ikalawang markahan walkthrough1

Document Sample
ikalawang markahan walkthrough1 Powered By Docstoc
					  Ang Ikalawang Markahan:
  Filipino sa Baitang 7

  Mga Manunulat sa Filipino
  Language Area Team
  Mayo 1, 2012

1
Linggo
      Buod ng Linggo 11 at 12
              11 at 12         Lunsarang Teksto 1      Nemo ang Batang Papel (Rene O.
                                         Villanueva)

Tema            Nagkakaiba, Nagkakaisa  Lunsarang Teksto 1      Mabangis na Lungsod (Efren Abueg)


Batayang Pangnilalaman   Batayang Kakayahan    Lingguhang TunguhinPag-unawa sa Napakinggan  PN2A, PN2B        PN2Aa, PN2Ab, PN2Ad, PN2Ae, PN2Af
(PN)

Pagsasalita (PA)      PA2A, PA2B, PA2C     PA2Aa, PA2Ba, PA2Bb, PA2Be

Pagsulat (PU)       PU2A           PU2Aa, PU2Ab, PU2Ac, PU2Ad, PU2Ae

Pag-unawa sa Binasa (PB)  PB2A, PB2B        PB2Aa, PB2Ac, PB2Ba, PB2BbTatas           TA1-4C, TA1-4DPakikitungo sa Wika at   PL1-4A, PL1-4B
Panitikan

Estratehiya sa Pag-aaral  EP1-4A, EP1-4B


2
3
  Rene O. Villanueva, manunulat ng
         mga akdang pambata
       Linggo 11 (Ikalawang
       Markahan)
  Araw    Panimulang      Presentasyon   Pagpapayaman    Pagpapalawig     Sintesis    Pangwakas na
       Pagtaya/Paggany                                           Pagtataya
       ak/Introduksyon


  Araw 1  Pagpapalawak ng   Pangungu-na sa   Pagguhit ng
       talasalitaan (10  pagbasa ng ilang  mahahalagang
       minuto)       piling mag-aaral  eksena sa kuwento
                 (10 minuto)    (30 minuto)
       Pagbabahagi sa
       klase ng mga
       hiling o pangarap
       sa buhay (10
       minuto)

  Araw 2                               Pangkatang      Pagbibigay ng  Pag-iiskor sa
                                    gawaing       isang (1)    dalawang
                                    tumatalakay sa    salitang    pangkatang
                                    isyu ng kahirapan  nagsasaad ng  gawain (5 minuto)
                                    (pagbabalita, talk  epektong
                                    show, dula-dulaan)  pandamda-min
                                    – 50 minuto     ng akda (5
                                               minuto)

  Araw 3                               Pagtalakay tungkol
                                    sa tekstong
                                    nagsasalaysay (60
                                    minuto)
4
UNANG ARAW
    Panimulang Pagtaya/
   Pagganyak/Introduksyon (15
        min.)
 Talasalitaan (10 min.)  • Bulalakaw (5
               min.)
 5
UNANG ARAW     Presentasyon (15 min.)
   1   Si Nemo ay isang batang yari sa ginupit na
   diyaryo. Pinunit-punit, ginupit-gupit saka pinagdikit-
   dikit, si Nemo ay ginawa ng mga bata para sa isang
   proyekto nila sa klase. Ngayo’y bakasyon na. Si
   Nemo’y naiwang kasama ng ibang papel sa silid.
   Nakatambak siya sa bunton ng mga maalikabok na
   polder at enbelop.
   2  Isang araw, isang mapaglarong hangin ang
   nanunuksong umihip sa silid. Inilipad niya sa labas si
   Nemo.

 6
   (32 maiikling talata, madamdaming pagbasa ng ilang
   piling mag-aaral)
UNANG ARAW      Pagpapayaman (30 min.)
    Drowing (5 pangkat)
   - Si Nemo bilang batang papel
   - Anyo ni Nemo bilang bata at
     ang kanyang pamilya at
     kanilang tirahan
   -  Trabaho ni Nemo at ng iba
     pang batang katulad niya
   -  Si Nemo at ang iba pang bata
     sa kanilang paglalaro at
     paghiling sa bituin sa parke
   -  Wakas ng Kuwento
     Presentasyon 7
IKALAWANG ARAW   Pagpapalawig (40 min.)
    Isyu ng Kahirapan
   (Pangkatang gawain)
   - Iba’t ibang mukha ng
   kahirapan
   (pagbabalita)
   - Mga sanhi ng
   kahirapan (talk show)
   - Mga solusyon sa
   kahirapan (dula-
   dulaan)
    Rubrik sa 2
 8  pangkatang gawain
IKATLONG ARAW    Pagpapalawig (60 min.)

   - Pagkilala sa iba’t
   ibang uri ng
   tekstong
   nagsasalaysay
   (balita, kuwento,
   talambuhay, atbp.)
 9
   Maikling Kuwento: “Mabangis na Lungsod”
           ni Efren Abueg         Paksa          Isyung Sosyal


   • Isang batang lalaki     •Child labor
   • Biktima ng ssindikato    •Karapatan ng kabataan
   • nagkaroon ng lakas ng loob
   na tumanggi
   • lumaban at sinimulang igiit
   ang kanyang sarili at ang
   kanyang saloobin
10
       Linggo 12 (Ikalawang
       Markahan)
   Araw    Panimulang    Presentasyon    Pagpapayaman    Pagpapalawig      Sintesis    Pangwakas na
       Pagtaya/Pagga                                           Pagtataya
       nyak/Introduks
          yon


   Araw 1  Talasalitaan   Buod ng Mabangis  Talakayan at
                na Lungsod     pangkatang gawain
       Pagpapakilala
   Araw 2                              Pagsulat ng talata  Pagsulat ng mga  Pagpapakopya
                                              mabisang paraan  ng mga tanong
                                              ng pagpapalutang  na sasagutin sa
                                              ng paksa at    bahay
                                              karakterisasyon
   Araw 3                              Pagbuo ng concept  *Proyekto
                                   web at pagsulat ng
                                   kuwento
11
Maikling Kuwento: Mabangis na Lungsod
          ni Efren Abueg

Araw       Panimulang     Presentasyon   Pagpapayaman
        Pagtaya/Paggany
        ak/Introduksyon


Unang Araw   Pagtukoy sa     •Dugtungang    Pagpapangkat-
        kahulugan ng    pagkukuwento   pangkat at
        salita ayon sa            pagbibigay ng
        konteksto ng    •Pagtalakay sa  mga gawain
        pangungusap     nilalaman at
                  detalye ng akda
        Pagpaparinig ng
        isang awit (pokus
        sa karapatan ng
        mga kabataan


                              12
  Araw     Pagpapalawig      Sintesis    Pangwakas na
                             Pagtataya
Ikalawang  Presentasyon ng mga  Pagbibigay hinuha  Pagsagot
Araw    pangkatang gawain   sa naging wakas   kaugnay ng
                  ng kuwento sa    ilang
      Diskusyon tungkol sa  pamamagitan ng   katanungan
      mga karapatan ng mga  pagguhit      tungkol sa
      kabataan                  teksto
                  Pagbabahagi ng
      Paghahambing sa iba  gawain
      pang akda
                  Pagbabahagi ng
                  personal na
                  damdamin bilang
                  mambabasa
                              13
Araw   Panimula  Presentas- Pagpapa   Pagpapa  Sintesis  Pagtata-
          yon    -yaman   -lawig        ya


Ikatlo  Pagbasa/  Pagkilala  Pagsusu       Pagbuo   Pagsusu
     Pagpapa-  sa mga   - ri ng       ng mga   -lat ng
     rinig ng  katangian  mga         mga     balita
     mga    ng balita  halimba-       dapat    tungkol
     halimba-        wa ng        tandaan   sa
     wa ng         balita        sa     kinahinat
     balita                   pagsulat  - nan ng
                           ng balita  tauhan
                                 14
Linggo
      Buod ng Linggo 13 at 14
              13 at 14         Lunsarang Teksto 1  Daragang Magayon (halaw mula sa The
                                     Legends ni Damiana Eugenio)

Tema            Nagkakaiba, Nagkakaisa  Lunsarang Teksto 1  Kay Mariang Makiling ni Edgar Samar


Batayang Pangnilalaman   Batayang Kakayahan    Lingguhang TunguhinPag-unawa sa Napakinggan  PN2A           PN2Ac, PN2Ad
(PN)

Pagsasalita (PA)      PA2A           PA2Ac, PA2Ad

Pagsulat (PU)       PU2A           PU2Ab, PU2Ac

Pag-unawa sa Binasa (PB)  PB2A           PB2Aa, PB2Ae, PB2BbTatas           TA1-4C, TA1-4DPakikitungo sa Wika at   PL1-4A, PL1-4B
Panitikan

Estratehiya sa Pag-aaral  EP1-4A, EP1-4B


15
   Daragang Magayon
 Alamat ng Bulkang Mayon
 Tungkol sa pag-iibigan ni
 Magayon at Ulap
 Pangunahing halimbawa
 ng kung paano nabubuo
 ang mga alamat
16
       Linggo 13 (Ikalawang
       Markahan)
   Araw    Panimulang   Presentasyon     Pagpapayaman     Pagpapalawig      Sintesis     Pangwakas na
       Pagtaya/Pagga                                             Pagtataya
       nyak/Introduks
          yon


   Araw 1  Pinoy henyo:
       mga tauhan ng
       kuwento (20
              Pagbasa ng Daragang Talakayan hinggil sa
       minuto)
              Magayon (10 minuto) kuwento (20 minuto)
       Ilarawan ang
       Bulkang Mayon
       (10 minuto)

   Araw 2
                                               Pagsulat ng
                                    Maigsing talakayan  talambuhay ni
                         Paggawa ng timeline ni
                                    hinggil sa      Daragang Magayon
                         Daragang Magayon (20
                                    pagsasalaysay (10  sa iba-ibang
                         minuto)
                                    minuto)       punto-de-bista (30
                                               minuto)


   Araw 3
                                               Pagpapatuloy ng   Pagsulat ng
                                               pagsusulat at    sariling
                                               pagbabahagi ng    talambuhay mula
                                               ilang isinulat na  sa punto-de-bista
                                               talambuhay (20    ng isang gamit
                                               minuto)       (40 minuto)


17
    Pagsulat ng Talambuhay
   Susulat muli ang mga mag-aaral ng isang talambuhay,
   ngunit ngayon ang paksa ay ang sarili nila. Gayunpaman,
   mangyayari ito sa mata ng isang bagay--hindi puwedeng
   tao, kailangang bagay (hal., unan, bag, libro). Maaari silang
   gumamit ng anumang estilo para gawin ang talambuhay na
   ito. Ilang halimbawa:

   Isang lapis na ginagamit ng estudyante sa pagsusulat ng
   kaniyang diary. Ikinukuwento ng lapis kung ano ang
   nararamdaman niya sa mga isinusulat ng kaniyang amo.
   Isang cd/mp3 player na alam kung ano ang nangyayari sa
   estudyante batay lang sa mga pinapatugtog na musika sa
   kaniya.
   Isang salamin sa mata, na isinasalaysay ang mga nakikita
   pati na rin ang mga hindi napapansin ng estudyante.
18
Kay Mariang Makiling
Edgar Calabia Samar
  Nagpaalam noon ang Nanay.
  Hindi ipinaalam kung saan siya
pupunta.
  Anong pook ang maaari niyang
puntahan
  upang di na magbalik?
  Anong pook ang maaari niya?
  Nagkampo kami ni Tatay sa
Makiling.
  Inalala ang kuwento ng diwatang
  naglaho sa panglaw ng sariling
panaghoy.
19 “Hindi na siya babalik,” sabi ni
    Linggo 13
    (Kay Mariang Makiling)
    Paggamit ng mga alamat ni Mariang Makiling sa
    pag-unawa ng tula.
    Pagbibigay ng pagkakataon sa mga bata na
    ibahagi ang kanilang pakiramdam at
    interpretasyon ng tula.
    Pagtatangka nilang gumawa ng tula tungkol sa
    isang tema ng tula (hal., pangungulila)
20
       Linggo 14 (Ikalawang
       Markahan)
   Araw     Panimulang     Presentasyon    Pagpapayaman      Pagpapalawig      Sintesis    Pangwakas na
       Pagtaya/Pagganyak/                                            Pagtataya
         Introduksyon

   Araw 1
       Pag-alala sa alamat
       ni Daragang
       Magayon (5 minuto)  Pagbasa ng
       Pagkumpara sa     “Kay Mariang  Talakayan hinggil sa
       alamat ng Bulkang   Makiling” (10  tula (25 minuto)
       Mayon sa alamat ng  minuto)
       Bundok Makiling (20
       minuto)

   Araw 2                                           Pagsulat ng tula
                                                 tungkol sa
                          Pagbabahagi sa grupo
                                       Talakayan hinggil  karanasan ng
                          ng mga sariling
                                       sa paghahambing   pagkaulila na
                          karanasan ng
                                       (20 minuto)     gumagamit ng
                          pagkaulila (10 minuto)
                                                 paghahambing (30
                                                 minuto)

   Araw 3

                                                           Panahon ng
                                                 Pagbabahagi ng
                                                           paggawa ng
                                                 ilang isinulat na
                                                           proyekto (45
                                                 tula (15 minuto)
                                                           minuto)21
Linggo
      Buod ng Linggo 15 at 16
              15 at 16         Lunsarang Teksto 1  Ang Duwende (Kuwentong Bayan mula sa
                                     Bikol)

Tema            Nagkakaiba, Nagkakaisa  Lunsarang Teksto 1  Trese Isyu 5 ni Budjette Tan


Batayang Pangnilalaman   Batayang Kakayahan    Lingguhang TunguhinPag-unawa sa Napakinggan  PN2A           PN2Ae, PN2Af
(PN)

Pagsasalita (PA)      PA2A           PA2Ba, PA2Bb

Pagsulat (PU)       PU2A           PU2Af

Pag-unawa sa Binasa (PB)  PB2A           PB2Ab, PB2AeTatas           TA1-4C, TA1-4DPakikitungo sa Wika at   PL1-4A, PL1-4B
Panitikan

Estratehiya sa Pag-aaral  EP1-4A, EP1-4B


22
   Ang Duwende
    Isang kuwentong bayan
    tungkol sa kung paano
    nagkaroon ng sunog sa
    isang bahay dahil sa
    panggugulo ng isang
    duwende
    Malinaw na naipapakita
    kung saan maaaring
    nagmumula ang mga
    kuwentong bayan


23
       Linggo 15 (Ikalawang
       Markahan)
   Araw     Panimulang    Presentasyon   Pagpapayaman     Pagpapalawig     Sintesis    Pangwakas na
       Pagtaya/Pagganyak/                                          Pagtataya
         Introduksyon
   Araw 1
       Ano-ano ang mga
       nabalitaan ninyong
       trahedya o
       aksidente? (10    Pagbasa ng Ang  Talakayan hinggil
       minuto)       Duwende (10   sa kuwento (25
       Pakikinig at     minuto)     minuto)
       pagtalakay sa balita
       tungkol sa sunog (15
       minuto)


   Araw 2
                                     Pagsusulat ng
                          Talakayan hinggil
                                     balitang may
                          sa bahagi ng balita
                                     kababalaghan (40
                          (20 minuto)
                                     minuto)

   Araw 3
                                               Presentasyon at   Pagbuo ng
                                               palihan ng ilang  diyaryo ng
                                               piling balita (10  kababalaghan (50
                                               minuto)       minuto)

24
   Modernong Konteksto,
   Sinaunang Estilo
   Iisip ang mga mag-aaral ng isang karaniwang pangyayari na
   maaaring maging paksa ng isang balita (hindi kailangang
   totoong pangyayari). Subalit sa halip na makatotohanan ang
   balitang isusulat nila, gagawin nilang kakaiba ang pangyayari
   sa pamamagitan ng pagpasok ng mga elemento ng
   kababalaghan, mga kakaibang nilalang, o mga pamahiin.

   Ilang halimbawa ng mga headline:

   “BUS, BUMANGGA SA POSTE; GINITGIT RAW NG
   TIKBALANG”
   “KATAWAN NG MANANANGGAL, NAKITA SA
   SAMPALOC!”
   “SIKAT NA PINTOR, NAKATULOG NANG BASA ANG
   BUHOK... NABULAG!”
25
Trese: Isyu 5
  Budjette Tan at Kajo
   Baldisimo
  Misteryosong namatay
   ang artistang si Heather.
   Inimbestigahan ni Trese
   at ng mga pulis ang
   pangyayari. Nalaman
   nilang ang isa pang
   artistang si Nova ang
   pumatay. Natuklasan din
   nilang isang duwende ang
26
   nasa likod ng pangyayari.
27
       Linggo 16 (Ikalawang
       Markahan)
   Araw    Panimulang      Presentasyon    Pagpapayaman      Pagpapalawig     Sintesis   Pangwakas na
       Pagtaya/Paggany                                             Pagtataya
       ak/Introduksyon   Araw 1
       Pagbabahagi
       ng mga
       napapanahong
       showbiz balita    Pagbasa ng Trese
                           Talakayan tungkol
       (10 minuto)     Isyu 5
                           sa Trese (20 minuto)
       Pakikinig at     (10 minuto)
       pagtalakay ng
       isang showbiz
       balita (20 minuto)

   Araw 2
                                       Paresang paggawa
                           Pagpaplano ng     ng isang komiks
                           Komiks convention   tungkol sa isang
                           (20 minuto)      kakaibang nilalang
                                       (40 minuto)


   Araw 3                                            Komiks
                                                 convention (30
                                                 minuto)     Komiks award
                                                          (10 minuto)
                                                 *Proyekto (20
                                                 minuto)

28
    Linggo 16
    (Trese: Isyu 5)
    Paggamit ng showbiz balita bílang lunsaran sa
    pagbabasa ng komiks
    Pagbabahagi at pagbabasa ng mga mag-aaral ng
    mga kuwentong sobrenatural
    Paggawa ng mga maiikling komiks, pagtatampok
    at pagkilala ng mga ito
29
Linggo
      Buod ng Linggo 17 at 18
              17 at 18         Lunsarang Teksto 1      Alamat ng Waling-Waling ni Gaudencio V.
                                         Aquino

Tema            Nagkakaiba, Nagkakaisa  Lunsarang Teksto 1      Mga Alamat ni Jose Rizal


Batayang Pangnilalaman   Batayang Kakayahan    Lingguhang TunguhinPag-unawa sa Napakinggan  PN2A           PN2Aa, PN2Ab, PN2Ac, PN2Ad, PN2Ae
(PN)

Pagsasalita (PA)      PA2A           PA2Ab, PA2Ba, PA2Bb, PA2Bc

Pagsulat (PU)       PU2A           PU2Aa, PU2Ag, PU2Ah

Pag-unawa sa Binasa (PB)  PB2A           PB2Aa, PB2Ab, PB2Ac, PB2AeTatas           TA1-4A, TA1-4BPakikitungo sa Wika at   PL1-4A, PL1-4B
Panitikan

Estratehiya sa Pag-aaral  EP1-4A, EP1-4B


30
   Alamat ng waling-waling
   salin mula sa gawa ni Gaudencio
   Aquino
    Isa marahil sa mga kilalang miyembro ng
   mitolohiya sa Filipinas si Rajah Solaiman at ang
   kaniyang makapangyarihang sundang. Sa
   kaniyang mga tagumpay makikita ang kaniyang
   pananabik sa isang tunay na pag-ibig. Mahusay
   na lunsaran ang akdang ito sa usapin ng
   kasarian.31
   Alamat ng waling-waling salin
   mula sa gawa ni Gaudencio
   Aquino
    Mainam na pag-usapan:
    Mga persepsiyon sa kasarian
    Mga gawain ng bawat kasarian
    Pagkakapantay-pantay ng mga kasarian
32
       Linggo 17 (Ikalawang
       Markahan)
   Araw   Panimulang    Presentasyon     Pagpapayaman      Pagpapalawig     Sintesis   Pangwakas na
       Pagtaya/Pagga                                            Pagtataya
       nyak/Introduk
          syon
   Araw 1
       Pagkilala sa
       mga katangian
       ng Waling-
       waling (10
       minuto)     Pagbasa ng Waling-
                          Talakayan (15 minuto)
               Waling (10 minuto)
       Talakayan
       tungkol sa
       paglalarawan
       (25 minuto)


   Araw 2                    Kilalanin: Ano ang
                          naiisip ko kapag
                                      Pagbaliktarin! (25  Talakayan (15
                          nabanggit ang mga
                                      minuto)       minuto)
                          katagang babae?
                          Lalaki? (20 minuto)
   Araw 3

                                                Talakayan (10
                                                minuto)     Pagsulat (30
                                                *Proyekto (20  minuto)
                                                minuto)
33
   Sipi ng “Mga Alamat” mula sa
   ikatlong kabanata ng El
   Filibusterismo
    Sa dulo ng paglalakbay ng bapor Tabo makikita
   ang pag-anod nito tungo sa pamilyar na lawa.
   Isang lawang kilala ng isang partikular na
   pasahero sa araw na iyon. Sa gitna ng mga
   kuwento at haka maririnig ang isang
   makabuluhang pahayag mula sa kapitan,
   “Huwag ninyo itong tawaging sampatak na tubig. Higit
   na malaki ito kaysa alinmang lawa sa Suiza at malaki
   pa kahit pagsamahin ang lahat ng lawa sa Espanya.
   Marami na akong nakitang matandang marino na
   nalula dito.”
34
   Sipi ng “Mga Alamat” mula sa
   ikatlong kabanata ng El
   Filibusterismo
    Mainam na pag-usapan
    Halaga ng pakikinig at pagpapaliwanag
    Kakayahan sa pagtatantsa
35
       Linggo 18 (Ikalawang
       Markahan)
   Araw    Panimulang     Presentasyon   Pagpapayaman     Pagpapalawig    Sintesis   Pangwakas na
       Pagtaya/Paggan                                         Pagtataya
       yak/Introduksyo
           n   Araw 1  Gulatin ang klase
       (10 minuto)
                 Pagpapabasa ng
       Bakit gusto             Talakayan( 20
                 Mga Alamat (20
       nating                minuto)
                 minuto)
       magpaliwanag?
       (10 minuto)
   Araw 2
                                    Presentasyon ng
                          Pangkatang gawain
                                    mga alamat (30
                          (30 minuto)
                                    minuto)


   Araw 3

                                                     Pagsulat ng mga
                                             *Proyekto (30
                                                     sariling alamat (30
                                             minuto)
                                                     minuto)
36
   “The flower that blooms in
    adversity is the rarest and
     most beautiful of all.”
        ― Mulan
       ***Salin***
   Ang bulaklak na namukadkad
     sa kasawiang palad ay
      pinaka-kakaiba at
37   pinakamarikit sa lahat. –
Linggo
      Buod ng Linggo 19 at 20
              19 at 20         Lunsarang Teksto 1    Napagawi ako sa Mababang Paaralan ni
                                       Lamberto E. Antonio

Tema            Nagkakaiba, Nagkakaisa  Lunsarang Teksto 1    Paglisan sa Tsina ni
                                       Maningning Miclat
Batayang Pangnilalaman   Batayang Kakayahan    Lingguhang TunguhinPag-unawa sa Napakinggan  PN2A           PN2Aa, PN2Ab, PN2Ac
(PN)

Pagsasalita (PA)      PA2A, PA2B        PA2Aa, PA2Ac, PA2Ad, PA2Ba, PA2Bb

Pagsulat (PU)       PU2A           PU2Ac

Pag-unawa sa Binasa (PB)  PB2B           PB2BaTatas           TA1-4A, TA1-4BPakikitungo sa Wika at   PL1-4A, PL1-4B
Panitikan

Estratehiya sa Pag-aaral  EP1-4A, EP1-4B


38
37
   Linggo 19 (Ikalawang Markahan)
   Araw    Panimulang    Presentasyon    Pagpapayaman    Pagpapalawig      Sintesis   Pangwakas na
       Pagtaya/Paggan                                          Pagtataya
       yak/Introduksyo
           n

   Araw 1  Kaha de yero:  Pagbasa ng tula  Talakayan at
       Pagkuha ng    (5 minuto)    Paglilinaw (25
       tamang kahulugan          minuto)
       (10 minuto)
       Hulaan ang
       magiging trabaho
       ng iyong kaklase
       (20 minuto)

   Araw 2                   Talakayan:     Paglalarawan ng
                         Pagkakaiba at    mga silid o lugar sa
                         pagkakapantay-   paaralan (30
                         pantay ng tao (30  minuto)
                         minuto)
   Araw 3                                         Paglilinaw ng  Pagsulat ng
                                              mga       maikling tula (40
                                              mahahalagang  minuto)
                                              punto (10
                                              minuto)
39
    Napagawi Ako
   Sa Mababang Paaralan
     Lamberto E. Antonio
40
   Unang Araw
    Isulat ang iyong ambisyon.
    Basahin ang “Napagawi Ako sa Mababang
    Paaralan”
    Talakayin ang tula
    Naglalahad ba ito karanasan, bagay, tao?
41
   Unang Araw
   Gumawa ng isang tula na malayang taludturan
   Unang linya – Pangngalan
   Ikalawang linya - tatlong pang-uri
   Ikatlong linya – dalawang pandiwa
   Ikaapat na linya – paghahambing sa bagay
    (pangngalan)
              Sharon
         Matangkad, techie, mataba
          Masipag mag-basa
         Tulad koy isang pluma
42    Manlilikha ng salita, umiindayog sa madla
   Ikalawang Araw
    Concept Map
    Blue-collar at white-collar jobs,
    pagkakapare-pareho at pagkakaiba nila
    Pinahihiwatig ng bughaw at puti
    Atasan ang mga batang pumunta sa iba’t
    ibang lugar sa paaralan at ilarawan ito
    Ibahagi ang sinulat sa klase
43
   Ikalawang Araw
   Pangkatang gawain
   Magkakaroon ng pagsasatao o mini skit
    tungkol sa mga trabaho na mayroon sa
    inyong komunidad. May mga senaryo na
    ibibigay ang guro at batay dito ang mga
    trabaho na dapat makita. Gumamit ng
    wastong gamit ng wika sa
    1. Opisina        2. Ospital
    3. Konstruksyon     4. Kalamidad
    5. Militar
44   Ibahagi ang ginawang skit sa klase
    Magkakaroon ng malayang talakayan batay
   sa mga trabaho na isinagawa. Ipauri ang
   mga trabaho na na Blue Collar at white
   collar job. Hayaan ang mga mag-aaral na
   magbahagi ng kanilang gawain.

   Kung may panahon pa Magkakaroon ng
   Readers Theater (Sabayang pagbasa ) ng tula
   o dugtungang pagbasa ng mga tula.
45
     Napagawi Ako sa Mababang Paaralan
         Lamberto E. Antonio

   Napagawi ako sa mababang paaralan
   Na dating karnabal ng kambing, baboy at
   kalabaw,
   At dating kubeta ng ilang kababaryo
   Pag bakasyon grande o Sabado’t Linggo.
   Di na ito ang ilang tiwangwang na kuwartong
   may tapal
   Na sawali’t atip na kugong butas-butas, na ang
   klaseng Nagdidiskas ng Pepe en Pilar at
   gudmaners
46
   Ay tanaw na tanaw ng mga sabungerong
   naglalakad.
   Ngayon, may arko nang bakal at alambre ang
   geyt;
   May bakod na pader, magarang plagpol,
   entablado’t
   Basketbolkort na kainauukitan ng nagdudumilat
   na
   “Donated by Gov. Mokong delos Oros” at ng
   “Alay nina Don at Dona Pilipito Palapatok.”
   Sa sementadong saydwok, sa pasimano’t haligi
   ng munting pasilyo.
   At ibabang panig ng kongkretong dingding,
47
   kundi nakapila.
   Ay nagsisiksikan ang mga pangalang
   Patrong taga-ibang bayan: ilan dito’y mga
    nakaklaseng
   Kabisote, mapangopya, tugain, nakalasprend o
    naiihi
   Sa salawal sa pagkuha ng test –
   Kundi may DR. o ENGR., may ATTY.
   Bawat pinto, may karatula ng ngalan ng guro –
   Narito pa rin si Mrs. Monay na mahilig
    manghinuli,
   Si Mr. Pangan na laging ngumangata ng
    babolgam.
   Sa likod ng gusali, ang marikotitos na letering
   Ng pagdiskarte sa babae’y nabasa ko sa haligi
48
    ng wari’y
   Narseri; sa mga puno ng papayang bunga’y
   Sa tambak na retasong mga tabling may bakas ng
   anay.
   Komo nabakante ako sa pandadayuhan bilang
   karpintero,
   Naawitan akong gumawi sa mababang paaralang
   Nagpautang sa akin noon ng musmos na karanasan;
   Kasama ang aking martilyo, lagari’t radela’y
   nagpaunlak ako:
   Wika nga’y ito lang ang kaya kong paraan ng
   paglingon
   Sa pinanggalingan (na di ko napuspos nang mahinto
   ako’t Maulila sa mga magulang). Gumawi ako Rito
   para atipan at palitadahan ang mga komportrum,
   Dahil nakabingit na naman ang pasukan –at para
   maiyukit ko,
49
   Kahit papa’no, ang aking pangalan.
       Linggo 20 (Ikalawang
       Markahan)
   Araw    Panimulang     Presentasyon   Pagpapayaman     Pagpapalawig      Sintesis   Pangwakas na
       Pagtaya/Paggany                                          Pagtataya
       ak/Introduksyon   Araw 1  Paghahanap ng    Pagbasa ng   Talakayan at
       tamang salita (15  sanaysay (10  Paglilinaw (20
       minuto)       minuto)     minuto)

       Pagbabahagi ng
       karanasan
       tungkol sa
       paglipat (15
       minuto)

   Araw 2                    Timeline tungkol sa  Paggawa ng
                         buhay ni Maningning  timeline tungkol sa
                         Miclat (30 minuto)  sariling buhay (30
                                    minuto)
   Araw 3                                          Paglilinaw ng  Pagsulat ng
                                               mga       maikling
                                               mahahalagang  sanaysay ( 40
                                               punto (20    minuto)
                                               minuto)
50
   Unang Araw
    Talasalitaan
    Pagbabahagi ng karanasan tungkol sa paglipat
    Pagbasa ng akda
    Talakayan
    Mga nangyari sa sanaysay
    Mga napapanahong isyu
    Ang pagkakasunod-sunod ng mga
   pangyayari, katangian ng tekstong
   nagsasalaysay


51
   Unang Araw
   Talasalitaan
   Pangkatang gawain ( Word Hunt). Ipapangkat
   ang mga mag-aaral at pagkatapos palalabasin
   sila ng klasrum. Hahanap sila ng tig- limang
   salita na makikita at nakatago sa mga dahon
   at puno. Nakasulat sa pisara ang mga
   kahulugan. Kung sino ang unang makakuha ng
   lima ang siyang magwawagi at magkakaroon
   ng dagdag na puntos sa marka sa gawaing ito.52
   Ikalawang Araw
    Gumawa ng timeline mula sa “Paglisan sa
    Tsina”
    Ibahagi ang gawa sa pamamagitan ng
    facebook timeline, pagsasadula at iba pa
    Gumawa ng timeline tungkol sa sariling buhay


   *** Sa paggawa ng timeline
   Sa bawat taon ng kanilang buhay isulat sa
    kanan ang mga positibong nangyari sa inyong
    buhay at sa kaliwang bahagi ng timeline ay
    isusulat naman ang mga naging negatibong
53   pangyayari.
   Ikatlong Araw
    Balikan ang akda, talakayin pang muli.
    Maaaring pag-usapan ang OFW, migrasyon,
    expat, Fil-Am, Tsinoy at iba pang paksang
    maaaring i-ugnay
    Sumulat ng sanaysay. Bigyang diin na ang
    sanaysay ay dapat magpakita ng sunod-
    sunod na daloy. Maaaring nangyari sa taong
    2012 (magsimula sa Enero), mga nakamit na
    parangal (magsimula sa unang parangal na
    nakamit), sa pagkolekta ng isang bagay
    (unang bagay na kinolekta)
54
    Sumulat ng sanaysay. Bigyang diin na ang
    sanaysay ay dapat magpakita ng sunod-sunod na
    daloy. Maaaring nangyari sa taong 2012
    (magsimula sa Enero), mga nakamit na parangal
    (magsimula sa unang parangal na nakamit), sa
    pagkolekta ng isang bagay (unang bagay na
    kinolekta).
   ***Pagsulat sa Dyornal ( Progressive report)
   Pagsulat ng Sanaysay na pinamagatang Sino Ako?
   Maaaring ikatlong persona o sa persona ng
    manunulat.
   Gumawa ng draft o burador. (apat na araw na
    gawain)
   1. Pagsulat ng burador
55  2. Pagrebesa ng burador
   “Ang KURIKULUM katulad ng WIKA
     ay patuloy na umuunlad. At
    kasabay ng pag-unlad nito dapat
     ang GURO ay kasabay na
   sumasayaw sa daloy ng panahon.”

   Marhay na hapon sa inyo digdi sa palihan kan
            PNU.
        Magandang Hapon po

56      SHARON A. VILLAVERDE

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6581
posted:7/14/2012
language:
pages:56