnych kwestii: kas fiskalnych i odliczania     mogą z tej formy korzystać agencji, którzy działają w
VAT od zakupu aut i paliwa do nich. Przewiduje się, że    imieniu i na rzecz innych podmiotów, tzn. w charakterze
lekarze i prawnicy będą musieli stosować kasy fiskalne od  jedynie pośredników otrzymujących wynagrodzenie
2011 r.. Lista podatników, którzy te urządzenia będą mieli  prowizyjne, które to podlega u nich opodatkowaniu na
obowiązek stosować w prowadzonym biznesie, będzie      ogólnych zasadach (przyjętych dla pośredników).
dłuższa, ale szczegóły jeszcze nie zostały ujawnione.
Zdaniem premiera, takie ruchy mają uszczelnić system     Jeśli podatnik (zgodnie z art. 119 ust.5 ustawy o VAT)
podatku od towarów i usług oraz zmniejszyć szarą strefę.   przy świadczeniu usługi turystyki oprócz usług nabywanych
                               od innych podatników (dla bezpośredniej korzyści turysty)
                               część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we
                               własnym zakresie to odrębnie ustala podstawę
                               opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu
   Usługi turystyczne a kasy fiskalne           do usług nabytych od innych podatników.

Usługi turystyki nabywane od innych podatników i       Usługi opodatkowane w systemie marży dokumentuje się
odsprzedawane dla bezpośredniej korzyści turysty       fakturą VAT marża (§ 5 ust. 8 rozporządzenia Ministra
korzystają ze szczególnej formy opodatkowania VAT,      Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu
polegającej na opodatkowaniu samej marży. W ustawie o    podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur,
VAT zasady szczególnej procedury przy świadczeniu      sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do
usług turystyki określone zostały w art. 119 ust. 1-10.   których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od
Istotą tej szczególnej procedury jest przyjęcie, że     towarów i usług, Dz.Ust. Nr 212, poz. 1337). Podatnik na
podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług        fakturze VAT-marża (pomimo tej nazwy) wykazuje tylko
turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę       całkowitą kwotę należność (wartość brutto sprzedaży)
należnego podatku VAT. Przez marżę rozumie się różnicę    wyrażoną cyframi oraz słownie. Nie może być żadnych
między kwotą należności (którą ma zapłacić nabywca      innych danych kwotowo-liczbowych, tj. ani stawki, ani
usługi) a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od  kwoty VAT, ani też kwoty marży.
innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (np.
transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie).    Dla porządku przypomnę, że zgodnie z art. 119 ust.7
Podatnikom stosującym tę formę opodatkowania, nie      ustawy o VAT, stawka VAT od kwoty marży w przypadku
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego    organizowania imprez i świadczenia usług turystycznych
o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług        wynosi:
nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty (ust. 4 tego    0%, jeśli ww. usługi są świadczone poza terytorium
artykułu). Ponadto, jeśli firma jest podatnikiem świad-   Wspólnoty, czyli na terytorium krajów trzecich
czącym usługi turystyczne opodatkowane na zasadzie       22% w pozostałych przypadkach przy świadczeniu
marży – w wystawionych przez siebie fakturach nie      usług przewozów osób i ładunków taksówkami,


                        DOMIN Consulting 02 / 2010
6


Wyliczenie obrotu obligującego do instalacji
         kasy rejestrującej
                                Informacja podsumowująca częściej i od
Przy   opodatkowaniu w systemie marży mamy do             większej ilości podatników
czynienia ze szczególnym rodzajem obrotu. Choć - co do
zasady, przez obrót podlegający opodatkowaniu VAT
rozumie się cenę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszo-   Z dniem 1 stycznia 2010 r. zmiany wprowadzone w art.
ną o kwotę należnego podatku, tj. wartość netto (art. 29   100 ustawy o VAT rozszerzyły krąg podmiotów, które będą
ust. 1 ustawy o VAT), to przy usługach opodatkowanych     miały obowiązek składać informacje podsumowujące, które
w systemie marży sprawa jest bardziej skomplikowana.     zawierają dane na temat wszystkich dokonanych
                               wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) i
Zarówno ustawa o VAT, jak i rozporządzenie w sprawie     wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).
                               Zmiany dotyczą także terminów składania tych informacji
kas rejestrujących nie wskazuje, jak należy ustalać limit
obrotów w sytuacji prowadzenia działalności, której obrót   oraz zakresu danych, które powinny się w nich znaleźć.
opodatkowany jest od marży. Zgodnie bowiem z tymi
przepisami, zarówno limit 40 tys. zł (dla kontynuujących   Od   1 stycznia 2010 r. obowiązek rejestracji jako
                               podatnika VAT UE dotyczy również podmiotów, o których
działalność), jak i limit 20 tys. zł (dla rozpoczynających
                               mowa w art. 97 ust. 3 znowelizowanej ustawy, czyli:
działalność) odnoszą się do obrotów z działalności, o
której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (tj. sprzedaży   1. podatników nabywających usługi, dla których
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności      zastosowanie ma art. 28b znowelizowanej ustawy, czyli
                                usługi świadczone na rzecz podatników, opodatkowanych
gospodarczej i rolników ryczałtowych). Zatem ustalenie
                                w miejscu, gdzie nabywca ma odpowiednio siedzibę lub
limitu odnosi się jedynie do pojęcia obrotu. Zaś zgodnie z   stałe miejsce prowadzenia działalności dla którego usługa
art. 29 ust. 1 ustawy o VAT obrotem jest kwota należna     jest świadczona, jeśli usługi te stanowiłyby import usług;
z tytułu sprzedaży - pomniejszona o kwotę należnego
VAT, zaś – zgodnie z ustawą o VAT – marża lub         2. podatników świadczących usługi na rzecz
prowizja nie stanowią obrotu, ale podstawę           podatników podatku od wartości dodanej lub osób
opodatkowania niektórych czynności.               prawnych niebędących podatnikami, zidentyfikowa-nych
                                dla potrzeb podatku od wartości dodanej, które to usługi
Są różne opinie co do wyliczenia obrotu obligującego do     opodatkowane są zgodnie z art. 28b nowelizo-wanej
                                ustawy na terytorium innego państwa członkow-skiego
instalacji kasy rejestrującej przy systemie „marża”. Jednak
naszym zdaniem do celów ustalenia limitu obrotu         przez usługobiorcę i usługi te nie są zwolnione z
uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia z         opodatkowania ani opodatkowane stawką 0%.
obowiązku stosowania kasy fiskalnej należy brać pod
uwagę cały obrót dokonany na rzecz osób fizycznych
                               Wraz z wejściem w życie zmian do ustawy grupa
                               podmiotów, które będą obowiązane do wypełniania tych
nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników     informacji znacznie się powiększy. Złożenie informacji
ryczałtowych - a nie jedynie kwotę marży. Wynika to      podsumowującej - zgodnie z nowym art. 100 ust. 1 -
także pośrednio z § 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie     będzie obowiązkowe w sytuacji gdy podatnik dokona:
kryteriów i warunków technicznych, którym muszą
                               1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz
odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania
                                podatników VAT lub osób prawnych niebędących
tych kas przez podatników. Zgodnie z tym przepisem,
                                podatnikami, zidentyfikowanych dla potrzeb podatku
podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas,
                                VAT, dla której zastosowanie ma stawka 0%; dotyczy to
dla których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji
                                zarówno tej klasycznej wewnątrzwspólnotowej dostawy
lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w
                                towarów, jak i tej, która związana jest z transgranicznym
ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub
                                (tj. usług, w których strony transakcji pochodzą z różnych
innych umów o podobnym charakterze albo też marża,
                                krajów UE) przemieszczeniem towarów;
ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego
obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość        2. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od
sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w        podatników podatku VAT lub osób prawnych niebę-
imieniu innych podatników.                   dących podatnikami w rozumieniu art. 15, ale
                                zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE; obowiązek
UWAGA !      Szczególną procedurę polegającą na      ten obejmuje również podatników dokonujących nie-
                                transgranicznego przemieszczenia własnych towarów na
opodatkowaniu w systemie marży stosują podatnicy-
                                terytorium kraju (art. 11 ust. 1 ustawy);
pośrednicy, którzy nabywają towary (używane; dzieła
sztuki; przedmioty kolekcjonerskie; antyki), czyli      3. dostawy towarów w ramach procedury uproszczo-
procedurę tę stosują między innymi wszelkiego rodzaju      nej dla transakcji trójstronnych, która dokonywana jest
komisy, lombardy, antykwariaty ale też biura podróży i     na rzecz podatników podatku od wartości dodanej (VAT)
kioski z gazetami.                       lub osób prawnych niebędących podatnikami, zidentyfi-
                                kowanych dla potrzeb podatku od wartości dodanej;

                         DOMIN Consulting 02 / 2010
                                                              7

4. usług na rzecz podatników podatku od wartości        UWAGA!      Jeśli informacja podsumowująca będzie
 dodanej (VAT) lub osób prawnych niebędących podat-      składana za okres miesięczny, to należy ją złożyć do 15.
 nikami, zidentyfikowanych dla potrzeb podatku od war-     dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
 tości dodanej, dla których miejscem świadczenia zgod-     powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanych
 nie z art. 28b (m.in. import usług), jest siedziba usługo-  transakcji. Jeśli informacja będzie obejmować okres
 biorcy i to na nim spoczywa obowiązek rozliczenia       kwartalny, to będzie składana do 15. dnia miesiąca
 podatku VAT; przy czym usługi te nie mogą być zwol-      następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek
                                podatkowy z tytułu dokonanych transakcji. W przypadku,
 nione z opodatkowania ani opodatkowane stawką 0%.
                                gdy podatnicy będą informacje podsumowujące składali za
                                pomocą środków komunikacji elektronicznej, to zgodnie z
W   nowym art. 100 ust. 10 ustawy podmiotem         art. 100 ust. 7 dokumenty trzeba będzie składać do 25. dnia
zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej,      miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, w
o którym mowa w przedstawionym powyżej art. 100 ust.      którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu
1 pkt 4 ustawy (dotyczy świadczenia usług), otóż        dokonanych transakcji. Oznacza to, że podatnicy
podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku od          składający Informację Podsumowującą w formie
wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego,     tradycyjnej (papierowej) będą mieli jeszcze mniej
na którym zgodnie z art. 28b opodatkowana jest usługa,     czasu na jej przygotowanie.
będzie usługobiorca. Warunkiem jest, aby usługodawca
będący podatnikiem VAT nie posiadał na terytorium       Od 1 stycznia 2010 r. obowiązują także nowe zasady
państwa członkowskiego:                    rozliczenia VAT od WDT - w tym także nowe zasady jej
                                korekty (nowe brzmienie art. 42 ust. 12 pkt 1 i 2 oraz ust. 12
1/ siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego     a oraz uchylenie ust. 13). Od 1 stycznia 2010 r. rozliczenia
miejsca prowadzenia działalności,               WDT dokonuje się w ten sposób, iż jeżeli dokumentów
2/ siedziby lub stałego miejsca zamieszkania, posiadać     wymaganych do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT
będzie natomiast na tym terytorium stałe miejsce        podatnik nie zgromadzi przed upływem terminu
prowadzenia działalności, przy czym to stałe miejsce      przewidzianego do złożenia deklaracji podatkowej za:
prowadzenia działalności lub inne miejsce prowadzenia     - Okres kwartalny - nie wykazuje tej dostawy w
działalności usługodawcy, jeżeli usługodawca posiadać     rozliczeniu za ten okres. Wykazuje ją natomiast w
będzie takie inne miejsce prowadzenia działalności na     rozliczeniu następnego okresu rozliczeniowego ze stawką
tym terytorium, nie będzie uczestniczyć w tych         właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju
transakcjach – aby wyjaśnić tę bardzo zawiłą definicją,
                                - Okres miesięczny - nie wykazuje tej dostawy w
można stwierdzić, że chodzi o zobowiązanym do zapłaty
                                rozliczeniu tego okresu. Podatnik wykazuje tę dostawę za
podatku usługobiorcy, jeżeli usługodawca (polski
                                kolejny (po następnym okresie rozliczeniowym) okres
podatnik VAT) posiada na terytorium państwa UE stałe
                                rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego
miejsce prowadzenia działalności, np. oddział, jednak
                                towaru na terytorium kraju. Warunkiem jest oczywiście nie
oddział ten nie uczestniczy w świadczeniu usługi,
                                otrzymanie przed upływem terminu do złożenia tej
bowiem jest ona wykonana bezpośrednio przez polski
                                deklaracji wymaganych dowodów potwierdzających WDT.
podmiot posługujący się NIP z kodem PL.
Od 1 stycznia 2010 r. termin składania informacji       Ustawodawca ujednolicił również zasady dokonywania
                                korekty wykazanej uprzednio WDT, jako sprzedaży
podsumowujących ulegnie znacznemu skróceniu. Okre-
                                krajowej po otrzymaniu dowodów ją potwierdzających (po
sem rozliczeniowym jest teraz miesiąc (a nie kwartał).
                                tym fakcie). Otóż otrzymanie tych dokumentów w terminie
Wyjątkiem od tej zasady - zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy
                                późniejszym, upoważnia podatnika do wykazania tej
- byłyby informacje podsumowujące, które dotyczą:
                                sprzedaży krajowej, jako WDT ze stawką 0%. Dokonuje
 1) WDT oraz dostawy w ramach procedury            tego za ten okres rozliczeniowy, w którym dostawa ta została
  uproszczonej dla transakcji trójstronnych (art. 100    rozliczona (poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej
  ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy), pod warunkiem, że całkowita   oraz odpowiednio informacji podsumowującej VAT UE).
  wartość tych transakcji, bez podatku od wartości
  dodanej (VAT), nie przekracza w danym kwartale i      UWAGA !     Podatnik powinien złożyć informację
  w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty       podsumowującą za poprzedni miesiąc bez uwzględniania
  500.000 zł (art. 4 ustawy zmieniającej z 23         tych pozycji, co do których nie posiada wszystkich
  października 2009 r.) a także                dokumentów do uznania dostawy za WDT. W przypadku
 2) WNT (art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy), jeżeli         otrzymania stosownych dokumentów jest on zobowiązany
  całkowita wartość transakcji bez podatku, nie        do dokonania korekty informacji podsumowującej.
  przekroczyła w danym kwartale 50.000 zł, oraz        Reasumując:
 3) świadczenia usług, dla których zobowiązanym
  do zapłaty podatku VAT jest usługobiorca (art.       Obowiązek rejestracji wewnątrzwspólnotowej (na VAT
  100 ust. 1 pkt 4 ustawy).                  UE) praktycznie został rozszerzony na wszystkich podatni-
                                ków, którzy świadczą (mają zamiar świadczyć) usługi na
W takich przypadkach informacje podsumowujące
mogłyby być sporządzane za okresy kwartalne.          rzecz podatników zagranicznych, bądź też chcą takie usługi

                         DOMIN Consulting 02 / 2010
8

nabywać. Zatem podatnicy dokonujący importu usług      Sposób, w jaki należy powiadomić ZUS o fakcie podjęcia
oraz podatnicy świadczący usługi opodatkowane u       działalności zarobkowej i osiąganiu z tego tytułu przychodu
nabywcy z innego państwa członkowskiego UE powinni     zależy od tego, czy istnieje już prawo do świadczenia czy
złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, chyba że są już   też dopiero ma być ustalone. W pierwszym przypadku
zarejestrowani do celów importu usług. Zauważyć rów-    należy wypełnić specjalnie do tego przeznaczony druk ZUS
nież należy, że obowiązek rejestracji dla celów wewnąt-   Rw-73 Oświadczenie emeryta - rencisty o zamiarze
rzwspólnotowych będzie ciążył także na podatnikach     osiągania lub nieosiągania przychodu, wpisując kolejno:
VAT zwolnionych, którzy planują nabywać usługi od      swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr emerytury
podmiotów zagranicznych. Te usługi stanowić będą      lub renty oraz numer PESEL. Następnie należy zakreślić
bowiem u nich import usług. W związku z rejestracją     właściwy tytuł (tytuły) osiągania przychodu i wskazać, czy
nowi podatnicy VAT UE uzyskają z dniem 1 stycznia      będzie on na tyle wysoki/niski, że spowoduje (lub nie)
2010 r. prawo (i obowiązek) posługiwania się NIP-em     zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia (bez podawania
poprzedzonym kodem PL w transakcjach wewnątrz-       konkretnej wysokości przychodu).
wspólnotowych, których przedmiotem są usługi (art. 97
ust. 10 ustawy o VAT). Ale uwaga ! Z nowej treści art. 97  Osoby, które dopiero ubiegają się o emeryturę lub rentę,
ust. 3 i art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT w brzmieniu   muszą w tym celu wypełnić odpowiednią rubrykę we
obowiązującym od 1 stycznia 2010 r. wynika, że       wniosku o emeryturę lub rentę – nie należy podawać
podatnicy świadczący usługi na rzecz podatników VAT z    konkretnej wysokości osiąganego przychodu.
innych państw UE mają obowiązek rejestracji jako
podatnicy VAT UE (złożenia zgłoszenia rejestracyjnego)
                              Każdy pracodawca przyjmujący do pracy emerytów lub
                              rencistów albo zatrudniający osoby przebywające na
tylko wtedy, gdy usługi te są u nabywcy opodatkowane    zasiłkach przedemerytalnych ma obowiązek powiadomić
VAT. Nie mają natomiast obowiązku rejestracji, gdy     ZUS o ich zatrudnieniu, albo zawarciu z nimi umowy, z
świadczone przez nich usługi są u nabywcy zwolnione     tytułu której pracobiorca jest objęty obowiązkowymi
z VAT lub opodatkowane stawką 0% VAT.            ubezpieczeniami społecznymi. Poza tym do końca lutego
                              pracodawcy, którzy zatrudniają emerytów lub rencistów
Podatnicy świadczący usługi na rzecz podatników z      mają obowiązek powiadomić ZUS o wysokości
innych państw członkowskich powinni ustalić, czy usługi   przychodów wypłaconym takim pracownikom w roku
te są u nabywców usług zwolnione lub opodatkowane      poprzednim.
stawką 0%, czy też opodatkowane inną stawką. Będzie to
wpływało bezpośrednio nie tylko na obowiązek ich
rejestracji jako podatnika VAT UE, ale też na obowiązek
                              Graniczne kwoty rocznego przychodu w 2009 r.,
                              które mógł dorobić emeryt lub rencista wyniosły:
składania przez nich od 1 stycznia 2010 r. informacji
podsumowujących.                         jeśli dodatkowy przychód nie przekroczy kwoty
                                25.999,80 zł (70% kwot przeciętnych miesięcznych
                                wynagrodzeń) emerytura lub renta nie jest zmniejszana
                                 jeżeli dodatkowy przychód przekroczy w ciągu roku
     KODEKS PRACY                     kwotę 25.999,80 zł wówczas emerytura lub renta zostaje
                                zmniejszona
                                 jeśli dodatkowy przychód przekroczy kwotę
    Powiadomienie ZUS o rocznych              48.285,20 zł (130% kwot przeciętnych miesięcznych
    przychodach emeryta i rencisty              wynagrodzeń) to wypłata emerytury lub renty zostaje
Jak co roku dorabiających emerytów i rencistów czeka      zawieszona.
rozliczenie z ZUS - do końca lutego muszą przesłać
zestawienia swoich przychodów za ubiegły rok.        Na   zmniejszenie ewentualnie zawieszenie prawa do
                              emerytury lub renty mają wpływ wszystkie te przychody,
Obowiązek rozliczenia mają zarówno dorabiający na      które są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.
podstawie umów o pracę i cywilnoprawnych, jak i       Zgodnie bowiem z ustawą o świadczeniach emerytalnych,
prowadzący działalność gospodarczą. Zaświadczenia o     otrzymywane przez rencistę lub emeryta świadczenia z ZUS
przychodach emeryta lub rencisty wystawia pracodawca,
                              zmniejsza się lub zawiesza – jeśli dodatkowe ich zarobki (z
na którym ciąży obowiązek dopilnowania, aby pracownik
dostarczył do ZUS wystawione przez niego          tytułu zawartych umów o pracę, umów zlecenia, umów o
zaświadczenie. Osoby, które same płacą za siebie składki,  dzieło z własnym pracodawcą, umowy o pracę nakładczą lub
np. przedsiębiorcy, muszą przedstawić oświadczenia o    z prowadzenia działalności gospodarczej albo z tytułu
wysokości przychodu. Składają je w oddziale ZUS, który   pełnienia służby) przekroczą odpowiednie kwoty. Do
wypłaca im świadczenia. Przesyłanie miesięcznych      przychodów wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie
informacji o zarobkach nie zwalnia z rocznego
rozliczenia.                        świadczeń zalicza się również pobrane przez daną osobę
                              zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, wyrównaw-


                        DOMIN Consulting 02 / 2010
                                                           9

cze, świadczenia rehabilitacyjne oraz dodatki wyrównaw-   Emeryci prowadzący działalność gospodarczą nie
cze i wynagrodzenie za czas choroby otrzymywane od       muszą się obawiać przekroczenia ustawowych
zakładu pracy. Emeryci i renciści, którzy mają dodatkowe             limitów.
przychody z kilku źródeł, muszą je sumować.         Emeryci  i renciści prowadzący działalność na własny
                               rachunek (zwłaszcza tzw. ryczałtowcy) mają często problem
UWAGA ! Bez wpływu na wcześniejszą emeryturę         z ustaleniem przychodu, od którego uzależnione jest ewen-
pozostają tzw. nielimitowane dochody, czyli przychody z   tualne zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. W związku
umowy o dzieło, darowizn i zapomóg (np.           z tym ustalono, że takie osoby rozliczane są na podstawie
okolicznościowa wypłata z funduszu świadczeń         oświadczenia. Ustawa mówi, że przy zawieszeniu lub
socjalnych), wynikające z prawa autorskiego i        zmniejszeniu świadczenia bierze się pod uwagę przychód,
patentowego (honoraria z tytułu działalności twórczej i   który dana osoba prowadząca działalność deklaruje jako
artystycznej), a także przychody z wynajmu lub dzierżawy   podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
nieruchomości lub lokali, pod warunkiem że nie jest to
przedmiot działalności gospodarczej. UWAGA !
                               Jak wiemy, przychód z działalności gospodarczej stanowi
                               jeden tytuł do ubezpieczenia społecznego, niezależnie od
Wyjątkiem jest umowa o dzieło podpisana przez        tego, czy ktoś ma przychody z własnej firmy, czy z
pracownika i wykonywana na rzecz pracodawcy, z której    udziałów w spółce jawnej, komandytowej, partnerskiej czy
przychód podlega obowiązkowi odprowadzenia składek      jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
na ubezpieczenia społeczne (art. 8 ust. 2a ustawy o     Niezależnie więc od tego, czy przedsiębiorca osiąga przy-
systemie ubezpieczeń społecznych), zatem kwota z takiej   chody tylko z własnej firmy, czy jest wspólnikiem jednej
umowy zaliczana jest do określonego limitu.         lub kilku wymienionych wyżej spółek, to i tak płaci składki
                               tylko z jednego tytułu – z tytułu prowadzenia pozarolniczej
Mechanizmu zawieszania i obniżania świadczeń nie       działalności gospodarczej. Oczywiście dotyczy to tylko
                               płacenia składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne,
stosuje się do: rent inwalidów wojennych i wojskowych a
także rent rodzinnych po osobach uprawnionych do takich   rentowe, wypadkowe i chorobowe, jako dobrowolne). W
rent. Poza tym, bez względu na wysokość dodatkowych     przypadku zaś składki zdrowotnej, to płacić ją trzeba z
                               każdego rodzaju działalności gospodarczej – odrębnie.
przychodów nie są zawieszane ani zmniejszane
emerytury osób, które osiągnęły już tzw. ustawowy      W przypadku emerytów i rencistów, którzy prowadzą
wiek emerytalny, czyli 60 lat kobiety i 65 lat        działalność – z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego są
mężczyźni. Ta zasada ma zastosowanie także w sytuacji,    zwolnieni. Ubezpieczenia te są dla nich dobrowolne. Są
gdy osoba ma ustalone decyzją organu rentowego prawo     jednak tacy, którzy chcąc uzyskać większy staż
do emerytury – pobiera jednak rentę z tytułu niezdolności  pozwalający podwyższyć dotychczasowe świadczenie –
do pracy, jako świadczenie korzystniejsze.          opłacają składki na ubezpieczenie społeczne. Zazwyczaj
                               wówczas emeryt czy rencista (ale nie tylko) deklaruje, jako
Ponadto,   na podstawie przesłanej informacji o      swój przychód kwotę równą minimalnej podstawie do
                               wyliczenia składek ubezpieczeniowych, czyli kwotę, która
wysokości przychodu w całym poprzednim roku ZUS
dokonuje rozliczenia przychodu. Możliwe są dwie formy    stanowi 60% prognozowanego wynagrodzenia (lub od 30
                               % minimalnego wynagrodzenia pracownika – osoby, które
takiego rozliczenia.                     rozpoczęły działalność gospodarczą na preferencyjnych
   Pierwsza z nich, to rozliczenie w stosunku       warunkach wprowadzonych od sierpnia 2004 r.). Natomiast
  rocznym. Polega ono na porównaniu kwoty przychodu     graniczną kwotą, która decyduje o zawieszeniu lub
  osiągniętego w poprzednim roku z kwotami         zmniejszeniu świadczenia jest kwota stanowiąca 70%
  granicznymi przychodu ustalonymi dla tego roku.      przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Nie
  Natomiast druga forma rozliczenia, to rozliczenie    ma więc możliwości, aby ich świadczenie zostało
  przychodu emeryta lub rencisty w stosunku         zawieszone, nawet gdyby osiągali znacznie wyższe
  miesięcznym. Polega ona na porównaniu kwot tego      przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Ale
  przychodu osiągniętego w poszczególnych miesiącach    uwaga !, jeśli taki przedsiębiorca dodatkowo jeszcze będzie
  poprzedniego roku z granicznymi kwotami przychodu     osiągał przychody np. z umowy o pracę (przypuśćmy 600 zł
  w każdym z tych miesięcy.                 miesięcznie brutto), to po zsumowaniu przychodów w obu
                               źródeł (np. w miesiącu styczniu 2009r.) okaże się, że ów
                               emeryt przekroczył już w styczniu 2009r. graniczną
Jeżeli z przedstawionych przez emeryta lub rencistę     miesięczną kwotę 2.078,80 zł powodującą zmniejszenie
zaświadczeń i oświadczeń wynika, że można          emerytury (1.781,13 zł, tj. podstawa do wyliczenia składki
przeprowadzić rozliczenie miesięczne lub roczne, to     ZUS + 600 zł z umowy o pracę = 2.381,13 zł).
ZUS musi wybrać wariant korzystniejszy dla
zainteresowanego. To jednak zależy od tego, w jakiej
                               Jeśli emeryt prowadzący działalność gospodarczą będzie
                               płacić składki na ubezpieczenia społeczne od wyższej
wysokości i jak często emeryt lub rencista dorabiał. Jeśli  podstawy niż 60% prognozowanego wynagrodzenia,
miesięczne przychody niewiele przekraczały limity, to    wówczas zasady dotyczące zawieszania i zmniejszania
korzystniejsze może się okazać rozliczenie roczne.      wysokości świadczenia będą się stosowały także do niego.

                        DOMIN Consulting 02 / 2010
10


Zgodnie bowiem z przepisami, większość osób prowa-         Przeciętne  miesięczne wynagrodzenie, włącznie z
dzących działalność gospodarczą składki na ubezpieczenia      wypłatami z zysku, w IV kwartale 2009 r. wyniosło -
społeczne płaci od minimalnej podstawy, czyli od 60%        3.456,61 zł (brak publikacji aktu prawnego). Zatem
średniego wynagrodzenia. Jeśli zadeklarowane dochody        minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie
przekraczają ustawowe limity 70 lub 130% przeciętnego       zdrowotne wynosi 2.592,46 zł (3.456,61 x 75%), składka
wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone lub       zaś zdrowotna od stycznia do grudnia 2010 r. wynosić
zawieszone. Ale w tym przypadku także obowiązuje          będzie 233,32 zł. Podatnik będzie mógł odliczyć od
zasada, że ograniczenie i zawieszenie nie obowiązuje kobiet    podatku 200,92 zł miesięcznie.
po 60 roku życia i mężczyzn po 65 roku życia.
                                  Przypominam ,     że niezależnie od tego, czy
                                  przedsiębiorca osiąga przychody tylko z własnej firmy, czy
                                  jest wspólnikiem jednej lub kilku spółek, to i tak płaci
                                  składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe,
   Więcej na ubezpieczenie zdrowotne               wypadkowe i chorobowe, jako dobrowolne) tylko z jednego
                                  tytułu – z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
Bardzo  przepraszam za błędnie podaną w             gospodarczej. W przypadku zaś składki zdrowotnej, płacić
                                  ją trzeba z każdego rodzaju działalności gospodarczej –
biuletynie styczniowym wysokość składki na
                                  odrębnie. Chciałabym jeszcze przypomnieć, że w
ubezpieczenie zdrowotne w styczniu tego roku. Do          przypadku przedsiębiorców korzystających z preferencji w
chwili wysyłki biuletynu upewniano mnie w różnych         płaceniu składek ZUS (od 30 % minimalnego
instytucjach, że składka zdrowotna zarówno w styczniu jak     wynagrodzenia pracownika), jeśli chodzi o składkę
i w lutym jest w takiej samej wysokości, co w grudniu roku     zdrowotną – nie ma żadnej ulgi. Muszą płacić tę składkę w
ubiegłego. Dopiero 19 stycznia br. okazało się, że GUS       takiej samej wysokości jak pozostali przedsiębiorcy, czyli
podał wynagrodzenie w ostatnim kwartale ub.r., które        233, 32 zł.
pozwala na wyliczenie składki zdrowotnej na 2010 r.


Ostatnia piątka               (naszych biuletynów)

Biuletyn Nr        Biuletyn Nr        Biuletyn Nr        Biuletyn Nr        Biuletyn Nr
   01/2010          12/2009          11/2009          10/2009         09/2009
1. Cały przychód z    1. Święta w firmie w   1. Podwójna zaliczka   1. Limity podatkowe na  1. Nieopodatkowany
 najmu liczony wg 8,5%   aspekcie podatkowym    podatku dochodowego    2010 r.         bonus dla pracownika
2. Ulga dla dzieci wg   2. Samochód osobowy    2. Samochód najpierw     5.067.120 zł -Ks.rach.  2.  VAT
 nowych zasad już w     czy ciężarowy w      prywatny potem firmowy   633.420 zł – ryczałt      Orzeczenie TK o
 rozliczeniu za 2009 r.   aspekcie podatkowym   3. VAT            16.891 zł –najem     kasach fiskalnych
3. Polityka w       3. VAT           W jakim terminie     2. Spadek po zmarłym     Kasy fiskalne w
 rachunkowości        Umowy z tytułu najmu można żądać faktury do    bezpotomnie       gabinetach lekarskich
4. VAT            – VAT płacony w ratach otrzymanego paragonu    3.  VAT           Problemy ze skorzy-
 Nowelizacja ustawy                  Nota korygująca        Kontrowersje przy   staniem ulgi na złe długi
                Odliczanie VAT od
                            Jak odzyskać VAT po     rozliczaniu faktury    Czy każde szkolenie
 Zwolnienia         aut z kratką c.d.
                                          korygującej
 podmiotowe                     wybudowaniu domu                    jest zwolnione z VAT
             4. Kodeks pracy       Brak numeru         Zaliczka na towar a    Sprzedaż
 Opodatkowanie usług                               obowiązek podatkowy
               Wyższa składka    rejestracyjnego samochodu               wierzytelności łącznie z
 – miejsce opodatkowania
              zdrowotna na urlopie                  Sądy różnie       podatkiem VAT
 Obowiązek podatkowy wychowawczym          4. Kodeks Pracy        interpretują wyrok ETS
 przy imporcie usług                 Zakaz pracy 11       w sprawie odliczeń VAT 3. Kodeks Pracy
               Minimalne       Listopada                        Pracodawca obędzie
 Informacja        wynagrodzenie w 2010 r.  Obowiązek prowa-
                                          od samochodów
                                                      się bez strażaka
 podsumowująca                                 4. Kodeks Pracy
              = 1.317 zł.       dzenia dokumentacji       Indywidualny rozkład  Urlop wypoczynkowy
 Zwrot podatku        Współczynnik za urlop pracowniczej                      dla osoby zatrudnionej na
                                          czasu pracy
 zapłaconego w innym    w 2010 r. = 21,08
                           5. Ubezpieczenia od       ...i trzecia umowa na niepełnym etacie
 kraju EU          Wymiar czasu pracy w   podszewki         czas określony      4. Ubezpieczenia od
5. Kodeks pracy       2010 r. - tabelka                    Krótszy okres     podszewki
 Prawo do dodatkowego 5. Ubezpieczenia od       Nie za wszystkich
                                          oczekiwania na prawo do  Abolicja składkowa
 urlopu macierzyńskiego               pracowników płaci się
              podszewki                       zasiłku chorobowego   dla kobiet dorabiających na
                           składki na FP i FGŚP
6. Ubezpieczenia od  Zmiany w ZUS od                        Kiedy powiadomić   urlopach macierzyńskim i
                            Firmy krócej        pracodawcę o ciąży
 podszewki         stycznia 2010 r.     wypłacają chorobowe                  wychowawczym
 Preferencyjne składki                             5. Ubezpieczenia od  Obowiązek
                           pracownikom po 50-tce     podszewki
 ZUS w nowej wysokości                Umowy zlecenia a      Pracownik po 50-tce ubezpieczenia osób na
                           składki ZUS                      urlopie macierzyńskim
                                          krótsze zasiłki
                            Przedsiębiorca na      Obowiązkowe ubezpie-
                           zleceniu           czenia na macierzyńskim
                            ZUS o zawieszeniu      Wyższe składki na KRUS
                           działalności

                         DOMIN Consulting 02 / 2010

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:7/17/2012
language:
pages:10