Docstoc

Izbegavanje pla_anja poreza - semianrski

Document Sample
Izbegavanje pla_anja poreza - semianrski Powered By Docstoc
					Izbegavanje plaćanja poreza
Vrsta: Seminarski | Broj strana: 7 | Nivo: Internacionalni Univerzitet iz Novog Pazara

1.Uvod
1.1.Pojam poreza
Porezi su jedan od prihoda države i u čitavom poreznom sastavu su najvažniji i najizdašniji javni
prihod.Porezi su zapravo jedan oblik prisilnog davanja koji nameće država, koji nije namenski usmeren.
U novije vreme moderne i savremene države primenjuju sve više poreza.Porezni sastavi su različiti od
zemlje do zemlje, ali postoji nekoliko poreznih oblika koji imaju presudnu ulogu u svim modernim poreznim
sastavima.To su :
- Porez na dohodak pojedinca i porodice ,
- Porez na dobit preduzeća ,
- Porez na plate I iz plata ,
- Porez na imovinu ,
- Porez na promet , i
- Trošarine (Akcize)
2.Izbegavanje plaćanja poreza
2.1.Pojam i oblici ispoljavanja
Do stupanja na snagu zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji u Krivičnom zakonu
Republike Srbije bilo je predviđeno krivično delo poreske utaje („Sl. Glasnik R. Srbije“, br. 80/02).
Navedenim zakonom ukida se zakonska odredba u Krivičnom zakonu R. Srbije, kojom je bilo predviđeno
krivično delo poreske utaje i uvodi se krivično delo pod nazivom izbegavanje plaćanja poreza.
Učinilac ovog krivičnog dela može biti svako lice koje u nameri da u potpunosti ili delimično izbegne
plaćanje poreza,
Daje lažne podatke o činjenicama koje su od značaja za utvrđivanje poreza,
Ne prijavi činjenice koje su od značaja za utvrđivanje poreza,
Ne utvrdi porez ili ga utvrdi u iznosu manjem od onog koji je u skladu sa propisom dužan da sam utvrdi,
Pod uslovom da iznos poreza čije se plaćanje izbegava prelazi 100 000dinara.
Teži oblik će postojati ako iznos poreza čije se plaćanje izbegava prelazi 100 000 dinara, a još teži ako taj
iznos prelazi 3 000 000 dinara.
Ima slučajeva da se osnuje radnja, agencija ili neki drugi organizacioni oblik poslovanja, a da se ta
delatnost uopšte ne prijavi nadležnom organu. Klasični primeri neplaćanja poreza ispoljavaju se u vidu
prikazivanja manjeg ukupnog prihoda, uvećanjem troškova proizvodnje i režije, izbegavanjem isplata i
naplata preko žiro računa, umanjenjem stvarne vrednosti nepokretnosti i drugih stvari prilikom
kupoprodaje, falsifikovanjem dokumenata o nabavci materijala i o izvršenim uslugama, a postoje i
slučajevi razbijanja ukupnog prihoda na prividno više otvorenih porebnih radnji, neprijavljivanja radne
snage, kao i drugi oblici kriminalne delatnosti koji omogućavaju utaju poreza.
Postoji i način izbegavanja poreza na promet na repromaterijal, gde ovaj porez plaća krajnji korisnik, s
obzirom na to da se pojedini proizvodi mogu tretirati kao materijal za reprodukciju, a mogu se smatrati i
kao finalni proizvodi na koje se plaća porez(crep, bakarni i pocinkovani lim, cigla i sl.).
U oblasti trgovine postoje takvi načini izvršenja ovog krivičnog dela pri čemu se roba od dobavljača
isporučuje bez ispostavljanja fakture, a kupac je preuzima bez evidentiranja u knjigovodstvu, pa je prodaje
na „crnom ttržištu“, izbegavajući porez na promet, a kod određene robe i akcize, što ukatuje da se
poslovanje ovih preduzeća koja su najčešće privatna odvija u okviru „sive ekonomije“ i van društvenog
proizvoda.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. ----------
www.maturskiradovi.net


MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:   maturskiradovi.net@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:7/13/2012
language:
pages:2