Serswati vandna

Document Sample
Serswati vandna Powered By Docstoc
					      ljLorh oUnuk
    ;k dqUnsUnqrq”kkjgkj/koyk ;k
  ‘kqHkzoL=ko`rkA
    ;k oh.kkojn.Mef.Mrdjk ;k ‘osrin~eklukAA
    ;k czãk·P;qr’kadjizHk`frfHknsZoS% lnk
  ofUnrkAA
    Lk eka ikrq ljLorh Hkxorh
  fu%’ks”ktkM~;kigkAA

vFkZ
  tks fo|k dh nsoh dqUn ds Qqy]
pUnzek]fgejkf’k vkSj eksrh ds gkj dh rjg /koy
o.kZ dh gS] tks ’osr oL= /kkj.k djrh gS] ftlds
gkFk esa oh.kk n.M ‘kksHkk;eku gS rFkk ftUgksaus
‘osr dey ij vklu xzg.k fd;k gS] czãk] fo”.kq]
‘akdj rFkk vU; nsork ftldh lnSo oanuk djrs gS]
ogh lEiq.kZ tMrk vkSj vKku dks nwj dj nsus okyh
Hkxorh ljLorh gekjh j{kk djsaA
    ’kqDyka czãfopkjlkjijeke~ vk|ka txn~
O;kfiuhe~A
    oh.kkiqLrd/kkfj.kheHk;nka
tkM~;kU/kdkjkigke~AA
    gLrs LqkfVdekfydka fon/krha i|klus
lafLFkrke~A
    oUns rka ijes’ojha Hkxorha cqf} iznka
‘kkjnke~AA
vFkZ
  ‘kqDy o.kZ okyh] laiw.kZ pjkpj txr esa
O;kIr] vkfn’kfDr ijczã ds fo”k; esa fd, x, fopkj
,oa fpUru ds lkj #i ije mRd”kZ dks /kkj.k djus
okyh] lHkh Hk;ksa ls vHk;nku nsus okyh] vKku ds
vUdkj dks feVkus okyh] gkFkksa esa oh.kk&iqLrd
vkSj LQfVd dh ekyk /kkj.k djus okyh in~eklu ij
fojkteku]cqf} iznku djus okyh loksZPp ,s’o;Z ls
vyad`r] Hkxorh ‘kkjnk dh eSa oanuk djrk gwWA

        oUnuk
gs gal okfguh Kkunkf;uh] vEc foey efr nsA vEc
foey efr nsA
tx fljekSj cuk;sa Hkkjr] og cy fodze nsA vEc
foey efr nsA
lkgl ‘khy ân; esa Hkj ns] thou R;kx rikse; dj
ns]
la;e lR; Lusg dk oj nsa] LokfHkeku Hkj nsAA
gs gal okfguh Kkunkf;uh] vEc foey efr nsA vEc
foey efr nsA
yo] dq’k] /kqzo] izg~ykn cusa ge] ekuork dk =kl
gjsa ge]
lhrk] lkfo=h] nqxkZ ekW] fQj ?kj ?kj Hkj nsAA
gs gal okfguh Kkunkf;uh] vEc foey efr nsA vEc
foey efr nsA

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:20
posted:7/5/2012
language:Esperanto
pages:3
Description: Serswati vandna