Internal Quality System Auditor Training Workshop - PowerPoint by malj

VIEWS: 4 PAGES: 18

									      ‫بنام خدا‬
‫استاندارد حسابداري شماره 1‬
 ‫نحوه ارائه صورتهاي مالي‬
                          ‫هدف استاندارد:‬

                   ‫1- تعیین زمان شناخت(معیارهای شناخت)‬
                  ‫2- تعیین نحوه اندازه گیری( مبانی اندازه گیری)‬


                               ‫3-افشای اطالعات:‬
‫تجويز مبناي ي براي ارائه صورتهاي م الي ب ا مصاص د عم ومي ي ااح د تج اري ب ه من ور‬
       ‫ب‬
‫حص وا اطمان ان از قابلا ت مصايس ه ب ا ص ورتهاي م الي داره ه اي قب ان ااح د ا ب ا‬
                   ‫صورتهاي مالي ساير ااحدهاي تجاري مي باشد‬
                              ‫دامنه کاربرد:‬
‫الزامات اين استاندارد بايد در ارائه كلاه ”صورتهاي مالي با مصاصد عمومي “(نه نیازهای‬
‫خاص) كه براساس استانداردها ي حسابدار ي تهاه ا ارائه مي شود، بكار گرفته شود.‬
‫**ااح دهاي رارانتع اعي ب راي بك ارگاري الزام ات اي ن اس تاندارد ممك ن اس ت ناازمن د‬
‫انج ام تع ديالتي در عن ااين اق الم اص لي ص ورتهاي م الي خودي ا ارائ ه اطالع ات باش تر‬
                                       ‫باشند.‬
               ‫هدف ا مسئولیت صورتهاي مالي:‬
‫1- هدف صورتهاي مالي ، ارائ ه اطالع اتي تلي او ا طبص ه بن دي ش ده درب اره ا عات‬
 ‫مالي ،عملكرد مالي ا انعطاف پذيري مالي ااحد تجاري است .(به نحو مطلو ب )‬


‫2- مسئولات تهاه ا ارائه صورتهاي مالي با هاات مديره يا ساير اركان اداره كننده ااحد‬
                                    ‫تجاري است‬
             ‫اجزاي صورتهاي مالي:‬
‫مجموعه كام صورتها ي مالي شام اجزا ي زير است (شام 5 جزء):‬
        ‫الف . صورتها ي مالي اساسي ( شام 4 مورد)‬
                      ‫1- ترازنامه ،‬
                 ‫2- صور ت سود ا زيان ،‬
             ‫3- صور ت سود ا زيا ن جامع ، ا‬
               ‫4- صور ت جريا ن اجو ه نصد‬


                ‫ب . يادداشتها ي تو احي.‬
                                    ‫نک ته:‬
‫1- بك ارگار ي نامناس ت اس تانداردها ي حس ابدار ي، از طري ي افش ا در يادداش تها ي‬
                           ‫تو احي، جبرا ن نمي شود.‬


‫2- در موارد بساار نادر، چنانچه مديريت ااح دتجاري ب ه اي ن نتاج ه برس د ك ه رعاي ت‬
‫يك ي از الزام ا ت اس تانداردهاي حس ابداري ، ص ورتهاي م الي را گم راه كنن ده م ي س ازد‬
‫(اقت ی ک ه ش اوه مص رر در اس تاندارد م ورد ن ر ب ه ا ون نامن ا س ت باش د )ا بن ابراين‬
                                     ‫ب‬
‫انحرا ف از ان به من وردستاابي به ارائه صورتهاي مالي به نحو مطلو ب راري است،‬
‫بايد اش اره ش ود ک ه ب ه من ور ارائ ه مطل و ب ص ورتهاي م الي انح راف از اس تانداردهای‬
                            ‫حسابداری انجام گرفته است.‬
‫3- اي ن مو وا ك ه ك اربرد ش اوه دي ر نا ز م ي توان د ب ه ارائ ه ص ورتهاي م الي ب ه‬
‫نحومطلوب منجر شود، به تنهاي ي براي توجاه انحراف از شاوه مصرر، مناست ناست.‬
‫4- اثر م الي انح راف از اس تانداردهای حس ابداری ب ر س ود ي ا زي ا ن خ الو ، داراياه ا،‬
 ‫بدهاها ا حصوق صاحبا ن سرمايه درهر ي از داره ها ي مورد گزارش باید افشا شود .‬
                      ‫ثبا ت رايه در نحوه ارائه:‬
‫نحوه ارائه ا طبصه بند ي اقالم در صورتهاي م الي از ي داره ب ه داره بع د نباي د تياا ر‬
                               ‫كند م ردر موارد ي كه‬


           ‫الف . تيااري عمده در ماهات عملاات ااحد تجاري رخ دهد یا‬


‫ب. تجديد ن ر در نحوه ارائه صورتهاي مالي حاكي از اين باشد كه تياار مزبور به ارائه‬
                  ‫مناسبتر معامالت يا ساير رايدادها منجر شود، يا‬
                            ‫اهمات ا تجماع:‬

      ‫1- تمام اقالم با اهمات بايد به طور جداگانه در صورتها ي مالي ارائه شود.‬


                           ‫ب‬
‫(((اطالعاتي كه عدم افشاي ان بر تصمامات اقتصادي استعاده كنن دگان ك ه ب ر مبن اي‬
                 ‫صورتهاي مالي اتياذ مي شود، مؤثر ااقع شود))).‬
‫2- براي اتياذ تصمام درباره اهمات ي قلم ي ا جم ع اق الم ، ه م ان دازه ا ه م ماها ت‬
 ‫ي ابي م ي ش ود . متناس ت ب ا ش راي ، ممك ن اس ت يك ي از دا عام‬ ‫بان قلم يا اق الم ارز‬
                            ‫يادشده تعاان كننده باشد.‬
                                       ‫تهاتر:‬

           ‫ب‬
‫1-داراياه ا ا ب دهاها نباي د ب ا يك دي ر ته اتر ش ود م ر اينك ه ته اتر انه ا طب ي اس تاندارد‬
                       ‫حسابداري دي ر ي الزامي يا مجاز باشد.‬


                                      ‫ب‬
                 ‫2-اقال م درامد ا هزينه بايد تنها زماني تهاتر شود كه:‬
      ‫الف . ي استاندارد حسابدار ي تهاتر مزبور را الزامي يا مجاز كرده باشد، يا‬
                                       ‫ب‬
‫ب . درام دها ا هزين ه ه اي رارعملا اتي ك ه از مع امالت ا راي دادهاي ااح د ي ا مش ابه‬
                         ‫حاص مي شود، با اهمات نباشد .‬
 ‫3- گ زارش خ الو داراياه ا يعن ي داراياه ا پ ا از كس ر اق الم كاهن ده مرب و از قبا‬
‫ذخا ره ك اه ارزش موجوديه اي م واد ا ك ام، ذخا ره مطالب ات مش كو الوص وا ا‬
              ‫استهال انباشته داراياهاي ثابت مشهود، تهاتر ناست.‬

‫4-ته اتر دا ي ا چن د قل م دري افتني ا پرداختن ي تنه ا زم اني مناس ت اس ت ك ه ت وان ااح د‬
‫تج اري ب راي تس ويه حس اب از طري ي پرداخ ت مبل خ الو ي ا ع دم پرداخ ت ا ال زام‬
‫دي ري به پرداخت مبل خالو ، تضمان شده باشد . اين تضمان مستلزم اجود حي‬
                                  ‫قانوني تهاتر است.‬
       ‫ب‬               ‫ب‬                  ‫ب‬
‫5- درامدهای ریر عملااتي از طريي ته اتر درام دها اهزين ه ه اي مرب و ب ه ان ارائ ه م ي‬
  ‫شود(سود یا زیان) ، به شر اين كه تهاتر ياد شده محتواي معامله رامنعكا كند.‬
   ‫***فراش داراياهاي رارجاري (مانند سرمايه گذاريها ا داراياهاي ثابت مشهود )‬
                      ‫اطالعا ت مصايسه اي:‬
‫1-صورتهاي مالي بايد در برگارنده اقالم مصايسه اي دار ه قب باشد به جز د ر مواردي‬
    ‫كه ي استاندارد حسابداري نحوه عم دي ري را مجاز يا الزامي كرده باشد .‬
‫2-اطالعات مصايسه اي تشريحي تا جاي ي بايد افشا شود كه جهت در صورتهاي مالي‬
                        ‫داره جاري مربو تلصي گردد.‬


‫3- درمواردي كه نحوه ارائه يا طبصه بندي اقالم در صورتهاي مالي اصالن مي شود، ب ه‬
‫من ور اطمانا ن از قابلات مصايسه اقالم صورتهاي مالي ، مبال مصايسه اي بايد تجديد‬
         ‫طبصه بندي (نه تجدید ارایه)شود م ر اينكه اين امر ممكن نباشد.‬
 ‫در ارل ت م وارد، ارائ ه اطالع ات ب ه ص ورت ه زار ي ا مالا ون قابلا ت در‬
                   ‫ب‬
‫ص ورتهاي م الي را اف زاي م ي ده د . اي ن ام ر ت ا انج اي ي قاب قب وا اس ت ك ه منج ر ب ه‬
                             ‫حذف اطالعات مربو ن ردد.‬
                       ‫داره گزارش ر ي:‬
        ‫1- صورتهاي مالي بايد حداق به طور سامنه ارائه شو د .‬
‫در ش راي اس ت نا ي ي ك ه ت اري ترازنام ه ااح دتجاري تياا ر ماكن د ا‬
‫ص ورتهاي م الي ب راي داره اي كوت اه ت ر از يكس اا ارائ ه م ي ش ود، ااح د‬
‫تج اري باي د ع الا ه ب ر دار ه زم اني تح ت پوش ص ورتها ي م الي، م وارد‬
                            ‫زير را افشا كند:‬
            ‫الف . دلا بكار گرفتن داره كمتر از يكساا ، ا‬
‫ب . اي ن ااقعا ت ك ه مب ال مصايس ه اي مرب و ب ه ص ورت س ود ا زي ا ن ،‬
‫ص ورت س ود ا زي ا ن ج امع ،ص ور ت جري ا ن اج و ه نص د ا يادداش تهاي‬
                             ‫به موقع بودن:‬
‫چنانچ ه ص ورتهاي م الي ت رف م دت معص ولي بع د از ت اري ترازنام ه در اختا ار اس تعاده‬
                           ‫ب‬
                 ‫كنندگان قرار ن ارد، معاد بودن ان كاه مي يابد .‬


‫ااحد تجاري بايد صورتهاي مالي خود را حداك رترف مهلت مصرر در قوانان ا مص ررات‬
                             ‫مربو منتشر كند.‬
                                ‫طبصه بندی:‬
‫1- هزين ه ه اي عملا اتي باي د برحس ت ك اركرد هزين ه ه ا (ف راش ، توزي ع ي ا اداري )در‬
                 ‫ااحد تجاري در صور ت سود ا زيا ن منعكا شود.‬
‫((راش طبصه بن دي برمبن اي ك اركرد هزين ه بعض ا راش به اي تم ام ش ده ف راش ناما ده‬
                                     ‫مي شود.))‬
 ‫2- در م وارد خ ا ص ك ه انج ام اي ن ام ر معا د نباش د برحس ت ماها ت (ن ا ر اس تهال‬
‫، مواد مصرفي ، كرايه حم ، حصوق ا دستمزد، تبلاي ات ) هزين ه ه ا، طبص ه بن دي ا‬
                       ‫در صور ت سود ا زيان منعكا شود.‬
                            ‫عایدی هر سهم:‬
                    ‫ب‬
‫1- كلاه ااحدهاي تجار ي كه اارا ق سهام انها به عموم عر ه شده يا در جريان انتشار‬
‫عمومي است بايد عايدي هر سهم براي داره تحت پوش صورتهاي مالي را در صور ت‬
               ‫سود ا زيا ن يا در يادداشتها ي تو احي افشا كنند .‬


‫2- عايدي هر سهم از طريي تصسام س ود خ الو ب ر تع داد س هام در ت اري ترازنام ه (ن ه‬
                           ‫میان ین ساا)محاسبه مي شود.‬


                                        ‫.‬

								
To top