Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

modeli aerotriangulation by independent models by N6w9v83

VIEWS: 35 PAGES: 35

									Aktualizacja danych 16.12.2005


Geoinformatyczny słownik i leksykon PAU
Dział: FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA
              Poniższy alfabetyczny indeks opracowywanych haseł będzie
              sukcesywnie aktualizowany.
              Uwaga: uprzejmie prosimy wszystkich P.T. Redaktorów o
              dostarczanie informacji o zmianach i uzupełnieniach wykazu
              haseł na adres Dr Uli Marmol entice@agh.edu.pl
SPIS TREŚCI:
  1. Alfabetyczny indeks opracowywanych haseł………………………………………. 1
  2. Wykaz Redaktorów………………………………………………………………….14
  3. Komunikaty………………………………………………………………………….27


1. ALFABETYCZNY INDEKS OPRACOWYWANYCH HASEŁ (Z DNIA 16.12.2005):


                       A.
Aerotriangulacja
Aerotriangulacja metodą niezależnych modeli
Akumulacyjny poziom
Algorytm Pixel Purity Index (PPI)
Aluwialne gleby
Aluwium
Analiza widmowa
Andosole
Archeologia podwodna
Architekt zajmujący się rewaloryzacją zabytków
Arenosole
Artefakt
Automatyczne sterowanie kamerą
Automatyczne wykreślenie (syn.: wektoryzacja)
Automatyczne wykrywanie znaków
Automatyczny pomiar punktów w triangulacji
                       B.


                                             1
Barwa gleby
Baza fotografowania
Bielica
Bilans cieplny gleby
Biostereometria
Bronowana gleba
Brunatna gleba
Bryła
                      C.
C.r. bezpośrednie
C.r. pośrednie
Cambisole
Cechy rozpoznawcze gleb na zdjęciach
Charakterystyki spektralne gleb
Chropowatość powierzchni
Ciało doskonale czarne
Ciało szare
Czarne ziemie
Czarnoziemy
Częstotliwość impulsu lasera
Częstotliwość odcięcia
Częstotliwość przestrzenna
                      D.
Dane dodatkowe w aerotriangulacji
Darń
Degradacja gleby
Deluwia
Densytometr

Dielektryczne właściwości gleb
Dokumentacja budowli
Dokumentacja dziedzictwa kultury materialnej                        2
Drenowane gleby
Dylatacja
                      E.
E – poziom genetyczny eluwialny
Edaficzny
Efekt blokowości
Efekt Dopplera

Efektywna czułość filmu (EAFS)

Emisja prom. elektromagnetycznego
Emisyjność gleb
Emissivity Normalization
Empirical Line
Emulsja ortochromatyczna

Emulsja panchromatyczna

Endmembers – “czyste spektralnie” piksele

Energia termalna
Erozja (S. Białousz, P. Podlasiak)
Ewapotranspiracja


                      F.
FAO/UNESCO wykaz gleb
Fauna glebowa
Filtr cyfrowy
Filtr dichroiczny

Filtr medianowy
filtracja danych laserowych
Filtrowanie dolno i górno przepustowe(filtrowanie uśredniające/wyostrzające)
Filtry gradientowe
Flat Field Correction


                                        3
Fluorescencja gleb
Fotogeologia
Fotogrametra
Fotogrametria architektoniczna
Fotogrametria bliskiego zasięgu
Fotogrametria bliskiego zasięgu (fotogrametria nietopograficzna, naziemna)
Fotogrametria czasu rzeczywistego
Fotogrametria inżynieryjna
Fotogrametria podwodna
Fotogrametria przemysłowa
Fotogrametryczna inwentaryzacja zabytków
Fotoplan
Fotopunkt
Frakcje granulometryczne


                      G.
Geodeta
Georeferencja zdjęć – bezpośrednia
Gęstość
Gęstość zadymienia

Gleba
G. lekka
G. ciężka
G. płytka
G. głęboka
G. nasycona
G. nienasycona
G. ciepła
G. zimna
G. odkryta (bez roślinności)
G. pokryta roślinnością
G. szkieletowa
G. piaszczysta                                       4
G. bielicowa
G. brunatna
G. płowa
G. opadowo glejowa
G. pseudobielicowa
G. glejowa
G. oglejona
G. murszowa
G. torfowa
G. organiczna
G. mineralna
G. organiczno mineralna
G. kwaśna
G. alkaliczna
G. obojętna
G. łąkowa
G. leśna
G. uprawna
G. orna
Głębokość gleby
Gruzełkowata struktura


                       H.
HCMM – satellite
HCMR (Heat Capacity Mapping Radiometer)
higroskopowa woda
Hiperspektralne spektrometry obrazujące
Hiperspektralne spektrometry nieobrazujące
Histogram
Hologrametria
huminowe kwasy
humus
                         5
                      I.
Ilasta gleba
Inercja termalna
Inercja termalna gleby
Integracja danych teledetekcyjnych
intensywność odbicia impulsu lasera
Interaktywny pomiar punktów w triangulacji (pół - automatyczny pomiar)
Internal Average Relative Reflectance
Inwentaryzacja zabytków
                      J.
Jasność spektralna gleby
Jednostka glebowo krajobrazowa
Jednostka kartograficzno glebowa


                     K.
Kalendarz rolniczy
Kalibrowana odległość obrazowa kamery (stała kamery)
Kamera reseau
Kamera skanująca
Kapilarna woda
Karta video
Kasztanowe gleby
Katena
Kąt pochylenia
Kirhoffa prawo
Klasyfikacja
Klasyfikacja kontekstowa
Klasyfikacja nadzorowana
Klasyfikacja nienadzorowana
Klasyfikator
Kodowana sygnalizacja punktów
Kompensacja ruchu do przodu (FMC)
Kompozycja barwna
Kompozycja w barwach fałszywych


                                     6
Kompozycja w barwach naturalnych
Kompresja obrazów (S. Mikrut, P. Podlasiak)
Kontrast jasności
Kontury glebowe
Kriogeniczne gleby
Krzywa odbicia spektralnego
Kwasy fulwowe
Kwasy huminowe


                       L.
Linijkowy analizator obrazu
Liniowe wzmocnienie kontrastu
Litosole
Lotniczy skaning laserowy


                       Ł.
Łąka
                     M.
Mada
Mapa fotograficzna
Matched Filtering (MF)
Materia organiczna
Matrycowy analizator obrazu
Metoda bezpośrednia różniczkowego przetwarzania obrazów cyfrowych
Metoda HPF
Metoda IHS
Metody korekcji atmosferycznej zobrazowań hiperspektralnych
Metoda lokalnej korelacji
Metoda Minimum Noise Fraction (MNF)
Metoda PCA
Metoda podmiany kanałów


                                  7
Metoda pośrednia różniczkowego przetwarzania obrazów cyfrowych
Metody analizy charakterystyk spektralnych
Miąższość gleby
Mikrofotografia
Mokra gleba
Morfologia gleby
Murszowate gleby
Murszowe gleby
                       N.
Narzędzia pomiarowe, inwentaryzacyjne
Nasycone gleby
Naziemny skaner laserowy
Niedostępna woda dla roślin
Nieliniowe wzmocnienie kontrastu
Nienasycone gleby
Nieprzepuszczalne gleby
Nieużytki


                       O.
Obojętne gleby
Obojętny odczyn
Obraz cyfrowy
Obraz spektralny po integracji
Obraz termalny
Ochrona gleb
Ochrona zabytków in-situ
Odbicie kierunkowe
Odczyn gleby
Odkrywka
Odłóg
Odpowiedź impulsowa
Okres wegetacyjny


                                 8
Opieka i zarządzanie zasobami kultury {materialnej}
Opoka
Oprogramowanie do przetwarzania zobrazowań hiperspektralnych
Optyczny pomiar kształtu
Organiczna materia
Organiczne gleby
Orne gleby
Ortofotografia
Ortofotografia cyfrowa
Ortofotografia prawdziwa
Ostateczne wyrównanie sieci (bezwzględne wyrównanie sieci)
Otoczki koloidalne
Otwór względny
                      P.
Pastwisko
Pedon
Pedosfera
Periodogram
Pęknięcia gleby
Pigmenty glebowe
Plamistość gleb
Płaszczyzna tłowa
Płowe gleby
Pojemność wodna gleb
Pokrycie podłużne
Pokrycie poprzeczne
Pokrywa glebowa
Pokrywa roślinna
Pole treningowe
Poligonowe gleby
Polipedon
Polowa pojemność wodna


                                9
Porowatość
Powierzchnia gleby
Powietrznie suche gleby
Poziom genetyczny gleby
Poziom integracji danych
Poziom wody gruntowej
Profil glebowy
Progowanie
Projektowanie i wytwarzanie wspomagane komputerowo
Promieniowanie gleb
Próbkowanie przestrzenne
Próbkowanie radiometryczne
Próchnica
Przepróbkowanie obrazu
Przestrzeń kolorów (sposób kodowania)
Przetwarzanie różniczkowe
Przetwarzanie termogramów
Przetwornik analogowo-cyfrowy
Przetwornik cyfrowo-analogowy
Punkt kontrolny
Punkt wiążący
Punkt więdnięcia roślin


                     R.
Radioaktywność gleb
Rastrografia syn.fotogrametria rastrowa
Rdza zbożowa
Rdzawe gleby
Reference Channel
Rejestracja zmian dynamicznych
Rentgenografia
Resztki pożniwne
Rędziny
rozbieżność wiązki laserowej


                           10
Rozmycie powierzchni gleby
Rozpoznawanie kształtu
Rozproszenie Miego
Rozproszenie Rayleigh’a (rozproszenie molekularne)
Rów melioracyjny
Równania obserwacyjne w aerotriangulacji
Różniczkowe przetwarzanie obrazów
Różniczkowe przetwarzanie obrazów cyfrowych
Różniczkowe przetwarzanie pasmowe
Rysunek w kilku rzutach
Rzutowanie (projekcja) prążka
Rzutowanie (projekcja) wzorca


                      S.
Sad
Samokalibracja
Sensytometr
Siano
Sieć drenarska
Skały macierzyste gleb
Skanery termalne
Skiba
Skorupa
Spectral Analyst (SA)
Spectral Feature Fitting (SFF)
Spectral Unmixing (SU)
Sectral Angle Mapping (SAM)
Stała kamery
Stan powierzchni gleby
Stosunek bazowy
Stosunki wodne gleb
Struktura gleby
Struktura pokrywy glebowej
Swobodne wyrównanie sieci


                           11
Sygnatura klasy
System widzenia maszynowego
Systemy fotogrametryczne wykonujące rejestrację i opracowanie w jednym etapie
Systemy fotogrametryczne wykonujące rejestrację i opracowanie w oddzielnych etapach
Systemy informacji przestrzennej
systemy laserowe
Systemy obrazowania lotniczego i satelitarnego
Szerokość gradacji (użyteczna skala naświetleń)
Szorstkość powierzchni
                       Ś.
Ściernisko
średnica plamki lasera
Środowisko kulturowe
                       T.
Technika (Topografia) mory (moiré)
Temp. Radiacyjna
Temperatura radiacyjna gleby
Terenowy pomiar obiektu
Termogram
Termowizja
Terratriangulacja
Torfowe gleby
Transformacja Fouriera
Transformacje przestrzenno-częstotliwościowe
Triangulacja blokowa
Triangulacja lotnicza (aerotriangulacja)
Triangulacja metodą wiązek (triangulacja metodą zdjęć)
Triangulacja metodą zdjęć
Triangulacja satelitarna
Trójwymiarowy model przestrzenny


                                           12
Typ gleby
                      U.
Ubicie (uklepanie ) gleby
Ugór
Uprawne gleby
Uziarnienie gleby
Użytki gruntowe


                      V.
Videogrammetria


                      W.

Wapień
Warstwa gleby
Węglan wapnia
Widzenie maszynowe
Wieczna zmarzlina
Wiena prawo
Woda glebowa
Wskaźnik odbicia spektralnego
Współczynnik emisyjności gleb
Współczynnik jasności gleb
Wykonawca dokumentacji zabytków
Wykrywanie krawędzi
Wymarzanie zasiewów
Wypaleniska
Wyrównanie histogramu
Wyznaczanie położenia w czasie rzeczywistym
Wzmocnienie kontrastu
Wzmocnienie przestrzenne obrazu po integracji
Wzmocnienie przestrzenne obrazu po integracji – miary


                      Z.


                            13
Zabagnione gleby
Zagęszczenie gleby
Zakłócenie obrazu wynikające z ruchu obiektu
Zasadowe gleby
Zaskorupiona powierzchnia
Zasoby kultury
Zasolenie gleb
Zbita gleba
Zbrylona powierzchnia
Zgruźlenie gleby
Zlewnia
Zmyw powierzchniowy
Znaki odblaskowe
Zniekształcenie spektralne obrazu po integracji
Zniekształcenie spektralne obrazu po integracji – miary
Zobrazowania hiperspektralne
Zwartość łanu
Zwięzłość gleby


                       Ź.
Źrenica wejściowa


                       Ż.
Żwir
Żyto
Żyzność gleby
               Uwaga
               W dalszej części niniejszego zestawienia podajemy zakresy
               tematyczne, które opracowywać zamierzają poszczególni
               Redaktorzy. Hasła wyszczególnionych poniżej tytułów
               zakresów tematycznych zostały uwzględnione również w wyżej                                             14
                zamieszczonym alfabetycznym indeksie opracowywanych
                haseł
2. WYKAZ REDAKTORÓW


PROF. JÓZEF JACHIMSKI: jjachimski@hotmail.com (ilość haseł 11)

PRZETWARZANIE RÓŻNICZKOWE
- ortofotografia -                 orthophoto
- fotoplan -                    photoplan
- prawdziwa ortofotografia -            true orthophoto
- ortofotografia cyfrowa -             digital orthophoto
- różniczkowe przetwarzanie obrazów -       differential rectification of images
- mapa fotograficzna (mapa wielotonalna) -     photographic map (multitonal map)
- różniczkowe przetwarzanie pasmowe -       differential rectification by strips using
                          slit mask, or differential rectification by
                          linear elements
- różniczkowe przetwarzanie obrazów cyfrowych - differential rectification of digital images
                          (resampling of digital images to correct
                          geometry)
- obraz cyfrowy -                 digital image
- bezpośrednia metoda różniczkowego przetwarzania obrazów cyfrowych - direct method of
                          digital image differential rectification
- pośrednia metoda różniczkowego przetwarzania obrazów cyfrowych - indirect method of
                          digital image differential rectification


PROF. STANISŁAW BIAŁOUSZ S.Bialousz@gik.pw.edu.pl (ilość haseł 180)
TELEDETEKCJA GLEB
Akumulacyjny poziom –               horizon of accumulation
Aluwium –                     alluvium
Aluwialne gleby -                 alluvial soils
Arenosole -                    arenosols
Andosole -                     andosols
                                               15
Barwa gleby -              soil colour
Bielica -                podzol
Bilans cieplny gleby -          heat balance
Bronowana gleba -            harrowed soil
Brunatna gleba -             brown soil
Bryła -                 clod

Cambisole -               cambisols
cechy rozpoznawcze gleb na zdjęciach -  recognition features
c.r. bezpośrednie -           direct
c.r. pośrednie -             indirect
charakterystyki spektralne gleb -    spectral characteristic of soils
chropowatość powierzchni         surface roughness
czarne ziemie -             black earths
czarnoziemy -              chernozems

Darń -                  turf, sod
Degradacja gleby             soil degradation
Deluwia                 deluvium
Dielektryczne właściwości gleb      dielectric properties of soils
Drenowane gleby             drainage

E – poziom genetyczny eluwialny     eluvial horizon
Edaficzny                edaphic
Emisyjność gleb             emission
Erozja                  erosion
Ewapotranspiracja            evapotranspiration


FAO/UNESCO wykaz gleb          FAO/UNESCO soil legend
Fauna glebowa              soil fauna
fluorescencja gleb            soil fluorescence
frakcje granulometryczne         granular fractions

gęstość gleby              soil density
gleba                  soil
g. lekka                 light soil
g. ciężka                heavy s.
g. płytka                shallow s.
g. głęboka                deep s.
g. nasycona               saturated s.
g. nienasycona              non saturated s.
g. ciepła                warm s.
g. zimna                 cold s.
g. odkryta (bez roślinności)       bare s.
g. pokryta roślinnością         s. covered by vegetation
g. szkieletowa              skeletal
g. piaszczysta              sandy s.
g. bielicowa               Podzolic s.
g. brunatna               Brown s.


                                      16
g. płowa              Grey Brown podzolic s.
g. opadowo glejowa         Pseudogley s.
g. pseudobielicowa         Grey Brown podzolic s.
g. glejowa             Gley s.
g. oglejona            gleyic s.
g. murszowa            half bog s.
g. torfowa             peat s.
g. organiczna           organic s.
g. mineralna            mineral s.
g. organiczno mineralna      organo mineral s.
g. kwaśna             acid s.
g. alkaliczna           alkali s.
g. obojętna            neutral s.
g. łąkowa             meadows s.
g. leśna              forest s.
g. uprawna             cultivated s.
g. orna              plough s.
głębokość gleby          deep of soil
gruzełkowata struktura       crumb structure

higroskopowa woda         hygroscopic water
huminowe kwasy           humique acids
humus               humus

ilasta gleba            clay s. ( heavy s.)
inercja termalna gleby       thermal inertia of s.

jasność spektralna gleby      spectral brightness of s.
jednostka kartograficzno glebowa  soil mapping unit
jednostka glebowo krajobrazowa   soilscape

kalendarz rolniczy         crop calendar
kapilarna woda           capillary water
kasztanowe gleby          chesnut s.
Katena               catena
kontrast jasności         brightness contrast
kontury glebowe          soil boundary
kriogeniczne gleby         cryogenic s.
krzywa odbicia spektralnego    spectral reflectance curve
kwasy fulwowe           fulviqe acids
kwasy huminowe           humic acids

litosole              lithosols

łąka                meadow

mada                alluvial s.
materia organiczna         organic matter
miąższość gleby          depht of s.
mokra gleba            wet s.


                                17
morfologia gleby       soil morphology
murszowate gleby        peat-earth s.
murszowe gleby        half bog s.

nasycone gleby        saturated s.
niedostępna woda dla roślin  moisture inaccessible to plants
nienasycone gleby       non saturated s.
nieprzepuszczalne gleby    impermeable s.
Nieużytki           waste lands

obojętne gleby        neutral s.
obojętny odczyn        neutral reaction
ochrona gleb         soil protection (conservation)
odbicie kierunkowe      directional ( specular) reflectance
odczyn gleby         soil reaction
odkrywka           soil pit, soil trench
odłóg             uncultivated s.
okres wegetacyjny       vegetative period
opoka             siliceous marl
organiczne gleby       organic s.
organiczna materia      organic matter
orne gleby          plough s.
otoczki koloidalne      coloidal coats ( coating)

pastwisko           pasture
pedon             pedon
pedosfera           pedosphere
pęknięcia gleby        s. fissure
pigmenty glebowe       s. pigments
plamistość gleb        s. pattern
płowe gleby          grey brown podzolic soils
pojemność wodna gleb     water capacity
pokrywa glebowa        soil cover
pokrywa roślinna       vegetation cover
poligonowe gleby       polygonal soils (ground)
polipedon           polypedon
polowa pojemność wodna    field capacity
porowatość          porosity
powierzchnia gleby      soil surface
powietrznie suche gleby    air dry soils
poziom genetyczny gleby    genetic horizon
poziom wody gruntowej     ground water table
profil glebowy        soil profile
promieniowanie gleb      s. radiation
próchnica           humus
punkt więdnięcia roślin    wilting point

radioaktywność gleb      radioactivity
rdza zbożowa         crops rust
rdzawe gleby         rusty s.


                                  18
resztki pożniwne        harvesting stubble
rędziny             rendzinas
rozmycie powierzchni gleby   degradation of crumb structure by
                precipitation
rów melioracyjny        drainage ditch

sad               orchard
siano              hay
sieć drenarska         drainage network
skały macierzyste gleb     soil parent rock, bedrock
skiba              ridge
skorupa             crust
stan powierzchni gleby     state of soil surface
stosunki wodne gleb       water regime
struktura pokrywy glebowej   soil cover structure
struktura gleby         soil structure
szorstkość powierzchni     surface roughness
ściernisko           stubble field

temperatura radiacyjna gleby  radiant temperature of soil
torfowe gleby          peat s.
typ gleby            soil type

ubicie (uklepanie ) gleby    soil surface sealing
ugór              fallow land
uprawne gleby          cultivated s.
uziarnienie gleby        soil texture
użytki gruntowe         land use type

wapień             limestone
warstwa gleby          soil layer
węglan wapnia          calcium carbonate
wieczna zmarzlina        permafrost
woda glebowa          soil water
wskaźnik odbicia spektralnego  spectral reflectance coefficient
współczynnik jasności gleb   soil brightness coefficient
współczynnik emisyjności gleb  s. emission coefficient
wymarzanie zasiewów       crop freezing
wypaleniska           burned fields, patch of scorched grounds

zabagnione gleby        swamped s.
zagęszczenie gleby       soil compaction
zasadowe gleby         alkali s.
zaskorupiona powierzchnia    crusted surface
zasolenie gleb         soil salinity
zbita gleba           compact s.
zbrylona powierzchnia      cloded surface
zgruźlenie gleby        crumb structure
zlewnia             watershed, basin
zmyw powierzchniowy       surface flow, washing off of soil


                                   19
zwartość łanu                     corn density
zwięzłość gleby                    soil cohesion

żwir                          gravels
żyto                          rye
żyzność gleby                     soil fertility
PROF. ALEKSANDRA BUJAKIEWICZ: abujak7@wp.pl (ilość haseł 17)

AEROTRIANGULACJA

- triangulacja blokowa                 block triangulation
- aerotriangulacja (synonim: triangulacja lotnicza)  aerotriangulation (aerial triangulation)
- triangulacja satelitarna -              satellite triangulation
- terratriangulacja (triangulacja zdjęć bliskiego zasięgu)  terratriangulation
- aerotriangulacja metodą niezależnych modeli     aerotriangulation by independent models
                            (multi models aerotriangulation)
- triangulacja metodą wiązek (triangulacja metodą zdjęć)   multi bundles triangulation (multi
                            photos triangulation )
- fotopunkt   (punkt dostosowania,   punkt osnowy fotogrametrycznej) - control point
                            (reference point, ground control point)
- punkt kontrolny (terenowy punkt kontrolny)      check point (ground check point)
- punkt wiążący                    tie point (conjugate point)
- automatyczny pomiar punktów w triangulacji       - automated points measurement in
                            aerotriangulation
- interaktywny pomiar punktów w triangulacji (pół - automatyczny pomiar) - interactive
                            points measurement in triangulation
- georeferencja zdjęć – bezpośrednia (orientacja zdjęć w czasie lotu) - direct georeferencing of
                            photographs (orientation of photographs
                            in flight)
- dane dodatkowe w aerotriangulacji          auxiliary parameters in aerotriangulation
- swobodne wyrównanie sieci (zdjęć)          free network adjustment
- ostateczne wyrównanie sieci (bezwzględne wyrównanie sieci)      final  network adjustment
                            (absolute network adjustment)
                                                 20
- równania obserwacyjne w aerotriangulacji     observation    condition  equations  in
                          aerotriangulation
- samokalibracja                  selfcalibration
PROF. JERZY BERNASIK: jber@uci.agh.edu.pl (ilość haseł 8)
FOTOGRAMETRIA INŻYNIERYJNA
Fotogrametria inżynieryjno-przemysłowa, f. inżynieryjna indusutrial photogrammetry,
                          engineering ph.)
Metoda par czasowych (metoda paralaks czasowych)     time parallaxe method
Jednoobrazowa metoda określania przemieszczeń i badania deformacji    the method of
              determination of deformation and changes from single image


Metoda „płaszczyzny światła”            plane of light method
Ortoforia
Metoda siatki poziomej               horizontal grid method
Metoda siatki pionowej               vertical grid method
Emulsja fotograficzna               Photographic emulsion
PROF. STANISŁAW MULARZ: mularz@uci.agh.edu.pl
FOTOGEOLOGIA i GEOLOGICZNO-GÓRNICZNE APLIKACJE TELEDETEKCJI


DR ADAM BOROŃ I PROF. JÓZEF JACHIMSKI aboron@uci.agh.edu.pl
jjachimski@hotmail.com (ilość haseł 17)
INWENTARYZACJA ZABYTKÓW
- Fotogrametryczna inwentaryzacja zabytków     Photogrammetric recording of
                          monuments
- Fotogrametria architektoniczna          Architectural photogrammetry
- Dokumentacja dziedzictwa kultury materialnej -  Cultural heritage documentation
- Środowisko kulturowe               cultural environment
- Wykonawca dokumentacji zabytków -        heritage recorder (historic heritage
                          recorder)


                                               21
- Architekt zajmujący się rewaloryzacją zabytków - restoration architect
- Fotogrametra                   Photogrammetrist
- Geodeta                      Surveyour
- dokumentacja budowli               record of structure
- Opieka i zarządzanie zasobami kultury {materialnej}   cultural resources management
- terenowy pomiar obiektu              on-site survey process
- Automatyczne wykreslenie (syn.: wektoryzacja)   Automatic drawing
- Zasoby kultury                  cultural resorce
- Narzędzia pomiarowe, inwentaryzacyjne       Recording tools
- Artefakt                     Artifact (or artefact)
- Ochrona zabytków in-situ             In-situ preservation
- Archeologia podwodna               Underwater archaologyDR WŁADYSŁAW MIERZWA: wmierzwa@uci.agh.edu.pl (ilość haseł 21)
SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Algebra map                     map algebra
Analizy przestrzenne                spatial analysis
Buforowanie                     buffering
Centroid                      centroid
Dane przestrzenne                  spatial data
Cyfrowy                       digital
GIGO                        GIGO garbage in garbage out
Interpolacja biliniowa               bilinear interpolation
Jakość danych przestrzennych            spatial data quality
Komórka rastra                   raster cell
Krajowy System Informacji o Terenie         National Land Information System
Linia nieciagłości                 breakline
Mapa cyfrowa                    digital map
Mapa numeryczna                   numerical map
Mapa wektorowa                   vector map
Model danych przestrzennych             spatial data model
Model wektorowy obiektowy              vector object – oriented model
Model wektorowy prosty               simple vector model


                                             22
Postać wektorowa                   vector
Postać rastrowa                    raster
Nieregularna sieć trójkątów              Triangulated Irregular Network TIN


DR BEATA HEJMANOWSKA: galia@uci.agh.edu.pl (ilość haseł 16)
ZOBRAZOWANIA HIPERSPEKTRALNE
    - Hiperspektralne spektrometry obrazujące
    - Hiperspektralne spektrometry nieobrazujące
    - Metody korekcji atmosferycznej zobrazowań hiperspektralnych
        Flat Field Correction
        Internal Average Relative Reflectance
        Empirical Line
        Emissivity Normalization
        Reference Channel
    - Endmembers – “czyste spektralnie” piksele
    - Metoda Minimum Noise Fraction (MNF)
    - Algorytm Pixel Purity Index (PPI)
    - Sectral Angle Mapping (SAM)
    - Metody analizy charakterystyk spektralnych
        Spectral Feature Fitting (SFF)
        Matched Filtering (MF)
        Spectral Analyst (SA)
        Spectral Unmixing (SU)
      - Oprogramowanie do przetwarzania zobrazowań hiperspektralnych


DR REGINA TOKARCZYK: tokarcz@uci.agh.edu.pl (ilość haseł 22)
KALIBRACJA KAMER POMIAROWYCH
Punkt główny autokolimacji – principal point of autocollimation (PPA)
Punkt główny najlepszej symetrii dystorsji – principal point of symmetry (PPS)
Dystorsja teoretyczna - theoretical distortion
Dystorsja pomierzona – measured distortion
Dystorsja radialna – radial distortion
Dystorsja tangencjalna – tangential distortion
Średnia dystorsja radialna – mean radial distortion


                                              23
Kalibrowana odległość obrazowa calibrated focal lenght (CFL)
Kalibrator kamer pomiarowych – camera calibrator
Kalibracja polowa – test field calibration
Kalibracja w czasie pracy – on the job calibration
Samokalibracja – self-calibration


OBRAZ CYFROWY

Modele barw:
Model RGB – RGB model,
Model CMYK – CMYK model
Modele: IHS, HSB, HSV, HSL – IHS model, HSB model, HSV model, HSL model,
Modele: CIE XYZ, CIE XY, CIE Lab - CIE XYZ model, CIE XY model, CIE Lab modelDR KRYSTIAN PYKA: krisfoto@interia.pl
OCENA JAKOŚCI OBRAZÓW


DR ANDRZEJ WRÓBEL: awrobel@uci.agh.edu.pl (ilość haseł 18)
TERMOWIZJA
termowizja, termografia – thermovision, thermography
kamera termograficzna,kamera termowizyjna – infrared camera, thermographic camera
skaner termalny – thermal scaner
ciało doskonale czarne  - black body
ciało szare – grey body
współczynnik emisji, emisyjność – emission coefficient, emittance
termogram – thermal image
obraz termalny – thermal image
Kirhhoffa prawo – Kirhhoff’s law
Plancka prawo – Planck’s formula
Wiena prawo – Wien’s formula
promieniowanie podczerwone - ifrared radiation
pomiar temperatury – temperature measurement
detektor promieniowania podczerwonego – infrared detector
detektor bolometryczny – microbolometer detector


                                          24
termografia dynamiczna, termografia impulsowa – pulse thermography
termografia synchroniczna – lock-in thermography, modulated thermography
krzywa kalibracji kamery termograficznej – the calibration curve of the thermographic camera


DR SŁAWOMIR MIKRUT: smikrut@uci.agh.edu.pl (ilość haseł 15)
KOMPRESJA OBRAZÓW
interest operator
operator laplace'a
filtr adaptacyjny
Area Based Matching
Feature Based Matching
Relational Matching
korelacja obrazow
gradient obrazu
operator wyostrzajacy
DCT
kompresja bezstratna obrazu cyfrowego       lossless compression of digital image
kompresja JPEG                   JPEG compression
kompresja falkowa                 wavelets compression
kompresja fraktalna                fractal compression
kompresja stratna obrazu cyfrowego         loss compression of digital image
DR WOJCIECH DRZEWIECKI: drzewiec@uci.agh.edu.pl (ilość haseł 15)
WSTĘPNE PRZETWARZANIE TELEDETEKCYJNYCH DANYCH OBRAZOWYCH
- Kompozycja barwna                colour composit
- Kompozycja w barwach naturalnych         true color composit
- Kompozycja w barwach fałszywych         false colour composit
- Wzmocnienie kontrastu              contrast stretch
- Liniowe wzmocnienie kontrastu          linear contrast stretch
- Nieliniowe wzmocnienie kontrastu         nonlinear contrast stretch
- Progowanie                    thresholding
- Pole treningowe                 training site
- Klasyfikacja nadzorowana             supervised classification


                                              25
- Klasyfikacja nienadzorowana           unsupervised classification
- Klasyfikacja                   image classification
- Klasyfikacja kontekstowa             contextual classification
- Dokładność klasyfikacji             overall classification accuracy
- Dokładność producenta              producer's accuracy
- Dokładność użytkownika              consumer's accuracy


DR URSZULA MARMOL: entice@agh.edu.pl (ilość haseł 14)
LOTNICZY SKANING LASEROWY, TRANSFORMACJA FOURIERA, FILTRY CYFROWE


- lotniczy skaning laserowy            airborne laser scanning
- częstotliwość impulsu lasera           pulse repetation rate
- systemy laserowe                 laser systems
- średnica plamki lasera              footprint
- rozbieżność wiązki laserowej           beam divergence
- intensywność odbicia impulsu lasera       laser pulse intensity
- filtracja danych laserowych           filtering of laser scanner data
- Transformacja Fouriera              Fourier Transformation
- Częstotliwość przestrzenna            spatial frequency
- Filtr cyfrowy                  digital filter
- Odpowiedź impulsowa               impulse response
- Analiza widmowa                 spectral analysis
- Periodogram                   periodogram
- Częstotliwość odcięcia              cut-off frequency
DR TOMASZ PIROWSKI: (ilość haseł 15)
INTEGRACJA DANYCH TELEDETEKCYJNYCH


- integracja danych obrazowych o różnych rozdzielczościach -    multiresolution image
fusion
- poziom integracji danych obrazowych -      image fusion level
- integracja danych obrazowych na poziomie piksela -   pixel level image fusion
- obraz spektralny po integracji -         fused spectral image


                                              26
- efekt blokowości -                  blockiness
- zniekształcenie spektralne obrazu po integracji -  distortion of spectral information of
fused image
- miary zniekształcenia spektralnego obrazu po integracji - measure of distortion of spectral
information of fused image
- wzmocnienie przestrzenne obrazu po integracji -   spatial quality of fused image
- miary wzmocnienia przestrzennego obrazu po integracji - measure of spatial quality of fused
image
- integracja metodą podmiany kanałów -         image fusion - subsitution channel
method
- integracja metodą transformacji do modelu kolorów jasność-barwa-nasycenie - image fusion
- Intensity-Hue-Saturation method
- integracją metodą filtracji górnoprzepustowej -   image fusion - High Past Filter method
- integracja metodą składowych głównych -       image fusion - Principal Component
Analysis method
- integracja metodą modelowania lokalnej korelacji -     image fusion - Local Correlation
Modelling method
- integracja metodą modelowania lokalnej korelacji -     image fusion - Local Mean and
Variance matching filtering techniquesXXX
TECHNOLOGIA TERMALNA
- termowizja
- skanery termalne
- ciało doskonale czarne
- ciało szare
- temp. radiacyjna
- emisja prom. elektromagnetycznego
- przetwarzanie termogramów
- termogram
- obraz termalny
- Kirhoffa prawo
- HCMR (Heat Capacity Mapping Radiometer)                                                27
- HCMM – satellite
- inercja termalna
- energia termalna
- Wiena prawo


DR MAŁGORZATA MYCKE-DOMINKO (ilość haseł 22)
interferometria radarowa (radar interferometry)
interferometria różnicowa (differential interferometry)
interferometria powtórnego przelotu (repeat-pass interferometry)
?     (along-track interferometry)
?     (across-track interferometry)
interferogram (interferogram)
interferogram różnicowy (differential interferogram)
obraz spójności (coherence image)
prążki interferometryczne (interferometric fringes)
rozwijania fazy proces (phase unwrapping)
baza interferogramu, prostopadła baza interferogramu (interferometric
baseline, perpendicular baseline)
jednostka fotomorficzna
Charakterystyka satelitów:
-NOAA
-RESURS
-LANDSAT MSS
-LANDSAT TM
-LANDSAT ETM+
-SPOT
-IKONOS
-TERRA
-Quick Bird
DR PIOTR PABIANEK
                                    28
DR ZDZISŁAW KURCZYŃSKI: kurczynski@wp.pl (ilość haseł 24)
OBRAZOWANIE LOTNICZE I SATELITARNE

- Przetwornik analogowo-cyfrowy           A/D converter

- Przetwornik cyfrowo-analogowy           D/A converter

- Densytometr                    Densitometer

- Filtr dichroiczny                 Dichroic filter

- Efekt Dopplera                  Doppler effect

- Efektywna czułość filmu (EAFS)          Effective aerial film speed (EAFS)

- Źrenica wejściowa                 Entrance pupil

- Szerokość gradacji (użyteczna skala naświetleń)  Exposure latitude

- Gęstość zadymienia                Fog level

- Kompensacja ruchu do przodu (FMC)         Forward motion compensation (FMC)

- Rozproszenie Miego                Mie scatter

- Emulsja ortochromatyczna             Orthochromatic emulsion

- Emulsja panchromatyczna              Panchromatic emulsion

- Rozproszenie Rayleigh’a (synonim: rozproszenie molekularne)   Rayleigh scatter (molecular
                          scatter)

- Otwór względny                  Relative aperture

- Sensytometr                    Sensitometer

- Pokrycie poprzeczne                Side-overlap

- Baza fotografowania                Air base
- Stosunek bazowy                  Base-height (B/H) ratio

- Kalibrowana odległość obrazowa kamery (synonim: =>stała kamery)     Calibrated   focal
                          length (=>Camera constant)

- Stała kamery                   Camera constant

- Płaszczyzna tłowa                 Focal plane

- Pokrycie podłużne                 Forward overlap                                              29
- Kąt pochylenia                    Pitch
- Kamera reseau                    Reseau camera


DR DOROTA ZAWIESKA: dorotaz@wp.pl (ilość haseł 18)
FOTOGRAMETRIA BLISKIEGO ZASIĘGU


- Fotogrametria bliskiego zasięgu (fotogrametria nietopograficzna, naziemna) - Close Range
Photogrammetry
- Fotogrametria przemysłowa - Industrial Photogrammetry
- Fotogrametria podwodna - Underwater Photogrammetry
- Hologrametria - Hologrammetry
- Mikrofotografia - Micrography
- Technika (Topografia) mory (moiré) - Moiré Techniques (Topography)
- Rentgenografia - X – ray Photogrammetry
- Rastrografia syn.fotogrametria rastrowa - Rastrography, Raster Photogrammetry
- Biostereometria - Biostereometrics
- Naziemny skaner laserowy - Terrestial scanner
- Videogrammetria - Videogrammetry
- Projektowanie i wytwarzanie wspomagane komputerowo - CAD/CAM - computer aided
design/manufacturing
- Trójwymiarowy model przestrzenny - Three Dimensional CAD model, 3D model, CAD
model
- Rejestracja zmian dynamicznych - Dynamic change registration
- Rzutowanie (projekcja) prążka - Fringe projection
- Rzutowanie (projekcja) wzorca - Pattern Projection
- Rysunek w kilku rzutach - Multi-view drawing
- Optyczny pomiar kształtu - Optical 3D shape measurement
DR PIOTR PODLASIAK: ppodlasiak@wp.pl (ilość haseł 16)
PRZETWARZANIE OBRAZU


- próbkowanie radiometryczne - radiometric (amplitude) sampling
- próbkowanie przestrzenne - spatial (geometric) sampling                                            30
- przepróbkowanie obrazu - image resampling
- histogram - histogram
- wyrównanie histogramu - histogram equalisation
- kompresja obrazu - image compression
- przestrzeń kolorów(sposób kodowania) - color space
- filtrowanie dolno i górno przepustowe(filtrowanie uśredniające/wyostrzające) - low / high
pass filter
- wykrywanie krawędzi - edge extraction
- transformacje przestrzenno-częstotliwościowe - image spatial to/from frequency
transformation
- dylatacja - dilatation
- erozja - erosion
- filtr medianowy - median filter
- filtry gradientowe - gradient filters
- zakłócenie obrazu wynikające z ruchu obiektu - motion blur
- rozpoznawanie kształtu - shape recognitionDR MICHAŁ KOWALCZYK: mikowalczyk@wp.pl          (ilość haseł 14)
AUTOMATYZACJA POMIARU W ZASTOSOWANIU FOTOGRAMETRII BLISKIEGO
ZASIĘGU
- Widzenie maszynowe - Machine vision (computer vision)
- System widzenia maszynowego - Machine vision system
- Automatyczne sterowanie kamerą - Automatic camera control
- Kamera skanująca - Line scan camera
- Matrycowy analizator obrazu - Array image analyzer
- Linijkowy analizator obrazu - Linear image analyzer
- Wyznaczanie położenia w czasie rzeczywistym - Real time positioning
- Automatyczne wykrywanie znaków - Automatic target detection
- Kodowana sygnalizacja punktów - Coded targets
- Znaki odblaskowe - Retroreflective targets
- Karta video - Frame grabber
- Fotogrametria czasu rzeczywistego - Real time photogrammetry
                                               31
- Systemy fotogrametryczne wykonujące rejestrację i opracowanie w jednym etapie - On-line
photogrammetric systems
- Systemy fotogrametryczne wykonujące rejestrację i opracowanie w oddzielnych etapach -
Off-line photogrammetric systems
3. KOMUNIKATY


                  KOMUNIKAT NR 1


Szanowni Koledzy!

W nawiązaniu do dotychczasowych rozmów dotyczących redagowania haseł do słownika
geoinformatycznego PAU, uprzejmie przypominam:

Grupa Z.Fgm bierze udział w redagowaniu działów: (1) fotogrametria (2) teledetekcja (bez
teledetekcji gleb), (3) systemy informacji przestrzennej.

W ramach porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury, do 15-go grudnia br. muszę
dostarczyć sprawozdanie zawierające opracowane hasła. W ramach każdego działu
przewiduje się opracowanie około 150 haseł.

W zakresie teledetekcji prace koordynują: prof.J. Olędzki(ok. 75 haseł) i prof. S. Mularz (ok.
75 haseł)
                                              32
W zakresie fotogrametrii prace koordynują: prof. J.Jachimski (ok.75 haseł) i prof.
A.Bujakiewicz (ok.75 haseł)

W zakresie SIP prace koordynują: prof. W. Pachelski(CBK) i dr Ewa Wysoka (IGIK)

Opracowanie każdego hasła musi zawierać w języku polskim i angielskim, co najmniej:
słowo (hasło) oraz bardzo krótki opis hasła, umożliwiający jednoznaczne zrozumienie jego
znaczenia. Ponadto zaleca się dołączenie synonimów hasła (jeśli istnieją), oraz przykładów
poprawnego i niepoprawnego użycia hasła w zdaniu. Internetową bazę danych słownikowych
tak zaprojektowano, że istnieje też możliwość dołączenia obszerniejszej wypowiedzi na
tematy związane z hasłem, lub wręcz całego pełnometrażowego referatu, a także kopii
publikacji.

Wszystkie wyżej podane składowe opracowania zostaną przez autora wprowadzone do bazy
danych internetowego słownika po oddaniu sprawozdania. Każdy wpis do internetowego
słownika jest sygnowany przez autora (oraz ewentualnych współautorów pomocniczych,
których autor może dobrać dowolnie do każdego hasła). Na bieżącym etapie rozwoju zespołu
redagującego przyjmuję automatycznie, że samodzielnym autorem (czyli Redaktorem) może
być każdy naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora w specjalności, której dotyczy
redagowany dział tematyczny.

Krótki opis znaczenia hasła może zawierać terminy specjalistyczne, które muszą być
omówione w innych hasłach.

Żeby nie powtarzać opracowania tych samych terminów przez różnych autorów, uprzejmie
proszę o dostarczanie wykazu terminów wstępnie przyjętych do opracowania do dr Uli
Marmol entice@agh.edu.pl. Ula uczestniczy w koordynacji prac nad słownikiem. Zakładam,
że każdy Redaktor opracuje nie mniej niż 10 haseł. Ponieważ w trakcie opracowywania haseł
będą się ujawniać terminy potrzebne do omówienia hasła, a nie występujące jeszcze w
słowniku, więc proszę zmiany zawartości (głównie uzupełnienia) wykazu opracowywanych
haseł na bieżąco przesyłać do Uli.
Alfabetyczny wykaz wszystkich haseł będących w opracowaniu znajduje się na stronie
www.hasla.fotogrametria.agh.edu.pl (będzie czynna od środy, 23.11.br).
Indywidualne umowy finansowe dotyczące prac redakcyjnych zawrzemy po ostatecznym
zakończeniu formalności z ministerstwem. Powinno to mieć miejsce nie później niż do 15-go
grudnia br.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam
JJ

                  KOMUNIKAT NR 2

Szanowni Koledzy!
Na życzenie podaję dwa przykłady opracowania haseł (są to przykłady, a nie wzorce. Jestem
otwarty na twórcza krytykę i bardzo do niej PT Kolegów zachęcam).

Przy każdym haśle zamieszczony jest wykaz haseł towarzyszących, które opracuję, w
przypadku jeśli ich w słowniku jeszcze brak, lub jeśli ich opis uznam za niewystarczający,
aby odnośniki    “→” miały zadowalająco opracowane odpowiedniki wśród haseł
słownikowych.


                                            33
Uprzejmie przypominam, że zarówno tematyka haseł, jaką każdy z Redaktorów ogłosił na tej
stronie internetowej, jak i zgłoszone hasła szczegółowe, stanowią jedynie informację, która
ma pomóc w organizacji pracy nad słownikiem. W szczególności ma ułatwić unikanie
przypadkowego dublowania opracowywanych haseł.
W żadnym przypadku jednak, żaden z nas, Redaktorów, nie ma prawa zawłaszczania
tematyki lub pojedynczych haseł. Każdy Redaktor może świadomie opracować swoją wersję
omówienia hasła zaproponowanego przez innego Kolegę, lub swoją wersję synonimów. Będą
one zamieszczone w internetowej bazie danych jako równoprawny materiał. Być może staną
się źródłem interesującej merytorycznej dyskusji terminologicznej.

Przypominam również, że termin odbioru opracowanych haseł, w formie zbliżonej do formy
poniższych przykładów, na dyskietce lub CD, z wydrukiem na papierze (ale można też e-
mailem), przewidziany jest na 15 grudnia br. Bardzo proszę o dotrzymanie tego terminu, bo
opóźnienie może uniemożliwić wykonanie rozliczeń.

Uprzejmie wszystkich Redaktorów pozdrawiam i życzę satysfakcji z pracy nad hasłami.
Józef Jachimski (synonim: JJ)


**************************************************************************
PRZYKŁADY OPRACOWANIA HASEŁ
**************************************************************************

Ortofotografia, (synonimy: ortofoto, ortofotogram)

Tonalny obraz powierzchni →3D w rzucie ortogonalnym na płaszczyznę. Popularnie nazwę
O. stosuje się również do obrazów tonalnych terenu, wykonanych w jednym z odwzorowań
kartograficznych zbliżonych do rzutu ortogonalnego, a także stosuje się do obrazów
tonalnych obiektów nietopograficznych spełniających w/w warunki odwzorowania (np.
→fotoplan fasady budynku w rzucie ortogonalnym na płaszczyznę aproksymującą tę fasadę).
Jeśli na O. powierzchni topograficznej również obiekty terenowe (np. domy, obiekty
inżynieryjne) przedstawione są rzucie ortogonalnym, to obraz taki nosi nazwę →prawdziwej
ortofotografii. O. otrzymuje się na drodze →różniczkowego przetwarzania pasmowego, lub
na drodze →różniczkowego przetwarzania obrazów cyfrowych terenu lub innych obiektów.
O. może być zapisywana w różnych technikach, m.in. w technice fotograficznej, cyfrowej
(→o. cyfrowa), lub w jednej z technik drukarskich.

           Hasła towarzyszące (dla pamięci):
               →fotoplan, →3D surface, →prawdziwa ortofotografia, →o.
              cyfrowa, →różniczkowe przetwarzanie obrazów, →mapa
              fotograficzna,  →różniczkowe   przetwarzanie pasmowe,
              →różniczkowe    przetwarzanie   obrazów  cyfrowych
              (=różniczkowe cyfrowe przetwarzanie obrazów)
Orthophotography, (orthophoto, orthophotogram)                                            34
A tonal image of a →3D surface in the orthogonal projection to a plane. Popularly the name
O. is used also to tonal images of terrain, produced in one of the cartographic projections,
similar to the orthogonal projection, as well as to tonal images of nontopographic objects
which meet the above projection requirements (eg. a → photoplan of a building façade in the
orthogonal projection to a plane which approximates this façade). If on the O. of topographic
surface also the field objects (houses, engineering objects) are presented in an orthogonal
projection, such an O. is named a →true orthophoto. O. is produced using technique of a
→STRIPE differential rectification, or using technique of a →digital differential rectification
of images of terrain or other objects. O. can be registered in various techniques, among others
in the photographic technique, digital technique (→O. digital), or in one of the printing
techniques.

***************************************************************************Ortofotografia cyfrowa

OC jest to →ortofotografia zapisana w postaci →obrazu cyfrowego. OC można wykonać
jedną z technik →różniczkowego przetwarzania źródłowych obrazów cyfrowych (metodą
→pośrednią lub →bezpośrednią).

               Hasła towarzyszące (dla pamięci):
               →ortofotografia, →obraz cyfrowy,
               → bezpośrednia metoda różniczkowego przetwarzania obrazów
               cyfrowych,
               → pośrednia metoda różniczkowego przetwarzania obrazów
               cyfrowych,

Digital orthophoto

D.O. it is an orthophoto registered in the form of digital image. D.O. can be produced one of
the techniques of differential rectification of the source digital images (→direct or →indirect
method).
                                               35

								
To top