ICT Information and Communication Technologies by Oe16Avx

VIEWS: 0 PAGES: 27

									  Information and Communication Technologies (ICT)
              =
   Informační a komunikační technologie (IKT)  Zahrnují veškeré technologie používané pro
  komunikaci a práci s informacemi.
  Původní koncept (IT) byl doplněn o prvek
  komunikace, mezi počítači či uzavřenými sítěmi.
  ICT ovšem nejsou jen hardwarové prvky, ale také
  softwarové vybavení .
  ICT se používá rovněž přeneseně, např. ve spojení
  ICT kompetence. Na českých školách začal
  předmět ICT nahrazovat dřívější výpočetní techniku
  či informatiku.
  ICT představují nepostradatelnou součást státní,
  podnikatelské i soukromé sféry.
  Je vzdělávací systém, jehož prostřednictvím je
  realizována systematická snaha o modernizaci
  vzdělávání s ohledem na rozvoj informační
  společnosti.
1.  Zajištění kvalitního ICT vzdělávání učitelů
   (rozvoj informační a počítačové gramotnosti)
2.  Rozvoj schopností ICT didakticky zakomponovat
   do výuky jednotlivých předmětů
3.  Zajistit dostupnost technologií (dodávka a správa
   hardware, připojení k internetu)
  Ve vzdělávání není vázáno pouze na jeden
  konkrétní předmět.
  ICT lze využívat při výuce matematiky, chemie,
  jazyka českého, němčiny, fyziky, přírodopisu,
  občasné výchovy, technické výchovy, hudební
  výchovy atp.
  Nová metoda výuky (ZŠ, SŠ), má několik hlavních cílů.
  Nejvýznamnějším cílem je nabídnout žákům zábavnější
  formu výuky, a zvýšit jejich motivaci k učení.
  Zapojit do procesu učení samotné děti
  (Spoluvytváření výuky a aktivní zapojování.)
  Nejčastěji probíhá pomocí interaktivní učebnice a
  interaktivní tabule.
  Je software pro výuku na interaktivních tabulích
  nebo i na dalších zařízeních.
  Interaktivní učebnice umožňují použití interaktivních
  materiálů (obrázky, video, animace apod.)
  Producenti interaktivních učebnic – nakladatelství
  Fraus, Terasoft, Alter, Nová škola, LANGMaster, …
  Pro správný chod i-učebnic a využití všech jejich
  možností je zapotřebí mít interaktivní tabuli
  s dataprojektorem, počítačem s připojením
  k internetu a hlasovací zařízení.
  Nejvíce rozšířené typy interaktivních tabulí jsou
  ActivBoard, SMART Board, Interwrite.
  Je velká interaktivní plocha, ke které je připojen
  počítač a datový projektor, případně jde
  o velkoplošnou obrazovku (LCD, … ) s dotykovým
  senzorem.
  Interaktivní tabule je v podstatě druh dotykového
  displeje. Může se využít v různých odvětvích lidské
  činnosti, například ve školní třídě na všech stupních
  vzdělávání.
  Projektor promítá obraz z počítače na povrch
  tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy a
  dalšími ovládat počítač nebo pracovat přímo
  s interaktivní tabulí.
  Tabule je většinou připevněna přímo na stěnu,
  nebo může být na stojánku.
  Interakci se software, běžící na připojeném počítači
  s prohlížečem,softwarem chráněný copyrightem.
  Použití software pro ukládání poznámek napsaných
  na plochu interaktivní tabule.
  Ovládání počítače, označování a s použitím
  speciálního software i k rozpoznání psaného textu,
  Tvorbu prezentací ve speciálním autorském nástroji.
  Interaktivní tabule může být připojena k počítači
  buď přes rozhraní jako jsou USB a sériový port nebo
  bezdrátově přes Bluetooth.
  Obvykle se ovladač zařízení instaluje do připojeného
  počítače. Ovladač tabule se zavádí po startu
  počítače automaticky a interaktivní tabule začne
  s počítačem komunikovat.
  Ovladač převádí data o pozici kurzoru a akcích
  provedených nástroji či prstem na tabuli na signály,
  které zastupují kliknutí a pohyb myši nebo tabletu.
  Toho je podle druhu interaktivní tabule dosaženo
  buď povrchem citlivým na dotek, nebo systémem
  určujícím pozici za pomoci optického snímání.
  V současnosti je šest základních druhů interaktivních
  tabulí, které se dělí podle druhu snímání pohybu na:
  › snímající elektrický odpor,
  › elektromagnetické a kapacitní,
  › infračervené,
  › laserové,
  › ultrazvukové,
  › kamerové
  Dvě elektricky vodivé plochy jsou odděleny malou
  vzduchovou mezerou. Při dotyku se obě plochy
  spojí a odstraněním vzduchové mezery dojde
  k uzavření elektrického obvodu.
  Tato technologie povoluje jak užití stylusu, tak i
  prstu. Tato umožňuje využití stejných funkcí jako má
  počítačová myš.
  V interaktivní tabuli jsou magnetické senzory, které
  vysílají signál a posílají jej do počítače, pouze
  pokud je vyslaný signál aktivovaný stylusem.
  Stylus může být buď aktivní (baterie) nebo pasivní
  (elektrické signály vysílá tabule).
  Technologie umožňuje přímý kontakt s plochou
  tabule a umožňuje využití všech f-cí počítačové
  myši.
  Stejný princip jako elektromagnetická, je založen
  na síti vodičů, které jsou umístěny za tabulí. Dochází
  k ovlivnění el. pole i pouhým prstem.
  Při umístění prstu nad určité vodiče, dle souřadnic
  (X, Y) dojde ke změně kapacity, ze které se
  vypočítá pozice kurzoru.
  U technologie není zapotřebí žádný speciální stylus
  a veškerá elektronika je za tabulí.
  Vysílače a snímače jsou umístěny v horních rozích
  tabule. Paprsky jsou promítány před celou plochu
  tabule. Reflektory na stylusu odrážejí paprsek zpět
  do jeho zdroje a pozice.
  U této technologie je tvrdý (keramický) povrch,
  který má nejdelší životnost, nejsnáze se čistí. Stylus je
  pasivní.
  Při tlaku na povrch tabule pero či stylus vysílají
  ultrazvuk a zároveň infračervený paprsek. Po
  přijmutí signálu ultrazvukovým mikrofonem a
  senzorem pro infračervený paprsek se změří
  prodleva mezi signály a vypočte se poloha stylusu.
  Technologie umožňuje použití jakéhokoli povrchu.
 Po stisknutí povrchu prstem nebo stylusem se objekt
 zaměří kamerou nebo infračerveným paprskem.
 Software pak vypočte polohu objektu.
 Tato technologie umožňuje použití libovolného
 povrchu a není třeba speciálního stylusu.
1.  Přední projekce
2.  Zadní projekce
 Datový projektor je umístěn před tabulí.
 Nevýhoda - umístění projektoru, který je vystaven
 možnému poškození a vrhá stín na tabuli.
 Elektromagnetické tabule se dodávají se speciální
 tužkou nebo stylusem, tabule využívající ke snímání
 pohybu el. odporu, dá se na ně zapisovat.
  Datový projektor je umístěn za tabulí, a proto
  odpadá problém vrženého stínu.
  Výhoda - nehrozí oslnění přednášejícího paprsky
  Nevýhoda - vyšší cena a větší rozměry.
  Problematičnost montáže přímo na stěnu
  (není vyloučena).
  Datový projektor mnohem blíž povrchu tabule a
  promítá obraz směrem dolů pod úhlem 45 stupňů.
  U těchto tabulí se snižuje riziko oslnění nebo
  dokonce poškození zraku přednášejícího nebo
  žáka pohledem do silného světelného zdroje
  projektoru a riziko dopadu stínu.

								
To top