CANNED PEARS

Document Sample
CANNED PEARS Powered By Docstoc
					___________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PERE           Bladsy 174 van 219

____________________________________________________________________________________________
                                        2002-2

                            PERE

25.   Die standaarde en vereistes vir ingemaakte pere is soos volg:

Woordomskrywing

     (1)   Waar gebruik met betrekking tot pere beteken --

         (a)   "papgedruk/gebreekte" 'n eenheid, in die geval van heel pere, peer-
                 halwes, peerkwarte en peerskywe --

              (i)   wat tot so 'n mate papgedruk is dat dit die normale vorm
                  verloor het (nie as gevolg van rypheid nie); of

              (ii)   in duidelike dele gebreek is: Met dien verstande dat peer-
                  halwes van tot die snykant na die kernholte of tot by die
                  stingelent effens gesplit mag wees: Met dien verstande
                  verder dat alle gedeeltes wat gesamentlik gelyk is aan die
                  grootte van 'n volledige eenheid as een eenheid beskou sal
                  word, wanneer die toelaatbare afwykings toegepas word;

         (b)   "kernmateriaal" in die geval van alle style uitgesluit ongekernde
                 heel pere, gedeeltes van saadholtes of los kern met of
                 sonder sade: Met dien verstande dat alle kernstukkies in 'n
                 monster bymekaar getel moet word en die gedeeltes wat
                 gesamentlik ongeveer 'n helfte van 'n kern uitmaak, sal as
                 een eenheid beskou word wanneer die toelaatbare afwy-
                 kings toegepas word; en

         (c)   "los saad" enige peersaad, of stukkies saad gelykwaardig aan een
                 saad, wat nie in die kernmateriaal ingesluit is nie.

Style en standaarde vir style

     (2)   (a)   Ingemaakte pere moet as een van die volgende style aangebied
              word:

              (i)   Heel pere

              (ii)   Peerhalwes

              (iii)  Peerkwarte

              (iv)   Peerskywe

              (v)   Peerblokkies

___________________________________________________________________________________
      DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA          Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                     Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
___________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PERE           Bladsy 175 van 219

____________________________________________________________________________________________
                                        2002-2

              (vi)   Peerstukke, gemengde stukke of onreëlmatige stukke.

         (b)   (i)   Heel pere moet bestaan uit geskilde of ongeskilde heel pere
                  wat ontkern is aldan nie.

              (ii)   Peerhalwes moet bestaan uit geskilde of ongeskilde pere
                  waarvan die stingels en kern verwyder is en wat in ongeveer
                  twee ewegroot dele gesny is.

              (iii)  Peerkwarte moet bestaan uit geskilde pere waarvan die kern
                  verwyder is en wat in vier ewegroot dele gesny is.

              (iv)   Peerskywe moet bestaan uit geskilde pere waarvan die kern
                  verwyder is en wat in wigvormige eenhede gesny is.

              (v)   Peerblokkies moet bestaan uit geskilde pere waarvan die
                  kern verwyder is en wat in ongeveer kubusvormige eenhede
                  gesny is.

              (vi)   Peerstukke, gemengde stukke of onreëlmatige stukke moet
                  bestaan uit geskilde pere waarvan die kern verwyder is en
                  wat in onreëlmatige vorms en groottes gesny is.
___________________________________________________________________________________
      DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA          Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                     Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PERE                                Bladsy 176 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-1

Gehaltestandaarde

      (3)   (a)    Daar is vyf grade ingemaakte pere, naamlik Puikgraad, Keurgraad, Standaardgraad, Substandaardgraad en Ver-
                vaardigersgraad.

          (b)    Die gehaltestandaarde vir ingemaakte pere is soos volg:

      Gehaltefaktor           Puikgraad      Keurgraad         Standaardgraad      Substandaardgraad       Vervaardigersgraad

(a) Mikrobiologiese bederf           0,25%         0,25%             0,25%             0,25%             0,25%
  (maksimum per produk-
  siegroep)

(b) Vul van houers: Moet
  minstens aan een van
  die volgende minima
  voldoen:

   (i)   Vrugkwantiteit    Volverpak        Soos vir Puikgraad       Soos vir Puikgraad     Soos vir Puikgraad       Soos vir Puikgraad

   (ii)   Substansmassa in          425          425              425              425              425
       gram

   (iii) Inpakmassa in
      gram:

       (aa) Per houer           439          439              439              439              439

       (bb) Gemiddeld           467          467              467              467              467
          per houer_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                Tel: +27 12 319 6020      Fax: +27 12 319 6055
                               Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PERE                                Bladsy 177 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-1

     Gehaltefaktor             Puikgraad        Keurgraad         Standaardgraad      Substandaardgraad      Vervaardigersgraad

(c)  Maksimum telling in die
   geval van:

   (i)  Helftes               22            22              32              32             *

   (ii)  Kwarte                30            40              45              45             *

(d)  Minimum telling        5: Met dien verstande dat        *              *              *              *
                  helftes in houers met in-
                  houdsmaat van tussen
                  400 ml en 500 ml 'n mini-
                  mum telling van 5 moet
                  hê of volgens subitem (5)
                  gemerk moet wees: Met
                  dien verstande verder dat
                  in die geval van M1
                  houers 'n minimum telling
                  van 4 helftes toelaatbaar
                  is

(e) Vrugbestanddeel         Bon Chretien (Bartlett)   Pere van enige kultivar,    Pere van enige kulti-   Soos vir Standaard-     Pere wat gesond is
                  pere wat gesond is en in  uitgesonderd Keiffer pere,   var, mits die pere     graad
                  die geval van blokkies,   mits die pere dieselfde    dieselfde kultivareien-
                  van pere van enige kulti-  kultivareienskappe het en   skappe het en gesond
                  var behalwe Keiffer pere:  gesond is           is
                  Met dien verstande dat
                  die blokkies in 'n houer
                  dieselfde kultivareien-
                  skappe sal hê en gesond
                  is


_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                  Tel: +27 12 319 6020    Fax: +27 12 319 6055
                                 Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PERE                                Bladsy 178 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

    Gehaltefaktor             Puikgraad            Keurgraad          Standaardgraad      Substandaardgraad    Vervaardigersgraad

(f)  Bereiding           (i)   Moet vry van      (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi),  Soos vir Keurgraad    Soos vir Keurgraad,    Moet redelik vry van
                       gebreke wees      (vii) en (viii) soos vir                   behalwe dat die een-   gebreke, skilreste,
                  (ii)   Moet vry van helftes  Puikgraad                           hede afgewerk mag     kern en kernge-
                       wat in twee dele                                   word: Met dien ver-    deeltes wees
                       gebreek het, wees                                   stande dat die grootste
                  (iii)  Moet vry van pienk                                  gedeelte van eenhede
                       gekleurde eenhede                                   in dieselfde houer her-
                       wees                                         kenbaar moet wees as
                  (iv)   Moet netjies afgeskil                                 die styl wat op die
                       en vry van skilreste                                 etiket aangedui is
                       wees
                  (v)   Moet presies en sim-
                       metries ontkern
                       wees
                  (vi)   Moet vry van opval-
                       lende oneweredige
                       volgroeidheid wees
                  (vii)  Moet vry van groen
                       gekleurde eenhede
                       en harde tekstuur
                       wees
                  (viii)  Moet vry van kern of
                       kerngedeeltes wees
                  (ix)    (ix) Mag afgewerk wees:
                       Mag nie afgewerk
                       wees nieMet dien verstande
                           dat die eenhede nie
                           hul normale vorm
                           verloor nie; in die
                           geval van helftes is
                           afwerking wat beperk
                           is tot die buitekante
                           toelaatbaar
_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                       Tel: +27 12 319 6020   Fax: +27 12 319 6055
                                    Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PERE                                Bladsy 179 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

    Gehaltefaktor             Puikgraad         Keurgraad         Standaardgraad      Substandaardgraad      Vervaardigersgraad

                  (x)  Blokkies moet netjies  (x) Soos vir Puikgraad
                     gesny en vry van
                     stukkies wees wat in
                     die geval van
                     eenhede --

                     (aa) kleiner as
                        13 mm, deur 'n
                        sif met mase
                        van 5 mm kan
                        gaan; en

                     (bb) 13 mm en
                        groter, deur 'n
                        sif met mase
                        van 6 mm kan
                        gaan

(g)  Minimum lengte van            50 mm            40 mm             30 mm             30 mm            *
   skywe (gemeet van
   punt tot punt)

(h)  Eenvormigheid van
   grootte in dieselfde
   houer in die geval van:

   (i) Helftes          Die massa van die x      Soos vir Puikgraad       Soos vir Puikgraad            *             *
                  grootste eenhede in 'n    behalwe dat --         behalwe dat --
                  houer mag hoogstens y
                  maal groter wees as die


_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                   Tel: +27 12 319 6020     Fax: +27 12 319 6055
                                  Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PERE                                Bladsy 180 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-1

    Gehaltefaktor             Puikgraad        Keurgraad         Standaardgraad      Substandaardgraad     Vervaardigersgraad

                  massa van die x kleinste
                  eenhede, waar --

                  (aa) x = 3 en y = 1½ in   (aa) x = 3 en y = 1½ in    (aa) x = 3 en y = 2 in
                     geval van 'n telling    geval van 'n telling      geval van 'n
                     van 8 of minder       van 8 of minder        telling van 8 of
                                                  minder

                  (bb) x = 4 en y = 1½ in   (bb) x = 4 en y = 1½ in    (bb) x = 5 en y = 2 in
                     geval van 'n telling    geval van 'n telling      geval van 'n
                     van 9 of meer        van 9 tot 16          telling van 9 tot
                                                  16

                                (cc) x = 6 en y = 1½ in    (cc) x = 8 en y = 2 in
                                   geval van 'n telling      geval van 'n
                                   van 17 of meer         telling van 17 of
                                                  meer

     (ii)  Kwarte       Die massa van die x     Soos vir Puikgraad       Soos vir Puikgraad           *             *
                  grootste eenhede in 'n   behalwe dat --         behalwe dat --
                  houer mag hoogstens y
                  maal groter wees as die
                  massa van die x kleinste
                  eenhede, waar --

                  (aa) x = 2 en y = 2 in   (aa) x = 3 en y = 2 in 'n   (aa) x = 2 en y = 2½
                     geval van 'n telling    geval van 'n telling      in geval van 'n
                     van 10 of minder      van 10 of minder        telling van 10 of
                                                  minder_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                  Tel: +27 12 319 6020    Fax: +27 12 319 6055
                                 Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PERE                                Bladsy 181 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-1

    Gehaltefaktor             Puikgraad        Keurgraad         Standaardgraad      Substandaardgraad     Vervaardigersgraad

                  (bb) x = 3 en y = 2 in   (bb) x = 4 en y = 2 in     (bb) x = 4 en y = 2½
                     geval van 'n telling    geval van 'n telling      in geval van 'n
                     van 11 tot 20        van 11 tot 20         telling van 11 tot
                                                  20

                  (cc) x = 4 en y = 2 in   (cc) x = 6 en y = 2 in     (cc) x = 6 en y = 2½
                     geval van 'n telling    geval van 'n telling      in geval van 'n
                     van 21 of meer       van 21 of meer         telling van 21 tot
                                                  35

                                                (dd) x = 3 en y = 2½
                                                  in geval van 'n
                                                  telling van 36 of
                                                  meer

     (iii) Skywe        Die massa van die x     Soos vir Puikgraad       Soos vir Puikgraad           *             *
                  grootste eenhede in 'n   behalwe dat --         behalwe dat --
                  houer mag hoogstens y
                  maal groter wees as die
                  massa van die x kleinste
                  eenhede, waar --

                  (aa) x = 3 en y = 2 in   (aa) x = 2 en y = 2½ in    (aa) x = 3 en y = 3 in
                     geval van 'n telling    geval van 'n telling      geval van 'n tel-
                     van 10 of minder      van 10 of minder        ling van 10 of
                                                  minder

                  (bb) x = 5 en y = 2 in   (bb) x = 5 en y = 2½ in    (bb) x = 5 en y = 3 in
                     geval van 'n telling    geval van 'n telling      geval van 'n tel-
                     van 11 tot 20        van 11 tot 20         ling van 11 tot 20


_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                  Tel: +27 12 319 6020    Fax: +27 12 319 6055
                                 Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PERE                                Bladsy 182 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-1

    Gehaltefaktor             Puikgraad        Keurgraad         Standaardgraad      Substandaardgraad      Vervaardigersgraad

                  (cc) x = 6 en y = 2 in   (cc) x = 6 en y = 2½ in    (cc) x = 6 en y = 3 in
                     geval van 'n telling    geval van 'n telling      geval van 'n tel-
                     van 21 of meer       van 21 of meer         ling van 21 of
                                                  meer

(i)  Vorm van helftes, kwar-    Moet normaal wees      Soos vir Puikgraad       Soos vir Puikgraad           *             *
   te, skywe en blokkies

(j)  Kleur van eenhede       Moet 'n goeie kleur hê   Moet 'n betreklike goeie    Moet 'n redelike goeie  Soos vir Standaard-           *
                                kleur hê            kleur hê         graad

(k) Eenvormigheid van        Eenhede in 'n houer moet  Moet deurgaans 'n betrek-   Moet deurgaans 'n     Soos vir Standaard-           *
  kleur (helftes, kwarte,     'n eenvormige kleur hê en  like eenvormige kleur hê    redelike eenvormige    graad
  skywe en blokkies) in      afwykings van die alge-                  kleur hê
  dieselfde houer         mene kleur mag nie op-
                  vallend wees nie

(l)  Papdrukking (helftes,     Eenhede mag nie papge-   Soos vir Puikgraad       Soos vir Puikgraad    Soos vir Puikgraad:           *
   kwarte, skywe en       druk of gebreek of be-                                Met dien verstande dat
   blokkies)           skadig wees weens                                  die grootste gedeelte
                  papdrukking nie                                   van eenhede in die-
                                                             selfde houer herken-
                                                             baar moet wees as die
                                                             styl wat op die etiket
                                                             aangedui is

(m) Vreemde stowwe         Geen            Geen              Geen           Geen             Geen

(n) Vreemde plantmaterial      Feitlik vry         Taamlik vry          Redelik vry        Redelik vry         Redelik vry

*    Dui aan geen spesifikasie

_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                  Tel: +27 12 319 6020    Fax: +27 12 319 6055
                                 Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PERE                                Bladsy 183 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-1

Toelaatbare afwykings (volgens getal per houer)

     (4)   Die maksimum toelaatbare afwykings vir ingemaakte pere is soos volg:

            Gehaltefaktor               Puikgraad           Keurgraad        Standaardgraad      Substandaardgraad

(a)   Eenvormigheid van kleur (helftes, kwarte,         25%                0%            0%             0%
     skywe en blokkies) in dieselfde houer

(b)   Papdrukking in die geval van:

     (i)   Helftes                     12,5%             13,6%            18,8%            18,8%

     (ii)   Kwarte                      6,7%               7,5%          13,3%            13,3%

     (iii)  Skywe --

         (aa)   A2½ houer                 2                3              6             6

         (bb)   houers groter of kleiner as  In dieselfde verhouding    In dieselfde verhouding   In dieselfde verhou-    In dieselfde verhou-
              A2½ houers          as 2 tot 853 ml        as 3 tot 853 ml       ding as 6 tot 853 ml    ding as 6 tot 853 ml

(c)   Bereiding in die geval van:

     (i)   Helftes, kwarte en skywe        15%: Met dien verstande           20%           30%             30%
                             dat indien 15% minder as
                             een eenheid per houer
                             verteenwoordig, 'n volle
                             eenheid toelaatbaar is
_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                 Tel: +27 12 319 6020    Fax: +27 12 319 6055
                                Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PERE                                Bladsy 184 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

            Gehaltefaktor           Puikgraad           Keurgraad       Standaardgraad    Substandaardgraad

     (ii)   Blokkies (volgens massa)          15%                20%           30%           30%

     (iii)  Onreëlmatige stukke              -                -           30%           30%

(d)   Grootte van blokkies (volgens massa)        20%                30%           40%           40%

(e)   Afwykings is paragraaf (b)(i), (ii) en (c)(i)    15%                20%           30%           30%
     (helftes en kwarte) gesamentlik: Met dien
     verstande dat sodanige afwykings binne die
     perke is soos hierbo gespesifiseer


*    Dui aan geen spesifikasie
-    Dui aan nie van toepassing

Bykomende merkvereistes

    (5)  Indien die vereistes vir die minimum aantal peerhalwes soos in subitem (3)(d) voorgeskryf, nie nagekom word nie, moet
die telling op die etiket aangedui word.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                             Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                             Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
___________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE             Bladsy 185 van 219
PYNAPPELS
____________________________________________________________________________________________
                                        2002-2

                         PYNAPPELS

26.   Die standaarde en vereistes vir ingemaakte pynappels is soos volg:

Woordomskrywing

     (1)   Waar gebruik met betrekking tot pynappels beteken --

         (a)   "swart vlek" --

              (i)   die sagte, waterige, bruin verkleuring (nat tipe) van 'n be-
                  smette vrug wat na die nabye vrugte versprei; of

              (ii)   'n droë vlek waarvan die besmette weefsel 'n bruin en kurk-
                  agtige voorkoms het;

         (b)   "gebreekte" wanneer alle style van ingemaakte pynappels in dui-
                 delike gedeeltes gebreek is;

         (c)   "kern" die pynappelgedeelte wat geïdentifiseer is as duidelik hard
              en kenmerkend van die middelstruktuur wat gewoonlik verwyder
              word tydens verwerking; en

         (d)   "oormatige afwerking" pynappel wat afgewerk is tot so 'n mate dat
                 die normale vorm vernietig is en wat afbreuk doen aan die
                 voorkoms van sodanige eenheid.

Style en standaarde vir style

     (2)   (a)   Ingemaakte pynappels moet as een van die volgende style aange-
              bied word:

              (i)   Heel pynappels

              (ii)   Pynappelringe (skywe)

              (iii)  Halwe pynappelskywe

              (iv)   Kwart pynappelskywe

              (v)   Pynappelstukke

              (vi)   Pynappelhompe

              (vii)  Pynappelblokkies (segmente)


________________________________________________________________________________________________________
         DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA          Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                      Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
___________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE             Bladsy 186 van 219
PYNAPPELS
____________________________________________________________________________________________
                                        2002-2

              (viii)  Pynappelmootjies (pizza snit)

              (ix)   Gebreekte pynappelringe

              (x)   Pynappelkernskywe

              (xi)   Papgedrukte of gerasperde pynappels

              (xii)  Pynappelspiese

         (b)   (i)   Heel pynappels moet bestaan uit silindries heel gesnyde
                  pynappels waarvan die kern verwyder is.

              (ii)   Pynappelringe (skywe) moet bestaan uit eenvormige ge-
                  snyde sirkelvormige skywe of ringe wat dwarsdeur die
                  middellyn van die geskilde, ontkernde pynappel silinder
                  gesny is.

              (iii)  Halwe pynappelskywe moet bestaan uit eenvormig gesnyde
                  en ongeveer halfsirkelvormige helftes van skywe.

              (iv)   Kwart pynappelskywe moet bestaan uit eenvormige ge-
                  snyde, kwart gedeeltes van skywe.

              (v)   Pynappelstukke moet bestaan uit onreëlmatige vorms en
                  grootte en wat nie as 'n spesifieke styl herkenbaar is nie, uit-
                  sluitende hompe.

              (vi)   Pynappelhompe moet bestaan uit kort, dik stukke wat van
                  dik skywe van geskilde, ontkernde pynappels gesny is en
                  wat oorwegend meer as 12 mm in beide dikte en wydte en
                  minder as 38 mm in lengte is.

              (vii)  Pynappelblokkies (segmente) moet bestaan uit redelik een-
                  vormige, kubusvormige stukke of gedeeltes wat oorwegend
                  14 mm of minder in die langste dimensie is.

              (viii)  Pynappelmootjies (pizza snit) moet bestaan uit redelik een-
                  vormige wigvormige sektore wat van skywe of gedeeltes
                  daarvan gesny is en wat oorwegend 8 mm tot 13 mm is.

              (ix)   Gebreekte pynappelringe moet bestaan uit boogvormige ge-
                  deeltes wat nie eenvormige in grootte of vorm mag wees nie.
________________________________________________________________________________________________________
         DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA          Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                      Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
___________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE             Bladsy 187 van 219
PYNAPPELS
____________________________________________________________________________________________
                                        2002-2

              (x)   Pynappelkernskywe moet bestaan uit eenvormige sirkel-
                  vormige skywe of ringe dwars gesny met die middellyn van
                  die geskilde pynappelsilinder waarvan die kern nie verwyder
                  is nie.

              (xi)   Papgedrukte of gerasperde pynappels moet bestaan uit fyn
                  gesnyde of gekerfde of gerasperde of blokkiespynappels.

              (xii)  Pynappelspiese moet bestaan uit lang skraal stukkies wat
                  straalgewys en in die lengte van die ontkernde pynappel-
                  silinders gesny is en wat oorwegend 65 mm of langer is.
________________________________________________________________________________________________________
         DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA          Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                      Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 188 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

Gehaltestandaarde

     (5)   (a)    Daar is vyf grade van ingemaakte pynappels, naamlik Puikgraad, Keurgraad, Standaardgraad, Substandaardgraad
              en Vervaardigersgraad.

         (b)    Die gehaltestandaarde vir ingemaakte pynappels is soos volg:

          Gehaltefaktor            Puikgraad       Keurgraad       Standaardgraad    Substandaard-    Vervaardigersgraad
                                                             graad
(a) Mikrobiologiese bederf (maksimum per         0,25%         0,25%          0,25%         0,25%          0,25%
  produksiegroep)

(b)  Vul van houers moet aan minstens een
   van die volgende minima voldoen:

   (i) Vrugkwantiteit              Volverpak      Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad  Soos vir Puikgraad

   (ii) Substansmassa in gram:

     (aa)   Ringe (skywe) in die geval van:

         -  Cayenne pynappels          481          481           467           467           467

         - Queen pynappels            453          453           453           453           453

     (bb)   Stukke, hompe, segmente,
         mootjies en spiese, in die
         geval van:

         -    Cayenne pynappels        481          481           481           481           481

         -    Queen pynappels         453          453           453           453           453

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                     Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                  Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 189 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

          Gehaltefaktor             Puikgraad       Keurgraad       Standaardgraad    Substandaard-    Vervaardigersgraad
                                                              graad
      (cc)  Gebreekte ringe, halwe skywe
         en kwartskywe, in die geval
         van:

         -    Cayenne pynappels         -           481          481           481           481

         -   Queen pynappels           -           453          453           453           453

      (dd)  Kernskywe                 -           510          496           496           496

      (ee)  Gerasperde of papgedrukte     65% van die netto   Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad  Soos vir Puikgraad
         pynappels             massa

(iii)  Minimum inpakmassa in gram per
     houer:

     (aa)   Ringe (skywe) in die geval van:

         -   Cayenne pynappels         538           538          510           510           510

         -   Queen pynappels          496           496          496           496           496

     (bb)   Stukke, hompe, segmente,
         mootjies en spiese, in die geval
         van:

         -    Cayenne pynappels         538           538          538           538           538

         -    Queen pynappels          496           496          496           496           496_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                      Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                   Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 190 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

          Gehaltefaktor           Puikgraad       Keurgraad       Standaardgraad   Substandaard-    Vervaardigersgraad
                                                           graad
      (cc)  Gebreekte ringe (skywe),
         halwe skywe en kwartskywe, in
         die geval van:

         -   Cayenne pynappels         -           538          538          538          538

         -   Queen pynappels          -           496          496          496          496

      (dd)  Kernskywe                -           567          524          524          524

(iv)   Gemiddelde inpakmassa in gram per
     houer van:

      (aa)  Ringe (skywe) in die geval van:

         -   Cayenne pynappels        552           552          524          524          524

         -   Queen pynappels         510           510          496          496          496

      (bb)  Stukke, hompe, segmente,
         mootjies en spiese, in die
         geval van:

         -   Cayenne pynappels        552           552          552          552          552

         -   Queen pynappels         510           510          510          510          510

         (cc)  Gebreekte ringe, halwe
             skywe en kwartskywe, in
             die geval van:


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                    Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                 Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 191 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

          Gehaltefaktor            Puikgraad       Keurgraad       Standaardgraad     Substandaard-    Vervaardigersgraad
                                                              graad
         -    Cayenne pynappels         -            552          552          552            552

         -   Queen pynappels          -            510          510            510           510

      (dd)  Kernskywe                 -            586          557            557           557

(c) Maksimum aantal ringe (skywe) of kern-
  skywe, in die geval van:

   (i)  Cayenne pynappels                25            30           30            *            *

  (ii)  Queen pynappels                 25            30           30            *            *

(d) Vrugbestanddeel               Gesonde pynap-      Soos vir Puikgraad    Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad  Gesonde pynappels
                         pels met dieselfde
                         kultivareienskappe

(e) Bereiding                  (i)  Moet vry van   (i), (ii) en (iii) soos  Soos vir Keurgraad   Soos vir Stan-    Moet redelik vry van
                            gebreke wees   vir Puikgraad                   daardgraad be-    gebreke wees
                         (ii)  Moet vry van                            halwe dat die
                            oormatige                              grootste gedeelte
                            kern, verkleur-                           van die eenhede
                            de kolle, snye,                           herkenbaar moet
                            gekneusde                              wees as die styl
                            sye en verhar-                           wat op die etiket
                            de gedeeltes                            aangedui is
                            wees
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                       Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                  Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 192 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

          Gehaltefaktor           Puikgraad       Keurgraad       Standaardgraad    Substandaard-   Vervaardigersgraad
                                                            graad
                         (iii) Ringe (skywe),
                            stukke, hom-
                            pe, segmente,
                            mootjies en
                            spiese, moet
                            netjies gesny
                            wees van ge-
                            skilde en ont-
                            kernde pynap-
                            pels
                                    (iv) Gebreekte
                                       ringe moet
                                       bestaan uit
                                       boogvormige
                                       gedeeltes van
                                       ringe wat
                                       langs die
                                       straal gesny
                                       of gebreek is

(f) Afwerking, in die geval van:

  (i) Ringe (skywe)              Mag tot 'n geringe   Mag afgewerk word    Mag afgewerk word        *           *
                         mate afgewerk     tot die mate dat die  tot die mate dat die
                         word sonder om     buitelyn aan òf die   redelike aantreklik-
                         die buitelyn aan die  bokant òf die on-    heid van voorkoms
                         bokant of die on-   derkant versteur is   nie daardeur ver-
                         derkant te versteur  en die eksentrisiteit  steur word nie: Met
                                    nie 2,5 mm oorskry   dien verstande dat
                                    nie           entringe nie as 'n


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                    Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                 Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 193 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

          Gehaltefaktor           Puikgraad       Keurgraad       Standaardgraad    Substandaard-    Vervaardigersgraad
                                                             graad
                                                 'n afwyking beskou
                                                 word nie

  (ii)  Gebreekte ringe, halwe skywe en         -       Mag lig afgewerk    Mag afgewerk word         *           *
      kwartskywe                          word sonder om     tot so 'n mate dat
                                     die buitelyn van die  die buitelyn van net
                                     bokant of onder-    een kant van 'n
                                     kant van die ge-    gebreekte ring
                                     breekte ring te ver-  daardeur versteur
                                     steur          mag wees

   (iii) Stukke, hompe, segmente, mootjies   Mag slegs baie     Mag slegs gering         *            *           *
      en spiese               gering afgewerk     afgewerk word
                         word

   (iv) Kernskywe                    -       Mag lig afgewerk         *            *           *
                                     word mits die bui-
                                     telyn van eige kant
                                     van die skywe nie
                                     daardeur versteur
                                     is nie

(g) Grootte, in die geval van:

   (i)  Stukke, segmente, mootjies en     Die gemiddelde     Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad   Soos vir Stan-          *
      spiese                massa van die                  behalwe dat die     daardgraad
                         betrokke eenhede                gemiddelde massa
                         in 'n monster van                van stukke nie
                         30 g moet minstens               meer as 15 g elk
                         1 g en hoogstens 7               mag wees nie
                         g elk wees
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                     Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                  Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 194 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-1

          Gehaltefaktor           Puikgraad       Keurgraad       Standaardgraad     Substandaard-    Vervaardigersgraad
                                                             graad
   (ii)  Hompe                Die gemiddelde     Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad    Soos vir Puikgraad        *
                         massa van die
                         hompe in 'n mon-
                         ster van 30 g moet
                         minstens 2 g en
                         hoogstens 15 g elk
                         wees

  (iii)  Gebreekte ringe, halwe skywe en        -      Die substansmassa    Die substansmassa    Soos vir Stan-          *
      kwartskywe                         moet uit eenhede    moet uit eenhede     daardgraad
                                    bestaan -        bestaan -

                                    (aa) waarvan die    (aa) waarvan die
                                       dikte nie min-     dikte nie min-
                                       der as 8 mm       der as 8 mm
                                       of meer as       of meer as
                                       14 mm is nie;      14 mm is nie;
                                    (bb) waarvan die    (bb) waarvan die
                                       breedte nie       breedte nie
                                       minder as        minder as
                                       20 mm ge-        20 mm ge-
                                       meet van bui-      meet van bui-
                                       terand tot       terand tot
                                       binnerand;       binnerand;
                                    (cc) waarvan die    (cc) waarvan die
                                       buitedeursnee      buitedeursnee
                                       met nie meer      met nie meer
                                       as 5 mm         as 10 mm
                                       verskil nie       verskil nie_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                     Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                 Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 195 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

          Gehaltefaktor           Puikgraad       Keurgraad       Standaardgraad    Substandaard-    Vervaardigersgraad
                                                            graad
   (iv)  Kernskywe                   -      Moet 'n dikte van    Soos vir Keurgraad   Soos vir Keurgraad  *
                                    hoogstens 7 mm
                                    hê

(h) Vorm (gebreekte ringe)                 -      Moet 'n boog van    Moet 'n boog van         *            *
                                    minstens 180°      minstens 90° hê
                                    maar hoogstens
                                    270° hê

(i)  Eenvormigheid van grootte in enige
   enkele houer, in die geval van:

   (i)  Ringe (skywe)            Moet eenvormig    Soos vir Puikgraad   Moet redelik een-         *            *
                         wees wat deursnee               vormig wees wat
                         en dikte betref                deursnee en dikte
                                                betref

    (ii) Stukke, hompe, segmente, mootjies   Die massa van     Die massa van          *             *            *
      en spiese               daardie 10% vol-   daardie 20% vol-
                         gens getal, wat uit  gens getal, wat uit
                         die grootste een-   die grootste eenhe-
                         hede van die in-   de van die inhoud
                         houd bestaan, mag   bestaan, mag nie
                         nie meer nie as 1½  meer nie as 1½
                         maal die massa    maal die massa
                         van daardie 10%    van daardie 20%
                         volgens, getal wat  volgens, getal wat
                         uit die kleinste   uit die kleinste een-
                         eenhede van die    hede van die in-
                         inhoud bestaan,    houd bestaan,


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                     Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                 Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 196 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

          Gehaltefaktor           Puikgraad       Keurgraad      Standaardgraad    Substandaard-    Vervaardigersgraad
                                                            graad
                         wees nie: Met dien   wees nie: Met dien
                         verstande dat 2½%    verstande dat 5%
                         volgens massa,     volgens massa,
                         van of die die klein-  van of die die klein-
                         ste of die grootste   ste of die grootste
                         eenhede buite      eenhede buite
                         rekening gelaat     rekening gelaat
                         moet word        moet word

   (iii) Gebreekte ringe, halwe skywe,          -       Moet eenvormig     Moet eenvormig         *           *
      kwartskywe en kernskywe                    wees wat dikte,     wees wat dikte
                                     wydte, grootte en    betref: Met dien
                                     vorm betref       verstande dat 'n
                                                 gebrek aan eenvor-
                                                 migheid ten opsigte
                                                 van vorm of grootte
                                                 nie as 'n afwyking
                                                 beskou word nie

(j) Kleur van eenhede, in die geval van:

   (i)  Ringe (skywe)             Moet 'n goeie en    Moet 'n taamlike    Moet 'n redelike   Soos vir Stan-          *
                         taamlike eenvormi-   goeie en redelike    goeie en eenvor-   daardgraad
                         ge kleur hê: Met    eenvormige kleur    mige kleur hê
                         dien verstande dat   hê
                         indien die kleur
                         goed is, dieselfde
                         mate van eenvor-
                         migheid van kleur
                         nie noodsaaklik is
                         nie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                    Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                 Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 197 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

          Gehaltefaktor           Puikgraad       Keurgraad       Standaardgraad    Substandaard-    Vervaardigersgraad
                                                             graad
  (ii)  Stukke, hompe, segmente, mootjies   Moet 'n goeie en    Moet 'n taamlike    Moet 'n redelike    Soos vir             *
      en spiese               taamlike eenvor-    goeie en redelike    goeie en een-      Standaardgraad
                         mige kleur hê     eenvormige kleur    vormige kleur hê
                                     hê

   (iii) Gebreekte ringe, halwe skywe,          -       Moet 'n taamlike    Moet 'n taamlike    Soos vir             *
      kwartskywe en kernskywe                    goeie en een-      goeie en redelike    Standaardgraad
                                     vormige kleur hê    eenvormige kleur
                                                 hê

(k) Papdrukking, in die geval van:

   (i)  Ringe (skywe)             Mag nie papgedruk   Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad        *
                         of gebreek of be-
                         skadig wees weens
                         papdrukking nie

   (ii) Stukke, hompe, segmente, mootjies    Mag nie papgedruk   Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad        *
     en spiese                of gebreek of be-
                         skadig wees weens
                         papdrukking nie

   (iii) Gebreekte ringe, halwe skywe,     -           Mag nie papgedruk    Soos vir Keurgraad   Soos vir Keurgraad        *
      kwartskywe en kernskywe                    of gebreek of be-
                                     skadig wees weens
                                     papdrukking nie

(l) Kernreste in die geval van:

  (I)  Ringe, stukke, hompe, segmente,    Moet vry van      Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad        *
      mootjies, spiese, gebreekte ringe,   kernreste wees
      halwe skywe en kwartskywe
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                     Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                  Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 198 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

          Gehaltefaktor           Puikgraad       Keurgraad      Standaardgraad    Substandaard-    Vervaardigersgraad
                                                            graad
  (ii)  Gerasperde of papgedrukte       Moet vry van      Moet feitlik vry van  Soos vir Keurgraad   Soos vir Keurgraad        *
      pynappels               kernreste wees     kernreste wees

(m) Kerngate, in die geval van ringe       Moet vry wees van    Moet vry wees van   Eksentrisiteit van   Soos vir Stan-          *
                         ringe waarvan die    ringe waarvan die   kerngate toe-      daardgraad
                         kerngate nie sen-    kerngate nie sen-   laatbaar is
                         traal geplaas is nie:  sentraal geplaas is
                         Met dien verstande   nie: Met dien ver-
                         dat ringe met kern-   stande dat ringe
                         gate waarvan die    met kerngate
                         eksentrisiteit nie   waarvan die
                         1,5 mm oorskry     eksentrisiteit nie
                         nie, toelaatbaar is   2,5 mm oorskry nie
                                     toelaatbaar is

(n) Oë, leerholtes en swartvlek in die geval
  van:

   (i)  Ringe (skywe), stukke, hompe,     Moet vry van oë of   Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad        *
      segmente, mootjies en spiese     gedeeltes van oë
                         wees: Met dien
                         verstande dat oë,
                         opsigtelike leerhol-
                         tes of swartvlek as
                         ernstige intensiteit
                         beskou sal word en
                         gedeeltes van oë
                         en minder opsigte-
                         like leerholtes as
                         ligte intensiteit


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                     Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                 Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 199 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

          Gehaltefaktor            Puikgraad        Keurgraad       Standaardgraad    Substandaard-    Vervaardigersgraad
                                                               graad
   (ii)  Gebreekte ringe, halwe skywe, kwart-       -       Moet vry van oë of   Soos vir Keurgraad   Soos vir Keurgraad         *
       skywe en kernskywe                       gedeeltes van oë
                                       wees: Met dien
                                       verstande dat oë,
                                       opsigtelike leer-
                                       holtes of swartvlek
                                       as ernstige inten-
                                       siteit beskou sal
                                       word en gedeeltes
                                       van oë en minder
                                       opsigtelike leerhol-
                                       tes as ligte inten-
                                       siteit

  (iii) Gerasperde of papgedrukte pynappels    Moet vry van oë of    Moet feitlik vry van  Soos vir Puikgraad   Soos vir Puikgraad         *
                          gedeeltes van oë,    oë of gedeeltes van
                          opsigtelike leer-    oë, opsigtelike leer-
                          holtes of swartvlek   holtes of swartvlek
                          wees           wees

(o) Saadjies                    Moet vry van los     Moet taamlik vry         *            *            *
                          saadjies wees      van los saadjies
                                       wees

(p) Vreemde stowwe                 Geen           Geen          Geen          Geen         Geen

(q) Vreemde plantmateriaal             Feitlik vry       Taamlik vry       Redelik vry       Redelik vry     Redelik vry

*      Dui aan geen spesifikasie
-      Dui aan nie van toepassing

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                       Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                    Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 200 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

Toelaatbare afwykings (volgens getal per houer)

   (6)      Die maksimum toelaatbare afwykings volgens getal per houer, behalwe waar anders aangedui, vir ingemaakte pynappels is
soos volg:

          Gehaltefaktor            Puikgraad           Keurgraad         Standaard-         Substandaard-
                                                         graad            graad
(a) Aantal saadjies per 50 g netto massa          1                2            3               *

(b) Oë, leerholtes en swartvlek in die
  geval van:

   (i) Ringe (skywe), stukke, hompe,
     segmente, mootjies en spiese --

      (aa)   ernstige intensiteit   1 eenheid per 1 kg sub-          5%            12,5%             12,5%
                        stansmassa

      (bb)   ligte intensiteit           5%               10%            20%              20%

   (ii)  Gebreekte ringe, halwe skywe
      en kwartskywe --

      (aa)   ernstige intensiteit          -               5%            12,5%             12,5%

      (bb)   ligte intensiteit           -               10%            20%              20%

   (iii) Gerasperde of papgedrukte      1% per substansmassa     1.5% per substansmassa    3% per substansmassa     5% per substansmassa
       pynappels

(c) Vorm - gebreekte ringe, halwe skywe           -               10%            10%               *
  en kwartskywe (volgens massa)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                   Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                  Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 201 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

         Gehaltefaktor            Puikgraad           Keurgraad         Standaard-         Substandaard-
                                                         graad            graad
(d) Grootte - gebreekte ringe, halwe            -               5%             5%              5%
  skywe, kwartskywe en kernskywe

(e) Kernreste (volgens massa)               3%               5%             7%              7%

(f)  Eksentrisiteit van kerngate       Meer as 1,5 mm: 15%      Meer as 2,5 mm: 20%           *               *

(g) Afwerking in die geval van:

   (i)  Ringe (skywe)                0%              6,7%             *               *

   (ii)  Gebreekte ringe, halwe skywe         -               8%             15%               *
       en kwartskywe

   (iii) Stukke, hompe, segmente,           15%               20%             *               *
      mootjies en spiese

   (iv) Kernskywe                   15%               20%             *               *

(h) Bereiding en papdrukking in die geval
  van:

   (i)  Ringe (skywe) tot die naaste        15%               20%            25%              25%
       eenheid

   (ii)  Stukke, hompe, segmente,          15%               20%            25%              25%
       mootjies en spiese
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                   Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                 Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PYNAPPELS                              Bladsy 202 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

   (iii) Gebreekte ringe, halwe skywe,         -               20%            20%              20%
      kwartskywe en kernskywe

*    Dui aan geen spesifikasie
-    Dui aan nie van toepasing
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                   Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                 Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
___________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PRUIME          Bladsy 203 van 219

____________________________________________________________________________________________
                                        2002-2

                           PRUIME

27.   Die standaarde en vereistes vir ingemaakte pruime is soos volg:

Style en standaarde vir style

     (1)   (a)   Ingemaakte pruime moet as een van die volgende style aangebied
              word:

              (i)   Heel pruime

              (ii)   Pruimhalwes

         (b)   (i)   Heel pruime moet bestaan uit heel geskilde of ongeskilde
                  pruime waarvan die pitte verwyder is aldan nie.

              (ii)   Pruimhalwes moet bestaan uit geskilde of ongeskilde pruime
                  waarvan die pitte verwyder is en wat in ongeveer twee ewe-
                  groot dele gesny is.
___________________________________________________________________________________
      DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA          Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                     Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PRUIME                               Bladsy 204 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-1

Gehaltestandaarde

      (2)   (a)    Daar is vyf grade ingemaakte pruime naamlik Puikgraad, Keurgraad, Standaardgraad, Substandaardgraad en
                Vervaardigersgraad.

           (b)    Die gehaltestandaarde vir ingemaakte pruime is soos volg:

      Gehaltefaktor           Puikgraad     Keurgraad          Standaardgraad      Substandaardgraad   Vervaardigersgraad

(a) Mikrobiologiese bederf           0,25%        0,25%             0,25%           0,25%         0,25%
  (maksimum per pro-
  duksiegroep)

(b) Vul van houers: Moet
  minstens aan een van
  die volgende minima
  voldoen:

   (i)   Vrugkwantiteit    Volverpak       Soos vir Puikgraad      Soos vir Puikgraad      Soos vir Puikgraad  Soos vir Puikgraad

   (ii)   Substansmassa in          453         453              453              453         453
       gram

   (iii) Inpakmassa in
      gram:

       (aa)  Per houer          481         481              481              481         481

       (bb)  Gemiddeld          510         510              510              510         510
           per houer_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                Tel: +27 12 319 6020      Fax: +27 12 319 6055
                               Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PRUIME                               Bladsy 205 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

     Gehaltefaktor             Puikgraad        Keurgraad          Standaardgraad     Substandaardgraad    Vervaardigersgraad

(c) Maksimum telling:

   (i) Heles                  -             15             25              25           *

   (ii) Halwes                 25             35             40              40           *

(d) Toelaatbare style        Halwes           Òf heles òf halwes       Soos vir Keurgraad     Soos vir Keurgraad          *

(e) Vrugbestanddeel         Satsuma of verwante     Pruime met dieselfde      Soos vir Keurgraad     Soos vir Keurgraad          *
                  kultivars          kultivareienskappe

(f)  Bereiding           (i)  Moet vry van ge-   (i) en (ii) soos vir      Soos vir Keurgraad     Soos vir Keurgraad    Moet redelik vry van
                      breke wees      Puikgraad                         behalwe dat die een-   gebreke wees
                                                             hede afgewerk mag
                  (ii)  Moet vry van                                  word: Met dien ver-
                      stingels wees                                 stande dat die groot-
                                                             ste gedeelte van een-
                  (iii) Eenhede mag nie    (iii) Eenhede mag afge-                  hede in dieselfde
                     buiterand afwerking     werk word mits die                 houer herkenbaar
                     toon nie          eenhede nie daar-                  moet wees as die styl
                                   deur hul normale                  wat op die etiket
                                   vorm verloor nie                  aangedui is

(g) Eenvormigheid van        Die massa van die x     Soos vir Puikgraad       Soos vir Puikgraad           *            *
  grootte in dieselfde      grootste eenhede in 'n   behalwe dat x = 4 en y =    behalwe dat x = 6 en y =
  houer              houer mag hoogstens y    1½               1½
                  maal groter wees as die
                  massa van die x kleinste
                  eenhede waar x = 2 en y
                  = 1½


_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                  Tel: +27 12 319 6020       Fax: +27 12 319 6055
                                  Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PRUIME                               Bladsy 206 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

    Gehaltefaktor             Puikgraad        Keurgraad          Standaardgraad     Substandaardgraad   Vervaardigersgraad

(h) Kleur van eenhede        Moet 'n baie goeie kleur   Moet 'n goeie kleur hê    Moet 'n taamlike goeie   Soos vir Standaard-         *
                  hê                             kleur hê          graad

(i)  Eenvormigheid van       Moet 'n eenvormige kleur   Soos vir Puikgraad      Moet 'n taamlike een-   Soos vir Standaard-         *
   kleur in dieselfde houer   hê en afwykings van die                  vormige kleur hê      graad
                  algemene kleur mag nie
                  opvallend wees nie

(j)  Papdrukking          Eenhede mag nie papge-    Soos vir Puikgraad      Soos vir Puikgraad     Soos vir Puikgraad          *
                  ruk of gebreek of gebars
                  of beskadig wees weens
                  papdrukking nie: Met
                  dien verstande dat ge-
                  barste of stukkende skille
                  nie geag word papge-
                  druk of gedisintegreer te
                  wees nie

(k) Letsels             Geen             Geen             Geen            Geen          Geen

(l)  Vreemde stowwe        Geen             Geen             Geen            Geen          Geen

(m) Vreemde plantmateriaal     Feitlik vry         Taamlik vry          Redelik vry        Redelik vry      Redelik vry


*    Dui aan geen spesifikasie
-    Dui aan nie van toepassing
_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                  Tel: +27 12 319 6020      Fax: +27 12 319 6055
                                  Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE PRUIME                               Bladsy 207 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

Toelaatbare afwykings (volgens getal per houer)

     (3)    Die maksimum toelaatbare afwykings vir ingemaakte pruime is soos volg:

            Gehaltefaktor            Puikgraad           Keurgraad        Standaardgraad  Substandaardgraad

(a)   Eenvormigheid van kleur in dieselfde houer      20%                25%              0%        0%

(b)   Papdrukking in die geval van:

     (i)    Heles                     -             13,3%             12%         12%

     (ii)   Halwes                   4%                5,7%           7,5%        7,5%

(c)   Bereiding in die geval van:

     (i)    Heles                     -             13,3%             20%         20%

     (ii)   Halwes                   4%                5,7%           12,5%        12,5%

(d)   Letsels                        8%                10%            20%         20%

(e)   Afwykings in paragrawe (b)(i), (c)(i) en (d)     8%                15%            20%         20%
     gesamentlik: Met dien verstande dat soda-
     nige afwykings individueel binne die perke is
     soos hierbo gespesifiseer

(f)   Afwykings in paragrawe (b)(ii), (c)(ii) en (d)    8%                10%            20%         20%
     gesamentlik: Met dien verstande dat soda-
     nige afwykings individueel binne die perke is
     soos hierbo gespesifiseer

-    Dui aan nie van toepassing

_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                              Tel: +27 12 319 6020     Fax: +27 12 319 6055
                             Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
___________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE KWEPERS         Bladsy 208 van 219

_____________________________________________________________________________________________
                                        2002-2

                          KWEPERS

28.   Die standaarde en vereistes vir ingemaakte kwepers is soos volg:

Style en standaarde vir style

     (1)   (a)   Ingemaakte kwepers moet as een van die volgende style aange-
              bied word:

              (i)   Kweperkwarte

              (ii)  Kweperskywe

         (b)   (i)   Kweperkwarte moet bestaan uit geskilde en ontkernde kwe-
                  pers wat in ongeveer vier ewegroot dele gesny is.

              (ii)  Kweperskywe moet bestaan uit geskilde en ontkernde kwe-
                  pers wat in wigvormige eenhede gesny is.
___________________________________________________________________________________
      DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA          Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                     Besoek ons webblad: www.nda.agic.za
________________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE KWEPERS                               Bladsy 209 van 219

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-1

Gehaltestandaarde

      (2)   (a)    Daar is vier grade ingemaakte kwepers, naamlik Keurgraad, Standaardgraad, Substandaardgraad en Vervaardi-
               gersgraad.

          (b)    Die gehaltestandaarde vir ingemaakte kwepers is soos volg:

       Gehaltefaktor           Keurgraad           Standaardgraad         Substandaardgraad       Vervaardigersgraad

(a)  Mikrobiologiese bederf            0,25%              0,25%              0,25%              0,25%
   (maksimum per produksie-
   groep)

(b)  Vul van houers: Moet min-
   stens aan een van die vol-
   gende minima voldoen:

   (i)   Vrugkwantiteit      Volverpak           Soos vir Keurgraad         Soos vir Keurgraad      Soos vir Keurgraad

   (ii) Substansmassa in gram           453               453               453               453

   (iii)  Inpakmassa in gram:

        (aa) Per houer
                           481               481               481               481
        (bb) Gemiddeld per
          houer              510               510               510               510

(c)  Vrugbestanddeel          Kwepers van dieselfde kul-   Soos vir Keurgraad         Soos vir Keurgraad              *
                    tivareienskappe________________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                   Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                   Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
________________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE KWEPERS                               Bladsy 210 van 219

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-1

     Gehaltefaktor              Keurgraad           Standaardgraad         Substandaardgraad         Vervaardigersgraad

(d)  Bereiding             (i)  Moet vry van gebreke   Soos vir Keurgraad         Soos vir Keurgraad behalwe    Moet redelik vry van gebreke,
                        wees                             dat die eenhede afgewerk     skilreste en kern wees
                                                      mag word: Met dien verstan-
                    (ii) Moet afgeskil en vry                      de dat die grootste gedeelte
                       van skilreste wees                       van die eenhede in dieselfde
                                                      houer herkenbaar moet wees
                    (iii) Moet redelik vry van                     as die style wat op die etiket
                       kern wees                           aangedui is

                    (iv) Eenhede moet netjies
                       gesny wees

                    (v) Eenhede moet so afge-
                      werk wees dat hulle nie
                      hul normale vorm
                      verloor nie

(e)  Minimum lengte van skywe           50 mm              40 mm               40 mm                 *
   (gemeet van punt tot punt)

(f)  Dikte van skywe (gemeet           10 - 20 mm            6 - 20 mm             6 - 20 mm                *
   by die dikste deel van die
   skyf)

(g)  Vorm van eenhede         Moet goedgevormd wees      Soos vir Keurgraad                 *                 *

(h)  Eenvormigheid van vorm      Die skywe moet 'n taamlike   Die skywe moet 'n redelike             *                 *
   en dikte in die geval van     eenvormige vorm en dikte    eenvormige vorm en dikte hê
   skywe, in dieselfde houer     hê________________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                    Tel: +27 12 319 6020   Fax: +27 12 319 6055
                                   Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
________________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE KWEPERS                               Bladsy 211 van 219

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-1

     Gehaltefaktor             Keurgraad           Standaardgraad         Substandaardgraad        Vervaardigersgraad

(i)  Kleur van eenhede         Moet 'n goeie kleur hê     Moet 'n taamlike goeie kleur    Soos vir Standaardgraad            *
                                    hê

(j)  Eenvormigheid van kleur      Eenhede in 'n houer moet    Moet deurgaans 'n taamlike     Soos vir Standaardgraad            *
   in dieselfde houer        'n eenvormige kleur hê en   eenvormige kleur hê
                    afwykings van die algeme-
                    ne kleur mag nie opvallend
                    wees nie

(k)  Tekstuur van eenhede       Moet 'n sagte tekstuur hê   Soos vir Keurgraad         Soos vir Keurgraad               *

(l)  Vreemde stowwe          Geen              Geen                Geen              Geen

(m) Vreemde plantmateriaal       Taamlik vry          Redelik vry             Redelik vry          Redelik vry


*    Dui aan geen spesifikasie

Toelaatbare afwykings (volgens getal per houer)

     (3)   Die maksimum toelaatbare afwykings vir ingemaakte kwepers is soos volg:

           Gehaltefaktor                   Keurgraad              Standaardgraad          Substandaardgraad

(a)   Eenvormigheid van kleur in dieselfde houer            25%                  0%                  0%

(b)   Bereiding                             20%                  30%                 30%
________________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                   Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                   Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE TWEEVRUG                              Bladsy 212 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                              2002-2

                                      TWEEVRUG

29.   Die standaarde en vereistes vir ingemaakte tweevrug is soos volg:

Gehaltestandaarde

     (1)   (a)    Daar is vyf grade ingemaakte tweevrug, naamlik Puikgraad, Keurgraad, Standaardgraad, Substandaardgraad en
              Vervaardigersgraad.

         (b)    Die gehaltestandaarde vir ingemaakte tweevrug is soos volg:

    Gehaltefaktor             Puikgraad       Keurgraad          Standaardgraad      Substandaardgraad       Vervaardigersgraad

(a) Mikrobiologiese bederf           0,25%          0,25%             0,25%             0,25%             0,25%
  (maksimum per produk-
  siegroep)

(b) Vul van houers: Moet
  minstens aan een van
  die volgende minima
  voldoen:

   (i) Vrugkwantiteit      Volverpak         Soos vir Puikgraad      Soos vir Puikgraad      Soos vir Puikgraad       Soos vir Puikgraad

   (ii) Substansmassa in           453           453              453              453              453
      gram

(c) Vrugbestanddeel         Moet bestaan uit 'n    Soos vir Puikgraad      Soos vir Puikgraad      Soos vir Puikgraad       Soos vir Puikgraad
                  mengsel van enige twee
                  soorte van die volgende
                  vrugte wat behoorlik
                  berei moet wees van
_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                  Tel: +27 12 319 6020      Fax: +27 12 319 6055
                                 Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE TWEEVRUG                              Bladsy 213 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                              2002-1

    Gehaltefaktor             Puikgraad           Keurgraad          Standaardgraad      Substandaardgraad      Vervaardigersgraad

                  gesonde vars vrugte òf
                  ingemaakte vrugte òf
                  albei: Perskes, pere,
                  appelkose, druiwe en
                  pynappels

(d) Samestelling          Elke bestanddeel moet     Elke bestanddeel moet       Soos vir Keurgraad      Soos vir Keurgraad           *
                  minstens 40% van die      minstens 35% van die
                  totale gespesifiseerde     totale gespesifiseerde
                  minimum substans-       minimum substansmassa
                  massa uitmaak         uitmaak

(e) Bereiding            (i)  Moet vry van      (i)   Soos vir Puikgraad    (i) Soos vir Puikgraad    (i) en (ii) soos vir Stan-  Moet redelik vry van
                      gebreke wees                                      daardgraad          gebreke wees

                  (ii)  Moet bestaan uit    (ii)  Moet bestaan uit     (ii) Moet bestaan uit
                      vrugte wat voldoen       vrugte wat voldoen       vrugte wat voldoen
                      aan die spesifika-       aan die spesifikasies     aan die spesifika-
                      sies, waar toepaslik,      waar toepaslik, vir      sies waar toepaslik,
                      vir Puikgraad soos       Keurgraad, soos in       vir Standaardgraad,
                      in hierdie standaar-      hierdie standaarde       soos in hierdie stan-
                      de en vereistes vir       en vereistes vir die      daarde en vereistes
                      die betrokke soort       betrokke soort         vir die betrokke
                      vrugte voorgeskryf       vrugte voorgeskryf       soort vrugte voorge-
                                                     skryf
                                              (iii) Die grootste ge-
                                                 deelte van die
                                                 eenhede moet
                                                 herkenbaar wees
                                                 as van die styl wat
                                                 op die etiket be-
                                                 skryf is
_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                      Tel: +27 12 319 6020    Fax: +27 12 319 6055
                                     Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE TWEEVRUG                              Bladsy 214 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                              2002-2

    Gehaltefaktor             Puikgraad     Keurgraad          Standaardgraad     Substandaardgraad    Vervaardigersgraad

(f)  Vreemde stowwe        Geen          Geen             Geen           Geen           Geen

(g) Vreemde plantmateriaal     Feitlik vry      Taamlik vry          Redelik vry        Redelik vry       Redelik vry


*   Dui aan geen spesifikasie

Bykomende merkvereistes

     (2)   Die uitdrukking "gemengde vrugte" mag in plaas van die uitdrukking "tweevrug" gebruik word.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                               Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                               Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
_______________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE YOUNGBESSIEMOES                           Bladsy 215 van 219

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

                                 YOUNGBESSIEMOES

30.   Die standaarde en vereistes vir youngbessiemoes is soos volg:

Gehaltestandaarde

     (1)   (a)    Daar is drie grade vir ingemaakte youngbessiemoes, naamlik Puikgraad, Keurgraad en Vervaardigersgraad.

         (b)    Die gehaltestandaarde vir ingemaakte younbessiemoes is soos volg:

            Gehaltefaktor                Puikgraad               Keurgraad           Vervaardigersgraad

(a) Mikrobiologiese bederf (maksimum per produksie-           0,25%                 0,25%                0,25%
  groep)

(b) Vrugbestanddeel                  Gesonde, goedverkleurde, ryp,      Soos vir Puikgraad         Redelike gesonde, ryp en heel
                            heel youngbessies wat volgens                        youngbessies
                            grootte gesorteer en vry van
                            stingels is

(c) Bereiding                     (i)   Moet feitlik vry van gebreke   (i)  Moet taamlik vry van     (i)  Moet redelik vry van
                                wees                  gebreke wees            gebreke wees

                            (ii)  Moet vry van insekte en     (ii)  Soos vir Puikgraad      (ii)  Moet taamlik vry van
                                feitlik sonder stingels,                          insekte, stingels, blare,
                                blare, droë bessies, sande-                         droë bessies, sanderigheid
                                righeid en ander vreemde                          en ander vreemde stowwe
                                stowwe wees                                 wees
_______________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                 Tel: +27 12 319 6020       Fax: +27 12 319 6055
                               Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
________________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: ONGESPESIFISEERDE INGEMAAKTE VRUGTE                      Bladsy 216 van 219

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

                                 ONGESPESIFISEERDE VRUGTE

31.   Die standaarde en vereistes vir ongespesifiseerde ingemaakte vrugte is soos volg:

Gehaltestandaarde

     (1)   (a)    Daar is vier grade ongespesifiseerde ingemaakte vrugte, naamlik Puikgraad, Keurgraad, Substandaardgraad en
              Vervaardigersgraad.

         (b)    Die gehaltestandaarde vir ongespesifiseerde ingemaakte vrugte is soos volg:

     Gehaltefaktor                Puikgraad          Keurgraad          Substandaardgraad        Vervaardigersgraad

(a)  Mikrobiologiese bederf              0,25%             0,25%               0,25%             0,25%
   (maksimum per produksie-
   groep)

(b)  Vul van houers          Moet volverpak wees       Soos vir Puikgraad        Soos vir Puikgraad       Soos vir Puikgraad

(c)  Vrugbestanddeel          Gesonde vrugte          Soos vir Puikraad        Soos vir Puikgraad       Soos vir Puikgraad

(d)  Bereiding             Moet vry van gebreke wees    Moet taamlik vry van       Soos vir Keurgraad       Moet redelik vry van gebreke
                                     gebreke wees                          wees

(e)  Letsels              Moet vry van letsels wees    Moet taamlik vry van letsels   Soos vir Keurgraad       Moet redelik vry van ernstige
                                     wees                              letsels wees

(f)  Vreemde stowwe          Geen               Geen               Geen              Geen

(g)  Vreemde plantmateriaal      Feitlik vry           Taamlik vry           Redelik vry          Redelik vry________________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                   Tel: +27 12 319 6020  Fax: +27 12 319 6055
                                  Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
________________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: ONGESPESIFISEERDE INGEMAAKTE VRUGTEMOES                    Bladsy 217 van 219

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

                               ONGESPESIFISEERDE VRUGTEMOES

32.   Die standaarde en vereistes vir ongespesifiseerde ingemaakte vrugtemoes is soos volg:

Gehaltestandaarde

     (1)    (a)   Daar is drie grade ongespesifiseerde ingemaakte vrugtemoes, naamlik Puikgraad, Keurgraad en Vervaar-
              digersgraad.

          (b)   Die gehaltestandaarde vir ongespesifiseerde ingemaakte vrugtemoes en vrugtesous is soos volg:

        Gehaltefaktor                 Puikgraad                  Keurgraad              Vervaardigersgraad

(a)   Mikrobiologiese bederf (mak-              0,25%                   0,25%                   0,25%
     simum per produksiegroep)

(b)   Vrugbestanddeel            Gesonde vrugte              Soos vir Puikgraad              Redelike gesonde vrugte

(c)   Bereiding               Moet vry van gebreke wees         Moet taamlik vry van gebreke wees      Moet redelik vry van gebreke wees

(d)   Eenvormigheid van kleur        Moet eenvormig van kleur wees       Moet taamlik eenvormig van kleur       Moet redelik eenvormig van kleur
                                             wees                     wees

(e)   Letsels                Moet vry van letsels wees         Moet taamlik vry van letsels wees      Moet redelik vry van letsels wees

(f)   Vreemde stowwe            Geen                   Geen                     Geen

(g)   Vreemde plantmateriaal        Feitlik vry                Taamlik vry                 Redelik vry
________________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                    Tel: +27 12 319 6020   Fax: +27 12 319 6055
                                  Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
________________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE VRUGTESAP EN SAPKONSENTRAAT                     Bladsy 218 van 219

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

                                VRUGTESAP EN -SAPKONSENTRAAT

33.   Die standaarde en vereistes vir ingemaakte vrugtesap en -sapkonsentraat is soos volg:

Gehaltestandaarde

     (1)   (a)    Daar is drie grade vir ingemaakte vrugtesap en -sapkonsentraat, naamlik Puikgraad, Keurgraad en Vervaar-
              digersgraad.

         (b)    Die gehaltestandaarde vir ingemaakte vrugtesap en -sapkonsentraat is soos volg:

        Gehaltefaktor                 Puikgraad                  Keurgraad              Vervaardigersgraad

(a)   Mikrobiologiese bederf (mak-              0,25%                    0,25%                    0,25%
     simum per produksiegroep)

(b)   °Brix                 Moet ooreenstem met die °Brix wat op    Soos vir Puikgraad              Soos vir Puikgraad
                        die etiket aangedui is

(c)   Vrugbestanddeel            Gesond en geskikte vrugte         Soos vir Puikgraad              Redelik gesonde en geskikte vrugte

(d)   Vul van houers            Vol verpak                 Soos vir Puikgraad              Soos vir Puikgraad

(e)   Bereiding               (i)  Moet vry van gebreke wees      (i)  Moet feitlik vry van gebreke wees   (i)  Moet taamlik vry van gebreke
                                                                       wees

                        (ii)  Moet vry wees van saad, deel-    (ii)  Moet feitlik vry wees van saad,    (ii) Moet taamlik vry van saad, deel-
                           tjies van saad, kern en skil        deeltjies van saad, kern en skil      tjies van saad, kern en skil

                        (iii) Moet vry wees van vreemde of     (iii) Soos vir Puikgraad           (iii) Moet taamlik vry wees van
                           wansmake                                        vreemde of wansmake

________________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                    Tel: +27 12 319 6020    Fax: +27 12 319 6055
                                   Besoek ons webblad: www.daff.gov.za
________________________________________________________________________________________________________________________________
UITVOERSTANDAARDE EN -VEREISTES: INGEMAAKTE VRUGTESAP EN SAPKONSENTRAAT                     Bladsy 219 van 219

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               2002-2

       Gehaltefaktor                  Puikgraad                   Keurgraad             Vervaardigersgraad

(f)   Kleur                 Moet van 'n goeie kleur wees wat      Moet van'n redelike goeie kleur wees    Soos vir Keurgraad
                        tipies vir die sap van die betrokke     wat tipies vir die sap van die betrokke
                        produk is                  produk is

(g)   Kunskleurstowwe            Moet vry van kunskleurstowwe wees      Soos vir Puikgraad             Soos vir Puikgraad

(h)   Geur                 Moet 'n goeie geur hê, tipies vir die    Soos vir Puikgraad             Soos vir Puikgraad
                        betrokke produk en moet vry wees
                        van vreemde reuke

(i)   Vreemde stowwe            Geen                    Geen                    Geen

(j)   Vreemde plantmateriaal        Feitlik vry                 Taamlik vry                 Redelik vry
________________________________________________________________________________________________________________________________
                 DIREKTORAAT VOEDSELVEILIGHEID EN GEHALTEVERSEKERING
Privaatsak X343, Pretoria, 0001, SUID-AFRIKA                                    Tel: +27 12 319 6020   Fax: +27 12 319 6055
                                   Besoek ons webblad: www.daff.gov.za

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:7/14/2012
language:
pages:46