XNTT qua NH by xalochienthang

VIEWS: 5 PAGES: 11

									                            Khối Ngân Hàng Giao Dịch
                          Trung tâm Phát triển sản phẩm
                               Product Owner: Bùi Minh Phương
                           Email: minhphuong@techcombank.com.vn
                                  Tel: 043.9446368 ext: 1656
Xác nhận thanh toán
qua Ngân hàng

Link Intranet: Xác nhận thanh toán qua Ngân hàng
             NGÂN HÀNG GIAO DỊCH
     Nội Dung
  Giới thiệu chung  Quy trình thực hiện


  Q&A
2
               NGÂN HÀNG GIAO DỊCH
  Giới thiệu chung

    Quy trình thực hiện


    Q&A
3
                                            NGÂN HÀNG GIAO DỊCH
       Giới thiệu chung
    Xác nhận thanh toán
                   Lợi ích Techcombank
    qua NH (XNTT)                        Đối tượng khách hàng
                   • Thu phí XNTT
  • Techcombank   cấp  cho
                   • Không có rủi ro
                                 • Doanh nghiệp nhập khẩu
   Doanh nghiệp “Giấy xác
                   • Khả năng bán chéo: ngoại
   nhận thanh toán qua Ngân
                    tệ, chuyển tiền quốc tế,
   hàng” để hoàn thiện hồ sơ
                    nhờ thu xuất khẩu
   đề nghị cấp giấy phép NK tự                   Điều kiện sử dụng sản phẩm
   động của KH
                   Lợi ích cho khách hàng    • Khách hàng có tài khoản thanh
                                  toán tại Techcombank
    Cấp giấy phép NK tự động                  • Hợp đồng nhập khẩu có quy định
                  • Hoàn thiện hồ sơ, nhanh    phương thức thanh toán trả chậm
   • Áp dụng theo từng TH cụ   chóng nhập hàng        • Mặt hàng NK nằm trong danh mục
    thể của khách hàng
                                  theo quy định của Pháp luật thuộc
   • Cơ quan có thẩm quyền
                   Phí XNTT qua NH        hàng hóa NK áp dụng chế độ cấp
    cấp giấy phép NK tự động
                                  phép NK tự động
    thực hiện dưới hình thức  • 400.000 VND/ giấy XNTT
    xác nhận đăng ký NK của   • Loại phí B, 10%VAT
    thương nhân cho mỗi lô
    hàng
4
              NGÂN HÀNG GIAO DỊCH
    Giới thiệu chung

  Quy trình thực hiện

    Q&A
5
                                                   NGÂN HÀNG GIAO DỊCH
    Quy trình thực hiện
    CVKH    CV QLTT/GDV  CV QLTT/GDV  Lãnh đạo/BGĐ    CVKH    CV QLTT/GDV  CV QLTT/GDV


                                                 7
                                              Thanh toán và
                                         6      ghi nhận số
                                               HĐ, invoice
                                       Xác nhận đã
                                  5     sử dụng DV
                                         XNTT
                               Tiếp nhận hồ
                               sơ thanh toán
                          4
                        Kiểm soát
                   3     Phê duyệt

                Nhập T24 và
           2     in giấy xác
                  nhận TT
         Kiểm tra hồ
    1     sơ đề nghị
          xác nhận
  Tiếp nhận,
  kiểm tra hồ
    sơ
6
                                       NGÂN HÀNG GIAO DỊCH
   Sửa đổi/ phát hành lại Giấy XNTT qua NH
   Điều kiện thực hiện

  • Có yêu cầu bằng văn bản của khách hàng về việc sửa đổi/ phát hành lại
   Giấy XNTT
  • Hồ sơ chứng minh yêu cầu sửa đổi/phát hành lại Giấy XNTT qua NH
  • Trường hợp phát hành lại, khách hàng phải nộp lại bản gốc Giấy XNTT
           Trình tự thủ tục

          Thực hiện như phát hành Giấy XNTT qua NH mới
7
                                               NGÂN HÀNG GIAO DỊCH
    Hủy Giấy XNTT qua NH
     Điều kiện thực hiện

   • Yêu cầu bằng văn bản của khách hàng đề nghị hủy Giấy XNTT qua NH
   • Hồ sơ chứng minh yêu cầu sửa đổi/phát hành lại Giấy XNTT qua NH
   • Bản gốc/ bản sao Giấy XNTT     Trình tự thủ tục           CVKH
  Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hủy và kiểm tra hồ
  sơ:
  Tính đầy đủ của hồ sơ                CVQLTT&TTTM/GDV
  ND của đề nghị hủy có phù hợp với các hồ   Đóng dấu “Hủy” lên bản gốc Giấy xác nhận
  sơ chứng minh                 thanh toán qua ngân hàng
  Chữ ký và đóng dấu trong văn bản đề nghị
  hủy có phù hợp với chữ ký KH đã đăng ký với
  Techcombank hay không?
8
             NGÂN HÀNG GIAO DỊCH
  Questions & Answers
9
         NGÂN HÀNG GIAO DỊCH
   Thank You!
10
   Về Khối Ngân Hàng Giao Dịch
   Ngân hàng giao dịch là một trong những lĩnh vực được ưu tiên nhằm hiện thực hóa khát   Thông tin liên hệ:
   vọng trở thành Ngân hàng thương mại cổ phần số 1 Việt Nam. Với thế mạnh về các sản    Tên: Bùi Minh Phương
   phẩm quản lý tiền tệ và tài trợ thương mại, Khối Ngân hàng giao dịch đóng vai trò quan  Tel: 043.9446368 ext: 1656
   trọng trong việc giúp Techcombank mở rộng quy mô và đáp ứng các nhu cầu sản phẩm     Email: minhphuong@techcombank.com.vn
   của khách hàng từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ SME tới Upper SME và khách hàng
   lớn CB.
                               Tài liệu đào tạo Khối Ngân Hàng Giao Dịch – Lưu hành nội bộ


11

								
To top