Nieuwsbrief - DOC

Document Sample
Nieuwsbrief - DOC Powered By Docstoc
					Nieuwsbrief
2
Jaargang 8 // september 2011

-------------------------------------------------  -------------------------------------------------


Voorwoord                      Inhoudsopgave
Zoals u in de inhoudsopgave hiernaast ziet, is   Landelijk nieuws                  2
de volgorde van de artikelen in deze        Kan dat ook bij Visio?               2
nieuwsbrief gewijzigd. De artikelen die vallen   In de schijnwerpers                 3
onder de rubriek Landelijk nieuws zijn in de    De cliënt centraal                 3
nieuwsbrieven van alle regio’s gelijk om u als   Nader verklaard                   5
cliënt van Koninklijke Visio overal in het land   Leven oppakken met Visio Het Loo Erf        6
op dezelfde wijze te informeren over onze      Algemeen:                      6
dienstverlening. Daarnaast is er ruimte voor    - Verandering in indicatiestelling CIZ       6
regionaal nieuws. Dit wordt ingeleid met een    - Week van de toegankelijkheid           7
column van Johan Bartels, directeur         - Echolokalisatie                  7
Revalidatie & Advies in Noordwest-Nederland.    - Reünie in Grave                  7
Ten slotte is er nog nieuws van derden dat u    - Nieuw: Visio introduceert blog op website     7
vindt onder de rubriek Berichten van derden.
                          Nieuws uit de regio                 8
                          Column Johan Bartels               8
                          Visio krijgt geleidemarkeringen cadeau      8
                          Samenwerking                   9
                          Training Netwerken                9
                          Contactdag Haarlem               10
                          In gesprek met: Yvonne Cabri          10
                                    Sam Brussee         11
                          Cliëntenraad op locatie             12
                          Activiteiten bij Visio in Leiden        12
                          Aan de slag met de computer           13

                          Berichten van derden              14
                          Activiteiten NVBS, afdeling noordwest      14
                          Bladmuziek lezen                14

                          Colofon                    15
Landelijk Nieuws
pagina 2---------------------------------------------------  mensen erg belangrijk. Hoeveel licht er nodig
Kan dat ook bij Visio?                is, verschilt van persoon tot persoon. Dit is
                           afhankelijk van bijvoorbeeld de duur en de
                           soort taak, maar ook van de leeftijd. Bij
Visio krijgt wel eens de vraag waarom
                           goedziende, oudere mensen zal meer licht
revalideren zinvol is, want je gaat er toch niet
                           meestal resulteren in meer comfort, maar het
beter van zien. Dat is waar, maar Visio kan
                           levert niet per definitie een betere waarneming
wel helpen en handvatten aanreiken, zodat u
                           op. Het lezen gaat dan wel makkelijker, maar
op een andere manier leert kijken. De
                           men kan nog steeds de kleine lettertjes niet
medewerkers van Visio begrijpen wat het
                           lezen. Bij slechtziende mensen werkt de
betekent om hinder te ervaren in het dagelijks
                           invloed van licht op de waarneming anders.
leven door slecht zien. Na een training of
                           Veel licht kan verblindend werken, te weinig
themabijeenkomst horen we vaak: “Ik wist
                           licht kan ook weer hinderlijk zijn. Ook grote
niet dat dat ook kon bij Visio!” of “Had ik dit
                           verschillen in verlichtingssterkte kunnen
maar eerder geweten.” In de nieuwsbrief
                           storend zijn, omdat slechtziende mensen
lichten we er daarom steeds een ander stukje
                           meestal een paar minuten moeten wennen
van de dienstverlening voor u uit. Deze editie
                           aan de nieuwe verlichtingssituatie.
is het thema: “Verlichting”.

                           Voor een goede waarneming is meer nodig
Visuele waarneming en licht
                           dan het aanpassen van de hoeveelheid licht
Door Ir. Anne Vrijling – klinisch fysicus
                           alléén. Ook de invloed van daglicht wordt
Licht is onmisbaar. Zonder licht zien we niets.
                           meegenomen. Invallend daglicht, rechtstreeks
Naarmate iemand ouder wordt, is er voor
                           of via weerkaatsing, kan namelijk een bron
alledaagse activiteiten meer licht nodig.
                           van verblinding zijn. Daarnaast wordt een
Mensen met een visuele beperking hebben
                           ruimte waarin veel donker gekleurde
over het algemeen ook meer licht nodig om
                           voorwerpen staan heel anders waargenomen
beter te kunnen zien. Het is echter zeer
                           dan een ruimte waarin veel lichtgekleurde
waarschijnlijk dat het plaatsen van een extra
                           voorwerpen staan. De beste verlichtings-
lamp vaak niet voldoende is, of juist hinderlijk
                           situatie is dus niet alleen afhankelijk van het
is om in te kijken waardoor het zien helemaal
                           aantal en het soort lampen, maar goed
niet verbetert. De professionals van Visio
                           contrast, kleurgebruik, goede zonwering en de
onderzoeken of licht een rol speelt bij de
                           inrichting zijn net zo belangrijk.
waarneming en of met goede verlichting de
dagelijkse activiteiten weer beter mogelijk
                           Laat u informeren
gemaakt kunnen worden.
                           Deze en tal van andere zaken komen aan bod
                           bij een verlichtingsadvies. Een goed
Advies op maat
                           aangepaste verlichtingssituatie kan de
Bij een verlichtingsadvies wordt onderscheid
                           behoefte aan revalidatie of hulpmiddelen
gemaakt in taak- en basisverlichting.
                           verminderen en soms zelfs wegnemen. Wilt u
Basisverlichting is nodig om oriëntatie in de
                           weten wat Visio voor u kan betekenen op het
ruimte mogelijk te maken en een gevoel van
                           gebied van verlichting? Neem contact op met
veiligheid te creëren. Taakverlichting is gericht
                           het Cliëntservicebureau T 088 585 85 85 en
op specifieke activiteiten, zoals lezen of
                           laat u informeren. 
knutselen. Het afstemmen van zowel de basis-
als de taakverlichting is bij slechtziende
Landelijk Nieuws
pagina 3----------------------------------------------------  Ik informeer de mensen dan waar ze deze

In de schijnwerpers                  kunnen aanschaffen. Indien wenselijk kan ik
                            een advies schrijven voor een aanvraag van
                            aanpassing van de verlichting bij het WMO-
In deze rubriek geeft een medewerker          loket van de gemeente. Wanneer een cliënt
uitleg over zijn vak en licht hij een         lichthinderklachten heeft, kan ik kijken naar
product of dienst toe. Dit keer komt Erna       geschikte zonwering, maar ook naar een
de Beuze, ergotherapeut, aan het woord.        andere opstelling van meubels, zodat die
Zij werkt sinds 2006 bij Visio.            persoon minder hinder ervaart.

Wat is je achtergrond?                 Met wie werk je vooral samen?
Ik ben als ergotherapeut begonnen in een        Met de videoloog, de collega-ergotherapeut,
ziekenhuis. Daarna heb ik gewerkt bij een       de optometrist en de trajectbegeleider arbeid.
revalidatiecentrum en de thuiszorg en als
arbodeskundige bij een arbodienst.           Wat spreekt je aan in het werk?
                            Ik vind vooral de afwisseling tussen de
Wat is je functie bij Visio?              verschillende aandachtsgebieden in mijn werk
Ik werk als ergotherapeut bij Visio in         leuk, maar ook de variatie binnen een
Leeuwarden. Ik houd me met verschillende        aandachtsgebied. Zo kun je op het gebied van
aandachtsgebieden bezig: computergebruik,       verlichting soms met heel eenvoudige
mobiliteit en communicatiehulpmiddelen         adviezen veel bereiken voor iemand. Bij
(zoals telefoons en memorecorders), maar ook      ingewikkelde vragen moet je soms meer de
met verlichting.                    diepte in. Het varieert van een advies voor een
                            eenvoudige bureaulamp tot een uitgebreid
Wat doe je precies op het gebied van          advies voor een woningaanpassing wat betreft
verlichting?                      verlichting. Dat spreekt me aan. 
Ik ben deskundige op het gebied van licht,       ----------------------------------------------------
verlichting en inrichting (LVI). In mijn werk
onderzoek ik wat de invloed van verlichting is     De cliënt centraal
op de woon- en/of werksituatie van de cliënt.
Dit doe ik in het lichtlab van Visio in Haren. Dit   Heleen van der Kamp, maatschappelijk
onderzoek concentreert zich op basis- en        werker, interviewt Hans Koopmans (58
taakverlichting. Naast het doen van onderzoek     jaar). Hans was leerkracht, maar door
heb ik een adviserende rol. Wanneer in kaart      zijn visuele beperking kon hij niet meer
is gebracht wat de invloed van verlichting is,     lesgeven. Een jaar geleden is hij als
ga ik kijken met de cliënt of er veranderingen     directeur op een school met 35 kinderen
nodig zijn in de werk- of thuissituatie en welke    in Langedijk gaan werken. Hans heeft
oplossingen hiervoor bestaan. Uit onderzoek      Fundus Flavimaculatus, een vorm van
kan bijvoorbeeld blijken dat de cliënt behoefte    maculadegeneratie waarbij vlekken op
heeft aan meer egale verlichting in huis, maar     het netvlies zich vergroten.
overdag geen lampen aan heeft terwijl
daarmee het probleem eenvoudig op te lossen      Hoe lang hebt u deze aandoening al?
is. Het klinkt simpel, maar vaak denken        “Een jaar of tien. Als je de krant niet goed
mensen er niet aan. Soms adviseer ik om        meer kunt lezen en je ziet de planken van de
andere lampen (armaturen) te installeren.       schutting niet meer in lijn, vraag je je af wat
Landelijk Nieuws
pagina 4er aan de hand is. In het ziekenhuis volgde de  “Licht speelt een belangrijke rol bij het zien.
diagnose en bleek dat er niets aan te doen is.  Visio adviseert over een zo optimaal mogelijke
Het lezen wordt nu moeizamer en ik maak veel   verlichtingssituatie in een thuis- of
typefouten. Toen ik vier jaar geleden nog voor  werksituatie. Om tot een goed advies te
de klas stond, was dat lastig. Als de kinderen  komen, wordt er allereerst gebruikgemaakt
op een andere plaats gingen zitten kon ik ze   van de beschikbare informatie van
niet meer vinden. Herkennen van gezichten is   bijvoorbeeld de eigen oogarts en van
een probleem.”                  gegevens uit voorgaande contacten bij Visio,
                         zoals de intake, het low vision onderzoek en
Sinds wanneer hebt u contact met Visio?      verslag van de trajectbegeleider. Vervolgens
“Sinds vorig jaar. Ik heb daar overleg over    worden de specifieke situatie en de
gehad met de bedrijfsarts. Volgens mijn      vraagstelling in kaart gebracht. Dit gebeurt in
oogarts was ik er nog niet aan toe, maar ik    een onderzoek op de werkplek of thuissituatie
vond zelf van wel, omdat er misschien goede    door een ergotherapeut. Tijdens dit onderzoek
oplossingen zijn voor dingen die ik niet kan   worden de mogelijkheden en beperkingen
zien. Ergotherapeut Hanneke Fehrmann is hier   besproken die de cliënt ervaart ten aanzien
geweest om mijn werkplek te bekijken. Mijn    van zijn werkzaamheden. Wordt het uitvoeren
bureau is nu in een hoek in de kamer       van deze taken beperkt door lichthinder van
opgesteld waardoor ik niet direct in het     bijvoorbeeld direct zonlicht of door te weinig
zonlicht kijk. Dit is veel rustiger voor mijn   licht of het ontbreken van contrast? Ook
ogen en daardoor ook minder vermoeiend. Ik    worden in dit onderzoek praktische metingen
heb tijdelijk een leeslamp van Visio gehad. Die  verricht om de huidige situatie in kaart te
werkte perfect; het lezen werd daardoor      brengen, zoals de verlichtingssterkte, maar
makkelijker. Hanneke is nu bezig met een     ook de indeling van de ruimte, het contrast
verlichtingsadvies waarmee ik de lamp kan     tussen de verschillende objecten, de
aanschaffen.”                   aanwezige lampen en zonwering. Aanvullend
                         kan bij Visio een onderzoek in het
Hoe werkt het verlichtingsonderzoek?       lichtlaboratorium verricht worden. Samen met
“Ik vond het verlichtingsonderzoek in het     de cliënt wordt onder andere bepaald welk
lichtlab heel bijzonder. De kamer is donker    verlichtingsniveau nodig is om zo goed
met daarin een opstelling van meubels en     mogelijk te kunnen functioneren. Op basis van
attributen en de vraag is wat je ziet. Mijn    de onderzoeksresultaten geeft Visio een
vrouw zag van alles en ik niet. Je wordt er    verlichtingsadvies. Het kan zijn dat een
onzeker van. Ik zag bepaalde voorwerpen niet   bepaald type taakverlichtingslamp geadviseerd
en andere weer wel. Soms zag ik ook alleen    wordt, maar ook kan er advies worden
een deel van een voorwerp. Vervolgens werd    gegeven over aanpassing van de
het licht versterkt waardoor ik sommige zaken   basisverlichting, zonwering, contrastgebruik
beter zag. Op deze manier werd gekeken      en/of de inrichting van de ruimte. Met het
welke lichtsterkte voor mij het meest geschikt  gegeven advies voor de werkplek kan
was. Dit heeft me veel opgeleverd.”        vergoeding bij UWV worden aangevraagd.”
                         Meer informatie over dit onderwerp? Neem
Toelichting op verlichtingsonderzoek door     dan contact op met het Cliëntservicebureau
Hanneke Fehrmann:                 T 088 585 85 85. 
Landelijk Nieuws
pagina 5----------------------------------------------------  veroorzaakt, kan erfelijk zijn, maar het hoeft

Nader verklaard                    niet.

                            Komt het altijd bij beide ogen voor?
Als je het ooit hebt gezien, herken je het:      Soms zien we het alleen bij één oog wanneer
trilogen, ook wel wiebelogen genoemd.         we het andere afdekken, bijvoorbeeld bij
De officiële naam van de aandoening is         kinderen die scheel zien. We noemen dat een
nystagmus. Oogarts Nynke Stellingwerf         ‘latente nystagmus’.
verklaart deze aandoening nader.
                            Kan het over gaan?
Hoe herken je nystagmus?                Meestal niet, maar soms zien we het vóór het
In de meeste gevallen zie je het meteen, soms     vierde jaar verdwijnen, maar we weten niet
is het heel subtiel. De ogen maken snelle,       hoe dat komt. Wel kan de nystagmus in de
ritmische bewegingen. Zeker tien per seconde.     loop van de jaren minder worden en kinderen
Meestal zijn het horizontale bewegingen, soms     met nystagmus passen zich meestal goed aan.
verticale of draaiende. Er zijn zelfs ogen die     Ze kunnen meestal naar het reguliere
het allemaal tegelijk doen.              onderwijs en in sommige gevallen ook een
                            rijbewijs halen.
Beweegt dan ook alles waar je naar kijkt?
Wanneer je ermee geboren wordt, passen de       Waardoor kun je trilogen op latere
hersenen zich meestal aan. Iemand met         leeftijd krijgen?
aangeboren trilogen ziet vrijwel altijd slechter    Je kunt het krijgen door bijvoorbeeld een
dan normaal.                      beroerte, een ontsteking of virus, door de
                            ziekte van Menière, hoofdletsel of door
Wat is de oorzaak van aangeboren            tumoren. In deze gevallen passen de hersenen
trilogen?                       zich niet meer aan en kun je inderdaad het
We kennen de oorzaak niet. Wat we wel weten      beeld dat je ziet, niet meer focussen ofwel ‘stil
is dat de afwijking berust op een storing in het    zetten’. Dan lijkt alles waar je naar kijkt te
besturingscentrum van de ogen in de          trillen. Dat is een heel lastige, vermoeiende
hersenen. Dit centrum zorgt ervoor dat de       beperking.
ogen goed samenwerken. Dat ze dus bij het
kijken naar een stilstaand voorwerp allebei in     Helpt een bril of contactlenzen?
de juiste richting worden gehouden en bij het     Als de oogbewegingen niet te sterk zijn,
kijken naar een bewegend voorwerp dit samen      kunnen contactlenzen het zicht iets
volgen. We zien ook trilogen bij aangeboren      verbeteren. Zeker wanneer het lukt om precies
slechtziendheid of blindheid. De ogen leren      door het midden van een bril of lens te kijken,
dan vanaf het begin niet goed gericht kijken,     kan men soms wat beter zien. Het zien dichtbij
doordat ze niet voldoende kunnen zien.         is vaak beter dan veraf.
Nystagmus is dus wel een reden om een
oogarts te bezoeken die onderzoek kan doen       Helpt een operatie of medicijnen?
naar een eventuele oog- of hersenaandoening.      Sommige patiënten houden hun hoofd scheef
                            om het rustigste punt van de trilogen op te
Zijn aangeboren trilogen erfelijk?           zoeken. Deze patiënten kunnen spierpijn
Soms is de nystagmus aangeboren. Ook de        krijgen en ook afwijkingen aan hun
slechtziendheid op babyleeftijd die zelf trilogen
Landelijk Nieuws
pagina 6wervelkolom. Om dit te voorkomen worden        acceptatie. Voordat ik hier kwam, heb ik lang
soms de oogspieren in een operatie zodanig      geacteerd, ik was creatief in het verzinnen van
verzet dat de ogen bij het recht vooruit kijken    trucjes. Maar op het moment dat je je auto en
in de ruststand komen te staan. Medicijnen      je racefiets de deur uit moet doen, wordt het
zijn ook wel geprobeerd, maar ze zijn         wel anders. Ik kwam er niet meer mee weg.
ongeschikt voor kinderen, helpen meestal       Het kostte me enorm veel energie om
onvoldoende en wegen dan niet op tegen de       hetzelfde te kunnen blijven doen als mijn
bijwerkingen.                     omgeving. Ik heb geleerd dat dat komt
                           doordat ik alleen maar liep te compenseren.
Wat kan Visio hierin betekenen?            Aan het einde van de week was ik op.
Mensen met nystagmus zien over het          Nu ga ik er anders mee om. Ik heb leren
algemeen veel slechter. Door de verlaagde       doseren en ben open over mijn beperking.
gezichtsscherpte hebben zij vaak           Het accent ligt hier op wat wél mogelijk is. Ik
aanpassingen nodig, zoals vergrotingen van      heb geleerd om lef te krijgen. Om over straat
werkjes/toetsen op school of vergrotingen op     te gaan met een stok en dat heeft me wat
de computer. Een ergotherapeut en/of         opgeleverd. Ik ontvang hulp en attente
begeleider van Visio kan hier gericht advies     reacties en die zijn welkom.” 
over geven, bijvoorbeeld over de beste plek in    ----------------------------------------------------
de klas of vergrotingssoftware. 
---------------------------------------------------
                           Algemeen
Leven oppakken met                  Veranderingen in indicatiestelling CIZ

Visio Het Loo Erf                   De functie Behandeling (BH) gekoppeld aan de
                           grondslag Zintuiglijke handicap (ZG) is sinds
                           18 april 2011 indicatievrij. Afspraken rondom
Je leven weer zelfstandig kunnen oppakken na     inhoud van zorg, productie en financiering
het verlies van (een deel van) je           lopen nu alleen via het zorgkantoor en niet
gezichtsvermogen. Dat is de insteek van Visio     meer via het Centrum Indicatiestelling Zorg
Het Loo Erf (VHLE) in Apeldoorn, het landelijk    (CIZ). Visio valt nog wel onder de Algemene
revalidatiecentrum voor intensieve revalidatie.    Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Als uw
Leo Rooke (59) rondt na acht maanden         huidige indicatie Behandeling van Visio
revalidatie zijn traject bij Visio Het Loo Erf af.  verloopt, kunt u toch zorg blijven ontvangen.
Eind jaren tachtig werd bij hem Retinitis       Door het vervallen van de indicatiestelling lijkt
Pigmentosa (kokervisus) geconstateerd.        het alsof we ongekende ruimte hebben om
Leo: “Ik heb hier geleerd om aan mijn naasten     zorg te bieden. Visio werkt echter met
uit te leggen wat er echt aan de hand is.       profielen. De intaker en de primaire
Waarom pa met regelmaat een glas kapot tikt.     behandelaar stellen in overleg met u uw
Daar kunnen zij wat mee en ik maak het hen      revalidatieplan vast. Op basis daarvan wordt
hiermee mogelijk om mij te helpen.”          een cliëntprofiel vastgesteld. Dit kan variëren
                           van 0 tot 10, 0 tot 40 of 40 tot 80 uren. Voor
Meerwaarde intensieve revalidatie groot        de functie Begeleiding individueel (BGIND) die
Het traject bij VHLE is intensief. Leo: ”Dat is    u nodig hebt als u ambulante woonbegeleiding
echter ook de kracht. Door voortdurend, vier     van Visio ontvangt, verandert er niets. Voor
tot vijf dagen, ook ’s avonds, bezig te zijn met   deze functie doet Visio nog steeds aanvraag
je beperking maak je vorderingen, vooral in de    bij het CIZ. 
Landelijk Nieuws
pagina 7----------------------------------------------------  hebben inmiddels ruim 120 medewerkers
Week van de Toegankelijkheid              opgeleid om u van dienst te zijn. Aarzel
Van zaterdag 1 tot en met vrijdag 7 oktober      daarom niet om contact te zoeken met het
vindt de Week van de Toegankelijkheid plaats.     Cliëntservicebureau via T 088 585 85 85. 
Deze keer is het thema ‘Naar buiten’, waarbij     ----------------------------------------------------
specifiek aandacht wordt gevraagd voor de       Reünie in Grave
toegankelijkheid van straat en natuur. Zie       Bent u ook benieuwd wat er van uw vroegere
voor meer informatie de website            klasgenoten is geworden? Visio organiseert
www.weekvandetoegankelijkheid.nl. Visio sluit     voor het eerst een reünie voor leerlingen en
op dezelfde manier aan als vorig jaar. Dat wil     medewerkers. De reünie is uitsluitend bedoeld
zeggen dat de invulling lokaal gebeurt.        voor leerlingen die tussen 1990 en 1999
Opvallend is dat de Dag van de Witte Stok dit     onderwijs hebben gevolgd aan het voortgezet
jaar niet in de Week van de Toegankelijkheid      speciaal onderwijs (VSO) van Theofaan (later
valt. Wegens steeds verder teruglopende        Convergo en Sensis) te Grave. Uiteraard willen
publiciteit is ervoor gekozen dit jaar een       we zo veel mogelijk oud-leerlingen bereiken,
andere weg in te slaan en een opvallende        maar dat is niet eenvoudig. We verzamelen
landelijke activiteit te ontwikkelen. Viziris heeft  adressen, telefoonnummers en
hiertoe het initiatief genomen. Visio, het       e-mailadressen. Als u tussen 1990 en 1999
Oogfonds, de NVBS en Bartiméus zijn hierbij      onderwijs hebt gevolgd bij het VSO in Grave,
betrokken.                       laat het ons dan weten. Kent u nog meer oud-
----------------------------------------------------  schoolgenoten uit deze periode, stuur ze dit
Echolokalisatie                    berichtje dan door. Uiteraard worden uw
Door middel van echolokalisatie kunnen zeer      gegevens conform de wet op de privacy
slechtziende en blinde mensen objecten         behandeld. U kunt uw gegevens doormailen
waarnemen door de verwerking van informatie      daar reuniegrave@visio.org. 
die voortkomt uit de reflectie van geluid. Door    ----------------------------------------------------
deze nieuwe techniek, die in Nederland is       Nieuw: Visio introduceert blog op website
geïntroduceerd door Dan Kish, zelf ook blind,     Visio start met de publicatie van een
kan iemand precies horen waar bijvoorbeeld       persoonlijke blog van een cliënt op de website.
muren, gebouwen en deuropeningen zijn. Dat       Visio is van mening dat dit een goed inzicht
wordt gedaan door te klikken met de tong. Het     geeft in wat er echt gedacht en gevoeld wordt;
geluid van het klikken met de tong weerkaatst     de dilemma's, emoties en worstelingen waar
tegen de dingen die iemand met een visuele       cliënten, maar ook medewerkers, mee te
beperking wil 'zien', bijvoorbeeld een gebouw.     maken krijgen. Doordat mensen een blog van
Aan de echo is te horen hoe groot het gebouw      commentaar kunnen voorzien, leert Visio van
is en waar het staat. Dit vergroot de mobiliteit.   deze feedback en krijgt de organisatie nieuwe
                            inzichten. Een blog geeft bezoekers van de
Echolokalisatie blijkt een waardevolle         website een kijkje achter de schermen.
toevoeging te zijn voor de oriëntatie en        Annemiek van Munster, ex-revalidant van
mobiliteit bij blinde en zeer slechtziende       Visio Het Loo Erf en cliënt van Visio, geeft als
mensen. Daarom helpt Visio cliënten om         eerste invulling aan deze nieuwe vorm van
bedreven te raken in echolokalisatie. Daarvoor     communiceren. Zij debuteerde in 2010 met
is in 2009 een groot intern              haar boek “+23, een revalidatieproces in
opleidingsprogramma van start gegaan. We        beeld”. Niet eerder verscheen er een boek dat
Nieuws uit de regio
pagina 8zoveel inzicht geeft in de onduidelijke        mag wel verwacht worden van een organisatie
beperking slechtziendheid. Zij gaf een kijkje in    als de onze. Geprikkeld en nieuwsgierig
deze, voor velen onvoorstelbare, wereld op       wenden we ons naar de nieuwe
een wijze waardoor slechtziendheid invoelbaar     werkelijkheden. Andere AWBZ-invulling,
wordt. Het zicht van Annemiek van Munster       aansluiting op WMO-voorzieningen,
mag wazig zijn, haar kritische blik, eerlijkheid    gebruikmakend van de UWV-mogelijkheden
en humor zijn haarscherp. We zijn benieuwd       om mensen te helpen bij arbeidsrevalidatie en
naar haar belevenissen. Kijk op de website       voortdurende heroriëntatie op de borging van
www.visio.org voor haar blog.             de wetenschappelijk gefundeerde expertise.
----------------------------------------------------  Hoe de samenleving of politiek zich ook

Column                         organiseert, we zijn het aan onze stand
                            verplicht mee te bewegen en dat zullen we
                            doen ook. Achter die kleine geruststelling voor
door Johan Bartels - directeur Revalidatie &      de doelgroep staat een grote enthousiaste
Advies in Noordwest-Nederland             groep medewerkers die dat dagelijks probeert
Inspiratie                       waar te maken. 
Nog maar zeven jaar geleden kreeg de          ----------------------------------------------------
zomerperiode een Griekse stempel doordat de
Olympische Spelen daar werden gehouden. In
                            Visio krijgt geleide-
2011 lukt het de Grieken weer aardig de        markeringen cadeau
belangstelling te trekken, maar om geheel
andere redenen: het afwenden van een          Koninklijke Visio in Heerhugowaard heeft voor
faillissement. In hoeverre beide zaken met       de kinderrevalidatiegroep geleidelijnen en
elkaar te maken hebben laat ik in het midden.     markeringstegels cadeau gekregen van TG
In beide gevallen ging het wel over miljarden     Lining. Het gaat om geleideroutes binnen en
die verdiend, toegevoegd of rondgepompt        buiten het expertisecentrum en om klank- en
worden. Dat dringt zich in mij op als ik weer     markeringstegels in de tuin. De aanleiding
geïrriteerd raak over de miljarden die in       voor de schenking was een toevallige
Nederland bezuinigd moeten worden. Ik geloof      ontmoeting in winkelcentrum de Mare in
wel te begrijpen dat we moeten bezuinigen       Alkmaar. Hier maakte een groep kinderen met
hoor: we worden allemaal ouder, willen meer      een visuele beperking, onder begeleiding van
hebben en dat ook gedurende dat langere        Visio, enthousiast kennis met de net
leven volhouden. Maar dat wil nog niet zeggen     aangelegde geleidelijnen en met de mensen
dat het me niet irriteert.               die daarmee bezig waren. Een oriënterend
Ik ben ook bezorgd. Bezorgd of we de          gesprek met TG Lining over de mogelijkheden
expertise die we als Koninklijke Visio         voor Visio was snel gemaakt, waarna het
ontwikkeld hebben gegarandeerd voor u         bedrijf tot de sympathieke schenking besloot.
beschikbaar kunnen houden. Bezorgd ook dat       “We willen deze schenking vooral doen, omdat
u via verschillende invalshoeken in uw leven      het voor ons zo voelbaar is dat jullie met hart
geraakt wordt door bezuinigingen.           en ziel enthousiast bezig zijn met deze
Maar irritatie en bezorgdheid kunnen ook tot      kinderen en dat is absoluut een presentje
inspiratie leiden. Datgene wat voor u in uw      waard!”, zegt Tamar Grahmbeek, mede-
individuele situatie lang niet eenvoudig zal      eigenaar van TG Lining. Visio vindt het een
zijn: de weg op alternatieve wijze vervolgen,     supercadeau en is trots op het compliment. 
Nieuws uit de regio
pagina 9----------------------------------------------------  gespecialiseerde ondersteuning en

Samenwerking                      begeleiding. Het doel is om de mobiliteit en
                            zelfstandigheid van de bewoners te
                            bevorderen en om valincidenten en depressies
Koninklijke Visio gaat met verschillende        tegen te gaan. Visio biedt binnen het
partijen samenwerkingsverbanden aan met als      samenwerkingsverband onder meer
doel de (oog)zorg en dienstverlening aan        informatie, advies, revalidatie en training voor
slechtziende en blinde mensen te            de bewoners en hun omgeving. Daarnaast
optimaliseren. Hieronder enkele voorbeelden      gaat Visio zorgmedewerkers van Zorggroep
van ‘ketenzorg’ die de afgelopen maanden in      Reinalda scholen. Het doel is om de
Noordwest-Nederland zijn gerealiseerd.         deskundigheid te vergroten in, onder andere,
                            het tijdig herkennen van mogelijke
VUmc en Spaarne Ziekenhuis               oogproblemen en het begeleiden van
Visio heeft met Ergra Low Vision, specialist op    bewoners met een oogaandoening.
het gebied van oogzorg, een gezamenlijk
spreekuur op de polikliniek Oogheelkunde van      Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
het VUmc én het Spaarne Ziekenhuis. Het doel      Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in
is het beter bereikbaar maken en verbeteren      Amsterdam geeft samen met Koninklijke Visio
van de kwaliteit van dienstverlening voor       en Low Vision Totaal inhoud aan een nieuwe
slechtziende mensen. Dit gebeurt door het       vorm van nazorg. Slechtziende patiënten van
bevorderen van zogenaamde ketenzorg door        de polikliniek Oogheelkunde voor wie geen
een betere afstemming van zorgvraag en         oogheelkundige behandeling meer mogelijk is
zorgaanbod. Door gemeenschappelijk in de        ter verbetering van de visus, kunnen terecht
keten op te trekken wordt voorkomen dat        bij het low vision spreekuur in het ziekenhuis.
slechtziende mensen drie keer hun verhaal       Tijdens één gesprek krijgen zij zowel een
moeten doen. De oogarts van het ziekenhuis       advies over optische hulpmiddelen als gerichte
stuurt de patiënten via de balie naar het       informatie over ondersteuning bij het leven
gezamenlijke low vision spreekuur. Ergra        met een visuele beperking. Hierin schuilt de
brengt tijdens het spreekuur de eerste         meerwaarde voor de patiënten. Daarbij
hulpvragen in kaart en doet een low vision       hoeven zij maar één keer hun verhaal te doen.
onderzoek. Een medewerker van Visio          De oogarts van dit ziekenhuis verwijst
informeert en adviseert over de ondersteuning     slechtziende patiënten door naar het
die Visio kan bieden in het dagelijks leven.      spreekuur. 
Patiënten kunnen zich hiervoor ter plaatste      ----------------------------------------------------
aanmelden.
                            Training Netwerken
Reinaldahuis
Visio, Zorggroep Reinalda en Stichting Low       Het is bekend dat verslechtering van het
Vision Nederland zijn voor de bewoners van       gezichtsvermogen op oudere leeftijd gevolgen
het Reinaldahuis in Haarlem, waar intramurale     kan hebben voor het zelfvertrouwen, de
zorg geboden wordt, een samenwerking          zelfwaardering, de autonomie en
gestart. Voor de bewoners moet deze          onafhankelijkheid. Men kan zich onzekerder
samenwerking resulteren in een vroegtijdige      gaan voelen in zijn omgeving en moeilijker
signalering van oogaandoeningen, adequate       aan recreatieve activiteiten deelnemen. Ook
behandeling van deze aandoeningen en          merkt men dat in relaties met anderen en het
Nieuws uit de regio
pagina 10eigen steunende netwerk.                ----------------------------------------------------
Daarom start in januari 2012 bij Visio in
Amsterdam een training Netwerken. Deze is
                            In gesprek met …
bedoeld voor slechtziende en blinde ouderen
(vanaf 55 jaar) die op verschillende manieren     Yvonne Cabri, oud-cliënt van Visio en
ondersteuning kunnen gebruiken bij           voorzitter NVBS, afdeling Noordwest
vriendschap of het opbouwen en onderhouden
van een persoonlijk netwerk.              Op 12 maart jl. werd de Alkmaarse Yvonne
Hebt u interesse of wilt u meer informatie?      Cabri benoemd tot voorzitter van NVBS
Neem contact op met Visio in Amsterdam,        afdeling Noordwest (voorheen Noord-Holland
maatschappelijk werk, afdeling volwassenen.      Noord) en volgt hiermee Jan Hertog op. De
T 088 585 57 00.                    oud-revalidante van Visio beoogt de
----------------------------------------------------  belangenvereniging een sterker
                            maatschappelijk profiel te geven.
Contactdag Haarlem
                            Wanneer besloot je contact te zoeken met
Hebt u wel eens het gevoel dat u uw          Visio?
ervaringen met uw beperking zou willen delen      Ik heb de oogaandoening RP (Retinitis
met andere mensen? Bent u op zoek naar een       Pigmentosa). In 2001 moest ik daarom
buddy of maatje? Of vraagt u zich af hoe en      stoppen met mijn werk als mondhygiëniste. Ik
waar je als slechtziend of blind persoon aan      bezocht Visio in Heerhugowaard voor een
een date kunt komen?                  mobiliteitstraining en computeraanpassingen.
Geregeld bereiken dit soort vragen ons         Door verdere visuele verslechtering heb ik
expertisecentrum. Visio Revalidatie & Advies in    uiteindelijk in 2009 een intern
Haarlem organiseert om die reden een          revalidatietraject doorlopen bij Visio Het Loo
contactdag die plaatsvindt op 15 oktober        Erf in Apeldoorn. Hier heb ik veel geleerd over
2011. Cliënten van Visio kunnen niet alleen      energieverdeling en vrijetijdsbesteding.
met elkaar, maar ook met externe relaties
kennismaken. De dag staat onder de           Je bent 15 jaar lid van de NVBS. Hoe ben
deskundige begeleiding van onze            je je lidmaatschap sinds een paar jaar
professionals. U krijgt antwoord op vragen       actief gaan invullen?
over maatschappelijke en sociale problemen       Via Retina Nederland raakte ik bevriend met
die een visuele beperking met zich mee kan       Marian de Nijs, die een vergelijkbaar
brengen. Met een informatiemarkt,           revalidatietraject bij Het Loo Erf heeft gevolgd.
presentaties, gespreksgroepen en workshops       Ook bleek zij lid te zijn van de NVBS. Wij
maakt Visio u wegwijs in het opbouwen van       wilden als vrijwilligers van de NVBS ons
een sociaal netwerk in kwantitatieve en        steentje bijdragen om de ontmoetingsfunctie
kwalitatieve zin. De contactdag vindt plaats bij    van de vereniging te versterken en de
Visio in Haarlem, Amsterdamsevaart 268.        ledenbasis te verstevigen. Vanuit deze missie
                            hebben wij, met succes, diverse activiteiten
Meer informatie of aanmelden?             georganiseerd die zowel jongere als oudere
Neem contact op met José van der Zwan,         bestaande en nieuwe leden aanspraken.
T 088 585 79 00, haarlem@visio.org. 
Nieuws uit de regio
pagina 11Hoe geeft de NVBS regiobreed een          ----------------------------------------------------
praktische invulling aan haar missie?
Regio Noordwest is hard bezig de activiteiten
                          In gesprek met …
nieuw leven in te blazen. Dat geldt ook voor
                          Sam Brussee, oud-cliënt en schrijver van
de andere regio’s. Goede
                          het boek “Terugblik op het ongeziene”
informatievoorziening naar de doelgroep toe
en een interactief programma zijn hierbij
                          Sam Brussee presenteerde in 2010 zijn eerste
belangrijk. Denk hierbij aan voorlichting over
                          boek “Terugblik op het ongeziene” bij
de begeleiderskaart, de OV-chipkaart, Loket
                          uitgeverij In-OutBooks. In dit compacte
aangepast-lezen, maar ook over vragen die
                          levensverhaal schrijft Brussee over de impact
gerelateerd zijn aan werk en maatschappelijke
                          die zijn slechtziendheid en latere blindheid
participatie.
                          hadden op vele terreinen in zijn leven. Daar
                          doorheen doet hij de lezer verslag van zijn
Wat kunnen jullie concreet betekenen
                          zoektocht naar religieuze zingeving. Inmiddels
voor de sociaal-maatschappelijke
                          is er een tweede druk van het boek
participatie van mensen met een visuele
                          beschikbaar (prijs €12,95). Voor de
beperking?
                          daisy/luister– en braillevorm kunt u terecht bij
Het is de taak van de NVBS om als
                          Loket aangepast-lezen, landelijk loket van de
belangenorganisatie de mensen uit
                          openbare bibliotheekbranche voor mensen met
verschillende gelederen bewust te maken van
                          een visuele beperking of een andere
de bestaande beeldvorming rondom de
                          leeshandicap.
maatschappelijke participatie van mensen met
een visuele beperking. Daarnaast kunnen wij
                          Al op jonge leeftijd openbaarde zich bij u
concreet kijken of onder meer de overstap van
                          de oogaandoening Retinitis Pigmentosa
het revalidatiecentrum Visio Het Loo Erf naar
                          (RP). Uw schoolperiode werd sterk
de maatschappij op een betere manier
                          gekleurd door onbegrip. Hoe vond u daar
geregeld kan worden.
                          een weg in?
                          In die tijd heerste er onwetendheid over
Hoe ga je als nieuwe voorzitter van de
                          oogafwijkingen. Op de basisschool hield men
NVBS de interactieve doelstelling verder
                          geen rekening met slechtziende kinderen en ik
vormgeven?
                          was onvoldoende in staat om mijn visuele
Het streven is om een nieuw impuls te geven
                          problemen te beschrijven. Daarnaast vond ik
aan ontmoeting, kennismaking en
                          weinig aansluiting bij mijn medescholieren en
ervaringsuitwisseling tussen de NVBS en haar
                          voelde ik me voornamelijk eenzaam. Na mijn
bestaande leden en potentieel nieuwe leden,
                          twaalfde jaar verslechterde mijn
en daarnaast ook tussen de leden onderling.
                          gezichtsvermogen. Op het blindeninstituut
Publiciteit en werving zijn belangrijke middelen
                          Zeist volgde ik mijn middelbare
om de boodschap uit te dragen. Het is van
                          schoolopleiding. Hier leerde ik het brailleschrift
belang om samenwerking met en aansluiting
                          beheersen. Mijn passie voor de piano, het
bij andere belangenorganisaties te zoeken,
                          muziek luisteren en spelen samen met
zoals de Viziris-kring, om ons collectieve
                          anderen was voor mij een middel om mijn
profiel naar buiten toe te versterken.
                          isolement te doorbreken.
Kijk voor het uitgebreide interview met Yvonne
Cabri op www.nvbsnoordwest.nl. 
Nieuws uit de regio
pagina 12Hoe manifesteerde zich de negatieve        ----------------------------------------------------
beeldvorming bij uw opleidings- en
beroepskeuze?
                         Cliëntenraad op locatie
Zowel direct als indirect ervoer ik veel
tegenwerking. Het vinden van een eigen weg    De Cliëntenraad gaat de regio in! Dat wil
verliep moeizaam en eenzaam. Uiteindelijk     zeggen, een lid van de Cliëntenraad gaat op
slaagde ik erin om mijn droom in vervulling te  bezoek bij de vestigingen van Visio in
doen gaan. Ik verkreeg een studiebeurs voor    Noordwest-Nederland. De raad wil in contact
een pianostudie aan het conservatorium.      komen met cliënten van Visio om de
Daarna kreeg ik een aanstelling als        medezeggenschap van cliënten in de breedste
pianodocent. Ik heb dit werk kunnen        zin van het woord te kunnen meenemen in het
uitoefenen totdat ik in 1980 volledig blind    werk van de raad.
werd. Op Het Loo Erf in Apeldoorn heb ik     Wilt u meer weten over het werk van de
vervolgens een revalidatietraject gevolgd.    Cliëntenraad of hebt u interesse in
                         medezeggenschap van cliënten van Visio? Dan
Ook op sociaal en relationeel gebied       is er nu de mogelijkheid om persoonlijk
ondervond u veel pijnlijke confrontaties.     contact te hebben met een lid van de
Welke rol speelde het geloof voor u?       Cliëntenraad. Tijdens dit contact kunt u vragen
Ik ben van huis uit hervormd. Onzekerheid en   stellen als:
bindingsangst overheersten in sociale        Wat doet de Cliëntenraad?
contacten en relaties. Ik stelde mezelf ook     Hoe is de Cliëntenraad georganiseerd?
fundamentele vragen met betrekking tot het     Uit hoeveel leden bestaat de Cliëntenraad?
christendom: waar wilde ik mijn zingeving      Hoe vaak vergadert de Cliëntenraad,
vinden? Toen ik 25 jaar was, trad ik toe tot de    waarover en met wie?
rooms-katholieke kerk. Na een lange         Wat betekent medezeggenschap binnen
zoektocht voelde de Gereformeerde Kerk        Koninklijke Visio voor cliënten?
vrijgemaakt 35 jaar later als een thuis. Ik
besloot terug te keren naar de protestantse    Wanneer u interesse hebt, kunt u contact
kerk.                       opnemen met de vestiging van Visio waar u
                         gewoonlijk komt. Bij de receptie en bij Advies
U bent geboren in Leiden, maar woont al      & Voorlichting is bekend wanneer er een
tien jaar samen met uw echtgenote in       Cliëntenraadslid aanwezig is.
Wolfheze. Is dit voor u een thuis?
Mijn vrouw en ik wonen er comfortabel, maar    Ons motto is:
het is er erg stil. Het verlangen naar mijn    “Samen aan de slag, samen sterk!”
geboorteplek, de stad Leiden, blijft. Wie zal
het zeggen, misschien zal ik daar ooit      Joop Zopfi (voorzitter) 
terugkeren, zoals ik terugkeerde naar de kerk   ----------------------------------------------------
van mijn voorouders.
                         Activiteiten bij Visio in
Het volledige interview met Sam Brussee vindt   Leiden
u op www.in-outbooks.nl en op
www.hetschild.nl .                Veel cliënten van Visio wonen op de grens van
                         Visio in Noordwest- en Zuidwest-Nederland.
Nieuws uit de regio
pagina 13Om die reden vindt u hieronder enkele       Massagetraining
trainingen en bijeenkomsten die bij Visio in   Tijdens deze achtdaagse training leert u
Leiden op de agenda staan. Voor alle       praktische revaliderende vaardigheden. Het
programma’s geldt:                doel van de training is het in praktijk brengen
- Voor meer informatie en aanmelden kunt u    van massages in de eigen omgeving.
  contact opnemen met het            Datum: najaar 2011.
  Cliëntservicebureau T 088 585 85 85.
- Bij voldoende aanmeldingen starten de      Workshop online catalogus Loket
  trainingen. Het minimum aantal        aangepast-lezen raadplegen
  deelnemers verschilt per training.      In het voorjaar van 2011 is de internetsite van
- Wijzigingen voorbehouden.            het Loket aangepast-lezen gewijzigd, zodat
                         deze beter toegankelijk is. Visio organiseert
Zorgen voor jezelf                een workshop waarin u leert hoe u de
De training is geschikt voor iedereen die merkt  catalogus zelfstandig kunt raadplegen en
door de visuele beperking moeite te hebben    optimaal van de website gebruik kunt maken.
met het maken van keuzes, ontspannen, het     Tegelijkertijd houdt u zich bezig met het
stellen van grenzen en het opkomen voor      toepassen en gebruiken van de computer.
zichzelf. Het betreft acht bijeenkomsten.     Datum: 10 oktober, 9.30 tot 12.30 uur. 
Datum: start 11 oktober, 14.00-16.00 uur.     ----------------------------------------------------

Ik kan er een boek over schrijven
                         Aan de slag met de
Visio biedt, als u beschikt over enige
computervaardigheden, de mogelijkheid om
                         computer
uw verhaal op te schrijven. Hierbij is aandacht
                         Werken met de computer kan moeilijker
voor de opzet, opmaak en vormgeving. De
                         worden naarmate u slechter gaat zien.
verhalen worden (gedeeltelijk) met elkaar
                         Gelukkig zijn er vele hulpmiddelen beschikbaar
gelezen en besproken, waarna u leert hoe u de
                         die het werken met de computer weer
reacties op uw verhaal kunt verwerken. Het
                         mogelijk of makkelijker kunnen maken.
betreft zes bijeenkomsten.
                         Veelal wordt het lezen van de kleine letters op
Datum: start 14 oktober, 14.00 -16.00 uur.
                         het beeldscherm als probleem ervaren.
                         Er zijn verschillende mogelijkheden om binnen
Ontdek uw mogelijkheden
                         Windows aanpassingen te maken die het lezen
In vijf trainingen maakt u kennis met de
                         kunnen vergemakkelijken. Daarnaast zijn er
revalidatiemogelijkheden van Visio.
                         allerlei losse hulpmiddelen verkrijgbaar, zoals
Onderwerpen als: huishouden, buiten op
                         een toetsenbord met vergrote letters.
straat lopen, vrijetijdsbesteding en
                         Mochten Windows-aanpassingen niet meer
communicatie komen aan de orde. U krijgt
                         toereikend zijn, kan alles wat op het
adviezen die de uitvoering van dagelijkse
                         beeldscherm staat vergroot worden door een
handelingen vergemakkelijken. Er is aandacht
                         vergrotingsprogramma. Hierdoor wordt lezen
voor systematisch handelen, gebruik van
                         weer mogelijk of makkelijker.
verlichting, werken met andere zintuigen en
                         Wanneer alleen vergroting onvoldoende is
contrasten. Het betreft vijf bijeenkomsten.
                         bestaat de mogelijkheid tot het toevoegen van
Datum: start 7 oktober, 13.30 tot 16.00 uur.
                         spraak. Naast de vergroting vertelt de
                         computer dan ook nog wat er in beeld staat.
Berichten van derden
pagina 14Om met deze hulpmiddelen te leren werken        ----------------------------------------------------
biedt Visio op iedere vestiging een
computertraining. Deze wordt geheel
                            Bladmuziek lezen
toegespitst op uw individuele vraag.
Hebt u interesse in wat voor u de           Het lezen van bladmuziek als men slechtziend
mogelijkheden zijn voor de computer dan kunt      is geworden, blijkt vrijwel onmogelijk.
u contact opnemen met het               Er zijn weliswaar oplossingen op de markt,
Cliëntservicebureau T 088 585 85 85.          maar geen van alle zijn goed bruikbaar. In al
----------------------------------------------------  die tijd ben ik tot de conclusie gekomen, dat
                            de oplossing uit de automatisering moet
Activiteiten NVBS                   komen, maar dan wel zo dat een kind de was

afdeling Noordwest                   kan doen.
                            Stelt u zich eens voor dat u zo’n mooi plat
                            beeldscherm op de muziekstandaard zet en
De NVBS (Nederlandse Vereniging van Blinden      dat op het scherm alleen de notenbalken
en Slechtzienden) is een landelijke          verschijnen die op dat moment van belang
belangenorganisatie die opkomt voor mensen       zijn. Op die balken kunt u minstens drie maten
met een visuele beperking. De afdeling         vooruit kijken en de muziek schuift gladjes en
Noordwest (voorheen Noord-Holland Noord)        in het gewenste tempo van rechts naar links
strekt zich uit over Noord-Holland, behalve      over dat scherm. Natuurlijk kunt u de
Amsterdam en het Gooi.                 vergroting en de kleuren aan uw eigen wensen
De afdeling Noordwest organiseert           aanpassen.
maandelijks informatieve en ontspannende        Op dit moment bestaan er meerdere
activiteiten. Dit najaar staan de volgende       oplossingen die allemaal een eindje in de
activiteiten op de kalender:              gewenste richting gaan, maar echt af is er niet
24-9: Bijeenkomst voor nieuwe leden, waar       één. Daarom leg ik de volgende vraag aan u
onderlinge kennismaking centraal staat.        voor.
27 t/m 29-9: Voorlichtingsdagen Oogcentrum       Behoort u tot de mensen die met het lezen
Heerhugowaard.                     van bladmuziek worstelen en denkt u dat de
22-10: Contactdag in Alkmaar.             beschreven oplossing iets voor u is? Hebt u
1-11: Informatiemarkt bibliotheek Heiloo.       daar dan geld voor over, zelfs als het om een
19-11: Afdelingsvergadering en themamiddag.      investering van 2.500 tot 4.000 euro zou gaan
17-12: Kerstbijeenkomst. Een              inclusief computer? Zoveel zal een dergelijke
muziekensemble speelt fijne muziek en Dirk       oplossing namelijk ongeveer gaan kosten.
Plugboer laat ons genieten van zijn          Ik ben erg benieuwd naar uw antwoord.
schaatscollectie en dito verhalen.           Daarmee kunt u mij enorm helpen om dit
                            project te vervolgen, ook al kan ik zelf geen
Nieuwsgierig naar de inhoud van deze          noot lezen!
activiteiten en wat de afdeling Noordwest voor     Het antwoord kunt u mij per e-mail sturen,
u kan betekenen? Neem gerust contact op met      mijn adres is hj.nobel@ziggo.nl. U kunt mij
ons afdelingssecretariaat:               ook bellen op T 020 61 30 619. Dat is het
Marie José Mes-v.d.Valk, T 0226 45 20 78 of      nummer van de NVBS afdeling Amsterdam,
secretaris@nvbsnoordwest.nl.              waarvan ik secretaris ben.

                            Henk Nobel, Amstelveen   
Colofon
pagina 15----------------------------------------------------  Adressen van Visio in Noordwest-
Om u zo goed mogelijk te informeren,          Nederland
ontvangt u twee keer per jaar een nieuwsbrief
van Visio. Deze is beschikbaar in vijf         Cliëntservicebureau
verschillende leesvormen. U kunt kiezen uit:      T 088 585 85 85
gewone letter, grootletter 14 pnt., braille,
daisy en e-mail. De standaard leesvorm is de      Paasheuvelweg 17
gewone letter. Indien u deze nieuwsbrief in      1105 BE Amsterdam Zuidoost
een andere leesvorm wilt ontvangen, kunt u       T 088 585 57 00
dat aangeven bij de redactie.             F 020 697 01 91
                            amsterdam@visio.org
Oplage                         Inloopspreekuur: woensdag 10.00-13.00 uur
Deze nieuwsbrief wordt in een oplage van
7000 stuks verspreid onder alle cliënten        Gebouw Haerlemmerpoort
woonachtig in Noordwest-Nederland. Aan de       Amsterdamsevaart 268
inhoud van de artikelen kunnen geen rechten      2032 EK Haarlem
worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag      T 088 585 79 00
worden gereproduceerd of verspreid zonder       F 023 543 46 99
voorafgaande schriftelijke toestemming van       haarlem@visio.org
Visio.                         Inloopspreekuur: dinsdag 10.00-13.00 uur

Adreswijziging                     Gildestraat 3
Visio is verplicht kopieën van een geldig       1704 AG Heerhugowaard
identiteitsbewijs en een geldige zorgpas bij uw    T 088 585 90 00
gegevens te bewaren. Wij verzoeken u daarom      F 072 574 65 52
met nadruk wijzigingen in uw paspoort,         heerhugowaard@visio.org
adresgegevens of verzekering zo snel mogelijk     Inloopspreekuur: donderdag 10.00-13.00 uur
door te geven aan Visio.

Redactieadres                     Koninklijke Visio
Koninklijke Visio                   expertisecentrum voor slechtziende en blinde
T.a.v. José van der Zwan                mensen.
Amsterdamsevaart 268                  www.visio.org 
2032 EK Haarlem
nieuwsbriefnwn@visio.org
T 088 585 79 00 

Opmaak en redactie
José van der Zwan

Eindredactie
Maureen van Zuuk

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:7/5/2012
language:Dutch
pages:15