Legal Services Commission leaflet order form by UbQPSNC

VIEWS: 0 PAGES: 2

									Ffurflen Archebu Taflenni gan y                     Legal Services Commission leaflet
Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol                    order form
Rhestrir isod y taflenni sydd ar gael ar hyn o bryd           The leaflets currently available from the Legal
gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol                 Services Commission LSC are listed below. They
(CGC). Maent ar gael yn rhad ac am ddim, ond              are available free of charge, although there is a
mae cyfyngiad ar y nifer y cewch archebu.                limit to the number you can order.

I archebu’ch taflenni, ffoniwch llinell Daflenni’r           To order your leaflets, telephone the LSC Leaflet
CGC ar 0845 3000 343, anfonwch e-bost i                 line on 0845 3000 343, e-mail
orderleaflets@communitylegaladvice.org.uk, neu             orderleaflets@communitylegaladvice.org.uk, or
llennwch y ffurflen hon a’i phostio i: Legal              complete this form and post it to: Legal Services
Services Commission Publications, PO Box 128,              Commission Publications, PO Box 128, Jarrow
Jarrow NE32 3WS                             NE32 3WS

Fel y gellir anfon archebion yn fwy effeithlon,             For orders to be dispatched most efficiently,
rhowch gyfeiriad post llawn a, lle bo’n berthnasol,           please provide your full postal address and,
eich rhif a’ch cyfnewidfa DX.                      where applicable, your DX number and
                                    exchange.

                                                Cyfyngiad /        Nifer /
                                                 Limit         Quantity
Arweinlyfr Gwybodaeth Cyngor Cyfreithiol Cymunedol                       50 taflen /
(CLAPSB031W) /                                          leaflets
Community Legal Advice pocket size leaflet (CLAPSB030E)
Arweiniad Cam-wrth-gam i Gymorth Cyfreithiol (LSCAL) /                     30 taflen /
A Step-by-Step Guide to legal aid (LSCALW)                            leaflets
Braille                                              2 copi

Talu am eich Cymorth Cyfreithiol (LSCBL) /                           30 taflen /
Paying for your Legal Aid (LSCBLW)                                leaflets
Braille                                              2 copi


Eich enw                                Your nameRhif ffôn cyswllt                            Contact telephone numberCyfeiriad e-bost                            E-mail address
Ffurflen archebu taflenni gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol    Legal Services Commission leaflet order form (05.11)
(05.11)                               1
Cyfeiriad post llawn (gan gynnwys cod post)               Full postal address (including post code)
Cyfeiriad DX (os yw’n berthnasol)                    DX address (if applicable)Cyfeirnod cwsmer                            Customer reference number
(os ydych wedi archebu gennym o’r blaen)                (if you have ordered from us before)
Manylion unrhyw anghenion anfon arbennig                Details of any special delivery requirements
(os oes arnoch angen mwy o daflenni na’r cyfyngiad,           (if you require more leaflets than the limit, please give
rhowch fanylion)                            details)
A gawn gysylltu â chi yn y dyfodol ynglŷn â               May we contact you in the future regarding similar
llenyddiaeth debyg neu at ddibenion ymchwil?              literature or for research purposes?
              Cewch          Na chewch                           Yes     No

A hoffech dderbyn negeseuon e-bost i roi gwybod             Would you like to receive e-mails to let you know
ichi pan fyddwn wedi cynhyrchu fersiynau                when we have produced updated versions of the
diweddarach o’r taflenni yr ydych wedi’u                leaflets you have ordered?
harchebu?
              Hoffwn          Na hoffwn                           Yes     No
Ffurflen archebu taflenni gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol    Legal Services Commission leaflet order form (05.11)
(05.11)                               2

								
To top