Diapositiva 1 by HC120717043120

VIEWS: 14 PAGES: 35

									Ensenyaments de Règim Especial


  Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de
        Règim Especial
•ESPORTIUS
•IDIOMES/EOI
•ARTÍSTICS ( música, dansa, arts
plàstiques i disseny,…)
•ARTÍSTICS SUPERIORS
 Generalitat de Catalunya
 Departament d’Ensenyament
Ensenyaments artístics
    Generalitat de Catalunya
    Departament d’Ensenyament
                                      D octorat
S                e  e
e
u                n  n
d
p
                s  s
                .  .    Títol d e màster
u
e                a  .
.
r                r  U
                t  n
s
i                í  i
u                s  v    Estudi s d e
p                t  e    po stg rau
                i  r
e                c  s
r                s  i
                  t
i                s  a                                                        Cic les f orm atius de
                      Estudi s d e grau                           Grau s uperior d’art s
o                u  r
                                     Grau s uperior
                                     d’ens eny aments esport ius       plàs ti ques i di ss eny
                                                                          grau s uperior de
r                p
                .
                  i
                  s
                                                                          f orm aci ó profes s ional   m
                                                                                          ó
                                                                                          n

  Títol Pro fe ssion al      Títol d e batxil ler/a                                                             l
e
d
                                                                                          a
u                    b
                                                                                          b
       D
.       a
          M
          ú
                    a                                                                     o
                    t
s       n   s          x   Humanit ats
                                                                                          r
e       s   i
                    i                                                                     a
                                   Grau m it jà d’ens eny ament s    Grau m it jà d’art s       Cic les f orm atius de grau m itj à
c       a   c          l   Ciènc ies
          a          l
                                   es port ius             plàs ti ques i di ss eny     de formac ió prof ess ional      l
u                       A rt s
                    e
n      6 curso s          r
d                    a
    E nseny ament s
à   profes s ionals de        t
r    mús ic a i dans a
                               Títol d e grad uat/ada e n ESO
i
a
.  E nseny ament s de les
                                                    Pqpi
                                                    Mòduls
   es col es de m úsic a i                       ESO             volunta.
       dans a

                    ens.bàsi cs        Edu cació Pri mària.                                 Edu cació i nfantil
                                                                                            4
  Generalitat de Catalunya
  Departament d’EnsenyamentEls ensenyaments artístics tenen com a
finalitat proporcionar a l’alumnat una
formació artística de qualitat i garantir la
qualificació dels futurs professionals de
la música, la dansa, l’art dramàtic, les
arts plàstiques i el disseny.
 Generalitat de Catalunya
 Departament d’Ensenyament
Ensenyaments de Música
        Generalitat de Catalunya
        Departament d’Ensenyament                          GRAU EN MÚSICA
                   + 18                      GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA


simultaneïtat


                                            PROGRAMA D:
                                          Professionalitzador
          12-18
                                            no conduent a
                                              titulació
                                     PROGRAMA C:
         PROGRAMA A:        PROGRAMA B:
                                     Avançat, no
           Iniciació,       Elemental,
                                   professionalitzador
          sensibilització       bàsic

   4-12
     Generalitat de Catalunya
     Departament d’Ensenyament


Escoles de música autoritzades

•172 titularitat municipal, Consells Comarcals o de Diputacions

•67 titularitat privada (1 integrada)

•1 Institut-Escola integrat: titularitat del Departament d’Ensenyament
                                     8
       Generalitat de Catalunya
       Departament d’Ensenyament


  Ensenyaments professionals de música

• 17 Conservatoris: titularitat municipal o de la Diputació


•  4 Centres Professionals: titularitat privada (1 integrat)


•  1 Institut-Escola integrat: titularitat del Departament d’Ensenyament
                                      9
      Generalitat de Catalunya
      Departament d’Ensenyament


 Ensenyaments professionals de música
   Especialitats:
Àrea d’instruments de l’orquestra: arpa, clarinet, fagot, flauta travessera,
oboè, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió,violí, viola,
violoncel i contrabaix
Àrea d’instruments polifònics: acordió, guitarra, piano, orgue
Àrea d’instruments de la música moderna i el jazz: guitarra elèctrica i baix
elèctric
Àrea d’instruments de la música antiga: clavicèmbal, flauta de bec,
instruments de corda polsada del renaixement i del barroc, viola de gamba.
Àrea d’instruments tradicionals: flabiol i tamborí, tenora, tible i instruments
de pua
Àrea de cant: cant
                                      10
             Generalitat de Catalunya
             Departament d’Ensenyament

     Ensenyaments professionals de música
      CURRÍCULUM:                                           Instruments de la música
                                              moderna
                                           Instruments de la música antiga
                            Instruments de  Intruments  Instruments de la música
                            l'orquestra   polifònics     tradicional         Cant
             Instrument de l'especialitat  180 hores    180 hores  180 hores             180 hores

Assignatures       Llenguatge musical       240 hores    240 hores  240 hores             240 hores
   comunes

             Harmonia moderna o clàssica  120 hores    120 hores  120 hores             120 hores

             Idiomes aplicats al cant                                    240 hores

             Música de cambra
Assignatures       Orquestra/ Conjunt/Cor     420 hores    300 hores  360 hores             180 hores
   d'especialitat
             Acompanyament                  60 hores

             Interpretació i escena                                     90 hores

Assignatures optatives                 210 hores    210 hores  210 hores             240 hores

HORES TOTALS                      1170       1110     1110               1290                                                                11
               Generalitat de Catalunya
               Departament d’Ensenyament

     Simultaneïtat d’estudis d’ESO i batxillerat amb estudis de Música
                                    ESO / MÚSICA

    CONSERVATORI O CENTRE                           ESCOLA AUTORITZADA (reconeixement)
    PROFESSIONAL (convalidació)          SITUACIÓ A - Cursant entre 3 i 4 hores         SITUACIÓ B - Cursant 4 hores o més
                                   Reducció màxima:
  4 hores matèries optatives de 1r a 3r i una   4 hores matèries optatives de 1r a 3r i una    4 hores matèries optatives de 1r a 3r i una matèria
 matèria optativa específica de 4t (*)      matèria optativa específica de 4t(*)        optativa específica de 4t(*)
  música (matèria comuna de 1r a 3r)                                 música (matèria comuna de 1r a 3r)


(*) Aquesta matèria específica de 4t d’ESO ha de ser la matèria de música o, en el cas que l’itinerari escollit per l’alumne/a no la inclogui,
podrà correspondre a una altra matèria optativa específica.

                                 BATXILLERAT / MÚSICA
                                         ESCOLA AUTORITZADA (reconeixement)
    CONSERVATORI O CENTRE
   PROFESSIONAL (convalidació)         SITUACIÓ A - Cursant entre 3 i 5 hores          SITUACIÓ B - Cursant 5 hores o més

                                   Reducció màxima:
  4 hores franja d’optativitat per curs      4 hores franja d’optativitat per curs      4 hores franja d’optativitat per curs
  4 hores d’una matèria de modalitat d’un                             4 hores d’una matèria de modalitat d’un dels dos cursos
 dels dos cursos
                         Requisits:
                         -haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música,
                         -cursar estudis que incloguin, com a mínim, llenguatge musical o harmonia, instrument i pràctica
                         instrumental en grup

                                                                          12
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

           Escola de Música Municipal
           Escola de Música privada autoritzada
                           13
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
              Conservatoris Professionals (públics)
              Centres Professionals autoritzats (privats)
              Centres Superiors (públics)
              Centres Superiors (privats)
                                14
 Generalitat de Catalunya
 Departament d’Ensenyament
Ensenyaments de dansa
        Generalitat de Catalunya
        Departament d’Ensenyament


                          GRAU EN DANSA
                   + 18


                        GRAU PROFESSIONAL DE DANSAsimultaneïtat


                                            PROGRAMA D:
                                           Professionalitzador
          12-18
                                            no conduent a
                                             titulació
                                    PROGRAMA C:
         PROGRAMA A:        PROGRAMA B:
                                     Avançat, no
           Iniciació,       Elemental,
                                   professionalitzador
          sensibilització       bàsic

   4-12
                                                      16
     Generalitat de Catalunya
     Departament d’Ensenyament

Escoles de dansa autoritzades

     8 titularitat municipal o Consell Comarcal

     56 titularitat privada

     1 Institut-Escola: titularitat del Departament d’Ensenyament

Ensenyaments professionals de dansa
   1 Conservatori integrat titularitat Diputació de Barcelona

   2 Centres professionals titularitat privada                                  17
     Generalitat de Catalunya
     Departament d’EnsenyamentEnsenyaments professionals de dansa


    Especialitats:
             Dansa clàssica
             Dansa contemporània
             Dansa espanyola
                        18
        Generalitat de Catalunya
        Departament d’Ensenyament

Ensenyaments professionals de dansa


    CURRÍCULUM:

   MATÈRIA / ESPECIALITAT dansa clàssica d.contemporània dansa espanyola
   dansa clàssica          1575       945      1050
   dansa contemporània        910       1400      315
   improvisació                   227,5
   dansa estilitzada                        402,5
   escola bolera                          402,5
   flamenc                             402,5
   folklore                            131,25
   repertori i pràctica escènica  332,5      262,5      175
   música              175       175     122,5
   salut i cos            210       210      175
   H de la cultura i de la dansa  52,5       52,5      52,5
   lliure disposició        612,5       595     638,75
   HORES TOTALS         3867,5      3867,5     3867,5

                                       19
       Generalitat de Catalunya
       Departament d’Ensenyament


                          ESO / DANSA
                                ESCOLA AUTORITZADA
CONSERVATORI O CENTRE
  PROFESSIONAL             SITUACIÓ 1                  SITUACIÓ 2
                  Cursant entre 5 i 7 hores           Cursant 7 hores o més

                       Reducció màxima per curs

  4 hores matèries optatives
  de 1r a 3r i una matèria
  optativa específica de 4t (*)                   4 hores matèries optatives de 1r a 3r i una
  música (matèria comuna       educació física        matèria optativa específica de 4t(*)
  de 1r a 3r)                            educació física
  educació física
 Reducció —convalidació—
   segons els models:              Reducció —reconeixement— segons els models:

                  CDA2 - Certificat escola de dansa autoritzada
                  EDA1 - Sol·licitud alumnes
CDA1 - Certificat conservatori   EDA3 - Resolució
EDA1 - Sol·licitud alumnes     EDA4 - Pla de seguiment quadrimestral
EDA2 - Resolució
                                                          20
     Generalitat de Catalunya
     Departament d’Ensenyament

                        BATXILLERAT / DANSA
CONSERVATORI O CENTRE PROFESSIONAL                    ESCOLA AUTORITZADA
                             SITUACIÓ 1        SITUACIÓ 2      SITUACIÓ 3
                           Cursant entre 12 i 15 Cursant 15 hores Cursant entre 7 i 12
                               hores          o més        hores
                         Reducció màxima
                                          4 hores franja
                                         d’optativitat per
     4 hores franja d’optativitat per curs      4 hores franja        curs
         educació física            d’optativitat per    educació física
                                                    educació física
 4 hores d’una matèria de modalitat d’un dels dos       curs        4 hores d’una
            cursos              educació física       matèria de
                                          modalitat d’un
                                         dels dos cursos
                                    Requisits
                            cursar ensenyaments en una escola de
                                                     Requisits
                                 dansa autoritzada,
                                                      cursar
                             haver superat la prova d’accés als
                                                   ensenyaments en
                             ensenyaments de grau professional,
                                                  una escola de dansa
                            cursar, com a mínim: dansa clàssica,      autoritzada
                               música i tècniques de dansa
                            contemporània o de dansa espanyola
 Reducció —convalidació— segons els models:         Reducció —reconeixement— segons els models:
                                       CDA3 - Certificat
                           CDA3 - Certificat ED            CDA2 - Certificat ED
     CDA1 - Certificat conservatori                      ED
                           BDA3 - Sol·licitud             BDA3 - Sol·licitud
     BDA1 - Sol·licitud alumnes                    BDA3 - Sol·licitud
                               alumnes                   alumnes
       BDA2 - Resolució                           alumnes
                           BDA4 - Resolució              BDA5 - Resolució
                                      Resolució Dept. E.
                                                             21
  Generalitat de Catalunya
  Departament d’Ensenyament
Cicles formatius d’arts
plàstiques i disseny
    Generalitat de Catalunya
    Departament d’Ensenyament

                      Cicles Formatius de Grau
                      Superior d’Arts Plàstiques
                          i disseny
          + 18
              Cicles Formatius de Grau
              Mitjà d’Arts Plàstiques i
                  disseny
      16-18
12-16
Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny:
                         Art floral
     8 famílies professionals
                         Arts aplicades al llibre
        15 cicles formatius        Arts aplicades al mur
                         Arts aplicades de l’escultura
              17 centres*
                         Ceràmica

             933 alumnes       Disseny gràfic
                         Esmalts artístics
                         Joieria d’art

Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny:
                         Art floral
     12 famílies professionals
                         Arts aplicades a la indumentària
        23 cicles formatius        Arts aplicades al llibre
                         Arts aplicades al mur
              28 centres*
                         Arts aplicades de l’escultura

           4.753 alumnes        Ceràmica artística
                         Disseny d’interiors
                         Disseny gràfic
                         Disseny industrial
                         Esmalts artístics
                         Joieria d’art
                         Tèxtils artístics
        *7 EASD titularitat Departament d’Ensenyament, 17 EA titularitat municipal, 3 centres titularitat privada
                                                              24
Estructura dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior
          d’arts plàstiques i disseny
Accés als cicles formatius:
    GM, cal tenir el títol de graduat/ada d'educació secundària
obligatòria o
    equivalent.
    GS, cal tenir el títol de batxiller o equivalent.
    GM i GS, cal acreditar les aptituds per cursar-lo mitjançant la
superació
    d'una prova específica.

Durada dels cicles formatius:
   GM, compresa entre 950 i 1.600 hores, repartides en 1 o 2 cursos.
   GS, compresa entre 1.800h i 1.950h, repartides en 2 cursos.

Hores dedicades a: formació en un centre educatiu, formació
pràctica en centres de
treball i realització d’una obra/projecte final.                                     25
Estructura dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior
          d’arts plàstiques i disseny

El contingut curricular té relació directa amb la pràctica professional.

Capaciten per a l'exercici qualificat d'una professió concreta,
permeten adquirir les competències professionals dels títols i orienten
quant a l'organització i les característiques del sector corresponent i del
seu mercat laboral, en l'àmbit de les arts plàstiques, els oficis artístics i el
disseny.

Superació dels cicles formatius permet l'obtenció del títol de:
    Tècnic/a d'arts plàstiques i disseny en l'especialitat
corresponent, GM.
    Tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny en l'especialitat
corresponent, GS.
                                          26
Oferta dels ensenyaments de l’àmbit d’apd
gestionats des del Departament d’Ensenyament


                         Titularitat del centre

                          Modalitat d’oferta

                            Curs 2011-12
EASD: CF + ESDI (7 centres. Titularitat: Departament d’Ensenyament)

EA: CF (17 centres. Titularitat: Municipal)

CAGS: CF (3 centres. Titularitat: Privada)
                                   27
   Generalitat de Catalunya
   Departament d’Ensenyament
Ensenyaments Artístics Superiors
       Generalitat de Catalunya
       Departament d’Ensenyament

     ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS
              Característiques generals

              Regulats per la LOE 2/2006

 Adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i equivalents a tots els efectes
             als Graus i Màsters universitaris.

Quatre cursos de durada: 240 crèdits ECTS. Comprenen matèries de formació bàsica,
    obligatòries d’especialitat, optatives, pràctiques externes i treball final.

               Prova específica d’accés.

  S’imparteixen en centres públics d’ensenyaments superiors o en centres privats
                   autoritzats.

  Cada centre elabora el seu propi pla d’estudis que és sotmès a un procés de
   verificació externa prèvia a l’aprovació pel Departament d’Ensenyament.
    Generalitat de Catalunya
    Departament d’Ensenyament

              ENSENYAMENTS ARTÍTICS
                 SUPERIORS
              (equivalents a grau i m àster
                 universitari)
          + 18
      16-18
12-16
         Generalitat de Catalunya
         Departament d’Ensenyament
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

Normativa que els regula:

LOE. Arts. 45, 46 i 54-58.

LEC. Arts 65 a 68 i Disp.add. 20.

RD 1614/2009

RD 630 a 635/2010, específics per a cada ensenyament superior.


Altres disposicions (les més rellevants):

Resolució EDU 2536/2010 Permanència en els ensenyaments artístics superiors públics equivalents a grau.

Resolució ENS 2869/2011 Reconeixement de crèdits.

Resolució ENS 313/2012 Convocatòria de les proves d’accés.
        Generalitat de Catalunya
        Departament d’Ensenyament


Accés:  Batxillerat o proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i Prova
     específica d’accés.

     Prova de maduresa en relació als objectius del batxillerat i prova específica
     d’accés per als majors de 19 anys que no posseeixin els requisits anteriors.

     A Música i Dansa, el títol professional compta en la qualificació final de la prova.

     Reserva de places d’accés directe als ensenyaments de Disseny i Conservació i
     Restauració de béns culturals per a la titulació de tècnic superior d’arts
     plàstiques i disseny.

     La prova específica d’accés es realitza en els diferents centres. La seva validesa
     és anual.
           Generalitat de Catalunya
           Departament d’Ensenyament
 Música       Dansa       Art Dramàtic     Disseny       Conservació i
  Especialitats:   Especialitats:   Especialitats:    Especialitats:   Restauració
                                            de
                                            Béns
                                           Culturals.
                                            Especialitats:
  Interpretació
   Direcció     Coreografia    Interpretació
  Composició    i interpretació             Disseny Gràfic
  Musicologia                                   Béns arqueològics
                    Direcció escènica  Disseny de producte
  Pedagogia                                      Escultura
                               Disseny d’interiors
   Sonologia               i dramatúrgia                 Pintura
            Pedagogia               Disseny de moda.
                                           Document gràfic
Producció i gestió
                     Escenografia
        Generalitat de Catalunya
        Departament d’Ensenyament

CENTRES D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS A CATALUNYA

PÚBLICS

ESCRBC  Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.
ESDAP   Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques.
ESMUC   Escola Superior de Música de Catalunya
CSD    Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre
ESAD   Escola Superior Art Dramàtic de l'Institut del Teatre

PRIVATS

Centre autoritzat  d'ensenyaments  artístics superiors  de Música Conservatori del Liceu
Centre autoritzat  d'ensenyaments  artístics superiors  de Música Taller de Músics
Centre autoritzat  d'ensenyaments  artístics superiors  de Disseny Felicidad Duce,
Centre autoritzat  d'ensenyaments  artístics superiors  de Disseny IED,
Centre autoritzat  d'ensenyaments  artístics superiors  d’Art Dramàtic Eolia.


                                               34
     Generalitat de Catalunya
     Departament d’Ensenyament
Gràcies per la vostra atenció.

Per a més informació:
 ensere.ensenyament@gencat.cat
                   35

								
To top