Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Dansk Patent Tidende Dansk Patent Tidende Patent og

VIEWS: 100 PAGES: 55

									 Dansk
 Patent
 Tidende

                       Dansk
                       Varemærke-
                       tidende
Nr. 30. 130. årgang. 2009-07-29 Dansk Varemærketidende, DK
                           Dansk VaremærketidendeIndholdsfortegnelse
Offentliggørelse af registreringer ........................................................................................ 1853
Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger ............................................................................ 1869
Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold ............................................................. 1870
Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning ................................................................... 1871
Fornyede registreringer ...................................................................................................... 1872
Udslettede registreringer .................................................................................................... 1873
Ansøgningsregister ............................................................................................................ 1876
Navneregister ..................................................................................................................... 1881
Mærkeregister .................................................................................................................... 1886
Klasseregister .................................................................................................................... 1887
Offentliggørelse af internationale registreringer ................................................................. 1889
Navneregister internationale registreringer ........................................................................ 1901
Mærkeregister internationale registreringer ........................................................................ 1902
Registreringsregister internationale registreringer.............................................................. 1903
  Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf. 43 50 85 35


  Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen
  Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf. 43 50 80 00             ISSN 1602-6683
Offentliggørelse af registreringer
                                     Dansk Varemærketidende                               2009-07-29                                              (111) Reg.nr.: VR 2009 02089            (151) Reg.dato: 2009-07-13
      Varemærker og fællesmærker                            (210) Ans.nr.: VA 2009 00436            (220) Ans.dato: 2009-02-12
      Offentliggørelse af registreringer


      Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra
      dato, jf. varemærkelovens § 23
                                              (730) Indehaver: Miss Ètoile ApS, Hauser Plads 32, 4. sal, 1127 København K,
                                                  Danmark
     (111) Reg.nr.: VR 2009 02085           (151) Reg.dato: 2009-07-13    (511) Klasse 18: Toiletpunge- og tasker af tekstil eller pvc; æsker af læder
     (210) Ans.nr.: VA 2009 00119           (220) Ans.dato: 2009-01-14    eller af læderpap; paraplyer.
                                              (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme
                                              og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål,
                     grønært                      ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug),
                                              glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser; æsker af glas;
     (730) Indehaver: Sofie Henriksen, Hillerødvej 49, 3540 Lynge, Danmark       fade; kageopsatser; lysestager.
     (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.         (511) Klasse 28: Julepynt.
     (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i  (511) Klasse 35: Engroshandel med brugskunst.
     andre klasser), julepynt.
     (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsle-
     delse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver;   (111) Reg.nr.: VR 2009 02090            (151) Reg.dato: 2009-07-13
     engros og detail handel også via nethandel af belkædningsgenstande, fodtøj     (210) Ans.nr.: VA 2009 00981            (220) Ans.dato: 2009-03-30
     og hovedbeklædning, spil og legetøj, gymnastik - og sportsartikler.


     (111) Reg.nr.: VR 2009 02086           (151) Reg.dato: 2009-07-13
     (210) Ans.nr.: VA 2008 02834           (220) Ans.dato: 2008-07-17


                    DeStress
     (730) Indehaver: TOURIST SOLUTIONS ApS, Hovedgaden 26, 1, 2970 Hørs-        (730) Indehaver: Frederikshavn kommune, Rådhus Alle 100, 9900 Frederiks-
        holm, Danmark                                   havn, Danmark
     (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arran-    (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsle-
     gering af rejser herunder pakkerejser og temature.                 delse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kon-
     (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed og sportsarrangementer.         toropgaver.
     (511) Klasse 43: Formidling af ferieboliger, overnatning på hoteller, pensioner,  (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
     moteller, camping, vandrerhjem, Bed & Breakfast.                  somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
                                              (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirk-
                                              somhed.
     (111) Reg.nr.: VR 2009 02087           (151) Reg.dato: 2009-07-13    (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.
     (210) Ans.nr.: VA 2009 01678           (220) Ans.dato: 2009-06-02    (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arran-
                                              gering af rejser.
                                              (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.
                LIVING CLASSIC                        (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, under-
                                              holdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.
     (730) Indehaver: Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark        (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
     (511) Klasse 09: Termostater.                           ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
     (511) Klasse 11: Termostatiske ventiler (dele af varmeinstallationer).       udvikling af computer hardware og computer software.
                                              (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering.
                                              (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skøn-
     (111) Reg.nr.: VR 2009 02088           (151) Reg.dato: 2009-07-13    hedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksom-
     (210) Ans.nr.: VA 2009 01680           (220) Ans.dato: 2009-06-02    hed.
                                              (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse
                                              af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at
               LIVING CONNECT                         efterkomme individuelle behov.
                                              (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt.
     (730) Indehaver: Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark
     (511) Klasse 09: Termostater.
     (511) Klasse 11: Termostatiske ventiler (dele af varmeinstallationer).
                                                                                    1853
2009-07-29                             Dansk Varemærketidende(111) Reg.nr.: VR 2009 02091            (151) Reg.dato: 2009-07-13    (111) Reg.nr.: VR 2009 02095             (151) Reg.dato: 2009-07-13
(210) Ans.nr.: VA 2009 00469            (220) Ans.dato: 2009-02-16    (210) Ans.nr.: VA 2009 00166             (220) Ans.dato: 2009-01-19


                                                  Emea Corporate Services
                                           (730) Indehaver: EMEA CORPORATE SERVICES DANMARK SMBA, Lergravs-
                                               vej 53, 2300 København S, Danmark
                                           (511) Klasse 35: bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration,
                                           bistand ved varetagelse af kontoropgaver.
                                           (511) Klasse 45: Juridisk bistand, personlige og sociale ydelser udøvet af
                                           andre for at efterkomme individuelle behov.
(730) Indehaver: Nicol Foulkes, Lundtoftegade 90, 1.tv., 2200 København N,
    Danmark
(511) Klasse 09: Elektroniske rejseguides.
                                           (111) Reg.nr.: VR 2009 02096             (151) Reg.dato: 2009-07-13
(511) Klasse 16: Tryksager i form af rejseguides.
                                           (210) Ans.nr.: VA 2009 00140             (220) Ans.dato: 2009-01-15
(511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, under-
holdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; tilve-
jebringelse af online rejseguides.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
                                                          SIDEWALK
ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning i forbindel-
                                           (730) Indehaver: Ole Hesselberg Frandsen, Sønderbro 5, 8500 Grenaa, Dan-
se med udstationering, globalisering, migration, højtuddannedes mobilitet og
                                               mark
migranter; forskning i forbindelse med rejser.
                                           (511) Klasse 22: Fiskenet
(591) Farvetekst: Mærket er udført i gråt og brunt
                                           (511) Klasse 25: Beklædning
                                           (511) Klasse 28: Fiskegrej
(111) Reg.nr.: VR 2009 02092            (151) Reg.dato: 2009-07-13
(210) Ans.nr.: VA 2009 00522            (220) Ans.dato: 2009-02-23
                                           (111) Reg.nr.: VR 2009 02097             (151) Reg.dato: 2009-07-13
                                           (210) Ans.nr.: VA 2009 00089             (220) Ans.dato: 2009-01-09
    Salgets Accelerationsprogram
(730) Indehaver: BUSINESS INSTITUTE A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg,
                                                          micro shield
    Danmark; KONSULENTHUSET FREMTIDEN ApS, Vesterbro 18, 9000
                                           (730) Indehaver: Respekt Danmark A/S, Solvænget 17, 4450 Jyderup, Dan-
    Aalborg, Danmark
                                               mark
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af
                                           (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotogra-
kontoropgaver.
                                           fiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøje-
(511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kultu-
                                           med, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmid-
relle arrangementer.
                                           ler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til lev-
(511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse
                                           nedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål.
af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at
                                           (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj,
efterkomme individuelle behov.
                                           præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer,
                                           æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler.
                                           (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitæ-
(111) Reg.nr.: VR 2009 02093            (151) Reg.dato: 2009-07-13
                                           re præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug,
(210) Ans.nr.: VA 2009 00944            (220) Ans.dato: 2009-03-26
                                           næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplom-
                                           bering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af ska-
               PROBOND                         dedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler.
                                           (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære appara-
                                           ter og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artik-
(730) Indehaver: Hempel A/S, Lundtoftevej 150, 2800 Kongens Lyngby, Dan-
                                           ler, suturmaterialer.
    mark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000
    Århus C, Danmark
                                           (111) Reg.nr.: VR 2009 02098             (151) Reg.dato: 2009-07-13
(511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægne-
                                           (210) Ans.nr.: VA 2009 00124             (220) Ans.dato: 2009-01-14
ringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetal-
ler og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere.


(111) Reg.nr.: VR 2009 02094            (151) Reg.dato: 2009-07-13
(210) Ans.nr.: VA 2009 00951            (220) Ans.dato: 2009-03-26


               PROFINISH
(730) Indehaver: Hempel A/S, Lundtoftevej 150, 2800 Kongens Lyngby, Dan-
    mark
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000
                                           (730) Indehaver: AM3D A/S, Riihimækivej 6, 9200 Aalborg SV, Danmark
    Århus C, Danmark
                                           (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema-
(511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægne-
                                           tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen-
ringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetal-
                                           ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, appara-
ler og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere.
                                           ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu-
                                           lering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og
                                           gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsauto-
                                           mater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnema-
                                           skiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
                                           (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
                                           ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
                                           udvikling af computer hardware og computer software.
                                           (591) Farvetekst: Mærket er udført i rød.
1854
                                  Dansk Varemærketidende                               2009-07-29(111) Reg.nr.: VR 2009 02099            (151) Reg.dato: 2009-07-13    (111) Reg.nr.: VR 2009 02102            (151) Reg.dato: 2009-07-13
(210) Ans.nr.: VA 2009 00217            (220) Ans.dato: 2009-01-21    (210) Ans.nr.: VA 2009 01239            (220) Ans.dato: 2009-04-21


                                                           PURRO
                                           (730) Indehaver: PURLIQ ApS, Blåbærvej 61, 5260 Odense S, Danmark
                                           (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder maskiner til sepa-
                                           ration og behandling af gylle og husdyrgødning; motorer (ikke til befordrings-
                                           midler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmid-
                                           ler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.
                                           (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning,
                                           køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; rensean-
                                           læg til separation og behandling af spildevand, gylle og husdyrgødning.
                                           (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn
                                           (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø
                                           og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
                                           (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.
                                           (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
                                           ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
                                           udvikling af computer hardware og computer software.
                                           (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skøn-
                                           hedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksom-
                                           hed.
(730) Indehaver: Mariusz KLIMEK, ul. Kwiatowa 5, PL-41 50 Chorzów, Polen
(740/750) Fuldmægtig: Zacco Sweden AB, Box 23101, SE-104 35 Stockholm,
    Sverige
                                           (111) Reg.nr.: VR 2009 02103            (151) Reg.dato: 2009-07-13
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, undertøj.
                                           (210) Ans.nr.: VA 2009 01240            (220) Ans.dato: 2009-04-21
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
(300) Prioritetsoplysninger:
2008-07-23   PL Z-343967 Polen                                           PURNIT
                                           (730) Indehaver: PURLIQ ApS, Blåbærvej 61, 5260 Odense S, Danmark
(111) Reg.nr.: VR 2009 02100            (151) Reg.dato: 2009-07-13
                                           (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder maskiner til sepa-
(210) Ans.nr.: VA 2009 01227            (220) Ans.dato: 2009-04-21
                                           ration og behandling af gylle og husdyrgødning; motorer (ikke til befordrings-
                                           midler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmid-
                 PURVIB                       ler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.
                                           (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning,
                                           køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; rensean-
(730) Indehaver: PURLIQ ApS, Blåbærvej 61, 5260 Odense S, Danmark
                                           læg til separation og behandling af spildevand, gylle og husdyrgødning.
(511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder maskiner til sepa-
                                           (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn
ration og behandling af gylle og husdyrgødning; motorer (ikke til befordrings-
                                           (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø
midler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmid-
                                           og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
ler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.
                                           (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.
(511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning,
                                           (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; rensean-
                                           ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
læg til separation og behandling af spildevand, gylle og husdyrgødning.
                                           udvikling af computer hardware og computer software.
(511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn
                                           (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skøn-
(ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø
                                           hedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksom-
og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
                                           hed.
(511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
                                           (111) Reg.nr.: VR 2009 02104            (151) Reg.dato: 2009-07-13
udvikling af computer hardware og computer software.
                                           (210) Ans.nr.: VA 2009 01718            (220) Ans.dato: 2009-06-04
(511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skøn-
hedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksom-
hed.


(111) Reg.nr.: VR 2009 02101            (151) Reg.dato: 2009-07-13
(210) Ans.nr.: VA 2009 01238            (220) Ans.dato: 2009-04-21


                 PURUF                        (730) Indehaver: Peter Degn, Søgårdsvænge 9, 5700 Svendborg, Danmark;
                                              Per Holk Reinertsen, Christiansfeldvej 147, st.tv., 8600 Silkeborg, Dan-
                                              mark
(730) Indehaver: PURLIQ ApS, Blåbærvej 61, 5260 Odense S, Danmark
                                           (511) Klasse 14: Ædle metaller, smykker, slipsnål, manchetknapper.
(511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder maskiner til sepa-
                                           (511) Klasse 18: Læder - læderimitationer samt varer fremstillet af disse
ration og behandling af gylle og husdyrgødning; motorer (ikke til befordrings-
                                           materialer.
midler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmid-
                                           (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
ler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.
                                           (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
(511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning,
køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; rensean-
læg til separation og behandling af spildevand, gylle og husdyrgødning.
(511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn
(ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø
og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
(511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
udvikling af computer hardware og computer software.
(511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skøn-
hedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksom-
hed.
                                                                                1855
2009-07-29                           Dansk Varemærketidende(111) Reg.nr.: VR 2009 02105           (151) Reg.dato: 2009-07-13   (111) Reg.nr.: VR 2009 02109           (151) Reg.dato: 2009-07-13
(210) Ans.nr.: VA 2009 01719           (220) Ans.dato: 2009-06-04   (210) Ans.nr.: VA 2009 01725           (220) Ans.dato: 2009-06-04
                                         (730) Indehaver: Per Holk Reinertsen, Christiansfeldvej 147, st.tv., 8600 Sil-
                                            keborg, Danmark; Peter Degn, Søgårdsvænge 9, 5700 Svendborg, Dan-
                                            mark
                                         (511) Klasse 14: Ædle metaller, smykker, slipsnål, manchetknapper.
                                         (511) Klasse 18: Læder - læderimitationer samt varer fremstillet af disse
(730) Indehaver: Per Holk Reinertsen, Christiansfeldvej 147, st.tv., 8600 Sil-  materialer.
    keborg, Danmark; Peter Degn, Søgårdsvænge 9, 5700 Svendborg, Dan-     (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
    mark                                   (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
(511) Klasse 14: Ædle metaller, smykker, slipsnål, manchetknapper.
(511) Klasse 18: Læder - læderimitationer samt varer fremstillet af disse
materialer.                                   (111) Reg.nr.: VR 2009 02110           (151) Reg.dato: 2009-07-13
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.        (210) Ans.nr.: VA 2009 01467           (220) Ans.dato: 2009-05-09
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.

                                                 Det Interaktive Hospital
(111) Reg.nr.: VR 2009 02106           (151) Reg.dato: 2009-07-13
(210) Ans.nr.: VA 2009 01720           (220) Ans.dato: 2009-06-04   (730) Indehaver: CETREA A/S, Finlandsgade 10, 8200 Århus N, Danmark
                                         (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære appara-
                                         ter og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artik-
                                         ler, suturmaterialer.
                                         (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.
                                         (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
                                         ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
                                         udvikling af computer hardware og computer software.


                                         (111) Reg.nr.: VR 2009 02111           (151) Reg.dato: 2009-07-13
                                         (210) Ans.nr.: VA 2009 01219           (220) Ans.dato: 2009-04-21
(730) Indehaver: Per Holk Reinertsen, Christiansfeldvej 147, st.tv., 8600 Sil-
    keborg, Danmark; Peter Degn, Søgårdsvænge 9, 5700 Svendborg, Dan-
    mark                                               CROWNSPICE
(511) Klasse 14: Ædle metaller, smykker, slipsnål, manchetknapper.
(511) Klasse 18: Læder - læderimitationer samt varer fremstillet af disse    (730) Indehaver: SFK FOOD A/S, Industrivej 29, 8800 Viborg, Danmark
materialer.                                   (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C,
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.            Danmark
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.                   (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede,
                                         frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter,
                                         æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer.
(111) Reg.nr.: VR 2009 02107           (151) Reg.dato: 2009-07-13   (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstat-
(210) Ans.nr.: VA 2009 01722           (220) Ans.dato: 2009-06-04   ning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spis-
                                         eis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddi-
                                         ke, saucer (krydrede), krydderier, råis.
                                         (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn
                                         (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø
                                         og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.


(730) Indehaver: Per Holk Reinertsen, Christiansfeldvej 147, st.tv., 8600 Sil-
                                         (111) Reg.nr.: VR 2009 02112           (151) Reg.dato: 2009-07-13
    keborg, Danmark; Peter Degn, Søgårdsvænge 9, 5700 Svendborg, Dan-
                                         (210) Ans.nr.: VA 2009 01675           (220) Ans.dato: 2009-06-02
    mark
(511) Klasse 14: Ædle metaller, smykker, slipsnål, manchetknapper.
(511) Klasse 18: Læder - læderimitationer samt varer fremstillet af disse                Agro Food Park
materialer.
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
                                         (730) Indehaver: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Udkærsvej 15,
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
                                            Skejby, 8200 Århus N, Danmark
                                         (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs-, garneri- og havebrugsprodukter
                                         samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og
(111) Reg.nr.: VR 2009 02108           (151) Reg.dato: 2009-07-13
                                         grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr,
(210) Ans.nr.: VA 2009 01723           (220) Ans.dato: 2009-06-04
                                         malt.
                                         (511) Klasse 35: Bistand, rådgivning og information vedrørende forretnings-
                                         virksomhed, herunder hjælp til drift, ledelse eller administration af en forret-
                                         ningsvirksomhed.
                                         (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder kur-
                                         sustilrettelæggelse og administration samt andre tiltag vedrørende kompeten-
                                         ceudvikling.
(730) Indehaver: Per Holk Reinertsen, Christiansfeldvej 147, st.tv., 8600 Sil-  (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
    keborg, Danmark; Peter Degn, Søgårdsvænge 9, 5700 Svendborg, Dan-     ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
    mark                                   udvikling af computer software.
(511) Klasse 14: Ædle metaller, smykker, slipsnål, manchetknapper.        (511) Klasse 44: Veterinærvirksomhed, herunder veterinære kontrolopgaver
(511) Klasse 18: Læder - læderimitationer samt varer fremstillet af disse    og sundhedsmæssig rådgivning om forebyggelse samt andre sygdomsregule-
materialer.                                   rende tiltag; rådgivning inden for gartneri, havebrug og landbrug, herunder
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.        planteavl, kvæg, svin, fjerkræ, heste, pelsdyr.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
1856
                                  Dansk Varemærketidende                                2009-07-29(111) Reg.nr.: VR 2009 02113            (151) Reg.dato: 2009-07-13    (111) Reg.nr.: VR 2009 02117            (151) Reg.dato: 2009-07-14
(210) Ans.nr.: VA 2009 01609            (220) Ans.dato: 2009-05-23    (210) Ans.nr.: VA 2009 01175            (220) Ans.dato: 2009-04-17


                  Starfit                                    ESSENTIAL
(730) Indehaver: FIT4FUNKYSTARS ApS, Rødovrevej 323A 3 - 4, 2610 Rødov-        (730) Indehaver: Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
    re, Danmark                                      Japan
(511) Klasse 35: Detailhandel via internettet fra en webshop med modetøj til     (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780
kvinder i store størrelser.                                  København V, Danmark
                                           (511) Klasse 34: Tobak, både behandlet og rå, røgtobak, pibetobak, cigaretter,
                                           skrå, snustobak, cigaretter, cigarer, cigarillos, stoffer til rygning solgt separat
(111) Reg.nr.: VR 2009 02114            (151) Reg.dato: 2009-07-14    eller blandet med tobak, ikke til medicinsk brug, snus, artikler for rygere,
(210) Ans.nr.: VA 2009 00395            (220) Ans.dato: 2009-02-09    herunder absorberende papir til tobakspiber, gasbeholder til cigarettændere,
                                           tobakskrukker, ikke af ædle metaller, tobakspunge, cigaretpapir, hæfter af
                                           cigaretpapir, cigar- og cigaretæsker, ikke af ædle metaller, tændstikker, ikke
                  Rebel                       af ædle metaller; ildfaste sten, tobakspiber, herunder cigaretrør, pibeholdere til
                                           tobakspiber, piberensere, mundstykker til cigarer og cigaretholdere, ikke af
(730) Indehaver: Ghanem Trading Company v/ Abdul Wahab Abbas Ghanem,         ædle metaller, cigaretmundstykker, mundstykker til cigar og cigaretholdere,
    Østergården 2, 2th, 2635 Ishøj, Danmark                    herunder af rav, cigaretrør, lommemaskiner til rulning af cigaretter, askebægre,
(511) Klasse 25: tøj                                 ikke af ædle metaller, cigar- og cigaretetuier, ikke af ædle metaller, cigaretfil-
                                           tre, cigarskærer, holdere til tændstikker, ikke af ædelt metal, snusæsker, ikke
                                           af ædelt metal, lightere, tændstikker.
(111) Reg.nr.: VR 2009 02115            (151) Reg.dato: 2009-07-14    (300) Prioritetsoplysninger:
(210) Ans.nr.: VA 2009 01777            (220) Ans.dato: 2009-06-09    2008-10-31   RU 2008734566 Russiske Føderation


                                           (111) Reg.nr.: VR 2009 02118            (151) Reg.dato: 2009-07-14
                                           (210) Ans.nr.: VA 2009 00903            (220) Ans.dato: 2009-03-23


                                                          GAVIGARD
                                           (730) Indehaver: Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull
                                               HU8 7DS, Storbritannien
                                           (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens
                                               Boulevard 12, 1553 København V, Danmark
(730) Indehaver: Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 Kø-
                                           (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater.
    benhavn Ø, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100
    København Ø, Danmark
                                           (111) Reg.nr.: VR 2009 02119            (151) Reg.dato: 2009-07-14
(511) Klasse 09: Elektroniske publikationer (downloadable), herunder aviser,
                                           (210) Ans.nr.: VA 2008 04704            (220) Ans.dato: 2008-12-04
magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret on-
line eller via multimedienetværk; compactdisks, optagne og downloadabel
computerprogrammer; videokassettebånd og optagne DVD-disks.                             senseicon
(511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger,
plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisitter).
                                           (730) Indehaver: FantasiCo I/S, Søsvinget 32, 2635 Ishøj, Danmark
(511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, inklusive elektronisk forlagsvirksomhed;
                                           (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller
udgivelse af aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger; klubvirksomhed (under-
                                           eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder,
holdning eller undervisning), bogklubvirksomhed (underholdning eller undervis-
                                           smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.
ning), produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og
                                           (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
radioprogrammer til brug på datanetværk; produktion af film og programmer
                                           (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i
lagret på videokassettebånd og DVD-disks.
                                           andre klasser), julepynt.


(111) Reg.nr.: VR 2009 02116            (151) Reg.dato: 2009-07-14
                                           (111) Reg.nr.: VR 2009 02120            (151) Reg.dato: 2009-07-14
(210) Ans.nr.: VA 2009 01694            (220) Ans.dato: 2009-06-03
                                           (210) Ans.nr.: VA 2009 01538            (220) Ans.dato: 2009-05-15


                                                      Arrow Sea Kayaks
                                           (730) Indehaver: NICUS DESIGN ApS, c/o Peter-Nicolai Ilcus, Nyborgvej 84,
                                               5700 Svendborg, Danmark
                                           (511) Klasse 12: Kajakker.
                                           (511) Klasse 42: Design af kajakker.


                                           (111) Reg.nr.: VR 2009 02121            (151) Reg.dato: 2009-07-14
                                           (210) Ans.nr.: VA 2009 01537            (220) Ans.dato: 2009-05-15


                                                         arrow kayaks
                                           (730) Indehaver: NICUS DESIGN ApS, c/o Peter-Nicolai Ilcus, Nyborgvej 84,
                                               5700 Svendborg, Danmark
                                           (511) Klasse 12: Kajakker.
                                           (511) Klasse 42: Design af kajakker.
(730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo
    Alle, 2880 Bagsværd, Danmark
(511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og af
obesitet relaterede sygdomme.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
                                                                                 1857
2009-07-29                         Dansk Varemærketidende(111) Reg.nr.: VR 2009 02122          (151) Reg.dato: 2009-07-15  (111) Reg.nr.: VR 2009 02125            (151) Reg.dato: 2009-07-15
(210) Ans.nr.: VA 2009 01677          (220) Ans.dato: 2009-06-02  (210) Ans.nr.: VA 2008 04837            (220) Ans.dato: 2008-12-17


           LIVING DESIGN                       ACTIVE OUTPUT MANAGEMENT
(730) Indehaver: Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark     (730) Indehaver: VESTAS WIND SYSTEMS A/S, Alsvej 21, 8940 Randers SV,
(511) Klasse 09: Termostater.                            Danmark
(511) Klasse 11: Termostatiske ventiler (dele af varmeinstallationer).    (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10,
                                          1200 København K, Danmark
                                       (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer (downloadable), herunder elektro-
(111) Reg.nr.: VR 2009 02123          (151) Reg.dato: 2009-07-15  niske manualer og instruktionsvejledninger vedrørende blandt andet drift, ser-
(210) Ans.nr.: VA 2009 01679          (220) Ans.dato: 2009-06-02  vice, vedligeholdelse og overvågning af vindmøller og vindkraftanlæg;
                                       (511) Klasse 16: Manualer og instruktionsvejledninger, herunder Manualer og
                                       instruktionsvejledninger vedrørende vindmøller og vindkraftanlæg; vedligehol-
             LIVING ECO                     delsesplaner for vindmøller og vindkraftanlæg.
                                       (511) Klasse 35: Forretningsmæssig administration og ledelse af energiprojek-
(730) Indehaver: Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danmark     ter, herunder vindkraftprojekter og projekter i forbindelse med andre vedvaren-
(511) Klasse 09: Termostater.                        de energikilder; forretningsmæssig administration og kontrol af vindkraftsyste-
(511) Klasse 11: Termostatiske ventiler (dele af varmeinstallationer).    mer, herunder vindmøller, under deres levetid og med henblik på at sikre varig
                                       og størst mulig udnyttelse og udbytte af vindkraftsystemer (vindmøller og
                                       grupper af vindmøller) ved at forudse, identificere og løse problemer angående
(111) Reg.nr.: VR 2009 02124          (151) Reg.dato: 2009-07-15  driften af vindmøller og vindkraftanlæg (grupper af vindmøller) med henblik på
(210) Ans.nr.: VA 2009 01495          (220) Ans.dato: 2009-05-12  at undgå og minimere dødtid (downtime); indsamling og behandling af data og
                                       driftserfaringer i forbindelse med og fra vindkraftsystemer, herunder udarbej-
                                       delse af statistikker over drift og produktion og udarbejdelse af vedligeholdel-
                                       sesplaner og fejldiagnosticeringer.
                                       (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, herunder rådgivningsvirksomhed
                                       vedrørende forsikring af vindmøller og vindkraftanlæg eller af andre energipro-
                                       ducerende kilder.
                                       (511) Klasse 37: Opstilling, konstruktion, installation, drift, service, vedlige-
                                       holdelse og reparation af vindkraftsystemer, herunder vindmøller og vindkraft-
                                       anlæg samt dele og tilbehør til vindmøller og vindkraftanlæg; rådgivning i
                                       forbindelse med og vedrørende opstilling, konstruktion, installation, drift, ser-
                                       vice, vedligeholdelse og reparation af vindkraftsystemer, herunder vindmøller
                                       og vindkraftanlæg samt dele og tilbehør dertil.
                                       (511) Klasse 39: Lagerstyring i relation til reservedele til vindkraftsystemer,
                                       herunder vindmøller.
                                       (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed i forbindelse med
                                       energiprojekter, herunder vindkraftprojekter og projekter i forbindelse med
                                       andre vedvarende energikilder; uddannelses- og undervisningsvirksomhed i
                                       forbindelse med vindkraftsystemer; undervisning af teknikere med henblik på
                                       at give professionel teknisk assistance; arrangement og ledelse af seminarer
                                       og workshops [uddannelse]; etablering af uddannelsesprogrammer og -manu-
                                       aler; sikkerheds- og videnskurser.
                                       (511) Klasse 42: Teknisk bistand vedrørende vindmølle- og vindkraftanlægs-
                                       projekter; rådgivning og bistand i forbindelse med placering, planlægning,
(730) Indehaver: Daloc Futura AB, P.O. Box 43, S-545 21 Töreboda, Sverige  gennemførelse og udvikling af energiprojekter, herunder vindmølle- og vind-
(740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C,      kraftanlægsprojekter; udvikling og test af vindkraftsystemer for andre, herun-
    Danmark                                der vindmøller og vindkraftanlæg og komponenter dertil; gennemførelse af
(511) Klasse 06: Døre samt dele hertil; dørkarme, tærskler samt beslag til  forskningsprojekter for andre; udvikling af nye produkter og koncepter i forbin-
døre; samtlige nævnte varer af metal eller overvejende af metal.       delse med service, reparation og vedligeholdelse af vindkraftsystemer.
(511) Klasse 19: Døre samt dele hertil; dørkarme, tærskler samt beslag til  (511) Klasse 45: Juridisk bistand vedrørende vindmølle- og vindkraftanlægs-
døre; samtlige nævnte varer af ikke-metal.                  projekter; sikkerhedsmæssig overvågning, herunder fjernovervågning af vind-
                                       kraftsystemer, herunder vindmøller og grupper af vindmøller og rapportering af
                                       overvågningsresultater.


                                       (111) Reg.nr.: VR 2009 02126            (151) Reg.dato: 2009-07-15
                                       (210) Ans.nr.: VA 2009 01142            (220) Ans.dato: 2009-04-16


                                                    SCAN BLOK
                                       (730) Indehaver: B.M. CORPORATION A/S, Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg,
                                          Danmark
                                       (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain I/S, Badehusvej 16,
                                          9100 Aalborg, Danmark
                                       (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til
                                       bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af
                                       metal), monumenter (ikke af metal).
1858
                                Dansk Varemærketidende                             2009-07-29(111) Reg.nr.: VR 2009 02127           (151) Reg.dato: 2009-07-15   (111) Reg.nr.: VR 2009 02132           (151) Reg.dato: 2009-07-15
(210) Ans.nr.: VA 2009 01143           (220) Ans.dato: 2009-04-16   (210) Ans.nr.: VA 2009 01148           (220) Ans.dato: 2009-04-16


         SCAN THERMBLOK                             SCAN REPARATIONSBETON
(730) Indehaver: B.M. CORPORATION A/S, Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg,        (730) Indehaver: B.M. CORPORATION A/S, Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg,
   Danmark                                      Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain I/S, Badehusvej 16,     (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain I/S, Badehusvej 16,
   9100 Aalborg, Danmark                               9100 Aalborg, Danmark
(511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til  (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til
bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af   bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af
metal), monumenter (ikke af metal).                        metal), monumenter (ikke af metal).


(111) Reg.nr.: VR 2009 02128           (151) Reg.dato: 2009-07-15   (111) Reg.nr.: VR 2009 02133           (151) Reg.dato: 2009-07-15
(210) Ans.nr.: VA 2009 01144           (220) Ans.dato: 2009-04-16   (210) Ans.nr.: VA 2009 01149           (220) Ans.dato: 2009-04-16


           SCAN ISOBLOK                                      SCAN TEGL
(730) Indehaver: B.M. CORPORATION A/S, Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg,        (730) Indehaver: B.M. CORPORATION A/S, Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg,
   Danmark                                      Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain I/S, Badehusvej 16,     (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain I/S, Badehusvej 16,
   9100 Aalborg, Danmark                               9100 Aalborg, Danmark
(511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til  (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til
bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af   bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af
metal), monumenter (ikke af metal).                        metal), monumenter (ikke af metal).


(111) Reg.nr.: VR 2009 02129           (151) Reg.dato: 2009-07-15   (111) Reg.nr.: VR 2009 02134           (151) Reg.dato: 2009-07-15
(210) Ans.nr.: VA 2009 01145           (220) Ans.dato: 2009-04-16   (210) Ans.nr.: VA 2009 01141           (220) Ans.dato: 2009-04-16


     SCAN UNIVERSALMØRTEL
(730) Indehaver: B.M. CORPORATION A/S, Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg,
   Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain I/S, Badehusvej 16,
   9100 Aalborg, Danmark
(511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til
bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af
metal), monumenter (ikke af metal).                        (730) Indehaver: B.M. CORPORATION A/S, Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg,
                                            Danmark
                                         (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain I/S, Badehusvej 16,
(111) Reg.nr.: VR 2009 02130           (151) Reg.dato: 2009-07-15      9100 Aalborg, Danmark
(210) Ans.nr.: VA 2009 01146           (220) Ans.dato: 2009-04-16   (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til
                                         bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af
         SCAN STØBEBETON                         metal), monumenter (ikke af metal).
                                         (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt.

(730) Indehaver: B.M. CORPORATION A/S, Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg,
   Danmark                                   (111) Reg.nr.: VR 2009 02135           (151) Reg.dato: 2009-07-15
(740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain I/S, Badehusvej 16,     (210) Ans.nr.: VA 2009 01139           (220) Ans.dato: 2009-04-16
   9100 Aalborg, Danmark
(511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til
bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af
metal), monumenter (ikke af metal).


(111) Reg.nr.: VR 2009 02131           (151) Reg.dato: 2009-07-15
(210) Ans.nr.: VA 2009 01147           (220) Ans.dato: 2009-04-16   (730) Indehaver: DN ApS, Bygholm Søpark 9 C, 8700 Horsens, Danmark
                                         (511) Klasse 36: Finansielle tjenesteydelser.

        SCAN VANDSKURING
                                         (111) Reg.nr.: VR 2009 02136           (151) Reg.dato: 2009-07-16
(730) Indehaver: B.M. CORPORATION A/S, Stykgodsvej 7, 9000 Aalborg,        (210) Ans.nr.: VA 2008 03973           (220) Ans.dato: 2008-10-07
   Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain I/S, Badehusvej 16,
   9100 Aalborg, Danmark                                    People Helping People
(511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til
bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af   (730) Indehaver: Christoffer Hendrik Wenlock, Hermodsgade 25, st.th., 2200
metal), monumenter (ikke af metal).                           København N, Danmark; Kimmo K. Leskinen, Toivolantie 47, FI-45410
                                             Utti, Finland
                                         (511) Klasse 09: Optaget og downloadable software.
                                         (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsle-
                                         delse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.
                                         (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
                                         ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
                                         udvikling af computer hardware og computer software.
                                         (511) Klasse 45: Returnering af hittegods, ydelser til beskyttelse af ejendom.
                                                                             1859
2009-07-29                           Dansk Varemærketidende(111) Reg.nr.: VR 2009 02137           (151) Reg.dato: 2009-07-16   (111) Reg.nr.: VR 2009 02141             (151) Reg.dato: 2009-07-16
(210) Ans.nr.: VA 2008 04885           (220) Ans.dato: 2008-12-23   (210) Ans.nr.: VA 2009 01752             (220) Ans.dato: 2009-06-09


              Kasper Tot                              YACHTING-CONNECT
(730) Indehaver: Vestjysk Bank A/S, Torvet 4-5, 7620 Lemvig, Danmark;      (730) Indehaver: Søren Helmer Jensen, Avenue Vert Chasseur 46A, B-1180
   Sparekassen Sjælland, Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk, Danmark            Uccle, Belgien
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-  (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.                            Hellerup, Danmark
                                         (511) Klasse 09: Magnetiske kort, optiske kort, hukommelseskort og elektro-
                                         niske mikroprocessorkort, berøringsfrie eller ikke-berøringsfrie (radiofrekvens,
(111) Reg.nr.: VR 2009 02138           (151) Reg.dato: 2009-07-16   infrarøde eller andet), til engangsbrug eller genopladelige, til forud- eller efter-
(210) Ans.nr.: VA 2008 04853           (220) Ans.dato: 2008-12-18   betaling eller til informationer, og som kan indeholde en eller flere elektroniske
                                         punge, der er gyldige til alle anvendelsesområder; adgangskort til computersy-
                                         stemer og til kontrol af kundekort og brugerkort og rabatkort og loyalitetskort
                                         (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
                                         delse og forretningsadministration; bistand og rådgivning vedrørende forret-
                                         ningsorganisation og forretningsledelse; detailhandel med fiskeriudstyr, be-
                                         klædningsgenstande, radio-, tv- og mobiltelefoniudstyr, hygiejneartikler, skibs-
                                         proviant, fødevarer, drikkevarer, boliginteriør og papirvarer, herunder salg af
                                         sådanne varer via lnternettet eller på postordre; markedsføring, distribution af
                                         vareprøver og reklamemateriale (foldere, prospekter, tryksager, vareprøver),
                                         organisering af kommercielle aktiviteter og kundepleje, rådgivning og informa-
                                         tion vedrørende forretningsvirksomhed; salgsfremmende foranstaltninger af
                                         enhver art og på elektroniske bærere af enhver art, inklusive via kundekort,
                                         kontokort, rabatkort og kundeloyalitetskort og datastyret kommunikationsnet,
                                         herunder Internettet, intranet, mobiltelefoni, radio og tv; reklame, annoncer og
(730) Indehaver: ACOM-MURERFIRMA v/ F. E. Sørensen, Forsythiavej 5, 2640     markedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbreve, tilbud og oplysninger om
    Hedehusene, Danmark                            fordele, herunder via breve, Internettet, intranet, mobiltelefoni, radio og tv;
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirk-   udstedelse af kundekort og brugerkort og rabatkort og loyalitetskort dog ikke
somhed.                                     finansielle betalingskort; salgsfremme, salgsfremstød og reklamevirksomhed,
(591) Farvetekst: Mærket er udført i blå og rød.                 organisering af konkurrencer med kommercielle eller reklamemæssige formål,
                                         herunder til motivering af personale og kunder, inklusive via et datastyret
                                         kommunikationsnet, herunder Internettet, intranet, mobiltelefoni, radio og tv;
(111) Reg.nr.: VR 2009 02139           (151) Reg.dato: 2009-07-16   forretningsmæssig kunderekruttering og -fastholdelsesprogrammer indenfor
(210) Ans.nr.: VA 2009 01765           (220) Ans.dato: 2009-06-09   detailhandel; reklametilbud og særlig salgsfremmende foranstaltninger for an-
                                         dre, organisering og ledelse af forretningsmæssige aktiviteter med henblik på
              BRAPOLLO                       kundepleje, særlig via kundekort, kontokort, rabatkort, kundeloyalitetskort og/
                                         eller via tilgift; indsamling, systematisering og datastyring af forretningsmæs-
                                         sige oplysninger samt administration af datastyrede arkiver.
(730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of   (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
    Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y. 10154, USA           somhed; organisering af betaling for og levering af varer og tjenesteydelser af
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780     enhver art ved hjælp af udstedelse, distribution og tilbagebetaling af værdiku-
    København V, Danmark                           poner, rabatkuponer, billetter, kuponer, taloner samt forudbetalte debet- eller
(511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug.            kreditkort eller alle andre former for betalingsmidler, herunder via computernet-
(300) Prioritetsoplysninger:                           værk; finansielle tjenesteydelser i forbindelse med kreditkort, kundekort, kon-
2009-01-14   US 77/648929 USA                         tokort, rabatkort og kundeloyalitetskort; udstedelse af og betaling for andre
                                         med finansielle kreditkort, kundekort, kontokort, rabatkort og kundeloyalitets-
                                         kort; finansiel virksomhed og finansielle tjenesteydelser til indehavere af kre-
(111) Reg.nr.: VR 2009 02140           (151) Reg.dato: 2009-07-16   ditkort, kundekort, kontokort, rabatkort og kundeloyalitetskort; finansielle tje-
(210) Ans.nr.: VA 2009 01766           (220) Ans.dato: 2009-06-09   nesteydelser i forbindelse med betaling med kreditkort, rabatkort, kontokort,
                                         kundekort og kundeloyalitetskort; udstedelse og finansiel styring af betaling-
              POBRIVNA                       smidler; udstedelse af rejsechecks og akkreditiver.


(730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of   (111) Reg.nr.: VR 2009 02142             (151) Reg.dato: 2009-07-16
    Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y. 10154, USA           (210) Ans.nr.: VA 2009 01769             (220) Ans.dato: 2009-06-09
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780
    København V, Danmark
(511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug.                          SAXAMETRA
(300) Prioritetsoplysninger:
2009-01-27   US 77/657138 USA                         (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of
                                            Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y. 10154, USA
                                         (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780
                                            København V, Danmark
                                         (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug.
                                         (300) Prioritetsoplysninger:
                                         2009-01-29   US 77/659299 USA


                                         (111) Reg.nr.: VR 2009 02143             (151) Reg.dato: 2009-07-16
                                         (210) Ans.nr.: VA 2009 01758             (220) Ans.dato: 2009-06-09


                                                       SAXXIVIBE
                                         (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of
                                            Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y. 10154, USA
                                         (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780
                                            København V, Danmark
                                         (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug.
                                         (300) Prioritetsoplysninger:
                                         2009-01-02   US 77/642671 USA
1860
                                  Dansk Varemærketidende                             2009-07-29(111) Reg.nr.: VR 2009 02144            (151) Reg.dato: 2009-07-16    (111) Reg.nr.: VR 2009 02148          (151) Reg.dato: 2009-07-16
(210) Ans.nr.: VA 2009 01774            (220) Ans.dato: 2009-06-09    (210) Ans.nr.: VA 2009 01653          (220) Ans.dato: 2009-05-28


               GLUALITY
(730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of
    Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y. 10154, USA
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780
    København V, Danmark
(511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug.
(300) Prioritetsoplysninger:
2009-01-02   US 77/642675 USA
                                           (730) Indehaver: Frontløber.dk v/Inger Hærslev, Tranevej 24, Kongsted, 4683
                                              Rønnede, Danmark
(111) Reg.nr.: VR 2009 02145            (151) Reg.dato: 2009-07-16
                                           (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsle-
(210) Ans.nr.: VA 2009 01773            (220) Ans.dato: 2009-06-09
                                           delse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kon-
                                           toropgaver, rådgivning vedrørende forrentningsledelse, forretningsadministra-
               PRIZMETIS                        tion og varetagelse af kontoropgaver.
                                           (511) Klasse 41: Kursus- og foredragsvirksomhed.
                                           (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråtonet og orange.
(730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of
    Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y. 10154, USA
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780
                                           (111) Reg.nr.: VR 2009 02149          (151) Reg.dato: 2009-07-16
    København V, Danmark
                                           (210) Ans.nr.: VA 2009 02037          (220) Ans.dato: 2009-06-30
(511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug.
(300) Prioritetsoplysninger:
2009-01-02   US 77/642682 USA                                        WINGLORE
                                           (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of
(111) Reg.nr.: VR 2009 02146            (151) Reg.dato: 2009-07-16
                                              Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y. 10154, USA
(210) Ans.nr.: VA 2009 02038            (220) Ans.dato: 2009-06-30
                                           (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780
                                              København V, Danmark
                YERVOY                        (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug.
                                           (300) Prioritetsoplysninger:
                                           2009-06-01   US 77/751731 USA
(730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of
    Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y. 10154, USA
(740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780
                                           (111) Reg.nr.: VR 2009 02150          (151) Reg.dato: 2009-07-16
    København V, Danmark
                                           (210) Ans.nr.: VA 2009 02054          (220) Ans.dato: 2009-07-01
(511) Klasse 05: Farmaceutiske præprarater til human brug.
(300) Prioritetsoplysninger:
2009-06-03   US 77/750782 USA                                          XIPIVIX
                                           (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of
(111) Reg.nr.: VR 2009 02147            (151) Reg.dato: 2009-07-16
                                              Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y. 10154, USA
(210) Ans.nr.: VA 2009 00389            (220) Ans.dato: 2009-02-09
                                           (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780
                                              København V, Danmark
                 SunSil                       (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling og forebyggelse af
                                           cancer.
                                           (300) Prioritetsoplysninger:
(730) Indehaver: SUNSIL A/S, Brundtlandparken 2, 6520 Toftlund, Danmark
                                           2009-05-06   US 77/729961 USA
(511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema-
tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen-
ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, appara-
                                           (111) Reg.nr.: VR 2009 02151          (151) Reg.dato: 2009-07-16
ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu-
                                           (210) Ans.nr.: VA 2009 02053          (220) Ans.dato: 2009-07-01
lering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og
gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsauto-
mater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnema-
skiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
                                                           ZIPIVY
(511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning,
                                           (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of
køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.
                                              Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y. 10154, USA
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirk-
                                           (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780
somhed.
                                              København V, Danmark
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
                                           (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug.
ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
                                           (300) Prioritetsoplysninger:
udvikling af computer hardware og computer software.
                                           2009-06-03   US 77/750788 USA
                                                                             1861
2009-07-29                             Dansk Varemærketidende(111) Reg.nr.: VR 2009 02152             (151) Reg.dato: 2009-07-16    (111) Reg.nr.: VR 2009 02153             (151) Reg.dato: 2009-07-16
(210) Ans.nr.: VA 2009 01762             (220) Ans.dato: 2009-06-09    (210) Ans.nr.: VA 2009 00506             (220) Ans.dato: 2009-02-19


          SAILING-CONNECT                                       SAILING CARD
(730) Indehaver: Søren Helmer Jensen, Avenue Vert Chasseur 46A, B-1180         (730) Indehaver: Søren Helmer Jensen, Avenue Vert Chasseur 46A, B-1180
    Uccle, Belgien                                     Uccle, Belgien
(740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900         (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900
    Hellerup, Danmark                                   Hellerup, Danmark
(511) Klasse 09: Magnetiske kort, optiske kort, hukommelseskort og elektro-      (511) Klasse 09: Magnetiske kort, optiske kort, hukommelseskort og elektro-
niske mikroprocessorkort, berøringsfrie eller ikke-berøringsfrie (radiofrekvens,    niske mikroprocessorkort, berøringsfrie eller ikke-berøringsfrie (radiofrekvens,
infrarøde eller andet), til engangsbrug eller genopladelige, til forud- eller efter-  infrarøde eller andet), til engangsbrug eller genopladelige, til forud- eller efter-
betaling eller til informationer, og som kan indeholde en eller flere elektroniske   betaling eller til informationer, og som kan indeholde en eller flere elektroniske
punge, der er gyldige til alle anvendelsesområder; adgangskort til computersy-     punge, der er gyldige til alle anvendelsesområder; adgangskort til computersy-
stemer og til kontrol af kundekort og brugerkort og rabatkort og loyalitetskort    stemer og til kontrol af kundekort og brugerkort og rabatkort og loyalitetskort
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-       (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse og forretningsadministration; bistand og rådgivning vedrørende forret-      delse og forretningsadministration; bistand og rådgivning vedrørende forret-
ningsorganisation og forretningsledelse; detailhandel med fiskeriudstyr, be-      ningsorganisation og forretningsledelse; detailhandel med fiskeriudstyr, be-
klædningsgenstande, radio-, tv- og mobiltelefoniudstyr, hygiejneartikler, skibs-    klædningsgenstande, radio-, tv- og mobiltelefoniudstyr, hygiejneartikler, skibs-
proviant, fødevarer, drikkevarer, boliginteriør og papirvarer, herunder salg af    proviant, fødevarer, drikkevarer, boliginteriør og papirvarer, herunder salg af
sådanne varer via lnternettet eller på postordre; markedsføring, distribution af    sådanne varer via lnternettet eller på postordre; markedsføring, distribution af
vareprøver og reklamemateriale (foldere, prospekter, tryksager, vareprøver),      vareprøver og reklamemateriale (foldere, prospekter, tryksager, vareprøver),
organisering af kommercielle aktiviteter og kundepleje, rådgivning og informa-     organisering af kommercielle aktiviteter og kundepleje, rådgivning og informa-
tion vedrørende forretningsvirksomhed; salgsfremmende foranstaltninger af       tion vedrørende forretningsvirksomhed; salgsfremmende foranstaltninger af
enhver art og på elektroniske bærere af enhver art, inklusive via kundekort,      enhver art og på elektroniske bærere af enhver art, inklusive via kundekort,
kontokort, rabatkort og kundeloyalitetskort og datastyret kommunikationsnet,      kontokort, rabatkort og kundeloyalitetskort og datastyret kommunikationsnet,
herunder Internettet, intranet, mobiltelefoni, radio og tv; reklame, annoncer og    herunder Internettet, intranet, mobiltelefoni, radio og tv; reklame, annoncer og
markedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbreve, tilbud og oplysninger om      markedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbreve, tilbud og oplysninger om
fordele, herunder via breve, Internettet, intranet, mobiltelefoni, radio og tv;    fordele, herunder via breve, Internettet, intranet, mobiltelefoni, radio og tv;
udstedelse af kundekort og brugerkort og rabatkort og loyalitetskort dog ikke     udstedelse af kundekort og brugerkort og rabatkort og loyalitetskort dog ikke
finansielle betalingskort; salgsfremme, salgsfremstød og reklamevirksomhed,      finansielle betalingskort; salgsfremme, salgsfremstød og reklamevirksomhed,
organisering af konkurrencer med kommercielle eller reklamemæssige formål,       organisering af konkurrencer med kommercielle eller reklamemæssige formål,
herunder til motivering af personale og kunder, inklusive via et datastyret      herunder til motivering af personale og kunder, inklusive via et datastyret
kommunikationsnet, herunder Internettet, intranet, mobiltelefoni, radio og tv;     kommunikationsnet, herunder Internettet, intranet, mobiltelefoni, radio og tv;
forretningsmæssig kunderekruttering og -fastholdelsesprogrammer indenfor        forretningsmæssig kunderekruttering og -fastholdelsesprogrammer indenfor
detailhandel; reklametilbud og særlig salgsfremmende foranstaltninger for an-     detailhandel; reklametilbud og særlig salgsfremmende foranstaltninger for an-
dre, organisering og ledelse af forretningsmæssige aktiviteter med henblik på     dre, organisering og ledelse af forretningsmæssige aktiviteter med henblik på
kundepleje, særlig via kundekort, kontokort, rabatkort, kundeloyalitetskort og/    kundepleje, særlig via kundekort, kontokort, rabatkort, kundeloyalitetskort og/
eller via tilgift; indsamling, systematisering og datastyring af forretningsmæs-    eller via tilgift; indsamling, systematisering og datastyring af forretningsmæs-
sige oplysninger samt administration af datastyrede arkiver.              sige oplysninger samt administration af datastyrede arkiver.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-     (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; organisering af betaling for og levering af varer og tjenesteydelser af    somhed; organisering af betaling for og levering af varer og tjenesteydelser af
enhver art ved hjælp af udstedelse, distribution og tilbagebetaling af værdiku-    enhver art ved hjælp af udstedelse, distribution og tilbagebetaling af værdiku-
poner, rabatkuponer, billetter, kuponer, taloner samt forudbetalte debet- eller    poner, rabatkuponer, billetter, kuponer, taloner samt forudbetalte debet- eller
kreditkort eller alle andre former for betalingsmidler, herunder via computernet-   kreditkort eller alle andre former for betalingsmidler, herunder via computernet-
værk; finansielle tjenesteydelser i forbindelse med kreditkort, kundekort, kon-    værk; finansielle tjenesteydelser i forbindelse med kreditkort, kundekort, kon-
tokort, rabatkort og kundeloyalitetskort; udstedelse af og betaling for andre     tokort, rabatkort og kundeloyalitetskort; udstedelse af og betaling for andre
med finansielle kreditkort, kundekort, kontokort, rabatkort og kundeloyalitets-    med finansielle kreditkort, kundekort, kontokort, rabatkort og kundeloyalitets-
kort; finansiel virksomhed og finansielle tjenesteydelser til indehavere af kre-    kort; finansiel virksomhed og finansielle tjenesteydelser til indehavere af kre-
ditkort, kundekort, kontokort, rabatkort og kundeloyalitetskort; finansielle tje-   ditkort, kundekort, kontokort, rabatkort og kundeloyalitetskort; finansielle tje-
nesteydelser i forbindelse med betaling med kreditkort, rabatkort, kontokort,     nesteydelser i forbindelse med betaling med kreditkort, rabatkort, kontokort,
kundekort og kundeloyalitetskort; udstedelse og finansiel styring af betaling-     kundekort og kundeloyalitetskort; udstedelse og finansiel styring af betaling-
smidler; udstedelse af rejsechecks og akkreditiver.                  smidler; udstedelse af rejsechecks og akkreditiver.
1862
                                  Dansk Varemærketidende                              2009-07-29(111) Reg.nr.: VR 2009 02154             (151) Reg.dato: 2009-07-16    (111) Reg.nr.: VR 2009 02156           (151) Reg.dato: 2009-07-16
(210) Ans.nr.: VA 2009 00993             (220) Ans.dato: 2009-03-31    (210) Ans.nr.: VA 2009 01289           (220) Ans.dato: 2009-04-24


           YACHTING CARD
(730) Indehaver: Søren Helmer Jensen, Avenue Vert Chasseur 46A, B-1180
    Uccle, Belgien
(740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900
    Hellerup, Danmark
(511) Klasse 09: Magnetiske kort, optiske kort, hukommelseskort og elektro-
niske mikroprocessorkort, berøringsfrie eller ikke-berøringsfrie (radiofrekvens,
infrarøde eller andet), til engangsbrug eller genopladelige, til forud- eller efter-
betaling eller til informationer, og som kan indeholde en eller flere elektroniske
punge, der er gyldige til alle anvendelsesområder; adgangskort til computersy-
stemer og til kontrol af kundekort og brugerkort og rabatkort og loyalitetskort
(511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
delse og forretningsadministration; bistand og rådgivning vedrørende forret-
ningsorganisation og forretningsledelse; detailhandel med fiskeriudstyr, be-
klædningsgenstande, radio-, tv- og mobiltelefoniudstyr, hygiejneartikler, skibs-
proviant, fødevarer, drikkevarer, boliginteriør og papirvarer, herunder salg af
sådanne varer via lnternettet eller på postordre; markedsføring, distribution af    (730) Indehaver: TRYGVESTA FORSIKRING A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750
vareprøver og reklamemateriale (foldere, prospekter, tryksager, vareprøver),         Ballerup, Danmark
organisering af kommercielle aktiviteter og kundepleje, rådgivning og informa-     (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
tion vedrørende forretningsvirksomhed; salgsfremmende foranstaltninger af       somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
enhver art og på elektroniske bærere af enhver art, inklusive via kundekort,      (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arran-
kontokort, rabatkort og kundeloyalitetskort og datastyret kommunikationsnet,      gering af rejser.
herunder Internettet, intranet, mobiltelefoni, radio og tv; reklame, annoncer og    (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse
markedsføring, herunder udsendelse af nyhedsbreve, tilbud og oplysninger om      af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at
fordele, herunder via breve, Internettet, intranet, mobiltelefoni, radio og tv;    efterkomme individuelle behov.
udstedelse af kundekort og brugerkort og rabatkort og loyalitetskort dog ikke     (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, cyklamen, grøn, orange og blå
finansielle betalingskort; salgsfremme, salgsfremstød og reklamevirksomhed,
organisering af konkurrencer med kommercielle eller reklamemæssige formål,
herunder til motivering af personale og kunder, inklusive via et datastyret      (111) Reg.nr.: VR 2009 02157           (151) Reg.dato: 2009-07-16
kommunikationsnet, herunder Internettet, intranet, mobiltelefoni, radio og tv;     (210) Ans.nr.: VA 2009 01293           (220) Ans.dato: 2009-04-24
forretningsmæssig kunderekruttering og -fastholdelsesprogrammer indenfor
detailhandel; reklametilbud og særlig salgsfremmende foranstaltninger for an-
dre, organisering og ledelse af forretningsmæssige aktiviteter med henblik på
kundepleje, særlig via kundekort, kontokort, rabatkort, kundeloyalitetskort og/
eller via tilgift; indsamling, systematisering og datastyring af forretningsmæs-
sige oplysninger samt administration af datastyrede arkiver.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virk-
somhed; organisering af betaling for og levering af varer og tjenesteydelser af
enhver art ved hjælp af udstedelse, distribution og tilbagebetaling af værdiku-
poner, rabatkuponer, billetter, kuponer, taloner samt forudbetalte debet- eller
kreditkort eller alle andre former for betalingsmidler, herunder via computernet-
værk; finansielle tjenesteydelser i forbindelse med kreditkort, kundekort, kon-
tokort, rabatkort og kundeloyalitetskort; udstedelse af og betaling for andre
med finansielle kreditkort, kundekort, kontokort, rabatkort og kundeloyalitets-
kort; finansiel virksomhed og finansielle tjenesteydelser til indehavere af kre-
ditkort, kundekort, kontokort, rabatkort og kundeloyalitetskort; finansielle tje-
nesteydelser i forbindelse med betaling med kreditkort, rabatkort, kontokort,
kundekort og kundeloyalitetskort; udstedelse og finansiel styring af betaling-
smidler; udstedelse af rejsechecks og akkreditiver.


(111) Reg.nr.: VR 2009 02155             (151) Reg.dato: 2009-07-16
(210) Ans.nr.: VA 2009 01295             (220) Ans.dato: 2009-04-24
                                            (730) Indehaver: TRYGVESTA FORSIKRING A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750
                                                Ballerup, Danmark
                                            (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
                                            somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
                                            (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, opbevaring af varer, arrangering af
(730) Indehaver: TRYGVESTA FORSIKRING A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750          rejser.
    Ballerup, Danmark                                (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-     af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.                           efterkomme individuelle behov.
(511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arran-      (591) Farvetekst: Mærket er udført i grålige nuancer
gering af rejser.
(511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse
af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at
efterkomme individuelle behov.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og orange
                                                                               1863
2009-07-29                            Dansk Varemærketidende(111) Reg.nr.: VR 2009 02158            (151) Reg.dato: 2009-07-16    (111) Reg.nr.: VR 2009 02161            (151) Reg.dato: 2009-07-16
(210) Ans.nr.: VA 2009 01805            (220) Ans.dato: 2009-06-11    (210) Ans.nr.: VA 2009 01795            (220) Ans.dato: 2009-06-10


              JLE Design                                        FlexTop
(730) Indehaver: JLE Design/Simovis v/Jacob Leth- Espensen, Rimmersvej       (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark
    36, Gl. Rye, 8680 Ry, Danmark                        (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo
(511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsle-         Alle, 2880 Bagsværd, Danmark
delse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kon-    (511) Klasse 05: Præfyldte hypodermiske engangssprøjter indeholdende far-
toropgaver.                                     maceutiske præparater til behandling af diabetes eller til behandling af vækst-
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirk-     hormonmangel.
somhed.                                       (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, nemlig hypodermiske
(511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-     sprøjter.
ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
udvikling af computer hardware og computer software.
                                          (111) Reg.nr.: VR 2009 02162            (151) Reg.dato: 2009-07-17
                                          (210) Ans.nr.: VA 2009 01557            (220) Ans.dato: 2009-05-18
(111) Reg.nr.: VR 2009 02159            (151) Reg.dato: 2009-07-16
(210) Ans.nr.: VA 2009 00984            (220) Ans.dato: 2009-03-30
                                                           Keypoint
                 Samer                       (730) Indehaver: KEYPOINT ApS, C.F. Richs Vej 17, 2000 Frederiksberg,
                                             Danmark
(730) Indehaver: BECHRISTENSEN ApS, Strandvejen 724, 2930 Klampen-         (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; rådgivning
    borg, Danmark                                vedrørende forretningsledelse; rådgivning vedrørende forretningsorganisation.
(740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET LOWZOW & MONBERG,
    Dronningens Tværgade 30, 3., 1302 København K, Danmark
(511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller   (111) Reg.nr.: VR 2009 02163            (151) Reg.dato: 2009-07-17
eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder,  (210) Ans.nr.: VA 2009 01114            (220) Ans.dato: 2009-04-15
smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
                                                           Bolig2tal
(111) Reg.nr.: VR 2009 02160            (151) Reg.dato: 2009-07-16    (730) Indehaver: ITR-DATA A/S, Frejasvej 1, 3600 Frederikssund, Danmark
(210) Ans.nr.: VA 2009 01785            (220) Ans.dato: 2009-06-10    (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
                                          ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og
                                          udvikling af computer hardware og computer software.


                                          (111) Reg.nr.: VR 2009 02164            (151) Reg.dato: 2009-07-17
                                          (210) Ans.nr.: VA 2009 01856            (220) Ans.dato: 2009-06-15


                                                          ZELESSE
                                          (730) Indehaver: ITALFARMACO, S.A., San Rafael, no. 3, Polígono Industrial
                                              de Alcobendas, ES-28108 Alcobendas, Madrid, Spanien
                                          (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10,
                                              1200 København K, Danmark
                                          (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til gynækologiske formål.


                                          (111) Reg.nr.: VR 2009 02165            (151) Reg.dato: 2009-07-17
                                          (210) Ans.nr.: VA 2009 01824            (220) Ans.dato: 2009-06-12


                                                          ArtNature
                                          (730) Indehaver: FELDBORG A/S, Torpegårdsvej 8, 5792 Årslev, Danmark
                                          (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer,
                                          gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner.
                                          (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme
                                          og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål,
                                          ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug),
                                          glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser.
                                          (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn
                                          (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø
(730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark        og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
(740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo
    Alle, 2880 Bagsværd, Danmark
(511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af diabetes og af
obesitet relatede sygdomme.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver.
1864
                                 Dansk Varemærketidende                             2009-07-29(111) Reg.nr.: VR 2009 02166            (151) Reg.dato: 2009-07-17    (111) Reg.nr.: VR 2009 02170           (151) Reg.dato: 2009-07-17
(210) Ans.nr.: VA 2009 01804            (220) Ans.dato: 2009-06-10    (210) Ans.nr.: VA 2009 01332           (220) Ans.dato: 2009-04-29


               Lucie Kaas                                 Ecouture by Lund
(730) Indehaver: Lucie Kaas I/S, c/o Esben Gravlev Rasmussen, Finsensvej      (730) Indehaver: Ecouture by Lund v/Johanne Emilie Helger Lund, Lindetsvej
    58. 4.tv., 2000 Frederiksberg, Danmark                       6, Østermarie, 3751 Østermarie, Danmark
(511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller   (511) Klasse 14: smykker
eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder,  (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klas-
smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.               ser, senge- og bordtæpper, pudebetræk.
(511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse     (511) Klasse 25: Design og produktion af: Beklædningsgenstande, fodtøj og
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejse-  hovedbeklædning.
tasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
                                          (111) Reg.nr.: VR 2009 02171           (151) Reg.dato: 2009-07-17
                                          (210) Ans.nr.: VA 2009 01883           (220) Ans.dato: 2009-06-17
(111) Reg.nr.: VR 2009 02167            (151) Reg.dato: 2009-07-17
(210) Ans.nr.: VA 2009 01861            (220) Ans.dato: 2009-06-15
(730) Indehaver: Calculus Consult v/Kim Kruse, Nordre Strandvej 60 D, Høj-
    strup, 3000 Helsingør, Danmark
(511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsle-
delse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kon-
toropgaver.
(511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virk-
somhed, ejendomsmæglervirksomhed.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i Orange figur og gråtonet tekst.


(111) Reg.nr.: VR 2009 02168            (151) Reg.dato: 2009-07-17
(210) Ans.nr.: VA 2009 01895            (220) Ans.dato: 2009-06-17
                                          (730) Indehaver: Ejvind Sørensen, Månebakken 11, Fløng, 2640 Hedehusene,
                                              Danmark
                                          (740/750) Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 15, 1.th., 2800
                                              Kongens Lyngby, Danmark
                                          (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal;
                                          ikke elektriske kabler og tråd af metal; kleinsmedearbejder, isenkramvarer af
                                          metal; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; murbindere og murarmering
                                          af metal.
                                          (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til
                                          bygningsbrug; transportable bygninger (ikke af metal); murbindere og murar-
(730) Indehaver: GARTNERIET BREDSKOV I/S, Gartnervænget 33, 5240          mering (ikke af metal).
    Odense NØ, Danmark
(511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn
(ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø  (111) Reg.nr.: VR 2009 02172           (151) Reg.dato: 2009-07-17
og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.        (210) Ans.nr.: VA 2008 03127           (220) Ans.dato: 2008-08-13
(591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (Pantone og sort).
                                                      Forum Roskilde
(111) Reg.nr.: VR 2009 02169            (151) Reg.dato: 2009-07-17
(210) Ans.nr.: VA 2009 01876            (220) Ans.dato: 2009-06-16    (730) Indehaver: ROSKILDE-HALLERNE S.M.B.A., Møllehusvej 15, 4000
                                             Roskilde, Danmark
                                          (740/750) Fuldmægtig: SIRIUS advokater I/S, Holmens Kanal 7, 1060 Køben-
                                             havn K, Danmark
                                          (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed


                                          (111) Reg.nr.: VR 2009 02173           (151) Reg.dato: 2009-07-17
                                          (210) Ans.nr.: VA 2008 03902           (220) Ans.dato: 2008-10-03

(730) Indehaver: Kia Motors Corporation, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul
    137-938, Sydkorea
(740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900
    Hellerup, Danmark
(511) Klasse 12: Befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands,
herunder personbiler, lastbiler, busser, minibusser, firehjulstrækkere (biler),
varevogne, minibusser
(591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort.                 (730) Indehaver: RADIUS KOMMUNIKATION A/S, Sankt Annæ Plads 13, 4.,
                                              1250 København K, Danmark
                                          (511) Klasse 41: Sportsarrangementer.
                                                                              1865
2009-07-29                             Dansk Varemærketidende(111) Reg.nr.: VR 2009 02174            (151) Reg.dato: 2009-07-17    (111) Reg.nr.: VR 2009 02177             (151) Reg.dato: 2009-07-17
(210) Ans.nr.: VA 2008 04693            (220) Ans.dato: 2008-12-04    (210) Ans.nr.: VA 2009 01739             (220) Ans.dato: 2009-06-08


                                                            Pauxem
                                           (730) Indehaver: ASPIROS ApS, Symbion Sciencepark, Fruebjergvej 3, 2100
                                               København Ø, Danmark
                                           (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotogra-
                                           fiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøje-
                                           med, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmid-
                                           ler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til lev-
                                           nedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål.
                                           (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj,
                                           præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer,
                                           æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler.
                                           (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitæ-
                                           re præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug,
                                           næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplom-
                                           bering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af ska-
                                           dedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler.
                                           (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn
                                           (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø
                                           og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.


(730) Indehaver: VILHELM ApS, Ankersvej 8, 8722 Hedensted, Danmark          (111) Reg.nr.: VR 2009 02178             (151) Reg.dato: 2009-07-20
(511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme        (210) Ans.nr.: VA 2009 01900             (220) Ans.dato: 2009-06-17
og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål,
ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug),
glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser; drikkedunke.                       VIRR
(511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klas-
ser, senge- og bordtæpper.                              (730) Indehaver: BELVEDERE SCANDINAVIA A/S, Generatorvej 6 A, 3., 2730
(511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i       Herlev, Danmark
andre klasser), julepynt; badebolde; freesbees.                    (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780
(591) Farvetekst: Mærket er udført i turkis og hvid.                     København V, Danmark
                                           (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

(111) Reg.nr.: VR 2009 02175            (151) Reg.dato: 2009-07-17
(210) Ans.nr.: VA 2008 04767            (220) Ans.dato: 2008-12-17    (111) Reg.nr.: VR 2009 02179             (151) Reg.dato: 2009-07-20
                                           (210) Ans.nr.: VA 2009 01904             (220) Ans.dato: 2009-06-18
                 ICEFAXI
                                                          EASTPORT
(730) Indehaver: Teigar Rideudstyr I/S,v/Sofie og Vibeke Jensen, Kirkedalsvej
    6, Vedslet, 8732 Hovedgård, Danmark                      (730) Indehaver: EASTPORT ApS, Store Torv 15, 2.tv., 8000 Århus C, Dan-
(511) Klasse 18: Hovedtøj, grimer (dele af seletøj), træktove til dyr, sadler,        mark
klokker/boots til heste, sadeltilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), dække-    (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj,
ner til dyr.                                     præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer,
                                           æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler.
                                           (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser,
(111) Reg.nr.: VR 2009 02176            (151) Reg.dato: 2009-07-17    tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til
(210) Ans.nr.: VA 2009 01814            (220) Ans.dato: 2009-06-11    papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler,
                                           skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis-
                 4-PLUS                        ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke
                                           indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
                                           (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme
(730) Indehaver: DAIMLER BILER A/S, Ådalsvej 54, 2970 Hørsholm, Danmark        og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål,
(740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900         ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug),
    Hellerup, Danmark                               glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser.
(511) Klasse 12: Køretøjer og befordringsmidler til brug på land, i vandet og i
luften.
(511) Klasse 35: Detailhandel- og engroshandel tillige via internettet af køretø-
jer og befordringsmidler og dele og tilbehør hertil.
(511) Klasse 37: Reparation og vedligeholdelse af køretøjer og befordringsmid-
ler, herunder drift af autoværksteder.
1866
                                Dansk Varemærketidende                              2009-07-29(111) Reg.nr.: VR 2009 02180           (151) Reg.dato: 2009-07-20
(210) Ans.nr.: VA 2008 04641           (220) Ans.dato: 2008-12-02   (111) Reg.nr.: VR 2009 02183           (151) Reg.dato: 2009-07-20
                                         (210) Ans.nr.: VA 2009 01173           (220) Ans.dato: 2009-04-18


                                                           Grip
                                         (730) Indehaver: Yun Biao Lu, Asser Rigsvej 12, 4400 Kalundborg, Danmark
                                         (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.


                                         (111) Reg.nr.: VR 2009 02184           (151) Reg.dato: 2009-07-20
(730) Indehaver: STAERMOSE INDUSTRY A/S, Aahavevej 13, 8300 Odder,        (210) Ans.nr.: VA 2009 01870           (220) Ans.dato: 2009-06-16
    Danmark
(740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, Dan-
    mark
(511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal,
transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke
elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal,
metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm;
aftagelige isoleringskapper af metal for plade-varmevekslere; tynde stålplader
til afdækning og inddækning; kabinetter af metal; facadekassetter af metal;
beslag af metal (byggemateriale); laserforarbejdede stålplader.
(511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i
halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isole-
ringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal; tekniske termiske isolerings-
komponenter af polyurethan; tekniske termiske isoleringskomponenter af mi-
neraluld; tekniske termiske isoleringskomponenter af metal.
(511) Klasse 19: Polyurethan-komponenter og plader i form af støbte panelpla-
der og målerbrønde (byggematerialer ikke af metal).
(511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirk-
somhed.(111) Reg.nr.: VR 2009 02181           (151) Reg.dato: 2009-07-20
(210) Ans.nr.: VA 2009 01786           (220) Ans.dato: 2009-06-09
                                         (730) Indehaver: Dansk Textil & Beklædning, Birk Centerpark 38, 7400 Her-
                TAMAR                          ning, Danmark
                                         (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000
                                             Århus C, Danmark
(730) Indehaver: Gajane KB, Box 27085, SE-102 51 Stockholm, Sverige
                                         (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsle-
(511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker.
                                         delse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver,
                                         online-annoncering på et computernetværk, indhentning af forretningsoplys-
                                         ninger, indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser, kommer-
(111) Reg.nr.: VR 2009 02182           (151) Reg.dato: 2009-07-20
                                         ciel information og rådgivning til kunder, organisering af varemesser med
(210) Ans.nr.: VA 2009 01803           (220) Ans.dato: 2009-06-10
                                         kommercielle eller reklamemæssige formål, søgning efter sponsorater, forret-
                                         nings- og marketingundersøgelser, markedsundersøgelser, auktionsvirksom-
                                         hed, kommerciel administration ved licensiering af andres varer og tjeneste-
                                         ydelser.
                                         (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arran-
                                         gering af rejser, arrangering af sightseeings, arrangering af udflugter, rundtu-
                                         re, transport af rejsende.
                                         (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; under-
                                         holdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; aka-
                                         demier (undervisning), arrangering og ledelse af konferencer, herunder konfe-
                                         rencer med forretnings- og afsætningsmæssigt sigte, arrangering og ledelse af
                                         symposier med forretnings- og afsætningsmæssig sigte, arrangering og ledel-
                                         se af seminarer, arrangering og ledelse af workshops, information om under-
                                         holdning, organisering af shows, information om undervisning, planlægning af
                                         fester for andre, arrangering og produktion af modeopvisninger og mode-
                                         shows, produktion af TV-programmer og film, fjernsynsunderholdning og radio-
                                         programmer, elektronisk desktop publicering, fotografering, arrangering af
                                         skønhedskonkurrencer; nyhedsformidling.
                                         (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forsk-
                                         ning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning; design og
                                         udvikling af computer hardware og computer software; teknologisk rådgivning
                                         og bistand i forbindelse med CSR (corporate social responsibility); miljørådgiv-
                                         ning.
                                         (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse
                                         af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at
                                         efterkomme individuelle behov.

(730) Indehaver: Pushy Mums DK, c/o Lise Brøndum Andersen, Peter Holms
    Vej 17, st. dør 3, 2450 København SV, Danmark
(511) Klasse 16: Tryksager; brochure, visitkort.
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande.
(511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed og sportsarrangementer, herunder
motionshold for mødre med barnevogn.
(511) Klasse 44: Sundheds- og skønshedspleje af mennesker, herunder spe-
cielt mødre.
(591) Farvetekst: Logoet er udført i sort streg-tegning med rødt hjerte.
                                                                             1867
2009-07-29                             Dansk Varemærketidende(111) Reg.nr.: VR 2009 02185            (151) Reg.dato: 2009-07-20    (111) Reg.nr.: VR 2009 02189           (151) Reg.dato: 2009-07-20
(210) Ans.nr.: VA 2009 02076            (220) Ans.dato: 2009-07-03    (210) Ans.nr.: VA 2009 01887           (220) Ans.dato: 2009-06-16
(730) Indehaver: Ditas A.m.b.A., Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, Dan-
    mark                                     (730) Indehaver: Dyrlægerne Himmerland A/S, Smedevej 40, 9500 Hobro,
(740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C,             Danmark
    Danmark                                    (511) Klasse 44: veterinærvirksomhed, sundhedspleje af dyr.
(511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal;    (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråt, gult, grønt, lyseblåt og mørkeblåt.
transportable bygninger af metal; ikke-elektriske kabler og tråd af metal;
klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; varer af metal ikke
indeholdt i andre klasser; malm.
(511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning,
køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer
(511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til
bygningsbrug; transportable bygninger (ikke af metal).


(111) Reg.nr.: VR 2009 02186            (151) Reg.dato: 2009-07-20
(210) Ans.nr.: VA 2008 03678            (220) Ans.dato: 2008-09-17
(730) Indehaver: DANPHONE A/S, Fabriksvej 4, 9490 Pandrup, Danmark
(511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinema-
tografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumen-
ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, appara-
ter og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regu-
lering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og
gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsauto-
mater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnema-
skiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
(591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort


(111) Reg.nr.: VR 2009 02187            (151) Reg.dato: 2009-07-20
(210) Ans.nr.: VA 2009 01930            (220) Ans.dato: 2009-06-20


                  Clacci
(730) Indehaver: Gitte Petersen, Vangen 41, 9400 Nørresundby, Danmark
(511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller
eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder,
smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.
(511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
(511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.


(111) Reg.nr.: VR 2009 02188            (151) Reg.dato: 2009-07-20
(210) Ans.nr.: VA 2008 03522            (220) Ans.dato: 2008-09-09


              Indre Mission
(730) Indehaver: Indre Mission, Korskærvej 25, 7000 Fredericia, Danmark
(511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arran-
gering af rejser.
(511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, under-
holdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.
(511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering.
(500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse.
1868
Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger
                      Dansk Varemærketidende  2009-07-29
     Varemærker og fællesmærker
     Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger
    VA 2008 01292
    VA 2008 01333
    VA 2008 01934
    VA 2008 02220
    VA 2008 02403
    VA 2008 02718
    VA 2008 02937
    VA 2008 03502
    VA 2008 03668
    VA 2009 00953
    VA 2009 01386
                                     1869
Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold
    2009-07-29                         Dansk Varemærketidende                                          (111) Reg.nr.: VR 2009 00708
     Varemærker og fællesmærker                        (730) Indehaver: PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S, Hovedgaden 451B, 2640
     Tilførsler af registreringer                           Hedehusene, Danmark
                                          (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Abel & Skovgård Larsen, Amaliegade
                                              13, 1256 København K, Danmark     Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagts-
     forhold

    (111) Reg.nr.: VR 2000 04318
    (730) Indehaver: NATURLIGVIS F&J A/S, Gadevangen 62, 2800 Kongens
       Lyngby, Danmark


    (111) Reg.nr.: VR 2008 04087
    (730) Indehaver: Zendesk, Inc., 107 South Street, #3A, Boston, MA 02111,
        USA
    (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900
        Hellerup, Danmark


    (111) Reg.nr.: VR 2007 02687
    (730) Indehaver: Chiroform ApS, Tingvej 7, 8800 Viborg, Danmark
    (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C,
        Danmark


    (111) Reg.nr.: VR 1930 00863
    (730) Indehaver: Gillette U.K. Limited, Gillette Corner, Great West Road,
       Isleworth, Middlesex, Storbritannien
    (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 Køben-
       havn V, Danmark


    (111) Reg.nr.: VR 1982 03770
    (730) Indehaver: PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S, Hovedgaden 451B, 2640
        Hedehusene, Danmark
    (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Abel & Skovgård Larsen, Amaliegade
        13, 1256 København K, Danmark


    (111) Reg.nr.: VR 1992 03353
    (730) Indehaver: PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S, Hovedgaden 451B, 2640
        Hedehusene, Danmark
    (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Abel & Skovgård Larsen, Amaliegade
        13, 1256 København K, Danmark


    (111) Reg.nr.: VR 1993 08606
    (730) Indehaver: PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S, Hovedgaden 451B, 2640
        Hedehusene, Danmark
    (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Abel & Skovgård Larsen, Amaliegade
        13, 1256 København K, Danmark


    (111) Reg.nr.: VR 1994 02822
    (730) Indehaver: PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S, Hovedgaden 451B, 2640
        Hedehusene, Danmark
    (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Abel & Skovgård Larsen, Amaliegade
        13, 1256 København K, Danmark


    (111) Reg.nr.: VR 1999 02697
    (730) Indehaver: PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S, Hovedgaden 451B, 2640
        Hedehusene, Danmark
    (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Abel & Skovgård Larsen, Amaliegade
        13, 1256 København K, Danmark


    (111) Reg.nr.: VR 2000 00951
    (730) Indehaver: PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S, Hovedgaden 451B, 2640
        Hedehusene, Danmark
    (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Abel & Skovgård Larsen, Amaliegade
        13, 1256 København K, Danmark


    (111) Reg.nr.: VR 2000 00952
    (730) Indehaver: PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S, Hovedgaden 451B, 2640
        Hedehusene, Danmark
    (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Abel & Skovgård Larsen, Amaliegade
        13, 1256 København K, Danmark
    1870
Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning
                                     Dansk Varemærketidende  2009-07-29
     Varemærker og fællesmærker
     Tilførsler til registreringer

     Klasse- og varefortegnelse efter begræns-
     ning, herunder begrænsning efter indsi-
     gelse eller efter deling

    (111) Reg.nr.: VR 2009 01215
    (511) Klasse 09: Nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og
    optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning,
    måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instru-
    menter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller
    kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af
    lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og meka-
    nismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og
    databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; Cd'er, Cd-rom'er. Dvd'er, data-
    bærende digitale medier.
    (511) Klasse 16: Tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; instruktions- og
    undervisningsmateriale (dog ikke apparater); tryktyper; klichéer; bøger til
    undervisningsformål.
    (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sports-
    arrangementer og kulturelle arrangementer; udgivelses- og forlagsvirksomhed,
    online udgivelses- og forlagsvirksomhed, uddannelses- og undervisnings-
    virksomhed, online publikation.


    (111) Reg.nr.: VR 2007 02594
    (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse
    materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejse-
    tasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer,
    tasker, rygsække, punge, dokumentmapper.
    (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning incl.
    bælter, tørklæder og handsker.
    (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved
    forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af
    kontoropgaver, engros- og detailhandel med lædervarer.


    (111) Reg.nr.: VR 1999 01985
    (511) Klasse 44: Tandlægevirksomhed.


    (111) Reg.nr.: VR 2009 00611
    (511) Klasse 20: Lænestole, sofaer og fodskamler.
                                                    1871
Fornyede registreringer
    2009-07-29           Dansk Varemærketidende                          VR 1989 07655
     Varemærker og fællesmærker        VR 1989 07684
     Fornyede registreringer          VR 1989 07741
                          VR 1989 07789
                          VR 1989 07980
                          VR 1989 08030
                          VR 1989 08188
                          VR 1989 08238
                          VR 1990 00118
                          VR 1999 00066
                          VR 1999 00139
                          VR 1999 00453
    VR 1939 00955                VR 1999 02532
    VR 1959 01696                VR 1999 02539
    VR 1959 01725                VR 1999 02540
    VR 1959 01754                VR 1999 02541
    VR 1959 02159                VR 1999 02547
    VR 1959 02202                VR 1999 02593
    VR 1959 02413                VR 1999 02594
    VR 1969 02072                VR 1999 02595
    VR 1969 02643                VR 1999 02659
    VR 1969 02859                VR 1999 02663
    VR 1969 03052                VR 1999 02721
    VR 1969 03148                VR 1999 02851
    VR 1969 03231                VR 1999 02958
    VR 1969 03413                VR 1999 03157
    VR 1979 01375                VR 1999 03303
    VR 1979 02356                VR 1999 03339
    VR 1979 02360                VR 1999 03378
    VR 1979 02368                VR 1999 03462
    VR 1979 02371                VR 1999 03463
    VR 1979 02377                VR 1999 03582
    VR 1979 02473                VR 1999 03857
    VR 1979 02635                VR 1999 03921
    VR 1979 02750                VR 1999 03969
    VR 1979 02978                VR 1999 03977
    VR 1979 03283                VR 1999 03992
    VR 1979 03285                VR 1999 04002
    VR 1979 03397                VR 1999 04036
    VR 1979 03437                VR 1999 04040
    VR 1979 03492                VR 1999 04050
    VR 1979 03532                VR 1999 04160
    VR 1979 03549                VR 1999 04216
    VR 1979 03561                VR 1999 04240
    VR 1979 03604                VR 1999 04242
    VR 1979 03635                VR 1999 04264
    VR 1979 03761                VR 1999 04282
    VR 1980 00119                VR 1999 04313
    VR 1989 04232                VR 1999 04318
    VR 1989 04404                VR 1999 04323
    VR 1989 04428                VR 1999 04357
    VR 1989 04555                VR 1999 04380
    VR 1989 04603                VR 1999 04385
    VR 1989 04604                VR 1999 04524
    VR 1989 04648                VR 1999 04576
    VR 1989 04687                VR 1999 04609
    VR 1989 04689                VR 2000 00269
    VR 1989 04877                VR 2000 00341
    VR 1989 04925
    VR 1989 04947
    VR 1989 05017
    VR 1989 05028
    VR 1989 05049
    VR 1989 05103
    VR 1989 05104
    VR 1989 05159
    VR 1989 05231
    VR 1989 05310
    VR 1989 05681
    VR 1989 05844
    VR 1989 06073
    VR 1989 06267
    VR 1989 06279
    VR 1989 06326
    VR 1989 06371
    VR 1989 06466
    VR 1989 06650
    VR 1989 06656
    VR 1989 06758
    VR 1989 06857
    VR 1989 06895
    VR 1989 07002
    VR 1989 07093
    VR 1989 07143
    VR 1989 07178    1872
Udslettede registreringer
                    Dansk Varemærketidende    2009-07-29                          VR 1978 03624
     Varemærker og fællesmærker        VR 1978 03626
     Udslettede registreringer         VR 1978 03630
                          VR 1978 03632
                          VR 1978 03639
                          VR 1978 03643
                          VR 1978 03659
                          VR 1978 03661
                          VR 1978 03670
                          VR 1978 03671
                          VR 1978 03672
                          VR 1978 03686
    FR 1998 00011                VR 1978 03692
    VG 1961 00085                VR 1978 03707
    VR 1898 00187                VR 1978 03711
    VR 1917 00332                VR 1978 03717
    VR 1918 00549                VR 1978 03727
    VR 1918 00558                VR 1978 03733
    VR 1918 00605                VR 1978 03744
    VR 1938 01078                VR 1978 03750
    VR 1948 01513                VR 1978 03756
    VR 1948 01555                VR 1978 03762
    VR 1948 01616                VR 1978 03764
    VR 1958 02166                VR 1978 03776
    VR 1958 02181                VR 1978 03780
    VR 1958 02184                VR 1978 03787
    VR 1958 02218                VR 1978 03803
    VR 1958 02219                VR 1979 01174
    VR 1958 02248                VR 1988 01982
    VR 1958 02267                VR 1988 03353
    VR 1958 02271                VR 1988 03599
    VR 1958 02272                VR 1988 03616
    VR 1958 02280                VR 1988 03698
    VR 1958 02297                VR 1988 03721
    VR 1958 02298                VR 1988 03722
    VR 1958 02305                VR 1988 03767
    VR 1958 02310                VR 1988 03772
    VR 1958 02316                VR 1988 03773
    VR 1958 02317                VR 1988 03775
    VR 1958 02353                VR 1988 03779
    VR 1958 02366                VR 1988 03784
    VR 1967 03496                VR 1988 03785
    VR 1968 02923                VR 1988 03795
    VR 1968 02933                VR 1988 03797
    VR 1968 02941                VR 1988 03798
    VR 1968 02950                VR 1988 03807
    VR 1968 02954                VR 1988 03809
    VR 1968 02959                VR 1988 03812
    VR 1968 02962                VR 1988 03813
    VR 1968 02970                VR 1988 03815
    VR 1968 02971                VR 1988 03825
    VR 1968 02972                VR 1988 03830
    VR 1968 02986                VR 1988 03832
    VR 1968 02987                VR 1988 03838
    VR 1968 02995                VR 1988 03874
    VR 1968 03000                VR 1988 03875
    VR 1968 03005                VR 1988 03883
    VR 1968 03034                VR 1988 03891
    VR 1968 03069                VR 1988 03892
    VR 1968 03071                VR 1988 03894
    VR 1968 03086                VR 1988 03899
    VR 1968 03097                VR 1988 03904
    VR 1968 03136                VR 1988 03905
    VR 1968 03144                VR 1988 03907
    VR 1968 03156                VR 1988 03910
    VR 1968 03181                VR 1988 03911
    VR 1968 03201                VR 1988 03932
    VR 1968 03240                VR 1988 03939
    VR 1968 03246                VR 1988 03946
    VR 1968 03251                VR 1988 03952
    VR 1968 03254                VR 1988 03953
    VR 1970 00528                VR 1988 03957
    VR 1972 01445                VR 1988 03958
    VR 1976 01176                VR 1988 03959
    VR 1978 01268                VR 1988 03965
    VR 1978 03444                VR 1988 03973
    VR 1978 03530                VR 1988 03974
    VR 1978 03540                VR 1988 03987
    VR 1978 03557                VR 1988 03995
    VR 1978 03560                VR 1988 03996
    VR 1978 03564                VR 1988 04006
    VR 1978 03565                VR 1988 04007
    VR 1978 03594                VR 1988 04017
    VR 1978 03615                VR 1988 04031
    VR 1978 03623                VR 1988 04032                                     1873
2009-07-29   Dansk VaremærketidendeVR 1988 04068        VR 1998 03571
VR 1988 04078        VR 1998 03572
VR 1988 04082        VR 1998 03573
VR 1988 04087        VR 1998 03574
VR 1988 04088        VR 1998 03576
VR 1988 04090        VR 1998 03577
VR 1988 04105        VR 1998 03578
VR 1988 04106        VR 1998 03579
VR 1988 04107        VR 1998 03581
VR 1988 04108        VR 1998 03582
VR 1988 04109        VR 1998 03583
VR 1988 04110        VR 1998 03585
VR 1988 04117        VR 1998 03586
VR 1988 04118        VR 1998 03587
VR 1988 04119        VR 1998 03588
VR 1988 04125        VR 1998 03589
VR 1988 04126        VR 1998 03591
VR 1988 04127        VR 1998 03592
VR 1988 04129        VR 1998 03593
VR 1988 04140        VR 1998 03595
VR 1988 04141        VR 1998 03596
VR 1988 04143        VR 1998 03597
VR 1988 04146        VR 1998 03598
VR 1988 04148        VR 1998 03599
VR 1988 04153        VR 1998 03600
VR 1988 04157        VR 1998 03602
VR 1988 04164        VR 1998 03604
VR 1988 04170        VR 1998 03605
VR 1988 04176        VR 1998 03606
VR 1988 04191        VR 1998 03607
VR 1988 04194        VR 1998 03611
VR 1989 02988        VR 1998 03613
VR 1990 04112        VR 1998 03616
VR 1991 04245        VR 1998 03617
VR 1992 01911        VR 1998 03618
VR 1992 08023        VR 1998 03624
VR 1992 09903        VR 1998 03625
VR 1993 00854        VR 1998 03626
VR 1993 02222        VR 1998 03627
VR 1994 06118        VR 1998 03628
VR 1995 05428        VR 1998 03629
VR 1996 02313        VR 1998 03630
VR 1996 03083        VR 1998 03631
VR 1996 03989        VR 1998 03632
VR 1996 03994        VR 1998 03633
VR 1996 04626        VR 1998 03642
VR 1996 06477        VR 1998 03645
VR 1997 01166        VR 1998 03650
VR 1997 02645        VR 1998 03651
VR 1997 03869        VR 1998 03652
VR 1998 03386        VR 1998 03653
VR 1998 03417        VR 1998 03654
VR 1998 03418        VR 1998 03655
VR 1998 03419        VR 1998 03656
VR 1998 03420        VR 1998 03658
VR 1998 03433        VR 1998 03659
VR 1998 03434        VR 1998 03660
VR 1998 03450        VR 1998 03661
VR 1998 03451        VR 1998 03662
VR 1998 03457        VR 1998 03664
VR 1998 03458        VR 1998 03665
VR 1998 03472        VR 1998 03667
VR 1998 03486        VR 1998 03674
VR 1998 03487        VR 1998 03675
VR 1998 03518        VR 1998 03676
VR 1998 03527        VR 1998 03677
VR 1998 03528        VR 1998 03678
VR 1998 03529        VR 1998 03679
VR 1998 03533        VR 1998 03680
VR 1998 03534        VR 1998 03681
VR 1998 03538        VR 1998 03682
VR 1998 03539        VR 1998 03683
VR 1998 03541        VR 1998 03684
VR 1998 03542        VR 1998 03685
VR 1998 03543        VR 1998 03686
VR 1998 03544        VR 1998 03687
VR 1998 03550        VR 1998 03689
VR 1998 03551        VR 1998 03690
VR 1998 03555        VR 1998 03691
VR 1998 03556        VR 1998 03694
VR 1998 03565        VR 1998 03696
VR 1998 03566        VR 1998 03698
VR 1998 03567        VR 1998 03700
VR 1998 03568        VR 1998 03701
VR 1998 03569        VR 1998 03705
VR 1998 03570        VR 1998 03707


1874
        Dansk Varemærketidende    2009-07-29VR 1998 03712        VR 1998 03870
VR 1998 03713        VR 1998 03871
VR 1998 03714        VR 1998 03872
VR 1998 03717        VR 1998 03873
VR 1998 03718        VR 1998 03874
VR 1998 03723        VR 1998 03876
VR 1998 03725        VR 1998 03878
VR 1998 03726        VR 1998 03879
VR 1998 03729        VR 1998 03883
VR 1998 03730        VR 1998 03884
VR 1998 03733        VR 1998 03885
VR 1998 03734        VR 1998 03887
VR 1998 03736        VR 1998 03888
VR 1998 03741        VR 1998 03889
VR 1998 03742        VR 1998 03893
VR 1998 03743        VR 1998 03898
VR 1998 03744        VR 1998 03899
VR 1998 03745        VR 1998 03900
VR 1998 03747        VR 1998 03902
VR 1998 03748        VR 1998 03904
VR 1998 03749        VR 1998 03907
VR 1998 03755        VR 1998 03908
VR 1998 03756        VR 1998 03909
VR 1998 03758        VR 1998 03910
VR 1998 03759        VR 1998 03913
VR 1998 03760        VR 1998 03914
VR 1998 03762        VR 1998 03915
VR 1998 03764        VR 1998 03916
VR 1998 03766        VR 1998 03918
VR 1998 03767        VR 1998 03919
VR 1998 03768        VR 1998 03922
VR 1998 03769        VR 1998 03926
VR 1998 03775        VR 1998 03930
VR 1998 03776        VR 1998 03933
VR 1998 03777        VR 1998 03934
VR 1998 03778        VR 1998 03935
VR 1998 03780        VR 1998 03936
VR 1998 03781        VR 1998 03937
VR 1998 03782        VR 1998 03938
VR 1998 03783        VR 1998 03939
VR 1998 03786        VR 1998 03941
VR 1998 03789        VR 1998 03945
VR 1998 03791        VR 1998 03946
VR 1998 03792        VR 1998 03947
VR 1998 03793        VR 1998 03949
VR 1998 03794        VR 1998 04120
VR 1998 03795        VR 1998 04121
VR 1998 03796        VR 1999 01849
VR 1998 03797        VR 1999 01850
VR 1998 03799        VR 2005 00512
VR 1998 03808
VR 1998 03812
VR 1998 03813
VR 1998 03815
VR 1998 03817
VR 1998 03818
VR 1998 03819
VR 1998 03820
VR 1998 03821
VR 1998 03822
VR 1998 03823
VR 1998 03824
VR 1998 03825
VR 1998 03826
VR 1998 03829
VR 1998 03831
VR 1998 03832
VR 1998 03833
VR 1998 03836
VR 1998 03838
VR 1998 03839
VR 1998 03840
VR 1998 03841
VR 1998 03843
VR 1998 03847
VR 1998 03850
VR 1998 03851
VR 1998 03854
VR 1998 03855
VR 1998 03857
VR 1998 03858
VR 1998 03859
VR 1998 03866
VR 1998 03867
VR 1998 03868
VR 1998 03869


                         1875
Ansøgningsregister
    2009-07-29              Dansk Varemærketidende                             VA 1969 00392  VR 1969 02643
     Varemærker og fællesmærker            VA 1969 01862  VR 1969 03052
     Ansøgningsregister                VA 1969 02150
                             VA 1969 03153
                                     VR 1969 03413
                                     VR 1970 00528
                             VA 1971 03670  VR 1972 01445
                             VA 1973 02761  VR 1978 03750
                             VA 1974 02281  VR 1978 03615
                             VA 1975 00991  VR 1976 01176
     Register over mærker i dette tidende angi-    VA 1976 00863  VR 1978 03692
     vet i ansøgningsnummerorden           VA 1976 01797  VR 1978 03686
                             VA 1976 02641  VR 1978 03762
                             VA 1976 02895  VR 1978 03744
                             VA 1976 03989  VR 1979 02371
                             VA 1976 04904  VR 1978 03756
                             VA 1977 00624  VR 1979 03549
    FA 1998 00003           FR 1998 00011
                             VA 1977 01653  VR 1978 03530
    VA 1898 00202           VR 1898 00187
                             VA 1977 02110  VR 1978 03623
    VA 1917 00397           VR 1917 00332
                             VA 1977 02548  VR 1978 03624
    VA 1918 00617           VR 1918 00549
                             VA 1977 02910  VR 1978 03780
    VA 1918 00649           VR 1918 00558
                             VA 1977 03492  VR 1978 03540
    VA 1918 00719           VR 1918 00605
                             VA 1977 03756  VR 1978 03639
    VA 1930 00799           VR 1930 00863
                             VA 1977 03960  VR 1978 03707
    VA 1938 01185           VR 1938 01078
                             VA 1977 04281  VR 1978 03711
    VA 1939 01197           VR 1939 00955
                             VA 1977 04306  VR 1978 01268
    VA 1948 01251           VR 1948 01513
                             VA 1977 04342  VR 1978 03643
    VA 1948 01434           VR 1948 01616
                             VA 1977 04810  VR 1978 03630
    VA 1948 01529           VR 1948 01555
                             VA 1977 04900  VR 1978 03626
    VA 1957 03029           VR 1958 02305
                             VA 1977 05244  VR 1978 03632
    VA 1958 00699           VR 1958 02310
                             VA 1978 00168  VR 1978 03727
    VA 1958 00705           VR 1958 02218
                             VA 1978 00365  VR 1978 03717
    VA 1958 00706           VR 1958 02219
                             VA 1978 00798  VR 1978 03733
    VA 1958 00994           VR 1958 02317
                             VA 1978 00942  VR 1979 02368
    VA 1958 01075           VR 1958 02181
                             VA 1978 01225  VR 1979 02377
    VA 1958 01093           VR 1958 02316
                             VA 1978 01367  VR 1978 03803
    VA 1958 01137           VR 1958 02184
                             VA 1978 01380  VR 1978 03764
    VA 1958 01192           VR 1959 02159
                             VA 1978 01479  VR 1978 03776
    VA 1958 01280           VR 1958 02166
                             VA 1978 01753  VR 1978 03444
    VA 1958 01850           VR 1958 02267
                             VA 1978 01758  VR 1978 03594
    VA 1958 02033           VR 1958 02271
                             VA 1978 01863  VR 1978 03557
    VA 1958 02218           VR 1958 02366
                             VA 1978 01869  VR 1978 03564
    VA 1958 02371           VR 1958 02280
                             VA 1978 01904  VR 1978 03565
    VA 1958 02500           VR 1958 02248
                             VA 1978 01937  VR 1978 03671
    VA 1958 02643           VR 1958 02297
                             VA 1978 01939  VR 1978 03560
    VA 1958 02679           VR 1958 02272
                             VA 1978 01941  VR 1978 03672
    VA 1958 02696           VR 1958 02298
                             VA 1978 01964  VR 1978 03659
    VA 1958 02736           VR 1958 02353
                             VA 1978 01968  VR 1978 03661
    VA 1959 00795           VR 1959 01725
                             VA 1978 02055  VR 1978 03670
    VA 1959 00919           VR 1959 01696
                             VA 1978 02084  VR 1978 03787
    VA 1959 01466           VR 1959 02413
                             VA 1978 02663  VR 1979 01375
    VA 1959 01637           VR 1959 01754
                             VA 1978 03304  VR 1979 03283
    VA 1959 02041           VR 1959 02202
                             VA 1978 03434  VR 1979 02635
    VA 1960 02059           VG 1961 00085
                             VA 1978 04280  VR 1979 01174
    VA 1966 00046           VR 1968 03181
                             VA 1978 04831  VR 1979 02473
    VA 1966 00571           VR 1968 03005
                             VA 1978 04979  VR 1979 02360
    VA 1966 00911           VR 1968 02995
                             VA 1978 05151  VR 1979 02356
    VA 1967 00448           VR 1968 03071
                             VA 1978 05430  VR 1979 03285
    VA 1967 01268           VR 1968 02970
                             VA 1978 05466  VR 1979 03437
    VA 1967 02120           VR 1967 03496
                             VA 1978 05470  VR 1979 02750
    VA 1967 02640           VR 1968 02933
                             VA 1979 00286  VR 1979 03635
    VA 1967 03487           VR 1968 03000
                             VA 1979 00552  VR 1979 02978
    VA 1967 03713           VR 1968 02972
                             VA 1979 00718  VR 1979 03561
    VA 1967 04724           VR 1968 02941
                             VA 1979 00865  VR 1979 03397
    VA 1967 04738           VR 1969 03231
                             VA 1979 00899  VR 1980 00119
    VA 1967 04772           VR 1968 02971
                             VA 1979 01019  VR 1979 03492
    VA 1968 00261           VR 1968 03240
                             VA 1979 01090  VR 1979 03532
    VA 1968 00450           VR 1968 03034
                             VA 1979 01366  VR 1979 03604
    VA 1968 00833           VR 1968 03246
                             VA 1979 01611  VR 1979 03761
    VA 1968 00958           VR 1968 03251
                             VA 1981 05090  VR 1982 03770
    VA 1968 01205           VR 1968 03254
                             VA 1983 02225  VR 1989 07741
    VA 1968 01275           VR 1968 03069
                             VA 1984 05460  VR 1988 03698
    VA 1968 01552           VR 1968 02986
                             VA 1984 05483  VR 1988 03891
    VA 1968 01578           VR 1968 02987
                             VA 1985 00915  VR 1988 04105
    VA 1968 01581           VR 1968 02954
                             VA 1985 01029  VR 1988 03892
    VA 1968 01715           VR 1968 02923
                             VA 1985 01149  VR 1988 03767
    VA 1968 01792           VR 1969 02859
                             VA 1985 01545  VR 1988 04106
    VA 1968 01812           VR 1968 02962
                             VA 1985 02236  VR 1988 04107
    VA 1968 01814           VR 1968 02950
                             VA 1985 02244  VR 1988 04108
    VA 1968 01855           VR 1968 02959
                             VA 1985 02245  VR 1988 04109
    VA 1968 01888           VR 1968 03086
                             VA 1985 02247  VR 1988 04110
    VA 1968 02001           VR 1968 03097
                             VA 1985 04265  VR 1988 03353
    VA 1968 02043           VR 1968 03144
                             VA 1985 05128  VR 1988 03772
    VA 1968 02075           VR 1968 03201
                             VA 1985 05134  VR 1988 03773
    VA 1968 02092           VR 1969 03148
                             VA 1985 05360  VR 1989 05049
    VA 1968 02123           VR 1968 03156
                             VA 1985 05540  VR 1988 03775
    VA 1968 02164           VR 1968 03136
                             VA 1985 05659  VR 1988 04006
    VA 1969 00164           VR 1969 02072
                             VA 1985 06856  VR 1988 03779


    1876
         Dansk Varemærketidende     2009-07-29VA 1985 07247  VR 1988 03894  VA 1987 06281  VR 1989 05017
VA 1986 00989  VR 1988 03784  VA 1987 06357  VR 1989 05028
VA 1986 01286  VR 1988 04007  VA 1987 06741  VR 1989 05103
VA 1986 01500  VR 1988 03785  VA 1987 06742  VR 1989 05104
VA 1986 01629  VR 1989 05310  VA 1987 07470  VR 1989 06650
VA 1986 02261  VR 1988 04017  VA 1987 07481  VR 1989 06656
VA 1986 02843  VR 1988 03795  VA 1987 07681  VR 1989 06371
VA 1986 02897  VR 1988 03797  VA 1987 08464  VR 1989 07002
VA 1986 02931  VR 1988 03798  VA 1988 00037  VR 1989 08188
VA 1986 03342  VR 1988 03599  VA 1988 00038  VR 1989 05681
VA 1986 03767  VR 1988 04031  VA 1988 00747  VR 1989 06267
VA 1986 03800  VR 1988 04032  VA 1988 00821  VR 1989 08030
VA 1986 03903  VR 1988 03807  VA 1988 00920  VR 1989 06073
VA 1986 03930  VR 1988 03899  VA 1988 01272  VR 1990 00118
VA 1986 03931  VR 1988 03809  VA 1988 01355  VR 1989 06279
VA 1986 04021  VR 1988 03812  VA 1988 01923  VR 1988 03995
VA 1986 04098  VR 1988 03813  VA 1988 02031  VR 1989 04648
VA 1986 04112  VR 1988 03815  VA 1988 02042  VR 1988 03996
VA 1986 04669  VR 1988 03825  VA 1988 02045  VR 1989 04232
VA 1986 04918  VR 1988 03721  VA 1988 02389  VR 1989 06758
VA 1986 05033  VR 1988 03830  VA 1988 03274  VR 1989 02988
VA 1986 05107  VR 1988 03832  VA 1988 04822  VR 1989 05844
VA 1986 05151  VR 1988 03722  VA 1988 05097  VR 1992 09903
VA 1986 05212  VR 1988 01982  VA 1988 05117  VR 1989 05159
VA 1986 05254  VR 1988 04117  VA 1988 05128  VR 1989 04877
VA 1986 05563  VR 1988 04118  VA 1988 05774  VR 1989 08238
VA 1986 05564  VR 1988 04119  VA 1988 06402  VR 1989 07093
VA 1986 05706  VR 1988 04125  VA 1988 06466  VR 1990 04112
VA 1986 05890  VR 1988 03904  VA 1988 06851  VR 1998 03600
VA 1986 06097  VR 1988 03838  VA 1988 07060  VR 1989 06466
VA 1986 06169  VR 1988 04126  VA 1988 07075  VR 1989 06326
VA 1986 06229  VR 1988 03905  VA 1988 07622  VR 1989 06857
VA 1986 06566  VR 1989 07178  VA 1989 00275  VR 1989 06895
VA 1986 06597  VR 1988 04127  VA 1989 02865  VR 1989 07143
VA 1986 06621  VR 1988 04129  VA 1989 04094  VR 1989 07655
VA 1986 06838  VR 1988 03907  VA 1990 00675  VR 1991 04245
VA 1986 07004  VR 1989 04687  VA 1990 07222  VR 1993 02222
VA 1986 07349  VR 1988 03910  VA 1991 00871  VR 1992 01911
VA 1986 07350  VR 1988 03911  VA 1991 05031  VR 1998 03582
VA 1986 07962  VR 1988 03874  VA 1991 05346  VR 1992 03353
VA 1986 07963  VR 1988 03875  VA 1991 07993  VR 1993 08606
VA 1986 07967  VR 1988 03932  VA 1992 02715  VR 1992 08023
VA 1986 08358  VR 1988 04140  VA 1992 05969  VR 1993 00854
VA 1986 08399  VR 1988 04141  VA 1993 05144  VR 1994 02822
VA 1986 08404  VR 1988 04143  VA 1994 03632  VR 1994 06118
VA 1986 08440  VR 1989 04689  VA 1994 04383  VR 1998 03632
VA 1986 08489  VR 1988 03616  VA 1994 06946  VR 1998 03618
VA 1987 00002  VR 1988 03939  VA 1995 00043  VR 1999 03339
VA 1987 00292  VR 1988 03946  VA 1995 00383  VR 1999 02539
VA 1987 00579  VR 1988 04146  VA 1995 01372  VR 1999 04240
VA 1987 00619  VR 1988 03952  VA 1995 02565  VR 1998 03570
VA 1987 00621  VR 1988 03953  VA 1995 02566  VR 1998 03571
VA 1987 00625  VR 1988 04148  VA 1995 02567  VR 1998 03573
VA 1987 00653  VR 1988 03957  VA 1995 02568  VR 1998 03572
VA 1987 00654  VR 1988 03958  VA 1995 03602  VR 1996 03989
VA 1987 00655  VR 1988 03959  VA 1995 04100  VR 1998 03820
VA 1987 00686  VR 1988 03965  VA 1995 04213  VR 1995 05428
VA 1987 00695  VR 1988 04153  VA 1995 06606  VR 1996 03994
VA 1987 00794  VR 1988 03973  VA 1995 06989  VR 1998 03841
VA 1987 00814  VR 1988 03974  VA 1995 08513  VR 1998 03586
VA 1987 00891  VR 1988 04068  VA 1995 09263  VR 1998 03874
VA 1987 01147  VR 1988 04078  VA 1995 09640  VR 1998 03433
VA 1987 01187  VR 1989 04925  VA 1995 09641  VR 1998 03434
VA 1987 01243  VR 1988 04082  VA 1995 09892  VR 1996 03083
VA 1987 01293  VR 1988 04087  VA 1996 00891  VR 1996 02313
VA 1987 01296  VR 1988 04088  VA 1996 01839  VR 1996 04626
VA 1987 01537  VR 1989 07684  VA 1996 02255  VR 1999 04323
VA 1987 01586  VR 1988 04090  VA 1996 02451  VR 1998 03555
VA 1987 01587  VR 1988 03987  VA 1996 02636  VR 1998 03736
VA 1987 01801  VR 1988 04157  VA 1996 02913  VR 1998 03741
VA 1987 01853  VR 1988 04164  VA 1996 04055  VR 1998 03596
VA 1987 01875  VR 1988 04170  VA 1996 04593  VR 1998 03651
VA 1987 01886  VR 1989 04947  VA 1996 04796  VR 1998 03705
VA 1987 02106  VR 1988 03883  VA 1996 05024  VR 1998 03796
VA 1987 02153  VR 1988 04176  VA 1996 05404  VR 1998 03591
VA 1987 02367  VR 1988 04191  VA 1996 05662  VR 1996 06477
VA 1987 02914  VR 1989 04555  VA 1996 05978  VR 1998 03843
VA 1987 04978  VR 1989 04404  VA 1996 06195  VR 1998 03887
VA 1987 05344  VR 1989 07789  VA 1996 06197  VR 1998 03888
VA 1987 05375  VR 1989 04428  VA 1996 06455  VR 1999 04040
VA 1987 05487  VR 1988 04194  VA 1996 07031  VR 1998 03899
VA 1987 05984  VR 1989 04603  VA 1997 00381  VR 1997 01166
VA 1987 05986  VR 1989 04604  VA 1997 00467  VR 1999 03157
VA 1987 06170  VR 1989 05231  VA 1997 00642  VR 1998 03836
VA 1987 06216  VR 1989 07980  VA 1997 00739  VR 1998 03893                            1877
2009-07-29    Dansk VaremærketidendeVA 1997 00841  VR 1998 03883  VA 1998 02289  VR 1998 03486
VA 1997 01084  VR 1998 03867  VA 1998 02290  VR 1998 03487
VA 1997 01085  VR 1998 03868  VA 1998 02296  VR 1998 03541
VA 1997 01327  VR 1999 04160  VA 1998 02297  VR 1998 03542
VA 1997 01641  VR 1998 03599  VA 1998 02298  VR 1998 03543
VA 1997 01679  VR 1998 03910  VA 1998 02300  VR 1998 03544
VA 1997 01997  VR 1998 03616  VA 1998 02301  VR 1998 03567
VA 1997 02086  VR 1997 02645  VA 1998 02307  VR 1998 03937
VA 1997 02288  VR 1998 03840  VA 1998 02308  VR 1998 03938
VA 1997 02350  VR 1998 03642  VA 1998 02316  VR 1998 03939
VA 1997 02937  VR 1997 03869  VA 1998 02340  VR 1998 03933
VA 1997 03103  VR 1998 03884  VA 1998 02371  VR 1998 03930
VA 1997 03274  VR 1998 03781  VA 1998 02378  VR 1998 03566
VA 1997 03447  VR 1998 03744  VA 1998 02384  VR 1998 03815
VA 1997 04085  VR 1998 03824  VA 1998 02385  VR 1998 03745
VA 1997 04086  VR 1998 03825  VA 1998 02399  VR 1998 03902
VA 1997 04267  VR 1998 03587  VA 1998 02401  VR 1998 03869
VA 1997 04475  VR 1998 03866  VA 1998 02402  VR 1998 03870
VA 1997 04773  VR 1999 03977  VA 1998 02405  VR 1998 03871
VA 1997 04826  VR 1998 03826  VA 1998 02409  VR 1998 03872
VA 1997 04856  VR 1998 03533  VA 1998 02411  VR 1998 03873
VA 1997 04868  VR 1998 03799  VA 1998 02412  VR 1998 03876
VA 1997 05467  VR 1998 03847  VA 1998 02422  VR 1998 03857
VA 1997 05524  VR 1998 03617  VA 1998 02424  VR 1998 03859
VA 1997 05576  VR 1998 03878  VA 1998 02425  VR 1998 03858
VA 1997 05582  VR 1998 03518  VA 1998 02426  VR 1998 03700
VA 1997 05733  VR 1998 03595  VA 1998 02431  VR 1998 03658
VA 1997 05770  VR 1998 03628  VA 1998 02436  VR 1998 03687
VA 1997 05771  VR 1998 03629  VA 1998 02447  VR 1998 03756
VA 1997 05827  VR 1998 03472  VA 1998 02449  VR 1998 03758
VA 1997 06152  VR 1998 03458  VA 1998 02456  VR 1998 03534
VA 1997 06190  VR 1998 03577  VA 1998 02461  VR 1998 03538
VA 1997 06225  VR 1998 03919  VA 1998 02471  VR 1998 03659
VA 1998 00090  VR 1998 03832  VA 1998 02479  VR 1998 03723
VA 1998 00162  VR 1998 03653  VA 1998 02484  VR 1998 03742
VA 1998 00163  VR 1998 03654  VA 1998 02485  VR 1998 03684
VA 1998 00164  VR 1998 03652  VA 1998 02487  VR 1998 03607
VA 1998 00266  VR 1998 03712  VA 1998 02488  VR 1998 03605
VA 1998 00375  VR 1998 03743  VA 1998 02512  VR 1998 03675
VA 1998 00451  VR 1998 03759  VA 1998 02519  VR 1998 03855
VA 1998 00491  VR 1998 03386  VA 1998 02521  VR 1998 03762
VA 1998 00623  VR 1998 03734  VA 1998 02528  VR 1998 03655
VA 1998 00627  VR 1998 03813  VA 1998 02532  VR 1998 03660
VA 1998 00791  VR 1998 03457  VA 1998 02534  VR 1998 03661
VA 1998 00808  VR 1998 03717  VA 1998 02535  VR 1998 03769
VA 1998 00809  VR 1998 03718  VA 1998 02537  VR 1998 03713
VA 1998 00864  VR 1998 03597  VA 1998 02551  VR 1998 03656
VA 1998 00914  VR 1998 03450  VA 1998 02558  VR 1998 03565
VA 1998 00915  VR 1998 03451  VA 1998 02562  VR 1998 03850
VA 1998 00958  VR 1998 03885  VA 1998 02563  VR 1998 03662
VA 1998 01232  VR 1998 03602  VA 1998 02568  VR 1998 03701
VA 1998 01350  VR 1998 03918  VA 1998 02570  VR 1998 03821
VA 1998 01351  VR 1998 03588  VA 1998 02571  VR 1998 03568
VA 1998 01365  VR 1998 03527  VA 1998 02576  VR 1998 03550
VA 1998 01366  VR 1998 03528  VA 1998 02581  VR 1998 03822
VA 1998 01367  VR 1998 03529  VA 1998 02592  VR 1998 03569
VA 1998 01376  VR 1998 03854  VA 1998 02593  VR 1998 03574
VA 1998 01435  VR 1999 01985  VA 1998 02595  VR 1998 03817
VA 1998 01570  VR 1999 00066  VA 1998 02602  VR 1998 03819
VA 1998 01575  VR 1998 03551  VA 1998 02612  VR 1998 03818
VA 1998 01591  VR 1998 03604  VA 1998 02622  VR 1998 03707
VA 1998 01614  VR 1998 03592  VA 1998 02651  VR 1998 03916
VA 1998 01620  VR 1998 03783  VA 1998 02652  VR 1998 03915
VA 1998 01713  VR 1998 03650  VA 1998 02660  VR 1998 03908
VA 1998 01753  VR 1998 03791  VA 1998 02662  VR 1998 03907
VA 1998 01788  VR 1998 03733  VA 1998 02663  VR 1998 03904
VA 1998 01859  VR 1998 03417  VA 1998 02667  VR 1998 03760
VA 1998 01860  VR 1998 03418  VA 1998 02669  VR 1998 03767
VA 1998 01861  VR 1998 03419  VA 1998 02686  VR 1998 03839
VA 1998 01862  VR 1998 03420  VA 1998 02728  VR 1998 03851
VA 1998 01889  VR 1998 03625  VA 1998 02732  VR 1998 03576
VA 1998 01890  VR 1998 03626  VA 1998 02734  VR 1998 03766
VA 1998 01891  VR 1998 03627  VA 1998 02766  VR 1998 03578
VA 1998 01900  VR 1999 04242  VA 1998 02768  VR 1998 03579
VA 1998 01963  VR 1998 03583  VA 1998 02771  VR 1998 03581
VA 1998 01998  VR 1998 03775  VA 1998 02774  VR 1998 03585
VA 1998 01999  VR 1998 03778  VA 1998 02783  VR 1998 03606
VA 1998 02081  VR 1998 03812  VA 1998 02789  VR 1998 03694
VA 1998 02140  VR 1998 03633  VA 1998 02808  VR 1998 03593
VA 1998 02192  VR 1998 03598  VA 1998 02817  VR 1998 03714
VA 1998 02218  VR 1998 03556  VA 1998 02818  VR 1998 03674
VA 1998 02248  VR 1998 03755  VA 1998 02822  VR 1998 03680
VA 1998 02257  VR 1998 03935  VA 1998 02846  VR 1998 03611
VA 1998 02268  VR 1998 03936  VA 1998 02847  VR 1998 03613
VA 1998 02280  VR 1998 03624  VA 1998 02849  VR 1998 038791878
         Dansk Varemærketidende     2009-07-29VA 1998 02851  VR 1998 03664  VA 1999 02318  VR 1999 02697
VA 1998 02852  VR 1998 03665  VA 1999 02591  VR 1999 03378
VA 1998 02877  VR 1998 03913  VA 1999 02657  VR 1999 03462
VA 1998 02878  VR 1998 03914  VA 1999 02658  VR 1999 03463
VA 1998 02879  VR 1998 03776  VA 1999 03115  VR 1999 04609
VA 1998 02880  VR 1998 03768  VA 1999 03127  VR 1999 04524
VA 1998 02918  VR 1998 03539  VA 1999 03161  VR 1999 04002
VA 1998 02920  VR 1998 03794  VA 1999 03265  VR 1999 03582
VA 1998 02938  VR 1998 03677  VA 1999 03266  VR 1999 04050
VA 1998 02939  VR 1998 03691  VA 1999 03269  VR 1999 04313
VA 1998 02940  VR 1998 03698  VA 1999 03270  VR 1999 04380
VA 1998 02977  VR 1998 03808  VA 1999 03290  VR 1999 04282
VA 1998 02989  VR 1998 03667  VA 1999 03334  VR 1999 04576
VA 1998 02991  VR 1998 03786  VA 1999 03398  VR 1999 03857
VA 1998 02997  VR 1998 03725  VA 1999 03426  VR 2000 00341
VA 1998 03007  VR 1998 03726  VA 1999 03502  VR 1999 04264
VA 1998 03008  VR 1998 03900  VA 1999 03565  VR 2000 04318
VA 1998 03019  VR 1998 03789  VA 1999 03570  VR 1999 04385
VA 1998 03020  VR 1998 03764  VA 1999 03673  VR 1999 04216
VA 1998 03031  VR 1998 03676  VA 1999 03832  VR 2000 00269
VA 1998 03033  VR 1998 03679  VA 1999 03862  VR 1999 04318
VA 1998 03034  VR 1998 03681  VA 1999 04455  VR 1999 04036
VA 1998 03036  VR 1998 03682  VA 1999 04578  VR 2000 00951
VA 1998 03037  VR 1998 03683  VA 1999 04579  VR 2000 00952
VA 1998 03039  VR 1998 03685  VA 2005 00363  VR 2005 00512
VA 1998 03041  VR 1998 03686  VA 2007 01362  VR 2007 02687
VA 1998 03043  VR 1998 03689  VA 2007 01974  VR 2007 02594
VA 1998 03053  VR 1998 03645  VA 2008 01292
VA 1998 03074  VR 1998 03690  VA 2008 01333
VA 1998 03080  VR 1998 03729  VA 2008 01934
VA 1998 03081  VR 1998 03730  VA 2008 02220
VA 1998 03094  VR 1998 03696  VA 2008 02403
VA 1998 03095  VR 1998 03678  VA 2008 02718
VA 1998 03103  VR 1998 03792  VA 2008 02820  VR 2008 04087
VA 1998 03104  VR 1998 03793  VA 2008 02834  VR 2009 02086
VA 1998 03116  VR 1998 03926  VA 2008 02937
VA 1998 03150  VR 1998 03909  VA 2008 02953  VR 2009 00611
VA 1998 03193  VR 1998 03777  VA 2008 03076  VR 2009 01215
VA 1998 03197  VR 1998 03795  VA 2008 03127  VR 2009 02172
VA 1998 03284  VR 1998 03922  VA 2008 03502
VA 1998 03384  VR 1998 03898  VA 2008 03522  VR 2009 02188
VA 1998 03407  VR 1998 04121  VA 2008 03668
VA 1998 03409  VR 1998 04120  VA 2008 03678  VR 2009 02186
VA 1998 03472  VR 1998 03780  VA 2008 03902  VR 2009 02173
VA 1998 03473  VR 1998 03782  VA 2008 03973  VR 2009 02136
VA 1998 03498  VR 1998 03797  VA 2008 04641  VR 2009 02180
VA 1998 03566  VR 1998 03889  VA 2008 04693  VR 2009 02174
VA 1998 03572  VR 1998 03747  VA 2008 04704  VR 2009 02119
VA 1998 03598  VR 1998 03748  VA 2008 04767  VR 2009 02175
VA 1998 03599  VR 1998 03749  VA 2008 04837  VR 2009 02125
VA 1998 03658  VR 1998 03833  VA 2008 04853  VR 2009 02138
VA 1998 03677  VR 1998 03829  VA 2008 04878  VR 2009 00708
VA 1998 03678  VR 1998 03823  VA 2008 04885  VR 2009 02137
VA 1998 03694  VR 1998 03589  VA 2009 00089  VR 2009 02097
VA 1998 03705  VR 1998 03949  VA 2009 00119  VR 2009 02085
VA 1998 03708  VR 1998 03947  VA 2009 00124  VR 2009 02098
VA 1998 03795  VR 1999 00139  VA 2009 00140  VR 2009 02096
VA 1998 03881  VR 1999 02547  VA 2009 00166  VR 2009 02095
VA 1998 03995  VR 1998 03946  VA 2009 00217  VR 2009 02099
VA 1998 03999  VR 1998 03945  VA 2009 00389  VR 2009 02147
VA 1998 04012  VR 1998 03934  VA 2009 00395  VR 2009 02114
VA 1998 04042  VR 1998 03631  VA 2009 00436  VR 2009 02089
VA 1998 04043  VR 1998 03630  VA 2009 00469  VR 2009 02091
VA 1998 04136  VR 1998 03941  VA 2009 00506  VR 2009 02153
VA 1998 04174  VR 1998 03831  VA 2009 00522  VR 2009 02092
VA 1998 04226  VR 1998 03838  VA 2009 00903  VR 2009 02118
VA 1998 05239  VR 1999 00453  VA 2009 00944  VR 2009 02093
VA 1998 05278  VR 1999 02721  VA 2009 00951  VR 2009 02094
VA 1998 05279  VR 1999 02593  VA 2009 00953
VA 1998 05280  VR 1999 02594  VA 2009 00981  VR 2009 02090
VA 1998 05281  VR 1999 02595  VA 2009 00984  VR 2009 02159
VA 1998 05429  VR 1999 02540  VA 2009 00993  VR 2009 02154
VA 1998 05430  VR 1999 02541  VA 2009 01114  VR 2009 02163
VA 1999 00036  VR 1999 04357  VA 2009 01139  VR 2009 02135
VA 1999 00143  VR 1999 03921  VA 2009 01141  VR 2009 02134
VA 1999 00321  VR 1999 02659  VA 2009 01142  VR 2009 02126
VA 1999 00558  VR 1999 02663  VA 2009 01143  VR 2009 02127
VA 1999 00724  VR 1999 03992  VA 2009 01144  VR 2009 02128
VA 1999 01196  VR 1999 01849  VA 2009 01145  VR 2009 02129
VA 1999 01197  VR 1999 01850  VA 2009 01146  VR 2009 02130
VA 1999 01384  VR 1999 02851  VA 2009 01147  VR 2009 02131
VA 1999 01714  VR 1999 03969  VA 2009 01148  VR 2009 02132
VA 1999 01736  VR 1999 02532  VA 2009 01149  VR 2009 02133
VA 1999 01856  VR 1999 02958  VA 2009 01173  VR 2009 02183
VA 1999 02045  VR 1999 03303  VA 2009 01175  VR 2009 02117                            1879
2009-07-29    Dansk VaremærketidendeVA 2009 01219  VR 2009 02111
VA 2009 01227  VR 2009 02100
VA 2009 01238  VR 2009 02101
VA 2009 01239  VR 2009 02102
VA 2009 01240  VR 2009 02103
VA 2009 01289  VR 2009 02156
VA 2009 01293  VR 2009 02157
VA 2009 01295  VR 2009 02155
VA 2009 01332  VR 2009 02170
VA 2009 01386
VA 2009 01467  VR 2009 02110
VA 2009 01495  VR 2009 02124
VA 2009 01537  VR 2009 02121
VA 2009 01538  VR 2009 02120
VA 2009 01557  VR 2009 02162
VA 2009 01609  VR 2009 02113
VA 2009 01653  VR 2009 02148
VA 2009 01675  VR 2009 02112
VA 2009 01677  VR 2009 02122
VA 2009 01678  VR 2009 02087
VA 2009 01679  VR 2009 02123
VA 2009 01680  VR 2009 02088
VA 2009 01694  VR 2009 02116
VA 2009 01718  VR 2009 02104
VA 2009 01719  VR 2009 02105
VA 2009 01720  VR 2009 02106
VA 2009 01722  VR 2009 02107
VA 2009 01723  VR 2009 02108
VA 2009 01725  VR 2009 02109
VA 2009 01739  VR 2009 02177
VA 2009 01752  VR 2009 02141
VA 2009 01758  VR 2009 02143
VA 2009 01762  VR 2009 02152
VA 2009 01765  VR 2009 02139
VA 2009 01766  VR 2009 02140
VA 2009 01769  VR 2009 02142
VA 2009 01773  VR 2009 02145
VA 2009 01774  VR 2009 02144
VA 2009 01777  VR 2009 02115
VA 2009 01785  VR 2009 02160
VA 2009 01786  VR 2009 02181
VA 2009 01795  VR 2009 02161
VA 2009 01803  VR 2009 02182
VA 2009 01804  VR 2009 02166
VA 2009 01805  VR 2009 02158
VA 2009 01814  VR 2009 02176
VA 2009 01824  VR 2009 02165
VA 2009 01856  VR 2009 02164
VA 2009 01861  VR 2009 02167
VA 2009 01870  VR 2009 02184
VA 2009 01876  VR 2009 02169
VA 2009 01883  VR 2009 02171
VA 2009 01887  VR 2009 02189
VA 2009 01895  VR 2009 02168
VA 2009 01900  VR 2009 02178
VA 2009 01904  VR 2009 02179
VA 2009 01930  VR 2009 02187
VA 2009 02037  VR 2009 02149
VA 2009 02038  VR 2009 02146
VA 2009 02053  VR 2009 02151
VA 2009 02054  VR 2009 02150
VA 2009 02076  VR 2009 02185
1880
Navneregister
                        Dansk Varemærketidende                    2009-07-29                                BAKERS AKSJESELSKAP              VR 1989 06279
     Varemærker og fællesmærker              BALLERUP KOMMUNE                VR 1998 03794
     Navneregister                     BALTHAZAR A/S
                                BANAN-KOMPANIET, AB
                                                       VR 1998 03676
                                                       VR 1998 03935
                                BANCA FIDEURAM S.P.A.             VR 1998 03813
                                BANCA SELLA S.P.A.               VR 1999 02593
                                BANCA SELLA S.P.A.               VR 1999 02594
                                BANCA SELLA S.P.A.               VR 1999 02595
     Register over mærker nævnt i dette tidende      BANCA SELLA S.P.A.               VR 1999 02721
     angivet i alfabetisk orden efter indehaver      BARINGTON, THOMAS WILLIAM           VR 1998 03588
                                BASF AKTIENGESELLSCHAFT            VR 1969 02072
                                BASF AKTIENGESELLSCHAFT            VR 1979 02377
                                BAXTER INTERNATIONAL INC.           VR 1998 03607
                                BAYER CROPSCIENCE LIMITED           VR 1988 04153
                                BECHGAARD, C.A.                VR 1988 04125
    AARHUS UNITED DENMARK A/S        VR 1988 03883
                                BECH-LAURSEN, KAI OVE             VR 1978 03444
    ABA OF SWEDEN AB            VR 1968 03240
                                BECHRISTENSEN APS               VR 2009 02159
    ABBA SEAFOOD AKTIEBOLAG         VR 1988 04126
                                BECK, FREDDY                  VR 1998 03866
    ABIGO MEDICAL AB            VR 1988 03892
                                BED AND BEAUTY I/S               VR 1998 03797
    ACCOAT A/S               VR 1978 03787
                                BELOH BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH       VR 1988 03785
    ACOM-MURERFIRMA             VR 2009 02138
                                BELVEDERE SCANDINAVIA A/S           VR 2009 02178
    ACTA PRINT OY              VR 1998 03650
                                BETAFENCE HOLDING               VR 1969 03052
    ADOBE SYSTEMS INCORPORATED       VR 1988 03784
                                BETONGRUPPEN RBR A/S              VR 1998 03700
    ADS-ANKER GMBH             VR 1968 03097
                                BIOGEN IDEC MA INC.              VR 1998 03789
    AF 21. NOVEMBER 2001, AKTIESELSKABET  VR 1988 03946
                                BIOTHERM, SOCIETE ANONYME           VR 1998 03605
    AFFALDSSELSKABET RENO FYN I/S      VR 1999 04242
                                BLUMØLLER A/S                 VR 1978 03560
    AGA AKTIEBOLAG             VR 1918 00549
                                B.M. CORPORATION A/S              VR 2009 02126
    AGFA-GEVAERT AKTIENGESELLSCHAFT     VR 1978 03776
                                B.M. CORPORATION A/S              VR 2009 02127
    AGRIA-WERKE GMBH            VR 1988 03813
                                B.M. CORPORATION A/S              VR 2009 02128
    AIXAM MEGA               VR 1998 03841
                                B.M. CORPORATION A/S              VR 2009 02129
    AKZO NOBEL DECO A/S           VR 1996 03083
                                B.M. CORPORATION A/S              VR 2009 02130
    ALFASKOP AB               VR 1998 03910
                                B.M. CORPORATION A/S              VR 2009 02131
    ALLAN JØRGENSEN             VR 1998 03457
                                B.M. CORPORATION A/S              VR 2009 02132
    ALLER INTERNATIONAL A/S         VR 1998 03581
                                B.M. CORPORATION A/S              VR 2009 02133
    AMERICAN CYANAMID COMPANY        VR 1979 02356
                                B.M. CORPORATION A/S              VR 2009 02134
    AMERICAN CYANAMID COMPANY        VR 1979 02371
                                BOEHRINGER MANNHEIM GMBH            VR 1978 03661
    AMERICAN EXPRESS MARKETING &
                                BOHUS AS                    VR 2000 00341
    DEVELOPMENT CORP  .          VR 1978 03639
                                BONNIER PUBLICATIONS A/S            VR 2009 02115
    AMERICAN EXPRESS MARKETING &
                                BONNIER RESPONSMEDIER A/S           VR 1999 02958
    DEVELOPMENT CORP  .          VR 1978 03692
                                BOOTS COMPANY PLC, THE             VR 1998 03759
    AM3D A/S                VR 2009 02098
                                BORRELL, ROBERT                VR 1998 03799
    ARLA FOODS AMBA             VR 1958 02166
                                BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY          VR 1998 03675
    ARLA FOODS AMBA             VR 1968 02923
                                BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY          VR 2009 02139
    ARLA FOODS AMBA             VR 1978 03557
                                BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY          VR 2009 02140
    ARLA FOODS AMBA             VR 1988 03797
                                BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY          VR 2009 02142
    ARLA FOODS AMBA             VR 1998 03775
                                BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY          VR 2009 02143
    ARLA FOODS AMBA             VR 1998 03778
                                BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY          VR 2009 02144
    ASCOM TATECO AB             VR 1998 03567
                                BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY          VR 2009 02145
    ASPIROS APS               VR 2009 02177
                                BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY          VR 2009 02146
    ASSOCIATED OCTEL COMPANY LIMITED, THE  VR 1988 04106
                                BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY          VR 2009 02149
    ASTRA DANMARK A/S            VR 1998 03630
                                BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY          VR 2009 02150
    ASTRA DANMARK A/S            VR 1998 03631
                                BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY          VR 2009 02151
    ASTRAZENECA AB             VR 1979 03492
                                BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA
    ASTRAZENECA AB             VR 1979 03532
                                COMPANY, A GENERAL               VR 1998 03684
    ASTRAZENECA AB             VR 1979 03561
                                BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA
    ASTRAZENECA AB             VR 1989 06650
                                COMPANY, A GENERAL               VR 1998 03742
    ASTRAZENECA AB             VR 1989 06895
                                BRYNILD GRUPPEN AS               VR 1998 03472
    ASTRAZENECA AB             VR 1989 07655
                                BULNAVA S.R.L.                 VR 1999 03303
    ASTRAZENECA AB             VR 1989 07980
                                BUSINESS INSTITUTE A/S             VR 2009 02092
    ASTRAZENECA AB             VR 1997 01166
                                BYNET DANMARK K/S               VR 1998 03565
    ASTRAZENECA AB             VR 1998 03541
                                BØG MADSEN A/S                 VR 1998 03857
    ASTRAZENECA AB             VR 1998 03542
                                BØG MADSEN A/S                 VR 1998 03858
    ASTRAZENECA AB             VR 1998 03543
                                BØG MADSEN A/S                 VR 1998 03859
    ASTRAZENECA AB             VR 1998 03544
                                CALCULUS CONSULT                VR 2009 02167
    ASTRAZENECA AB             VR 1998 03550
                                CALLAWAY GOLF COMPANY             VR 1998 03817
    ASTRAZENECA AB             VR 1998 03776
                                CALLIGRAPHEN I DANMARK FILIAL AF
    ASTRAZENECA AB             VR 1999 03857
                                CALLIGRAPHEN I                 VR 1998 03667
    ASTRAZENECA AB             VR 1999 04576
                                CAMBRAND, TERJE                VR 1988 03825
    ASTRAZENECA UK LIMITED         VR 1989 06267
                                CANSON, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE     VR 1989 05017
    ASTRAZENECA UK LIMITED         VR 1999 03582
                                CARLSBERG DANMARK A/S             VR 1958 02271
    ASTRAZENECA UK LIMITED         VR 1999 04264
                                CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
    ASTRAZENECA UK LIMITED         VR 1999 04385
                                (CASIO COMPUTER                VR 1998 03645
    ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH        VR 1979 03549
                                CEDERROTH A/S                 VR 1979 01174
    AUGERSCOPE, INC.            VR 1988 03874
                                CEDERROTH INTERNATIONAL AKTIEBOLAG       VR 1958 02272
    AUGUST STORCK KG            VR 1978 03803
                                CEMSYSTEMS A/S                 VR 1998 03743
    AUTOMATIC SWITCH COMPANY        VR 1959 02159
                                CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE  VR 1988 03795
    AUTOMOBILES CITROEN           VR 1978 03564
                                CETREA A/S                   VR 2009 02110
    AVAYA INC., A DELAWARE CORPORATION   VR 1999 03339
                                CHANEL SARL                  VR 1999 04050
    AVID TECHNOLOGY, INC.          VR 1999 04240
                                CHEFARO INTERNATIONAL B.V.           VR 1978 03623
    AVON PRODUCTS, INC.           VR 1968 02972
                                CHIROFORM APS                 VR 2007 02687
    A.WINTHER AKTIESELSKAB         VR 1993 00854
                                CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI
    AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI
                                AKTIENGESELL                  VR 1959 02413
    FRANCESCO A.C              VR 1988 04082
                                CHRISTENSEN, NIELS OVERGAARD          VR 1999 02659
    BADISCHE TABAKMANUFAKTUR ROTH-HANDLE
                                CIDEX                     VR 1999 02540
    GMBH & CO.               VR 1978 03594
                                CIDEX                     VR 1999 02541
    BAHLSEN GMBH & CO. KG          VR 1968 03000
                                CLEARLY CANADIAN BEVERAGE CORPORATION     VR 1998 03919


                                                           1881
2009-07-29                  Dansk VaremærketidendeCOGESAL-MIKO                VR 1978 03530  ECOLAB GMBH & CO. OHG            VR 1978 03632
COLAS                    VR 1938 01078  ECOLAB GMBH & CO. OHG            VR 1989 07143
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY          VR 1998 03767  ECOLAB INC.                 VR 1989 07178
COLORAMA DK A/S               VR 1979 03285  ECOUTURE BY LUND               VR 2009 02170
COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA NOIX            EDC ERHVERV POUL ERIK BECH, KØBENHAVN A/S  VA 2009 01386
DE GRENOBL                 VR 1968 03254  EDELPITCH AB                 VR 1998 03596
COMPLICES, LES               VR 1998 03651  EDET AB                   VR 1988 04140
COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE,             EFRUTI GMBH & CO. KG             VR 1988 04157
SOCIETE ANON                VR 1958 02353  EGMONT INTERNATIONAL HOLDING A/S       VR 1998 03660
CONFEX DANMARK A/S             VR 1998 03598  EGMONT MAGASINER A/S             VR 1998 03839
COOP DANMARK A/S              VR 1958 02218  E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY      VR 1998 03926
COOP DANMARK A/S              VR 1958 02219  E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY     VR 1968 02959
COOP DANMARK A/S              VR 1959 01725  EJERLEJLIGHEDSKOMPAGNIET APS         VA 2008 01292
COOP DANMARK A/S              VR 1978 03670  ELECTROLUX, AKTIEBOLAGET           VR 1988 03910
COOP DANMARK A/S              VR 1988 04088  ELERS, JENS                 VR 1992 08023
COOP DANMARK A/S              VR 1988 04164  ELI LILLY AND COMPANY            VR 1998 03551
CORDIS CORPORATION             VR 1998 03674  ELLIOT COMPANY                VR 1969 03148
CORDIS CORPORATION             VR 1998 03748  EMEA CORPORATE SERVICES DANMARK SMBA     VR 2009 02095
COREBIT A/S                 VR 1998 03934  E.ON SVERIGE AKTIEBOLAG           VR 1999 03157
CORRECTA GMBH                VR 1978 03717  EPPENDORF AG                 VR 1988 03775
CREATOR EVENT MARKETING AB         VR 1998 03918  ERCO LEUCHTEN GMBH              VR 1998 03820
CROMPTON CORPORATION            VR 1958 02305  ERIK BOISENS MØBELFABRIK           VR 1978 01268
DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION      VR 1989 05159  E-SCAPE INTERACTIVE A/S           VR 1998 03591
DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION      VR 1989 05681  ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.         VR 1989 07002
DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION      VR 1989 08188  ETERNIT-WERKE LUDWIG HATSCHEK
DAIMLER BILER A/S              VR 2009 02176  AKTIENGESELLSCHAF              VR 1978 03762
DALOC FUTURA AB               VR 2009 02124  ETERNIT-WERKE LUDWIG HATSCHEK
DANFOSS A/S                 VR 2009 02087  AKTIENGESELLSCHAF              VR 1978 03780
DANFOSS A/S                 VR 2009 02088  EUROVITA HOLDING A/S             VR 1998 03941
DANFOSS A/S                 VR 2009 02122  EVERS, CHRIS                 VR 1998 03595
DANFOSS A/S                 VR 2009 02123  EVODE LIMITED                VR 1959 01754
DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING       VR 1998 03592  EXPERT INTERNATIONAL GMBH          VR 1990 04112
DANPAC HOLDING APS             VR 1988 03939  FALCK A/S                  VR 1998 03893
DANPHONE A/S                VR 2009 02186  FALTUM DENMARK APS              VR 1978 03744
DANPO A/S                  VR 1988 04107  FANTASICO I/S                VR 2009 02119
DANPO A/S                  VR 1988 04108  FARMER BROS. CO. DOING BUSINESS
DANPO A/S                  VR 1988 04109  UNDER THE TRADE               VR 1968 02954
DANPO A/S                  VR 1988 04110  FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
DANSK LANDBRUGSRÅDGIVNING, LANDSCENTRET   VR 2009 02112  DE COLOMBIA                 VR 1988 04031
DANSK SUPERMARKED A/S            VR 1998 03831  FEDERAL EXPRESS CORPORATION         VR 1989 04687
DANSK SUPERMARKED A/S            VR 1998 03933  FELDBORG A/S                 VR 2009 02165
DANSK TEXTIL & BEKLÆDNING          VR 2009 02184  FELIX SOLIS, S.A.              VR 1988 03779
DAN-STRUDS AMBA               VR 1998 04120  FERRING AB                  VG 1961 00085
DAN-STRUDS AMBA               VR 1998 04121  FERROSAN A/S                 VR 1988 04078
DANZAS HOLDING AG              VR 1999 04040  FIAT AUTO S.P.A.               VR 1918 00558
DCI HOLDING GMBH              VR 1979 02635  FIAT AUTO S.P.A.               VR 1978 03626
DEGN, PETER                 VR 2009 02104  FIFE CORPORATION               VR 1958 02267
DEGN, PETER                 VR 2009 02105  FILIA, A/S                  VR 1972 01445
DEGN, PETER                 VR 2009 02106  FINANCIERE ELYSEES BALZAC, SOCIETE ANONYME  VR 1989 05310
DEGN, PETER                 VR 2009 02107  FINLAYSON SISUSTUSTEKSTIILI OY        VR 1968 03005
DEGN, PETER                 VR 2009 02108  FIRMA BILEDGÅRD               VR 1988 04194
DEGN, PETER                 VR 2009 02109  FIRMAET CHRISTOFFERSEN BROKING        VR 1988 01982
DEGUSSA AG                 VR 1976 01176  FIRMAET OTTO KAHLER             VR 1958 02298
DEGUSSA CORPORATION             VR 1978 03711  FIT4FUNKYSTARS APS              VR 2009 02113
DEGUSSA CORPORATION             VR 1988 03798  FLAIR INTERNATIONAL LIMITED         VR 1988 03891
DELPHI TECHNOLOGIES, INC.          VR 1999 02539  FORLAGET PISCATOR              VR 1998 03838
DENTSPLY DETREY GMBH            VR 1998 03717  FORM-PRESS A/S                VR 1996 06477
DENTSPLY DETREY GMBH            VR 1998 03718  FOSECO INTERNATIONAL LIMITED         VR 1978 03643
DET NORSKE KARTFORLAGET AS         VR 1998 03566  FOSROC INTERNATIONAL LIMITED         VR 1988 03958
DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON                FOSROC INTERNATIONAL LIMITED         VR 1988 03959
ROBERT MURJAHN ST              VR 1958 02184  FOULKES, NICOL                VR 2009 02091
DEUTSCHE TELEKOM AG             VR 1998 03433  FRANCO ZICHE S.P.A.             VR 1988 04191
DEUTSCHE TELEKOM AG             VR 1998 03434  FRANDSEN, OLE HESSELBERG           VR 2009 02096
DFDS A/S                  VR 1998 03527  FREDERIKSHAVN KOMMUNE            VR 2009 02090
DFDS A/S                  VR 1998 03528  FRITO-LAY TRADING COMPANY (EUROPE) GMBH   VR 1998 03764
DFDS A/S                  VR 1998 03529  FRONTLØBER.DK                VR 2009 02148
DIANA DE SILVA COSMETIQUES S.P.A.      VR 1998 03632  GAJANE KB                  VR 2009 02181
DITAS A.M.B.A.               VR 2009 02185  GAMEFAIR                   VR 1999 02532
DMT2 A/S                  VR 1999 02663  GARTNERIET BREDSKOV I/S           VR 2009 02168
DN APS                   VR 2009 02135  GATES RUBBER COMPANY LIMITED, THE      VR 1968 03246
DOLE FOOD COMPANY, INC.           VR 1968 03201  GATEWAY 2000, INC.              VR 1998 03586
DOW AGROSCIENCES LLC, A LIMITED LIABILITY          GE CAPITAL WOODCHESTER A/S          VR 1998 03907
COMPA                    VR 1998 03949  GE CAPITAL WOODCHESTER A/S          VR 1998 03908
DRIE MOLLEN HOLDING B.V.          VR 1989 07789  GENERAL INSTRUMENT CORPORATION        VR 1998 03611
DSM ELASTOMERS B.V.             VR 1988 04143  GENERALE BISCUIT               VR 1998 03587
DUBA-B8 A/S                 VR 2009 00611  GENESCO BRANDS INC              VR 1988 04068
DUPONT PERFORMANCE ELASTOMERS LLC      VR 1979 02978  GENMAR IP LLC A LIMITED LIABILITY
DURASCAN MEDICAL PRODUCTS A/S        VR 1989 06857  COMPANY OF TH                VR 1989 06656
DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT        VR 1989 05049  GEOGRAFFORLAGET A/S             VR 2009 01215
DYKON A/S                  VR 1999 03992  GERHARD MANN CHEMISCH-
DYRLÆGERNE HIMMERLAND A/S          VR 2009 02189  PHARMAZEUTISCHE FABRIK GM          VR 1999 03969
E. TJELLESEN A/S              VR 1999 04318  GERVAIS DANONE, COMPAGNIE          VR 1998 03600
E.A. COSMETICS DISTRIBUTIONS GMBH      VR 1999 04036  GERVAIS DANONE (SOCIETE ANONYME),
EASTMAN KODAK COMPANY            VR 1998 03736  COMPAGNIE                  VR 1998 03570
EASTPORT APS                VR 2009 02179  GERVAIS DANONE (SOCIETE ANONYME),
ECOLAB GMBH & CO. OHG            VR 1969 02859  COMPAGNIE                  VR 1998 03571


1882
                          Dansk Varemærketidende                  2009-07-29GERVAIS DANONE (SOCIETE ANONYME),                 K.E. MATHIASEN A/S            VR 1988 03599
COMPAGNIE                     VR 1998 03572  KELLOGG COMPANY              VR 1998 03781
GERVAIS DANONE (SOCIETE ANONYME),                 KELLOGG COMPANY              VR 1998 03843
COMPAGNIE                     VR 1998 03573  KEMA, N.V.                VR 1998 03582
GHANEM TRADING COMPANY              VR 2009 02114  KEMETYL A/S                VR 1988 04006
GILLETTE U.K. LIMITED               VR 1930 00863  KERN PHARMA GMBH             VR 1989 05103
GIRMES GMBH                    VR 1988 03899  KETTENWERK WICKEDE-RUHR GMBH       VR 1968 03071
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.         VR 1998 03680  KEYPOINT APS               VR 2009 02162
GLIDDEN COMPANY, THE               VR 1979 01375  KIA MOTORS CORPORATION          VR 2009 02169
GLUD, PETER                    VR 1998 03734  KILDE MØBLER A/S UNDER NAVNEFORANDRING
GOLDSCHMIDT & CO. APS               VR 1992 09903  TIL THRA                 VR 1998 03539
GOLD-ZACK AKTIENGESELLSCHAFT           VR 1968 02995  KIMS A/S                 VR 1998 03936
GORDON IVAN FIELDS                VR 1988 04032  KNUD E. DAN A/S              VR 1968 03251
GRUNDIG AG                    VR 1998 03618  KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.   VR 1998 03796
GRUNENTHAL GMBH                  VR 1999 04357  KONSULENTHUSET FREMTIDEN APS       VR 2009 02092
GRUNER + JAHR AG & CO KG             VR 1969 03413  KRAFT FOODS OSTERREICH GMBH        VR 1988 04146
GRØN, JEANETTE                  VR 1998 03922  KRISTIANSEN, FINN ALMIND         VR 1988 03995
HANSEN, MICHAEL                  VR 1998 03799  KRØLL CRANES A/S             VR 1979 02473
HANSEN, TORBEN LINNEMANN             VR 1988 03995  KUSTERS CAMPEN A/S            VR 1998 03850
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES,                 K-2 CORPORATION, AN INDIANA CORPORATION  VR 1999 03378
INCORPORATED                   VR 1988 03698  LABORATOIRE AVENTIS            VR 1948 01555
HEAD TECHNOLOGY GMBH               VR 1978 03624  LABORATOIRE GARNIER & CIE, SOCIETE EN
HEARST COMMUNICATIONS, INC.            VR 1998 03659  NOM COLLE                 VR 1968 03181
HECHTER SERVICES SA, A SWISS COMPANY       VR 1978 03615  LABORATOIRES MERCK CLEVENOT        VR 1978 03756
HELM                       VR 2007 02594  LANTMANNEN EK. FOR.            VR 1998 03756
HEMPEL A/S                    VR 2009 02093  LANTMANNEN EK. FOR.            VR 1998 03758
HEMPEL A/S                    VR 2009 02094  LARSEN, EBBE               VR 1988 03996
HENKEL AG & CO. KGAA               VR 1998 03714  LEAF DANMARK A/S             VR 1998 03694
HENRIKSEN, SOFIE                 VR 2009 02085  LEAF SVERIGE AB              VR 1988 04170
HERNING VORGOD BISCUIT A/S            VR 1998 03885  LEGESENTER, FINN ERIK HUSTAD JOHANSEN
HEXION SPECIALTY CHEMICALS GMBH          VR 1978 03671  FINSTAD                  VR 1998 03795
HIGHLANDER SPORTS HB               VR 1998 03899  LEGRO GARTNERI A/S            VR 1999 04609
HIGHVELD STEEL AND VANADIUM CORPORATION              LESKINEN, KIMMO K.            VR 2009 02136
LIMITED                      VR 1968 02950  LEVI STRAUSS & CO.            VR 1998 03819
HIGHVELD STEEL AND VANADIUM CORPORATION              LIFE CARE DENMARK APS           VR 1998 03889
LIMITED                      VR 1968 02962  LINMARK ELECTRONICS LTD.         VR 1959 02202
HLT DOMESTIC IP LLC, A LIMITED LIABILITY COMPAN  VR 1979 03635  LIP BYGNINGSARTIKLER, A/S         VR 1978 03630
HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT            VR 1958 02297  LK LAGERSTEDT & KRANTZ AB         VR 1998 03808
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA                LLOYD'S, A BODY INCORPORATED BY THE
(HONDA MOTOR                   VR 1998 03847  LLOYD'S ACT                VR 1978 03707
HOSEN A/S                     VR 1998 03745  LOMAX A/S                 VA 2009 00953
HOSEN A/S                     VR 1998 03815  L'OREAL, SOCIETE ANONYME         VR 1968 03034
HOTCOM INFORMATIK APS               VR 1995 05428  L'OREAL, SOCIETE ANONYME         VR 1979 02750
HOUSE OF EDGEWORTH INCORPORATED, THE       VR 1998 03755  L'OREAL, SOCIETE ANONYME         VR 1998 03713
HUHTAMAKI FINANCE B.V.              VR 1989 06371  LORENTZEN, MARIANNE            VR 1998 03593
HVIDT, BO                     VR 1998 03855  LORIS AZZARO B.V.             VR 1989 05844
IBP IPR LIMITED                  VR 1968 02933  LOTS AB                  VR 1988 03773
ICS, INTERNATIONAL CONFERENCE SERVICES A/S    VR 1999 04524  LU, YUN BIAO               VR 2009 02183
IDEAL S.A.                    VR 1989 04232  LUCASFILM ENTERTAINMENT COMPANY
IF SKADEFORSAKRING HOLDING AB (PUBL)       VR 1998 03915  LTD., A CALIFOR              VR 1997 03869
IF SKADEFORSAKRING HOLDING AB (PUBL)       VR 1998 03916  LUCASFILM ENTERTAINMENT COMPANY
IHAB INTER HEALTH AB               VR 1998 03585  LTD., A CALIFOR              VR 1998 03583
INDRE MISSION                   VR 2009 02188  LUCIE KAAS I/S              VR 2009 02166
INNOXA MARKS LIMITED               VR 1978 03659  LYCKEBY CULINAR AB            VR 1989 05231
INTERNATIONAL PAPER SA              VR 1989 07684  MAGELLAN TEXTILE HOLDINGS LIMITED     VR 1988 03974
INTERNATIONAL TRADE & MARKETING SPRL.       VR 1998 03883  MARCUS EUROPE A/S             VR 1999 04002
INTERNATIONAL TRADE & MARKETING          VR 1998 03884  MARIUSZ KLIMEK              VR 2009 02099
INVENSYS APV A/S                 VR 1978 03733  MARS DANMARK A/S             VR 1988 03812
IT- FORSKERPARKEN KATRINEBJERG A/S        VR 1998 03791  MARTIN JENSENS PLANTESKOLE A/S      VR 1988 04117
ITALFARMACO, S.A.                 VR 2009 02164  MARTIN PROFESSIONAL A/S          VR 1998 03664
ITR-DATA A/S                   VR 2009 02163  MARTIN PROFESSIONAL A/S          VR 1998 03665
JANSSEN-CILAG A/S                 VR 1998 03630  MATRIX PHARMACEUTICAL, INC.        VR 1998 03854
JANSSEN-CILAG A/S                 VR 1998 03631  MAY, OLE                 VR 1994 06118
JAPAN TOBACCO INC.                VR 1988 03772  MEDA PHARMA GMBH & CO. KG         VR 1989 04603
JAPAN TOBACCO INC.                VR 2009 02117  MEDA PHARMA GMBH & CO. KG         VR 1989 04604
JC HOLDING AB                   VR 1998 03909  MEDIA-SATURN-HOLDING GMBH         VR 1998 03874
JEMO-PHARM A/S                  VR 1989 06326  MEDUSA                  VR 1998 03712
JENSEN, LARS                   VR 1998 03589  MEILLAND INTERNATIONAL S.A.        VR 1988 03832
JENSEN, SØREN HELMER               VR 2009 02141  MENU A/S                 VR 1998 03832
JENSEN, SØREN HELMER               VR 2009 02152  MERCK & CO. INC.             VR 1998 03768
JENSEN, SØREN HELMER               VR 2009 02153  MERIPHARM GMBH              VR 1989 05104
JENSEN, SØREN HELMER               VR 2009 02154  MERLINIA (DENMARK) A/S          VR 1998 03662
JLE DESIGN/SIMOVIS                VR 2009 02158  METALLGUMMI G.M.B.H.           VR 1959 01696
JOHNSON & JOHNSON                 VR 1998 03677  METTE LYKKEN BOLIG APS          VR 1998 03486
JOHNSON & JOHNSON                 VR 1998 03691  METTE LYKKEN BOLIG APS          VR 1998 03487
JOHNSONDIVERSEY INC.               VR 1998 03766  MEXX EUROPE B.V.             VR 1989 08030
JOHNSONDIVERSEY INC.               VR 1998 03777  MILTON TM LIMITED             VR 1918 00605
JOSE DE LA CUESTA, S.L.              VR 1978 03565  MINERVA MANAGEMENT APS          VA 2008 02403
JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI CORPORATION)     VR 1969 03231  MIRAKEL DESIGN              VA 2008 02220
KANITECH A/S                   VR 1998 03658  MIRSK DIGITAL APS             VA 2008 02718
KANSAS STATE UNIVERSITY RESEARCH                 MISS ETOILE APS              VR 2009 02089
FOUNDATION                    VR 1970 00528  MIYAKE DESIGN JIMUSHO (ALSO
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS               TRADING AS MIYAKE D            VR 1998 03633
KAO CORPO                     VR 1988 04017  MONARK-CRESCENT AB            VR 1998 03840
KARATAS, YUSUF                  VR 1998 03769  MONDI PACKAGING LINDLAR GMBH       VR 1989 04689
                                 MONROE SYSTEMS FOR BUSINESS, INC.     VR 1988 03838


                                                          1883
2009-07-29                Dansk VaremærketidendeMONTORSI FRANCESCO E FIGLI S.P.A.    VR 1988 03815  PURLIQ APS               VR 2009 02101
MORGAN STANLEY              VR 1998 03538  PURLIQ APS               VR 2009 02102
MOTUL S.A.                VR 1988 04118  PURLIQ APS               VR 2009 02103
MOTUL S.A.                VR 1988 04119  PUSHY MUMS DK             VR 2009 02182
MUNDIPHARMA AG              VR 1998 03656  RAACO INTERNATIONAL A/S        VR 1979 02368
MØLLER & CO. (FONDEN FOR MØLLER & CO.)  VR 1948 01616  RADIUS KOMMUNIKATION A/S        VR 2009 02173
NATUMERKEN B.V.             VR 1998 03555  RAEL BROOK (GROUP) LIMITED       VR 1958 02366
NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS, INC.     VR 1989 04947  RAYOVAC CORPORATION          VR 1958 02248
NATURLIGVIS F&J A/S           VR 2000 04318  RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED  VR 1958 02316
NETMASTER A/S              VR 1998 03690  RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED  VR 1998 03698
NICUS DESIGN APS             VR 2009 02120  RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED  VR 2009 02118
NICUS DESIGN APS             VR 2009 02121  REESE MARIN AF 1991 APS        VR 1998 03386
NIELSEN, JAN G.             VR 1996 04626  REGENT MEDICAL LIMITED         VR 1978 03672
NIELSEN, JØRGEN HOLST          VR 1988 03995  REINERTSEN, PER HOLK          VR 2009 02104
NIELSEN, KNUD ERIK            VR 1988 04176  REINERTSEN, PER HOLK          VR 2009 02105
NILFISK A/S               VR 1998 03878  REINERTSEN, PER HOLK          VR 2009 02106
NOBEL CIGARS APS             VR 1958 02280  REINERTSEN, PER HOLK          VR 2009 02107
NOBEL CIGARS APS             VR 1968 02986  REINERTSEN, PER HOLK          VR 2009 02108
NOBIA NORDISK BYGGINTERIOR AB      VR 1988 04141  REINERTSEN, PER HOLK          VR 2009 02109
NORDISK DÆK IMPORT A/S          VR 1999 03462  REKLAME VÆRKSTEDET           VR 1998 03602
NORDISK DÆK IMPORT A/S          VR 1999 03463  RESPEKT DANMARK A/S          VR 2009 02097
NOVARTIS AG               VR 1992 01911  RICH. MULLER A/S            VR 1997 02645
NOVAVISION A/S              VR 1998 03867  RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR RT.   VR 1979 03397
NOVAVISION A/S              VR 1998 03868  RIEMANN TRADING APS          VR 1979 03604
NOVO NORDISK A/S             VR 2009 02116  ROBECO ADMINISTRATIE MIJ. B.V.     VR 1998 03705
NOVO NORDISK A/S             VR 2009 02160  RODENSTOCK GMBH            VR 1988 04087
NOVO NORDISK A/S             VR 2009 02161  ROLF BENZ AG              VR 1988 03952
NOVO NORDISK FARMAKA DANMARK A/S     VR 1998 03630  ROSKILDE-HALLERNE S.M.B.A.       VR 2009 02172
NOVO NORDISK FARMAKA DANMARK A/S     VR 1998 03631  ROTH SCANDINAVIA A/S          VR 1988 03907
NOVO NORDISK HEALTH CARE AG       VA 2008 03668  ROTO SMEETS DE BOER HOLDING B.V.    VR 1989 08238
NOVO NORDISK HEALTH CARE AG       VR 1998 03687  RUSSELL PROMOTIONS, INC.        VR 1998 03534
N.V. ORGANON               VR 1998 03786  RUSSELL PROMOTIONS, INC.        VR 1998 03913
N.V. TABACOFINA-VANDER ELST       VR 1988 03904  RUSSELL PROMOTIONS, INC.        VR 1998 03914
NYCOMED DANMARK APS           VR 1989 04555  S.A. CORMAN              VR 1989 04925
ODENSE TEKNISKE SKOLE          VR 1998 03628  SAMI NIMR EL-ASSAL           VR 1998 03458
ODENSE TEKNISKE SKOLE          VR 1998 03629  SAMUEL SMITH OLD BREWERY (TADCASTER)  VR 1978 03750
OFIR A-S                 VR 1998 03869  SANDOZ A/S               VR 1998 03823
OFIR A-S                 VR 1998 03870  SANDOZ A/S               VR 1998 03829
OFIR A-S                 VR 1998 03871  SANDOZ A/S               VR 1998 03833
OFIR A-S                 VR 1998 03872  SANDOZ A/S               VR 1999 04216
OFIR A-S                 VR 1998 03873  SANITATION EQUIPMENT LIMITED      VR 1988 03353
OFIR A-S                 VR 1998 03876  SANOFI-AVENTIS             VR 1968 02971
OGUSSA OSTERREICHISCHE GOLD-               SANOFI-AVENTIS             VR 1998 03606
UND SILBER-SCHEIDE            VR 1988 03721  SANOFI-AVENTIS             VR 1998 03836
OMG HOLDINGS PTY LTD           VR 1998 03741  SANOFI-AVENTIS             VR 1998 03945
ORGANON AS                VR 1998 03630  SANPELLEGRINO S.P.A.          VR 1988 03722
ORGANON AS                VR 1998 03631  SARNO, ROBERTO             VR 1998 03624
ORION CORPORATION            VR 1968 02970  SCANBOX ENTERTAINMENT GROUP A/S    VR 1998 03569
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.     VR 1998 03725  SCANBOX ENTERTAINMENT GROUP A/S    VR 1998 03574
 .
P BJØRNBAKS KONVOLUTFABRIK,               SCANDINAVIAN TELECOM AS        VR 1998 03661
AKTIESELSKABET              VR 1988 03905  SCHERING CORPORATION          VR 1988 03973
PALSGAARD A/S              VR 1988 03987  SEA WORLD, INC.            VR 1998 03613
PANASONIC CORPORATION          VR 1988 04127  SEA WORLD, INC.            VR 1998 03879
PARMALAT S.P.A.             VR 1988 03807  SECTRA-IMTEC AKTIEBOLAG        VR 1999 00453
PEDERSEN, JØRGEN             VR 1998 03417  SFK FOOD A/S              VR 2009 02111
PEDERSEN, JØRGEN             VR 1998 03418  SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG     VR 1967 03496
PEDERSEN, JØRGEN             VR 1998 03419  SHIRES LIMITED             VR 1968 03136
PEDERSEN, JØRGEN             VR 1998 03420  SHOE-D-VISION AMBA           VR 1998 03533
PENINSULA AS               VR 1998 03818  SHURGARD STORAGE CENTERS, INC., A
PENTLAND GROUP PLC            VR 1989 06758  WASHINGTON CO             VR 1996 03994
PETERSEN, GITTE             VR 2009 02187  SIMEKS SMS, SIA            VR 1998 03937
PHADIA AB                VR 1968 02987  SIMEKS SMS, SIA            VR 1998 03938
PHARMACOSMOS HOLDING A/S         VR 1998 03726  SIMONSEN, STEEN KJELDGAARD       VR 1998 03701
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.       VR 1979 03437  SIMONSEN, STEEN KJELDGAARD       VR 1998 03821
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.       VR 1988 03932  SINEBRYCHOFF AB, OY          VR 1991 04245
PILKINGTON BROTHERS LIMITED       VR 1980 00119  SINGAPORE AIRLINES LIMITED       VR 1998 03851
PLASTO SA                VR 1988 04105  SIS FUNCTIONAL FURNITURE A/S      VR 1989 07093
PLUS A/S                 VR 1988 04007  SK GLOBAL CO. LTD.           VR 1998 03822
POLYMER CORPORATION, THE         VR 1958 02310  SKOLEMEDIA 2002 A/S          VR 1998 03733
PORSDAL, TANDLÆGE JAN          VR 1999 01985  SKOV MANAGEMENT            VR 1998 03902
PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.   VR 1979 03761  SMAG & BEHAG A.M.B.A.         VA 2008 01333
PRIMO DANMARK A/S            VR 1999 02547  SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE
PRIVATE BRANDS APS (DANPOL                CHATEAU LATOUR, S           VR 1988 03830
COPENHAGEN APS)             VR 1998 03762  SOCIETE INDUSTRIELLE DE SUCRERIE,
PRO SPORTSWEAR              VR 1998 03904  SOCIETE ANONY             VR 1988 03957
PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S        VR 1982 03770  SOGRAPE VINHOS, S.A.          VR 1988 03875
PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S        VR 1992 03353  SOLVAY PHARMACEUTICALS MARKETING &
PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S        VR 1993 08606  LICENSING AG              VR 1998 03655
PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S        VR 1994 02822  SOMMERHEIN AB             VR 1989 07741
PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S        VR 1999 02697  SPAREKASSEN SJÆLLAND          VR 2009 02137
PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S        VR 2000 00951  SPETRA A/S               VR 1998 03556
PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S        VR 2000 00952  SPINWATER APS             VA 2008 01934
PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S        VR 2009 00708  SPIRITS INTERNATIONAL B.V.       VR 1968 02941
PT. PURINOSA EKAPERSADA         VR 1999 03921  STAERMOSE INDUSTRY A/S         VR 2009 02180
PUREBABY APS, THE            VR 1999 00139  STEEN HOLTERMANN A/S          VR 1998 03824
PURLIQ APS                VR 2009 02100  STEEN HOLTERMANN A/S          VR 1998 03825


1884
                          Dansk Varemærketidende                2009-07-29STEEN HOLTERMANN A/S               VR 1998 03826  VELCRO INDUSTRIES B.V.         VR 1958 02181
STEINER COMPANY, INC.               VR 1998 03642  VERICORE LIMITED            VR 1999 02851
STERIMATIC HOLDINGS LIMITED            VR 1993 02222  VESTAS WIND SYSTEMS A/S        VR 2009 02125
STERNDORFF-JESSEN A/S               VR 1998 03783  VESTJYSK BANK A/S           VR 2009 02137
STICHTING EUROPA-HUIS               FR 1998 00011  VI 2 CLOTHING APS           VR 2005 00512
STIG JØRGENSEN & PARTNERS A/S           VR 1998 03578  VILHELM APS              VR 2009 02174
STIG JØRGENSEN & PARTNERS A/S           VR 1998 03579  VIN OG TOBAKHANDLERNES LANDSFORENING  VR 1998 03518
STOKKE AS                     VR 1990 00118  VINA CARMEN S.A.            VR 1999 04282
STOLLWERCK AG                   VR 1988 03911  V&S BYGGEDATA A/S           VR 1998 03568
STORA DALUM A/S                  VR 1978 03727  V&S DANMARK A/S            VR 1948 01513
STOWE WOODWARD LICENSCO, INC.           VR 1968 03156  V&S DANMARK A/S            VR 1998 03597
STROH AUSTRIA GESELLSCHAFT MBH          VR 1989 04428  WED. A.P. BOONEKAMP B.V.        VR 1968 03069
SUDNIF S.A.                    VR 1988 03809  WE-HA KOSMETIK WERNER PETERSEN A/S   VR 1988 04090
SUNSIL A/S                    VR 2009 02147  WEIBULL TRADGÅRD AB          VR 1988 04148
SVEND A. NIELSEN INGENIØR- &                   WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.  VR 1969 02643
HANDELSAKTIESELSKA                VR 1998 03576  WENLOCK, CHRISTOFFER HENDRIK      VR 2009 02136
SWIERC, ALAIN                   VR 1988 03953  WEYERHAEUSER COMPANY          VR 1999 04313
SYNDIAL S.P.A.                  VR 1968 03144  WEYERHAEUSER COMPANY          VR 1999 04380
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG            VR 1999 04323  WILSON SPORTING GOODS CO.       VR 1979 03283
SYNSAM SERVICE AB                 VR 1999 03977  WINTHER, TORBEN            VR 1996 03989
SØRENSEN, EJVIND                 VR 2009 02171  WOLLE'S NATURE SYSTEM A/S       VR 1988 03767
T. HANSEN GRUPPEN A/S               VR 1998 03604  WOLLE'S NATURE SYSTEM A/S       VR 1998 03946
TAMMERMATIC OY                  VR 1998 03744  WOLMAN GMBH, DR.            VR 1978 03686
TANA B.V.                     VR 1917 00332  W.R. GRACE & CO.-CONN.         VR 1939 00955
TANA INDUSTRIES LTD.               VR 1998 03707  WYETH                 VR 1998 03723
TANDIA-LABORATORIET AB              VR 1998 03678  WYETH                 VR 1998 03749
TANDIA-LABORATORIET AB              VR 1998 03696  X/OPEN COMPANY LIMITED         VR 1989 04648
TCM GROUP INTERNATIONAL (L) LTD.         VR 1999 00066  YVES SAINT LAURENT PARFUMS       VR 1979 02360
TDC A/S                      VR 1998 03599  ZENDESK, INC.             VR 2008 04087
TDC A/S                      VR 1998 03616  ZENECA A/S               VR 1998 03729
TDC A/S                      VR 1998 03617  ZENECA A/S               VR 1998 03730
TEIGAR RIDEUDSTYR I/S,V/SOFIE OG                 ZIMMER GMBH              VR 1988 03616
VIBEKE JENSEN                   VR 2009 02175  3M COMPANY               VR 1988 03965
TELCO A/S                     VA 2008 02937  4-YOU A/S               VR 1998 03900
TELEDESIC LLC                   VR 1998 03577
TELENOR ASA                    VR 1999 04160
TELIA AB                     VR 1989 02988
TELIA AB                     VR 1998 03625
TELIA AB                     VR 1998 03626
TELIA AB                     VR 1998 03627
TELIA AB                     VR 1999 01849
TELIA AB                     VR 1999 01850
TELMA S.A.                    VR 1968 03086
TEXMO COUTURE S.A.                VR 1998 03898
TEXTRON INNOVATIONS INC.             VR 1958 02317
TH. WESSEL & VETT, MAGASIN DU NORD, A/S      VR 1898 00187
THOMAS GRANKVIST SPORTSWEAR AB          VR 1989 04877
TOMS GRUPPEN A/S                 VR 1996 02313
TOMS GRUPPEN A/S                 VR 1998 03652
TOMS GRUPPEN A/S                 VR 1998 03653
TOMS GRUPPEN A/S                 VR 1998 03654
TOMS GRUPPEN A/S                 VR 1998 03930
TOP-DANMARK A/S                  VR 1988 04129
TOPDANMARK FORSIKRING A/S             VR 1998 03812
TORAY KABUSHIKI KAISHA, (TORAY INDUSTRIES, INC.  VR 1989 06073
TOURIST SOLUTIONS APS               VR 2009 02086
TRAPO AKTIENGESELLSCHAFT             VR 1989 05028
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS HELSINGOR A/S    VR 1978 03764
TRELLEBORG TYPEHUSE HOLDING, A/S         VA 2008 03502
TROPICANA EUROPE N.V.               VR 1998 03939
TRYGVESTA FORSIKRING A/S             VR 2009 02155
TRYGVESTA FORSIKRING A/S             VR 2009 02156
TRYGVESTA FORSIKRING A/S             VR 2009 02157
TUBEST, SOCIETE ANONYME              VR 1978 03540
TV3 BROADCASTING GROUP LTD.            VR 1998 03679
TV3 BROADCASTING GROUP LTD.            VR 1998 03681
TV3 BROADCASTING GROUP LTD.            VR 1998 03682
TV3 BROADCASTING GROUP LTD.            VR 1998 03683
TV3 BROADCASTING GROUP LTD.            VR 1998 03685
TV3 BROADCASTING GROUP LTD.            VR 1998 03686
TV3 BROADCASTING GROUP LTD.            VR 1998 03689
UL INTERNATIONAL DEMKO A/S            VR 1998 03450
UL INTERNATIONAL DEMKO A/S            VR 1998 03451
UNICHEMA CHEMIE B.V.               VR 1988 03894
UNILEVER N.V.                   VR 1998 03887
UNILEVER N.V.                   VR 1998 03888
UNITED STATES SURGICAL CORPORATION        VR 1998 03747
UNITED STATES SURGICAL CORPORATION        VR 1998 03760
UNITED STATES SURGICAL CORPORATION        VR 1998 03780
UNITED STATES SURGICAL CORPORATION        VR 1998 03782
UNITED STATES SURGICAL CORPORATION        VR 1998 03947
UNOMEDICAL A/S                  VR 1989 06466
VAMBERTI S.P .A.                 VR 1998 03792
VAMBERTI S.P .A.                 VR 1998 03793
VAN CLEEF & ARPELS SA               VR 2000 00269
VAN HOUTEN GMBH & CO. KG             VR 1989 04404


                                                        1885
Mærkeregister
    2009-07-29               Dansk Varemærketidende                               Salgets Accelerationsprogram (w)  VR 2009 02092
     Varemærker og fællesmærker             Samer (w)             VR 2009 02159
     Mærkeregister                    SAXAMETRA (w)
                               SAXXIVIBE (w)
                                                VR 2009 02142
                                                VR 2009 02143
                               SCAN BLOK (w)           VR 2009 02126
                               SCAN ISOBLOK (w)          VR 2009 02128
     Register over mærker offentliggjort som       SCAN REPARATIONSBETON (w)     VR 2009 02132
                               SCAN STØBEBETON (w)        VR 2009 02130
     registreret i dette tidende angivet i alfabe-    SCAN TEGL (w)           VR 2009 02133
     tisk rækkefølge efter mærketekst          SCAN THERMBLOK (w)         VR 2009 02127
                               SCAN UNIVERSALMØRTEL (w)      VR 2009 02129
                               SCAN VANDSKURING (w)        VR 2009 02131
    (540) Mærke             (111) Reg. nr.  senseicon (w)           VR 2009 02119
                               SIDEWALK (w)            VR 2009 02096
                               STAERMOSEINDUSTRY (fig)      VR 2009 02180
    (fig)                VR 2009 02116
                               Starfit (w)            VR 2009 02113
    (fig)                VR 2009 02157
                               SunSil (w)             VR 2009 02147
    (fig)                VR 2009 02160
                               TAMAR (w)             VR 2009 02181
    (fig)                VR 2009 02182
                               THE COAT (fig)           VR 2009 02106
    ACOM -MURERFIRMA (fig)        VR 2009 02138
                               THE JACKET (fig)          VR 2009 02105
    ACTIVE OUTPUT MANAGEMENT (w)     VR 2009 02125
                               THE KNIT (fig)           VR 2009 02109
    Agro Food Park (w)          VR 2009 02112
                               THE PANTS (fig)          VR 2009 02108
    AM 3D (fig)              VR 2009 02098
                               THE SHIRT (fig)          VR 2009 02104
    arrow kayaks (w)           VR 2009 02121
                               THE T-SHIRT (fig)         VR 2009 02107
    Arrow Sea Kayaks (w)         VR 2009 02120
                               VentureDesign TM (fig)       VR 2009 02135
    ArtNature (w)             VR 2009 02165
                               VIRR (w)              VR 2009 02178
    BaR de LuXe (fig)           VR 2009 02099
                               WINGLORE (w)            VR 2009 02149
    BC BMC (fig)             VR 2009 02134
                               XIPIVIX (w)            VR 2009 02150
    Bolig2tal (w)             VR 2009 02163
                               YACHTING CARD (w)         VR 2009 02154
    BRAPOLLO (w)             VR 2009 02139
                               YACHTING-CONNECT (w)        VR 2009 02141
    BUILD (fig)              VR 2009 02185
                               YERVOY (w)             VR 2009 02146
    Calculus Consult (fig)        VR 2009 02167
                               YOUNG LIVING (fig)         VR 2009 02156
    Clacci (w)              VR 2009 02187
                               ZELESSE (w)            VR 2009 02164
    COOL ICE (fig)            VR 2009 02174
                               ZIPIVY (w)             VR 2009 02151
    CROWNSPICE (w)            VR 2009 02111
                               4-PLUS (w)             VR 2009 02176
    DALOC SIKRE DØRE (fig)        VR 2009 02124
    DANPHONE (fig)            VR 2009 02186
    DANSK MODE & TEXTIL FASHION AND
    TEXTILE (fig)             VR 2009 02184
    DeStress (w)             VR 2009 02086
    Det Interaktive Hospital (w)     VR 2009 02110
    digitalfoto & video (fig)       VR 2009 02115
    EASTPORT (w)             VR 2009 02179
    Ecouture by Lund (w)         VR 2009 02170
    Emea Corporate Services (w)      VR 2009 02095
    ESSENTIAL (w)             VR 2009 02117
    FAMILIEDYRLÆGERNE (fig)        VR 2009 02189
    FlexTop (w)              VR 2009 02161
    FORLØBEREN (fig)           VR 2009 02148
    Forum Roskilde (w)          VR 2009 02172
    FREDERIKSHAVN KOMMUNE (fig)      VR 2009 02090
    GAVIGARD (w)             VR 2009 02118
    Global Europeans (fig)        VR 2009 02091
    GLUALITY (w)             VR 2009 02144
    Grip (w)               VR 2009 02183
    GRØNTHUSET (fig)           VR 2009 02168
    grønært (w)              VR 2009 02085
    ICEFAXI (w)              VR 2009 02175
    Indre Mission (w)           VR 2009 02188
    JLE Design (w)            VR 2009 02158
    Kasper Tot (w)            VR 2009 02137
    Keypoint (w)             VR 2009 02162
    KIA VENGA (fig)            VR 2009 02169
    Legitimitetsanalyse (fig)       VR 2009 02173
    LIVING CLASSIC (w)          VR 2009 02087
    LIVING CONNECT (w)          VR 2009 02088
    LIVING DESIGN (w)           VR 2009 02122
    LIVING ECO (w)            VR 2009 02123
    Lucie Kaas (w)            VR 2009 02166
    micro shield (w)           VR 2009 02097
    Miss Ètoile (fig)           VR 2009 02089
    MORE SPORT (fig)           VR 2009 02155
    Pauxem (w)              VR 2009 02177
    People Helping People (w)       VR 2009 02136
    POBRIVNA (w)             VR 2009 02140
    PRIZMETIS (w)             VR 2009 02145
    PROBOND (w)              VR 2009 02093
    PROFINISH (w)             VR 2009 02094
    PURNIT (w)              VR 2009 02103
    PURRO (w)               VR 2009 02102
    PURUF (w)               VR 2009 02101
    PURVIB (w)              VR 2009 02100
    QS (fig)               VR 2009 02171
    Rebel (w)               VR 2009 02114
    SAILING CARD (w)           VR 2009 02153
    SAILING-CONNECT (w)          VR 2009 02152


    1886
Klasseregister
                         Dansk Varemærketidende  2009-07-29                                14    VR 2009 02119
       Varemærker og fællesmærker             14    VR 2009 02159
       Klasseregister                   14
                                14
                                     VR 2009 02166
                                     VR 2009 02170
                                14    VR 2009 02187
                                16    VR 2009 02091
                                16    VR 2009 02115
                                16    VR 2009 02125
       Register over mærker off. som registreret i    16    VR 2009 02179
       dette tidende angivet efter klasse         16    VR 2009 02182
                                17    VR 2009 02180
                                18    VR 2009 02089
    (551) Klasse             (111) Reg. nr.  18    VR 2009 02104
                                18    VR 2009 02105
                                18    VR 2009 02106
    01                   VR 2009 02097
                                18    VR 2009 02107
    01                   VR 2009 02177
                                18    VR 2009 02108
    02                   VR 2009 02093
                                18    VR 2009 02109
    02                   VR 2009 02094
                                18    VR 2009 02166
    03                   VR 2009 02097
                                18    VR 2009 02175
    03                   VR 2009 02177
                                19    VR 2009 02124
    03                   VR 2009 02179
                                19    VR 2009 02126
    05                   VR 2009 02097
                                19    VR 2009 02127
    05                   VR 2009 02116
                                19    VR 2009 02128
    05                   VR 2009 02118
                                19    VR 2009 02129
    05                   VR 2009 02139
                                19    VR 2009 02130
    05                   VR 2009 02140
                                19    VR 2009 02131
    05                   VR 2009 02142
                                19    VR 2009 02132
    05                   VR 2009 02143
                                19    VR 2009 02133
    05                   VR 2009 02144
                                19    VR 2009 02134
    05                   VR 2009 02145
                                19    VR 2009 02171
    05                   VR 2009 02146
                                19    VR 2009 02180
    05                   VR 2009 02149
                                19    VR 2009 02185
    05                   VR 2009 02150
                                21    VR 2009 02089
    05                   VR 2009 02151
                                21    VR 2009 02165
    05                   VR 2009 02160
                                21    VR 2009 02174
    05                   VR 2009 02161
                                21    VR 2009 02179
    05                   VR 2009 02164
                                22    VR 2009 02096
    05                   VR 2009 02177
                                24    VR 2009 02170
    06                   VR 2009 02124
                                24    VR 2009 02174
    06                   VR 2009 02171
                                25    VR 2009 02085
    06                   VR 2009 02180
                                25    VR 2009 02096
    06                   VR 2009 02185
                                25    VR 2009 02099
    07                   VR 2009 02100
                                25    VR 2009 02104
    07                   VR 2009 02101
                                25    VR 2009 02105
    07                   VR 2009 02102
                                25    VR 2009 02106
    07                   VR 2009 02103
                                25    VR 2009 02107
    08                   VR 2009 02165
                                25    VR 2009 02108
    09                   VR 2009 02087
                                25    VR 2009 02109
    09                   VR 2009 02088
                                25    VR 2009 02114
    09                   VR 2009 02091
                                25    VR 2009 02119
    09                   VR 2009 02098
                                25    VR 2009 02159
    09                   VR 2009 02115
                                25    VR 2009 02166
    09                   VR 2009 02122
                                25    VR 2009 02170
    09                   VR 2009 02123
                                25    VR 2009 02182
    09                   VR 2009 02125
                                25    VR 2009 02183
    09                   VR 2009 02136
                                25    VR 2009 02187
    09                   VR 2009 02141
                                28    VR 2009 02085
    09                   VR 2009 02147
                                28    VR 2009 02089
    09                   VR 2009 02152
                                28    VR 2009 02096
    09                   VR 2009 02153
                                28    VR 2009 02119
    09                   VR 2009 02154
                                28    VR 2009 02174
    09                   VR 2009 02186
                                29    VR 2009 02111
    10                   VR 2009 02097
                                30    VR 2009 02111
    10                   VR 2009 02110
                                31    VR 2009 02100
    10                   VR 2009 02161
                                31    VR 2009 02101
    11                   VR 2009 02087
                                31    VR 2009 02102
    11                   VR 2009 02088
                                31    VR 2009 02103
    11                   VR 2009 02100
                                31    VR 2009 02111
    11                   VR 2009 02101
                                31    VR 2009 02112
    11                   VR 2009 02102
                                31    VR 2009 02165
    11                   VR 2009 02103
                                31    VR 2009 02168
    11                   VR 2009 02122
                                31    VR 2009 02177
    11                   VR 2009 02123
                                33    VR 2009 02178
    11                   VR 2009 02147
                                34    VR 2009 02117
    11                   VR 2009 02185
                                34    VR 2009 02181
    12                   VR 2009 02120
                                35    VR 2009 02085
    12                   VR 2009 02121
                                35    VR 2009 02089
    12                   VR 2009 02169
                                35    VR 2009 02090
    12                   VR 2009 02176
                                35    VR 2009 02092
    14                   VR 2009 02104
                                35    VR 2009 02095
    14                   VR 2009 02105
                                35    VR 2009 02112
    14                   VR 2009 02106
                                35    VR 2009 02113
    14                   VR 2009 02107
                                35    VR 2009 02125
    14                   VR 2009 02108
                                35    VR 2009 02136
    14                   VR 2009 02109


                                         1887
2009-07-29  Dansk Varemærketidende35      VR 2009 02141  45    VR 2009 02090
35      VR 2009 02148  45    VR 2009 02092
35      VR 2009 02152  45    VR 2009 02095
35      VR 2009 02153  45    VR 2009 02125
35      VR 2009 02154  45    VR 2009 02136
35      VR 2009 02158  45    VR 2009 02155
35      VR 2009 02162  45    VR 2009 02156
35      VR 2009 02167  45    VR 2009 02157
35      VR 2009 02176  45    VR 2009 02184
35      VR 2009 02184
36      VR 2009 02090
36      VR 2009 02125
36      VR 2009 02135
36      VR 2009 02137
36      VR 2009 02141
36      VR 2009 02152
36      VR 2009 02153
36      VR 2009 02154
36      VR 2009 02155
36      VR 2009 02156
36      VR 2009 02157
36      VR 2009 02167
37      VR 2009 02090
37      VR 2009 02125
37      VR 2009 02138
37      VR 2009 02147
37      VR 2009 02158
37      VR 2009 02176
37      VR 2009 02180
38      VR 2009 02090
38      VR 2009 02110
39      VR 2009 02086
39      VR 2009 02090
39      VR 2009 02125
39      VR 2009 02155
39      VR 2009 02156
39      VR 2009 02157
39      VR 2009 02184
39      VR 2009 02188
40      VR 2009 02090
40      VR 2009 02100
40      VR 2009 02101
40      VR 2009 02102
40      VR 2009 02103
40      VR 2009 02187
41      VR 2009 02086
41      VR 2009 02090
41      VR 2009 02091
41      VR 2009 02092
41      VR 2009 02112
41      VR 2009 02115
41      VR 2009 02125
41      VR 2009 02148
41      VR 2009 02173
41      VR 2009 02182
41      VR 2009 02184
41      VR 2009 02188
42      VR 2009 02090
42      VR 2009 02091
42      VR 2009 02098
42      VR 2009 02100
42      VR 2009 02101
42      VR 2009 02102
42      VR 2009 02103
42      VR 2009 02110
42      VR 2009 02112
42      VR 2009 02120
42      VR 2009 02121
42      VR 2009 02125
42      VR 2009 02136
42      VR 2009 02147
42      VR 2009 02158
42      VR 2009 02163
42      VR 2009 02184
43      VR 2009 02086
43      VR 2009 02090
43      VR 2009 02172
43      VR 2009 02188
44      VR 2009 02090
44      VR 2009 02100
44      VR 2009 02101
44      VR 2009 02102
44      VR 2009 02103
44      VR 2009 02112
44      VR 2009 02182
44      VR 2009 02189


1888
Offentliggørelse af internationale registreringer
                                      Dansk Varemærketidende                               2009-07-29                                               (111) Reg. nr.: MP1004577            (800) Design. dato: 2009-02-06
     Internationale registreringer
     Offentliggørelse af registreringer

     Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra
     dato, jf. §23 i bekendtgørelse nr. 1264 af 23
     december 1996

    (111) Reg. nr.: MP1001398           (800) Design. dato: 2008-11-26


                   blueTherm
    (730) Indehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str.
        34, 81739 München, Tyskland                         (730) Indehaver: Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Torgovy
    (511) Klasse 07: Electric household and kitchen machines and apparatus           Dom Jeelex", 9, Industrialnaya str., Klimovsk, RU-142184 Moscow regi-
    (included in this class), in particular electric kitchen machines and apparatus,      on, Russiske Føderation
    including mincing machines, mixing and kneading machines, fruit pressing       (740/750) International fuldmægtig: A. J. Prozorovskiy, Box 265, RU-107078
    machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, slicing machines, elec-      MOSCOW, Russiske Føderation
    tric motor-driven tools, electric can openers, knife sharpeners, as well as     (511) Klasse 07: Machines and machine tools; motors and engines (except for
    machines and devices for the preparation of beverages and/or food, pumps for     land vehicles); agricultural implements; incubators; pumps.
    dispensing cooled beverages, for use in combination with appliances for cooling   (800) International registreringsdato: 2009-02-06
    of beverages; electric waste disposal units, namely waste masticators and      Gazette No.: 26/2009
    compressors; dishwashers; electric machines and appliances for treating la-
    undry and clothing, including washing machines, spin driers, laundry presses,
    ironing machines (included in this class); electric cleaning apparatus for house-  (111) Reg. nr.: MP1004739            (800) Design. dato: 2008-12-09
    hold use, including window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacu-
    um cleaners; wet and dry vacuum cleaners; parts for the aforementioned
    goods, included in this class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust
    filter bags, all for vacuum cleaners.
    (511) Klasse 09: Electric apparatus and instruments (included in this class),
    namely electric irons; kitchen scales, personal scales; electric welding de-
    vices for wrapping film; remote control devices, signalling devices, controlling
    (supervision) devices and monitoring devices (electrical/electronic) for house-
    hold and kitchen machines and equipment; recorded and non-recorded machi-
    ne readable data carriers, such as magnetic data carriers for household
    appliances; electric apparatus for dispensing beverages or food, vending
    machines; data processing devices and data processing programmes for
    controlling and operating household appliances; parts for the aforementioned
    goods included in this class.
    (511) Klasse 11: Heating, steam producing and cooking devices, in particular
    ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing and food and plate
    warming apparatus, hot water appliances; immersion heaters; cooking pots,
    electric; microwave appliances, waffle irons (electric); egg boiling apparatus,
    deep fryers (electric); electric tea and coffee making apparatus, electric espres-
    so machines, electric coffee machines (included in this class); cooling de-
    vices, in particular refrigerators, freezers, cooling cabinets, beverage cooling
    apparatus; combination apparatus for cooling and freezing, deep freezing
                                               (730) Indehaver: Chongqing Rato Power Co., Ltd., B Zone, Shuangfu Industry
    apparatus, ice-makers; ice-cream makers; dryers, in particular laundry dryers,
                                                  Park, Jiangjin District, Chongqing, Kina
    tumble dryers for laundry use; hand dryers; hair dryers; infrared lamps (not for
                                               (740/750) International fuldmægtig: KANGXIN PARTNERS, P.C., Floor 16,
    medical purposes); electric heating pads (not for medical purposes); electric
                                                  Tower A, InDo Building, A48 Zhichun Road, Haidian District, 100098
    heating covers (not for medical purposes); ventilation devices, in particular
                                                  Beijing, Kina
    ventilators, grease filter devices and extractor devices, including extractor
                                               (511) Klasse 07: Agricultural machines; mowing and reaping machines; weed-
    hoods; air conditioning devices and devices to improve air quality, air humidi-
                                               ing machines; motorized cultivators; agricultural implements other than hand-
    fiers, air deodorization apparatus; deodorising apparatus (not for personal
                                               operated; saws (machines); domestic crushers; scarifier; internal combustion
    use), air purifying apparatus; water piping devices, as well as sanitary equip-
                                               engine (not including automobile, tractor, corn combine harvester, motor van,
    ment, in particular fittings for steam, air and water piping equipment, warm
                                               chain saw, engine of the steamer); diesel engine; gasoline engine (other than
    water devices, storage water heaters and continuous flow water heaters;
                                               for land vehicles); generators of electricity; driving motors other than for land
    kitchen sinks; heat pumps; parts of all aforementioned goods included in this
                                               vehicles; motors for boats; compressors (machines); compressed air machi-
    class; taps (machines, engines or motors) for dispensing cooled beverages,
                                               nes; snow ploughs; high pressure washers; vacuum cleaners; acetylene clea-
    for use in combination with appliances for cooling of beverages.
                                               ning apparatus; welding machines, electric; welding apparatus, gas-operated;
    (300) Prioritetsoplysninger:
                                               soldering blow pieces, gas-operated; soldering irons, gas-operated; harve-
    2008-05-30     DE 30 2008 035 129.2/07 Tyskland
                                               sting machines; drainage machines; dishwashers; blenders, electric, for house-
    (800) International registreringsdato: 2008-11-26
                                               hold purposes; washing machines; sludge specially used for petroleum; exca-
    Gazette No.: 21/2009
                                               vators; rams (machines); rammer compactor; elevators (lifts); hoists; sparking
                                               plugs for internal combustion engines; hand-held tools, other than hand-ope-
                                               rated; shears, electric; current generators; motors, other than for land ve-
                                               hicles; emergency power generators; pistons for cylinders; automotive engine
                                               muffler; motor for refrigerator; pumps (parts of machines); freewheels other
                                               than for land vehicles.
                                               (511) Klasse 12: Sports cars; motor cars; cycle cars; motorcycles; vehicles
                                               for locomotion by land, air, water or rail; bicycles; delivery tricycles; ski lifts;
                                               sleighs (vehicles); launches; motors for land vehicles; transmission shafts for
                                               land vehicles; vehicle wheels; suspension shock absorbers for vehicles; side
                                               cars; scooters (vehicles); power-assisted vehicles; electric bicycles; tyres for
                                               vehicle wheels; dirigible balloons.
                                               (800) International registreringsdato: 2008-12-09
                                               Gazette No.: 26/2009
                                                                                     1889
2009-07-29                            Dansk Varemærketidende(111) Reg. nr.: MP642051/1           (800) Design. dato: 2009-02-12    (111) Reg. nr.: MP699346           (800) Design. dato: 2008-02-19


              SEMISTACK                                      ECODRIVE
(730) Indehaver: Semikron Elektronik GmbH & Co. KG, Sigmundstrasse 200,       (730) Indehaver: FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200, I-10135
    D-90431 Nürnberg, c/o Semikron Elektronik Gmbh & Co. KG, Patentab-         TORINO, Italien
    teilung, Sigmundstrasse 200, D-90431 Nürnberg, Tyskland           (740/750) International fuldmægtig: ING. BARZANO'' & ZANARDO MILANO
(511) Klasse 09: Rectifiers and rectifier units.                      S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II, 61, I-10128 TORINO, Italien
(800) International registreringsdato: 2009-02-12                  (740/750) National fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard
Gazette No.: 05/2009                                    33, 1780 København V, Danmark
                                          (511) Klasse 12: Vehicles and their parts; vehicles with electric and/or thermal
                                          propulsion and their parts, engines for land vehicles, engines for land vehicles
(111) Reg. nr.: MP690468            (800) Design. dato: 2007-12-12    with electric and/or thermal propulsion.
                                          (800) International registreringsdato: 1998-09-07
                                          Gazette No.: 31/2008
       RESERVE NATURELLE
(730) Indehaver: FOLIES DOUCES SA, 1 Chemin Arnauton, ZI Auguste II,        (111) Reg. nr.: MP936660           (800) Design. dato: 2007-06-05
    F-33610 CESTAS, Frankrig
(511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfume-                  SEAL-TITE
ry, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; potpourri fragrance en-
hancers; make-up.                                  (730) Indehaver: Seal-Tite, LLC, 500 Deer Cross Drive, Madisonville, LA 70447,
(511) Klasse 16: Paper, cardboard, paper boxes, cardboard articles; cabinets        USA
for stationery; bottle wrappers, bags, sachets, wraps, clutch bags, for pack-    (740/750) International fuldmægtig: Joseph T. Regard Joseph T. Regard, Ltd
aging, made of paper; cardboard tubes; bookbinding material; stationery;          plc, PO Box 429, Madisonville, LA 70447-0429, USA
adhesives for stationery or household purposes, artists'' materials; paintbru-   (740/750) National fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn. 2. 3.sal,
shes; typewriters and office requisites (except furniture); plastic materials for     1561 København V, Danmark
packaging (not included in other classes); playing cards; printing type; printing  (511) Klasse 37: Industrial leak mitigation services, namely repair of leaks in
blocks.                                       pressurized fluid conduits, containment vessels and apparatus in the oil, gas,
(511) Klasse 18: Leather and imitation leather and leatherware, pouches,      and/or petrochemical industries, namely wells, production facilities, hydraulic
bags, covers, clutch bags made of leather, rucksacks, traveling bags, boxes     systems, tubing, casing, packers, sleeves, joints, receptacles, fittings, con-
of leather.                                     nections, valves, wellheads, trees, hangers, pipelines, injection systems,
(511) Klasse 20: Furniture, mirrors, picture frames.                umbilicals, control lines, microannulus, storage and containment facilities.
(511) Klasse 26: Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and     (800) International registreringsdato: 2007-06-05
eyelets, pins and needles; artificial flowers.                   Gazette No.: 39/2007
(800) International registreringsdato: 1997-12-12
Gazette No.: 06/2008


(111) Reg. nr.: MP690557            (800) Design. dato: 2008-03-07


                 FRIOS
(730) Indehaver: Friadent GmbH, Steinzeugstrasse 50, 68229 Mannheim,
    Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Reble & Klose Patent- und Rechtsanwäl-
    te, Sophienstrasse 17, 68165 Mannheim, Tyskland
(511) Klasse 09: Endoscopy equipment (including optical apparatus, monitors,
printers and video recorders).
(511) Klasse 10: Implant material and materials for human and animal body
tissue replacement; medical implants for humans, their parts and accessories
(included in this class); dental superstructures, namely dental crowns, dental
bridges, dental prostheses, their parts and accessories (included in this class);
apparatus, instruments and tools for surgical, orthopedic, medical and dental
use and for dental laboratories, in particular dental surgical units (operated
mechanically) as well as instruments and tools for implants and prostheses;
parts and accessories (included in this class) for the aforesaid apparatus,
instruments and tools; cases, bags and containers for medical and dental use
and for dental laboratories, in particular for storage and sterilization of the
aforesaid dental apparatus, instruments, tools, implants and superstructures;
furniture for medical and dental use as well as for dental laboratories; equip-
ment used for assistance in medical treatment, in particular to assist with
planning of prosthesis implantation; materials for human and animal body
tissue replacement; implant material; surgical hand instruments; mechanically
operated surgical instruments as well as their start-up motors; membranes for
covering bone defects as well as screws and pins for fixing these membranes
on the bone.
(800) International registreringsdato: 1997-12-03
Gazette No.: 07/2009
1890
                                  Dansk Varemærketidende                                 2009-07-29(111) Reg. nr.: MP936992            (800) Design. dato: 2006-09-18    des, herbicides; algae control agents, pharmaceuticals for use in human
                                           medicine, pharmaceuticals for veterinary purposes, pharmaceuticals for
                                           dental purposes, acetates for pharmaceutical purposes, bath salts for medi-
                                           cal purposes, bath additives for medical purposes, therapeutic bath additi-
                                           ves, balm for medical purposes, bandages for sanitary purposes, bandages
                                           for dressing wounds, styptic sticks, chemical preparations for medical pur-
                                           poses, bonbons for medical purposes, chemical preparations for pharma-
                                           ceutical purposes, chemical preparations for veterinary purposes, chemical-
                                           pharmaceutical products, sanitary napkins; deodorants (not for personal
                                           use), dietetic beverages for medical purposes, dietetic substances for medi-
                                           cal purposes, dietetic food for medical purposes, egg-white preparations for
                                           medical purposes, aluminum acetate for pharmaceutical purposes, fats for
                                           medical purposes, fly-papers (adhesive strips), fly glue, additives in animal
                                           feeding stuff for medical purposes, glucose for medical purposes, sanitary
                                           napkins, adhesive agents for dentures, parasite-killing neckbands for ani-
                                           mals, teas from healing herbs, anti-corn preparations, corn rings, dog-repel-
                                           lent agents, dog lotions, dog washing agents, incontinence pants, insectici-
                                           des, chewing gum for medical purposes, germicidal agents, adhesive tapes
                                           for medical purposes, adhesive strips for medical purposes, compresses,
                                           headache sticks; air refreshment agents, air cleaning agents, medicinal be-
                                           verages, medicinal preparations for supporting growth of hair, medicinal
                                           teas, milking grease, menstruation panties, menstruation tampons, menthol,
                                           mineral nutritional supplements, mineral water for medical purposes, sanitary
                                           towels, sanitary panties, anti-moth agents, anti-moth paper, mouth washes
                                           for medical purposes, nutriments on the basis of egg-white for medical pur-
(730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,         poses, nutritional supplements for medical purposes, oils for medical purpo-
    Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, Tyskland                  ses, pesticides, plasters for medical purposes, pharmaceutical preparati-
(511) Klasse 01: Chemicals used in industry, science and photography, as well     ons, rat poison, first-aid kits (pharmaceutical sets), preparations for destro-
as in agriculture, horticulture and forestry, unprocessed artificial resins, unpro-  ying vermin, panty liners (sanitary articles), liners for breastfeeding, non-to-
cessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and       bacco cigarettes for medical purposes, tissues, imbued with pharmaceutical
soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs, tan-      lotions, first-aid boxes (filled), dressing materials, dressing cotton, vitamin
ning substances; adhesives used in industry; acidified water for filling up      preparations, cotton wool for medical purposes, diapers for incontinent
accumulators, antistatics, not for domestic use, bacteria preparations, except    people, dietetic food for health care on the basis of vitamins, minerals, tra-
for medicinal or veterinary purposes, distilled water, anti-stain agents, chemi-   ce elements, either singly or in combination, nutritional supplements on the
cal, for fabrics, meat bating preparations (preparations for making tender) for    basis of amino acids, minerals and trace elements, sanitation products for
commercial purposes, glycerin for industrial purposes, refrigerant agents,      women, scented blocks and urinal disinfectant tablets; belts for sanitary
adhesives for industrial purposes, carbon dioxide, preservatives, chemical,      napkins (towels).
for food, cooling agents (chemical), oils for preserving foodstuff, ammonia      (511) Klasse 06: Common metals and their alloys, metal building materials;
solution, saltpeter, salts (chemical products), salts (manures), hydrochloric     transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; cables
acid, oxygen, aerosol propellants, dry ice (carbon dioxide), liquids for the     and wires of metal (not for electric purposes), ironmongery and small items of
desulphurization of electrical accumulators.                     metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of metal, not included
(511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry       in other classes, ores; aluminum foils, containers (tanks) of metal, busts of
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, perfu-      common metals, containers of metal, casks, barrels of metal, bottle closures
mery, essential oils, preparations for body and beauty care; hair lotions,      of metal, foils of metal for packaging, cases of common metals, cases, boxes
dentifrices; paint removers, antistatic agents for domestic use, antiperspi-     of metal, baskets of metal, knife handles of metal, tinfoils, packagings of
rant agents (perspiration inhibiting toilet agents), flavorings, vegetable-ba-    tinplate, packaging containers of metal, packaging foils of metal.
sed (essential oils), flavorings, vegetable-based, for beverages (essential      (511) Klasse 08: Hand-operated tools, cutlery, forks and spoons; side arms;
oils), fresh breath sprays, essential essences, essential oils, baking aro-      razors, tool sharpening steels, oyster openers, axes (hatchets), axes (small),
mas (essential oils), bath salts, not for medical purposes, cosmetic bath ad-     electric beard trimmers, flat irons (non-electric), daggers, can openers (non-
ditives, beard conditioning wax, pumice, bleaching cream for the skin, blea-     electric), egg cutters (non-electric), instruments and tools for skinning and
ching preparations for cosmetic purposes, floor wax, floor polishing agents,     slaughtering cattle, epilators (electric and non-electric), flatware (cutlery, forks
deodorants for personal use (perfumery articles), detergents, except for use     and spoons), table forks, razor cases, club hammers (hammers), fingernail
in production methods and for medical purposes, scented wood, scents for       polishers (electric or non-electric), fish cleaning knives, meat choppers (hand
laundry, removing agents for paints, depilatory preparations, depilatory wax,     tools), forks (flatware), forks (hand tools), garden knives (small), pruning
decalcifiers for domestic use, brightening chemicals (color-) for household      shears, garden tools (hand-operated), vegetable slicers, hair removing appa-
purposes (laundry), chemical, for household purposes (laundry), coloring       ratus (electric and non-electric), hair cutting apparatus (electric and non-
agents for laundry, coloring agents for toilet purposes, color removing        electric), choppers, hammers (hand tools), hand tools (hand-operated), pla-
agents (of paints), color removers, dye stuff for cosmetics, fats for cosme-     nes, hunting knives, cheese cutters (non-electric), spoons, manicure kits,
tic purposes, varnish removers, stain removers, brighteners for laundry,       knives, knives (hand tools), knives (arms), knives for scaling fish, cutlery,
brighteners, brightener starch, glass cloth, smoothing agents (laundry gla-      mortars (pounding vessel), nail files (electric), nail files, nail polishers (electric
zing agents), smoothing stones, hair coloring agents, hair spray, shampoo,      or non-electric), nail scissors (electric or non-electric), nutcrackers, not of
cosmetic products, cosmetic cases (filled), lacquer removing agents, lea-       precious metal, pedicure kits, tweezers for epilating, pizza cutters (non-elec-
ther cream, leather preserving agents (leather dubbing), mouthwashes, not       tric), shaving apparatus, electric or non-electric, razor blades, open razors,
for medical purposes, oils for body and beauty care, oils for cosmetic pur-      shaving kits, scissors, shears (plate shears, pruning shears, secateurs),
poses, oils for cleaning purposes, perfumery oils, perfumes, vegetable-ba-      shear blades, grinding apparatus (hand-operated), grinding apparatus for kni-
sed flavorings for beverages (essential oils), polishing cream, polishing pa-     ves and blades, cutting knives, cutting tools, edge tools (hand tools), spray
per, polishing stone, polishing wax, pomades for cosmetic purposes, prepa-      guns for spraying insecticides (hand-operated), sprayers for insecticides (hand-
rations for dry cleaning, shaving preparations, shaving soap, after-shave lo-     operated), silverware (cutlery, forks and spoons), grindstone cases, grindsto-
tion, fumigation preparations (perfumes), cleaning liquid for windscreens,      nes, curved mincing knives for vegetable, curved mincing knives, atomizers
cleaning agents, rust removers, slimming preparations, cosmetical, abrasive      for insecticides (hand-operated), sugar tongs, electric manicure kits, appara-
paper, sand paper, shoe polish, shoe blacking, shampoos, sun protection        tus for destroying plant parasites, instruments for grinding and sharpening,
agents (cosmetical preparations for skin tanning), starch (finishing agents),     pincers.
cosmetics for animals, shampoos for animals, toilet preparations (body ca-      (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematogra-
re), tissues, imbued with cosmetical lotions, vaseline (mineral oil jelly) for    phic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving
cosmetic purposes, cotton wool for cosmetic purposes, cotton sticks for        and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for con-
cosmetic purposes, fabric softeners for laundry, dentifrices; dishwashing li-     ducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling elec-
quids, cleaning agents for cars, cleaning spray preferably for the use in       tricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and
cars in the dashboard region, lacquer cleaning agents, car waxes, car         images, magnetic data carriers, recording discs, automatic vending machines
shampoo, car polishing agents, shower foam and bathing gel, impregnated        and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating
or wet tissues or wipes for personal hygiene, toilet cleaning agents, clea-      machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing appa-
ning towels impregnated with a cleaning agent.                    ratus; accumulators (electric) for vehicles, accumulators (electric), accumula-
(511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary pre-      tor vessels, accumulator boxes, asbestos articles of clothing for protection
parations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical        against fire, asbestos gloves for protection against accidents, barometers,
use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungici-
                                                                              fortsættes

                                                                                  1891
2009-07-29                             Dansk Varemærketidendebatteries (electric), anti-dazzle glasses, anti-dazzle shields, flat-irons (elec-   materials, self-adhesive tapes for stationery or for household use, sets (place
tric), fire blankets, fire extinguishers, fire alarms, fireproof clothing, fireproof  mats of paper), inks, table cloths of paper, table covers of paper, table linen
articles of clothing, hydrometers, hygrometers (apparatus for measuring the      of paper, toilet paper, packaging pouches (envelopes, bags) of paper or
moisture content), measuring devices (electric), measuring devices, measu-       plastic, packaging foils of plastic, packaging foils of regenerated cellulose,
ring instruments, teeth protectors, precision balances, gauntlets protecting      packaging material of cardboard, packaging material of starch, packaging
from X-rays for commercial use, hardhats for sports, hardhats, protective       paper, viscose foils for packaging, wax paper, drawing supplies, drawing
masks, devices offering protection against X-rays, not for medical purposes,      blocks, gummed bands (stationery), liquid correction agents (office requisi-
temperature indicators, thermometers (not for medical purposes), thermo-        tes), table napkins made of paper.
stats, dummies for reanimation (instruction apparatus), safety footwear for      (511) Klasse 20: Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in
protection against accidents, radiation and fire, accident prevention gloves,     other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebo-
accident prevention nets, accident prevention devices for personal use, ba-      ne, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these
lances, weighing apparatus and instruments, weighing machines.             materials, or of plastics; containers (tanks), not of metal and not of brickwork,
(511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and in-      container closures, not of metal, vats, not of metal, busts of wood, wax,
struments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; surgical suture   plaster or plastic, containers, not of metal, casks, barrels, not of metal, bottle
material; baby bottles, basins for medical purposes, teething rings, ice bags     corks and plugs, bottle packagings of wood, bottle closures, not of metal,
for medical purposes, finger stalls for medical purposes, gloves for medical      meat chopping blocks, towel dispensers (stationary), not of metal, garment
purposes, electric blankets for medical purposes, heating pads (electric) for     covers (storage), cans, cases and boxes of wood or plastic, baskets, not of
medical purposes, cushions for medical purposes, pads (pouches) for preven-      metal, basketry, corks, trolley-tables (furniture), ladders of wood or plastic,
ting pressure sores on patient bodies, condoms, soporific pillows for insomnia,    sink mats, stepladders, not of metal, transport palettes, not of metal, pack-
air cushions for medical purposes, air mattresses for medical purposes, masks     aging containers of plastic, closure caps, not of metal.
for healthcare staff, clothing for use in emergency operating rooms, orthopedic    (511) Klasse 21: Household or kitchen utensils and containers (not of preci-
articles, orthopedic shoes, orthopedic soles, baby-soothers, arch supports for     ous metal or coated therewith); combs and sponges, brushes (except paint
flat feet, supporting stockings for surgical purposes, first aid thermo cushions,   brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steel wool;
thermometers for medical purposes, air-filled pillows for medical purposes.      unworked or semi-worked glass (except glass used in building), glassware,
(511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking,      porcelain and earthenware, not included in other classes, dust bins, dish-
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, wash      washing brushes, mugs, not of precious metal, basins (containers); brooms,
basins, sink units, exhaust hoods for kitchens, baby bottle warmers (electric),    beer jugs, syringes for watering flowers and plants, floor wipes (cleaning
bread roasters, disinfection apparatus, disinfectant dispensers for toilets,      rags), floor waxing brushes, frying pans, spits, breadboards, brushes, bru-
deodorizing apparatus (not for personal use), rotary spits, ice-making machi-     shes for glass lamp shades, brushes for body and beauty care, brush
nes and apparatus, refrigerators, filters (parts of domestic or industrial equip-   goods, pressure cookers (non-electric), lid closures for cooking pots,
ment), upright freezers, top-opening freezers, apparatus for cooling bevera-      buckets of any kind, electric combs, washleather for cleaning purposes,
ges, grill apparatus (kitchen apparatus), grill apparatus (with rotary spit), spits  strainers for household use, bottles, bottle openers, molds (kitchen article),
for grills, hot air apparatus, hot plates, stoves, yoghurt making machines,      deep fat fryers, non-electric, juice extractors, non-electric, for household
electric, coffee filter apparatus (electric), coffee machines, electric, cooking    use, garden gloves, vessels, not of precious metal, for household or kit-
apparatus and equipment, cookers, cooking devices (electric), cooking sto-       chen, vegetable bowls, condiment stands, glass, unworked or semi-worked
ves, cooking plates, kitchen stoves, refrigeration units for liquids, refrigeration  (except glass used in building), glass containers, drinking glasses (ves-
units for tobacco, refrigeration units and machines, refrigeration apparatus      sels), glass ware, painted, grill grids (kitchen appliances), grill stands, plun-
and installations, cooling boxes, cooling containers for stoves, cooling cham-     gers for clearing blocked drains, glove stretchers, towel rails, not of preci-
bers, refrigerators, lava stones for barbecue units, air humidifiers for central    ous metal, utensils for household purposes, not of precious metal, house-
heating radiators, air deodorizing apparatus, air filters (air-conditioning), air   hold gloves, heat-insulated containers, insulating flasks, heat insulated con-
filtering installations, air cooling apparatus, air cleaning apparatus and machi-   tainers for beverages, thermally insulated containers for food, cabarets
nes, air cleaning lamps with germicidal effect, ventilation apparatus (air-condi-   (platters), not of precious metal, coffee filters (non-electric), coffee coo-
tioning), microwave apparatus (cooking appliances), ovens, oven grates, clean     kers, non-electric and not of precious metal, coffee grinders, hand-ope-
rooms, sterile rooms (sanitary facilities), roasters, pressure cookers (electric),   rated, combs (electric), pots and jugs, not of precious metal, ceramic produ-
apparatus for sterilizing, warmers (spirit burners), immersion heaters, plate     cts for household use, garlic presses (kitchen appliances), cooking molds
warmers, thermostat valves (parts of heating systems), deep-freeze appara-       (kitchen article), cooking appliances (non-electric), cookware, cauldrons
tus and equipment, toasters, toilet bowls (WC), toilet seats (WC), toilet flushing   (non-electric), cooking pots, coal buckets, baskets, not of precious metal,
installations, drinking water filters, urinals (sanitary facilities), waffle irons   for household use, corkscrews, cosmetic utensils, crystal glass ware, jugs
(electric); plate-shaped dish warmers, wash-basins (parts of sanitary facili-     and pots, not of precious metal, cake tins, kitchen vessels, not of precious
ties), clothes drier, electric water filtering apparatus, water cleaning apparatus   metal, kitchen utensils, not of precious metal, kitchen dinnerware, cooling
and machines, water sterilizing apparatus, water dispensers, disposable ste-      elements for food (household), cooling bottles, cooling bags, cooling boxes,
rilized bags, electric cooling and deep-freeze bags and boxes.             portable, non-electric, knife banks for the table, mixing cups (shakers), mi-
(511) Klasse 14: Precious metals and their alloys as well as goods in precious     xing apparatus for household use (non-electric), furniture cleaning tissues,
metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious     mops, mills for household use (hand-operated), oral irrigators, chamber
stones, horological and chronometric instruments; busts of precious metal,       pots, nail brushes, pasta-making machines (hand-operated), fruit bowls,
household appliances of precious metal, pitchers (small) of precious metal,      cruet stands, not of precious metal, paper or plastic cups, paper towel dis-
tablets of precious metal for domestic use,                      pensers of metal, paper plates, parquet waxing apparatus (non-electric),
(511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not       pepper mills (hand-operated), pepper casters, not of precious metal, horse
included other classes; printed matter, bookbinding material; photographs;       brushes, plates against boiling over of milk, plates, not of precious metal,
stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials;    cookie and biscuit cutters, polishing apparatus and machines (non-electric)
paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructio-    for household use, polishing gloves, polishing leather, polishing material (ex-
nal and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging,     cept polishing agents, polishing paper, polishing stones), porcelain, victuals
not included in other classes; printers’ types; printing blocks, waste bags (of    cans, cleaning equipment (hand-operated), cleaning pads, cleaning tissues,
paper or plastics), make-up removing tissues made of paper, disposable         cleaning tow, shaving brushes, shaving brush holders, graters (household
nappies for babies, made of paper or chemical wood pulp, baby diapers of        article), cleaning appliances (hand-operated), cleaning tissues, stirring ap-
paper or chemical wood pulp, baby diapers of paper or cellulose (exterior       paratus (non-electric), stirring spoons (kitchen appliances), salad bowls, not
sheets, disposable), notepads (stationery), letter paper, books, paperclips,      of precious metal, salt shakers, salt casks, not of precious metal, scrapers
bindings (stationery), labels, not of textiles, filter paper, finger stalls (office  (kitchen appliances), scrapers for cleaning containers, bowls, shovels (table
requisites), plastic foils for packaging, foils of regenerated cellulose for pack-   accessories), scouring pads of metal, scouring pads for the kitchen, sign-
aging, forms (blanks), gum (glue) for stationery or for household purposes,      boards of porcelain or glass, eggbeaters for household use (non-electric),
rubber bands for office use, gummed cloth for stationery purposes, covers       cutting boards for the kitchen, pressure cookers (non-electric), basting
(stationery), coffee filters of paper, calendars, index cards (stationery), paper   spoons, for kitchen use, shoe horns, shoe brushes, shoe cleaning appara-
board containers, paper board tubes, cases, containers for stationery, cata-      tus (non-electric), shoe trees (lasts), lids for bowls, bowls, not of precious
logues, adhesive tapes for stationery or for household use, adhesive (gluten)     metal, bowl coasters (table utensils), sponges for household use, sponge
for stationery or for household use, adhesive agents for stationery or for       holders, soap cans, soap holders, soap dishes, soap dispensers, sieves
household use, adhesive strips for stationery or for household use, adhesive      (household appliances), casseroles, rotary serving plates, napkin rings, not
strip dispensers (stationery), cooking bags for microwave, carbon paper, copy     of precious metal, shakers (mixing cups), sieves (household appliances),
paper (stationery), plastic foils for packaging, bibs of paper, glues for statio-   sieves, not of precious metal, siphons for carbonated waters, vessels of
nery or for household use, hole punchers (office requisites), blotting paper,     metal for making ices and iced drinks, menu holders, mirror glass (raw mate-
blister foils of plastics (for packaging), agendas, files (office requisites),     rial), piping bags, dish mops, steel wool for cleaning purposes, dusters, fea-
packing paper, paper (waxed), paper for cash registers and apparatus, paper      ther dusters, earthenware, litter boxes for pets, cloth buckets, curry combs,
ribbons (paper strips), paper bands or cards for recording computer programs,     soup tureens, not of precious metal, tablets of paper for household use,
paper sheets (stationers’ goods), paper filter material, face cleaning tissues of   tablets, not of precious metal for household use, table decoration, not of
paper, paper towels, paper napkins, paper handkerchiefs, paper bags, blue-       precious metal, table flatware, not of precious metal, table sets, not of pre-
prints (drawing copies), tracing paper, parchment paper, posters of paper and
cardboard, brochures, writing cases, writing utensils, writing chalk, writing                                      fortsættes

1892
                                   Dansk Varemærketidende                              2009-07-29cious metal, cups, not of precious metal, tea tins, not of precious metal, tea     (111) Reg. nr.: MP938209           (800) Design. dato: 2007-08-13
infusers, not of precious metal, tea pots, not of precious metal, tea sets,
not of precious metal, tea strainers, not of precious metal, dough rollers,
plates, not of precious metal, carpet sweepers, carpet beaters, animal brist-
les (brushes and paintbrush ware), combs for animals, table sweepers, toilet
utensils, toilet cases, toilet paper holders, toilet sponges, pot lids, pots, ce-
ramic ware, cake shovels, watering vessels, funnels, drinking vessels, drin-
king glasses, troughs, covers for ironing boards, saucers, not of precious
metal, vases, not of precious metal, bird bathing facilities, bird cages, waf-
fle irons (non-electric), wash boards, clothes pins, rotary clothes driers, la-
undry drying racks, washing tubs, water kettles (non-electric), toothbru-
shes, toothbrushes, electric, dental floss, toothpicks, toothpick containers,
not of precious metal, crushing apparatus for household use, non-electric,       (730) Indehaver: SOREMARTEC S.A., Drève de l''Arc-en-Ciel 102, B-6700
sugar cans, not of precious metal, electric brushes (except machine parts),          SCHOPPACH-ARLON, Belgien
plastic containers for household and kitchen, cans, thermally isolated boxes      (740/750) International fuldmægtig: BECKER Pascal, Avocat au Barreau du
and bottles, cooling pads for cooling bags and boxes; cooking pots and fry-          Luxembourg, 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, Luxembourg
ing pans of precious metal, cups of precious metal, containers of precious       (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
metal for household or kitchen, fittings for flatware of precious cans of pre-     dried, cooked and frozen fruits; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy
cious metal, egg cups of precious metal, vinegar jugs and oil jugs of preci-      products; edible oils and fats.
ous metal, cruet stands of precious metal, flacons of precious metal, ves-       (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
sels of precious metal for household or kitchen, coffee cookers of precious       coffee; flours and preparations made from cereals, bread, pastry and confec-
metal (non-electric), baskets of precious metal for domestic use, kitchen        tionery, ices; honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard; vine-
vessels of precious metal, pepper casters of precious metal, plates of pre-       gar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
cious metal, salad bowls of precious metal, salt shakers and salt casks of       (591) Farvetekst: Red, reddish orange and black.
precious metal, bowls of precious metal, sieves of precious metal, soup tu-       (800) International registreringsdato: 2007-08-13
reens of precious metal, table-sets of precious metal, cups of precious me-       Gazette No.: 40/2007
tal, tea cans of precious metal, infusers of precious metal, teapots of preci-
ous metal, tea sets of precious metal, tea strainers of precious metal, pla-
tes of precious metal, saucers of precious metal, toothpick containers of        (111) Reg. nr.: MP945621           (800) Design. dato: 2007-09-03
precious metal, sugar boxes of precious metal, sweetmeat boxes of preci-
ous metal, pastry cutters, pie servers, picnic baskets (fitted), including dis-
hes, kitchen utensils, tableware, other than knives, forks and spoons.                 LES PAVÉS DE R & C
(511) Klasse 22: Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes), padding and stuffing materi-      (730) Indehaver: Peter Bruining B.V., A. Hofmanweg 38, NL-2031 BL Haarlem,
als (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials; bottle pack-        Holland
agings of straw, flock material (pad filling material), packing wool, wool for     (740/750) International fuldmægtig: Novagraaf Nederland B.V., Hogehilweg
padding, paper strings, pad stuffing materials, except of rubber or plastic,          3, Postbus 22722, NL-1100 DE Amsterdam, Holland
padding material (packaging), except of rubber or plastic, sacs for transpor-      (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods in precious
ting and storing bulk goods, chappes (pad stuffing material), strings (pack-      metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious
threads), straw used as pad filling material, packaging pouches (envelopes,       stones; horological and chronometric instruments; diamond jewellery.
bags) of textile material, cotton wool used as pad filling material, wool for      (511) Klasse 35: Commercial retail services related to the purchase and sale
cushioning purposes, packing wool.                           of precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated
(511) Klasse 24: Woven fabrics and textile goods, not included in other         therewith, meaning jewellery, precious stones, horological and chronometric
classes; bedspreads and table cloths; gummed cloth, other than for statione-      instruments and diamond jewellery.
ry, make-up removing tissues of textile material, cleaning tissues (glass fiber     (511) Klasse 36: Appraisal of jewellery.
yarn fabric), textile face tissues, textile towels, textile napkins, oil cloth (table  (511) Klasse 42: Advice related to, as well as design and development of
cloths), table napkins of fabric, textile handkerchiefs.                precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated
(511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear; clothing made of paper, shower      therewith, meaning jewellery, precious stones, horological and chronometric
caps, bibs, not of paper, outer garments, pinafores (clothing), shoes, sandals,     instruments and diamond jewellery.; advice related to the quality and develop-
boots, uniforms, underclothing; work coats, footwear for work, working clo-       ment of jewellery.
thes; hair protection caps used as working clothes.                   (800) International registreringsdato: 2007-09-03
(511) Klasse 26: Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and       Gazette No.: 50/2007
eyes, pins and needles; artificial flowers, hair ribbons, hair nets.
(511) Klasse 34: Ashtrays of precious metal.
(511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration;       (111) Reg. nr.: MP957176           (800) Design. dato: 2008-02-15
office functions; marketing.
(591) Farvetekst: Green, orange, yellow and white.
(300) Prioritetsoplysninger:
2006-04-18    DE 30624367.9/21 Tyskland
(800) International registreringsdato: 2006-09-18
Gazette No.: 39/2007
                                            (730) Indehaver: Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Schweiz
                                            (740/750) International fuldmægtig: R.A. Egli & Co Patentanwälte, Hor-
                                                neggstrasse 4, CH-8008 Zürich, Schweiz
                                            (511) Klasse 11: Coffee machines, in particular espresso coffee machines,
                                            automatic espresso coffee machines.
                                            (300) Prioritetsoplysninger:
                                            2007-10-08   CH 568220 Schweiz
                                            (800) International registreringsdato: 2008-02-15
                                            Gazette No.: 14/2008
                                                                                1893
2009-07-29                            Dansk Varemærketidende(111) Reg. nr.: MP969991            (800) Design. dato: 2008-06-27    (111) Reg. nr.: MP990015            (800) Design. dato: 2008-12-12


                                                       WHITE CUBE
                                          (730) Indehaver: Jay Jopling, 25-26 Mason''s Yard, St James, London SW1Y,
                                              Storbritannien
                                          (740/750) International fuldmægtig: Davenport Lyons, 30 Old Burlington
                                              Street, London W1S 3NL, Storbritannien
                                          (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not
                                          included in other classes; printed matter, printed material, books, activity
                                          books, newspapers, periodicals, journals, brochures, magazines; photographs,
(730) Indehaver: BONDU FABRICE, C/O ELGRABLY FABIENNE, 16 rue Lag-         photograph stands; pictures; albums, photograph albums; writing cases; ar-
    range, F-75005 PARIS, Frankrig                        tists materials; paint brushes; pastels; crayons; face paints; easels; palettes
(511) Klasse 25: Stockings, tights, woollen tights, socks, ladies'' underwear,   for painting; paintings framed or unframed, engravings, etchings; figurines,
ladies'' lingerie, suspender belts, knee-high stockings, underwear, gloves     ornaments, statuettes, statues of papier maché; modelling clay and materials;
(clothing).                                     stationery; diaries; personal organisers; calendars; greeting cards; wrapping
(300) Prioritetsoplysninger:                            paper; wrapping and packaging materials; pens, pencils; cases for pens or
2008-01-23    FR 08 3 551 002 Frankrig                      pencils; desk accessories; rulers; erasers; pencil sharpeners; notebooks;
(800) International registreringsdato: 2008-06-27                  notepads; catalogues; colouring books; comic books; drawing instruments;
Gazette No.: 30/2008                                paper puzzles; badges; bags of plastic or paper; bookmarks; posters; stickers;
                                          adhesives for stationery or household purposes; bookbinding material; in-
                                          structional and teaching material (except apparatus); publications; typewriters
(111) Reg. nr.: MP987645            (800) Design. dato: 2008-10-24    and office requisites (except furniture); printers'' type; printing blocks; post-
                                          cards.
                                          (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration;
              KINGSTORE                        office functions; retail services, retail shopping services, electronic shopping
                                          retail services, all connected with the sale of photographic, cinematographic
(730) Indehaver: TURHAN SAHINKAYA, Mimar Sinan Mahallesi, Rençber Sokak       and optical apparatus, holograms, kaleidoscopes and optical apparatus and
    No: 17, Yildirim Bursa, Tyrkiet                       instruments for use in creating or displaying works of art, photo-transparenci-
(740/750) International fuldmægtig: MARMARA PATENT OFISI MÜSAVIRLIK         es, sunglasses, teaching apparatus and instruments, apparatus for recording,
    VE ORGANIZASYON LIMITED SIRKETI, Büyükdere Caddesi Kugu, Is-        transmission or reproduction of sound or images, magnetic recording media,
    hani No.81 Kat:2 D:3-4, MECIDIYEKÖY ISTANBUL, Tyrkiet            gramophone records, compact discs, optical disks, video cassettes and video
(740/750) National fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601       discs, video game cartridges, video recordings, videotapes, cassette recor-
    København V, Danmark                            ders and players, cassettes, CD-ROMs, CDs, DVDs, digital music provided
(511) Klasse 35: Advertisement agency services, advertisement office ser-      from MP3 Internet websites, digital music provided from the Internet, electro-
vices, business management; business administration, office functions; pub-     nic games, electronic games adapted for use exclusively with a television
lic relations; import and export agencies; business management of performing    receiver, motion picture films, animated cartoons, films, calculating machines,
artists; expertise services for evaluation of industrial and commercial goods;   data processing equipment, computers and computer peripheral devices, com-
auctioneering; retail sale services, namely bringing together a wide variety of   puter software, mouse pads and wrist pads for keyboards, downloadable ring
goods for instance in shopping malls and shopping centers, namely food,       tones, music, graphics and electronic games via the Internet and wireless
clothing and footwear, radio and television equipment, electronical equipment,   networks, electronic publications provided on-line from the Internet, downloa-
books, furniture and carpets, linen, incl. table linen, blankets, as well as    dable news, information and publications supplied over a global communication
jewellery, watches, cutlery, vases and articles for decorative purposes, en-    network, precious metals and their alloys and goods in precious metals or
abling customers to view and purchase those goods.                 coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric
(800) International registreringsdato: 2008-10-24                  instruments, clocks, watches, figurines, ornaments, statuettes and statues of
Gazette No.: 51/2008                                precious metal, tie clips, tie pins, ornamental pins, cuff-links, key rings, key
                                          chains, paper, cardboard and goods made from these materials, printed mat-
                                          ter, printed material, books, activity books, newspapers, periodicals, journals,
(111) Reg. nr.: MP988473            (800) Design. dato: 2008-06-11    brochures, magazines, photographs, photograph stands, pictures, albums,
                                          photograph albums, writing cases, artists materials, paint brushes, pastels,
                                          crayons, face paints, easels, palettes for painting, paintings framed or unfra-
                  BEP                       med, engravings, etchings, figurines, ornaments, statuettes, statues of papier
                                          maché, modelling clay and materials, stationery, diaries, personal organisers,
(730) Indehaver: BONELLI EREDE PAPPALARDO - STUDIO LEGALE, Via           calendars, greeting cards, wrapping paper, wrapping and packaging materials,
    Barozzi, 1, I-20122 Milano, Italien                     pens, pencils, cases for pens or pencils, desk accessories, rulers, erasers,
(740/750) International fuldmægtig: DE SIMONE & PARTNERS S.p.A., Via        pencil sharpeners, notebooks, notepads, catalogues, colouring books, comic
    Vincenzo Bellini, 20, I-00198 Roma, Italien                 books, drawing instruments, paper puzzles, badges, bags of plastic or paper,
(511) Klasse 09: Software recorded onto magnetic supports or downloadable      bookmarks, posters, stickers, adhesives for stationery or household purpo-
from an external computer data processing network, magnetic data carriers      ses, bookbinding material, instructional and teaching material (except appara-
recorded with data and information, prerecorded and blank magnetic supports     tus), publications, typewriters and office requisites (except furniture), prin-
for software and for data.                             ters'' type, printing blocks, postcards, clothing, footwear, headgear, enabling
(511) Klasse 16: Printed matter, brochures, books, office requisites, pens and   customers to conveniently view and purchase those goods in a retail store or
pencils, paper and paper articles for office use, teaching materials (other than  by mail or by means of a global communications network; consultancy, infor-
apparatus).                                     mation and advisory services relating to the aforesaid; advertising and promo-
(511) Klasse 35: Professional services which provide direct help in the opera-   tion services relating to the aforesaid; advertising via key words; advertising
tions or functions of commercial or industrial enterprises, management and co-   via hypertext links.
management services for offices and for commercial entities, services of      (511) Klasse 41: Education; provision of training; entertainment; sporting and
management and of co-management for business and for commercial func-        cultural activities; education, training, entertainment and cultural activates
tions of industrial enterprises, public relations services in the form of manage-  relating to art; art galleries; arranging conferences, seminars and workshops;
ment and co-management services for communications to the public, business     publication of books; organisation of exhibitions for cultural, artistic and edu-
research and evaluations; professional business consultancy, public accounting.   cational purposes; production of television programmes and films; organisati-
(511) Klasse 36: Consultancy relating to financial affairs, monetary affairs and  on and production of audio performances; production and distribution of motion
insurance.                                     pictures and radio and television programmes; production of sound and video
(511) Klasse 38: Transmission of audio and video communications or messa-      recordings; presentation of live performances; theatre and show business
ges amongst individuals, transmission of information and news.           entertainment services; music concert services; presentation of drama and
(511) Klasse 41: Professional education and training, sports and cultural      dance performances; providing movie theatre facilities; organisation of shows;
activities, conferences, seminars and educational and training courses in      theatre and show production services; publishing services; pre-recorded mu-
connection with legal matters.                           sic, video and graphics to mobile communications devices via a global compu-
(511) Klasse 45: Services of law firms, services of commercial law experts.     ter network and wireless network.
(300) Prioritetsoplysninger:                            (800) International registreringsdato: 2008-12-12
2008-04-15    IT RM2008C002369 Italien                      Gazette No.: 04/2009
(800) International registreringsdato: 2008-06-11
Gazette No.: 52/2008
1894
                                Dansk Varemærketidende                              2009-07-29(111) Reg. nr.: MP990983           (800) Design. dato: 2008-10-24   (111) Reg. nr.: MP991201           (800) Design. dato: 2008-07-24


 TURHAN SAHINKAYA "GOOD FEL-                                          TEMMALL
   LOWS ARE WITH US"                              (730) Indehaver: HAZAR SU ÜRÜNLERI VE HAYVANCILIK TICARET VE SANAYI
                                             LIMITED SIRKETI, izzet Pasa Mahallesi, Ertugrul Sokak, No: 2/A, ELA-
(730) Indehaver: TURHAN SAHINKAYA, Mimar Sinan Mahallesi, Rençber Sokak         ZIG, Tyrkiet
    No: 17, Yildirim Bursa, Tyrkiet                      (740/750) International fuldmægtig: DESTEK PATENT ANONIM SIRKETI,
(740/750) International fuldmægtig: MARMARA PATENT OFiSi MÜSAViRLiK           Ortapazar Caddesi No: 7, TOPHANE-BURSA, Tyrkiet
    ORGANiZASYON LiMiTED SiRKETi, Büyükdere Cad. Kugu ishani, No: 81     (511) Klasse 01: Chemicals used in industry, science and photography, as well
    Kat: 2 D: 3-4, Mecidiyeköy-iSTANBUL, Tyrkiet               as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, un-
(511) Klasse 35: Advertisement agency services, advertisement office ser-     processed plastics; manures, cultivation soil; fire extinguishing compositions;
vices, business management; business administration, office functions, pub-    adhesives, other than for stationery or household purposes.
lic relations; import and export agencies; business management of performing   (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry
artists; expertise services for evaluation of industrial and commercial goods;  use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfume-
auctioneering; retail sale services namely, bringing together a wide variety of  ry, cosmetics, deodorants for personal use; dentifrices.
goods enabling customers to view and purchase those goods.            (800) International registreringsdato: 2008-07-24
(800) International registreringsdato: 2008-10-24                 Gazette No.: 06/2009
Gazette No.: 05/2009

                                         (111) Reg. nr.: MP991450           (800) Design. dato: 2008-12-22
(111) Reg. nr.: MP991129           (800) Design. dato: 2009-01-05
                                                       Black Pearl
       HARAS DE CARDENAS
                                         (730) Indehaver: LANDMANN-PEIGA GmbH & Co. KG, Am Binnenfeld 3-5,
(730) Indehaver: Sandy Beach Resort Properties, Inc., Suite 101, 880 Oak         27711 Osterholz-Scharmbeck, Tyskland
    Park Road, Covina, CA 91724, USA                     (740/750) International fuldmægtig: Meissner, Bolte & Partner Anwaltssozi-
(740/750) International fuldmægtig: Antonio de Cardenas, De Cardenas Law         etät GbR, Hollerallee 73, 28209 Bremen, Tyskland
    Group, APLC, 300 N. Lake Avenue, Suite 200, Pasadena, CA 91101,      (511) Klasse 11: Barbecue grills, charcoal grills.
    USA                                    (300) Prioritetsoplysninger:
(511) Klasse 44: Horse farm; horse breeding; horse care, namely, horse      2008-07-30   DE 30 2008 049 397.6/11 Tyskland
nutrition and grooming.                              (800) International registreringsdato: 2008-12-22
(800) International registreringsdato: 2009-01-05                 Gazette No.: 06/2009
Gazette No.: 06/2009

                                         (111) Reg. nr.: MP991668           (800) Design. dato: 2008-12-18
(111) Reg. nr.: MP991150           (800) Design. dato: 2008-12-31
                                                         DUAGIL
                                         (730) Indehaver: BIOIBERICA, S.A., Pl. Francesc Macia, 7, E-08029 BARCE-
                                             LONA, Spanien
                                         (740/750) International fuldmægtig: Pedro SUGRAÑES, Calle Provenza,
                                             304, E-08008 BARCELONA, Spanien
                                         (511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary products; sanitary products
                                         for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for
                                         babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and
(730) Indehaver: SOLUTIONS FOR LIFE TECHNOLOGY- TECNOLOGIAS IN-          dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbici-
    FORMÁTICAS, S.A., Vale de Cantandores, Estrada da Fonte do Cortiço     des.
    CCI, N°6734, P-2950-424 PALMELA, Portugal                 (300) Prioritetsoplysninger:
(740/750) International fuldmægtig: J. PEREIRA DA CRUZ, S.A., Rua Victor     2008-12-02   ES 2.854.905 Spanien
    Cordon, 14, P-1249-103 LISBOA, Portugal                  (800) International registreringsdato: 2008-12-18
(511) Klasse 09: Computers and peripheral equipment for computers.        Gazette No.: 06/2009
(800) International registreringsdato: 2008-12-31
Gazette No.: 06/2009
                                         (111) Reg. nr.: MP991669           (800) Design. dato: 2008-12-18

(111) Reg. nr.: MP991197           (800) Design. dato: 2008-07-18                 KRONOSAN
                BIOLIT                      (730) Indehaver: BIOIBERICA, S.A., Pl. Francesc Macia, 7, E-08029 BARCE-
                                             LONA, Spanien
(730) Indehaver: Lybar, akciová spolecnost, Velvety, 33, CZ-417 62 Rtyne nad   (740/750) International fuldmægtig: Pedro SUGRAÑES, Calle Provenza,
    Bílinou, Tjekkiet                                 304, E-08008 BARCELONA, Spanien
(740/750) International fuldmægtig: KOCIÁNOVÁ advokátní kancelár, JUDr.,     (511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary products; sanitary products
    Lucie Kociánová, Ph.D., Malostranské nám. 23, CZ-118 00 Praha 1,      for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for
    Tjekkiet                                  babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and
(511) Klasse 05: Disinfectants, veterinary preparations, pesticides, repel-    dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbici-
lents.                                      des.
(800) International registreringsdato: 2008-07-18                 (300) Prioritetsoplysninger:
Gazette No.: 06/2009                               2008-12-02   ES 2.854.910 Spanien
                                         (800) International registreringsdato: 2008-12-18
                                         Gazette No.: 06/2009
                                                                             1895
2009-07-29                            Dansk Varemærketidende(111) Reg. nr.: MP991703           (800) Design. dato: 2008-08-27    (111) Reg. nr.: MP991785           (800) Design. dato: 2008-11-27


                TELLUS                                       red door
(730) Indehaver: Tellus BV, Van Nelleweg 1704, NL-3044 BC Rotterdam, Hol-     (730) Indehaver: CRANEFORD NOMINEES PTY LTD, Suite 64, 36 Franklin
    land                                       Street, ADELAIDE SA 5000, Australien
(740/750) International fuldmægtig: Certa Legal Advocaten, Keizersgracht      (740/750) International fuldmægtig: Collison & Co, GPO Box 2556, Adelaide
    620, NL-1017 ER Amsterdam, Holland                        SA 5001, Australien
(511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration;    (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beer) including wine, red wine,
office functions; commercial administration; business organization consultan-   white wine, dessert wine excluding alcoholic beverages contained or mixed
cy; business management and organization consultancy.               with energy drinks and caffeinated beverages.
(800) International registreringsdato: 2008-08-27                 (800) International registreringsdato: 2008-11-27
Gazette No.: 06/2009                                Gazette No.: 07/2009


(111) Reg. nr.: MP991713           (800) Design. dato: 2008-11-10    (111) Reg. nr.: MP991891           (800) Design. dato: 2008-09-24
(730) Indehaver: Tongli Gearbox Co., Ltd, Linyang Industrial Zone, Ruian City,
    Zhejiang Province, Kina
(740/750) International fuldmægtig: Beijing Constant Trust Trademark Agen-
    cy, Room 912, Tower 3, Henghua International Business Center, Yuetan
    North Street 26, Xicheng District, 100045 Beijing, Kina
(511) Klasse 07: Shaft couplings (machines); jacks (machines); speed gover-
nors for machines, engines and motors; generators of electricity; starters for
motors and engines; reduction gears other than for land vehicles; speed
reducers; variators; connecting rods for machines, motors and engines; clut-
ches other than for land vehicles.
(800) International registreringsdato: 2008-11-10
Gazette No.: 06/2009


(111) Reg. nr.: MP991722           (800) Design. dato: 2008-11-18


              SALMOSAN
                                          (730) Indehaver: Open Joint Stock Company United Chemical Company Ural-
(730) Indehaver: INDUSTRIAL TÉCNICA PECUARIA, S.A., Avgda. de Roma,            chem, 18, Krasnopresnenskaya nab., RU-123317 Moscow, Russiske
    157-7º, E-08011 BARCELONA, Spanien                         Føderation
(740/750) International fuldmægtig: JUAN ANTONIO MORGADES MANO-          (740/750) International fuldmægtig: Alexandr E. Kulmizev "Lev Klimenko",
    NELLES, Rector Ubach 37-39, bajos 2ª, E-08021 BARCELONA, Spanien          bld. 1, 43, Sosinskaya str., RU-109316 Moscow, Russiske Føderation
(511) Klasse 01: Chemicals used in industry, science, photography, as well as   (511) Klasse 01: Fertilizing preparations.
in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unpro-  (591) Farvetekst: Blue, grey, green.
cessed plastics; fertilizers; fire-extinguishing compositions; tempering and    (800) International registreringsdato: 2008-09-24
soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tan-    Gazette No.: 07/2009
ning substances; adhesives used in industry.
(511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary products; sanitary products
for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for    (111) Reg. nr.: MP991897           (800) Design. dato: 2008-09-24
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
(300)                       Prioritetsoplysninger:
2008-07-22    ES 2.838.333 Spanien
(800) International registreringsdato: 2008-11-18
Gazette No.: 06/2009


(111) Reg. nr.: MP991781           (800) Design. dato: 2008-09-22


                 WICO
(730) Indehaver: Pret a Porter Group AB, Box 935, SE-501 10 Boras, Prêt à
    Porter Group AS, c/o R.T.B., Stortingsgatan 10, Oslo, Norge
(740/750) International fuldmægtig: Cegumark AB, U. Axelsson, A. Bergen-
    tall, H. Cederbom, N-E. Folemark, L. Gustafsson, U. Haagerup, Box      (730) Indehaver: DolceVita Style S.r.l., Lungotevere della Vittoria, 9, I-00194
    53047, SE-400 14 GÖTEBORG, Sverige                         ROMA, Italien
(511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear.                   (511) Klasse 30: Cocoa-based beverages, cocoa products, coffee, coffee-
(800) International registreringsdato: 2008-09-22                 based, beverages, chocolate, chocolate-based beverages, ice cream, sand-
Gazette No.: 07/2009                                wiches, pastries, sorbets (ices), tea, iced tea, cakes.
                                          (511) Klasse 32: Aperitifs, non-alcoholic, non-alcoholic beverages, cocktails,
                                          non-alcoholic, milk of almonds (beverage), fruit juices.
                                          (511) Klasse 43: Bar services, bar-restaurants, cafeterias, restaurants, self-
                                          service restaurants, snack-bars.
                                          (591) Farvetekst: Red, brown, black, orange and white.
                                          (800) International registreringsdato: 2008-09-24
                                          Gazette No.: 07/2009
1896
                                  Dansk Varemærketidende                               2009-07-29(111) Reg. nr.: MP991921            (800) Design. dato: 2008-11-19    (111) Reg. nr.: MP992021            (800) Design. dato: 2008-08-22
                                           (730) Indehaver: AYDIN ERBAY, Senlikkoy Mah. Catal Sok. No: 3, Florya,
                                               ISTANBUL, Tyrkiet
                                           (740/750) International fuldmægtig: GRUP OFIS, PATENTS & TRADEMARKS
                                               AGENCY LTD., Atatürk Bulvari, No: 211/11, TR-06680 Kavaklidere -
                                               Ankara, Tyrkiet
                                           (511) Klasse 18: Worked and unworked leather, animal skins, imitations of
                                           leather, linings of leather for boots and shoes, leathers for lining, goods made
                                           of leather and imitation leather, namely bags, valises, wallets, portfolios, bags
                                           for carrying baby, boxes and chest of leather or stout leather, card cases,
                                           empty toilet bags, empty tool bags, key cases, pouches, rucksacks, briefca-
                                           ses, shopping bags, school bags, umbrellas, parasols, walking sticks, whips,
(730) Indehaver: BASTAonline AB, P.O. Box 21060, SE-100 31 STOCKHOLM,         harness fittings, saddles, stirrups, saddle straps.
    Sverige                                    (511) Klasse 25: Clothing, underclothing and outer clothing, namely, clothing
(740/750) International fuldmægtig: Brann AB, P.O. Box 17192, SE-104 62        of knitted fabric; denim clothing; clothing of leather; casual wear; clothing for
    STOCKHOLM, Sverige                               sport, bath clothes and beach clothes; underclothes, undershirts, underpants,
(511) Klasse 42: Assessment, mapping and control of chemical substances in      brassieres, petticoats, camisoles, vests, bodies, corsets, dressing gowns,
products and goods; control of chemicals, chemical analysis; providing infor-     night gowns, topcoats, overcoats, hooded overcoats, light overcoats, rain
mation and advising on environmental influence.                    coats, trench coats, coats, jackets, trousers, skirts, dresses, waistcoats,
(800) International registreringsdato: 2008-11-19                   shirts, tee-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans, sweaters, blouses, shorts,
Gazette No.: 07/2009                                 bermuda shorts, overalls, frocks, school uniforms, socks, footwear, namely,
                                           shoes, top boots, boots, slippers, bootees and parts thereof, sports shoes
                                           and studs thereof, parts of shoes namely, non-slipping devices for shoes,
(111) Reg. nr.: MP991967            (800) Design. dato: 2008-12-22    heelpieces for shoes, welts for shoes, shoe-uppers, headwear, namely, head-
                                           gears, hats, berets, caps, babies'' clothing included in this class, namely,
                  Avalon                       babies'' diapers of textile, very soft undershirts for babies, nylon underpants
                                           for babies, accessories, namely, suspenders, detachable collars clothing,
                                           bandanas, garters, belts, neckties, bow ties, muffs, gloves for clothing, shawls,
(730) Indehaver: LANDMANN-PEIGA GmbH & Co. KG, Am Binnenfeld 3-5,           arm bands, headbands, headscarves, wristbands.
    27711 Osterholz-Scharmbeck, Tyskland                      (591) Farvetekst: White and red.
(740/750) International fuldmægtig: Meissner, Bolte & Partner Anwaltssozi-      (800) International registreringsdato: 2008-08-22
    etät GbR, Hollerallee 73, 28209 Bremen, Tyskland                Gazette No.: 07/2009
(511) Klasse 11: Barbecue grills, gas grills.
(800) International registreringsdato: 2008-12-22
Gazette No.: 07/2009


(111) Reg. nr.: MP992005            (800) Design. dato: 2008-12-01
(730) Indehaver: LAR & H GENERAL LIMITED, 8 Digeni Akrita, 4th Floor, Flat/
    office 403, CY-1045 Nicosia, Cypern
(740/750) International fuldmægtig: Petro Borovyk, P.O. Box 32, Kyiv 01042,
    Ukraine
(511) Klasse 28: Games and toys; Christmas tree decorations; gymnastic and
sporting articles not included in other classes, among them body-building
apparatus.
(511) Klasse 41: Education, teaching; providing of training; entertainment;
arranging of sporting and cultural activities; rental of sports equipment and
stadium facilities; providing sports facilities for the physical training and spor-
ting competitions; arranging of sports training, competitions and games; ser-
vices of fitness centers.
(800) International registreringsdato: 2008-12-01
Gazette No.: 07/2009
                                                                                1897
2009-07-29                               Dansk Varemærketidende(111) Reg. nr.: MP992093              (800) Design. dato: 2008-06-27     (111) Reg. nr.: MP992101            (800) Design. dato: 2008-09-17


                  GENEO                                   PROXIO OPTIMIZER
(730) Indehaver: REHAU AG + Co, Rheniumhaus, D-95111 Rehau, Tyskland            (730) Indehaver: Proxio AB, Graneliden 13, SE-430 63 HINDAS, Sverige
(511) Klasse 17: Plastic goods (semi-finished goods), namely frames, case-         (740/750) International fuldmægtig: Cegumark AB, U. Axelsson, A. Bergen-
ment frames, posts, astragal, blind posts, house doors, leveling profiles,            tall, H. Cederbom, N-E. Folemark, L. Gustafsson, U. Haagerup, Box
window bar profiles, glass strips, frame broadenings, covering profiles, wea-           53047, SE-400 14 GÖTEBORG, Sverige
ther beads, corner posts, bay window profiles, window sills, coupling profiles,      (511) Klasse 09: Computer programs (downloadable software); computer pro-
connecting profiles, furring profiles, reinforcing profiles, expansion profiles,      grammes (programs), recorded; computer software (recorded); computer sy-
angle sections, covering strips, weather bead profiles, groove profiles, roller      stems; stored computer software.
shutter profiles, roller shutter guiding profiles, cross beam profiles, external      (511) Klasse 35: Consultation services in connection with design, evaluation
cover profiles, internal cover profiles, lintel profiles, floor profiles, inspection    and purchase of business contracts; consultation services in connection with
profiles, door profiles, frame transoms, guiding strips, leveling strips, clamping     design, evaluation and purchase of contracts related to logistic services.
strips, static posts, sealing profiles, filling profiles, stop bead profiles, trans-    (511) Klasse 39: Transports, storage and distribution of goods; advisory
port supporting profiles, air lifts, glass rebate spreads, spreading profiles,       services relating to the distribution of goods; logistic services namely planning
decorative profiles, angle bars, louver shutter profiles, adapter profiles, glare     and adaptation of transports and storage solutions; transport brokerage.
protection film for windows (tinted), sealing compositions, sealing agents,        (511) Klasse 42: Consultation services related to computer systems; compu-
sealing rings, sealing strips, synthetic resins (semi-finished products); pla-       ter system design; design of computer software/websites; design and de-
stics, partially processed, namely frames, casement frames, posts, astragal,        velopment of computer software.
blind posts, house doors, leveling profiles, window bar profiles, glass strips,      (800) International registreringsdato: 2008-09-17
frame broadenings, covering profiles, weather beads, corner posts, bay win-        Gazette No.: 07/2009
dow profiles, window sills, coupling profiles, connecting profiles, furring profi-
les, reinforcing profiles, expansion profiles, angle sections, covering strips,
weather bead profiles, groove profiles, tambour door profiles, tambour door        (111) Reg. nr.: MP992187            (800) Design. dato: 2008-10-29
guiding profiles, cross beam profiles, external cover profiles, internal cover
profiles, lintel profiles, floor profiles, inspection profiles, door profiles, frame
transoms, guiding strips, leveling strips, clamping strips, static posts, sealing
profiles, filling profiles, stop bead profiles, transport supporting profiles, air
lifts, glass rebate spreads, spreading profiles, decorative profiles, angle bars,
louver shutter profiles, adapter profiles, plastic fibers not for textile purposes,
namely aramide, kevlar, carbon fibers, all goods, included in this class.
(511) Klasse 19: Building materials (not of metal), namely frames, casement
frames, posts, astragal, blind posts, house doors, leveling profiles, window bar
profiles, glass strips, frame broadenings, covering profiles, weather beads,
corner posts, bay window profiles, windowsills, coupling profiles, connecting
profiles, furring profiles, reinforcing profiles, expansion profiles, angle sec-
tions, covering strips, weather bead profiles, groove profiles, roller sh utter
profiles, roller shutter guiding profiles, cross beam profiles, external cover
profiles, internal cover profiles, lintel profiles, floor profiles, inspection profiles,
door profiles, frame transoms, guiding strips, leveling strips, clamping strips,
static posts, sealing profiles, filling profiles, stop bead profiles, transport
supporting profiles, air lifts, glass rebate spreads, spreading profiles, decora-
tive profiles, angle bars, louver shutter profiles, adapter profiles, reinforce-
ments for building purposes, not of metal, external tambour doors, not of metal
and not of a textile material, windows, not of metal; window shutters, not of
metal, window frames, not of metal, namely frames, casement frames, posts,
astragal, blind posts, house doors, leveling profiles, window bar profiles, glass
strips, frame broadenings, covering profiles, weather beads, corner posts, bay
window profiles, windowsills, coupling profiles, connecting profiles, furring
profiles, reinforcing profiles, expansion profiles, angle sections, covering strips,
weather bead profiles, groove profiles, tambour door profiles, tambour door
guiding profiles, cross beam profiles, external cover profiles, internal cover
profiles, lintel profiles, floor profiles, inspection profiles, door profiles, frame
transoms, guiding strips, leveling strips, clamping strips, static posts, sealing
profiles, filling profiles, stop bead profiles, transport supporting profiles, air
lifts, glass rebate spreads, spreading profiles, decorative profiles, angle bars,     (730) Indehaver: The Rompetrol Group N.V., Strawinskylaan 807, Tower A-8,
louver shutter profiles, adapter profiles, blinds, not of metal, for building           NL-1077 XX Amsterdam, Holland
purposes; doors, not of metal, door panels, not of metal, doorframes, parts of       (740/750) International fuldmægtig: Shieldmark.Zacco, Postbus 75683,
doors, not of metal, all goods, in so far as they are contained in this class.           NL-1070 AR Amsterdam, Holland
(511) Klasse 42: Services of a technical measurement and testing laboratory;        (511) Klasse 04: Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wet-
services of a chemist; services of engineers; services of a chemical laborato-       ting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants;
ry; carrying out chemical analyses; carrying out engineering tests; material        candles and wicks for lighting.
testing.                                          (511) Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these
(800) International registreringsdato: 2008-06-27                     materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
Gazette No.: 07/2009                                    travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
                                              saddlery.
                                              (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear.
(111) Reg. nr.: MP992097              (800) Design. dato: 2008-09-08     (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration;
                                              office functions.
            VEGA MADROÑO                            (511) Klasse 43: Services for providing food and drink; temporary accommo-
                                              dations.
                                              (591) Farvetekst: Different shades of orange; black, white. - CMYK 0-90-90-0;
(730) Indehaver: Martínez Chacon, Manuel, Luis de Requesens, 20 1° C,           0-10-100-0; 0-0-0-100;0-0-0-20.
    Villarejo de Salvanes, E-28590 Madrid, Spanien                   (800) International registreringsdato: 2008-10-29
(740/750) International fuldmægtig: UDAPI & ASOCIADOS Maria Isabel             Gazette No.: 07/2009
    Esteban Perez-Serrano, C/ Explanada, 8, E-28040 Madrid, Spanien
(511) Klasse 33: Wine.
(800) International registreringsdato: 2008-09-08
Gazette No.: 07/2009
1898
                                 Dansk Varemærketidende                             2009-07-29(111) Reg. nr.: MP992235           (800) Design. dato: 2008-11-18    (111) Reg. nr.: MP993005           (800) Design. dato: 2009-01-15


               Mousslée                                        XGO
(730) Indehaver: Monika Krause, Biedenkamp 7, 21509 Glinde, Tyskland        (730) Indehaver: Longworth Industries, Inc., P. O. Box 968, 5417 Highway 211,
(511) Klasse 30: Pastry, confectionery, ice-cream, cocoa, chocolate, sweets,       West End, NC 27376, USA
in particular chocolate products, preparations for making the aforementioned    (740/750) International fuldmægtig: C. Robert Rhodes, Womble Carlyle San-
goods included in this class.                               dridge & Rice PLLC, 1201 West Peachtree Street - Suite 3500, P.O. Box
(800) International registreringsdato: 2008-11-18                     7037, Atlanta, GA 30309, USA
Gazette No.: 07/2009                                (511) Klasse 25: Thermal underwear.
                                          (800) International registreringsdato: 2009-01-15
                                          Gazette No.: 08/2009
(111) Reg. nr.: MP992274           (800) Design. dato: 2008-12-22

                                          (111) Reg. nr.: MP993012           (800) Design. dato: 2008-12-23
                ENIGMA
(730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland
(740/750) International fuldmægtig: Baker & McKenzie London, 100 New
    Bridge Street, LONDON EC4V 6JA, Storbritannien
(511) Klasse 30: Ice cream, water ices, frozen confectionery, preparations for
making the aforesaid goods.
(800) International registreringsdato: 2008-12-22
Gazette No.: 07/2009


(111) Reg. nr.: MP992322           (800) Design. dato: 2009-01-13


              DEEP TWO                        (730) Indehaver: Van Den Bosch Beheer B.V., Metaalweg 15, NL-5527 AE
                                             Hapert, Holland
(730) Indehaver: Richemont International SA, Route des Biches 10, CH-1752     (511) Klasse 20: Furniture.
    Villars-sur-Glâne, Schweiz                         (511) Klasse 24: Fabrics.
(740/750) International fuldmægtig: Richemont International SA Départe-      (511) Klasse 27: Carpets, rugs and other floor coverings.
    ment Propriété Intellectuelle, 50, chemin de la Chênaie, CH-1293 Belle-   (511) Klasse 35: Business management.
    vue, Schweiz                                (511) Klasse 39: Transport, packaging and storage.
(511) Klasse 14: Cuff links, tie pins, rings, bracelets, earrings, necklaces,   (591) Farvetekst: Green, black and white.
brooches, key holders, watches, chronometers, clocks; watchbands, boxes      (300) Prioritetsoplysninger:
of precious metal for watches and jewelry.                     2008-07-25   BX 1164026 Beneluxlandene
(800) International registreringsdato: 2009-01-13                 (800) International registreringsdato: 2008-12-23
Gazette No.: 07/2009                                Gazette No.: 08/2009


(111) Reg. nr.: MP992360           (800) Design. dato: 2008-12-10    (111) Reg. nr.: MP993013           (800) Design. dato: 2008-12-23


              SEDA SAFE
(730) Indehaver: JUVA, 8, rue Christophe Colomb, F-75008 PARIS, Frankrig
(740/750) International fuldmægtig: CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue
    de l''Université, F-75340 PARIS CEDEX 07, Frankrig
(511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfume-
ry, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic
products for children and the sick; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for weed and pest
control.
(511) Klasse 10: Surgical, medical, dental, and veterinary instruments and
apparatus (including artificial limbs, eyes and teeth).              (730) Indehaver: Van Den Bosch Beheer B.V., Metaalweg 15, NL-5527 AE
(800) International registreringsdato: 2008-12-10                     Hapert, Holland
Gazette No.: 07/2009                                (511) Klasse 20: Furniture.
                                          (511) Klasse 24: Fabrics.
                                          (511) Klasse 27: Carpets, rugs and other floor coverings.
(111) Reg. nr.: MP992398           (800) Design. dato: 2008-12-12    (511) Klasse 35: Business management.
                                          (511) Klasse 39: Transport, packaging and storage.
                                          (591) Farvetekst: Various shades of gray.
                                          (300) Prioritetsoplysninger:
                                          2008-07-25   BX 1164025 Beneluxlandene
                                          (800) International registreringsdato: 2008-12-23
                                          Gazette No.: 08/2009

(730) Indehaver: ZHEJIANG TOPSUN LOGISTIC CONTROL CO., LTD., Sha''ao
    village (Electrical &, Mechanical Industrial Zone), Zhugang Town, Yuhuan
    County, Taizhou, 317600 Zhejiang, Kina
(740/750) International fuldmægtig: Taizhou Nanfang Trademark & Patent
    Law Office, 116 Jinshui Street, Luqiao District, Taizhou, Zhejiang, Kina
(511) Klasse 22: Non metallic bands for wrapping or binding; belts, not of
metal, for handling loads; straps not of metal for handling loads; car towing
ropes; belts, not of metal, for handling loads; nets; tents; packaging bags of
textile material.
(800) International registreringsdato: 2008-12-12
Gazette No.: 08/2009
                                                                            1899
2009-07-29                           Dansk Varemærketidende(111) Reg. nr.: MP993070           (800) Design. dato: 2009-01-10
(730) Indehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Tyskland
(511) Klasse 03: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
(511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not
included in other classes; printed matter; plastic materials for packaging (not
included in other classes).
(591) Farvetekst: Blue.
(300) Prioritetsoplysninger:
2008-11-07   DE 30 2008 072 080.8/03 Tyskland
(800) International registreringsdato: 2009-01-10
Gazette No.: 08/2009


(111) Reg. nr.: MP999385           (800) Design. dato: 2009-03-12


               VITA MFT
(730) Indehaver: Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Spitalgasse 3,
    79713 Bad Säckingen, Tyskland
(740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte von Kreisler Selting Wer-
    ner, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln, Tysk-
    land
(511) Klasse 10: Artificial teeth.
(800) International registreringsdato: 2009-03-12
Gazette No.: 17/2009
1900
Navneregister internationale registreringer
                             Dansk Varemærketidende  2009-07-29
     Internationale registreringer
     Navneregister


     Register over mærker nævnt i dette tidende
     angivet i alfabetisk orden efter indehaver

    (730) Indehaver        (210) Ans. nr./(111) Reg. nr.
    AYDIN ERBAY                     MP992021
    BASTAONLINE AB                   MP991921
    BEIERSDORF AG                    MP993070
    BIOIBERICA, S.A.                  MP991668
    BIOIBERICA, S.A.                  MP991669
    BONDU FABRICE                    MP969991
    BONELLI EREDE PAPPALARDO - STUDIO LEGALE      MP988473
    BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH       MP1001398
    CHONGQING RATO POWER CO., LTD.           MP1004739
    CRANEFORD NOMINEES PTY LTD             MP991785
    DOLCEVITA STYLE S.R.L.               MP991897
    FIAT AUTO S.P.A.                  MP699346
    FOLIES DOUCES SA                  MP690468
    FRIADENT GMBH                    MP690557
    HAZAR SU URUNLERI VE HAYVANCILIK TICARET VE SAN   MP991201
    INDUSTRIAL TECNICA PECUARIA, S.A.          MP991722
    JAY JOPLING                     MP990015
    JURA ELEKTROAPPARATE AG               MP957176
    JUVA                        MP992360
    LANDMANN-PEIGA GMBH & CO. KG            MP991450
    LANDMANN-PEIGA GMBH & CO. KG            MP991967
    LAR & H GENERAL LIMITED               MP992005
    LONGWORTH INDUSTRIES, INC.             MP993005
    LYBAR, AKCIOVA SPOLECNOST              MP991197
    MARTINEZ CHACON, MANUEL               MP992097
    MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY
    GMBH & CO                     MP936992
    MONIKA KRAUSE                   MP992235
    OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTV
    ENNOSTYU TOR                    MP1004577
    OPEN JOINT STOCK COMPANY UNITED CHEMICAL
    COMPAN                       MP991891
    PETER BRUINING B.V.                MP945621
    PRET A PORTER GROUP AB               MP991781
    PROXIO AB                     MP992101
    REHAU AG + CO                   MP992093
    RICHEMONT INTERNATIONAL SA             MP992322
    ROMPETROL GROUP N.V., THE             MP992187
    SANDY BEACH RESORT PROPERTIES, INC.        MP991129
    SEAL-TITE, LLC                   MP936660
    SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH & CO. KG         MP642051/1
    SOLUTIONS FOR LIFE TECHNOLOGY-
    TECNOLOGIAS INFO                  MP991150
    SOREMARTEC S.A.                  MP938209
    TELLUS BV                     MP991703
    TONGLI GEARBOX CO., LTD              MP991713
    TURHAN SAHINKAYA                  MP987645
    TURHAN SAHINKAYA                  MP990983
    UNILEVER N.V.                   MP992274
    VAN DEN BOSCH BEHEER B.V.             MP993012
    VAN DEN BOSCH BEHEER B.V.             MP993013
    VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. KG      MP999385
    ZHEJIANG TOPSUN LOGISTIC CONTROL CO., LTD.     MP992398
                                            1901
Mærkeregister internationale registreringer
    2009-07-29               Dansk Varemærketidende
     Internationale registreringer
     Mærkeregister

     Register over mærker offentliggjort som
     registreret i dette tidende angivet i alfabe-
     tisk rækkefølge efter mærketekst

    (540) Mærke             (111) Reg. nr.
     (fig)                 MP1004577
    Avalon (w)                MP991967
    BASTA (fig)                MP991921
    BEP (w)                  MP988473
    BIOLIT (w)                MP991197
    Black Pearl (w)              MP991450
    blueTherm (w)              MP1001398
    BMP Beiersdorf Manufacturing (fig)    MP993070
    DEEP TWO (w)               MP992322
    DUAGIL (w)                MP991668
    ECODRIVE (w)               MP699346
    ENA (fig)                 MP957176
    ENIGMA (w)                MP992274
    FIT FOR HACCP (fig)            MP936992
    FRIOS (w)                 MP690557
    GARDEN ROOM (fig)             MP993013
    GENEO (w)                 MP992093
    HARAS DE CARDENAS (w)           MP991129
    INTER ATLETIKA (fig)           MP992005
    Kinder My Fruit (fig)           MP938209
    KINGSTORE (w)               MP987645
    KRONOSAN (w)               MP991669
    LES PAVÉS DE R & C (w)          MP945621
    Lescon (fig)               MP992021
    Lifetech (fig)              MP991150
    LITRO (fig)                MP992187
    Mousslée (w)               MP992235
    PROXIO OPTIMIZER (w)           MP992101
    R (fig)                 MP1004739
    red door (w)               MP991785
    RESERVE NATURELLE (w)           MP690468
    ROBURA TOP QUALITY FABRIC (fig)      MP993012
    SALMOSAN (w)               MP991722
    SEAL-TITE (w)               MP936660
    SEDA SAFE (w)               MP992360
    SEMISTACK (w)              MP642051/1
    STYLDOLCE CAFÉ (fig)           MP991897
    TELLUS (w)                MP991703
    TEMMALL (w)                MP991201
    TONGLI (fig)               MP991713
    TOPSUN (fig)               MP992398
    TURHAN SAHINKAYA "GOOD FELLOWS ARE
    WITH US" (w)               MP990983
    URALCHEM (fig)              MP991891
    VEGA MADROÑO (w)             MP992097
    Vela Ta (fig)               MP969991
    VITA MFT (w)               MP999385
    WHITE CUBE (w)              MP990015
    WICO (w)                 MP991781
    XGO (w)                  MP993005
    1902
Registreringsregister internationale registreringer
                       Dansk Varemærketidende  2009-07-29
     Internationale registreringer
     Registreringsregister


     Register over mærker i dette tidende angi-
     vet i registreringsnummerorden

    (111) Reg. nr.
    MP1001398
    MP1004577
    MP1004739
    MP642051/1
    MP690468
    MP690557
    MP699346
    MP936660
    MP936992
    MP938209
    MP945621
    MP957176
    MP969991
    MP987645
    MP988473
    MP990015
    MP990983
    MP991129
    MP991150
    MP991197
    MP991201
    MP991450
    MP991668
    MP991669
    MP991703
    MP991713
    MP991722
    MP991781
    MP991785
    MP991891
    MP991897
    MP991921
    MP991967
    MP992005
    MP992021
    MP992093
    MP992097
    MP992101
    MP992187
    MP992235
    MP992274
    MP992322
    MP992360
    MP992398
    MP993005
    MP993012
    MP993013
    MP993070
    MP999385
                                      1903
 Klassefortegnelse
 International klassifikation af varer og tjenesteydelser
 (Nice Arrangementet) 9. udgave - 2007

 Varer
 Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle,     Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projek-      Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødeks-
 videnskabelige og fotografiske formål samt til     tiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande.       trakter, konserverede, tørrede og kogte frugter
 anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skov-                                  og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg,
 brugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, pla-    Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf      mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedt-
 stic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præ-  samt varer af ædle metaller eller varer overtruk-   stoffer.
 parater til hærdning og lodning, kemiske kon-      ket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), ju-
 serveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer,    velerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kro-     Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapio-
 bindemidler til industrielle formål.          nometriske instrumenter.                ka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler
                                                        af korn, brød, konditori- og konfekturevarer,
 Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelse-    Klasse 15: Musikinstrumenter.             spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt,
 smidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer,                                sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier,
 bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, blad-   Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke inde-    råis.
 metaller og metalpulver til brug for malere, de-    holdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartik-
 koratører, bogtrykkere og kunstnere.          ler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler    Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugs-
                             til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til  produkter samt korn (ikke indeholdt i andre klas-
 Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask     brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og     ser), levende dyr, friske frugter og grøntsager,
 og rensning af tøj, præparater til rengøring, po-    kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions-    frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næ-
 lering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumeriva-   og undervisningsmateriale (dog ikke apparater),    ringsmidler til dyr, malt.
 rer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår-    plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke inde-
 vand, tandplejemidler.                 holdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.      Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige
                                                        vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugt-
 Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle    Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, as-      drikke og frugtsaft, saft og andre præparater til
 formål, smøremidler, midler til absorbering, fugt-   best, glimmer samt varer fremstillet af disse ma-   fremstilling af drikke.
 ning og binding af støv, brændstoffer (herunder     terialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic
 motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væ-    i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation,   Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).
 ger til belysning.                   tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bø-
                             jelige slanger, ikke af metal.             Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstik-
 Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicin-                                 ker.
 ske præparater, sanitære præparater til medicin-    Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer
 ske formål, diætetiske præparater til medicinsk     fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i   Tjensteydelser
 brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og for-    andre klasser), skind og huder, kufferter og rej-
 bindsstoffer, materiale til tandplombering og til    setasker, paraplyer, parasoller og spadserestok-    Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed,
 tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til     ke, piske og sadelmagervarer.             bistand ved forretningsledelse og forretningsad-
 udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudts-                                  ministration, bistand ved varetagelse af kontor-
 dræbende midler.                    Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), sti-    opgaver.
                             ve rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt,
 Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf,     beg, tjære og bitumen, transportable bygninger     Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virk-
 byggematerialer af metal, transportable bygnin-     (ikke af metal), monumenter (ikke af metal).      somhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæg-
 ger af metal, materialer af metal til jernbane-                                lervirksomhed.
 spor, ikke elektriske kabler og tråd af metal,     Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer
 kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, me-     (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør,  Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirk-
 talrør, pengeskabe, varer af metal ikke inde-      spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben,     somhed, installationsvirksomhed.
 holdt i andre klasser, malm.              fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum
                             samt af erstatningsstoffer for disse materialer    Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.
 Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, mo-      eller af plastic.
 torer (ikke til befordringsmidler til brug på land),                              Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og
 koblinger og transmissionsdele (ikke til befor-     Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber      opbevaring af varer, arrangering af rejser.
 dringsmidler til brug på land), landbrugsredska-    samt beholdere, kamme og svampe, børster, bør-
 ber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.          stenbindermateriale, redskaber til rengøringsfor-   Klasse 40: Forarbejdning og behandling af ma-
                             mål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet til-   terialer og genstande.
 Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånd-      stand (undtagen glas til bygningsbrug), glasva-
 drevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug-     rer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre    Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisn-
 og stikvåben, barbermaskiner.              klasser.                        ingsvirksomhed, underholdningsvirksomhed,
                                                        sportsarrangementer og kulturelle arrangement-
 Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodæti-      Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte,   er.
 ske, fotografiske, kinematografiske og optiske     markiser, presenninger, sejl, sække (ikke inde-
 apparater og instrumenter samt apparater og       holdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog    Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tje-
 instrumenter til vejning, måling, signalering, kon-   ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet    nesteydelser samt forskning og design i forbin-
 trol, livredning og undervisning, apparater og     fibermateriale til tekstilfabrikation.         delse dermed, industriel analyse og forskning,
 instrumenter til ledning, omkobling, transforma-                                design og udvikling af computer hardware og
 tion, akkumulering, regulering eller kontrol af     Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation.    computer software.
 elektricitet, apparater til optagelse, transmissi-
 on og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske    Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke    Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke,
 databærere, lydplader, salgsautomater og me-      indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper.    midlertidig indkvartering.
 kanismer til mønt-opererede apparater, kasse-
 apparater, regnemaskiner og databehandlings-      Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og       Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksom-
 udstyr, ildslukningsapparater.             hovedbeklædning.                    hed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker
                                                        og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugs-
 Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologi-     Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og pos-    virksomhed.
 ske og veterinære apparater og instrumenter       sementmagervarer, knapper, hægter og maller,
 samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopæ-      knappenåle og synåle, kunstige blomster.        Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige
 diske artikler, suturmaterialer.                                        ydelser til beskyttelse af ejendom og menne-
                             Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet      sker, personlige og sociale ydelser udøvet af
 Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning,     belægningsmateriale til eksisterende gulve, væg-    andre for at efterkomme individuelle behov.
 dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventila-    beklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer.
 tion og vandledning samt sanitetsinstallationer.
                             Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sports-
 Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug    artikler (ikke indeholdt i andre klasser), jule-
 på land, i luften eller i vandet.            pynt.5.2-dec01/ls
INID-koder
Internationally agreed Numbers for            Internationalt vedtagne Numre til
the Identification of Data (INID)            Identifikation af Data (INID)
(100) Date of termination of the procedure regard-    Dato for registreringsprocedurens afslutning
   ing registration
(111) Registration number                Registreringsnummer
(141) Date of termination of the registration of the   Dato for udslettelse af registreringen
   mark
(151) Registration date                 Registreringsdato
(180 Date of expected expiration of the registra-    Dato for registrerings-/fornyelsesperiodens
   tion/renewal                    udløb
(210) Application number                 Ansøgningsnummer
(220) Application filing date              Ansøgningsdato
(230) Data concerning exhibition             Udstillingsprioritetsoplysninger
(300) Data relating to priority under the Paris     Prioritetsoplysninger
   Convention
(390) Data relating to the registration in the country  Hjemlandsregistrering
   of origin
(442) Date of publication of the application       Bekendtgørelsesdato
(450) Date of publication of the registration      Offentliggørelsesdato
(500) Various information                Bemærkninger
(511) Class or classes (and list of goods/services)   Vare- eller tjenesteydelsesklasser (og liste over
                             varer/tjenesteydelser)
(540) Reproduction of the mark              Varemærket
(551) Indication to the effect that the mark is a    Fællesmærkeoplysninger
   collective mark, a certification mark or a
   guarantee mark
(580) Date of recording of amendment/change       Dato for notering af tilførsel
(591) Information concerning colors claimed       Farvetekst
(641) Number(s) and date(s) of other legally related   Data vedrørende delte/udskilte ansøgninger
   applications
(646) Number(s) and date(s) of other legally related   Data vedrørende delte/udskilte registreringer
   registrations
(730) Name and address of the applicant/holder of    Indehaveroplysninger
   the registration
(740)/(750) Name and address of the representa-     Fuldmægtigoplysninger/korrespondanceadres-se
   tive/Correspondance address
(791)/(793) Data concerning license           Licensoplysninger
(800) Data relating to registration under the Madrid   Data vedrørende Madridprotokol-registreringer
   Protocol


Domestic Codes for the                  Interne koder til identifikation
Identification of Data                  af data
(DC) Date of shelving/withdrawal             Henlæggelses/tilbagetagelsesdato
(DP) Data concerning pawning               Pantsætningsoplysninger

Where there is only an indication of the class      Hvor der alene er angivet klassenummer (511),
number (511), the application or registration      omfatter ansøgningen eller registreringen alle
covers all goods or services within the class in     varer eller tjenesteydelser i den pågældende
question.                        klasse.

Where the class number in the case of code        Hvor klassenummeret ved kode (511) efterføl-ges
(511) is followed by a “:“ the application or      af et “:“, omfatter ansøgningen eller registreringen
registration covers only the goods or services      kun de særligt nævnte varer eller tjenesteydelser.
specifically mentioned.

Where (540) the “Reproduction of the mark“ is      Hvor (540) “Varemærket“ efterfølges af “<w>“,
followed by “<w>“, the application or registration    angår ansøgningen eller registreringen et ord-
concerns a word mark.                  mærke.

Where (540) the “Reproduction of the mark“ is      Hvor (540) “Varemærket“ efterfølges af “<fig>“,
followed by “<fig>“, the trade mark involves non     er der i varemærket figurelementer og/eller bog-
standard letters and/or figurative elements.       staver med særlig skrifttype.

                                                     nov02-ls/PR

								
To top