˙˙ ” ¨¥ – — —.pdf by yan198555

VIEWS: 6 PAGES: 1

									     !"                       ! " #  $%&  ' ( )*  + , - .
                   ”
               ˙˙˚ ‡¸»˘ ¨¥
                „ß
              ¡ ˘» ¡–  —˜ —
                 '()*+,-./0123456789:;0<=>-4?@AB9CD E4FGH>
               #$%&'(5 I J K L M N O P Q R S - / T U I #$%&'(63 V 4 F G W > @ X Y Z = [ \ ] I , ^ _ R / `
               abOPQcde4fgh
                i>j/klmnopqrstIuv=w=QxyI[zm{|I4}~€r‚ƒ„=…I†
               ‡)ˆ‰"Š‹ Œ0ŽGH‘V[K]kl@X’“”•–—–˜k™0šHŒ›I=œb™
               HžŸ@X ¡I{|
              ˚   ˆ¯
              ¯fi¶ø· ˆ „œ·ł» ˜ æ˛
              ¨ˆ:! ¸Œ ˜‡–´Ł fi ˇ#$)*
                              †
                  º ˜Œ˙ƨ¸ – — ˜• ˆ ˇ –¨£‹»•ß”ˇ »—'¨¸ˇºˇ ˜             ´
                                           ¯fi¶øˆ» —‰ ¶ £‹Ł´Ł” ¿ ˝ ˇ˚ `¸£‹ ˛¢†' ˇ ¢
                ˘
               ˚˙£‹»„ߡ `— ˜†œ˘• —˜Œ¨¸ – — †˘˜ —¨¸˘ł£‹›– –»     `¸    Ł
                                         †Æ ¡ ˙ ‰£”ˇ ¡–˜    ‡
                                                 ˝łˆß£‹£‡£ #$)* ˇ»›`¸´ »› ˝ ˇ·«
              ¡ 78 ” ¡– ˛“‚œ ˇ
                   ¨ˇ         ˆ˙
                      †» ˚–·œ ˜‚‚–† † ¯ˆ ‚ —¡ ˛ˇ•          ˛
                                         ‰˛¢†'£‹ `¸†» • ¸¿ ˜„ ¢¡£ˇ´`¸ £‹ˇ„« … £‹
                     ˙   …       —¢
               … –ª‰ • ˛æ¡£ ¶˛˚– £‹ ˆ „œ˜ †' ˜ ¸‡¯fi —¡`ı£‹
                                  ¶ø             ˆ       ¸     ¡
                                         ¯fi¶ø» `¸ˆ „œ£‹ ¶ ¿ · · ˜… £‹ ˝»›`¸ »•ø »‚ ¨¸
                                  £¤
                 —… ˘ » —¸£‹˝‚ł´Ł´Ł·ł» · »‚ #$)* @ X ¢ £           £
                                         ‡ •„ˆ» ¸…¡–»ˆ`¸7 ˜Œ ˜ ¶fl ——‡         ¸
                                                          ¥˛»–»˝ `¸£‹
                  £
               ¤¥£'‹ ‚ —¡˝    ¶ø” ¿ ‡ `¸´Ł´Ł œ» —†»¿ » ¨–†¿    »› ¡ ` ¸ ¨»
                                           `¸         £‹    ˙Ø
                                                    ˘˘ « › —‚— `¸ ˜‡ ¡– ¡£
               • ¡£                           ¶ł#$)* ˝•” ¶ ˜)$$0 ¤     £‹
                                                     £ !"¦§£'· ˙» ‡·„ ¨
                ¡ ˛“˛ ˛§ † —” ¶ 68 ¶ ¸Œ ˜‰ ˚ ˆ#$)*£‹ł˙ ¶      –         »
                                         … ¡¢‚˝ ´…˚˙¨ ‡£¸ø—Ł£‹„ — »—' ˙ ˜—¡ ˛ˇ•£‹†¨ˆ
                             ”
               ˚˙ ß †» º ˜˜˙ £‹ ˆ „œ£‹ˆˇæ˚†ˆ·˜Œ…˝ ˜¨¸¶…¶               ¡
                                          ˛»‡–´Ł˚fi• ¯ˆ ¡£ †»–¨ ˙ ˜ ˜ £‹  ˇ   ¤ˆ» —
               ˘»„߆œ˘•” —”ˆ‚—£‹ ˚˙˛ ˝ˇº‚ł ´Ł †´ »‚ £‹» ·              £‹ ¸ „ ¢9 ˇ ˝…£‹ł˙
                                         ˇ £‹ ·† ˇ †˜ ˆ ¸ ˚–         ¶   ƒ ˇ
                  ˇ´   £‹
                »Æ » ‚ ¿˘…… ¶ ·#$)* –¨–˚…˙– ˜ ˆ˘ ·•‰–ª”                ¡     –  ˇ
                                         »¤£‹†•‰–ª•¯· `¸¿·¡£¡–˙ ‰£”ˇŁ ¡– ˚ £‹ ˇ´ » ·
               ¶ ¡£¡–ø—˜ ˜—¡`ı ı ˆ£‹#$)* ˜ Ł…˘¨ˆ¨¸” ¿ ˝˜ §»Æ£‹     »… ˚´ ˝˚˙ #$)* · ¿“£‹—ˇ´ · ˜˚–” £‹†»Æ˝ »—'
                                                     ˇ
               ¸ø   †»‰ ‰ ˚˙˜Œ˙ƨ¸ ˜†œ˘•£‹†˚˙—¡”¢¡¢ˇ¨¸¶…˜ ˇ   ¶fl˜   ˜ ˛ˇ•· •¢˚–… £‹ˇ„« †ˇ†»¶£‹˝`‰‚ ¨¸ »˘ ¶˝
               ˚ ˜†œ˘• ¡£                      ˜ ¡£
                                         `¶ `ƒ
               • ¸¿¯
               º   —˛
               ¡ ˘»„ß¡– †» º
               ¯…¶ß˝ #$)* »Æ˝ `¸¯fi¯            ¯ –
    ¯°±²³´-µ¶[·]
   I@X­¸¹            †…       ˛
                ¡ ˙˙ ¸„•¯—˜ ”ˆ£‹ ˆ˙ ¨» fi˘»„ߣ¡¡–» ˆ “˙˙†…      ¶˜
                                         „ £‹… –» ‰ ‡ ˇ ˜‰£‹ —˜ ˜‡ ˝‚— † ˝·¸ » ¡£
               ¸„¨¥˚ ˜ˇßˇ¢£‹ ˛“˘»„߈ ˜—¡˝ ˝„ ‡     ı;; ˙'            †         ¸
                                            ˚– —`¸¶ » ø£‹» —¨˛”˛˚–… ”˝ ª£‹ß¨¥¯ †‰
                ¸
               ˆß£‹ ¨» ›ˇ¨ˆ» —»»˚ »œ ˜· ¸ª£‹«¸ß † ¶¤„ ¶˛˚–…    ˚–·ł ¯#$&* ¨ © ª « ¬£'¨¥†˛… ˇ† ˚–·ł ¯#$%&'(£‹
                                             £¤      £‹
               ‰«#$%&'(6 ¨¥      †…
                     »»‡ ‚ ‚ •¢ ˜#$%&'(63£‹ ˛“˜˙ ¸ß—˜                ¨
                                         ¨¥´ˆ ˛ ˜· ˝‡ ˇ·ł ¯#$)*£‹˛”˛ˇ—ˇ ˜˚–… ¶…‡ `¸˙–
                      ¸„
               ˜¿ —£‹ ˚˙˙˙†… ˜ ¯ ¡£                  ˜ „ß    ¡£ ¯´ ¯ ˇ— ˜ – † ˇ
                                                ¡
                                          ¡ ˘» ˚–… ¡– ˜˜ ”˝    `˜ ¿ £‹ »Æ ˝ł¸¢
                 » ˇº –‡ı£‹          —
                      #$)*< ˚ •¢ ˜ – ˇ´˛ £‹¡˝ œ˘‰ »·˛    »  †' ¨
                                          ¸¢˛¢ £‹ „ß¿ ˆ» `¸£‹ ˆ»·ł‡ ˘ £‹˝»Æˇ´ ˚¶
                ´   ¶«
               ˛“ » ø ˛ ¶ł            ·
                      ¯¯`¸! ‚ ¶ —¡˚– ˜¶ £‹¸” œ» –ª–» …   ‰„   £‹ `¢†» † ˇº‡ » … ‡ ¡£¡–¡˝ – ˚ £‹æ¸ß
                                          ´˙˘ · ł            —   ˇ
               ´œ¡£¸ß ˆ#$)* ·†Ø   ¡¢
                        —´˛¯ †Ø ˘ł¡¢ ¿ £‹ † ˚– †˜ˆ ·
                             †Ø´• ‡          ª » ¨º˜§ †   £‹ ¶ß
                                                †»”ˆ ¯… ˝ ¯#$)* »Æ˝ `¸¯fi¯ »„
                  ¿·ˆ £‹ †
               •¢ ˚… ¡¢    ¸ß ‚œ¸ø — ˜¯   ”  ¯ «£‹˝ˇæ¯fi             •
                                         ¯ – £‹ ¶ł † ˆ‰ ˘ »ˇ´£‹¯ »†¿• —˜ ‰ˇ ˚ œ» —
               ”¢ ´ `¸—´ ´• –ª “·' ˇ‰ » ø£‹´• ˇ »‚ ¢˚ ˜       ·¡£


                 ¡
               ˇ ˚˙ ˚ ´º¿ ˘»„߈ ¡–
               : ¸Œ ˜¶ø †˚ `¸‚—¨
                    ‡
                ˆ¿ˆ¿ ——´ ˜˚ ´º        ˙ł
                           †œ˘•£‹ ˚— »… ˚´ ¥˛»      ¸          ¯
                                         ˚…£‹ß¶fi ˆ …”¿“»œ ˛ˇ•£‹…¶ß»„»Æ˛ †ƒ‚ ”¯´º‡ ¨¥
                    ¶…
               ˇ ˜˛ ˇ¨ œ ¨ ˚ … £‹» ' ˆ        ˛»
                              … ˜˙ ¡ · ` …¡–    ¡ ˛„˛„ ¡£
                                         ‰† ˛„  ¡–
                  ¸         ·     £¤
               ˜˝‹ £‹ß–ª » ø ø Æ» … £‹ +),-&&. @ A ­ ® ¤        ¶            ‚
                                              …” ˜—¡˚–” £‹‰`¸‡ı¡¢ — ˜˚–” ˜ †¯˘
                         `
              ¥£'‰#$)*£‹ ‰#$%&'(£‹‹ ˇ˘¯¶…–»¸ß¯ ł‡ `¸ º‚ ˘»        ˛
                                         … ¿“ ·£‹ ˇ¨ œ ˇ¡…˙ ˆ£‹–˚– §—£»„ ¤ˆ¯¿“`¸ ˜ ¿˛
                 …
              „߈ £‹           ˛
                    » ¤#$)* »„†»„» ˆ£‹“`¸• „`‰¨¸˙ £‹ ˇ          ˚  ¿
                                         ‰ · … ıˆ· ˆ –Œ£‹ ˇ ‚ ˜Œ˙Æ ˜ »·œ  ˜˙ˆ·—¡ ˝ ˆ ˇ
                  ¨¸  ¡£
              • ˘ `' » » ¤ ¶ł‰æ˜Œ  †¯: ¸Œ ˜¶ø · —¡˚ ‹ £‹          »
                                         `¸˚ ´º†œ˘•£‹„‡£‡£˛ ˚ƒ ˝¤£‹ ¨ˆ˛ ˇ¨ œ ı ˆ” `¸†»
               ›˜ ˚ `•   ˚
                    —— ¨º#$)* ˆ ´º     ˇ•
                            ¿“»œ˝ ˛ `¸¡£        ˆ¡£
                ¡ ˜—”¢     ˜ ‚
                     – fi £‹ »Æ ˝ fi   ¶«· ˛ ł£‹ıˆ·¶…˝£     ¸ ¨»˛· ·˚˙   ·œ ˛
                                                  ˚– £‹« ˇ¨ œ † £ —˜„ ‰ ·¥
                  ¿
              †»ˇ´ ·£‹ ” · ˇ˘¯•¢ˇ £‹ » “ #$%&'( »    #$)* ˆ   †œ   ˘       ¡¢ »›˘‹
                                           ˘•£‹¨ ‡⁄˚–… ¶ ¯ ˛ˇ• ¶fl   »Æ ˇ ¶ø ˚ `ƒ£‹
                ¸ß”   ˜   ˇ´ £‹
              ˙ £‹ ¿ ˝ † † · ¸ø » ' †»    ” ”ˆ`¸£‹˜¯´‚ ‚
                                   ˜       ˚˙  ¿ ¸ß    ˚– ‡
                                           ¿“˚… ˘ ˇ˝ł ˜ … £‹ ˆ¯ ˜  ˚–” † ˚ »œ”˝
              »„ ¿ £‹‚ł¿· »»Æ¶ø   ˘‹¡¢
                       ¶fl»› ˝ »»Æ ˛ ¶ø ˇ•£‹˝ » ¤ ¢      ·ł †»` … ¯´¸ß ¡£ ”¢ ˜Œ…˝»„—¡£‹ ˘˜
                                         ˜ ¶… ˇ£‹        ˝ ¡       ¿
              ˜˙ ˇ  ¡£¡–   –      ˚ ¸‹£‹
                ˝•`¸ ˛ ˇ¨ œ ˚ £‹ » —´¯ †» ˆ»ˇº ‰¸ßˇ       `ƒ»„ ˙¿£‹ ˛“ ‡⁄ » —˝ ˘ …¡£˛ ˇ¨ œ– ˚ £‹
                                           †»    … £‹       ¡–     ¸ß
                ¿· ˜˜‚ ¯ ˚ ˝• ˇ `¸#$%&'(£‹ƒ–· ˝»Æ …” ˇ
               ˚˙ ‰         ˜ˆ     –         …”¯… †‡`
                                           ¶ß      †œ
                                              ‰ ˘»„ß ˘• ˇ ˜ ˛    ¶
                                                      ˇ•£‹ « ”¢ ·¸ £‹ ˇ
              ¨¥ “  ‰   ¸ß     £‹ ˙
                ¸ßˆ˙ ´º¨ˆ ¡ ˙—˛ „ˇ¡–¶ł †» “ · ˚†ˆ·˚–” ¿“       ø†» “ ˚˙    ˚˙
                                                ”ˆ˚´»„ » ˚´¡£  @Xº»œ"¼½¾a¿À-Á¶ÂÃ
                `¢
                — ¯
              †» ˆ†» ¨ †»ˇ†»¶
              ˘»„߆œ˘• ¯ ª”˝¨– ª » ø¶
                 ¸ ¯ –¯    ‚
                       » ‚ ¶…       ¨
                           »»‡ `¸#$%&'(£‹¥—˙ ˝¿¸ ˜   ‡ — ˇ ˝‡ †‰— ” ˛“ £‹ ¨ ‡£
                                               ¨¸   ˜ –¨¨   „⁄ ˇ ·ƒ ˝…˘‹ “ ˆ
              ˚–” ¨¸˚ »‚ #$)*£‹ ˚– —  ‡–` … ¶¸ ˜‰fl—¡‰ª †¿…´˙           ¸           £¤
                                         ˜$%&1&0%&$ ¨ … £‹ ¨» ˘»„ß ˜ 2$$ 31&4( ! " #
              „        ¿
                 —˘»„߆œ˘•£‹ ¸ ¨»—˜ — »¸¿¸¿—˜¶fl£‹«¸ †»˚˙    $%&£' ˜ ´ ‰” ¶ ‡ — £‹ˆ»§     Ø † »¶¤˜ · ‰ ⁄
                       ´
              ˘»„ß ˜• ¸¿£‹†»„ˆ» „ ˘»„ß ˜ †œ˘•¡£            „ß      —Ł ”
                                         ˇº—§ £‹« —´˚˚ ƒ “ ‡⁄ ˜„ ‡ ¡£˝‹ ˘»  ˚– „ß˚ »œ ˜
                 ¨ ‡£• • ‚æ †… ‰ ß´ ˜‰fl—¡‰ª– ˚ £‹ …”˚˙                          †
                                         ·¥ˆ ˘`£‹††»•‰–ª¸ ˚ ˚– ˚ »œ ˇ˚ •¢ ˚… £‹»–¨¨«…
                    £‹˚
              ‚ ¡ ˚ ıˇ ¡– ˇ¨· ¶fl¸ ˜˚˙… · •– ˜˝ „ Ł…˘£‹          £‹
                                         ¯ ˚ »œ ·¥ˆ ˘`·   ˜¸ ¶¨¿ †»˘ · ¡£
              +),-&&.   «˝ ¿˙ ˜… ‰ ›„ `¸˘ ¸˜Œ ·¿·£‹¨ ¨»       ·¸˝ £‹ ‚ ¶¸† ´ ˜˘»„߆œ˘• ˚”ˆ… ‚ £‹ºˇ ˝‹¯
            /           —
               —‰—¨¸ “ ˜‚— ı£‹´‡ ˜#$%&'( †˚˙… ¥ ˜`¢ˆ £‹·  ¿    ˆ ˜˚ Æ ˜ ˇ –¨£‹ +),-&&. ˜… ˙fi “„ ‡ »–¶£‹ »œ˚
            +   ¨¥
               ˇ Ł…˘    ¡£   ¸ ´
                   ‚—” ˙¿ fi” £‹ †¯ ´ `¸‰ ˘»  „߆œ ¨¸— »fl
                                  ˘•      †˚˙ » ø   ¯      »§  —¡
                                             ¡£ ˛“ »ø ˙ ˚ ˆ ˜‰fl ‰ª ı ˆ£‹ ˚–  ˘‰ ˚
            0
            1   ˜† ”˝ ¶ ˙¿ ˜ ˜ £‹ ¸ ¨ Æ
                   —   · „ƒ ¿      †»˘ ¢ · ¡£
                                  ´      •¢ ˚… ¡¢¢¶ —¯¡¢ » £‹¤´ #$%&'( ˜ » º˙fi ˝˜ ´
                                             •   ·    »
                 ‰†˘ ˘»„߆œ˘• ˇ ˜ ¯ ª”˝¨– ª£‹‰fl—¡‰ª– ˚ ·¿           †»   ˚ `¸
                                         ‰¯ »ø ˙ »‚ »„ · ˜ »œ ¡£
¯ÄÅÆÇÈ@XÉÊÄŴ˶[\]IÌÍ  2  · ˚˙‚ ¨¸ˇ†”ˆ ˜˙ªˇ £‹†— —¨¸†»¨ˇ˝‹£‹« ˛“ “ …”        „   `¸ ˆ·
                                           ¡ ˇ ˘œ ˜˙ ¶ £‹«      —¡ ¶ „ß ˘• ˇ†
                                                    †» ˇ ‰fl ‰ª ˘» †œ ˜
            3    £‹ ¿ˇ¶¤ “´ ‰ …”´œ ¡£
              ‡ ˙fi ˜˙   ˚˙                    »¶ † • ˙˙ ¸„ ‚ › œ ˘ · ´ ˜ » ˜ ˛£
                                          £‹ ¯   †… £‹     ·    …      …–
            4     º¨ ‡£„«¸ ”˝…   ˆ ˜/#'*&/0 ˇ ˝‡ˇ –¨£‹˘»„ß   ˚–¿  ‰‰ ˛˚ ˜ •¤ ¶ł † ¸ß ˜ —¯
                                                    £‹ ˙ ˚˙     ”˝ ˛   ˝
            5      `
                ˜ ˚˙ » ˇ ˝‡ ‰fl £‹ —¡‰ª ˚ ˆ
                           –      ¶ł
                              †»„ ¡£ ˙ • – ˜    `¸ „ß ¸ ˜ „ƒ ·ł ¯
                                          ˘» „«   ‡ £‹ ` ˘    ˇ   ˚—  ˚⁄ ¡£
                                                          … ‡¡ ˜ ß

								
To top