Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti SMK Tinggi Kajang - PowerPoint by nklye

VIEWS: 943 PAGES: 36

									   TAKLIMAT
 SISTEM PENGURUSAN
SEKOLAH KUALITI ( SPSK )
     Siri 1
  SMK TINGGI KAJANG
     14 JUN 2012
   Pusat Sumber Low Ti Kok
     SMK Tinggi Kajang
        CARTA ORGANISASI
       PASUKAN PETUGAS KUALITI
                                PENGETUA
                                 Penasihat


                            PENOLONG KANAN
                              Pengerusi


                          PENOLONG KANAN ( HEM )
                            Timbalan Pengerusi                           Pengurus Kualiti ( PQS )                             Setiausaha (SU)
Kawalan                                 Pengurusan         Aduan dan          Pengurusan
                           Audit
Dokumen         Kawalan Rekod                   Sumber          Maklum Balas         Perolehan
             [ GKMP-TV )
                           Dalaman
 ( PQS )                       ( SUK )
                                     Manusia          Pelanggan           ( KPT )
                                       ( GKMP-B )         [ KGD ]


                    Pengurusan
      Pengurusan                                  Pengurusan       Tugas-Tugas
                     Sumber
      Penyenggaraan                                  Teknikal         Khas
        [ PT ]          Kewangan                     ( GKMP-SM )       ( GKMP-K )
                      [ PT ]
TUGAS / TANGGUNGJAWAB
Pengerusi – PK - (Wakil Pengurusan - WP)
 Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Kualiti
 Menjalankan tugas-tugas Wakil Pengurusan
 Melaporkan prestasi pelaksanaan sistem pengurusan kualiti
 kepada pengurusan atasan semasa Mesyuarat Pengurusan
 Jabatan
 Menjadi Penasihat Teknikal berkaitan SPK yang diamalkan di
 jabatan
 Menjadi sumber rujukan kepada semua proses berkaitan SPK
 Memberi pandangan dan cadangan ke atas proses
 penambahbaikkan SPK
Timbalan Pengerusi – PK HEM /
( Timbalan Wakil Pengurusan, TWP )
 Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Kualiti
 semasa ketiadaan pengerusi
 Menjalankan tugas-tugas Wakil Pengurusan ketika
 ketiadaannya
 Melaporkan prestasi pelaksanaan sistem pengurusan kualiti
 kepada pengurusan atasan semasa Mesyuarat Pengurusan
 Jabatan
 Menjadi Penasihat Teknikal berkaitan SPK yang diamalkan di
 jabatan
 Menjadi sumber rujukan kepada semua proses berkaitan SPK
 Memberi pandangan dan cadangan ke atas proses
 penambahbaikkan SPK
Pengurus Kualiti (PQS)

 Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas
 Kualiti semasa ketiadaan pengerusi / timbalan pengerusi

 Melaporkan prestasi pelaksanaan sistem pengurusan
 kualiti kepada Wakil Pengurusan

 Menyelaras program/aktiviti Pasukan Petugas Kualiti

 Menjalankan tugas-tugas Pengurus Kualiti
Setiausaha (SU)

 Menguruskan Mesyuarat Pasukan Petugas Kualiti

 Memantau pengurusan jabatan berjalan mengikut
 Sistem Pengurusan Kualiti ( SPK )

 Menasihatkan Wakil Pengurusan berkaitan SPK yang
 diamalkan di jabatan

 Memastikan semua keputusan mesyuarat diambil
 tindakan
Pengurus Kawalan Dokumen

 Memastikan semua dokumen kualiti dikawal dan
 disenggara mengikut prosedur Kawalan Dokumen yang
 diwujudkan

 Mengurus pindaan dan pengedaran dokumen kualiti

 Mengemaskini Senarai Induk Dokumen Kualiti

 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit
 dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan
 (suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam
 kawalan dokumen
Pengurus Kawalan Rekod
 Memastikan semua rekod kualiti dikawal dan disenggara
 mengikut prosedur Kawalan Rekod yang diwujudkan

 Merancang dan melaksanakan program
 penambahbaikan dalam pengurusan rekod.

 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit
 dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan (
 suvillance ) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam
 kawalan rekod
Pengurus Audit Dalaman
 Menjalankan tugas Ketua Juruaudit Dalaman untuk jabatan
 dan Bahagian Sekolah ( KPM )
 Menyediakan takwim / perancangan audit dalaman
 Memantau dan memastikan proses audit dalaman yang
 dijalankan memenuhi kehendak SPK
 Menyelaras kursus-kursus Juruaudit Dalaman
 Menyediakan laporan dapatan audit dalaman untuk
 dibentangkan kepada pihak pengurusan atasan
 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam,
 audit pematuhan dan audit pengawasan (suvillance)
 sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan audit
 dalaman
Pengurus Latihan Personel
 Merancang dan menyelaras kursus-kursus untuk
 kompetensi staf
 Menyediakan laporan prestasi dan keberkesanan kursus
 kepada pihak pengurusan latihan
 Menyenggara rekod-rekod latihan staf
 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit
 dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan (
 suvillance ) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam
 pengurusan latihan personel
Pengurus Aduan dan Maklum Balas
Pelanggan
 Mengambil tindakan ke atas aduan dan maklum balas
 pelanggan
 Melaporkan status aduan dan maklum balas pelanggan
 kepada pihak pengurusan atasan
 Merancang dan menyediakan kertas cadangan untuk
 meningkatkan kualiti khidmat pelanggan
 Memantau dan memastikan kemudahan-kemudahan yang
 disediakan untuk pelanggan diselenggara dengan baik
 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam,
 audit pematuhan dan audit pengawasan ( suvillance )
 sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan aduan
 dan maklum balas pelanggan
Pengurus Perolehan

 Memastikan proses perolehan barangan dan
 perkhidmatan dilaksanakan mengikut Prosedur
 Perolehan yang diwujudkan

 Menyenggara rekod-rekod perolehan dan pelupusan

 Menyediakan laporan prestasi pembekal kepada pihak
 pengurusan atasan

 Menyediakan perancangan keperluan barangan,
 peralatan dan perkhidmatan yang diperlukan bagi
 memantapkan sistem pengurusan kualiti
Pengurus Penyelenggaraan
 Memastikan semua peralatan dan khidmat
 penyelenggaraan mematuhi Prosedur Penyelenggaraan
 yang diwujudkan
 Menyenggara rekod-rekod penyelenggaran
 Memantau dan memastikan penyelenggaran dijalankan
 mengikut jadual yang ditetapkan
 Mengambil tindakan ke atas aduan-aduan kerosakan
 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit
 dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan
 (suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam
 pengurusan penyelenggaraan
Pengurus Sumber Kewangan
 Memantau dan memastikan pengurusan kewangan
 di jabatan mengikut SPK
 Menasihati Pasukan Petugas Kualiti berkaitan pengurusan
 kewangan
 Membantu Pasukan Petugas Kualiti dalam hal berkaitan
 kewangan
 Melaporkan kepada Pasukan Petugas Kualiti semua aktiviti
 yang berkaitan kewangan dalam usaha membuat
 penambahbaikkan
 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam,
 audit pematuhan dan audit pengawasan (suvillance)
 sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan
 kewangan
Pengurus Tugas-Tugas Khas

 Menjadi urus setia dan penyelaras program-program
 khas kualiti

 Menjalankan tugas sebagai pegawai penghubung
 dengan agensi-agensi lain bagi program peningkatan
 kualiti

 Membantu tugas-tugas Wakil Pengurusan dan Pengurus
 Kualiti
SKOP SPSK
 No.
               Nama Dokumen
Dokumen
     Manual Kualiti
 PK 01  Pengurusan Panitia
 PK 02  Pengurusan Jadual Waktu
 PK 03  Pengurusan P & P
 PK 04  Pengurusan Pencerapan
 PK 05  Pengurusan Peperiksaan
 PK 06  Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid
 PK 07  Pengurusan Mesyuarat
 PK 08  Pengurusan Bimbingan
 PK 09  Pengurusan Pusat Sumber
 PK 10  Pengurusan Perkembangan Staf
 PK 11  Pengurusan Aduan Pelanggan
 PK 12  Pengurusan Maklum Balas Pelanggan
 PK 13  Pengurusan Kawalan Dokumen dan Rekod
 PK 14  Pengurusan Audit Dalam
 PK 15  Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur
 PK 16  Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan
 PK 17  Pengurusan Perolehan dan Pembelian
PK 05 – PENGURUSAN PEPERIKSAAN

Tanggungjawab       Tindakan        Rujukan

  P/GPK    5.1 Mengadakan Mesyuarat     Minit
          JK Peperiksaan pada awal   Mesyuarat
          tahun bagi merancang
          penilaian dan peperiksaan.

  SUP     5.2 Menyedia dan mengedarkan   Takwim
          Takwim Peperiksaan      Peperiksaan
Tanggungjawab        Tindakan          Rujukan


        A. PENYEDIAAN SOALAN
          ( Jika Soalan Tidak Setara )

GPK/GKMP/SUP  5.3 Menentukan penyedia/penggubal Agihan Tugas
          soalan dan disahkan oleh   Penggubal
          Pengetua           ( SPSK PK 05/1 )

   Pg     5.4 Muka hadapan soalan perlu
          mengandungi butiran berikut :
          a) Nama Sekolah
          b) Nama Peperiksaan
          c) Nama Mata Pelajaran
          d) Nama Murid
          e) Tingkatan/Tahun / Kelas
          f) Masa yang diperuntukkan
          g) Arahan Am
          h) Bilangan Halaman Bercetak
  Lihat
  Borang
SPSK PK 05/1
Tanggungjawab          Tindakan          Rujukan


   Pg     5.5 Menyediakan draf soalan:       Jadual
          a) Jadual Spesifikasi Item / Ujian  Spesifikasi
            (JSI / JSU )           Item/ Ujian
          b) Item/Soalan            ( SPSK PK 05/2 )
          c) Skema Jawapan

  Pg / KP   5.6 Menyerahkan draf soalan dan skema  Penyerahan
          jawapan kepada Ketua Panitia untuk  Draf dan
          semakan.               Skema
        5.7 Menyemak draf soalan dan skema    Kelulusan
          jawapan serta mengadakan       Kertas Soalan
          perbincangan dengan guru mata    ( SPSK PK 05/3 )
          pelajaran ( jika berkaitan ) dan
          meluluskan draf soalan.
  Lihat
  Borang
SPSK PK 05/2
SPSK PK 05/3
Tanggungjawab        Tindakan           Rujukan

 P/GPK/GKMP   5.8  Menerima soalan untuk     Pengesahan
           disahkan           P/GPK

  PAP     5.9  Menerima soalan untuk     Kertas Soalan
           dicetak

   Pg     5.10 Menerima soalan yang telah   Bilik / Almari
  SUP       siap dicetak untuk diagihkan  Berkunci
           mengikut bilangan murid
           bagi kelas berkaitan kepada
           Setiausaha Peperiksaan

  SUP     5.11 Menerima dan menyimpan
           kertas-kertas soalan di
           tempat selamat .
Tanggungjawab        Tindakan           Rujukan

        B. PENGENDALIAN
          PEPERIKSAAN
        5.12. Menyediakan Jadual       Jadual
  GPK/SUP
           Pengawasan Peperiksaan yang  Pengawasan
           disahkan oleh P/GPK
        5.13. Susun dan atur meja murid   Pelan Bilik
   GK
           dalam kelas/dewan peperiksaan Peperiksaan
           mengikut susunan dan jarak
           yang sesuai.
   PPr    5.14. Pengawas mengambil kertas   Rekod
           soalan dan diedar kepada   Pengambilan
           murid pada hari peperiksaan  Kertas Soalan
           kertas itu dijalankan.    ( SPSK PK 05/4 )

  PPr     5.15. Mengawasi perjalanan
  SUP        peperiksaan.
  GMP
        5.16. Kumpul kertas jawapan murid  Rekod Penyerahan
           dan serahkan kepada      Skrip Jawapan
           Setiausaha Peperiksaan / PK.  ( SPSK PK 05/4 )
  Lihat
  Borang
SPSK PK 05/4
Tanggungjawab       Tindakan           Rujukan


        C. PENYEMAKAN KERTAS
          JAWAPAN
  SUP     5.17. Menyerahkan skrip jawapan  Jadual Pengawasan
  GMP        murid kepada guru mata   Rekod Pengambilan
           pelajaran setelah      Kertas Soalan dan
           peperiksaan selesai untuk  Penyerahan Skrip
           diperiksa mengikut skema.  Jawapan
                         ( SPSK PK 05/4)

  GMP     5.18. Memeriksa skrip jawapan   Senarai Semak
   GK        murid, merekod markah    BPM
           dan menyerahkan kepada
           guru kelas.
  Lihat
  Borang
SPSK PK 05/5
Tanggungjawab          Tindakan            Rujukan


        D. LAPORAN MARKAH PEPERIKSAAN

   GK     5.19. Membuat analisis prestasi pencapaian  Analisis
           murid mengikut mata pelajaran dalam  Markah
           tempoh 14 hari bekerja dari tarikh
           akhir peperiksaan.

   GK     5.20 Merekod markah dan analisis ke dalam Buku/Kad/Slip
           Buku/Kad/Slip Pelaporan murid dan  Pelaporan
           menyerahkan kepada Pengetua /GPK
           untuk ditandatangani.

   GK     5.21 Menyerahkan Buku/Kad/Slip Pelaporan   Buku/Kad/Slip
                               Pelaporan
           murid kepada ibu bapa/penjaga untuk
           disemak dan ditandangani serta     BPM
           dikembalikan untuk disimpan.
Tanggungja            Tindakan           Rujukan
  wab


       E. TINDAKAN SUSULAN

 GMP    5.22 Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan
 GMP       murid.

       5.23 Melaksanakan pengayaan / pemulihan
         berdasarkan analisis item.

       5.24 Sekiranya terdapat langkah-langkah yang
         tidak mematuhi spesifikasi, ambil tindakan
         pembetulan merujuk kepada PK 15
         Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang
         Tidak Akur
REKOD KUALITI
BIL       JENIS REKOD       LOKASI    TEMPOH

1   Jadual Peperiksaan     Pejabat Sekolah  2 tahun

2   Jadual Penyediaan Soalan  Pejabat Sekolah  2 tahun

3   Soalan-soalan Peperiksaan  Pejabat Sekolah  2 tahun

4   Skema Pemarkahan      Pejabat Sekolah  2 tahun

5   Analisis Peperiksaan    Pejabat Sekolah  2 tahun
PK 06 – PENGURUSAN HASIL
    KERJA MURID
Tanggungjawab           Tindakan           Rujukan

        A. SEMAKAN HASIL KERJA
          MURID OLEH GURU
 Pentadbir   5.1 Memaklumkan kepada semua guru      Minit Mesyuarat
          tentang semakan hasil kerja murid.

  GMP     5.2 Hasil kerja murid yang betul ditanda √  BLM
          dan yang tidak betul ditanda dengan   (SPSK PK 06/1)
          simbol yang sesuai menggunakan pen    (SPSK PK 06/3)
          berdakwat merah.

  GMP     5.3 Memberi ulasan yang membina       BLM
          terhadap hasil kerja murid jika perlu.

  GMP     5.4 Guru meminta murid membuat        BLM
          pembetulan bagi latihan bertulis yang
          salah.
  Lihat
  Borang
SPSK PK 06/1
SPSK PK 06/2
Tanggungjawab           Tindakan             Rujukan


         B. PEMANTAUAN HASIL KERJA
          MURID OLEH PENTADBIR

         5.5 Menyediakan jadual pemantauan hasil kerja  Jadual
 Pentadbir/GC
           murid yang disahkan oleh Pengetua      Pemantauan
           diedarkan kepada semua guru.        Hasil Kerja
                                 Murid
         5.6 Mengumpul sekurang-kurangnya 5 buah     Takwim
   GMP
           buku latihan murid setiap kelas secara   BLM
           rawak, dan diserahkan kepada pentadbir   (SPSK PK06/2)
           mengikut jadual yang ditetapkan.      (SPSK PK06/4)
                                 Laporan
         5.7 Pengesahan pemantauan oleh pentadbir    Semakan Buku
 Pentadbir/GC
           sekolah dalam tempoh 14 hari bekerja    Nota/ BLM
           mengikut jadual yang disediakan.

         5.8 Buku latihan dipulangkan kepada murid    BLM Disahkan
 Pentadbir/GC/
           selepas pengesahan pemantauan        Pentadbir
   GMP
  Lihat
  Borang
SPSK PK 06/2
SPSK PK 06/4
Tanggungjawab          Tindakan            Rujukan        C. TINDAKAN SUSULAN
        5.9 Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan    Analisis HKM
 Pentadbir
          semakan Hasil Kerja Murid oleh guru.

 Pentadbir   5.10 Membentangkan dan melaksanakan      Minit
           tindakan penambahbaikan.         Mesyuarat

   KP     5.11 Memfailkan dokumen dan rekod semakan   Fail Panitia
           Hasil Kerja Murid.            Fail
                                Pemantauan
 Pentadbir/KP  5.12 Sekiranya terdapat langkah-langkah yang  Semakan
           tidak mematuhi spesifikasi, ambil     HKM
           tindakan pembetulan merujuk kepada PK
           15 Pengurusan Kawalan Perkhidmatan
           Yang Tidak Akur.
REKOD KUALITI
BIL       JENIS REKOD          LOKASI    TEMPOH


   Jadual Pemantauan Hasil Kerja
1                    Pejabat Sekolah  2 tahun
   Murid


2   Rekod Semakan Hasil Kerja Murid  Pejabat Sekolah  2 tahun


   Semakan Penghantaran Hasil
3                    Pejabat Sekolah  2 tahun
   Kerja Murid oleh Guru


   Rekod Semakan Hasil Kerja Murid
4                    Pejabat Sekolah  2 tahun
   oleh Pentadbir
  TAMAT
  SIRI 1

TERIMA KASIH

								
To top