???????? Retained Earnings ????? ?

Document Sample
???????? Retained Earnings ????? ? Powered By Docstoc
					                                    ั
                          วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1
       เมื่อธุ รกิจทุกประเภทได้เริ่ มดาเนินกิจการย่อมต้องมีการจดบันทึกรายการหรื อเหตุการณ์ที่เ
กี่ยวกับการเงินไว้ในรู ปของเงินตรา ซึ่ งในบทที่แล้วได้ให้ความหมายของรายการค้า (Business
transaction)                   ่
                       ไว้วา               รายการหรื อเหตุการณ์ต่างๆ
ทางเศรษฐกิจซึ่ งเป็ นผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของกิจการ
รวมถึง รายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้ อวัตถุดิบ การขายสิ นค้า การให้บริ การ
เป็ นต้น                                         ั
                                  ซึ่ งในธุ รกิจปั จจุบนมีเป็ นจานวนมาก
นักบัญชีจะต้องนารายการหรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่เกิดขึ้นแล้วและมีหลักฐานถูกต้องเ
ชื่อถือได้          รวมถึงต้องมีหน่วยเงินตรากาหนดไว้เพื่อนามาจดบันทึกรายการทางบัญชีได้
เมื่อได้มีการจดบันทึกรายการค้าแล้ว          ขั้นตอนต่อไปคือต้องนารายการค้าต่าง         ๆ
มาจัดหมวดหมู่และสรุ ปผลในรู ปของรายงานการเงินหรื องบการเงินเมื่อสิ้ นระยะเวลาหนึ่ง
รายงานการเงิน        (Financial    Report       หรื อ      Financial   Statement)
จะทาการแสดงข้อมูลฐานะการเงินของกิจการในวันสิ้ นงวดบัญชีและผลการดาเนินงานของธุ รกิจใ
นงวดบัญชี น้ น  ั
     ู้
เพื่อให้ผใช้ประโยชน์จากรายงานการเงินหรื องบการเงินนาไปใช้ในการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจในอน
าคตต่อไป
       ในบทนี้จะกล่าวถึง                        รายงานการเงินหรื องบการเงิน
แบบของงบการเงินและส่ วนประกอบของงบการเงิน               ซึ่ งเป็ นผลผลิต      (Output)
ของกระบวนการทางบัญชี

รายงานการเงินและแบบของรายงานการเงิน
     รายงานการเงินหรื องบการเงิน    เป็ นผลผลิตจากกระบวนการทางบัญชีการเงินทั้งหมด
ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวได้ถูกจัดทาขึ้นภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทัวไป (Generally Accepted
                                 ่
Accounting            Principles           :         GAAP)
         ่
ซึ่ งได้กาหนดไว้วาข้อมูลใดควรบันทึกไว้ในบัญชีและควรบันทึกเมื่อใด
การวัดมูลค่าของข้อมูลและควรเปิ ดเผยข้อมูลนั้นอย่างไร โดยทัวไปการนาเสนอข้อมูลทางการเงิน
                               ่
กิจการจะแบ่งการดาเนิ นงานออกเป็ นช่วงเวลา
เพื่อแสดงฐานะการเงินและรายการทางบัญชีของกิจการอย่างมีแบบแผน
งบการเงินจะให้ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
          ้               ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ


                          1
                                 ั
                       วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


      ู้
เพื่อให้ผใช้งบการเงินจะได้ใช้การพิจารณาตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจ
ข้อมูลในงบการเงินแสดงถึงผลการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร ในการบริ หารทรัพยากรของกิจการ
 ้
ผูใช้งบการเงินสามารถประเมินผลการบริ หารงานหรื อความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หาร
เนื่องจากข้อมูลส่ วนใหญ่ในงบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ในอดีต
                                ู้
ดังนั้นข้อมูลในงบการเงินไม่ได้แสดงข้อมูลทุกประเภทตามที่ผใช้งบการเงินต้องการ
            ู้
       เพื่อให้ผใช้ประโยชน์จากงบการเงินเกิดความเชื่ อมันในการนางบการเงินไปใช้ในการพิจาร
                               ่
ณาตัดสิ นใจ                                    ้     ้
                          งบการเงินดังกล่าวอาจมีรายงานผูสอบบัญชี ดวย
    ้            ้
โดยผูสอบบัญชีอิสระเป็ นผูที่ให้บริ การด้านการสอบบัญชีและการให้คาปรึ กษาทางการบัญชี
  ้
ผูสอบบัญชีจาทาการตรวจสอบงบการเงิน
     ั           ู้
โดยมีวตถุประสงค์เพื่อให้ผสอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินนั้นได้จด    ั
ทาในส่ วนสาระสาคัญเป็ นไปตามแม่บทการบัญชีหรื อไม่
              ้
สาหรับความเห็นของผูสอบบัญชีทาให้งบการเงินดังกล่าวมีความน่าเชื่ อถือมากขึ้นแต่ไม่ได้ถึงขั้นเป็
นข้อยุติแต่ประการใด เนื่องจากความจากัดในการตรวจสอบ

แผนภูมิสรุ ปการจัดทาบัญชี และงบการเงิน
                       2
                                ั
                      วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


 (1) รายการค้า


 (2) เอกสารประกอบการลงบัญชี

                     (3.1) บัญชีรายวัน
 (3) บันทึกรายการในบัญชี
                     (3.2) บัญชีแยกประเภท

 (4) งบการเงิน       (4.1) งบดุล

              (4.2) งบกาไรขาดทุน

              (4.3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
                 ในส่ วนของเจ้าของ

              (4.4) งบกระแสเงินสด

              (4.5) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานการเงินหรืองบการเงิน ของธุรกิจประกอบด้ วย
                         ั
   1. งบดุล (Balance Sheet) เป็ นงบการเงินที่จดทาขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน
   2. งบกาไรขาดทุน (Income statement หรื อ Profit and Loss Statement)
   3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
   4. งบกระแสเงินสด (Cash flow Statement)
   5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

      ธุ รกิจบางประเภท                 ้
                           อาจไม่ตองแสดงงบการเงินทั้งหมดก็ได้
    แต่งบดุลและงบกาไรขาดทุน             เป็ นงบการเงินที่ทุกกิจการต้องจัดทา
                     ั
    ซึ่งกิจการเจ้าของคนเดียวส่ วนใหญ่มกจะทาเพียงงบดุลและงบกาไรขาดทุน


                       3
                                  ั
                        วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


    ส่ วนกิจการในรู ปอื่น  เช่น        ้
                      ห้างหุ นส่ วน  บริ ษทั   สหกรณ์     ฯลฯ
    อาจจัดทางบการเงินครบทั้งหมดก็ได้                   อย่างไรก็ตาม
                                  ั
    งบกระแสเงินสดเป็ นงบการเงินที่ได้รับการยกเว้นบังคับให้บริ ษทมหาชนจากัดเท่านั้นเป็ น
      ้ั
    ผูจดทา

แบบของรายงานการเงิน
     ในการจัดทางบการเงิน กิจการจะต้องกาหนดงวดบัญชี (Accounting Period)
เพื่อจะได้กาหนดช่วงเวลาของการนาเสนองบการเงิน           ตามพระราชบัญญัติการบัญชี
ซึ่ งกิจการจะต้องนาเสนองบการเงินอย่างน้อยปี ละครั้ง     ในการศึกษาหลักการบัญชีเบื้องต้น
จะศึกษาเฉพาะงบดุลและงบกาไรขาดทุนเท่านั้น
สาหรับองค์ประกอบที่สาคัญในงบดุลและงบกาไรขาดทุน ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ หนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ     รายได้และค่าใช้จ่าย     ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง    5      นี้
เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการจัดทางบการเงิน

    แบบของรายงานการเงินหรื องบการเงินสามารถจัดทาได้ 2 แบบ คือ ในรู ปแบบบัญชี
(Account Form) และ ในรู ปแบบรายงาน (Report Form)
    ต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่างงบดุลของธุ รกิจบริ การ เป็ นกิจการร้านเสริ มสวย วารี สปา ของนางวารี
            ั
ประจางวด 1 ปี ตั้งแต่วนที่ 1 มกราคม 25x8 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25x8
                       วารีสปา
                       งบดุล
                  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x8
                                         แบบบัญชี (Account Form)
         สิ นทรัพย์                   ้
                               หนีสินและส่ วนของเจ้ าของ
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน                  ้
                          หนีสินหมุนเวียน
เงินสด          14,000          เจ้าหนี้การค้า          50,000

                        4
                                   ั
                         วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


วัสดุสิ้นเปลือง      5,000    21,000
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน                 ส่ วนของเจ้ าของ
อุปกรณ์สานักงาน     115,000             ทุน-นางวารี               84,000
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม 2,000      113,000
      รวมสิ นทรัพย์        134,000             ้
                                 รวมหนีสินและทุน        134,000

                        วารีสปา
                         งบดุล
                   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x8
                        สิ นทรัพย์     แบบรายงาน(Report Form)
             สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
             เงินสด            14,000
             วัสดุสิ้นเปลือง        5,000 21,000
             สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
             อุปกรณ์สานักงาน       115,000
             หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม 2,000 113,000
                  รวมสิ นทรัพย์       134,000
                     ้
                   หนีสินและส่ วนของเจ้ าของ
               ้
             หนีสินหมุนเวียน
             เจ้าหนี้การค้า             20,000
             ส่ วนของเจ้ าของ
             ทุน-นางวารี              114,000
                      ้
                  รวมหนีสินและทุน      134,000

                         วารีสปา
                      งบกาไรขาดทุน
                สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25x8
                                          แบบบัญชี (Account Form)
    เงินเดือนและค่าแรง        6,000      รายได้จากบริ การสปา          35,000
    วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป         1,000
    ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์         500


                           5
                                 ั
                       วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


    ค่าสาธารณูปโภค          1,200
    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด        200
    กาไรสุ ทธิประจางวด       26,100                        ______
                    35,000                        35,000

                       วารีสปา
                     งบกาไรขาดทุน
              สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 25x8 แบบรายงาน(Report Form)
            รายได้จากบริ การสปา            35,000
            หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
            เงินเดือนและค่าแรง         6,000
            วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป        1,000
            ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์         500
            ค่าสาธารณูปโภค           1,200
            ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด          200 8,900
                 กาไรสุ ทธิประจางวด       26,100

ส่ วนประกอบของงบการเงิน
     งบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน(Balance Sheet หรือ Statement of Financial Position)
เป็ นงบที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ          ณ       วันใดวันหนึ่ง
รายการในงบดุลจึงเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะการเงินของกิจการซึ่ งได้แก่
สิ นทรัพย์ (Asset) หนี้สิน (Liability) และส่ วนของเจ้าของ (Owner’s Equity)
     สิ นทรัพย์     หมายถึง               ่
                            ทรัพยากรทีมีอยู่ในความควบคุมของกิจการ
ทรัพยากรดังกล่ าวเป็ นผลของเหตุการณ์ ในอดีต
ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้ รับประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต
     ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสิ นทรัพย์                   หมายถึง
ศักยภาพของสิ นทรัพย์ในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแก่กิจการทั้งหมด
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยปกติกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์ในลักษณะต่างๆ        เช่น
นาสิ นทรัพย์มาใช้ในการผลิตสิ นค้าหรื อการให้บริ การ      นาสิ นทรัพย์ไปแลกกับสิ นทรัพย์อื่น
                              ั
นาสิ นทรัพย์ไปชาระหนี้ นาสิ นทรัพย์ไปแบ่งปั นส่ วนทุนให้กบเจ้าของ


                        6
                                  ั
                        วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


                     ั
      โดยปกติการจัดเรี ยงสิ นทรัพย์มกเริ่ มจากสิ่ งที่มีสภาพคล่องสู ง ได้แก่ เงินสด ตัวเงินรับ
                                              ๋
ลูกหนี้การค้า สิ นค้าคงเหลือ วัสดุสิ้นเปลือง ไปหาสิ่ งที่มีสภาพคล่องต่า ได้แก่ ที่ดิน อาคาร
                                            ั
อุปกรณ์และเครื่ องใช้สานักงาน และสิ้ นสุ ดด้วยสิ นทรัพย์อื่นหรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวตน เช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการ      สิ ทธิ บตรั      ค่านิยม    ลิขสิ ทธิ์    เป็ นต้น
โดยทัวไปสิ นทรัพย์ของกิจการจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน
     ่
ซึ่ งเป็ นราคาที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนและเป็ นราคาที่มีหลักฐานที่แน่นอน
                        ่ ั
สามารถคานวณได้อย่างถูกต้องโดยไม่ข้ ึนอยูกบความคิดเห็นส่ วนบุคคล

       ้
     หนีสิน         หมายถึง           ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ
ภาระผูกพันดังกล่ าวเป็ นผลของเหตุการณ์ ในอดีต
                       ิ            ่
ซึ่งการชาระภาระผูกพันนั้นคาดว่ าจะส่ งผลให้ กจการสู ญเสี ยทรัพยากรทีมีประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจ
              ั                       ้    ั
     ภาระผูกพันในปัจจุบน หมายถึง หน้าที่หรื อความรับผิดชอบที่ตองปฏิบติตามข้อตกลง
ภาระผูกพันอาจเกิดจากการดาเนินงานตามปกติของกิจการตามประเพณี การค้า
ภาระผูกพันอาจมีผลบังคับตามกฎหมายเนื่องจากเป็ นสัญญาผูกมัดหรื อเป็ นข้อบังคับตามกฎหมาย
            ั
ภาระผูกพันในปั จจุบนอาจหมดไป โดยการจ่ายเงินสด การโอนสิ นทรัพย์อื่น การให้บริ การ
การเปลี่ยนภาระผูกพันเดิมเป็ นภาระผูกพันใหม่
     ภาระผูกพันที่บุคคลภายนอกคือเจ้าหนี้มีต่อกิจการอันเกิดจากการซื้ อขาย          ้ื
                                             การกูยม
หรื อกรณี อื่น ๆ ที่ตองชาระคืนในภายหน้าได้แก่ เจ้าหนี้ การค้า ตัวเงินจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ฯลฯ
           ้                     ๋
โดยปกติหนี้สินจะปรากฏในงบดุลเรี ยงลาดับตามระยะเวลาที่ครบกาหนดชาระหนี้

     ส่ วนของเจ้ าของ                               หมายถึง
                               ้
ส่ วนได้ เสี ยคงเหลือในสิ นทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนีสินทั้งสิ้นออกแล้ว หรือความหมายคือ
              ่
ส่ วนของเจ้ าของกิจการทีมีสิทธิหรือส่ วนได้ ส่วนเสี ยเหนือสิ นทรัพย์ของกิจการหลังจากหักสิ ทธิเรีย
               ้                      ั ้
กร้ องของเจ้ าหนี้ หรือหนีสิน หรือเรียกได้ ว่าเป็ นส่ วนเกินของสิ นทรัพย์กบหนีสิน

     งบกาไรขาดทุน              (Income            Statement)
เป็ นรายงานที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
งบกาไรขาดทุนจะรายงานส่ วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลการดาเนินงาน ซึ่ งได้แก่ รายได้
(Revenue) และ ค่าใช้จ่าย (Expense)
     รายได้ หมายถึง
    ่ ้                                   ่
การเพิมขึนของประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี ในรู ปกระแสเข้ าหรือการเพิมค่ าของสิ


                         7
                                  ั
                        วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


                 ้
นทรัพย์หรือการลดลงของหนีสินอันส่ งผลให้ ส่วนของเจ้ าของเพิมขึน   ่ ้
   ้         ่
ทั้งนีไม่ รวมถึงเงินทุนทีได้ รับจากผู้มีส่วนร่ วมในส่ วนของเจ้ าของ

      ค่ าใช้ จ่าย หมายถึง
การลดลงของประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี ในรู ปกระแสออกหรือการลดค่ าของสิ น
ทรัพย์อันส่ งผลให้ ส่วนของเจ้ าของลดลง
   ้                 ั
ทั้งนีไม่ รวมถึงการแบ่ งปันส่ วนทุนให้ กบผู้มีส่วนร่ วมในส่ วนของเจ้ าของ

งบดุล Balance Sheet
    รายการที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย สิ นทรัพย์ หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
    สิ นทรัพย์ แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
    1. สิ นทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)
    2. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets)
    หรือแบ่ งสิ นทรัพย์ เป็ น 4 ประเภทย่อย ๆ คือ
    1. สิ นทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)
    2. เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investment)
    3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Property, Plant and Equipment or Fixed Asset)
    4. สิ นทรัพย์อื่น ๆ (Other Asset)

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
     หมายถึง     เงินสด     และสิ นทรัพย์ที่อาจขายหรื อสามารถแปลงสภาพเป็ นเงินสด
หรื อใช้ให้หมดไปภายในระยะเวลา             12        เดือนนับจากวันที่ในงบดุล
                          ั
หรื อกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์น้ นภายในรอบระยะเวลาการดาเนิ นงานตามปกติ
(Operating            Cycle)            แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน
รายการที่เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนจะเรี ยงลาดับในงบดุลตามสภาพคล่อง            กล่าวคือ
รายการใดมีสภาพใกล้เคียงกับเงินสด หรื อ สามารถเปลี่ยนสภาพเป็ นเงินสดได้เร็ วจะแสดงไว้ก่อน

     ระยะเวลาการดาเนินงานปกติ หมายถึง ขั้นตอนการดาเนิ นงานของกิจการ
เริ่ มจากการซื้ อสิ่ งของ นาไปผลิต ขาย จนกระทังเก็บเงินจากลูกค้ามาเป็ นเงินสด
                       ่
                         8
                                    ั
                          วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


    ่
โดยทัวไปสิ นทรัพย์ หมุนเวียนประกอบด้ วย
เงินสด (Cash on hand and at banks)
       หมายถึง                      เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท
                 ้
แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ตองจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลาที่กาหนด                      เช่น
ธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ที่มีอยู่ ธนาณัติ ตัวแลกเงินไปรษณี ย ์
                          ๋
เงินลงทุนชั่ วคราว (Short-term Investment หรือ Current Investments)
       หมายถึง                          หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
เป็ นหลักทรัพย์ที่ซ้ื อมาเพื่อหาดอกผลจากเงินลงทุนนั้น และฝ่ ายจัดการจะขายเมื่อต้องการใช้เงินสด
     ้
ลูกหนีการค้ า (Accounts Receivable )
       หมายถึง
จานวนเงินที่ลูกค้าค้างชาระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การที่กิจการได้ขายไปตามปกติหรื อให้บริ การไปตา
มปกติธุระของกิจการ
                                      ่
       การแสดงลูกหนี้การค้าให้แสดงมูลค่าสุ ทธิ หลังจากหักค่าเผือหนี้สงสัยจะสู ญ
ตั๋วเงินรับ (Notes Receivable)
       หมายถึง                                          ั
                                          สัญญาเป็ นลายลักษณ์อกษร
โดยปราศจากเงื่อนไขที่บุคคลอื่นรับจะชาระเงินจานวนหนึ่งให้แก่กิจการภายในเวลาที่กาหนด
       ื
เงินให้ ก้ ูยมระยะสั้ น (Short-term Loans)
                      ู้ ้ ื
       หมายถึง เงินที่กิจการให้ผอื่นกูยม โดยมีขอตกลงที่จะเรี ยกชาระคืนได้ภายใน 12 เดือน
                               ้
นับจากวันที่ในงบดุล
สิ นค้ าคงเหลือ (Inventory)
       หมายถึง           สิ นค้าสาเร็ จรู ป           ่
                                  สิ นค้าที่อยูในระหว่างกระบวนการผลิต
และวัสดุหรื อชิ้นส่ วนที่ใช้ในการผลิตเพื่อขายตามปกติของกิจการ
วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies)
       หมายถึง     วัสดุที่ใช้ในสานักงานหรื อในร้านค้า ซึ่ งจะใช้หมดไปในระยะเวลาสั้น
และเมื่อใช้หมดไปจะถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน เช่น เครื่ องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ
รายได้ ค้างรับ (Accrued Revenue)
       หมายถึง    รายได้อื่น ๆ ของกิจการที่เกิดขึ้นแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้รับชาระเงิน
ในวันสิ้ นงวดกิจการต้องบันทึกรายได้คางรับที่เกิดขึ้นนี้ เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้ค่าเช่าค้างรับ
                       ้
ค่ าใช้ จ่ายล่วงหน้ า (Prepaid Expenses)
       หมายถึง
ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายไปก่อนสาหรับสิ นทรัพย์หรื อบริ การที่กิจการจะได้รับประโยชน์ในอนาคตอัน


                           9
                                     ั
                           วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


สั้น    มักจะเกิดขึ้นในการดาเนินงานตามปกติของกิจการ             เช่น      ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า เป็ นต้น

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
      หมายถึง                ั              ั
                สิ นทรัพย์ที่มีตวตน สิ นทรัพย์ไม่มีตวตน สิ นทรัพย์ทางการเงิน
                              ั
และสิ นทรัพย์ดาเนินงานที่มีระยะยาว ซึ่ งกิจการมีวตถุประสงค์ที่จะถือไว้ในระยะยาวเกินกว่า 12
เดือนนับจากวันที่ในงบดุล            และ       เนื่องจากการมีสินทรัพย์เหล่านี้ไว้ในกิจการ
อาจเกิดจากวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การแสดงสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจึงแบ่งประเภทย่อยได้ ดังนี้
      1. เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investments)
      2. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (Property Plant and Equipment)
                ั
      3. สิ นทรัพย์ไม่มีตวตน (Intangible Assets)
เงินลงทุนระยะยาว
      หมายถึง             ้
              การลงทุนซื้ อหุ นทุนหรื อหลักทรัพย์ประเภทหนี้หรื อพันธบัตรของกิจการอื่น
โดยกิจการต้องการลงทุนในเวลาที่นานเกินกว่า                     1              ปี
        ั
โดยมิได้มีวตถุประสงค์จะจาหน่ายไปในระยะเวลาอันใกล้             ตัวอย่างเงินลงทุนระยะยาวได้แก่
เงินลงทุนในบริ ษทย่อย ั                  เป็ นการลงทุนโดยการซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทอื่น ั
     ั               ั
โดยมีวตถุประสงค์ที่จะควบคุมบริ ษทนั้นในระยะยาว
ที่ดินที่กิจการซื้ อไว้เพื่อประโยชน์ในการขายในอนาคต
   ่
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Property, Plant and Equipment or Fixed Asset)
      สิ นทรัพย์ประเภทนี้เป็ นสิ นทรัพย์ถาวรที่มีตวตน  ั     (Tangible     Fixed   Assets)
ซึ่ งกิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน การผลิตสิ นค้า การจาหน่ายสิ นค้า การให้บริ การ
การบริ หารงาน                      รวมถึงเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการบารุ งรักษา
หรื อซ่ อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวด้วย        สิ นทรัพย์ประเภทนี้เป็ นสิ่ งที่กิจการได้มาหรื อสร้างขึ้นเอง
                          ั
โดยตั้งใจว่าจะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์น้ นต่อเนื่ องตลอดไป
    ั
ไม่ต้ งใจจะขายในการดาเนินงานตามปกติ
      การแสดงในงบดุลจะแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม
                       ั
หรื ออาจเลือกแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หกด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม               ยกเว้น       ที่ดิน
จะแสดงด้วยราคาทุนหรื อราคาที่ตีใหม่โดยที่ดินจะไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา
  ่
ทีดิน (Land)
      หมายถึง ที่ดินที่กิจการใช้ประโยชน์จากการดาเนินงานตามปกติ อาจเป็ นที่ต้ งสานักงาน   ั
โรงงาน คลังเก็บสิ นค้า และสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ ของกิจการ เป็ นต้น
อาคาร (Building)

                           10
                                    ั
                          วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


      หมายถึง สิ่ งก่อสร้าง อาคารสานักงาน โรงงาน คลังเก็บสิ นค้า รวมถึงสิ่ งปลูกสร้างอื่น ๆ
ที่กิจการมีไว้ใช้ประโยชน์ในการดาเนิ นงานตามปกติของกิจการ
อุปกรณ์ (Equipment)
      หมายถึง     เครื่ องมือเครื่ องใช้ สิ นทรัพย์ถาวรที่ใช้ประดับร้านหรื อตกแต่งสานักงาน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งสามารถแยกได้เป็ น อุปกรณ์สานักงาน (Office Equipment)
อุปกรณ์ร้านค้า (Store Equipment) อุปกรณ์ในการขนส่ ง (Delivery Equipment) เครื่ องจักร
(Machines) เครื่ องตกแต่ง (Furnitures and Fixtures)
สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
      หมายถึง                          สิ นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่ างหรื อตัวตน
        ่
แต่กิจการมีอยูและวัดมูลค่าเป็ นเงินได้โดยมีหลักฐานชัดเจนและสิ นทรัพย์น้ ีจะให้ประโยชน์เชิงเศร
ษฐกิจแก่กิจการในอนาคต ตัวอย่างได้แก่
ลิขสิ ทธิ์ (Copyrights)
      หมายถึง                            ู้
                    สิ ทธิ ตามกฎหมายที่รัฐมอบให้แก่ผทาวรรณกรรมหรื อศิลปกรรม
รวมทั้งสิ ทธิ ในการเผยแพร่ ต่อสาธารณชนด้วย
สิ ทธิบัตร (Patents)
      หมายถึง สิ ทธิ ตามกฎหมายที่รัฐมอบให้แก่บุคคลที่ประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดขึ้นใหม่
       ่
อันนับได้วามีประโยชน์
สั มปทาน (Franchises)
                       ั
      หมายถึง สิ ทธิ ที่รัฐหรื อบริ ษทใดให้แก่บุคคลหรื อกิจการเพื่อประกอบกิจการเฉพาะอย่าง
หรื อเป็ นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
เครื่องหมายการค้ า (Trademarks)
      หมายถึง
                     ั
เครื่ องหมายหรื อตราชื่ อที่กิจการใช้กบสิ นค้าของตนเพื่อผูบริ โภคสามารถตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าได้
                               ้
ตามประสงค์ของลูกค้า

หนีสิน (Liabilities) แบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ
  ้
    1. หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities)
    2. หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-current Liabilities)
   ้
หนีสินหมุนเวียน
    หมายถึง
หนี้สินที่มีระยะเวลาการชาระคืนภายในหนึ่งปี หรื อภายในรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติขอ
งกิจการ                      หนี้สินหมุนเวียนจะชาระด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียน

                          11
                                     ั
                           วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


การให้บริ การหรื อการก่อหนี้ สินหมุนเวียนอื่นขึ้นใหม่
       ั
นอกจากนี้ยงรวมถึงส่ วนของภาระผูกพันระยะยาวที่คาดว่าจะต้องชาระภายในหนึ่งปี นับจากวันที่ใน
งบดุล รายการหนี้สินหมุนเวียนได้แก่
               ื
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมจากธนาคาร (Bank Overdrafts and Loans from Banks)
     หมายถึง                                 ้ื
                เงินที่กิจการเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินที่กิจการกูยมจากธนาคาร
    ้ื                   ั
เงินกูยมที่มีกาหนดชาระหนี้ ที่แน่นอนให้จดประเภทหมุนเวียนและระยะยาวที่กาหนดชาระหนี้
แม้วาเจ้าหนี้จะมีสิทธิ ทวงถามให้ชาระหนี้ก่อนกาหนดได้ก็ตาม
   ่     ้
เจ้ าหนีการค้ า (Accounts Payable)
         หมายถึง
จานวนเงินที่คางชาระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การที่กิจการมีต่อบุคคลอื่นตามปกติธุระของกิจการ
           ้
ตั๋วเงินจ่ าย (Notes Payable)
         หมายถึง                                          ั
                                         สัญญาที่เป็ นลายลักษณ์อกษร
โดยปราศจากเงื่อนไขที่กิจการได้รับรองให้ไว้ต่อบุคคลอื่นว่ากิจการจะชาระเงินจานวนหนึ่งให้แก่บุ
คคลนั้นภายในเวลาที่กาหนด ซึ่ งอาจเป็ นตัวแลกเงิน หรื อตัวสัญญาใช้เงิน
                           ๋        ๋
      ้ ื่
เจ้ าหนีอน (Other Payables)
         หมายถึง                               ่
                  สิ ทธิ เรี ยกร้องของบุคคลอื่นที่มีต่อกิจการไม่วาเป็ นสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
ซึ่ งมิได้เกิดจากการค้าโดยปกติ             เช่น         เจ้าหนี้จากการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เช่นซื้ ออุปกรณ์สานักงานเป็ นเงินเชื่ อ
รายได้ รับล่วงหน้ า (Unearned Revenue)
         หมายถึง
หนี้สินที่เกิดจากกิจการรับเงินไว้ล่วงหน้าสาหรับค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่ยงมิได้ให้ลูกค้า
                                          ั
จึงเกิดเป็ นพันธะที่กิจการจะต้องส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้าต่อไป
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย (Accrued Expenses)
         หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ให้ประโยชน์แก่กิจการแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้ชาระเงินในวันทางบดุล
เช่น ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ค่าแรงค้างจ่าย ค่าเช่าค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย ฯลฯ
เงินปันผลค้ างจ่ าย (Accrued Dividends)
         หมายถึง     เงินปั นผลที่กิจการประกาศจ่ายแล้ว แต่ยงมิได้จ่ายเงินสดให้แก่ผถือหุ น
                                        ั            ู้ ้
    ้ื ้
เงินกูยมหนีสินระยะยาวทีถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี (Current portion of Long-term Debt)
                 ่
         หมายถึง        จานวนของหนี้ ระยะยาวบางรายที่สัญญาระบุให้ชาระเงินเป็ นช่วงเวลา
ถ้าจานวนใดจะต้องชาระภายในหนึ่งปี ให้แสดงเป็ นหนี้สินหมุนเวียนเฉพาะจานวนนั้น

                           12
                                   ั
                         วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


    ื
เงินกู้ยมระยะสั้ น (Short-term Debt)
                   ้ื
     หมายถึง จานวนเงินที่กิจการกูยมจากผูอื่น และกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
                       ้

  ้
หนีสินไม่ หมุนเวียน
     หมายถึง        หนี้สินที่มีระยะเวลาการชาระเงินนานเกินกว่า       1 ปี
หรื อเกินกว่ารอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติของกิจการ
                 ้ื
หนี้สินไม่หมุนเวียนอาจเกิดจากการกูยมเงินมาใช้ในกิจการเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ที่มีราคาสู ง
การแสดงหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบดุล จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันและข้อตกลงต่าง ๆ
เช่น อัตราดอกเบี้ย วันครบกาหนดชาระ ลักษณะของภาระผูกพัน ตัวอย่างหนี้สินไม่หมุนเวียนได้แก่     ื
เงินกู้ยมระยะยาว (Long-term Debt)
      หมายถึง การกูเ้ งินจากธนาคารหรื อสถาบันการเงินโดยมีสัญญาการชาระเงินนานกว่า 1 ปี
    ้ื
การกูยมระยะยาวนี้อาจมีหลักทรัพย์ค้ าประกันหรื อไม่มีก็ได้
ในกรณี ที่มีการนาสิ นทรัพย์บางอย่างของกิจการไปจานองเพื่อเป็ นหลักประกันแก่ผให้กู้ ู้
                   ้ ู้
ถ้ากิจการไม่จ่ายเงินตามกาหนด ผูให้กมีสิทธิ บงคับเอาสิ นทรัพย์ที่จานองไปขายเอาเงินมาชาระหนี้
                       ั
หรื อยึดสิ นทรัพย์ที่จานองได้
หุ้นกู้ (Bonds Payable)
      หมายถึง                      การจัดหาเงินทุนอย่างหนึ่งของกิจการ
               ้   ้    ้       ้
โดยการแบ่งจานวนเงินที่ตองการกูออกเป็ นหุ นราคาแต่ละหุ นเท่ากัน              ้
                                         ราคาหุ นแต่ละหุ ้น
กิจการเป็ นผูกาหนดขึ้นเอง
       ้                            ้ ้
                            การออกหุ นกูจะต้องกาหนดอัตราดอกเบี้ย
                                     ้
กาหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย กาหนดเวลาแน่นอนในการไถ่ถอนหุ นคืน ซึ่ งจะนานกว่า 1 ปี
  ้ ้
หุ นกูจะจาหน่ายให้แก่บุคคลที่สนใจจะลงทุน
                                  ้
โดยอาจจาหน่ายในราคาสู งกว่าหรื อต่ากว่าราคาที่กาหนดไว้ในใบหุ น (Par Value) ก็ได้
ในระหว่างที่หุ้นก็ยงไม่ครบกาหนดไถ่ถอน
           ั                    ้ ้ ้
                              ผูถือหุ นกูมีฐานะเป็ นเจ้าหนี้ของกิจการ
และกิจการจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ตามที่กาหนดไว้

ส่ วนของเจ้ าของ
    หมายถึง
ส่ วนของเจ้าของกิจการที่มีสิทธิ หรื อส่ วนได้เสี ยเหนื อสิ นทรัพย์ของกิจการภายหลังหักสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ของเจ้าหนี้ หรื อหนี้สินที่มีต่อกิจการหมดแล้ว นันคือส่ วนของสิ นทรัพย์เกินกว่าหนี้สิน
                          ่                         13
                                    ั
                          วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


     ลักษณะส่ วนของเจ้าของกิจการสามารถแยกอธิ บายตามลักษณะของกิจการค้าที่ได้แบ่งเป็ น
                                ั
3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ ้นส่ วน และบริ ษทจากัด การแสดงรายการต่าง ๆ
ในงบดุลส่ วนใหญ่ของกิจการค้าประเภทต่าง                            ๆ
แทบจะไม่แตกต่างกันนอกจากรายการส่ วนของเจ้าของที่แตกต่างกัน
                   ั               ้ ้
เนื่องจากกฎหมายไทยกาหนดให้บริ ษทจากัด แสดงเงินลงทุนจากผูถือหุ นและกาไรสะสมแยกกัน
สาหรับกิจการประเภทอื่นอาจรวมเงินลงทุนจากเจ้าของและกาไรสุ ทธิ เข้าไว้เป็ นจานวนเดียวกันก็ไ
ด้                               เพื่อให้เห็นความแตกต่างดังกล่าว
การแสดงรายการส่ วนของเจ้าของสาหรับกิจการค้าแต่ละประเภทสามารถแยกได้ดงนี้     ั
     1. กิจการค้ าเจ้ าของคนเดียว                ส่ วนของเจ้าของประกอบด้วย
       ผลรวมของเงินที่เจ้าของนามาลงทุนกับผลกาไรที่เกิดขึ้น
       และหักด้วยส่ วนที่เจ้าของถอนทุนและผลขาดทุนที่เกิดขึ้น
                ส่ วนของเจ้ าของ (Owner’s Equity)
                    ทุน- นาย ก            xxxx
    2. ห้ างหุ้นส่ วน     ในกรณี ที่กิจการเป็ นห้างหุ นส่ วน ส่ วนของเจ้าของ เรี ยกว่า
                                ้
      ส่ วนของผู้เป็ นหุ้นส่ วน
      ซึ่ งแสดงส่ วนทุนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนของแต่ละคนและกาไรขาดทุนส่ วนที่ยงไม่ได้แบ่ง  ั
      สรร
      สาหรับส่ วนของของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนแต่ละคนนั้นประกอบด้วยเงินทุนของผูเ้ ป็ นหุ นส่ วน   ้
      แต่ละคนที่จดทะเบียนและนามาลงทุนไว้          ถ้ามีการเพิ่มทุนก็นามารวมไว้เช่นกัน
      ในการดาเนินของห้าง ซึ่ งอาจได้รับค่าตอบแทน เช่น เงินเดือนของหุ ้นส่ วน
      ค่าเบี้ยประชุม        เป็ นต้น                  ้
                                 ซึ่ งถ้าผูเ้ ป็ นหุ นส่ วนยังไม่ได้นามาเบิก
          ้               ั
      ห้างหุ นส่ วนจะนารายการเหล่านี้บนทึกไว้ในบัญชีเดินสะพัดของผูเ้ ป็ นหุ นส่ วนแต่ละค ้
      น

                 ส่ วนของผู้เป็ นหุ้นส่ วน (Partners’ Equity)
                     ทุน- นาย ก         xxxx
                     ทุน- นาย ข         xxxx xxxx
                     เดินสะพัด นาย ก       xxx
                     เดินสะพัด นาย ข       xxx xxx


    3. บริษัทจากัด ในกรณี ที่กิจการเป็ นบริ ษทจากัด ส่ วนของเจ้าของ เรี ยกว่า
                         ั
                             ้          ้
      ส่ วนของผู้ถือหุ้น ซึ่ งประกอบด้วย ทุนเรื อนหุ น ส่ วนเกินมูลค่าหุ น และกาไรสะสม

                          14
                                    ั
                          วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


     ้                        ั        ั ั
ส่ วนของผูถือหุ ้นที่ปรากฏในงบการเงินส่ วนใหญ่ของกิจการที่จดตั้งในรู ปบริ ษท มีดงนี้

            ส่ วนของผู้ถือหุ้น (Shareholder’ Equity)
                ทุนเรือนหุ้น
                     ทุนจดทะเบียน                     xxxx
                     ทุนที่ออกและชาระแล้ว                 xxxx
                         ้
                ส่ วนเกินมูลค่าหุ น                      xxx
                กาไร (ขาดทุน) สะสม
                     จัดสรรแล้ว
                          สารองตามกฎหมาย         xx
                          สารองอื่น            xx     xx
                          ั
                     ยังไม่ได้จดสรร                    xx
                รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น                     xxxx

ทุนเรือนหุ้น (Share Capital) ให้แสดงข้อมูลดังนี้
            ทุนจดทะเบียน    (Registered      Share       Capital)    หมายถึง
       ั                              ้
ทุนที่บริ ษทจดทะเบียนตามกฎหมาย ตามกฎหมาย เรี ยกว่า ทุนหุ นสามัญ และ ทุนหุ นบุริมสิ ทธิ      ้
                              ้   ้
ทุนจดทะเบียนเป็ นการแสดงรายละเอียด ชนิดของหุน หุนสามัญ หุนบุริมสิ ทธิ จานวนหุน  ้            ้
มูลค่าหุ นที่จดทะเบียนแต่ละชนิด
     ้                           รายการนี้จึงเป็ นการให้ รายละเอียดเท่านั้น
                ่
แต่ ไม่ ได้ แสดงถึงฐานะทีมีอยู่จริ งของบริ ษัท
เพราะบริ ษทอาจจะออกขายหุ นและเรี ยกชาระไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ก็ได้
        ั          ้
          ทุนทีออกและชาระแล้ ว (Issued and Paid up Share Capital) หมายถึง
             ่
  ้        ้     ั
หุ นและมูลค่าหุ นที่บริ ษทนาออกจาหน่ายและเรี ยกให้ชาระมูลค่าหุ นแล้ว  ้
            ้          ั                       ้
ซึ่ งแบ่งเป็ นมูลค่าหุ นละเท่ากัน เช่น บริ ษท ตั้งขึ้นมา โดยมีทุนจดทะเบียน คือ หุ นสามัญ 100,000
   ้     ้           ั       ้
หุ น มูลค่าหุ นละ 10 บาท เมื่อบริ ษทออกขายหุ นตามมูลค่าที่กาหนดไว้ ทุนเรื อนหุ น จะเท่ากับ   ้
                                   ั    ้
1,000,000 บาทอย่างไรก็ตาม เมื่อกฎหมายอนุญาตให้บริ ษทขายหุ นสู งกว่ามูลค่าที่กาหนดไว้
                                      ้        ั
จานวนที่ขายสู งกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนนี้ ให้ถือว่าเป็ นส่ วนของผูถือหุ ้นในบริ ษทด้วย เรี ยกว่า
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น  ้                 (Share                   Premium)
              ้                  ้
ในงบดุลจะแสดงหุ นแต่ละชนิดและสิ ทธิ พิเศษใดที่มีของหุ นบุริมสิ ทธิ ไว้ดวย     ้          เช่น
                 ้  ้
สิ ทธิในการแปลงสภาพหุนจากหุนบุริมสิ ทธิเป็ นหุ ้นสามัญ เป็ นต้น
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น (Share Premium)


                          15
                                   ั
                         วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


     หมายถึง               จานวนเงินค่าหุ นที่กิจการขายหุ ้นได้สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้
                               ้
     ้         ้
ทั้งของหุ นสามัญและหุ นบุริมสิ ทธิ
กาไรสะสม (Retained Earnings)
                ั
     หมายถึง กาไรที่ยงไม่แบ่งปั นและยังสะสมไว้ในกิจการ บางครั้งถ้ากิจการมีขาดทุนสะสม
             ้
(Deficit) ส่ วนของผูถือหุ ้นส่ วนนี้จะเป็ นค่าติดลบ การแสดงกาไรสะสมในงบดุลแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ
       จัดสรรแล้ว (Appropriated) คือ
     สารองตามกฎหมาย                  (Legal               Reserve)
เป็ นสารองที่จดสรรไว้จากกาไรสุ ทธิ ก่อนจ่ายเงินปั นผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
         ั
                                  ั
     สารองอืน (Other Reserve) เป็ นเงินสารองที่กนไว้จากกาไรสุ ทธิ เพื่อการใด ๆ
          ่
           ้ ้
ตามมติที่ประชุมผูถือหุ นการเสนอข้อมูลให้แยกแสดงเป็ นแต่ละประเภท                   เช่น
สารองเพื่อรักษาระดับเงินปั นผล สารองเพื่อการขยายกิจการ สารองเพื่อส่ งใช้หุนกู้  ้
       ยังไม่ ได้ จัดสรร (Unappropriated) คือ
                                ั
     กาไรสะสมและกาไรสุ ทธิ ของระยะเวลาบัญชีปัจจุบนซึ่ งคงเหลือหลังจากได้มีการจัดสรร
สาหรับกาไรสะสมส่ วนนี้อาจมียอดคงเหลือเป็ นขาดทุนสะสมได้

งบกาไรขาดทุน (Income Statement)

    งบกาไรขาดทุน                                หมายถึง
งบการเงินที่แสดงผลการดาเนินงานของกิจการสาหรับงวดเวลาหนึ่งเพื่อสรุ ปให้เห็นว่าเมื่อเปรี ยบเที
     ั
ยบรายได้กบค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีน้ นแล้ว กิจการมีผลกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ เท่าใด
                     ั

     รายการที่ปรากฏในงบกาไรขาดทุน แยกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ คือ
     1. รายได้ (Revenues)
     2. ค่าใช้จ่าย (Expenses)
     3. กาไร (Profit) หรื อ ขาดทุน (Loss)

     1.        รายได้       หมายถึง        จานวนเงินสด      ลูกหนี้
     หรื อผลตอบแทนที่กิจการได้รับมาจากการประกอบการโดยปกติของกิจการก่อนหักค่าใช้จ่
     ายใด           ๆ           จากการขายสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้า
     ซึ่งคานวณได้เป็ นจานวนเงินที่แน่นอนจากลูกค้า ผลตอบแทนที่เกิดจากการให้ใช้สินทรัพย์
     และรวมถึงกาไรที่ได้รับจากการขาย                หรื อแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์
                    ู้ ื                   ้
     ดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากการให้กยม เงินปั นผลรับที่ได้จากการลงทุนซื้ อหุ นในกิจการอื่น

                         16
                                    ั
                          วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


           รายได้แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
                  รายได้ โดยตรง     (Direct      Revenue)        หมายถึง
รายที่เกิดขึ้นตามวิถีทางการค้าโดยปกติของกิจการ ถ้าเป็ นกิจการขายสิ นค้า รายได้โดยตรง คือ
รายได้จากการขาย             (Sales)       ซึ่ งเป็ นรายได้ที่เกิดจากการส่ งมอบสิ นค้า
สิ ทธิ หรื อบริ การเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด                  สิ ทธิ เรี ยกร้องให้ชาระเงิน
หรื อสิ่ งอื่นที่มีมูลค่าคิดเป็ นเงินได้ ถ้าเป็ นกิจการธนาคาร รายได้โดยตรง คือ รายได้ดอกเบี้ยรับ
ถ้าเป็ นกิจการให้บริ การ รายได้โดยตรง คือ รายได้จากการให้บริ การ
                  รายได้ อนื่    (Other     Revenue)           หมายถึง
รายได้ที่มิได้เกิดขึ้นตามวิถีทางการค้าโดยปกติของกิจการ เช่น ถ้าเป็ นกิจการซื้ อขายสิ นค้า
รายได้อื่นอาจหมายถึง                           กาไรจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
               ู้                           ้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กหรื อเงินฝากธนาคาร เงินปั นผลรับจากการลงทุนในหุ นของกิจการอื่น ฯลฯ

     2.                          ค่ าใช้ จ่าย            หมายถึง
ต้นทุนของสิ นค้าหรื อบริ การที่กิจการต้องจ่ายไปเพื่อก่อให้เกิดรายได้               ค่าใช้จ่าย
แบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดงนี้  ั
         ต้ นทุนขาย (Cost of Sales) หมายถึง ต้นทุนของสิ นค้าหรื อบริ การที่ขาย
ต้นทุนขายนี้ รวมราคาซื้ อ           ต้นทุนการผลิตสิ นค้าและค่าใช้จ่ายอื่น            ๆ
                  ่
ที่จาเป็ นต้องใช้เพื่อให้สินค้าอยูในสภาพพร้อมที่จะขายได้         ถ้าเป็ นกิจการให้บริ การ เรี ยกว่า
ต้นทุนการให้บริ การ
        ค่ าใช้ จ่ายการขายและบริหาร (Selling and Administrative Expenses) หมายถึง
ค่าใช้จ่ายที่กิจการใช้ในการดาเนินงานตามปกติการค้าของกิจการ               บางครั้งอาจเรี ยกว่า
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operating Expenses)
     ค่ าใช้ จ่ายการขาย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่ องมาจากการขายสิ นค้าของกิจการ เช่น
ค่าโฆษณา เงินเดือนพนักงานขาย ค่านายหน้า ค่าขนส่ งเมื่อขายหรื อค่าขนส่ งออก ฯลฯ
     ค่ าใช้ จ่ายการบริหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายทัวไปที่เกิดขึ้นในการบริ หารกิจการเป็ นส่ วนรวม
                              ่
เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าอาคารที่ทาการ ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์สานักงาน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ฯลฯ
        ดอกเบียจ่ าย (Interest Expense) หมายถึง ดอกเบี้ย
            ้
หรื อค่าตอบแทนที่คิดให้เนื่ องจากการใช้ประโยชน์จากเงินหรื อเงินทุน ถือเป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
     ค่ าใช้ จ่ายอืน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่มิได้เกิดขึ้นตามวิถีทางการค้าโดยปกติของกิจการ
             ่
แต่เกิดขึ้นจากกิจกรรมประกอบการกิจการ ค่าใช้จ่ายอื่นนี้ อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกงวดบัญชี
ค่าใช้จ่ายบางชนิดมิได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายอื่น เช่น
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร ขาดทุนจากราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลง

                          17
                                ั
                      วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


       ภาษีเงินได้ (Income Tax) หมายถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
ในกรณี ที่กิจการดาเนิ นงานใหญ่นิติบุคคล เช่น บริ ษทจากัด
                         ั

    3. กาไร หมายถึง ผลต่างระหว่างรายได้ท้ งหมดและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการ
                        ั
ในกรณี ที่รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
กาไรแสดงถึงการเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี หนึ่ง
กาไรทาให้ส่วนทุนของกิจการเพิ่มขึ้น

    4. ขาดทุน หมายถึง ผลต่างระหว่างรายได้ท้ งหมดและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการ
                            ั
ในกรณี ที่รายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่าย
ขาดทุนแสดงถึงการลดลงในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี หนึ่ง
ขาดทุนทาให้ส่วนทุนของกิจการลดลง
    นอกจากนี้ การจัดทางบกาไรขาดทุน
          ้
อาจมีรายการที่ตองแสดงในงบกาไรขาดทุนเพิ่มเติมจากที่กล่าวข้างต้นอีก คือ
       รายการพิเศษ (Extraordinary Item) หมายถึง
รายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายการหรื อเหตุการณ์ทางบัญชี
โดยรายการที่จะถือเป็ นรายการพิเศษจะต้องมีดงนี้  ั
           ก. มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการดาเนิ นงานตามปกติของกิจการ
           ข. ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นประจาหรื อเกิดขึ้นไม่บ่อย
           การดาเนินงานตามปกติ หมายถึง กิจกรรมของการประกอบธุ รกิจของกิจการ
    หรื อ เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามปกติของกิจการ รวมทั้งกิจกรรมอื่น
    ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุ รกิจหรื อการดาเนิ นงานดังกล่าว
       กาไรต่ อหุ้น (Earnings per Share) หมายถึง
    ส่ วนเฉลี่ยของกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นสามัญหนึ่งหุ ้น
              ้      ู้
    ข้อมูลกาไรต่อหุ นจะช่วยให้ผใช้งบการเงินนามาใช้พิจารณาประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
    และให้ทราบแนวโน้มการดาเนินงานของกิจการ
    เพราะตัวเลขกาไรต่อหุ นแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในกาไรสุ ทธิ ในงวดบัญชี ต่าง ๆ
                  ้
                 ั      ้
    โดยพิจารณาสัมพันธ์กบจานวนหุ นสามัญของกิจการที่ได้ทาการออกจาหน่ายแล้ว
ตัวอย่างงบการเงิน
    งบการเงินที่จะแสดงต่อไปนี้ เป็ นการแสดงตัวอย่างบการเงินสองงบ คือ
งบดุลและงบกาไรขาดทุน จากการที่ได้ศึกษารู ปแบบของงบการเงินมาแล้วข้างต้น                      18
                                    ั
                          วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


สามารถนารายการมาแสดงเป็ นงบดุลและงบกาไรขาดทุนตามรู ปแบบของกรมทะเบียนการค้า
             ้
เรื่ องกาหนดรายการย่อที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 ได้แสดงดังนี้
ตัวอย่ างงบดุล

                     บริษัท แสงสิ ริ จากัด
                         งบดุล
                    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x8
                                                  หน่ วย : บาท
                         สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
      เงินสดและเงินฝากธนาคาร                       xxxx
      เงินลงทุนชัวคราว ่                         xxxx
      ลูกหนี้การค้า                           xxxx
      ตัวเงินรับ
       ๋                                xxxx
           ู้ ื
      เงินให้กยมระยะสั้น                         xxxx
      สิ นค้าคงเหลือ                           xxxx
      วัสดุสิ้นเปลือง                          xxxx
      รายได้คางรับ ้                           xxxx
      ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                         xxxx
             รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน                     xxxx
เงินลงทุนระยะยาว                                     xxxx
     ู้ ื
เงินให้กยมระยะยาว                                    xxxx
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                                  xxxx
สิ นทรัพย์ไม่มีตวตน ั                                  xxxx
             รวมสิ นทรัพย์                         xxxx
                        ้
                      หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
                     ้ื
      เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยมจากธนาคาร                     xxxx
      เจ้าหนี้การค้า                                xxxx
                         บริษัท แสงสิ ริ จากัด
                           งบดุล (ต่ อ)


                          19
                                  ั
                        วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


                  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x8
      ตัวเงินจ่าย
       ๋                                   xxxx
      รายได้รับล่วงหน้า                            xxxx
      ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                            xxxx
      เงินปันผลค้างจ่าย                            xxxx
         ้ื
      เงินกูยมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี                xxxx
         ้ื
      เงินกูยมระยะสั้น                             xxxx
           รวมหนี้สินหมุนเวียน                      xxxx
    ้ื
เงินกูยมระยะยาว                                   xxxx
หุ นกู้
  ้                                        xxxx
      รวมหนี้สิน                                     xxxx
        ้
ส่ วนของผูถือหุ ้น
      ทุนเรื อนหุ ้น
                    ้       ้
           ทุนจดทะเบียนหุ นสามัญมูลค่าหุ นละ...บาท            xxxx
           ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว                   xxxx
      ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้                           xxxx
      กาไรสะสม
           จัดสรรแล้ว
                 สารองตามกฎหมาย      xxxx
                 สารองเพื่อการขยายกิจการ  xxxx
                              xxxx
           ยังไม่ได้จดสรรั            xxxx          xxxx
              ้
      รวมส่ วนของผูถือหุ ้น                                xxxx
                ้
           รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น                      xxxx
ตัวอย่ างงบกาไรขาดทุนแบบขั้นเดียว
                   บริษัท แสงสิ ริ จากัด

                        20
                                 ั
                       วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


                     งบกาไรขาดทุน
              สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 25x8
                                               หน่ วย : บาท
รายได้
      รายได้จากการขายและหรื อรายได้จากการให้บริ การ        xxxx
      รายได้อื่น                         xxxx
           รวมรายได้                          xxxx
ค่ าใช้ จ่าย
      ต้นทุนขายและหรื อต้นทุนการให้บริ การ            xxxx
      ค่าใช้จ่ายการขายและบริ หาร                 xxxx
      ค่าใช้จ่ายอื่น                       xxxx
           รวมค่าใช้จ่าย                        xxxx
กาไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้                    xxxx
ดอกเบี้ยจ่าย                                    (xxx)
ภาษีเงินได้                                    (xxx)
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ                           xxxx
รายการพิเศษ-สุ ทธิจากภาษีเงินได้                          (xxx)
      กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ                          xxxx

ตัวอย่างงบกาไรขาดทุนแบบหลายขั้น
                   บริษัท แสงสิ ริ จากัด
                     งบกาไรขาดทุน
              สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 25x8
                                               หน่ วย : บาท
รายได้จากการขายแลหรื อรายได้จากการให้บริ การ                    xxxx
หัก ต้นทุนขายและหรื อต้นทุนการให้บริ การ                      xxxx
กาไรขั้นต้น                                    xxxx
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร                          xxxx
กาไร (ขาดทุน) จากการขายและหรื อการให้บริ การ                    xxxx
ตัวอย่างงบกาไรขาดทุนแบบหลายขั้น
                 บริษัท แสงสิ ริ จากัด


                       21
                                   ั
                         วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


                    งบกาไรขาดทุน (ต่ อ)
                สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 25x8

รายได้อื่น                                       xxxx
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น                                   xxxx
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้                      xxxx
หัก ดอกเบี้ยจ่าย                                    xxxx
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                             xxxx
หัก ภาษีเงินได้                                    xxxx
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ                            xxxx
หัก รายการพิเศษ-สุ ทธิจากภาษีเงินได้                          xxxx
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ                                  xxxx

รายการค้ า และการวิเคราะห์ รายการค้ า
     รายการค้ า (Business transaction) หมายถึง          รายการหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ
ทางเศรษฐกิจซึ่ งเป็ นผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของกิจการ
รวมถึง
รายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกและเป็ นรายการหรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่เกิดขึ้นแ
ล้วและมีหลักฐานถูกต้องเชื่อถือได้
รวมถึงต้องมีหน่วยเงินตรากาหนดไว้เพื่อนามาจดบันทึกรายการในสมุดบัญชีได้
เป็ นรายการที่กิจการจะนามาบันทึกบัญชีเพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดทางบการเงิน
ซึ่ งในทางบัญชีอาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า รายการทางการบัญชี
     รายการหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของธุ รกิจอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
หนี้สินและทุน            เช่น           เจ้าของนาสิ นทรัพย์คือเงินสดมาลงทุน
รายการนี้ทาให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นคือเงินสดและส่ วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นคือทุน
หรื อกิจการมีการซื้ ออุปกรณ์สานักงานเป็ นเงินเชื่ อ
รายการนี้ทาให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นคืออุปกรณ์สานักงานและหนี้สินเพิ่มขึ้นคือ        เจ้าหนี้เป็ นต้น
ส่ วนรายการที่ไม่สามารถจัดเป็ นรายการค้า                              เช่น
แผนกสิ นค้าจัดทาใบเสนอซื้ อให้แผนกจัดซื้ อเพื่อดาเนินการซื้ อสิ นค้า
      ั                                     ้
รายการนี้ยงไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ หนี้สินและทุนแต่อย่างใด ดังนั้นจึงไม่ตองบันทึกบัญชี
                 ้ ้
หรื อ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถือหุน เป็ นต้น


                         22
                                ั
                      วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


         ั
    การปฏิบติงานทางบัญชีเพื่อบันทึกรายการค้า         หรื อรายการทางการบัญชี
มีกระบวนการทางบัญชีหรื อ วงจรบัญชี (Accounting Cycle) หลายขั้นตอนดังนี้คือ
    1. การวิเคราะห์รายการค้า
    2. การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน
    3. การผ่านบัญชี จากสมุดรายวันไปบัญชีแยกประเภท
    4. การจัดทางบทดลอง
    5. การปรับปรุ งบัญชีในสมุดรายวันทัวไปและผ่านไปบัญชีแยกประเภท
                     ่
    6. การจัดทางบทดลองหลังการปรับปรุ ง
    7. การปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัวไป และผ่านไปบัญชีแยกประเภท
                   ่
    8. การจัดทางบทดลองหลังปิ ดบัญชี
                         ั
    9. การหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทที่ยงไม่ได้ปิด
    10. การทางบการเงิน
                      ั
      นอกจากขั้นตอนในการจัดทาบัญชีดงกล่าวนี้
    กิจการส่ วนใหญ่นิยมที่จะจัดทากระดาษทาการ (Working paper)
    เพื่อช่วยในการจัดทางบการเงินของกิจการให้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
    การจัดทากระดาษทาการเพื่อการออกงบการเงินจะทาหลังจากการจัดทางบทดลอง
    แต่ก่อนรายการปรับปรุ ง

สมการบัญชี (Accounting Equation)
       สมการบัญชี หมายถึง
                           ่
การแสดงถึงจานวนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดที่อยูในความควบคุมของกิจการและ
     ั
สิ ทธิ ท้ งหมดที่มีในทรัพยากรเหล่านั้น โดยสมการบัญชี เป็ นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง
สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ สิ นทรัพย์ ทั้งหมดแสดงทางด้านซ้ายมือของสมการ
      ั
สิ ทธิ ท้ งหมด คือ หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ แสดงทางด้านขวามือของสมการ สมการบัญชี
แสดงสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนทุน ซึ่ งเป็ นรายการที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการในงบดุล
               ่
บางครั้งจึงเรี ยกสมการบัญชีวา สมการงบดุล (Balance Sheet Equation) ปรากฎดังนี้

          ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ = สิ ทธิในทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ

                        ้
                สิ นทรัพย์ = หนีสิน + ทุน

ในกรณี ที่กิจการไม่มีหนี้สิน

                      23
                                    ั
                          วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1                      สิ นทรัพย์ = ทุน
      สาหรับสิ ทธิ ในสิ นทรัพย์ของกิจการ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ สิ ทธิจากภายนอกกิจการ
และสิ ทธิจากภายในกิจการ สิ ทธิ จากภายนอกกิจการ คือ สิ ทธิ ของเจ้าหนี้
ซึ่ งอาจเกิดจากการที่กิจการกูเ้ งินจากเจ้าหนี้เงินกู้ ซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่ อจากเจ้าหนี้การค้า
                              ่
และเจ้าหนี้เงินคงค้างต่างๆ ที่กิจการมีภาระผูกพันอยูในปั จจุบน     ั
สาหรับสิ ทธิ จากภายนอกกิจการได้แสดงเป็ น หนี้สิน (Liabilities) ที่กิจการมีภาระผูกพันต้องชาระ
สาหรับสิ ทธิ จากภายในกิจการ คือ สิ ทธิ ของเจ้าของกิจการ เจ้าของกิจการลงทุนในการจัดตั้งธุ รกิจ
สิ ทธิ ของเจ้าของกิจการจึง หมายถึง ส่ วนได้เสี ยคงเหลือในสิ นทรัพย์หลังจากหักหนี้ท้ งสิ้ นออกแล้ว ั
ดังนั้นสิ ทธิ จากภายในกิจการจึงแสดงในส่ วนของเจ้าของ (Owner’s equity) หรื อ ส่ วนทุน (Capital)
      สาหรับส่ วนทุน (Capital) ในกิจการเจ้าของคนเดียว เรี ยกส่ วนทุนว่า ส่ วนของเจ้าของ
                    ้                      ้
(Owner’s Equity) ในกิจการห้างหุ นส่ วน เรี ยกส่ วนทุนว่า ส่ วนของผูเ้ ป็ นหุ นส่ วน (Partners’ Equity)
แต่ส่วนทุนของบริ ษทจากัด เรี ยกว่า ส่ วนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน (Shareholders’ Equity)
            ั
ส่ วนทุนของกิจการ แบ่งเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ ส่ วนที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของกิจการนามาลงทุน
และส่ วนที่เกิดขึ้นจากผลการดาเนินงานในงบดุลของกิจการเจ้าของคนเดียว
แสดงส่ วนของเจ้าของทั้งสองส่ วนรวมกัน แต่ในงบดุลของกิจการแบบบริ ษทจากัด แสดงแยก 2    ั
     ั                                      ้
ส่ วนนี้ชดเจน โดยเรี ยกส่ วนที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของกิจการนามาลงทุนว่า ทุนเรื อนหุ น (Share capital)
และเรี ยกส่ วนที่เกิดจากผลการดาเนินงานว่า กาไรสะสม (Retained Earning)
      กาไรสะสมเป็ นส่ วนทุนของกิจการที่เกิดขึ้นจากผลการดาเนินงาน
ถ้ากิจการมีผลการดาเนินงานเป็ นกาไร          ส่ วนทุนของกิจการจะเพิ่มขึ้น        ในทางตรงข้าม
ถ้ากิจการมีผลการดาเนินงานเป็ นผลขาดทุน ส่ วนทุนของกิจการจะลดลง ในกิจการเจ้าของคนเดียว
จะนากาไรและขาดทุนไปรวมกับส่ วนของเจ้าของ เช่น เจ้าของกิจการมีส่วนทุนที่นามาลง 200,000
บาท ต่อมากิจการได้ดาเนิ นธุ รกิจและมีผลกาไรจากการดาเนินงาน 50,000 บาท ดังนั้น
ส่ วนของเจ้าของหรื อ ส่ วนทุนของกิจการเจ้าของคนเดียวจะแสดงเป็ นจานวน 250,000 บาท
   ้                   ั
แต่ถาเป็ นการดาเนินงานรู ปแบบบริ ษทจะแสดงทุนที่นามาลงเป็ นหุนสามัญ      ้        200,000  บาท
                          ่
และเมื่อมีกาไรจากการดาเนิ นงานจะแสดงอยูในรู ปของกาไรสะสม                  50,000    บาท
           ้ ้
รวมเป็ นส่ วนของผูถือหุ น 250,000 บาท

ความสั มพันธ์ ของรายการค้ ากับงบการเงิน
    รายการทางการบัญชีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ หนี้สิน ทุน
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ ซึ่ งรายการดังกล่าวได้มีผลต่อสมการบัญชีดวย คือ
                                   ้
จะทาให้ยอดรวมของสิ นทรัพย์เท่ากับ ยอดรวมของหนี้สินและทุนเสมอ

                          24
                                  ั
                        วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


ในการวิเคราะห์รายการทางบัญชี เป็ นการพิจารณาว่า
รายการที่เกิดขึ้นทาให้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรื อลดลง เป็ นจานวนเท่าใด
        ั ู้                        ั
ในทางปฏิบติผทาบัญชีจะเริ่ มจากการนาเอกสารทางการค้าที่บนทึกบัญชีได้มาทาการวิเคราะห์รายก
ารให้ทราบผลกระทบต่อสมการบัญชีเสี ยก่อน
จากนั้นจึงนารายการค้าที่เกิดขึ้นไปบันทึกในสมุดบัญชี
     ่       ่         ้
การเปลียนแปลงเกียวกับสิ นทรัพย์ หนีสินและทุน
         ั                   ั
ตัวอย่าง บริ ษท มิสเตอร์ คลีน จากัด เริ่ มจัดตั้งบริ ษทในวันที่ 1 มกราคม 25x8 เพื่อให้บริ การ ซัก
อบ รี ด รายการต่อไปนี้ เป็ นการค้าที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมและมีผลต่อสมการบัญชี ดงนี้   ั
                ั                       ้
รายการที่ 1 วันที่ 2 บริ ษท มิสเตอร์ คลีน จากัด จดทะเบียนและออกขายหุ นสามัญมูลค่าหุ นละ    ้
              ้   ั     ้
100 บาทจานวน 2,000 หุน บริ ษทขายหุ นทั้งหมดได้เป็ นเงินสด จานวน 200,000 บาท
      การวิเคราะห์ รายการนี้ทาให้กิจการมีสินทรัพย์คือ เงินสด เกิดขึ้น 200,000 บาท
                                  ้
และไม่มีผลกระทบต่อหนี้สิน เพราะกิจการไม่มีภาระผูกพันต่อผูใดภายนอกกิจการ
                           ั
ดังนั้นเมื่อสิ นทรัพย์ของกิจการเพิ่มขึ้น สิ นทรัพย์ท้ งหมดเป็ นสิ ทธิของเจ้าของเพียงฝ่ ายเดียว
               ้
ส่ วนทุนของกิจการ คือ หุ นสามัญ จึงเกิดขึ้นจานวน 200,000 บาทด้วย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสมการบัญชี แสดงได้ดงนี้ คือ ั
          สิ นทรัพย์        =       ้
                             หนีสิน +      ทุน
25x8
ม.ค. 2       เงินสด          =             ทุนหุ้นสามัญ
          + 200,000         =             + 200,000

                                              ั
รายการที่ 2 วันที่ 5 ซื้ ออุปกรณ์การซักรี ด ได้แก่ เครื่ องซักผ้าและเครื่ องรี ดผ้า จากบริ ษท
อาณาจักรอุปกรณ์ จากัด เป็ นเงิน 80,000 บาท โดยกิจการจ่ายเงินสดครึ่ งหนึ่ง
ที่เหลือจะชาระภายหลัง
     การวิเคราะห์ รายการนี้ทาให้สินทรัพย์ของกิจการ คือ อุปกรณ์การซักรี ดเพิ่มขึ้น 80,000
บาท และในขณะเดียวกัน สิ นทรัพย์ คือ เงินสดของกิจการลดลงครึ่ งหนึ่ง เป็ นจานวน 40,000 บาท
และนอกจากนี้กิจการได้มีหนี้สิน คือ เจ้าหนี้ที่กิจการมีพนธะต้องชาระในภายหลังเป็ นจานวน
                               ั
40,000 บาท สาหรับรายการนี้ไม่ได้เกิดผลกระทบต่อส่ วนของเจ้าของแต่อย่างใด
                       ั
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสมการบัญชี แสดงได้ดงนี้ คือ
         สิ นทรัพย์         =       ้
                           หนีสิน      +       ทุน
25x8
       เงินสด    อุปกรณ์ ซักรีด =     เจ้ าหนี้          ทุนหุ้นสามัญ
ยกมา    200,000             =                    200,000

                        25
                                   ั
                         วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


ม.ค. 5   - 40,000    + 80,000    =     + 40,000
รวม     160,000     80,000    =      40,000             200,000

รายการที่ 3 วันที่ 7 ซื้ อวัสดุในการซักรี ด ได้แก่ ผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่ม
น้ ายารี ดผ้าเรี ยบเป็ นเงินสด 5,000 บาท
     การวิเคราะห์ รายการนี้ทาให้กิจการมีสินทรัพย์ คือ วัสดุสิ้นเปลืองเพิมขึ้น 5,000 บาท
                                       ่
และในขณะเดียวกัน สิ นทรัพย์ คือ เงินสดของกิจการลดลง 5,000 บาท
                           ้ ้
รายการนี้ไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินและส่ วนของผูถือหุ นแต่อย่างใด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสมการบัญชี แสดงได้ดงนี้ คือ ั
           สิ นทรัพย์               =      ้
                                   หนีสิน +      ทุน
25x8
         เงินสด    วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ ซักรีด = เจ้ าหนี้    ทุนหุ้นสามัญ
  ยกมา 160,000                  80,000  = 40,000       200,000
ม.ค. 7      - 5,000     + 5,000
รวม       155,000       5,000     80,000  = 40,000       200,000

              ั
รายการที่ 4 วันที่ 10 บริ ษท ได้รับรายได้จากการให้บริ การ ซักรี ดผ้า เป็ นเงินสด15,000 บาท

    การวิเคราะห์ รายการนี้ทาให้สินทรัพย์ คือ เงินสดของกิจการเพิ่มขึ้น 15,000 บาท
และกิจการมีรายได้จากการให้บริ การเกิดขึ้นจะทาให้ส่วนทุนของกิจการในส่ วนของกาไรสะสมเพิ่
มขึ้น
                      ั
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสมการบัญชี แสดงได้ดงนี้ คือ
        สิ นทรัพย์           = หนีสิน ้     + ทุน
25x8
    เงินสด วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ ซักรี ด = เจ้ าหนี้ ทุนหุ้นสามัญ กาไรสะสม อธิบาย
ยกมา 155,000 5,000         80,000 = 40,000 200,000
ม.ค. 10 + 15,000                =             + 15,000 รายได้จาก
                                                 ให้บริ การ
รวม    170,000    5,000     80,000   = 40,000      200,000     15,000

              ั
รายการที่ 5 วันที่ 12 บริ ษทได้ให้บริ การซักรี ดผ้าเรี ยบร้อยแล้ว เป็ นเงิน 10,000 บาท
  ั
แต่ยงไม่ได้รับเงิน ลูกค้าจะชาระให้ภายใน 30 วัน

                         26
                                  ั
                        วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1
การวิเคราะห์ รายการนี้ กิจการได้ให้บริ การแก่ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว
แสดงว่ากิจการมีรายได้จากการให้บริ การเกิดขึ้นแล้ว เช่นเดียวกับรายการที่ 4
แต่เนื่ องจากกิจการยังไม่ได้รับเงินสดจากลูกค้า จึงทาให้กิจการต้องบันทึกสิ นทรัพย์ที่เพิมขึ้น คือ
                                            ่
ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 10,000 บาท
                       ั
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสมการบัญชี แสดงได้ดงนี้ คือ

          สิ นทรัพย์                =     ้
                                  หนีสิน      +    ทุน
25x8
        ลูกหนี้ วัสดุ
     เงินสด          อุปกรณ์ = เจ้ าหนี้ ทุนหุ้น กาไร อธิบาย
       การค้ า สิ้นเปลือง ในการซักรีด      สามัญ สะสม
ยกมา 170,000       5,000    80,000 = 40,000 200,000 15,000
ม.ค. 12   + 10,000            =        + 10,000 รายได้จาก
                                                 การให้บริ การ
รวม    170,000    10,000 5,000     80,000    = 40,000 200,000 25,000

              ั  ่    ่
รายการที่ 6 วันที่ 15 บริ ษทได้จายค่าใช้จายในการดาเนินงานเป็ นเงินสด ประกอบด้วย
เงินเดือนพนักงาน 10,000 บาท ค่าเช่า 6,000 บาท และ ค่าน้ าค่าไฟฟ้ า 2,000 บาท

    การวิเคราะห์ รายการนี้ทาให้สินทรัพย์ คือ เงินสดของกิจการลดลง 18,000 บาท
และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทาให้ทุนของกิจการในส่ วนของกาไรสะสมลดลง
                       ั
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสมการบัญชี แสดงได้ดงนี้ คือ
         สิ นทรัพย์               = หนีสิน้    + ทุน
25x8
     เงินสด ลูกหนี้ วัสดุ        อุปกรณ์ = เจ้ าหนี้ ทุนหุ้น กาไร อธิบาย
           การค้ า สิ้นเปลือง ในการซักรีด         สามัญ สะสม
ยกมา 170,000 10,000 5,000            80,000 = 40,000 200,000 25,000
ม.ค. 15 - 10,000                     =         - 10,000 เงินเดือน
      - 6,000                   =          - 6,000 ค่าเช่า
      - 2,000                   =         - 2,000 ค่าสาธาร-
                                                   ณูปโภค
รวม    152,000    10,000 5,000     80,000     = 40,000 200,000 7,000

                        27
                                 ั
                       วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1
              ั         ั
รายการที่ 7 วันที่ 20 บริ ษทได้ชาระหนี้ บริ ษท อาณาจักรอุปกรณ์ จากัด เป็ นจานวนเงิน 20,000 บาท

     การวิเคราะห์ รายการนี้ทาให้สินทรัพย์ คือ เงินสดลดลง 20,000 บาท และหนี้สิน คือ
เจ้าหนี้ลดลงด้วย 20,000 บาท
                      ั
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสมการบัญชี แสดงได้ดงนี้ คือ

          สิ นทรัพย์              =     ้
                                 หนีสิน      +    ทุน
25x8
     เงินสด   ลูกหนี้ วัสดุ    อุปกรณ์    = เจ้ าหนี้ ทุนหุ้น      กาไร อธิบาย
           การค้ า สิ้นเปลือง ในการซักรีด         สามัญ       สะสม
ยกมา    152,000 10,000 5,000       80,000   = 40,000 200,000       7,000
ม.ค. 20   - 20,000                   = - 20,000
รวม     132,000 10,000 5,000       80,000   = 20,000 200,000        7,000

              ั
รายการที่ 8 วันที่ 25 บริ ษทได้รับเงินสดจากลูกหนี้การค้า 5,000 บาท
เป็ นการชาระหนี้ค่าบริ การที่ลูกค้าค้างชาระในรายการค้าที่ 5
    การวิเคราะห์ รายการนี้ทาให้สินทรัพย์ คือ เงินสดเพิ่มขึ้น 5,000 บาท และสิ นทรัพย์ คือ
ลูกหนี้การค้าลดลง 5,000 บาท รายการนี้ไม่มีผลกระทบถึงรายได้จากการให้บริ การ
        ั
เพราะรายได้ท้ งหมดได้เกิดขึ้นแล้วในรายการที่ 5
                       ั
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสมการบัญชี แสดงได้ดงนี้ คือ
         สิ นทรัพย์               = หนีสิน ้    + ทุน
25x8
     เงินสด ลูกหนี้ วัสดุ        อุปกรณ์ = เจ้ าหนี้ ทุนหุ้น กาไร อธิบาย
           การค้ า สิ้นเปลือง ในการซักรีด         สามัญ สะสม
ยกมา     132,000 10,000 5,000        80,000 = 20,000 200,000 7,000
ม.ค. 25    + 5,000 - 5,000               =
รวม      137,000    5,000 5,000     80,000 = 20,000 200,000 7,000

              ั              ู้ ้
รายการที่ 9 วันที่ 31 บริ ษทประกาศและจ่ายเงินปั นผลให้ผถือหุ น เป็ นเงินสด 2,000 บาท
                       28
                                 ั
                       วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


    การวิเคราะห์ การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษท ั
               ั
เป็ นการลดส่ วนทุนของบริ ษทในส่ วนกาไรสะสมลดลง
                          ั ้ ้
เป็ นการคืนทุนส่ วนหนึ่งที่เกิดจากการดาเนินงานให้กบผูถือหุ น
       ั
และเมื่อบริ ษทจ่ายเงินปั นผลด้วยเงินสด รายการนี้ทาให้สินทรัพย์ คือ เงินสดลดลง 2,000 บาท
และทุน คือ กาไรสะสมลดลง (การจ่ายเงินปั นผลไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของบริ ษท  ั
          ั ้
เป็ นการคืนทุนให้กบผูถือหุ ้น)
                      ั
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสมการบัญชี แสดงได้ดงนี้ คือ         สิ นทรัพย์               =     ้
                                 หนีสิน      +    ทุน
25x8
     เงินสด    ลูกหนี้ วัสดุ    อุปกรณ์ = เจ้ าหนี้ ทุนหุ้น กาไร อธิบาย
           การค้ า สิ้นเปลือง ในการซักรีด      สามัญ สะสม
ยกมา 137,000     5,000 5,000      80,000 = 20,000 200,000 7,000
ม.ค. 31 - 2,000                            - 2,000 เงินปันผลจ่าย
รวม 135,000      5,000 5,000      80,000 = 20,000 200,000 5,000

     จากการวิเคราะห์รายการดังกล่าวข้างต้น ทาให้พบว่า เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้น
                         ้ ้           ั
จะส่ งผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ หนี้สิน และ ส่ วนของผูถือหุ น แต่สมการบัญชียงคงแสดงสิ นทรัพย์
                          ั
เท่ากับ หนี้สินและทุน และสามารถจัดทางบการเงินได้ดงนี้คือ

1. งบกาไรขาดทุน เป็ นรายงานการเงินที่แสดงผลการดาเนินงานของกิจการสาหรับงวดเวลาหนึ่ง
เพื่อสรุ ปให้เห็นว่า กิจการมีผลกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ เท่าใด
                    ั
โดยการเปรี ยบเทียบระหว่างรายได้กบค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีน้ น     ั
                   บริษัท มิสเตอร์ คลีน จากัด
                       งบกาไรขาดทุน
               ประจางวด 1 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 25x8
     รายได้
          รายได้จากการให้บริ การ                  25,000
     ค่าใช้จ่าย
          เงินเดือน             10,000
          ค่าเช่าร้าน             6,000

                       29
                                ั
                      วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1


        ค่าสาธารณูปโภค          2,000             18,000
    กาไรสุ ทธิ                                7,000

                          ั
     โดยปกติกาไรจากการดาเนินงานของบริ ษทจะต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล 30%
แต่ในเนื้อหาวิชาบัญชี เบื้องต้นไม่นาภาษีเงินได้นิติบุคคลมาเกี่ยวข้องด้วย

2. งบดุล เป็ นรายงานที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งของกิจการ
                       ้ ้
ว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของผูถือหุ น จานวนเท่าใด
                            ้
และแสดงสิ นทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่ วนของผูถือหุ ้น
                  บริษัท มิสเตอร์ คลีน จากัด
                         งบดุล
                  ณ วันที่ 31 มกราคม 25x8
                       สิ นทรัพย์       หน่ วย : บาท
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
     เงินสด                      135,000
     ลูกหนี้การค้า                    5,000
     วัสดุสิ้นเปลือง                   5,000
     รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน                   145,000
  ่
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
     อุปกรณ์ในการซักรี ด                     80,000
รวมสิ นทรัพย์                             225,000
                   ้
                  หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
   ้
หนีสิน
     เจ้าหนี้                          20,000
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
        ้
     ทุนหุนสามัญ                   200,000
     กาไรสะสม                      5,000
             ้
     รวมส่ วนของผูถือหุ ้น                    205,000
    ้
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น                    225,000
                      30
          ั
วิชา หลักการบัญชี ข้นต้น สาหรับ นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1
31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:95
posted:7/16/2012
language:Thai
pages:31