Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa by v8F6UR

VIEWS: 10 PAGES: 12

									Nazwa ośrodka:      Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
Tytuł pakietu:      Fundusze venture capital
Grupa tematyczna: Inwestowanie
Data opracowania: 15 listopada 2005 r.
Aktualizacja:      16 grudnia 2010 r. (PAG Uniconsult Sp. z o.o.)


1.   Istota venture capital
Venture capital (VC) to tzw. kapitał wysokiego ryzyka. Oferowany jest przedsiębiorstwom w
fazie rozruchu, rozwoju i ekspansji przez profesjonalne fundusze lub osoby prywatne (tzw.
aniołów biznesu), które chcą inwestować w ambitne, mające duży potencjał wzrostu, młode,
innowacyjne przedsiębiorstwa, a nawet w same pomysły na biznes (seed capital), czy też
przedsiębiorstwa znajdujące się w bardzo początkowych fazach rozwoju (start-up). Poza
wsparciem finansowym, fundusze oferują doradztwo w zakresie zarządzania, a także poprzez
swoje doświadczenie - dostęp do kontaktów biznesowych oraz zwiększenie prestiżu.
Inwestorzy wnoszą kapitał własny na określony w umowie inwestycyjnej okres oraz udzielają
wsparcia menedżerskiego.

2.   Prawne podstawy funkcjonowania funduszy typu venture capital w
    Polsce
Fundusze venture capital powstałe na prawie polskim w zależności od wybranej przez nie
formy prawnej, funkcjonują w oparciu o następujące akty prawne:
   ustawa o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz.1546)
   ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych (Dz. U. z 1993., nr 44, poz. 202, i
    z 1994 r., nr 84, poz. 385)
   kodeks spółek handlowych (przepisy dotyczące spółek z o.o., spółek akcyjnych lub
    komandytowych i komandytowo-akcyjnych).

3.   Czy moja inwestycja może być przedmiotem zainteresowania
    funduszu VC?
Czy branża, w której działam jest atrakcyjna dla funduszy venture capital?
Fundusze VC i aniołowie biznesu w przeważającej części wspierają tzw. branże wzrostowe,
za które uważa się sektor teleinformatyczny, medyczny, biotechnologiczny, usług
finansowych, motoryzacyjny i inne, wykorzystujące wysokie technologie. Znajdziemy jednak
na rynku funduszy i takie, które deklarują zainteresowanie inwestycjami w sektorach „starej
gospodarki” np. w produkcję rolno-spożywczą z innowacyjnym procesem produkcyjnym,
bądź z innowacyjnymi kanałami dystrybucji. By stwierdzić czy branża, w której działa
przedsiębiorca jest, bądź może w być w polu zainteresowania funduszu, należy
przeanalizować profil, jaki każdy z funduszy deklaruje. Przedsiębiorca może dokonać takiej
analizy sam (posługując się informacjami ze stron www poszczególnych funduszy), bądź
skorzystać z porady Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) lub firm
doradczych.


      Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Na jakiego typu inwestycje przeznacza się kapitał funduszy venture?
Inwestycje, jakie finansują fundusze venture capital, muszą charakteryzować się dużym
poziomem innowacji, gdyż ta zapewnia przewagę rynkową i w konsekwencji prowadzi do
wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Najczęściej więc dzięki kapitałom funduszy możliwe jest
nabywanie nowych linii produkcyjnych, komponentów, podzespołów do nich, tworzenie
zaplecza usługowego, organizowanie dystrybucji, a w najwcześniejszych fazach
przedsiębiorstwa również wynajem hal produkcyjnych i powierzchni biurowych.
Jak wysoka musi być stopa zwrotu, by venture capital podjął się inwestycji w moje
przedsiębiorstwo?
Fundusze venture capital wspierają tylko takie przedsięwzięcia, które mają realną szansę na
uzyskiwanie kilkudziesięcioprocentowej (min. 20%-30%) stopy zwrotu rocznie z
zainwestowanego przez nie kapitału, za cały okres inwestycji, czyli nawet 5-7 lat.
W jakiej wysokości finansowania mogę oczekiwać?
Większość funduszy określa minimalne progi, od których rozpoczyna inwestowanie.. Dlatego
tak ważne jest rozpoznanie oferty i profilu funduszy venture capital. Strategie inwestycyjne
większości działających w kraju funduszy VC zakładają inwestycje na poziomie 2-3 mln
USD, przy określonym poziomie ryzyka. Znacznie chętniej fundusze angażują się więc w
tzw. drugiej rundzie finansowania, gdy przedsiębiorstwo jest już bardziej dojrzałe.
Co zyskuje fundusz venture capital?
Jeśli pomysł na biznes jest naprawdę innowacyjny i ma szanse na rynkowy sukces, to wartość
udziałów, w które zainwestuje fundusz wielokrotnie wzrośnie. Wtedy fundusz dokona tzw.
dezinwestycji (forma wyjścia funduszu z inwestycji). Dezinwestycja może przebiegać na
kilka sposobów: emisja publiczna akcji, wykup udziałów z zysku, sprzedaż inwestorowi
strategicznemu itd. Zysk inwestora jest więc związany z kondycją finansową spółki, dzięki
czemu w interesie inwestora VC nie leży działanie na szkodę spółki czy uzyskanie zysku jej
kosztem.
Przedsiębiorca ma wpływ na formę dezinwestycji, gdyż przed rozpoczęciem inwestowania
fundusze negocjują tego typu warunki. Często wspólnie określa się opcje dezinwestycji.
Czy w przypadku wejścia VC do mojego przedsiębiorstwa stracę nad nim kontrolę?
Wprowadzenie do spółki funduszu venture capital wiąże się z koniecznością „podzielenia się”
władzą. Dotychczasowi właściciele muszą zgodzić się na to, by podmiot zewnętrzny był
pełnoprawnym wspólnikiem. Fundusze zwykle zastrzegają sobie w umowie zakres decyzji,
których podjęcie wymaga ich zgody. Właściciele i zarząd spółki obawiają się utracenia na
korzyść inwestora części uprawnień zarządczych i posiadanego całkowitego wpływu na
podejmowane decyzje strategiczne. Oznacza to bowiem utratę części kontroli nad spółką, co
jest decyzją trudną dla nierzadko emocjonalnie zaangażowanych w funkcjonowanie spółki
właścicieli.
Jakie inne korzyści oprócz finansowania, wiążą się z obecnością VC w przedsiębiorstwie?
Venture capital wnosi oprócz kapitału także know-how w zakresie zarządzania. Pomaga w
zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, wspiera planowanie finansowe, a także bieżącą
działalność operacyjno-finansową. Fundusz dzięki swojemu doświadczeniu, wnosi do
przedsiębiorstwa nowe standardy jakości, zasady dotyczące rekrutacji oraz przejrzysty system
organizacyjny i decyzyjny.

                       2
Dodatkową korzyścią są kontakty biznesowe. Fundusze posiadające w swych portfelach
spółki, które mogą być potencjalnymi klientami firm telekomunikacyjnych,
ubezpieczeniowych, kurierskich i wielu innych. Możliwe jest wspólne negocjowanie rabatów
i korzystniejszych warunków handlowych.
Fundusze Venture Capital mogą również ułatwiać dostęp do zewnętrznych źródeł
finansowania działalności gospodarczej o charakterze dłużnym (np. do kredytów
bankowych).
Czym różni się venture capital od kredytu bankowego?
W przeciwieństwie do finansowania kapitałem bankowym, venture capital nie oczekuje
systematycznych spłat rat kapitałowych czy odsetek. Oczekuje jednak w zamian wpływu na
przedsiębiorstwo. Wpływ na procesy decyzyjne uzyskuje w postaci udziałów. W
początkowym etapie inwestycji jest to kapitał niewymagający obsługi. Aby uzyskać
finansowanie w formie VC nie trzeba mieć wysokich zabezpieczeń, a często jedynie rokujący
na przyszłość pomysł na biznes. Kapitał wnoszony przez fundusz ma charakter
długookresowy. Zyski wypracowane przez ten kapitał mogą być więc reinwestowane.
Fundusz nie wymaga bowiem wypłat corocznej dywidendy.
Dlaczego finansowanie VC ma lepszy wpływ na bilans niż np. kredyt bankowy? Jakie są
tego konsekwencje?
Fundusz venture capital przyjmuje rolę udziałowca, staje się współwłaścicielem spółki i
dostarcza kapitał właścicielski (własny spółki). Kredyt natomiast zwiększa zobowiązania
przedsiębiorstwa. Korzystna struktura bilansu może okazać się bardzo potrzebna przy
organizacji oferty publicznej emisji akcji. Polepszenie struktury bilansu wpływa poza tym
pozytywnie na zdolność kredytową spółki.
Na jaki okres angażuje się venture capital i jakie to ma konsekwencje?
Korzyścią, jakie niesie za sobą wejście venture capital do przedsiębiorstwa, jest jego
długoterminowy charakter (czas trwania współpracy z funduszem określa się w biznesplanie),
co stanowi istotne ograniczenie ryzyka przedwczesnego wycofania kapitału, np. w przypadku
pogorszenia się sytuacji spółki. Fundusze pozostawiają sobie możliwość zakończenia
inwestycji w każdym momencie, przeważnie jednak nie korzystają z możliwości
dezinwestycji, jeżeli spółka wciąż posiada potencjał wzrostu wartości, który zapewnia
akceptowalną stopę zwrotu.
Czy fundusz w ramach dezinwestycji może wymagać od przedsiębiorcy sprzedaży jego
udziałów?
W ramach umów z funduszami venture capital, bardzo często zawiera się klauzule związane z
dezinwestycją funduszu. W celu zwiększenia atrakcyjności spółki dla przyszłego inwestora,
fundusze venture capital mogą oczekiwać od dotychczasowych właścicieli, by po okresie
inwestycji, podobnie jak fundusz, sprzedali wszystkie lub część swoich udziałów. Należy
więc zwrócić uwagę na ten element w negocjacjach z funduszem. Klauzule tego rodzaju
stosowane są przez niektóre fundusze w pewnych przypadkach. Fakt ich występowania nie
powinien zniechęcać spółki do poszukiwania inwestora, lecz skłonić do zwrócenia
szczególnej uwagi na te aspekty w toku negocjacji „wejścia” kapitałowego funduszu.
Jak bezpieczne są poufne informacje o mojej firmie, którymi w procesie negocjacyjnym
dzielę się z inwestorem?

                      3
Wiele przedsiębiorstw rzeczywiście wyraża obawę, że ich pomysł zostanie odrzucony, a
następnie przywłaszczony przez kogoś innego. Dlatego współpracę z funduszami typu
venture capital często rozpoczyna się od podpisania listu intencyjnego, w którym zastrzega
się poufność wymienianych informacji. Jednak „dla solidnych funduszy v.c. ochrona
tajemnicy i uczciwość mają charakter priorytetowy, gdyż brak zaufania ze strony
przedsiębiorców i wynalazców oznacza ograniczenie dopływu ciekawych ofert i pomysłów”1.
Jakimi kryteriami powinienem się kierować przy wyborze odpowiedniego funduszu?
Przedsiębiorca, który decyduje się ubiegać o kapitał funduszu venture capital, wybiera sobie
partnera, z którym w przyszłości, przez dłuższy czas, będzie podejmować strategiczne
decyzje. Uwzględnić należy więc w procesie podejmowania decyzji o wyborze funduszu,
takie czynniki jak: obszar działania funduszu, jego specjalizację branżową, preferowane fazy
i wielkość podejmowanych inwestycji, a także możliwość zajęcia pozycji inwestora
dominującego.
Prowadząc wstępną analizę funduszy warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania.
 Czy dany fundusz ma już doświadczenie we współpracy z podobnymi przedsięwzięciem
   inwestycyjnym?
 Czy fundusz ten przyjmuje pasywną, czy aktywną postawę w obszarze zarządzania
   dokapitalizowaną spółką?
 Czy w portfelu inwestycyjnym funduszu znajdują się już firmy z ofertą konkurencyjną
   lub komplementarną?
  Czy wybrany fundusz ma silne powiązania z innymi spółkami VC, które mogłyby
  rokować nadzieje na dalszą współpracę inwestycyjną?
 Czy potencjalny partner może zaoferować pomoc w zdobywaniu nowych kanałów
  dystrybucji, poszukiwaniu wyspecjalizowanej kadry kierowniczej, czy też pozyskiwaniu
  finansowania z innych źródeł?
Fundusze analizujemy na podstawie informacji publikowanych przez sam fundusz,
wiadomości uzyskanych w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami funduszu, bądź firm,
w które fundusz zainwestował.
Kto może pomóc mi we wstępnej analizie funduszy?
Najlepiej zorientowanymi w ofercie funduszy instytucjami są stowarzyszenia zrzeszające
fundusze. Przedsiębiorca może szukać pomocy w Europejskim Stowarzyszeniu Inwestorów
Kapitałowych (European Venture Capital Association) lub w Polskim Stowarzyszeniu
Inwestorów Kapitałowych (PSIK)2, a także skorzystać z pomocy firm doradczych bądź
konsultantów.
Czego powinienem unikać przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu ze wsparcia inwestycji
przez venture capital?
Należy unikać sytuacji, w której partnerem rozmów jest tylko jeden fundusz. Negocjacje
warto prowadzić równolegle z kilkoma inwestorami. Nie wolno także rozpoczynać realizacji
projektu, gdy nie ma jeszcze umowy regulującej uczestnictwo funduszu w przedsięwzięciu.

1
  E. Gieroczyńska, Fundusze venture capital jako nowy instrument finansowania rozwoju firmy, w: M.
Kulikowski (red.), Przedsiębiorstwa i gospodarka Polski w perspektywie integracji z UE, SGH, Warszawa 2003,
s. 242.
2
 http://www.ppea.org.pl/new/psik.php

                          4
Przystąpienie do jej opracowywania w sytuacji przymusowej, to osłabienie pozycji
negocjacyjnej dla jednej ze stron, przy czym czynnik czasu staje się poważnym atutem
przetargowym. Prowadząc negocjacje z kilkoma funduszami jednocześnie, trzeba wiedzieć,
że w pewnym momencie zostanie wysunięte żądanie wyłączności negocjacyjnej.
Jak długo trwa proces decyzyjny o udzieleniu wsparcia po stronie funduszu?
Od chwili przekazania przez spółkę niezbędnych materiałów i danych, do momentu
przekazania pieniędzy na konto spółki - trwa zwykle kilka miesięcy. Informację o wstępnym
zaakceptowaniu lub odrzuceniu projektu, można otrzymać już po paru tygodniach.
Oczywiście tempo tego procesu zależy też od samych zainteresowanych. Aktywna postawa
zarządu i udziałowców spółki i sprawna współpraca z inwestorem, wpływa na przyspieszenie
tego procesu.
Jakie są zalety funduszu venture capital przy wprowadzaniu przedsiębiorstwa na rynek
publiczny?
Jeśli zarządzający spółką, w ramach strategii rozwoju spółki, rozważają publiczną emisję
akcji na giełdzie, to doświadczenie funduszy w tym zakresie może okazać się niezbędne.
Spółka może nie posiadać wystarczającej wiedzy, jak poprawić strukturę bilansu, może nie
mieć kontaktów z bankami inwestycyjnymi, firmami prawnymi i audytorskimi, public
relations. Fundusz takie doświadczenie posiada i może ułatwić spółce organizację emisji.
W jakim stopniu obecność venture capital poprawia wizerunek przedsiębiorstwa?
Warto pamiętać, że korzystając z usług funduszy venture capital, przedsiębiorca kształtuje
wizerunek firmy jako pionierskiej i innowacyjnej, inwestującej w postęp technologiczny i
techniczny. Taki wizerunek z kolei buduje pozycję lidera w branży i jest niezwykle ważny dla
klientów.
Obecność venture capital w przedsiębiorstwie, powoduje przeważnie wzrost motywacji
pracowników do głębszego zaangażowania w rozwój przedsiębiorstwa. Współpraca z
inwestorem często staje się życiową szansą dla menedżerów spółek, w których lokowany jest
kapitał.
Z kim się kontaktować?
W tabeli poniżej przedstawiono listę funduszy VC z ich podstawowymi charakterystykami –
fundusze te są członkami Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.
                       5
                                        Preferowana
   Nazwa funduszu VC          Dane teleadresowe                                Preferowane branże
                                       wielkość inwestycji
                                                  Elektronika, IT: Internet, IT: oprogramowanie, IT: półprzewodniki,
                                                  IT: sprzęt, IT: technologie mobilne, IT: usługi, Media, Medycyna:
               ul. Sienna 72/6, 00-833 Warszawa
                                                  farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia, Medycyna: sprzęt
               tel. +48 22 890 22 15, fax. +48 22 890 22 15
3TS CAPITAL PARTNERS                             1 – 15 mln EUR    medyczny, Ochrona środowiska, Produkty konsumpcyjne: handel,
               www.3tscapital.com
                                                  Produkty konsumpcyjne: produkcja, Produkty przemysłowe,
               warsaw@3tscapital.com
                                                  Telekomunikacja: operatorzy, Telekomunikacja: sprzęt, Usługi dla
                                                  biznesu, Usługi finansowe
               ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa                  Budownictwo, Energetyka, Media, Medycyna: farmaceutyka,
               tel +48 22 564 5858, fax +48 22 564 5859               Medycyna: ochrona zdrowia, Medycyna: sprzęt medyczny, Ochrona
ABRIS CAPITAL PARTNERS                            15 – 45 mln EUR
               www.abris-capital.com                        środowiska, Produkty konsumpcyjne: handel, Telekomunikacja:
               office@abris-capital.com                       operatorzy, Telekomunikacja: sprzęt, Transport, Usługi finansowe
                                                  Automatyka przemysłowa, Budownictwo, Chemia i materiały,
                                                  Elektronika, Energetyka, IT: Internet, IT: oprogramowanie, IT:
               Warszawskie Centrum Finansowe, p.23                 sprzęt, IT: technologie mobilne, IT: usługi, Media, Medycyna:
               ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa                farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia, Medycyna: sprzęt
Advent International
               tel. +48 22 627 51 41, fax. +48 22 627 51 40  30 – 100 mln EUR   medyczny, Ochrona środowiska, Produkty konsumpcyjne: handel,
Sp. z o.o. Sp. k.
               www.adventinternational.pl                      Produkty konsumpcyjne: produkcja, Produkty przemysłowe,
               pkedra@adventinternational.pl                    Przemysł przetwórczy, Telekomunikacja: operatorzy,
                                                  Telekomunikacja: sprzęt, Transport, Usługi - pozostałe, Usługi dla
                                                  biznesu, Usługi finansowe
                                                  Automatyka przemysłowa, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia i
                                                  materiały, Elektronika, Energetyka, Inne, IT: Internet, IT:
                                                  oprogramowanie, IT: półprzewodniki, IT: sprzęt, IT: usługi, Media,
               ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
                                                  Medycyna: farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia, Medycyna:
Amundi Private Equity Funds  tel. +48 22 627 40 00, fax. +48 22 627 40 01
                                       5 – 20 mln EUR    sprzęt medyczny, Ochrona środowiska, Produkty konsumpcyjne:
(Corilius Poland)       www.sgam.com
                                                  handel, Produkty konsumpcyjne: produkcja, Produkty przemysłowe,
               jacek.pogonowski@sgam.com
                                                  Przemysł przetwórczy, Telekomunikacja: operatorzy,
                                                  Telekomunikacja: sprzęt, Transport, Usługi - pozostałe, Usługi
                                                  finansowe
                                        6
                                          Preferowana
   Nazwa funduszu VC           Dane teleadresowe                                Preferowane branże
                                        wielkość inwestycji
                                                   Automatyka przemysłowa, Biotechnologia, Chemia i materiały,
                                                   Elektronika, Energetyka, Inne, IT: Internet, IT: oprogramowanie, IT:
                                                   półprzewodniki, IT: sprzęt, IT: technologie mobilne, IT: usługi,
                 ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa
                                                   Media, Medycyna: farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia,
ARGUS Capital International   tel. + 48 22 630 30 31/32
                                         Nie określono    Medycyna: sprzęt medyczny, Ochrona środowiska, Produkty
Limited             www.arguscapitalgroup.com
                                                   konsumpcyjne: handel, Produkty konsumpcyjne: produkcja, Produkty
                 pawel.scott@arguscapitalgroup.com
                                                   przemysłowe, Przemysł ciężki, Przemysł przetwórczy,
                                                   Telekomunikacja: operatorzy, Telekomunikacja: sprzęt, Transport,
                                                   Usługi - pozostałe, Usługi dla biznesu, Usługi finansowe
                                                   Automatyka przemysłowa, Budownictwo, Chemia i materiały,
                                                   Energetyka, IT: Internet, IT: oprogramowanie, IT: sprzęt, IT: usługi,
                 Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
                                                   Media, Medycyna: farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia,
                 tel. +48 22 850 99 60, fax. +48 22 850 99 61
Arx Equity Partners Sp. z o.o.                          3 – 15 mln EUR    Medycyna: sprzęt medyczny, Ochrona środowiska, Produkty
                 www.arxequity.com
                                                   konsumpcyjne: handel, Produkty konsumpcyjne: produkcja, Produkty
                 warszawa@arxequity.com
                                                   przemysłowe, Przemysł przetwórczy, Telekomunikacja: operatorzy,
                                                   Transport, Usługi - pozostałe, Usługi finansowe
                 Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź
AVALLON Sp. z o.o.                                3 – 7 mln EUR    Brak preferencji
                 www.avallon.pl wt.stamirowski@avallon.pl
BBI CAPITAL NARODOWY       ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa
FUNDUSZ INWESTYCJNY       tel. +48 22 630 33 99, fax. +48 22 630 33 70  2 – 20 mln PLN    Brak preferencji
S. A.              www.bbicapital.pl biuro@bbicapital..pl
                 Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa                     Medycyna: ochrona zdrowia, Produkty konsumpcyjne: handel,
Bridgepoint Capital
                 tel. +48 22 544 8282, fax +48 22 544 8299   50 – 400 mln EUR   Produkty konsumpcyjne: produkcja, Produkty przemysłowe,
Sp. z o.o. Sp. k.
                 www.bridgepoint.eu                          Przemysł przetwórczy, Transport, Usługi - pozostałe
                 Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Business Angel                                            Biotechnologia, Inne, IT: internet, Media, Produkcja,
                 tel. +48 58 524 30 28, fax. +48 58 341 44 25  do 3,9 mln PLN
Seedfund Sp. z o.o.                                          Telekomunikacja: operatorzy, Telekomunikacja: sprzęt
                 www.seedfund.pl biuro@seedfund.pl
                                                   Automatyka przemysłowa, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia i
                                                   materiały, Elektronika, Energetyka, Inne, IT: Internet, IT:
                                                   oprogramowanie, IT: półprzewodniki, IT: sprzęt, IT: usługi, Media,
                 ul. Polna 40, 00-635 Warszawa                    Medycyna: farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia, Medycyna:
CARESBAC SEAF-Polska
                 tel. +48 22 825 62 05, fax. +48 22 825 46 50  50 – 600 tys. USD   sprzęt medyczny, Ochrona środowiska, Produkty konsumpcyjne:
Sp. z o.o.
                 caresbac@seaf.pl                           handel, Produkty konsumpcyjne: produkcja, Produkty przemysłowe,
                                                   Przemysł przetwórczy, Telekomunikacja: operatorzy,
                                                   Telekomunikacja: sprzęt, Transport, Usługi - pozostałe, Usługi
                                                   finansowe


                                          7
                                        Preferowana
   Nazwa funduszu VC         Dane teleadresowe                                Preferowane branże
                                      wielkość inwestycji
               Rondo 1, p. 29
Darby Private Equity     Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa          5 – 25 mln EUR    Brak preferencji
               www.darbyoverseas.com
               ul Rejtana 17, 5 p., 02-516 Warszawa
Dom Inwestycyjny Investors
               tel. +48 22 542 43 80, fax. +48 22 542 43 90  1 – 15 mln PLN    Brak preferencji
S.A.
               www.investorsdm.pl biuro@investorsdm.pl
                                                 Chemia i materiały, Energetyka, Media, Medycyna: farmaceutyka,
               Warsaw Financial Center, p. 31
                                                 Medycyna: ochrona zdrowia, Produkty konsumpcyjne: handel,
               ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Enterprise Investors                            20 – 50 mln EUR    Produkty konsumpcyjne: produkcja, Produkty przemysłowe,
               tel. +48 22 458 85 00, fax. +48 22 458 85 55
                                                 Przemysł przetwórczy, Telekomunikacja: operatorzy, Usługi -
               www.ei.com.pl info@ei.com.pl
                                                 pozostałe, Usługi dla biznesu, Usługi finansowe
               Chylice, ul. Piaskowa 12C
Environmental Investment   05-510 Konstancin-Jeziorna           100 – 2 000 tys.
                                                 Energetyka, Ochrona środowiska
Partners           tel. +48 22 756 32 32, fax. +48 22 756 49 19     EUR
               www.eip.biz pool@eip.com.pl
               ul. Grzybowska 5 A, 00-132 Warszawa
                                       50 – 1 000 mln
EQT Partners Sp. z o.o.   tel. +48 22 324 58 20, fax +48 22 324 58 38             Brak preferencji
                                          EUR
               www.eqt.se warsaw@eqtpartners.com
               ul. Postępu 15C, 3 piętro, 02-676 Warszawa
               tel: +48 22 381 6072, fax: +48 22 381 6073
Hanseatic Capital                               1 – 5 mln EUR    Brak preferencji
               www.hanseaticcapital.net
               tomasz.radwanski@hanseaticcapital.net
               Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
               00-078 Warszawa
Highlander Partners     tel. +48 22 449 00 12, fax +48 22 449 00 01   3 – 30 mln EUR    Wszystkie z wyjątkiem nieruchomości
               www.highlander-partners.com
               dwalendowski@highlander-partners.com
               Rondo ONZ 1, 35 piętro, 00-124 Warszawa
                                                 ekspansja i rozwój, finansowanie pomostowe, refinansowanie,
Innova Capital        tel: +48 22 544 94 00, fax: +48 22 544 94 03  15 – 50 mln EUR
                                                 wykupy
               www.innovacap.com mail@innovacap.com
               Al. Jerozolimskie 146c, 02-305 Warszawa               Biotechnologia, Chemia i materiały, Elektronika, IT: Internet, IT:
Intel Capital        tel. +48 22 570 81 00, fax. +48 22 570 81 40  1 – 20 mln USD    oprogramowanie, IT: półprzewodniki, IT: sprzęt, IT: usługi, Media,
               www.intel.com/capital                        Telekomunikacja: operatorzy, Telekomunikacja: sprzęt
               ul. Wołoska 7, 03-938 Warszawa
                                                 IT: Internet, IT: oprogramowanie, IT: technologie mobilne, IT:
IQ Partners S.A.       tel + 48 22 670 00 00, fax + 48 22 670 00 01   Nie określono
                                                 usługi, Media, Telekomunikacja: operatorzy
               www.iqpartners.pl biuro@iqpartners.pl

                                        8
                                          Preferowana
   Nazwa funduszu VC            Dane teleadresowe                                Preferowane branże
                                        wielkość inwestycji
                 ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
                                                   Dobra konsumpcyjne, Medycyna, Produkcja, Produkty
Kerten Capital Sp. z o.o.    tel. +48 22 702 12 20, fax. +48 22 702 12 19  1 – 20 mln EUR
                                                   konsumpcyjne: handel, Przemysł przetwórczy, Usługi
                 www.kerten.com poland@kerten.com
                                                   Automatyka przemysłowa, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia i
                                                   materiały, Elektronika, Energetyka, Inne, IT: Internet, IT:
                                                   oprogramowanie, IT: półprzewodniki, IT: sprzęt, IT: technologie
                 AL. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa                mobilne, IT: usługi, Media, Medycyna: farmaceutyka, Medycyna:
Krokus PE            tel. +48 22 653 47 00, fax . 22 653 47 07    3 – 15 mln EUR    ochrona zdrowia, Medycyna: sprzęt medyczny, Ochrona środowiska,
                 www.krokuspe.pl biuro@krokuspe.pl                  Produkcja, Produkty i usługi dla przemysłu, Produkty konsumpcyjne:
                                                   handel, Produkty konsumpcyjne: produkcja, Produkty przemysłowe,
                                                   Przemysł przetwórczy, Telekomunikacja: sprzęt, Transport, Usługi -
                                                   pozostałe, Usługi finansowe
                 Warszawskie Centrum Finansowe                    Biotechnologia, Branża medyczna, farmaceutyczna, biotechnologia,
                 ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa                Inne, IT: Internet, IT: oprogramowanie, IT: technologie mobilne, IT:
MCI Management S.A.                               do 25 mln EUR
                 tel.: 22 540 73 80, faks: 22 540 73 81                usługi, Media, Medycyna, Medycyna: ochrona zdrowia,
                 www.mci.pl office@mci.pl                       Telekomunikacja: operatorzy, Usługi dla biznesu
                                                   IT: technologie mobilne, IT: usługi, Media, Medycyna:
                 ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
                                                   farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia, Produkty konsumpcyjne:
                 tel. +48 22 654 64 15, fax. +48 22 654 64 18
Mezzanine Management                               8 – 40 mln EUR    produkcja, Produkty przemysłowe, Przemysł przetwórczy,
                 www.mezzanine.pl
                                                   Telekomunikacja: operatorzy, Transport, Usługi - pozostałe, Usługi
                 tkwiecien@mezzmanagement.com.pl
                                                   dla biznesu, Usługi finansowe
                 Warsaw Financial Center, 29 piętro, ul.
                 Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa                  Energetyka, Inne, Media, Medycyna: ochrona zdrowia, Ochrona
Mid Europa Partners Sp. z o.o.  tel. +48 22 540 71 20, fax +48 22 540 71 21  25 – 200 mln EUR   środowiska, Produkty przemysłowe, Telekomunikacja: operatorzy,
                 www.mideuropa.com                          Transport, Usługi - pozostałe
                 zrekusz@mideuropa.com
                 Al. Ujazdowskie 41 lok. 4.40
                 00-540 Warszawa
                                                   Medycyna: ochrona zdrowia, Produkty konsumpcyjne: handel,
Oresa Ventures Sp. z o.o.    tel. +48 22 319 56 30, fax. +48 22 319 56 33  5 – 15 mln EUR
                                                   Usługi - pozostałe, Usługi dla biznesu, Usługi finansowe
                 www.oresaventures.com
                 marcin.radziwill@oresaventures.com
                                                   Automatyka przemysłowa, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia i
                 ul. Wiśniowa 40b lok. 13, 02-520 Warszawa
                                                   materiały, Elektronika, Energetyka, IT: półprzewodniki, IT: sprzęt,
Penton Partners         tel. +48 22 542 42 80, fax. +48 22 542 42 81  3 – 12 mln USD
                                                   Media, Medycyna: farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia,
                 www.pentonpartners.com
                                                   Medycyna: sprzęt medyczny, Przemysł przetwórczy                                          9
                                         Preferowana
   Nazwa funduszu VC          Dane teleadresowe                                Preferowane branże
                                       wielkość inwestycji
                                                  Automatyka przemysłowa, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia i
                                                  materiały, Elektronika, Energetyka, Inne, IT: Internet, IT:
                                                  oprogramowanie, IT: półprzewodniki, IT: sprzęt, IT: technologie
                ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź                  mobilne, IT: usługi, Media, Medycyna: farmaceutyka, Medycyna:
Regionalne Fundusze
                tel. +48 42 681 25 16, fax. +48 42 684 89 68  50 – 500 tys. EUR   ochrona zdrowia, Medycyna: sprzęt medyczny, Ochrona środowiska,
Inwestycji Sp. z o.o.
                www.rfi.pl biuro@rfi.pl                       Produkty konsumpcyjne: produkcja, Produkty przemysłowe,
                                                  Przemysł przetwórczy, Telekomunikacja: operatorzy,
                                                  Telekomunikacja: sprzęt, Transport, Usługi - pozostałe, Usługi dla
                                                  biznesu, Usługi finansowe
                                                  Automatyka przemysłowa, Biotechnologia, Budownictwo,
                                                  Elektronika, Energetyka, Inne, IT: Internet, IT: oprogramowanie, IT:
                                                  półprzewodniki, IT: sprzęt, IT: technologie mobilne, IT: usługi,
                ul. Łowicka 44, 02-551 Warszawa
                                        500 – 2 200 tys.   Media, Medycyna: farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia,
Renaissance Partners      tel. +48 22 848 87 77, fax. +48 22 856 89 35
                                          USD       Medycyna: sprzęt medyczny, Ochrona środowiska, Produkty
                www.rp.com.pl office@rp.com.pl
                                                  konsumpcyjne: handel, Produkty konsumpcyjne: produkcja, Produkty
                                                  przemysłowe, Przemysł przetwórczy, Transport, Usługi - pozostałe,
                                                  Usługi finansowe
                Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Resource Partners Sp. z o.o.  www.resourcepartners.eu             5 – 50 mln EUR    Dobra konsumpcyjne, Medycyna, Produkcja, Usługi
                piotr.nocen@resourcepartners.eu
                                                  Automatyka przemysłowa, Budownictwo, Chemia i materiały,
                                                  Elektronika, Energetyka, Inne, IT: oprogramowanie, IT:
                ul. Zielna 37/c, 00-108 Warszawa                   półprzewodniki, IT: sprzęt, IT: usługi, Media, Medycyna:
Riverside Europe Partners   tel. +48 22 320 4820, fax. +48 22 320 4828              farmaceutyka, Medycyna: ochrona zdrowia, Medycyna: sprzęt
                                        Nie określono
Sp. z o.o.           http://www.riversidecompany.com                   medyczny, Ochrona środowiska, Produkty konsumpcyjne: handel,
                amp@riversideeurope.com                       Produkty konsumpcyjne: produkcja, Produkty przemysłowe,
                                                  Przemysł przetwórczy, Telekomunikacja: sprzęt, Transport, Usługi -
                                                  pozostałe, Usługi dla biznesu, Usługi finansowe
                                                  Branża medyczna, farmaceutyczna, biotechnologia, Budownictwo,
                ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
                                                  Energetyka, IT: oprogramowanie, IT: technologie mobilne, IT:
                tel. +48 22 3865100, fax. +48 22 386 5101
Royalton Partners                                Nie określono    usługi, Media, Medycyna, Ochrona środowiska, Produkty
                www.royalton-partners.com
                                                  konsumpcyjne: handel, Transport, Usługi, Usługi - pozostałe, Usługi
                przemyslaw@royalton-partners.com
                                                  dla biznesu, Usługi finansowe
                ul. Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Secus Asset Management S.A.                          1 – 25 mln PLN    Brak preferencji, Medycyna, Produkcja, Usługi
                www.secusam.pl g.pedras@secus.pl                                        10
                                    Preferowana
   Nazwa funduszu VC        Dane teleadresowe                            Preferowane branże
                                   wielkość inwestycji
             Al. KEN 18 lok 3b, 02-797 Warszawa
Skyline Investment S.A.  tel. +22 859 17 80, fax. +22 859 17 90    Nie określono    Brak preferencji
             www.skyline.com.pl zarzad@skyline.com.pl
                                    11
PARP pragnie dołożyć wszelkich starań, aby zamieszczane w serwisie informacje w jak
największym stopniu spełniały Państwa oczekiwania. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania
interesujących Państwa zagadnień, jak również opinii dotyczących dostępnych na stronie
materiałów pod adres opinieksu@parp.gov.pl , co pozwoli nam poznać Państwa sugestie i na
bieżąco modyfikować zawartość serwisu. Zachęcamy także KONSULTANTÓW KSU do
wypełnienia ankiety o nazwie „Ocena przydatności pakietów/produktów”, dostępnej po
zalogowaniu się do strefy wewnętrznej serwisu, w module „Ankiety”.

Bibliografia

 Zasępa P. Venture capital – sposoby dezinwestycji, CeDeWu, Warszawa 2010.
 Grzywacz J., Okońska A., Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich
 przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2005.
 Kornasiewicz A. Venture capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, Warszawa 2004.
 Sobańska K., Sieradza P., Inwestycje PE/VC, Key Text, Warszawa 2004.
 Gieroczyńska A., Fundusze venture capital jako nowy instrument finansowania rozwoju
 firmy w: M. Kulikowski (red.) Przedsiębiorstwa i gospodarka Polski w perspektywie
 integracji z UE, SGH, Warszawa 2003.
 PriceWaterHouseCoopers, Three Keys to obtaining venture capital. European edition,
 2002.
                     12

								
To top