Document 738

Document Sample
Document 738 Powered By Docstoc
					 Provinciale Staten
   Ontwerpverslag Commissie Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en
        Cultuur 9 april 2008 (PS2008-310)
 Aanwezig:
 CDA           mw. Aartsen, dhr. Koster, mw. Mulder
 PvdA          mw. Derksen, dhr. De Wit
 VVD           mw. Jonker, mw. Schuurmans
 SP           mw. De Ridder
 ChristenUnie      dhr. Bikker, dhr. Van den Heuvel
 GroenLinks       mw. Simons, mw. Waardenburg
 SGP           dhr. Ruitenberg, dhr. Zondag
 D66           mw. Ross
 Partij voor de Dieren  dhr. De Groot
 Groep van Bergen    dhr. Miedema

 Voorzitter       mw. Tydings
 Secretaris       dhr. De Wals
 Genodigden       Gedeputeerde Esmeijer

1.  Opening en mededelingen van de voorzitter
   De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet mevrouw Jonker, als commissielid
   namens de VVD en de heer Miedema als plaatsvervanger van de Groep van Bergen wel-
   kom. Ze wijst op het overzicht van werkbezoeken en bijeenkomsten in de maandagmail.
   Verder bevestigt zij de gemaakte afspraken over de gang van zaken tijdens de hoorzit-
   tingen.

2.  Spreekrecht voor burgers
   De heer Schmidt heeft zich afgemeld als inspreker bij agendapunt 7. De overige insprekers
   spreken in bij het betreffende agendapunt.

3.  Vaststelling agenda (PS2008-242)
   De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.  Vaststelling verslag vergadering 5 maart 2008 (2008-175)
   Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Van de voortgang in de afdoening van de af-
   sprakenlijst wordt kennis genomen.

   Naar aanleiding van het verslag en artikelen in de pers vraagt de SP of de gedeputeerde
   nogmaals kan bevestigen dat Minister Rouvoet is uitgegaan van verkeerde cijfers en dat de
   door de gedeputeerde aan de commissie aangeleverde gegevens juist zijn. De gedepu-
   teerde bevestigt dit.

5.  Gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie op het platteland (PS2008-218)
   Achtereenvolgend spreken in:
   - Mevrouw Van der Kerk, namens de Vereniging voor Kleine Kernen Gelderland (VKK).
   - De heer Hoogeboom namens Spectrum.
   - De heer Hogenbirk namens de Federatie Dorpshuizen Gelderland (FDG).
   De bijdragen van de insprekers zijn als bijlagen bij dit verslag gevoegd.

   Het CDA vindt een bottom-up benadering bij dit onderwerp noodzakelijk en vindt dat de
   wijze waarop dit voorstel tot stand is gekomen daar niet aan voldoet. Het CDA ziet geen
   meerwaarde in het onderbrengen van de subsidie voor dorpsvisies en dorpshuisplannen bij
   Spectrum, in plaats van zoals voorheen bij VKK en FDG. De fractie wil voorts niet dat de
   provincie zich te veel inhoudelijk bemoeit met de programmering in de Kulturhusen en
   dorpshuizen. Ook ziet het CDA geen nut in de subsidie voor het gemelde onderzoek, acht
   men het budget voor proceskosten hoog en betwijfelt men de behoefte in Gelderland aan
een plattelandscentrum. De fractie vindt het invoeren van de eis van cofinanciering onbe-
hoorlijk omdat de provincie daarmee de spelregels tijdens het spel wijzigt. De fractie pleit in
dit opzicht voor ongewijzigde voortzetting van de regeling. Tot slot pleit het CDA voor het
loslaten van de eis dat er bij een verbouwingssubsidie een nieuwe functie aan het gebouw
moet worden toegevoegd.

D66 vraagt of met de strenge regels het Kulturhus-concept niet wordt uitgehold.

GroenLinks sluit op het punt van de cofinanciering aan bij het CDA. Ook vindt de fractie de
noodzaak van een onderzoek mager onderbouwd.

De ChristenUnie kan instemmen met de eis van cofinanciering, mits het de lopende reali-
satie van Kulturhusen en dorpshuizen niet in gevaar brengt. De fractie voelt niets voor het
benaderen van een hoogleraar. Het bedrag voor proceskosten vindt de fractie hoog en on-
voldoende onderbouwd.

De VVD vindt alle bij de Staten binnengekomen reacties een teken dat er geen sprake is
van een bottom-up benadering. De fractie pleit voor het beperken van het bouwen van
Kulturhusen in het landelijk gebied. De VVD is voorstander van cofinanciering, gezien de
verantwoordelijkheid van gemeenten bij de WMO. Wel zou er een overgangsregeling moe-
ten zijn. De fractie meent dat de definitie van dorpshuizen te beperkt is en dat commerciële
activiteiten soms noodzakelijk zijn. Het beleid ten aanzien van de programmering wordt
gemist. Tot slot ziet de fractie geen been in het actief stimuleren van het opzetten van
dorpsraden en vindt men de proceskosten te hoog.

De PvdA vindt het voorliggende voorstel een voorbeeld van interactief bestuur en niet top-
down gericht. De fractie wijst erop dat het juist de bedoeling van de Staten is geweest om
het Kulturhusconcept ook naar stadswijken te brengen.

De SGP waarschuwt voor te ver doorgevoerde schaalvergroting en sluit verder aan bij het
betoog van het CDA.

De SP hecht waarde aan een bottom-up benadering. De fractie wil Kulturhusen beperken
tot het landelijk gebied. De SP ondersteunt het principe van cofinanciering, mits gefaseerd
ingevoerd. Het standpunt van het CDA over de eisen aan de verbouwingsubsidie wordt
gedeeld.

De gedeputeerde zal met een vervolgvoorstel komen voor de PS-vergadering. De gede-
puteerde meldt dat:
 - Hij constateert dat hij geen nieuwe gezichtspunten van de insprekers heeft gehoord,
  maar dat hij zich nog zal buigen over het verder betrekken van het veld bij het voor-
  gestelde beleid. GS moeten echter snel met het voorstel komen.
 - De provincie de programmering niet overneemt, maar dat het lerend effect tussen de
  Kulturhusen onderling wordt gestimuleerd.
 - De vorige beleidsregels afliepen op 31 december, en dus heeft de provincie het recht
  om de regels ten aanzien van cofinanciering te wijzigen. De gemeenten hebben geld
  voor de WMO. De gedeputeerde zal overwegen of een overgangstermijn van 1 jaar
  wenselijk is en neemt dit mee in het vervolgvoorstel.
 - Er een regel is dat 10% van het budget aan proceskosten kan worden gereserveerd en
  daar voldoet het voorstel aan. De onderbouwing van de besteding zal worden verant-
  woord.
 - Hij het niet wenselijk vindt om een rentevergoeding te verstrekken aan FDG, omdat de
  trage afwikkeling van subsidies niet altijd en/of volledig te wijten is aan de provincie.                       2
   De voorzitter constateert dat dit voorstel wordt besproken in de Statenvergadering. Voor het
   CDA hangt het van het vervolgvoorstel af of deze fractie met amendementen komt.

6.  Verdeling budget versterking culturele infrastructuur (PS2007-211)
   Achtereenvolgend spreken in:
   - dhr. Hagen, namens Stichting World Statues;
   - dhr. Beerten en dhr. Stufkens, namens Stichting Gebroeders van Limburg;
   - dhr. Jordaan, namens Plaatsmaken;
   - dhr. Modder, namens de Stichting Sonsbeek Internationaal;
   - dhr. Stegeman, namens het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel;
   - mw. Van Huisstee, directeur Fransche school Culemborg.

   De heer Hagen stelt dat de subsidieaanvraag is gedaan onder het oude beleid. GS hebben
   lopende de aanvraag de spelregels gewijzigd. Dit vindt spreker oneigenlijk.

   De inspreekreactie van de heren Beerten en Stufkens is als bijlage aan dit verslag toege-
   voegd.

   De heer Jordaan vindt dat er een onverwachte koerswijziging is in het subsidiebeleid, waar-
   door innovatie in de knel komt. Door de specifieke rol van Plaatsmaken is er wel degelijk
   sprake van publieksbereik en zou de relatief kleine subsidieaanvraag gehonoreerd moeten
   worden.

   De heer Modder motiveert waarom de subsidieaanvraag wel degelijk voldoet aan provin-
   ciaal cultuurbeleid. De aanvraag is geen ‘herhaalvraag’ maar een ‘herstelvraag’, omdat het
   sponsorenklimaat ten opzichte van de vorige editie van de Sonsbeektentoonstelling is ver-
   slechterd.

   De heer Stegeman meldt dat er eerder een aanvraag is gedaan in het kader van RSP, maar
   dat hiervan een deelaanvraag van € 1 miljoen is doorgeschoven naar het budget voor
   culturele infrastructuur. Hiervan wordt nu € 0,5 miljoen gehonoreerd en dit was niet wat de
   aanvrager had verwacht. Spreker wijst op dat de gemeenten extra investeren en verzoekt
   de provincie nu of bij de voorjaarsnota ook extra bijdraagt.

   Mevrouw Huisstee geeft aan dat de Fransche school een extra subsidie heeft aangevraagd
   vanwege onverwacht hoge kosten om te voldoen aan diverse wetgeving. De gemeente
   Culemborg heeft extra bijgedragen en ook via sponsoren worden extra gelden geworven.

   De SGP vindt dat cultuuruitingen naar de Bijbel genormeerd dienen te zijn. Er moet een
   herschikking plaatsvinden om meer subsidie toe te kennen aan de archieffuncties ten koste
   van de subsidie voor theaters en poppodia.

   Het CDA vindt het voorstel over het algemeen fair en consistent. De fractie stelt wel twee
   wijzigingen voor, namelijk door het alsnog toekennen van de volledige aanvraag van de
   Gebroeders van Limburg en het Regionaal Archief Rivierenland, omdat deze aanvragen
   volledig aan de criteria voldoen. Dit is te bekostigen door de aanvraag van TV Toys en de
   aanvraag van de Stichting Sonsbeek Internationaal af te wijzen. TV Toys lijkt voor de fractie
   geen artistieke meerwaarde te hebben en bij Sonsbeek lijkt de provincie niet daadwerkelijk
   het verschil te kunnen maken.
                         3
GroenLinks heeft moeite met de schijn die wordt gewekt dat er een tussentijdse wijziging in
het beleid heeft plaatsgevonden. De fractie vraagt of er een commissie is geweest die zich
heeft gebogen over de aanvragen. De fractie wil het accent meer leggen op cultureel onder-
nemerschap. De aanvragen van de Gebroeders voor Limburg en World Statues zouden
moeten worden gehonoreerd ten laste van de toekenningen voor filmhuizen die de fractie
meer ziet als een lokale taak.

D66 bepleit een verdubbeling van het budget, te financieren uit de financiële meevaller van
het NUON-divident en de fractie zal hiertoe een motie gaan indienen. Alle aanvragen kun-
nen dan worden toegekend. Er wordt dan een voorschot genomen op de voorjaarsnota. De
fractie vindt het onterecht dat het beleid lopende de aanvragen gewijzigd lijkt te zijn.

De SP vindt het beschikbare budget te weinig gezien het aantal aanvragen en zet vraag-
tekens bij de al dan niet gewijzigde spelregels. Ook is er sprake van een gebrekkige com-
municatie.

De PvdA vindt dat klantvriendelijkheid een grotere rol moet spelen bij de afhandeling van
subsidieaanvragen en dat er meer door de provincie moet worden meegedacht met de
aanvragers. De fractie sluit aam bij CDA wat betreft TV Toys. Tot slot wil de PvdA het geld
dat gereserveerd is voor Oriëntalis nu besteden en later bij de voorjaarsnota bezien of er
nog extra geld voor culturele infrastructuur beschikbaar kan komen, waaronder dan voor
Oriëntalis. Van Klein Klimmendaal vermoedt de fractie dat dit eerder een welzijnsproject is.
De fractie verzoekt om in een vervolgvoorstel de aanvragen van Living Statues, Gebroeders
van Limburg, Sprookjesfestival en Huntenpop alsnog te honoreren.

De VVD vindt dat de prioriteit niet moet liggen bij de zogenaamde na-aanvragen en dat de
provincie kritisch moet kijken of de rol van het Rijk bij het ondersteunen van enkele musea
wel moet worden overgenomen. Verder zet de fractie vraagtekens bij de doelmatigheid van
de voorgestelde huisvesting van Omroep Gelderland. Bij sommige filmhuizen vraagt de
fractie zich af of deze wel een regionale functie hebben.

De ChristenUnie vindt dat in het voorstel de middelen evenwichtig worden verdeeld, maar
de uitgangspunten worden niet altijd consequent toegepast. De fractie stelt voor om een
subsidieplafond van bijvoorbeeld € 500.000 in te voeren om op die manier het budget
breder te kunnen verdelen.

De gedeputeerde reageert als volgt:
- In de novemberbrief stonden de gehanteerde criteria, maar sommige criteria zijn niet
  uitdrukkelijke benoemd zoals de spreiding van de gelden over de provincie.
- Er is geen toezegging gedaan aan het Regionaal Archief Rivierenland.
- Omroep Gelderland heeft gekozen om in de kerk te blijven omdat het gebouw een
  beeldbepalend object is.
- De gedeputeerde gaat opnieuw met de Gebroeders van Limburg om de tafel, mits er
  budget voor festivals overblijft.
- De gedeputeerde zal in het vervolgvoorstel ingaan op de aanvraag van TV Toys.
- De Gelderse subsidie voor Sonsbeek maakt wel het verschil voor het concept dat klaar-
  ligt.
- Er is een commissie die heeft geadviseerd en die commissie heeft negatief geadviseerd
  over World Statues en het Sprookjesfestival.
- Plaatsmaken zou moeten worden ondersteund door het Rijk.
- Het is geen provinciaal beleid dat filmhuizen een regionale functie zouden moeten heb-
  ben.
- De gedeputeerde licht de noodzaak voor een reservering voor Oriëntalis toe.                      4
   -  Het is provinciaal beleid dat popfestivals niet worden gesubsidieerd omdat deze zelf vol-
     doende middelen kunnen genereren.
   -  De gedeputeerde ontraadt het hanteren van een subsidieplafond, omdat sommige be-
     langrijke initiatieven daardoor nooit van de grond zouden kunnen komen.

   De voorzitter constateert dat dit voorstel wordt besproken in PS en dat de gedeputeerde
   met een vervolgvoorstel komt.

7.  Palliatieve zorg 2008-2011 (PS2008-212)
   Het CDA vraagt aandacht voor de moeilijke financiële situatie van de hospices in De Glind
   voor baby’s en in Wezep voor mensen met een verstandelijke beperking. De SGP heeft
   vraagtekens bij het criterium van 6 plaatsen op 100.000 inwoners en wil een aanbod dat is
   afgestemd op de vraag.

   De voorzitter concludeert dat dit voorstel besproken wordt in de PS-vergadering.

8.  Instelling Commissie monitoring jeugdzorg (PS2008-213)
   Mevrouw Aartsen meldt dat voorafgaand aan de vergadering van PS een voordracht zal
   worden gedaan voor een voorzitter. Inhoudelijk is het voorstel een hamerstuk.

9.  Terugblik werkbezoeken
   De uitkomsten van de werkbezoeken worden voor kennisgeving aangenomen.

10. Rondvraag
  De VVD vraagt om een alternatieve datum voor de hoorzitting van 3 september 2008 en
  verzoekt opnieuw om een jaarplanning. Dit wordt via de griffie opgepakt.

   De ChristenUnie meldt dat de expertmeeting plaats zal vinden op 4 juni 2008.

11. Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering om 17.10 uur.

 Arnhem, 21 april 2008 - zaaknr. 2008-000014
 code: 468633
                         5
Afsprakenlijst Commissie Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur (JZC)
Bijlage bij het verslag van de vergadering van 9 april 2008

Nr.  Datum       Afspraak              Uitvoering door  Datum uitvoering
    afspraak
17   14-11-07      Terugmelding resultaten audit    Gedeputeerde   eerste helft 2008
             door Zorgbelang inzake
             cliëntenparticipatie jeugdzorg
20   30-01-08      Notitie over stand van zaken    Gedeputeerde   juni 2008
             Stichting Leergeld
21   05-03-08      Terugkoppeling gesprek over     Gedeputeerde   PM
             ondersteuning mantelzorg met
             betrokken organisaties
97   22-11-2006     Nadere uitwerking          GS        Mee te nemen in
    (CWZ)       onderbrengen informatiefunctie            uitwerking nieuwe
             bij Spectrum, agenderen CWZ              beleidskaders
                                        Sociaal, Jeugd en
                                        Cultuur 2009-2012
CWZ: Commissie Welzijn 2003-2007
                        6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:7/14/2012
language:
pages:6