�Apn_Number� - Get as DOC by LK2MHZ

VIEWS: 13 PAGES: 8

									                     Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ GWYNEDD
                              Wythnos yn Diweddu /Week Ending:10.03.2011


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD        RHIF GRID           LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED        OS GRID            LEVEL
              LLAWN -
 C10A/0500/16/LL    CYNLLUNIO/FULL -    14-FEB-2011     2597394  3682874     DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                         ***
CYMYNED/COMMUNITY:    LLANDYGAI               WARD/WARD:     TREGARTH A MYNYDD LLANDYGAI

             ESTYNIAD AG ADDASIADAU I FLAEN AG OCHR YR EIDDO / EXTENSIONS AND ALTERATIONS TO
BWRIAD /PROPOSAL
             FRONT AND SIDE OF PROPERTY

LLEOLIAD / LOCATION    ADWYR COED, LON Y WERN, TREGARTH, BANGOR, LL574BA

YMGEISYDD / APPLICANT   MR.D.BARNETT ADWYR COED, LON Y WERN, TREGARTH, BANGOR, LL574BA

ASIANT /AGENT       MR J PRITCHARD BRYNIAU, CAMBRIA ROAD, MENAI BRIDGE, LL595HG


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD        RHIF GRID           LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED        OS GRID            LEVEL
              LLAWN -
 C11/0057/32/LL    CYNLLUNIO/FULL -    24-FEB-2011     222661  331426     DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                         ***
CYMYNED/COMMUNITY:    BOTWNNOG               WARD/WARD:          BOTWNNOG

             GOSOD OFFER CHWARAE NEWYDD O FEWN IARD CHWARAE A GOSOD SIED STORIO / INSTALL
BWRIAD /PROPOSAL
             PLAYING EQUIPMENT ON PLAYGROUND AND SITE STORAGE SHED

LLEOLIAD / LOCATION    CANOLFAN BRYNCROES, BRYNCROES, PWLLHELI, GWYNEDD, LL538EB

YMGEISYDD / APPLICANT   MEINIR JONES CANOLFAN BRYNCROES, BRYNCROES, PWLLHELI, GWYNEDD, LL538EB

ASIANT /AGENT


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD        RHIF GRID           LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED        OS GRID            LEVEL
               RHEOL
 C11/0063/42/R3                18-FEB-2011     2287586  3401175     DIRPRWYEDIG/DELEGATED
            3/REGULATION 3
                                                         ***
CYMYNED/COMMUNITY:    NEFYN                 WARD/WARD:         MORFA NEFYN

             CYFNEWID FFENS AR DERFYN BLAEN YR YSGOL / REPLACEMENT FENCE TO SCHOOL FRONT
BWRIAD /PROPOSAL
             BOUNDARY

LLEOLIAD / LOCATION    YSGOL BABANOD MORFA NEFYN, LON YR EGLWYS, MORFA NEFYN, PWLLHELI, LL536AR

YMGEISYDD / APPLICANT   MR DEREK PARRY WILLIAMS, CYNGOR GWYNEDD ADRAN GOFAL CWSMER, GWASANAETH TIR AC
             EIDDO'R CYNGOR, UNED EIDDO, PENCADLYS, CAERNARFON, GWYNEDD, LL551BN

ASIANT /AGENT       WAKEMANS 12-16, BRIDGE STREET, CAERNARFON, GWYNEDD, LL551AB


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD        RHIF GRID           LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED        OS GRID            LEVEL
              LLAWN -
 C11/0111/00/LL    CYNLLUNIO/FULL -    23-FEB-2011     2603503  3174702     DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                         ***
CYMYNED/COMMUNITY:    ABERMAW                WARD/WARD:          ABERMAW

             CAIS ÔL-WEITHREDOL I GADW 'CAR PORT' WRTH OCHR ANNEDD / RETROSPECTIVE
BWRIAD /PROPOSAL
             APPLICATION TO KEEP A CAR PORT TO SIDE OF DWELLING     (rcd)
                    Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ GWYNEDD
                              Wythnos yn Diweddu /Week Ending:10.03.2011


LLEOLIAD / LOCATION    ALWEN HOFF, LLANABER, BARMOUTH, LL421YY

YMGEISYDD / APPLICANT   MR WILLIAM CLARKE ALWEN HOFF, LLANABER, BARMOUTH, LL421YY

ASIANT /AGENT


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD        RHIF GRID             LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED         OS GRID              LEVEL
            CANIATAD ADEILAD
 C11/0128/14/CR     RHESTREDIG / LB    08-MAR-2011      247850   362765      DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              CONSENT
                                                           ***
CYMYNED/COMMUNITY:     CAERNARFON              WARD/WARD:             SEIONT

              GOSOD PANELI PHOTOVOLTAICS AR TO CEFN YR ADEILAD / SITING OF PHOTOVOLTAIC
BWRIAD /PROPOSAL
              PANELS ON THE ROOF AR THE REAR OF THE BUILDING

LLEOLIAD / LOCATION    10, STRYD Y PLAS, CAERNARFON, GWYNEDD, LL551RR

YMGEISYDD / APPLICANT   SELWYN JONES, PENPAL 10, STRYD Y PLAS, CAERNARFON, GWYNEDD, LL551RR

ASIANT /AGENT       SELWYN JONES, PENSEL CYMUNEDOL 10, STRYD Y PLAS, CAERNARFON, GWYNEDD, LL551RR


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD        RHIF GRID             LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED         OS GRID              LEVEL
              LLAWN -
 C11/0136/32/LL    CYNLLUNIO/FULL -    04-MAR-2011      2262687   3314837     DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                           ***
CYMYNED/COMMUNITY:     BOTWNNOG               WARD/WARD:            BOTWNNOG

              NEWID DEFNYDD TIR ER CREU 15 RHANDIR CYMUNEDOL GYDA CHYTIAU STORIO A THAI
BWRIAD /PROPOSAL      GWYDR / CHANGE OF USE OF LAND TO CREATE 15 COMMUNITY ALLOTMENTS WITH STORAGE
              SHEDS AND GREENHOUSES

LLEOLIAD / LOCATION    YSGOL BOTWNNOG, BOTWNNOG, PWLLHELI, LL538PY

YMGEISYDD / APPLICANT   CYMYDMAEN CYF. CANOLFAN BRYNCROES, BRYNCROES, PWLLHELI, GWYNEDD, LL538EB

ASIANT /AGENT


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD        RHIF GRID             LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED         OS GRID              LEVEL
             RHWYMEDIGAETH
 C11/0148/38/RC    CYFREITHIOL/LEGAL   24-FEB-2011      23267945  33395267     DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              OLIGATN
                                                           ***
CYMYNED/COMMUNITY:     LLANBEDROG              WARD/WARD:            LLANBEDROG

              DIDDYMU CYTUNDEB 106 AR DDAU EIDDO SEF MELIN CEFN LLANFAIR, RHYDYCLAFDY AC
              DARON, RHYDYCLAFDY SY'N CYFYNGU'R DEFNYDD I ANGEN LLEOL / DISCHARGE SECTION
BWRIAD /PROPOSAL
              106 AGREEMENT ON TWO PREMISES NAMELY MELIN CEFN LLANFAIR, RHYDYCLAFDY A
              DARON, RHYDYCLAFDY WHICH RESTRICTS OCCUPATION TO LOCAL NEED

LLEOLIAD / LOCATION    MELIN CEFN LLANFAIR, RHYDYCLAFDY, PWLLHELI, GWYNEDD

YMGEISYDD / APPLICANT   ROBERT MORRIS ROBERTS MELIN CEFN LLANFAIR, RHYDYCLAFDY, PWLLHELI, GWYNEDD, LL537YW

ASIANT /AGENT       EVAN OWEN PRESWYLFA, DYFFRYN ARDUDWY, GWYNEDD, LL442EH
     (rcd)
                     Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ GWYNEDD
                               Wythnos yn Diweddu /Week Ending:10.03.2011

  RHIF Y CAIS        MATH        COFRESTWYD        RHIF GRID            LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE        REGISTERED        OS GRID            LEVEL
              LLAWN -
 C11/0149/39/LL    CYNLLUNIO/FULL -     28-FEB-2011     2313306  3280777     DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                         ***
CYMYNED/COMMUNITY:    LLANENGAN               WARD/WARD:          ABERSOCH

             CAIS OL-WEITHREDOL - I GADW DEFNYDD RHAN O'R ADEILAD AR GYFER LLETY STAFF /
BWRIAD /PROPOSAL     RETROSPECTIVE APPLICATION - TO RETAIN USE OF PART OF BUILDING FOR STAFF
             ACCOMMODATION

LLEOLIAD / LOCATION    EAST MEETS WEST, ABERSOCH, PWLLHELI, LL537DY

YMGEISYDD / APPLICANT   MR ABUL MIAH EAST MEETS WEST, ABERSOCH, PWLLHELI, LL537DY

ASIANT /AGENT       YALE & HEMMINGS 27 STRYD PENLAN, PWLLHELI, GWYNEDD, LL53 5DE


  RHIF Y CAIS        MATH        COFRESTWYD        RHIF GRID            LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE        REGISTERED        OS GRID            LEVEL
              LLAWN -
 C11/0160/39/LL    CYNLLUNIO/FULL -     28-FEB-2011     2293703  3274361     DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING

CYMYNED/COMMUNITY:    LLANENGAN               WARD/WARD:          LLANENGAN

             NEWID DEFNYDD ADEILAD ALLANOL WEDI EI GYSYLLTU I'R TY I FFURFIO RHAN O'R TY
BWRIAD /PROPOSAL     ANNEDD / CHANGE OF USE OF ATTACHED OUTBUILDING TO FROM PART OF THE DWELLING
             HOUSE

LLEOLIAD / LOCATION    DWYLAN FARM, LLANENGAN, PWLLHELI, LL537LL

YMGEISYDD / APPLICANT   MR IAN EVANS DWYLAN FARM, LLANENGAN, PWLLHELI, LL537LL

ASIANT /AGENT       YALE & HEMMINGS 27 STRYD PENLAN, PWLLHELI, GWYNEDD, LL53 5DE


  RHIF Y CAIS        MATH        COFRESTWYD        RHIF GRID            LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE        REGISTERED        OS GRID            LEVEL
              LLAWN -
 C11/0167/39/LL    CYNLLUNIO/FULL -     21-FEB-2011     231173  328402     DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                         ***
CYMYNED/COMMUNITY:    LLANENGAN               WARD/WARD:          ABERSOCH

             NEWID DEFNYDD GWEITHDY (B1) I GAFFI (A3) AR LEFEL DAEAR A CADW GWEITHDY LLAWR
BWRIAD /PROPOSAL     CYNTAF / CHANGE OF USE OF WORKSHOP (B1) TO CAFE (A3) ON GROUND FLOEE AND RETAIN
             WORKSHOP ON FIRST FLOOR

LLEOLIAD / LOCATION    ANTUR ABERUCHAF, LON GARMON, ABERSOCH, PWLLHELI, GWYNEDD, LL537UG

YMGEISYDD / APPLICANT   MR SIMON HARRIS GERNANT, LLANBEDROG, PWLLHELI, LL537NU

ASIANT /AGENT


  RHIF Y CAIS        MATH        COFRESTWYD        RHIF GRID            LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE        REGISTERED        OS GRID            LEVEL
             TYSTYSGRIF
 C11/0174/37/TC    DEFNYDD/CERT OF     04-MAR-2011     2398244  3441280     DIRPRWYEDIG/DELEGATED
             LAWFUL USE

CYMYNED/COMMUNITY:    LLANAELHAEARN             WARD/WARD:        LLANAELHAEARN
     (rcd)
                    Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ GWYNEDD
                             Wythnos yn Diweddu /Week Ending:10.03.2011

             CAIS AM DYSTYSGRIF CYFREITHOLDEB AR GYFER DEFNYDDIO'R ANNEDD YN GROES I AMOD 4
             YNGHLWM A CHANIATAD 2/17/107 SEF 'NI CHANIATEIR OND I BERSONAU LLEOL SY'N
             GWEITHIO NEU YN BYW EISIOES O FEWN ARDAL DWYFOR BRESWYLIO YN Y TY PERTHNASOL
BWRIAD /PROPOSAL     I'R CANIATAD HWN' / APPLICATION FOR A CERTIFICATE OF LAWFULNESS FOR TH EUSE OFTHE
             DWELLING CONTRARY TO CONDITION 4 ATTACHED TO PERMISSION 2/17/107 WHICH STATES
             'ONLY LOCAL PERSONS WORKING OR PRESENTLY LIVING WITHIN THE DWYFOR AREA SHALL
             BE ALLOWED TO RESIDE IN THEDWELLING WHICH IS SUBJECT OF THIS PERMISSION'

LLEOLIAD / LOCATION    CAE HIR, LLANAELHAEARN, CAERNARFON, LL545BE

YMGEISYDD / APPLICANT   LYN RELPH CAE HIR, LLANAELHAEARN, CAERNARFON, LL545BE

ASIANT /AGENT       MARK ROBERTS, MARK ROBERTS PLANNING CONSULTANT 27, PRINCE'S DRIVE, BAE COLWYN, CONWY,
             LL298HT


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD         RHIF GRID            LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED         OS GRID            LEVEL
              LLAWN -
 C11/0181/03/LL    CYNLLUNIO/FULL -   28-FEB-2011       270227  345879     DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                           ***
CYMYNED/COMMUNITY:    FFESTINIOG              WARD/WARD:          BOWYDD A RHIW

             NEWID DEFNYDD CANOLFAN GREFFTAU (A1) I GAFFI A BWYD POETH I'W GARIO ALLAN (A3) A
BWRIAD /PROPOSAL     GOSOD ECHDYNNYDD / CHANGE OF USE OF CRAFT CENTRE (A1) TO CAFE AND HOT FOOD
             TAKE-AWAY (A3) AND INSTALL FLUE EXTRACTOR

LLEOLIAD / LOCATION    3, STRYD FAWR, BLAENAU FFESTINIOG, GWYNEDD, LL413ES

YMGEISYDD / APPLICANT   I MOORE TAN Y GRAIG, 3/4 COMMERCIAL SQUARE, STRYD YR EGLWYS, BLAENAU FFESTINIOG, GWYNEDD,
             LL413HP

ASIANT /AGENT       OSIAN JONES, TARMASTER JONES ARCHITECTS STUDIO 115, STATION ROAD, DEGANWY, CONWY, LL31
             9EJ


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD         RHIF GRID            LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED         OS GRID            LEVEL
           MATERION A GADWYD
 C11/0192/13/MG    YN OL/RESERVED     08-MAR-2011       262921  366693     DIRPRWYEDIG/DELEGATED
             MATTERS
                                                           ***
CYMYNED/COMMUNITY:    BETHESDA               WARD/WARD:           GERLAN

             CAIS MATERION A GADWYD YN OL I GODI UN TY DEULAWR, CREU MYNEDFA A FFORDD (CAIS
             AMLINELLOL C09A/0558/13/AM) / RESERVED MATTERS APPLICATION FOR THE ERECTION OF A
BWRIAD /PROPOSAL
             TWO STOREY DWELLING, CREATION OF ACCESS AND ROADWAY (OUTLINE APPLICATION
             C09A/0558/13/AM)

LLEOLIAD / LOCATION    TIR / LAND, YR ARDD FAWR, GROESLON GERLAN, GERLAN, BETHESDA, BANGOR, GWYNEDD, LL573SN

YMGEISYDD / APPLICANT   MR & MRS R O JONES LLIDIART Y GWEUNYDD, HEN BARC, LLANLLECHID, BANGOR, LL573RS

ASIANT /AGENT       MR E HUGHES MORWEL, 20, TREM Y FOEL, Y FELINHELI, GWYNEDD, LL564UZ


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD         RHIF GRID            LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED         OS GRID            LEVEL
              LLAWN -
 C11/0193/24/LL    CYNLLUNIO/FULL -   04-MAR-2011       247129  357618     DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                           ***
CYMYNED/COMMUNITY:    LLANWNDA               WARD/WARD:           LLANWNDA
     (rcd)
                    Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ GWYNEDD
                             Wythnos yn Diweddu /Week Ending:10.03.2011

             YCHWANEGU DEFNYDD DOSBARTH B1 (BUSNES) AC A2 (SWYDDFEYDD) I'R DEFNYDD
BWRIAD /PROPOSAL     DOSBARTH D1 (MEITHRINFA) A DOSBARTH A1 (SIOP) PRESENNOL / ADDITION OF USE CLASS B1
             (BUSINESS) AND A2 (OFFICES) TO EXISTING USE CLASS D1 (NURSERY) AND CLASS A1 (SHOP)

LLEOLIAD / LOCATION    TY GWAIR, TY HEN, LLANWNDA, CAERNARFON, GWYNEDD, LL545SD

YMGEISYDD / APPLICANT   ARTHUR SAILSBURY LTD RHOSDICIAN, LON PANT, CAERNARFON, GWYNEDD, LL545RL

ASIANT /AGENT       MR M AB IESTYN 3, KINGSLAND ROAD, TREGANNA, CAERDYDD, CF51HU


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD         RHIF GRID             LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED         OS GRID              LEVEL
              LLAWN -
 C11/0196/09/LL    CYNLLUNIO/FULL -   01-MAR-2011       259191  300959      DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                             ***
CYMYNED/COMMUNITY:    TYWYN                 WARD/WARD:            TYWYN

             NEWID DEFNYDD RHAN O ARDAL CYNHYRCHU SIEDIAU I GANOLFAN GARDDIO A CAFFI, CODI
             SIED ARDDANGOS, TIRLUNIO A GOSOD GORCHUDD COED I'R WAL FLAEN / CHANGE OF USE OF
BWRIAD /PROPOSAL
             PART OF SHED MANUFACTURING AREA TO GARDEN CENTRE AND CAFE, ERECTION OF
             DISPLAY SHED, LANDSCAPING AND INSTALLATION OF TIMBER CLADDING TO FRONT WALL

LLEOLIAD / LOCATION    UNED / UNIT 9 & 10, STAD DIWYDIANNOL PENDRE / PENDRE INDUSTRIAL ESTATE, TYWYN, GWYNEDD, LL36
             9LW

YMGEISYDD / APPLICANT   MR PHILLIP WRAGG UNED / UNIT 9 & 10, PENDRE INDUSTRIAL ESTATE, TYWYN, TYWYN,
             GWYNEDD, LL36 9LW

ASIANT /AGENT       MR SPENCER PUGHE, SPENCER PUGHE ASSOCIATES 7, GERLLAN, TYWYN, LL369DE


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD         RHIF GRID             LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED         OS GRID              LEVEL
              LLAWN -
 C11/0199/18/LL    CYNLLUNIO/FULL -   04-MAR-2011       2588287  3635933      DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                             ***
CYMYNED/COMMUNITY:    LLANDDEINIOLEN            WARD/WARD:           DEINIOLEN

BWRIAD /PROPOSAL     ESTYNIAD UN-LLAWR YN Y CEFN / SINGLE STOREY EXTENSION AT THE REAR

LLEOLIAD / LOCATION    LLECHWEDD, DEINIOLEN, CAERNARFON, LL553LY

YMGEISYDD / APPLICANT   MRS M MORRIS LLECHWEDD, DEINIOLEN, CAERNARFON, LL553LY

ASIANT /AGENT       MR ANTONY PARRY, ALLWEDD PARC WERN, BETHEL, CAERNARFON, LL551YH


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD         RHIF GRID             LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED         OS GRID              LEVEL
              LLAWN -
 C11/0200/39/LL    CYNLLUNIO/FULL -   03-MAR-2011       2313005  3275058      DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                             ***
CYMYNED/COMMUNITY:    LLANENGAN               WARD/WARD:           ABERSOCH

             NEWID DEFNYDD AC YMESTYN ADEILAD YSTAFELL LOCERI I 4 UNED GWYLIAU / CHANGE OF
BWRIAD /PROPOSAL
             USE AND EXTENSION TO LOCKER ROOM TO 4 HOLIDAY UNITS

LLEOLIAD / LOCATION    CLWB GOLFF ABERSOCH, ABERSOCH, PWLLHELI, LL537EY

YMGEISYDD / APPLICANT   MR BRIAN BETHELL CLWB GOLFF ABERSOCH, ABERSOCH, PWLLHELI, LL537EY
     (rcd)
                    Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ GWYNEDD
                              Wythnos yn Diweddu /Week Ending:10.03.2011

ASIANT /AGENT


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD         RHIF GRID             LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED         OS GRID              LEVEL
              LLAWN -
 C11/0205/39/LL    CYNLLUNIO/FULL -    04-MAR-2011      2309481  3277069      DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                           ***
CYMYNED/COMMUNITY:     LLANENGAN               WARD/WARD:            ABERSOCH

              DYMCHWEL LOLFA HAUL BRESENNOL A CHODI YSTAFELL HAUL NEWYDD AR YR UN
BWRIAD /PROPOSAL      LLEOLIAD / DEMOLISH EXISTING CONSERVATORY AND ERECT NEW SUN ROOM ON THE SAME
              LOCATION

LLEOLIAD / LOCATION    GIMBALS, LON HAWEN, ABERSOCH, PWLLHELI, LL537EW

YMGEISYDD / APPLICANT   MR & MRS D HILL 31, MARDALE COURT, HOLMES CHAPEL, CHESHIRE, CW47JP

ASIANT /AGENT       MR W ROBERT BEE, HOME-PLAN 4, GALLOWAY CLOSE, MIDDLEWICH, CHESHIRE, CW109GU


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD         RHIF GRID             LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED         OS GRID              LEVEL
              LLAWN -
 C11/0206/41/LL    CYNLLUNIO/FULL -    08-MAR-2011       247264  338764       DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                           ***
CYMYNED/COMMUNITY:     LLANYSTUMDWY             WARD/WARD:           LLANYSTUMDWY

              CODI TRI SIALE YCHWANEGOL YNGHYD A THIRWEDDU A GWELLIANNAU AMGYLCHEDDOL /
BWRIAD /PROPOSAL      CONSTRUCTION OF THREE CHALETS TOGETHER WITH LANDSCAPING AND ENVIRONMENTAL
              IMPROVEMENTS

LLEOLIAD / LOCATION    DWYFOR RANCH CHALET DEVELOPMENT, LLANYSTUMDWY, CRICCIETH, GWYNEDD, LL520SU

YMGEISYDD / APPLICANT   MICK BOTT, DWYFOR RANCH HOLIDAY HOMES 75, RIDGEWAY ROAD, STAPENHILL, BURTON UPON TRENT,
              STAFFORDSHIRE, DE159PZ

ASIANT /AGENT       GARETH DOBSON, DOBSON:OWEN 3, THOMAS BUILDINGS, LON DYWOD, PWLLHELI, GWYNEDD, LL535HH


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD         RHIF GRID             LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED         OS GRID              LEVEL
              LLAWN -
 C11/0209/45/LL    CYNLLUNIO/FULL -    07-MAR-2011       236607  334939       DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                           ***
CYMYNED/COMMUNITY:     PWLLHELI               WARD/WARD:         GOGLEDD PWLLHELI NORTH

BWRIAD /PROPOSAL      ADEILADU TY NEWYDD / CONSTRUCT NEW DWELLING

LLEOLIAD / LOCATION    TIR GER / LAND NR. - HAFAN, YR ALA, PWLLHELI, GWYNEDD, LL535BW

YMGEISYDD / APPLICANT   MRS JOYCE DAVIES HAFAN, YR ALA, PWLLHELI, GWYNEDD, LL535BW

ASIANT /AGENT       MR MAREDUDD AB IESTYN 3, KINGSLAND ROAD, CANTON, CAERDYDD, CF51HU


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD         RHIF GRID             LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED         OS GRID              LEVEL
            CANIATAD ADEILAD
 C11/0211/23/CR     RHESTREDIG / LB    24-FEB-2011      2521680  3631362      DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              CONSENT
                                                           ***


     (rcd)
                     Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ GWYNEDD
                               Wythnos yn Diweddu /Week Ending:10.03.2011

CYMYNED/COMMUNITY:    LLANRUG                WARD/WARD:         CWM Y GLO

             NEWIDIADAU MEWNOL AC ALLANOL I'R EIDDO PRESENNOL / INTERNAL AND EXTERNAL
BWRIAD /PROPOSAL
             ALTERATIONS TO THE EXISTING PROPERTY

LLEOLIAD / LOCATION    HAFOD GETHIN, PLAS GWYN, LLANRUG, CAERNARFON, LL552AQ

YMGEISYDD / APPLICANT   MR & MRS L H HAMPTON HAFOD GETHIN, PLAS GWYN, LLANRUG, CAERNARFON, LL552AQ

ASIANT /AGENT       MR V KITCHING CARTREF, 1, TREGAEAN, PENRHOSGARNEDD, BANGOR, GWYNEDD, LL572HR


  RHIF Y CAIS       MATH        COFRESTWYD        RHIF GRID           LEFEL
 APPLICATION NO:      TYPE        REGISTERED        OS GRID           LEVEL
           HYSBYSEBION/ADVER
 C11/0213/11/HY                 28-FEB-2011     2563155  3699933    DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              TISEMENT


CYMYNED/COMMUNITY:    BANGOR                 WARD/WARD:           DEWI

             CAIS OL-WEITHREDOL AR GYFER ARWYDDION GOLEUEDIG A HEB EU GOLEUO (AIL
             GYFLWYNIAD O GAIS BLAENOROL A WRTHODWYD RHIF C10A/0517/11/HY / RETROSPECTIVE
BWRIAD /PROPOSAL
             APPLICATION FOR ILLUMINATED AND NON-ILLUMINATED SIGNAGE (RE-SUBMISSION OF A
             PREVIOUSLY REFUSED APPLICATION REF NO C10A/0517/11/HY)

LLEOLIAD / LOCATION    TOPPS TILES STORE, FFORDD CAERNARFON / CAERNARFON ROAD, BANGOR, GWYNEDD, LL574SU

YMGEISYDD / APPLICANT   TOP TILES PLC MULTI TILE, THORPEWAY, GROVE PARK, ENDERBY, LEICESTER, LE19 1SU

ASIANT /AGENT       MR B MILLINGTON, ZILLWOODS LTD ZILLWOODS, BRITANNIA ROAD, NORTHAM, SOUTHAMPTON,
             S0145RH


  RHIF Y CAIS        MATH        COFRESTWYD        RHIF GRID           LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE        REGISTERED        OS GRID           LEVEL
             TYSTYSGRIF
 C11/0214/23/TC    DEFNYDD/CERT OF     01-MAR-2011     2513922  3627488    DIRPRWYEDIG/DELEGATED
             LAWFUL USE
                                                          ***
CYMYNED/COMMUNITY:    LLANRUG                WARD/WARD:         CWM Y GLO

             CAIS AM DYSTYSGRIF DATBLYGIAD CYFREITHLONI AR GYFER DEFNYDDIO DAU EIDDO FEL
BWRIAD /PROPOSAL     TAI PRESWYL / APPLICATION FOR A LAWFUL DEVELOPMENT CERTIFICATE FOR THE USE OF
             TWO PROPERTY AS RESIDENTIAL DWELLINGS

LLEOLIAD / LOCATION    AFONWY COTTAGE, PONTRUG, CAERNARFON, LL552SW

YMGEISYDD / APPLICANT   MISS S THOMAS GLYN IFOR, PONTRUG, CAERNARFON, LL552SW

ASIANT /AGENT


  RHIF Y CAIS        MATH        COFRESTWYD        RHIF GRID           LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE        REGISTERED        OS GRID           LEVEL
              LLAWN -
 C11/0215/16/LL    CYNLLUNIO/FULL -    08-MAR-2011     2602956  3656267    DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING

CYMYNED/COMMUNITY:    LLANDYGAI               WARD/WARD:     TREGARTH A MYNYDD LLANDYGAI

BWRIAD /PROPOSAL     ESTYNIAD UNLLAWR AR OCHR YR EIDDO / SINGLE STOREY EXTENSION ON SIDE OF PROPERTY

LLEOLIAD / LOCATION    20, LLWYBRMAIN, MYNYDD LLANDYGAI, BANGOR, LL574LJ

YMGEISYDD / APPLICANT   MR S HINSLEY KING 20, LLWYBRMAIN, MYNYDD LLANDYGAI, BANGOR, LL574LJ
     (rcd)
                    Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ GWYNEDD
                             Wythnos yn Diweddu /Week Ending:10.03.2011

ASIANT /AGENT       MR E HUGHES MORWEL, 20, TREM Y FOEL, Y FELINHELI, GWYNEDD, LL564UZ


  RHIF Y CAIS        MATH       COFRESTWYD        RHIF GRID           LEFEL
 APPLICATION NO:       TYPE       REGISTERED        OS GRID            LEVEL
              LLAWN -
 C11/0216/04/LL    CYNLLUNIO/FULL -   04-MAR-2011      290975  341386      DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                         ***
CYMYNED/COMMUNITY:    LLANDDERFEL(CYN/INC. LLANFOR)    WARD/WARD:          LLANDDERFEL

             DYMCHWEL ESTYNIADAU PRESENNOL A CODI ESTYNIAD GROMEN DEULAWR A GOSOD
BWRIAD /PROPOSAL     FFENESTRI TO / DEMOLISH EXISTING EXTENSIONS AND ERECT TWO STOREY DORMER
             EXTENSION AND INSTALL ROOF WINDOWS

LLEOLIAD / LOCATION    TY CIPAR (FORMERLY LLWYNBRAIN COTTAGE), CWMTIRMYNACH, BALA, GWYNEDD, LL237EB

YMGEISYDD / APPLICANT   MR MICHAEL TAYLOR TY CIPAR (FORMERLY LLWYNBRAIN COTTAGE), CWMTIRMYNACH, BALA, GWYNEDD,
             LL237EB

ASIANT /AGENT
     (rcd)

								
To top