Docstoc

deel

Document Sample
deel Powered By Docstoc
					 Laat Gods liefde,
waarheid en vuur   GRATIS...
verspreid worden,
   overal!    op één voorwaarde!
           Beste lezer, dit e-boek is gratis voor jou, op één enkele voorwaarde: dat je het niet al-
           leen voor jezelf houdt, maar dat je het zoveel mogelijk verspreidt naar de mensen om je
           heen. Stuur het naar je vrienden en vijanden, mensen binnen en buiten je kerk, familie,
           kennissen, enz.


           Ik heb gekozen om enkele van mijn boeken niet in gedrukte vorm te verspreiden, omdat
           de prijs voor een boek een drempel is voor velen. De waarheid die God op aarde wil vrij-
           zetten is echter te belangrijk om gehinderd te worden door geld. Daarom wil ik zoveel
           mogelijk boeken als gratis digitale download verspreiden.


           Je mag dit boek dus gratis en voor niets hebben, met als enig verzoek dat je het aan zoveel
           mogelijk mensen doorstuurt. Zet het ook op je website, blog, FaceBook, Hyves, Twitter, enz.
           Het is mijn gebed dat deze boodschappen velen zullen bereiken, door de kracht van internet.
           Je kunt mensen het PDF bestand sturen, als bijlage in een email. Of je kunt mensen de
           downloadlink bezorgen: www.real-life.nl/deel.pdf


           Het is mijn gebed dat de woorden die God op aarde wil vrijzetten in deze tijd een gewel-
           dige impact zullen hebben, zowel op jou als op veel anderen.


           Neem ook echt de tijd om dit boek rustig en biddend te lezen, met een hart dat verlangt
           naar Jezus Christus.


           Als je dit boek van iemand anders hebt gekregen, schrijf je dan ook in op ons gratis e-zine
           LifeMagazine, op de website www.Godisecht.com


           Veel leesplezier,
           David Sörensen
Ben je deel van wat God doet op aarde?
God heeft een plan met je leven. Dat heb je natuurlijk al vaker gehoord, maar ik wil je
iets laten zien dat je zal helpen om in de volheid van Gods plan met je leven te komen.


Overal op aarde is de heilige Geest geweldig sterk aan het bewegen. Er gebeuren won-
deren op onze planeet die nooit eerder in de geschiedenis in die mate gebeurd zijn. Vele
miljoenen komen tot geloof in Jezus Christus. In heel wat landen is er nog nooit geziene
opwekking bezig, met enorme wonderen en ontelbare aantallen mensen die Jezus Chris-
tus ontdekken.


In China alleen al komen dagelijks naar schatting dertigduizend mensen tot geloof in Je-
zus Christus! Overal op aarde getuigen moslims van dromen en visioenen die ze krijgen
over Jezus Christus, die hen persoonlijk vertelt dat Hij de weg tot God is. Steeds vaker
worden in diverse landen doden opgewekt door gebed van christenen. In Mozambique
zijn onder de bediening van Rolland en Heidi Baker (www.irismin.org) al meer dan hon-
derd doden terug levend geworden door gebed. Wat een wonderen… En dat zijn nog
maar enkele voorbeelden van veel meer dat God doet op aarde in deze tijd.


De duisternis zet echter alles op alles om de kerk blind te maken voor de werking van
de heilige Geest.


Satan doet zijn uiterste best om onze ogen af te wenden van de wondermooie dingen die
God doet. Tegelijkertijd wil satan ons overspoelen met een waterval van negatieve berich-
ten, die laten zien wat hij allemaal op aarde doet. Dat gebeurt vooral door de nieuwsme-
dia, die de slechte berichten van deze wereld uitvergroten en centraal zetten.


Maar als we in de volheid van Gods plan met ons leven willen komen, moeten we gaan
beseffen hoe indrukwekkend de heilige Geest aan het werk is in onze wereld. Hij is niet
een klein beetje actief hier en daar, maar op een ongekend machtige manier, overal op
aarde. Het is belangrijk dat we weten dat het de heilige Geest is die de koers van deze   We moeten beseffen
wereld bepaalt.
                                               hoe indrukwekkend
De heerschappij van Jezus Christus is een realiteit! Gods wil wordt volvoerd in deze we-   God aan het werk is
reld. De almachtige is zijn regering aan het vestigen op aarde. God stort de heilige Geest
uit! Hij beweegt op onze planeet op een geweldige manier...                    op aarde!
  Wees niet bang voor wat God doet                                Herontdekking van de heilige Geest
  Als we in Gods plan met ons leven willen komen, moeten we leren meebewegen met         De mensheid is de afgelopen eeuwen door diepe dalen gegaan. Denk maar aan de don-
  de heilige Geest. We mogen geen passieve toeschouwers zijn. We mogen niet langer        kere Middeleeuwen, de opstandigheid tegen God door de Verlichting, enz. Vele malen
  mensen zijn die aan de kant staan en zich afvragen: ‘Zullen we wel of niet meegaan?’      schreeuwden predikers dat het einde der tijden was aangebroken, omdat alles zo duister
                                                  was. Maar niet zo lang geleden gebeurde er iets wat een hoopvolle omwenteling op aarde
               Het is tijd dat we loskomen uit die passiviteit en uit het wan-   tweegbracht. Omstreeks 1900 herontdekten de studenten aan een kleine Bijbelschool in
   God is          trouwen dat vaak in de kerk heerst, tegen de werking van de     Amerika een geweldig kostbare schat die eeuwenlang begraven was geweest: de gaven

in deze wereld        heilige Geest. Er wordt in veel kerken namelijk een valse waak-
               zaamheid gecreëerd. Een zogezegde waakzaamheid die men-
                                                  van de heilige Geest.


 niet aan het        sen bang maakt voor de werking van de heilige Geest en hen      Een handjevol bijbelschoolstudenten zei tegen elkaar: ‘In de Bijbel lezen wij over tongen-
               in passiviteit opsluit, zodat ze niet meebewegen met wat de     taal, genezingen, bevrijding van demonen, dromen en visioenen, krachten en werkingen van
 verminderen!         heilige Geest doet in onze wereld vandaag.              de heilige Geest, maar we zien het niet functioneren in onze kerken. Dat klopt niet!’ Toen
Hij is geweldig                                          riepen ze uit naar God: ‘Heer, het staat in uw woord, het is de waarheid. We vragen Heer,
               Schitterende opwekkingen, machtige bewegingen van de Geest      doop ons met de heilige Geest en laat ons de werking van Uw Geest ervaren, zoals Uw woord
 sterk aan het        worden nog steeds door talloze christen bestempeld als gevaar-    het beschrijft’.

 toenemen.          lijke misleiding. Zo missen ze compleet wat de hemelse Vader
               aan het doen is op aarde en staan ze aan de kant, boos te kijken.  De studenten legden elkaar in kinderlijk geloof de handen op en tot hun verbazing be-
                                                  gonnen ze in tongentaal te bidden. Dat was volkomen ongehoord in die tijd!
  God is op een ongekend krachtige manier aan het bewegen in onze tijd.
                                                  Uit die ene gebeurtenis ontstond een steeds groter wordende vloedgolf van de heilige
  Het is belangrijk dat we dit beseffen! Er is tweeduizend jaar geleden, op de eerste Pink-   Geest, die door miljoenen christenen wereldwijd werd herontdekt. In korte tijd ontstond
  sterdag, een uitstorting gekomen van de heilige Geest in deze wereld en Gods aanwezig-     de pinksterbeweging die letterlijk de kerk transformeerde, in een periode van slechts en-
  heid en werkzaamheid is sindsdien voortdurend aan het toenemen.                kele jaren. Daaruit ontstond een tweede beweging van Gods Geest, die de charismatische
                                                  vernieuwing genoemd wordt, waarin God zijn volk wereldwijd nog een stap verder neemt
  God is in deze wereld niet aan het verminderen!                        in diepe overgave aan de heilige Geest, zodat zijn liefde nog veel dieper in ons leven kan
                                                  doorwerken.
  Dat is een leugen van de duisternis, die de christenen wil ontmoedigen, lam wil leggen
  en in een angstige houding achteruit wil dringen. De duisternis wil dat christenen bang    Niet alleen de gaven, maar ook de ervaring van de liefde van de hemelse Vader en de
  en geïntimideerd worden. Hij wil Gods volk laten denken: ‘Het koninkrijk van God wordt     intieme hartsrelatie met Jezus werden herontdekt.
  steeds kleiner en het wordt steeds moeilijker op aarde’. Maar dat is een leugen! Het is waar
  dat de activiteiten van de duisternis aan het toenemen zijn, maar tegelijkertijd zijn er nog  Geen strakke, veroordelende religie die mensen onder een juk brengt, maar het hart van
  veel meer activiteiten van het licht aanwezig in deze wereld.                 de hemelse Vader die ons vult met zijn heerlijke liefde, ons vrij maakt van gebondenhe-
                                                  den en ons emotioneel geneest, zodat we vrij en ongedwongen als beminde kinderen
                                                  door het leven kunnen gaan.
Herstel van de genezingsbediening
Door deze twee stortvloeden van Gods Geest over de aarde, is in slechts honderd jaar tijd
het aanzien van de wereld getransformeerd. Maar God deed nog veel meer. In de jaren
50 kwam er een wereldwijde golf van bedieningen die krachtig begonnen te bewegen in
de gaven van genezing, zoals bijvoorbeeld Kathryn Kuhlmann. Zij was een gewone vrouw,
maar de heilige Geest werkte zo geweldig sterk in haar bediening, dat mensen overal in
de zaal genezen werden van alle mogelijke ziektes. Kankers, verlammingen, doofheid en
blindheid, noem maar op.


God deed precies dezelfde wonderen die Hij tweeduizend jaar eerder deed, door zijn
Zoon Jezus Christus en de apostelen.


De heilige Geest was soms dermate sterk aanwezig, dat je de zaal bijna niet binnen kon
komen. Mensen stonden ‘s morgens vroeg al in de rij voor de samenkomst die ‘s avonds
begon. Vanuit de hele wereld kwamen tienduizenden mensen met bussen en vliegtuigen,
om te ervaren wat de Geest daar aan het doen was.


Een ander voorbeeld was de apostel John G. Lake, in wiens bediening meer dan twee-
honderdduizend genezingen medisch werden bevestigd en vele doden zijn opgewekt.
Hij trainde honderden mensen om instrumenten van de genezende kracht van Jezus
Christus te worden.


Er waren veel genezingsevangelisten in die tijd, die herstel brachten van de gaven van
genezing, die Jezus volop werkzaam wil zien in heel zijn Lichaam, wereldwijd.


Vele eeuwen lang was de kerk, door verblindende religie en door verkeerde leringen, on-
wetend ten aanzien van de heilige Geest. Maar in enkele tientallen jaren liet God zijn
Geest zo waaien op aarde, dat miljoenen christenen wereldwijd Hem herontdekten.


Er is een herontdekking gekomen van de heilige Geest als persoon, een herontdekking
van tongentaal, een herontdekking van de gave van profetie, een herontdekking van de
krachten van de heilige Geest, een herontdekking van wonderen, tekenen en genezingen,
een herontdekking van bedieningen van apostelen en profeten, een herontdekking van
God als liefhebbende Vader, en zo oneindig veel meer!
   Een nieuwe tijd breekt aan                                  God zuivert zijn volk
   Er is een stroom gekomen van inzichten die de christenen stap voor stap laten groeien in   Veel gelovigen denken dat Jezus snel terugkomt en dat alles wat God doet op aarde dan
   een veel grotere ervaring van de volheid van Jezus Christus en de hemelse Vader.       zal stoppen, omdat Jezus alles compleet nieuw zal maken, in een oogwenk. Maar ik
   God is zijn kerk geweldig sterk aan het herstellen.                      geloof dat de heilige Geest ons iets anders zegt. Ik hoor de heilige Geest voortdurend
                                                  spreken, door tal van profeten en tot ons persoonlijk, over de komende generaties en de
   De tijd van duisternis in de kerk ligt ver achter ons en de nieuwe dag van de zon van     plannen die God heeft met de generaties die na ons komen.
   Jezus die opkomt, is begonnen!
                                                  De heilige Geest zal niet halverwege zijn werk stoppen en als het ware zijn ongeboren
   Het is belangrijk om te weten dat overal waar de Geest met Pinksteren is uitgestort, er    kind aborteren.
   mensen waren die zeiden dat het van de duivel was. Toen de gaven van tongentaal, pro-
   fetie, genezing en wonderen werden herontdekt, was bijna de hele kerk er aanvankelijk     De heilige Geest is bezig iets geboren te laten worden. Hij is bezig een bruid klaar te
   tegen gekant. Velen wilden niet meegaan met wat God in deze wereld aan het doen was.     maken die rein en glorieus zal zijn. Die zoals Jezus het zegt: ‘Het licht zal zijn in deze
                                                  wereld, de stad op een berg,’ die een expressie zal zijn van de majesteit van God en niet
               Ook vandaag geldt voor ons allemaal: zullen we negatief, ang-     een hoer die de kerk nu nog heel vaak is. Mensen vol afgoderij, onreinheid, ontrouw,
  Het is onze        stig, trots, betweterig, kritisch aan de zijlijn staan? Meer waarde  trots, oneerlijkheid, ambitie, machtswellust, verdeeldheid,

 honger naar        hechtend aan oude, menselijke tradities dan aan wat de Geest
               vandaag in onze tijd zegt en doet? Of zullen we als open en hon-
                                                  streven, ruzie, egoïsme en zelfzucht.
                                                                                  De heilige Geest
 Jezus Christus       gerige kinderen, met een ontvankelijk hart zeggen tegen onze     Veel vrome woorden, maar in werkelijkheid
                                                                                   zal zijn werk
die ervoor zorgt       hemelse Vader: ‘Vader, vul mij meer dan ooit dag na dag, met
               uw Heilige Geest! Ik wil heel graag meegaan met uw machtige
                                                  veel onzuivere harten.
                                                                                  niet halverwege
 dat we open        beweging op aarde!’                          Als je kijkt naar de kerk is het verschrikkelijk wat voor drama
                                                                                    stoppen
                                                  er vaak gaande is. Ik heb al zoveel christenen gesproken die
 zijn voor wat       Het is onze diepe, oprechte honger naar een diepere doorwer-     getraumatiseerd zijn door de gruwelen die er in het geheim

  God doet.        king van Jezus Christus in ons, die ons zal helpen om open te
               worden.
                                                  in hun kerk gebeuren. Aan de buitenkant lijkt alles perfect en bouwt men een show op,
                                                  het lijkt allemaal heel godsdienstig. Maar achter de schermen verslinden mensen elkaar,
                                                  vechten ze, bijten ze elkaar, steken ze elkaar messen in de rug, spreken ze alsmaar kwaad
   De vraag is daarom zo belangrijk en zo cruciaal: hoe hongerig ben je echt? Heb je die     over elkaar, enz.
   diepe hunkering, dat smachtende verlangen naar de opstandingskracht, naar de stromen
   van Gods liefde en goedheid in je leven? Of beweegt het je niet? Heb je er geen verlangen   Sommigen verscheuren elkaar als wolven, terwijl ze de volgende zondag in de kerk
   naar? Ben je tevreden met een religieus, menselijk gecontroleerd en afgebakend geloof?    staan te prediken.


   Het is onze honger die zal bepalen of we te snel kritiek hebben of dat we open zijn voor   Dat is niet de bruid waar Jezus Christus mee zal trouwen! Ik geloof dat er nog een enorme
   de rijke zegeningen die Jezus Christus op aarde uitstort.                   transformatie zal plaatsvinden in deze wereld en in de kerk. De heilige Geest is een groot
                                                  en belangrijk werk aan het doen.
   Wij zijn Gods leger                                      kerk, in de Protestantse Kerk, in de Hervormde Kerk, bij de Zevendedags Adventisten, de
                                                  Gereformeerden, overal!
   Er is de laatste honderd jaar in de hele wereld een herontdekking gekomen van de realiteit
   dat God bovennatuurlijk is, dat God geen waslijst aan wetten, regels en tradities is, maar  Hij is bezig over de hele wereld, binnen alle mogelijke christelijke kringen.
   een levende, bewegende, dynamische Geest. De hemel moet op aarde zichtbaar worden,
   zoals Jezus ons heeft leren bidden: ‘Uw wil geschiede in de hemel alzo ook op aarde.’ Het   Ik weet dat er vanalles schort aan de theologie en dat de overtuigingen vaak haaks op
   koninkrijk van God zal wel degelijk sterker worden op aarde. Veel sterker dan wij ons nu   elkaar staan, maar één ding is een feit: ze weten allemaal dat Jezus Christus de verlosser
   kunnen voorstellen. Ik geloof dat de heilige Geest iets aan het doen is, om de christenen   en de redder is. Ze zijn aan het ontdekken dat de heilige Geest degene is die het leven
   wakker te maken en om de kerk een besef te geven:                       geeft aan het lichaam, die de kracht geeft aan het lichaam, die de toerusting geeft aan het
                                                  leger van God.
   Wij zijn het kanaal van de overwinning van Jezus Christus in deze wereld. Wij zijn het
   instrument van de redding van God in deze wereld.                       De heilige Geest is het die ons sterk maakt en die ons één maakt en ons werkelijk in staat
                                                  stelt een licht te zijn in deze wereld. Hij is het die ons laat zien hoe verschillend mense-
                 Er zijn christenen die voortdurend zitten uit te kijken naar de  lijke religie is van Jezus Christus die ons levend, vrij, gelukkig en vruchtbaar maakt!

 Het koninkrijk         terugkomst van Jezus. Bij veel mensen is dat een vluchtroute
                 geworden. Ze zijn zo bang geworden voor het kwaad in de
                                                  Geen angst meer voor Gods kracht
  van God zal          wereld, dat ze roepen: ‘Jezus kom alstublieft vlug terug, want
                 we houden het niet langer vol.’ In plaats van een strijdende
  wel degelijk         kracht te zijn in nederigheid, liefde en oprechtheid en vol van
                                                  Ik geloof dat de weerstand die er in de kerken is tegen de heilige Geest, steeds meer zal
                                                  afgebroken worden door Jezus. Hij zal de vele leugens die verkondigd worden om men-
krachtiger worden        de heilige Geest, die in deze wereld redding en verlossing
                 brengt, zijn heel veel christenen vluchtelingen die schuilen
                                                  sen van Gods kracht weg te houden, afbreken en de bevrijdende waarheid brengen die

  op aarde.          in de bunkers van hun kerk en die angstvallig afwachten of
                                                  mensen extreem vruchtbaar maakt!

                 Jezus hopelijk morgen terugkomt.
                                                  De angst die veel christenen hebben voor het bovennatuurlijke, het onbegrijpelijke, het
                                                  wonderlijke, het mysterieuze van de heilige Geest zal verdwijnen.
   In plaats van zicht te hebben op wat de heilige Geest in deze wereld aan het doen is,
   om werkelijk de majesteit van God op aarde zichtbaar te maken!
                                                  Ik geloof dat er een generatie komt, die niet meer bang zal zijn voor God, maar die zal be-
                                                  wegen in volle vrijmoedigheid in God. Ze zullen niet bang zijn voor het bovennatuurlijke,
   Als je de Bijbel goed leest, dan zie je dat er door de hele Bijbel heen gesproken wordt
                                                  maar doordrenkt van de waarheid. Ze zullen niet geïntimideerd zijn door de demonische
   over Gods verlangen om zijn majesteit en zijn heerlijkheid op deze aarde te laten zien.
                                                  krachten van de New Age, maar een sterke overwinningskracht van Jezus Christus zijn,
   Hij wil zijn kracht, zijn wonderen en zijn liefde in deze wereld bekendmaken. Jezus heeft
                                                  die mensen uit New Age tot diepe bekering brengen en hen bevrijden van de demonen!
   niet voor niets gezegd: ‘Jullie zullen nog grotere wonderen doen dan Ik, want Ik ga naar de
   Vader.’
                                                  Ons hele wezen is bovennatuurlijk en ons lichaam slechts een stoffelijk omhulsel. Ons
                                                  rationeel denken is stoffelijk en aards. Het denken van Jezus en van de Geest van God
   Ik geloof dat we wakker moeten worden. We moeten gaan beseffen dat de heilige Geest
                                                  moet in ons gevormd worden.
   in deze wereld een werk aan het doen is. Het is niet iets dat alleen hoort bij de pinkster-
   christenen en de charismatische kerk. Nee, de heilige Geest is bezig in de Katholieke
 God neemt    Dat is boven-menselijk en overstijgt dus ons menselijk verstand.

 steeds meer   Natuurlijk zijn er in de geschiedenis veel pioniers geweest die de gaven van de Geest
de angst weg,  herontdekt hebben en daarin fouten gemaakt hebben. Sommige christenen zeggen dan:
         ‘Kijk, daar zijn fouten gemaakt.’ Ze gebruiken dat als excuus om zich tegen de Geest te
die christenen  verzetten. Ze gooien de baby met het badwater overboord. Maar ik geloof dat God daar
 hebben voor   toch een verandering aan het brengen is, want de Heer heeft in Joël 2 en in Handelingen
         2 gezegd dat Hij zijn Geest uitstort over deze wereld, dat Hij zijn zonen en dochters zal
 wat God op   laten profeteren, dat de ouderen dromen en visioenen zullen zien.

 aarde doet.  God zal zijn Geest in deze wereld laten toenemen, maar het is aan ons of we ons erte-
         gen verzetten of zeggen: ‘Heilige Geest, neem mij, vul mij, reinig mij, verander mij, trans-
         formeer mij, maak mij een kanaal van U. Laat mij niet iemand zijn die zegt: Ja ik wil de
         vruchten van de Geest, maar ik wil niet de kracht van de Geest. Want dat is hypocriet.’ We
         moeten eerlijk zijn tegenover God en zeggen: ‘Heer, ik wil de vruchten van de Geest, want
         als ik de vruchten van de Geest heb, zal ik op een gezonde
         manier een instrument kunnen zijn van de kracht van de
         heilige Geest.’                           Jezus zei
         Jezus Christus zei niet: ‘Jullie zullen bekleed worden met   dat de Geest ons
         vruchten van de Geest en verder moet je maar op je stoel     zou bekleden
         blijven zitten en wachten totdat ik terugkom.’ Nee, Hij zei:
                                         met kracht uit
         ‘De Geest zal jullie bekleden met kracht uit de hemel. Je
         zult een getuige zijn van Mij over de hele wereld.’
                                           de hemel

         Elkaar helpen om door te breken
         Er is een nieuwe generatie aan het opstaan. Mensen die weten wat het is om eenvoudig te
         zijn, rein van hart en zo eenvoudig als kinderen. Die elkaar kunnen dienen en liefhebben.
         Die elkaar niet bevechten, niet elkaars positie willen roven, maar die anderen helpen in
         hun positie te komen. Die werkelijk de minste willen zijn. Mensen die zeggen: ‘Het gaat
         niet om mij, maar om de kracht van God die in het lichaam van Jezus zichtbaar wordt.’


         Mensen die zich inzetten met heel hun hart om anderen vooruit te helpen. Zonder dat
         ze daar zelf voordeel aan hoeven te hebben.
   Nu vechten velen alleen voor de groei van hun eigen christelijke bediening, maar de       Want er is geen boek in deze wereld, dat zo bovennatuurlijk is als de Bijbel. Er is geen
   Geest is me aan het leren hoe kostbaar het is om je in te zetten met hart en ziel, voor de    boek dat zo’n aaneenschakeling is van bovennatuurlijke openbaringen en activiteiten van
   groei en het succes van bedieningen van je vrienden. Ik help ze met alle mogelijke mid-     een bovennatuurlijk wezen. Er is geen ander boek dat zo bol staat van engelen, visioenen,
   delen, ik geef ze grote geldbedragen, help ze met mijn gaven, maak ze bekend, enz.        dromen, wonderen, genezingen, tekenen en profetieën. De Bijbel staat er vol mee van
                                                   begin tot eind. Dat is logisch, omdat God zelf bovennatuurlijk is. Hij is geen rationele
   Zo wil God door ons hen werken: niet alleen ons vruchtbaar maken, maar ons leren         religie, geen verstandelijk concept, maar Geest.
   elkaar vruchtbaarder te laten zijn, elkaar helpen om door te breken.


               We hebben allemaal wel iets om een ander mee te helpen: prak-
                                                   Onderwerp je verstand aan de Geest
 Vecht niet         tische talenten om te bouwen en te dienen, geld om te onder-
                                                   God wil dat we volwassen worden in ons verstand, maar dat kan alleen als ons verstand
               steuen en begrenzingen van een werk weg te nemen, liefde om
alleen voor je        te bemoedigen, netwerken om bekend te maken, enz. Vraag God
                                                   in volkomen overgave is aan de heerschappij van de heilige Geest. De Geest breekt door
                                                   alles heen en maakt ons werkelijk tot volwassen zonen en dochters van God, die in de
eigen succes,         hoe Hij jou wil gebruiken om anderen te helpen, want wat jij voor
                                                   diepe overgave en afhankelijkheid van God kunnen leven en juist daardoor een helder en
               een ander doet, zal God voor jou doen. Als jij anderen helpt om
 maar zet je         door te breken, zal God vechten om jou te zegenen in een die-
                                                   gezond verstand hebben. Maar als mensen eerst proberen hun verstand vast te houden
                                                   en met hun verstand de Geest willen controleren, dan krijg je kromme situaties waardoor
 ook in voor         pere mate. Wat je geeft zul je ontvangen. Maar doe het niet om
               te krijgen, doe het met een puur hart, uit liefde voor die ander.
                                                   de Geest wordt uitgedoofd.

  anderen          Breek los van je eigen ambitie en streven en leer dat het gaat om
                                                   Ons verstand moet onderworpen zijn aan de Geest van God, zodat Hij ons verstand
               Gods koninkrijk en niet jouw koninkrijk.
                                                   kan verlichten. Dan zullen we sterk en helder van Geest zijn.

   God maakt ons geestelijk volwassen                                  Vader, ik wil bidden voor de mensen die dit horen. Ik bid echt dat U ons wakker
                                                      maakt. Dat we zullen zien Heer, dat het niet de duisternis is die deze wereld be-
   Ik geloof dat de heilige Geest bezig is met een volwassenheid, een oprechtheid en rein-        heerst, maar dat de heerschappij van Jezus Christus actief is in deze wereld. Dat
   heid te brengen in de kerk. Er is een tijd lang strijd geweest over de heilige Geest en zijn     Jezus werkelijk degene is die in deze wereld heerst. Dat Hij zijn macht en zijn kracht
   kracht. Maar er komt een punt dat God de ogen van zijn volk opent en zegt:              laat zien.

   ‘Stop nu met de discussies, kom in mijn kracht, laat je vullen met mijn kracht. Nu ga Ik de
   volgende fase in en die volgende fase is: hoe kun je op een reine, oprechte, zuivere, nederige
                                                   Er is een geweldige opmars bezig
   en transparante manier met elkaar als broers en zussen omgaan? Hoe kun je rein en sterk
                                                   Het komt niet in het nieuws. Want de seculiere media sluiten zich af voor wat God aan
   zijn? Hoe kan je volwassen zijn in de vrucht van de Geest en volwassen in de kracht van de
                                                   het doen is. Ze willen de leugens projecteren in het denken van de mensen, dat God ver-
   Geest?’ Ik geloof dan ook dat God tegen zijn kerk op dit moment zegt:
                                                   slagen is en dat Hij niet meer bestaat, dat de wetenschap God is.

   ‘Stop met bang te zijn voor de werking van de heilige Geest! Stop te beweren dat je de
                                                   Maar er is nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zo’n opmars geweest van het
   Bijbel gelooft, terwijl je eigenlijk de halve Bijbel in de vuilnisbak werpt.’
                                                   christelijk geloof, als de laatste tientallen jaren.
 Ons verstand   Er zijn enorme bewegingen van de heilige Geest bezig in verschillende landen over de
          hele wereld. Ik weet dat dit eigenlijk nog maar een aanloopfase is, want de heilige Geest
moet in volkomen  gaat nog veel meer doen. Maar Hij is ons aan het trainen, aan het vormen en aan het
          leren om volwassen te worden. Om gezond en evenwichtig te worden.
overgave zijn aan
de Geest van God.  Zo is de heilige Geest aan het spreken over de hele wereld:
                                             Wees iemand
          ‘Mensen, wordt wakker! Laat je opvoeden door God! Laat je-
Alleen zo worden  zelf vrijmaken door God van religies, van menselijke tradities,    die zegt:
  we verlicht.  van angsten en van denkbeelden die je willen belemmeren.
          Laat je vrijzetten in de kracht van de heilige Geest.’ Wees ie-
                                            ‘Heer, leer mij,
          mand die zegt: ‘Heer, leer mij. Heer, onderwijs mij. Breng me    onderwijs mij,
          verder, breng vooruit en laat me zien wat U doet.’
                                             laat me zien
          God is iets aan doen in deze wereld waar de mensen geen
          flauw benul van hebben.
                                             wat U doet.’
          Dat komt omdat we ons teveel laten beïnvloeden door het beperkte denken in de kerk en
          door het leugenachtige denken in de wereld. We kijken veel teveel televisie, we zijn veel
          teveel beïnvloed door de beelden die de duisternis via het nieuws op ons afstuurt en we
          hebben geen zicht meer op de majesteit van God die in deze wereld geweldig krachtig
          bezig is.


             Ik wil U bidden,Vader. Dat u onze ogen wijd gaat openen. Dat U ons vergeeft dat we
             ons zo hebben laten verblinden door de wereld. Dat we zo in slaap gesukkeld zijn
             door wat er in de wereld bezig is. Door de leugens en indoctrinaties, die constant in
             de media zijn om mensen lam te leggen. Om mensen tot schapen van de duister-
             nis te maken, die massaal naar een slachtbank worden geleid. Heer, ik bid dat U
             onze ogen wijd opent.


          God heeft een plan met jou
          De heilige Geest is de Geest van de waarheid. Hij is het, die een plan met je leven heeft
          en je wil zalven, net zoals Hij David, Elia, Elisa en Samuel en andere mensen in de Bijbel
          zalfde.
   Het waren gewone mensen die door de heilige Geest werden gezalfd en daardoor ver-     Gooi die films weg!
   anderd zijn.
                                                Er is bij veel christenen een compromis op gebied van entertainment. Heel wat gelovigen
   Ze hebben zich geheiligd van de wereld. Ze hebben hun denken en hart gereinigd van     kijken net zo goed naar wereldse films als hun onbekeerde vrienden. Er is nauwelijks on-
   invloeden van de wereld. Ze zijn apart gezet. Daarom konden ze vanuit de heiligheid van  derscheid tussen. Het enige wat ze niet openbaar doen, is kijken naar porno, maar dat
   God een boodschap brengen van bekering, liefde, ontferming en waarheid, radicaliteit en  doen velen wel in het geheim.
   een terugkeer naar het ware leven met God.
                                                Er is weinig verschil tussen veel mensen die zichzelf volgelingen van Jezus noemen en
   Maar als wij ons laten verdoezelen door de wereld, als wij ons denken vervullen met de   zij die openlijk zeggen: ik geloof niet in Jezus.
   leugens van de media, en de vuiligheid van films en entertainment, hoe kunnen we dan
   nog helder zicht hebben op wat God aan het doen is? Dan zijn we vol van het denkbeeld   Alleen zij die beweren Jezus te volgen, zondigen in het geheim en zij die niet openlijk Je-
                dat de duisternis in de wereld aan het vormen is, en zijn we   zus volgen, kiezen ervoor om eerlijk te zijn. Zij zeggen openlijk: ‘Ik zondig, want ik geloof
                leeg voor wat God wil tonen.                   toch niet in God.’
   Als we
 vervuild zijn        Maar wij zijn geroepen om apart gezet te zijn, om rein te zijn,
               om anders te zijn.
                                                De meeste films die verschijnen zitten vol geesten van lust,
                                                wat zich uit in flirten en verleiding. De meeste christenen
                                                                                    Flirten is
door de wereld,                                         kijken niet naar films met seks erin, maar wel naar films      evenzeer hoererij
hoe kunnen we         We zijn geroepen om mensen te zijn die leven in een schuil-
               plaats met God, die leven in de heiligheid met God en mensen
                                                waarin vrouwen zich verleidelijk gedragen. De geest van
                                                hoererij doordrenkt veel films, zelfs zonder dat er seks-scè-
                                                                                   als een grove
dan zuiver Gods        die afgezonderd leven met God. Zodat we vanuit die eenvoud,    nes in zitten. Dat is de geest van de wereld. Als wij kijken      seks-scène.
               rust en stilte, een boodschap uit kunnen spreken van waar-    naar films waarvan gezegd wordt dat ze goedgekeurd zijn
 stem horen?         heid, die redding en bevrijding brengt.              voor alle leeftijden, maar toch vrouwen op een verleidelijke
                                                manier laten zien, dan stellen we ons evenzeer bloot aan de geest van lust als wanneer
   Dat betekent niet dat we wereldvreemde kluizenaars moeten worden. Het gaat erom dat    we kijken naar een film met openlijke seks.
   we ons reinigen van de duisternis van deze wereld, dat we niet voortdurend achter de
   televisie zitten en dat we niet voortdurend ons denken vullen met wereldse muziek die   Invloeden die subtiel werken zijn gevaarlijker dan invloeden die duidelijk zichtbaar zijn.
   expressie is van lust en onreinheid, perversie, egoïsme en hebzucht die voortdurend het
   vlees van de mens centraal zet.                              De heilige Geest sprak hierover tot ons en zei: ‘Kijk niet langer naar de zaken die vechten
                                                tegen de Geest van God.’ Het is echt een offer geweest om die zaken op te geven. Ik heb
   We moeten de invloeden die ons verdoezelen gewoon weg doen.                ermee geworsteld en ik vind het af en toe nog moeilijk. Want ik houd ervan om een ont-
   We moeten in deze wereld staan zonder van deze wereld te zijn.               spannende film te zien en ik kan je niet vertellen hoeveel tientallen films ik al in de vuilnis-
   En werkelijk leren wat het is om de Geest van God te horen.                bak heb moeten gooien. Soms koop ik een film en dan denk ik: ‘Dit zal wel een goeie film
                                                zijn’. Na vijf minuten gekeken te hebben, begin ik echter te beseffen dat ik hem weg moet
                                                gooien, omdat er zoveel subtiele onreinheid in zit. De wijze waarop vrouwen zich kleden,
                                                hoe ze bewegen en praten, hoe ze in beeld worden gebracht, straalt onreinheid uit.


                                                Zo worden velen besmet, zonder het door te hebben.
        Luister naar de stem van God en bekeer je
        Ik geloof dat het belangrijk is in deze tijd, dat we gaan luisteren naar wat de heilige Geest
        zegt. We zijn niet geroepen om mee te gaan met de wereld, want God heeft een betere
        weg voor ons. Hij heeft een weg voor ons van reinheid van hart, reinheid van ogen, rein-
        heid van handen.


        Hij wil dat we ons niet laten vervuilen, maar een licht zullen zijn dat de mensen op-
        roept tot de realiteit van God, tot zijn waarheid en zijn liefde.


        Dat heeft niets te maken met wetticisme en veroordeling. Dit krijg je vaak als verdediging:
        ‘Je mag niet wettisch zijn, je mag andere mensen niet veroordelen. Je mag toch zelf weten
        wat wel en niet goed is.’ Dat is allemaal larie en apekool! In ons hart weten we drommels
        goed wat wel en niet rein is. We moeten toestaan dat het licht van God in ons hart gaat
        schijnen, zodat we werkelijk rechte sporen gaan trekken in ons leven en niet voortdurend
        leven in een compromis en eten van twee walletjes.


           Heer, ik bid dat Uw heilige Geest onze ogen wijd opent voor de realiteit dat U een
           plan in deze wereld aan het uitwerken bent. Dat U ons roept om werkelijk mee te
           gaan met de Geest, werkelijk mee te gaan kracht, om mee te gaan met Uw liefde.


        Het gaat er niet om dat iemand veroordeeld wordt, maar dat het vlees gedood wordt en
        dat we in de Geest gaan leven.


        Het gaat erom dat we leren om de vleselijke begeerten opzij te zetten en zeggen: Heer, ik
        zal rein zijn voor Uw aangezicht. Ik ga wandelen in liefde en waarheid. Ik wil mezelf niet
        vullen met films vol dood en geweld, bloed en vernietiging, vleselijke kracht en helden
        die zogezegd redders zijn, maar tegelijkertijd flirten met elke vrouw die in de buurt komt.
        Het zijn de zogenaamde strijders van het goede, maar ze duiken het bed in met elke sen-
        suele vrow die op hun pad komt.
Velen worden
        Dat zijn geen helden voor God!
besmet door
 duisternis,  Mensen die veel spieren hebben en zogezegd vechten tegen de gangsters, maar die niet
        eens in staat zijn om een gezond gezin te hebben en trouw te zijn aan hun eigen vrouw.
zonder dat ze  Dat heeft niets met heldendom te maken. Het is ijdelheid en lust.

 het beseffen
   God haat het, zegt de Bijbel!                                    Ik wil je echt oproepen in Jezus’ naam, om te luisteren naar de stem van de heilige Geest,
                                                     om te breken met de leugens van de wereld. Weet dat er een werk van de heilige Geest in
   God wil ons daarvan reinigen. We moeten ons daarvan bekeren. We mogen niet langer          deze wereld bezig is. Hij wil jou daarin gebruiken. Hij wil je vervullen, Hij wil je verande-
   achter de leugens van de wereld aanrennen. Ik ken iemand die deze boodschap hoorde          ren, Hij wil je transformeren, Hij wil je genezen en Hij wil je gebruiken als een kanaal van
   en tienduizend euro aan films in de prullenbak gooide. Zijn vrouw had last van angsten        Gods kracht in deze wereld.
   en ze wist niet waar het vandaan kwam. Sinds hij die films heeft weggegooid, is ze vrij van
   die angst. God is hen nu krachtig aan het gebruiken in Nederland en ze bereiken mensen        Want het plan dat God met je leven heeft, is zo wondermooi… daar heb je eigenlijk geen
   met het evangelie.                                          benul van! Als wij ervoor kiezen om de reine, eenvoudige weg met God te bewandelen, als
                                                     wij ervoor kiezen om te zeggen ‘Heer ik ga leven op de weg die Jezus Christus gewandeld
   Dat zijn keuzes die er voor zorgen dat we instrumenten van God worden. Als we zeggen:        heeft’, dan breekt er steeds weer een wereld aan mogelijkheden open waarin de majesteit
   ‘Ik hoor wat de Geest zegt, ik besef dat de Heer heilig is en ik wil niet langer de slaaf zijn van  van God ons telkens opnieuw kan verbazen.
                 het entertainment van deze wereld. Ik wil rein en puur zijn voor
                 God. Ik wil leven in dat vuur van God, in die liefde, in die rust en  Maar als we kiezen voor compromis, dan sluiten de deuren
                                                                                          Als we
 Mannen die           in die vreugde. En ik wil weer ontdekken wat het is om van het     zich. Dan wordt het kanaal van God vervuild.
                 leven te genieten zonder dat ik moet kijken naar die stomme,                                          kiezen voor
vallen voor elke         onechte en onreine films.’                       Dan wordt het zuivere water van de Geest besmet met mod-
                                                                                         compromis,
 verleidelijke                                              der en vergif. Dan zijn we niet langer de zuivere profeten van

                 Goddelijk genieten                           God, dan zijn we niet langer de zuivere kanalen van de heilige     dan worden
  vrouw zijn                                               Geest, want dan zijn we besmette bronnen.
                                                                                         we vervuilde
 geen helden.          Eén van de zaken die God mij heeft gegeven om gelukkig te
                zijn, is leren genieten van de natuur. Heerlijk buiten zijn. Lek-     De besmetting van een leider                       kanalen.
                ker wandelen en genieten van de lucht, de vogels, de dieren
   en de planten. Gewoon genieten van het leven! Genieten van lekker eten, lekker drinken        Kijk bijvoorbeeld naar C.S. Lewis. Hij had een geweldige roe-
   en lekker feestvieren met het gezin. Om de haverklap vieren we feestjes met het gezin en       ping om een kanaal van God te zijn en hij is bekend geworden vanwege enkele prachtige
   doen we iets leuks, zijn we gewoon blij en genieten we van het leven. Het is zo heerlijk       boeken die hij geschreven heeft. Hij heeft veel christenen geweldig bemoedigd. Maar
   verfrissend en verkwikkend voor je ziel!                               tegelijkertijd sloot hij een compromis met de demonen van het oude Griekenland en het
                                                     oude Rome. Hij werd vervuld met een hartstochtelijke liefde voor de afgoderij uit die cul-
   Dat vind je niet in de entertainment van de wereld. Want Satan heeft geen leven in zich.       turen. In de ‘Kronieken van Narnia’ introduceert hij een waslijst demonen, zoals de afgod
   Hij is dood. Hij is wel actief, maar hij is dood, hij heeft geen leven in zich. En de films die   Pan (in de rol van Tumnus) die half mens en half geit is, die seks met geiten symboliseert.
   worden gepresenteerd in deze wereld hebben geen leven in zich. Ik zeg niet dat alle films
   altijd vol duisternis zitten, want er zijn ook leuke films die zijn gemaakt met creativiteit,    Pan is de Romeinse god van perverse seks en valse profetie!
   die God in mensen heeft weggelegd. Er zijn ook zeldzame goede films. Maar ik verlang
   naar mensen die zichzelf heiligen en die zeggen ‘ik ga niet kijken naar die vuiligheid’.       C.S. Lewis heeft de occulte wereld één willen maken met het evangelie. Zo heeft hij Narnia
                                                     geschreven, waarin figuren als Bacchus voorkomen (in het boek ‘Prins Caspian’). Lewis
   Want 99% van de films die ik ken, horen in de vuilnisbak te liggen.                 schrijft over een feest in de bossen van Narnia om twaalf uur ’s nachts, waarin de meest
   perverse afgoden van het oude Rome en het oude Griekenland ten tonele verschijnen.
                                                     werkelijk horen wat de heilige Geest zegt.
   Bacchus, die de god is van dronkenschap, laat hij samen met de kinderen en Aslan dan-
                                                     Er is een oproep in de Bijbel, waar God zegt: wees onwetend als een kind aangaande
   sen rond een groot vuur. Er komen geesten uit de bomen en uit de rivier en hij omschrijft
                                                     het kwaad en wees uitmuntend en volwassen in het goede (Romeinen 16:19).
   iets wat door heksen wordt herkend als een letterlijke heksensabbat.

                                                     Dit is de roeping die God voor ons heeft: onwetend, onschuldig, naïef en onbesmet zijn
   In zijn boeken schrijft Lewis over magie, waarzeggerij en toverspreuken als iets goeds,
                                                     van het kwade. Laten we sterk, volwassen en uitmuntend zijn in het goede. Dat heeft niets
   waarin hij kinderen aanmoedigt en uitnodigt om in deze wereld te stappen.
                                                     met religieuze wetten te maken. Het heeft er alles mee te maken dat we weten dat onze
                                                     God een reine God is. Hij is licht en in Hem is geen spoor van duisternis. Hij is waarheid
   De boeken van Narnia zeggen over zichzelf: ‘De meest betoverende boeken die ooit wer-
                                                     en geen vermenging met leugen.
   den geschreven’ (‘The most enchanting books ever written’). Mensen die bezig zijn met
               occulte fantasie, die boeken en films maken over draken, de-
                                                     Een Joodse profeet zei, tijdens één van onze conferenties:
               monen, tovenaars en naakte vrouwen, zeggen: onze wortels

  Lewis gaf         liggen in de boeken van Narnia.
                                                     ‘Christenen in het westen hebben geen besef van de intense
                                                     haat die God heeft tegen de wereld van de duisternis en het
                                                                                      Wees onwetend
Pan, de god van        Dat is een voorbeeld van iemand die een roeping had in God,
                                                     occulte.’                             en onbesmet
 perverse seks         maar die zich niet bekeerd heeft van de onreinheid van deze
                                                     We moeten ons denken, ons hart, onze geest en onze ziel       aangaande
                wereld en een vervuilde bron is geworden in deze wereld. Ener-
en valse profetie,       zijds kwam er rijke zegen uit C.S. Lewis voort, maar anderzijds
                                                     zuiveren.                              het kwaad
 een hoofdrol
                was hij een instrument van satan, die magie en perversie in de
                kerk heeft binnengebracht door zijn bekende ‘Kronieken van
                                                     We moeten rein worden. We moeten mensen zijn, die een       en wijs en sterk
  in Narnia.         Narnia.’ C.S. Lewis is zeer geliefd voor de goeie dingen die hij
                                                     licht zijn. Die niet vol zitten met invloeden van de duister-
                                                     nis, maar die het licht zijn, die als het ware zuiver, transpa-
                                                                                      in het goede.
                geschreven heeft. Maar het is een drama, dat hij tegelijkertijd
                                                     rant en helder schitteren. Geen mensen die een lamp zijn
                een instrument is geweest van een zogezegde verzoening van
                                                     met hier en daar een vuile vlek erop en een paar zwarte doeken erover. Nee, we moeten
   de afgoden van het oude Griekenland en het oude Rome met het evangelie. Dat is een
                                                     echt mensen zijn die zuiver, helder en transparant licht zijn. Die onbezoedeld zijn in deze
   ongelooflijke dwaalleer.
                                                     wereld. Dat vraagt een keuze voor radicaliteit, echtheid en waarheid.

   Zo zie je dat, als iemand zich niet heiligt van de onreinheid van deze wereld, hij een in-
                                                     Dan worden we vrij van dingen die ons geestelijk zicht belemmeren, die ons een liefde
   strument geworden is van hetgene waar hij van drinkt.
                                                     voor de wereld gaan geven, die onze normen naar beneden halen, die ons in een aantal
                                                     opzichten krachteloos willen maken.
   Wees onwetend aangaande het kwaad
                                                     Ik geloof dat een heilige Geest een helder licht in deze wereld wil laten schijnen van men-
   We moeten ons heiligen, mensen. We moeten werkelijk luisteren als de heilige Geest ons       sen die vrij zijn en zeggen: ‘Ik heb die vuile, donkere, angstaanjagende en magische films
   overtuigt van iets. Dan moeten we zeggen: ‘OK, ik ga er mee stoppen, ik ga er niet langer     niet nodig om gelukkig zijn. Want mijn God geeft mij liefde, Hij geeft mij vreugde. Ik kan
   naar luisteren, ik ga er niet langer naar kijken en ik ga me er niet meer door laten vervuilen.’  genieten van mijn kinderen en van mijn vrouw, van mijn vrienden en van mijn familie. Ik
   Dan kunnen we werkelijk iemand zijn, die hoort wat de Geest tot ons zegt. Dan gaan we       kan genieten van de natuur, van lekker eten en van feestjes vieren, van gewoon vreugde
   niet langer de stem van de wereld verwarren met de stem van God, maar dan gaan we         en spelen als een kind. Ik kan genieten van de goedheid van God. Dat is mijn voldoening.’
God geeft leven, liefde en vreugde
Mensen zeggen vaak: ‘Als je moet doen wat God van je vraagt, kan je nooit meer iets doen
wat leuk is.’ Dat is natuurlijke je reinste flauwekul.


Als je gaat doen wat God van je vraagt, dan breekt er een wereld vol van vreugde en
geluk voor je open!


Want de zaken van de wereld geven geen vreugde. Ze geven geen voldoening. Er zit geen
leven in en satan heeft geen leven in zich. Iemand zei eens tegen mij: ‘De duivel heeft de
vruchten van de Geest niet.’ Dat is waar, want de vruchten van de Geest zijn de vruch-
ten van de heilige Geest (vreugde, rust, liefde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing).                           Wees heilig!
                                  Wordt wakker!
De vruchten van de Geest komen alleen uit God voort.
                                    Wees rein!
Als we vreugde, rust en ontspanning gaan zoeken in de we-
reld, dan krijgen we iets anders binnen in onze levens. Ik wil
                                   Keer je af van
je echt oproepen om heilig, rein en puur te zijn en je niet te    elke invloed
laten vervuilen door deze wereld. Want God is bezig en ik
hoor een trompetgeschal in de geestelijke wereld:          van het kwaad.
Wees heilig! Wees rein! Wordt wakker! Keer je af van de invloeden van de wereld.


Laat al die ketenen van je afvallen, schud het stof van je af, breek door en wees iemand
die zegt: ‘Ik ga wandelen in het vuur van God en werkelijk God leren gehoorzamen.’ Niet
uit een religieus wetticisme, maar uit een oprechte overtuiging: Jezus Christus is licht en
ook wij zijn geroepen om een licht te zijn in deze wereld. Geen verdoezeld licht. Geen
mensen die leven in compromis. Geen mensen die eten van twee tafels.


Geen mensen die eten van een tafel van duisternis en een tafel van het licht van God.


We zijn geroepen om mensen te zijn die eten van de tafel van God. Dat we daar zo vol
van zijn dat we Zijn licht en Zijn liefde op een ontspannen en niet-geforceerde manier
in deze wereld kunnen laten zien. Want de Bijbel zegt: ‘Proef en zie dat de Heer goed is.   halfslachtig leven, maar voor een rein, oprecht leven in de waarheid van God.
Gelukkig is hij die op Hem vertrouwt.’ Hij wil ons werkelijk verkwikken en verfrissen. Er is
geen verkwikking en verfrissing in deze wereld. Er is wel verfrissing en verkwikking als we  Je bent niet geroepen om een kanaal te zijn van een halfslachtig licht, maar om een
werkelijk in de liefde, de rust en de vreugde van God leven.                  kanaal te zijn van zuiver, rein en puur licht waarin geen duisternis aanwezig is.


                                                Wees niet langer bang voor de heilige Geest, wees niet langer iemand die zich afsluit
Verlost van wereldse muziek                                  voor de heilige Geest, wees geen wantrouwende toeschouwer. Maar wees iemand die
                                                meegaat met de beweging van God, wees iemand die zegt: ‘Heer hier ben ik. Vorm mij,
Een vriend van me is echt een muziekliefhebber met een collectie van en paar duizend
                                                leer mij, reinig mij, transformeer mij. Ik wil een kanaal zijn. Ik
Cd’s. De heilige Geest begon hem te overtuigen dat hij moest breken met het luisteren
                                                wil iemand zijn die op een heel ontspannen en normale manier
naar wereldse muziek. Zijn vrouw was al jaren vurig aan het bidden voor hem, want hij
was geroepen als apostel, maar kon niet doorbreken omdat hij was gebonden door de
                                                een instrument van de redding van Jezus Christus zijn. En waar
                                                de Geest met geweldige kracht in kan werken.’
                                                                                    Je bent
invloeden van die muziek.
                                                                                  geroepen om
Op een gegeven ogenblik brak de heilige Geest door en besloot hij om zijn cd’s weg te
                                                Als je dat wil, bid dan dit gebed:
                                                                                   een kanaal
gooien. Op het moment dat hij zijn cd’s aan het weggooien was, zagen ze hoe er in de
geestelijke wereld handen uit zijn cd-kast kwamen, naar hem grepen en aan zijn rug vast
                                                   Hemelse Vader, ik bid dat U mij reinigt en het kwaad uit     te zijn van
                                                   mijn leven wegbrandt door Uw Geest. Ik bid dat U mij
zaten. Ik geloof dat zijn vrouw was die dat zag, ze had voor hem gebeden en toen deed
                                                   vrijmaakt van de leugens van deze wereld. Reinig me       zuiver licht,
hij zijn T-shirt uit want hij voelde pijn aan zijn rug.
                                                   van elke besmetting en elke beïnvloeding. Ik bid dat U
                                                   me plaatst als een rein, zuiver kanaal in deze wereld.
                                                                                    zonder
Tot hun verbijstering zagen ze hoe er op zijn rug rode sporen waren van klauwen die
aan hem getrokken hadden.
                                                                                   besmetting.
                                                   Leer me wat het betekent om te wandelen op de smalle
                                                   weg die ten leven leid, om niet langer op de brede weg
God stond hem toe dit te zien, om hem te laten beseffen dat hij werkelijk gebonden was
                                                   te wandelen, maar leven op de smalle weg van waarheid, nederigheid en puurheid,
geweest door ontelbare klauwen die uit die muziek kwamen. Dat bizarre verhaal laat de
                                                   waar de heerlijkheid van God aanwezig is.
realieit zien van de geestelijke wereld achter entertainment, die mensen wil binden.
Creativiteit is eigen aan God, maar de duisternis heeft creativiteit omgebogen tot een
                                                   Leer ons, Vader, om echt mensen te zijn die weten wat het is om gelukkig te zijn
instrument om mensen te binden. Ik heb de roep in mijn hart om mensen te zien functi-
                                                   met U. Die weten wat het is om te drinken en te genieten van U. Die weten wat het
oneren in de heiligheid en in de creativiteit van God. Zodat er producties komen die het
                                                   is om te drinken van de bron van eeuwig leven.
leven van God bevatten en die zijn heiligheid op mensen overbrengen.

                                                   Heer wilt U ons nu aanraken. Zuiver ons Heer en wilt U ons vullen. Wilt U werkelijk
Geen wantrouwende toeschouwer                                    die banden doorsnijden. Wilt U de leugens uit ons hart en denken wegnemen.


Weet dat er een plan is met je leven, weet dat God je roept. Weet dat de heilige Geest        Heer, geef ons de overtuiging om dingen uit ons leven weg te gooien. Geef ons
geweldig krachtig bezig is in deze wereld. Weet dat je niet geroepen bent voor een lauw,       de overtuiging om zaken uit ons leven in de vuilnisbak te doen.
   Heer ik bid dat er een reiniging in ons leven is Heer. Op dit moment Heer. Een
                                                 Er is een roeping
   reiniging, een heiliging, een zuivering. Dat er echt een transformatie is in ons hart     op je leven
   en in ons denken is, Heer. Dat we horen dat er een bazuin weerklinkt in de hemelse
   gewesten, die ons werkelijk wakker roept, die zegt:                    om een dienaar
   ‘Kom naar je bestemming! Kom in het plan van God! Kom in de wereld van God!
                                                 van Gods licht
   Wees een instrument van licht en geen toeschouwer in de duisternis! Wees een kanaal       te zijn.
   van licht! Wees iemand die rechte sporen maakt en op de rechte weg wandelt! Zonder
   iemand te zijn die andere veroordeelt, maar vol is van de genade van God. Iemand die
   weet: “ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal licht achter mij. Ik kies voor
   de waarheid. Ik kies voor het leven met Jezus Christus”’!


Want er is een weg voor jou. Er is een plan met je leven. Er is een roeping op je leven.


Je hoeft er niet groot, sterk of bijzonder voor te zijn. Je moet gewoon oprecht zijn. Op-
recht rein van hart en leren om niet in eigen kracht te functioneren, maar leren om mee
te gaan in de bewegingen die de heilige Geest aan het brengen is in deze wereld. Veel te
veel mensen zitten eigenlijk op een afstandje toe te schouwen in plaats van mee te gaan,
met wat de heilige Geest aan het doen is.


Profetie:


Ik heb een weg voor jou, mijn kind. Ik heb een plan met jou, zegt God. Ik heb een route
voor jou uitgestippeld. Een route van vertrouwen en overgave, van wandelen met Mij.
Wandelen in Mijn vrede en in Mijn rust. Wandelen in Mijn heilige Geest. Leer om een
kanaal van Mij te zijn, zegt God. Ik ga je onderwijzen en ik ga het je tonen. Ik zal het je in
de rust en vrede onderwijzen, zegt God.
Voor meer gratis boeken, video’s, preken, artikelen, profetische woorden enz.
ga naar www.Godisecht.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: travel
Stats:
views:7
posted:7/9/2012
language:Dutch
pages:17
Description: travel