زمن المضارع المستمر

Document Sample
زمن المضارع المستمر Powered By Docstoc
					                Present Continuous     *
       !" # $ % &' () ' *                 +
          , - . / 0 ))12 3   45   )" 6 7 & ( 8) 9$: 5    .


         ;          3) < = ( . 32
      What do we mean by the term Present Continuous?
          "? 32 7  C* B   A >"?  @4 <
           ()     D. . 3: ) .82 +       EF .

     GH   $I 32 JK L.M       N  L.4 ,1O 6  C$     I =-
N8   * 3P    32 E       L.M =- QH    .H QH   .H     L.M 7
                      .

          *;       N 5.R < ,
        When to use the Present Continuous?
    M 9$I S T< U V           5.R ()            4 32 =-:

        7     0<!    X T< * L.4 * N O O      ( 4 32 W *
     3 M            32 L.M $I Z YRT 0 2 >1F C$ GH      32
   .( 1 )I 5.R        [ ZN8   32 3: ) J* N M     L.M  N    $I
                      Now
                  (1 * / Examples

       Naser and Mohammad are playing football now .

              .M    \<J   1 5.8 D    JK

  JK       7   L.M $I 5.8 D      ]    I )I L.M )I @4 <      =-
     \ < 3: ) .H C* ] 8 N 8       32     H 3: ) .H >1F     32
              O " * (O " . D F ]        .M  .
            D F ] 1 AA (     "- 0 2 )I L.M =-))
        +        E             5.R < # $ .


   3P     32 L.4       X T< * L.4 * N O O         ( 4 32 W < ^
        .H L.M $I J* N M         >1F   GH 32      7
       _H * N `       - J F .H C$   6.M   [ GH N 8      32 .

                  (1 * / Examples


            Salem is working for an oil company.

                N   7  1 ( a 32 > ".

     7     I 3P    32 *. BB ( T 32 N      AA I )I L.M =-
       32 > " N O ( T 32 N       7     > " J* C* JK
        L.M =- Z 6.M     [ N/* , - N 8    32   "( T
+           5.R <  #$     5.O (      "? ,1O 7. BBN    AA )I.
        Mary is studying music in New York.

          b . c     < 32 ,8 "  C  .


     7     I 3P    32 *. BB,8 "  (" 6AA I )I L.M
 N8   32     " : " 6 ,8 "    b . G      C   J* C* JK
   (  "? ,1O 7. BB (" . AA )I L.M =- Z 6.M        [ N/* , -
        +        5.R < # $     5.O .


 L.M S " N O * L.4 O L.M 1                 5.R < .H W ^
         ( 1 5.R < ( M 9$I 32 Z N 8       32
     N8    32 L.M " L.M J* 7. (1 / 0 a * D O *.

               (1 * / Examples


We are buying anew car as soon as the new models come out.

 C T)" D. .d     6   0 2 :e C$ GH   32    H D. ./ D " .     H L.M " L.M $I BB D      f aAA I )I L.M =-
 (    " ,1O 7.       L.4 D   f a ] 8 N8        32 C*
N N8    ,1O 7.     1 ) .R "- # $ Z            ) .R "- $:
                As soon as
      The new student is arriving next week.

          D. .d (   N_ " 56 8    "' .

    H L.M " L.M $I BB D. .d (      7 \ AA I )I L.M =-
 (   " ,1O 7.       L.4 (   7 \   ] 8 N8    32 C*
N N8   ,1O 7.     1 ) .R "- # $ Z          ) .R " $:
               Next week       L.M     [ L.4 O L.M ( 4 32 W
       ( 1 5.R < ( M 9$I 32 Z F      always
            7 /Example

     My young son always is learning new things.
        >1  D6 O g_ 3) - D. ./ f a*.


      3P    .H  [  F f3a O L.M J F .H
        L.M    O P J F     0<* C* >1F

                 7

       Wake up ! you are always sleeping.
          5 ) D6 O G<* @8 "- .

     F 5 ) D6 O 32 ]` R      O )I 3P   [ L.M   =- .


      L .M     F L.4 O L.M ( 4 32 W      &
        ()    9$I * :T $I * "' $I f ".
               (1 * / Examples

        I am taking five course this semester.

             <* $&h 5   $I  "    ( &.

   5    $I 7 &    F 3    " F (" 6 I )I L.M =- .

        She is writing another book this year.

             3I ] F ()    9$I &h    .

       &K     F (    I ()  9$I   F  L.M =- .

        ·&;        N i _< Q
       How to form The present Continuous ?

   5 H* L ^ , - ([ _ G H :           32   ' N& . ) ..
    C$ f3T J* 7 H* 6 * 5 H* (^         9$I , -   NH F
(2 P- I            ([ \ (ing) .O N (H         N   (8M1
                C* (is-am- are)
             5 H* (^  , - ) I JK :

                    */
                I + am + V -ing

S 4 =- I .O     N   >^ am (7 S 4 0<' I .O        N  - $&  am)
             7 0 jM1 3" "' N      >^ (ing)

                    7

           I am reading a nice story now.
              JK (1 / (_H * H* <*.
              < ^/
        ( she-he-it) + is + V (ing)

(    D6       k    %.4- -     * =- She-he -it
   .O       N    >^ is   8M1 N   >^ (ing)

                 (1 * ..

   She is trying to improve his work .

        :1 O         M J* 7 M 3I .

               It is raining.

                    :<- .

              ^/
       (we-you-they)+ are+ V (ing)

(  Vd       k     %.4- -      * =- we-you-they
  .O     N      >^ are 7 0 8M1 N     >^ (ing)


                 (1 *:

        They are sleeping now.

               JK J k < >I.

       You are singing beautifully.

              ( $ 3)g G<* .
 ( R11 AA ) :e 4 >^ . / D.O 8 >:2       .  W (e4 ))!!!

   ·           (l I ,1O : [ \ F    7 2* c )I
  VP  ()   ( 4 ,1O 7.    <- (   "? ,1O 7.    VH  32 :<'
       NFa 32 : [ \     M    V "  #$ (     "? 5.O
        3I +           (l I 32 F :

       N8  Qk m , - 6 3 7 2' W        *
            Mental state


     (know-realize-understand-recognize-
     believe-feel-suppose-think-imagine-
  doubt-remember-forget-want-need-prefer-mean)
            7

              7 8< J* ! R


            He is knowing.


               I n M_


               He knows

        ()      <- nP 3 7 2' W < ^
              Emotinal state

(love-like-appreciate-hate-dislike-fear-envy-mind -care)

          ( F1   ,1O 7. 7 2* W ^
         Possesion(posses-have-own-belong)


             E R b M 7 2* W
             Sense perception

            (taste-smell-hear-feel-see)

      (   "? 5.O   7 4 ,1O 7. % &* 7 2* W &
(seem-look-appear-cost-owe-weigh-be-exist-consist of- contain-include)           *(  (1 d 32 3 ) i _< Q :
           How to form the negative?

( 1 VP +82 5 8< ( 1d<? (g1 32 3 < C* ([ \ . < ) 4 S      I  not 3 )1

                 7

            They are sleeping now.
              JK J k < >I .
   +82 Q  < : < . < ) 4 ( (1 d 9$I not J f " .O      N  .
               Is-am-are

               (1 d n _ 2 :

           They are not sleeping now.

               JK J k < [ >I.

         *;          32 (1l"' i _< Q

       How to form Questions in Present Continous

        J * f " NO   >^ ( . 32 .O   N    V <
5 : "? ( O >^ (1 d ( 8 >^  P * nP >"- ..

          7

     They are sleeping now.
   n _ 7 o" , - : M< ) 4 (1 / 9$I

     Are they sleeping now?
       ; JK J k < >I NI

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:18
posted:7/14/2012
language:English
pages:9