FINANCE - FileDen by hcj

VIEWS: 26 PAGES: 69

									  FINANCE
    TÀI CHÍNH1
    BÀI 1: FINANCIAL SYSTEM
  HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

    Hệ thống các thị trường, định chế, hệ thống luật
    pháp, quy định và các biện pháp kỹ thuật, thông qua
    qua nó trái phiếu, cổ phiểu được trao đổi, lãi suất
    được xác định, dịch vụ chính được xuất hiện và lưu
    thông trên thế giới.
    (Collection of markets, institutions, laws, regulations,
    and techniques through which bonds, stocks, and
    others securities are traded, interest rates are
    determined, and financial services are produced and
    delivered around the world)

2
  FUNTIONS OF THE FINANCIAL
  SYSTEM (1)

  Saving functions: (tiết kiệm) Providing a potentially
   profitable, low risk outlet for the public’s saving
  Liquidity functions (Thanh khoản)
   Cung cấp phương tiện tạo vốn thoogn qua
   chuyển đổi các loại ra tiền mặt
   Providing a means of raising fund by converting securities and other financial
   assets into cash balances
  Policy functions: Chức năng về chính sách
   providing a mechanism for the government policy to
   achieved society’s goal of high employment, low
   inflation, and sustainable economic growth

3
  FUNTIONS OF THE FINANCIAL
  SYSTEM (2)

    Wealth function: (dự trữ tài sản) providing a means
    to store purchasing power until needed for future
    spending on goods and services.
    Credit functions:Chức năng cung cấp tín dụng
    Providing a supply of credit to support both
    consumption and investment spending in the
    economy
    Risk functions: Providing a means to protect
    businesses consumers, and governments against
    risks to people, property, and income

4
  TYPES OF FINANCIAL MARKETS
  WITHIN THE FINANCIAL SYSTEM

    MONEY MARKET (thị trường tiền tệ)
    CAPITAL MARKET (thị trường vốn)
5
  FINANCIAL ASSETS Tài sản tài chính

    Chứng khoán, trái phiếu, các loại giấy tờ có giá
    BONDS, STOKS, CERTIFICATES,, RECEIPT,
    OTHER LEGAL DOCUMENTS
    Characteristics of financial Assets: ( đặc trưng của
    các tài sản tài chính)
    They can not depreciated (không hào mòn)
    Cost transportation is low (chi phí vận chuyển thấp)
    F. Assets Are fungible (có thể thay thế)


6
  WHAT IS FINANCE ALL ABOUT
  TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

    Application of a number of financial and economic principles to
    maximize the wealth of overall value of business.( by investing
    in project and acquiring asset which can bring to the owner
    possible profits at the least risk).
    Sử dụng các nguyên tắc tài chính và kinh tế nhằm
    tối đa hóa lợi nhuận trong kinh doanh (thông qua
    việc đầu tư vào các dự án, sở hữu tài sản nhằm
    mang lại cho người sở hữu (đầu tư) lợi nhuận có thể
    với độ rủi ro thấp)


7
      Bài 2
  RỦI RO VÀ LỢI SUẤT
   (Risk and Return)8
  Mối quan hệ giữa rủi ro và lợi
        suất


  a. Đầu tư vào lĩnh vực khác nhau
  lợi suất khác nhau
  b. Lợi nhuận càng cao, rủi ro càng
  lớn


9
      RỦI RO VÀ LỢI SUẤT

   Remember: There is a trade of between
   risk and return. Generally, the more risk, the
   higher the expected return. Also the longer
   time money is at risk, the greater the return
   required
   Có sự đánh đổi giữa lợi suất và rủi ro, lợi
   suất càng cao rủi ro càng lớn


10
   Relationship between Risk and return


                    Risk and return line
       Y2
   Expect return
           y1
              Risk  R2


11
        ĐO LƯỜNG LỢI SUẤT
         MEASURING RETURN

     Lợi suất thu được gồm 2 phần:
     a. Sự lên giá của chứng khoán (Appreciation
     in price of the stocks)
     b. lợi tức được trả cho người sở hữu
     ( Dividends payment are paid to the owner)
12
         ĐO LƯỜNG LỢI SUẤT
           MEASURING RETURN


             Cổ tức + Capital Appreciation
    Expected return =
              value of sock in period (t-1)
   D: cổ tức hiện tại
   Pt: Giá cổ phiếu hiện tại
   Pt-1 Giá cổ phiếu năm trước
   T: thời gian (năm)

13
   MEASURING RETURN

     D = 1$
     Pt-1 = 10
     Pt = 11
     Rate of Return 1$/10$ +
     (11$-10$)/10.$ = 20%                  K
14
   Trong trường hợp tính lợi tức cho
   nhiều năm


     Kinh tế phát triển kém: 10%
     Kinh tế phát triển khá: 20%
     Kinh tế phá triển tốt: 30%
15
   LỢI SUẤT TRUNG BÌNH


     N
   K   K1 P1
     t 116
         LỢI SUẤT TRUNG BÌNH

     K  Tính lợi suất trung bình


       K  K P PP  K n Pn  K b Pb
     Xác xuất 30 % cho nền kinh tế phát triển kém (Poor),
     40% cho nền kinh tế phá triển khá (normal) và 20% cho
     nền kinh tế phá triển tốt (Best), như vậy: PxK = K
     (10*0.3=0.03; 20*0.4=0.08; 30*0.2=0.06) = 0.17 =17%


17
          ĐO LƯỜNG LỢI SUẤT

     Với một mẫu các biến cố về lợi suất đủ lớn, ta có thể hình
     thành phân phối chuẩn (normal distribution) của lợi suất thực.

     Phương sai và Độ lệch chuẩn là công cụ để đo sự biến động
     của Lợi suất thưc xung quanh Lợi suất kỳ vọng.
18
   ĐỘ LỆCH CHUẨN

           Probability


   Biểu đồ
             0
    – 3s  – 1s         + 1s  + 3s
    –        9%
        4%          14%  28%
19   10%
          ĐO LƯỜNG RỦI RO
           Measuring risk

     Mức độ rủi ro/ Level of Risk
     Rủi ro về thời gian ( vốn đầu tư càng lâu, rủi
     ro càng có khả năng xảy ra)
     Risk – free rate (Treasury bonds)
     Total Risk = Risk-free rate + risk premium
20
    FINANCIAL INVESTMENT
        BÀI 3
   DỰ TOÁN PHÂN BỔ NGUỒN
        VỐN
    CAPITAL BUDGETING

21
       Dự toán phân bổ nguồn vốn
           Khái niệm

     Định nghĩa: Là phương pháp đánh giá, so sánh lựa
     chọn một dự án đầu tư nhằm đạt được kết quả đầu
     tư tài chính dài hạn tốt nhất;
     Mục đích: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn có hạn
     Các loại chi tiêu của doanh nghiệp:
     a. Chi chi phí ngắn hạn (lương thưởng, tiền nguyên
     vật liệu, quản lý hành chính...)
     c.Chi phí dài hạn (mua sắm máy móc thiết bị, nhà
     xưởng

22
      Các bước quyết định đầu tư

     Xác đinh chi phí ban đầu (Determining initial
     costs - costs of initial investment):
     Giá các loại thiết bị, dịch vụ...
     Các chi phí bổ sung: đóng gói, vần chuyển,
     lắp đặt, giám sát, thư nghiệm...
     Giá trị các loại thiết bị cũ, đang sử dụng (bị
     thay thế)
     Thuế phải trả khi bán các loại thiết bị cũ...

23
      Cách tính chi phí ban đầu

   Chi phí ban đầu Giá trị   Nguồn thu ban đầu Giá trị
   Máy mới      200000$  Thu từ bán máy cũ  50.000
   Các chi phí khác       Giảm trừ thuế bán  0.000
   Đóng gói      4000   máy cũ
   Lắp đặt      9.000
   Giám sát      000    Tổng thu      50.000
   Thuế bán máy cũ 7.140
                 Tổng chi      220,140
   Toàn bộ chi phí 220.140
                 Chi phí thuần    170,140

24
         CÁCH TÍNH KHẤU HAO

   1. Máy cũ được mua cách hiện tại 3 năm với giá ban đầu
     100.000$. Cách tính khấu hao như sau: (theo quy định)
   2.  Năm 1. 0.20*100000= 20.000$
   3.  Năm 2. 0.32*100.000= 32.000$
   4.  Năm 3. 0.19*100.000= 19.000$
   5.  Toàn bộ khấu hao    = 71.000$
   6.  Giá trị sổ sách (kế toán) 100.000 - 71.000=29.000$
   7.  Máy bán với giá 50.000$ - 29.000=21.000
   8.  21.000*34% thuế = 7,140$
     CHI PHÍ BAN ĐẦU: 220,140-50.000=170,140$25
       Cách tính chi phí ban đầu

     Nếu bán máy cũ thấp hơn giá trị sổ sách (ví
     dụ 20.000$, thấp hơn 29.000$, Công ty được
     hoàn 1 phần thuế (tax credit): 29.000$-
     20000$ =9.000$. (9.000$*34%= 3,060$)
26
   Cách tính chi phí ban đầu

   Chi phí ban đầu  Giá trị  Nguồn thu ban    Giá trị
                 đầu
   Máy mới      200000$  Thu từ bán máy cũ  20.000$
   Đóng gói     4.000$

   Lắp đặt      9.000   Giảm trừ thuế    3,060$
                 Tổng thu      23.060
                 Tổng chi phí    213.000
   Toàn bộ chi phí 213,000
                 Chi phí thuần    189.940$

27
             Depreciations

   Book value at   Depreciation  Khấu hao lũy kế   Book value at
   beginning of            Accumulated
             expense     depreciation
                             end of year (giá
   year (giá trị kế                   trị kế toán cuôi
   toán đầu năm)   (khấu hao)
                                 năm)
     $17,000      $3,000      $3,000       $14,000
   (original cost )
    $14,000$      $3,000      $6,000       $11,000

     11,000$      $3,000      $9,000       $8,000

     8,000$      $3,000     $12,000       $5,000

     5,000$      $3,000     $15,000    $2,000 (scrap value)
28
   XÁC ĐỊNH SỰ GIA TĂNG CỦA LUỒNG TIỀN
    Determining incremental cash flow

         Năm thứ 1   Năm thứ 2   Năm thứ 3
          Trước khi thực hiên dự án mới
   Thu nhập  100.000    150.000    200.000
   Khấu hao  30.000$    40.000$    45.000$
        Sau khi thực hiện dự án mới
   Thu nhập  120000$    165.000$    230.000$
   Khấu hao  45.000    62.000     66.000
    Tính mức gia tăng luồng tiền sau khi thực hiện
             dự án mới
29
   TÍNH SỰ GIA TĂNG CỦA LUỒNG TIỀN


           Năm thứ 1   Năm thứ 2   Năm thứ 3

   Mức gia tăng   20.000$    15.000     30.000
   nguồn thu
   Hoàn thuế bổ
   sung (0.4*gia  0.4*15=6000  0.4*22=8.800  0.4*21=8.400
   tăng khấu hao)
   Gia tăng      26.000    23.800     38.400
   nguồn tiền

30
   VÍ dụ

     Nhà máy Z có hai loại thiết bị
     a. Thiết bị cũ mua đã được 3 năm với giá
     ban đầu là 400.000 USD
     b. Và thiết bị mới mua với giá 600.000USD
     c. Thời hạn khấu hao cho cả 2 loại thiết bị
     là 5 năm kể từ ngày mua.
     d. Tỷ lệ khấu hao: năm 1: 20%; năm 2: 32%;
     năm 3: 19%; năm 4: 15%; năm 5: 14%

31
        Dự toán doanh thu trước thuế
      và lãi suất (Estimated earning before
         interest and taxes EBIT)

   Năm   Hoạt động với thiết  Hoạt động với thiết
          bị cũ        bị mới
   1      100.000$       150.000$

   2      140.000$       250.000$

   3      280.000$       350.000$

   4      400.000$       450.000$

   5      510.000$       550.000$
32
      Dự toán doanh thu trước thuế
       và lãi suất (EBIT) bước 1

   Năm EBIT với thiết EBIT với thiết Doanh thu bổ
      bị mới (a)   bị cũ (b)  sung (Additional
                     EIBT) (a-b)
   1   150.000$    100.000$    50.000$
   2   250.000$    140.000$    110.000$
   3   350.000$    280.000$    70.000$
   4   450.000$    400.000$     50.000
   5   550.000$    510.000$     40.000
33
   Dự toán doanh thu trước thuế
   và lãi suất (EBIT) bước 2

   Năm  Khấu hao Khấu hao Khấu hao Hoàn thuế bổ
      mới (a) cũ (b)  bổ sung  sung
                (a-b)  34%* (a-b)
   1   120.000$  60.000  60.000$  20.400$
   2   192.000$  56.000  136.000$  46.240$
   3   114.000$   0   114.000$  38.760$
   4   90.000$   0   90.000$  30.600
   5   8.000$   0   84.000$  28.560
34
   Lưu ý

     Thiết bị cũ chỉ còn 2 năm khấu hao
     Năm thứ 4 là 4000x15%= 60.000USD
     Và năm thứ 5 tương ứng với
     400.000x14%=56.000USD
     Mức thuế được hoàn: 34%
35
   GIA TĂNG LUỒNG TIỀN SAU 5 NĂM

   NĂM Doanh thu bổ  Hoàn thuế bổ  Doanh thu bổ
      sung      sung     sung+ Hoàn
                    thuế bổ sung
   1   50.000$    20.400$   70.400$

   2   110.000$   46.240$   156.240$

   3   70.000$    38.760$   108.760$

   4    50.000    30.600    80.600$

   5    40.000    28.560    68.560$
36
       YOU SHOULD REMEMBER
         (điều cần ghi nhớ)

     Trước khi quyết đinh đầu tư vào 1 dự án,
     cần lưu ý hai nội dung quan trọng về giá trị:
     a. Giá trị đầu tư ban đầu
     b. Mức gia tăng của luồng tiền
37
   BÀI 4

    PHƯƠNG PHÁP DỰ
     TOÁN PHÂN BỔ
    NGUỒN VỐN KHÔNG
      CÓ RỦI RO
38
   Nội dung của biện pháp/kỹ thuật phân
        bổ nguồn vốn

     Kỹ thuật phân bổ nguồn vốn tập trung vào 2
     nội dung: a. Lợi nhuận
         b.và tài sản (giá của của cổ phiếu)
     Giả định cơ bản: Rủi ro và sự không chắc
     chắn không phải là vấn đề đối với người ra
     quyết định.39
     TÍNH LỢI NHUẬN TRUNG BÌNH

   1. Lợi nhuận trung bình: (Average rate of return - ARR)
   Lợi nhuận cho 4 năm tiếp theo dự kiến là 10.000, 15.000,
     20.000 và 30.000$; nguồn vốn đầu tư ban đầu là
     10.000$ mức lợi nhuân trung bình sẽ là:


        10 .000  15 .000  20 .000  30 .000
   ARR=                         18,750
                4 years
40
    Average investment = 100.000/2 = 50.000$
    Giả sử khấu hao tài sản giảm đều hàng năm
    (sử dụng cách tính rút gọn, chia cho 2)
    ARR= 18,75/50 = 38%
    ARR= Lợi nhuận trung bình năm/ ½ vốn đầu tư
    ban đầu
   Hạn chế:
   - Chưa tính thời giá của tiền
   - Sử dụng kết quả trên sổ sách hơn là luồng tiền
   - Bỏ qua khấu hao là luồng tền bổ sung


41
          THỜI GIAN HOÀN VỐN
           (Payback period)

     Ví dụ: Thời gian hoàn vốn của dự án là 4 năm.
     Vốn đầu tư ban đầu là 70.000$
     Dự kiến mỗi năm lợi nhuận trung bình là 20.000$ trong thời
     gian là 6 năm.
     Dự án này được chấp nhận vì sau 4 năm*20.000=80.000$ lớn
     hơn 70.000$ chi phí ban đầu.
     Ưu điểm/ hạn chế:
     Dễ hiểu, dễ tính
     Sự bất ổn về chính trị, rối loạn, bạo lực...
     Không tính đến thời giá đồng tiền (ví dụ 100$ của năm thứ 1
     khác với 100$ của năm thứ 2...)


42
   THỜI GIÁ CỦA TIỀN
       THỜI GIÁ CỦA TIỀN
43
   GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA MỘT KHOẢN
          TIỀN

     Giá trị tương lai của một khoản tiền là giá trị ở thời
     điểm tương lai của số tiền đó, hay nói 1 cách khác là
     giá của khoản tiền đó ở thời điểm hiện tại cộng với
     số tiền lãi mà nó sinh ra trong khoản thời gian đó.
     Gửi 10.000.000VND lãi suất 10%/năm
     (10.000.000*(1+0,1)=11.000.0000
     Sau 1 năm nhận 11.000.000VND (đây là giá trị
     tương lai của 10.000.000VND


44
     Tính giá trị hiện tại của đồng tiền


    Giá trị hiện tại của một khoản tiền: Để có
    được một số tiền là X trong tương lai thì cần
    bỏ ra bao nhiêu tiền ở thời điểm hiện tại.
   Ví dụ: Để có được 11.000.000VND sau 1 năm,
    thì ngày hôm nay cần phải bỏ ra bao nhiêu
    tiền biết lãi suất là 10%/năm
   Kết quả: 11.000.000/1,1=10.000.000VND

45
      GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG (TỊNH,
       THUẦN) NET PRESENT VALUE

     Giá trị hiện tại của một lượng tiền trong
     tương lai của một dự án lơn hơn giá chi phí
     ban đầu     dự án đó nên được chấp nhận
     NPV=PV-I
     NPV: Net present value, (giá trị hiện tại ròng)
     PV; Present value (giá trị hiện tại)
     I Initial outlay (chi phí ban đầu)

46
       Dự toán đầu tư dự án:

    Công ty XYZ dự kiến đầu tư vào dự án;
    Đầu tư ban đầu 9000$ (Initial Investment)
    Dự kiến thu được lượng tiền trong 4 năm với
    giá trị tương ứng như sau:
    Năm 1: 6000$; năm 2: 5000$; năm 3: 4000;
    năm 4: 2000$.
   Lãi suất chiết khấu (suất chiết khấu) 10% năm,
         Có nên thực hiên dự án?
47
     Luồng tiền hiện tại của dự án

   Year Cash flow (luồng   PVIF at 10%   PV for each
     tiền) (a)         (b)     year (a*b)
   1      6.000$      0,909      5.454
   2      4.000       0,826      3.304
   3        3000       0,751     2.253
   4        2000       0,683     1.366
   PVIF. Present value Interest Factor. (lãi suất quy về giá
   trị hiện tại- thời điểm tính toán)
   Tổng giá trị luồng tiền hiện tại của dự án: 12.377$
48         12.377 – 9000 = 3.377$
   Lưu ý:

     Các giá trị trong cột thứ 3 (PVIF) 0.909;
     0,826... trong slide trên đã được tính sẵn
     trong bảng biểu cho trước .
49
    ADVANTAGES AND DISVANTAGES
    ƯU VIỆT VÀ HẠN CHẾ CỦA NPV

   a/ Sử dụng luồng tiền (cash flows) thay vì lợi nhuận
     ròng (net earnings) có một số ưu việt sau:
   Cash flows = net earnings + depreciation)
   b/ Tính đến thời giá của đồng tiền (nếu dự án có suất
     chiết khấu là 10% sẽ có mức rủi ro thấp hơn dự án
     khác với suất chiết khấu 11% hoặc cao hơn)
   c/ Dự án được chấp nhận chỉ khi NPV lớn hơn 1 (+),
     do vậy Công ty sẽ tăng được giá trị của các cổ
     phiếu (increase in the stock price or in the wealth of
     stockholders)

50
   HẠN CHẾ

     Dự đoán luồng tiền trong tương lai còn phụ
     thuộc vào nhiều yếu tố: khả năng bán hàng,
     chi phí sức lao động nguyên vật liệu, lãi
     suất, thị hiếu người tiêu dùng, chính sách
     cảu chính phủ,
51
         Chỉ số lợi nhuận
       (Profitability index: PI)


     PI = PVCF/Initial Investment (PVCF: Present value of cash
     flows)
         PVCF
     PI=
      InitialInvestment

     12,377 / 9000 =1,37
     PI>1 Project is recommended to be accepted for ABC. Co.

52
        TỶ SUẤT SINH LỢI NỘI BỘ
      INTERNAL RATE OF RETURN (IRR)

     IRR: Suất sinh lời nội bộ là suất chiết khấu, tại mức
     đó giá trị hiện tại của đồng tiền(PV) thu nhập từ dự
     án bằng với chi phí đầu tư ban đầu (Initial
     Investment). Nói cách khác IIR làm cho NPV=0.
     IIR > Suất yêu cầu, hoặc Tỷ suất hoàn vốn tối thiểu
     là 10% (cutoff rate, minimum required rate of return)
     dự án chấp nhận.
     là suất chiết khấu mà thấp hơn mức tối thiểu đó dự
     án sẽ không được chấp nhận.

53
          VÍ DỤ:1
   (luồng tiền không thay đổi hàng năm)

     Công ty XYZ có luồng tiền hàng năm là 5000$
     trong thời gian 6 năm (life of the project = 6 năm)
     Đầu tư ban đầu là 20.555$. Xác định IRR của
     dự án (Determine the IRR of this project)
     Tỷ suất hoàn vốn tối thiểu là 10% (Cutoff,
     minimum required rate of return).

              Tính IRR

54
   Bước 1. tìm suất chiết khấu (Discount
   rate)
  20.555 : 5.000$=4.111
   Bước 2. Tra trên bảng, 4.111, năm
   thứ 6 tương đương suất chiết khấu
   12%.
   Như vậy dự án có thể thực hiện bởi vì
55  12% >10%
            VÍ DỤ 2:
   Calculating IRR with annually variable cash flows
      (Luồng tiền thay đổi hàng năm)

     Công ty XYZ xem xét dự án đầu tư với luồng
     tiền dự kiến sẽ nhận được hàng hàng năm
     trong thời gian 3 năm như sau:
     1000; 4000; và 5000$. Chi phí đầu tư (Đầu
     tư ban đầu –Initial Investment) là 7.650$.
     Cutoff rate = 11%
     Dự án có được chấp nhận? Is the project
     accepted

56
   Giả sử suất chiết khấu (Discount rate)
          là =10%

   Year   Cash flow   PVIF at 10%    PV of cash
       (luồng tiền)     (b)     flows for each
          (a)              year (a*b)
   1     1.000$      0,909       909
   2     4.000      0,826       3.304
   3     5000       0,751       3.755
   Tổng giá trị luồng tiền hiện tại của dự án: 7.968$
         7.968 – 7650 = 3.318$

57
   Giả sử suất chiết khấu (Discount rate)
          là =12%

   Year   Cash flow    PVIF at 10%    PV of cash
       (luồng tiền)     (b)     flows for each
          (a)              year (a*b)
   1     1.000$      0,893       893
   2     4.000      0,797       3.188
   3      5000       0,712      3.560
   Tổng giá trị luồng tiền hiện tại của dự án: 7.641$
          7.641 – 7650 = - 009$ (gần =0)
   Cutoff rate là 11% thấp hơn 12%        chấp
58  nhận dự án
        ƯU VIỆT VÀ HẠN CHẾ

     Sử dụng luồng tiền (cash flows) có tính đến
     thời giá của đồng tiền
     Có thể có 2 IRR khi dòng tiền thay đổi
     NPV =0 có thể có nhiều nghiệm số
59
   Ví dụ

   Year   1   2   3   4
   Cash  200  200  300  -200
   flows
60
   Sự khác biệt giữa NPV và IIR

     Chi phí đầu tư ban đầu của Dự án X và Y là
     2500$
     Vòng đời của dự án (life of the Project: 10
     năm.
     Luồng tiền hàng năm của X là 2500$
     Luồng tiền của Y trong 10 năm: 1000; 2000;
     3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000;
     and 10.000

61
   (Tiếp)

     Cách tính như ví dụ trước:
     IRR của dự án X =17%
     IRR của dự án Y = 13%
     Dự án X sẽ được chấp nhận
62
   (Tiếp)

     Nếu dùng phương pháp NPV: phụ thuộc vào suất
     chiết khấu. Nếu suất chiết khấu 5% dự án Y sẽ
     được chấp nhận;
     Nếu Suất chiết khấu 8%, dự án X được thực hiện
     Ngoài ra còn phụ thuộc vào quy mô dự án, thời gian
     của dự án (vòng đời).
     Luồng tiền của hai dự án cũng sẽ không phải lúc
     nào cũng giống nhau và còn phụ thuộc vào sự thay
     đổi của suất chiết khấu

63
   Sử dụng phương pháp (chỉ tiêu) nào
       để quyết định đầu tư

    1. Sử dụng dòng tiền thay vì lợi nhuận kế toán
   Vì sao trong phân tích tài chính dự án sử dụng dòng
    tiền (không sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận) để đánh giá
    dự án:
       a/ Lợi nhuận không phản ánh chính xác thời
    điểm thu, chi tiền của dự án
       b/ Lợi nhuận không phản ánh một cách chính
    xác tổng lợi ích của dự án theo thời giá tiền tệ


64
   (Tiếp)

   2. Chỉ xem xét dòng tiền tăng thêm
   Lưu ý: Không có dự án mới công ty vẫn có
    dòng tiền, do vậy khi đánh giá dự án, chỉ
    xem xét sự khác biệt giữa dòng tiền của
    công ty khi có và không có dự án
   3. Chú ý các yếu tố liên quan khi ước lượng
    dòng tiên (chi phí chìm sunk cost; vốn lưu động; thuế
    thu nhập công ty;chi phí gián tiếp)


65
   PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ VỐN (QUYẾT ĐỊNH
    ĐẦU TƯ) CÓ RỦI RO. (Capital budgeting
          methods: with risk)

   1. Rủi ro trong quyết định đầu tư
    Rủi ro là sự không chắc chắn, không ổn định
    Đầu tư được gọi là không rủi ro (Risk-free) nếu lợi
    nhuận là ổn định và chắc chắn
    Trong đầu tư không có cái gọi là “không rủi
   ro”: các yếu tố tác động đến đầu tư:
    Mất thị phần; gia tăng chi phí đối với sản phẩm;
    thay đổi về nhưng quy định trong luật pháp...


66
   VÍ DỤ:

     Công ty XYZ dự kiến luồng tiền hàn năm trong 5
     năm như sau:7000; 6000; 5000; 4000; 3000. Mức độ
     chắc chắn tương ứng là: 95%;80%;70%;60%; và
     40%
     Chi phí đầu tư ban đầu là 11.000$
     Risk free rate (US Treasury bonds) là 10%
     Dự án có thể chấp nhận?
67
   Ví dụ (tiếp)

   Year  Cash flows   Mức độ chắc   Luồng tiền
      (luồng tiền)   chắn    chắc chắn mỗi
         (a)      (b)    năm (a*b)
   1    7.000$     0,95     6.650$
   2    6.000      0,80     4.800
   3    5.000      0,70     3.500
   4    4.000      0,60     2.400
   5     3000      0,40     1.200

68
   (Tiếp)

   Year  luồng tiền chắc  PVIF at 10%   Hiện giá của
         chắn       (b)    nguồn tiền (PV)
           (a)             (a*b)
   1     6.650$       0,909      6.044,85
   2      4.800       0,826      3.964,80
   3      3.500       0,751      2.628,50
   4      2.400       0,683      1.639,20
   5      1.200       0,621      745,20
   Tổng giá trị luồng tiền hiện tại của dự án = 15.022,55
69     NPV=PV-I = 15.022,55 -11.000= 4.022,55

								
To top