تعليم العربية للناطقين بغيرها الكتاب الأساسي by samyhassan68

VIEWS: 16 PAGES: 525

									              @ @lbnØÛa@áí†Ôm

     @ @Z†Èië@Néjz•ë@éÛeë@†àª@bäîjã@óÜÇ@âýÛaë@ñý–Ûaë@@†à§a
@ábrßþë@á@ÑÛc@åíˆÛa@†èȽa@òjÜİÛ@òjbä½a@òîàÜÈÛa@ñ…b½a@‰bîna@æb×@†ÔÏ
 @                      @
@Néöb’ãg@òía†i@¿@†èȽa@ñß@o™Ça@Ûa@òîbþa@Ý×b’½a@†yc@LlbnØÛa@aˆç
@¼@òiaŠÓ@pŠàna@Ûa@pba‰†Ûaë@l‰bvnÛa@åß@†í†ÈÛa@éÐîÛdm@Õj@aˆë
            @
@lbn×@éîÜÇ@æìØí@æc@k¯@b½@Ýßb‘ë@Ýßb×@‰ì–ni@x늨a@bèäß@Ò†a@æb×@Lpaìä
        @ @Nbèöbäic@ÌÛ@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@áîÜÈm@¿@´ö†nj½a@‰bjØÜÛ@éuìí@ïbc
@éi‰b£@åß@†èȽa@bèäß@…bÏc@òjÈ•@b«@òÜyŠ¶@lbnØÛa@aˆç@…a†Çg@Šß@aˆë
                 @
@týri@†èȽa@âbîÓ@bšíc@ÙÛ‡@kyb•@NpbÌÜÛa@áîÜÈm@Þb©@¿@êË@l‰b£ë@òÔibÛa
          @ @Zïç@bjíŠÔm@âbÇ@ÝjÓ@tìzjÛa@ñ†yë@bèm‰†•c@òîàÜÇ@pba‰…
                   @ @NòÈöb’Ûa@pa…ŠÐàÜÛ@òØß@òàöbÓ@–@c
   @ @NôŠc@pbÌÜi@´ÔbäÜÛ@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@áîÜÈnÛ@ïbþa@lbnØÛa@Ml
  @ @Nbèi@´ÔbäÛa@ÌÛ@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@áîÜÈnÛ@òîÏbÔrÛaë@òîàvȽa@þa@Mu
    @
@Þb©@ü@òîàÜÇ@òÔíŠİi@éuaŠgë@lbnØÛa@aˆç@ñ½@òzîz–Ûa@òía†jÛa@oãb×
   @ @NÞba@aˆç@¿@òÐÛû½a@knØÛa@áÄÈß@óÜÇ@oÌ@Ûa@òí…ŠÐÛa@pa…bènuýÛ@bèîÏ
@L´‰a†Ûa@åß@ÊìäÛa@aˆç@Ýr½@òjbä½a@òîàÜÈÛa@ñ…b½a@‰bîna@@¿@òÓ†Ûa@ðŠznÛë
                     @
@lŠu@Ýi@L†§a@aˆç@†äÇ@Šßþa@ÑÔí@ë@Náèmb––¥ë@´ÐÛû½a@õbc@p…†Èm
@aìÇ‹ë@ñˆmbc@òîãb@é퉆m@óÜÇ@âbÓë@òîa‰…@Þì–Ï@òqýri@énÇbj@ÝjÓ@lbnØÛa
      @                      @
@æìÜr¹@bjÛb@Š’Ç@ò¼@åÇ@ÝÔí@ü@bß@bèîÏ@òÇìà©@Ý×@ pbÇìà©@ïãb@óÜÇ
 –                            @
@ÝŞ Ðß@ŠíŠÔm@…a†Çg@ñˆmbþa@åß@kÜ@ïa‰…@Ý–Ï@Ý×@òíbèäië@NòÐÜn«@pbîäu
 @
@NòàîÔÛa@áèmbÄyýß@åß@rØi@aëˆc@åíˆÛa@´ÐÛû½a@òíbäÇ@ݪ@æb×@lbnØÛa@åÇ                  @M Q M @
                @@@ @@                    @
 @†‘Šßë@Ývß@ÁíŠ‘@bšíc@éjyb•@lbnØÛa@aˆç@åß@ñìuŠ½a@ñ†öbÐÜÛ@bàîàÈmë
                                   @ @NáÜÈàÜÛ
                       Ş
 @òÜÜÛ@òía†i@òîãdnßë@ò–ybÏ@òÈuaŠß@†Èi@éÈj@@ðˆÛa@õŒ¦a@aˆç@æìØîë
                    @         @
 @òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@Š’ã@ÙÛ‡@¿@ñ†öa‰@NMµbÈm@a@õb‘@æg@MbÇbjm@†èȽa@b牆–î
 @âb·⁄@bäÔÏìíë@bääîÈí@æc@Þdã@aë@LáîÜÈnÜÛ@òjbäß@òîàÜÇ@ñ…bß@Š@¿@âbè⁄aë
                    @ @NbäÇ@éí@ðˆÛa@éuìÛa@óÜÇ@ÝàÈÛa@aˆç
           @
 @bäÈí@ü@áç‰bİÓc@ón‘@¿@´àÜ½a@õbäiþ@lbnØÛa@@aˆèi@évnã@å−ë@acë
 @|uaŠÛa@†‘a‰@‰ìn׆Ûa@ôŠÔÛa@âc@òÈßbu@Ší†ß@ïÛbȽ@Ší†ÔnÛaë@ŠØ’Ûa@Ývã@æc@üg
 @bß@Ý×@Š’ã@óÜÇ@áè•Šyë@ñŠàn½a@áènÈibnßë@áöa†Ûa@áèÈîv’nÛ@bèîÏ@´Ûëû½aë
         @                     @
 @b犒ãë@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@áîÜÈni@ìèäÛa@ÙÛ‡@¿@aìÈibm@†ÔÏ@NáíŠØÛa@æeŠÔÛa@òÌÛ@↱
        @ @Nòîßý⁄a@‰bİÓþa@¿@bèöbäic@ÌÛ@bèàîÜÈm@ÕöaŠ@ôìn¶@õbÔm‰üaë
 @éãg@LéèuìÛ@b–Ûb@ÝàÈÛa@aˆç@Ýȯ@æcë@õaŒ¦a@@áè팯@æc@Þdã@aë
                                @ @NõbdžÛa@Éî
            @ @N´Èºc@éjz•ë@éÛeë@†àª@bã†î@óÜÇ@a@óÜ•ë
@ @æìÐÛû½a
                                   @ @

                                   @ @

                                   @ @

                                   @ @

                                   @ @

                                   @ @                   @M R M @
                 @@@ @@                    @
                @ @ò߆Ôß

       @       @Ş
@¿@òí…ŠÐÛa@êŠ‘@Š×@ïç@òîßìÔÛa@énÌÛ@ÝÐİÛa@@áîÜÈm@åß@òíbÌÛa@oãb×@a‡g
 @                  @
@Éàna@aˆç@taŠm@lbÈînaë@LaŠ™byë@bî™bß@éÈàn©@µg@õbànãüa@ŠËë@LéÐã
            @      @
@Òýnbi@ÑÜn±@†Ó@òîßìÔÛa@òÌÜÛa@êˆç@Ìi@´ÔbäÛa@áîÜÈm@åß@ŠÌÛa@æhÏ@LénÏbÔqë
        
@ëc@bîÜàÇ@ëc@bîÏbÔq@ÉÏa†Ûa@aˆç@æìØí@†ÔÏ@LáÜÈnÛa@µg@‰a†Ûa@Éφí@ðˆÛa@ÉÏa†Ûa
                @            @
@´İİ‚½aë@´èuì½a@òîybã@åß@bßc@N‰a†Ûa@ŠÄã@òèuë@åß@aˆç@Nbí…ŠÏ@ëc@bîÇbànua
@ìÐäÛa@ÑîÛdm@õbÌnia@òÏbÔrÛbi@ÑíŠÈnÛaë@òÌÜÛa@Š’ã@ïç@òíbÌÛa@æhÏ@áîÜÈnÛa@aˆ
@Éàn©@Ý×@bèîÛg@óÈí@òíbË@ÙÜmë@LòÌÜÛa@êˆèi@´ÔbäÛa@Ë@åß@õbÓ†•þa@k×ë
                              @    @
@Êaìãc@Éωdi@óny@ÕÔznm@ü@†öaìÏë@bíaŒß@åß@bèi@ÕÔzní@b½@LénÌÛ@áîÜÈnÛ@Áݱ
                            @
@†äÇI@aìãìØí@æc@†iýÏ@aìÜèu@bß@õa†Çc@bäÛa@æb×@a‡gë@NŠ•bȽa@bÈÛa@¿@òíbdžÛa
      @                  @
@lŠÏ@N@òÐÛb‚½a@âìèÐß@ÙÛˆi@áØ°@[aìÏŠÇ@bß@õbÓ†•c@H´nÛb§a@¿@paÌn½a@ðëbm
              @
@ÒìÓìÛaë@LáèäÇ@ÒëŒÈÛa@ëc@LlŠÈÛa@òîçaŠ×@µg@òîiŠÈÛaë@lŠÈÛbi@Ýè¦a@éÓb@Ýu‰
            @ @
@áèÜèu@†Çb@ðˆÛa@´îiŠÌÛa@åß@r×@åß@æŁa@éÏŠÈã@bß@ÙÛ‡@Láèöa†Çc@Ñ•@¿
   @
@l‰ë@Náç‰b–ãc@ÒìЕ@µg@áçìàšíë@Læìîãìîè–Ûa@áèäß@åØàní@æc@óÜÇ@lŠÈÛbi
 @
@¿@¨a@ÉÏaë…@åÇ@éÛ@Ñ’×@bß@bèi…cë@bèqaŠm@˜ì–ã@åß@ÒŠÈÏ@òîiŠÈÛa@áÜÈm@Ýu‰
                          @
@¿@Þbߣaë@âüŁa@åßaì×@ëc@LïiŠÈÛa@ÖëˆÛa@¿@ìàÛa@kãaìu@ëc@LòîiŠÈÛa@ÐäÛa
                              @
@LkyŠÛa@æbؽa@ꉆ•@òÈ@åß@áçbİÇcë@LlŠÈÛa@µg@éÐã@oÛbàÏ@LòîiŠÈÛa@ñbî§a
                      @ @Nk§a@åß@éÛ@ýçc@áçaŠí@bß@áèzäßë
@ŠÄã@òíëa‹@åß@bèäß@kãbu@Ý×@|šní@ñ…†Ènß@kãaìu@òÌÜÛa@lbn×a@òîÜàÈÛë
                     @
@ìàäi@æìànè½a@áèäß@LÐäÛa@õbàÜÇ@åß@Ñöaì@Êì™ì½a@aˆèi@óäÇ@†ÔÜÏ@LòäîÈß
@òÌÜÛa@áÜÈÛ@æì‰a†Ûa@æìíìÌÜÛa@éi@ánça@bà×@LáçËë@Læìî×ìÜÛa@áèäßë@LÝÐİÛa
                     
@pb a‰†Ûbi@´àn è½a@ò íbäÇ@å ß@k ãb @ï Äyë@L@Psycholinguistics@ï ÐäÛa
                                    
 @
@LéîÏ@‰bjØÛa@qdnÛ@bîÔÜnß@a…ŠÏ@éЕìi@ÝÐİÛa@µg@ŠÄäÛa@æìİ‚ní@åíˆÛa@òîÇbànuüa


                   @M S M @
                 @@@ @@                     @
            
@âbÔ½a@Öbî@åß@aõŒu@ÝÐİÛa@æìÜȯë@Láèßý×@åß@éÈàí@bß@áèäÇ@aˆe
                                 
@éİîª@¿@énîÜÇbÏ@xbnã@ìç@bíìÌÛ@bßbÄã@éÐäÛ@jíë@LŠqdníë@Šqûí@LïÇbànuüa
@òÌÜi@Sociolinguistics@ïÇbànuüa@òÌÜÛa@áÜÇ@òíbäÇ@µg@òÏb™⁄bi@aˆç@NïÇbànuüa
@òîÇìäÛa@kîÛbþa@åß@êË@æd‘@éãd‘@Register@bîÇìã@biìÜc@bç‰bjnÇbi@ÝÐİÛa
                        
@òÌÛ@ëc@LòÐÜn‚½a@òíë†îÛa@åè½a@ëc@LpbÇbä–Ûa@ëc@LkİÛa@ëc@LæìãbÔÛa@òÌÜ×@ôŠþa
                 í                 
@ÒŠÇ@åß@üg@ÞbÐÿÛ@òibnØÛa@åčzŽ@ü@éãc@áÜÈã@æc@bäjyë@Ng@…õbäÛa
    @ @NknØí@bß@µg@áèçbjnãa@lˆu@åß@éäØ·@òÏŠÈß@ÞbÐÿÛ@ïÇìäÛa@lìÜþa
@æc@åß@†iü@òîiŠÈÛbi@´ÔbäÛa@ÌÛ@òÌÜÛa@lbn×a@¿@bväÛa@µg@Þì•ìÜÛë
@òíìÌÜÛaë@òîÇbànuüaë@òîÐäÛa@kãaì¦a@ïÇaŠí@æcë@Léãb׉c@ïàîÜÈnÛa@ÝàÈÛa@¿ìní
      @
@æb׉cë@@NÝîÜÓ@ˆäß@áèîÛg@b㊑c@åíˆÛa@´‰a†Ûa@Ñöaì@bèi@oànça@Ûa@òÐÜn‚½a
@†yaë@åÇ@õbäÌnüa@µg@Ýîj@üë@LlbnØÛaë@áÜȽaë@ˆîàÜnÛa@ïç@ïàîÜÈnÛa@ÝàÈÛa
                               @
@åØí@@a‡gë@L|™aë@aˆçë@LáîÜÈm@ýÏ@ˆîàÜm@Úbäç@åØí@@a‡hÏ@Næb׉þa@êˆç@åß
@óÜÇ@…bànÇüa@üë@LáÜÈn½aë@áÜȽa@bèîÏ@ïÔnÜí@Ûa@òÜîÜÔÛa@pbÇbÛa@|ÜÐm@åÜÏ@lbn×
@Úbäç@åØí@@a‡gë@L|ubã@ïàîÜÈm@ÝàÇ@õbäi@¿@lbnØÛa@òjz•@æë…@ˆîàÜnÛa@ñŠ×a‡
@µg@óènãbÏ@LˆîàÜnÛa@âbßc@áاa@¿@dݨaë@LáèÐÛa@¿@ÞýšÛa@ÖŠ@oznÐãa@áÜÈß
  @                       @
@HHé‚î‘@æbİî’ÛbÏ@éÛ@ƒî‘@ü@åß@II@Z@aìÛbÓ@b¹†Óë@NïàîÜÈnÛa@ÝàÈÛbi@†–Ó@bß@Ë
@¿@´jËaŠÛa@µg@òèuì½a@knØÛa@åß@bÇìã@Ò…b–ã@æc@bãbîyc@Ùzš½a@åß@æìØí@†Óë
@Teach yourself@… HH@òîãýÐÛa@òÌÜÛa@ÙÐã@áÜÇ@Z@bèãaìäÇ@òîjäuc@òÌÛ@áÜÈm
@ÙÜm@lbn×a@¿@bÈà@knØÛa@åß@ÊìäÛa@aˆç@õbänÓa@µg@´ÜöbÐn½a@œÈi@ʉb@b¶‰ë
                                    @ @NòÌÜÛa
@aˆç@æì×@éîÜÇ@é™ŠÏ@L˜b@Éib@ôŠÔÛa@âc@òÈßb @òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@†èȽë
  @                         @
@bèi@ÞŒäí@üë@bèäØí@ýÏ@Lòîßý⁄a@ñ†îÔÈÛa@òà•bÇ@òØàÏ@Nòߊؽa@òØß@¿@†èȽa
@óÜÇ@Ýè@bšíc@bäç@åßë@L´àÜ½a@åß@bÈîº@†èȽa@òjÜ@æb×@bäç@åßë@LáÜß@üg


                   @M T M @
                 @@@ @@                     @
@†äÇ@âbvãüaë@ãbvnÛa@Š–äÇ@µg@aìÜ–í@æc@†èȽa@¿@òîàîÜÈnÛa@wßaÛa@ïİİ«
                           @
@Ýi@Lòîßý⁄a@ŠÄäÛa@òèuìÛ@òàöýß@bènܺ@¿@wßaÛa@põbvÏ@NwßaÛa@êˆç@Áîİ¥
                   @ @Nbèi@òßìت@püb§a@œÈi@¿@oãb×@bèãg

@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@Š’ã@µg@ïߊí@ðˆÛa@†îyìÛa@ìç@æb×@†èȽa@aˆç@æc@ìÛë
@LlbnØÛa@aˆç@æìØí@æc@¿@éi@tìzjÛa@ñ†yë@óÜÇ@æìàöbÔÛa@ŠØÐí@æc@|–Û@bèàîÜÈmë
       Č
       @
@óÜÇ@aŠ–nÔß@áq@åßë@[´àÜ½a@lýİÜÛ@b–Ûb@Lòîa‰†Ûa@wßaÛa@ôìnª@æb×@bà×
                        @
@òÌÜÛa@áÜÈm@ôŠc@†çbÈß@ïiŠÈÛa@bÈÛbi@ åØÛë@NÁÔÏ@í†Ûa@ÉibİÛa@pa‡@˜ì–äÛa
@Lòäíbjn½a@pbãbí†Ûaë@òÐÜn‚½a@…ýjÛa@åß@bèiý@†Ïë@†Óë@Lbèi@´ÔbäÛa@ÌÛ@òîiŠÈÛa
              @
@áîÜÈm@òîàçdi@ÒaÇüa@Éßë@Nbèma‡@òí…ìÈÛa@òîiŠÈÛa@òØÜà½a@¿@†çbȽa@êˆç@œÈië
        @
@åÇ@òîàçþa@¿@ÝÔí@ü@´àÜ½a@ÌÛ@bèàîÜÈm@æc@ôŠã@´àÜàÜÛ@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa
@k×ë@ìÐäÛa@ÑîÛdm@åÇ@bäàÜØm@æc@ÝîÜÓ@ˆäß@Õj@†Óë@L´àÜàÜÛ@bèàîÜÈm
@ìàİÛa@åß@éÛ@ôŠÔÛa@âc@òÈßb @òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@†èÈß@æc@ÙÛ‡@µg@Ñ™c@NõbÓ†•þa
@aˆç@õbu@bäç@åßë@LòîiŠÈÛa@áîÜÈnÛ@âbÈÛa@ÚȽa@¿@ò׉b’½a@µg@éÈφí@bß@ñ‰†ÔÛaë
                          @
@Š•bäÈÛa@…ìuë@Éß@óny@áèßìàÇ@¿@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@ïàÜÈnß@µg@bèuìß@lbnØÛa
                         @
@bß@áÜ½a@Ë@éÜîß‹ë@áÜ½a@kÛbİÛa@éîÏ@†vîë@@Nêaìnª@¿@òz™aìÛa@òîßý⁄a
         @ @NòîÏbÔrÛa@énîÐÜ@Éß@‰bÈní@üë@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@áÜÈm@óÜÇ@éäîÈí
                @
@kÛbİÛa@ð†í@´i@Éší@æc@ïç@bèËìÜi@µg@lbnØÛa@aˆç@óÈí@Ûa@òíbÌÛbÏ
                                  @
@ñõaŠÔÛaë@áèÐÛaë@âýØÛa@åß@LòÐÜn‚½a@òíìÌÜÛa@pa‰bè½a@òîàäm@óÜÇ@bèi@´Èní@ñ…bß
@sî¡@ôìnzàÜÛ@…ì–Ôß@‰bîna@òíbÌÛa@êˆç@µg@Þì•ìÜÛ@lbnØÛa@òÜîë@@NòibnØÛaë
                                   @ @ZæìØí

@Ýöbëë@Š•bȽa@l…þa@¿@òÜàÈn½a@òr톧a@óz–ÐÛa@òîiŠÈÛa@Éß@bàväß@MQ
                              @ @NâýÇ⁄a                  @M U M @
                 @@@ @@                    @
                      @
@bèîÜÇ@Ýàn’í@Ûa@òbnÛa@Š•bäÈÛaë@ñŠ™b§a@òîÇbànuüa@ÑÓaì½bi@bİjmŠß@MR
                                @ @NtaÛa
@òîiŠÈÛa@òÏbÔrÛa@bèîÜÇ@Ýàn’m@Ûa@òÈîÏŠÛa@ù…bj½aë@òÜîjäÛa@áîÔÛa@åÇ@bБb×@MS
                              @ @Nòîßý⁄aë
@ÙÛ‡@ÝjÓ@bç…a†Çg@@Ûa@òØß@òàöbÓ@†Èm@sî¡@pa…ŠÐ½a@åß@Éöb’ÜÛ@a‰bn«@MT
                                
                              @ @Nbäîßc@bÔîω
                       @
@kî×Ûa@óäÈß@Âbjm‰aë@òîiŠÈÛa@òÜà¦a@kî×aÛ@ ñŒîà½a@—öb–‚ÜÛ@a‹ß@ MU
                      @ @N—öb–¨a@êˆèi@aÌm@ëc@bmbjq
@ñ‰†Ó@ˆz‘@bèäß@Êìã@ÝØi@†–Ôí@Ûa@òÇìän½a@pbj퉆nÛa@óÜÇ@ýàn’ß@MV
@kÛbİÛa@…a†Èna@bèÇìà©@åß@æìØní@Ûa@òäßbØÛa@pa‰†ÔÛa@åß@ò•b
                        @ @NòÌÜÛa@lbn×üë@áÜÈnÜÛ
                   @
@Þëþ@lbnØÛa@¿@oÜàÈna@Ûa@ñ†í†¦a@pa…ŠÐ½a@óÜÇ@‰…@Ý×@¿@bíìnª@MW
                      @ @N‰†Ûa@aˆç@¿@bç…ë‰ìi@ñŠß
     @          @
@òÌÜÛa@ æbã⁄a@ ÒŠÇ@´zÏ@Nµëþa@òu‰†Ûbi@ïmì•@âbÄã@òîãbã⁄a@òÌÜÛaë
                        @
@ŠàÇ@åß@ñþa@ÒüŁa@¿@òibnØÛa@põbu@b¸gë@ NòiìnØß@Ë@òÓìİäß@bèÏŠÇ
            @
@ëc@æbؽa@¿@ïöbänÛa@kji@LÕİäÛa@ÞbàÈna@‰ˆÈm@†äÇ@ÕİäÜÛ@ýí†i@æìØnÛ@òîãbã⁄a
                                 @
@‡g@LÕİäÛa@—öb–@Éîº@ÝÔäi@ïÐîÛ@æb×@bß@lìnؽa@Ýí†jÛa@aˆç@åØÛë@@NæbߌÛa@¿
                       @
@óÜÇ@Ýàn’m@ü@òîöbjÐÛc@µg@oènãa@áq@òîÈİÔß@µg@oÜÔnãa@áq@òíŠíì–m@lbnØÛa@pc†i
@ëc@éãbÔnyb×@LéuìÛa@óÜÇ@ë†jí@b¾@ïÈîj@jÈm@ëc@paõb¹g@ëc@pa‰b‘g@ëc@áîÌäm@ëc@ã
                Õ
@Ýàn’í@ÕİäÛa@æc@ÙÛ‡@óäÈßë@N@ İäÛa@kyb–í@b¾@@ÙÛ‡@Ë@ëc@êŠí‰bc@Âbjãa
     @
@a‡hÏ@@NÁÔÏ@bèšÈi@óÜÇ@Ýàn’m@òibnØÛa@åØÛë@ðìÌÜÛa@Þb–müa@pbßìÔß@Éîº@óÜÇ
@áîÜÈm@ïmdí@ü@áq@bÔİã@bbàÈna@áîÜÈm@üëc@Èí@òÌÜÛa@áîÜÈm@æhÏ@ÙÛˆ×@Šßþa@æb×
                                  
                                @ @Nbîãbq@üg@bènibn×


                   @M V M @
                 @@@ @@                      @
                            @    @
@µg@ac@áîÜnÛa@†í@oÔÛc@†Ó@òÌÜÛa@áîÜÈnÛ@òÐÜn‚½a@ÕöaŠİÛa@æc@ÙÛ‡@ÖìÏë
@Š¹@sî¡@LòÌÜÛa@ÞbàÈna@Éß@éuìÛ@bèuë@kÛbİÛa@É™ë@bèßaìÓ@Ûa@ñŠ‘bj½a@òÔíŠİÛa
@áèÐíë@Éàí@Z@µëþa@émbîy@paìä@¿@ÝÐİÛa@éi@Š¹@bß@Ýr¶@bèibn×a@ÒëŠÃ@åß
      @          
@Ö‰bÐÛaë@@NéîÏ@òÜÏbã@üë@éîÜÇ@ýÐİnß@ü@ïÇbànuüa@âbÔ½a@åß@aõŒu@æìØîÛ@áÜØníë
@òÇbÓ@kÛbİÛa@Éàn©@åØÛë@ñŠþa@éÈàn©@ÝÐİÛa@æc@kÛbİÛaë@ÝÐİÛa@´i@†îyìÛa
@dîèß@‰†Ûa@òÇbÓ@ïÓ@éäØÛë@ïÈîj@ñŠþa@¿@ïÇbànuüa@âbÔ½a@æcë@L‰†Ûa
                      
                @ @NbäîÈß@Hbîuìua†îiI@biby@lìªë@Êìä–ßë
          @
@òÜyŠ¶@é뉅@c†jÏ@‰ìßþa@êˆç@ïÇaŠí@æc@ïbþa@lbnØÛa@óÜÇ@æb×@†ÔÛë
@òîmì•@òíìÌÛ@ÒëŠÃ@¿@kÛbİÛa@oÈ™ë@òÜßb×@뉅@ñŠ’Ç@oÓŠÌna@òîmì•
 
@ýí†i@lbnØÜÛ@kyb–½a@Ýv½a@Á튒Ûa@ÝÈu@†Óë@LòibnØÜÛ@bèîÏ@Šqc@ü@ò–Ûb
@éybšíg@åع@ðˆÛa@ï§a@óäȽa@paë‡@åß@pbàÜØÛa@‰bîna@ë@Lòiìnؽa@‰ìİÜÛ
                     @
@Lñ‰ì–Ûaë@pì–Ûa@´i@bè÷’äí@òîÛ†u@òÓýÇ@ÞýÌna@óÜÇ@‰†Ûa@âìÔîÛ@ñ‰ì–Ûbi
                        @     @
@òîmì–Ûa@òÜyŠ½a@êˆç@kÛbİÛa@c@bß@a‡g@óny@NòibnØÛa@ÞbàÈna@µg@‰aŠİ™a@æë…
@ÝznÛ@LòibnØÛa@bèîÏ@oÜàÈna@†Óë@bèÐã@òÜyŠ½a@ÙÜm@뉅@éîÜÇ@lbnØÛa@ŠÇ
                      @
@æc@òiìnØß@bèÐã@뉆Ûa@ñ…bÇg@ñ†öbÏë@@Nïmì–Ûa@ÝîvnÛa@òŠ‘c@ݪ@òibnØÛa
    @
@ædàaë@bèÐÛcë@òîmì–Ûa@òÜyŠ½a@¿@‰ì–Ûa@pbßìèÐß@óÜÇ@ÒŠÈm@æc@†Èi@kÛbİÛa
         @
@õŒ¦a@æìØîë@@Nòiìnؽa@bèöbdi@bèİi‰@¿@ÙÛ‡@†Èi@ñj×@òiìÈ•@°@åÛ@bèîÛg
@ÒŠ§a@óÜÇ@ÒŠÈnÛa@ñ‰bèß@òîàäm@óÜÇ@bj–äß@ñ…bȽa@뉆Ûa@êˆç@†èu@åß@×þa
         @ @Nñ‰bè½a@êˆç@òîàäm@¿@bväÛ@a@˜ŠÐÛ@Ïìm@ÙÛ‡@¿ë@lìnؽa
@ò¼@Ý×@†Èi@òÈuaŠàÜÛ@‰…@óÜÇ@Ýàn’í@æc@óÜÇ@lbnØÛa@áîÄäm@âbÓ@†ÔÛë
        @ @ZïÜí@bß@áîÄänÛa@aˆç@bèîÛg@óÈí@Ûa@òíbÌÛa@oãb×ë@뉆Ûa@åß
@†y@óÜÇ@áÜȽaë@kÛbİÜÛ@ÕíŠİÛa@bÈß@åß@bàÜÈß@‰†Ûa@aˆç@æìØí@æcMQ
         @ @NlbnØÛa@뉅@´i@òíìšÇ@pbÓýÇ@bàèäß@Ý×@éi@Ú‰†í@õaì


                  @M W M @
                @@@ @@                   @
        @ @NòÔibÛa@뉆Ûa@ôìnz¶@a׈m@‰†Ûa@aˆç@æìØí@æc@MR
 @åß@óšß@bàîÏ@oÔj@pa…Šн@ŒíŒÈm@óÜÇ@‰†Ûa@aˆç@Ýàn’í@æc@MS
                                  @ @N뉅
 @뉆Ûa@¿@Šß@bß@kÛbİÛa@Ðã@¿@ojrm@pbj퉆m@óÜÇ@ôìn°@æc@MT
    Č
    @
 @bß@âìÔm@bà×@Lpa‰bèß@åß@éjn×a@bß@òîàäm@óÜÇ@´Èmë@LòíìÌÛ@pbßìÜÈß@åß@òÔibÛa
                            @ @Nôìnß@åß@éîÛg@Ý•ë
 @Lïmì–Ûa@áÔÛa@a†Ç@b‰…@´qýq@óÜÇ@ïbþa@lbnØÛa@aˆç@Ýàn‘a@†ÔÛë
 @Ûa@ñ†í†¦a@pbàÜØÜÛ@òàöbÓ@…aŠÏhi@áq@L‰†Ûa@éîÜÇ@âìÔí@ðˆÛa@—äÛbi@bèäß@Ý×@c†jí
       @
 @Ýàn’íë@@NòäîÈß@òíìiŠm@òíbË@µg@bèäß@Ý×@ïߊí@òÇìänß@pbj퉆m@bçìÜnm@LéîÏ@p…‰ë
         @                   @
 @lbnØÛa@|j–í@òîßýgë@òîiŠÇ@òîÏbÔq@Š•bäÇ@óÜÇ@émbj퉆m@¿@ëc@é–ã@¿@‰†Ûa
     
   @ @Nbšíc@òÏbÔrÛa@áîÜÈm@µg@ÙÛ‡@‹ëbvní@b¸gë@LòÌÜÛa@áîÜÈm@óÜÇ@‰ì–Ôß@Ë@bèÈß
           @
 @kî×aÜÛ@b™ŠÇ@òíìÌÜÛa@ñ…b½a@ŠÇ@æìØí@æc@óÜÇ@lbnØÛa@˜Šy@†ÔÛë
   @ @
 @bè™ŠÇ@a‡gë@L…ë†§a@Õî™c@¿@üg@†ÇaìÔÛa@êˆ@ŠÈí@áÜÏ@L†ÇaìÔÜÛ@b™ŠÇ@ü
 @¿@ñ†ÇbÔÛbi@ê†¹@áq@kî×Ûa@µg@kÛbİÛa@ŠÄã@oÐÜîÏ@—äÛa@Þý@åß@ÙÛ‡@ÝÈu
 @b¸g@òÌÜÛa@lbn×a@æc@lbnØÛa@aˆç@ïÈ™aë@æb¹⁄@ÙÛ‡@æb×@†ÔÛë@@Nòäؾ@ñ‰bjÇ@Š–Óc
@ @NòÏŠÈß@…Š©@bènÏŠÈß@ëc@†ÇaìÔÛa@‰bèÄna@òİaìi@ü@ò‰bà½a@òİaìi@ébc@¿@ání
 @æc@aˆç@bèibnØÛ@ò–Ü«@ìuÛ@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@†èȶ@tìzjÛa@ñ†yë@æhÏ@†Èië
                                      †
 @òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@áîÜÈm@ÝÔy@¿@bàöbÓ@æìØí@†Ó@ýÜ@lcŠí@ëc@b–Ôã@vflí@ëc@òuby@Ş í
 @L@éi@oÈÐnãa@a‰ë†•@wÜqcë@ém†Çc@bìÐã@†Èc@†ÔÛ@ÝÈÏ@å÷Ûë@Lbèi@´ÔbäÛa@ÌÛ
                              @ @NÕîÏìnÛa@ïÛë@aë

@ @æìÐÛû½a
                                      @ @


                   @M X M @
                 @@@ @@                    @
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬


 ‫َ ْ َ ُ ُ َ‬
         ‫@ @‬‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬


    ‫@ ‪@M Y M‬‬
  ‫@@ @@@‬     ‫@‬
       @ @
       @ @
       @ @
       @ @
 @M QP M @
@@@ @@     @
     @ @EF ‫א‬ ‫א‬ 
                              
                            ‫א‬‫א‬

                 @ @@@
                                     @ @@@
             č fl Ş
         @ @@@lbfln×ë@òaŠ×@@@@@@@@       flč     fl Ş
                         @@@lbn×@@@@@@@@@òaŠ×@
                                      @ @
                                      @ @
          ž č             ž č
       @ @ñflŠİßë@áÜÓ@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñflŠİß@        
                               @@ @áÜÓ@@@@@@

                                      @ @

                        fl fl
                      @ @knØß@@@@@@@@@@@@@@@@@@†ÈÔß
                                   flfl

         fl fl fl  fl
       @ @knØß@ë@†ÈÔß@@@@@@@@@@@@     @@   @@  @@   @
                                      @ @
                                      @ @
                                  @ @@@@@@@@
      ‰ jfl fl ğ fl Ž           ‰ jfl       ‰fl Ž
@ @@@@@@@@@ñfl ìşë@ć ‰†ß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñfl ìş@@@@@@@@@@@@ğ †ß


                  @@@ @@                  @
                  M QQ M 
                      
              ‫א‬
                                      @ @
                            ë Ž ž ‰ž Ş
                           @ÞŞ þa@kí †nÛa
                                      @ @
                                p č
                           @ @Z@òîmŁa@Ž bflàÜØÛa@cŠÓa

    ‰ ß           fl                 Š
  @ @ğ †Ž @@@@@@@@@@@@@@@@†flÈÔß@@@@@@@@@@@@áÜÓ@@@@@@@@@@@@@@òflaŞ ×

                                 @ @ë@@@

      jfl          žč       fl        č
  @ @ñfl‰ìş@@ @@@@@@@@@@@@@ñŠİß@@@@@@@@@@@kflnØß@@@@@@@@@@@@lbfln×@@@@@@

                            ã r k ‰ž Ş
                         @ @@ïčbŞÛa@Ž ží †nÛa@@@@@@@


    fl                    Š
 @ @kflnØß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òflaŞ ×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

      č                   ž č
  @ @lbfln×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñflŠİß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

      Š         č          jfl        jfl
@ @@@@@òflaŞ ×@@@@@@@@@@@@lbfln×@@@@@@@@@@@@@@@@ñfl‰ìş@@@@@@@@@@@ñfl‰ìş@@@@@@@@

                                      @ @

                   @@@ @@                 @
                   M QR M 
                                            @ @

          č                     
       @ @lbfln×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@áÜÓ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

           Š                     j
@@@@@@@@@@@@@@@@@òflaŞ ×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñfl‰ìşfl@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                   Š          ž č         ž č
       @ @@@áÜÓ@@@@@@@@@@@òflaŞ ×@@@@@@@@@@@@@@@@ñflŠİß@@@@@@@@@@@@@@@ñflŠİß@@@

                                            @ @

        ‰fl Ž                     č
      @ @ğ †ß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbfln×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

           fl                    fl
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†flÈÔß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@kflnØß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                  ‰fl Ž          ž č        fl
        @ @@áÜÓ@@@@@@@@@@ğ †ß@@@@@@@@@@@@@@@@@ñflŠİß@@@@@@@@@@@@@@kflnØß@@@

                                           @ @@@@@

          fl                    fl
       @ @†flÈÔß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†flÈÔß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

          ž č                  ‰fl Ž
@@@@@@@@@@@@@@@@@ñflŠİß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ğ †ß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

          jfl         fl                      
      @ @@ñfl‰ìş@@@@@@@@@@@@†flÈÔß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@áÜÓ@@@@@@@@@@@@@@@@@áÜÓ@@@@

                                  @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                         @@@ @@                  @
                         M QS M 
        sč r Ž ž ‰ž Ş
      @ @@Ž ÛbŞÛa@kí †nÛa@@@@@@@@

      @ @Z@ñ‰ì–Ûa@ky@Ýà×c
          ş   fl


               fl l č
  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ë@ć bfln×

                  @ @


              fl ž č
  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ë@ñflŠİß


                  @ @


              fl ć fl fl
 @ @NNNNNNNNNN@@ë@@NNNNNNNN@ë@knØß


                  @ @


              fl   jfl
  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ë@ñfl‰ìş

 @@@ @@                @
M QT M 
                              Ž č Š kž ‰ž Ş
                            @ @@@ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@@@@@

       fl Š
@ @@@@@@@@@òaŞ ×@@@@@@     ž č
              @@ @ñflŠİß@          jfl
                         @@ @ñfl‰ìş@@      @@ @@@@@

       fl           č       fl Š
    @ @kflnØß@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbfln×@@@@@@@@@@@òaŞ ×@@ @@@@         @×@@@@

                                kž ‰ž Ş
                         @ @@čßb¨a@@Ž í †nÛa@@@@@@@
          fl
       @ @†flÈÔß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    @@      
                              @@áÜÓ@@@ @@@     @@Ö@@@@

          fl                fl Š
       @ @kflnØß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òaŞ ×@@ @@@@         @×@@@@
                            č  kž ‰ž Ş
                         @ @@…bŞ Ûa@@Ž í †nÛa@ @@@@

         @ @@@ğ †ß@@@@@@@@@@@@@@@@lbnč×@@@@@@@@@@@@@@@@@áÜÓ@@
          Ž ‰fl Ž       č           č             @

                                        @ @@   @
            ğfl Ž        Š ž č
          @ @‰†ß@@@@@@@@@@@@@@@@ñfl İß@@            jfl
                                 @@ @ñfl‰ìş@      @

           @ @@  @@   @@ @@NNN@      @@@@@@@@@@@@@@@@@   @
                                            @ @

                    @ @@@@       @@   @@   @@   @@   @
                 @ @@@@@@@@@@         @@   @@   @@   @

                    @@@ @@                      @
                   M QU M 
                        @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                            
  EF‫א‬‫א‬@ @‫א‬‫א‬
                                         @ @
                                         @ @
                                         @ @
                                     @ @@@@@@@
@ @‘bflj@flë@ÖëŽ ä•@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‘bflj@@@@@@@@@@ÖëŽ ä•@@@@@
     ć †ž Ž            ćč       ć †ž Ž

                                         @ @
                                         @ @
                                     @ @@@@@@@
     ˆč ã ë ć i
 @ @@@@@@ñfl Ïbfl@fl @lbfl@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñˆÏbfl@@@@@@@@@@@@@@@@lbfl
                        fl č ã        ć i

                                         @ @
                                         @ @
 @ @@ïŠ×@Öž Ï@òfl îÔfl @@@@@@@@@@@@@@@@@@Č Š×@@@@@@@@@@@@@òfl îÔfl
   Č č ž ì j y  fl          ïč ž        j y fl
                          @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                   @@@ @@                     @
                  M QV M 
                                   @ @
                                   @ @
                               @ @@   @
                                   @ @

     jfl fl  fl           jfl        fl
  @ @ñfl‰ìşë@òflybŞ ß@@@@@@@@@@@@@@@@@ñfl‰ìş@@@@@@@@@@@òflybŞ ß@@

                              @ @
                              @ @
                              @ @
                              @ @
        fl fl fl                     fl
@ @@@@@@@òÓbİčië@òfljnØß@@@@@@@@@@@@@@òÓbİči@@@@@@@@@@@@@òfljflnØß

                              @ @
                              @ @
                              @ @
                              @ @
      fl fl ò
   @ @Ýčßbyë@ İíŠfl@@@@@@@@@@@@@Ýčßbfly@@@@@@@@@@òİíŠfl

                 @@@ @@                @
                M QW M 
                
                 
           ‫א‬
                              @ @@
                     @ @Þëþa@kí †nÛa
                      Ž Ş Ž ž ‰ž Ş
      č           †ž Ž
   @ @ñflˆÏbflã@ @@@@@@@@@@@@@@ÖëŽ ä•@ @@@@@@@@@@@@č‘bflj  
  @ @òfljîÔfly@ @@@@@@@@@@@@@@@@òİíŠfl@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@lbfli
      č
  @ @òÓbİi@ @@ @@ @òjnØß@ @@@@@@@@@@@@@ïŠ×      Č č ž
     fl ž            čfl
   @ @ÖìÏ@ @@ @@ @Ýßby@ @@ @@ @òybß         fl Ş
                     @ @@@ïãbŞrÛa@kíž  †nŞÛa
                           Ž ‰ž

     fl          fl fl       
 @ @kflnØß@@@@@@@@@@@@@@@òfljnØß@@@@@@@č‘bflj@@@@@@@@ÖëŽ ä• †ž Ž
    fl fl
 @ @òfljnØß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òÓbİči@ @@ @@ @@@@@
      č                †ž Ž
 @ @lbfln×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÖëŽ ä•@ @@ @@ @@
                č      fl
  @ @lbfli@@@@@@@@@@@@@@@ñflˆÏbflã@@@@@@@òİíŠ@@@@@@@@@@@òİíŠfl
     fl                fl
@ @òflybŞ ß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òjîÔfly@ @@ @@ @@@@@
     č
  @ @ñflˆÏbflã@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ýčßbfly@ @@ @@ @@

    Š       ïč ž    ïč ž        fl
@ @òflaŞ ×@@@@@@@@@@@@@Č Š×@@@@@@@Č Š×@ @@@@@@@@@@†flÈÔß
  Č č ž               fl
 @ @ïŠ×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†flÈÔß@ @@ @@ @@@@@
    fl              †ž Ž
@ @kflnØß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÖëŽ ä•@ @@@@@ @@ @@
                              @ @
               @@@ @@                @
               M QX M 
                 sč r Ž ž ‰ž Ş
               @ @@@Ž ÛbŞÛa@kí †nÛa@
                           @ @  @ @ñflŠİß@@@@@òİí @@@@@òÓbİi@@@@@č‘bflj@ @Â@@@
     ž č    Šfl     č         @ @òÓbİči@@@@@ÖìÏ@@@@@ÖëŽ ä•@@@@@òjîÔy@ @Ö@@@
           žfl    †ž Ž    čfl@ @òÓbİi@@@òjnØß@@@@@òjîÔy@@@@@‘bj@@@@@lbi@ @l@@
     č flfl fl      čfl    fl    fl  @ @òybŞ ß@@@@@@@@@@@@òjîÔy@@@@@@@@@@@@@@Ýčßby@ @@@
    fl fl        čfl         fl

                        @ @


            @@@ @@              @
           M QY M 
                   Ž č Š Ž ž ‰ž Ş
                @ @@@ÉiaŞ Ûa@kí †nÛa@
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
      ž  ñfl jfl        fl
@ @Ýčßbfly@flÖìÏ@ ‰ìş@@@@@@@@@@@@@kflnØß@ÖìÏ@Öë†ä•
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
    fl fl ž  l č            č ž  á 
 @ @òfljnØß@flÖìÏ@ć bfln×@@@@@@@@@@@@@@@@@lbfln×@flÖìÏ@ć ÜÓ
                          @ @

             @@@ @@             @
             M RP M 
                 č Ž ž ‰ž Ş
               @ @@Ž ßb¨a@kí †nÛa@

   †ž Ž        č       Šfl
@ @ÖëŽ ä•@ @@ @@ @òÓbİi@ @@ @@ @òİí 
                         @ @
               @ @@č…bŞÛa@kíž  †nŞÛa@
                      Ž ‰ž

   †ž Ž      fl      
@ @ÖëŽ ä•@ @@ @@ @†flÈÔß@ @@ @@ @@@áÜÓ
            Ô
 @ @Ö@ @@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@@ @@ @@ @Ó

        @ @Ô@@@@@@@Ó@@@@@ @@ @@ @
           @ @Ö@@@@ @@ @@ @@ @

               @ @@@ŽÉibŞÛa@kí †nÛa@@
                  č    Ž ž ‰ž Ş

       ž  òfl
 @ @kflnØflß@flÖìÏ@ jîÔfly       fl fl fl kfl
              @ @ @ @òfljnØßë@ć nØflß
     fl ž  ò
  @kflnØß@flÖìÏ@ İíŠfl         fl l č
              @ @ @ @kflnØflßë@ć bfln×
    †ž • ž  á 
 @ @ÖëŽ äŽ @flÖìÏ@ć ÜÓ        fl fl fl kfl
              @ @ @ @òfljnØßë@ć nØflß
     fl fl ž  òfl
 @ @kflnØß@ÖìÏ@ jîÔfly       Č č ž ×fl òflfl fl
              @ @ @ @ïŠ ë@ jnØß
                      @ @
            @@@ @@               @
           M RQ M 
                         @ @
 ‫א‬      ‫א‬‫@@@א‬
                   
                         @ @
                         @ @
                      @ @
       č           îfl
    @ @òÜÏbfly@ @@ @@ @@ @@ @ñfl‰bŞ
                         @ @
                         @ @
                         @ @
       ‰fl
   @ @òfluaŞ …@ @@ @@ @@ @@ @òäčybfl‘

                         @ @
                            @ @
       fl č             îfl fl  ‰fl
  @ @òäčybfl‘ë@òÜÏbfly@ @@ @@@@@@@@@@ñfl‰bŞë@òfluaŞ …
                         @ @


            @@@ @@              @
            M RR M 
                    @ @
                    @ @
                       @ @
                    @ @
   ž    ž    ž     ŠŽ ñ
@ @Šflšc@ @ŠЕc@ @Šflàyc@ @@ @‰ëŽ ß@ ‰bfl‘g
                    @ @
                    @ @
   žč     Č č flž      ž č
 @ @Š@ @@ @@ @†Ènač@ @@ @@ @@ ÑÓ
                    @ @
                    @ @
                    @ @
                    @ @
   ž       ž      flž
@ @Šflšc@ @@ @@ @ŠЕc@ @@ @@ @Šàyc
   žč     Č č flž      ž č
 @ @Š@ @@ @@ @†Ènač@ @@ @@ @@ ÑÓ
                    @ @

          @@@ @@            @
         M RS M 
                           @ @
                           @ @
                           @ @
     č òfl ž Ž    îfl č ž fl    ŠŽ ÝŽ fl
@ @ñfl…bflîÓ@ –‰@ @pafl‰bŞ@ŽÑÓìß@ @@ @‰ëŽ ß@Ž u‰
                           @ @
                           @ @
                              @ @
                           @ @
       İ
     @ @ò ª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÕíŠ
                           @ @
                    fl
             @ @@ @@ @@Þbflà‘@@@@@@@@@@
                           @ @
                          fl
              @ @lžŠË@@@@@@@@@@@@@@@ÖžŠ‘
                           @ @
       fl Ž         äfl
    @ @òÜ•ìi@@@@ @@ @@ @@ @@lìŽu@@@@@@@@@

              @@@ @@               @
             M RT M 
                   
            ‫א‬
                                @ @@
                       @ @@ÞŞëþa@Žkí †nÛa@@
                             ž ‰ž Ş

 @     ž
    @Šflàyc   @ @‰ëŽ ߊŽ      @ @ñfl‰bfl‘g        îfl
                              @ @ñfl‰bŞ
 @     ufl
    @ÝŽ ‰    @ @ÕíŠ           ž
                     @ @ŠЕc     @ @Šflšc ž
@     flž
   @†čÈna    @ @ÑÓ
            ž č           č
                     @ @òÜÏby        č
                              @ @òfläybfl‘
@   @Þbflà‘ fl   @ @ñfl…bflîÓ
               č     @ @òfl–‰ ž Ž      žč
                               @ @Š
@   @ÑčÓìß žfl  @ @lžŠË        @ @ÖžŠ‘  fl    @ @lìŽu äfl
@      ‰
   @òfluaŞ …   @ @òÜ–i
             ž Ž        İfl fl
                    @ @ò zß     @ @pafl‰bŞ îfl

                       @ @@ïãbŞrÛa@kí †nÛa@@
                             Ž ž ‰ž Ş

@   @Þbflà‘  fl  @ @ñfl‰bfl‘g          îfl
                     @ @ñfl‰bŞ        îfl
                              @ @ñfl‰bŞ
 @   @ñfl‰bfl‘g    @ @           žč
                     @ @Š       @ @
@     č
   @òfläybfl‘    @ @            ž
                     @ @Šflàyc      @ @
@     č
   @òÜÏby   @ @òÜÏby
             č           ž
                     @ @Šflàyc         ž
                              @ @Šflàyc
@     č
   @òfläybfl‘    @ @           ž
                     @ @ŠЕc      @ @
@      ‰
   @òfluaŞ …    @ @        @ @Šflšc ž     @ @
@      flž
   @†čÈna   @ @†čÈna
             flž          ž Ž
                     @ @òÜ–i     @ @òfl–‰ž Ž
   @ @Šžč     @ @        @ @òfl–‰ ž Ž     @ @
     ž č
   @ @ÑÓ      @ @           ž
                     @ @ŠЕc      @ @
                 @@@ @@                  @
                 M RU M 
                  @ @@@sÛbŞrÛa@kí †nÛa@@@
                        Ž ž ‰ž Ş

                               @ @

                           @ @
  ŠŽ
@‰ëŽ ß    äfl
      @lìŽu @ @ÑčÓìß
            žfl          ufl
                     @ÝŽ ‰     ŠŽ
                           @‰ëŽ ß

    č
@ñfl…bflîÓ  @ÕíŠ      fl
           @ @ÖžŠ‘        č
                     @òÜÏby   @ÕíŠ

   fl
@Þbflà‘    ŠŽ
      @‰ëŽ ß   @ @ñfl…bflîÓ
                č       ‰
                     @òfluaŞ …      č
                           @ñfl…bflîÓ

  ž Ž
@òfl–‰     č
      @òfläybfl‘  @pafl‰bŞ
               îfl       žfl
                     @ÑčÓìß     žfl
                           @ÑčÓìß

 ufl
@ÝŽ ‰     ž Ž
      @òÜ–i   @ @†čÈnač
              flž      @ÕíŠ    ufl
                           @ÝŽ ‰

                           @ @

                           @ @

                           @ @

             @@@ @@                 @
            M RV M 
               Š Ž ž ‰ž Ş
          @ @@@ÉčiaŞ Ûa@kí †nÛa@

    ž          îfl
 @ @ŠЕc@ @@ @@ @@ @@ @ñfl‰bŞ
  fl ž          č
@ @Ššc@ @@ @@ @@ @@ @òfläybfl‘
    ž
 @ @Šflàyc@ @@ @@ @@ @@ @òÜčÏbfly
    äfl
@ @lìŽu@    @@    @@  @@  @@  Č č flž
                    @†Èna
     
 @ @lžŠË@   @@    @@  @@  @@    ž č
                     @@ ÑÓ
    fl
 @ @Þbflà‘@   @@    @@  @@  @@     žč
                     @@@Š
    fl
 @ @ÖžŠ‘@   @@    @@  @@  @@   @@ @
          @ @@@@čßb¨a@kí †nÛa@
                 Ž ž ‰ž Ş

                 îfl č ž fl
             @ @pafl‰bŞ@ŽÑÓìß
                    č òfl ž Ž
               @ @ñfl…bflîÓ@ –‰
                  Šß ñfl ‘
               @ @‰ëŽ Ž @ ‰bfl g
                  ŠŽ ÝŽ fl
                @ @‰ëŽ ß@Ž u‰
                  Šß ñfl ‘
               @ @‰ëŽ Ž @ ‰bfl g
                fl ž  òfl ‰fl
          @ @òäčybfl‘@ÖìÏ@ uaŞ …

       @@@ @@                @
       M RW M 
                  č  kž ‰ž Ş
                @ @@…bŞ Ûa@Ž í †nÛa@

 fl îfl
@ñ‰bŞ   flž
     @Šàyc     @ñ‰bfl‘g
             fl        Žfl
                     @Ýu‰     @ @‰
   
@‘bflj    fl
     @Þbflà‘    @ñfl‰b‘g
               fl       flč fl
                     @òäyb‘   @ @”
  ž Ž
@òÜ–i   fl ž Ž
     @ò–‰       ž
            @ŠЕc       †ž Ž
                     @ÖëŽ ä• @ @˜
 čž fl
@ÑÓìß    č     č
     @òÜÏbfly @ @ñflˆÏbflã        ž
                     @ŠÐ•c    @ @Ò

                     Ž ž ‰ž Ş
                @ @@ÉčibŞ Ûa@kí †nÛa@

     @ @H@˜@I@ @@ @@ @@ @@ @H@@I
          •
      @ @ñfl‰ìŽ @   @@    @@  @@  @@     
                          @ñfl‰ìŽ
      @ @Ñîfl•@    @@    @@  @@  @@  @Ñîfl
      @ @òflà–fli@   @@    @@  @@  @@  @òflàfli
        flfl 
       @ @†–Ï@   @@@    @@  @@  @@    flfl 
                           @@†Ï
        Ş fl
       @ @—ß@    @@    @@  @@  @@    Ş fl
                           @@ß
     @ @˜ìŽ @ •   @@    @@  @@  @@  @ìŽ 
         Šfl
      @ @Ší •@   @@    @@  @@  @@    Šfl
                          @Ší 
                            @ @
             @@@ @@                @
            M RX M 
                    @ @åčßbŞrÛa@kí †nÛa@
                          Ž ž ‰ž Ş

        fl        Ş
    @ @Þbflà‘@@@@@@@ @@ @@ÖžŠ’Ûa@µg@ @@@ÑčÓ
            fl    ä
@ @lžŠË@@@@ @@ @ÖžŠ‘@@@@ @l쎦a@µg@ @@ @Š  žč
       äfl         fl    Č č flž
   @ @lìŽu@@@@@@@ @@ @@lžŠÌÛa@µg@ @†Èna
                ’      žč
             @ @ÞbàŞ Ûa@µg@ @@ @Š
                   @ @@ÉčbŞnÛa@kí †nÛa@@
                         Ž ž ‰ž Ş
     ‰fl Ž        ž č
   @ @ğ †ß@@@@@@@@ @@ ñflŠİß@@@@ @@ @kflnØß     fl
      ß
    @ @Ž @@@@@@@@@@@@@@@ @@čß@@@@@@@@@@@@@@@@@@flß@@
              ß
            @ @Ž @@@@čß@@@@flß@@@@ @@ @

                 @ @@@Šč‘bflÈÛa@kí †nÛa@@
                        Ž ž ‰ž Ş
                           @ @
    č      fl fl      şfl
@ @lbfln×@@@ @@knØß@@@@@@ @ñfl‰ìj@ @@ @òÓbİi     č
 @ @l@@@@@@@@@@@@@@l@NNN@@@@@@@@@@i@NNN@@@@@@@@@@@@@@@i
         @ @l@@j@@i
           @ @l
              @ @@Š’Ç@ð…b§a@kí †nÛa@
                fl fl fl fl č  Ž ž ‰ž Ş

                   @ @l@   @@
                          @@l@
                   @ @l@   @@ @@ @
                   @ @l@   @@  @@  @
             @@@ @@                @
             M RY M 
                      
       ‫א‬  ‫א‬‫א‬‫א‬
           @ @
                         @ @
           @ @
                         @ @
           @ @
           @ @
           @ @
           @ @
             
         @ @ÖìŽ
           @ @
                        @ @@@
                         @ @
                       @ @@@@@
   Œfl      fl     fl      z
@ @‰aŞ u@ @@ @xbflu…@ @@ @Ùflà@@@ @@ @@âìŽ Û@@@@@
           @@@ @@            @
           M SP M 
                            @ @
                  @ @
                            @ @
    Ž     čfl      fl      Ž
 @ @åžju@@@@@ @kîÜy@@@@@@ @œžîi@ @@ @@ Œžj
                      @ @
                         @ @
                         @ @
    č    fl     fl   b Ž      i
@ @‰bflî@@ @@‰flŒu@ @@ @‹žìß@@@ @@ Ðm@@@@@@@ÞbÔmŠŽ@@@
                            @ @
                            @ @
                            @ @
         ČŽ     fl      fl     
  @ @ñfl‰‡@@@@@@@@‹‰c@@@@@@Ýfl–i@@@@@@čbİi@ @@áčbflà@@
                            @ @
                            @ @
      ÔŽ           ž       č
   @ @…ì ã@@@@@@@@@@@@ @@ @æbflnÏ@@@@@@ @@@õaflˆy@@@@

             @@@ @@             @
            M SQ M 
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
         Œfl           
       @ @‰aŞ u@@@@@ @@ @@ @@ @@ ÖìŽ @@@@@ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
      @  @       Œfl
           Öìş Ûa@¿@‰aŞ u@@@@@@@@@@@@
                          @ @

                          @ @
                          @ @
                 fl     fl   z
@ @Ùflà@ë@xbflu…@ë@âìŽzÛ@@@@@@@@Ùflà@@@@ @xbflu…@@ @âìŽ Û@
   fl    fl    


             @@@ @@            @
             M SR M 
                            @ @
                            @ @
                            @ @
                            @ @
                fl     Ž kîÜfl
@ @œžîiflë@ć uë@kîÜy@@@@@@@@@@œžîi@@ @@@åžju@@@@@ y@@@@
    fl ²Ž fl  fl
                            @ @
                            @ @
                            @ @
                            @ @
                      fl     č
@ @áčbflàë@ć –iflë@ć bflî@@@@@@áčbflà@ @Ýfl–i@ @@ @‰bflî@@@
      fl Ýfl fl ‰ č
                            @ @
                            @ @
                            @ @
      fl ‰fl fl           fl      fl
  @ @čbİi@flë@ć Œu@@@@@@@@@@@ @čbİi@@@@ @@ @‰flŒu@@@
                            @ @

              @@@ @@            @
              M SS M 
                              @ @
                              @ @
                              @ @
                              @ @
   fl fl ÐŽfl    Žž Ž    fl   ÐŽ     Ômž i
@ @‹žìßë@b më@ÞbÔmŠi@@@@@ ‹žìß@ @@b m@ @@ @Þb ŽŠŽ@ @
                              @ @
                              @ @
                              @ @
     fl fl Č Ž  fl Œž Ž    fl    ‹Ž    ć žŽ
@ @čbİië@‹‰cë@ć j@@@@@@čbİi@@@@@@@@Č ‰c@ @@ Œj@ @
                              @ @
                           @ @@@@
                              @ @
                              @ @
                  ÔŽ    ž    č
@ @…ìÔŽãë@æbflnÏë@õaflˆy@@@@@@@@@@…ì ã@ @æbflnÏ@ @õaflˆy
     fl ž fl č
                          @ @

              @@@ @@              @
              M ST M 
                      @ @
                      @ @
                      @ @
    Ž fl                  Ž
 @ @@Œžj@aflˆç@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@ @@ Œžj
                         @ @
                         @ @
                         @ @
                       @ @@@@
   fl fl           fl
@ @Ùflà@aflˆç@@@@@@@ @@ @@ @@Ùflà@@@@@@@@@@
                         @ @
                         @ @
                         @ @
                         @ @
   fl fl             fl
@ @‹flìß@aflˆç@@@@@@@@@ @@ @@ @@ @‹flìß@@@@@@@@@
                      @ @

         @@@ @@              @
         M SU M 
                          @ @
                 
         ‫א‬

                  @ @@Þëþa@@Žkí †nÛa@
                     Ş   ž ‰ž Ş
                           @ @
    fl
@ @xbflu…      fl
       @ @Ùflà         z
                 @ @âìŽ Û   @ @ÖìŽ  

    Ž
 @ @åžju      fl
       @ @kîÜy          Ž
                 @ @Œžj      Œfl
                        @ @‰aŞ u

    fl
 @ @‹žìß      ÐŽ
        @ @b m       Ômž i
                @ @Þb ŽŠŽ      fl
                        @ @œžîi

     fl
@ @čbİi      
       @ @áčbflà         č
                 @ @‰bflî       fl
                        @ @‰flŒu

    č
 @ @õaflˆy      ‹Ž 
       @@@@@@@Č ‰c      @ @¿        fl
                        @ @Ýfl–i

    Ž
 @ @ñfl‰‡      Ž
        @ @…ìÔã         ž
                @ @æbflnÏ       fl
                         @ @aflˆç

                          @ @
                          @ @
              @@@ @@             @
              M SV M 
                            @ @
                  @ @@ïãčbrÛa@@Žkí †nÛa@
                      Ş   ž ‰ž Ş
                            @ @
     fl
@ @čbİi    @ @         ‹Ž 
                @@@@@@Č ‰c      @ @
     
@ @áčbflà       
       @ @áčbflà        fl
                 @ @‹žìß        Ž
                         @ @Œžj
   Ômž i
@ @Þb ŽŠŽ    @ @          Ž
                 @ @Œžj      @ @
  @ @      @ @        @ @       @ @
    fl
 @ @‰flŒu     @ @       @ @ÖìŽ       @ @
   Œfl
 @ @‰aŞ u      č
       @ @õaflˆy         ž
                @ @æbflnÏ       
                         @ @ÖìŽ
    č
@ @õaflˆy     @ @      @ @Ùflàfl      @ @
 @ @      @ @        @ @       @ @
@ @xbflu… fl    @ @       @ @Ýfl–i fl     @ @
   ÐŽ
 @ @b m      fl
       @ @xbflu…         Ž
                 @ @åžju        fl
                         @ @œžîi
    č
 @ @‰bflî    @ @          fl
                 @ @œžîi      @ @
                            @ @
                            @ @

              @@@ @@              @
              M SW M 
                      @ @
               sč r kž ‰ž Ş
            @ @@@Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@

                  @ @
       z            fl
    @ @âìŽ Û@@@@@@ @@ @@ @@ @@ ‹žìß


       fl           Ômž i
    @ @Ùflà@@@@@@@@@@@ @@ @@ @@Þb ŽŠŽ@@@


        fl           ÐŽ
    @ @xbflu…@@@@@ @@ @@ @@ @@ @b m


        fl              fl
     @ @œžîi@@@@@ @@ @@@@@@@@@ @@ čbİi


        Ž              
     @ @åžju@@@@@ @@ @@ @@@@@@@@@@áčbflà


        Ž             fl
@ @@ @@ @@ @Œžj@@@@@ @@ @@ @@@@@@@@@ @Ýfl–i@@


         @@@ @@             @
         M SX M 
                       Ž č Š kž ‰ž Ş
                     @ @@ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@

    Ž
 @ @åžju       fl
        @ @‰flŒu    @ @xbu…
                 flfl          Œfl
                         @ @‰aŞ u     @ @x
    
 @ @‹ž‰c      ž
       @ @Šflàyc    @ @ŠЕc
                  ž          ž
                         @ @Šflšc      @ @c
    Žž Ž
@ @ÞbÔmŠi    fl fl
       @ @Ý–i       z
               @ @âìŽ Û          
                          @ @åfljÛ
                                  @ @Þ
   č
@ @òÜÏbfly      fl
       @ @Þbflà‘    @ @Ýßby          
                          @ @áÜÓ
   
 @ @áÜÓ       fl
       @ @áčbà      flfl
               @ @ Ù à          fl
                          @ @‹žìß
                                  @ @â
   fl
@ @†flÈÔß      fl
       @ @kflnØß     ‰fl Ž
              @ @ğ †ß          z
                         @ @âìŽ Û

                       č Ž ž ‰ž Ş
                     @ @@Ž ßb¨a@kí †nÛa@
          @ @H@Â@I@@@@ @@ @@ @@ @H@p@I@@@@
           fl
         @ @@lb@     @@    @@   @@    @@   fl
                                 @@@lbflm
          @ @´č@     @@    @@   @@    @@  @@ @´čm
          @ @@òfläİčÏ@   @@    @@   @@    @@  @@ @òflänčÏ
            
          @ @Âbflßc@    @@    @@   @@    @@   fl 
                                 @@pbflßc
            ä
         @ @@ÂìŽÓ@     @@    @@   @@    @@    ä
                                 @@pìŽÓ
         @ @ñëýč@     @@    @@   @@    @@  @@ñëýčm
            fl 
          @ @ŠİÏ@     @@    @@   @@    @@    fl fl
                                 @@ @ŠnÏ


                 @@@ @@                    @
                 M SY M 
         č  Ž ž ‰ž Ş
       @ @@@Ž …bŞ Ûa@kí †nÛa@

    fl fl          fl
 @ @@‹žìß@aflˆç@@@@ @@ @@ @@@‹žìß


    č fl          č
 @ @õaflˆy@aflˆç@@@@ @@ @@ @@õaflˆy


   Ð m ˆfl         ÐŽ
 @ @b Ž@afl ç@@@@ @@ @@ @@b m


   Œfl fl         Œfl
 @ @‰aŞ u@aflˆç@@@@ @@ @@ @‰aŞ u


    fl fl         fl
 @ @œžîi@aflˆç@@@@ @@ @@ @œžîi


    Ž fl          Ž
 @ @Œžj@aflˆç@@@@ @@ @@ @@ Œžj


   Ô mž i ˆfl        Ômž i
@ @Þb ŽŠŽ@afl ç@@@@ @@ @@ @Þb ŽŠŽ

     @@@ @@            @
    M TP M 
               Éč  Ž ž ‰ž Ş
             @ @@@Ž ibŞ Ûa@kí †nÛa@


               čfl      č
              @ @òjîÔ§a@¿@lbflnØÛa

             Ö †ž Ž
          @ @@@ ëŽ ä–Ûa@¿@‘bjİÛa

              Ö †ž Ž
            @ @@ ëŽ ä–Ûa@¿@œîjÛa

                 čfl 
                @ @òjîčÔ§a@¿@áÜÔÛa

                åč r Ž ž ‰ž Ş
             @ @@@@Ž ßbŞÛa@kí †nÛa@


    Ômž i          č       fl
@ @@òÛb ŽŠŽ@@@@@@@@@@ @@@òÓbİi@@@@ @@ @@œžîi

                       @ @

         i   č
       @ @Ž@ @@ @i@ @@ @fli@@@@@@@@@@@


          @@@ @@             @
          M TQ M 
               n Ž ž ‰ž Ş
          @ @@@ÉčbŞÛa@kí †nÛa@


   ÐŽ      Ž      čfl
@ @@b m@ @@ @@ @âìzÛ@ @@ @@òfljÔy

 @ @@@@@@@@@@ @@@@@ @@ z@ @@ @@ @y

      @ @@@z@@y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
          @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                    @ @@


             Šč    Ž ž ‰ž Ş
           @ @@@Ž ‘bflÈÛa@kí †nÛa


                    @ @

       @ @

       @@@ @@               @
       M TR M 
                    
          ‫א‬‫א‬
                           
                             @ @
 Ž č fl Ž čž fl
@ÑÔí @Üví     Ž Œž fl
          @Þ äí   Žflž fl  ž fl  žfl
               @†È–í @ðŠví @ïč’àí
                             @ @
                             @ @
 Ž  fl í †vž fl
@áÜŽ @Ž Ž í    É ž fl
          @Ž ×Ší   @ï –Ž
                Ü í    Ž j Ž
                     @ŠğØí    ™ fl
                          @dŞ ìflní
                             @ @
                             @ @
 Ž jfl Ž
@|ğí   Ž fl
     @âbfläí    fl
          @cflŠÔí   kn fl lfl ž fl Ž 
               @Ž ŽØí @Ž Š’í @Ý×dflí
                           @ @@@@
                             @ @
 Ýž fl    fl
@Ž Ž †í @xŠž‚í   @Ž ÜÌŽ
          Õč ž í   |fl  fl
                Ž nÐí     fl Ùfl ž fl
                     @ïØžjí @ zší
@ @    @ @   @ @        @  @ @    @ @

             @@@ @@               @
             M TS M 
               
         ‫@ @@ @@ @@ @@@@@א‬
                             @ @
                   Ş kž ‰ž Ş
                @ @@@Þëþa@@Ž í †nÛa@@@@@@@

  Ž Œž fl
 @Þ äí    †fl ž fl
      @ @Ž È–í        fl
              @ @ðŠžví       žfl
                      @ @ïč’àí

  Ž j Ž
 @ŠğØí     ™ fl
      @ @dŞ ìflní     Ñč fl
               @ @Ž Ôí     č ž fl
                      @ @Ž Üví

  Ž fl í
 @áÜŽ    †vž fl
      @ @Ž Ž í      É ž fl
               @ @Ž ×Ší     Ü í
                      @ @ï –Ž

   fl
@ @cflŠÔí    kn fl
      @ @Ž ŽØí      lfl ž fl
              @ @Ž Š’í      Ž
                      @ @Ý×dflí

    fl  Ùfl ž fl
 @ïØžjí @ @ zší        Ž jfl Ž
               @ @|ğí      Ž fl
                       @ @âbfläí

 Ýž fl
 @Ž Ž †í      fl
      @ @xŠž‚í      Õč ž í
               @ @Ž ÜÌŽ      |fl  fl
                        Ž nÐí

 @ @     @ @       @ @      @ @

                             @ @
             @@@ @@              @
             M TT M 
                      r Ž ž ‰ž Ş
                   @ @@ïãbŞÛa@kí †nÛa@@@@@@@

  Ž Œž fl
@ @Þ äí              žfl
               @ @ïč’àí
  č ž fl
@ @Ž Üví    †fl ž fl
       @ @Ž È–í     @ @ðŠžví
                   fl       Šž fl
                        @ @ð ví
  †fl ž fl
@ @Ž È–í             Ñč fl
                @ @Ž Ôí
  lfl ž fl
@ @Ž Š’í             É ž fl
                @ @Ž ׊í
  Ž
@ @Ý×dflí    Ž
       @ @Ý×dflí     @ @Ž Ž í
                 †vž fl       ™ fl
                        @ @dŞ ìflní
  Ž jfl Ž
@ @|ğí              ™ fl
               @ @dŞ ìflní
  Ýž fl
@ @Ž Ž †í            kn fl
               @ @Ž ŽØí
  Ž Šž fl
@ @xŽ ‚í      fl
       @ @xŠž‚í      @ @âbäí
                  Ž flfl      kn fl
                        @ @Ž ŽØí
  Õč ž í
@ @Ž ÜÌŽ               fl
                @ @cflŠÔí
  |fl  fl
@ @Ž nÐí             Ž fl í
                @ @áÜŽ
  Ž j Ž
 @ @ŠğØí     Üfl í
       @ @ï –Ž    @ @ zší
                Ùfl ž fl       Ùfl ž fl
                         @ zší
  Üfl í
@ @ï –Ž               fl
                @ @ïØžjí             @@@ @@               @
             M TU M 
                        @ @@@@

                 Ž r Ž ž ‰ž Ş
               @ @@sÛbŞÛa@kí †nÛa

xŠž fl č ž fl Š č ž fl    Š
Ž Ž ‚í Ž Üví ð vflí @Ž Üví @ð vflí


   fl É ž fl Ž j  í lfl ž fl É ž fl
@ïØžjí @Ž ׊í @ŠğØŽ @Ž Š’í @Ž ׊í


 Ž   | fl  fl Ž jfl í Ù fl ž fl Ù fl ž fl
@Ý×dflí @Ž nÐí @|ğŽ  zší  zší


 Õč ž í ™ fl  fl
@Ž ÜÌŽ @dŞ ìflní @cflŠÔí    Ñč fl
               @Ž Ôí  Õč ž í
                   @Ž ÜÌŽ


                          @ @

                          @ @         @@@ @@               @
         M TV M 
                   Éč Š Ž ž ‰ž Ş
                @ @@@Ž iaŞ Ûa@kí †nÛa@@ @

                            @ @

                            @ @

    Œfl       fl      fl   @Œž Ž
 @ @@‰aŞ u@@@@@@@@@@‰flŒu@@@@@@ @‹žìß@@@ @@ j@ @@@‹@@

                            @ @

                            @ @

    č       †ž Ž     ÔŽ     č
@ @@òfläybfl‘@@@@@@@@ÖëŽ ä•@@@@@ @…ì ã@@@ @@ñflˆÏbflã@ @@@æ@@

                            @ @

                            @ @

      č       Ž     ž
  @ @@‰bflî@@@@@@@@@@Œžj@@@@@@@Šflšc@@@ @òİíŠfl@ @@@„@@

             @@@ @@             @
             M TW M 
                      č Ž ž ‰ž Ş
                   @ @@@@Ž ßb¨a@kí †nÛa
          @ @H@”@I@            @H@u@I
                fl
            @ @†í膑@           @†í†flu
            @ @Þbàč‘@           @Þbàču
               fl
            @ @@Šžè’Ûa@             
                            @Šžè¦a
            @ @”flŠÇ@ fl            fl flfl
                             @xŠÇ
               †fl
             @ @ñŞ ‘@             †
                             @ñŞ u
                fl
             @ @ôflŠ‘@            @ôflŠu fl
              flfl fl
             @ @Š’y@             flfl fl
                            @Švy
                     č  kž ‰ž Ş
                   @ @@@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@

              g       ž 
 @ @‹ž‰c@@@@@@@@@@@@@@@@ñ‰b‘@@@@@@@@@@@ŠЕc@@@@@@@@@@@@@
            g 
         @ @c@@@@@@@@@c@@@@@
                     @ @ÉibÛa@k퉆nÛa@
               flfl    Ý       ž 
 @ @c@@@@cNNN@@@c@@@@@@@@@@@@cŠÔí@ @@@@@Ž ×dí@@@@@@@@ŠЕc
   @ @c@@ @@ @@ @@ @@                  @
               
@ @ß@@@ßNN@@ß@@@@@@@@@@@@áÜÓ@      flž    ‰fl Ž
                     @@Šàyc@@@@@@ğ †ß
   @ @ß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@            @

               @@@ @@               @
               M TX M 
                       åč r Ž ž ‰ž Ş
                     @ @@@Ž ßbŞÛa@kí †nÛa@

       fl č ä Õč ž Ž Š fl
    @ @NñˆÏbŞÛa@Ž ÜÌí@ć Øi@   @@    @@   fl   Ž fl  fl Š fl
                          @NlbfljÛa@|nÐí@ć Øi

  ïč ž    fl Ž č ž fl Š fl
@ @Nğ ŠØÛa@óÜÇ@Üví@ć Øi@        ğ č ž  fl ž  Ž č fl Š fl
                  @@ @NïŠØÛa@ÖìÏ@ÑÔí@ć Øi

      fl fl č  Š fl
    @ @NlbnØÛa@cŠÔí@ć Øi@       ‰ şŞ    fl Ž Ž  fl Š fl
                  @@ @Nñ ìjÛa@óÜÇ@knØí@ć Øi

          ž fl Š fl
       @ @NðŠví@ć Øi@       čfl Ş   Ž Ž  fl Š fl
                  @@ @NòaŠØÛa@¿@knØí@ć Øi

         Ž Ž ž fl Š fl
       @ @N†ví@ć Øi@    @@    @@  @@    Ž ğ  Ž Š fl
                             @@NŠjØí@ć Øi

         Ž ğ fl Ž Š fl
       @ @N|jí@ć Øi@    @@    @@  @@    Ž  ž fl Š fl
                             @@NÉ׊í@ć Øi

                          É č n Ž ž ‰ž Ş
                       @ @@@Ž bŞÛa@kí †nÛa@

                ž
             @ @@Šflàyc@      @@  @@       ž
                             @@ @@Šflšc

                ž
             @ @Šflàyc@      @@  @@       ž
                             @@ @@Šflšc

           @ @NNNNNNNNNNNNNN@      @@@NNNNNNNNNNNNNN
           @ @NNNNNNNNNNNNNN@      @@ @NNNNNNNNNNNNNN

                  @@@ @@                  @
                 M TY M 
                            
   ‫א‬  ‫א‬‫א‬
              @ @
                      Ş Ž ž ‰ž Ş
                    @ @@Þëþa@kí †nÛa@
  †ž Ž
@ÖëŽ ä•  @ @òÜ–i     òfl ž ‰
            @ @ –Ž    @ @†È–í     †ž Ž
                           @ÖëŽ ä•
   č
@òÓbİi     Šfl
      @ @òİí   @ @čbİi
                 fl       
                    @ @áčbflà      fl
                           @čbİi
@ñfl‰bfl‘g     îfl
      @pafl‰bŞ  @ @ñfl‰bŞ
                îfl       ž
                    @ @æbflnÏ     îfl
                           @pafl‰bŞ
   ‰fl
@òfluaŞ …    Œfl
      @ @‰aŞ u   @ @xŽ ‚í
              Šž fl        fl
                    @ @xbflu…      fl
                           @xbflu…

                       r Ž ž ‰ž Ş
                   @ @@ïãbŞÛa@kí †nÛa@
               Ž žŽ
            @ @Öë†ä•@     @@  @@  Öž Ž
                           @@ ì
                ž Ž
              @ @òÜ–i@    @@  @@    ž
                           @æbflnÏ
                 
              @ @áÜÓ@   @@     ž
                        @@ @ïŠ×
                flfl
              @ @cŠÔí@   @@  @@   Ž fl
                           @knØí
                 
             @ @áčbflà@   @@  @@    ÐŽ
                           @@b m
               č
             @ @òÓbİi@   @@     Ômž i
                        @@ @Þb ŽŠŽ
                Œfl
              @ @‰aŞ u@   @@  @@    fl
                           @Þbflà‘
               芞 fl
             @ @ð ví@    @@     flž fl
                        @@ @lŠ’í

              @@@ @@                @
             M UP M 
                       r Ž ž ‰ž Ş
                    @ @@sÛbŞÛa@kí †nÛa@

        ČŽ
       @ @‹‰c     ñfl g
              @ ‰bfl‘      ž
                      @Šflàyc


         Ô mž i
       @Þb ŽŠŽ   č   ć fl
             @òÓbİi @ @ŠØi


        ‰fl Ž
       @ğ †ß    fl ž č
             @ñŠİß        fl
                      @‹žìß

                             @ @
                      É č Š Ž ž ‰ž Ş
                   @ @@@Ž iaŞ Ûa@kí †nÛa@

  č fl jŞ   fl kn fl ğ fl 
 @ @ñ‰ìşÛa@óÜÇ@Ž ŽØí@Ž ‰†½a @         fl Ð ş Ý×  fl Š  fl
                       @ @b nÛa@Ž  dí@ć Øi

  ğ č ž Ø Üfl č ž fl ğ fl ½
@ @ïŠ Ûa@ó Ç@Ž Üví@Ž ‰† a @       fl č  Ý ×  fl Š fl
                     @ @ábflàİÛa@Ž  dí@ć Øi

  č fl jŞ   fl kn fl ğ fl    ïč ž   žl č
 @ @ñ‰ìşÛa@óÜÇ@Ž ŽØí@Ž ‰†½a @ @ @ğ ŠØÛa@flÖìÏ@Ž bflnØÛa

       č fl  fl  
     @ @knؽa@óÜÇ@ŽáÜÔÛa @        fl Ð ş Ý×  fl Š  fl
                       @ @b nÛa@Ž  dí@ć Øi


              @@@ @@                   @
             M UQ M 
                        č Ž ž ‰ž Ş
                      @ @@Ž ßb¨a@kí †nÛa@@@@@@@

       Š fl
     @ @c Ôí@  @@  @@   @@Ý dflí@
                   ×      @@      ž
                           @@ @@Šflàyc@    @

   @ @NNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@ @NNNNNNNNNNN@@@

       ÐŽ
    @ @@@b m@  @@  @@   @âìz@
                   Û     @@  @@      č
                              @@@õaflˆy@@@@@

   @ @NNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@ @NNNNNNNNNNN@@@

      fl ž
    @ @@@ÖìÏ@   @@  @@ @@òfljîÔy@
                  čfl      @@  @@      
                              @@@@@áÜÓ@@@@@

   @ @NNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@ @NNNNNNNNNNN@@@

                        č  Ž ž ‰ž Ş
                      @ @@Ž …bŞ Ûa@kí †nÛa@@@@@@@

         fl fl fl ć fl fl fl ć z Ö ş
       @ @Ùàë@xbu…ë@âìŽ Û@ ìÛa@¿

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

                 @@@ @@                 @
                M UR M 
   ‫@ @‬

         ‫@ @‬

         ‫@ @‬

   ‫@ @‬

 ‫َ ْ َ ُ ﱠ َ‬
‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
 ‫ِ‬
   ‫@ @‬

   ‫@ @‬

   ‫@ @‬

   ‫@ @‬

   ‫@ @‬


   ‫@@ @@@‬    ‫@‬
   ‫‪M US M ‬‬
@ @

@ @

        @ @

      @ @@ @

        @ @

        @ @

        @ @

        @ @

        @ @

        @ @

        @ @

 @@@ @@       @
M UT M 
                       
               ‫א‬‫א‬

           
           ‫א‬

                          @ @

                          @ @

                          @ @

                          @ @

                          @ @

                       àfl
@ @œíŠflß@@@@@@@@@@@@@@kîj@@@@@@@@@@@@@@@òflÇbŞ @@@@@


                          @ @

    fl          žč
@ @õaflë…@@@@@@@@@@@@@@@@@ÂflŠ’ß@@@@@@@@@@@@@@@ŠíŠfl@@@@@@

            @@@ @@               @
            M UU M 
               @ @

               @ @
   fl    fl fl k İ
 @ @œíŠ½a@Ž—zÐí@Ž îj Ûa
               @ @
               @ @
    fl Ş Þfl flfl
   @ @õaflë†Ûa@Ž ëbfläní@œíŠ½a
               @ @
               @ @
               @ @
    fl à Ùč ž Ž k İ
 @ @òÇbŞ Ûa@ àí@Ž îj Ûa
               @ @
               @ @
               @ @
   Š      fl â flœ
 @ @ 튪 Ûa@óÜÇ@Ž bfläí@Ž íŠ½a
               @ @


 @@@ @@               @
M UV M 
                               @ @

                               @ @

   fl
@ @éžuë@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                               @ @

                               @ @

   
@ @ŠÐÃ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                               @ @

                               @ @

                               @ @

                               @ @

   
@ @ŠžèÃ@@@@@@@@@@@@@@@Š™@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@æbÛ@@@@@@@

                @@@ @@                @
                M UW M 
             
         ‫א‬

                      ë kž ‰ž Ş
                    @ @ÞŞ þa@Ž í †nÛa@

   č
@ @žŠ™       Ž
       @ @Íž‰          č
                 @ @æbflÛ         č
                         @ @ñfl…bflîÇ

    fl
 @ @åžîÇ      č
       @ @ážu         Šfl
                 @ @œí ß       č
                         @ @kžîj

   
@ @kÜÓ      ‰
       @ @Ýžu          žfl
                  @ @ †í       ‡
                          @ @æŽ c

@ @cfl‰    @ @áÏ         fl
                 @ @‰ž†•        fl
                         @ @ŠžÈ‘

     
@ @Éčibfl•c     ž g
       @ @Éflj•          
                 @ @Ñžãc        fl
                         @ @õaflë…

    
 @ @âfl†Ó      ž
       @ @æbfläc         fl
                 @ @éžuë        č
                         @ @Êafl‰‡

   žč
@ @ÂflŠ’ß      àfl
       @ @òflÇbŞ          
                 @ @Šžèà        fl
                          @ @òfljÓ‰

  @ @    @ @œíŠ½a        fl fl
                @ @ —z Ð í       Šfl
                         @ @Ší 

  @ @        flfl
       @ @Þflëbfläní        
                 @ @ŠÐÃ        í
                         @ @ÙčàŽ

                                @ @
              @@@ @@                @
              M UX M 
                 r kž ‰ž Ş
              @ @ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@

    àfl
@ @òflÇbŞ @  @@   @@   @@     Šfl
                   @@ @œí ß

   Šfl
@ @@Ší @   @@   @@   @@      č
                   @@ @kžîj

   
 @ @ÖìŽ @   @@   @@   @@      žč
                   @@ @ÂflŠ’ß

                       @ @

                sč r kž ‰ž Ş
              @ @Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@

                       @ @

                       @ @

                       @ @

                       @ @

                       @ @


       M UY M
                   Ž č Š kž ‰ž Ş
                  @ @ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@

                            @ @

                               @ @

   flč
@ @@lbn×@@@@@@   fl fl     fl fl
         @@knØß@@@@@@ @òjnØß@@     ÐŽ
                      @@b m@   @@p@@@

                               @ @

                               @ @

    Ž žŽ
@ @@@Öë†ä•@@@     fl       ‰fl      fl
         @@õaflë…@@@@@@@@ @òuaŞ …@@@ @@xbflu…@   @@@…@@@

                               @ @

                               @ @

    flž
 @ @@Éj•g@@@    flž fl    fl àfl
         @@†È–í@@@@@@ @òÇbŞ @@@     fl
                      @@@åžîÇ@   @@Ê@@@@

                            @ @


             M VP M
              Ž č k ž ‰ž Ş
            @ @@ßb¨a@Ž í †nÛa@

 @ @H@æ@I@   @@   @@  @@  @@  @H@…@I

  @ @‰bflã@  @@   @@  @@  @@  @@@‰afl…

   ć žfl
  @ @åîi@   @@   @@  @@  @@     ć žfl
                    @ @ @ †îi

    fl
 @ @´čäi@   @@   @@  @@  @@     fl
                    @@åíč†i

   fl
  @ @æbfli@   @@   @@  @@  @@    fl
                    @@ @…bfli

    ã
  @ @‰ìŽ@   @@   @@  @@  @@    …
                    @@ ‰ëŽ

 @ @ïubã@    @@   @@  @@  @@ @ïua…

    Ş
@ @Ýîč‚äÛa@   @@   @@  @@      Ş
                 @@ @Ýîč†Ûa

                      @ @

                      @ @


        M VQ M
     č  kž ‰ž Ş
   @ @@@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@


  fl ½ k      —fl  fl
 @ @œíŠ a@Ž îjİÛa@Ž zÐí


              @ @


   fl àfl k     Ù Ž
 @ @òÇbŞ Ûa@Ž îjİÛa@ žàí


              @ @


  Š      â œ
 @ @ íŠflÛa@óÜÇ@Ž bäflí@Ž íŠ½a


              @ @


    fl Ş œ Þfl flfl
  @ @õaflë†Ûa@Ž íŠ½a@Ž ëbfläní
M VR M
                   Éč  Ž ž ‰ž Ş
                 @ @@Ž ibŞ Ûa@kí †nÛa@


                fl   Ùč ž Ž ğ fl ½
              @ @áÜÔÛa@ àí@Ž ‰† a
               fl Ø Ùč ž Ž ğ fl ½
             @ @lbnč Ûa@ àí@Ž ‰† a
                fl Ş  Ùč ž í ğ fl 
             @ @òyb½a@ àŽ@Ž ‰†½a
              fl č  Ùč ž í ğ fl 
            @ @‘bfljİÛa@ àŽ@Ž ‰†½a
                       @ @
                   åč r Ž ž ‰ ž Ş
                 @ @Ž ßbŞÛa@kí †nÛa@@
                          @ @
   Ž
@ @åžju@  @@   @@  @ážu@
               č    @@  @@     fl
                         @@‰flŒu
   Ž
 @ @u@  @@   @@  @ @ @  u@
                č   @@  @@     fl
                         @ @ @ u
           u
        @ @@@Ž @@@@@ču@@@@@flu@@@@@  @@ @
   Ž
@ @Œžj@  @@   @@  @@‰bî@
               č    @@      fl
                      @@ @òİíŠ
  Ž
@ @@@  @@   @@  @@ @@
               č    @@  @@      fl
                         @ @ @ 

           Ž   č   fl
         @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@            M VS M
                    Éč n Ž ž ‰ž Ş
                  @ @@Ž bŞÛa@kí †nÛa@
    fl fl
  @ @—zÐí@     @@    fl fl
              @@Ý–i@    @@     žŽ
                       @@ @Öë†ä•
   @ @˜@@@@@@@@@@    @@ @–@@@@@@   @@  @@@•
        @ @˜@@@@–@@@•
           @ @˜
    螎         fl          ž
  @ @Ùàí@@@@@@@@@@@@@@kflnØß@@@@@@@@@@@@@@@@@ïčŠ×
  @ @Ú@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ø@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@×@@@@@@@
       @ @Ú@@@@@@@Ø@@@@@@×@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
           @ @Ú@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                           @ @
                        Ž ž ‰ž Ş
                  @ @@Šč‘bflÈÛa@kí †nÛa@
    @ @lbfli@@   @@  @@   @@     fl
                    @@ @Ùflà
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN


             M VT M
                     
   ‫א‬     ‫א‬  ‫א‬
                          @ @                          @ @
                          @ @
                          @ @

    
 @ @Õflj@    Øč
       @@ @´ @       žfl
              @@ @ò×ì‘@       fl č
                       @@ @òÔÈÜß
                          @ @
                          @ @
@ @òflyýflß@      žč
       @@ @æbflväÏ@  @@     ×
                  @lì @      fl
                       @@ @Ö‰žë…
                          @ @
                          @ @
   i
@ @æìŽbfl•@     č
       @@ @oí ×@   @@ @òfluýflq@       fl žč
                       @@ @ñfl†šäß


              M VU M
                             @ @
                             @ @
                             @ @
                             @ @
    Ş        fl
@ @ôŠžrà×@@@@@@@@@@@ @„žì@@@@    @@   @@      č
                          @@ @òflè×bÏ

                             @ @
                             @ @
                             @ @
     žč
 @ @æbflvã‡bfli@      •
         @@@õbîÛìŽ bÏ@   @@òîčßbfli@  @@ @õü‹bfli

                             @ @
                             @ @
                             @ @
    flž fl
 @ @pafl늚@@@@@    @@             Ž
               @@ @òflì×@@@@@@@@ @kžãŠ×
                             @ @

               M VV M
                           @ @
                           @ @
                           @ @
                           @ @
   č  ž Ş Ý  Š fl
 @ @ò×ì’Ûbi@Ž ×dí@ć Øi@   @@    fl ž  ğ Ùč ž Ž Š fl
                  @@@åîØÛa@ àí@ć Øi
                           @ @
                           @ @
  ć ‰ Öfl ž fl fl
@ @Î bÏ@ć ‰ë…@aflˆç@   Öfl ž Ş  õ    fl lfl ž fl Š fl
            @@  ‰ë†Ûa@¿@Ž b½a@ @õb½a@Ž Š’í@ć Øi@@
                               @ @
                               @ @
  č  fl  č ‹Ž  Ý Š fl      fl fl žč fl   ž ’   č
 @ @òÔÈܽbi@Ş ‰þa@Ž ×dflí@ć Øi@@@@@@čñ†šä½a@óÜÇ@ò×ìŞ Ûaë@òÔÈܽa
                               @ @
                               @ @
  Õfl    Ž Ş
 @ @ jİÛa@¿@òubflu†Ûa@@@   @@    ´ ğ   ž  É  fl Š fl
                  @@ ØÛbi@flåj¦a@Ž İÔí@ć Øi@


              M VW M
                 
           ‫א‬
               
                       Ş kž ‰ž Ş
                     @ @Þëþa@Ž í †nÛa@@@@@@@@@
                @ @
   Øč
 @ @´        žfl
        @ @ò×ì‘          fl č
                   @ @òÔÈÜß       č
                           @ @ñfl†öbflß

    ž
@ @æbflväÏ       ×
         @ @lì           žfl
                   @ @Öfl‰ë…        
                            @ @Õflj

   Šž č
@ @oí j×    @ @òfluýflq          fl žč
                   @ @ñfl†šäß    @ @òflyýflß

 @ @òèč×bÏ      Ş
        @ @ôŠžrà×       @ @„ìfl       i
                           @ @æìŽbfl•

    žč
@ @æbflvã‡bfli      •
        @ @õbflîÛìŽ bÏ        č
                    @ @òflîßbfli     ‹
                           @ @õü bfli

   flž fl
 @pafl늚       ×
        @ @òflì          Ž
                   @ @kžãŠ×       ‰
                            @ @Î bÏ

                                  @ @
                                  @ @

                M VX M
                r kž ‰ž Ş
            @ @@ïčãbŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@@@@
                        @ @
                        @ @
   fl žč
@ @ñfl†šäß@    @@    @@      fl č
                 @@ @òÔÈÜß@ @@@@
                        @ @


                        @ @
                        @ @
                        @ @
    •
 õbflîÛìŽ bÏ@   @             
                     Õflj
     M VY M
            sč r kž ‰ž Ş
          @ @@Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@
                    @ @

    č
   ´Ø@     @@  @@      č
               @@ @@ñfl†öbflß
                        @ @
    žč
  æbflvã‡bfli@   @@  @@      žfl
               @@ @@Öfl‰ë…  @ @òèč×bÏ@@            Ş
               @ @@ôŠžrà×
                        @ @
     fl
  @ @„žì@    @@  @@  @@     č
                  @@òflîßbfli
                    @ @
     žč
@ @@@@æbflväÏ@   @@  @@     ‹
               @@ @õü bfli
                        @ @
     Ž
   kžãŠ×@    @@  @@      ×
               @@ @òflì

                    @ @

     M WP M
                         Ž č Š kž ‰ž Ş
                       @ @@ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@
                                  @ @
   žč
 @æbflvã‡bfli     i
         @æìŽbfl•  @õbîÛìŽ bÏ
                  •          fl žč
                          @ñfl†šäß    i
                                @æìŽbfl•

   fl
@ @ÉİÔí      ü‹
        @ @õ  bi    @òfluaŞ …
                    ‰fl     @ @òfluýflq     fl
                                @ @ÉİÔí

    ×
@ @òflì       ×
        @ @lì      @ @õbflß        flž fl
                         @pafl늚 @ @õbflß

  č
 @oí ×     @ @„ìfl        ğ
                 @ôŠžrà× @ @òèč×bÏ      @ @òèč×bÏ

                         č  kž ‰ž Ş
                       @ @@@Ž ßb¨a@Ž í †nÛa@

   @ @d™ìní@ @@@@œîi@@@@@ñ†šäß@ @@Ššc@
     Ş fl flfl   žfl fl fl žč    fl ž           @@ 
         fl ž fl
       @ @Ùzší@@@@@@@@@@@@@        flflž fl
                       @@pa늚@     @@   @
                            @ @@  @@   @
@ @d™ìní@ @@@@âìq@ @@@pa늚@
  Ş fl flfl       flflž fl            @@ ÖìÏ@
                            ž   @@ @ @ë
   ž fl
 @ @éuë@       žfl     flž fl  ž fl
         @@@‹ìß@@@@@@@ @Ö‰ë…@ @ò×ì‘@         @@   @
          fl flflfl
        @ @Þëbäní@@@@@@   @@    @@     fl
                          @@õaë…@  @@   @


                  M WQ M
                    Ž č  kž ‰ž Ş
                  @ @@…bŞ Ûa@Ž í †nÛa@@

  @ @‰Œu@
    žfl    @@ÞŒäí@
           žfl    @@@Œj@
                  žŽ      ČŽ
                       @@ @‹‰c@  @@ @ ‹
 @ @òaŞ ×@ @†Ž í@ @@ğ †ß@ @åžîØ@
   fl Š   vž fl   ‰fl Ž   č          @@@
                             @ @

                     Éč  kž ‰ž Ş
                  @ @@@Ž ibŞ Ûa@Ž í †nÛa@

                                 @ @


                                 @ @


  ğ č ž  fl č ž fl Š fl       k í Š fl
@ @ïŠØÛa@óÜÇ@Ž Üví@ć Øi@@@@@@@ @@áÜÔÛbi@Ž nØfl@ć Øi
   fl Žž Ž Ý  Š fl
  @@ÞbÔmŠjÛa@Ž ×dí@ć Øi@@@@@@@@    č fl    l
                   @@ knØ½a@ÖflìÏ@Ž bnčØÛa
                     ِ
               M WR M
                  åč r k ž ‰ ž Ş
                @ @@Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@
    ž
@ @@æbflnÏ@       žč
         @@ @æbflväÏ@    @@  @@    č
                        @òflè×bÏ
 @ @@@Ò@    @@ @Ò@NNN@    @@  @@  @@@@Ò

     @ @@Ò@@@@Ò@NNN@@@Ò@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ @@Öì@       Ø
         @@ @´ @     @@      Ş
                     @@ @ñ‰bî
 @ @@@@    @@ @@NNN@    @@  @@  @@@@
     @ @@@@@@@NNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                  Éč n kž ‰ž Ş
                @ @@Ž bŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@@@@
  čž fl
@ @ÑÓìß@@    @@    Ž
            @@bÐm@@@@@@@@       
                     @@ @æbnžÏ@ @@
     @ @Ò@@@@@@Ð@NNN@@@@Ò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
            @ @Ò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 @ @„ì@ @@@@@@@xŽ ‚í@
   žfl     Šž fl       @@         Ž
                     @@@@@@@@@@Œžj@@@@@@
       @ @„@@@@@‚@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
           @ @„@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                             @ @


           M WS M
                  Šč    kž ‰ž Ş
               @ @@@Ž ‘bflÈÛa@Ž í †nÛa@@@@@@@@
      fl
   @ @õbß@  @@  @@   @@    ž č
                  @@ @ÑÓ@@@@@@@@@@     @
      fl
   @ @õbß@  @@  @@   @@  @@  ž č
                     @ÑÓ@@@    @@   @
@ @NNNNNNNNNNNNNN@  @@   @@NNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @
@ @NNNNNNNNNNNNNN@  @@   @@NNNNNNNNNNNNNNNN
                              @ @
                              @ @
                              @ @
                              @ @
                              @ @
                              @ @
                              @ @
                              @ @
                              @ @
                              @ @


           M WT M
    
  ‫א‬              
               ‫א‬ ‫א‬
                              @ @
                                  @ @
                                  @ @
                                  @ @

                ž
            @ @ñflŠc
                                  @ @
                                  @ @
                                  @ @
     ž         â            Şfl   †fl
  @ @òfläiač@@@@@åžiač@@@@@Č c@@@@@@@@@lc@@@@@@@@@ñ†u@@@@@@Č u@@@@@@@
                                  @ @
                                  @ @
                                  @ @
    žfl       fl fl
 @ @ñfl…‰ë@@@@@@@@@@@ñflŠv‘@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òÔí†fly@@@@@@@@@

               M WU M
                ž Ž
           @ @ñflŠvy
                                 @ @
                                 @ @
                                 @ @
                                 @ @
                                 @ @
                                 @ @
    àfl
@ @òflÇbŞ ‘@        č
       @@@@@@@@lbflîq@     îč İfl
                @@ @òŞãb i@       fl
                        @@ @ñ…bflë
                                 @ @
                                 @ @
    žg      fl vfl
 @ @ñflŠi@@@@@@@@@@@’…bŞ @       ž č
                @@ @@@bflj–ß@       ífl Ž
                        @@@@@@@@@@bŞŠq
                                 @ @
                                 @ @
 @ @ñeŠčß@       ž   Ï — č          fl
       @@ @@@æbfläc@ñbfl‘Š @@@@@@Č Ôß@ @@@@@@@@@Ážî

                M WV M
                                @ @
                             @ @@@@@@
   Č‹             č           č
  @ @‰ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÝÐ@@@@@@@@@@@@@@@@@lbÔã@@@@@@@@@@
                                @ @
                             @ @@@@@@
                            @ @@@@@@@@@
     Œž fl         fl — č       — č
   @ @Þ äß@@@@@@@@@@@@@@čÌ•@Ğ Ôß@@@@@@@@@čj×@Ğ Ôß@@@@@
                               @ @@@
                                @ @
                                @ @
                                @ @
   ž fl â fl
@ @òfläiač@êčˆçë@L@Ğ c@êčˆç@  @@   @@  @@     l
                         @@čj×@Ž þa@ @@@@
                          fl
                         čÌ•@žåiüa@   @
               M WW M
                 
        @ @‫א‬

                     ë kž ‰ž Ş
                  @ @@@@ÞŞ þa@Ž í †nÛa@@@@@@@@

 @ @lc      †fl
       @ @ñŞ u         Čfl
                  @ @ †u        ž
                         @ @ñflŠc

@ @òÔí†fly     ž
       @ @òfläiač      @ @åžiač      â
                          @ @Č c

     ë
@ @ñfl…bfl     ž Ž
       @ @ñflŠvy        žfl
                @ @ñfl…‰ë        fl fl
                         @ @ñflŠv‘

   ífl Ž
 @ @bŞŠq      àfl
       @ @òflÇbŞ ‘        č
                @ @lbflîq       îč fl
                         @ @òŞãbİi

   fl
@ @Ážî       žg
       @ @ñflŠi        vfl
               @ @ñfl…bŞ         ž č
                         @ @bflj–ß

   č
@ @ÝÐ       č
       @ @ñežŠß        ž
               @ @ñbfl‘ŠÏ        č
                         @ @—Ôß

  @ @     @ @          č
                @ @lbÔã        Č‹
                          @ @ ‰

                         @ @@@@@@@@  @


             M WX M
               r kž ‰ž Ş
           @ @@ïčãbŞÛa@Ž í †nÛa@@
                        @ @@
                        @ @
                        @ @
   †fl
 @ @ñŞ u@  @@   @@  @@  @@  @@ @òÔí†fly
                        @ @
                        @ @
                        @ @
                        @ @
                        @ @
   fl fl
@ @ñflŠv‘@  @@   @@  @@  @@     ž č
                   @@bflj–ß@@@@
                        @ @
                        @ @
                        @ @


      M WY M
            s č r k ž ‰ž Ş
           @@Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@@@
     ë
@ @ñfl…bfl @   @@  @@  @@  @@ @lc@@@
                      @ @
    č
 @ @lbflîq@    @@  @@  @@      ž
                  @@ @òfläiač@@@
                      @ @
  îč İfl
@ @òŞãb i@   @@  @@  @@  @@ @åžiač@@@
                      @ @
  Č č
@ @—Ôß@     @@  @@  @@      vč
                  @@@ñfl…bŞ @@@
                      @ @
    žg
 @ @ñflŠi@   @@  @@  @@      ž
                  @@ @ñbfl‘ŠÏ@@@
                      @ @
    fl
 @ @Ážî@    @@  @@  @@  @@ @ŠíŠč@@@
                      @ @
                      @ @


    M XP M
                             @ @@@@@@@@@
                           kž ‰ž Ş
                     @ @@@ÉiaŠÛa@Ž í †nÛa
                                @ @@   @
             â č fl
           @ @Č c@čêˆç@   @@    @@       fl
                           @@ @lc@aflˆç
                                @ @
                                    @ @
              ž čfl
           @ @òfläia@čêˆç@   @@    @@        fl
                           @@ @åžia@aflˆç
                                @ @
                                    @ @
            †fl č fl
          @ @ñŞ u@čêˆç@    @@    @@    Čfl fl
                           @@ @†u@aflˆç

                      Ž č kž ‰ž Ş
                     @ @ßb¨a@Ž í †nÛa@@@@@

   č
@lbflîq    ž à
     @ôflŠrŞ ×   @òfluýq    @ @bŞŠq
                     ífl Ž      fl
                           @lžìq   @t
 Ž
@æ‡c     flč
      @õaˆy     @ñˆÏbflã
              flč       žč
                   @æbflvã‡bfli      č
                           @Êafl‰‡   @‡
     ž fl
  @ @ é uë         ž
             @ Šèà    @ @ êˆ ç
                     čč fl       fl
                            @aflˆç   @ç


                M XQ M
                     @ @@@@@@
              č  k ž ‰ž Ş
          @ @@@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa
@ @H@â@I@   @@   @@  @@  @@ @H@l@I@     @
  fl
@ @pbflß@   @@   @@  @@  @@    fl
                    @@ pbfli@   @
  ćžfl
@ @Éà@    @@   @@  @@  @@    ć žfl
                    @@ Éj@   @
  ‹
@ @â bflÇ@  @@   @@  @@     ‹
                 @@ @@l bflÇ@    @
   Şfl
 @ @@Šß@   @@   @@  @@  @@    Şfl
                    @@ @Ši@   @
  Ş fl
@ @—ß@    @@   @@  @@  @@    Ş fl
                    @@ —i@    @
  fl fl
 @ @án×@   @@   @@  @@  @@   fl fl
                    @@kn×@    @
              Éč  kž ‰ž Ş
           @ @@@Ž ibŞ Ûa@Ž í †nÛa@@   @

                ć č ć č fl
              @ @Nj×@lbfln×@aflˆç@   @
                ć č fl á  fl
              @ @NÌ•@ć ÜÓ@aflˆç@    @
               fl o Šž č
          @ @Nkflnؽa@óÜÇ@Ž í jØÛa@    @
             fl č ä fl fl  †
          @ @NñˆÏbŞÛa@Ž|nÐí@Ž ‰ğ ½a@   @
       @ @NïŠØÛa@Ùàí@Ž‰ğ†½a@
         Ş č ž  螎           @
                         @ @

       M XR M
                   åč r kž ‰ž Ş
                 @ @@@Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@@@@@

   ífl Ž
 @ @bŞŠq@  @@  @@   @@lbflîq@
                č    @@  @@     fl
                           @@lžìq
   Ž
  @ @q@  @@  @@   @@ @q@
               č     @@  @@      fl
                           @ @ @ q
         Ž
       @ @q@     č
             @@ @q@      fl
                    @@ q@@@@@@@@@@@@@@@@
   ž Ž
@ @ñflŠvy@  @@  @@    õafl č
             @ @ ˆy @    @@  @@ @òÔí†fly
   Ž
 @ @  y@  @@  @@   @ @ @  y@
                č    @@  @@      fl
                           @ @ @ y
        Ž     č
       @ @y@@@@@@@ @y@      fl
                    @y@@@@@@@@@@@@@@@@
                            @ @
                    Éč n kž ‰ž Ş
                   @@Ž bŞÛa@Ž í †nÛa@@
  Šž fl
@ @xŽ ‚í@  @@  @@ @ðŠvflí@      @@  @@     fl
                           @@‰flŒu
  @ @x@   @@  @@ @vNNN@      @@  @@   @@ @u
       @ @x@ @vNNN@ @u
            @ @x
            @ @


            M XS M
     č
@ @@o튞j×@  @@  @@ @@lbn×@
              flč      @@  @@    ÐŽ
                          @@b m@ @@@
@ @p@@@@@@@@@@@@@  @@   @@ n@@@  @@  @@  @@ @m@   @
       @ @p@ @@@@@n@ @ @m
             @ @p
                               @ @
                               @ @
                        kž ‰ž Ş
                  @ @@Šč‘bflÈÛa@Ž í †nÛa@@
                            @ @

       č
    @ @lbfln×@ @@ @@@@@@@ @lbfli
  @ @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN
  @ @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN
  @ @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN
                            @ @             M XT M
                       
 ‫א‬     ‫א‬ ‫א‬
                             @ @
                             @ @
                             @ @


                                @ @
                             @ @
                             @ @
    Ž     î         fl       á Ž
@ @Ñîčšß@@@@@@@‰bŞ@@@@@@ñŠčöb@bfläu@@@@@ñŠčöb@Ž Ü@ @ñŠčöb@@@
                             @ @
                             @ @
                             @ @
   àfl     fl Áč      fl ‹ fl            čž fl
@ @ÞbŞ y@@pafl‹aflìu@ ibfl™@@@@@ŠÐ@Ž aflìu@@@@@@@@@ñŠčöb@ñflŠ×ˆm@@@
                                @ @


                M XU M
                                  @ @
                              @ @@   @
                                  @ @
     Ž č  Ž ñfl č İ
    @ @ÉÜÔm@ Šöb Ûa@   @@   @@    Áč ž fl ñ fl č İ
                      @@ @ jèm@ Šöb Ûa
                                  @ @
                                  @ @
                                  @ @
   Üş †fl ž fl Š fl
 @ @á Ûa@Ž È–í@ć Øi@      Ş    fl —fl  fl č š
                @@ŠÐÛa@fl‹aflìu@Ž zÐí@ÁibŞ Ûa@@@
                                  @ @
                  @ @@  @@  @@  @@   @@   @
                Ü č
              @ @ò Äß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                  @ @
                                  @ @
   čİ     fl îŞ           čİ       Üş
@ @ñflŠöb Ûa@õafl‰ë@ñ‰bŞÛa@@@@@@ @@@@@ @ñflŠöb Ûa@flâbflßc@á Ûa@@@@


               M XV M
                                                         @ @
                    Passport Agency                              @ @
                                              ‫ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬
                    Ministry of Interior                  ‫ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬
                    Entry Card:……………………….               ‫ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‬
                    Family name:……………………..
                    Full name:…………………………
                                                         @ @
                                      .........................: ‫ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‬
                    Nationality: ……………………….        .....................: ‫ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ‬

                                                         @ @
                    Date & place of birth:……………..     ........................... :‫ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ‬
                    Passport No.:     Issue date:   ............... :‫ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻴﻼﺩ‬
                    Dependents:………………………..         ....................... :‫ﺭﻗﻢ ﺍﳉﻮﺍﺯ‬
                    Address:………………………….          .......................... :‫ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﻮﻥ‬
                    Signature:
                                                         @ @
                                         ..........................:‫ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‬      jŽ               •Ž ò č
    @ @ÂbŞ™@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÞìŽ ë@ Óbİi@@@@@@
                  @ @@         @@     @@     @@      @@       @@      @
         fl Ž
        ñfl‰…bflÌß                            •Ž
                                       ÞìŽ ë
F.n    to   ‫ﺍﳌﻘﺼﺪ‬   ‫ﺭﺣﻠﺔ‬    ‫ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ‬    Arrival    F.n    from      ‫ﻣﻦ‬   ‫ﺭﺣﻠﺔ‬      ‫ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ‬

١٣٠  Cairo   ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‬  ١٣٠  ٥   ١٠     ٨  ٥٠    ٣٠٢    Cairo    ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‬   ٣٠٢     ٩   ٥٠


٧٠٠  London    ‫ﻟﻨﺪﻥ‬  ٧٠٠  ٦    -  ١١    ٢٠    ٨٠١    Rome      ‫ﺭﻭﻣﺎ‬   ٨٠١    ١١    ٢٠
                 @ @†îčÇaflì½a@òyìÛ
                       flž

                               @ @

                               @ @                   M XW M
                    @ @

               
           ‫א‬

                      ë kž ‰ž Ş
                   @ @@ÞŞ þa@Ž í †nÛa@@@@@@@@

                                @ @

  @ @        fl
         @ @áÓ‰        fl
                 @ @oÓë        ž ‰
                          @ @òÜy

    fl
 @ @bfläu      ÜŽ
        @ @á         č
                 @ @ñflŠöb        fl
                          @ @‰bİß

  Ş    fl
@ŠÐÛa@‹aflìu  @ @ñflŠ×ˆm
           čž fl       ß
                 @ @Ñ        î
                          @ @‰bŞ

    Ž
 @ @ÉčÜÔm      àfl
        @ @ÞbŞ y         fl
                @ @pafl‹aflìu    @ @Áčibfl™

     
@ @†îčÇaflì½a     ž
        @ @òflyìÛ       •Ž
                 @ @ÞìŽ ë         fl
                         @ @Áčjžèm

  @ @        fl
        @ @õafl‰ë       fl 
                 @ @âbflßc       Ü č
                          @ @ò Äß

  @ @      @ @        jŽ
                 @ @ÂbŞ™       @ @


               M XX M
                       @ @
               r kž ‰ž Ş
           @ @@@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@@@@

                         @ @

                         @ @

  fl ‹flfl
@ @ŠÐ@Ž aìu@    @@   @@  @@    č
                   @ñflŠöb@   @

                         @ @

                         @ @

                         @ @

     Ž
 @ @@ÉčÜÔm@@@@   @@   @@  @@     fl
                   @@‰bİß@ @@@@

                         @ @

             @ @@
      M XY M
                       s č r k ž ‰ž Ş
                    @ @@Z@Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@


 @òîä¦a   @ @áÓ‰      •Ž
              @ÞìŽ ë          fl
                      @pafl‹aflìu     •Ž
                              @ÞìŽ ë@@@


    fl
@ @Ájžèm       Ž
       @ñ‰fl…bflÌß  @ @ŠÐ
                fl        fl
                      @ @òflyìÛ         Ž
                              @ñ‰fl…bflÌß


   čž fl
@ @ñflŠ×ˆm     àfl
       @ @ÞbŞ y    @ñ‰fl…bflÌß
                  Ž        
                       @†îčÇaflì½a      
                              @†îčÇaflì½a


   ‰
@ @ƒí bflm     fl
       @ @‰bİß      fl
             @ @bfläu      @ážüa    @ @ƒí‰bflm


    fl
 @ @áÓ‰    @ážüa   @ @…ýîč½a      îč ž č
                       @òŞä¦a @ @…ýîč½a


   Ž
@ @ÉčÜÔm      fl
       @ @õafl‰ë   @ @âbßc
                fl       Ü č
                      @ @ò Äß      Ü č
                             @ @ò Äß


                                  @ @


               M YP M
                                   @ @
                         Š kž ‰ž Ş
                     @ @@ZÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@
                               @ @
 Š ž fl cfl  fl ÝuŞ  Üfl †fl ž fl ÝuŞ
@ñfl ׈m@ŠÔí@Ž Ž ŠÛa @ó Ç@Ž È–í@Ž Ž ŠÛa      —fl  fl š
                         @Ž zÐí@ÁčibŞ Ûa
     Ş
  @ @ŠÐÛa          Üş
              @ @á Ûa          Ş    fl
                         @ @ŠÐÛa@‹aflìu
 Š ž fl cfl  fl ÝuŞ
@ñfl ׈m@ŠÔí@Ž Ž ŠÛa    †fl ž fl Á č š
             @Ž È–í@ ibŞ Ûa       fl — Š fl
                         @fl‹aflìu@Ž zÐí@ć Øi
     Ş
  @ @ŠÐÛa        Üş    fl
             @ @á Ûa@óÜÇ          Ş
                           @ @ŠÐÛa
    fl  fl ÝŽ Ş    Üfl †fl ž fl ÝuŞ
 @fl‹aflìu@cflŠÔí@Ž uŠÛa @ó Ç@Ž È–í@Ž Ž ŠÛa      —fl  fl k İ
                          @Ž zÐí@Ž îj Ûa
     Ş
  @ @ŠÐÛa          Üş
              @ @á Ûa          Š
                          @ @œí ½a
   fl c Áč š
@fl‹aflìu@ŠÔí@ ibŞ Ûa   Ý ÝŽ Š
              @Ž ×dflí@Ž uŞ Ûa       Áč š
                         @—zÐí@ ibŞ Ûa
     Ş
  @ @ŠÐÛa          ž flfl
              @ @lflŠ’íë          Ş    fl
                         @ @ŠÐÛa@fl‹aflìu
                               @ @
                        Ž č k ž ‰ž Ş
                       @@ßb¨a@Ž í †nÛa@
                               @ @
   čfl
 @ @Ì•@        fl fl
        @@ @ñfl‰…b̽a@@     žŽ     
                 @@@ÕčÜÌí@@@@@@@lžŠË@@@@@ @Î                 M YQ M
                                            @ @
                          č  k ž ‰ž Ş
                      @ @@@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@
  @ @H@Ê@I@             @@     @@      @@      @@    @H@c@I@
     fl
  @ @ÝflàÇ@             @@     @@      @@      @@       
                                          @@@Ýflßc
      žfl
    @ @åÇ@            @@     @@      @@      @@       ž
                                          @ @ @ æc
    fl flfl
  @ @ÝÈ@             @@     @@      @@      @@      fl
                                          @@Þd
   Üfl fl Ž
 @ @á Ènß@             @@     @@      @@      @@     Û fl Ž
                                          @@ádnß
     fl fl
    @ @ÊŠÓ@            @@     @@      @@      @@       fl 
                                          @ @ @ c ŠÓ
     fl
   @ @Êbflu@            @@     @@      @@      @@     fl
                                          @@@õbflu
     č
 @ @ñ‰bflàÇ@             @@     @@      @@      @@       g
                                          @@ñ‰bflß
                                            @ @
                           É  kž ‰ž Ş
                         @ @@@Ž ibŞ Ûa@Ž í †nÛa@
                                            @ @
Passport Agency                      ‫ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‬
                               ‫ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬
                                            @ @
Ministry of Interior
Entry Card:……………………….                 ‫ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‬
Family name:……………………..
                     .........................: ‫ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‬
                                            @ @
Full name:…………………………
Nationality: ……………………….          .....................: ‫ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ‬
Date & place of birth:……………..       ........................... :‫ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ‬
Passport No.:     Issue date:     ............... :‫ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻴﻼﺩ‬
Dependents:………………………..
Address:………………………….
                       ....................... :‫ﺭﻗﻢ ﺍﳉﻮﺍﺯ‬
                      .......................... :‫ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﻮﻥ‬
                                            @ @
Signature:                   ..........................:‫ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‬
                M YR M
                        åč r kž ‰ž Ş
                        @Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@
       ž Ž
    @ @òfl–‰@    @@        ‰
               @@ @@Ýžu @ @@ @@ @@ÝŽ ‰      ufl
        Ž
      @ @‰@   @@        ‰
               @@ @@ @  @ @@ @@ @@ @ ‰       fl
                Ž     ‰
              @ @‰@@@@@@@@@ @@@@@@@@fl‰@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                @ @
                        Éč n kž ‰ž Ş
                      @ @@Ž bŞÛa@Ž í †nÛa@
    @ @†È–í@          ‰†•
            @@ @@ @@ @ @@ @@ @Ö‰ë…
      @ @…@   @@ @@ @@†@@@@ @@ @@ @@ @…        fl
             @ @…@ @@†@@@@@@…@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                @ @…@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
     @ @ŠíŠ@   @@ @@ @ïŠ×@ @@ @@ @@Ýu‰
      @ @‰@   @@ @@ @@Š@@@@ @@ @@ @@ @‰
             @ @‰@@@@@@Š@@@@ @‰@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                @ @‰@@@@@ @@ @@ @@ @
                        Ž č È kž ‰ž Ş
                      @ @@Š‘bČ Ûa@Ž í †nÛa@
@                          č İ á Ž
  @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ñŠčöb Ûa@Ž Ü@@@
@  @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@
@                 Š Ş    fl —fl  fl  č š
  @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ ÐÛa@fl‹aflìu@Ž zÐí@ÁibŞ Ûa@@@
@  @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@

                 M YS M
                        
         ‫א‬‫א‬
          
         
     ‫א‬‫א‬
          @ @
                            @ @
                        @ @
                        @ @
                        @ @
                        @ @
                        @ @

                            @ @
                            @ @
                            @ @
    žŽ
@ @æbfljÈq@@@@@@@@@@ @@@@   @@     žč
                 @@bflàm@@@@@@@@@@


          M YT M
                            @ @
                             @ @
                             @ @

   @ @ÝîčÏ@  @@  @@  @@Ýj‘@   @@  @@     
                         @@ @†flc@@

                             @ @
                             @ @
@ @
      č
   @ @kžö‡@@@@@  @@  @@ @oîčmŠč@   @@  @@  ò fl
                           @@ Ïafl‰‹
                             @ @
                             @ @
                             @ @
                             @ @
      @ @Š¸@  @@     žfl
              @@ @kÜÈq@    @@  @@   lŽ
                           @@@Č …
                             @ @               M YU M
                                @ @
                             @ @
                             @ @
     č
  @ @…žŠÓ@   @@      č
           @@ @æbfl–y@@@@@@@     @@     č
                           @‰bflày
                             @ @
                            @ @@
                             @ @
     
  @ @‰bÏ@   @@  @@  @Ýflàu@
                fl    @@  @@     
                           @@kÜ×
                             @ @
                             @ @
                             @ @
   č
@ @ÁÓ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                             @ @
    @ @@   @@  @@  @ @ ŒË @
               Þafl    @@  @@      fl
                           @@@ñŠÔi
       @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
   Čč
  @ @ÝÃ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


              M YV M
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
   О Ž
@ @‰ì –Ç@@@@      ë         fl fl
         @@ @ëŽ b@ @@@@@@@@@ @òßbÈã@
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
    î
  @ @‰ìŽ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ùíč…@      Ë
                     @@ @laŠ
                          @ @
                          @ @
 @ @Ýí‡@ @@@@@@@@@   @@ ‰by@@@@    @@@—ÐÓ@@@@
                          @ @
    @ @“í‰@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           M YW M
                            @ @

               
        ‫א‬

                     ë kž ‰ž Ş
                 @ @@@Z@ÞŞ þa@Ž í †nÛa@@@@@@@

 @ @…ŠčÓ   @ @ÝîčÏ     @ @Šàflã    @ @†flc

   č    fl
 @æbfl–y @ @Ýflàu           fl
              @ @òÏafl‰‹      
                      @ @ÞaflŒË

     fl
@ @òflßbflÈã     žŽ
       @ @æbfljÈq       Ž    č
               @‰ìО–Ç @ @‰bflày

   
@ @—ÐÓ   @ @Ùíč…        č
               @oîmžŠ      ë
                      @ëŽ b

   žfl
@ @kÜÈq      č
       @ @kžö‡      lŽ
              @ @Č …      @‰bfly

    
 @laflŠË   @bflàčm      fl
              @ @Ýží‡        č
                      @ @Ýžj‘

  Čč
@ @ÝÃ       î
       @ @‰ìŽ       ‰
              @ @“í        fl
                      @ @ñflŠÔi

   č
 @ @ÁÓ       
       @ @kÜ×        
               @ @‰dÏ        flfl
                      @pbflãaflìîy

                            @ @@

             M YX M
                  r kž ‰ž Ş
              @ @ïčãbŞÛa@Ž í †nÛa@@
                       @ @
                       @ @
                       @ @
                       @ @
    č
@ @æbfl–y@   @@   @@   @@  @@     fl
                      @@@Ščàã
                       @ @
                       @ @
                       @ @
                       @ @
                       @ @
@ @bflàčm@  @@   @@   @@  @@    fl
                      @Ýàu
                       @ @
                       @ @
                       @ @
                       @ @


       M YY M
                        sč r kž ‰ž Ş
                        Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@

   fl
@ @Ýflàu         fl
       @pbflãaìflîy    @òflßbflÈã
                    fl      
                      @ @ÞaflŒË        flfl
                              @pbflãaflìîy
  О Ž
 @‰ì –Ç     ‰
        @ bfly @ @—ÐÓ
                         žfl
                        @kÜÈq     О Ž
                               @‰ì –Ç
     fl
@ @òflßbflÈã     ‰
       @ @“ží     @oîčmŠ @ @‰ìŽ
                  žč   î         î
                              @ @‰ìŽ
    č
 @ @…žŠÓ       
        @ @‰dÏ     @ëŽ b @ @Ýžj‘
                 ë      č        ë
                              @ëŽ b
 @ @ÁčÓ       
        @æbjÈŽ q      č
                @žŠ™    @ @Ùíč…        
                               @æbfljÈŽ q
   č
@ @kžö‡       č
       @ @õbfljà     @ @Ýží‡
                   fl     lŽ
                       @ @Č …        č
                              @ @kžö‡
                                @ @
                        É č Š k ž ‰ž Ş
                      @ @@Ž iaŞ Ûa@Ž í †nÛa@

 Ý     ž  ‰ О Ž fl Ž Ž Ü Ž   fl Š č Ş —     †fl
@ îčÐÛa@flÖìÏ@Ž ì –ÈÛa @âìz Ûa@Ý×dí@Ž àäÛa @ ÐÔÛa@¿@Ž þa

@ îčÐÛa@flÖìÏ@Ž ì –ÈÛa @xbŞu†Ûa@ŽÝ×dí@ŽŠàäÛa @ ÐÔÛa@¿@Ž  b§a
 Ý     ž  ‰ О Ž fl fl       fl č Ş —     ‰

  Ý     ž  Áč
 @ îčÐÛa@flÖìÏ@ ÔÛa    fl Ž Ž Ü Ý× fl Š č Ş  — 
              @âìz Ûa@Ž  dí@Ž àäÛa @ ÐÔÛa@¿@ÝîÐÛa

 Ý      ‰ ž Ž  fl lfl ž fl Šč Ş    —    †fl
@ îčÐÛa@âbßc@Ž ìЖÈÛa @õb½a@Ž Š’í@Ž àäÛa @ ÐÔÛa@¿@Ž þa                 M QPP M
                  č kž ‰ž Ş
                @ @@Ž ßb¨a@Ž í †nÛa@@@

@ @@ò Äß@
   Ü č   @@@ŠÐÃ@
              @@ ŠžèÃ@
                     @@@ÝÃ@ @@@@@@Ã
                      Čč
                  č  kž ‰ž Ş
                @ @@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@@

   @ @H@…@I@   @@  @@  @@   @@ @H@p@I
  @ @ëŽ …@ ‰Ž   @@  @@  @@   @@ @ëŽ m ŠŽ
      fl flfl
    @ @Ê…‰@   @@  @@  @@       fl flfl
                     @@ @@@Ém‰
       Şfl
     @ @ †y@   @@  @@  @@      Ş fl
                     @@ @@oy
      flfl fl
    @ @‰†@    @@  @@  @@       fl flfl
                     @@ @@@Šn
   @ @‰č…bfl@   @@  @@  @@   @@ @@Ščmbfl
   @ @ôfl†ß@ fl  @@  @@  @@   @@ @@@óflnß fl
        žfl
     @ @†îi@  @@  @@  @@   @@ @@ ožîi  fl
                        kž ‰ž Ş
                   @ @ÉčibŞ Ûa@Ž í †nÛa@
  Čč ×
@ @ïŠ @   @@  @@  @lbfln×@
                č    @@  @@     
                           @@kÜ×
    ×
  @ @ @   @@  @@  @@ @č×@   @@  @@  @@ @×
             ×
           @ @ @ @č×@ @×@ @@@@@@@@@@@@@@@
    ‫ﹸ‬
 @ @‫ﺓ‬‫@ﺫﺭ‬   @@  @@  @@kžö‡@
                č    @@  @@     fl
                           @@@Ýží‡
              ‫ﹸ‬
              ‫ﺫ‬   ‡
                 č    ‫ﹶ‬
                     ‫ﺫ‬

             M QPQ M
   
@ @ŠÐÃ@  @@   @@  @@@ÝčÃ@    @@  @@     
                         @@ ŠžèÃ
   
 @ @Ã@  @@   @@  @@ @Ã@
              č     @@  @@     
                         @@ @ Ã
            č 
          @ @Ã@ @Ã@ @Ã@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                   åč r kž ‰ n
                 @ @@Ž ßbŞÛa@Ž í ž†ŞÛa@@

                       ‰
                  @ @—ÐÓ@¿@ć  bfly
                      ć ‰
                 @ @—ÐÓ@flâbflßc@ bfly
                     fl â č ‰
                  @ @Ščàã@ bčßc@ć  bfly

                        fl Ýfl fl
                    @ @ÝîčÏë@ć àu
                      flfl æ č
                   @ @Ýflàuë@ć bfl–y
                       č fl Ýfl fl
                   @ @‰bflàyë@ć àu

                   Éč n kž ‰ž Ş
                 @ @@Ž bŞÛa@Ž í †nÛa@@

             jŞ    ğ fl 
         @ @ñfl‰ìşÛa@flâbflßc@Ž ‰†½a
          č  Š    fl ğ fl 
        @ @òİí ¨a@flõafl‰ë@Ž ‰†½a
          č fl    ž fll č
        @ @knؽa@flozm@Ž bflnØÛa
            Č č Ø ž č
         @ @ïŠ Ûa@flÖìÏ@òÜĽa


            M QPR M
                                   @ @
                              
       ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬
                @ @
                @ @
                       Ž ë kž ‰ž Ş
                     @ @ÞŞ þa@Ž í †nÛa@@@
                              @ @
@ @kîj    @ @‰bİß    @ @‰bî     @ @Õj    @kîj
@ @Éj•g      О Ž
        @‰ì –Ç    @bj–ß @ @—ÐÓ         О Ž
                             @‰ì –Ç
   č
 @æbfl–y      i    î İfl
        @æìŽbfl• @ @òğãb i         ž fl    ž fl
                      @paflëaflŠš paflëaflŠš
    fl     Ž
@pafl‹aflìu @ @æbjžÈq     @ @…ýîč½a        fl
                      @ @òÏafl‰‹      fl
                             @pafl‹aflìu
   
@ @kÜ×    @ @ÁčÓ    @ @âbflßc
                          fl
                       @ @õafl‰ë      fl
                             @ @õafl‰ë
                              @ @
                          r
                      @ @ïčãbŞÛa@k퉆nÛa@@

                  ‰
                @ @Î bÏ@   @@  @@   lb č
                             @ @ Ôã
               @ @laŠ @
                  Ë     @@  @@     ‫ﹸ‬
                             @@ @‫ﺓ‬‫ﺫﺭ‬
                   č
                @ @lbÔã@    @@  @@   ‰
                             @@Î bÏ
                    ‫ﹸ‬
                 @ @‫ﺓ‬‫@ﺫﺭ‬   @@     Ë
                          @@ @laŠ

                M QPS M
              jŽ
           @ @ÂbŞ™@    @@  @@  @@Ùíč…

            @ @Ùíč…@   @@  @@    î
                         @@‰ìŽ

              î
            @ @‰ìŽ@   @@     jŽ
                      @@ @ÂbŞ™

              žč
           @ @bflàm@   @@  @@     fl
                         @@@ñflŠÔi

               fl
            @ @ñflŠÔi@  @@      žč
                      @@ @bflàm
                          @ @
                   s r kž ‰ž Ş
                 @ @@Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@

   č      flfl Ş
  @ @òÔí膧a@ïčÏ@ñŠv’Ûa     čfl č   ž  flč
                @ @ñ†öb½a@flÖìÏ@òè×bÐÛa

   č     æ č
  @ @òÔí膧a@ïčÏ@Ž bfl–§a    č fl fl ž č ž  òfl č
               @ @ñ†šä½a@flÖìÏ@ è×bÐÛa

  fl    fl fl 
@ @œíŠ½a@Ž—zÐí@kîčjİÛa      čfl č   ž  flč
                @ @ñ†öb½a@flÖìÏ@òè×bÐÛa

   č       fl Ş
  @ @òÔí膧a@ïčÏ@ñflŠv’Ûa     flfl Ş   fl òfl č
               @@čñŠv’Ûa@óÜÇ@ è×bÐÛa
            M QPT M
                   Ž Š kž ‰ž Ş
                 @ @ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@

           fl
        @ @ŠÐ@   @@   @@  @@     
                         @@ âìŽ q
          č
        @ @´Ø@    @@   @@  @@ @lbîčq
           
        @ @ŠžèÃ@   @@   @@  @@     ‫ﹶ‬
                         @@@‫ﻞ‬‫ﺫﻳ‬
        @ @õbjčÃ@  @@   @@  @@  @@Êa‰č‡
      @ @œíŠflß@     @@   @@  @@    
                         @…ìÔŽ ã
        ž fl
     @ @Ùflzší@     @@   @@     ž fl
                      @@ @ÝŽ †í
        О Ž
     @ @‰ì –Ç@     @@   @@  @@     ž
                         @@ñflŠc
           fl
        @ @ÉİÔí@   @@   @@  @@     fl
                         @@@cflŠÔí
                          @ @
                        @ @@
                  Ž č k ž ‰ž Ş
                @ @ßb¨a@Ž í †nÛa@

  òfl ž ‰
@ @  – Ž @   @@  @@Ýžu @
              ‰    @@  @@    ufl
                         @@ÝŽ ‰
    ž
@ @@æbflnÏ@   @@  @@@ÝîčÏ@   @@  @@  @@ @áÏ
   žŞ 
@ @ôflŠrà×@    @@ @o튞j×@
             č     @@  @@  @@@j×           M QPU M
                       @ @
                č  kž ‰ž Ş
              @ @Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa
                       @ @
                       @ @
                       @ @
                       @ @
                       @ @
                       @ @
                       @ @
                       @ @
                       @ @
      fl
  @ @H@êčˆç@I@   @@  @@  @@      fl
                   @@ @H@aflˆç@I
   ć žfl fl
 @ @åîÇ@êčˆç@   @@  @@  @@   ćž fl fl
                   @@@ŠÈ‘@aflˆç
@ @NNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNN@@@
@ @NNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNN@@@
                          @ @


         M QPV M
                        Éč  kž ‰ž Ş
                      @ @@Ž ibŞ Ûa@Ž í †nÛa
                                  @ @
        Ðş     †            ÝŽ Ş Ý
@ @H@õb½a@–@b nÛa@–@õaëŞ Ûa@I@NNNNNNNNNNNNNNNN@Ž uŠÛa@Ž ×dflí@   @

                       åž lfl ž fl
@ @HåfljÜÛa@–@õü‹bjÛa@–@²¦a@I@NNNNNNNNNNNNNNN@Ž iüa@Ž Š’í@       @

        Ş   Üş          fl ÝŽ Ş fl ž fl
@ @H‹aflì¦a@–@ŠÐÛa@–@á Ûa@I@NNNNNNNNN@óÜÇ@Ž uŠÛa@Ž†È–í@      @

   k İ                    Áč š c fl  fl
@ @H@Ž îj Ûa@–@fl‹aflì¦a@–@…ýî½aI@NNNNNNNNNNNNN@ ibŞ Ûa@ŠÔí@    @

                                  @ @
                       åč r kž ‰ž Ş
                     @ @@Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@
                              @ @@
                      †fl    
                  @ @¿@–@Ž þa@–@—ÐÔÛa
                    fl   fl     
                 @ @òflyìÛ@–@êčˆç@–@†îčÇaflì½a
                   fl         ‰
                 @ @âbflßc@–@ÝîčÐÛa@–@ b§a
                Ž   Áč        
              @ @—zÐí@–@ ibflšÛa@–@fl‹aflì¦a                M QPW M
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
 M QPX M
  ‫@ @‬
  ‫@ @‬
 ‫َ ْ َ ُ ﱠ َ‬
‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬
 ‫ِ‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬
         ‫@ @‬   ‫‪M QPY M‬‬
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @


M QQP M
                           @ @

                  
 EF     ‫א‬ ‫א‬
                           @ @
                           @ @
            @ @@
                           @ @
                           @ @
             fl ož fl fl
         @ @ŠØi@Ž îi@aflˆç@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                           @ @
                      fl   ž fl á fl
                    @ @Nòqýq@čoîjÛa@Ž Ó‰@
                           @ @
               â     č ž ‰    ož fl
             @ @N aŠ§a@č†v½a@Ê bfl‘@¿@Ž îjÛa@

                               @ @
                         ć ož fl
                       @ @Nj×@Ž îjÛa@
                               @ @


             M QQQ M
                 @ @
     fl č ò     žfl
  @ @NòÈaflë@ Ôí†fly@čoîjÛa@flâbßc@
                 @ @
                 @ @
   ć čfl ß ‰    fl fl
 @ @NÉÐmŠŽ @ć ìŽ @čòÔí膧a@Þìflyë@
                 @ @
                 @ @
    č č ž  č k  fl ož fl
  @ @N†v½a@flåß@ć íŠÓ@ŠØi@Ž îi
                 @ @
                 @ @
         Ö  åfl †
       @ @N ìş Ûa@ Ç@ć îÈiflë
                 @ @
                 @ @
                 @ @
                 @ @
                 @ @


M QQR M
                         p č
                   @ @Z@ñfl†í膦a@Ž bflàÜØÛa@@
   @kíŠÓ @ @òÈi‰c      @òÈm @ @oîi
         žfl
   @æbäqa @ @òflÈj       fl 
                @âbflßc    @âaŠ§a
   @ò¼     @ñŠ’Ç    @ʉb‘       fl
                       @Þžìy
   @òîãb    @†v½a   @‰ì @ @†îÈi
   @ŠÐ•     @ÉÐmŠß @ @åÇ        @òqýq
   @ @        č
          @òflÈaflë  @†čyaë @ @òn

            @ @H@c@I@
@ @Þì•ë@   @@   @@ @ñ…bë@     @@  @@   @@éuë
    Ž
  @ @ë@   @@   @@ @@ @  @
               ë     @@  @@      fl
                            @@ @ ë
             Ž ë fl
            @ @ë@ @ @ @ë@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
            @ @H@l@I@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  ć ‰
 @ @“í @   @@       žč
           @@ @ÂflŠ’ß@     @@  @@ @ñflŠv‘
          @ @”@@@@’@@@@‘@     @@   @@  @
             @ @”@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
             @ @


             M QQS M
                      
             ‫א‬
                 @ @
                         Ž ë kž ‰ž Ş
                       @ @@@ÞŞ þa@Ž í †nÛa@@@@@@@@
                                   @ @
  žfl
 @ @åÇ       ‰
        @ @Ê bfl‘    @ @†îčÈi
                    fl        fl
                         @ @ožîi     ‰
                               @ @Ê bfl‘
   flž Ž
@ @ÉčÐmŠß    @ @j×     @ @Þžìy
                   fl      Č č flž
                        @ @†Èna      flž Ž
                               @ @ÉčÐmŠß
    fl
@ @ðŠžví       
        @ @‰ìŽ      @†čvž½a @ @čÜví
                        ž fl         
                                @†čvž½a
  ™fl fl fl
@ @dŞ ìní      žfl
        @ @ïčØjí    @ @âaŠ§a   @ @òflqýflq  @ @âaŠ§a
   Š
@ @kí Ó       žfl
        @ @É×Ší    @ @ÝŽ †í
                  ž fl      Šž fl
                        @ @xŽ ‚í       Š
                               @ @kí Ó
                                @ @
                          r kž ‰ n
                       @ @ïãbŞÛa@Ž í ž†ŞÛa@@

  čč ž 
 @ @†v½a@ʉbfl‘           ò
              @ @òÈaë@ Ôí†fly       ć ož fl
                            @ @j×@Ž îjÛa
  Ö ş Ê
 @ @ ìÛa@Ž ‰bfl‘          ò
              @ @òÈaë@ Ôí†fly       ć — 
                           @ @j×@Ž ÐÔÛa
  čč ž 
 @ @†v½a@ŽÊ‰b‘         fl Ö 
              @ @òÈčaë@ć ìŽ        ć †č ž 
                           @ @j×@Ž v½a
   ‰ İ ʉ
 @ @ b ½a@Ž  bfl‘           Č fl fl
              @ @òÈčaflë@òİzß        ć
                            @ @j×@oîjÛa
  č Č fl  ʉ
 @ @òİz½a@Ž  bfl‘        fl č fl ž Ž
              @ @òÈaflë@ñŠvy          ‰ 
                            @ @j×@Ž ìş Ûa                  M QQT M
           sč r kž ‰ž Ş
        @ @@@Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@

                 @ @Z@ïÜí@bß@……‰
                       žğfl
  â  č ž ‰        ož fl
@ @N aflŠ§a@č†v½a@Ê bfl‘@ïčÏ@Ž îjÛa MQ
            čfl    á 
            NòjîčÔ§a@¿@Ž ÜÔÛa MR
          čfl     k 
         Nñ…bîčÈÛa@¿@Ž îčjİÛa MS
          ‰     Áč š
         N bİ½a@¿@ ibŞ Ûa MT
          č flfl     č
          Nòjnؽa@¿@ŽlbflnØÛa MU
         čfl İ    Ñ ½
        NñŠöb Ûa@¿@Ž îš a MV
                     @ @
             Ž Š kž ‰ž Ş
            @ @ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@

                 @ @Z@ïÜí@bß@……‰
                       žğfl
 @ @H@Â@I@    @@   @@  @@  @H@p@I
 @ @kÜÓ@    @@   @@  @@  @@@kÜ× 
     ž
   @ @ÝÓ@    @@   @@  @@     ž
                   @@ @Ý×
     
 @ @ÝîčÜÔÛa@   @@   @@  @@     
                   @ÝîčÜØÛa
    fl 
  @ @áÔÛ@    @@   @@  @@    fl
                   @@ @áØÛ
   fl flž 
 @ @ÖŠ‘c@     @@   @@  @@    flž 
                   @@ÚŠ‘c
    fl flfl
  @ @ÖŠi@    @@   @@  @@     flfl
                   @@ @ÚŠi
  @ @ÝŞÓ@ j   @@   @@  @@  @@ @ÝŞ×j
    fl fl
  @ @†Ó‰@    @@   @@  @@    flfl
                   @@ @†×‰


    M QQU M
                   Ž č kž ‰ž Ş
                @ @@@ßb¨a@Ž í †nÛa@@


                           @ @
    žfl
 @ @òflà@ @@U@   @@  @@  @@  @@ŠÐč•@ @P@ @P


    nč
  @ @òŞ@ @V@    @@  @@  @@  @†čyaflë@ @Q@   @


    žfl
 @ @òflÈj@ @W@   @@  @@      ž
                 @@ @æbfläqa@ @R@    @


   č fl
@ @òflîãbflàq@ @X@  @@  @@  @@ @òflqýflq@ @S@   @


    žč
 @ @òflÈm@ @Y@   @@  @@  @@    flž 
                   @@òflÈi‰c@ @T@   @


     flfl
  @ @ñflŠ’Ç@QP@   @@  @@  @@  @@  @@  @@   @


                              @ @


             M QQV M
                      č Ş kž ‰ž Ş
                    @ @@Ž …bÛa@Ž í †nÛa@

                             č
                      @ @Z@ïÜí@bß@žÝà×c

                              @ @

        žfl †            č k Š á 
 NNNNNNNNNNNNNNåÇ@ć îÈië@NNNNNNNNNNNNNNN@žåß@ć í Ó@Ž ÜÔÛa MQ

                               @ @

       ž fl ñfl fl fl          č  fl Š fl  ž č
@ @NNNNNNNNNNNåÇ@ †îčÈië@NNNNNNNNNNNNNNN@žåß@òjí Ó@ñŠİ½a@MR

                               @ @

          fl † fl           čk ´ 
@ @NNNNNNNNNNNNN@žåÇ@ć îÈflië@NNNNNNNNNNNNN@žåß@ć íŠÓ@Ž Øğ Ûa@MS

                               @ @

          fl † fl            č k Õflİ
@ @NNNNNNNNNNNNN@žåÇ@ć îÈflië@NNNNNNNNNNNNNNN@žåß@ć íŠÓ@Ž j Ûa@MT

                               @ @


                M QQW M
                              @ @

                              @ @

     ž fl ñfl fl      č òflž ñfl îŞ
 @ @N…………åÇ@ †îÈflië@NN………@žåß@ jíŠÓ@ ‰bŞÛa@MU

                               @ @

     žfl † fl       č kž ož fl
@ @N……………åÇ@ć îÈflië@NN………@žåß@ć íŠÓ@Ž îjÛa@MV

                    Ž  kž ‰ž Ş
                   @ @ÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@@@@@@@

                      @ @Z@ïčÜí@bflß@žÝà×c@@@
                          fl    č
         fl   fl  ‰     č 
    @ @òÔíč†y@–@Þžìy@–@Ê bfl‘@–@č†vž½a@–@òflqýflq
       â    č           o
     @ @N aŠ§a@č†vž½a@NNNNNNNNNNNN@¿@Ž îjÛa MQ
           fl č       č žfl    
           NòÈaflë@NNNNNNNNNNNoîjÛa@flâbflßc MR
                 č k  fl ož fl
        NNNNNNNNNNNNNNN@žåß@ć íŠÓ@ŠØi@Ž îi MS
        ć č fl ž Ž ‰  
        NÉÐmŠß@ć ìŽ @čòÔí†§a@NNNNNNNNNNNNNNN MT
                    č ž fl á fl
          @ @N@NNNNNNNNNNNNNNNoîjÛa@Ž Ó‰ MU


              M QQX M
                åč r kž ‰ž Ş
              @ @@Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@

                        @ @Z@cŠÓač
                            fl

                        @ @

     fl
  @ @ožîjÛa@   @@  @@   @@     fl
                   @@ ožîi


    
 @ @—ÐÔÛa@    @@  @@       
                @@ @—ÐÓ


     fl
@ @òÔí†flzÛa@  @@  @@   @@ @òÔí†fly


  čč 
 @ @†vž½a@    @@  @@        fl
                @@ @†čvžß


     
  @ @lbfljÛa@   @@  @@   @@  @@ lbfli


                           @ @
                           @ @


         M QQY M
                  É č n k ž ‰ž Ş
               @ @@@Ž bŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@@@@


   fl
@ @Éžàu@  @@   @@  @@     Ž
               @@ @…flŠÐß@@@@@@@@@@@@@@@   @


           ‰
        @ @Þbu @   @@  @@  @@   Ž
                        @@Ýufl‰@   @


            
        @ @âýÓc@   @@  @@  @@     
                        @@@áÜÓ@  @


            
        @ @Öbfljc@  @@  @@  @@     
                        @@ Õflj@ @


          fl
      @ @|îibfl–ß@    @@  @@      ž č
                     @@ @bflj–ß@    @


           n
         @ @kŽ×@   @@  @@  @@     č
                        @lbfln×@   @
            M QRP M
                     @ @

     fl
@ @|îčbflàm@  @@  @@      žč
             @@ @bflàm@    @    č
 @ @Þbflàu@   @@  @@  @@    fl
               @Ýflàu@    @     fl
@ @čÏbfl–Ç@  @@  @@     О Ž
             @@ @‰ì –Ç@    @    îŽ
 @ @pìŽi@   @@  @@  @@     fl
               @@ ožîi@   @ @ @lýč×@   @@  @@  @@    
               @@kÜ×@   @                     @ @

    M QRQ M
              Žč   kž ‰ž Ş
           @ @@@Š‘bflÈÛa@Ž í †nÛa@@@@@@@@
                        @ @
                 @ @Z@žÝà×cë@cflŠÓač
                     č 
                      č
                  @ @Z@Þbflrß@   @
                  @ @@   @@   @
        @ @†čyaflë @ @Q
            ž
        @ @æbfläqa @ @R
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @S
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @T
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @U
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @V
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @W
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @X
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @Y
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @QP
                         @ @
                         @ @

        M QRR M
                   fl fl č kž ‰ž Ş
                @ @@@flŠ’Ç@flð…b§a@Ž í †nÛa@
                             @ @
 @ @x     @ @„     @ @c     @ @l      @ @â

    fl
 @ @‰flŒu      Ž
       @ @Œžj   @ @lc        fl
                     @ @ožîi     İfl fl
                             @ò zß
 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN
 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN


                     fl   r k ž ‰ž Ş
                  @ @@Šfl’Ç@flïãbŞÛa@Ž í †nÛa@

                      @ @Z@pbflàÜ×@žæì×
                          č ğ 
              ‫ﺫ‬     ‫ﹸ‬
             ‫ﻣﺜﺎﻝ : ﻥ ﹸﺃ ﺫ ----< ﹸﺃ ﹸﻥ‬
      ž
@ @‰@fl•@‫@@ﺩ‬È@fl‘@‰@@@@Þ@@@@ @@@žx@@@@@@c@Ò@žã@ @c@fl‰@
               ‰           
@ @NNNNNNNN@ @NNNNNNN@  @NNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNN@ @NNNNNN


              M QRS M
                 flfl fl  r kž ‰ž Ş
                @ @Š’Ç@flsÛbŞÛa@Ž í †nÛa

                        @ @Z@žkn×a
                           Ž
   ć        žfl fl
 @ @N‰ìŽ @čòÔí†§a@flÞìyë@       ò fl ž fl      
                 @@ @L Ôíč†y@čoîjÛa@flâbflßc

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN            M QRT M
                  
 EF    ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬
                           @ @
            @ @
                     fl ož fl ž 
                 @ @_@ŽŠØi@bflí@Ž îjÛa@flåíc
            â  č ž ‰       ož fl
          @ @N aflŠ§a@č†v½a@Ê bfl‘@¿@Ž îjÛa
                           @ @

                           @ @
                     žfl ‰     
                  @ @_@čoîjÛa@Ž b¯g@žá×
           Šž Ş     ‰ Ñ č ž ‰ g
         @ @N è’Ûa@¿@Þbí @Ž Ûc@oîjÛa@Ž b¯
                           @ @
                           @ @
                  ž    flž   
               @ @_@floîjÛa@¿@ñŠvŽy@žá×
              đ vy t  ož
            @ @NpaŠŽ Ž @Ž ýfl q@č îjÛa@¿
                           @ @


            M QRU M
                         âž Ş ñ fl ž y
                       @ @L ìäÛa@ ŠvŽ
                       â İ ž Žfl
                     @ @L bÈ Ûa@ñflŠvyë
                       č fl  ž Ž fl
                     @ @Nknؽa@ñflŠvyë
                              @ @
      čž Ž  č žfl   fl
@ @_@ÞbfljÔna@æbØß@oîjÛa@¿@žÝç
    čž æ fl č ž fl      flfl
@ @NÞbfljÔna@Ž bØß@oîjÛa@¿@LžáÈã
                              @ @
                        č žfl     fl
                 @ @_@òÔí†fly@oîjÛa@flâbflßc@žÝç
                      č žfl     flfl
                @ @NòÔí†fly@oîjÛa@flâbflßc@L@žáÈã
                              @ @
    č  č k ož fl Ýfl
@ @_@č†vž½a@flåß@ć íŠÓ@Ž îjÛa@ ç
  čč  č k       žfl fl fl
@ @N†vž½a@flåß@ć íŠÓ@ŽoîjÛa@LžáÈã
                              @ @
                Ö  č k ož fl Ýfl
              @ @_@ ìş Ûa@flåß@ć íŠÓ@Ž îjÛa@ ç
                 Ö  åfl † Ž ž fl
               @ @N ìş Ûa@ Ç@ć îÈfli@oîjÛa@L@ü
                              @ @


                M QRV M
                        † ¦ p č
                     @ @Z@ñfl í† a@Ž bflàÜØÛa
      ‰
   @ @Þbflí @     
          @@ ÑÛc@   @@‰b¯@
                    g      ž
                        @@ @á×@    fl ž
                              @@@åíc
      čž    
 @ @ÞbfljÔnač@ @âbflÈİÛa@       fl
                 @æbØß@      Ş    Ş
                        @@âžìäÛa@ @Šžè’Ûa
    fl ž
   @ @oãc@       
          @@ @bflãc@   @@@Ýç@
                  žfl     @@ @ü@     ž flfl
                              @@@áÈã
                  flč
                @ @ïç@       flç
                        @@ @ ìŽ @   č ž
                              @@@oãc
                                @ @
                @ @H@c@I@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
         z
      @ @âìŽ Û@   @@   @@æbčÛ@   @@  @@     
                              @@@åfljÛ
         Ž
        @ @Þ@   @@   @@ @  @
                   Þ    @@  @@     fl
                              @@ @ Þ
               Ž Þ fl
              @ @Þ@ @ @ @Þ@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                   @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
              @ @H@l@I@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
   ‰
@ @Þbí @   @@  @@Ýfl–i@
            fl    @@      
                     @@kÜÓ@   @@     
                              @@@åfljÛ
 @ @Þ@    @@  @@ÞNNN@    @@   @@ @Ü@  @@  @@ @Û
            @ @Þ@@@@@Ý@@@@@@Û@     @@  @@   @
                @ @Þ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


                M QRW M
                    @ @
                     
               ‫א‬

                            ÞŞ  kž ‰ž Ş
                          @ @@Ž ëþa@Ž í †nÛa@
                                      @ @
    ž
  @ @á×         İ
          @ @âbÈ Ûa    @ @ÑÛc
                              
                           @ @åflíc        İ
                                   @ @âbÈ Ûa
    žfl
  @ @ Ýç         Ş
           @ @Šžè’Ûa    @ @áflÈã
                      fl        fl
                          @ @æbØß         fl
                                    @ @æbØß
     čž
@ @ÞbfljÔnüa        č
           @ @bfljÛ     @ @ü         č
                          @ @lbÔã         čž
                                  @ @ÞbfljÔnüa
      č
 @ @ñfl…bflîÇ        žč
            @bflàm    @ @âžìäÛa
                      Ş        ‰
                          @ @Þbflí         Ş
                                    @ @âžìäÛa
     fl
  @ @òfljÓ‰         g
           @ @‰b¯     @ò zß
                     İfl fl        č
                           @o튞j×         g
                                    @ @‰b¯
    flž
 @ @òflÈi‰c        žfl
          @ @òflà     @ @òn
                     Şč     @ @†čyaë         flž
                                    @ @òflÈi‰c
                                  @ @
                             r kž ‰ž Ş
                          @ @@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@
     čž   fl žfl     fl    žfl    flž Ž 
@_ÞbfljÔna@ŽæbØß@čoîjÛa@¿@žÝç @ @_čoîjÛa@¿@ñŠvy@žá×        Š fl o ž fl ž 
                                 @ @_Ž Øi@bflí@Ž îjÛa@flåíc
     čž   fl žfl    Ýfl
@_ÞbfljÔna@ŽæbØß@čoîjÛa@¿@ ç         flfl fl ž 
                 @_òÔí†§a@¿@ñŠv‘@á×       Š fl Ö  ž 
                                @ @_Ž Øi@bflí@Ž ìş Ûa@flåíc
  âfl  č k o ž fl Ýfl         žfl    flž Ž 
 @_ Š§a@flåß@ć íŠÓ@Ž îjÛa@ ç @ @_čoîjÛa@¿@ñŠvy@žá×        Š fl á   ž 
                                 @ @_Ž Øi@bflí@Ž ÜÔÛa@flåíc
  ž fl fl † Ö  Ýfl          fl      Š ž 
@_čoîjÛa@žåÇ@ć îÈi@Ž ìş Ûa@ ç @ @_čòjîÔ§a@¿@òflaŞ ×@á×      Š fl č ž  ž 
                                @ @_Ž Øi@bflí@Ž†v½a@flåíc
   č žfl fl        Ýfl
 @ @_oîjÛa@âbflßc@òÔí†§a@ ç    flž      ëž
                 @_čñŠv§a@¿@ñfl…bfl @á×       Š fl o ž fl ž 
                                 @ @_Ž Øi@bflí@Ž îjÛa@flåíc                   M QRX M
                         @ @@
                Ž r k ž ‰ž Ş
              @ @sÛbŞÛa@Ž í †nÛa
                      @ @
@ @H@„@I@   @@   @@ @H@@I

@ @Ýčßbfl@   @@     žč
            @@ @Ýßbfly

@ @Ščbfl@   @@   @@ @Ščybfl

    
@ @Ýîčܨa@   @@       
            @@ @Ýîčܧa

   
@ @čШa@   @@       
            @@ @čЧa

  fl
 @ @„bfl‘@   @@   @@    fl
               @@bfl‘

@ @ƒibfl@   @@   @@ @|ibfl

  fl
 @ @æbfl@   @@   @@    fl
               @@æbfly

                         @ @

       M QRY M
                   Ž č Š kž ‰ž Ş
                  @ @ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@
                            @ @
                            @ @
                            @ @
    čfl 
 @ @ò¯†@bflãc@      
          @@ @bflãc@   @@    ć fl 
                    @@ @ŠØi@bflãc@     
                             @bflãc@@@@
        
     @ @bflãc@  @@ @@     @@       fl
                    @@ @@ @bãc@    @@ @
        
     @ @bflãc@  @@ @@     @@       
                    @@ @@ @bflãc@   @@ @
                               @ @
                               @ @
   č fl č ž
@ @ò¯†@@oãc@   @@ @@ @@@@@@      ć  fl ž
                    @@ @ŠØi@floãc@ @@ @@@@@
      č ž
    @ @oãc@    č ž
          @@@oãc@ @@         fl ž fl ž
                    @@ @@@oãc@ @oãc@@@@
      č ž
    @ @oãc@   @@ @@ @@          fl ž
                    @@ @@@oãc@ @@ @
                             @ @
                               @ @
   čfl č
@ @ò¯†@flïç@ @@@ @@       @@    ć fl Ž
                    @@ @ŠØi@flìç@ @@ @@@@@
     flč   flč
    @ @ïç@ @@@ïç@       @@      flç flç
                    @@ @@ @ìŽ @ @ìŽ @@@@@
     flč
    @ @ïç@ @@ @@        @@      flç
                    @@ @@ @ ìŽ @ @@ @
                            @ @


            M QSP M
                         č kž ‰ž Ş
                       @ @@Ž ßb¨a@Ž í †nÛa@@@@@@@
                                   @ @
       @ @ü           @         ž flfl
                           @ @áÈã
   @ @_@ć ‰†ß@oãc@Ýç@MQ @ @_oîjÛa@åß@kíŠÓ@†vž½a@ ç@MQ
      ğ fl Ž fl ž fl    č žfl fl č ć  Ž  Ýfl
         @ @kîj@bflãc@Lü
          ć           @NoîjÛa@åß@ć íŠÓ@†vž½a@LžáÈãfl@@@@
                      č žfl   k Ž  fl

      Á    ž fl
    @ @_@ ib™@floãc@žÝç@MR @             k    ž
                           @ @_ć îj@floãc@ÝçMR
             
 @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbflãc@Lü@@@@@@                  flfl
                     @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbflãc@LžáÈã@@@@
      ß Ý ufl ž  ž fl
  @ @_‰ëŠŽ @Ž Ž ‰@floãc@Ýç@MS @ @_čñ…bflîÈÛa@flåß@ć íŠÓ@ŽoîjÛa@ ç@MS
                   fl č čk        ž fl Ýfl
                           ož fl fl fl
 @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbflãc@Lü@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@Ž îjÛa@LžáÈã@@@@@
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@MT @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@MT
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@    @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@MU @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@MU
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@    @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMV@ @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMV@
 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@     NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@

                                      @ @

                 M QSQ M
       č  kž ‰ž Ş
    @ @@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@
               @ @
          Žž Ž 
 @ @_@ÕfljİÛa@¿@òÛbÔmŠi@žá×@MQ
    đ  fl ž t Õfl 
  @ @NpübÔmŠŽi@Ž ýq@ jİÛa@¿
                  @ @
    č žfl   flž Ž 
  @ @_@oîjÛa@¿@ñŠvy@žá×@MR
  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
               @ @
           fl 
 @ @_@čòÔí膧a@¿@ñŠflv‘@žá×@MS
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
               @ @
    ñfl ž §  fl    
 @ @_@č Šv a@¿@òuýq@žá×@MT
  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
               @ @
    fl   fl  fl Š 
@ @_@čknؽa@óÜÇ@òaŞ ×@žá×@MU
  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M QSR M
               Ž č  kž ‰ž Ş
             @ @@ÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa@@
                       @ @
           @ @ZòîčÛbflnÛa@òÜ÷žþa@åÇ@kuc
                       ž č
                fl ož fl ž 
           @ @_@ŠØi@Ž îi@flåíc@MQ
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
              žfl ‰ g 
          @ @@_@čoîjÛa@Ž b¯@žá×@MR
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
            žfl   flž Ž 
        @ @_@čoîjÛa@¿@ñŠvy@žá×@MS
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
       fl  fl ñfl ž Ž ž fl
   @ @_@čknØàÜÛ@ Švy@čoîjÛa@¿@Ýflç@MT
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
          åfl † ož fl Ýfl
    @ @_@Öìş Ûa@ Ç@ć îÈi@Ž îjÛa@ ç@MU
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        č ž   †    ž fl Ýfl
    @ @_@č†v½a@åÇ@ć îÈi@ŽoîjÛa@ ç@MV
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
                       @ @
                       @ @


        M QSS M
                         åč r kž ‰ž Ş
                       @ @Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@
                                @ @
                        @ @Z@òjbä½a@òàÜØÛa@a
                                 @ @
     fl fl fl ž fl č ž Ž
  @ @H|nÐíM@ðŠví@MÕÜÌíI@        ‰’         Š fl
                  @@ @NÊ bŞ Ûa@¿@NNNNNNNNN@ć Øi


      ž fl  fl fl  fl
   @ @Hï’àíMÝ×dí@McŠÔíI@     @@      flč       Š fl
                      @@NlbnØÛa@NNNNNNNNN@ć Øi


    ž fl Üfl Ž   ž fl
 @ @H†flÈ–íMá í@MÙflzšíI@      @@     Üş       ŽŽŠ
                      @Ná Ûa@NNNNNNNNN@ÝuŞ Ûa


    ž fl  žfl   fl    Ş    fl         š
@ @HčÜvíMlflŠ’í@M—flzÐíI@ @NŠÐÛa@fl‹aflìu@NNNNNNNNN@@ÁčibŞ Ûa


    fl čž Ž    fl    ½ fl g             Š  ufl
@ @HÑčÔíMÕÜÌí@–@âbfläíI@@N‰ëŠ a@čñ‰bfl‘@flâbflßc@NNNNNNNNN@‰ëŽ ½a@ÝŽ ‰


    Ý  ž fl Œž fl   ž fl —      
  @ @HŽ Ž †í@MÞ äí@MčÜvíI@@N ÐÔÛa@flâbflßc@NNNNNNNNNN@Ž  b§a
                            ‰


                                 @ @
                                 @ @

                 M QST M
                 Éč n kž ‰ž Ş
               @ @Ž bŞÛa@Ž í †nÛa@@
                        @ @
                    @ @Z@ýàu@žæì×
                        flŽ ğ
       č ž fl Ž  Ž flg       ‰
     @ @NoîjÛa@–@ÑÛc@–@‰bflví@–@Þbflí MQ
@ @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    â       Š fl  Üfl Ž č ž 
  @ @N aflŠ§a@–@¿@–@ć Øi@–@ï –í@–@č†v½a@MR
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
      Š fl âž Ş      č fl ž Ž Ž flfl
    @ @N@ć Øi@–@ ìäÛa@–@¿@–@ñŠvy@–@âbäí@MS
@ @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
      ćž fl   fl fl fl fl č č 
    @ @N…‰ë@M@¿@–@ë@MñŠv‘@–@òÔ톧a@MT
@ @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
       č žfl Ž  fl
     @ @NoîjÛa@–@æbØß@–@¿@–@ÞbjÔnač@MU
                  fl čž
@ @@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
   Ž žfl     č ž  ‰ fl âfl
 @ @NoîjÛa@M@¿@–@č†v½a@–@Ê b‘@–@ aŠ§a@MV
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
                        @ @


          M QSU M
                       Žč   kž ‰ž Ş
                      @ @Š‘bflÈÛa@Ž í †nÛa@@
                               @ @
                žč
              @ @Š@    @@ @@ @@ @@Šflàyc  ž 
                flž
             @ @†čÈnač@   @@  @@      ž 
                           @@ @Šflšc
               ž č
              @ @ÑÓ@     @@  @@      ž 
                           @@ @@ŠЕc
        čč ž   k
      @ @†v½a@åß@ć íŠÓ@      @@  @@      fl ož fl
                           @@ @ŠØi@Ž îi
            č     fl
         @ @òflÈaflë@òÔíč†y@   @@  @@    č žfl
                           @@ @oîjÛa@¿
            t
      @ @@@@đpaŠvy@Ž ýflq@      @@  @@   č žfl
                           @@oîjÛa@flâbflßc
                               @ @
                  fl fl fl fl č kž ‰ž Ş
                @ @@Š’Ç@ð…b§a@Ž í †nÛa@
                             @ @
             
         @ @@kÜÓ@@←@@žÞ@Ó@i@Z@Þbrß@@@@@Z@đpbflàÜ×@æğ ×
                             č  ì
         g
@ @ži@@@ñ@@@fl‰@@@@    fl
            @@ @ë@ @žu@ @é@          
                        @@ @ë@ @Ö@ @Ž
@ @NNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNN
            @ @ñ@@@flë@@@ž‰@@@fl…@     y
                        @@ñ@@@Ž @@@fl‰@@@žu
            @ @NNNNNNNNNNNNN@    @@@NNNNNNNNNNNNNNN
                               @ @


                M QSV M
             fl fl fl fl r kž ‰ž Ş
           @ @@Š’Ç@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@
                      @ @

@ @ş     @ @ğ        @ @Ş
   ífl ş
 @ @bŞŠrÛa    Üfl Ž
       @ @á í          Š
                  @ @òaŞ ×

   †ž ş
@ @ÖëŽ ä–Ûa     Ž
       @ @|ğ jflí         ‰fl
                  @ @òfluaŞ …

   ž ş
@ @òfl–ŠÛa    j Ž
       @ @ŠğØí          àfl
                 @ @òflÇbŞ 

   Ðş
 @ @b nÛa    
       @ @ïÜ–í          àfl
                 @ @òflÇbŞ ‘

   ìş
 @ @ÖŽ Ûa    Øč
       @ @´            fl
                  @ @òfluýq

   Ôş
 @ @…ì äÛa    ˆ
       @ @köğ Ûa         îfl
                  @ @ñ‰bŞ

                      @ @
                      @ @
                      @ @

         M QSW M
           fl  r kž ‰ž Ş
       @ @@Šfl’Ç@sÛbŞÛa@Ž í †nÛa@
                   @ @
        @ @Z@òîÛbnÛa@òÜ÷þa@åÇ@kuc
             fl       č
         ïč ž  Ý ž    fl
       @ @_@Ğ Š×@ –ÐÛa@¿@žÝç
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
          òfl Š fl       fl
       @ @_@ aŞ ×@čòjîčÔ§a@¿@žÝç
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
         ‰fl Ž Ýž     fl
       @ @_@ć ğ †ß@ –ÐÛa@¿@žÝç
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
         † žfl        fl
       @ @_@ć čvß@č†èÈ½a@¿@žÝç
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
       p flž fl      fl
     @ @_@ć a늚@Öìş Ûa@¿@žÝç
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
         fl fl fl      fl
       @ @_@ñŠv‘@čòÔí†§a@¿@žÝç
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


      M QSX M
                    @ @

        ïč ž × fl   â  fl
     @ @_@Ğ Š @čñ‰ìş jş Ûa@fl bflßc@žÝç
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
         ò    žfl    
       @ @_@ Ôí†fly@čoîjÛa@flâbflßc@Ýç
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        ‰          fl
     @ @_@ć  bfly@—ÐÔÛa@flâbflßc@žÝç
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
           îfl ž fl      fl
       @ @_@ñ‰bŞ@čoîjÛa@flâbflßc@žÝç
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
         fl vfl ž       fl
      @ @_@ñ…bŞ @ñflŠv§a@flâbflßc@žÝç
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
         fl fl fl ‰      fl
       @ @_@ñŠv‘@ ìş Ûa@flâbflßc@žÝç
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
                        @ @

      M QSY M
              fl fl fl fl č Š kž ‰ž Ş
            @ @@Š’Ç@ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@
                           @ @
    fl
@ @H@ŠØi@I@  @@   @@      ž fl
                @@_@floãc@žåß@ @Z@Q@Þbrß
                  Š fl 
                @ @N@ć Øi@bflãc@ @@@
    čfl
@ @Hò¯†I@   @@   @@      ž fl
                @@_@čoãc@žåß@ @ZR@Þbrß@    @
                  čfl 
              @ @Nò¯†@bflãc@   @@   @@  @
   àfl Ž
@ @H†Ş zßI@   @@   @@   @@_@floãc@žåß@
                   ž fl    @@   @@  @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@   @@  @

    č
@ @HòflàbÏI@  @@   @@   @@_@čoãc@žåß@
                   ž fl    @@   @@  @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@   @@  @

   àfl Ž
@ @H†Ş zßI@   @@   @@   @@@_@flìç@žåß@
                   Ž fl    @@   @@  @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@   @@  @

    č
@ @HòflàbÏI@  @@   @@   @@ _@flïç@žåß@
                   č fl    @@   @@  @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@   @@  @


           M QTP M
        fl fl fl fl č kž ‰ž Ş
      @ @@@Š’Ç@ßb¨a@Ž í †nÛa@@    @

             @ @Z@žkŽ×a@Ş q@žkuc
                n Ꭰč 

         ž č č ž fl
    @ @_@æbfln×bfli@žåß@floãc@žÝç@MQ@   @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @

            č ž fl
     @ @_@bØ튞ßc@žåß@floãc@žÝç@MR@   @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @

          žfl  č ž fl
      @ @_@bflãŠÏ@žåß@floãc@žÝç@MS@   @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

          č č ž fl
      @ @_@†žäa@žåß@floãc@žÝç@MT@   @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

        æ      č ž fl
     @ @_@ bflibflîÛa@žåß@floãc@žÝç@MU@  @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @     M QTQ M
          
   ‫א‬ ‫א‬

   
 ‫א‬
   @ @NÉaflë@Ý†ß@čoîž jflÜÛ@@@@@@@@
     ćč ćfl žfl

                  @ @

     âž Ş ñ fl ž y ´      fl
    @ @ ìäÛa@ ŠvŽ @ àflîÛa@óÜÇ

        č    fl ž fl fl â à
      @ @Nêbîč½a@ñ‰ë…ë@Ž bŞ §aflë

        ƒfl   ‰ fl     flfl
      @ @LŽ jݽa@ bflîÛa@óÜÇë

           â  ñfl fl Ž fl
         @ @N bflÈİÛa@ Švyë

   Õfl       fl   ñfl fl y fl
   @Ž ib İÛa@¿@čk nؽa@ Š vŽ ë
    fl č õ
    @        Ýfl ž      r
   @Nñr×@Ž bflîž‘c@ †½a@¿flë@ LïãbŞÛa
   † fl  č fl ò  ‰fl ñfl fl ž č fl Â
   @ć  ÈÔßë@  Øí cë@ †š äßë@ bfl Ži
                  ïč ž ×fl
                @ @NĞ Š ë   M QTR M
                            @ @

                  ž č fl ífl    Ş
               @ @Lć bflj–ßë@bŞŠŽq@čÑÔÛa@¿flë
                            @ @
                  Òfl fl ñ         flfl
                @ @NĞ ‰ë@ eŠčß@Áčöb§a@óÜÇë
                                @ @

                 ñfl òŞ Š ž fl fl fl ž č fl
               @ @L j×@ í ç‹@čñ†šä½a@óÜÇ
                                @ @
                                @ @
           †č fl fl fl p fl fl kŽ ÒŞ     flfl
         @ @NŽ öaŠuë@ć ýflvßë@ć n×@ğ ŠÛa@óÜÇë
                            @ @
                  @ @Zñ†í†¦a@pbàÜØÛa
   flž 
 @ @õbî‘c@    flfl
       @‰bîÛa@  @´àîÛa@
              čfl     fl 
                   @ƒjݽa@    fl žfl
                          @Ý†ß
   Č fl
  @ @Ò‰@    č
       @Áöb§a@ @ñõaŠÔÛa@
            fl flč        ž ‰
                    @@òØí c@    č
                          @@ñr×
   fl fl
@ @pývß@     Ž
       @@ kn×@   @@ñj×@
                č    Ş Šž fl
                    @òí ç‹@     č
                          @Âbfli
   à
 @ @âbŞ §a@    r   fl İ    Ş
       @@ïãbŞÛa@ @Õib Ûa@ @ÑÔÛa@      čflfl
                          @†öaŠu
                          č
                      @ @êbflî½a@ ñ‰ëfl…

             M QTS M
             @ @
           @ @H@c@I@
        Ž
     @ @…ìÔã@  @@   lbÔč
              @@ ã@     @@    fl
                        @@@Šàã
        ã
      @ @Ž@  @@     č
              @@ @ã@    @@     fl
                        @ @ @ ã
             ã č fl
           @ @Ž@ @ã@ @ã@     @@@@@@@@@@@@@@
           @ @ H lI
  ‫ﹸ‬
@ @‫@ﺃﺫﻥ‬  @@   žfl
        @@åîÇ@   @@ @lìäu@
                  fl      @@    čfl
                           @@@Šàã
 @ @æ@   @@  @@æNNN@   @@   @@@ä@@  @@  @@ @ã
         @ @æ@ @ä@NNN@ @ã@@@@@@@@@@@@@@@@@@
              @ @æ@@    @@  @@  @@   @
                             @ @
                             @ @
                             @ @
                             @ @
                             @ @
                             @ @


             M QTT M
                  
           ‫א‬

                         Ž ë k n
                       @ @@ÞŞ þa@Ž 퉞†ŞÛa
                               @ @
                              fl 
                            @ @Z@cŠÓač
     Ž ´č fl    fl
   @ @ñŠžvy@ àîÛa@óÜÇ@    @@   @@   Ýfl ž fl ž fl
                         ć
                        @@ †ß@čoîjÛa@¿
     ć  ‰ fl     fl
   @ @ƒjİß@ bflîÛa@óÜÇ@   @@   @@   Ž ž Ýfl ž
                        @õbflî‘c@ †½a@¿
         č    fl
    @ @ñeŠčß@čÁöb§a@óÜÇ@   @@   @@     íq Ş
                        @@@bŞŠŽ@ÑÔÛa@¿
      ć Ž ÒŞ   fl
    @ @kn×@ğ ŠÛa@óÜÇ@    @@   @@   k n ×  Ô
                         ć
                        @@ Ž @òč jîč §a@¿
     Ş Šž fl fl fl ž č fl
   @ @òí ç‹@čñ†šä½a@óÜÇ@   @@       fl  
                     @@ @ñŠflv‘@čòÔí膧a@¿
                              @ @
                         r k Ş
                      @ @ïãbŞÛa@Ž 퉞†nÛa@

                              č
                           @ @Z@žÝà×c
  ʉ ’     Õfl          Ö ş       žfl
@ @  bŞ Ûa@¿@M jİÛa@¿@–@čòjflnؽa@¿@–@ 놞ä–Ûa@¿@–@čoîjÛa@¿@
                 č kŽ
              @ @Nñflr×@ć n×@NNNNNNNNNNNNNNNN@     @
                  Ž
                @ @N‘bj@NNNNNNNNNNNNNNNN@     @
                  ć îfl
                @ @Npafl‰bŞ@NNNNNNNNNNNNNNNN@     @

                M QTU M
            đ Ž Ž t
          @ @NpaflŠvy@Ž ýflq@NNNNNNNNNNNNNNNN@      @
             ć fl fl â z
           @ @Nxbflu…ë@ć ìŽ Û@NNNNNNNNNNNNNNNN@     @
  čfl Ş    fl Š ŠŞ     fl   flfl Ş   fl   flč    fl
@ @òÇbflà’Ûa@óÜÇ@–@ í Ûa@óÜÇ@–@čñŠv’Ûa@óÜÇ@–@čñ†öb½a@óÜÇ
             Ş č İfl ñ fl ë
          @ @Nòîãb iflë@ …b @NNNNNNNNNNNNNNNN@   @
             ć flč fl  fl Ş 
           @ @Nlbn×ë@òaŠ×@NNNNNNNNNNNNNNNN@      @
                fl  č fl Õfl 
            @ @NòÔÈÜßë@ć j@NNNNNNNNNNNNNNNN@     @
                 ć О Ž
               @ @N‰ì –Ç@NNNNNNNNNNNNNNNN@     @
                @ @Nlìq@NNNNNNNNNNNNNNNN@
                  ć žfl              @
                                @ @
                    Ž čr k n
                   @ @sÛbŞÛa@Ž 퉞†ŞÛa

                              
                            @ @ZcŠÓča
    čfl fl
@ @ÑÓìß@    @@  @@ @@kÜ×@    @@  @@ @@@kÜÓ 
 @ @lì×@   @@  @@ @@@…ìÔã@
                Ž    @@  @@ @´Ø@č     @
 @ @ÑÔ@fl   @@  @@ @Ùà@flfl     @@       fl
                       @@ @@@Õj@     @
  @ @Ùí…@ č  @@  @@ @Öë†ä•@
              Ž žŽ     @@       fl
                       @@ @@ @ŠØi@     @
  @ @ÑÓ@ č  @@  @@ @@lbn×@flč    @@      fl flč
                       @@ @@ñõaŠÓ@     @
@ @Ùčàí@ žfl  @@  @@ @Ö‰ë…@
              flž fl    @@  @@ @oíŠj×@žč    @
    ž Š
 @ @kí Ó@   @@  @@ @knØß@
              fl fl    @@      flfl
                       @@ @@†ÈÔß@     @
                           č
                         @ @j×@    @

            M QTV M
                 Š k Ş
            @ @@ÉčiaŞ Ûa@Ž 퉞†nÛa@@   @

                  @ @ZóŞr½a@pbflç
                     äfl  č
                          @ @
     ufl
   @ @æýŽ ‰@     @@  @@    ufl      č
                 @@ÝŽ ‰@@@ZQ@Þbflrß


       ž
   @ @æbãbflnÏ@   @@      ž
              @@ @æbflnÏ@ @ZR@Þbrß


@ @NNNNNNNNNNNNN@   @@  @@  @lbnč×@   @@   @


@ @NNNNNNNNNNNN@    @@  @@ @kîj@     @@   @


@ @NNNNNNNNNNNN@    @@  @@     fl
                 @@†flÈÔß@   @@   @


@ @NNNNNNNNNNNN@    @@  @@     fl
                 @@ ožîi@   @@   @
       M QTW M
                       @ @
      Şfl
   @ @æbflm†u@    @@  @@    †fl
                @@ ñŞ u


      žfl
  @ @æbn×ì‘@    @@     žfl
              @@ @ò×ì‘


@ @ NNNNNNNNNNNN@   @@  @@  @@ òfläžiač


@ @NNNNNNNNNNNN@   @@     fl č
              @@ @òÔÈÜß


@ @NNNNNNNNNNNN@   @@       fl
              @@ @òfljîčÔy


@ @NNNNNNNNNNNN@   @@  @@ @òfluýflq


                  @ @


      M QTX M
         Ž č k Ş
       @ @ßb¨a@Ž 퉞†nÛa@@@@@@@@@@@


                  č
             @ @Z@žÝà×c@  @


               fl İ
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Õib Ûa
                 İ
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Õflib Ûa
                 İ
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Õflib Ûa
                 İ
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Õflib Ûa
                 İ
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Õflib Ûa
                 İ
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Õflib Ûa
                 İ
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Õflib Ûa
     Š     İ
@ @@ÉčiaŞ Ûa@Õflib Ûa
    r    İ
@ @@sčÛbŞÛa@Õflib Ûa
    r    İ
 @ @ïãbŞÛa@Õflib Ûa
   ÞŞ     İ
 @ @@Ž ëþa@Õflib Ûa
                  @ @


    M QTY M
      Ž č k n
    @ @@…bŞ Ûa@Ž 퉞†ŞÛa@
              @ @
         Þ č      č
      @ @Z@ bflr½a@¿@bflà×@žkuc
   â ä ñfl ž Ž ž 
@ @_@ ìŞÛa@ Švy@flåíc@Z@Þbrß
   ´     fl â ä ñfl ž y
 @ @N àflîÛa@óÜÇ@ ìŞÛa@ ŠvŽ
          fl  ž 
       @ @_@Žƒjݽa@flåíc
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
               ž
        @ @_@ñeŠč½a@flåíc
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    pýfl  knØ ž 
  @ @_Ž  v½aflë@Ž Ž Ûa@flåíc
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
           ífl ş ž 
        @ @_@bŞŠrÛa@flåíc
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    fl fl žč Â č     ž
  @ @_ñ†šä½aë@ bfljÛa@flåíc
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
         fl Šž Ş ž 
       @ @_òí çŒÛa@flåíc
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


M QUP M
                  Žč  k Ş
                 @ @ÉibŞ Ûa@Ž 퉞†nÛa@
                          @ @
                            č
                       @ @Z@žÝà×c

   č fl p fl fl k Ž            fl
@ @NŽ†öaŠfluë@ć ývßë@ć n×@NNNNNNNNNNNNNNN@óÜÇ MQ

         Ğ flfl            fl
        NÒ‰ë@ñeŠčß@NNNNNNNNNNNNNN@óÜÇ MR

               ‰ Ž  č ž fl Ž flg
  NNNNNNNNNNNNNNNNN@¿@Þbflí @ÑÛc@oîjÛa@‰bflví MS

    â  č ž              ož fl
   N aflŠ§a@č†v½a@NNNNNNNNNNNNNNNNN@¿@Ž îjÛa MT

                k Š  fl ož fl
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@åß@ć í Ó@ŠØi@Ž îi MU

      đ Ž Ž           žfl
      NpaflŠvy@NNNNNNNNNNNNNNNNN@čoîjÛa@¿ MV

        fl č  Ş Šž fl         fl
       Nñj×@òí ç‹@NNNNNNNNNNNNNN@óÜÇ MW

                             @ @
                             @ @


            M QUQ M
                      Žčr k n
                     @ @åßbŞÛa@Ž 퉞†ŞÛa@

                      fl ş flčž č
                   @ @Z@ñ‰ì–Ûa@åß@kuc


                              @ @

                              @ @

                   flč     fl Ž čž fl ž fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_@čñ†öb½a@óÜÇ@Üví@åß
                      â č ž fl ž 
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_@ş þa@Ž Üvm@flåíc
                     č ž Ş  č ž Ž fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_@ò×ì’Ûa@Ùàí@žåß
                     fl  ğ Ùč ž Ž fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_´ØÛa@ àí@žåß
                    Õfl       Žž Ž ž 
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_ jİÛa@¿@òÛbÔmŠi@á×
                   ć flž fl č     fl žfl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_Ö‰ë…@ñfl†öb½a@óÜÇ@Ýç
                       č  l  fl ž
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_õb½a@Ž ì×@åíc
                     Õfl     fl ÐŽ 
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_ jİÛa@¿@òyb m@žá×
                     ž  â É  Ž fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_flŒj¨a@ş þa@Ž İÔm@žÝç                M QUR M
        Žč n k n
       @ @ÉbŞÛa@Ž 퉞†ŞÛa
               @ @
      č fl şŞ fl fl Ž ğ fl
    @ @Zñ‰ìjÛa@âbßc@‰†½a           fl
@ @NNNNNNNNNNNN@flõafl‰ë@NNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN@fl´àflí@NNNNNNNNNNN           fl
@ @NNNNNNNNNNNN@fl‰bflí@NNNNNNNNNNN         ž
@ @NNNNNNNNNNNN@flÖìÏ@NNNNNNNNNNN               @ @


  M QUS M
                k Ş
          @ @Šč‘bflÈÛa@Ž 퉞†nÛa@@

                     fl 
                   @ @Z@cŠÓač

  â  č  ‰         ož fl
@ @N aflŠ§a@č†vž½a@Ê bfl‘@¿@Ž îjÛa MQ

         č č       fl
        NñežŠß@čÁöb§a@óÜÇ MR

    Ö  č k Š † č 
    N ìş Ûa@žåß@ć í Ó@Ž vž½a MS

       fl õ  Ýfl ž 
      Nñr×@Ž bîž‘c@ †½a@¿ MT

        ‰      č š
        N bݽa@¿@ÁibŞ Ûa MU

     č č  åfl † fl ož fl
     N†vž½a@ Ç@ć îčÈi@Ž îjÛa MV

   čfl fl Ş Üfl ‰ О È Ñč fl
  NñŠv’Ûa@ó Ç@Ž ì –Ž Ûa@@Ž Ôí MW     M QUT M
                  flfl fl fl č k Ş
                @ @@Š’Ç@ð…b§a@Ž 퉞†nÛa@

                               č ğ 
                       @ @Z@Þbr½b×@đpbflàÜ×@žæì×

         žfl
      @ @Ýfl†ß@   @@   @@   @@ @Þ@@@flß@@@fl@@ž…@Z@Þbrß

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @@   @@   @@l@@@Ó@@@í@@@‰

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @@   @@   @@ flß@@@a@@@æ@@@×

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @@   @@   @@l@@@flß@×@@@m

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @@   @@           ‰
                        @@@Ê@@@fl‘@@@a@@@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @@     fl
                    @@ @i@@@flß@@@@Â@@@„

                               @ @               M QUU M
                  flfl fl fl r k Ş
                @ @@Š’Ç@ïãbŞÛa@Ž 퉞†nÛa@

            fl fl fl Ş fl   flfl   şfl
         @ @@òjnØß@–@òybß@–@†ÈÔß@–@ñ‰ìj

           flŞ fl   fl    fl  fl
         @ @ñ…bv@–@Ý×dí@–@òuýq@–@òİzß

         flfl  Øč    Ž     fl   àfl
      @ @ò×ì‘@–@´ @–@bŞ íflŠq@–@‹žìß@–@ÞbŞ y

@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @@   @@  @@      şfl
                        @@ @@ñ‰ìj

@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNN              M QUV M
                  fl fl fl fl č r k ž ‰ž Ş
                 @ @Š’Ç@sÛbŞÛa@Ž í †nÛa@

    
 @ @áÜÔÛa@  @@  @@ @áÜÓ@
                  fl şŞ
                @@ @ñ‰ìjÛa@      fl şfl
                          @@ @ñ‰ìj


  fl Ş 
@ @òaŠØÛa@    fl Ş
       @@ @òaŠ×@       fl flŞ
                @@ @òua‰†Ûa@      fl Şfl
                          @@ @òua‰…


  ğ fl Ž
@ @‰†½a@     ğfl Ž
       @@ @‰†ß@       Ş Šž fl
                @@ @òí çŒÛa@      Ş Šž fl
                          @@ @@òí ç‹


    
  @ @†îÛa@  @@  @@ @†í@
            fl       flŞ
                @@ @òÇbà’Ûa@        fl Şfl
                          @ @ @ ò Ç b à‘


   flž 
 @ @ñŠþa@  @@  @@ñŠc@
           flž       fl
                @@ @òuýrÛa@       fl 
                          @@ @òuýq


    
  @ @áÐÛa@  @@    
          @@ @áÏ@   @@     čŞ
                    @@ŠàäÛa@  @@     čfl
                             @ @ Šà ã


  č fl 
@ @ÁöbzÛa@    č fl
       @@ @Áöby@       ŽŞ
                @@ @ÝuŠÛa@        Žfl
                          @@ @ Ýu‰
               M QUW M
                   fl fl fl fl č Š kž ‰ž Ş
                 @ @@Š’Ç@ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@


                   @ @Z@òÜà¦a@čêˆç@žkn×a
                        ž  č fl Ž

             č fl fl p fl fl fl kŽ ğ Ş   fl
          @ @NŽ†öaflŠuë@ć ývßë@ć n×@ÒŠÛa@óÜÇ

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
                M QUX M
                      @ @
                   
 ‫א‬   ‫א‬‫א‬
        @ @
              Š fl Éč ƒfl  Ýfl
            @ @_@ć Øi@bflí@ć aflë@Ž jݽa@ ç

         fl č ò ž é fl Éč     fl    fl
      @ @Nñj×@ ÏŠŽ‘@Ž Ûë@ć aflë@Žƒjݽa@L@áflÈã

                      @ @

       @ @ _ bflÈİÛa@ñŠvŽ @žåß@ć í Ó@flìç@žÝçë
         â  č fl ž y č k Š Ž fl fl

         â  č fl ž y č k Š Ž       fl
       @ @N bflÈİÛa@ñŠvŽ @žåß@ć í Ó@flìç@LáflÈã

                    ƒfl  
                  @ @_ jݽa@¿@afl‡bflß

         ï Ž ž  †č ž fl fl  fl    
       @ @NĞ öbfliŠè×@ć Óìßë@Lòuýflq@ƒfljݽa@¿

                â       fl  Òfl fl
              @ @L bflÈİÛa@čpaflë…þ@Ğ ‰ë

                   Ö ž    Òfl fl
                 @ @N bfljÿÛ@Ğ ‰ë         M QUY M
                            ž  òÜfl ž 
                        @ @_čpýflàè½a@  @flåíc

                       ƒfl     àž ½ òÜfl
                      @ @ jݽa@¿@čpýfl è a@  

                          č ž fl ž fl
                        @ @Nõb½a@ ìy@flozm

                                  @ @

                â  č fl ž y l ƒfl          fl
              @ @_ bflÈİÛa@ñŠvŽ @µg@ć bfli@ jݽa@¿@žÝç

                â  č fl ž y l ƒfl          flfl
              @ @N bflÈİÛa@ñŠvŽ @µg@ć bfli@ jݽa@¿@LžáÈã

                                  @ @

                     âž fl     fl flž fl 
                   @ @_ ìîÛa@¿@Þëbflänflm@òjuë@žá×

       ‰  ⁄ òfl ž fl fl č          fl     fl fl
     @¿@ bİÏ a@ juë@Zïç@âìflîÛa@¿@đpbjfluë@fltýflq@ŽÞëbflämc
  č      fl ž flfl     è ž č fl fl òflž fl fl  Ş
@ @Nõbfl½a@¿@õbfl’ÈÛa@òfljuëë@Lñfl ÄÛa@fl†äÇ@čõa†ÌÛa@ juëë@L bflj–Ûa

     flž fl    g     vfl nfl Ý    â ž  åž fl
  @ @NŽÉj’ã@ü@bfläÜ×c@a‡ë@LflÊìŽ ã@óŞy@Ž ×dã@ü@ć ìÓ@Ž zã@@@@@@@@
    ć Šfl s
  @ @HÑí ‘@ć í†yI@@@@@

                               @ @

                 M QVP M
                            Ž č
                        @ @Zñ†í†¦a@pbàÜØÛa

    flfl   vfl
 @ @pbfljuë@ @ÊìŽ ã@      Üfl        fl     žŽ
              @@@ò @ @@ðflˆÛa@ @õbfl’ÈÛa@ @@òÏŠ‘
   fl ž fl
  @ @ozm@      č
        @@@†žäÇ@  @@†čÓìß@ @bflj–Ûa@
                žfl    Ş              flž
                           @@@âžìÓ@ @ïčöbfliŠè×
    ž
@ @pýflàè½a@   åž fl
        @@Ž zã@   @@Éflj’ã@
                žfl     òflž fl   Ä     fl
                     @@ juë@ @Šžè Ûa@ @paflë…þa
 @ @žìy@ @‰bİÏ a@
    fl    ⁄        g
              @@ @a‡@    @@@‫ﺎﺫﹶﺍ‬‫@ @ﻣ‬õafl†ÌÛa@
                             fl     nfl
                                 @@óŞy
                     @ @bflß@     
                           @õbfl½a@     Û
                                 @@@a
                                    @ @
              @ @H@c@I
     žŽ
  @ @òÏŠ‘@  @@  @@  @@ @Ýžj‘@@@@
                 č       @@  @@     fl
                              @@ŠžÈ‘
   @ @Ž @
     ‘   @@  @@  @@   @‘@@@@
                  č      @@  @@     fl
                              @ @ @ ‘
            ‘     č      fl
          @ @Ž @@@@@@@@ ’@@@@@@@@ @‘
              @ @ H lI
     žč
  @ @ÂflŠ’ß@@@@      č
           @@ @ÁÓ@   @@ @ò zß@
                    İfl fl      @@     
                              @@ Õflj
   @ @Â@   @@  @@ @Á@   @@   @@Á@@@   @@  @@ @ Â
             @ @Á@@@    @@@Â@@@@@@@@@   @@  @
                 @ @Â@@@@@@@@@    @@  @@  @

                M QVQ M
                  
          ‫א‬

                  @ @@@@ÞŞëþa@Žk퉞†ŞnÛa@
                     Ž 
                          @ @
                   ƒfl    Û Ž fl
@ïöčbfliŠè×@ć Óìßë@ uýq@ jflݽa@¿ @_ jݽa@¿@a@paflë…þa@bflß
 ć Ž ž  †č ž fl fl òfl fl ƒ  

  fl fl žč fl    Ýfl ž     Ýfl ž   Û õ ž
 @ @ñ†šäßë@ bči@ †½a@¿ @ @_ †½a@¿@a@Ž bflî‘þa@bflß

                   ÒŞ Üfl  õ îž      ß
@Ž†öaflŠuflë@ć ývßë@ć nŽ×@ğÒŠÛa@óÜÇ @_ğ ŠÛa@ó Ç@Ûa@Ž bfl‘þa@bfl
      p fl flfl k  Ş      fl

                   ƒfl    Û p ëfl ß
 @ïöčbfliŠè×@ć Óìßë@ uýq@ jݽa@¿ @_ jݽa@¿@a@Ž afl …þa@bfl
 ć Ž ž  †č ž fl fl òfl fl ƒfl 

 â       fl Òfl ƒfl      ƒfl    Û õ ž
@ bflÈİÛa@čpaflë…þ@Ğ ‰@ jݽa@¿ @ @_ jݽa@¿@a@Ž bflî‘þa@bflß

   â ñfl ž y ´        fl  ´     fl  ñfl ž §
  @ @ ìäÛa@ ŠvŽ @ àflîÛa@óÜÇ @_ àflîÛa@óÜÇ@Ûa@ Šv a@bflß

  â  ñfl ž y ‰ fl       fl  ‰ fl     fl  ñfl ž §
 @ @ bflÈİÛa@ ŠvŽ @ bflîÛa@óÜÇ @_ bflîÛa@óÜÇ@Ûa@ Šv a@bflß
                             @ @@ @


              M QVR M
          r kž ‰ž Ş
      @ @ïčãbŞÛa@Ž í †nÛa@@
               @ @
            √   @ @c
              @ @l
              @ @p
              @ @t
              @ @x
              @ @
              @ @„
               @ @
        sč r kž ‰ž Ş
      @ @Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@
               @ @
         √
@ @
@ @
@ @
@ @


 M QVS M
                   ‫@ @‬
            ‫‪Žč Š k Ş‬‬
          ‫‪@ @@ÉiaŞ Ûa@Ž 퉞†nÛa‬‬

                 ‫‪@ @Z@cflŠÓač‬‬

‫@‪@ @H@Ã@I‬‬   ‫@@‬   ‫@@‬  ‫@@‬  ‫‪@@H@‡@I‬‬

   ‫ﹶﱠ‬
   ‫ﻇﻞ‬                ‫ﹶﱠ‬
                    ‫ﺫﻝ‬

   ‫ﹶِ‬
  ‫ﻇﻠﻴﻞ‬                 ‫ﹶ‬
                   ‫ﺫِﻟﻴﻞ‬

   ‫ِ‬
  ‫‪‬ﻧﻈﲑ‬                ‫ِ‬
                   ‫‪‬ﻧﺬﻳﺮ‬

  ‫ﹸ‪‬‬
  ‫‪‬ﻳﻨﻈﺮ‬               ‫ﹸ‪‬‬
                   ‫‪‬ﻳﻨﺬﺭ‬

   ‫ﹶﱞ‬
   ‫ﻓﻆ‬                 ‫ﹶﱞ‬
                    ‫ﻓﺬ‬

  ‫‪ ‬ﹼ‬
  ‫ﺷﻮﺍﻅ‬               ‫‪ ‬ﹼ‬
                   ‫ﺷﻮﺍﺫ‬

   ‫ِ‬
  ‫‪‬ﺗﻈﻠﻴﻞ‬              ‫‪‬ﺗﺬِﻟﻴﻞ‬


                    ‫@ @‬

   ‫‪M QVT M‬‬
                   Ž č k Ş
                 @ @@@ßb¨a@Ž 퉞†nÛa
                            @ @
                            @ @
   ãfl Ž
 @ @sŞûß@    @@   @@   @@  @@   Š fl Ž
                      @ @ ׈ ß
    ğfl Ž
 @ @òfl‰†ß@    @@   @@   @@    ‰fl Ž
                   @@ @ğ †ß
     Ž
 @ @òÐîčšß@   @@   @@   @@     ß
                   @@ @Ñ
    Šfl
 @ @òflší ß@   @@   @@   @@     Šfl
                   @@ @œí ß
      ž
   @ @òfläiač@  @@   @@   @@  @@  @@ @åžiač
    ‰
 @ @òfl bfly@   @@   @@   @@    ‰
                   @@ @ bfly
  @ @òjîj@   @@   @@   @@  @@ @kîj
    О Ž
@ @ñfl‰ì –Ç@   @@   @@   @@     О Ž
                   @@ @‰ì –Ç
     
  @ @òfljÜ×@   @@   @@   @@  @@  @@kÜ×
    İč
  @ @ò Ó@   @@   @@   @@  @@      č
                      @ @ @ ÁÓ
      
  @ @òÛaflŒË@  @@   @@   @@  @@  ÞaŒ
                      @@ Ë
     čfl
  @ @ñflŠàã@   @@   @@   @@  @@    fl
                      @@Ščàã
                            @ @


            M QVU M
                   č  k ž ‰ž Ş
                @ @@@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa
                         @ @
 @ @sŞûß ãfl Ž       @ @             ×fl Ž
                         @ @Š ˆß
 @ @òØí c ‰  ____________________ @ @ƒfljİß     fl
   튞 fl
 @ @òŞ ç‹     ____________________ @ @lì       ×
 @ @ñfl…bfl  ë  ____________________ @ @lbnč×
  @ @ò Üfl   ____________________ @ @áÜÓ       
@ @òfl–‰ ž Ž   ____________________ @ @‰ìŽ       
@ @òflybŞ ßfl    ____________________ @ @Ê b‘    ‰
     fl fl
 @ @òfljnØß    ____________________ @ @žìy      fl
     žŽ
  @ @òÏŠ‘    ____________________ @ @Ş Š×  ïč ž 
@ @òfluýflq Ş    ____________________ @ @†čÓìß     žfl
    ž fl
 @ @ñflŠv‘     ____________________ @ @†flÈÔß     fl
      č
  @ @ñflˆÏbflã   ____________________ @ @Áčöbfly
  @ @ñflŠi žg  ____________________ @ @Þbflí      ‰
 @ @òîčãb i
      İfl   ____________________ @ @Ò‰      Č fl
@ @ñfl…bŞ 
    vfl     ____________________ @ @Šžè‘      fl
@ @ñflŠİß
   ž č     ____________________ @ @Âbči
 @ @ñflŠöb
     č    ____________________ @ @æbØß       fl
 @ @ñflŠvy
    ž Ž    ____________________ @ÖëŽ ä•    †ž Ž

               M QVV M
                       Ž č  kž ‰ž Ş
                     @ @@ÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa@
                               @ @
     Û      ïč
@ @HNNNNa@NNNNNNNNN ç@čêˆflçI@@@@HNNNNNNNðˆa@NNNNNNNN@flìç@aflˆçI
                       Û       Ž fl
                              @ @@
             flč                 fl   fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ïç@čêˆflç@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNN@ìŽç@aflˆç
         č   Û òfl İ
    @ @ñfl…bflîÈÛa@¿@a@ jîj Ûa@     čfl č     Û k 
                     @@ @ñ…bflîÈÛa@¿@ðˆa@Ž îčjİÛa
             flč                 fl   fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ïç@čêˆflç@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNN@ìŽç@aflˆç
      jŞ   ß Û òfl ğ fl ½
  @ @ñfl‰ìşÛa@flâbfl c@a@ ‰† a@      jŞ     Û ğ fl 
                     @ñfl‰ìşÛa@flâbflßc@ðˆa@Ž ‰†½a
             flč                 fl   fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ïç@čêˆflç@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNN@ìŽç@aflˆç
        îč   Û ò
    @ @ñfl…bflÈÛa@¿@a@ šíŠ½a@      čfl č     Û œ
                     @@ @ñ…bflîÈÛa@¿@ðˆa@Ž íŠ½a
             flč                 fl   fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ïç@čêˆflç@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNN@ìŽç@aflˆç
       č žfl   Û
      @ @oîjÛa@¿@a@òäiüa@     @@   č žfl   Û
                        @@oîjÛa@¿@ðˆa@åiüa
             flč                 fl   fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ïç@čêˆflç@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNN@ìŽç@aflˆç
     č     Û òfl ‰
   @ @òÔí膧a@¿@a@  b§a@      č     Û 
                     @@@òÔí膧a@¿@ðˆa@Ž ‰b§a
             flč                 fl   fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ïç@čêˆflç@@@@@@@@@@NNNNNNNNNNNNNNNN@ìŽç@aflˆç
     č İ     Û ò ½
    @ @ñŠöb Ûa@¿@a@ Ðîš a@      č İ     Û Ñ ½
                     @@ @ñŠöb Ûa@¿@ðˆa@Ž îš a


                M QVW M
                             @ @
                      åč r kž ‰ž Ş
                     @ @Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@
                             @ @@ @
                            @ @Z@žÝà×c
                                č
                          ƒfl  
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ jݽa@¿
                        àž ½ òÜfl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@¿@čpýfl è a@  
                      č ƒfl   p
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@flïç@ jݽa@Ž aë…c
                         č Ş
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÑÔÛa@¿
                       ž fl Ýfl ž fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@čoîjÛa@ †ß@¿
                             @ @
                      Éč n kž ‰ž Ş
                    @ @@Ž bŞÛa@Ž í †nÛa@@
                             @ @
                            @ @Z@žkuc
                                č
                ž Ž âž Ş ñ fl ž y  fl
           @ @_@òÏŠ‘@ ìäÛa@č ŠvŽ @¿@žÝç MQ
              ƒfl    Û p fl
             _@ jݽa@¿@a@Ž aflë…þa@bflß MR
                 ş     †č ž  ž 
                _@ïöbiŠèØÛa@Ž Óì½a@flåíc MS
             Ö  Òfl ƒ fl       fl
            @_@ bfljÿÛ@ć ‰@ jݽa@¿@žÝç MT
            âž fl   Š fl  fl fl fl      
           _@ ìîÛa@¿@ć Øi@b ëbfläní@òjuë@žá× MU


               M QVX M
                      Žč   kž ‰ž Ş
                     @ @Š‘bflÈÛa@Ž í †nÛa@
                             @ @
                  č       Ž fl Ž oč ì
          @ @ZòîmŁa@čpbflàÜØÛbi@bäîčÈnžß@Ýàu@Ş @æğ ×

         fl   Š    fl     fl   İ
@ @M@âaflŠ§a@–@ŠØi@–@@kí Ó@–@—zÐí@–@¿@–@ožîi@–@kîj Ûa
                  č           č
  @–@† îÈfli@MœíŠ ½a@–@ò Ôí†fly@–@ñfl j×@–@†čvž ½a@–@å ß
      Ž     Ž   n      č       
  @–@paŠžvy@–@ñflŠžvy@–@kŽØflí@–@ñflõaflŠÔÛa@–@åflÇ@–@Öìş Ûa
                           @ @Ntýflq
                                 @ @
                čfl č fl ž     kŽ fl Š fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNñõaflŠÔÛa@čñŠvŽy@¿@Ž nØí@ć Øi@Z@Þbrß
                           İ
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNkîj Ûa MQ
                         fl
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŠØi@oîfli@¿ MR
                          fl o
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŠØi@Ž îfli MS
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN MT
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN MU
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN MV

                M QVY M
                  fl fl fl č  kž ‰ž Ş
                @ @Š’Ç@flð…b§a@Ž í †nÛa
                          @ @
                         @ @Z@đpbflàÜ×@æğ ×
                              č  ì
                            @ @Z@Þbrčß
@ @Në@M@â@–@t@–@l@–@æ@–@Ö@–@”@–@Ú@–@p@–@Þ
    
 @ @áÜÓ@  @@     fl
         @@@âžìã@   @@      fl
                    @@@âžìq@  @@      fl
                             @@lžìq
    
 @ @åžjÛ@  @@    n
         @@kŽ×@    @@      
                    @@kÜÓ@  @@      
                             @@kÜ×
   ×
@ @lì @  @@    ž
         @@ @á×@   @@ @kflnØß@
                   fl
                   @@Ýžj‘
                      č   @@
                     @ @
 @ @Ò@–@Ö@–@ë@–@æ@–@…@–@˜@–@â@–@Ê@–@‰@–@
                               @ @
 @ @@@@NNNNNNNNNNNN@  @@ @NNNNNNNNNNNN@        ‰fl Ž
                         @@ @@ğ †ß
  @ @NNNNNNNNNNNN@   @@@@@@NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN
  @ @NNNNNNNNNNNN@   @@@@@@NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN
  @ @NNNNNNNNNNNN@   @@@@@@NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN
  @ @NNNNNNNNNNNN@   @@@@@@NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN
  @ @NNNNNNNNNNNN@   @@@@@@NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN

               M QWP M
                             @ @
                     fl fl fl fl r kž ‰ž Ş
                   @ @@Š’Ç@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa
                             @ @
  ×fl Ž fl
@ @Š ˆß@Éžàu@   @@  @@   @@   @@  @@  @@    Ž
                            @@…flŠÐß
                             @ @

         @ @æì‰†ß@      @@  @@  @@ @‰†ß
                             @ @
         @ @NNNNNNNNNN@    @@  @@  @@    Œfl
                            @@‰aŞ u
                             @ @
         @ @ NNNNNNNNN N@    @@  @@     àfl
                         @@ @ÞbŞ y
                             @ @
         @ @NNNNNNNNN N@    @@  @@  @@ @Ñîšß
           NNNNNNNNN N@    @@  @@  @@    î
                            @@‰bŞ               M QWQ M
                   fl fl fl fl č r kž ‰ž Ş
                @ @@@@Š’Ç@sÛbŞÛa@Ž í †nÛa@
                              @ @
              Š fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ć Øi
            Áč
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN¿@ ibfl™
            k
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@¿@ć îčj@    @@  @@  @@     
                           @@@bflãc@@@@@@@@
            ğ fl Ž
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN¿@ć ‰†ß
            ć  Ž
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÑîčšß
           ‰
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN¿@ć  bfly
               @ @
              cfl  fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ŠÔm
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@  @@  @@  @@   @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@  @@  @@   fl ž
                           @@oãc@
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@  @@  @@  @@   @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@  @@  @@  @@   @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@  @@  @@  @@   @@  @

               M QWR M
                                  @ @
               ğfl Ž
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@òfl™Šàß
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@  @@     fl
                          @@ @@čoãc@@@@@@@@
  @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
                @ @
              ‰fl Ž
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@flæìŽ ğ †ß
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@  @@  @@  @@   @@   @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@  @@  @@  åž fl
                            @Ž zã@
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@  @@  @@  @@   @@   @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@  @@  @@  @@   @@   @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@  @@  @@  @@   @@   @
                               @ @@   @


                M QWS M
                  fl fl č Š kž ‰ž Ş
               @ @@@flŠ’Ç@flÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@   @
                               @ @
                          Ž fl 
                      @ @Z@žkn×aflë@cŠÓač
  čč      fl  cfl  fl fl fl   fl č ž fl Š  fl
@ @N†öaflŠ¦aë@čpýv½a@¿@ŠÔíë@č†ÈÔ½a@óÜÇ@ŽÜví@ć Øi@      @
   fl č k n fl  fl fl č kfl fl        flfl fl
@ @Nñr×@ć Ž×@čknؽa@óÜÇë@Lć j×@ć nØß@ŠØi@õafl‰ë@    @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @
                               @ @


             M QWT M
                          
 ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬
               @ @
                              @ @
                              @ @
                            @ @
                    č fl   ž   Š
                  @ @Nknؽa@čòÏŠË@¿@ć Øi

                              @ @

                     č  ò ž Ž č  ž Ž
                  @ @Nñj×@ ÏŠ‘@òÏŠÌÜčÛ

                              @ @

              ć č fl ‰ flč  ž ş č fl  fl fl
            @ @NÑîÐ@ć bn@čòÏŠ’Ûa@lbi@óÜÇë

                              @ @               M QWU M
                    @ @
          ć č kfl fl  ž Ž
        @ @j×@ć nØß@čòÏŠÌÜčÛ
       ž č fl â  fl  fl fl
    @ @ñaflŠjßë@ć ýÓc@čknؽa@óÜÇë
    ž č òfl  fl ñfl  ž č fl ñ ž č fl
 @ @Šjy@ ubfluŽ‹ë@ Šİßë@ bflzàßë
           ïč fl ž   ž č fl
          @ @Ğ öbfliŠè×@ć bflj–ßë
      ñfl òfl      č    flfl
    @ @L j×@ Çbfl@čÁöb§a@óÜÇë
  á    æ  čò         òfl fl  fl
@ @ íŠØÛa@ ežŠÔÛa@flåß@ íe@bèîčÏ@ yìÛë
                    @ @

              Š
     @ @Lčknؽa@flÑÜ@Ž ܯ@ć Øi
               … Š ífl
           @ @éfl뉎 @Ž ×aˆŽë
                    @ @
     č ’    fl ž     flfl
    @ @Ñ튪 Ûa@čÑz–½a@¿@cflŠÔíë
            fl     fl 
          @ @NæëŠčÏbØÛa@ñ‰ìŽ
                    @ @
                    @ @
                    @ @

    M QWV M
                              p č
                       @ @Z@ñfl†í膦a@Ž bflàÜØÛa
   č
@ @æëŠÏbØÛa@   @òflÇbfl@     ž Žž   ž 
                 @@@ánãc@@Ñflz–½a@        
                              @@âýÓc
    
  @ @bèş íc@bí@  @@‰bn@    @@@åíč…@     fl    č
                       @@ÝÈÐí@ @ñbzžàß
    † jž fl  Š    ‰Ž
 @ @æëŽ ŽÈm@ @áí ØÛa@ @ëŽ …@          
                       @ñfl‰ìŽ @      č
                              @@@Šžjy
    mž fl fl
  @ @ᎆjÇ@    _afl
          @@ ‡bflß@    @Šč×aˆŽ@
                    í     ž
                       @@ @ÝÓ@   @@ @òíe
     ž   ŠŞ
   @ @áØÛ@ @Ñí ’Ûa@         žč
                 @@ñaflŠjß@   j     Ô
                       @@†ŽÇc@ @æeŠ Ûa
      fl   žŽ      Ž
@ @ïčÛ@@ÑÜ@ @òÏŠÌÛa@ @òflubflu‹@              fl
                       @†čibflÇ@ @ÑîčÐ
              @ @H@c@I
@ @æežŠÓ@   @@  @@   @@ @ÁÓ@@@@
                č       @@  @@     
                              @@kÜÓ
    Ó
  @ @ @@@@@@@  @@   @@   @@Ó@@@@
                  č     @@  @@      fl
                              @ @ @ Ó
              Ó  fl č
            @ @ @@@@@ Ó@@@@@Ó@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
              @ @ H lI
    @ @ìç@   @@   @@    òy
                 @@ ìÛ@   @@  @@ @Éčaë@     @
     @ @ë@   @@   @@   @@ ëNNN@  @@  @@   @@ @ë@    @
                @ @ë@NNN@@@ë@@@@   @@   @@  @@   @
                  @ @ë@   @@  @@   @@  @@   @


                M QWW M
                   
          ‫א‬

                         ÞŞ kž ‰ž Ş
                       @ @@Ž ëþa@Ž í †nÛa
                               @ @
     á    æ  čò
   @ @ íŠØÛa@ ežŠÔÛa@flåß@ íe@bflèîÏ@     fl â  žfl
                        @@@ñačßë@ć ýÓc@čéîÜÇ@@@


  č ’    fl ž  č ć
@ @Ñ튪 Ûa@čÑz–½a@flåß@pbflíe@bflèîÏ@         fl â  ž fl
                        @@@ñačßë@ć ýÓc@čéîÜÇ@@@


          fl č ò fl       fl  ž č fl    žfl
       @ @òÈaflë@ Ôíč†y@bflèîčÏ@ @ñŠİßë@ñbflzàčß@čéîÜÇ@@@


           fl ò Ž        ć  fl fl kŽ ž  fl
         @ @ñj×@ ÏžŠ‘@bflèîÏ@ @pýflvßë@ć n×@čéîÜÇ@@@


           ‰ †fl  fl
        @ @òØí cë@ć ÈÔß@bflèîÏ@      ć   ‰ č žfl
                        @@@ÑîÐfl@ć bfln@čéîÜÇ@@@


     á    æ  čò            č â    žfl
   @ @ íŠØÛa@ ežŠÔÛa@flåß@ íe@bflèîÏ@ @ñŠİßë@ć ýÓc@čéîÜÇ@@@

                               @ @

               M QWX M
          r kž ‰ž Ş
      @ @@ïčãbŞÛa@Ž í †nÛa
               @ @
           √ @ @…
              @ @‡
              @ @‰
              @ @‹
             @ @
             @ @”
             @ @˜
               @ @
       sč r kž ‰ž Ş
     @ @@Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@
               @ @
  @ @@     √       @
               @ @
               @ @
               @ @
               @ @

M QWY M
                Éč Š kž ‰ n
             @ @@@Ž iaŞ Ûa@Ž í ž†ŞÛa@@
                         @ @
                          fl
                       @ @Z@cŠÓač
                         @ @
@ @H@t@I@   @@   @@   @@  @@ @H@@I

   fl čfl
 @ @áÜq@   @@   @@   @@  @@   fl čfl
                    @@áÜ

   ćfl fl
 @ @Šàq@   @@   @@   @@  @@   ćfl fl
                    @@Šà

   Ş
@ @´čàrÛa@  @@   @@   @@     Ş
                 @@ @´čàÛa

    r
@ @ñfl‰ìŞÛa@  @@   @@   @@      
                 @@ @ñfl‰ìŞ Ûa

 @ @tbqc@  @@   @@   @@  @@ @bc

  fl flfl
@ @tŠy@    @@   @@   @@    fl flfl
                 @@ @Šy

  @ @‰bflq@  @@   @@   @@  @@  @@@‰bfl
                     @ @
                     @ @


          M QXP M
        Ž č kž ‰ž Ş
      @ @@ßb¨a@Ž í †nÛa@@

           fl – č č
       @ @Z@čñ‰ìş Ûa@flåß@žkuc

       Š fl Ýfl  fl
    @ @_@ć Øi@Ž ÈÐí@afl‡bflß MQ
  č   Ñfl ž ½ cfl  fl Š fl
@ @NÑ튒Ûa@č z– a@¿@ŠÔí@ć Øi
                @ @
     k İ Ýfl  fl ‡
  @ @_@Ž îj Ûa@Ž ÈÐí@afl bflß MR
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
     ÝŽ Š Ýfl  fl ß
   @ @_@Ž uŞ Ûa@Ž ÈÐí@afl‡bfl MS
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
     œ ½ Ýfl  fl ‡
   @ @_@Ž íŠ a@Ž ÈÐí@afl bflß MT
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
      ‰ î Ýfl  fl ‡
    @ @_@Ž bŞİÛa@Ž ÈÐí@afl bflß@MU
  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


  M QXQ M
                      @ @
              č  kž ‰ž Ş
            @ @@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@

            Þ           Ž
         @ @Z@ brč½a@¿@bflà×@òÜ÷žc@žkn×a
                ž ž fl
   @ @@a‡bflß@–@bflß@–@žá×@–@flåíc@–@åß@–@Ýflç
  čfl č ž      Š fl
@ @NñõaflŠÔÛa@čòÏŠË@¿@ć Øi@     Š fl ž     č
                @@ @_@ć Øi@flåíc@Z@Þbflrß
                     á fl
             Nòflqýflq@čoîfl jÛa@Ž Ó‰  M
                   ž č čfl
                 NñflŠİß@čêˆç    M
       ŠŞ   fl ž      fl Š fl fl fl
      NÑí ’Ûa@čÑz–½a@¿@cflŠÔí@ć Øi@Z@žáÈã   M
                     ž 
                   N†flàyc@bflãc  M
              fl lfl ž fl ÝŽ Ş
             Nõb½a@Ž Š’í@Ž uŠÛa    M
                          @ @
               Ž č  kž ‰ž Ş
              @ @ÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa@@ @@
                   @ @Z@ýàu@æğ ×
                       fl Ž ì
     fl   ŠŞ   Š fl   fl ž 
 @ @NcflŠÔí@–@Ñí ’Ûa@–@ć Øi@–@čÑz–½a@–@¿      MQ
   č    ž ş   ‰     fl Ñ fl
   Nlbfli@–@čòÏŠ’Ûa@–@ć bnč@–@óÜÇ@–@ć îčÐ    MR
                kŽ 
         N¿@–@čòjflnؽa@–@ć n×@–@ñflr×   MS
        fl Šč Ş     æ fl    †fl 
  N¿@–@čòÔíč†y@–@Ž àäÛaflë@–@ aflìî§a@–@Ž þa    MT
          Üfl Ž    Š fl č 
        Nï –í@–@¿@–@ć Øi@–@č†vž½a     MU
    Ž    Š fl         fl
   Nܯ@–@ć Øi@–@flÑÜfl@–@đknØß@–@j×      MV


         M QXR M
                             @ @
                     åč r kž ‰ž Ş
                    @ @Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@
                             @ @
        č         flč    fl Ş    ž  îfl
    @ @ZÞbflr½b×@ïÜflí@bflàîčÏ@ò÷b¨aë@òzîčz–Ûa@òÜà¦a@åği
        č ñfl ž y
   ×@@@ñflõaflŠÔÛa@ ŠvŽ @   @@   @@  @@       Þ č
                          @@ @@@@Z@ć bflrß
     č ’ l
 @ @×@ @òÏŠş Ûa@Ž bfli@    @@         ž Ž  č
                    @@ @@@@@@@čòÏŠÌÜÛ@    @
      ò ž Ž
   √@ @ñj×@ ÏŠ‘@     @@   @@  @@  @@  @@   @

     č   fl
   @ @knؽa@ÑÜ@      @@   @@  @@  @@  @
     ć č kfl fl
    @ @j×@ć nØß@     @@    čfl fl č č ž 
                    @@ñõaŠÔÛa@òÏŠË@¿
     ć č ƒfl  fl
    @ @Éaflë@ć jİß@     @@   @@  @@  @@  @@   @

    đ
  @ @ÑîÐ@‰bnč@¿@     @@   @@  @@  @@  @@   @
     â  ñfl ž y
   @ @ bflÈİÛa@ ŠvŽ @   @@   @@    cfl  fl Š fl
                       @@ @ŠÔí@ć Øi@   @
  č Š Ş Ñfl ž ½
@ @Ñí ’Ûa@č z– a@¿@     @@   @@  @@  @@  @@   @

    č   č  Š‘
   @ @oîfljÛa@òÏŽ Ž @¿@    @@   @@  @@  @@  @@   @
   â  flž Ž
 @ @ bflÈİÛa@čñŠvy@žåß@    @@   @@ @kí Ó@Ž jݽa@
                         fl
                      ć Š ƒ        @
     čfl ž  l
    @ @ñŠv§a@Ž bfli@     @@   @@  @@  @@  @@   @
                                @ @

               M QXS M
                   Éč n kž ‰ž Ş
                 @ @@Ž bŞÛa@Ž í †nÛa

                č × ãfl ½ Éž fl n a
            @ @Z@Þbflr½b @sŞû a@fl àu@kŽ×

    Ž Éž fl
@ @H@sŞ ãflûß@Ž àu@I@   @@   @@  @@      Ž
                      @@@H@…flŠÐß@I
@ @@  @@      îfl
       @@ @pafl‰bŞ@     @@  @@      îfl
                      @@ @ñfl‰bŞZ@Þbrß


        @ @@    @@   @@  @@      Š
                      @@ @òflaŞ ×@   @


        @ @@    @@   @@  @@       č
                      @@ @òÓbİi@  @


        @ @@    @@   @@  @@      ‰fl
                      @@ @òfluaŞ …@   @


                           č
                        @ @òÜÏbfly@  @


        @ @@    @@   @@  @@      fl
                      @@ @òfluýq@   @            M QXT M
                   @ @
            Šč    kž ‰ž Ş
         @ @@@@Ž ‘bflÈÛa@Ž í †nÛa

               @ @ZÞbflr½b×@žÝà×c
                   č   č
      fl č kŽ ÒŞ   fl Þ č
   @ @Nñr×@ć n×@ğ ŠÛa@óÜÇ@Z@ć bflrß
       fl č kŽ
    @ @Nñr×@ć n×@éîÜflÇ@ÒŠÛa@
              ş Ş      @
      Â     fl  ž fl
  @ @NŽŠšžc@ bči@čknؽa@flozm@MQ
  Šfl ž   č      kfl 
@ @NŽ šc@Âbfli@NNNNNNNN@Ž nؽa@    @
      fl  flfl ž fl fl fl ž č fl 
   @ @Nñj×@òíŠç‹@čñ†šä½a@flÖìÏ@MR
    fl  Ş Šž fl      fl fl žč
 @ @Nñj×@òí ç‹@NNNNNNNNNñ†šä½a@   @
     ć  kfl fl fl    fl
   @ @NÌfl•@ć nØß@č†ÈÔ½a@flÑÜ@MS
  ć  k        †fl  
@ @NÌ•@ć nØß@NNNNNNNNNNŽ ÈÔ½a@     @
      ć č ƒfl  fl č fl ž    
    @ @NÉaflë@ć jİß@ñŠv§a@flâbflßcMT
   ć č ƒfl  fl      ñfl ž §
 @ @NÉaflë@ć jİß@NNNNNNNNN Šv a
     ć čfl ß ‰    ž fl
   @ @NÉÐmŠŽ @ć ìŽ @čòÔí膧a@flÞìy@MU@    @
   ć čfl ß ‰       ò 
 @ @NÉÐmŠŽ @ć ìŽ @NNNNNNNN Ôí膧a@   @@  @
      ć č —  ‰       fl
    @ @Nj×@ć ÐÓ@  b§a@flõafl‰ë MW
   ć č —        ‰
 @ @Nj×@ć ÐÓ@NNNNNNNNNN@Ž  b§a

    M QXU M
                 fl fl č k ž ‰ž Ş
              @ @@@flŠ’Ç@flð…b§a@Ž í †nÛa
                         @ @
                            fl
                         @ @Z@cŠÓač
    @ @ð@@   @@  @@ @@ @ë@@@ @@ @@ @@ c@@
   @ @ÕíŠ@   @@      z
            @@ @âìŽ Û@    @@  @@  @Âbfli
        fl
    @ @†îčÈi@  @@  @@ @lìŽu@äfl    @@  @@  @lbfln× č
       Š
   @ @kí Ó@   @@      •Ž
            @@ @ÞìŽ ë@    @@  @@  @æbØflß
   @ @´čàí@ fl  @@     О Ž
            @@ @‰ì –Ç@    @@  @@  @Þbàfl‘
  @ @ÑîčÐ@fl   @@     †ž Ž
            @@ @ÖëŽ ä•@    @@  @@   @Êa‰č‡
       fl
  @ @òÔíč†y@  @@  @@ @lì @  ×   @@  @@     č
                            @‰bfln
                             @ @
                 fl    r kž ‰ž Ş
               @ @@Š’flÇ@flïãbŞÛa@Ž í †nÛa

                                fl
                            @ @Z@cŠÓač
@ @ÑčÓìflß@     fl   ž Ž  †ž Ž
       @@@åžîÇ@ @òfl–‰@ @ÖëŽ ä•@        Ž   fl
                        @@@Œžj@ @†flÈÔß@
       Ži
@ @lžŠË@ @ÞbÔmŠŽ@   @@ ÖžìÏ@ @Šflšc@
                  ž        fl   fl
                        @@@ŠØi@ @kflnØß@
   č    ž
@ @ážu@ @æbflnÏ@      fl
            @@œžîi@   @@kÜÓ@
                          fl   ž 
                        @@ÖžŠ‘@ @Šflàyc@
                           fl   ž
                        @ @c‰@ @ñflŠc@


              M QXV M
            fl fl fl fl č r kž ‰ž Ş
         @ @@@Š’Ç@sÛbŞÛa@Ž í †nÛa
                           @ @
@ @Û@NNN@    fl č
       @@ @òÔÈÜß@  @@     fl č
                 @@ @òÔÈÜß@      @
                    fl fl žč
                  @ @ñ†šäß@      @
                      flž Ž
                    @ @ñŠvy@    @
                       fl žg
                     @ @ñŠi@   @
                      ž žfl
                    @ @lìq@    @
                      žfl
                    @ @Áî@    @
                      žfl
                    @ @oîi@    @
                      žfl
                    @ @Þìy@     @
                      
                    @ @ÑÛc@    @
                       žfl
                     @ @âìã@    @
                    fl žfl
                  @ @Ý†ß@      @
                      ž Ž
                    @ @òÏŠ‘@    @
                      ž 
                    @ @òÏŠË@    @
                @ @@   @ozm@
                      ž fl     @
                           @ @


        M QXW M
                  fl fl fl fl č Š k ž ‰ž Ş
                 @ @Š’Ç@ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@ @
                               @ @
                           č  fl fl  č
                       @ @Z@žÝà×cë@cŠÓa

       fl  fl č fl Üfl Ž Ž cfl  fl ž č    Üfl Ž åž č    č
    @ @NcŠÔm@flïçë@ï –í@flìçO@ŠÔm@òfläiüaflë@ï –í@Ž iüa@ZÞbflrß

       fl čfl      flç Ž Ž ş    Ž Ž Ž 
@ @@NNNNNNNNNNïçë@NNNNNNNNNNNìŽ O@ƒjİm@âþaë@knØí@lþa@      @

  Ž     Ž        Ž č Ş  Ž č †
@ @NÑÔmNNNNNNNNܯ@NNNNNNNNNN@ OÑÔm@ñ†¦aë@ܯ@ş ¦a@       @

  Ž      fl      fl ç Ž fl  č fl Ž   ć
@ @NlŠ’mNNNNNNNNë@NNNNNNNNNNìŽ OlŠ’m@ò¯†ë@Ý×dí@ŠØi@       @

          fl † Þ          Ž fl Ž 
        @ @õaëŞ Ûa@Ž ëbänm@òšíŠ½aë@—zÐí@kîjİÛa@     @

                   fl
        @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNëNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

                            @ @

                            @ @

               M QXX M
                   flfl     kž ‰ž Ş
                 @ @@Š’Ç@čßb¨a@Ž í †nÛa@


                              fl 
                           @ @Z@cŠÓač

@ @H@ò@I@  @@  òfl ž 
          @@ yìÛ@    @@ @H@p@I@   @@    fl
                           @ožzm
@ @H@@@@@I@     žfl
       @@ @ò×ì‘@     @@ @H@@@@@I@  @@     fl
                           @@ ožîi
@ @H@@@@@I@  @@  ò ž Ž
          @@ ÏŠ‘@    @@ @H@@@@@I@      žč
                        @@ @oîčmŠ
                             @ @
@ @H@@@@@I@  @@    žč
          @@ñaŠjß@   @@ @H@@@@@I@      îfl
                        @@ @pa‰bŞ
@ @H@@@@@I@  @@  @@@ñeŠß@
            žč    @@ @H@@@@@I@     Ş fl
                        @@ @pýflvß
@ @H@@@@@I@      žfl
       @@ @ñbflzàß@    @@ @H@@@@@I@      fl
                        @@ @paflë…c
                             @ @
@ @H@@@@@I@       Ž
       @@ @òflubflu‹@    @@ @H@@@@@I@      žč
                        @@ @ñŠİß
@ @H@@@@@I@  @@  @òflÇbfl@   @@ @H@@@@@I@  @@    č
                           @@ñflˆÏbflã
@ @H@@@@@I@  @@    ž ‰
          @òØí c@   @@ @H@@@@@I@  @@  ñfl č
                           @@ …bflîÇ
                M QXY M
                   fl fl fl fl č  kž ‰ž Ş
                @ @@@Š’Ç@…bŞ Ûa@Ž í †nÛa@@
                              @ @
@ @H@ò@I@     flž fl
       @@ @òfl‰†ß@     @@ @H@é@I@      fl flž fl
                         @ @ @ é  ‰† ß

@ @H@ò@I@  @@ @òjîčj@    @@ @H@é@I@      č
                         @@ @éjîj

@ @H@ò@I@  @@     ž
         @@ @òfläiač@   @@ @H@é@I@  @@     flž
                            @@ @éäiač

@ @H@ò@I@  @@    fl fl
         @òfljnØß@    @@ @H@é@I@  @@   flfl fl
                            @éjnØß

@ @H@ò@I@  @@ @òfläîčØ@
            fl     @@ @H@é@I@     flčfl
                         @@ @éäîØ

@ @H@ò@I@  @@      č
         @@òflibfln×@   @@ @H@é@I@  @@    fl flč
                            @@éibn×

@ @H@@ñ@I@  @@    Şfl
         @ @ ñ†u@    @@ @H@@ê@I@  @@    †fl
                            @@ êŞ u

@ @H@@ñ@I@  @@    î
         @ñ‰bŞ@     @@ @H@@ê@I@  @@    î
                            @ê‰bŞ

@ @H@@ñ@I@     О Ž
       @@@ñfl‰ì –Ç@     @@ @H@@ê@I@     О Ž
                         @@@ê‰ì –Ç

                              @ @

                M QYP M
                          @ @
                 fl fl fl fl č  kž ‰ž Ş
               @ @@Š’Ç@ÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa@

                        @ @Z@òflàÜØÛa@Ýčà×c
                            č   

 @ @NÖ@M@–@@M@u@–@Â@–@Ò@M@‘@M@i@–@ò
@ @ƒfljNNNflß@  @@      žfl
           @@ @ÞNNN†ß@    @@         č
                        @@@ñfl‰NNNžß
    Ü
  @ @ò NNN@  @@     ž
           @@ @òÏŠNNN@   @@   @@ @NNNÔfl
    čč
@ @ŠNNNy@   @@  @@ @NNNÜÄčß@   @@   @@ @…žŠNNN
     ž fl
@ @NNNÜčví@  @@  @@   @@NNNbi@  @@        fl
                        @@ @NNNÓžìß
                            @ @
                 fl fl fl fl č r kž ‰ž Ş
               @ @@Š’Ç@åßbŞÛa@Ž í †nÛa@

                          Č fl 
                         @ @ðìБ@ć jÈm

           čč     flž  fl čž fl ž fl ž   fl
         @ @ZéîÏ@Ûa@flõbî‘þaë@Ùnîi@åÇ@áÜØm

                       Ž žfl fl ž
                    @ @_@oîjÛa@åíc M

                        êŽ  g ž 
                       _@Ž ‰b¯@á× M

              M QYQ M
         č fl ž Ž ž 
      _@čéîÏ@ñŠvy@á× M

 â fl   fl ž Ž fl Ž fl  fl ž 
_@ bÈİÛa@ñŠvyë@ƒjݽa@åíc M

    č ž fl Ýfl ž fl   fl
   _@oîjÛa@ †ß@¿@a‡bß M

    fl fl č čfl ž Ž   fl
  _@čñõaŠÔÛa@ñŠvy@¿@a‡bß M

 ƒfl     pflfl fl
_@ jݽa@¿@Ûa@Ž aë…þa@bß M

              M
            @ @M

            @ @M

        @ @N@… M
          g

             @ @
             @ @
             @ @


 M QYR M
                   fl fl fl fl č n kž ‰ž Ş
                 @ @@@Š’Ç@ÉbŞÛa@Ž í †nÛa@

                         @ @Z@kŽ×aë@cŠÓač
                            n fl fl 
  ñ ž   â    Ž    â Ş ò  fl
 @ Švyë@L bÈİÜÛ@ñŠvyë@L@ ìäÜÛ@ ÏŠË@ŠØi@čoîi@¿
  @  ò
 @bìy@L Èaë@ òÔí†y@ éßbßcë@N bjÔnýÛ@ć bØß@éîÏë@LčñõaŠÔÜÛ
          
          @   Žfl   Þ
                 @     æ
                            ć ‰
                          @ @Nj×@ć ì

  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


                M QYS M
                           
 ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬
            @ @
                    Ž ë kž ‰ž Ş
                  @ @@@ÞŞ þa@Ž í †nÛa

                      √    @ @c
                         @ @l
                         @ @p
                         @ @t
                          @ @x
                          @ @
                          @ @„
                          @ @…
                          @ @‡
                          @ @‰
                          @ @‹
                         @ @
                         @ @”
                         @ @˜

            M QYT M
                     r kž ‰ž Ş
                 @ @@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@
                          @ @
@ @HôI@@@@@@@@@@@@@@@@H@ë@I@@@@@@@@@@@@@@@@@H@c@I@@@@@@@
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @

            M QYU M
                  Ž č r kž ‰ž Ş
                @ @@sÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@
                           @ @
                            fl
                        @ @Z@cŠÓač
    @ @H@˜@I@    @@   @@ @H@@I@    @@   @
     @ @‰b•@    @@   @@  @@@‰b@   @@   @
   @ @NNNNNNNNNNNNNNN@    @@@NNNNNNNNNNNNNNN@   @
                           @ @
                  Ž č Š kž ‰ž Ş
                @ @@ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@
                          @ @
  @ @H@˜@I@@@@@@    @@   @@ @@ @@H@@I@@@@
@ @NNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@@NNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@@NNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@@NNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@@NNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@@NNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@@NNNNNNNNNNNNNNN


           M QYV M
                      Ž č k ž ‰ž Ş
                    @ @ßb¨a@Ž í †nÛa@
                             @ @
            @ @Z@cŠÓa@Ş q@òflàÜØÛa@óÜÇ@H@Þc@I@Ýč…c
                fl  Ꭰč      fl      ž

     Ş
  @ @Šžè’Ûa@@@@  @Šž fl
          @@ è‘@        ž      ž Ž
                @@ @@ñflŠv§a@@@@@ @ñflŠvy
@ @NNNNNNNNNNNN@   ‰
          @Ê bfl‘@              žč fl
                @@ @NNNNNNNNNNNN@ @@òÔí†y
@ @NNNNNNNNNNNN@    Ž
          @Öžì@              č fl
                @@ @NNNNNNNNNNNN@ @†vžß
@ @NNNNNNNNNNNN@     
          @@âbflÈ@              fl
                @@ @NNNNNNNNNNNN@ @kflnØß
@ @NNNNNNNNNNNN@  ò ž Ž
          @@ ÏŠ‘@   @@ @NNNNNNNNNNNN@       č
                           @@ñflõaflŠÓ
@ @NNNNNNNNNNNN@  @@‰bnč@                č
                @@ @NNNNNNNNNNNN@ @bfljž–ß
@ @NNNNNNNNNNNN@  @òflÇbfl@   @@ @NNNNNNNNNNNN@ @Áčöbfly
          fl
@ @NNNNNNNNNNNN@ @Õib@    @@ @NNNNNNNNNNNN@     »
                           @@@âb
           fl
@ @NNNNNNNNNNNN@ @ÑÔ@                žfl
                @@ @NNNNNNNNNNNN@ @Ýfl†ß
                             @ @


               M QYW M
      č  kž ‰ž Ş
    @ @@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@
              @ @
       fl  ñfl î Ş
   @ @@@óÛëþa@ ‰bŞÛa   ١

         ñfl î Ş
@ @NNNNNNNNNNNNNN@ ‰bŞÛa  ٢

         ñfl î Ş
@ @NNNNNNNNNNNNNN@ ‰bŞÛa  ٣

         ñfl î Ş
@ @NNNNNNNNNNNNNN@ ‰bŞÛa  ٤

         ñfl î Ş
@ @NNNNNNNNNNNNNN@ ‰bŞÛa  ٥

         ñfl î Ş
@ @NNNNNNNNNNNNNN@ ‰bŞÛa  ٦

         ñfl î Ş
@ @NNNNNNNNNNNNNN@ ‰bŞÛa  ٧

         ñfl î Ş
@ @NNNNNNNNNNNNNN@ ‰bŞÛa  ٨

         ñfl î Ş
@ @NNNNNNNNNNNNNN@ ‰bŞÛa  ٩

         ñfl î Ş
@ @NNNNNNNNNNNNNN@ ‰bŞÛa  ١٠
M QYX M
                   Ž č  kž ‰ž Ş
                  @ @ÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa@

          @ @Z@ bflr½b×@čpbflàÜØÛa@čêˆç@Ş bflšŽß@žkn×a
             Þ č      č č fl …      Ž
            č        čfl
          @ @j×@ @M@ @Ì•@ @@@Z@Þbflr½a    č
            čfl     Š
          @ @†îÈi@ @M@ @kí Ó@      @@  @
     fl fl   ž fl  čfl   ž
   @ @@ñÌ•@@M@@ozm@M@´àí@M@ ÖìÏ@        @@  @
      Ž žfl  žfl   flfl   flfl
    @ @Ý†í@–@ÖŠ‘@–@Þbà‘@–@õa‰ë@        @@  @
    č žfl flfl flŽ    flž fl  čž fl
  @ @Ájèm@–@ñ‰…bÌß@–@†È–í@–@Üví@        @@  @

                 @ @@@Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@
                    åč r kž ‰ž Ş
                  fl č  fl ž  fl Şfl  ž Ž
              @ @Z@Þbr½b×@Éà¦aë@óär½a@kn×a
   žfl
 @ @HÉàuI@  @@      Şfl Ž
           @@ @HóärßI@    @@     flŽ
                       @@ @H…ŠÐßI
   Ž ğfl Ž
@ @æì‰†ß@  @@   @@ @æb‰†ß@
              fl ğfl Ž   @@    ğfl Ž   flč
                       @@‰†ß@ZQ@Þbrß
    Şfl
 @ @Þbày@    Şfl
       @@‰aŒu@   @@‰bî@
                Ş   @@    č Ž
                       @@Ñîšß@@@@    @
   Şfl
 @ @pa†u@   @@   @@ @æbm†u@
              flŞ fl    @@     Şfl   flč
                       @@ @ñ†u@ZR@Þbrß
   fl flg
 @ @ñ‰b‘@   fl fl
       @òjnØß@ @òİzß@
            fl fl      @@     fl Şfl
                       @@ @òybß@    @


            M QYY M
                      Éč n kž ‰ž Ş
                    @ @@Ž bŞÛa@Ž í †nÛa@  @

          @ @Z@ @bèflnzm@Ûa@čòàÜØÛa@ e@žÝØ‘aë@cŠÓač
            Áfl ž fl      fl č Š     ž fl

                 Øğ    ž  Š fl É  fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN´ Ûbi@flázÜÛa@ć Øi@Ž İÔí@Z@Þbrß
                                č

              @ @Nò×ì’Ûbi@áz Ûa@ć Øi@Ž ëbfläní@
                 ž fl fl ž Ü Š fl Þfl flfl      @

                    fl  õ flž
                 @ @Nñr×@Ž bî‘c@Ý†½a@¿@
                          ž       @

                @ @NñŠv’Ûa@óÜÇ@‰ìЖÈÛa@
                    Ş   fl Ž ž Ž      @

            č îŞ   čž žfl † fl ş
          @ @Npa‰bŞÛa@ÑÓìß@åÇ@ć îÈi@ÖìÛa@      @

                   flč
               @ @NÖìş Ûa@åß@kíŠÓ@†àzß@
                         ćŞfl Ž      @

                    fl    č ž Ž
                  @ @Nñj×@čñõaŠÔÛa@ñflŠvy@   @

                    fl flč Ùč Ž ć 
                  @ @NlbnØÛa@ àí@ŠØi@     @

               @ @@ @NòÈaë@òÔží†y@oîjÛa@¿@
                       č fl č žfl      @


               M RPP M
          Žč   kž ‰ž Ş
        @ @@Š‘bflÈÛa@Ž í †nÛa@@@@@@@@

                 @ @@   @

     Š   fl òŞč fl Þfl ş ž 
@ @_@čòİí ¨a@óÜÇ@ îiflŠÈÛa@Ž ë†Ûa@flåíc@@@

                 @ @@   @

                     @ @
                     @ @
                     @ @
                     @ @
                     @ @
                     @ @
                     @ @
                     @ @


   M RPQ M
               fl fl fl fl č kž ‰ž Ş
             @ @@Š’Ç@ð…b§a@Ž í †nÛa
                        @ @
       fl          
@ @Zpýfl•aflì½a@ÖŠ ë@òîčbflîÛa@âbflÓþa@ZbÈÛa@òİíŠ
                        @ @
                        @ @
                        @ @
                        @ @
                        @ @
                        @ @
                        @ @
                        @ @
                        @ @
                        @ @


            M RPR M
                               č
                           @ @Z@žkuc
                  ž ž č
               @ @_@floãc@flåíc@žåß@Z@Þbrčß
     ð č 
   @ @NĞ Šž–ß@bflãc@    @@   @@  @@ @NŠ–ß@åß@bãc
                        ž ž č
                     @ @_@floãc@flåíc@žåß
    ï  
  @ @NĞ ãafl…ìŽ @bflãc@   @@   @@      č 
                     @Næafl…ìş Ûa@žåß@bflãc
                        ž ž č
                     @ @_@floãc@flåíc@žåß
     Ğ č žfl  
   @ @NïãŠÏ@bflãc@    @@   @@       fl ž č 
                     @@ @NbžãŠÏ@åß@bflãc
                        ž ž č
                     @ @_@floãc@flåíc@žåß
    Ğ fl ž  
  @ @Nð†äËëc@bflãc@    @@   @@      ž   č 
                     @@ Nñfl†äËëc@žåß@bflãc
   @ @Hæbflnč×bfliI@   @@   @@      ž ž č
                     @@@_@floãc@flåíc@žåß
      –             žfl
    @ @H´ğ ÛaI@@H†ãýíbflmI@ @HbflîãaflŒämI@ @HbflíŠčvîflãI
       fl          č     č
    @ @Hòfl’j§aI@@HbØ튞ßcI@ @H†žäaI@@H´jčÜÐÛaI
                  č
@ @H@NNNNNNNNNNNNbflãc@O@NNNNNNNNN@žåß@bflãcI@NNNNNNNNNNN


             M RPS M
                    fl fl fl fl r kž ‰ž Ş
                  @ @@Š’Ç@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa
                              @ @
                              @ @
  fl ž 
@ @Ššc@    Öfl ž 
        @@ ‰‹c@  @ŠÐ•c@
              ž      fl    fl    fl
                    @Šàžyc@ @…ìc@@ @œîic@@@
                                  @ @
   õ ž fl òfl Ðş Šfl ž   Ðş æž 
 @ @NŽ aflŠày@ yb nÛa@ONŽ àyc@ b nÛa@Ž ìÛ@  @@  @@   @@   @
                                  @ @
  Ž ž fl ñfl fl Ş   Šfl ž  Š fl Ş æ ž 
@ @NõaflŠš@ Šv’Ûa@ONŽ šc@ v’Ûa@Ž ìÛ@     @@  @@   @@   @
                                  @ @
    Ž fl ž fl òfl fl Ž flž  œž fl æž 
  @ @Nõbšîi@ šîjÛa@ONœîic@ îjÛa@Ž ìÛ@     @@  @@   @@   @
                                  @ @
@ @Nõafl…ì@ ‰bŞÛaONŽ ìc@čpa‰bŞÛa@Ž ìÛ@
  Ž ž fl ñfl î Ş   …fl ž    îŞ æž      @@  @@   @@   @
                                  @ @


               M RPT M
                   @ @@   @@  @@  @@   @@   @
  @ @NŽ aflŠÐ•@ ‰Œ¦a@ON Ž Еc@ Œ¦a@Ž ìÛ@
    õ  fl ñfl fl    Š  ž  ‰fl  æž 
                   @ @
  Ž ž fl òfl Š    Öfl ž    Š Ø æž 
@ @NõbÓ‰‹@ aŞ ØÛaONŽ ‰‹c@čpbflaŞ  Ûa@Ž ìÛ@
                                   @ @
                    flfl fl  r kž ‰ž Ş
                  @ @@Š’Ç@flsÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@     @
                                  žč
                               @ @Z@Ý•
        â  čfl ž y
      @ @ bflÈİÛa@ñŠvŽ @åß@      čfl   čfl ž y
                     @@ @ñõaŠÔÛa@ñŠvŽ @¿@MQ@@@
      č ž Š Ş Ñfl ž ½
    @ @Ñí ’Ûa@č z– a@¿@      @@     fl Š fl
                       @@ @Ž Üžví@ć Øi@     @
           ć k flfl
          @ @j×@ć nØß@    @@  @@    cfl  fl Ž
                          @@ @ŠÔí@flìç@    @
          č fl  fl  fl
         @ @knؽa@ÑÜ@      @@    ć Š ƒ fl
                       @@ @kí Ó@Ž jİ½a@    @
      âž Ş ž Ž ´ fl
    @ @ ìäÛa@ñflŠvy@ ¹@óÜÇ@    @@  @@   č    flflfl
                          @@êbî½a@ñ‰ë…@   @
                                   @ @


                M RPU M
    ć čfl flŽ
  @ @N†îÈi@ìç@L@ü@   @@   @@      Éč fl Ž fl  Ýfl
                     @@ @_ć aë@ƒjݽa@ ç@@MR
  č  fl fl ž fl
@ @Nõb½a@ ìy@ozm@    @@   @@   @@   ƒfl    flfl
                       @_@ jݽa@¿@a‡bß@     @
   đ flŽ Ž Ž ž fl
 @ @NpaŠvy@à@      @@   @@     č fl ž   fl fl ž
                     @@@_pýàè½a@òÜ@åíc@      @
   âflİ Ž flfl
 @ @N bÈ Ûa@paë…c@   @@   @@     č žfl  fl ž y ž 
                     @@_oîjÛa@¿@ñŠvŽ @á×@      @
   ć č fl flç flfl
 @ @NÉaë@ìŽ @LžáÈã@       fl č k o Ýfl
             @@ @_Öìş Ûa@åß@ć íŠÓ@Ž îjÛa@ ç@       @
                                   @ @
                   fl fl fl fl č kž ‰ž Ş
                 @ @@Š’Ç@ßb¨a@Ž í †nÛa@@       @

                             @ @Z@žkuc
                                 č
         Š ž  ‹ž  æž 
       @ @NŽ Еc@ ì½a@Ž ìÛ@        ‹fl  æž 
                     @@ @@_@č ì½a@Ž ìÛ@bflß@Z@Ýrß
   @ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@       áč İ æž  ß
                     @@ @_@ bà Ûa@Ž ìÛ@bfl @ @

 @ @@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@    ‰ č ž
                       @@_@ bflî¨a@ŽæìÛ@bflß@   @

  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@    åž  æž 
                       @@_@ j¦a@Ž ìÛ@bflß@    @

  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@        fl jŞ æž  ß
                     @@ @_@čñ‰ìşÛa@Ž ìÛ@bfl @    @

                                   @ @

                M RPV M
                              @ @@@@

     ž fl
 @ @õaflŠš@@   @@  @@               • čfl
               @@@NNNNNNNNNNNNNN@@õbîÛìŽ bÏ@čêˆç@@@ @@NNNNNNNNNN@  @@  @@                 
               @@NNNNNNNNNNNNNNNN@ @@áčbflà@ @@@@@ @NNNNNNNNNN@  @@  @@                ž
               @@NNNNNNNNNNNNNNNN@ @@æbfläc@ @@@@@ @NNNNNNNNNN@  @@  @@               žfl
               @@NNNNNNNNNNNNNNNN@ @@ñfl‹ìß@ @@@@@ @NNNNNNNNNN@  @@  @@              Ş Šž fl
               @@NNNNNNNNNNNNNNNN@ @@òí ç‹@ @@@@@ @NNNNNNNNNN@  @@  @@                jfl
               @@NNNNNNNNNNNNNNNN@ @@ñfl‰ìş@ @@@@
              M RPW M
                            @ @
                fl fl fl fl č  kž ‰ž Ş
              @ @@Š’Ç@…bŞ Ûa@Ž í †nÛa@@ @

                         č ğ 
                    @ @Z@đpbflàÜ×@žæì×@    @
   @ @Ò@–@ë@–@Þ@–@â@–@l@–@c@–@‰@–@Ö@–@x@–@@          @
                            @ @@   @
@  @NNNNNNNNNNNNNNN@                 fl
            @@@NNNNNNNNNNNNNNN@ @@ @@âflŠy@ @
@  @NNNNNNNNNNNNNNN@  @@@NNNNNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@
@  @NNNNNNNNNNNNNNN@  @@@NNNNNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@
@  @NNNNNNNNNNNNNNN@  @@@NNNNNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@
                              @ @
                fl fl fl fl č  kž ‰ž Ş
              @ @@Š’Ç@ÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@    @
                                @ @
                        Ž Ꭰč 
                     @ @Z@žkn×a@Ş q@žkuc
                   †àfl ß í ož fl ž 
                @ @_@Ž Ş zŽ @bfl@Ž îjÛa@flåíc@   @

                   žfl    ‰    
                @ @_@čoîjÛa@aˆç@Ž b¯g@žá×

                  č žfl  fl ž y
                @ @_@oîjÛa@¿@ñŠvŽ @á×


              M RPX M
   Þ  čž  fl ž Ž ž fl     fl
@ @_@ bfljÔnýÛ@ñŠvy@čoîjÛa@¿@žÝç

      ِ ‫ِ ﹾ‬ ِ   ‫ﺣ‬     
    @ @‫ﺎﻝ ؟‬‫ﺠﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒ‬ ‫ﺎﺫﹶﺍ ﰲ‬‫ﻭﻣ‬

    fl fl  č  fl ž Ž ž fl ž flfl
@ @_@čknØàÜÛ@ñŠvy@čoîjÛa@¿@Ýçë

       ِ   ِ  ‫ ﹶ‬
      ‫ﺮﺓ ﺍﳌﻜﺘﺐ ؟‬‫ﻭﻣﺎﺫﺍ ﰲ ﺣﺠ‬

           žfl    fl
     @ @_@òÔí†fly@čoîjÛa@¿@žÝç

            ò  Ýfl fl
     @ @_@ñčj×@ Ôí膧a@ çë

          ž fl ò y ž 
      @ @_@čoîjÛa@ Ôí†fl @flåíc

        žfl ž fl č fl
     @ @_@čoîjÛa@flÞìy@flïç@žÝç

         ‰  žfl flfl
      @ @_@ć ìŽ @bèÛìy@žÝçë

                @ @

                @ @


   M RPY M
     @ @

     @ @

     @ @

     @ @

     @ @

     @ @

     @ @

     @ @

     @ @

     @ @

     @ @


M RQP M
           ‫@ @‬

           ‫@ @‬

              ‫@ @‬

           ‫@ @‬

‫ُ‬     ‫َ ْ َ ُ ﱠ‬
  ‫ﺍﻟﻮﺣـﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻌـﺔ‬
    ‫ِ‬
           ‫@ @‬

           ‫@ @‬

           ‫@ @‬

           ‫@ @‬      ‫‪M RQQ M‬‬
     @ @

     @ @

     @ @

     @ @

     @ @

     @ @

     @ @

     @ @

     @ @

     @ @

     @ @


M RQR M
                 @ @
                              
   ‫א‬‫א‬

                 @ @

                 @ @

                 @ @

                        fl žč fl   fl  fl ž 
                      @ @NñŠîÌ•@ŠØi@ñŠc
             đ ž fl fl đ č fl fl č fl ž č Ž Ş  flfl
           @ @Nocë@„cë@ñ†Ûaëë@đ†Ûaë@åß@æìØnm
                       fl ß †č fl Ý fl
                    @ @Lb†äèŽ @Ž ÛaìÛa@Ž àÈí
                       fl  fl ñ č fl Ž fl flfl
                    @ @NòàÜÈŽß@ †ÛaìÛa@ÝàÈmë
                        †     fl áž
                      @ @Lć îÈfl@č†ÛìÛa@Ž ač
                       kflž fl ž č áž fl
                     @ @NŽ äí‹@čoäjÛa@Ž ačë
                                 @ @
                fl ğ flč     Š fl Ž ž fl
              @ @LôŠÔÛa@âc@òÈßbflu@¿@ć Øi@Ž ‰†í
                 ÞŞ   fl ž  kč  fl Ž fl
               @ @N ëþa@ôìn½a@¿@ć Ûb@ìçë


                 M RQS M
       ğ fl ž č  fl fl č č  č fl ž fl † fl Ž flfl
     @ @Lòîöa†niüa@Ý–îÏ@Ùܽa@ò‰†ß@¿@ć îÈ@áÜÈníë@          @

                        Š ÑŞ     ˆ č Ž fl
                    @ @NÉčiaŞ Ûa@ğ –Ûa@¿@ć îčàÜm@flìçë

                  Þ      flfl   fl     fl
                @ @N bÐþa@òfl™ë‰@µg@Žkäífl‹@kflçˆflmë

                 čfl fl ž  † fl fl  Ş
               @ @Nò‰†½a@µg@ć îčÈ@Žkçˆflí@ bflj–Ûa@¿

                    fl č  fl č  fl č  fl flfl
                  @ @Llbfl§aflë@òibflnØÛaë@ñõaflŠÔÛa@ŽáÜÈní

      Ş     †     ÜŽ    ‰n       ž    fl
    @ @Nïßý⁄a@flåíğ Ûaflë@flâì ÈÛaë@flƒí bŞÛaë@bîčÏaflŠÌ¦a@čÙÛˆ×ë

             čč      Š       Å ž fl 
           @ @N†vž½a@¿@fláí ØÛa@flæežŠÔÛa@ Ðzí@čõbfl½a@¿flë

                                    @ @

            č ž Ý fl òfl ž Š á č  k 
         @ @NáÜŽß@ğ ×@óÜÇ@ ší Ï@ ÜÈÛa@Ž Ü@@@@@@@@     @

@ @NHHÑíž Š‘@ćsí†yII@
      fl  čfl   @@  @@   @@   @@  @@  @@  @@  @@   @

                                    @ @


                   M RQT M
                           p č
                     @ @Z@ñfl†í膦a@Ž bflàÜØÛa

  @ @†čÛaflë@  @@  @@     č
               @@ožäi@  @@    ì fl fl
                       @@ @æŞ Ønm

     
  @ @ožc@    @@  @@   @@ @„c@  @@     ÜŽ
                       @@ @âì ÈÛa

   Ô â
@ @ôŠ Ûa@ş c@  @@  @@ @č†äèß@
               žfl Ž    @@  @@   flžfl
                          @ÝàÈí

     
  @ @Ùčܽa@   @@     flž fl
            @@ @òfl‰†ß@    @@     fl Ž
                       @@ @òflàÜÈß

      č
 @ @òflibflnØÛa@  @@     žfl
            @@ @kflçˆm@    @@    î č
                       @@@òğöafl†niüa

     ž
@ @bîčÏaflŠÌ¦a@  @@      
            @@ @ÞbÐþa@   @@     flfl
                       @@ @òfl™ë‰

     žŽ
  @ @áčÜß@   @@  @@ @lbč§a@    @@  @@ïčßýž⁄a

     Š
 @ @òflší Ï@   @@  @@ @ÅÐzí@
               ž fl    @@  @@    č
                          @áÜÈÛa

   –
 @ @ÑŞ Ûa@    @@  @@     
               @kÜ@   @@  @@ @kčÛb

    flž 
 @ @ôflìn½a@   @@  @@   @ˆîàÜm@
                  č  @@     fl
                       @@ @ÙčÛˆ×

                             fl
                          @ @†Ûë


              M RQU M
              @ @H@c@I

     flç
  @ @@ @ ìŽ @   @@    flč
             @@ @ïç@@@@      @@  @@@aˆflç

     ç
   @ @Ž @    @@  @@   @@čç@@@@   @@  @@ @flç

               ç
             @ @Ž @@@@čç@@@@flç@@@@@@@@@@@@@@

                @ @

              @ @ H lI

  čfl
@ @êˆç@   @@     ž fl
          @@éuë@    @@      
                     @@ ŠžèÃ@  @@      fl
                              @@@aflˆç@@@@@@@

 @ @ê@   @@   @@éNNN@   @@ @èNNN@    @@   @@ @ç@   @

         @ @ê@ @éNNN@@ @èNNN@@@@ @ç@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

                @ @ç@@    @@  @@   @@  @@  @

                             @ @

                             @ @                M RQV M
             
       ‫א‬

                  Ž ë k ž ‰ž Ş
                @ @@ÞŞ þa@Ž í †nÛa@@@@@@@@

  ć     fl áž
 @ @†îÈfl@č†ÛìÛa@Ž ač      čfl č   Š fl Ž ž fl
                @ @òÈßb¦a@¿@ć Øi@Ž ‰†í

  ć fl  İ ž
 @ @ŠØi@kčÛb Ûa@Žáač   čfl fl Ş   flž fl kfl ž fl
             @ @ò™ëŠÛa@µg@Žkäí‹@Ž çˆm

  kflž fl ž č áž
@ @Ž äí‹@čoäjÛa@Ž ač    č fl fl ž  † ž fl Ž  fl flfl
              @ @ò‰†½a@¿@ć îÈ@áÜÈní

    č fl â áž
 @ @ò¯†@ğ þa@Ž ač    fl Š fl ž  Š  fl   ž fl
             @ @áí ØÛa@æeŠÔÛa@ć Øi@ÅÐzí

  ć Ş fl Ž åž áž
@ @†àzß@ iüa@Ž ač        čfl fl ž  ć fl Ž
                @ @ò‰†½a@¿@ŠØi@áÜÈní

  ò Ï čŞ  ž
@ @ àčb @ñ†¦a@Žáač      čfl č   Š fl Ž ž fl
                @ @òÈßb¦a@¿@ć Øi@Ž ‰†í

  ć    č fl áž
 @ @†îÈfl@č†ÛìÛa@Ž ač    čfl č   † Ž ž fl
             @ @òÈßb¦a@¿@ć îÈfl@Ž ‰†í

  ïč fl č     ž
 @ @Ğ ÜÇ@č†ÛaìÛa@Žáač     Ş    †č Ýfl ž fl
             @ @ bflj–Ûa@¿@Ž ÛaflìÛa@Ž àÈí

                            @ @

                            @ @

           M RQW M
         r kž ‰ž Ş
     @ @@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@@

              @ @

             @ @


           √  @ @Â


             @ @Ã


              @ @Ê


              @ @Î


             @ @Ò


             @ @ÖM RQX M
                     @ @
              Ž č r kž ‰ž Ş
            @ @@sÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@


@ @H@@I@   @@   @@  @@  H
                 @@ @‹@I


    fl
 @ @Ñžî@   @@   @@  @@    fl
                 @@Ñží‹

    fl
@ @@čÐ@   @@   @@  @@     fl
                 @@ čÏ‹

  
  ‫ﹶﺃﺳﻤﻊ‬              
                  ‫ﹶﺃﺯﻣﻊ‬

    žč
@ @‰bflàß@   @@   @@  @@ @‰bflߌčß

   Ş
 @ @ß@    @@   @@  @@     Şfl
                 @ @ @ Χ

 @ @Þbfl@   @@   @@  @@   fl
                 @@@Þafl‹

    
  ‫ﺳﺮِﻳﺮ‬               
                  ‫ﺯﺭِﻳﺮ‬
                        @ @
                        @ @


       M RQY M
                     Ž č Š kž ‰ž Ş
                   @ @@ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@
                                č
                            @ @Z@žkuc
                  fl ñfl ž  æŞ  flfl Ş č
             @ @_@ŠØi@ Šc@Ž ìØnm@žåàß     MQ
              fl č fl  fl †č Ýfl ž fl
           _@ŽéŽm†Ûaflëë@ŠØi@Ž Ûaflë@Ž àÈí@afl‡bflß  MR
                   Š fl ž  áž
                  _@ Øi@čoc@Ž a@bflß   MS
                     Š fl Ž ž fl ž 
                   _@ć Øi@Ž ‰†í@flåíc   MT
                   † á fl fl fl ž  fl
                  _@ć îÈfl@Ž ÜÈní@flåícë   MU
          á Ø      Ô † Å ž fl ž 
         _@fl íŠ Ûa@flæežŠ Ûa@ć îÈfl@ Ðzí@flåíc   MV
              fl fl ž  ć fl á Üfl fl fl ‡
           _@čò‰†½a@¿@†îžÈ@Ž  Èní@afl bflß    MW
                           @ @
                    Ž č k ž ‰ž Ş
                  @ @@ßb¨a@Ž í †nÛa@

                          @ @Z@ýàu@žæì×
                             flŽ ğ
            Ýfl ž fl †č      fl č žfl Ž
         @ @NŽ àÈí@–@Ž Ûaflë@–@b†äèß@–@ŠØifl    MQ
     čŞ      Ž  fl flfl č fl fl ž  † fl
    Nòîöa†niüa@–@áÜÈní@–@ò‰†½a@–@ć îÈ@–@¿       MR
     Ž flžfl fl žfl          kfl ž fl Þ 
     Nkçˆm@–@ò™ë‰@–@µg@–@Ž äí‹@–@ bÐþa        MS
 fl      Å    †            
NáíŠØÛa@–@ а@–@ć îÈ@–@¿@–@†čvž½a@–@æeŠÔÛa       MT
     ğ ‰ž fl        č      Š fl
    Nâc@–@Ž Ž †í@–@¿@MòÈčßbflu@–@ć Øi@–@ôflŠÔÛa      MU
       ć        ğ Ş
       NˆîàÜčm@–@¿@MÑ–Ûa@–@ć îÈfl@–@ÉčiaŞ Ûa
                     †     Š    MV
                               @ @

             M RRP M
                č  kž ‰ž Ş
              @ @@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@

                          č
                       @ @Z@žÝà×c

       ÞŞ            Ž ž fl Š fl
     @ @N ëþa@NNNNNNNNNNNNNNNN@¿@Ž ‰†í@ć Øi MQ

              fl flž   † kfl ž fl
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN¿@čò‰†½a@µg@ć îÈfl@Ž çˆí MR

     fl fl fl  fl         ñfl ž  æŞ  fl fl
NNNNNNNNNNë@„cë@đñ†Ûaflëë@NNNNNNNNNåß@ Šþa@Ž ìØnm MS

           Š         ˆ č †
        N@ÉčiaŞ Ûa@NNNNNNNNNNNN¿@ć îčàÜm@ć îÈfl MT

                   †    Ýfl
NNNNNNNNNNñ†ÛaìÛa@ÝàÈmë@NNNNNNNNNNNNNN@Ž ÛaìÛa@Ž àÈčí MU

                   † fl kfl ž fl
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@¿@†čvž½a@µg@ć îčÈ@Ž çˆí MV

         â           Š fl ‰ž fl
      NôflŠÔÛa@ğ c@NNNNNNNNNNNNNN@¿@ć Øi@Ž †í MW

                  k kfl ž fl
      NÞbÐþa@NNNNNNNNNNNNN@µg@Ž äífl‹@Ž çˆm MX

 đ fl čž fl     Ý fl òfl Š         k 
 NòàÜŽßë@NNNNNNNN@ğ ×@óÜÇ@ ší Ï@NNNNNNNNNNŽ Ü MY           M RRQ M
                 Ž č  kž ‰ž Ş
               @ @@ÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa

         Š  Ž ž 
      @ @õëŽ Ô½a@áèÏ

     č     Ş                fl
@ @Z@Þbflr½b×@òflzîčz–Ûa@čòibu⁄a@flâbflßc@H@√@I@òflßýflÇ@žÉ™

                 †     fl flfl Þ
             @ @Z@¿@ć îÈfl@áÜÈní@Z@ br½a
                 â č
             @ @NôflŠÔÛa@ğ c@òflÈßbflu M
                 Þ      flfl
                N bÐþa@òfl™ë‰ M
  √             čŞ      fl flž 
               Nòîöafl†niüa@čò‰†½a M
  √
                 fl †č Ýfl ž fl
            @ @Z@ŠØi@Ž Ûaflë@Ž àÈí@MQ
                     fl č fl
                   @ @NbàÜÈŽß@M
                    fl č Ž
                  @ @Nb†äžèß@M
                     fl ‰
                   @ @Nb bfly@M
                ˆ č †
             @ @Z¿@ć îčàÜm@ć îÈfl@MR
                  ë ÑŞ
               @ @NÞŞ þa@ğ –Ûa@M
                   r ÑŞ
               @ @NïãbŞÛa@ğ –Ûa@M
                   Š ÑŞ
               @ @NÉčiaŞ Ûa@ğ –Ûa@M

          M RRR M
                 @ @
@ @NáíŠØÛa@æežŠÔÛa@ć îÈfl@ Ðzí@MS
  fl    fl  † Å ž fl
             Ş
          @ @N bflj–Ûa@¿@M
            č ž
          @ @Nòfl‰†½a@¿@M
            čč 
          @ @N†vž½a@¿@M
                 @ @
    @ @ZòšíŠÏ@ ÜÈÛa@Ž Ü@MT
       á k
     đ      Ý fl
   @ @NòjÛbë@đkÛb@ğ ×@óÜÇ@M
    đ ž Žfl    ŽÝ fl
  @ @NòàčÜßë@áÜžß@ğ ×@ïÜÇ@M
     đ  čfl đ  č × fl
   @ @NñˆîčàÜmë@ˆîčàÜm@Ý @óÜÇ@M
                 @ @
        @ @Z@ŠØi@ş c@Ž àžÈm@MU
            fl â Ý fl
       č fl fl ž   ‰fl Ž
     @ @Nò‰†½a@¿@òğ †ß@M
       č č   fl fl
     @ @N†vž½a@¿@òàÜÈŽß@M
       č      fl č žž
     @ @N†ÛaìÛa@Éß@ò†äèŽß@M
                     @ @


   M RRS M
                    åč r kž ‰ž Ş
                  @ @@Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@
                             @ @
                          Ş ½ k n a
                       @ @Z@flsãû a@č Ž×
     č žfl Ž
  @ @òfl†äèß@@@@@@@   @@   @@  @@       žfl Ž
                        @@ @č†äèß
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@   @@ @kčÛb
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@   @@  @ˆîčàÜčm
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@   @@  @@ †čÛaflë
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@   @@ @Ìfl•
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@   @@   Üfl Ž
                           @@á Èß
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@       žŽ
                        @@ @áčÜß
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@      ‰fl Ž
                        @@ @ğ †ß
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@     Č   
                        @@ @ïãafl…ìŽ
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@     Č  č
                        @@ @ðŠž–ß
                                 @ @


             M RRT M
                    Éč n kž ‰ž Ş
                  @ @@Ž bŞÛa@Ž í †nÛa@@

                        @ @Z@óŞr a@č Ž×
                           ä fl ½ kn  a
       č žfl
   @ @æbfl†äèŽß@@@@@   @@   @@  @@     žfl Ž
                       @@ @č†äèß
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@  @@ @kčÛb
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@  @@    č č
                          @ˆîàÜm
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@  @@  @@ †čÛaflë
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@  @@ @Ìfl•
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@  @@    Üfl Ž
                          @@á Èß
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@    ‰
                       @@ @ bfly
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@  @@    î
                          @@‰bŞ
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@      ß
                       @@ @áčÜŽ
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@    ‰fl Ž
                       @@ @ğ †ß
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@     žfl
                       @@ @†čvß
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@  @@     fl
                          @@ ožîi
                            @ @
                            @ @


             M RRU M
                        kž ‰ž Ş
                 @ @@Šč‘bflÈÛa@Ž í †nÛa@@

                          ž  Ž
                      @ @Z@flÉà¦a@čkn×a

     àÜfl Ž
   @ @æìŽ  Èß@@@@@   @@   @@  @@   @@   Üfl Ž
                          @@á Èß

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@      žfl Ž
                       @@ @č†äèß

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@   @@    Œfl
                          @@‰aŞ u

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@       Ž
                       @@ @Ñîčšß

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@      žŽ
                       @@ @áčÜß

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@     ‰fl Ž
                       @@ @ğ †ß

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@   @@    î
                          @@‰bŞ

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@      àfl
                       @@ @ÞbŞ y

                               @ @


            M RRV M
                    fl fl fl č kž ‰ž Ş
                 @ @@flŠ’Ç@ð…b§a@Ž í †nÛa

                 č ž Ž         č ž flž
            @ @Z@Þbflr½b×@đòÜàu@¿@ïÜflí@bflß@žâ†‚na

  čfl č   Š fl ‰ž fl
@ @NòÈßb¦a@¿@ć Øi@Ž Ž †í@    @@      čfl č      č
                     @@ @NòÈßb¦a@¿@Z@Þbflrß

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@    Ş
                          @@ bflj–Ûa@¿
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@    čč 
                       @@ @@†vž½a@¿
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@     fl flž 
                       @@ @@čò‰†½a@¿
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@     Þ   čfl fl fl
                     @@ @ bÐþa@ò™ë‰@¿
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@  @@    č 
                          @@ @õbfl½a@¿
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@     čfl č čfl ž y
                     @@ @ñõaflŠÔÛa@ñŠvŽ @¿
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@     Šž ş
                       @@ @@@  èÄÛa@¿
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@     ğ Ş
                       @@ @@@ Ñ–Ûa@¿
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@     č č
                       @@ @@@lbflnØÛa@¿
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@      ž
                       @@ @@ôìfln½a@¿
                              @ @
                              @ @

                M RRW M
                    fl fl fl fl r kž ‰ž Ş
                 @ @@Š’Ç@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa
                            @ @
                 ž Ž      č   Ý fl
              @ @Z@đòÜàu@¿@ïÜflí@bflàß@ážač@Ş ×@žÉ™

      â č       kč Š fl
 @ @NôflŠÔÛa@ğ c@òflÈßbflu@¿@ć Ûb@ć Øi@  @@  @@ @kčÛb
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@  @@    č č
                          @ˆžîàÜm
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@  @@ @kîj
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@      ß
                        @@ @†žäèŽ
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@  @@     fl
                          @@ ožîi
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@     čfl
                        @@ @ñflÌ•
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@     č
                        @@ @ñõaflŠÔÛa
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@    čfl fl ž 
                        @@ @ò‰†½a
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@  @@ @†čv½a
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@    ‰fl 
                        @@ @𠆽a
                            @ @


               M RRX M
                    fl fl sč r kž ‰ž Ş
                 @ @@flŠ’Ç@fl ÛbŞÛa@Ž í †nÛa

                             @ @
      Ýfl ž fl Ž
   @ @Nbjîj@Ž àÈí@flìç@   @@   @@    ć    fl
                       @@ @Nkîj@aflˆç
                             @ @
                             @ @
        Ýfl ž fl Ž
@ @NNNNNNNNNNNNNŽ àÈí@flìç@   @@   @@    ć ğfl fl
                       @@ @N‰†Žß@aflˆç
                                @ @
                             @ @
  fl ‰         Ž
@ @Nb bfly@NNNNNNNNNN@flìç@   @@   @@    ć ‰    fl
                       @@ @N bfly@aflˆç
                                @ @
                             @ @
   fl   Ýfl ž fl
 @ @Nb†äèß@Ž àÈí@NNNNNN@    @@   @@    ć čž ß fl
                       @@ @N†äèŽ @aflˆç
                             @ @
@ @ NNN……………ìç@         @@   @@        fl
                       @@ @NÁibfl™@aflˆç
                             @ @               M RRY M
                               @ @
    Œfl
@ @Na‰aŞ u@NNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@     ć Œfl fl
                        @@ @@N‰aŞ u@aflˆç
                               @ @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ìç@   @@   @@  @@   ć î fl
                          @@N‰bŞ@aflˆç
                               @ @
                     fl fl č Š kž ‰ž Ş
                  @ @@flŠ’Ç@flÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa

                                 fl
                              @ @Z@cŠÓač

      
  @ @H@Šžßþa@I@      ʉ 
           @@ @@H@Ž  bflš½a@I@    @@  @H@ïč™b½a@I
      fl 
     @ @cŠÓa@  @@  @@   @@@ŠÔfl@
                   c í    @@  @@     fl 
                             @ @ @ c ŠÓ
      ž Ž
    @ @kn×a@  @@  @@ @Ž ŽØí@
                kn fl      @@  @@   fl fl
                             @@kn×
      ž fl
     @ @|nÏač@  @@  @@   @@Ž nÐflí@
                  |fl     @@  @@   fl fl
                             @@@|nÏ
     ž Žž
    @ @xŠa@   @@  @@ @Ž Ž ‚í@
                x Šž fl     @@  @@   fl flfl
                             @@xŠ
     žŽž
    @ @Ý…a@   @@  @@ @Ž Ž †í@
                Ý ž fl     @@  @@   fl fl
                             @@Ý…
     ž čž
   @ @Üuač@   @@    č ž fl
              @@ @Ž Üví@     @@    fl fl
                          @@ @Üu


                M RSP M
                 flfl fl č    ž ‰ž Ş
               @ @@Š’Ç@flßb¨a@Žkí †nÛa

             ʉ 
@ @H@Šžßþa@I@@@@@@@@@@@@@H@Ž  bflš½a@I@@@@@  @H@ïč™b½a@I
   ž
  @ @É׉ča@   @@  @@   @@Ž ׊flí@
                É    @@  @@    fl fl
                          @ @ É ×‰
@ @NNNNNNNNNNNN@@@ @@@@ @NNNNNNNNNNNN@@    @@   flfl fl
                          @ † v
@ @NNNNNNNNNNNN@@@ @@@@ @NNNNNNNNNNNN@@       fl Šfl
                        @ @ @ l ‘
@ @NNNNNNNNNNNN@@@ @@@@ @NNNNNNNNNNNN     @@   †č fl
                           fl
                          @ @ È•
@ @NNNNNNNNNNNN@@@ @@@@ @NNNNNNNNNNNN     @@   flflfl
                          @@Ýy‰
                       ʉ 
@ @H@Šžßþa@I@@@@@@@@@@@@ @H@ïč™b½a@I@@@@@ @H@Ž  bflš½a@I
  ž Žž
 @ @‰…a@    @@  @@   @‰…@
                fl flfl    @@    ‰ž fl
                        @@ @Ž Ž †í
@ @NNNNNNNNNNNN@@@ @@@@ @NNNNNNNNNNNN@@      kfl ž fl
                        @@ @Ž çˆí
@ @NNNNNNNNNNNN@@@ @@@@ @NNNNNNNNNNNN@@    @@  Ýfl ž fl
                          @Ž àÈí
@ @NNNNNNNNNNNN@@@ @@@@ @NNNNNNNNNNNN@        Å ž fl
                        @ @ @  Ð zí
@ @NNNNNNNNNNNN@@@ @@@@ @NNNNNNNNNNNN@@      Ùfl ž fl
                        @@ @ zší
                            @ @


              M RSQ M
               fl fl č  kž ‰ž Ş
            @ @@flŠ’Ç@fl …bŞ Ûa@Ž í †nÛa

                             ‰ č
                          @ @Z@ć aflìy
                fl č ž fl †č Ý fl ž fl ž
            @ @_@b†äèŽß@Ž ÛaflìÛa@Ž àÈí@Ýflç M
               fl č ž fl Ýfl ž fl ž Ž č  flfl
              Nb†äèŽß@Ž àÈí@†ÛaflìÛa@Z@žáÈã
                    â Ýfl ž fl fl
                   _@ş þa@Ž àÈm@afl‡bflßë M
                    fl č Ž Ž Ýfl ž fl â
                 @ @NòàÜÈß@Ž àÈm@ş þa
          Ş      fl fl ž  Š fl Ž ž fl fl
      @ @_@čòîöafl†nžiüa@čò‰†½a@¿@ć Øi@Ž ‰†í@žÝç M
     ë    flž    č    Ž ž fl Ž
   @ @NÞŞ þa@ôflìn½a@¿@òflÈßb¦a@¿@Ž ‰†í@flìç@Z@ü
                   † á fl fl fl ž  fl
                @ @_@ć îÈfl@Ž ÜÈní@flåícë M
                 fl fl ž  † á fl fl fl
         @ @Nòîöa†niüa@čò‰†½a@¿@ć îÈfl@Ž ÜÈní
                  fl fl ž  fl flfl
              @ @_@čò‰†½a@¿@ŽáÜflÈní@afl‡bflß M
             č     č   fl č  fl flfl
         @ @Nlbfl§aë@òibflnØÛaë@ñõaflŠÔÛa@ŽáÜÈní
                  Ô † Å ž flž
         @ @_@fláíŠØÛa@flæeŠ Ûa@ć îÈfl@ Ðzí@Ýflç M
           fl      Ô     Å    flfl
         @ @NáíŠØÛa@flæeŠ Ûa@†îÈ@ а@Z@žáÈã
        †       kfl ž fl   fl fl ž  áž
     @ @_@ć îÈfl@bflèîÛg@Ž çˆí@Ûa@čò‰†½a@Ž a@bflß M
     î            òfl fl ž fl fl fl ž  áž
 @ @NHHòŞöafl†nžiüa@Ý–flîÏ@čÙÜ½a@ ‰†ßII@čò‰†½a@Ž a
                òfl Š á č k      fl
             @ @_@ ší Ï@ ÜÈÛa@Ž Ü@žÝç M
  đ fl č ž fl č ž Ž Ý fl òfl Š á č k        ž flfl
@ @NòàÜŽßë@áÜß@ğ ×@óÜÇ@ ší Ï@ ÜÈÛa@Ž Ü@Z@áÈã


           M RSR M
                @ @
        fl fl fl č  kž ‰ž Ş
     @ @@flŠ’Ç@ÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa@

   ðì fl č fl
@ @Z@Ğ  Б@ć jžÈm

            @ @ZÙmŠ@åÇ@žá Øm
               č c   Ü
          æ Ùmfl ž c ž 
       @ @_@fl Ła@ ŽŠ@flåíc M
               ž flfl 
           _@čõbfläiþa@Ž…†Ç@žá× M
           l Ýfl ž fl ß
          _@Ž þa@Ž àÈí@a‡bfl M
            â    žfl
           _@ş þa@ÝflàÈm@a‡bflß M
          õ ž Ž Ž     ž
         _@Ž bfläiþa@‰†í@flåíc M
         – „ áž
       _@ ÌŞ Ûa@ þa@Ž a@bflß M
         NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M
         NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M
         NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M
         NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M
                  Ng M
                    @ @    M RSS M
          fl fl åč r kž ‰ž Ş
       @ @@flŠ’Ç@fl ßbŞÛa@Ž í †nÛa

     àž  áž 
  @ @ÊìŽ ½a@Ž èÏ
               č  Ꭰč fl ž
            @ @Z@žkuc@Ş q@Éànač@
                  Þ č
               @ @Z@ć bflrß@  @
        đž     fl flž fl
      @ @N†èÏ@čÙܽa@čò‰†ß@¿ M
√              fl flž fl
       NÝ–flîÏ@čÙܽa@čò‰†ß@¿ M
           â fl flž fl
        NôflŠÔÛa@ğ c@čò‰†ß@¿ M
          Ô â
        NôŠ Ûa@ğ c@òflÈßbflu@¿ M
                   @ @
        fl č æ Ô
      @ @Nlbfl§aë@fl eŠ ÛaM MQ
       fl        ž
     @ @Nƒí‰bflnÛaë@bîčÏaflŠÌ¦aM
         č fl č
      @ @NòibflnØÛaë@ñõaflŠÔÛaM
         fl Ø     Ô
       @ @NáíŠ Ûa@flæeŠ ÛaM
                @ @
                @ @
                @ @

     M RST M
     ğ č
@ @NôŠÔÛa@âc@òÈßbu@¿M@@ MR
    č
  @ @NÙܽa@čòÈßbu@¿ M
      Š   Ş
   NÉčiaŞ Ûa@čÑ–Ûa@¿ M
   â      
   N aŠ§a@†čvž½a@¿ M
  Þ    č
@ @N bÐþa@ò‰†ß@µgM@ MS
   Þ
 @ @N bÐþa@čòÈßbu@µg M
   Þ
  N bÐþa@čò™ë‰@µg M
    č
   NÙܽa@čò‰†ß@µg M
         Ž fl
      @ @Nbjîj@ÝàÈíM MT
        Ý
   @ @Nb‰†ß@Ž àÈflí M
         Ý í
      Nb†äèß@Ž àÈfl M
       fl
      Nb‰by@ŽÝàÈflí M
       ğfl Ž č
    @ @Nò‰†ß@ïç@M MU
          šß ç
      @ @NòÐîč Ž @ïč M
         č ß
       Nòfl†äèŽ @ïčç M
        NòfljÛb@ïç M
          č   č

 M RSU M
     Š   Ş   kč Š ž fl fl
@ @NÉčiaŞ Ûa@Ñ–Ûa@¿@ć Ûb@ć Øi@LáÈã MV
    ë   Ş   kč Š fl
  @ @NÞŞ þa@čÑ–Ûa@¿@ć Ûb@ć Øi@L@ü M
    ë   Ş   kč Š fl
   NÞŞ þa@čÑ–Ûa@¿@ć Ûb@ć Øi@L@áÈã M
    č čr   Ş   kč Š fl
   NsÛbŞÛa@čÑ–Ûa@¿@ć Ûb@ć Øi@L@ü M

             č 
           @ @Nõbfl½a@¿ MW
              Šž Ä ž č
            @ @N è Ûa@fl†äÇ M
             Šž fl ž č
             N –ÈÛa@fl†äÇ M
               Ş
             N bflj–Ûa@¿ M
                   @ @

                   @ @
                @ @


                @ @


                @ @


      M RSV M
                             @ @
                    fl fl Éč n kž ‰ž Ş
                 @ @@flŠ’Ç@fl bŞÛa@Ž í †nÛa@


               @ @Z@ÙmŠc@žåÇ@Šİc@òqýflq@žkn×a
                  čfl ž  fl  ž  fl     Ž


  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


                                @ @


                M RSW M
                        
  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬


             @ @
             @ @


             Š fl     ò   †č
           @ @_ć Øi@bí@flæŁa@ ÇbŞ Ûa@žá×@ZŽ ÛaflìÛa
                 č     ò  Š fl
       @ @Nðč†Ûaflë@bflí@òfl…bŞ Ûa@flæŁa@ ÇbŞ Ûa@Z@ć Øi
          Š fl í Š ž       ž č fl  †č
        @ @_@Ž Øi@bfl@čl ̽a@flæa‡c@floÈàc@ZŽ ÛaflìÛa
          fl   ož č fl       flfl ć fl
        @ @Næa‡þa@Ž Èà@Lðč†Ûaë@bflí@žáÈã@ZŠØi
                  fl žčfl   †č
            @ @_@flæa‡þa@oÈà@ónß@ZŽ ÛaflìÛa
                fl   ož č fl   ć fl
              @ @Næa‡þa@Ž Èà@æŁa@ZŠØi
                fl     fl fl fl †č
            @ @_@ŽŠØi@bflí@flpdfl™ìm@žÝç@ZŽ ÛaflìÛa
             č †ž   p fl fl fl fl Š fl
           @ @N@Ž à§a@NŽ dfl™ìm@žáÈã@Z@ć Øi
             †  í ™ì Šž † č
           @ @NŽ îÈfl @bfl@čõìŽ Ž ÜčÛ@Ê c@ZŽ ÛaflìÛa
                            Ž
                   @ @Na@flõbfl‘@žæg@Z†îÈfl


              M RSX M
                    č     ž ž â
                @ @_@òflàbÏ@bflí@čoãc@flåíc@Z@ş þa
                   ž    Ž      č
                @ @NñflŠv§a@¿@bfläç@bflãc@Z@òflàbÏ
                     ™ì  Èfl â
                  @ @NõìŽ Ž ÜÛ@žïÛbfl m@Z@ş þa
                      fl fl fl ž  č
             @ @_@ð†čÛaflë@bflí@d™ìmc@flÑî×@ZòflàbÏ
                 ™Ž    fl  fl †č
              @ @NõìŽ ìÜčÛ@ïčÈß@žïÛbflÈm@Z@Ž ÛaflìÛa
              ™ì č òfl č Ï ß fl †č â 
           @ @NõìŽ Ž ÜÛ@ àb @ofl bÓë@Ž ÛaflìÛa@fl bÓ
                      fl ™Ž č       fl
                    @ @NõìŽ ìÛa@Ž†ÛaìÛa@cfl†i
                            fl fl
                        @ @@Léífl†í@flÝË
                          flž flfl
                       @ @Lflœàšàmë
                            fl ž flž
                        @ @@LflÕ’änaflë
                        éfl ž fl fl  fl
                      @ @@LŽ èuë@flÝËë
                         žfl fl  fl
                 @ @L´ÔÏŠ½a@µg@čéí†í@ÝflËë
                          fl   fl flfl
                      @ @@LŽécfl‰@fl|ßë
                          žfl fl fl fl
                       @ @@Lčéîã‡c@fl|ßë
                 ´fl ž     ž  ž ‰  áŽ
               @ @N jÈØÛa@µg@čéîÜu @ÝflË@Ş q
  čč    č fl ™Ž fl č     fl  fl flfl ™Ž č Ş fl
@ @N†ÛaflìÛa@flåß@õìŽ ìÛa@òàbÏ@žoàÜÈmë@LflflõìŽ ìÛa@Ž†ÛaflìÛa@ámc


                M RSY M
                             p č
                       @ @Z@ñfl†í膦a@Ž bflàÜØÛa

       @ @æa‡c@  @@     ož č fl
                @@ @Ž Èà@     @@    fl
                             @@ æŁa
          g
   @ @a@flõbfl‘@žæ@  @@    č Üč †ž 
                @@@é Û@Ž à§a@     Šž 
                          @@ @l ̽a
         ž
     @ @_@flÑî×@   @@     ž  fl
                @@ @ïÛbflÈm@    @@      Ž
                             @@ @bfläç
       ™Ž
     @ @õìŽ ìÛa@   @@ @HoflßbÓI@flâbÓ@    @@  ž Šž fl
                            @Ê c
        flfl
      @ @ÝË@   @@     Ž ™fl fl
                @@ @pdŞ ìm@    @@    fl
                             @@@ÞbÓ
@ @H´ÔÏŠč½aI@ÕčÏaŠ½a@  @@     fl fl ž flž
                @@ @Õ’äna@     fl flž flfl
                          @@œàšàm
          fl
       @ @cfl†i@  @@      ž
                @@ @´fljÈØÛa@    @@   fl flfl
                             @@|ß
       @ @a‡g@  @@   @@     ä
                    @@aìŽße@  @@    Ş
                             @@ @c
       fl Û
      @ @åíˆa@   @@   @@     áŽ
                    @@ @Ş q@     –
                          @@ @ñýŞ Ûa
         ş
      @ @ÉžiŠÛa@  @@   @@ @s rÛa@
                   Üş          ğ
                          @@ @Ñž–äÛa
      @ @æaˆflç@  @@       fl
                @@ @_@óflnß@    @@  @@ @_@c
                    č fl
                   @ @õüûflç@     æ
                          @@ @ bflmbflç
                              @ @


               M RTP M
            @ @H@c@I
     ÐŽ
  @ @b m@  @@      žč
            @@ @bflàm@     @@      č
                          @@ @ñflŠ×ˆflm
      Ž
     @ @m@  @@  @@   @@ @m@
                 č     @@   @@  @@ @flm
           Ž č
          @ @m@ @m@    @flm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
              @ @
            @ @H@l@I
  ‰
@ @Î bÏ@  @@   žŽ
         @@Í‰@   @@ @Ì•@
                  fl       @@    
                             @lžŠË
       @ @Î@  @ÍNNN@ @ÌNNN@@Ë@@@@@@@@@@@@@@
                               @ @
          @ @Î@@@Í@@@Ì@@@Ë@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
               @ @Î@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

              @ @
              @ @


              M RTQ M
                   
            ‫א‬

                      ë kž ‰ž Ş
                    @ @@ÞŞ þa@Ž í †nÛa@@

@NŽoÈà@žáÈã@_æa‡þa@floÈàc
  žčfl flfl       flčfl     @ @NòàbÏ@oflßbÓë@Lć Øifl@flâbÓ
                     flč     fl Š

    Ž fl ž flfl        òfl č     fl Š fl fl  fl
  @ @oiŠ‘@áÈã@_õb½a@oiŠ‘c @ @ àbÏ@oÐÓëë@Lć Øi@ÑÓë

   ž fl fl fl   žŞ   flž   òfl č    fl fl Š fl fl
 @ @Žojn×@žáÈã@_fl‰†Ûa@flojn×c @ @ àbÏ@ofljn×ë@Lć Øi@flkn×

  Ž ™fl fl fl fl      ™     flč    fl †
 @pdŞ ìm@žáÈã@_flæŁa@flpdŞ ìmc @ @òàbÏ@žpcŠÓë@Lć îÈfl@cŠÓ

  Ž fl  fl fl   fl fl   ş   ™    l ™
 @ @oÜË@@žáÈã@_Úfl†í@floÜËc @âþa@pdŞ ìflmë@LŽ þa@dŞ ìflm

   ž fl fl flfl   fl   flflfl
@ @Žozß@žáÈã@_Ùcfl‰@flozßc       flč     fl Š fl
                   @ @òàbÏ@oflßbÓë@Lć Øi@flâbÓ

  Ž    flfl   ™Ž     fl   flž fl  fl fl fl Š fl fl fl
 @ @pc†fli@žáÈã@_flõìŽ ìÛa@flpcfl†ic @ @Žkäí‹@ofl‰…ë@Lć Øi@fl‰…

  Ž    flfl     fl    fl žč fl fl fl † fl fl
 @ @pcŠÓ@žáÈã@_lbnØÛa@pcŠÓc @òví†@žoÜfluë@Lć îčÈ@flÜu

  Ž žčfl flfl      flčfl  Ž žč    Šfl fl  fl    Šfl
@ @oÈà@žáÈã@_æa‡þa@floÈàc @oäjÛa@žoifl ‘ë@LŽ†ÛìÛa@fll ‘
                              @ @

              M RTR M
         r kž ‰ž Ş
     @ @@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@@


             @ @Ú

             @ @Þ

             @ @ß

             @ @æ

             @ @ç

             @ @ë

             @ @ð

              @ @
              @ @


M RTS M
              sč r kž ‰ž Ş
            @ @@Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@

                       @ @Z@cŠÓač
                          fl
@ @H@Ã@I@    @@   @@  @@  H@
                 @@ ‹@I

 @ @ŠčçbÃ@   @@   @@  @@  @@Ščçafl‹

   Ş
  @ @ÝÃ@    @@   @@  @@    Şfl
                 @@ @ Þ‹

@ @ŠčçbÄflß@   @@   @@  @@ @ŠčçaŒflß

     fl
@ @òflàîčÄÇ@   @@   @@  @@   òfl Œfl
                 @ @ ¹ Ç

    
  @ @ÅÏ@    @@   @@  @@     Čfl
                 @ @ @ Œy

   
  @ @ÅÏ@    @@   @@  @@     Ş
                 @ @ @ ŒÏ

   è
@ @‰ìŽ Ã@    @@   @@  @@   çŽ
                 @‰ìŽ ‹       M RTT M
             Š k ž ‰ž Ş
        @ @@ÉčiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@@@@@@@@@

                      č
                  @ @Z@žkuc
             Š fl č fl
          @ @_@ć Øi@flÉà@a‡bflß -

            Š fl č fl fl
        _@flæa‡þa@ć Øi@flÉà@óflnß -

           †č dŞ fl Ñž 
          _@Ž ÛaflìÛa@ ™ìflní@fl î× -

  Šž æ fl òfl č         fl ž
_@čl ̽a@ a‡c@òÇbfl@ àbÏ@žoãb×@flåíc -

         flč čâ
       _@òàbÐÛ@ş þa@oÛbÓ@a‡bflß -

  õ ™Ž áč ž ½ áÜfl m Û ò
 _@fl ìŽ ìÛa@fl Ü a@Ž  ÈŽ@a@ íŁa@bflß -

         ™Ž fl ž        fl
      _@čõìŽ ìÜčÛ@flÊŠc@ðˆÛa@žåß -

             Š fl č fl fl
        _@flæa‡þa@ć Øi@flÉà@žÝç -

             Š fl ™fl fl fl
            _@ć Øi@dŞ ìm@óflnß -

                        @ @     M RTU M
                        @ @
                     kž ‰ž Ş
               @ @@čßb¨a@Ž í †nÛa@

                     @ @Z@ýàu@žæì×
                        flŽ ğ

    fl     č     
  @ @NæŁa@@M@òfl…bŞ Ûa@–@òÇbŞ Ûa@–@Ćõbflß MQ

       flčfl l          
      NÉà@–@Ž þa@–@flæa‡c@–@lŠžÌ½a MR

       ć fl flfl        p ™fl fl
       NŠØi@–@žáÈã@–@flÞbÓ@–@Ž dŞ ìm MS

   òfl č        ž         Ž
 N¿@–@ àbÏ@–@bãc@–@ñflŠv§a@–@oÛbÓ@–@bfläç MT

      ž  †    
      Næg@–@ć îÈfl@–@ a@–@flÞbÓ@–@flõbfl‘ MU

  flfl   žž ‰ †        ´fl ž 
  NÝË@–@čéîÜu @–@ć îÈfl@–@µg@–@ jÈØÛa MV

 ž fl fl    ™Ž  č     òfl č   †č
NoßbÓë@–@čõìŽ ìÜÛ@–@flâbÓ@–@ àbÏ@–@Ž ÛaflìÛa MW
          M RTV M
                        č  k ž ‰ž Ş
                     @ @@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@

                                  fl 
                               @ @Z@cŠÓa

                fl fl ß fl fl
             @ @òàÜÈŽ @čêˆç@    @@  @@    ć fl fl
                              @@ áÜÈŽß@aflˆç


            æ fl čfl æ
          @ @ bflnàÜÈŽß@ bflmbflç@   @@    æ čfl æ
                           @@ @ bflàÜÈŽß@ aˆflç


            ć  fl Ž ûfl
          @ @@pbflàÜÈß@čõüŽ ç@      @@   fl à fl Ž ûfl
                           @@ æìŽ ÜÈß@čõüŽ ç


                        Ž č  kž ‰ž Ş
                     @ @@Z@ÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa
                         č   č  fl fl 
                    @ @Z@Þbflr½b×@žÝà×cë@cŠÓa
         č ûfl
       @ @õüŽ ç@   @@    æ
                  @@ aˆflç@@@@@@@  @@aˆflç@@@@@@@@
   fl ğ fl Ž ûfl æ ğ fl ß æ        ć ğž Ž     č
  @ @æìŽ ‰†ß@čõüŽ ç@@@ bfl ‰†Ž @ aˆflç@@@ ‰†ß@aˆflç@Z@Þbflrß@@
@ @†čibflÇ@      àfl
        @@ @ÞbŞ y@        ß
                  @@ @Ñ @        žfl Ž
                           @@ @č†äèß@    @
  ć
@ @kmb×@       žŽ
        @@ @áčÜß@     @@   @@‰aŞ u@
                        Œfl   @@    î
                              @@‰bŞ@   @

                 M RTW M
                               @ @
                     åč r kž ‰ž Ş
                   @ @@Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@@ @
  č ûfl
@ @õüŽ ç@    @@    æ          čfl
           @@ @ bmbç@@@@@@@@@@@@@čêˆç@@@     @
      fl Ž
  @ @pbflàÜÈß@      æ fl fl
           @@ @ bflnàÜÈŽß@   @@     fl Ž   č
                         @@ òflàÜÈß@Z@Þbflrß@@
       Šfl
   @ @òflší ß@        Ž
           @@ @òÐîčšß@        ğfl Ž
                      @@ @òfl‰†ß@    @@  @
        č
   @ @ñflˆîčàÜm@  @@   @@òfljîj@  @@     č
                         @@òfljÛb@  @@  @
                      Éč n kž ‰ž Ş
                   @ @@Z@Ž bŞÛa@Ž í †nÛa@   @
                     @ @Z@Þbflr½a@¿@bflà×@žÝà×c
                          č     č
      flč   fl
   @ @òàbÏ@žoßbÓ@   @@         †č    Ó
                   @@ @@ @@ Ž ÛaìÛa@flâb @    @
      flč   fl 
   @ @òàbÏ@žpcŠÓ@   @@          č
                   @@ @@ @@ Ž†ÛaìÛa@cflŠÓ 
@  @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@        †č    fl
                   @@ @@ @Ž ÛaìÛa@flÝË@     @
@  @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@        †č    flfl
                   @@ @@ @Ž ÛaìÛa@fl|ß@     @
@  @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@         †č áfl
                   @@ @@ @@Ž ÛaìÛa@Ş mc@     @
@  @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@        †č    čfl
                   @@ @@ @Ž ÛaìÛa@flÉà@     @
@  @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@        †č
                   @@ @@ @Ž ÛaìÛa@flÉ׉@fl    @
@  @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@      Žč    fl ž flž
                   @@ @@@†ÛaìÛa@flÕ’äna@     @
@  @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@     Žč     flž flfl
                   @@ @†ÛaìÛa@flœàšàm@      @
@  @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@        †č   fl flfl
                   @@ @@ @Ž ÛaìÛa@d™ìm

              M RTX M
                             kž ‰ž Ş
                       @ @@Šč‘bflÈÛa@Ž í †nÛa@@
                                    @ @
 @ñ‰b jÈÛa@žk n×a@Ş  Žq@Ld ݨa@čñ‰b jÈÛa@flâb ßc@H@×@I@ò ßýflÇ@žÉ ™
   fl č    Ž  á         fl č   fl       fl    fl
                                   Ş
                          @ @Zbèflßbflßc@òflzîčz–Ûa
                       Š fl o fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@flæa‡þa@ć Øi@Ž Èčà MQ
                     fl č †       
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNlbflnØÛa@ć îÈfl@cflŠÓ MR
                     ™ì òfl č Ï áfl
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõìŽ Ž Ûa@ àb @Ş mc MS
                      Š fl   Šž 
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ć Øi@bí@ïÇ c MT
              č ž fl fl fl  fl ™Ž
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNéí†í@flÝËë@flõìŽ ìÛa@Ž†ÛaìÛa@c†fli MU
                     č ™Ž  č â
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNõìŽ ìÜÛ@ş þa@flâbÓ MV
                     flž fl      fl
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNŽéèuë@†čÛaflìÛa@flÝË MW
                     fl òfl č     flfl
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbflècfl‰@ àbÏ@fl|ß MX
               fl fl ž flž á      flž flfl
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÕ’äna@Ş q@†čÛaflìÛa@flœàšàm MY
                   Š fl í ™Ž  č  fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Ž Øi@bŽ@õìŽ ìÜÛ@žïÛbflÈm MQP                  M RTY M
                    fl fl č kž ‰ž Ş
                 @ @@flŠ’Ç@flð…b§a@Ž í †nÛa


                    @ @Z@ğ ½a@flÊìã@ÒŞ Èmë@cŠÓa
                       † fl fl Šfl fl fl fl 

   Š    č                    ë
@òflší Ï@–@òfl…bŞ Ûa@–@†îÈfl@–@ïÇŠc@–@òÇbfl@–@õ왎
               č          È
                         Ž      č
@–@ÑîÐfl@–@ñfl‰ìŽ –@ˆîàÜm@–@†čÛaflë@–@âìÜŽ Ûa@–@òflÈßbflu
                  fl ì č ž fl ß      †Ž ž fl
                @ @NæŽ Ž †äèŽ @–@‰bnč@–@æëŽ jÈm
   @ @ð          @ @ë          @ @a
     Šž
  @ @ïčÇ c          ™Ž
              @ @õìŽ ë        @ @òflÇbfl
 NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
 NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
 NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
 NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
 NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
 NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
                               @ @
                                @ @

               M RUP M
                  flfl   r k ž ‰ž Ş
               @ @@flŠ’Ç@ïčãbŞÛa@Ž í †nÛa@
                               @ @
  @ @òflíe@  @@  @@   @@ @òíac@  @@  @@  @@@òflíe

@ @HJI@æa‡e@  @@  @@   @@æa‡ac@  @@  @@  @@ æa‡e

     Ó
  @ @æeŠ @  @@  @@   @@ @
               æacŠÓ   @@  @@     Ó
                          @@æeŠ

  @ @æŁa@   @@  @@   @@æaþa@   @@  @@  @@ æŁa

                  flfl   r kž ‰ž Ş
               @ @@flŠ’Ç@sčÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@

                    @ @Z@òÇbŞ Ûa@cŠÓa
                        fl  fl
                 Š fl í    òfl  á
              @ @_@Ž Øi@bfl@flæŁa@ ÇbŞ Ûa@ ×
                 òfl č     òfl 
               @ @N …bŞ Ûa@æŁa@ ÇbŞ Ûa
                †fl ž  í   òfl  á
             @ @_@Ž àyc@bfl@flæŁa@ ÇbŞ Ûa@ ×
                  òflč r     òfl 
                @ @N îãbŞÛa@æŁa@ ÇbŞ Ûa


                              ‫ ﺃ‬
                            .‫ﻊ ﹸﺫﻥ‬‫)*( ﺟﻤ‬


             M RUQ M
                 @ @
      òfl č      òfl  á
  @ @_@ àbÏ@bflí@flæŁa@ ÇbŞ Ûa@ ×
      fl ž fl  flč     òfl 
   @ @NñŠ’Ç@òí…b§a@æŁa@ ÇbŞ Ûa
                 @ @
        Þ      òfl  á
   @ @_@Ž bfljÓg@bflí@flæŁa@ ÇbŞ Ûa@ ×
     fl ž ‰ òfl č       òfl 
 @ @NbÈiŽ @üg@ ßb¨a@flæŁa@ ÇbŞ Ûa
                  @ @
        kflž fl    òfl  á
   @ @_@Ž äí‹@bflí@flæŁa@ ÇbŞ Ûa@ ×
        fl ž fl flč r    òfl 
   @ @NñŠ’Ç@òîãbŞÛa@flæŁa@ ÇbŞ Ûa
                  @ @
        †  í    òfl  á
   @ @_@Ž îÈfl @bfl@flæŁa@ ÇbŞ Ûa@ ×
     ž ğ ñ         òfl 
@ @NŽÑ–äÛaflë@ †čyaflìÛa@flæŁa@ ÇbŞ Ûa
                  @ @
        †  í    òfl  á
   @ @_@Ž îÈfl @bfl@flæŁa@ ÇbŞ Ûa@ ×
    Ž ş ë òfl č       òfl 
 @ @NÉiŠÛaŽ @ ÈibŞ Ûa@flæŁa@ ÇbŞ Ûa
                  @ @
       ò      òfl  á
  @ @_@ ¯†fl@bflí@flæŁa@ ÇbŞ Ûa@ ×
   sÜr òfl č  æ òfl 
 @ @NŽ  ŽÛaë@ …bŞ Ûa@fl Ła@ ÇbŞ Ûa
                  @ @


   M RUR M
          fl fl č Š kž ‰ž Ş
       @ @@flŠ’Ç@flÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@

              @ @Z@‰aflìzÛa@ à×c
                  č  Ýč  

   †àfl ß í     òfl  á
@ @_@Ž Ş zŽ @bfl@flæŁa@ ÇbŞ Ûa@ ×@Z@†îÈfl
                 àfl Ž
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z†Ş zß
   Š Ä fl fl žčfl ž fl
 @ @_@ è Ûa@æa‡c@oÈà@Ýç@Z@†îÈfl
                 àfl Ž
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z†Ş zß
         fl ™ flž fl    fl
       @ @_@pdŞ ìm@Ýç@Z@†îÈ
                 àfl Ž
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z†Ş zß
    č Ž Ž  fl č fl fl
 @ @_@õì™ìÛa@¿@oÜàÇ@a‡bß@Z@†îÈfl
                 àfl Ž
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z†Ş zß
       č Ž Ž fl fl
     @ @_@õì™ìÛa@òíe@cŠÓa@Z@†îÈfl
                 àfl Ž
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Z†Ş zß
             †ž 
         @ @_@č@Ž à§a@Z@†îÈfl
                   @ @
                       @ @


     M RUS M
                     fl fl č k ž ‰ž Ş
                  @ @@flŠ’Ç@ßb¨a@Ž í †nÛa

                           @ @_@ ÇbŞ Ûa@ ×
                             òfl  á

                               @ @

                               @ @
        fl  òfl Ş
   @ @H@S@I@òrčÛbŞ rÛa@ ÇbÛa@@@@@@@@@@@  @@     Þ č
                           @@ @Z@ć bflrß
                               @ @
                               @ @
                               @ @
            òfl                òfl 
@ @H@@@@@@I@NNNNNNNNNNN@ ÇbŞ Ûa@@@@@H@@@@@@I@NNNNNNNNNNN@ ÇbŞ Ûa
                               @ @


                               @ @
            òfl                òfl 
@ @H@@@@@@I@NNNNNNNNNNN@ ÇbŞ Ûa@@@@H@@@@@@I@NNNNNNNNNNN@ ÇbŞ Ûa


                               @ @

                 M RUT M
                     @ @
      iŽ   flč Ş òfl 
@ @HX~QUI@bÈŽ‰@üg@òäßbrÛa@ ÇbŞ Ûa@Z@Þbrß

                     @ @

                   òfl 
    @ @@ @H@@@@@@@@I@NNNNNNNNNNNN@ ÇbŞ Ûa

                     @ @

                   òfl 
     @ @H@@@@@@@@I@NNNNNNNNNNNN@ ÇbŞ Ûa

                     @ @

                   òfl 
     @ @H@@@@@@@@I@NNNNNNNNNNNN@ ÇbŞ Ûa

                     @ @

                   òfl 
     @ @H@@@@@@@@I@NNNNNNNNNNNN@ ÇbŞ Ûa

                     @ @       M RUU M
                     @ @

     ÉŽ ş      òfl 
@ @HV~QUI@Ž iŠÛaë@ò…bÛa@ ÇbŞ Ûa@Z@Þbrß

                     @ @

                   òfl 
    @ @@H@@@@@@@@@@@I@NNNNNNNNNNNN@ ÇbŞ Ûa

                     @ @

                   òfl 
    @ @H@@@@@@@@@@@I@NNNNNNNNNNNN@ ÇbŞ Ûa

                     @ @

                   òfl 
    @ @H@@@@@@@@@@@I@NNNNNNNNNNNN@ ÇbŞ Ûa

                     @ @

                   òfl 
    @ @H@@@@@@@@@@@I@NNNNNNNNNNNN@ ÇbŞ Ûa

                     @ @


       M RUV M
                fl fl č  kž ‰ž Ş
             @ @@@flŠ’Ç@fl…bŞ Ûa@Ž í †nÛa

        fl    žčfl 
     @ @_@æa‡þa@floÈàc@     @@  @@  @@   @
           Š fl fl 
         @ @_@ć Øi@aflˆçc@   @@  @@    
                        @@ @ c
          òfl č č č fl 
       @ @_@ àbÏ@êˆçc@   @@  @@  @@   @
          ćŞfl ß žc
       @ @_@†àzŽ @floãc@    @@  @@  @@   @
               @ @@  @@  @@  @@   @
           žčfl fl
   @ @_@flæa‡þa@floÈà@óflnß@    @@  @@  @@   @
         Ş     flfl fl
    @ @_@flõaflë†Ûa@ŽÞëbflänm@óflnß@  @@  @@     fl
                        @@@óflnß
       † Ş      fl
     @ @_@ć îÈfl@d™ìflm@óflnß@   @@  @@  @@   @
       fl Ô Å ž fl fl
@ @_@fláíŠØÛa@æeŠ Ûa@ Ðzm@óflnß@   @@  @@  @@   @
                           @ @
        Š fl  Ş fl fl ž 
     @ @_@ć Øi@d™ìm@flÑî×@    @@  @@  @@   @
    fl flž   kfl    ž
 @ @_@čò‰†½a@µg@Ž çˆflm@flÑî×@     @@  @@   fl ž
                        @@@Ñî×@@@@@
   čč     kfl    ž
@ @_@†vž½a@µg@Ž çˆflm@flÑî×@     @@  @@  @@   @
     ™Ž †č         ž
 @ @_@flõìŽ ìÛa@Ž ÛaflìÛa@c†fli@flÑî×@  @@  @@  @@   @            M RUW M
                fl fl fl č Ş kž ‰ž Ş
              @ @@Š’Ç@ÉibÛa@Ž í †nÛa


                ´fl  ž Ž  fl č  Ý ž č ž
              @ @Z@ nÜàu@¿@đòàÜ×@Ş ×@Ý…c

   Ž àfl Ž ž fl
@ @@N†Ş zß@bí@lŠ‘ač@    @@      fl Šfl
                  @@ @H@l ‘@I@Z@Þbrß
   fl č
@ @@NòàbÏ@bí@ïiŠ‘ač@   @@   @@  @@  @@  @@   @
                            @ @
        ‫ﹶ‬
    @ @H@‫@ﺫﻫﺐ‬I@    @@   @@  @@     čfl
                       @@@H@flÉà@I

       fl ‫ﻤ‬
     @ @H@‫@ﻋ ِﻞ‬I@   @@   @@      č fl
                    @@ @H@Ùz™@I

      fl fl
    @ @H@fl ‰…@I@    @@   @@  @@     čfl
                       @@@H@fl†È•@I

       kfl 
    @ @H@fl n×@I@    @@   @@  @@      flfl
                       @@ @H@flÞŒã@I

      †fl fl
    @ @H@fl v@I@    @@   @@  @@     čfl
                       @@@H@ÅÐy@I

                            @ @


             M RUX M
                fl fl fl fl č r kž ‰ž Ş
              @ @@Š’Ç@åßbŞÛa@Ž í †nÛa@@

                             fl
                          @ @Z@cŠÓa
       ž         ‰ 
    @ @H@Šßþa@I@@@@@@@@@ @H@Ê bflš½a@I@@@@@H@ïč™b½a@I

                           @ @

  ï ž    ž flž
 @ @ zflßa@ @|ßa@      |fl ž fl
             @@ @Ž àí@     @@   fl flfl
                         @@|ß

    fl
  @ @ïöŠÓa@    fl
        @@ @cŠÓa@@@@@   @@@cŠÔí@
                   flfl  @@     
                         @@ @cflŠÓ
           Žfl fl
 @ @………@@@@@ NN……@@ @Éàí@          @@  @@N……@@@
           ŽŽ fl
 @ @………@@@@@ NN……@@ @Ý†í@          @@  @@N……@@@
           Žč fl
 @ @………@@@@@ NN……@@ @ÝÌí@          @@  @@N……@@@
           Ž fl
 @ @………@@@@@ NN……@@ @lŠ’í@          @@  @@N……@@@
           Ž fl
 @ @………@@@@@ NN……@@ @knØí@          @@  @@N……@@@
           Ž Ž fl
 @ @………@@@@@ NN……@@ @‰†í@          @@  @@N……@@@
 @ @………@@@@@ NN……@@ @NN……@@@@@          @@N……@@@
@ @@ @………@@@@@ NN……@@ @NN……@@@@@         @@N……@@@


            M RUY M
    fl fl fl fl č n kž ‰ž Ş
  @ @@Š’Ç@ÉbŞÛa@Ž í †nÛa
             @ @
   č  fl  fl  ğfl fl fl č č 
@ @Z@ò׊§bi@bèÜrßë@ñ‰bjÈÛa@cŠÓa

         Žfl fl fl fl fl
       @ @Néc‰@|ß

           fl fl ž flž
         @ @NÕ’äna

    åž   ž č čž fl fl fl 
  @ @N îÔÏŠ½a@µg@éí†í@ÝË

         č žfl  fl fl fl
       @ @Néîã‡c@|ß

           fl flž flfl
        @ @ N œ à š àm

   flž    č žž ‰ fl fl 
 @ @N´jÈØÛa@µg@éîÜu @ÝË

         č žfl fl fl fl 
       @ @Néí†í@ÝË

         Žfl ž fl fl fl 
       @ @Néèuë@ÝË

             @ @

M RVP M
         Šž č kž ‰ž Ş
      @ @@æëŽ ’ÈÛa@Ž í †nÛa@

   Žž  Žž
@ @Êìà½a@áèÏ

           ž č  Ş Ž ž č flž
         @ @Z@kuc@áq@Éàna

          ƒfl  
         @ @ jݽa@¿@M MQ
           čfl ž 
          @ @ñŠv§a@¿@M
           Ýfl ž 
          @ @ †½a@¿@M
          @ @
     Ćflfl    fl Ş
   @ @Nõbß@òßb¨a@òÇbÛa@M@ MR@
     fl fl fl  fl č Ş òfl 
  @ @Nbybj•@ò…bÛa@ ÇbŞ Ûa@M@    @
     Ć fl fl òfl č  òfl 
   @ @Nõbß@ …bŞ Ûa@ ÇbŞ Ûa@M@   @
                    @ @
      đ fl fl ž   fl fl fl fl Š fl
    @ @N†îÈ@ÝjÓ@d™ìní@ć Øi@M@MS
       fl fl ž  dfl fl flfl ć fl
   @ @NŠØi@ÝjÓ@ ™ìní@†îÈ@M
     fl ž  ž fl fl fl òfl č
  @ @NŠØi@ÝjÓ@pd™ìm@ àbÏ@M


   M RVQ M
                    @ @
    fl ì fl č      fl Š fl
  @ @Nõ왎 Ûa@òàbÏ@fláÜÇ@ć Øi@M@MT
   fl ì flč       fl †č
 @ @Nõ왎 Ûa@òàbÏ@fláÜÇ@Ž ÛaflìÛa@M
   fl ì flč      fl †
 @ @Nõ왎 Ûa@òàbÏ@fláÜÇ@ć îÈfl@M
                 @ @
           åž   ž č
         @ @N îÔÏŠ½a@µg@M@ @MU
          ´fl fl
        @ @N Èj•⁄a@µg@M
           åž fl ž 
         @ @N îjÈØÛa@µg@M
                 @ @
     åfl     fl fl l
@ @NòflÇbŞ Ûa@ Ç@aŠØi@flÞd@Ž þa@M@ @MV
     åfl č        fl Š fl
@ @NòflÇbŞ Ûa@ Ç@fl†ÛaflìÛa@flÞd@ć Øi@M
     åfl     fl fl ć
@ @NòflÇbŞ Ûa@ Ç@aŠØi@flÞd@†îÈ@M
                 @ @
                 @ @
                    @ @
                    @ @


   M RVR M
                Šž č   č kž ‰ž Ş
             @ @@æëŽ ’ÈÛaë@flð…b§a@Ž í †nÛa
                             @ @
              Äž fl õ
            @ @‰ì äß@ć ýžßg

                      æ   č àč  Ž
                   @ @Z@ a‡þa@pbfl Ü×@žkn×a

  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN                M RVS M
                
    ‫א‬‫א‬‫א‬

           
 ‫א‬‫א‬
                       @ @
                 – á í Š fl
              @ @NñýŞ Ûa@Ž îÔŽ@ć Øi
              Ž       
            @ @N×c@ a@NNN@Ž ×c@a
                    Ž
           @ @Na@üg@fléÛg@ü@žæc@†è‘c
           Þ fl fl Ş fl Ž Ş  †fl ž
        @ @Na@Ž ìŽ ‰@a†àzß@æc@Ž è‘c
                č –    fl ïfl
              @ @NñýŞ Ûa@óÜÇ@Ş y
                     fl ïfl
              @ @N ýÐÛa@óÜÇ@Ş y
       –         –        
    @ @NñýŞ Ûa@oflßbÓ@ž†Ó@NNñýŞ Ûa@oflßbÓ@ž†Ó
             Ž      
    @ @Na@üg@fléÛg@ü@NN×c@ a@NNN@Ž ×c@a
  Žfl fl fl fl ž    fl fl žč  Ž č fl flfl Ş
@ @Nêõa‰ë@ñŠþa@oÐÓëë@LòÜjÔÛa@µg@†ÛaìÛa@évma
       Ž ž    fl Ş  fl fl fl †č fl  fl
     @ @N@Šj×c@a@NN@Šj×ë@éí†í@Ž ÛaflìÛa@Éω
              Ž   fl  fl ž  č Ş fl
            @ @NéÐÜ@ñŠþa@pŠj×ë
         đ flfl
       @ @NpbÈ׉@fltýq@ñŠþa@oÜ•
              fl fl ž ž fl

      M RVT M
        fl č  fl Ž fl fl č     čfl  Ş  †č    fl
      @ @Nñ–Ó@ñ‰ìë@òzmbÐÛa@µëþa@òÈ׊Ûa@¿@Ž ÛaflìÛa@cŠÓ
           fl Ž fl  fl č  fl  č č Ş fl  Ş    fl fl
        @ @Nñ‰ìë@òzmbÐÛa@bšíc@òîãbrÛa@čòÈ׊Ûa@¿@cŠÓë
              fl ž fl åž fl fl  Ş fl ş fl  fl č  fl 
           @ @NaŠèu@ înÈ׊Ûa@¿@ñ‰ìÛaë@òzmbÐÛa@cŠÓ
                                  @ @
                  fl      č r flŞ
                @ @N†è’nÛa@cflŠÓ@òîčãbŞÛa@čòÈ׊Ûa@†Èi
                                  @ @
                    fl č     č r flŞ
              @ @NaŠč@òzmbÐÛa@cflŠÓ@òrÛbŞÛa@čòÈ׊Ûa@¿ë
                                  @ @
               fl ž ş fl Ş  č r fl  Ş
             @ @Nbšíc@fl†è’nÛa@cflŠÓ@òrÛbŞÛa@čòÈ׊Ûa@†Èië
              čfl ž     É fl fl Ž      fl Üfl
            @ @NñŠþa@č…aŠÏc@Ž îčàu@fláÜë@†ÛaìÛa@á 
             ‰ fl     fl ´      fl ñfl ž   fl
           @ @N bflîÛa@óÜÇë@ àflîÛa@óÜÇ@ Šþa@oflàÜ
                 ŽŽ fl     ò fl fl Ø â 
               @ @Némb׊flië@ča@ »‰ë@á îÜflÇ@Ž ýŞ Ûa
                        – flž      flfl
                     @ @NñýŞ Ûa@ñŠþa@oflàn
              Šfl     č †ž 
            @ @NŽ j×c@aë@NN@Ž à§aflë@NNNa@flæbflzj
                           č    žŽ
                                  @ @
@ @{QPS@ZõbäÛa}@@bĆmì ìß bĆibfln× ´äßûŽàÛa óÜÇ oãb×@ñý–Ûa@Ş @@
            Óž Ş č fl č č ž  fl ž fl  Ş æ g


                M RVU M
                            @ @@  @
                      ñfl ž č  p č 
                    @ @Z@ †í†¦a@Ž bflàÜØÛa@

  Žflž
 @ @†è‘c@    @@  @@   @@@Šj×c@
                fl    @@  @@    Ž Ž
                           @@ áîÔí@  @
    
   @ @üg@   @@  @@   @@ @éÛg@
                fl    @@  @@     ž
                           @@ @æc@  @
   Şfl
  @ @ïy@    @@     Žfl
           @@ @Þì‰@      @@  @@     Ş
                           @@ @æc@  @
   fl fl
  @ @Éω@   @@  @@   @@ @†Ó@
                ž    @@     
                       @@ @ýÐÛa@    @
  fl č
@ @òzmbÐÛa@   @@  @@ @pìÓìß@
               fl      @@     flž
                       @@ @õbäiþa@    @
    fl
 @ @aŠèu@   @@  @@ @Éîàu@
              fl      @@    şfl Ş
                       @@ @†è’nÛa@    @
   fl
@ @áØîÜÇ@    @@     Ş
           @@ @@âýÛa@     @@  @@   @@@aŠ@
                             Şč  @
   žŽ
 @ @|j•@    @@  @@ @émb׊i@
             ŽŽ  fl fl    @@    flž fl
                       @@ @òày‰@     @
    flč
 @ @õb’Ç@   @@  @@   @@ –Ç@
               Šž fl    @@  @@     ž
                           @@ ŠèÃ@  @
  æ 
 @ @ aflˆÜÛa@      fl žŽ
        @@ @a@æbzj@      @@  @@    fl 
                           @@bšíc@  @
   flfl Ş
 @ @évma@   @@  @@ @ïm Ûa@
              ý       @@    æ 
                       @@ @ bflnÜÛa@   @
                            žč
                          @ @òÜjÔÛa@  @


             M RVV M
                @ @
              @ @H@c@I
   
@ @laŠË@   @@  @@   @@ @õaˆË@@@@
                 č      @@  @@   ÞaŒ
                             @@ Ë
    Ë
  @ @ @  @@  @@   @@   @@čË@@@@  @@  @@  @@ @Ë
              Ë
            @ @ @@@@@čË@@@ @Ë@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                @ @
             @ @H@l@I
   fl
@ @týq@   @@  @@   @@ @ôŠrà×@
                fl žŞ     @@     žfl
                          @@ @lìq
 @ @t@   @@  @@   @@   @@rNNN@@@@@@  @@  @@ @q
            @ @q@@@@@rNNN@@@@q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                @ @t@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                              @ @
                              @ @
                              @ @


                M RVW M
               
        ‫א‬

                     ë k ž ‰ž Ş
                  @ @@ÞŞ þa@Ž í †nÛa

   fl č    flž   fl
 @ @òzmbÐÛa@ñŠþa@cflŠÔm           ñfl ž c fl  fl
                      @ @@ Šþa@ŠÔm

    fl  l cfl  fl
  @ @NæeflŠÔÛa@Ž þa@ŠÔí             Ž  cfl  fl
                        @ @lþa@ŠÔí

    fl č  fl á ž flfl
 @ @NñõaflŠÔÛa@Ž†ÛìÛa@Ž ÜÈní          † áÜž flfl
                       @ @Ž ÛìÛa@Ž  Èní

  fl ž Ş ˆ ğ kŽ  fl
@ @N‰†Ûa@Ž îàÜnÛa@Ž nØí           Ž  ğ kŽ  fl
                      @ @ˆîàÜnÛa@Ž nØí

    fl Ðş ž Ý
 @ @Nòyb nÛa@Žåiüa@Ž ×dflí           åž Ý í
                       @ @Ž iüa@Ž ×dfl

   fl č    flž   fl
 @ @NòzmbÐÛa@ñŠþa@cflŠÔm           ñfl ž c fl  fl
                       @ @ Šþa@ŠÔm

   fl Šž  l   Üfl Ž
 @ @Nl ̽a@Ž þa@ï –í             Ž  Üfl Ž
                      @ @lþa@ï –í

   fl žfl †     Ý ž fl
 @ @NoîjÛa@Ž ÛaflìÛa@Ž Ž †í          † č Ý ž fl
                      @ @Ž ÛaflìÛa@Ž Ž †í

  fl Ş œ ½ lfl ž fl
@ @Nõaflë†Ûa@Ž íŠ a@Ž Š’í          œ ½ lfl ž fl
                     @ @Ž íŠ a@Ž Š’í             M RVX M
                r kž ‰ž Ş
            @ @@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@@

                     @ @Z@cflŠÓač

@ @H@@I@   @@   @@  @@  @@H@…@I@   @

   Şfl
  @ @Ý™@   @@   @@  @@    Şfl
                 @@ @Þ…@   @

  ć žfl
 @ @lŠ™@    @@   @@  @@   ć žfl
                 @@l‰…@    @

   flfl fl
 @ @É™‰@   @@   @@  @@   fl flfl
                 @@@Ê…‰@   @

    fl
@ @œîčšy@   @@   @@      fl
              @@ @†íč†y@    @

    fl
 @ @œžÈi@   @@   @@  @@     fl
                 @@@†žÈi@   @

   Šfl
 @ @œí ß@   @@   @@  @@     fl
                 @@ †îčÈi@  @

   Ş fl
 @ @œÇ@    @@   @@  @@     Şfl
                 @ @ @ † Ç@  @

   ŠŽ
@ @ëŽ ™@   @@   @@     ‰Ž
              @@ @ëŽ …@    @


       M RVY M
                  sč r kž ‰ž Ş
                @ @@Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@

                            č
                        @ @Z@žkuc
            Šž       flfl 
          _@čl ̽a@ñý•@¿@òÈ׉@žá× MQ
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    flč r       flŞ   Üfl   fl
  _@čòîãbŞÛaë@óÛëþa@čòÈ׊Ûa@¿@ï –½a@cflŠÔí@a‡bflß MR
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
      č Ş Ž ğ Ž      Ž
    @ @_@ñý–ÜÛ@ŠjØí@b߆äÇ@ïÜ–½a@ÝÈÐí@a‡bß@MS
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
                  c
        @ @Z@¿@fl†è’nÛa@ïÜ–½a@ŠÔí@ñŠß@á×@MT
                     –
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@_@|jş Ûa@čñýfl•@M
                      Ä
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_@Šžè Ûa@čñýfl•@M
                    Šž 
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@_@l ̽a@čñýfl•@M
              Üfl  †Ž ž fl Šfl 
          @ @Z@¿@ï –½a@Ž ví@ñŞ ß@žá×@MU
                     –
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@_@|jş Ûa@čñýfl•@M
                    Šž 
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN_@l ̽a@čñýfl•@M
                      č
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@_@õbfl’ÈÛa@čñýfl•@M
           flŞ      ñfl ž  č 
     @ @_@čòrčÛbŞ rÛa@čòÈ׊Ûa@¿@ Šþa@pcflŠÓ@a‡bflß@MV


           M RWP M
                     Š kž ‰ž Ş
                 @ @@ÉčiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@

                       @ @Z@ýàu@žæì×
                          flŽ ğ

         Ž Ž  fl   Š fl č Šž 
         NáîÔí@–@ñý•@–@ć Øi@–@l ̽a@MQ
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
      †fl ž  Þ    Ş č     àfl Ž
     NŽ è‘c@M@Ž ìfl‰@–@æc@–@a@–@a†Ş zß@MR
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
 fl     Ş   fl č    Ž
 NcŠÓ@M@¿@MòflÈ׊Ûa@–@òzmbÐÛa@–@lþa@–@óÛëþa@MS
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
      č fl fl   fl ñfl ž      şfl Ş
     NoÜu@M@čpcŠÓë@–@ Šþa@–@fl†è’nÛa@MT
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  ž  ž  fl òfl ž fl fl â  éŽ fl flfl
  NáØîÜÇ@M@ ày‰ë@–@Ž ýŞ Ûa@–@Ž mb׊ië@–@ča@MU
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    Šfl   ž fl fl l         fl    fl
   NŽ j×c@M@čéí†í@–@Ž þa@–@ a@–@flÉω@–@flÞbÓë@MV
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
                               @ @


            M RWQ M
                   k ž ‰ž Ş
              @ @@čßb¨a@Ž í †nÛa@@  @
        ëŽ   áž 
      @ @õŽ ŠÔ½a@Ž èÏ

  Þ č        č
@ @Z bflr½b×@čòzîz–Ûa@òibu⁄a@flâbßc@H@@√@@I@òßýÇ@É™@

            fl ž  fl fl
          @ @ZñŠþa@čoÜu@@Z@Þbr½a
           fl č    fl  fl
         @ @NòzmbÐÛa@čpcŠÓë@   @@  @
             fl  fl  fl
          @ @Nñ‰ìŽ @čpcŠÓë@    @@  @
           fl ş fl fl fl  fl
         @ @N†è’nÛa@čpcŠÓë@    @@  @
  √
           fl fl fll       fl
         @ @ZÞbÓë@čéíč†í@Ž þa@flÉω@ @MQ
          č –    fl ïfl
        @ @NñýŞ Ûa@óÜÇ@Ş y@    @@  @
               Ž 
             @ @N×c@a@    @@  @
               fl
          @ @Na@üg@éÛg@ü@    @@  @
        Ž  fl  č flč Ş č fl  Ş
      @ @Zlþa@cŠÓ@òîãbrÛa@òÈ׊Ûa@¿@@MR
              Şč fl č 
           @ @NaŠ@òzmbÐÛa@   @@  @
              Şč fl 
           @ @NaŠ@ñ‰ìş Ûa@  @@  @
           fl Ž fl  fl č 
         @ @Nñ‰ìë@òzmbÐÛa@    @@  @

         M RWR M
                  @ @
       âž fl   Üfl Ž
     @ @Z ìîÛa@¿@ï –í@@MS
       đ fl ž fl
     @ @NpbflÈ׉@flà@      @
         đ Šfl fl ž 
       @ @NpaŞ ß@flÉi‰c@    @
       đ fl   žfl
     @ @NpaflìÜ•@flà@       @
      č flč  fl  Ş
    @ @ZòrÛbŞ rÛa@čòÈ׊Ûa@¿@@MT
    fl č    flž   fl 
  @ @NòzmbÐÛa@ñŠþa@čpcŠÓ@     @
    fl ş fl Ş ñfl ž  fl 
  @ @N†è’nÛa@ Šþa@čpcŠÓ@      @
      fl fl  fl ž fl 
   @ @Nñ‰ìŽ @ñŠþa@čpcŠÓ@      @
       – fl
   @ @Z@čñýŞ Ûa@čòßbÓg@†Èi@@MU
    fl č    flž   fl 
  @ @NòzmbÐÛa@ñŠþa@čpcŠÓ@     @
  č    fl ñfl ž   j
@ @Nlþa@flõafl‰ë@ Šþa@čpŠŞ×@     @
    č žč    č    fl Ş
  @ @NòÜjÔÛa@µg@Ž†ÛaflìÛa@flévmač@   @
                  @ @
                  @ @
                  @ @


  M RWS M
                      č  kž ‰ž Ş
                    @ @@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@
                             @ @
                                 č
                             @ @Z@žÝà×c

           č  flŞ             Üfl ½ cfl  fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNòrčÛbŞ rÛa@čòÈ׊Ûa@¿@NNNNNNNNNN@ï – a@ŠÔí@MQ
          fl ï č –     fl       Š fl Þ Ôfl
@ @NNNNNNNNNNNN@óÜÇ@Ş y@NñýŞ Ûa@óÜÇ@NNNNNNNNNNN@ć Øi@Ž ì í@MR
                   ñ –           
      @ @H@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNI@ ýŞ Ûa@NNNNNNNNNNNNN@ž†Ó@@@@@
                              
            @ @NNNNNNNNNNNNNNN@ a@NNNNNNNNNNNN@ a@@@@@
        fl fl        †č     fl   þ òfl  Ş
     @ @Nñ‰ìŽ ë@NNNNNNNNNNNNN@Ž ÛaflìÛa@cŠÓ@óÛë a@č È׊Ûa@¿@MS
            fl          fl  Ž
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNë@ča@NNNNNNNNNNNNNNNë@žáØîÜÇ@âýÛa@MT
           fl č         fl fl     – æ
  @ @NNNNNNNNNNNNNbibfln×@NNNNNNNNNNNóÜÇ@žoãb×@ñýŞ Ûa@Ş g@MU
                                   @ @
                           k ž ‰ž Ş
                     @ @@ÉčibŞ Ûa@Ž í †nÛa@@   @

                     ž Ž    Ş žfl
                  @ @Z@đòÜàu@¿@đòàÜ×@Ý×@É™
     Şč   č  j    fl    fl †fl ž  á Ž
  @–@aŠ@–@ñfl–Ó@–@ŠŞ×@–@žoÜ•@–@flÉω@–@Ž è‘c@–@Ž îčÔí
              č      č         flžfl
      @ @âýŞ Ûa@–@òflrÛbŞ rÛa@–@òflîãbŞ rÛa@–@óÛëþa@–@aŠèu


                M RWT M
                      å kž ‰ ž Ş
                    @ @@Ž ßbrÛa@Ž í †nÛa@@

              Šž  č    ž č ñfl ž  flfl
           @ @_@čl ̽a@ñýfl•@fl†äÇ@ Šþa@ŽÝÈÐm@a‡bflß
     @ @Z@Þbrč½a@¿@bflà×@H@×@I@òßýflÇ@ëc@H@√@@I@òßýflÇ@žÉ™
       č           fl       fl   fl

@ @H@× I@   @@  @@    đ  fl flž l     
            @@ @NpbflÈ׉@flÉi‰c@Ž þa@ŽÉ׊flí@Z@Þbrß
@ @H@√ @I@  @@  @@    đ fl    fll    
            @@ @NpbflÈ׉@fltýflq@Ž þa@ŽÉ׊flí@@      @
@ @H@@@@@I@  @@  @@  @@     đ   l †Ž ž fl
                @@ @paŠß@fl ¼@Ž þa@Ž ví@MQ
@ @H@@@@@I@  @@  @@      č  flŞ       Ş   fl
            @@ @NòflîãbŞ rÛa@čòÈ׊Ûa@¿@aŠ@cflŠÔí@MR
@ @H@@@@@I@  @@  @@  @@       flŞ       fl
                @Nµëþa@čòÈ׊Ûa@¿@aŠèu@cflŠÔí@MS
@ @H@@@@@I@  @@  @@  @@   @@    NŽ   á l †Ž ž fl
                    @@ É׊í@Ş q@Ž þa@Ž ví@MT
@ @H@@@@@I@  @@  @@  @@    fl ş fl Ş c fl  fl l †Ž ž fl
                @@N†è’nÛa@ŠÔíë@Ž þa@Ž ví@MU
@ @H@@@@@I@  @@  @@  @@     đ Šfl ž fl ò fl č † v ž fl
                @@@NpaŞ ß@flÉj@ àbÏ@Ž Ž m@MV
@ @H@@@@@I@  @@  @@           † †Ž ž fl
            @@ @Nò¤bÐÛa@cŠÔí@áq@ć îÈfl@Ž ví@MW
@ @H@@@@@I@  @@  @@  @@   Nfl ş fl Ş fl  fl l č ž fl
                @@ †è’nÛa@cŠÔíë@Ž þa@Ž Üví@MX
@ @H@@@@@I@    ‰     fl Ꭰ´ î Üfl l á fl í
       @@ @N bîÛa@óÜÇ@Ş q@ àflÛa@ó Ç@Ž þa@Ž ÜŽ@MY
                                 @ @


               M RWU M
                   Éč n kž ‰ž Ş
                 @ @@Ž bŞÛa@Ž í †nÛa@@@    @

                         à Ž
                    @ @Z@ófläŞ rŽ Ûa@čkn×a

              æ flfl č ž fl Ž   č žfl Þ č
             @ @ bn†äèß@ @Z@òfl†äèŽß@Z@ć bflrß

            čfl
@ @NNNNNNNNNNNNNN@ @ñflÌ•@ @NNNNNNNNNNNNNN@       č
                          @@òfljÛb@   @

            Šfl             ğfl Ž
@ @NNNNNNNNNNNNNN@ @òflší ß@ @NNNNNNNNNNNNNN@ @@òfl‰†ß

            fl Ž             č
  NNNNNNNNNNNNNN@ @òflàÜÈß@ @NNNNNNNNNNNNNN@ @ñflˆîčàÜm@      @

@ @NNNNNNNNNNNNNN@    č             ‰
           @ñflŠöb@ @NNNNNNNNNNNNNN@ @òfl bfly@    @

            čž Ž
  NNNNNNNNNNNNNN@ @òflàÜß@ @NNNNNNNNNNNNNN@      č
                          @ñfl†Ûaflë@   @

@ @NNNNNNNNNNNNNN@  @@ñflj×@ @NNNNNNNNNNNNNN@ @òfljîčj@    @

                                @ @
                                @ @
                                @ @

            M RWV M
                      č fl kž ‰ž Ş
                   @ @@flŠ‘bÈÛa@Ž í †nÛa@@

             Þ č ´fl ž Ž éž         č
          @ @Z@ bflr½b×@ nÜàu@¿@Ž È™ë@LflŠßþa@pbflç

                  ž
         @ @@NŽ†îÈfl@bflí@žÉ׉a@  @@   fl fl  Þ č
                        @@ É׉@ @Z@ć bflrß
          fl č     ž
        @ @NòàbÏ@bflí@ïčÈ׉a
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   fl flfl
                        @@|ß@   @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@  @@  @@  @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@     fl fl
                      @@ @Üu@     @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@  @@  @@  @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@  Ýfl 
                         fl
                        @@ Ë@   @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@  @@  @@  @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   fl fl
                        @@@|nÏ@   @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@  @@  @@  @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   flflfl
                        @@Ý…@   @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@  @@  @@  @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   fl flfl
                        @@xŠ@   @@  @


              M RWW M
                      fl fl č kž ‰ž Ş
                   @ @@flŠ’Ç@flð…b§a@Ž í †nÛa@@      @

                             č   áŽ
                          @ @Z@žÝà×c@Ş q@cflŠÓa

          fl čž
       @ @NòàÜŽß@bflãc@    @@   @@  @@   Nć č ž ß 
                             @@ áÜŽ @bfl ãc@   @

  fl        cfl 
@ @NáíŠØÛa@flæeŠÔÛa@ŠÓc@bflãc@     fl      Ô fl 
                   @@ @NáíŠØÛa@flæeŠ Ûa@cŠÓc@bflãc@   @

    č – dŞ fl
  @ @NñýŞ ÜčÛ@ ™ìmc@bflãc@    @@      č – dŞ fl
                       @@ @NñýŞ ÜčÛ@ ™ìmc@bflãc@   @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@bflãc@    @@      č – Ñč 
                       @@ @NñýŞ ÜčÛ@Ž Óc@bflãc@    @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@bflãc@     Ž  Ž     Ž j c 
                   @@N×c@ a@ZÞìÓcë@Šğ×@bfl ãc@      @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@bflãc@    @@   @@  @@    É 
                             @@NŽ ׉c@bflãc@   @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@bflãc@    @@         É 
                       @@ @Nïčc‰@Ž Ïž‰c@bflãc@    @

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@bflãc@    @@   @@     ŽŽ ž 
                          @@ @N†vc@bflãc@     @

                                      @ @


                  M RWX M
               flfl   r k ž ‰ž Ş
            @ @@flŠ’Ç@ïčãbŞÛa@Ž í †nÛa@@   @

                          fl
                      @ @Z@cŠÓa

                       @ @@   @

    fl fl Ž
  @ @òàÜÈß@ïç@      @@  @@    ć Üfl Ž Ž
                   @@ @á Èß@flìç@@@


                           @ @


  æ fl fl    ç
@ @ bflnàÜÈŽß@@bàŽ @   @@  @@    æ à fl ß ç
                   @@ @ bfl ÜÈŽ @bàŽ @@


                           @ @


  ć  fl Ž åŽ
 @ @pbflàÜÈß@Ş ç@     @@  @@    fl à fl Ž Ž
                   @@ @æìŽ ÜÈß@žáç@@


                       @ @@   @        M RWY M
                    flfl   r kž ‰ž Ş
                 @ @@flŠ’Ç@flsÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@   @

                            č  fl fl 
                         @ @Z@žÝà×cë@cŠÓa
                             @ @@   @
                             @ @@   @
                                 @ @
     žŽ
    @ @áç@@@@@   @@     Ž
              @@ @bflàç@@@@   @@  @@  flŽ
                            @ìç@@@@   @
   fl ‰ î Ž
 @ @æëŽ bŞ@žáç@     æ î Ž
           @@ @ afl‰bŞ@bflàç@  @@    ć î Ž
                         @@ @‰bŞ@flìç@   @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@   ć č žfl Ž
                         @@†äèß@M@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@    ć fl Ž
                         @@ @áÜÈß@M@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@    ć ğfl Ž
                         @@ ‰†ß@M@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@   ć č Ž
                         @@Ñîšß@M@     @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@    ć Şfl
                         @@ @‰aŒu@M@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@    ć Şfl
                         @@ @Þbày@M@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@  @@ @†ibÇ@M@
                           ćč fl     @
                                 @ @               M RXP M
                    fl fl č Š kž ‰ž Ş
                 @ @@flŠ’Ç@flÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@   @

                             č
                          @ @Z@žÝà×cë@cŠÓač
                               @ @
           åŽ
          @ @Ş ç@@@   @@      ç
                     @@ @bàŽ @@@@  @@    flč
                                @@@ïç
                               @ @
                               @ @
     ğ fl ß
  @ @pbfl ‰†Ž @   @@   æ fl flğ fl Ž
              @@@ bfln‰†ß@   @@     ğ ß
                          @@ @òfl‰†Ž
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@   @@ @òjîj@M@   @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@      ß
                          @@ò†äèŽ @M@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@      ß
                          @@@òÐ @M@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@   @@@ñˆîàÜčm@M@   @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@   @@ @òjčÛb@M@   @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@     †fl
                          @@ @ñŞ u@M@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@   @@@ñflÌfl•@M@    @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@@@@     fl
                          @@ @ñj×@M@    @
                                  @ @

                M RXQ M
                     fl fl fl č k ž ‰ž Ş
                  @ @@flŠ’Ç@ßb¨a@Ž í †nÛa@@     @

                                @ @@   @
                                 @ @@@@
                             @ @
    fl č  ğ fl č č fl
  @ @NñˆîàÜnÛa@ïç@êˆç@      @@    Ž č ğ fl Ž fl fl
                      @NˆîàÜnÛa@ìç@aˆç
                                   @ @
                                   @ @
                                   @ @
                                @ @@ @@@@
  æ č ğ fl Ž æ
@ @N bflmˆîàÜnÛa@bàç@ bflmbflç@   @@     æ fl č ğ Ž æ fl fl
                      @@N aˆîàÜnÛa@bflàç@ aˆç
                                   @ @
                                   @ @
                                   @ @
                                   @ @
  Ž fl č ğ Ş Ž č
@ @NpaˆîàÜnÛa@åç@õüûflç@      @@     Ž č Ş žŽ č fl
                      @@@NˆîßýnÛa@áç@õüûç@ @@@@
                                   @ @

                 M RXR M
                     fl fl č  kž ‰ž Ş
                  @ @@flŠ’Ç@fl …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@@      @

                                ‰ì č
                             @ @Z@ć afl y
               † àfl Ž fl â ž fl    fl ž    ï
            @ @_@Ž Ş zß@bí@ ìîÛa@¿@ñý•@á×@@Z@ @@@Ğ ÜflÇ@@@
                 đ  fl ž fl âž fl      ćŞfl Ž
               @ @NpaflìÜ•@Ž à@ ìîÛa@¿@@Z@@@†àzß@@@
                            č      ï
                        @ @_@flïç@bflß@Z@ @@@Ğ ÜflÇ@@@
     Ž č lŠž  Šž fl Šž Ä |ž ş             č †Ş fl Ž
   @ @Nõbfl’ÈÛaflë@Ž  ̽aflë@Ž –ÈÛaflë@Ž è Ûaflë@Ž j–Ûa@Z@flïç@Z@@@ć àzß@@@
                    |ž ş    flfl      ï
                 @ @_@ j–Ûa@¿@òÈ׉@žá×@Z@ @@@Ğ ÜflÇ@@@
                          æ  fl †Ş fl Ž
                        @ @N bnflÈ׉@Z@@@ć àzß@@@
                    Šž Ä    flfl fl     ï
                 @ @_@č è Ûa@¿@òÈ׉@žá×ë@Z@ @@@Ğ ÜflÇ@@@
                        đ  fl Éflž  †Ş fl Ž
                      @ @NpbflÈ׉@Ž i‰c@Z@@@ć àzß@@@
              †Ş fl ß í fl  fl  Šž fl        ï
           @ @_@Ž àzŽ @bfl@òÈ׉@žá×@ –ÈÛa@¿ë@Z@ @@@Ğ ÜflÇ@@@
                     đ  fl Éflž  †Ş fl Ž
                  @ @Nbšíc@pbflÈ׉@Ž i‰c@Z@@@ć àzß@@@
                    Šž    flfl      ï
                @ @_@čl ̽a@¿@òÈ׉@á×ë@Z@ @@@Ğ ÜflÇ@@@
                    @ @NpbflÈ׉@Ž ýflq@Z@@@ć àzß@@@
                      đ fl t      †Ş fl Ž
          đ fl        č   Üfl Ž      ï
        @ @NpbflÈ׉@fltýflq@čõbfl’ÈÛa@¿@ï –m@Ýçë@Z@ @@@Ğ ÜflÇ@@@
  Šž fl Šž Ä          fl flž  õ č  ï fl         ćŞfl Ž
@ @N –ÈÛaë@č è Ûa@ŽÝrß@đpbflÈ׉@ŽÉi‰c@Ž bfl’ÈÛbÏ@Lş ÜÇ@bflí@ü@Z@@@†àzß


                 M RXS M
                   fl fl č  kž ‰ž Ş
                @ @@flŠ’Ç@flÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa

            ðì fl č fl
          @ @Ğ  Б@ć jžÈm
                      â     ñ –
                   @ @Z@ ýž⁄a@¿@ ýŞ Ûa

               ™Ž Š Ž Û ò
           @ @_@čõìŽ ìÛbči@Ž ßdflm@a@ íŁa@bflß MQ
                       fl ž
                   _@dfl™ìflnã@flÑî× MR
               – ŠŽ Û òfl ß
             _@čñýŞ Ûbči@Ž ßdflm@a@ íŁa@bfl MS
                 – ž  Ýfl  fl
              _@čñýŞ Ûa@flÝjÓ@Ž ÈÐã@a‡bflß MT
                 č –    flfl
                _@ñýŞ Ûa@¿@cŠÔã@a‡bflß MU
                     Üfl Ž 
                    _@ï –ã@Ñžî× MV
               âž fl   Üfl Ž    
              _@ ìîÛa@¿@ï –ã@ñŠß@žá× MW
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
                          @ @Ng

              M RXT M
     fl fl åč r kž ‰ž Ş
  @ @@flŠ’Ç@fl ßbŞÛa@Ž í †nÛa@
             @ @
           ž fl 
        @ @ZÅÐyaflë@cŠÓač
             @ @
                 @ @
                 @ @
                 @ @
                 @ @
                 @ @
                 @ @
                 @ @
                 @ @
                 @ @
                 @ @
                 @ @
                 @ @


M RXU M
       fl fl fl č n kž ‰ž Ş
    @ @@flŠ’Ç@ÉbŞÛa@Ž í †nÛa@@

   àž  áž 
@ @ÊìŽ ½a@Ž èÏ
              č  á č flž
                Ž
          @ @Z@žkuc@Ş q@žÉàna
       fl şfl Ş fl č fl
    @ @N†è’nÛaflë@òzmbÐÛa@cŠÓ@M@ @MQ
       fl ş fl fl č fl 
    @ @Nñ‰ìÛaë@òzmbÐÛa@cŠÓ@M@ @
       fl ş fl Ş fl fl ş fl 
     @ @N†è’nÛaë@ñ‰ìÛa@cŠÓ@M@ @
   č flž   ž fl l Ş fl fl
 @ @Nõbäiþa@fl†Èi@Ž þa@flŠj×@LžáÈã@M@@MR
     č     ž fl õ fl ž Ş
  @ @Nlþa@fl†Èi@Ž bäiþa@flŠj×@Lü@M@ @
   č    ž fl õ ž Ş fl fl
 @ @Nlþa@fl†Èi@Ž bfläiþa@flŠj×@LžáÈã@M@ @
        –      l
     @ @NñýŞ Ûa@flâbÓc@Ž þa@M@ @MS
         –     Š fl
      @ @NñýŞ Ûa@flâbÓc@ć Øi@M@ @
        –  † fl
     @ @NñýŞ Ûa@flâbÓc@ć îÈ@M@ @
  đ fl       ñfl ž þ oÜfl
@ @NpbflÈ׉@fltýfl q@ Š a@č  •@M@@MT
   đ  fl flž  ñfl ž þ oÜfl
 @ @NpbflÈ׉@flÉi‰c@ Š a@č  •@M@ @
    fl žč  fl ž Ž fl ž    
 @ @NñŠî–Ó@ñ‰ì@ñŠþa@žpcflŠÓ@M@ @
                  @ @

   M RXV M
         čfl č    fl 
       @ @NòzmbÐÛa@ñ‰ìŽ @M@@MU
           fl şfl Ş fl
         @ @N†è’nÛa@cŠÓ@M@ @
           fl č  ñfl
        @ @Nñ–Ó@ ‰ìŽ@M@ @
    č flč r       Ş
  @ @NòîãbŞÛaflë@óÛëþa@òflÈ׊Ûa@¿@M@MV
             flfl
@ @NóÛëþa@flïç@đñ†čyaflë@đòÈ׉@¿@M@ @
                  @ @
    č ž â  Üfl l
  @ @Nõbfläiþa@fl bflßc@ó •@Ž þa@M@@MW
     č ž      Üfl Š fl
   @ @Nõbfläiþa@flâbflßc@ó •@ć Øi@M@ @
    č ž     fl Üfl l
  @ @Nõbfläiþa@flõafl‰ë@ó •@Ž þa@M@ @
    flžfl fl č         žfl
 @ @NaŠèu@òzmbÐÛa@cflŠÓ@žæc@fl†Èi@M@ @MX
     flžfl şfl Ş        žfl
  @ @NaŠèu@fl†è’nÛa@cflŠÓ@žæc@fl†Èi@M@ @
     Şč şfl Ş        žfl
  @ @NaŠ@fl†è’nÛa@cflŠÓ@žæc@fl†Èi@M@ @
                    @ @
                 @ @
                 @ @
                 @ @
                 @ @
          @ @@       @


  M RXW M
                     Šž č kž ‰ž Ş
                  @ @@æëŽ ’ÈÛa@Ž í †nÛa@

             Äž fl õ
           @ @‰ì äß@ć ýžßg
                           fl  Ž
                    @ @Z@ñ–Ó@ñ‰ìŽ @žkn×a
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
                              @ @
          @ @HJI@ÞìÔäß@ć ýßg
                žfl õ ž
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

                  j   é Ôž flfl ñfl jŞ   Üfl †ş fl Ş á fl ½ kŽ fl
                 NòflÜİÛaŽ Ü äíëč ‰ìŽÛaó Çfl è’nÛaŽ ÜÈ aŽ nØíHJI               M RXX M
                            
 ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬

                 @ @
                                    @ @
                                    @ @
                                    @ @
         âž fl     Šfl     fl č ž fl ñfl ž  Éč flž fl
      @ @N ìîÛa@¿@đpaŞ ß@fltýŞ q@čñ†öb½a@flÞìy@ Šþa@Ž ànvm
                          â  čÞŽ flč Éč flž fl
                        @ @N bflÈİÛa@ ëbflänÛ@Ž ànvm
 Þfl flflfl Š Ä ž fl fl fl          Ş          ñfl ž  Þfl flfl
@Ž ëbflänmë@L è Ûa@fl†Èi@õafl†ÌÛaflë@L bflj–Ûa@¿@fl‰bčİÏ⁄a@ Šþa@Ž ëbflänm
                              č 
                           @ @Nõbfl½a@¿@flõbfl’ÈÛa fl
             Šž Ä ž fl Ñž ğ òfl č             òfl 
          @ @NN è Ûa@fl†Èi@Ž –äÛaflë@ îãbŞ rÛa@flæŁa@ ÇbŞ Ûa
                             č fl o fl
                          @ @Nõafl†ÌÛa@Ž Óë@flæbfly
                                †č Ž â
                           @ @LflâbflÈİÛa@ş Èm@ş þa
                           Ş † č Ž ož
                         @ @Nâþa@Ž Çbflm@Ž äjÛaë
                  fl č    Œğ fl òfl č     î â
                @ @Nñ†öb½a@ð èu@ àbÏ@bflí@bŞç@Z@ş þa
               ß  fl       Ý č Éfl
          @ @_@ïğ c@bflí@bÔj@đ†yaflë@ğ ØÛ@Ž ™c@Ýflç@Z@ àbÏòfl č
                      fl fl fl ž       fl fl â
                  @ @ò×ì‘@bšíc@ïÈfl™@žáÈã@Z@ş þa
                             fl  č fl  fl  č fl
                          @ @NbäžîØë@òÔÈÜßë


                 M RXY M
                  ßc í ì  Õfl ž  òfl č
             @ @_@@ïğ @bfl@ôfl ܧa@Ž j@flåíc@Z@ àbÏ
                     òfl č     fl 
                @ @N@ àbÏ@bí@čòuýŞ rÛa@¿@Z@ş þa    â
                         ž
               @ @@Lfl|ܽaë@flŒj¨a@ðŠčšyc@Z@ àbÏ ž  òfl č
                             Üfl      flž flfl
                        @ @Nw r½a@čõb½a@flÖ‰ë…ë
                          fl 
                      @ @NâbflÈİÛa@ðˆŽ@žïÛbflÈmë   flfl
                  fl  o
          @ @Nñ†öb½a@óÜÇ@flâbflÈİÛa@Ž äjÛaë@ş þa@oÈ™ë â
                               fl îfl â
                          @ @Nõafl†ÌÜÛ@bŞç@Z@ş þa
                 fl ž  … Š é fl l
             @ @N@čñŠþa@Ž afl Ïc@Ž Ûìflyë@Ž þa@flÜu      fl
                        ‰ fl fl â
                @ @Lčlþa@ bflí@óÜÇ@ş þa@čoÜu     ž fl
                             fl ž č fl fl Š fl fl
                          @ @NŽéäîàí@óÜÇ@ć Øië
                   @ @ NŠØi@flkäflu@ć îÈfl@flÜuë
                      đ  fl      †     fl fl
                           ğ ž      òfl č fl
                        @ @Nâþa@flkäflu@ àbÏë
         fl ’ õ ž      Šfl      â  ñfl ž þ ofl fl
      @ @NðbŞ Ûa@Ž bfläiþa@fll ‘@áq@Lfl bflÈİÛa@ Š a@č Ûëbfläm
                    Şč fl fl fl  l
                @ @NòîiflŠÈÛa@ñìèÔÛa@Ž þa@fll ‘ë    Šfl fl
                       ć â 
                   @ @NˆíˆÛ@ć bflÈ@aˆflç@Z@ àbÏòfl č
                     Ž č Ï       †Ž
                  @ @Nòàb @bflí@č@Ž à§a@Z@Ž þa   l
                                    @ @@
   fl ž č č ž  fl č fl fl fl fl fl  fl fl flfl fl    č Ž ž 
@ @HNåîàÜ½a@åß@bäÜÈuë@bãbÔë@bäàÈc@ðˆÛa@@†à§a@I@@@
@ @{ÑíŠ‘@sí†y}@@@@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
  ć fl ć flfl
                                     @ @

                M RYP M
                       ñfl ž č  p č 
                    @ @Z@ †í†¦a@Ž bflàÜØÛa
    fl
@ @õbfl’ÈÛa@   Üfl 
        @w r½a@   @@æbfly@
               fl      | č   č flž fl
                    @@Ž ܽa@ @ŽÉànvm
    fl
 @ @kžäu@      fl   Ž    fl   ž  fl
        @@oÓë@ @ðˆ@ @õafl†ÌÛa@ @ïÛbflÈm
  Œğ fl   ž
@ @ð èu@ @ñflìèÔÛa@      şčm   ’      Ž
              @@@†ÈŽ@ @ðbŞ Ûa@ @†čÇbflm
     
 @ @ˆíčˆÛ@         flfl 
        @@…aflŠÏc@ @bfläàÈc@      îfl î č fl
                    @@ @bŞç@ @òŞiflŠÈÛa
        fl fl   fl
@ @ôìܧa@ @bfläÜÈu@ @@flŠšyc@         fl
                    @bflãbÔ@  flfl fl
                          @É™ë
                             @ @
             @ @H@c@I@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
   lŽ
  @ @Č …@   @@  @@   @@Ùíč…@   @@      žfl
                       @@ @Öfl‰ë…
    Ž
   @ @…@   @@  @@   @@ @…@
                č    @@  @@     fl
                          @@ @ …
             Ž č fl
            @ @…@ @…@@ @…@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
              @ @HlI@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    
 @ @ˆíˆÛ@   @@  @@   @@ñˆÏbflã@@@@@
                flč       @@  @@Êafl‰‡
                             č
   @ @‡@   @@  @@ @ˆ…@      @@  @@  @@ @ ‡
           @ @ˆ…@@@@@@‡@@     @@  @@   @
   @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‡@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


             M RYQ M
                  
           ‫א‬
                                @ @@
                       ë kž ‰ž Ş
                    @ @@@ÞŞ þa@Ž í †nÛa@@@

                                   fl
                               @ @Z@cŠÓa

    ß      Šč ž   fl
 @ @_@ïğ c@bflí@flæŁa@Ž šyc@a‡bß            Œğ fl ò fl č
                     @ @ñ†čöb½a@ð èu@ àbÏ@bflí

           Šč c
    @ @_@ïic@bflí@Ž šy@a‡bflß            Œğ fl fl ž fl
                    @ @N@ñ†čöb½a@ð èu@Žkäí‹@bflí
     ß      kŽ
  @ @_@ïğ c@bflí@flæŁa@Ž n×c@a‡bflß          ğč  čfl
                    @ @Nñ†čöb½a@ð†Çc@ò¯†@bflí
    ß      Šč ž
 @ @_@ïğ c@bflí@flæŁa@Ž šyc@a‡bflß            † òfl č
                     @ @Nñ†čöb½a@ðğ Çc@ àbÏ@bflí
            cfl 
   @ @_@ïic@bflí@flæŁa@ŠÓc@a‡bflß       fl     fl òfl č
                     @ @NâbflÈİÛa@ïčÈ™@ ’öbflÇ@bflí
     ß       Ý
  @ @_@ïğ c@bflí@âìflîÛa@Ž ×dflã@a‡bflß     fl     fl òfl č
                     @ @NâbflÈİÛa@ïčÈ™@ àbÏ@bflí
@_ïßc@bí@ñ†čöb½a@óÜÇ@ŽÉ™c@a‡bflß
  ğ č        fl fl               Œğ fl ò fl č
                     @ @ñ†čöb½a@ð èu@ àbÏ@bflí
@_ïc@bflí@čõa†ÌÛa@¿@oÛëbfläm@a‡bflß
  č     flfl   fl fl fl           fl   šž k
                      @ @Nõb½a@ðŠč yc@Ž äí‹@bflí
@_c@bí@čõb’ÈÛa@¿@oÛëbfläm@a‡bflß
  ž    flfl   č fl fl             fl fl  †č  fl
                      @ @N@ñìèÔÛa@ðğ Çc@òäîčßc@bflí


                M RYR M
                   r kž ‰ž Ş
               @ @@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@@

                          
                        @ @Z@cŠÓa
   @ @H@”@I@    @@   @@  @@  @@ @H@@I
   @ @Ščçbfl‘@   @@   @@  @@  @@  @Ščçbfl
   @ @ôŠ‘@    @@   @@  @@  @@  @ôŠ
     àŞ
  @ @òflÇbŞ ’Ûa@   @@   @@  @@      àŞ
                    @@ @òflÇbŞ Ûa
   @ @âb’Ûa@   @@   @@  @@  @@    
                       @âbŞ Ûa
     fl
   @ @”‰…@    @@   @@  @@  @@   fl
                       @‰…
      fl
    @ @õbfl‘@   @@   @@  @@  @@    fl
                       @@@õbfl
      ŠŽ
   @ @‰ëŽ ‘@   @@   @@  @@  @@ @‰ëŽ ŠŽ
                        @ @
                        @ @
                 s č r k ž ‰ž Ş
               @ @@Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@
                       @ @Z@žkuc
                          č 
       İ â ñfl ž þ Þ         nfl
   @ @_@‰b Ï⁄a@fl bÈ@ Š a@Ž ëbänm@óflß M
 w fl       fl ž fl òfl č   fl   ž č
_@ Ür½a@čõb½a@flÖ‰ë…@ àbÏ@pflŠšyc@flåíc@žåß M


          M RYS M
                 fl č Ï flfl ž 
               _@òàb @žpŠšyc@a‡bflß M
                   â    fl fl ž
                  _@ş þa@čoÜu@flåíc M
            flž      Ý
          _@čñŠþa@¿@đ†yaë@ğ ØÛ@bÔj@á× M
                 fl o
              _@õafl†ÌÛa@Ž Óë@flæby@ónflß M
                  òfl č
              _@bflèîiþ@ àbÏ@oÛbÓ@a‡bflß M
            â  ÞŽ äfl ž fl Þ
           _@ bflÈİÛa@ ëbflm@fl†Èi@Ž ìÔm@a‡bflß M
                            @ @
                    Éč Š kž ‰ž Ş
                  @ @@Ž iaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@

                             ž č
                          @ @Z@Ýà×c

       ƒfl               â
     @ @N jݽa@¿@flâbflÈİÛa@NNNNNNNNNNNNNN@ş þa MQ
             Üfl Èİ Éfl fl ož č
   NNNNNNNNNNNNNNNNNN@ó Ç@flâbfl  Ûa@Ž šm@Ž äjÛa MR
       čfl ž þ Ž         l   fl
      NñŠ a@…aflŠÏc@NNNNNNNNNë@Ž þa@flÜu MS
           fl       ž fl fl
    N@ñ†čöb½a@Þìy@NNNNNNNNNNoÜu@NNNNNNNN MT
  Ć fl č              ñfl ž 
 Nõbflß@òfläßbŞ rÛa@òÇbŞ Ûa@NNNNNNNNN@ Šþa@NNNNNNNN MU
  ’        Šfl fl       Ž   Šfl
NðbŞ Ûa@NNNNNNNNN@fll ‘ë@L@NNNNNNNNNNNlþa@fll ‘ MV


             M RYT M
                    â 
             N@NNNNNNNNNNNN@ć bflÈ@aˆflç MW
             fl      ć žč fl fl
           NŠØi@NNNNNNNNNNN†îÈ@flÜu MX
 čfl              fl   ž Ž ož č
N@òuýŞ rÛa@NNNNNNNNNNNN@ôflìܧa@flÕj@Ščšzm@Ž äjÛa MY
   č     fl flfl          Û †ž 
  @flåß@NNNNNNNNë@bflãbÔë@NNNNNNNNN@ðˆa@č@Ž à§a MQP
                      č čž 
                    NåžîàÜ½a
                          @ @
                      kž ‰ž Ş
                @ @@čßb¨a@Ž í †nÛa@@

                      @ @Z@ýàu@žæì×
                         flŽ ğ
  Žč     flfl    Ž   fl  Ꭰž  ž ‰
@ @N†ÛaflìÛa@–@fl|ß@–@éîflã‡c@–@flÝË@–@Ş q@–@čéîÜu MQ
         ž  fl     ì™ Û òfl č
         NïÛbflÈm@–@bí@–@õŽ Ž ìÜč@–@ àbÏ MR
          Š fl   flčfl     fl
         _@Ž Øi@–@floÈàc@–@bí@–@æa‡þa MS
       Œğ fl           î òfl č
     N@ð èu@–@ñ†čöb½a@–@bí@–@bŞç@–@ àbÏ MT
      òfl       Ñž ğ    čr
     N@ ÇbŞ Ûa@–@flë@–@Ž –äÛa@–@òflîãbŞÛa@–@flæŁa MU
      ÞŞ   kč         Š fl
      N ëþa@–@ć Ûb@–@¿@–@Ñ–Ûa@–@ć Øi MV
       fl č fl   åž č fl l    â
     NóÜÇ@–@oÜu@–@ îàí@–@Ž þa@–@ş þa MW
   Šč ž  č fl      fl   č   
@ @N@ð šyc@–@òuýŞ rÛa@–@flÕj@–@žåß@–@ôflìܧa MX

             M RYU M
                    č  k ž ‰ž Ş
                 @ @@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@

                    ž Ž  fl č Ş  ž fl
                @ @Z@đòÜàu@¿@đòàÜ×@Ý×@É™
            fl   áfl   fl  Šž 
          @ @NæŁa@–@Ş mc@–@flÝË@–@l ̽a
            fl            flfl
          @ @NâbÓ@–@ôflìܧa@–@æa‡c@–@fl|ß
                            @ @
                    Éč  kž ‰ž Ş
                  @ @@Ž ibŞ Ûa@Ž í †nÛa@@
                            @ @
                           č č
                   @ @Z@ïčmŁa@‰aflì§a@žÝà×c

             č fl         fl    fl
          @ @_@õafl†ÌÛa@flâbflÈ@ŽÞëbflänflm@óflnß M
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M
      â  â        ñfl ž  Éč fl ž fl  fl fl 
    @ @_@ bflÈİÜčÛ@ ìflîÛa@¿@ Šþa@Ž ànvm@ñŠß@žá× M
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M
        fl flč  fl  fl  Ž fl flfl fl
   @ @_@Ćõbflß@òäßbŞ rÛa@òÇbŞ Ûa@‰bİÏ⁄a@Þëbflänm@žÝç M
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M


             M RYV M
                   †č Ž Û fl
             @ @_@@flâbflÈİÛa@ş Èm@a@žåß M
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M
                ñfl ž  Þ fl fl ž
          @ @_@@flâbflÈİÛa@ Šþa@Ž ëbflänm@flåíc M
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M
               čfl     Éfl fl
            @ @_@òuýŞ rÛa@¿@Ž šm@a‡bflß M
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M
              òfl č     ž Ž ž fl
        @ @_@@flâbflÈİÛa@ àbÏ@Ščšzm@flåíc@žåß M
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M
           č   žfl čž fl Û fl
        @ @_@lþa@flkäu@ŽÜví@ðˆa@žåß M
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M
           bfl fl õ fl ñ fl ž þ       flfl
        @ @_@ ybflj•@fl bfl’ÈÛa@ Š a@Þëbflänmc M
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M
               ñ ½ â þ †č m ž 
            @ @_@ †čöb a@ş  a@ş ÈŽ@flÑî× M
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN M
                           @ @
                           @ @


            M RYW M
                      åč r kž ‰ž Ş
                    @ @@Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@
                              @ @
                        @ @Z@đpbflàÜ×@žæì×
                             č ğ 
  @ @NÞ@–@c@–@…@–@‰@–@â@–@@–@Ò@–@@–@˜@–@„
                          ž Ž
@ @NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN@ @Ñflz–ß
@ @NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN@@
@ @NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN@ @NNNNNNNNNNNN@@
                                 @ @
                      Éč n kž ‰ž Ş
                    @ @@Ž bŞÛa@Ž í †nÛa@

                        Þ č      č
                     @ @Z@ bflr½a@¿@bflà×@žÝà×c
                       ž č Þ č
                 @ @_@floãc@flåíc@žåß@Z@Ž bflr½a
        flž č
      @ @Š–ß@    Nð č      flž č č
             @@ Ğ Šž–ß@bflãc@ONŠ–ß@žåß@bãc@    @
         ï         æ  č
    @ @æa…ìş Ûa@@NĞ ãa…ì@bãc@ON a…ìş Ûa@žåß@bãc@    @
             ï            č
     @ @bØ튞ßc@ @NĞ Ø튞ßc@bãc@ONbØ튞ßc@žåß@bãc@   @
                      č   ž
           @ @_@NNNNNNNNNNNNNN@žåß@@Z@čoãc@ @MQ
     @ @Næbfln×bfli@NNNNNN@bãc@O@NNNNNNNNNN@žåß@bãc@
         žč               č     @

               M RYX M
                         č à nž 
               @ @_@NNNNNNNNNNNN@žåß@Z@bfl Žãc@MR
   žfl                  č åž fl
@ @bflãŠÏ@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@O@NNNNNNN@žåß@Ž zã@    @@  @
                         č Žž 
               @ @_@NNNNNNNNNNNN@žåß@Z@žánãc@MS
                       č åž fl
@ @bîÛbİíg@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@O@NNNNNNN@žåß@Ž zã@   @@  @
                         č åŽ ž 
               @ @_@NNNNNNNNNNNN@žåß@Z@Ş nãc@MT
                       č åž fl
     @ @†žãýžíbflm@NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@žåß@Ž zã@   @@  @
                          č Ž
                @ @_@NNNNNNNNNNNN@žåß@Z@flìç@MU
           –           č Ž
         @ @N´ğ Ûa@NNNNNNNNNNNNNN@žåß@flìç@    @@  @
                         č   č
               @ @_@NNNNNNNNNNNN@žåß@Z@flïç@MV
           Šž           č č
        @ @Nl ̽a@NNNNNNNNNNNNNN@žåß@flïç@    @@  @
                         č   Ž
               @ @_@NNNNNNNNNNNN@žåß@Z@bflàç@MW
            č             Ž
         @ @N†žäa@NNNNNNNNNNNNNNN@flåß@bflàç@   @@  @
                         č Ž
               @ @_@NNNNNNNNNNNN@žåß@Z@žáç@MX
        @ @Nb힌îčÛbflß@NNNNNNNNNNNNNNN@žåß@žáç@
                         č Ž   @@  @
                         č åŽ
               @ @_@NNNNNNNNNNNN@žåß@Z@Ş ç@MY
           ã m          č åŽ
        @ @NŽìŽ@NNNNNNNNNNNNNNN@žåß@Ş ç@     @@  @


                M RYY M
               Šč    k ž ‰ž Ş
             @ @@Ž ‘bflÈÛa@Ž í †nÛa@@
                       @ @
                         fl
                     @ @ Z@cŠÓa
                       @ @
                       @ @
                       @ @
    fl fl ß
 @ @òàÜÈŽ @čoãc@    @@  @@  @@   á fl Ž ž
                     @@ć ÜÈß@floãc
                       @ @
                       @ @
                       @ @
  æ nfl  fl ß à nž
@ @ bflàÜÈŽ @bfl Žãc@   @@  @@    æ à fl ß ànž
                  @@ @ bfl ÜÈŽ @bfl Žãc
                       @ @
                       @ @

  p  fl Ž åŽ ž
@ @@ć bflàÜÈß@Ş nãc@@@@@@@   @@     àÜfl Ž nž
                  @@ @æìŽ  Èß@áŽãc
                       @ @


        M SPP M
                   fl fl č kž ‰ž Ş
                @ @@flŠ’Ç@flð…b§a@Ž í †nÛa@
                              @ @
                     @ @Z@Þbflr½a@¿@bflà×@žÝà×c
                         č     č
                            Þ flč
                         @ @Z@Ž br½a
                             @áüa@@@@@@@@
  àfl
@ÞbŞ y   î
     @‰bŞ @ğ †ß @‰aŞ u @Ñîčšß @č†äèß @á Èß
         ‰ž Ž  Œfl    Ž   žfl Ž Üfl Ž
                                 š
                              @ @àŞ Ûa
@ @   @ @  @ @  @ @  @ @   @ @   Üfl Ž
                       @á Èß   @HŠ×ˆàÜÛIbãc

@ @   @ @  @ @  @ @  @ @   @ @    Üfl Ž
                       @òà Èß  @HsãûàÜÛIbãc

@ @   @ @  @ @  @ @  @ @   @ @   à fl Ž
                       @æìŽ ÜÈß @HŠ×ˆàÜÛIå−
@ @   @ @  @ @  @ @  @ @   @ @   à fl ß
                       @pbfl ÜÈŽ @HsãûàÜÛIå−
@ @   @ @  @ @  @ @  @ @   @ @   Üfl Ž
                       @á Èß     fl
                              @ @oãc

@ @   @ @  @ @  @ @  @ @   @ @    fl Ž
                       @òflàÜÈß     č
                              @ @oãc

@ @   @ @  @ @  @ @  @ @   @ @  æ à fl ß
                       @ bfl ÜÈŽ @HŠ×ˆàÜÛIbànãc
@ @   @ @  @ @  @ @  @ @   @ @     fl Ž
                       @æbnflàÜÈß @HsãûàÜÛIbànãc
@ @   @ @  @ @  @ @  @ @   @ @   à fl Ž
                       @æìŽ ÜÈß     Ž
                              @ @ánãc

@ @   @ @  @ @  @ @  @ @   @ @   à fl ß
                       @pbfl ÜÈŽ     Ş
                              @ @³ãc

                              @ @


               M SPQ M
                          fl fl ïč r kž ‰ž Ş
                       @ @@flŠ’Ç@Ş ãbŞÛa@Ž í †nÛa@
                                         @ @
                               Þ       č
                             @ @Z@ br½a@¿@bà×@žÝà×c
                                         @
@ÞbŞ §a @‰bŞİÛa @𠆽a @‰aŞ ¦a @Ñîčš½a @č†äž è½a
  à   î   ‰ž    Œ         fl       Üfl 
                              @ @á Ƚa       @áüa
                                         @ @Þì•ì½a
                             Û á Üfl  Ž
                           @ðˆa@Ž  Ƚa@flìç@aˆç
@ @   @ @   @ @   @ @   @ @    @ @                    Û
                                         @ @ðˆa
                                  č ž Ì
                                @ @òÏŠŽ Ûa@¿
                               Üfl  č
                                 @
                           @Ûa@ òà Ƚa@flïç@čêˆflç
@ @   @ @   @ @   @ @   @ @    @ @                      Û
                                           @ @a
                                  č ž Ì
                                @ @NòÏŠŽ Ûa@¿
                           æ fl  fl  fl Ž æ fl
                           @ bàÜȽa@bàç@ aˆç
@ @   @ @   @ @   @ @   @ @    @ @                   æ Ü
                                         @ @ aˆ Ûa
                              č ž Ì  æ Ü
                            @ @òÏŠŽ Ûa@¿@ aˆ Ûa
                           æ fl fl     Ž æ
                           @ bflnàÜȽa@bflàç@ bmbç
@ @   @ @   @ @   @ @   @ @    @ @                   æ 
                                         @ @ bflnÜÛa
                              č ž Ì  æ 
                             @ @òÏŠŽ Ûa@¿@ bflnÜÛa
                           fl@ à fl  ç
                           @æìŽ ÜȽa@žáŽ @õüûflç
@ @   @ @   @ @   @ @   @ @    @ @                   fl 
                                         @ @åíčˆÛa
                              č ž Ì  fl Û
                             @ @òÏŠŽ Ûa@¿@åíˆa
                           Ž  fl  Ş Ž
                           @pbflàÜȽa@ åç@ õüûflç
@ @   @ @   @ @   @ @   @ @    @ @                  @ @ïmýÛa
                              č ž Ì   ý
                            @ @òÏŠŽ Ûa@¿@ïm Ûa

                                         @ @

                    M SPR M
                 fl fl sč r kž ‰ž Ş
              @ @@flŠ’Ç@fl ÛbŞÛa@Ž í †nÛa
                            @ @
                         č      Éfl
                     @ @Z@Þbflr½b×@flõbflîÛa@ ™
                            @ @
             
          @ @ïčàÜÓ@    @@  @@  @@     
                          @@@áÜÓ
                            @ @
             č
         @ @ïčöaflˆy@    @@  @@  @@   õafl č
                          @ @ ˆy
                            @ @
             c
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @â@    @@@NNNNNNNNNNNNNNN@ @„c
             fl
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@‰ž†•@    @@@NNNNNNNNNNNNNNN@@lc
                            @ @
@ @NNNNNNNNNNN@õaëfl…@NNNNNNNNNNN@†ÈÔß@NNNNNNNNNNNlbn×

         fl                 c
@ @NNNNNNNNNNN@lžìq@NNNNNNNNNNN@kÜÓ@NNNNNNNNNNN@@æ‡

          ž                 fl
@ @NNNNNNNNNNN@õbflî‘c@NNNNNNNNNNN@âfl†Ó@NNNNNNNNNNNkflnØß

                            @ @

             M SPS M
          fl fl č Š kž ‰ž Ş
       @ @@flŠ’Ç@flÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa
                     @ @
      ž
   @ @fläia@   @@  @@  @@      ž
                   @@ @òfläia
                     @ @
      îfl
  @ @ïmfl‰bŞ@   @@  @@      îfl
                @@ @ñfl‰bŞ
@  @_________@      @@  @@  @òİíŠfl
@  @_________@      @@  @@     àfl
                  @òflÇbŞ 
@  @_________@      @@  @@  @òfluaŞ …‰fl
@  @_________@      @@  @@      fl
                   @@@òfljÓ‰
@  @_________@      @@  @@      Š
                   @òflaŞ ×
@  @_________@      @@  @@     ž Ž
                   @ñflŠvy
@  @_________@      @@  @@  @òfl–‰ ž Ž
@  @_________@      @@  @@      fl
                   @òfljîčÔy
@  @_________@      @@  @@     vfl
                  @ñfl…bŞ 
@  @_________@      @@  @@    fl
                  @ñfl†šäčß
@  @_________@      @@  @@      žfl
                   @@ñfl…‰ë
@  @_________@      @@  @@  @ñbfl‘ŠÏ ž
@  @_________@      @@  @@     fl fl
                   @ñflŠv‘

      M SPT M
                fl fl č kž ‰ž Ş
             @ @@flŠ’Ç@flßb¨a@Ž í †nÛa@


    flfl fl fl
    Š’Ç@fl†yc  =       +@   @@  @@  @

  @ @Š’Ç@bfläqa =
     flfl fl ž          +@   @@  @@  @@  @

 @ @Š’Ç@òqýflq =
  fl fl fl fl           +
 @ @Š’Ç@òÈi‰c =
   fl fl fl  fl flž        +
 @ @Š’Ç@òà =
  fl fl fl fl ž fl         +
  @ @Š’Ç@òn =
    fl fl fl  flč        +
 @ @Š’Ç@òÈjfl =
   fl fl fl fl          +
  fl fl fl flč fl
@ @Š’Ç@òîãbflàq@  ]       +
                 @ @

            M SPU M
                     @ @

  @ @Š’Ç@òÈm  =
    fl fl fl fl ž č            +
    @ @æëŽ ’Ç =
       Šž č             +
@ @æëŽ ’Çë@ć yaë =
   Šž č †            +       +
     æìqýq =
       Ž fl         +       +
  @ @æìŽ i‰c =
    fl Èfl         +       +      +
           +    +      +      +
               fl È fl fl ž fl
             @ @æìŽ i‰cë@òà

                                  @ @

                                  @ @

               fl
             @ @òöbčß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

               M SPV M
       fl fl č  kž ‰ž Ş
    @ @@flŠ’Ç@fl …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@@    @

  ć fl č fl
@ @ðìБ@ć jžÈm
           â  åfl Ü fl
         @ @Z@ bflÈİÛa@ Ç@žá Øm
         âž fl       
      @ @_@ ìîÛa@¿@òjuflë@žá× M
       flč 
      _@‰bİÏ⁄a@ŽÞëbfläflnflã@ónß M
       fl fl
      _@õafl†ÌÛa@ŽÞëbfläflnflã@ónß M
      _@flõb’ÈÛa@ŽÞëbfläflnflã@ónß M
          ñfl ž þ Ý× fl ž
         _@ Š a@Ž  dm@flåíc M
     Ş    ñfl ž  Ý  fl
   _@ bflj–Ûa@¿@ Šþa@Ž ×dm@a‡bflß M
    Šž Ä ž č ñfl ž  Ý  fl
   _@ è Ûa@fl†äÇ@ Šþa@Ž ×dm@a‡bflß M
     õ     ñfl ž þ Ý× fl ß
    _@č bfl½a@¿@ Š a@Ž  dm@a‡bfl M
       Ý   ž  Ôfl
      _@ ×þa@flÝjÓ@Þì m@a‡bflß M
       Ý   ž fl Ôfl
      _@ ×þa@fl†Èi@Þì m@a‡bflß M
                 @ @M
                 @ @M
              @ @Ng M

   M SPW M
         fl fl č  kž ‰ž Ş
      @ @@flŠ’Ç@flÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@  @

   àž  áž 
 @ @ÊìŽ ½a@Ž èÏ
               č  Ꭰč fl ž
            @ @Z@žkuc@Ş q@žÉàna
     fl  †č Ž Û Ž l
 @ @@@@NâbflÈİÛa@ş Èí@ðˆa@flìç@Ž þa@M@@MQ
     fl  †č m Û ïč ož
   @ @NâbflÈİÛa@ş ÈŽ@a@fl ç@Ž äjÛa@M@    @
      fl  † č m Û ïč â 
    @ @NâbflÈİÛa@ş ÈŽ@a@fl ç@ş þa@M@    @
     fl  †č m Û ïč òfl č Ï
   @ @NâbflÈİÛa@ş ÈŽ@a@fl ç@ àb @M@   @

      w fl      fl ž fl fl Œž 
    @ @N Ür½a@čõb½a@ŽÖ‰ë…ë@Ž j¨a@M@@MR
      wÜfl½ áž         Öfl ž fl
    @ @NŽ  r a@Ž zÜÛaë@čõb½a@Ž ‰ë…@M@  @
   òŞč fl ñfl ž  ë ƒfl  p fl
 @ @N îiflŠÈÛa@ ìèÔÛafl @ jݽa@Ž aflë…c@M@  @
  Ž   † fl  ïč ž  ñ
@ @NjØÛa@Ž ÈÔ½aflë@ş ŠØÛaë@ †čöb½a@M@  @

             čfl      č
           @ @Nòjflnؽa@flåß@M@@MS
             čfl  č
           @ @NòuýŞ rÛa@flåß@M@   @
              čfl     č
            @ @Nñ…bîčÈÛa@flåß@M@  @
              ƒfl   č
            @ @N jݽa@flåß@M@   @


     M SPX M
                          @ @
         fl ž Ã s ş òfl 
      @ @NaŠè @Ž ÜrÛaë@ îčãbŞ rÛa@M@@MT
       fl fl Ñž ğ òfl 
    @ @Nbybflj•@Ž –äÛaë@ îčãbŞ rÛa@M@     @
        fl ž Ã Ñž ğ òfl 
     @ @NaŠè @Ž –äÛaë@ îčãbŞ rÛa@M@    @
      Šž Ä ž fl  fl  òfl 
    @ @N è Ûa@fl†Èi@òîčãbŞ rÛa@ ÇbŞ Ûa@M@   @

     čfl ž þ č Ý † ć
   @ @NñŠ a@…aŠÏc@ğ ØÛ@ć yaë@Õj@M@ @MU
    čfl ž
  @ @NñŠþa@č…aŠÏ⁄@bÔj@flŠ’Ç@fl†yc@M@       @
        ğ Õ č     Õ
      @ @NâÿÛ@ć jë@lÿÛ@ć j@M@        @
     čfl ž   č đč Ý Õ
   @ @NñŠþa@flåß@†yaflë@ğ ØÛ@ć j@M@       @

          fl fl   Û †ž 
      @ @NbfläàÈc@ðˆa@č@Ž à§a@M@@MV
          fl fl Û †ž 
       @ @NbfläàÜÇ@ðˆa@č@Ž à§a@M@       @
      á Ş åfl ž Ş      áž č
    @ @N îčyŠÛa@ àyŠÛa@ča@ i@M@      @
  ém fl flfl  òfl ž fl fl  ž  fl â 
@ @NŽ Žb׊ië@č a@ ày‰ë@žáØîÜÇ@Ž ýŞ Ûa@M@      @
                          @ @
                          @ @      M SPY M
                 @ @
        đ fl fl Éž fl
      @ @Npbfljuë@Ž j@M@@MW
       đ flfl t
     @ @Npbfljuë@Ž ýflq@M@   @
        đ fl fl fl Šž fl
      @ @Npbjuë@Ž ’Ç@M@    @
         p flfl
      @ @Nñr×@ć bfljuë@M@   @

   fl    č fl fl    žfl
 @ @Nõa†flÌÛa@oÛëbfläm@žæc@fl†Èi@M@@MX
   Ž     fl    žfl
 @ @Nõbäiþa@flÜu@žæc@fl†Èi@M@@   @
        flŞfl   žfl
@ @Nñ†čöb½a@čpŒèu@æc@fl†Èi@M@   @
   fl fl   fl Šfl    žfl
 @ @NñìèÔÛa@čoi ‘@žæc@fl†Èi@M@   @
             @ @@   @


M SQP M
                fl fl åč r kž ‰ž Ş
             @ @@flŠ’Ç@fl ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@   @

       @ @Z@Č ŠíŠžzm@ć jžÈm
         ð   fl fl


          č  fl â  åfl  ž fl ž fl      
      @ @Z@Ú†Üi@¿@ bflÈİÛa@ Ç@Šİc@òà@kŽn×a


 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

@ @MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

                        @ @@   @
                            @ @
                            @ @


           M SQQ M
@ @ ‫א‬@@@@@@@@@@@@@@@ ‫א‬  ‫א‬ ‫@@@א‬
                   
                              @ @
   č ž fl Ýfl ž fl  flž   fl fl   č      žfl
 @ @NoîjÛa@ †ß@¿@ñŠþa@čoÜu@Lčõbfl’ÈÛa@čñýfl•@fl†Èi@    @

                          @ @@   @
                              @ @
                              @ @
                          @ @@   @
                          @ @
                          @ @
                @ @ Lfl†öaflŠ¦a@ŠÔí@Ž þa
                   č  cfl  fl l
                 fl ğ Á flâ
               @ @NlbflîrÛa@ îfl‚m@ş þaë@  @
                             @ @
                    n †č Ž ož č
             @ @Lflæì힌ÐîÜğÛa@Ž çbfl’m@Ž äjÛa@ @
                č İ kfl  fl † fl
              @ @LñŠöb Ûbi@Ž ÈÜí@ć îÈflë@   @
           —fl  č fl àž fl cfl  fl Š flfl
         @ @N –ÔÛa@flåß@òÇìŽ vß@ŠÔí@ć Øië@    @             M SQR M
             Þ       Ú l
        @ @ZaŠØi@Ž díë@fl†öaŠ¦a@ í@Ž þa@      @
            Š fl c fl  fl ß     l
          @ @_@Ž Øi@bí@ŠÔm@a‡bfl @ @Z@Ž þa@     @
   č     č fl ž fl cfl        ć fl
 @ @Nïic@bí@—fl–ÔÛa@flåß@òÇìŽàvß@ŠÓc@ @Z@@ŠØi@        @
      Ž fl    fl ž fl č cfl 
    @ @NŠØi@bí@ÙnfljvÇc@ò–Ó@ïčÛ@ŠÓač@ @Zlþa@       @
   ş č fl † fl æ Ž č òfl č fl fl         ć fl
@ @NHïjÌÛa@Ž ÛìÛaI@ aìžäÈi@ –Ó@nfljvÇc@ @Z@@ŠØi@      @
                     òğ č Þ
                  @ @Z@ –ÔÛa@Ž ìÔm@    @
      â     fl  † fl        fl
    @ @N ýØÛa@Ž r×ë@Ğ Ë@ć Ûë@čõbfliŁa@č†yþ@æb×@     @
         ž č flž  ž fl    ê
       @ @NŠ–nbÏ@floàÜØm@a‡g@Z@Ž ìic@éÛ@flÞbÓ@    @
             ê i é       † fl Ç
           @ @ZŽ ìŽc@Ž Ûdfl Ï@bßìflí@Ž ÛìÛa@fl…bfl @  @
                       ž ž
                    @ @_@floä×@flåíc@    @
             ož  † fl       
         @ @NHÖìŽ I@¿@Ž ä×@Z@Ž ÛìÛa@ÞbÔÏ@      @
           ý       ‹ l     
        @ @Nâ Ûaë@flÑÛþa@č… @Z@Ž þa@ÞbÔÏ@      @
                   † fl    
          @ @NHÞbÓìŽ I@¿@Z@Ž ÛìÛa@flÞbÔÏ@     @
         fl Ş fl č âğ  Ž 
       @ @NâýÛaë@ÑÛþa@ †Ó@Z@êìic@éÛ@flÞbÔÏ@      @
             Ž
          @ @NÖì@âü@ÑÛc@Z@†ÛìÛa@ÞbÔÏ@
                č               @
                fl flfl l     č fl
           @ @ZaŠØi@Þdë@Ž þa@Ùz™@       @


           M SQS M
               Ş č   fl  fl ž    č   l
           @ @_@ò–ÔÛa@êčˆç@ÙnfljvÇc@a‡bflàÛ@ @Z@Ž þa
       fl č flž fl       žč    fl   æ    ć fl
     @ @NŠ–n‚í@žæc@fl…afl‰c@bßfl†äÇ@flÞbc@†ÛflìÛa@Ş þ@ @Z@@ŠØi
          fl      fl  Ž fl ò fl òŞ č č    l
       @ @NŽŠØi@bflí@ÙÛ@aŠØ‘ë@ Üîčàu@ –Ó@flïç@ @Z@Ž þa
                            Ðfl    ć fl
                  @ @Nð†čÛaflë@bflí@aì Ç@ @Z@@ŠØi
                      òfl        ş
                 @ @_@flæŁa@ ÇbŞ Ûa@žá×@ @Z@@âþa
                  flč      òfl      ć fl
               @ @NñŠ‘bflÈÛa@flæŁa@ ÇbŞ Ûa@ @Z@@ŠØi
                        â ä î      â
                      @ @N ìŞÜÛ@bŞç@ @Z@@ş þa
 fl fl      Žfl          fl | Ž
@@óÜÇ@fl´zjž–më@L@ïic@bí@fl@óÜÇ@Ž čjž–m@ @Z@õbäiþa
                          ß
                       @ @Nïğ c@bí
                                  @ @
     ÜÔ Ï òfl †ž fl fl  ÜÔ Ç yğ fl
 @a‡g@fllì  Ûa@flæhč @Lđ Çbfl@fl Èi@òÇbfl @člì  Ûa@åfl @aìŽ ë‰@I@
@ @{Ñ튑@ćsí†y}@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H@oîàÇ@žoÜ×
  ć                       ž flč fl  
                               @ @
                               @ @
                               @ @


               M SQT M
                      ñfl ž č  p č 
                    @ @Z@ †í†¦a@Ž bflàÜØÛa
      †č Ž
     @ @Ž çbfl’m@   @@   @@  @@  @@    Á m
                          @@ î‚fl
       kfl
     @ @Ž ÈÜflí@   @@   @@  @@       n
                      @@@æìíŒÐîÜğÛa
     č   č
 @ @H—fl–ÓI@òfl–Ó@     @@   @@  @@      àž fl
                      @@ @òflÇìŽ vß
       Ž fl
     @ @Þdží@    @@   @@  @@  @@    Ú Šž fl
                          @@@ Ž ní
         
      @ @†flyc@    @@   @@  @@     ž ž
                      @@ @ÙnjflvÇc
        Č 
      @ @Ë@    @@   @@  @@  @@   @@ @õbie
   č flž fl č flž
@ @HŽŠ–n‚íI@flŠ–na@    @@      ofl Ü fl
                 @@ @HŽ à ØmI@âýØÛa
   o     
 @ @HŽ ÜcI@flÞbc@   @@   @@  @@   Ž
                      @Hoä×I@flæb×
         ž‹
       @ @ … @   @@   @@  @@  @@     †
                          @@ @âğ Ó
          fl
      @ @aìÐÇ@   @@   @@  @@  @@     fl ‘
                          @@aŠØŽ
      @ @fl@    @@      fl   m |č fl
                 @@ @H´zčj–ŽI@Ž jž–m
        Ş
       @ @æg@    @@   @@  @@     yğ fl
                      @@ @aìŽ ë‰
      ž flč fl
     @ @oîàÇ@     @@   @@  @@  @@    ž 
                          @@ oÜ×
        žč
       @ @áÛ@    @@   @@  @@  @@   æa Ž
                          @@ ìžäÇ
        Ş
      @ @æþ@    @@   @@  @@  @@     fl
                          @@ @…bflÇ
                            fl žč
                         @ @bfl߆äÇ


            M SQU M
         @ @H@c@I

  Ž jfl Ž
@ @|ğí@  @@      Ž
         @@@ïčîžzí@@@@   @@  @@  @@ @†flí

   Ž
  @ @í@  @@    č
         @@ @îNNN@@@   @@  @@  @@ @flí

         í č
       @ @Ž@ @îNNN@@@@flí@@@  @@  @@  @@
                          @ @
          @ @H@l@I@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

   ß
 @ @ïğ c@  @@  @@ @oîi@@@     @@  @@  @@ @†í

  @ @ð@@@@@@@  @@   @@î@@@@  @@  @@  @@ @í

      @ @ð@@@@@@@@î@@@ @í@@@@@@   @@  @@
           @ @ð@@@@   @@  @@  @@  @@
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @
                          @ @


           M SQV M
                                     @ @
                    
             ‫א‬
                                  @ @
                           ë k ž ‰ž Ş
                        @ @@ÞŞ þa@Ž í †nÛa@
                                 @ @
          fl Š  fl afl  ‘
 @ð†čÛaflë@bí@aìÐÇ@NŽ Øi@bí@ŠØŽ          fl č  ÚŠž fl l
                         @ @†öaflŠ¦a@ Ž ní@Ž þa

 ş       †Ş fl Ž fl  Ž
 @ïÜflÇ@bí@aìÐÇ@LŽ àzß@bí@aŠØ‘                éflŞ č c Š fl
                             @ @Ž n–Ó@ŠÔí@ć Øi

 òfl č      ž â
@ àbÏ@bí@ðŠčšyc@Z@ş þa@čoÛbÓ        fl   n †č Ž ož č
                       @ @æìíŒÐîÜğÛa@Ž çbfl’m@Ž äjÛa

  Š fl fl  fl      l
 @_Ž Øi@bí@cŠÔm@a‡bflß@Z@Ž þa@ÞbÓ         č îfl    fl †
                        @ @ñ‰bŞÛbi@ŽkÈÜflí@ć îÈfl
@ïičc@bí@@óÜÇ@Ž|jč–Žm@Z@†ÛìÛa@ÞbÓ
        fl                     fl ğ Á Ž â
                            @ @lbflîrÛa@ îč‚m@ş þa
@ïğßc@bflí@@óÜÇ@fl´zj–Žm@Z@Ž†ÛìÛa@ÞbÓ
      fl fl                     č  c fll
                         @ @@fl†öaflŠ¦a@@ŠÔí@Ž þa

        Ž fl fl  
      @ @_ŠØi@bí@òÇbŞ Ûa@žá×          fl č  ÚŽ l
                          @ @†öaflŠ¦a@ í@Ž þa

          fl Š fl     Ž
 @ð†čÛaflë@bí@aìÐÇ@LŽ Øi@bí@aŠØ‘         Ş č Šč fl ž fl Ž
                         @ @ò–ÔÛa@Ž –n‚í@†ÛflìÛa

  Ž    fl fl fl l
 @ @†îÈfl@bí@d™ìm@Z@Ž þa@flÞbÓ            â ä kfl ož
                         @ @ ìŞÜčÛ@Ž çˆflm@Ž äjÛa


                  M SQW M
                     r kž ‰ž Ş
                 @ @@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@@@

                             fl
                          @ @Z@cŠÓa
  @ @H@„@I@   @@   @@   @@ @H@@I@      @@  @@
  @ @òİíŠfl@   @@   @@       žč fl
                 @@ @òÔí†y@     @@  @@
   @ @Áîfl@   @@   @@   @@   Şfl
                   @@@ïy@     @@  @@
     fl
  @ @ÑîÐ@    @@   @@   @@    fl
                   @@âflŠy@     @@  @@
   @ @‰bîč@  @@   @@      fl y
                 @@ @æb–Ž @      @@  @@
@ @@ @oîmŠč@   @@   @@   @@   õafl č
                   @ @ ˆy @    @@  @@
     
   @ @ŒjŽ @   @@   @@       ž Ž
                 @@ @ñflŠvy@      @@  @@
     ž
  @ @Šflšc@   @@   @@   @@    ž
                   @Šflàyc@     @@  @@
      
   @ @Šžî¨a@  @@   @@   @@ @Ž à§a@
                   †ž        @@  @@
    ž fl
  @ @ÝŽ †í@   @@   @@       fl
                 @@ @—flzÐí@      @@  @@
    É ž fl
  @ @Ž Ü‚í@   @@   @@       ž fl
                 @@ @ÅÐzí@      @@  @@
     fl
  @ @ƒfljİß@   @@   @@   @@      fl
                   @@Žfl|nÐí@   @@  @@
     ‰
  @ @ƒí bflm@  @@   @@   @@  @bäflu@     @@  @@
     ž
    @ @„c@   @@   @@   @@     č
                   @@ |Üß@    @@  @@

            M SQX M
                      sč r kž ‰ž Ş
                    @ @@Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@@

                              č
                           @ @Z@žkuc@

          č č       ž fl ñfl ž þ o fl  fl ž
       @ @_@õbfl’ÈÛa@čñýfl•@fl†Èi@ Š a@č Üu@flåíc MQ

                   ñfl ž  Ý
               _@čõbfl½a@¿@ Šþa@Ž àÈflm@a‡bflß MR

                     l flfl
                _@čõbfl½a@¿@Ž þa@cŠÔí@a‡bß MS

   ož ×         č ïč       l
_ÖìŽ @¿@Ž ä @Z@ÞbÓ@bfl߆žäÇ@ğ jflÌÛa@čéäiü@Ž þa@ÞbÓ@a‡bß MT

 fl    č   ‹ ê i é         č å
NHâýÛaë@flÑÛþaI@č… @Z@Ž ìŽc@Ž Û@ÞbÓ@bfl߆žäÇ@Ž iüa@flÞbÓ@a‡bflßë MU

                   òfl Ş òfl č 
                  _@ zîčz–Ûa@ àÜØÛa@bflß MV

                 â ä ñfl ž þ o Ó n fl
                _@ ìŞÜčÛ@ Š a@č ßb @óflß MW

         â ä žč â        õ
        _@ ìŞÛa@fl†äÇ@@ğ þaë@člÿÛ@Ž bäiþa@flÞbÓ@a‡bflß MX

                  fl flfl ž Û òŞ č Ž
              _@aŠØi@žojvÇc@a@ –ÔÛa@bflß MY

                  fl  fl òŞ č  flfl ž
                _@aŠØi@ –ÔÛa@čojvÇc@a‡b½ MQP


               M SQY M
                       Éč Š kž ‰ž Ş
                     @ @@Ž iaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@

                    fl     č ìž     čž 
                @ @Z@čòîčmŁa@čòi uÿčÛ@òÜ÷c@čpbflç

    žfl žfl ž
  @ @Håß@MÝçMá×I@           òŞ č       flfl
              @@ @N@aŠØi@ –ÔÛa@čojvÇc@LžáÈã@MQ
         fl ž
 @ @Ha‡bflß@MbflßMÑî×I@   @@     fl    ğ †č Ž òfl č
                 @@ @NæìíŒÐîčÜnÛa@Ž çbfl’m@ àbÏ@MR
    flž    ž
  @ @Håíc@MónflßMá×I@   @@     Ć fl flč r      òfl 
                 @@ @Nõbflß@òäßbŞÛa@flæŁa@ ÇbŞ Ûa@MS
       žfl
  @ @Hbflß@MÝçMa‡b½I@      ş    † fl    Ş č æ Ž
              @@ @HHïjflÌÛa@Ž ÛìÛaII@čò–ÔÛa@Ž aìžäÇ@MT
     žfl   fl    Ć fl ñfl č    òfl  ñfl ž þ â
   @ @Håß@MóflnßMcI@ @Nõbflß@ Š‘bflÈÛa@ ÇbŞ Ûa@ Š a@Ž bäm@MU
  ž    č ž č       Ýfl ž fl č fl č fl ž fl ž  Ž č
@ @Há×@Ma‡bflàÛM@flåícI@Noîž jflÛa@ †ß@¿@õb’ÈÛa@†Èifl@ñŠþa@Ü£@MV
       flž fl
@ @Ha‡bß@M@c@–åíc@žåßI@  @@   @@    Nl    č fl  flfl
                     @@ @Ž þa@Ùz™@L@žáÈã@MW
     fl ž ž fl
@ @Ha‡bß@MÑî×@MÝçI@        fl fl      č  l     flfl
              @@ @NaŠØi@flÞdžîčÛ@fl†öaflŠ¦a@Ž þa@ÚŠm@MX
  flž   fl fl ž
@ @Håíc@–óflnß–@Ñî×I@    @@     č      flč     flž
                 @@@NòÜčÏb§bi@čòÈßb¦a@µg@Žkç‡cMY
    žfl      č
  @ @Håß@MbflßMa‡bflàÛI@     fl r Á fl       č â
              @@ @NlbîğÛa@ îč‚m@Ûa@flïç@ş þa@MQP
     ž fl žfl
@ @Hc@M@flåíc@žåß@MÝçI@   @@   @@      č Ş č Èş  č
                     @@ @Nòí…ìŽ Ûa@flåß@bflãc@MQQ
                                   @ @

                M SRP M
              č kž ‰ž Ş
            @ @@Ž ßb¨a@Ž í †nÛa@@  @

      Š  áž 
   @ @õëŽ Ô½a@Ž èÏ
    fl žč Ş  fl            fl ž
@ @Z@čòzîz–Ûa@čòibflu⁄a@flâbflßc@H@@√@@I@òßýflÇ@Éfl™
              č č č
           @ @Zõbfl’ÈÛa@ñýfl•@fl†Èfli@M@@MQ
    č fl č č fl ž Ž ñfl ž  č ž fl
  @ @NñõaflŠÔÛa@ñŠvy@¿@ Šþa@Ž Üvm@M@ @
   Þ     č fl ž Ž ñfl ž  č ž fl
@ @N bjÔnüa@ñŠvy@¿@ Šþa@Ž Üvm@M@ @
     č ž fl Ýfl ž fl ñfl ž þ č ž fl
  @ @NoîjÛa@ †ß@¿@ Š a@Ž Üvm@M@ @
                        @ @
                ož č fl  fl
            @ @Z@Ž äjÛa@čoÜu@M@@MR
                  fl č  cfl  fl
               @ @N†öaflŠ¦a@ŠÔm@M@ @
              fl     ğ †č Ž
           @ @NæìíŒÐîčÜnÛa@Ž çbfl’m@M@ @
                čfl č İ   fl fl
             @ @NñŠöb Ûbči@ŽkÈÜm@M@ @
                        @ @
       þ Ş  fl Ž  fl
   @ @NóÛë a@čñŠ½a@¿@ş ÌÛa@†ÛìÛa@ÞbÓ@M@ @MS
                  ož ×
             @ @NÖìŽ @¿@Ž ä @M@ @
                 Ž ×
            @ @NÞbÓìŽ @¿@oä @M@ @
               Ö     o
            @ @N ìş Ûa@¿@Ž ä×@M@ @
                        @ @


       M SRQ M
            õ ž
         @ @Z@Ž bfläiþa@ÞbÓ@M@ @MT
         č       Ž
     @ @Nïic@bí@ÙÛ@aŠØ‘@M@ @
                 fl
      @ @Nð†čÛaë@bí@aìÐÇ@M@ @
     č     fl fl |č ž Ž
  @ @Nïic@bí@@óÜÇ@Ž j–m@M@ @
                    @ @
           l fl fl
       @ @Z@Ž þa@Üu@M@@MU
  —fl č č fl ž fl cfl  fl
@ @N –ÔÛa@flåß@òÇìŽàvß@ŠÔí@M@ @
   č č  č fl àž fl fl  fl
 @ @N†öaflŠ¦a@flåß@òÇìŽ vß@cŠÔí@M@ @
          đ     á
       @ @N†îÈ@Éß@Ž ÜØní@ @
                    @ @
      fl fl ò
   @ @Z@aŠØi@ –ÔÛa@čojvÇc@M@@MV
       fl fl flž  fl æ
     @ @NŠ–na@fl†ÛìÛa@Ş þ@M@ @
          ïč   fl æ
      @ @NĞ jË@fl†ÛìÛa@Ş þ@M@ @
         fl    fl æ
      @ @NÞbc@fl†ÛìÛa@Ş þ@M@ @
                    @ @
                    @ @
                    @ @
                    @ @
                    @ @


  M SRR M
                     č  k ž ‰ž Ş
                  @ @@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@@   @

                            č
                        @ @Z@žÝà×c@ @

     fl fl              č  l     flfl
  @ @NaŠØi@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@flë@fl†öaflŠ¦a@Ž þa@ÚŠm MQ

        Ž fl        å
 NNNNNNNNNNNNNNNr×ë@L@NNNNNNNNNN@ć ia@čõbiŁa@č†yþ@æb× MR

                    č đ
        NâýÛaë@NNNNNNNNNNNN@č…‹@Zéäiü@lþa@flÞbÓ MS

               ž  fl     l
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@floàÜØm@a‡g@čéäiü@Ž þa@flÞbÓ MT

  ž č flž fl          fl æ Ş č      flfl ž 
 NŠ–n‚í@žë@NNNNNNNNNNNNNN@fl†ÛìÛa@Ş þ@ò–ÔÛa@žnjvÇc MU

          ş č fl †  fl òŞ č
         NHïjÌÛa@Ž ÛìÛaI@ –ÔÛa@NNNNNNNNNNNNNNN MV

  č        ć fl fl  fl       ‘      fl
Nðč†Ûaflë@bflí@NNNNNNNŠØi@flÞbÓë@LŽŠØi@bí@ÙÛ@aŠØŽ @NNNNNÞbÓ MW

    Š fl í        Ş č č fl     l
    NŽ Øi@bfl@NNNNNNNNNNNNNNò–Ó@ïÛ@cŠÓa@Z@Ž þa@flÞbÓ MX

         ß     fl fl         ž
       @ @Nïğ c@bflí@@óÜÇ@NNNNNNNNN@õbfläiþa@flÞbÓ MY


               M SRS M
                     Éč  kž ‰ž Ş
                   @ @@@Ž ibŞ Ûa@Ž í †nÛa@@   @

                        ýfl Ž ğ 
                     @ @Z@ àu@žæì×@      @

             † fl    č flž fl    
        @ @N@flë@–@Ž ÛìÛa@–@žŠ–n‚í@–@flÞbc@@žáÛ MQ

          fl č Ž      fl   žfl  ß
         N´zjž–m@–@bí@–@óÜÇ@–@Šî@–@ïğ c MR

   fl     Ô    Ž ëfl   žfl   fl đfl
   NòÇbfl@–@člìÜ Ûa@–@aìyğ ‰@–@fl†Èi@–@žåÇ@–@òÇbfl MS

     c fl  fl —fl č   k İ     fl ž fl   č
    NŠÔí@–@ –ÔÛa@@M@Ž Ûb Ûa@–@òÇìflàvß@–@žåß MT

          fl    Ş č fl    fl   Š fl
         N@ğ ÌÛa@–@ò–Ó@–@cŠÓ@–@č†ÛìÛa@–@ć Øi MU

  fl ğ k       Á      İ    † fl â
 NlbflîrÛa@–@Ž ÈÜí@–@ î¥@–@čñŠčöb Ûbi@–@ć îčÈ@–@ş þaflë MV

 č       ž fl ñfl
@Mõbfl½a@–@Ž Üčvm@–@ Šžþa@–@¿@–@Ž çb’Žë MW
                      †č   m
                        fl    ğ
                       NæìíŒÐîčÜnÛa

                                 @ @

                                 @ @


              M SRT M
                        å č r k ž ‰ž Ş
                      @ @@Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@

                      @ @ZòÜàu@¿@đòàÜ×@Ş ×@žÉ™
                         žŽ   fl č  Ý fl

                fl            Á
  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@kflÈÜí@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ î‚flm
               fl Ž            † m
  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@aŠØ‘@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Ž çb’Ž
                fl            ÚŽ fl
  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Þdží@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ í
                              Ç
   @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Č Ë@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@æaìäŽ
                 fl
   @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Šžî@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@òfl–Óč
                              @ @

                        É č n k ž ‰ž Ş
                      @ @@@Ž bŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@

                       @ @Z@ğ ½a@flÊìã@žŠ×‡aë@cŠÓa
                         † ž fl       fl
  @ @@ @HôI@@@@@@@@@@@@HëI@@@@@@@@@@@@@H@a@I@@@@@@@    @@  @@ @
                       √        Ž
  @ @NNNNNNNNNNNNN@@@NNNNNNNNNNNNN@@@NNNNNNNNNNNNN@@ @æaìžäÇ@Z@Þbflrß č
  @ @NNNNNNNNNNNNN@@@NNNNNNNNNNNNN@@@NNNNNNNNNNNNN@@ @Áî‚flm@ @
              √                 àž fl
  @ @NNNNNNNNNNNNN@@@NNNNNNNNNNNNN@@@NNNNNNNNNNNNN@@@òflÇìŽ vß@ @
    Þ                      •       Ž
@@@‰ìŽ @@@@Ž ìÔflí@@@@ˆíˆÛ@@@@òÈčßbflu@@@@flÞbc@@òîÛìŽ bÏ@@fl´zčjž–m
                     ™Ž    â       
             @ @†îčÇaìflß@@@õìŽ ë@@@@@@ć bflÈ@@@‘bflj

                 M SRU M
                       Šč    k ž ‰ž Ş
                    @ @@@Ž ‘bflÈÛa@Ž í †nÛa@@@@@

                        Þ č      č
                     @ @Z@ bflr½a@¿@bflà×@žÝà×c

             fl lfl ž fl ž
           @ @Nõb½a@Ž Š’m@floãc@     @@     Þ č
                              @@@Z@ć bflrß

            fl     žfl ž
          @ @Nõb½a@fl´iflŠ’m@čoãc@       lfl ž fl
                          @@ @Ž Š’í@M

     Ùfl ž fl
    @ @ zší@M@    @@    Š šž fl
                @@@Ž Ž zí@M@    @@    Ž
                              @@Ý×dflí@M

      kn fl
     @ @Ž ŽØíM@   @@     Éfl
                @@ @Ž àflí@M@      Žč Ž
                          @@ @†çbfl’í@M

      č ž fl
    @ @Ž Üví@M@   @@     Éfl fl
                @@ @Ž ší@M@        |č ž m
                          @ @ @ Ž j –Ž @ M

                                 @ @

                   fl fl č k ž ‰ž Ş
                @ @@flŠ’Ç@flð…b§a@Ž í †nÛa@@@@@

                                fl
                             @ @Z@cŠÓa

    Ş   îč ž Ş
@ @Hžà’ÛaIO@òŞà’Ûa@Þc@    @@          í 
                    @@ @HŠàÔÛaIOòŞŠflàÔÛa@Þc

@ @bflàğÛa@Obžàm@HpI@
    n     č       @@   @@    l ž
                       @@ @Ž þa@Olc@H@c@I


               M SRV M
     Ş   fl
  @ @lžìrÛaOlžìq@HtI@    @@   @@     fl   fl
                      @@@ožîjÛaOožîi@HlI
     †    č
   @ @Ùíğ ÛaOÙží…@H…I@    @@       č    č
                    @@ @ážvÛa@Oážu@HxI
      ğ    č
   @ @Êafl‰ˆÛaOÊafl‰‡@H‡I@   @@     ‰     ‰
                    @@ bflzÛa@O bfly@HI
      ğ    ‰
   @ @ÞbíŠÛaOÞbflí @H‰I@   @@           fl
                    @@ @ÑîÐfl‚ÛaOÑîÐ@H„I
     Œ
  @ @ñŠçŞ ÛaOñŠç‹@H‹I@    @@   @@  @@ @´ÈÛaO´flÇ@HÊI
       
 @ @Öìş ÛaOÖìŽ @HI@     @@   @@     Ì ž 
                      @@@òÏŠŽ ÛaOòÏŠË@HÎI
     ’    ‘
 @ @òÏŠş ÛaOòÏŠŽ @H”I@   @@   @@       
                      @@ @‰dÐÛaO‰dÏ@HÒI
     ğ   č
  @ @ŠЖÛaOŠЕ@H˜I@     @@   @@         Ó
                      @@æeŠÔÛa@OæeŠ @HÖI
    š
@ @ÁčibŞ ÛaOÁčibfl™@HI@    @@            č
                    @@ @lbnčØÛa@Olbfln×HÚI
     İ
   @ @Õj ÛaOÕj@HÂI@    @@       ž fl ž fl
                    @@ @ñflŒàèÛaOñflŒàç@HçI
         
   @ @ŠžèÄÛaOŠžèÃ@HÂI@    @@   @@  ÞŒž fl    fl
                      @@ äàÛa@OÞŒžäß@HâI
    ž    ž
 @ @òflyìÜÛa@O@òflyìÛ@HÞI@   @@   @@     fl fl
                      @@ @†ÛìÛaO†Ûë@HëI
     Ôş    ÔŽ
  @ @…ì äÛa@O…ì ã@HæI@   @@   @@     
                      @@ @†flîÛa@O†flí@HôI
                               @ @


               M SRW M
                    flfl  r kž ‰ž Ş
                 @ @@flŠ’Ç@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@

                             fl
                          @ @Z@cŠÓa
                         č  Þ č
                      @ @@Ùz™@Z@Ž bflr½a

@ @Šžßþa       ‰ 
         @ @Ê bflš½a      č
                  @ @ï™b½a    åߌÛaOàšÛa
NNNNNNNNNNNNNN     Ùfl ž
             z™c      o č fl
                   @ @Ž Øz™ @ @HŠ׈àÜÛI@bãc
                           flŽ
NNNNNNNNNNNNNN     Ùfl ž
             z™c      o č fl
                   @ @Ž Øz™ @HsŞãûŽàÜÛI@bãc
NNNNNNNNNNNNNN     Ùfl ž fl
             zš ã         č fl   fl Ž åž fl
                   @ @bfläØz™ @HŠ׈àÜÛI@Ž zã
NNNNNNNNNNNNNN     Ùfl ž
             zš ã         č fl      åž fl
                   @ @bfläØz™ @HsŞãûŽàÜÛI@Ž zã
    fl ž
   Ùz™a        Ùfl ž
          @ @  z šm      fl č fl
                     o Ø z™       fl ž
                             @ @oãc
     ž
  ïØflz™a @ @´Øflzšm
       fl   ž fl  č č fl
             o Ø z™       č ž
                      @ @oãc
     ž
   bØflz™a  æ ž
        bØflzšm @ @bflànØz™ @HŠ׈àÜÛI@bàŽãc
               Ž č fl  flŽ    nž
     ž
   bØflz™a   bØflzšm @ @bflànØz™ @HsŞãûŽàÜÛI@bàŽãc
       æ ž      Ž č fl       nž
   Øfl ž    Øfl ž
 @ @aì z™a @ @æì zšm          n č fl
                   @ @áŽØz™         nž
                              @ @áŽãc
  flfl ž
 @ @åØz™a       flfl ž
          @ @ å Ø z šm     Ş n č fl
                   @ @åŽØz™         åŽ ž
                              @ @Ş nãc
                                @ @

                M SRX M
                    fl fl č r k ž ‰ž Ş
                 @ @@flŠ’Ç@flsÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@  @

            flfl   r č fl Þ č           č
         @ @Z@flŠ’Ç@flïãbŞÛa@čk퉞†nÛbi@ bflr½a@¿@bflà×@žÝà×c@
        fl flfl   fl fl   flfl   flfl
      @ @N‰…@–@fl†v@–@flÝ…@–@flxŠ@–@flkn× fl      MQ
            fl flfl   čfl    fl fl
            Nkç‡@–@fl†È•@–@fl|nÏ@–@flÉ׉      MR
               fl Šfl   čfl   čfl
               Nl ‘@–@flÝàÇ@–@ÅÐy      MS
                   fl fl
                  NÜu@–@ÞflŒã fl     MT

@ @Šžßþa       ‰ 
         @ @Ê bflš½a    @ @ïč™b½a    Œ   š
                          åߪ ÛaOàŞ Ûa
NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN @ @HŠ׈àÜÛI@bãc
                             flŽ
NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN @HsŞãûŽàÜÛI@bãc
NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN            fl Ž åž fl
                  NNNNNNNNNNNNNN @HŠ׈àÜÛI@Ž zã
NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN                åž fl
                  NNNNNNNNNNNNNN @HsŞãûŽàÜÛI@Ž zã
NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN       fl ž
                              @ @oãc
NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN       č ž
                              @ @oãc
NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN                 nž
                  NNNNNNNNNNNNNN @HŠ׈àÜÛI@bàŽãc
                            flŽ
NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN                 nž
                  NNNNNNNNNNNNNN @HsŞãûŽàÜÛI@bàŽãc
NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN        nž
                              @ @áŽãc
NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN  NNNNNNNNNNNNNN       åŽ ž
                              @ @Ş nãc


                M SRY M
                 flfl   Š kž ‰ž Ş
              @ @@flŠ’Ç@ÉčiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@@@

                     Þ flč   fl č
                  @ @Z@ br½a@¿@bà×@žÝà×c

                           @ @@OÝÈÐÛa
 fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl  fl fl č fl fl fl
@ÞŒã @Ý… @|nÏ @†v @É׉ @Éà @kn× @l ‘ Šfl
                          @Þì•ì½a@áa
@ @  @ @ @ @  @ @ @ @       fl Šfl
               @ @ @ @ l ‘          Û
                            @ @ðˆa

@ @  @ @ @ @  @ @ @ @         Šfl
               @ @ @ @ ofli ‘         Û
                             @ @a

@ @  @ @ @ @  @ @ @ @   @ @ @ @     Šfl
                      bfli ‘     æ Ü
                            @ @ aˆ Ûa

@ @  @ @ @ @  @ @ @ @         Šfl
               @ @ @ @ bflni ‘       æ Ü
                            @ @ bn Ûa

@ @  @ @ @ @  @ @ @ @        ŽŠfl
               @ @ @ @ aìi ‘        fl Û
                            @ @åíˆa

@ @  @ @ @ @  @ @ @ @       fl ž Šfl
               @ @ @ @ å i ‘      @ @ïmýÛa

                            @ @@   @
                             @ @


           M SSP M
                    fl fl č kž ‰ž Ş
                 @ @@flŠ’Ç@flßb¨a@Ž í †nÛa@@@@@@
 Ş q       č č  Ý fl îč ž Ş      í Šfl     čž
@áŽ@ïčmdflí@bflàß@òflàÜ×@ğ ×@óÜÇ@òŞà’Ûa@ëc@òŞ àÔÛa@žÞc@žÝ…c
                               č    ž ğfl
                           @ @Z@Þbflr½b×@bflèjm‰
        flfl            č
@õbflflß@O@òfl™ë‰@O@lbflčy@O@Ýží‡@O@òflÈßbflu@O@„cO@ñýfl•
      Šč     Šfl             č   ÜŽ
@@åžjÛ@O@æëŽ Ïb×@O@Ñí ‘@O@òflÇbfl@O@kčÛb@O@ˆîčàÜm@O@âì Ç
        fl         Ž          ß
@O@kÜÓ@O@†čöaflŠu@O@laflŠË@O@òflubflu‹@O@åíč…@O@áíŠ×@O‰ëŠŽ
                                @ @Nâìflq
      îč ž Ş
   @ @ZòŞà’Ûa@Þc@    @@   @@   @@      
                        @@ @Zòğ íŠflàÔÛa@Þc
     –
   @ @ñýŞ ÛaOñýfl•@    @@   @@   @@  @@   @@@„þaO„c
 @  @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@
 @  @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@
 @  @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@
 @  @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@
 @  @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@
 @  @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@
 @  @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@
 @  @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@

                 M SSQ M
               fl fl č  k ž ‰ž Ş
            @ @@flŠ’Ç@fl…bŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@@@@@@@
                           @ @@
             éfl ž Õč ž   žfl  Şflfl
           @ @Z@Ž àa@ İãaë@flÒŠzÛa@čÒŠÈm@@@@@

@™@O@È@O@Ð@O@Ú@O@@O@y@O@u@O@i@O@Ô@O@
@O@”O@t@O@Â@O@•@O@ð@O@‡@O@…@O@Ì@O@çO@‰@O@‹
                 @ @NâO@Þ@O@p@O@c@O@ë
                            @ @
                fl fl č  kž ‰ž Ş
             @ @@flŠ’Ç@flÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@@@@

         @ @Ğ ìÐfl‘@ć jÈm
          ð   

              @ @Z@òÜ÷þa@čêˆflç@žåÇ@žkuc
                        fl č

           æ íž č ğ â  č ž fl ‡ č
        @ @_@@ 쎌ÐîÜnÛa@fl bflßc@Ž Üvã@afl bflàÛ MQ

        fl č ž flfl ž        Ş č
      _@ar×@ÙnjvÇcë@bèflmcŠÓ@Ûa@ò–ÔÛa@bflß MR

              Ùmfl ž c Ýfl  fl
          @@_@čõbfl ½a@¿@ ŽŠ@Ž ÈÐm@a‡bflß MS


            M SSR M
           fl fl åč r kž ‰ž Ş
        @ @@flŠ’Ç@fl ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@@

      àž  áž 
   @ @ÊìŽ ½a@Ž èÏ
                č Ꭰfl ž
            @ @Z@žkuc@Ş q@Éčàna
           fl    ğ č Žč
        @ @@NæìíŒÐîčÜnÛa@fl†çbfl’îÛ@M@@MQ
                Ş č fl  flč
             @ @Nò–Ó@cŠÔnÛ@M@ @
             âž Ş   flž
           @ @N ìäÜčÛ@flkçˆîčÛ@M@ @
               fl fl    č
            @ @NaŠØi@flÞdžîÛ@M@ @
                      @ @
  —fl č č  fl àž fl fl  fl  fl æ
@ @N –ÔÛa@flåß@òÇìŽ vß@cŠÓ@aŠØi@Ş þ@M@@MR
   č Ş fl —fl č       Ş č æ
 @ @NòîčiflŠÈÛa@ –ÔÛa@åß@ò–ÔÛa@Ş þ@M@ @
       ž č flž fl  fl    fl æ
    @ @NŠ–n‚í@žáÛë@flÞbc@fl†ÛìÛa@Ş þ@M@ @
       â    fl  fl æ
    @ @N ýØÛa@Ž r×ë@Ğ Ë@fl†ÛìÛa@Ş þ@M@ @
                      @ @
         Ć fl òfl č  òfl 
       @ @Nõbflß@ …bŞ Ûa@ ÇbŞ Ûa@M@@MS
          Ć fl ñfl č    òfl Ş
       @ @Nõbflß@ Š‘bflÈÛa@ ÇbÛa@M@ @
          Ć fl fl č òfl 
       @ @Nõbflß@òßb¨a@ ÇbŞ Ûa@M@ @
         fl fl ñfl č    òfl 
      @ @Nbybflj•@ Š‘bflÈÛa@ ÇbŞ Ûa@M@ @


      M SSS M
           fl č  fl àž fl 
       @ @N—–Ó@òÇìŽ vß@cŠÔí@M@@MT
          fl č  fl àž fl Ž
     @ @N—–Ó@òÇìŽ vß@knØí@M@ @
                 †č
         @ @Nñ–Ó@ò–Ó@Ž çb’í@M@ @
         čfl –     îfl k
     @ @NñÌŞ Ûa@čñ‰bŞÛbči@Ž ÈÜí@M@ @
                     @ @
        Şč fl fl   fl č fl
   @ @NòîiŠÈÛa@fl—–ÔÛa@cŠÓc@L@ü@M@@MU
      Şč fl     fl č cfl  fl fl
  @ @NòîiflŠÈÛa@fl—–ÔÛa@ŠÓc@LžáÈã@M@ @
    Şč fl —fl č ž fl
         
@ @NòîiflŠÇ@ć –Ó@čoîjÛa@¿@LžáÈã@M@ @ flfl
       ž     fl č cfl 
 @ @NôflŠþa@fl—–ÔÛa@ŠÓc@L@žáÈã@M@ @  flfl
                      @ @
     ž fl Ý Şč Èş       ŠŽ ž 
 @ @NŠè‘@Ş ×@čòí…ìŽ Ûa@µg@Ž šyc@M@ @MV
     fl ‰ž  Şč È       Š šž 
 @ @NŽ …þ@čòí…ìŽ ş Ûa@µg@Ž Ž yc@M@ @
     č fl č İ Şč        ŠŽ ž 
 @ @NñŠöb Ûbi@čòí…ìŽÈş Ûa@µg@Ž šyc@M@ @
    č Ş č Èş        â òfl č
 @ @Nòí…ìŽ Ûa@¿@ôflŠÔÛa@ğ c@ Èßbflu@M@ @
                      @ @
            ş Ž
          @ @NÌÛa@†ÛaìÛa@M@@MW
           ş Ž
         @ @NÌÛa@kÛbİÛa@M@ @
            ş l
          @ @NÌÛa@Ž þa@M@ @
            ş † fl
          @ @NÌÛa@Ž ÛìÛa@M@ @
                   @ @

    M SST M
                      fl    Ýč ž fl
                    @ @NlbîrÛa@Ž Ìm@M@@MX
                       ğ †č Ž
               @ @@ @N@flæìíŒÐîčÜnÛa@Ž çbfl’m@M@ @
                      fl ğ Á fl
                    @ @NlbflîrÛa@ îč‚m@M@ @
                       fl  †č Ž
                     @ @NâbflÈİÛa@ş Èm@M@ @
                              @ @
                   fl fl Éč n kž ‰ž Ş
                @ @@flŠ’Ç@fl bŞÛa@Ž í †nÛa@@@ @

               ć g
             @ @õýžß

  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


               M SSU M
                                  @ @
                        
  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬
                                  @ @
                       ë k ž ‰ž Ş
                     @ @@ÞŞ þa@Ž í †nÛa@@

             â  l
           @ @ bflÈİÛa@Ž a…e
                             @ @Z@cŠÓa
                                fl

   ćč
   @    Ž fl č ğ fl “ fl fl  fl@  åž Šfl Ž
 @¿@MÌfl•@flìçë@–@éßc@flÉß@Ž îčÈí@òàÜ@ïčic@Ž i@Ž àÇ@flæb×
 Ž            @  fl žfl  fl     ğ Ş žfl
 @âbflÈİÛa@flõbflu@a‡hčÏ@NMáÜflë@čéîÜÇ@ a@flóÜ•@–@äÛa@čoîi
 č č flč Ý fl ğ fl Ž       …  č êfl fl † fl fl ž fl ž
 @éäîčàîi@Ž ×dflíë@Lflïàí@žæc@flæëŽ @flÝ×dflîÛ@Ž †í@Ş ßë@LčéîÛg@flÊŠc
 œ fl       č fl č  Ž Ž  flfl Šfl č č čfl@ Ş fl
                @ @
 @ žÈi@¿flë@Lđ†žîÈi@žåß@flâbflÈİÛa@ˆdíë@L@ñŞ ß@čéÛbflà’ië@LñŠß
 fl   ş Ş é 
     @           @ ß č â  ˆ č Š
                â
 @óÜfl•@MäÛa@Ž Û@ÞbÔÏ@LčêË@ bfl c@žåß@fl bflÈİÛa@Ž Ž dflí@paŞ ½a
                          Üfl fl ž  fl 
                       @ @ZM@á ë@čéîÜÇ@ a
     ž č fl àč  fl  č flč  fl     áč Ž Ë
@ @NHH@ÙîÜí@bŞ ß@žÝ×ë@LÙäîčàîi@žÝ×ë@L@a@ğ @Z@âý @bflí@II@@@@
 @ @N{ÑíŠ‘@ćsí†y}@
   ć fl        @@   @@   @@  @@  @@  @@  @@   @
                               @ @

               M SSV M
                    r k ž ‰ž Ş
                 @ @@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@@

                           fl
                        @ @Z@cŠÓa

  “ í
@ @Ž îÈfl    àfl Ž
      @ @ïğ í      
              @ @ÙîÜflí       “ í
                        @ @Ž îÈfl

  fl flž 
@ @ÊŠc    
      @ @ÙîÜflí     @ @õbflu       
                        @ @ÙîÜflí

  àfl Ž
@ @óğ í    Ş Ş
      @ @äÛa       fl …
               @ @æëŽ        Ş Ş
                        @ @äÛa

   Şfl
 @ @ †ß     flfl
       @ @ Éß       Ë
              @ @âý         Ë
                        @ @âý

  fl …
@ @æëŽ      Ë
      @ @âý       Ş Ş
              @ @äÛa        fl …
                        @ @æëŽ

   Ë
@ @âý   @ @la…e      fl flž 
              @ @ÊŠc      @ @la…e

                            @ @

                            @ @


            M SSW M
                   Ž r kž ‰ ž Ş
                 @ @@sÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@

   @ @H@Ã@I@   @@   @@   @@  @@H@‡@I
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@        √
             @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@@MQ
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@@MR
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@@MS
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@@MT
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@@MU
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@@MV
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@@MW
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@@MX
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@@MY
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@MQP
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@MQQ
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@MQR
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@    @@MQS


            M SSX M
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@MQT
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@MQU
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@MQV
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@MQW
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@MQX
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@MQY
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@ @NNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@MRP
                                @ @
                    Éč Š kž ‰ž Ş
                  @ @@@Ž iaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@@@@@@

                    čž  čfl fl č
               @ @Z@čòÜ÷þa@čêˆç@žåÇ@žkuc
         “ž č fl fl  fl  åž Šfl Ž æ fl fl
      @ @_@Ž îÈí@òàÜ@ïic@Ž i@Ž àÇ@fl b×@žåß@flÉß MQ
           č fl Ž Ž “ fl Šfl Ç × ž
          _@ć Ì•@flìçë@Ž îčÈí@Ž àŽ @flæb @flåíc MR
             Ž  fl u Ž fl Ž Ýfl  fl
            _@âbflÈİÛa@õbŽ @a‡g@ŠàÇ@Ž ÈÐí@a‡bflß MS
              â  ˆ Šfl Ç × ž 
             _@fl bflÈİÛa@Ž Ž dflí@Ž àŽ @flæb @flÑî× MT
                †fl áč ž  Þ Ôfl
         _@flÝ×dîčÛ@ê†í@Ş ß@a‡g@Ž Ü½a@Ž ì í@a‡bflß MU
           fl fl žfl    fl ş Ş
    _@flŠàÈÛ@M@áÜë@čéîÜÇ@a@flóÜ•@MäÛa@ÞbÓ@a‡bß MV
              č ½ č Ý  n †fl
           @ @_@ŽáÜ a@bflèi@Ž ×dflí@ïŞÛa@Ž îÛa@bß MW

             M SSY M
                    @ @@Žßb¨a@Žkíž  †nŞÛa@@@@@
                       č     ‰ž

                            @ @Z@Ýà×c
                              ž č

  k             Ô â      č   Š fl Ž ž
@¿@ć Ûčb@NNNNNNNNNNNN@ôflŠ Ûa@ğ c@čòflÈßbflu@¿@ć Øi@Ž ‰†flí

 Ýfl ž     fl flž fl        áÜfl flflfl @ Ş
                       Þ    flž 
@ –îÏ@čÙܽa@čò‰†ß@¿@NNNNNNNNNNNN@ Ž  Èníë@N ëþa@ôflìn½a

  fl fl @ č Š ÑŞ       ˆ č         č Şč
@Žkçˆflmë@@NÉiaŞ Ûa@ğ –Ûa@¿@ć îčàÜm@NNNNNNNNNë@@@Nòîöafl†nžiüa

 kfl     Ş      Þ         žfl
@Ž çˆflí@ bflj– Ûa@¿@N bÐþa@čò fl™ë‰@µg@NNNNNNNNNNNNN

          č         á fl flfl fl fl ž 
@NNNNNNNNN@ òflibflnØÛaflë@ñflõaflŠčÔÛa@Ž ÜÈní@Lčò‰†½a@µg@NNNNNNNNNNNNN

 fl ÜÈ          fl  n        Ž fl      č
@âì Ž Ûa@NNNNNNNNNNNNN@ƒí‰bŞÛaflë@bîÏaŠžÌ¦a@Ž ‰†flíë@Lfllbfl§a

 fl Ô Å ž fl                Ş
                     @      †
@æeŠ Ûa@ Ðzí@NNNNNNNNNNNNNNNN@¿ë@@Nïßýž⁄a@flåíğ Ûaflë

                        čč 
                      @ @N†vž½a@¿@fláíŠØÛa

                                 @ @


                M STP M
                       č  kž ‰ž Ş
                     @ @@Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@@

               Š  áž 
            @ @õëŽ Ô½a@Ž èÏ

    fl        Ý č fl ž č Ş               fl
@ @Z@ïčÜí@bflàîčÏ@ÞaûŽ@ğ ØÛ@čòzîz–Ûa@òflibflu⁄a@flâbflßc@H√I@òflßýflÇ@žÉ™

               fl ž fl fl ž č áč ž  Þ fl
         @ @_@flâbflÈİÛa@c†jí@bfl߆äÇ@Ž Ü½a@Ž ìÔí@a‡bflß@M@@MQ
                      õ      Þ Ôfl @
                   @ @N a@fl bfl‘@žæg@Ž ì í@M@
                      č † Þ Ôfl
                    @ @N@Ž à§a@Ž ì í@M@ @
                        áž Þ Ôfl
                    @ @Na@ bi@Ž ì í@M@@
                              @ @
      č fl Ž fl “ í fl  fl    åž Š fl Ž æ åž
   @ @_@ć Ì•@flìçë@Ž îÈfl@òàÜ@ïic@Ž i@Ž àÇ@fl b×@fl íc@M@@MR
                   č ğ žfl “
                @ @Néßc@čoîi@¿@Ž îÈflí@flæb×@M@  @
                  ä ž fl “
               @ @Nğ ŞÛa@čoîi@¿@Ž îÈflí@flæb×@M@  @
                čfl ž   žfl “
              @ @NñŠþa@čoîi@¿@Ž îÈflí@flæb×@M@  @
                                @ @
              –    flžfl â    cfl  fl
                         
          @ @_@čñýŞ Ûa@¿@aŠèu@Ž bflß⁄a@ŽŠÔí@a‡bflß@M@@MS
                   fl ş fl Ş fl č fl  fl
                 @ @N†è’nÛaë@òzmbÐÛa@ŽcŠÔí@M@    @
                     fl  fl č cfl  fl 
                 @ @Nñ‰ìŽ ë@òzmbÐÛa@ŽŠÔí@M@    @
                         fl č cfl  fl
                            
                   @ @NÁÔÏ@òzmbÐÛa@ŽŠÔí@M@    @

                M STQ M
                          @ @
          č  l     flfl č
       @ @_@fl†öaflŠ¦a@Ž þa@ÚŠm@a‡bflàÛ@M@ @MT
                  áÜ
             @ @NŠØi@Éß@fl  ØnîÛ@M@   @
                Ş
           @ @Nñ–Ó@ò–Ó@cŠÔîÛ@M@     @
           fl –
        @ @NŠØi@òŞ Ó@åß@ÙzšîÛ@M@      @

     â ä       õ
   @ @_@ ìŞÛa@fl†äÇ@člÿÛ@Ž bäiþa@ÞbÓ@a‡bß@M@@MU
             žfl fl     Ž
       @ @Nïic@bí@Šî@óÜÇ@fl´zjž–m@M@     @
          ß    ž fl fl |č
       @ @Nïğ c@bí@Šî@óÜÇ@Ž jž–Žm@M@   @
              ž fl fl |č
        @ @Nïic@bí@Šî@óÜÇ@Ž jž–Žm@M@   @

     –      ž   ž  l Ş fl
 @ @_@čñýŞ Ûa@¿@čõbfläiþa@flÝjÓ@Ž þa@flŠj×@žÝç@M@@MV
  č –      ž   ž fl l Ş fl fl
@ @NñýŞ Ûa@¿@čõbfläiþa@fl†Èi@Ž þa@flŠj×@LžáÈã@M@    @
  č –       ž  õ ž fl Ş fl fl
@ @NñýŞ Ûa@¿@člþa@flÝjÓ@Ž bfläiþa@Šj×@L@žáÈã@M@    @
  č –       ž  ž Ş fl fl
@ @NñýŞ Ûa@¿@člþa@flÝjÓ@Žõbfläiþa@flŠj×@L@žáÈã@M@   @
                          @ @
                          @ @        M STR M
                     Ž č  kž ‰ž Ş
                   @ @@ÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa@@  @

             č     č fl â č          fl
         @ @Z@čkbflä½a@bflèãbØß@¿@ bflèÐnüa@ñafl…c@žÉ™

  fl@    č žfl žfl          fl flž č ž flž
@@bß@M@a‡bflài@–@åß@–@Ýç@–@a‡bflß@–@óflnß@–@åíc@žåß@–@á×@–@åíc
                                 č
                            @ @@N@a‡bflàÛ
       ž fl Ýfl ž fl ñfl ž þ ofl  fl
   @ @_@čoîjÛa@ †ß@¿@ Š a@č Üu@NNNNNNNNNNNN MQ
               † kfl  fl
              _@ć îÈfl@Ž ÈÜí@NNNNNNNNNNNN MR
               Š fl ož ×
              _@Ž Øi@bí@fl ä @NNNNNNNNNNNN MS
              òŞ č   ž flfl ž 
         _@ïic@bí@ –ÔÛa@ÙnjvÇc@NNNNNNNNNNNN MT
       Ş č čfl     žfll    fl
     _@ò–ÔÛa@flÉà@žæc@fl†Èi@Ž þa@flÝÈÏ@NNNNNNNNNNNN MU
       Š fl  fl      Ş č Ž žŽ
      _@ć Øi@bflçcŠÓ@Ûa@čò–ÔÛa@æaflìäÇ@NNNNNNNNNNNN MV
           a fl òŞ č    flfl ž 
          _@ŠØi@ –ÔÛa@čojvÇc@NNNNNNNNNNNN MW
            fl îfl kfl  fl Û
          _@čñ‰bŞÛbi@Ž ÈÜí@ðˆa@NNNNNNNNNNNN MX
        âž fl   áč ž  Üfl Ž Šfl
       _@ ìîÛa@¿@Ž Ü½a@ï –í@ñŞ ß@NNNNNNNNNNNN MY
                   _@floãc@NNNNNNNNNNNN MQP
                              @ @


              M STS M
                     åč r kž ‰ž Ş
                   @ @@Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@@
                               @ @
                      ž Ž đ fl č  Ý fl
                  @ @Z@đòÜàu@¿@òàÜ×@Ş ×@žÉ™

    ˆ  fl   flž 
   @ @Ž Ž dí@ @@flÊŠc@     fl
               @@@õbflu@  @@ @flÞbÓ@    “ fl
                            @@@@Ž îčÈí
    †č Ž
  @ @Ž Çbflm@   †č Ž fl fl
         @@@ş Èm@ @Þëbfläflm@   flfl fl
                     @É™ë@      Ý× fl
                            @@ @Ž  dí
                               @ @
                      Éč n kž ‰ž Ş
                   @ @@@Ž bŞÛa@Ž í †nÛa@@ @@
                             @ @@   @
          Õč  Þ č         åž fl ž  ž fl ‹
       @ @Z@ ibŞ Ûa@ bflr½a@¿@bflà×@ îìÔÛa@flåîi@bflß@ž…

                            Þ
                         @ @Z@ć bflrflß
    ž fl Ýfl ž fl
 @ @H@čoîjÛa@ †ß@¿@I@    @@   @@    â   fl fl
                     @@ @@ş þa@čoÜu
        Á       ž fl Ýfl ž fl â     fl fl
      @ @H@ î‚flm@I@ @@čoîjÛa@ †ß@¿@ş þa@čoÜu
         č Á     ž fl Ýfl ž fl â     fl fl
@ @H@č…üžëþa@fllbflîq@I@ î‚flm@čoîjÛa@ †ß@¿@ş þa@čoÜu
   č      čÁ     ž fl Ýfl ž fl â     fl fl
 @ @N…üžëþa@fllbflîq@ î‚flm@čoîjÛa@ †ß@¿@ş þa@čoÜu@       @
                                 @ @


              M STT M
     fl fl žč fl             č  Ž l
  @ @H@čñ†šä½a@óÜÇI@NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@fl†öaflŠ¦a@Éší@Ž þa@MQ
      fl fl Þ
  @ @H@aŠØi@Ž díëI@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@     @
   Š fl c fl  fl ß
@ @H@_Ž Øi@bí@ŠÔm@a‡bfl I@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
      @ @H@ïic@bflíI@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ŠÓc@bflãc@MR
                            cfl  
     @ @H@ÅÐycëI@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
         ž                           @
      @ @H@ñ‰ìŽI@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        fl
 @ @H í ØÛa@ eŠÔÛa@åßI@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
   á Š æ ž 
    @ @H@ò‰†½a@µgI@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ć îÈfl@kçˆí@MS
       čfl fl ž               †
@ @HòibnØÛaë@ñõaflŠÔÛa@ŽáÜÈnflíflëI@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
      fl č     fl fl                      @
@ @H@flƒí‰bŞnÛaë@bîÏaflŠÌ¦a@ŽŽ‰†íflëI@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
           ž    ž
                                @ @
                        Žč   kž ‰ž Ş
                        Š‘bflÈÛa@Ž í †nÛa@@

                    p č  č fl fl Ž Ž
                 @ @Z@Ž bflàÜØÛa@čêˆç@…bflšß@žkn×a

   Ž fl fl flfl
   @             fl    fl fl
  @@ŠÐí@@@@žáÈã@@@@@Þbc@ @Üu@@@@aŠč      Ş
                               bflj–Ûa
     ćč     fl    ž  Ž Ž fl Õ Ž       flfl
   @ @–Ó@@@@@@flkç‡@@@@…flìc@ @ˆdí@@@@Ž ÜžÌí@@@@@@@flÝ…


                 M STU M
                 fl fl fl č k ž ‰ž Ş
               @ @@Š’Ç@flð…b§a@Ž í †nÛa@@ @
                               @ @
     Þ č      flč     fl č  ž fl    fl
   @ @Z@ bflr½a@¿@bflà×@čòèib’½a@čòàÜØÛa@flozm@bİ@žÉ™

      fl   fl   fl
  @ @H@kflnØß@–@ožîi@–@òÏŠË@I@        ž Ž  Þ
                    @@ @@ñflŠvy@ @Z@ć bflrflß
       č         fl
   @ @H@ñfl†Ûaflë@–@†čÛaflë@–@†Ûë@I@  @@  @@ @lc@  @@   @
     Œž     fl     ž
 @ @H@ïÛ ãa@–@žïÛbflÈm@–@ïiflŠ‘a@I@   @@    îfl
                       @@@@bŞç@  @@   @
   ïč ž    Š   Šfl
 @ @H@Č Š×@–@òflaŞ ×@–@Ší @I@    @@    fl
                       @@†flÈÔß@  @@   @
     č  †ž fl ß á fl Ž
 @ @H@ˆîčàÜm@–@č äèŽ @–@ć ÜÈß@I@       ‰fl Ž
                    @@ @@ğ †ß@   @@   @
     ÜŽ    žfl Ê
  @ @H@á @–@Ýfl†ß@–@Ž ‰bfl‘@I@    @@  @ÕíŠ@  @@   @
      žfl       fl
  @ @H@flkäu@–@flâbßc@M@flÑÜ@I@     @@ @kžíŠÓ@   @@   @
 @ @H@Ž È–í@–@Ž dí@–@Ž zÐflí@I@
   †fl ž fl ˆŽ    —fl             flfl
                    @@ @Þflëbfläní@  @@   @
       fl       ž
   @ @H@ožîi@–@Õflib@–@òÏŠË@I@    @@     fl
                       @@ÞŒžäß@  @@   @
   ‰fl Ž        flž fl
@ @H@ğ †ß@–@kčÛb@–@òfl‰†ß@I@     @@     č
                       @ˆîàÜm@  @@   @
     ™ğ fl ß à fl ß â
  @ @H@òfl ŠàŽ @–@òfl ÜÈŽ @–@Č c@I@       č
                    @@ @@ñfl†Ûaflë@  @@   @


             M STV M
                    flfl fl  r ž ‰ž Ş
                  @ @@Š’Ç@flïãbŞÛa@Žkí †nÛa@@ @

                  áž 
             @ @õëŠÔ½a@Ž èÏ

@ @Z bflr½a@¿@bflà×@ófläȽa@¿@čòèičb’½a@@čòÜà¦a@flâbflßc@H@√@I@òflßýflÇ@žÉ™@
  Þ č      ž     fl     ž             fl

                         fl Şč  Þ č
                      @ @NÙîčÜí@bàß@žÝ×@Z@ bflr½a
                        čfl č
                     @ @NÙÐÜ@žåß@žÝ× M
                        č    č 
                     @ @NÙßbßc@žåß@žÝ× M
                        đž č 
                        N†îÈfli@žåß@žÝ× M
                       áfl Ž Ë
                   @ @Na@ğ @Aâý @bí@M@ @MQ
                        áfl †č
                    @ @Na@ğ @Ž Ûaflë@bí@M@ @
                       áfl Ý
                    @ @Na@ğ @Ž ufl‰@bí@M@ @
                        áfl † fl
                     @ @Na@ğ @Ž Ûë@bí@M@ @
                fl ğfl Ž    Ý Šfl Ž
              @ @Nïàí@æc@flæë…@Ž ×dí@Ž àÇ@M@@MR
               fl ğfl Ž    ž č Ý  fl Šfl Ž
             @ @Nïàí@æc@Ë@åß@Ž ×dí@Ž àÇ@M@ @
               č áž Þ  fl Ý  fl Šfl Ž
            @ @NHa@ biI@Ž ìÔíë@Ž ×dí@Ž àÇ@M@ @
              Ý †ž fl àfl í Ý× fl Šfl Ž
            @ @N ×þa@fl Èi@ïğ Žë@Ž  dí@Ž àÇ@M@ @
                              @ @

                M STW M
           č ğ Éfl “ž č fl Šfl Ç ×
         @ @Néßc@fl ß@Ž îÈí@Ž àŽ @flæb @M@@MS
       čğc fl a    “ž č fl Šfl Ž æ
     @ @Néß@žåÇ@†îÈi@Ž îÈí@Ž àÇ@fl b×@M@    @
          éş cfl Ž “ž č fl Šfl Ž æ
        @ @NŽ ßë@flìç@Ž îÈí@Ž àÇ@fl b×@M@    @
          čğc   “ž č fl Šfl Ž æ
        @ @Néß@flæë…@Ž îÈí@Ž àÇ@fl b×@M@    @
                           @ @
         čž fl ž  â 
       @ @NéîÛg@flÊŠc@Ž bflÈİÛa@flõbflu@a‡hÏ@M@@MT
        čž fl ž   fl fl
      @ @NéîÛg@flÊŠc@ŽâbflÈİÛa@flŠšy@a‡hÏ@M@    @
        čž fl ž        flfl
      @ @NéîÛg@flÊŠc@ŽâbflÈİÛa@flkç‡@a‡hÏ@M@   @
        čž fl ž        flfl
      @ @NéîÛg@flÊŠc@ŽâbflÈİÛa@flxŠ@a‡hÏ@M@   @
                           @ @
  đ i č â  ˆ  p Š  œž fl
@ @N†îÈfl@žåß@fl bflÈİÛa@Ž Ž dflí@č aŞ ½a@ Èi@¿ë@M@@MU
  đ i č â  ˆ  p Š
@ @N†îÈfl@žåß@fl bflÈİÛa@Ž Ž dflí@č aŞ ½a@Éîàflu@¿ë@M@   @
   đ    č  ˆŽ        Š Ý
 @ @N†îÈfli@žåß@flâbflÈİÛa@Ž dflí@čpaŞ ½a@ğ ×@¿ë@M@   @
   đ    č  ˆŽ đ          Šfl
 @ @N†îÈfli@žåß@flâbflÈİÛa@Ž dflí@òÜîÜÓ@đpaŞ ß@¿ë@M@   @
                           @ @
                           @ @
                           @ @

         M STX M
               fl fl fl č r kž ‰ž Ş
              @ @Š’Ç@flsÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@ @
                           @ @
          Þ rč   à òfl č  Ý fl  Ž Ž
       @ @Z@ bfl½a@¿@bfl ×@đ àÜ×@ğ ×@…ŠÐß@kn×a
       žŽ   Ž
   @ @@áčÜß@O@…flŠÐß@    @@  @@æìŽ ÜŽ @O@ɺ@
                     àč ž ß      @

         ž   už      fl  uŽ
 @ @õbie@ @@@õbfläic@ @ÝŽ ‰c@ @ÕčÏaflŠß@ @êìŽ ë@      @
  fl č      č  fl îfl     
 @ @lbflîq@ @—fl–Ó@ @pa‰bŞ@ @@…aflŠÏc@ @@@âbŞc@í       @
   Šfl        ć Ž    
@ @paŞ ß@ @@pbflíe@ @@kn×@ @Öbfljc@ @pbflÇbfl@        @
                             @ @
              fl fl fl č Š ž ‰ž Ş
            @ @@Š’Ç@flÉiaŞ Ûa@Žkí †nÛa@@@   @

            Þ č           fl
         @ @Z@ bflr½a@¿@bflà×@ÝØ’Ûa@Éß@cŠÓa
      čfl           ž č ˆŽ      Þ
   @ @N@òuýŞ rÛa@åß@flâbflÈİÛa@ŽoäjÛa@Ž dflm@M@ @Z@ć bflrflß
     @ @NòÈßb¦a@µg@kÛbİÛa@kçˆí     MQ
     NòjîÔ§a@¿@knØÛa@ˆîàÜnÛa@Éší    MR
     Nñ†öb½a@óÜÇ@Öbjþa@âþa@Éšm     MS
    N@òÈßb¦a@åÇ@†îÈi@âaŠ§a@†v½a     MT
   NóäàîÛa@†îÛbi@âbÈİÛa@áÜ½a@Þëbäní   MU
        N@lŠÌ½a@ñý–Û@ŠØi@æ‡c     MV

           M STY M
         flfl fl č    ž ‰ž Ş
       @ @@Š’Ç@flßb¨a@Žkí †nÛa@@@@@@@@@
                      @ @
    fl     ž   žč   ž   fl
@ @Z@ïčÜí@bflàîčÏ@flÒŠ§aë@flÝÈÐÛaë@fláüa@čcŠÓa

   fl
@ @ÒžŠy@        č
        @@ @@ÝžÈÏ@ @@ @@áža@ @
                          @ @
  @ @¿@    @@   @@  @@  @@  @@  @@   @

   žč
  @ @åß@        fl
        @@ @ðŠžví@     @@  @@@lc

   žfl
 @ @åÇ@    @@   @@ Ž ní@
             Ú Šž fl  @@   Čfl
                     @@@†u@    @

    fl
 @ @óÜÇ@    @@   @@Þbc@
             fl     @@    †fl
                     @@ ñŞ u@   @

@ @@ @óÛg@   @@    flčfl
            @@Éà@   @@    
                     @@kÜÓ@   @

    Þ
  @ @ @     ž flž
        @@ @lŠ‘a@      @@     fl
                     @@ ožîi@   @

   č
  @ @l@      žč
        @@ @ÝËa@          î
                  @@ @pa‰bŞ@    @       M SUP M
                fl fl fl č  kž ‰ž Ş
              @ @@Š’Ç@fl…bŞ Ûa@Ž í †nÛa@@

            fl     ž  Ýž č áž     ž
        @ @Z@ïčÜí@bflàîčÏ@ŽÒŠ§aë@Ž ÈÐÛaë@Ž üa@flåíc
                                @ @
    fl    č
 @ @@ÒžŠy@@ @ÝžÈÏ@@@     @@ ážač@  @@  @@  @@  @@   @

@ @NNNNNNNNN@@NNNNNNNNN@ @NNNNNNNNN@@@@@@   @@  @@  @@   @

   žč
 @ @ÝËač@          č flž fl Á m      fl
         @@ @óÛg@ @ŽÉànvm@ @ î‚fl@ @†čvžß

    žfl
   @ @åÇ@   @@ @¿@   @@ æa‡c@    fl fl
                     @@ É׉@  @@@õbie

   @ @õbflß@    Þ     flfl  Šž fl
         @@ @ @ @Þflëbfläní@ @l Ìß@     @@Êa‰č‡

     Ž    žč fl fl ž   ž    ž Ž
 @ @òflubflu‹@ @ñbflzàß@ @kvÇc@ @|flßa@ @|čj–m

  @ @òflÇbfl@     fl
         @@oÓë@   @@Þì í@
                 Ôfl      
                     @ñfl‰ìŽ @    žč
                          @@ @åß

                       č
                     @ @i@   @ó fl
                          @@ ÜÇ

                             @ @

              M SUQ M
     @ @
      @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @


M SUR M
        ‫@ @‬
        ‫@ @‬
        ‫@ @‬
        ‫@ @‬


‫َ ْ َ ُ َ َُ‬
        ‫@ @‬


‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ‬
 ‫ِ‬
        ‫@ @‬
        ‫@ @‬
        ‫@ @‬
        ‫@ @‬
        ‫@ @‬
        ‫@ @‬
        ‫@ @‬

   ‫‪M SUS M‬‬
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @
     @ @


M SUT M
                          
 ‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
        jč č ðë fl ž č fl č îč            ğ   fl ž  č   ž fl †fl ž  fl fl
     @ @N´ğÜÐÛbči@  aflŠß@òfläí†ài@òŞßýž⁄a@čpbflafl‰†ÜčÛ@Ý–îÏ@Ùܽa@flŒ×Šß@Ž àyc@flÝ…
                     fl fl ž ½ cfl  fl fl fl   fl é  fl †fl ž  fl fl
                   @ @NÑz– a@ŠÔí@čòjnؽa@¿@flŠàŽÇ@Ž Ôí膕@Ž àyc@fl†uë
                          žč fl    flfl    fl    č Šfl Ç áfl
                       @ @NŽáîÄÈÛa@a@flÖ†•@Z@flÞbÓë@ñflõaflŠÔÛa@Ž àŽ @Ş mc
                               Žfl Ž  Øž  fl      †fl ž 
                             @ @NŠàÇ@bí@á îÜÇ@âýŞ Ûa@Z@ @Ž àyc
                       ém fl ë      ž fl fl â  Øž  fl fl   Šfl Ç
                     @ @NŽ Žb׊ifl @a@òflày‰ë@Ž ýŞ Ûa@á îÜÇë@Z@ @Ž àŽ
                          Šfl Ž  Ş fl  Ş Ü Ò Š ž fl  †fl ž 
                       @ @_@@Ž àÇ@bí@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@Ž  Èmc@Z@@Ž àyc
                              Şč fl fl Ü        flfl   Šfl Ž
                           @ @NòîiflŠÈÛa@òÌ Ûa@ŽÒŠÇc@žáÈã@Z@ @@Ž àÇ
                               Šfl Ç    nž Üfl fl ž  †fl ž 
                             @ @_@Ž àŽ @bí@bèflà Èm@flåícë@Z@@Ž àyc
                          č Ş fl ò fl Ü č fl ž fl fl Ž ž  ž fl Šfl Ž
                                č
                       @ @@LòîčiflŠÈÛa@ Ì Ûa@†èÈß@¿@bènàÜÈm@Z@@@@Ž àÇ
                         čflŞ   fl č fl  â fl č
                       @ @Nòߊؽa@òØài@LôŠÔÛa@ğ c@@čòÈßb @@@@@@@@@@@
                        flž flč fl ğ        fl …fl fl  †fl ž 
                    @ @_@č†èȽa@aflˆèi@čòafl‰†Ûa@paìflä@Ž †Ç@žá×@Z@Ž àyc
                                   đ flfl t      Šfl Ž
                                 @ @Npaflìä@Ž ýflq@Z@@@Ž àÇ
                             fl ž  òfl ğ
                          @ @_@č†èȽa@¿@ afl‰†Ûa@c†jm@óflnß@Z@Ž àyc
                                          fl †fl ž 
                     fl Ý ž č č ž Š  ž   fl fl ğ  fl ž fl Š fl Ž
                  @ @NâbÇ@ğ ×@åß@Ñí ¨a@Ý–Ï@¿@òa‰†Ûa@c†jm@Z@ @@Ž àÇ
                    Šfl Ç í Ýfl    č fl ž  Õč fl        † c †fl ž 
                  @ @_Ž àŽ @bfl@Ž ÈÏc@a‡bflàÏ@N†èȽbči@fl znÛc@žæc@Ž í‰@Z@@Ž àyc
                            čflž          ž č ž  Šfl Ž
                          @ @N†èȽa@č†îàflÇ@µg@bjÜ@Ý‰c@Z@@@@Ž àÇ
                       č İ č č č      m    už  †fl ž 
                     @ @NkÜ Ûa@òibfln×@¿@ïã†čÇbfl Ž@žæc@ìŽ ‰c@Z@@Ž àyc
                          fl  İ kŽ fl îfl đ Ž Ý č    Šfl Ç
                        @ @NkÜ Ûa@Ž nØã@bŞç@N‰ëŠ@ğ Øi@Z@ @Ž àŽ
                                              @ @
                                              @ @


                    M SUU M
               Ş å Ş č á ž č
            @ @áîyŠÛa@ »ŠÛa@a@ i
                fl č Ž 
              @ @ÖbznÛa@kÜ
    fl @  ğ č fl č fl č@ č@ Ş fl òfl@ Ü fl ž fl č č fl@ Ž ş fl fl fl
         @
@MôŠÔÛa@âc@òÈßbvi@òîčiflŠÈÛa@ Ì Ûa@č†èÈß@†îàÇ@‰ìn׆Ûa@ñ…bÈ @
                                čflŞ  fl
                              @ @NòߊØ½a@òض
                   Ž Ž  flfl č  fl ž fl fl Ž   fl Ž Ş
                 @ @Némb׊ië@a@òày‰ë@áØîÜÇ@âýÛa
  @ fl Ü fl @  fl fl@ @  č @ fl ž  č@ @ Ž č fl@ č@ 
                      @        @
@òÌ Ûa@ áÜÈmc@ï×@ †èȽbi@ïÛìjÓ@bîua‰@ kÜİÛa@aˆèi@ â†Ômc fl č @ Ž fl  fl
               flč
             @ @Z@ïç@ïmbãbîië@L@òîßý⁄a@òÏbÔrÛaë@òîčiflŠÈÛa
                   fl fl flfl  ğ ž   Ş  Ş fl
  @fl        č Žž Ž j            č Ž Ž
                             @
@NbßbflÇ@flæ늞’Ç@Z@ŠàÈÛa@NĞ îğÜčÏ@Z@òîä¦a@N@a†jÇ@†»c@Z@áüa      Žž č
       č fl Ş fl Ş fl fl fl ş č fl ğ Ž ç ½ ć čž Ž
    @ @NòßbÈÛa@òíìãbrÛa@ñ…bè‘@Zïa‰†Ûa@Ýğ û a@N@áÜß@Z@òflãbflí†Ûa    ğ
 č      Œ@  ž fl@ ʉ @ fl   @č    fl @ fl č fl@ Ž
@Ùܽa@ ׊ß@Ž  b‘@Mî@ðëaŠß@òäí†ß@M´jÜÐÛa@Z@æaìäÈÛa      Ž Ž
                     r Õfl       á Þ žfl  fl 
                @ @NïãbŞÛa@Ž ibİÛa@MS@Ž Ó‰@ć Œäß@Ý–îÏ
            ž  flžfl    č     fl  Ş fl č fl ž  Ž  ž fl
          @ @Ná×bÇŠí@aë@LkÜİÛa@¿@ŠÄäÛa@bîua‰@á׊ؑcë
       Ž Ž † Ž
    @ @éßğ Ôß@@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
       †ž fl †fl ž 
@ @@čaŽ jÇ@Ž àyc@@@@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @
                                      @ @

  @ @ šχθè=É)÷ès? öΝà6¯=yè©9 $|‹Î/ttã $ºΡ≡u™öè% çµ≈oΨù=yèy_ $¯ΡÎ)@@@@@@

     @ @áîčÄÈÛa@a@flÖ†•@@@@
        fl    flfl       @@   @@   @@N{@S@Z@ÒŽŠŒÛa@}@@@
                                 ž ş       @
                                    @ @@    @

                   M SUV M
                      ñfl ž č  p č 
                    @ @Z@ †í†¦a@Ž bflàÜØÛa
@ @pbflafl‰†Ûa@ ğ     @@   @@  @@  @@       žfl
                           @@Œ׊ß@   @
    @ @†fluë@  fl    @@   @@  @@  @@       čfl
                           @@òäčí†ß@   @
     fl flfl
   @ @Ö†•@       @@   @@  @@  @@   @Õí膕@ fl   @
    @ @†í‰@  c   @@   @@  @@  @@     čfl
                          @áîÄÈÛa@    @
   @ @@†flèÈß@ žfl    @@   @@  @@  @@       Ü
                           @@ òflÌ Ûa@  @
 @ @òflafl‰†Ûa@ğ     @@   @@  @@  @@        fl
                           @@ @òflä@   @
 @ @ÑíŠ¨a@       @@   @@  @@  @@    @@Ýž–Ï@    @
        Š
 @ @@ÉîčiŞ Ûa@     @@   @@  @@  @@      ğ
                           @õbfln’Ûa@   @
     ž č ž
   @ @Ý‰c@       @@   @@  @@  @@       fl
                          @ÕflznÛač@   @
   @ @†îčàÇ@  fl    @@   @@  @@  @@      
                          @kÜİÛa@    @
   @ @‰ëŠ@  Ž    @@   @@  @@  @@    @@ìŽ ‰c@
                             u    @
         fl
   @ @âfl†Ômc@     @@   @@  @@  @@   @ñfl…bflÈ@fl   @
       ž 
     @ @ï×@      @@   @@  @@  @@   @@ïÛìŽÓ@  j  @
  @ @pbãbîi@      @@   @@  @@  @@       Ş
                          @@òÏbÔrÛa@  @
        ğ
  @ @òflãbflí†Ûa@     @@   @@  @@  @@     žŽ
                           @@ŠàÈÛa@   @
  @ @æaìžäÈÛa@Ž     @@   @@  @@  @@     ğfl
                          @Ýçû½a@    @
     Ž fl fl fl
  @ @êbäÜÈu@      @@   @@  @@  @@    ŽŽğ Ž
                          @é߆Ôß@    @
    fl č ž fl
  @ @æìÜÔÈm@       @@   @@  @@  @@      Ş fl
                           @@@ÝÈÛ@    @
     ğ fl Ş
 @ @òíìãbrÛa@      @@   @@  @@  @@     fl flfl
                          @ñ…bè‘@    @
                            ß
                         @ @NòŞ bflÈÛa@   @

            M SUW M
            @ @H@@c@@I@  @@  @@  @@  @@   @
    žŽ
 @ @Öë†ä•@    @@     č
              @@ŠÐ•@   @@  @@  ‰ž fl
                         @@ †•@    @
     •
   @ @Ž @   @@   @@@č•@   @@  @@  @@@fl•@   @
          •
        @ @Ž @@@@@č•@ @fl•@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
             @ @
          @ @H@l@I
  ž fl
@ @ÅÐzí@  @@   @@ @ŠÄnãa@@
            fl  flž     @@  @@    ž
                         @ @ ŠèÃ
  @ @Ã@  @@   @@ @ÅNNN@     @@  @@  @@ @ Ã

        @ @ÅNNN@     @@ @Ã@  @@  @@  @
              @ @Ã@   @@  @@  @@  @
                              @ @
                              @ @
                              @ @
                              @ @

             M SUX M
                  
                ‫א‬

                          ë k ž ‰ž Ş
                        @ @@ÞŞ þa@Ž í †nÛa@@@@     @
                                     @   @
     j      İ fl č fl  fl
 @ @ïčÛìŽÓ@bîčuafl‰@kÜ Ûa@aflˆèi@Žâ†Ômc     č flfl   čž fl  fl fl fl
                        @ @òjnؽa@¿@ŽÜví@ŽéÔí膕@fl†uë

    flfl č         č fl fl kŽ  
 @ @ŽémõaflŠÓ@bîčuafl‰@fllbflnØÛa@aˆç@Ž n×c      č flfl   fl  fl é fl fl fl
                         @ @òjnؽa@¿@cŠÔí@Ž Ôí膕@fl†uë

    Ž  ž Ž  č fl č  fl ž  Ýfl     Ş fl  fl Ü á  fl fl fl
   @ @éÛìjÓ@bîua‰@ar×@Šî¨a@ ÈÏač @N@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@Ž ÜÈnflí@ŽéÔí膕@fl†uë

       Ž  fl fl fl č fl č ož fl     Ş fl  Ş Ü cfl  fl  fl fl fl
      @ @éÜàÇ@aŠ×b‘@éîÛg@Ž jn× @ @@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@ŠÔí@ŽéÔí膕@fl†uë

     fl fl   č   čİ        ŠŞ č fl ž     flfl fl č    flfl
    @ @áÜÈ½a@ýöbfl@ŽkÛb Ûa@flÑÓflë @čÑí ’Ûa@Ñz–½a@¿@cŠÔí@kÛbİÛa@fl†uë

   ž Ž    fl     fl č Ş  fl
 @ @ïÛìjÓ@bîčua‰@čkÜİÛa@aflˆèi@Žâ†Ômc          kn fl é †fl fl fl
                          @ @bjÜ@Ž ŽØí@Ž Ôíč •@fl†uë

              fl    Ž
@Ü@¿@flŠÄŞäÛa@aŠ×b‘@č†îčàÈÛa@µg@Žkn×flc     č Š   cfl ž fl   ğ flfl fl
                        @ @Ñí ¨a@¿@†jm@òflafl‰†Ûa@†uë

                                       @ @
                                       @ @
                                       @ @


                   M SUY M
                       @ @
             r k ž ‰ž Ş
          @ @ïčãbŞÛa@Ž í †nÛa@@@@   @

@ @H@Î@I@     @@  @@  @@ @H@„@I@     @

  fl
 @ @lbË@     @@  @@  @@   fl
                  @lbfl@    @

     
  @ @ŠžîË@    @@  @@  @@     fl
                  @@@Šžî@   @

   Ìfl
 @ @‰ìŽ í@    @@  @@  @@    ‚fl
                  @‰ìŽ í@   @

@ @òîčÛbflÌÛa@   @@  @@      č
               @@ @òflîÛb¨a@   @

 @ @ÍÜic@    @@  @@  @@  @@ƒÜic@   @

    
 @ @ÝîčÜË@    @@  @@  @@    čfl
                  @ÝîÜ@    @

  Ž fl
@ @kîčÌí@     @@  @@    Ž fl
               @@ @kîč‚í@     @

    @ @@    @@  @@  @@  @@  @@   @    M SVP M
                   sč r kž ‰ž Ş
                 @ @Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@@ @@@

                @ @ZòflîmŁa@čòÜ÷þa@ Ç@žkuc
                    č  č ž åfl č 

            Ş fl  fl Ü Šfl Ž fl fl ž
        @ @_@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@Ž àÇ@fláÜÈm@flåíc MQ

    fl ž    fl č áfl  ž fl Šfl Ž
  _@čÑz–½a@¿@ñõaflŠÔÛa@Ş mc@žæc@fl†Èi@Ž àÇ@flÞbÓ@a‡bflß MR

           Šfl Ç é ž č fl fl ž  fl fl ž 
          _@fl àŽ @Ž Ô톕@Ž†àyc@fl†uë@flåíc MS

 čŞ fl fl Ü fl ž fl č fl ğ            fl …fl fl 
_@òîčiflŠÈÛa@čòÌ Ûa@č†èÈài@čòafl‰†Ûa@čpaìflä@Ž †Ç@žá× MT

    Ş                Œ    ž
  _@čòîßýž⁄a@čpbflafl‰†ÜÛ@Ý–îÏ@čÙܽa@Ž ׊ß@flåíc MU

     č Ş fl fl Ü fl ž fl č òfl Ş c           fl
    _@òîčiflŠÈÛa@čòÌ Ûa@č†èÈài@ afl‰†Ûa@†jm@óflnß MV

              ´     flflž æ
             _@ jÜÐÛbči@†àyc@Ž aìäŽÇ@bflß MW

     fl fl Ü fl ž fl č kč İ Õč fl           ž
  _@òŞ îčiflŠÈÛa@čòÌ Ûa@č†èÈài@Ž Ûb Ûa@Ž znÜflí@flÑî× MX

      flž č fl      fl   †fl ž  fl    č
  @ @_@č†èȽa@†îčàÇ@óÛg@bjÜ@Ž àyc@Ý‰c@a‡bflàÛ MY


            M SVQ M
                     Ž č Š kž ‰ž Ş
                    @ @ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@  @

                     @ @Z@ýàu@žæì×ë@km‰
                         fl Ž ğ  fl ğfl
       òfl Ş    Ýž  cfl ž fl č Š     flž
   @ @N¿@–@ afl‰†Ûa@–@ –Ï@–@†jm@–@Ñí ¨a@–@č†èȽbči MQ

        flž   fl ž     fl  †fl ž     fl
      N@č†èȽa@–@flÝ‰c@–@µg@–@bjÜ@–@Ž àyc@–@č†îčàÇ MR

  fl      fl       Šfl Ž   flfl  cfl  fl
  NáíŠØÛa@–@flÜu@–@æežŠÔÛa@–@Ž àÇ@–@čòjnؽa@–@ŠÔí@–@¿ MS

  Ş     Şč fl    fl fl  Şč     fl Ü kč İ
NòÏbÔrÛaë@–@òîiflŠÈÛa@–@fl‰…@–@òîßýž⁄a@–@òÌ Ûa@–@Ž Ûb Ûa MT

      ž   ž č Ž už           čfl č
      Næc@–@ïčã†Çbflm@–@ìŽ ‰c@–@čkÜİÛa@–@¿@–@òibfln× MU

NáÜÈní@MÕznÛač@–@ï×@–@òîiflŠÈÛa@–@Ž àyc@–@òÌ Ûa@–@č†èȽbči MV
 fl fl fl fl fl č fl ž   Şč fl     †fl ž  fl Ü     flž

       Şč fl   á     fl Ü     æ Ô      č
     N@òîiflŠÈÛa@–@ íŠØÛa@–@òÌ Ûa@–@òflÌÛ@–@ eŠ Ûa@–@flïç MW

    čflŞ     fl č fl  fl     fl č fl ž č fl â
   Nòߊؽa@–@¿@–@òÈßbu@–@ôŠÔÛa@–@òØß@–@òäí†ß@–@ğ c MX

      ć č  ´č č č   ć č ž Ž fl Ž fl †fl ž  ž č
     NkÛb@M jÜÐÛa@–@áÜß@–@ìçë@–@Ž àyc@–@åß MY

  N jÜÐÛbi@–@ð aflŠß@–@Ý–îÏ@–@òäí†ài@–@Œ×Šß@–@Ùܽa MQP
  ´ č č    ë fl    fl ž č fl č fl č Ž  ž fl č č
               M SVR M
                       Ž č k ž ‰ž Ş
                     @ @@ßb¨a@Ž í †nÛa@
     fl       n fl  ž      ž đ fl č         fl
@L@a‰ìŽ  Øflßë@L@b yìŽÐß@Z@čÒŠ§bi@cfl† jflm@pbàÜ×@fltýfl q@čpbç
                               àž
                            @ @NbßìŽ šßflë

    Ž č
   @ @pbflàÜØÛa      
             ÒžŠ§a        Ž č
                     @ @pbflàÜØÛa     
                              ÒžŠ§a
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNN @          c   g
                     @ @âM‰bİÏMæa‡c @ @c
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNN @Â        NNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @l
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNN @Ã        NNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @p
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNN @Ê        NNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @t
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNN @Î        NNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @x
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNN   @Ò      NNNNNNNNNNNNNNNNNNN  @ @
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNN   @Ö      NNNNNNNNNNNNNNNNNNN  @ @„
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNN   @Ú      NNNNNNNNNNNNNNNNNNN   @ @…
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNN   @Þ     NNNNNNNNNNNNNNNNNNN   @ @‡
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNN @  @â     NNNNNNNNNNNNNNNNNNN   @ @‰
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNN   @æ     NNNNNNNNNNNNNNNNNNN   @ @‹
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNN   @ç     NNNNNNNNNNNNNNNNNNN  @ @
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNN @  @ë     NNNNNNNNNNNNNNNNNNN  @ @”
   NNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ð        NNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @˜

                M SVS M
                         č  kž ‰ž Ş
                       @ @Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@
                      @ @Z@ í…ìàÈÛa@flåß@ýàu@žæì×
                        åž fl ž Ž fl č fl Ž ğ 
        @ @H@l@I@    @@   @@   @@   @@   @@H@c@I
  ž č Ş åfl ž Ş      áž č fl  fl
@ @áîyŠÛa@ àyŠÛa@a@ i@ZÞbÓë@         fl Ž č  fl †fl ž  fl fl fl
                       @@Z@ŠàÈÛ@ÞbÓë@Ž àyc@Ý…@MQ
      Šfl  Ž ž         fl
   @ @NŽ j×c@ a@LŠj×c@ a@Z@flÞbÓë@         fl  †č fl fl  
                       @@ @NâbflÈİÛa@Ž ÛìÛa@Ý×c@MR
              fl é  
          @ @NaìÐÇ@ZŽ Û@flÞbÔÏ@        ž  fl fl č Šfl Ž Ş 
                       @@ @NæeŠÔÛa@ñõaŠÓ@Ž àÇ@c@MS
           č Ž ž  fl fl
         @ @N@†à§a@ZÞbÓë@             – Š fl fl  
                       @@ @@ NñýŞ Ûa@ć Øi@âbÓc@MT
       Ž č fl  fl fl fl fl fl
    @ @NáîÄÈÛa@a@Ö†•@ZÞbÓë@            fl × fl č †  fl fl  fl
                       @@ @NÝ dîÛ@Ž ÛìÛa@Üu@MU
      žfl fl Ž č ž Ž fl  fl
  @ @NŠî@óÜÇ@flæìzj–m@ZÞbÓë@               fl    Š fl á fl 
                       @@ @@ @Næa‡þa@ć Øi@Ş mcMV
          ü é      fl fl
       @ @Na@ g@fl Ûg@ü@ZÞbÓë@          fl flflč † fl fl fl
                       @@ @@NâbäîÛ@ć îÈfl@Ý…@MW
             Øž  fl Ž 
          @ @Ná îÜÇ@âýŞ Ûa@           Ž
                       @@ @NaŠØ‘@Z†čÛaflìÜčÛ@flÞbÓ@MX
                                        @ @
                           Ž č  kž ‰ž Ş
                         @ @ÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa@
                              ঠfl ğ fl
                           @ @Z@Ýfl  a@êčˆç@žkm‰
   fl fl Ç Ž  č fl †fl ž  fl fl fl       N—fl č fl č  fl Ž ž fl Žfl  fl
 @ @NŠàŽ @éÔ톕@Ž àyc@†uë@ @@ @@  –ÔÛa@åß@òÇìàvß@cŠÔí
     Šfl Ç fl   fl Ş            čfl č čfl ž y Ž čž fl
  @ @NŽ àŽ @bí@áØîÜÇ@âýÛa@ @@ @@ @NñõaflŠÔÛa@ñŠvŽ @¿@Üví
       fl fl ž  Šfl Ž fl fl  Ž Ž  fl fl fl č  fl ž fl fl Ž Ş   fl fl
    @ @Z@†àyc@Ž àÇ@lbuc@ @Némb׊ië@a@òày‰ë@âýÛa@áØîÜÇë
                            fl fl Ž č †fl ž 
                         @ @Z@ŠàÈÛ@Ž àyc@flÞbÓ

                  M SVT M
                     fl fl Ž †fl ž  fl  fl
                   @ @NŠàÇ@Ž àyc@Þd
        fl č fl Ü fl ž fl fl Ž ž  fl Šfl Ž
    @ @NòŞ îčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@č†èÈß@¿@bènàÜÈm@Z@Ž àÇ@flÞbÓ
              fl č   Ş cfl  Šfl Ž
            @ @Nñ–Ó@ò–Ó@ŠÓc@Z@Ž àÇ@flÞbÓ
       č Şč fl č fl Ü  Ş č cfl  fl †fl ž  fl  fl
     @ @_@òîiflŠÈÛa@òÌ Ûbi@ò–ÔÛa@ŠÔmc@Z@Ž àyc@Þd
                     Šfl Ç fl cfl  fl
                  @ @_@Ž àŽ @bí@ŠÔm@a‡bflß
        č Ş č fl fl Ü fl ú fl   fl fl Šfl Ž
      @ @_@òîiflŠÈÛa@čòÌ Ûbi@bçŽ ŠÓc@žáÈã@Z@Ž àÇ@flÞbÓ
        fl fl Ü fl ž  fl fl ž  fl †fl ž   fl
    @ @_@òŞ îčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@oàÜÈm@åícë@Z@Ž àyc@flÞd
          fl ž  č fl    ğ  Šfl Ž
       @ @N@č†èȽa@†îčàÇ@óÛg@bjÜ@â†Ó@Z@Ž àÇ@flÞbÓ
    č   fl flč   fl č fl Ž ž Ž ž  †fl ž 
  @ @NkÜİÛa@òibn×@¿@ïã†Çbm@æc@ìu‰c@Z@Ž àyc@flÞbÓ
     fl č fl Ü fl ž fl č Õč fl fl ž  †fl ž  fl  fl
 @ @_@òŞ îčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@č†èÈài@Ž znÛc@Ñî×@Z@Ž àyc@Þd
               Šč ž  fl †fl ž   fl
          @ @_@flæŁa@Ž šyc@a‡bflßë@Z@Ž àyc@flÞd
      kn fl îfl fl b  fl fl fl č ž  Šfl Ž
@ @N@flkÜİÛa@Ž ŽØã@bŞçë@L àÜÓë@òÓ‰ë@žŠšyc@Z@Ž àÇ@flÞbÓ
                     fl fl †fl ž   fl
                   @ @NŠàŽÇ@Ž àyc@flŠØ‘
                             @ @
                             @ @

          M SVU M
                         Ž č r kž ‰ž Ş
                       @ @åßbŞÛa@Ž í †nÛa@@@   @

 @     č @ Ž fl fl č@ fl Žč flŽ fl
               @   č Ž fl@ fl č@ fl č  ğ  č@ ž flž
@bà×@HRI@…ìàÈÛa@åß@bèjbäí@bß@HQI@…ìàÈÛa@åß@đòàÜ×@ÝØÛ@Šnač
                                Þ č
                              @ @Z@ bflr½a@¿
                @ @HRI@@@@    @@  @HQI@@@    Þ č
                                 @@ bflr½a
     kn fl îfl
   @ @NŽ ŽØã@bŞç@M@     Čč ğ
             @@ @ïafl‰†Ûa@     @@     îfl
                           @@ @bŞç@  @@   @
        @ @M@   @@     Ž
                 @‰ëŠ@          Ş
                        @@ @@òÏbÔrÛa@  @@   @
        @ @M@   @@   Ž
                 @knØã@        ğfl
                        @@ @@Ýçû½a@    @@   @
        @ @M@   @@@òîßý⁄a@
               Ş ž           ž
                        @@ @@æeŠÔÛa@   @@   @
        @ @M@     Ş ž
             @@ @òîöa†niüa@       fl 
                        @@ @@ÕibİÛa@   @@   @
        @ @M@      
             @@ @áíŠØÛa@         ğ č
                        @@ @@@@ÝØi@    @@   @
        @ @M@      ë
             @@ @@ÞŞ þa@      @@    flÜ
                           @@òÌ Ûa@  @@   @
        @ @M@    Čč ž
             @@@ïßý⁄a@          flfl
                        @@ @@paìä@    @@   @
        @ @M@   @@ @@òğìflãbŞÛa@
                í r           ‫َﹶ‬
                        @@ @@@@‫ﺫﺍﻥ‬c@   @@   @
        @ @M@     òfl ğ
             @@ @@ afl‰†Ûa@       fl fl
                        @@ @@ñ…bè‘@    @@   @
        @ @M@   @@     č
                 @@ @@        †
                        @@ @@åíğ Ûa@   @@   @
        @ @M@   @@     Ä
                 @Šžè Ûa@     †
                        @@ @@Ž à§a@   @@   @


                M SVV M
                     Ž č n kž ‰ž Ş
                    @ @ÉbŞÛa@Ž í †nÛa@@@  @

                           fl
                       @ @@Z@fl…ŠÐ½a@čpbflç
                              č
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @pbflafl‰…@  @
                             fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @paìflä@   @
                              fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @pafl…bflè‘@  @
                            č
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @pbflÈßbflu@  @
                              fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @pbÏbÔq@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  pbfl 
                           @@ ÌÛ@   @
                            fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @pýflvß@   @
                            fl fl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @pbfljnØß@  @
                           îč ž č
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @pbŞäu@   @
                           àč ž ß
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @pbfl ÜŽ @  @
                              č
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @pbflãbflí…@  @
                           Ï Š‘
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @pb Ž Ž @  @
                             Ž
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@pbflubflu‹@  @
                            flfl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @pbfljuë@   @
                            žfl
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @pbfl™ë‰@   @

               M SVW M
                  Žč   kž ‰ž Ş
                 @ @Š‘bflÈÛa@Ž í †nÛa@@@     @

           Þ č      Š ½ ã       č ž flž
        @ @Z@ bflr½a@¿@bflà×@ ׈ bi@brŞûß@žÞ†jna
             Šfl Ž  Ş fl  fl Ü  fl Þ č
          @ @@N@Ž àÇ@bí@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@áÜÈm@Z@ bflr½a
           Ž flž   Şč fl fl Ü      Ü
         @ @Nkäí‹@bí@òîiflŠÈÛa@òÌ Ûa@ïà Èm@@@@    @
      †fl ž  fl ž  č fl       đ č Ş fl
    @ @N@Ž àyc@bí@č†èȽa@†îčàÇ@µg@kÜİi@žâ†Ôm      MQ
      Žč    čŞ fl čfl Ü fl ž fl č č fl
      N†Ûbfl@bí@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@č†èÈài@žÕznÛa   MR
                 Ž         fl
                N†îÈfl@bí@flæeŠÔÛa@cŠÓa  MS
           fl fl č fl Ş fl ž y Ž ž
         NŽåy@bflí@òafl‰†Ûa@ñŠvŽ @žÝ…a      MT
               Ž fl        Šč flž
               N†î葉@bflí@flâýØÛa@ –na   MU
                  Ž fl     Œğ fl
                 NŠØi@bí@flâbflÈİÛa@ èu   MV
                †Ş fl ß í n č Ž
                NŽ àzŽ @bfl@fllbflØÛa@čˆ    MW

               flfl fl č     ž ‰ž Ş
             @ @@Š’Ç@flð…b§a@Žkí †nÛa@@@@
                          @ @
                   Ş   fl ž č î
               @ @Z@čàšÛa@flÉß@flÝÈÐÛa@ŠğË
      č Şč fl fl Ü        kŽ          č
    @ @NòîiflŠÈÛa@čòÌ Ûbči@flkÜİÛa@Ž n×c@bflãc@Z@Þbflr½a
            åž fl
@ @N………………………………………@@Z@Ž zã
 @ @N………………………………………@@Z@floãcž
 @ @N………………………………………@@Z@čoãcž
              Ž
  @ @N………………………………………@@Z@flìç
 @ @N………………………………………@@Z@flïçč

          M SVX M
                    flfl  r kž ‰ž Ş
                @ @@@flŠ’Ç@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@
                              @ @
                              č   č
                          @ @Z@Þbflr½b×@žÝà×c
                             Þ č
                          @ @H@ bflr½a@I@ @
                                 @ @áüa
      žfl Ž
   @ @č†äèß             Üfl Ž
                  @ @á Èß
                                   @OáÓŠÛa
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN           ć   á fl Ž
                      @ @†yaë@ć ÜÈß     @  @Q
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN         čæ æ à fl ß
                   @ @ bäžqa@č bfl ÜÈŽ   @  @R
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN         fl Üfl Ž fl
                   @ @´à Èß@òqýflq     @  @S
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN          fl Üfl Ž ò fl fl ž 
                    @ @´à Èß@ Èi‰c     @  @T
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN         fl Üfl Ž fl ž fl
                   @ @´à Èß@òà       @  @U
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN           fl Üfl Ž ò Ş č
                     @ @´à Èß@ n     @  @V
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN          fl Üfl Ž fl ž fl
                    @ @´à Èß@òÈj      @  @W
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN        fl Üfl Ž fl č fl
                  @ @´à Èß@òîãbflàq     @  @X
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN          fl Üfl Ž fl ž č
                    @ @´à Èß@òÈm      @  @Y
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN          fl Üfl Ž fl fl fl
                   @ @´à Èß@ñŠ’Ç        @QP
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN        Üfl Ž fl fl fl 
                  @ @bà Èß@flŠ’Ç@fl†yc        @QQ
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN        Üfl Ž fl fl ž
                  @ @bà Èß@flŠ’Ç@bfläqča      @QR
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN      Üfl Ž fl fl fl
                 @ @bà Èß@flŠ’Ç@òqýflq       @QS
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN       Üfl Ž fl fl  fl fl ž 
                 @ @bà Èß@flŠ’Ç@òÈi‰c        @QT

               M SVY M
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN        Üfl Ž fl  fl ž fl
                 @ @@bà Èß@Šfl’Ç@òà      @QU
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN         Üfl Ž fl fl  fl č
                   @ @bà Èß@flŠ’Ç@òn     @QV
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN         Üfl Ž fl fl  fl ž fl
                  @ @bà Èß@flŠ’Ç@òÈj      @QW
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN       Üfl Ž fl fl  fl č fl fl
                 @ @bà Èß@flŠ’Ç@òîãbàq     @QX
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN         Üfl Ž fl fl fl fl č
                  @ @bà Èß@flŠ’Ç@òÈm     @QY
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN          Üfl Ž Ž ž č
                    @ @bà Èß@flæëŠ’Ç     @RP
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN     Üfl Ž    ž č fl †č fl
               @ @bà Èß@flæ늒Çë@ć yaë       @RQ
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN     Üfl Ž Šž č fl æ ž
               @ @bà Èß@flæëŽ ’Çë@ bfläqa     @RR
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    Üfl Ž     ž č fl òfl
               @ @bà Èß@flæ뎊’Çë@ qýflq     @RS
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    @ @N
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN   @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    @ @N
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    @ @N
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN          Üfl Ž 
                    @ @bà Èß@flæìŽ qýflq    @SP
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    @ @N
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN   @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    @ @N
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    @ @N
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN              fl òfl
                       @ @áÜÈŽß@ öbčß  @QPP

                                 @ @
                                 @ @


               M SWP M
               fl fl fl č Ş kž ‰ž Ş
             @ @@Š’Ç@flsÛbrÛa@Ž í †nÛa@@@@
                           @ @
                    @ @Z@Þbr½b×@žÝà×c
                           č
                         Þ č
                      @ @Z@ bflr½a
 Ž č fl Ž Ž fl ž fl Ž  fl flfl Ž č ž fl Ž Ž fl    Ş
@†Çbí @kçˆí @áÜÈní @Üví @knØí @ʉbš½a@ÝÈÐÛaOàšÛa
  @ @  @ @  @ @     kn 
            @ @ @Ž Ž×c              
                           @ @bflãc
  @ @  @ @  @ @     kn fl
            @ @ @Ž ŽØã           åž fl
                          @ @Ž zã
  @ @  @ @  @ @     kn fl
            @ @ @Ž ŽØm           fl ž
                          @ @oãc
  @ @  @ @  @ @     fl n fl
            @ @ @´jŽØm           č ž
                          @ @oãc
  @ @  @ @  @ @     æ j n fl
            @ @ @ bflŽØm       à     
                    @ @HŠ׈Ž ÜÛI@bànžãc
  @ @  @ @  @ @     æ j n fl
            @ @ @ bflŽØm           
                    @ @HsãûàÜÛI@bànžãc
  @ @  @ @  @ @       n fl
            @ @ @æìjŽØm           ž Žž 
                          @ @ á nãc
  @ @  @ @  @ @     fl ž Ž fl
            @ @ @åjnØm           厞 
                          @ @ Ş nãc
  @ @  @ @  @ @     kn fl
            @ @ @Ž ŽØí            flç
                           @ @ì Ž
  @ @  @ @  @ @     æ j n fl
            @ @ @ bflŽØí       à    Ž
                    @ @HŠ׈Ž ÜÛI@bflàç
  @ @  @ @  @ @     æ j n fl
            @ @ @ bflŽØm     ãfl    Ž
                    @ @HsŞûàÜÛI@bflàç
  @ @  @ @  @ @      j n fl
            @ @ @æ쎎Øí           žŽ
                          @ @ áç
  @ @  @ @  @ @     fl ž Ž fl
            @ @ @åjnØí           åŽ
                          @ @Ş ç
                          @ @


           M SWQ M
                    fl fl fl č Š ž ‰ž Ş
                  @ @@Š’Ç@flÉiaŞ Ûa@Žkí †nÛa@@@@@
                                @ @
                            Þ č    č
                         @ @Z@ bflr½b×@žÝà×c

    fl Ş p äfl                …fl fl  Þ
@ @H@čòafl‰†Ûa@Ž aìflI@ @@_@NNNNNNNNNNNNNNNNNN@Ž †Ç@žá×@Z@ć bflrflß
                     fl Ş č fl …fl fl 
                  @ @_@čòafl‰†Ûa@paìflä@Ž †Ç@žá×
   čfl Ž č fl
 @ @H@òÏžŠÌÛa@ŽˆÏaflìã@I@              …fl fl 
               @@ @_@NNNNNNNNNNNNNNNNNN@Ž †Ç@žá×@MQ
                @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @
   čfl Ş p 
@ @H@òafl‰†Ûa@Ž bflÇbfl I@               …fl fl 
               @@ @_@NNNNNNNNNNNNNNNNNN@Ž †Ç@žá×@MR
                @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @
    ğ Ş Ž  
 @ @H@Ñ–Ûa@lýI@                   …fl fl 
               @@ @_@NNNNNNNNNNNNNNNNNN@Ž †Ç@žá×@MS
                @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @
    žfl p ž Ž
@ @H@čoîjÛa@Ž aflŠvy@I@                …fl fl 
               @@ @_@NNNNNNNNNNNNNNNNNN@Ž †Ç@žá×@MT
                @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @
  @ @H@čòäÛa@Ž ìŽ Ï@I@
     fl Ş Þ –                  …fl fl 
               @@ @_@NNNNNNNNNNNNNNNNNN@Ž †Ç@žá×@MU
                @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ @
                                @ @                M SWR M
              flfl fl č    ž ‰ž Ş
            @ @Š’Ç@flßb¨a@Žkí †nÛa@@@@@@
                           @ @
    @ @Z@ aflìÓþa@flåîi@bflß@b߆‚nŽß@čòÜà¦a@òibfln×@ž†Çc
            ž fl fl č ž flž  ž  fl č č 
    ç
 @ @H@flìŽ @I@     †fl ž  ‰ž fl Û fl
         @@ @_@č èȽa@¿@Ž Ž †í@ðˆa@žåß@–@c
    č
@ @H@flïç@I@   @@     č fl ž  ‰ž fl Ž Þ
            @@ N@†èȽa@¿@Ž Ž †í@flìç@Z@ć bflrflß
     ž
@ @H@floãc@I@   @@ @@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
     ž
@ @H@čoãc@I@   @@ @@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
     č
 @ @H@flïç@I@       fl ž  Ž ž   fl fl
         @@ @@@č†èȽa@¿@Ž ‰…c@dflãc@L@žáÈã@–@l
     ž
@ @H@floãc@I@   @@ @@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
     ž
@ @H@čoãc@I@   @@ @@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
     ç
 @ @H@flìŽ @I@  @@ @@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    fl ž
  @ @HoãcI@        fl ž Ş kŽ fl kč İ
         @@ @@@N‰†Ûa@Ž nØí@Ž Ûb Ûa@–@u
    č ž
  @ @HoãcI@   @@ @@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
     ž
@ @H@čoãc@I@   @@ @@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
     ç
 @ @H@flìŽ @I@  @@ @@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    flč
  @ @HïçI@   @@ @@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
     Ž
@ @H@bflàç@I@   @@ @@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
     ç
 @ @H@žáŽ @I@  @@ @@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    åŽ
 @ @H@Ş ç@I@   @@ @@ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


           M SWS M
                   fl fl fl č  kž ‰ž Ş
                 @ @@Š’Ç@fl…bŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@@@
                                  @ @
                fl č
             @ @‰aìy

              âfl     fl   ÞŞ kč İ
            @ @_@ bÈÛa@¿@ý–Ï@žá×@–@Ž ëþa@Ž Ûb Ûa
 ÑŞ @   Ñ Š@ õ ’ fl @ – òfl flž  â           kč
@Ž î–Ûaë@Ž í ¨aë@Ž bnğ Ûa@Zïç@ÞìŽ Ï@ Èi‰c@ bflÈÛa@¿@Z@ć Ûb
                              Ž Š
                            @ @NÉîiŞ Ûaë
              č fl ž  č òfl Ş fl ž fl flfl fl kč İ
           @ @_@†èȽbi@ afl‰†Ûa@c†jm@ónßë@Z@Ž Ûb Ûa
         č   Ýž    fl ž  òfl Ş cfl ž fl kč
       @ @NÑíŠ¨a@ –Ï@¿@č†èȽbči@ afl‰†Ûa@†jm@Z@ć Ûb
                 flž   fl fl  fl fl kč İ
             @ @_@č†èȽbči@floÔznÛa@flÑî×ë@Z@Ž Ûb Ûa
              čflž č fl     fl  ož Ş  kč
            @ @N†èȽa@†îčàÇ@µg@bjÜ@Ž ߆Ó@Z@ć Ûb
                flž fl       fl fl kč İ
       @ @_@čkÜİÛa@¿@bflènjn×@Ûa@ŽpbflãbflîjÛa@bflßë@Z@Ž Ûb Ûa
  ğfl    fl ğ     žŽ    Ş ž č   ž č o ž fl k č
@flÝçû½aë@òãbflí†Ûaë@flŠàÈÛaflë@òîä¦aë@fláüa@Ž jn×@Z@ć Ûb
                       fl ž Ž á Ž ïč ğ
                     @ @NæaflìäÈÛa@Ş q@Ş afl‰†Ûa
               k İ fl ž  fl ž ž    kč İ
             @ @_@fl Ü Ûa@oãc@ojn×@Ýçë@Z@Ž Ûb Ûa                M SWT M
       î fl flÜ           åč Ž   ğ    kč
     @ @NòŞiflŠÈÛa@čòÌ Ûbči@òibnØÛa@Ž yc@ü@ïãþ@L@ü@Z@ć Ûb
             k İ     fl  Û åfl fl kč İ
          @ @_@fl Ü Ûa@ÙÛ@flkn×@ðˆa@ ßë@Z@Ž Ûb Ûa
                    Šfl Ç Ô fl éflfl kč
                  @ @NŽ àŽ @ïč í膕@Ž jn×@Z@ć Ûb
                   fl   ž   ž kč İ
                @ @_@flŠàŽÇ@flp†uflë@flåícflë@Z@Ž Ûb Ûa
  č Şč      † fl č č  ž fl ém         kč
@ @Nòîßý⁄a@čpbfla‰ğ ÜÛ@Ý–îÏ@Ùܽa@Œ׊ß@¿@Ž Ž†uë@Z@ć Ûb
            Ş fl  fl Ü Šfl Ž Ü ž ë kč İ
         @ @_@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@Ž àÇ@á Èm@flåícfl @Z@Ž Ûb Ûa
     â fl č č č Ş fl č fl Ü fl ž fl           fl fl kč
 @ @NôflŠÔÛa@ğ c@čòÈßbflvi@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@č†èÈß@¿@bèflàÜÈm@Z@ć Ûb
                   â  òfl č    ž kč İ
              @ @_@ôflŠÔÛa@ğ c@ Èßbflu@flåícflë@Z@Ž Ûb Ûa
        čflŞ    fl fl fl        â fl č    kč
      @ @_@òߊØ½a@òØß@čòäíč†ß@¿@ôflŠÔÛa@ğ c@òÈßbflu@Z@ć Ûb
        čŞ fl čfl Ü č           ž  fl fl fl fl kč İ
   @ @_@flæŁa@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@flåß@b÷îfl‘@floàÜÈm@žÝçë@Z@Ž Ûb Ûa
     č Ş č fl fl Ü č fl fl á             fl fl kč
   @ @N@òîiflŠÈÛa@čòÌ Ûbi@ÙÈß@Ž ÜØmc@flæŁa@bãcë@LžáÈã@Z@ć Ûb
                          fl  ‘ kč İ
                       @ @NaŠØŽ @Z@Ž Ûb Ûa
                            fl  fl kč
                         @ @NaìÐÇ@Z@ć Ûb
                                 @ @
                                 @ @

                M SWU M
                       fl fl fl č  ž ‰ž Ş
                     @ @@Š’Ç@flÉibŞ Ûa@Žkí †nÛa@@@@@
                                     @ @
                                     č
                                  @ @Z@žÝà×c

  čŞ    fl č@ Ü       žfl        @     Š Ž
 @òîčiflŠÈÛa@òflÌ Ûa@č†flèÈß@NNNNNNNNNNNNN@µg@bfljÜ@Ž flàÇ@flÝfl‰c
                          fl      čfl č č
                       @ @NôŠÔÛa@NNNNNNN@òÈßbflvi

             č      fl           Šfl Ž fl 
         @ @Z@òflîmŁa@pbflãbflîjÛa@čkÜİÛa@NNNNNNNNNNN@Ž àÇ@flkn×

            flğ         fl Şč č fl
 @NNNNNNNNNNNNNN@òflãbí†Ûa@NNNNNNNNNNNNNNNë@òîžä¦aë@NNNNNNNNNNNN
  č ž Š Ž              ž Ž fl@ Č č fl ğ
 @†flèȽbči@Ž flàÇ@NNNNNNNNNNNNNN@ æaìäÈÛaë@ ïa‰†Ûa@NNNNNNNNNNNNNë
   Ü              Üfl fl   fl    fl
 @òflÌ Ûa@NNNNNNNNNNNNNN@flá Èm@đpaìäfl@týq@NNNNNNNNNNNë
    Š àÇ      Ü        cfl fl fl Ž n  fl fl ç  Ş      fl
 @flæŁa@Ž fl Ž @NòflÌ Ûa@NNNNNNNNNNN@ŠÔíë@kŽØí@ìŽ @NòîčiflŠÈÛa
  cfl  flfl@ ŠŞ            Š     
 @ŠÔíë@LflÑí ’Ûa@NNNNNNNNNNNN@ ¿@fláí ØÛa@flæežŠÔÛa@NNNNNNNNNNNNNNNN
                    Č ìflŞ
                  @ @Nð jäÛa@s톧a@NNNNNNNNNNNNNNN

  čŞ fl fl Ü               cfl      fl        Šfl Ž
@ @NòîčiflŠÈÛa@čòÌ Ûbči@NNNNNNNNNNNNN@ŠÓc@flæŁa@bãc@Z@NNNNNNNNNNN@Ž àÇ

                                     @ @
                                     @ @


                   M SWV M
              flfl fl č     ž ‰ž Ş
            @ @@Š’Ç@flåßbŞ rÛa@Žkí †nÛa@@@@@@
                          @ @
        Ê    áž 
      @ @ ìà½a@Ž èÏ
                      č  áŽ
                   @ @Z@žkuc@Ş q@Éflànža

                 đ fl ž fl
               @ @Npaìflä@Ž à@M@ @MQ
                 đ fl t fl
               @ @Npaìflä@Ž ýq@M@      @
                 flfl fl ž fl
              @ @Nòä@ñŠ’Ç@fltýflq@M@      @
                              @ @
         fl fl fl č fl Ş    fl ʉ
     @ @NðëaflŠß@čòäíč†ài@čòߊؽa@òØß@Ž  bfl‘@M@ @MR
     fl fl fl č č Ş fl č fl Ü Œ ž fl Ê ‰
@ @NðëaflŠß@čòäíč†ài@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@ ׊ß@Ž  bfl‘@M@   @
      fl fl fl č fl ž  č č  Œ ž fl Ê ‰
 @ @NðëaflŠß@čòäíč†ài@Ý–îÏ@Ùܽa@ ׊ß@Ž  bfl‘@M@      @
                              @ @
        fl fl fl č fl ž  č č  Œ ž fl
   @ @NðëaflŠß@čòäíč†ài@Ý–îÏ@Ùܽa@ ׊ß@¿@M@ @MS
      fl fl fl č čŞ fl fl Ü fl ž fl
   @ @NòØß@čòäíč†ài@òîčiflŠÈÛa@čòÌ Ûa@č†èÈß@¿@M@   @
      fl fl fl č čŞ fl fl Ü fl ž fl
  @ @NðëaflŠß@čòäíč†ài@òîčiflŠÈÛa@čòÌ Ûa@č†èÈß@¿@M@    @
                              @ @          M SWW M
        Ž fl  flfl
      @ @NáîčÄÈÛa@ a@flÖ†•@M@ @MT
        Ž fl       žŽ
      @ @NáîčÄÈÛa@ča@flæbflzj@M@    @
   á Ş åfl Ş  á ž č
 @ @@N îčyŠÛa  àžyŠÛa@čéÜÛa  i@M@   @

   Œ ž  flfl fl č ž fl
 @ @N ׊½a@čòjnØß@¿@Ž Üví@flæb×@M@@@MU
    č č  fl ž fl č ž fl
  @ @NÙܽa@č†èÈß@¿@Ž Üví@flæb×@M@      @
     fl flž č fl č ž fl
 @ @NðëaflŠß@čòäí†ß@¿@Ž Üví@flæb×@M@     @

   flfl č fl       âğ  Ž
 @ @NŠàŽÇ@čéÔí膕@µg@flkÜİÛa@Ž †Ôí@M@ @MV
    ž  č fl       âğ  Ž
@ @N†flàyc@čéÔí膕@µg@flkÜİÛa@Ž †Ôí@M@     @
   čflž    fl  k İ âğ  Ž
 @ @N†èȽa@č†îčàÇ@µg@fl Ü Ûa@Ž †Ôí@M@    @

      fl ž     fl flž č fl
   @ @NòØß@fllŠÓ@ðëaflŠß@òäí†ß@M@ @MW
    ´č č       fl flž č fl
  @ @N jÜÐÛa@¿@ðëaflŠß@òäí†ß@@M@    @
   ´č č    ž   fl flž č fl
 @ @N jÜÐÛa@fllŠÓ@ðëaflŠß@čòäí†ß@M@    @

      čfl È ğ r fl fl
    @ @NòßbŞ Ûa@čòíìflãbŞÛa@ñ…bflè‘@M@ @MX
     č fl È Şč č       fl fl
   @ @NòßbŞ Ûa@čòîöafl†niüa@ñ…bflè‘@M@  @
   îč     fl ğ ñfl fl
 @ @NòŞßýž⁄a@čpbafl‰†Ûa@ …bflè‘@M@     @   M SWX M
                   fl fl fl č n kž ‰ž Ş
                 @ @Š’Ç@flÉbŞÛa@Ž í †nÛa@@@    @
                                 @ @
            ð   č fl
          @ @Z@ş ŠíŠ¤@ć jžÈm

     č fl fl ğ č č Ş fl č fl Ü fl ž fl č č fl fl         Ž
   @ @Z@òa‰†ÜÛ@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@č†èÈài@flÕznÜm@ï×@bjÜ@žkn×a

 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
@ @MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

               M SWY M
                       
             ‫א‬ ‫א‬‫א‬

                 
         ‫א‬‫א‬ 
                                @ @
                                @ @
                                @ @
                                @ @
                                @ @
                                @ @
 č@  fl fl @ ğ   ğ @ č fl č @ č č fl@ ž č@ †fl ž  fl fl fl
          @ â
@†èȶ@ÕznÛaë@L@ïa‰†Ûa@ bÈÛa@òía†i@¿@ê†Üi@åß@Ž àyc@ Ššy
                         čŞ fl fl Ü
                       @ @NòîčiflŠÈÛa@čòÌ Ûa
    č  İ   fl     flž    Ş    †fl ž 
  @ @Nlý Ûa@fl†yc@ÝibÓë@Lč†èȽa@µg@ bj–Ûa@¿@Ž àyc@kç‡
                      j   †fl ž 
           @ @Nïčc@bí@¨bi@ a@ÙzŞ•@Z@@@Ž àyc
                     žfl     kč İ
              @ @Nïčc@bí@ýèë@ýçc@Z@Ž Ûb Ûa
            ´ č        †fl ž   †fl ž 
          @ @N jčÜÐÛa@åß@a†jÇ@Ž àyc@bflãc@Z@@@Ž àyc
            č ž Ž č † ‰ ã Þ à         kč İ
         @ @Nbflî׊m@åčß@åíğ Ûa@ ìŽ@Ž bfl ×@bãcë@Z@Ž Ûb Ûa
               fl ž  kč    ž  fl †fl ž 
            @ @_@č†èȽa@¿@ć Ûb@floãc@žÝç@Z@Ž àyc


               M SXP M
                 č fl ž  kč      flfl Þ 
               @ @N†èȽa@¿@ć Ûb@bãc@žáÈã@Z@Ž bflà×
                    ž   ž ð     †fl ž 
                 @ @_@floãc@ĆôìflnŽß@ğ c@¿@Z@Ž àyc
                ž  âğ  fl  ì fl ž ½    Þ 
             @ @_@floãcë@N@ †Ôn½a@ôfl n a@¿@Z@Ž bflà×
                     ć fl kč       †fl ž 
                   @ @N†íč†u@ć Ûb@bãc@Z@Ž àyc
                  flž     žfl fl fl Þ 
              @ @@_@č†èȽa@óÛg@flpŠšy@óflnß@Z@Ž bflà×
                      fl ž fl pž fl fl †fl ž 
                    @ @@NâìîÛa@Ž Ššy@Z@Ž àyc
                  flž    fl fl fl Þ 
               @ @_@č†èȽa@fl†îčàÇ@floÜibÓ@žÝç@Z@Ž bflà×
               fl ž é ož Ş  fl fl fl †fl ž 
             @ @@NÖafl‰ëþa@Ž Û@Ž ߆Óë@L@žáÈã@Z@Ž àyc
           č fl ž  čfl Ş       fl  Šfl fl Þ 
        @ @_@†èȽbči@òafl‰†Ûa@fl†îčÇaflìß@floÏ Ç@žÝç@Z@Ž bflà×
          ÞŞ  ž Ş fl ž fl fl Þ           †fl ž 
       @ @@N@Ž ëþa@Ž ‰†Ûa@c†jí@óflnß@L@Ž bflà×@bí@ü@Z@Ž àyc
                   fl fl flč  fl  Þ 
               @ @@Nbybflj•@òäßbŞ rÛa@òÇbŞ Ûa@Z@Ž bflà×
               âž fl    † …       †fl ž 
             @ @@_ ìîÛa@¿@ 뉺 Ûa@Ž †flÇ@žá×@Z@Ž àyc
                      ‰Ž òfl ž fl Þ fl 
                 @ @NÁÔÏ@ëŽ …@ à@Z@Ž bà×
             Ê jž  â  Ş ×       fl fl †fl ž 
          @ @@_@ ìŽþa@ bflíc@Ý @Ž ‰†flm@žÝçë@Z@Ž àyc
             Ž fl Ž  âž fl fl   â     Þ 
        @ @N@òÜİÇ@čòÈà¦a@Ž ìíë@ îàč¨a@Ž ìí@L@ü@Z@Ž bflà×
                  fl Ş     Ž Ž ž fl †fl ž 
              @ @_@čòafl‰†Ûa@ŽpaflŠvy@flåícë@Z@Ž àyc
  fl ž ½ ÞŞ  Õ fl İ        ïč ž      flž ½ Þ 
@ôflìn aflë@L ëþa@ ib Ûa@¿@ş öafl†čniüa@ôìn a@Z@Ž bflà×


                M SXQ M
 Õ      Ž ğ fl
       @      flž ½       r Õč İ       
@ ibİÛa@¿@â†Ôn½a@ôflìn aflë@L@ïãbŞÛa@ ib Ûa@¿@NÁğ ìn½a
                                 č čr
                               @ @NsÛbŞÛa
             č   ž čfl fl        Ž †fl ž 
           @ @@NpbflßìÜȽa@čêˆç@óÜÇ@ÙÛ@aŠØ‘@Z@Ž àyc
 č@  á Üfl fl      Ş     äfl fl † ž           Ž 
@òflÌÛ@  Èm@¿@flbflväÛa@ÙÛ@óŞàmcë@L@Ž flàyc@bflí@aìÐÇ@Z@Þbflà×
                                   æ 
                                 @ @N ežŠÔÛa
                                     @ @
     fl ä    à fl fl  Ş fl à fl fl
  @ @H@bŞÛa@bflçìŽ ÜÇë@òîčiflŠÈÛa@aìŽ ÜÈm@I
    @ @{@ćkÛčb@ïic@åi@ïÜÇ@}@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
             Ž ş fl

                                      @ @
                          @ @Z@ †í†¦a@Ž bflàÜØÛa
                            ñfl ž č  p č 
      ž
   @ @Öafl‰ëþa@     flž fl
            @@âìîÛa@   @†í†flu@      Č
                         @@ @ðc@     @@ @òflía†či
                     
   @ @îčà¨a@ @õbflqýş rÛa@ @†flyþa@ @@Êìjžþa@              fl
                                 @@@†îčÇaflìß
      flfl
     @ @ÝibÓ@    ä
            @bŞÛa@    äfl fl ş č čž
                  @óŞàmc@ @ïöafl†niüa@         Ž
                                 @@ @òÜİÇ
      Ş
   @ @ožjÛa@    ï flž fl
            @@ ènäm@   @@  Ç@
                   Ò Šfl
                   fl       flŞ 
                         @@@â†Ó@        
                                 @@ @ÁÔÏ
      Üž     Ş    Ž
  @ @pbflßì Ƚa@ @bflväÛa@ @òflÈà¦a@ @õbÈčiž‰þa@          åž flž
                                 @@ îäqüa
                                    …
                                 @ @뉎                 M SXR M
               @ @H@c@I
  fl Ž
@ @òubflu‹@   @@   @@  @@   @‰ @@@@@
                  Č‹     @@        fl
                           @@ @@òÏafl‰‹
    Ž
   @ @‹@@@@@@@   @@  @@   @@  @@@@@
                   ‹     @@  @@     fl
                               @@ @ ‹

               Ž ‹
              @ @‹@@@@@ @@@@fl‹@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                  @ @
                   @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                @ @HlI@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                  @ @
     flž č
   @ @Š’ß@     @@  @@ @ÝÐİÛa@
                Ž        @@  @@      
                               @@@Š‘bj
   @ @Â@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Á@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Â

          @ @@  Â
              @ @@@@@@@čÂ@@@@@@Â@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                                  @ @
                                  @ @
                                  @ @
                                  @ @
                                  @ @


                 M SXS M
           
           ‫@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@א‬
                               @ @
                      Ž ë kž ‰ž Ş
                    @ @@ÞŞ þa@Ž í †nÛa@@@@@

   č  fl č †fl ž  fl fl
@ @@čê†Üi@žåß@Ž àyc@flŠšy           fl ž    ž ž Ş 
                     @ @Öafl‰ëþa@čéîÛg@Žo߆Ó

   Ž  fl †fl ž  fl Ş fl
 @ @éÔ톕@Ž àyc@éuë             fl fl č éž č p ž fl 
                      @ @lbnØÛa@Ž äß@Ž ˆc

   Ž fl flč kč     
  @ @éibn×@Ž ÛbİÛa@ˆflc             fl fl Ş é ä
                        @ @bväÛa@Ž Û@óŞ·c

   Ž fl ž Ž Ž fl fl
  @ @éãaìäÇ@†ÛìÛa@kn×              Ž ž fl fl fl ož fl
                       @ @éäÇ@a†îÈi@Ž jç‡

@ @ê†Üi@åß@Ž àyc@Ššy @ñ‰ì@éîÏ@pcŠÓë@LÑz–½a@¿@ŽpcŠÓ
  č č  fl ž č †fl ž  fl fl fl  fl Ž Ž fl fl č fl ž   

    Ž fl  fl Š fl fl fl fl
   @ @éc‰@ć Øi@|ß                 Ž Ž Ş 
                        @ @bjÜ@éÛ@o߆Ó

   Ž fl fl †fl ž  fl fl 
  @ @éèuë@Ž àyc@ÝË             fl fl     Ž žŞ
                     @ @Öa‰ëþa@éîÛg@o߆Ó

   Ž fl Ž Ž Ž č Ş fl
  @ @êõì™ë@†ÛaflìÛa@ámc             fl ž Ş č Ž ž fl
                       @ @‰†Ûa@éi@ojn×

                               @ @


               M SXT M
                  r kž ‰ž Ş
               @ @ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@@@@

                         fl
                      @ @Z@cŠÓa
 @ @H@‹@I@   @@   @@  @@H@‡@I@   @@   @@ @

 @ @Р׋@
   ïč fl    @@   @@    Ğ ‫ﹶﻛ‬
               @@ ‫@ﺫ ِﻲ‬   @@   @@ @

 @ @Šfl‹@
    fl    @@   @@    ‫ﹶﺧ‬
               @ ‫ﺮ‬ ‫@ﺫ‬   @@   @@ @

   fl flfl
 @ @ÞŒi@    @@   @@    flflfl
               @@@Þˆi@   @@   @@ @

  î n
@ @òŞ×ŒŞÛa@   @@      îč n
            @@ @òŞ×ˆŞÛa@    @@   @@ @

    Şfl
  @ @â‹@   @@   @@    Ş
               @@ @â‡@   @@   @@ @

    Ş
 @ @@ @ŒÏ@   @@   @@     Ş
               @ @ @ ˆ Ï@  @@   @@ @

   fl flfl
 @ @ÞŒÇ@    @@   @@   flflfl
               @@ÞˆÇ@    @@   @@ @

                        @ @@ @


       M SXU M
                     sč Ş kž ‰ž Ş
                    @ @Ž ÛbrÛa@Ž í †nÛa@@@@   @


                           čž    č
                  @ @Z@òîÛbflnÛa@čòÜ÷þa@åÇ@žkuc
            â čfl       †fl ž  fl fl   č
          @ @_@ bflÈÛa@òíafl†i@¿@Ž àyc@flŠšy@a‡bflàÛ MQ
                 –    †fl ž  fl ž fl
               _@ bjŞ Ûa@¿@Ž àyc@ÝibÓ@åß MR
               flž    fl †fl ž      č
             _@č†èȽa@fl†îčàÇ@Ž àyc@ÝibÓ@a‡bflàÛ MS
             fl Ş        flž fl   fl
           _@čòafl‰†Ûa@fl†îÇaìß@Ž†àyc@ÒŠÇ@žÝç MT
                  Ş   † èflž fl fl
              _@âìflí@Ý×@Ž 뉺 Ûa@ï näm@óflnß MU
              òî jž    Ž Ž Ž     fl
             _@ ŞÇìŽþa@òÜİÈÛa@æìØflm@óflnß MV
               †fl ž  Ž ž fl Ć ž Ž ð
              _@Ž àyc@Ž ‰†í@ôìflnß@ğ c@¿ MW
                  flž  ć  ä
                _@fl†àyþ@Þbflà×@óŞ·@a‡bflß MX
 č@ Ü åfl @         đ @    åž ïč fl
@òflÌ Ûa@ Ç@HéäÇ@a@I@kÛb@ïčic@Ž i@ş ÜÇ@flÞbÓ@a‡bflß MY
                         čŞ fl
                        _@òîčiflŠÈÛa
               âž fl    ‰ş …fl fl 
              _@ ìîÛa@¿@ ëŽ †Ûa@Ž †Ç@žá× MQP
                                @ @


               M SXV M
                 Ž č Š kž ‰ž Ş
               @ @ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@@@@

                    Þ č     fl   ğ
                  @ @Z@ bflr½b×@ýàŽu@žæì×
   @ @H@l@I@    @@   @@  @@   @@ H@c@I@  @@ @
  č č r ÑŞ
@ @NsÛbŞÛa@ğ –Ûa@¿@     @@   fl fl ž  Šž Ž    č
                  @†àyc@Ž àÇ@MQ@Z@Þbflr½a
  fl ä    à fl fl
@ @NbŞÛa@bflçìŽ ÜÇë@     @@     Šfl Ž cfl  fl
                  @@ @@Ž àÇ@ŠÔí@MR@     @
    čflž    fl
  @ @N†èȽa@fl†îčàÇ@    @@    fl Ş cfl ž fl
                  @òafl‰†Ûa@†jm@MS@     @
  č č r Õfl İ
@ @NsÛbŞÛa@ ib Ûa@¿@    @@    Šfl Ç fl fl
                  @@@Ž àŽ @fl‰…@MT@     @
    č fl ž ½
  @ @NÑz– a@¿@      @@   †fl ž  fl fl
                  @@Ž àyc@flŠšy@MU@      @
  č   Ýž 
@ @NÑíŠ¨a@ –Ï@¿@      @@   Ž čİ fl
                  @kÛb Ûa@flÝibÓ@MV@    @
   â čfl
 @ @N bflÈÛa@òía†či@¿@      Ş fl à ž fl
               @@ @@òîiflŠÈÛa@aìŽ ÜÈm@MW@    @
       Ô òfl 
   @ @NæeŠ Ûa@ ÌÛ@     č fl Ş ñfl ž y
               @@ @òafl‰†Ûa@ ŠvŽ @MX@     @
   đ fl fl fl
 @ @Npaìžä@týq@      @@     kč
                  @@ @@ć Ûb@bãc@MY@    @
    fl     č
    NbßbflÇ@flæ늞’Ç@      ò Ş Šfl ò fl Ü
               @@@@ îčifl ÈÛa@ Ì Ûa@MQP@  @
                 č fl fl ž  Šž Ž  č
          @ @NbßbÇ@flæ늞’Ç@†àyc@Ž àÇ@Z@Þbflr½a


          M SXW M
                        č kž ‰ž Ş
                      @ @Ž ßb¨a@Ž í †nÛa@@@   @

                                  č
                               @ @Z@žÝà×c

  Č č flğ â fl fl č             ´ č č fl č † fl ž  fl fl
 @ï a‰†Ûa@ b ÈÛa@òía† i@NNNNNNNNNNN@ j ÜÐÛa@å ß@Ž  àyc@@flŠš y

               čŞ fl čfl Ü fl ž fl č             fl
             @ @NòîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@č†èÈài@NNNNNNNNNNNNNNNNë

  ş č čž           Ž ž fl † kč             Ž
@ @Nïöafl†niüa@NNNNNNNNNNNNNN@¿@Ž ‰†í@ć í†flu@ć Ûb@NNNNNNNNNNNNN@flìç

      fl@  jž               ž fl †fl ž @ ‰ž fl
 @NNNNNNNNë@L@ÊìŽþa@¿@ÁÔÏ@NNNNNNNNNNNNNNN@ òflà@Ž àyc@Ž Ž †í

                          flŽ â fl
                @ @NNNNNNNNNNNNNN@čòÈà¦a@Ž ìflíë@îà¨a

         fl flž à             Ž æ † àž  Š
 @¿@ïöa†niüa@ôìnŽ ÜčÛ@NNNNNNNNNNNN@ñflŠžvy@Ş c@Ž fl yc@@flÒ flÇ

  cfl fl ž            Ş  ž Ş æ          Õfl İ
 @†žjí@âìflí@NNNNNNNNNNN@flÞëþa@fl‰†Ûa@Ş cë@LNNNNNNNNNNNN ib Ûa

                              flč   fl Ş
                           @ @NòäßbŞ rÛa@òÇbÛa

                                   @ @

                 M SXX M
                      č  kž ‰ž Ş
                     @ @Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@@   @

                           Þ rč × č  
                         @ @Z@ bfl½b @žÝà×c

        flfl
    @ @_@flojn×@a‡bflß@M@   @@       žfl fl fl
                    @@ @_@flpŠšy@óflnß@M
        ž ož fl
   @ @NÁÔÏ@ïčàač@Ž jn×@   @@        ž fl ž fl fl
                    @@ @NÁÔÏ@flâìîÛa@ŽpŠšy@    @
   ìfl ž ½  fl č  
@ @_ôfl n a@¿@bjÛb@žá×@M@       č    Û
                @@ @_@ÙnjîÔy@¿@ðˆa@bß@M@      @
         fl  č
       @ @Næ늞’Ç@    @@   @@    ćč fl l č
                       @@ @N†yaë@ć bfln×@    @
                        fl  Ş č 
                    @ @_@flpcŠÓ@ò–Ó@žá× MQ
                      č č fl č âğ 
                     _@†îàÈÜÛ@Ž †Óc@a‡bflß MR
                 flč      fl fl fl Šfl 
               _@òÈßb¦a@óÛg@flojç‡@ñŞ ß@žá× MS
                  Ž čİ      fl fl fl
                 _@kÛb Ûa@aˆflç@flŠšy@óflnß MT
                 kč İ     ‰ž fl ž
                _@Ž Ûb Ûa@aˆflç@Ž Ž †í@flåíc MU
                      fl fl fl ð č
                   @ @_@flŠšy@đ†Üi@ğ c@žåß MV
                                  @ @
                                  @ @

               M SXY M
           Ž č  kž ‰ž Ş
         @ @@ÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@@@
                     @ @

                    Þ
                  @ @Z@ć bflrflß
              ž  Ñfl ð
           @ @_@floãc@ •@ğ c@¿
            č č r ÑŞ
          @ @NsÛbŞÛa@ğ –Ûa@¿@bãc

     òfl Ş cfl ž fl  ž  ð
   @ @_@ afl‰†Ûa@†jm@Ý–Ï@ğ c@¿ MQ
         ž fl fl ž fl ð
       _@flpŠšy@âìí@ğ c@¿ MR
          áÜfl flfl fl  ð
         _@Ž  Ènm@Õib @ğ c@¿ MS
     fl ž  č  Œ ž fl  fl ð
   _@Ý–îÏ@čÙܽa@Ž ׊ß@đ†Üi@ğ c@¿ MT
           cfl  fl  ž  Ş
          _@ŠÔm@đòÏŠË@čòíc@¿ MU
    † Ž ž fl fl fl ž fl Ş
   _@ć îÈfl@Ž ‰†í@đò‰†ß@čòíc@¿ MV
   ÞŞ  ž Ş cfl ž fl òfl fl Ş
@ @_@Ž ëþa@Ž ‰†Ûa@†jí@đ Çb@čòíc@¿ MW
                   @ @
                   @ @


    M SYP M
                       åč r kž ‰ž Ş
                      @ @Ž ßbŞÛa@Ž í †nÛa@@
                           @ @Z@òÜ÷c@čpbflç
                               čž 
                        ž fl ž fl fl
 @ @_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÁÔÏ@flâìîÛa@ŽpŠšy@MQ
                     ć   kč      flfl
@ @_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@N†í†flu@ć Ûb@bãc@žáÈã@MR
                    flž   ÞŞ  Õfl
 @ @_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@č†èȽa@åß@ ëþa@ ibİÛa@¿MS
                   fl fl flč  fl  fl ž fl
@ @_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@bybflj•@òäßbŞ rÛa@òÇbŞ Ûa@c†jí@MT
                      fl ž  Š fl Ž ž fl
 @ @_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@č†èȽa@¿@ć Øi@Ž ‰†í@MU
                        fl ž fl Ž
@ @_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ÁÔÏ@âbflíc@òà@Ž ‰…c@MV
                    Ş fl  fl Ü  fl fl 
 @ @_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@fláÜÈmc@žï×@MW
                    ÞŞ  ÑŞ    Ž ž 
 @ @_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ëþa@ğ –Ûa@¿@Ž ‰…c@MX
                      č İ fl  Ž fl
@ @@_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNlý Ûa@fl†yc@oÜibÓ@MY
                  č     flž    ož fl fl
@ @_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@čòÜÏb§bči@č†èȽa@óÛg@Ž jç‡@MQP
                   flž č fl      fl  ğ 
 @ @_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@č†èȽa@†îčàÇ@óÛg@bjÜ@žâ†Ó@MQQ
            đ flfl t č fl Ş        flfl fl fl
 @ @_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNpaflìä@Ž ýflq@òafl‰†Ûa@čpaflìä@Ž…†ÇMQR


                 M SYQ M
               Ž č n kž ‰ž Ş
             @ @@ÉbŞÛa@Ž í †nÛa@@@   @
                   Þ       č
                @ @Z@ bflrč½b×@žÝà×c
   † fl             Ž fl   Þ
 @ @H@Ž ÛìÛa@I@NNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Ý×dí@ @Z@ć bflrflß
    Ðş          † fl Ý
@ @H@flb nÛa@I@NNNNNNNNNNNNN@Ž ÛìÛa@Ž ×dflí@ @@@@@@  @
           fl Ðş fl Ý
         @ @Nb nÛa@Ž†ÛìÛa@Ž ×dflí@   @@  @
    ˆ ğ            Å ž fl
 @ @H@Ž îčàÜnÛa@I@NNNNNNNNNNNNNNN@ Ðzí@    @@ M @Q
       
  @ @H@flæežŠÔÛa@I@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
     †fl ž           flŞ 
  @ @H@Ž àyc@I@NNNNNNNNNNNNNNNNN@â†Ó@     @@@MR
     
  @ @H@flkÜİÛaI@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@  @
  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@  @
     Š fl           cfl  fl
   @ @H@ć Øi@I@NNNNNNNNNNNNNNNNNN@ŠÔí@    @@@MS
     Ş č
  @ @H@ò–ÔÛa@I@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@  @
   @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@     @@  @


        M SYR M
   â             Áč fl
 @ @H@ş þa@I@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ î‚m@   @@@MT
    
@ @H@fllìŞ rÛa@I@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @
   òfl ğ fl            Ž fl
@ @H@ ‰†½a@I@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNknØm@   @@@MU
     žŞ
 @ @H@fl‰†ÛaI@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @@   @
  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @
     â            ž flŞ 
  @ @H@ş þa@I@NNNNNNNNNNNNNNNNN@o߆Ó@   @@@MV
       
  @ @H@flâbflÈİÛa@I@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @
  @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @
     ož č            fl 
   @ @H@Ž äjÛa@I@NNNNNNNNNNNNNNN@čpcŠÓ@  @@@MW
       č
  @ @H@fllbflnØÛaI@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @
   @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@  @@   @
                         @ @
                         @ @


        M SYS M
                         Šč    kž ‰ž Ş
                       @ @@Ž ‘bflÈÛa@Ž í †nÛa@@    @

                        ž Ž  fl č  Ý fl
                     @ @Z@đòÜàu@¿@đòàÜ×@ğ ×@žÉ™
     flŞ 
    @@â†Ó@   @@   èfl ž fl
            @ï näm@   @@ @ôflìn½a@
                      flž      @@    flfl
                                @@ ÝibÓ@   @
   flž 
@ @Öa‰ëþa@    @@    flž fl
            @@@âìí@   @@     cfl ž fl
                      @@@†jm@      j þ
                             @@ @ÊìŽ a@    @
                       čfl
                     @ @†í†u@       ÑŞ
                             @@ @@ğ –Ûa@     @
                                      @ @
                    flfl fl č    ž ‰ž Ş
                  @ @@Š’Ç@flð…b§a@Žkí †nÛa@@@@@@@@
                            @ @Z@ïčmdí@bflß@cŠÓa
                                fl fl
     ć      â fl č      Ş fl  fl Ü † fl ž  ‰ ž fl
   @ @HÞbflà×I@NôflŠÔÛa@ğ c@čòÈßbflu@¿@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@Ž àyc@Ž Ž †í
    Ş   fl     â č fl č     fl Ş Ü Þ  Ž ž fl
 @ @Hòflߊؽa@òØßI@NôflŠÔÛa@ğ c@òÈßbflu@¿@òŞ îčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@ć bflà×@Ž ‰†í
   fl Š      č fl Ş  òØfl  Ş fl  fl Ü Þ  Ž ž fl
@ @@Háí ØÛa@flæežŠÔÛaI@NòߊØ½a@  ß@¿@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@ć bflà×@Ž ‰†í
       Å ž fl č fl Ş  ½ ò Øfl   Š      Þ  Ž ž fl
    @ @H@ ÐzíI@NòߊØ a@  ß@¿@fláí ØÛa@flæežŠÔÛa@ć bflà×@Ž ‰†í
       òŽ č Ï č fl Ş  ½ ò Ø fl    Š      Þ  Å ž fl
     @ @H@ àb I@NòߊØ a@  ß@¿@fláí ØÛa@flæežŠÔÛa@ć bflà×@ Ðzí
      æ č İ č fl Ş  ½ ò Øfl      Š      òŽ č Ï Å ž fl
    @ @H bfljÛb ÛaINòߊØ a@  ß@¿@fláí ØÛa@flæežŠÔÛa@ àb @ Ðzm

                 M SYT M
    îč       Ş č fl Ş  ½ Øfl      Š      æ čİ
 @ @HòŞßýž⁄a@òÏbÔrÛaI@NòߊØ a@ò ß@¿@fláí ØÛa@flæežŠÔÛa@ bfljÛb Ûa@áÜÈní
  č Ş fl č fl  fl ž fl č fl Ş   fl  Şč         Ş æ č 
@ @HòîčiflŠÈÛa@òÌÜÛa@č†èÈßINòߊØ½a@òØß@¿@òîßýž⁄a@òÏbÔrÛa@ bfljÛbİÛa@áÜÈní
     č Ş fl č fl Ü fl ž fl  Şč         Ş æ č İ
   @ @NòîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@č†èÈß@¿@òîßýž⁄a@òÏbÔrÛa@ bfljÛb Ûa@áÜÈní
                                     @ @
                      flfl fl  r kž ‰ž Ş
                    @ @@Š’Ç@ïãbŞÛa@Ž í †nÛa@@@@@@@@@

        àž  åž     ž    č        fl 
 @H@c@I@čòflÇìŽ v½a@fl îfli@flÖŠÐÛa@Åčyüflë@flÝflà¦a@cŠÓa
                               fl àž 
                          @ @ZHlI@čòÇìŽ v½aë
         @ @H@l@I@@@@@@@@@ @@ @@ @@H@c@I@ @@ @
     @ @Ná Ûa@Ž ÜÈ a@fl È•@MW@
       fl Üş á  fl ½ † č fl        @@  @@ @Ž Ûb Ûa@flŠšy@MQ
                            kč İ fl fl
       fl   Šfl Ž fl 
     @ @NkÜİÛa@Ž àÇ@flkn×@MX@       @@     Ž ğ fl fl
                          @@ @NˆîčàÜnÛa@fl|vã@MR
   fl ž Š kž č İ   fl 
 @ @Nœí ½a@Ž îj Ûa@fl—zÏ@MY@        @@  @@      fl
                             @@ @NŽ†ÛìÛa@flâbflã@MS
         ož č Ş fl 
  @ @Nñ†čöb½a@Ž äjÛa@čp†Çc@MQP@      @@     ş   fl fl
                          @@ @Nâþa@čo‚j@MT
    fl Šž  ñfl ž   fl
  @ @Nl ̽a@ Šþa@čoÜ•@MQQ@        @@     ož č  fl
                          @@ @NŽ äjÛa@čoÜ•@MU
     fl  â      fl fl
   @ @NâbflÈİÛa@ş þa@čo‚j@MQR@       @@     òfl  fl ½ ofl Ü fl
                          @@ @N àÜÈ a@fl à Øm@MV

                  M SYU M
                  fl fl fl sč r kž ‰ž Ş
                 @ @Š’Ç@Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@     @

                          Þ č č
                       @ @Z@ bflràÛb×@žÝà×c
      č žfl Ž
   @ @òfl†äèß           fl fl ß
                 @ @òàÜÈŽ         @áüaOáÓŠÛa

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN         òfl  fl Ž
                  @ @ñ†yaë@ àÜÈß       @ @Q
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN      æ flž æ fl  fl
                 @ @ bflnäqa@ bflnàÜÈŽß    @ @R
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN        fl Ž t
                @ @@đpbflàÜÈß@Ž ýflq       @ @S
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN      đ  fl Ž Éflž 
                  @ @pbflàÜÈß@Ž i‰c       @ @T
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN     đ  fl Ž ž fl
                 @ @pbflàÜÈß@Ž à        @ @U
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN      đ  fl Ž oč
                  @ @pbflàÜÈß@Ž         @ @V
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN      đ  fl Ž Éž fl
                  @ @pbflàÜÈß@Ž j       @ @W
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN     đ fl ß ã fl
                 @ @pbflàÜÈŽ @ïčbflàq      @ @X
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN      đ  fl Ž Éž č
                  @ @pbflàÜÈß@Ž m       @ @Y
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN      đ  fl Ž Šž fl
                  @ @pbflàÜÈß@Ž ’Ç      @ @QP               M SYV M
      č žfl Ž
   @ @òfl†äèß           fl fl ß
                 @ @òàÜÈŽ        @áüaOáÓŠÛa

                 fl fl Ž fl ž fl ž g
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @@òàÜÈß@ñŠ’Ç@ôfl†y     @ @QQ
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN     fl  fl fl ž fl flflž
                @ @òàÜÈŽß@ñŠ’Ç@bnäqač   @ @QR
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  @ @òàÜÈŽß@ñŠ’Ç@fltýflq
                 fl fl fl ž fl        @ @QS
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN     fl  fl fl ž fl flž 
                @ @òàÜÈŽß@ñŠ’Ç@flÉi‰c    @ @QT
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    fl fl fl ž fl ž fl
               @ @òàÜÈŽß@ñŠ’Ç@flà     @ @QU
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN     fl fl fl ž fl č
                @ @òàÜÈŽß@ñŠ’Ç@flo     @ @QV
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN     fl fl fl ž fl žfl
                @ @òàÜÈŽß@ñŠ’Ç@flÉj    @ @QW
                fl fl fl ž fl    fl
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @òàÜÈŽß@ñŠ’Ç@ïčãbflàq    @ @QX
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN     fl fl fl ž fl ž č
                @ @òàÜÈŽß@ñŠ’Ç@flÉm    @ @QY
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    @ @òàÜÈŽß@flæ늞’Ç
                    fl fl    č    @ @RP
               fl fl    čfl
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @òàÜÈŽß@flæ늞’Çë@ô†yg      @ @RQ
                fl fl    čfl
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @ @òàÜÈŽß@flæ늞’Çë@æbnäqa    @ @RR
               fl fl    čfl ć fl
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @òàÜÈŽß@flæ늞’Çë@týq      @ @RS


               M SYW M
      č žfl Ž
   @ @òfl†äèß           fl fl ß
                 @ @òàÜÈŽ        @áüaOáÓŠÛa

@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN     @ @NN
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    @ @NN
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN       fl fl ß q
                 @ @òàÜÈŽ @flæìŽýflq    @ @SP
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    @ @NN
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    @ @NN
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    @ @NN
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN       @ @òàÜÈŽß@ öbčß @ @QPP
                     đ fl  fl òfl
                                @ @
                             @ @@   @
                                @ @
                                @ @
                                @ @
                                @ @


               M SYX M
                   fl fl fl č Š ž ‰ž Ş
                 @ @Š’Ç@flÉiaŞ Ûa@Žkí †nÛa@@  @

                               fl
                            @ @Z@cŠÓa
 č@ fl fl fl †fl ž  fl  fl @ Ş fl @ fl Ü fl flflč †fl@ ž 
@knØß@žåÇ@Ž àyc@Þd@N@òîčiflŠÈÛa@òÌ Ûa@fláÜÈnîÛ@Ž àyc@flõbflu@  @
 fl@   é@  Ş fl      fl  fl fl @ fl    ž fl fl č žč fl
@NÖafl‰ëþa@Ž Û@flâ†Óë@čéîčÜÇ@fláÜë@Nknؽa@¿@čéîÛg@flkç‡@N†îàÈÛa
 č fl     †fl ž @ fl fl fl@ fl ž  č fl    †ž č fl  fl 
@kflnØß@žåčß@Ž àyc@flxŠ@N†àyc@flÝjÓë@LflÖafl‰ëþa@Ž îàÈÛa@fl—zÏ
                          fl  fl fl č žč fl
                       @ @NŽêŠØ‘ë@†îàÈÛa
                               fl
                     @ @Z@pa‰bjÈÛa@êˆç@cŠÓa
                          ž fl
                       @ @N@čéîÛg@flkç‡ M
                          č žčfl fl
                         NéîÜÇ@fláÜ M
                             fl fl
                           NŽêŠØ‘ M
                              fl
                            NŽéÛd M
                         č žfl fl fl
                         NéîÜÇ@flÝ… M
                          éž č fl 
                          NŽ äß@flˆc M
                       fl    éfl  fl
                     @ @NÖafl‰ëþa@Ž àÜ M


               M SYY M
                                  č
                              @ @Z@žkuc
 p č             æ fl     č čfl       č   n
@Ž bflàÜØÛa@flåčß@HõbaI@ bØß@¿@H†žîàÈÛaI@òflàÜ×@žkŽ×a
                      Þ č      čč 
                    @ @Z@ bflr½a@¿@bflà×@ZòÔibŞ Ûa
                                Þ
                              @ @Z@ć bflrflß
        č žč fl    fl
      @ @N†îàÈÛa@óÛg@flkç‡@     @@@←@      ž fl
                           @@@čéîÛg@flkç‡@M
 @ @@@.............................     ←@     č žfl fl
                           @@ éîÜÇ@fláÜ@M
  @ @@.............................      fl ž é Ş 
                       ←@Öafl‰ëþa@Ž Û@flâ†Ó@M
  @ @@.............................     ←@       fl fl
                           @@ @ŽêŠØ‘@M
  @ @@.............................     ←@    @@      fl
                               @@ŽéÛd@M
  @ @@.............................     ←@     č žfl fl fl
                           @@éîÜÇ@flÝ…@M
 @ @@@.............................      fl ž é
                       ←@@Öafl‰ëþa@Ž àÜ@M
                                    @ @
                                    @ @
                                    @ @


                 M TPP M
                    flfl fl č    ž ‰ž Ş
                  @ @@Š’Ç@flßb¨a@Žkí †nÛa@@@       @
                            č Ş   fl Žž fl
                         @ @Z@ àšÛa@aˆç@áa@bß

            fl   á  fl 
         @ @@č…ŠÐ½a@Ž ÜØn½a@     @@   @@ @@bãc@    Ü Ş
                                 @@@á ØnÛa@@@
          č   fl
       @ @@fl´àÜØn½a@òflÇbflàu@ fl     @@    åž fl
                          @@Ž zã@   @@ @@ @
                                      @ @
                      fl ž
            @ @kbfl‚½a@ @@ @@@oãc@          @@lbİč¨a@@@
                      č ž
            @ @òfljbfl‚½a@ @@ @@@oãc@         @@ @@ @
    Š fl Ž          ×fl Ž     Žž
  @ @H ׈àÜÛI@kbfl‚½a@óŞ äflr½a@ HŠ ˆàÜÛI@bflànãc@       @@ @@ @
    č Şfl à            ãfl Ž   Žž
 @ @HsãûŽ ÜÛI@kbfl‚½a@óŞ äflr½a@HsŞûàÜÛI@bflànãc@        @@ @@ @
   ‰ ׎    žč        fl
@ @@H ì ˆÜÛI@flåîjbfl‚½a@òflÇbflàu@ @@ @@@áŽãc@nž        @@ @@ @
   č              fl
 @ @HtbflãfiÛI@čpbfljbfl‚½a@òflÇbflàu@ @@ @@@Ş nãc@
                       åŽ ž        @@ @@ @
                                      @ @
             @ @kčöbflÌÛa@    @@     flç
                          @@ @ìŽ @      žfl
                                 @@ @òfljîÌÛa@@@
             @ @òjčöbflÌÛa@   @@     flč
                          @@@ïç@    @@ @@ @
         Š fl Ž
     @ @H ׈àÜÛI@æbjčöbflÌÛa@     @@      Ž
                          @@@bflàç@   @@ @@ @
        č Şfl à
    @ @HsãûŽ ÜÛI@æbflnjčöbflÌÛa@     @@      Ž
                          @@@bflàç@   @@ @@ @
      č      ׺
   @ @åžîjčöbflÌÛa@‰ì ˆÛa@òflÇbflàu@fl    @@     žŽ
                          @@ @áç@   @@ @@ @
    č         ⁄
   @ @pbjčöbflÌÛa@čtbflã a@òflÇbflàu@ fl    @@     åŽ
                          @@@Ş ç@   @@ @@ @


                  M TPQ M
              fl fl fl fl č  kž ‰ž Ş
            @ @@Š’Ç@…bŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@     @
                          @ @Z@ć aflìy
                            ‰ č
       č òfl ž fl fl  ž  fl â 
     @ @Na@ ày‰ë@žáØîÜÇ@Ž ýŞ Ûa@Z@ @@@†čÛbfl@     @
  éfl fl ë òfl ž fl fl â  áØž  fl fl       òfl 
@ @NŽ mb׊ifl @ča@ ày‰ë@Ž ýŞ Ûa@Ž  îÜÇë@Z@ @ ßbflc@   @
     fl ž  †ž č fl kč    ž fl
  @ @_@č†èȽa@¿@ć í†u@ć Ûb@floãc@žÝç@Z@     @@†čÛbfl
               ž flfl fl fl    òfl 
            @ @_@floãcë@LžáÈã@Z@ @@ ßbflc
     č ğ fl  fl ž  kč
   @ @NÁìn½a@ôflìn½a@¿@ć Ûb@bãc@Z@     @@†čÛbfl
                Žž fl    òfl 
             @ @_@Ùàa@bß@Z@ @@ ßbflc
           fl ž flfl   †č
         @ @Noãcë@NÞbfljÓg@Ž Ûbfl@Z@   @@†čÛbfl
              Þ  òfl       òfl 
            @ @_@ bflà×@ ßbflc@Z@ @@ ßbflc
         òfl c           č
       @ @N ßbfl@bí@fložãc@flåžíc@žåß@Z@  @@†čÛbfl
        ž  ž ž č fl flč ž Ž ž č   òfl 
     @ @_@floãc@flåíc@åßë@L@bî׊m@åß@Z@ @@ ßbflc
             fl žč žč
           @ @Næbfln×bi@åß@bãc@Z@   @@†čÛbfl
            č ž č fl ò fl Ë ž    òfl 
         @ @_@†îàÈÛa@ ÏŠ @flåíc@Z@ @@ ßbflc


            M TPR M
      é    Ž Š Ž fl č č r Õfl İ
   @ @_@Ž nÜibÔß@†í m@žÝç@N@sÛbŞÛa@ ib Ûa@¿@Z@   @@†čÛbfl
              éfl fl Ž † c fl fl       òfl 
            @ @NŽ nÜibÔß@Ž í‰@L@žáÈã@Z@ @@ ßbflc
                        č
                   @ @@_@a‡bflàÛ@Z@   @@†čÛbfl
                     é ğ      òfl 
             @ @N@ïčÓafl‰ëc@Ž Û@flâ†Óþ@Z@ @@ ßbflc
                ž č ž Ş  äfl fl 
             @ @N@flÕîÏìnÛa@ÙÛ@óŞàmc@Z@    @@†čÛbfl
   čfl fl   † ž č fl ŠŽ ž fl fl č  fl fl  Ž     òfl 
@ @_čéjnØß@óÛg@Ž îàÈÛa@Ž šzí@óflnß@žåØÛë@LaŠØ‘@Z@ @@ ßbflc
              fl č flč  fl 
         @ @N@bybflj•@òäßbŞ rÛa@čòÇbŞ Ûa@¿@Z@    č
                             @@†Ûbfl
   ïč č ž    fl ž Ž fl Ş ñfl ž y ž  fl       òfl 
 @ @_@ğ öafl†niüa@ôflìnàÜčÛ@čòafl‰†Ûa@ ŠvŽ @flåícë@Z@ @@ ßbflc
                 č r Õč İ
           @ @Nbšžíc@čsÛbŞÛa@ ib Ûa@¿@Z@   @@†čÛbfl
      Ê ž     fl Ş â í …fl fl  fl      òfl 
    @ @_@ ìŽjþa@¿@čòafl‰†Ûa@ bŞc@Ž †Ç@žá×ë@Z@ @@ ßbflc
    ò             òfl ž fl
@ @NòÜİÇ@ Èà¦aë@Ž îà¨aë@L@ÁÔÏ@âbíc@ à@Z@       @@†čÛbfl
               Žč      fl Ž    òfl 
            @ @_@†Ûbfl@bflí@ÙÛ@aŠØ‘@Z@ @@ ßbflc
                 òfl        fl
               @ @N@ ßbflc@bflí@aìÐÇ@Z@  @@†čÛbfl
                               @ @


                M TPS M
        fl fl fl Éč  ž ‰ž Ş
      @ @@Š’Ç@Ž ibŞ Ûa@Žkí †nÛa

  Ê àž  áž 
@ @ ìŽ ½a@Ž èÏ
              č  Ꭰfl ž
          @ @Z@žkuc@Ş q@Éčàna
       č ğ Ýž  fl č
     @ @Nõbfln’Ûa@ –Ï@čòíafl†i@¿@M@@MQ
      ğč ğ â        fl č
    @ @Nïafl‰†Ûa@ bflÈÛa@čòíafl†i@¿@M@ @
       ğč ğ â        fl č
    @ @Nïafl‰†Ûa@ bflÈÛa@čòíbflèã@¿@M@ @
                      @ @
       fl ž     fl fl
  @ @NÁÔÏ@č†èȽa@fl†îčàÇ@flÝibÓ@N@ü@M@@MR
    čflž    fl      fl ž flfl
  @ @N†èȽa@fl†îčàÇ@flìŽç@flÝibÓ@NáÈã@M@ @
    fl ž     flč    fl ž flfl
@ @NÁÔÏ@č†èȽa@¿@bjÛb@flÝibÓ@NáÈã@M@ @
                      @ @
             † fl    flž 
         @ @Nâğ Ôn½a@ôflìn½a@M@@MS
          ğ č čž      flž 
       @ @Nïöafl†niüa@ôflìn½a@M@ @
            fl fl ìflž ½
        @ @NÁğ ìn½a@ôfl n a@M@ @
                      @ @
              â í fl ž fl
            @ @N bŞc@òà@M@@MT
                 â í Ş č
             @ @N bŞc@òn@M@ @
                â í fl fl fl
             @ @N bŞc@òÈj@M@ @

    M TPT M
      ïč ž kč Þ 
  @ @NР׊Žm@ć Ûb@ć bflà×@M@@MU
       kč Þ 
  @ @NĞ îčjčÜÏ@ć Ûb@ć bflà×@M@ @
    ðč ÈŽ kč Þ 
 @ @NĞ …ìŽ @ć Ûb@ć bflà×@M@ @
                  @ @
    fl fl òflč  òfl 
@ @Nbybflj•@ äßbŞ rÛa@ ÇbŞ Ûa@M@@MV
     Ć fl òflč  òfl 
 @ @Nõbflß@ äßbŞ rÛa@ ÇbŞ Ûa@M@ @
     fl ž  òflč  òfl 
 @ @NaŠèÃ@ îãbŞ rÛa@ ÇbŞ Ûa@M@ @
                  @ @
        ÞŞ  Õfl İ
     @ @N ëþa@ ib Ûa@¿@M@@MW
          r Õfl İ
     @ @NïãbŞÛa@ ib Ûa@¿@M@ @
       č č r Õfl İ
    @ @NsÛbŞÛa@ ib Ûa@¿@M@ @
                  @ @
       ş č čž    flž 
   @ @Nïöafl†niüa@ôflìn½a@M@@MX
       Áğ fl fl ½  flž 
    @ @N ìn a@ôflìn½a@M@ @
        âğ  fl ½ flž 
     @ @NŽ †Ôn a@ôflìn½a@M@ @
                @ @
                @ @
                @ @
                @ @M TPU M
                   fl fl fl č r kž ‰ž Ş
                 @ @Š’Ç@flåßbŞÛa@Ž í †nÛa@

            ð‰ fl č ž õ g
          @ @Ğ  bjnač@ć ýžß
                       žfl ž Ž    n
                    @ @Z@ÙîÜÇ@óÜàí@bflß@kŽ×a
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


               M TPV M
                          
             ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬

                   
           ‫א‬  

 fl fl fl fl Ş   Ž   fl fl fl č †fl ž      r žfl
@ÝibÓë@Lñ‰ŠÔ½a@flknØÛa@fláÜnîÛ@Ž àyc@kç‡@ïãbŞÛa@flâìîÛa@¿
 č@ Ş fl č@ Ü @ ž fl @ ž č @ fl č@ fl fl fl
            á á                 é ž č fl
@òîčiflŠÈÛa@òflÌ Ûa@ îčÜÈm@ Ó@ îčö‰@knØß@žåÇ@éÛdë@LŽ Û@ýîß‹
                                čflž
                              @ @N†èȽbči
               fl@  áž č  fl     fl ž  
           @òÔÏaì½a@ ÔÛa@ îčö‰@åß@Ž†àyc@@flkÜ
             fl @ ž č Ž fl  č@ Ž áÜfl fl fl
              á   @
           @óÜÇ@ ÔÛa@îčö‰@flÕÏaflë@NknØÛa@  m@óÜÇ
                          ž č fl †fl ž   fl  č
                      @ @NŽéÜîß‹@Ž àyc@flÞd@NÙÛ‡
              Þ  g kn Ø fl ž  fl fl fl      †fl ž 
           @ @_@Ž bfljÓ@bí@fl Ž Ûa@oàÜm@žÝç@ @Z@Ž àyc
                            ž flfl   Þ g
                          @ @NáÈã@ @Z@Ž bfljÓ
                   ž   Û kŽ       †fl ž 
              @ @_@bèflnàÜflm@a@Ž nØÛa@bß@ @Z@Ž àyc
 @ … fl fl fl            Ž      Ž   ž  fl   Þ g
@ Ûa@ğ aì àÜčÛ@ñ‰Š Ô½a@čpaflŠ×ˆ ½aflë@flk nØÛa@ŽoàÜ m@ @Z@Ž bfljÓ
 Ñ ’ s        á Š Ž  fl č fl Ž Ž ž 
@LŽ 튪 Ûa@Ž í†§a@LŽ í ØÛa@æežŠÔÛa@Z@ïçë@Lbflè‰…c
 ˜ Ž ä ñfl
   @          òŞ ä ñ  ñfl fl @ é č
              @
@LŽ ì–şÛa@L õaflŠčÔÛa@L íìfljŞÛa@ ğ Ûa@L †îčÔÈÛa@LŽ ÔÐÛa

                 M TPW M
         Ž ž p ž  Ž n †č 
       @ @Nõýß⁄a@LŽ aì•þa@LjÈŞÛa@LŽ ÇaflìÔÛa
 ìflž ½     fl  fl Ş  Ž n       čč         †fl ž 
@ôfl n a@óÜÇ@ñ‰ŠÔ½a@kŽØÛa@flïčç@êˆflç@žÝflç@ @Z@Ž àyc
                        ïč č ž
                     @ @_@ğ öafl†niüa
       č ğ flfl   fl ž  Ž Ž  č fl †fl ž      Þ g
     @ @NÁìn½a@ôflìn½a@kn×@čêˆç@LŽ àyc@bflí@ü@ @Z@Ž bfljÓ
           Þ  g kn Ø á       åž ž č fl   †fl ž 
         @ @_@Ž bfljÓ@bí@fl Ž Ûa@Ž Ümc@fl íc@åßë@ @Z@Ž àyc
                  č nØ Êfl ž flž Ž ž č  Þ g
                @ @NkŽ Ûa@ …ìnß@åß@ @Z@Ž bfljÓ
                   fl ž  fl ž fl      †fl ž 
                @ @_@ŽÊ…ìfln½a@aflˆç@flåícë@ @Z@Ž àyc
      r Õfl İ     č İ æ Ž áž č ‰ fl č č     Þ g
  @ @NïčãbŞÛa@ ib Ûa@¿@lý Ûa@ ëû‘@ Ó@ aìvi@ @Z@Ž bfljÓ
  fl  ½ fl fl č Ž  Êfl ž fl ž Ž     †fl ž  fl
@ @NÑÃì a@flÝibÓë@NknØÛa@ …ìnß@óÛg@Ž àyc@kç‡@          @
          fl nØ  fl fl  †ž ‰ č ž  č       †fl ž 
        @ @NkŽ Ûa@fláÜmc@žæc@Ž í c@LÙÜšÏ@žåß@ @Z@Ž àyc
                   ž   ž ð     Ñ fl 
                @ @_@floãc@ĆôìflnŽß@ğ c@¿@@Z@Ž Ãì½a
                 ğ č čž    flž     †fl ž 
               @ @Nïöafl†niüa@ôflìn½a@¿@ @Z@Ž àyc
   ž  fl fl Ş   ğ fl  Ž Ž č fl ž Ş  fl č flfl ž fl Ñ fl 
@ @NÙîÜÇ@čñ‰ŠÔ½a@…aì½a@kn×@čêˆç@ÝšÐm@LÙi@bjyŠß@@Z@Ž Ãì½a
                   čfl č Ž č fl
                 @ @NñõaflŠÔÛa@lbfln×@aflˆç@      @


                M TPX M
                  čfl    Ž č fl
                @ @Nòqfl…bflz½a@lbfln×@aflˆç@        @
                č    l č flfl
              @ @Npaìž•þa@Ž bfln×@aflˆçë@          @
                   Š fl ïfl  fl Ž fl    †fl ž 
                @ @N@Ž e@ć ‘@Úbäç@žÝç@ @Z@Ž àyc
 @         fl   ž ‰ž Ş      č fl fl fl Ñ fl 
@aˆçë@LòibnØÛa@óÜÇ@čpbfljí †nÛa@òaŠ×@čêˆç@LžáÈã@@Z@Ž Ãì½a
 Š flflž Ž   ž  Éč Ş ž fl  ž  ÝŞ fl Ž Á 
@ jn‚ß@¿@čéîÛg@Ž ànm@čpaì•ÿÛ@ć vß@ íŠ‘
                            čfl Ü
                          @ @NòÌ Ûa
                           fl  ‘ †fl ž 
                        @ @NaŠØŽ @ @Z@Ž àyc
                               fl ÑÃfl ½
                          @ @NaìÐÇ@@Z@Ž  ì a
                                   @ @
                                   @ @
          Ž č æ flŞ     ž č fl Šž fl fl
       @ @{@lbfln×@ bߌÛa@¿@îÜu@Ž îë@}@            @
        @ @{@än½a@}@   @@   @@  @@   @@  @@     @
                                   @ @
                                   @ @                M TPY M
                              ñfl ž č  p č 
                           @ @Z@ †í†¦a@Ž bflàÜØÛa
   Ş fl
 @ @ÝšÐm@     @@   Ž fl
             @@îčö‰@    @@   @@‰aìy@   @@   Ž
                                 @@áÜní
   ž
@ @paì•þa@@@@@@@      fl fl
             @@áÜm@    @@ @ÑÃì½a@
                        fl      @@    fl
                                 @@ýîß‹
    ž fl
  @ @õï‘@     @@    ğ 
             @@@…aflì½a@   @@@ÙÜšÏ@åß@
                       čž  ž č    @@     Û
                                 @@ @é†í
  ć žčfl
 @ @îÜu@     @@    é č
             @@@Ž ÔÐÛa@   @@ @òčq…bflz½a@
                        fl      @@     č
                                 @@@ážÓ
  Ž vfl Ž
 @ @ÝŞ ß@     @@    fl ž
             @ñŠîğ Ûa@   @@      Ž
                        @@@Úbfläç@      fl 
                              @@ @paflŠ×ˆ½a
     Ş
 @ @čjžÈnÛa@      –ş
          @@ @˜ìŽ äÛa@     @@   @@ @Šfle@    sž č 
                              @@ @Ž 톧a
   fl 
  @ @kÜ@     @@     Ş
             @æbflߌÛa@   @@    Áí fl
                        @@ Š‘@   @@    žč fl
                                 @ñfl†îÔÈÛa
    žfl
 @ @bjflyŠß@      Êfl ž fl ž Ž
          @@ @ …ìnß@     @@   @fln‚½a@
                          ž    @@   í Ş
                                 @òŞìfljäÛa
               ÷Ž
            @ @æ쎑@    @@    čfl Ş 
                        @ñ‰ŠÔ½a@       
                              @@ @†čÇaflìÔÛa

                @ @H@@a@@I
           jŽ
         @ @ÂbŞ™@      žč
                @@ @Š™@       @@ @Áčibfl™
            ™
          @ @Ž @   @@   @@@č™@    @@  @@@fl™
                 ™
               @ @Ž @@@@ č™@@ @fl™@@@@@@@@@@@@@@@@
                                       @ @


                   M TQP M
                  
          ‫א‬

                       Ž ë kž ‰ž Ş
                     @ @@ÞŞ þa@Ž í †nÛa@

    ž č fl č č †fl ž  fl       fl nØ  fl fl  †ž ‰
 @ @@fl†îàÈÛa@flÝibÔŽîÛ@Ž àyc@flkç‡ @ @kŽ Ûa@fláÜmc@žæc@Ž í c


   flž   Ž ž flč   č Ş  fl
@ @@č†èȽa@¿@fl‰†îÛ@đkÜİi@flâ†Ôm @ @@č†èȽbči@flÕznÛc@žæc@Ž í c
                   fl ž  č fl   †ž ‰

                   k  İ Û kfl c  †ž ‰
@kŽ Ûa@fláÜnîÛ@Êfl…ìn½a@óÛg@flŠšy @@č îč j Üč @fl ç‡@žæc@Ž í c
 fl nØ  fl fl fl č ž fl ž      fl fl

 @‰†Ûa@ÉàîÛ@òÌ Ûa@Šjn‚ß@Ý…
 fl ž Ş fl fl ž flč č fl Ü fl flflž Ž fl fl fl    fl nØ  fl fl  †ž ‰
                    @ @kŽ Ûa@fláÜmc@žæc@Ž í c

                    æ  Å ž   už 
@ @†èȽbči@flÕznÜîÛ@čê†Üi@žåß@flŠšy @ @@fl ežŠÔÛa@ Ðyc@žæc@ìŽ ‰c
  čflž    č fl flč č  fl č fl fl

                     b Ü fl Ž fl  už 
  @ @†îàÈÛa@flÝibÔîÛ@Ž†àyc@flkç‡ @ @ïÛ@ j @knØm@žæc@ìŽ ‰c
    fl ž č fl č Žč fl ž  fl

             ò Ş č fl á Üfl fl fl č fl č  č Õ      už 
  @ @@flæežŠ Ûa@cŠÔîÛ@ îiflŠÈÛa@Ž  Èní @òÈßb¦bi@fl znÛc@žæc@ìŽ ‰c
       Ô

                   â Èİ Þfl äfl  Ž ‰
   @ @@†èȽa@Ý†îÛ@bjÜ@flÝ‰c @ @@fl bfl  Ûa@fl ëbflmc@žæc@†í c
     flflž fl    fl  fl ž 

                 @ @


               M TQQ M
            r Ž ž ‰ž Ş
       @ @@ @ïčãbŞÛa@kí †nÛa@@@

                    fl
                @ @Z@cŠÓa
@ @H@Î@I@    @@  @@  @@ @H@x@I

    
@ @ÝîčÜË@    @@  @@  @@    fl
                @ÝîčÜu

@ @ÝflÌÜË@   @@  @@  @@ @ÝflvÜflu

@ @‰bflÌÛa@   @@  @@  @@  @@‰b¦a

   äŽ
 @ @òŞÌÛa@   @@  @@  @@   ä
                @@òަa

   fl fl
 @ @ÍÜi@    @@  @@  @@   fl fl
                @@@wÜi

  fl  
@ @ÑÜËc@    @@  @@     
             @@ @ÑÜuc

  fl 
 @ @‰bËc@    @@  @@  @@   fl fl
                @@‰buc   M TQR M
                      sč r kž ‰ž Ş
                     @ @Ž ÛbŞÛa@Ž í †nÛa@@

                                č
                            @ @Z@žÝà×c
            Êfl ž fl ž  ž č     kč İ fl ž fl
          @ @N …ìn½a@åß@NNNNNNNNNN@Ž Ûb Ûa@flŠšycMQ
            æ ‘ áž č ‰          Êfl ž flž Ž
     NNNNNNNNNNNNN ì÷Ž @ Ó@ aì @NNNNNNNNNNN@Ž …ìnß@MR
                fl nØ  fl fl 
              @ @NkŽ Ûa@fláÜmc@æc@NNNNNNNNNNNNNMS
        ìflž ½ fl ñfl Ş  ½          č     fl
@ @_NNNNNNNNN@ôfl n a@óÜÇ@ ‰ŠÔ a@NNNNNNNNNN@flïç@NNNNNN@žÝç@MT
         fl        n       č     flfl
 @NNNNNNNNN@óÜÇ@NNNNNNNN@flk ŽØÛa@NNNNNNNN@čêˆ flç@LžáÈ ã@MU
                            fl fl 
                   @ @@NNNNNNNNNNNNÁğ ìn½a
                  ž   ž
              @ @_@floãc@ĆôìflnŽß@NNNNNNNNNNNN@¿@MV
               č  Ž    Û       kŽ 
           @ @Nñflr×@bèŽ ‰…c@a@NNNNNNNNNNN@Ž n×@MW
     č Şč fl         áž č        †fl ž  fl
   @ @NòîiflŠÈÛa@NNNNNNNNNNNN@ Ó@NNNNNNNNNNNNN@Ž àyc@flÝibÓ@MX
        Ž         fl       éž č  
 @ @NNNNNNNNN@flknØÛa@NNNNNNNNNNN@óÜÇ@NNNNNNNNNNNN@Ž äß@flkÜ@MY
                   fl áž č  ‰  ë
 @ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@óÜÇ@ ÔÛa@Ž îöfl @flÕÏafl @MQP
                                 @ @

                M TQS M
                        Ž č Š kž ‰ž Ş
                       @ÉiaŞ Ûa@Ž í †nÛa@@   @

                             č fl
                         @ @Z@žÝà×cë@cŠÓa

 fl@   č@ fl Ş        fl
                @   Ž fl ž  fl@  r @ž fl
                           â
@ÝibÓë@Nñ‰ŠÔ½a@NNNNNNNNNNN@áÜnîÛ@†àyc@kç‡@ïčãbŞÛa@ ìîÛa@¿

        fl č@ fl fl fl Ž  
                @          fl@ é
@NNNNNNNNNNNN@ îčö‰@knØß@óÜÇ@éÛ†í@žæc@NNNNNNNNNNNNNë@Ž Û@ýîß‹

 áž          ž † ž        č@ ž  č@ Şč fl fl Ü
@ čÔÛa@NNNNNNNNNNNN@åčß@Ž flàyc@flkÜ@N†flèȽbči@ òîiflŠÈÛa@čòÌ Ûa

   fl áž          fl    č@ n áÜfl @ fl fl   
@óÜÇ@ čÔÛa@NNNNNNNNNNNN@ÕÏaflë@NkŽØÛa@  m@óÜÇ@òÔÏaflì½a

 fl@ Ãfl ½ fl @ fl  fl@ knØ           †fl ž  fl fl 
@NÑ ì a@ÝibÓë@L@fl Ž Ûa@NNNNNNNNNNNN@óÛg@Ž àyc@ kç‡@NÙÛ‡

    č Ž Ž  fl č fl  fl Ş  ½ kn Ø        Ñ fl  fl  fl
@ @ZòflîmŁa@knØÛa@ïçë@Lñ‰ŠÔ a@fl Ž Ûa@NNNNNNNNNNNN@Ž Ãì½a@áÜ

 č @ž  l č fl      l č          č@ fl č Ž č
@paì•þa@Ž bfln×ë@òq…ba@Ž bfln×@NNNNNNNNNNNNNNN@ñõaflŠÔÛa@ lbfln×

                    č ž ‰ž Ş
                  @ @Npbfljí †nÛa@NNNNNNNNNNNNNNë

                                   @ @

                M TQT M
                  Ž č kž ‰ ž Ş
                @ @@ßb¨a@Ž í †nÛa@@@@@@@

                     @ @Z@ýàu@žæì×
                         flŽ ğ

                fl flfl   Ž   †fl ž 
              @ @NáÜm@–@flknØÛa@–@Ž àyc

          č   Ž   ñfl Ş    čfl   fl
      @ @_@M@flïç@–@flknØÛa@–@ ‰ŠÔ½a@–@čêˆç@–@žÝç

        r    İ áž č        Õč İ
  @ @N¿@–@ïčãbŞÛa@–@člý Ûa@–@ Ó@–@æì÷‘@–@ ib Ûa

         †fl ž  á fl fl   Ž    č   ž
   @ @_@M@bflí@–@Ž àyc@–@Ž Ümc@–@flknØÛa@–@žåß@–@flåíc

       fl Ş   ož  fl fl    Ž
    @ @N@ñ‰ŠÔ½a@–@Ž àÜm@–@ë@–@flknØÛa@–@paŠ×ˆ½a

  fl       čfl    fl n × ˜ –ş     fl č
@ @Në@–@čéÔÐÛa@–@čêˆç@–@flë@–@kŽ @–@ ìŽ äÛa@–@čñõaflŠÔÛa

                           @ @
                           @ @           M TQU M
                č  kž ‰ž Ş
              @ @Ž …bŞ Ûa@Ž í †nÛa@@@@@@@@
                           @ @
   Þ č       kč Ž        č    č
@ @Z@ bflràÛb×@H@c@I@Ž bfläí@bflß@HlI@òflàöbÔÛa@žåß@a
             fl
    @ @N@ïc@bí@aìÐÇ@     ‰    flfl 
                 @@ @ aì @òjnؽa@MQ
      č nØ áÜfl fl
    @ @NkŽ Ûa@  m@      Êfl ž fl ž ß ˆfl
                 @@ @Ž …ìnŽ @afl ç@MR
       @ @N@õýžß⁄a@    @@  @@  ž
                      @Üuča@MS
     čfl Ş
   @ @Nòafl‰†Ûa@paë…c@    @@     afl  ‘
                    @@ @L@ŠØŽ @MT
        č  č
     @ @NÙÜšÏ@žåß@     @@     fl 
                    @@@óÜÇ@flÕÏaflë@MU
      č Şč fl fl Ü
    @ @NòîiflŠÈÛa@čòÌ Ûa@  @@  @@   Ž
                      @@‰bjna@MV
        ş č čž
      @ @Nïöafl†niüa@    @@  @@  Žòfl Š
                      @@ aŞ ×@MW
     č nØ Êfl ž flž Ž
   @ @NkŽ Ûa@ …ìnß@     @@  @@   áž č
                      @@@Ž Ó@MX
     č İ æ ÷Ž
   @ @Nlý Ûa@ 쎑@       fl  flß flÓ
                 @@ @ÑÃìŽ @flÝib @@MY
      ž ‰ž Ş
 @ @@Npbfljí †nÛa@    @@     flž 
                 @@ @ôflìn½a@¿@MQP
       č nØ Êfl ž flž Ž ÑÃfl ß fl Ó Þ
     @ @NkŽ Ûa@ …ìnß@fl  ìŽ @flÝib @@Z@ć bflrflß


         M TQV M
                 Ž č  kž ‰ž Ş
                @ @ÉibŞ Ûa@Ž í †nÛa@@   @
                   Þ č     fl   ğ
                 @ @Z@ bflràÛb×@ýàŽu@žæì×
         fl ž Š
      @ @Hòjí ÓI@ @@@        flfl    Þ
                  @@ @òjnؽa@ @@Z@ć bflrflß
  č žč fl  fl fl č
@ @H†îàÈÛa@čknØß@žåßI@       fl ž Š fl fl  
               @@ @òjí Ó@òjnؽa@   @@  @
       č žč fl  fl fl č òflž Š flfl 
     @ @N†îàÈÛa@čknØß@žåß@ jí Ó@òjnؽa@    @@  @
       ć č
     @ @HkÛbI@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@bãc@MQ
       ć žč fl
     @ @H†í†uI@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@       @
       čflž
     @ @H†èȽbčiI@    @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @
       fl fl c           † ž ‰
     @ @HïÜ•I@ @NNNNNNNNNNNNNNN@žæc@Ž í c@MR
       fl
     @ @HlŠÌ½aI@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@       @
     čč 
   @ @H†vž½a@¿I@     @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @
      òfl Ş             cfl ž fl fl
    @ @H afl‰†ÛaI@ @NNNNNNNNNNNNNNN@@†jm@óflnß@MS
    @ @H†èȽa@¿I@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@
      čflž                      @
       Ž 
     @ @HÞbfljÓg@bflíI@   @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@   @


          M TQW M
            Ž č               fl
          @ @Hlbfln×I@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@aflˆç@MT
            čfl č
          @ @HñõaflŠÔÛaI@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@    @
     ğ č čž    flž Ž
   @ @H@ïöafl†niüa@ôflìnàÜčÛI@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@     @
                              @ @
                       åč r Ž ž ‰ ž Ş
                     @ @@Ž ßbŞÛa@kí †nÛa@@
    @ @Z aìÓþa@´i@bß@b߆‚nß@òîÛbnÛa@čòÜ÷þa@åÇ@žkuc
                       čž    č
       č flfl 
     @ @HòjnؽaI@     fl   fl    ž č
             @@@_@lbnØÛa@oí‘a@flåíc@žåßMQ
      č fl fl žč
    @ @Hñ†šä½aI@   @@   @@      Ž    ž
                    @@ @_@lbnØÛa@flåíc@MR
  č nØ Êfl ž flž Ž
@ @HkŽ Ûa@ …ìnßI@     @fl Ž á fl fl ž č
             @@ @_@ knØÛa@Ž Ümc@flåíc@žåß@MS
   č ž č fl č fl fl
 @ @H†îàÈÛa@knØßI@    @@   @@      ‰fl ½ åž
                    @@ @_@Ž ğ † a@fl ícMT
     fl
   @ @HæìîÛaI@    @@       žfl fl ž č
                @@ @_@flpŠšy@flåíc@žåß@MU
      č
    @ @HòjîÔ§aI@      č ž ‰ž Ş  fl Š  ž
             @@ @_@pbfljí †nÛa@òaŞ ×@flåíc@MV
       ğ
    @ @H bflíŠÛaI@  @@    † ž č fl fl fl åž č
                @_@Ž îàÈÛa@flŠšy@fl íc@žåß@MW
   â  čč 
 @ @H aflŠ§a@†vž½aI@  @@   @@   @@    ož fl ž
                       @@_@Ž îjÛa@flåíc@MX
      čfl fl ž 
    @ @Hò‰†½aI@   @@    òàč Ï ž fl    ž č
                @_@ Ž b @põbu@flåíc@žåß@MY
         
    @ @H†čvž½aI@  @@   @@      òfl fl   ž
                    @@ @_@ jnؽa@flåíc@MQP


               M TQX M
                          Ž č n kž ‰ž Ş
                        @ @ÉbŞÛa@Ž í †nÛa@@@  @
                                č   ğ
                            @ @Z@žÝà×cë@žŠîË
            ž  fl fl Ş   …  kŽ č fl      flfl ž fl
       @ @@@N@ÙîÜÇ@čñ‰ŠÔ½a@ğ aflì½a@Ž n×@čêˆç@LÙi@bjyŠß
      žfl fl ž
   @ @Hýèë@ýçcI@    @@   @@   @@   @@  @@  @@  @
            ž  fl fl Ş   …  Ž Ž č fl     flfl ž fl
       @ @@@N@ÙîÜÇ@čñ‰ŠÔ½a@ğ aflì½a@kn×@čêˆç@LÙi@bjyŠß
        fl č
      @ @HñõaflŠÔÛaI@  @@   @@   @@   @@  @@  @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  ş č čž    flž 
@ @Hïöafl†niüa@ôflìn½aI@   @@   @@   @@   @@  @@  @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        àfl Ž
      @ @H†Ş zßI@   @@   @@   @@   @@  @@  @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
       č  ž
    @ @HÙi@ýçcI@    @@   @@   @@   @@  @@  @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
         Š
    @ @H@pbflaŞ ×I@   @@   @@   @@   @@  @@  @@  @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN


                 M TQY M
           
    @ @H@òflqfl…bflz½aI@  @@   @@   @@  @@  @@  @@   @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
         …
       @ @HñŞ b½aI@  @@   @@   @@  @@  @@  @@   @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
         žfl
      @ @HÞflë†uI@    @@   @@   @@  @@  @@  @@   @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
       č ž
    @ @HbflàØi@ýçcI@   @@   @@   @@  @@  @@  @@   @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        ž  žfl
      @ @HáØîÜÇI@    @@   @@   @@  @@  @@  @@   @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
                                @ @
                                @ @
                                   @ @
                                   @ @
                                   @ @


                 M TRP M
                  Žč   kž ‰ž Ş
                  Š‘bflÈÛa@Ž í †nÛa@@@      @

                       rč  × č  
                    @ @Z@ÞbflàÛb @žÝà×c
                            @ @@     @
       ½ Ýž č
   @ @ïč™b a@Ž ÈÐÛa       @Þbflrflß @ÝÈÐÛa
                   ć
@@fl†Çbfl @áÜm @ @Éà @ @‰… @kç‡
  fl   fl flfl   flčfl  fl flfl fl fl         @ @čàšÛa
                             Ş

@ @  @ @   @ @     @ @   ُ ْ ‫ﹶ‬
                  ‫ﺫﻫﺒﺖ‬         
                          @ @bflãc
@ @  @ @   @ @     @ @   bfläjç‡
                    žfl     åž fl
                         @ @Ž zã

@ @  @ @   @ @     @ @    ْ ‫ﹶ‬
                  @‫ﺫﻫﺒﺖ‬
                          fl ž
                         @ @oãc
@ @  @ @   @ @     @ @   ِ ْ ‫ﹶ‬
                  ‫ﺫﻫﺒﺖ‬
                          č ž
                         @ @oãc
@ @  @ @   @ @     @ @    ُْ  ‫ﹶ‬
                  ‫ﺎ‬‫ﺫﻫﺒﺘﻤ‬
                        @HŠ׈àÜÛI@bflànãc
                           flŽ    Žž
@ @  @ @   @ @     @ @    ُْ  ‫ﹶ‬
                  ‫ﺎ‬‫ﺫﻫﺒﺘﻤ‬
                        @HsŞãûàÜÛI@bflànãc
                           flŽ    Žž
@ @  @ @   @ @     @ @   ْ ُْ  ‫ﹶ‬
                   ‫ﺫﻫﺒﺘﻢ‬      ž Žž 
                         @ @ánãc
@ @  @ @   @ @     @ @   ‫ﺫﻫﺒﺘﻦ‬
                   ‫ ُْ ﱠ‬ ‫ﹶ‬    åŽ ž 
                         @ @Ş nãc             M TRQ M
        ½ Ýž č
    @ @ïč™b a@Ž ÈÐÛa        @Þbflrflß @ÝÈÐÛa
                     ć
@@fl†Çbfl @áÜm @ @Éà @ @‰… @kç‡
  fl   fl flfl   flčfl  fl flfl fl fl         @ @čàšÛa
                             Ş

 @ @   @ @    @ @     @ @ @‫ﺫﻫﺐ‬
                     ‫ﹶ‬         flç
                             @ @ìŽ
 @ @   @ @    @ @     @ @ ‫ﺫﻫﺒﺖ‬
                     ‫ﹶ‬          flč
                             @ @ ïç
 @ @   @ @    @ @     @ @  ‫ﺫﻫﺒﺎ‬
                      ‫ﹶ‬   @HŠ׈àÜÛIbflàç
                            flŽ   Ž
 @ @   @ @    @ @     @ @  ‫ﺫﻫﺒﺘﺎ‬
                      ‫ﹶ‬  @HsŞãûàÜÛIbflàç
                            flŽ   Ž
 @ @   @ @    @ @     @ @ ‫ﺫﻫﺒﻮﺍ‬
                    ُ ‫ﹶ‬         žŽ
                             @ @áç
 @ @   @ @    @ @     @ @ ‫ﺫﻫﺒﻦ‬
                    ْ ‫ﹶ‬         åŽ
                             @ @Ş ç

                               @ @
                               @ @
                               @ @
                               @ @
                               @ @
                               @ @

              M TRR M
                     flfl fl č    ž ‰ž Ş
                    @ @Š’Ç@flð…b§a@Žkí †nÛa@@@@@@@@@
                              Þ č č
                            @ @Z@ bflràÛb×@žÝà×c
                                 ž
                                @áüa
 fl flž fl žč
ò‰†ß oäi      ñfl vy
             Šž Ž       fl
                    ožîi     nč
                          lbfl×
                                  @ @čàšÛa
                                     Ş
           ïmfl vy
             Šž Ž           ïibn×           
                                    @ @bflãc
          bämŠvy
            flŽ fl ž Ž   bflibfl×
                    äŽ nč               åž fl
                                   @ @Ž zã
            mfl ž y
            ÙŽŠvŽ      i nč
                   ÙŽbfl×                fl ž
                                    @ @oãc
           č mfl ž y
            ÙŽŠvŽ     č i nč
                   ÙŽbfl×                č ž
                                    @ @oãc
            à Žfl ž Ž
            bfl ØmŠvy          bfl Øibfl×
                           à Ž nč  @HŠ׈àÜÛI@bflànãc
                                   flŽ    Žž
            à Žfl ž Ž
           bfl ØmŠvy            à Ž nč
                          bfl Øibfl×  @HsŞãûàÜÛI@bflànãc
                                   flŽ    Žž
            ž Ømfl ž y
            á ŽŠvŽ          ž  Ž nč
                          áØibfl×       @ @ánãc
                                      ž Žž 
           Ş Ømfl ž y
           å Ž Š vŽ          Ş  Ž nč
                          åØibfl×       @ @Ş nãc
                                      åŽ ž 
            Ž Ž Š vŽ
             émfl ž y           Ž Ž nč
                          éibfl×        @ @ìŽflç
           bŽ mŠvy
             èŽ fl ž Ž          èŽ nč
                          bfl ibfl×        flč
                                    @ @ ïç
            àŽ Ž fl ž Ž
           bfl èmŠvy           àŽ Ž nč
                          bfl èibfl×   @HŠ׈àÜÛIbflàç
                                    flŽ   Ž
           bfl èmŠvy
            àŽ Ž fl ž Ž          àŽ Ž nč
                          bfl èibfl×   @HsŞãûàÜÛIbflàç
                                    flŽ   Ž
            ž èmfl ž y
           