Docstoc

Teorija odlu_ivanja - seminarski

Document Sample
Teorija odlu_ivanja - seminarski Powered By Docstoc
					Teorija odlučivanja
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača, Šabac

Uvodni dio
Donošenje odluka u složenim sistema (npr. upravljanje organizacionim operacijama, industrijskim
procesima, ili investicionim portfeljima; komanda i kontrola nad vojnim jedinicama, odnosno kontrola
nuklearnih elektrana) često nadilazi naše kognitivne sposobnosti. Iako pojedine
interakcije između promjenljivih u sistemu mogu biti razumljive, predviđanje kako će sistem
reagovati na spoljne manipulacije, kao što je politička odluka, je često teško. Koji će biti efekti ako na
primjer uvedemo treću smjenu u fabrici. Jedan od mogućih aspekata je da će postrojenja proizvesti 50%
više robe. Faktori kao što su dodatna plata, amortizacija, korišćenje sirovina, snadbjevanje logistike i
budućih potreba utiču na finansijski izvještaj fabrike, a sa tim i na konačnu odluku menadžmenta. Mnogo
je promjenljivih uključenih u složene i često međusobno zavisne procese kod predviđanja ukupnog ishoda
poslovanja.
Postoji značajna količina empirijskih dokaza da ljudski intuitivni sud i odlučivanje možemo optimizovati, a i
pogoršati još više komplikovanjem ili stresom. Zato što nam je u mnogim situacijama jako važan kvalitet
odluke pomaganje ljudskom procijenjivanju i donošenju odluka postalo jedan od fokusa nauke kroz
istoriju.
Discipline kao što su statistika, ekonomija i operativna istraživanja razvile su različite metode za
donošenje racionalnih izbora. U zadnje vrijeme ove metode su izazvane od strane raznih tehnika koje su
produkt informacionih nauka, kognitivne psihologije i umjetne inteligencije, a ugrađene su u forme
računarskih programa bilo kao samostalni alati ili kao integrisana računarska okruženja za kompleksna
odlučivanja.
Takvim okruženjima je dato zajedničko ime a to je Sistemi za podršku u odlučivanju .
Osnovne funkcije DSS-a su:
Prikupljanje svih neophodnih ulaznih podataka
DSS koristi podatke iz baze podataka informacionog sistema.
Obrada i analiza podataka
Obrada i analiza podataka se rade odgovarajućim matematičkim modelima, koji opisuju realan sistem i
relacije koje u njemu postoje.
Primjena različitih modela odlučivanja
DSS obuhvata različite modele odlučivanja, koji omogućavaju dobijanje varijantnih rešenja za različite
strategije upravljanja realnim sistemom.
Prezentacija različitih rešenja
Odgovarajuća aplikacija zasnovana na DSS alatima povećava produktivnost, efektivnost, efikasnost i
mnogim poslovima daje konkurentsku prednost nad ostalim na tržišu. Ona omogućava optimalan izbor za
tehnološke procese i njihove parametre, planiranje poslovnih operacija, logistiku ili investicije.
Jako je teško procijeniti važnost raznih računarskih alata koji utiču na poslovno odlučivanje (npr. baze
podaka, softeri za planiranje, tabele,…) pa u ovom radu ću se fokusirati primarno na srž DSS-a u djelu koji
direktno podržava modelovanje problema i odlučivanja o najboljim alternativama. Navešću karakteristike
problema odlučivanja i kako odlučivanja može biti podržano od strane računarskih programa. Takođe će
biti rječi o raznim komponentama DSS i njihovoj ulozi prilikom odlučivanja. Na kraju ću se pozabaviti
pitanjima koja se odnose na korisnički interfejs za DSS i naglasiti važnosti korisničkog interfejsa.
Teorija odlučivanja

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. ----------
www.maturskiradovi.net


MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:   maturskiradovi.net@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:7/13/2012
language:
pages:2