Finan_ní krize a ve_ejné finance by hcj

VIEWS: 10 PAGES: 23

									Finanční krize a veřejné finance


       Pavel Dvořák
   Fakulta managementu VŠE
    Seminář Smilovice, 3.květen 2010
                      1
   Nejprve uvedu svůj aktuální názor na otázky, na které jsem se pokusil
        odpovědět na tomto semináři již v prosinci 2008 :


1.  Co je základní příčinou vzniku této finanční krize ?

2.  Čím je dán obrovský rozsah ztrát a globální charakter této
   finanční krize ?

3.  V jaké fázi vývoje nyní finanční krize je ?

4.  Jak hodnotit dosavadní hospodářsko-politickou reakci
   centrálních bank a vlád?

5.  Jaké existují scénáře možného dalšího vývoje?

                                       2
        Ve druhé části: Jediná nová otázka:
Jaké lze čekat od finanční krize (i od hospodářsko -
  politické reakce na ni)
   1.  krátkodobé
   2.  dlouhodobé
důsledky pro veřejné finance?
                            3
   Co tvoří podstatu současné globální
        finanční krize?

• Podstatou současné finanční krize je nadměrná
 úvěrová expanze (masové zneužití úvěru )
• Důsledkem je obrovský objem nezdravých úvěrů
 ( převážně v sekuritizované formě!)
• Problémem nebyla a není nelikvidita, ale insolvence
• Vše co se až dosud děje jsou pokusy o přesun
 dluhového břemen. Hraje se o to, kdo jej ponese.


                            4
    Co lze říci o léčbě choroby ?
Byla úspěšná v tom, že zabránila zhroucení globálního
  finančního systému
  –  Rozhodující roli sehrály centrální banky (Především
    FeD)
Ale i vážné problémy:
  -  Byl použit velmi agresivní měnový nástroj: quantitative
    easing.
    -  Emise má úvěrový charakter - nové úvěry jsou rovněž nezdravé.
  -  Podstata choroby nebyla vyléčena. Léčba nezabránila :
    -  nejzávažnějšímu důsledku - recesi!
    -  ani neodstranila příčinu! Předlužení je léčeno dalším dluhem
                                     5
           Výsledek ?
• Dočasné zakrytí insolvence
• Bubliny na akciových trzích a na trzích aktiv (Čína)
• Reálná ekonomika zůstává utlumená – chronická vysoká
 nezaměstnanost – investiční aktivita minimální
• Situace bank a dalších finančních institucí v USA i ve světě je
 stále velmi slabá, což se může kdykoliv projevit
• Změny minimální - regulace nedostatečná (deriváty)

 K důsledkům nemoci je nutno přičíst důsledky její agresivní
 léčby!


                                  6
             Možné kanály dalšího šíření krize
  Reálná ekonomika: Chronická vysoká nezaměstnanost + simultánní recese. Nadbytečné zásoby –
   neochota investovat!

  Banky: Stále zranitelné bilance evropských i amerických bank a pojišťoven
      Zpětný dopad recese vyvolané finančním sektorem na banky
      Důsledky exitu!?
      Vliv nutné korekce akciového trhu („Decoupling“ vývoje akciového trhu a fundamentu !!) a
       splasknutí bublin na EM
      CDS kontrakty v případě rozsáhlejšího bankrotu ! ( protistrany: 10 velkých bank, tlak na
       pojišťovny a zajišťovny)

  Suverénní dluhové krize: Simultánní charakter krize veřejných financí vyvolává problémy na trhu vládních obligací
     Tlak recese i vynucené fiskální expanze na veřejné rozpočty
     Nebezpečí nákazy v případě vládního defaultu člena Eurozony.
     Možné kanály šíření nákazy z řecké krize. ( Tlak na růst výnosů vládních dluhopisů
      dalších zemí, zvýšení cen CDS kontraktů , nebezpečí bankovního runu v Řecku,
      burzovní panika, negativní vliv na výnosy korporátních dluhopisů!, dluhopisy v držení
      penzijních fondů, politické aspekty )
     Měnové problémy slabších zemí s deficitem BÚ a vysokým zahraničním dluhem (Ukrajina)

  Měnové účinky: Důsledky monetizace a demonetizace ? Inflace nebo deflace?

  Bilanční vliv volatility akciových, kursových a komoditních trhů na firmy, banky a fondy

  Vývoj v Asii ( Čína: Realitní bublina, stav čínských bank??, kurs ?), rovněž bankovní sektor v
   Japonsku je stále velmi slabý !!
                                                            7
          Systemická finanční krize
     Vnitřní
    dluhová krize                   Fiskalizace     Vnitřní    Bankovní krize  Vyvolaná
                     měnová krize
     dluhový
NÚ    problém
Exp.                           Systemická
                              finanční
                     Vyvolaná      krize
     Vnější    Měnová krize
                     bankovní krize
     dluhový
     problém


     Vnější                      Recese
     dluhová
     krize                                    8
9
    Důsledky pro veřejné finance?
1. Již sama nemoc a první fáze léčby dopadly velmi
  vážně na veřejné finance.
  1.  Převážně rozpočtově
     1. Recese zvýšila deficity
     2. Stimulační programy prohloubily deficity
  2.  Ale i mimorozpočtově
     1. Finanční pomoc bankám zvýšila SFA!!
     2. K růstu veřejného dluhu povede i nevyhnutelná druhá fáze
       léčby – vynucená socializace soukromých dluhů (AMC – první
       „ vlašťovka“ : Nama Irsko)

2. Obojí vede nutně k růstu veřejného zadlužení.
  1. Hlavní fáze „socializace“ dluhu dosud neproběhla!
                                   10
  Kanály prosakování nákladů
finanční krize do veřejných financí
       Rychlý          Pomalý

       Deficit   Rozpočtový růst veř.
 Viditelný
                dluhu
        SFA   Mimorozpočtový růst veř.
 Skrytý
              dluhu (AMC)
                         11
12
     Krátkodobé důsledky:
   problém rozpočtových deficitů:
• Národní (politický) problém
• Nereálnost představy o rychlé fiskální
 konsolidaci
 – Při daném rozsahu
 – v recesi
• Vysoké politické náklady v zemích které k ní
 budou donuceny – politická nestabilita v rámci
 zemí i mezi nimi
• Měnové problémy zemí mimo unii
                        13
14
         SFA průměr 2005-07  SFA
                    2008
Nizozemí         0,37     15,73
Dánsko          0,97     10,86
Irsko          2,23     10,47
Lucembursko       2,23     10,39
Lotyšsko         1,10     7,31
Belgie          0,03     6,80
Maďarsko        -1,10     6,36
Rakousko         0,23     5,07
Velká Británie      0,37     3,67
Řecko          1,43     3,54
Francie         -0,20     2,69
Německo         0,17     2,49
Polsko         -0,03     1,67
Portugalsko       0,10     1,40
Itálie          0,40     1,38
Švédsko         1,67     1,25
Španělsko        1,43     0,91
Česká republika     -0,73     0,84
Eurozóna         0,44     3,42
                        15
EU 27          0,40     3,46
     Roli hraje nejen podíl dluhu k HDP, ale při simultánní dluhové krizi
              hlavně absolutní objem dluhu!!
      Z něho vyplývá nutný objem ročního refinancování (Itálie!!)

             Vládní dluh v mld. Euro zdroj: Databáze Eurostatu             1996     2005      2008     2009 2009/08   2009/95
V. Británie        401      769      750     1067   142%    266%
Irsko            43       45      80      105   131%    244%
Španělsko         320      391      432      560   130%    175%
Řecko            98      195      237      273   115%    279%
Portugalsko         54       95      110      126   115%    233%
Francie          712     1138     1327      1489   112%    209%
Německo          1096     1522     1641      1762   107%    161%
Belgie           268      278      308      327   106%    122%
Itálie          1213     1511     1663      1760   106%    145%
Rakousko          123      155      176      184   105%    150%
Nizozemí          236      266      346      347   100%    147%
Eurozona                       6424      7062   110%       16
EU27                         7699      8688   113%
17
Zkušenosti z asijské finanční krize: Mohutný nárůst
        klasifikovaných úvěrů

          Klas.úvěry v %  1998/ 1995 v %
          celkových úvěrů
Thajsko          48       685
Rusko           11       366
Mexiko           11       157
Malajsie          9       150
J.Korea           7       140
Indonésie         36       360
Hong Kong          5       166
Čína            25       125
Brazílie          11       137    18
         Jak se jich zbavili?
Socializací soukromých dluhů - nárůst dluhu veřejného!
                             19
      Problém se ale nevyřešil !


        Klas.úvěry v         Klas.úvěry v % 2004/ 1998
        % celkových          celkových
       úvěrů v r.1998        úvěrů v r. 2004

Malajsie      9                   33    366 %
Indonésie     36                   70    194 %


Thajsko      48                   46    95,8%            Zdroj: BIS annual report 1998 a Hoggart.      20
21
                     Závěr:
1.    Veřejné finance byly zásadně infikovány.
2.    Jejich konsolidace ve střednědobém horizontu je iluzí.
3.    Problémy způsobí nejen rozpočtové deficity, které jsou především „ parciálním
     politikem“
4.    ale především simultánní nárůst veřejného dluhu, který má objektivní, ale dnes
     už i psychologické limity ( ucpání nejen měnového ale i dluhového kanálu
     obnovy rovnováhy!).
5.    Veřejný dluh přestává být vhodným „ rezervoárem“ kam se problémy beztrestně
     odsunou a stává se novým, velmi vážným zdrojem další eskalace krize
      –  Existující rozsah dluhového problému přesahuje jakékoliv vládní možnosti poskytnout
         finanční záchranu !
6.    Nemá li světovou ekonomiku zasáhnout japonská nemoc (chronicita!!) – bude
     nutno dluh izolovat a zničit .
   –    Není jasné jak ( Restrukturalizace? Inflace??!)
   –    Masivní redistribuční důsledky.
                                                    22
            Důsledky?
1. Změna dosavadní logiky způsobu řešení problému
  vládního rozpočtového omezení
2. Význam dluhového managementu! (viz Tobin)
3. Podstatně těsnější propojení fiskální a monetární
  politiky
   •  Nejasné fiskální důsledky operací CB (monetizace a hlavně
     nutné demonetizace dluhu při exitu)
   •  Měnové důsledky fiskální krize
4. Změní se hospodářsko – politické paradigma
   •  Přijatelnost oslabení měny i inflace
     •  Inflace může být vhodným řešením dluhového problému takového
       rozsahu jaký má svět dnes.

                                       23

								
To top