Emerging Forms of Tobacco - PowerPoint by hcj

VIEWS: 43 PAGES: 20

									  นวตกรรมของ
...ผลิตภัณฑ์ยาสูบ...
 ภัยค ุกคามร ูปแบบใหม่จาก
   อ ุตสาหกรรมยาสูบ
    ทันตแพทย์หญิงวิก ุล วิสาลเสสถ์
       กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
 เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ
Product innovation
  สาเหต ุของการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
 ประเทศต่ างๆทัวโลกทาตาม FCTC
            ่                      ุ
                             ห้ามสูบบหรี่ใน
 สถานที่ ส าธารณะและที่ ทางาน ทาให้การสูบ บ หรี่มีควัน มี   ุ
 ข้อจากัดมากขึ้น
 บริ ษ ัท บ ห รี่ ข า มชาติ ต่ า งผลิ ต และส่ ง เสริ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ย าสูบ
       ุ ้
 ไร้ควันร ูปแบบต่างๆออกมาจาหน่าย
 การ Spin–off ของบริษท Altria เมื่อต้นป 2008 ทาให้
                  ั            ี
 Philip Morris International เปนบริษทไม่มีสญชาติ ็   ั    ั
 และทาการตลาดอย่างแข็งกร้าวขึ้น ด้วยการส่งผลิตภัณฑ์
 แบบใหม่ออกมาจาหน่ายในประเทศต่างๆทัวโลก        ่
 ทิศทางการพัฒนา
 ร ูปแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Key trends include:
                  ู
   ปร ุงแต่งกลิ่น รสชาติ “บ ุหรี่ชรส”
   คิดค้น “ยาสูบไร้ควัน” แบบใหม่ๆ
   ทาการตลาดเจาะกลมเปาหมายเฉพาะ
              ุ่ ้
    ้
   ผูหญิง วัยรุ่น คนชอบรถแข่ง ชอบกีฬาท้าทาย
   รักษาระดับการเสพติด และทาให้เลิกยากขึ้น
   การชูรสยาสูบ


          Salem
          Alaska
          Menthol
Camel Crush  .  New triple
Customizable
          Menthol
menthol on
          cigarette
demand
    การลดกลิ่นควันบ ุหรี่ D-spec/
    Less Smoke Smell (LSS) cigarette
                           ้
 ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการสูบบุหรี่ และลดกลิ่นรบกวนผูอื่น
 เทคนิคการมวนบุหรี่ double-wrap paper+เติมกลิ่นในกระดาษ
 ตลาดเน้นกลุมผูหญิง
        ่ ้
 ไม่สามารถลดพิษของบ ุหรีได้
              ่
ยาสูบไร้ควัน ( Smokeless tobacco)
ผลิตภัณฑ์ใหม่
แบบถ ุงหรือซองเล็กๆ
        ้          ี
ใช้วางตรงกระพุงแก้มหรือด้านในของริมฝปาก
    ยาสูบไร้ควัน ( Smokeless tobacco )
                 Sticks   Orbs     Strips
ชนิดละลายในปาก
Camel Dissolvables
ผลิตภัณฑ์ของ R.J.
Reynolds
แบบ sticks, Orbs, Strips
มีนิโคติน 3.1 mg ต่อชิ้น
สูบบ ุหรีได้นิโคติน 1mg ต่อมวน
     ่
                   ิ
               ชนิดแผ่นฟล์ม
               Fuisz Film strip
               ผลิตภัณฑ์ของ MonoSol Rx
               อ้างว่ามีความเข้มข้นของยาสูบต่า
           ุ่ ้
  ผลิตภัณฑ์สาหรับกลมเปาหมายเฉพาะ
Camel #9  Revved Up   Marlboro
      Energy dip  Intense
   ่
บ ุหรีแปลงร่าง
Alternative Forms
  of Tobacco
    บ ุหรีไฟฟา
       ่ ้      Electronic cigarette
        ่    ี       ้
     เริ่มสูตลาดในป 2004 เกือบทังหมดผลิตจากประเทศจีน
       ่
    ไม่มีสวนประกอบจากใบยาสูบ จึงไม่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
                        ็       ุ่
มีกลิ่นและรสชาติหลากหลาย ช็อคโกแลต มินท์ เปนที่สนใจของคนรนใหม่
                 ็
         เคยถูกแนะนาให้เปนอ ุปกรณ์ช่วยเลิกบ ุหรี่
   ่ ้
บ ุหรีไฟฟา


            แบตเตอรี่


          อะตอมไมเซอร์
           ให้ความร้อน

         หลอดบรรจุนิโคตินน้า
       .  + โพรไพลีนไกลคอล
          (สารท้าให้เกิดควัน)
         + กลิ่น รส
จาก http://thaiecigforum.com/forum/index.php?topic=515.0
Nitrosamines

               DEG
 ผลการตรวจตัวอย่างบุหรี่ไฟฟ้า 18 ยี่ห้อ
  โดย อย.สหรัฐอเมริกา เมื่อ 4 พค. 2009
     เครื่องดื่มนิโคติน
น้าดื่มผสมนิโคติน Nicotine Water,
NICLite® ขนาด 8 oz เท่าบุหรี่ 2 มวน Liquid Smokingเครื่องดืมสมุนไพร
                                ่
รสชาติเหมือนนาเปล่า หรือผสมรสมะนาว เลียนแบบ Red Bull บรรเทาอาการ
         ้
จาก http://www.nicoworldwide.com/  อยากบุหรี่ได้นาน 1–4 ชัวโมง
                              ่
                  จาก http://blog.fukduk.tv/tag/liquid-smoking
                      “บ ุหรีน้า”
                          ่
                   เจลรสเชอร์รี่ มีนโิ คติน 1.5 mg.
การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์เลิกบุหรี่ ‘Smoke–Break’ ปี 2008 ในผูสบบุหรี่ 52 คน
                               ้ ู
             ู้ ู              ั    ั
 นาน12 สัปดาห์ พบว่าทาให้ผสบบุหรี่เลิกได้ 71% เป็ นการวิจยที่ได้รบการรับรอง
 จากองค์กรอาหารและยาของสหรัฐฯ ClinicalTrials.gov identifier: NCT00715871
             เจลนิโคติน  ภัยเจลนิโคติน
                    ทามือแทนสูบ
                    เสี่ยงช็อกตาย
"นิโคตินเจล"
เริ่มระบาดปท.
ข้างบ้าน


ห้ ามซื้อ "นิโคตินเจล"
  ั     ้
ชี้ยงไม่ ได้ ขึนทะเบียน
จาก อย .
   สร ุปข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่
 Reduced    Risk Products
 อ้างถึง ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า เช่น นิโคตินต่า ไม่ใช้การเผาไหม้
 จึงไม่เกิดคาร์บอนมอนนอกไซด์ มีสารนิโคตินบริส ุทธ์ ไม่มีทาร์ และ
 ลดสารพิษอื่น

 Reduce    Exposure Products
 อ้างถึง การลดกลิ่นและควันบ ุหรี่ เช่น บ ุหรี่ D-spec หรือ LSS/
 ยาสูบไร้ควัน / บ ุหรีไฟฟา
           ่ ้
  ้          ็  ่
  ปองกันเยาวชนไม่ให้เปนเหยือของ
      อ ุตสาหกรรมยาสูบ
  ้
 เฝาระวังผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ ที่เข้ามาในประเทศ/ในช ุมชน
 เตือนภัย เผยแพร่ความรู้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่าน
 กิจกรรมต่างๆ
 ส่งข่าวถึงสื่อมวลชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถ ูกต้อง
 ศึกษาติดตามนวตกรรมของอ ุตสาหกรรมยาสูบอย่างต่อเนื่อง
 แก้ไขการค ุกคามของผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่...
 - ผลิตภัณฑ์แปลงร่าง ไม่ใช่เปนผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงต้องได้รบ
                ็               ั
 การอน ุญาตจาก อย.
 - ผลิตภัณฑ์อื่นๆผ่านมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ควบค ุมผลิตภัณฑ์
 ยาสูบไม่ได้ จึงจับก ุมดาเนินคดีได้
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

   สถาบันส่งเสริมส ุขภาพไทย
   http://www.thpinhf.org
   โทรศัพท์: 02 - 6519411, 02 - 6502607
   โทรสาร: 02 - 6519411
   Email: hidedz99@hotmail.com

								
To top