google maps - PowerPoint

Document Sample
google maps - PowerPoint Powered By Docstoc
					        ‫‪Googel Maps‬‬


‫مجتبي مهناني‬
‫وارد شدن به محيط ‪Google Maps‬‬
‫1) بعد از وارد به جستجوگر ‪ Google‬بر روي ‪ Maps‬كليك كنيد.‬
          ‫2) در نوار ادرس اين ادرس را وارد كنيد.‬
    ‫‪http://www.Maps.Google.com‬‬
‫اشناي ي با محيط ‪Google Maps‬‬
  Get directions ‫مثال براي‬
Get directions - Click this to get directions. .1 •
    ‫• جهت دريافت -- کليک بر روي اين جهت گرفتن‬
        ‫2. .‪My Maps - Use this to view and create custom maps‬‬
       ‫نقشه هاي من -- با استفاده از اين براي مشاهده و ايجاد نقشه هاي سفارشي‬


 ‫8. ‪Link to this page - Click this to create a map web address (URL) in your browser that you‬‬            ‫•‬
                                   ‫.‪can share with others. Learn more‬‬
‫لينک به اين صفحه را -- با کليک روي اين براي ايجاد يک نقشه آدرس وب سايت (آدرس) را در مرورگر خود را که‬         ‫•‬
                               ‫شما مي توانيد با ديگران نيز تقسيم کنيد. بيشتر بدانيد.‬
‫9. .‪Search results - This panel shows search results. Click any result to view more information‬‬            ‫•‬
  ‫نتايج جستجو -- اين پانل را نشان مي دهد نتايج جستجو مي باشد. کليک کنيد هيچ نتيجه اي براي مشاهده اطالعات‬      ‫•‬
                                                       ‫بيشتر.‬
                             ‫01. .‪Navigation controls - Use this to navigate‬‬       ‫•‬
                                   ‫ناوبري کنترل -- استفاده از اين را به حرکت.‬    ‫•‬
          ‫11..‪Map - This area displays the map, search results, My Maps and much more‬‬            ‫•‬
               ‫نقشه -- اين منطقه را نشان مي دهد نقشه ، نتايج جستجو ، نقشه هاي من و خيلي بيشتر.‬     ‫•‬
              ‫21. .‪Street View - Click this to view and navigate street-level imagery‬‬          ‫•‬
                   ‫نماي خيابان -- کليک بر روي اين مشاهده و حرکت به تصاوير سطح خيابان.‬       ‫•‬
 ‫31. ‪Info window - This window displays additional information when you click a marker or‬‬              ‫•‬
                                                 ‫.‪search result‬‬
   ‫اطالعات پنجره اطالعات -- اين پنجره نمايش داده هاي اضافي هنگامي که شما با کليک بر شاخص و يا در نتيجه‬       ‫•‬
                                                 ‫جستجو مي باشد.‬
  ‫41. ‪Overview Map - This shows how the map you're viewing fits into a larger geographical‬‬              ‫•‬
                                                       ‫‪area‬‬
      ‫بررسي اجمالي نقشه -- نشان ميدهد که چگونه اين نقشه شما را به ديدن متناسب با منطقه جغرافيايي بزرگتر‬     ‫•‬
‫مثال براي ‪serch‬‬
Get directions ‫مثال براي‬
Get directions ‫مثال براي‬
‫خط تلفن‬


                ‫محل ورودي مودم با عالمت ‪Line‬‬
 ‫نماي ي فرضي از پشت كامپيوتر‬
                    ‫ادرس های روی اینترنت‬

‫• ادرس ‪ :IP‬یک ادرس که به صورت یک تا به یک کامپیوتر در شبکه نسبت‬
                            ‫داده می شود.‬
‫• ‪ :DNS‬سیستمی که بوسیله مؤسسه تخصیص نام های اینترنتی (‪)ICANN‬‬
  ‫مدیریت می شود که نام ها را به سایت ها در اینترنت اختصاص می دهد.‬
‫• نام دامنه: نامی که به یک سایت اینترنتی اختصاص داده شده است، شامل‬
‫چند قسمت که با نقطه از هم جدا می شوند و از راست به چپ ترجمه می‬
                                ‫شود.‬
 ‫• مشخصه سطح باال: سمت راست ترین قسمت نام اینترنتی، شامل نوع فعالیت سازمانی‬
The 19 top-level specification are as follows:
   com      commercial site.
                            .‫که صاحب سایت است‬
  edu    educational site.
  Mil    military site.
  Gov    government site
  Net    networking site
  Org    organizations
  Firm    business and firms
  Store   business and offering goods for purchase
  Info    information service providers
  Web    entities related to world wide web activities.
  Arts    cultural and entertainment activities,
  Rec    recreational activities
  Nom    individuals
  Areo    air-transport industry
  Biz    businesses
  Coop    cooperatives
  Museum   museums
  Name    registration by individuals
  Pro    accountants, lawyers, physicians.
                    ‫خدمات ارایه شده توسط اینترنت‬

‫• یابش: شامل جستجو و بازیابی اطالعات و فراهم کردن امکان یافتن، مشاهده، دانلود و‬
                          ‫پردازش اطالعات برای مشتری.‬
‫• سرویس ارتباطی: از ارسال پیام های کوتاه تا تبادل اطالعات پیچیده بین بسیاری از‬
                                  ‫سازمان ها.‬
                            ‫• ‪ :VoIP‬تلفن اینترنتی‬
      ‫• همکاری الک ترونیکی: از بین اشخاص و گروه ها تا همکاری میان سازمان ها.‬
‫• خدمات وب: کاربرد های تجاری به مصرف کننده که از طریق اینترنت قابل دستیابی‬
                                     ‫است.‬
                               ‫‪WWW‬‬

‫• اینترنت و ‪ WWW‬یک چیز نیستند. توابع اینترنت به عنوان یک مکانیسم‬
‫انتقال عمل می کنند و ‪ www‬یک ‪ application‬است که از ان توابع انتقال‬
                               ‫استفاده می کند.‬
‫• وب)‪ :(www‬سیستمی با استاندارد مورد قبول سراسری برای مرتب سازی،‬
‫بازیابی، قالب بندی، و نمایش اطالعات از طریق یک معماری‬
         ‫‪client/server‬؛ که از توابع انتقال در اینترنت بهره می برد.‬
         ‫• ایجاد: 9891، برنرز لی، برای امکان همکاری محققان فیزیک.‬
            ‫• ‪ :HTML‬زبان برنامه نویسی وب، مشتق شده از ‪SGML‬‬

‫‪ :SGML‬زبان برنامه نویسی متن محور برای توصیف محتوا و ساختار اسناد دیجیتال؛‬   ‫•‬
                     ‫زبانی که از ان ‪ HTML‬گرفته شده است.‬
‫‪ :Home page‬یک صفحه نمایش گرافیکی و متنی که به کاربران خوشامد می گوید‬      ‫•‬
              ‫و حاوی توضیحاتی در مورد شرکت برپاکننده صفحه است.‬
     ‫وب سایت: مجموعا، کلیه صفحات وب یک شرکت مشخص یا شخص خاص.‬       ‫•‬
         ‫وب مستر: شخص یا شرک تی که مسئولیت وب سایت را بر عهده دارد.‬  ‫•‬
‫)‪ :URL(Uniform Resource Locator‬مجوعه ای از عبارت ها که ادرس یک‬           ‫•‬
                     ‫منبع مشخص در وب را مشخص می کنند.‬
‫‪ :HTTP‬استاندارد ارتباطی که به منظور انتقال صفحات از طریق ‪ WWW‬استفاده می‬       ‫•‬
        ‫شود؛ در واقع مشخص کننده چگونگی قالب بندی و انتقال پیام است.‬
‫‪ :Browser‬کاربرد نرم افزاری که کاربران از طریق ان می توانند دسترسی اولیه به وب‬    ‫•‬
                                   ‫داشته باشند.‬
‫‪ :Surfing‬فرایند مکان یابی در وب بوسیله مشخص کردن و کلیک کردن در یک‬         ‫•‬
                                   ‫‪.browser‬‬
‫چالش های اینترنت‬

  ‫• ایین نامه اینترنت‬
  ‫• گسترش اینترنت‬
   ‫• حریم اینترنت‬
                                                              ‫اینترانت ها‬
                            ‫جهت دريافت -- کليک بر روي اين جهت گرفتن‬Get directions - Click this to get directions. .1      •
            ‫نقشه هاي من -- با استفاده از اين براي مشاهده و ايجاد نقشه هاي سفارشي‬My Maps - Use this to view and create custom maps. .2      •
                     ‫با استفاده از اين براي جستجوي اماکن و کسب و کار‬Search - Use this to search for places and businesses. .3      •
         Show/Hide - Click the left arrow to hide or show the left panel, and the right arrow to minimize and expand the map..4          •
                    ‫برروي فلش کليک کنيد از چپ به نمايش / عدم نمايش منوي سمت چپ و راست فلش براي به حداقل رساندن و گسترش نقشه‬       •
                         ‫اينجا را کليک کنيد براي مشاهده اطالعات ترافيک‬Traffic - Click here to view traffic information. .5     •
  More... - Click this to turn different layers on or off. Depending on the area you're looking at, you can view transit maps, photos, .6         •
                                                        Wikipedia information and more.
‫با کليک روي اين به نوبه خود اليه هاي مختلف را روشن يا خاموش. بسته به منطقه شما نگاه ، شما مي توانيد نقشه هاي حمل و نقل ، عکس ، ويکيپديا و اطالعات بيشتر‬   •
                                                                         .‫ببينيد‬
                                                 Print/Send - Click these to print or send maps..7     •
                                                        ‫اين کليک کنيد تا در آن چاپ يا ارسال نقشه‬  •
‫• زیر ساخت ارتباطات برای تبادل اطالعات تحلیل میشود که معموال این زیرساخت شبکه‬
 ‫کامپیوتری است. اصوال یک شبکه ارتباطی زیرساختی برای تبادل الک ترونیکی اطالعات‬
‫است که از دو بخش تشکیل شده : یکی زیر ساخت فیزیکی …‪physical infa‬‬
 ‫شامل تجهیزات و لینکهای ارتباطی و زیر ساخت منطقی ..‪logical infra‬شامل‬
  ‫پروتکلهای ارتباطی و نرم افزارهای ی که به اطالعات تبادل شده معنی و مفهوم میدهد.‬
          ‫اصوال دو مدل مرجع برای طراحی و تحلیل شبکهای ارتباطی داریم:‬
                              ‫• ‪ OSI‬با هفت اليه‬
                                  ‫• ‪TCP/IP‬‬
                       ‫‪ OSI‬با هفت اليه شامل:‬    ‫•‬
             ‫اليه فيزيکی: انتقال اطالعات در سطح فيزيکی،‬    ‫•‬
    ‫اليه پيوند داده: اليه منطقی بعدی و و طيفه کنترل داده ها را دارد،‬  ‫•‬
                     ‫اليه شبکه وظيفه آدرس دهی،‬    ‫•‬
           ‫اليه انتقال وظيفه جابجايی و تجزيه و ترکيب داده ها،‬  ‫•‬
‫اليه جلسه برای برنامه ها نيازمند جلسه امکان جلسه يا ‪ session‬را ارائه‬    ‫•‬
                                 ‫ميکند،‬
‫اليه نمايش اطالعات اليه کاربرد را به شکل قابل فهم اليه های زير تبديل‬
                                 ‫ميکند،‬
                ‫اليه برنامه که برنامه در آن قرار ميگيرد.‬  ‫•‬
                  ‫استفاده از موتورهاي جستجو‬
 ‫همانطور كه گ فته شد، براي وارد شدن به هر سايت اينترنت بايد ادرس ان را داشت. حال فرض كنيد به دنبال‬      ‫•‬
                                   ‫ً‬
  ‫سايتي ميگرديد كه ادرس ان را نداريد. مثال ميخواهيم در مورد كشور كانادا اطالعاتي بدست اوريم، از كجا‬
  ‫ميتوان ادرس يك سايت كه اطالعاتي در مورد كانادا دارد بدست اورد؟ در ضمن حجم اطالعات در اينترنت‬
             ‫انقدر زياد است كه نميتوان تك تك سايتها را جهت يافتن صفحه مورد نظر مرور كرد.‬
  ‫براي حل اين مشكل سايتهاي ي در اينترنت وجود دارند كه ميتوان به سادگي از انها خواست به دنبال مطلب‬       ‫•‬
 ‫مورد نظر ما بگردند و انها با سرعتي بسيار زياد ادرس تعداد زيادي سايت كه با مطلب درخواست شده مطابقت‬
                                           ‫دارند را نمايش ميدهند.‬
  ‫موتورهاي جستجو هر چند روز يكبار بوسيلة برنامههاي ي خاص سايتهاي اينترنت ًرا جستجو ميكنند و مطالب‬       ‫•‬
 ‫پيدا شده را طبقه بندي ميكنند و نام سايتهاي پيدا شده را همانند دفتر تلفن (مثال بر اساس حروف الفبا) ذخيره‬
   ‫ميكنند. علت سرعت بسيار زياد انها نيز همين است كه هنگامي كه شما يك موضوع را براي جستجو وارد‬
   ‫ميكنيد، اين موتورها تمامي صفحات را به دنبال مطلب شما نميگردند بلكه بر اساس حروف وارد شده در‬
                 ‫ً‬              ‫ً‬
 ‫قسمت جستجو، و با استفاده از طبقهبندي كه قبال توضيح داده شد، مستقيما به سراغ ان صفحاتي ميروند كه‬
                                       ‫اين كلمات درون انها وجود دارد.‬
‫سايتهاي بسيار زيادي براي جستجو در اينترنت وجود دارند اما ما ابتدا معروفترين و بهترين انها را در اينجا شرح‬   ‫•‬
                             ‫ميدهيم و سپس به شرح و طرز كار هركدام ميپردازيم:‬
     ‫• ‪ :!Yahoo‬سايت ياهو در واقع يك موتور جستجو نيست بلكه در اين سايت انسانها‬
 ‫(كارمندان ياهو) به جاي برنامهها به جستجوي صفحات جديد ميگردند و سايتهاي ي را كه جديد‬
   ‫پيدا ميكنند به ليست ياهو اضافه ميكنند. اين روش باعث ميشود كه بسياري از سايتهاي‬
 ‫طبقهبندي شده مطالب دقيقتري داشته باشند، زيرا طبقهبندي انسانها به هرجهت از نرمافزارها‬
  ‫بهتر است. اما همين مطلب باعث ميشود كه سايتهاي كمتري بوسيله ياهو طبقهبندي شود.‬
    ‫ياهو براي رفع اين مشكل از تعدادي موتور جستجوي واقعي براي جستجوي بهتر استفاده‬
                                        ‫ميكند.‬
  ‫• افراد بسياري سوال ميكنند كه ‪ Yahoo‬به چه معناست؟ ايا همان معناي يا- هو در لغت‬
   ‫درويشان است. بايد گ فت در زبان انگليسي ‪ Yahoo‬يكي از ادات صوت است و موقعي‬
‫استفاده ميشود كه شخص بسيار خوشحال باشد يا به يك موفقيت بزرگ دست پيدا كرده باشد.‬
                                    ‫ً‬
                        ‫(در فارسي تقريبا معادل «اخ جون» ميباشد.)‬
     ‫• ‪ :Altavista‬اين سايت يكي از معروفترين و‬
‫قديميترين موتورهاي جستجو ميباشد. از امكانات اين‬
   ‫سايت كه بسيار قابل توجه است ميتوان به ترجمة‬
‫همزمان متون اشاره كرد. اين سايت ميتواند سايتهايي‬
‫كه به زبانهاي ديگر نوشته شدهاند را به يكديگر ترجمه‬
  ‫كند. تعداد زبانها محدود است و فارسي نيز پشتيباني‬
 ‫نميشود. با اينحال بسياري اوقات يك سايت خوب پيدا‬
  ‫ميشود كه به زباني مثالً فرانسه است و ميتوان اين‬
      ‫سايت را به سادگي به انگليسي ترجمه كرد.‬
   ‫• ‪ :Google‬يكي از بهترين و سريعترين موتورهاي جستجو‬
‫ميباشد. بسياري از سايتهاي اينترنت از جمله 2 سايت ‪Yahoo‬‬
 ‫و ‪ Altavista‬براي تامين مالي خويش از تبليغ استفاده ميكنند.‬
  ‫اما سايت ‪ Google‬تقريبا ً از هيچ تبليغي در صفحههاي خود‬
  ‫استفاده نميكند و همين امر باعث سرعت بسيار زياد آن شده‬
  ‫است. اخيراً اين سايت را ميتوان به زبانهاي مختلف مشاهده‬
   ‫كرد، حتي زبانهاي مثل عربي نيز در ميان زبانهاي آن ديده‬
 ‫ميشود. جالب اينكه اين سايت از افرادي كه بخواهند سايت را‬
  ‫به زبانهاي محلي خود ترجمه كنند دعوت به همكاري ميكند.‬
‫(مثالً فارسي). اين سايت نيز اخيراً سايتها به زبانهاي مختلف را‬
                   ‫به يكديگر ترجمه ميكند.‬
           ‫طريقة جستجو در ‪Yahoo‬‬

     ‫• در ياهو كافي است كلمه يا كلماتي را كه در مورد آنها اطالعاتي‬
‫ميخواهيد در كادر خالي در قسمت شماره 2 وارد كرده و دكمة ‪Search‬‬
    ‫را فشار دهيد. (مثالً ‪ iran movies‬به دنبال سايتهايي ميگردد كه‬
 ‫اطالعاتي درمورد فيلمهاي ايراني داشته باشند. اگر هيچ سايتي پيدا نشود‬
  ‫كه هر دو كلمه در آن وجود داشته باشد، سايتهايي را نشان ميدهد كه‬
           ‫حداقل يكي از اين كلمات در آن وجود داشته باشد.)‬
‫• ميتوان ياهو را مجبور كرد كه كلمة جستجو شده حتما ً در سايت پيدا شده‬
    ‫وجود داشته باشد. براي اينكار قبل از هر كلمه يك عالمت + قرار‬
 ‫ميدهيم. (مثالً ‪ +iran +movies‬به دنبال سايتهايي ميگردد كه هر دو‬
                  ‫كلمه حتما ً در آنها وجود داشته باشد.‬
‫• با به كار بردن عالمت – به ياهو ميفهمانيم كه به دنبال‬
  ‫سايتهايي بگردد كه كلمة ذكر شده در آن وجود نداشته‬
 ‫باشد. (مثالً با وارد كردن عبارت (- ‪+iran +movies‬‬
  ‫‪ oscar‬به دنبال سايتهايي ميگرديم كه عبارت ‪oscar‬‬
‫در آنها ذكر نشده باشد، اما دو كلمة ‪ iran‬و ‪ movies‬به‬
       ‫هر تركيب ممكن در آن وجود داشته باشد.‬
‫• در ياهو ميتوان به دنبال يك عبارت خاص گشت. اين‬
 ‫عبارت لزوما ً نبايد از يك كلمه تشكيل شده باشد. بلكه‬
      ‫حتي ميتواند يك جمله باشد. مثالً ميتوان به‬
‫دنبال "‪"First Iranian Movies‬گشت. همانطور كه‬
 ‫ميبينيد اين عبارت را در بين دو "قرار دادهايم تا به‬
   ‫ياهو نشان دهيم كه ما دقيقا ً به دنبال همين عبارت‬
                       ‫ميگرديم.‬
               ‫‪:Altavista‬‬

 ‫• سايت ‪ Altavista‬در آدرس ‪www.altavista.com‬‬
                 ‫قرار دارد.‬
‫• جهت سهولت كار ميتوان آدرس ‪ www.av.com‬را‬
         ‫بجاي آدرس سايت وارد كرد.‬
         ‫طريقه جستجو در ‪Altavista‬‬

  ‫• براي جستجو در اين سايت ميتوان به سادگي كلماتي را كه فكر ميكنيد‬
  ‫مربوط به مطلب موردنظرتان است را با يك فاصله از هم جدا كرد. هر‬
 ‫چه تعداد كلمات مربوطه بيشتر باشد ‪ Altavista‬هوشمندانه سعي در پيدا‬
     ‫كردن صفحاتي ميكند كه هرچه بيشتر به مطلب شما نزديك باشد.‬
‫• در اين سايت نيز تمامي قواعدي كه براي ‪ Yahoo‬ذكر شد صدق ميكند،‬
  ‫يعني ميتوان كلماتي را كه حتما ً ميخواهيم در سايت يافت شده موجود‬
    ‫باشد را با عالمت + و كلماتي را كه نميخواهيم در صفحاتي كه پيدا‬
  ‫ميشود موجود باشد را با عالمت – از هم جدا ميكنيم. عبارات را نيز‬
    ‫ميتوان درون “ قرار داد تا ‪ Altavista‬دقيقا ً به دنبال همين عبارت‬
       ‫بگردد. عالوه بر مطالب فوق ميتوان از يكي از امكانات جالب‬
     ‫‪ Altavista‬استفاده از * بهجاي حروفي است كه تلفظ دقيق آنها را‬
 ‫نميدانيم. خود سايت به دنبال كلماتي ميگردد كه بهجاي * كلماتي با معنا‬
‫يافت شود. مثالً فرض كنيد امالي صحيح كلمه ‪ University‬را نميدانيم.‬
       ‫فراموش كردهايم كه آيا اين كلمه با ‪ S‬نوشته ميشود و يا با ‪.C‬‬
        ‫• ميتوان در ‪ Altavista‬به دنبال عبارت ‪ univer*ity‬گشت.‬
                    ‫‪:Google‬‬

‫• سايت ‪ Google‬در آدرس ‪ www.google.com‬قرار‬
   ‫دارد. همانطور كه گفته شد، اين سايت به دليل عدم‬
   ‫استفاده از تبليغ و سرعت باال، يكي از محبوبترين‬
             ‫موتورهاي جستجو ميباشد.‬
           ‫طريقه جستجو در ‪Google‬‬

‫در اين سايت نيز همانند دو سايت ‪ Yahoo‬و ‪ Altavista‬ميتوان از + و‬     ‫•‬
              ‫– و “ استفاده كرد. (* قابل استفاده نيست.)‬
 ‫در ‪ Google‬تنها صفحاتي پيدا خواهد شد كه تمامي كلمات ذكر شده در‬     ‫•‬
                ‫جستجوي شما در آن وجود داشته باشد.‬
      ‫حروف كوچك و بزرگ براي ‪ Google‬تفاوتي نخواهد داشت.‬       ‫•‬
 ‫و غيره...: تعداد موتورهاي جستجو بسيار زياد است و هر روز نيز به‬    ‫•‬
 ‫تعداد آنها افزوده ميشود. طرز كار اكثر آنها نيز يكسان است. (تفاوتهاي‬
   ‫جزئي را ميتوان با مراجعه به خود سايت و در قسمت ‪ Help‬سايت‬
                                ‫يافت.)‬
     ‫از موتورهاي جستجوي ديگر ميتوان به ‪ www.lycos.com‬و‬       ‫•‬
 ‫‪ www.goto.com‬و ‪ www.hotbot.com‬و از موتورهاي جستجوي‬
‫فارسي ميتوان به ‪ www.gooya.com‬و ‪ www.ask.com‬اشاره كرد.‬
                                   ‫امنیت‬

‫• امنیت کلید عمومی: رویه های ی که برای حفاظت اینترانت از نفوذ های بیرونی‬
                            ‫استفاده می شود.‬
‫• رمزنگاری(‪ :)Encryption‬فرایند شکل دهی به داده های خروجی به منظور غیر‬
                    ‫قابل کشف شدن برای افراد خارجی.‬
‫• گواهینامه دیجیتال(‪ :)Digital Certificate‬کارت شناسای ی الک ترونیکی که موجب‬
                  ‫دسترسی معتبر به یک اینترانت می شود.‬
‫• حفاظ(‪ :)Firewall‬روش دیگری برای تامین امنیت سازمان ها، ابزاری(نرم یا سخت افزاری) که بین‬
‫شبکه داخلی یک شرکت و شبکه های خارجی(خصوصا اینترنت) به منظور تعدیل دسترسی به/از‬
                                      ‫شبکه یک شرکت.‬
                           ‫• محدود کردن دسترسی یک کاربر خاص‬
                        ‫• ارایه سطوح مختلف دسترسی به کاربران مختلف‬
‫• ‪ :Assured pipeline‬یک دستگاه امنیتی که همه درخواست های داده را امتحان می کند و بعد‬
                   ‫از ان تصمیم می گیرد که این درخواست معتبر بوده یا خیر.‬
‫• تفاوت ‪ firewall‬و ‪ :Assured pipeline‬در جهت اعتبارسنجی، فایروال فقط سرایند‬
‫(‪ )header‬بسته اطالعاتی را چک می کند ولی ‪ Assured pipeline‬همه درخواست را بررسی می‬
                                           ‫کند.‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:7/5/2012
language:Persian
pages:33