Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

NATIONAL INSTITUTE FOR FURTHER EDUCATION

VIEWS: 23 PAGES: 7

									NÁRODNÍ INSTITUT
PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
            ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
             PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Aktivity NIDV k problematice
  čtenářské gramotnosti

   Mgr. Helena Plitzová
     26. května 2011
                2
           Analýzy mezinárodních i národních
       strategických dokumentů pro tvorbu DVPP

Příklady analyzovaných dokumentů ke čtenářské
gramotnosti:
– Inspekční hodnocení ŠVP za období 2007-2010
– Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2009/2010
– Tématická zpráva ČŠI „Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v
 předškolním a základním vzdělávání“
– TIMSS 2007 + PISA 2009
– McKinsey & Company - Klesající výsledky českého základního a
 středního školství: fakta a řešení


Závěry ze zpráv implementovány do programové
nabídky v oblasti předčtenářské a čtenářské gramotnosti


                                 3
      Zapojení NIDV v připravovaných IPn OP VK
         s důrazem na čtenářskou gramotnost

Podpora pedagogů mateřských škol a rozvoj
gramotností dětí v předškolním vzdělávání
– Cíl: motivovat pedagogy k rozvoji předčtenářské a
 předmatematické gramotnosti s přihlédnutím na vývojová období
 dětí
– Výstupy: příručky pro gramotnosti vč. video ukázek
 pedagogické práce s dětmi + standard vzdělávacího programu
 pro řečové preventisty

Gramotnosti
– Cíl: zkvalitnit čtenářskou, matematickou a finanční gramotnost
 žáků v ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií
 prostřednictvím rozvoje profesních kompetencí učitelů; ověřit
 systém metodické podpory pedagogů.


                                  4
          Celostátní vzdělávací programy NIDV
                ke čtenářské gramotnosti

Škola čtenářských dovedností
  –  22. – 24. 8. 2011, KP Jihlava
  –  náměty, metodika a inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti
  –  pro pedagogy bez rozdílu aprobace
  –  interaktivní pobytový kurz členěný do 5 dílen:
    1.  Tvořivé psaní
    2.  Co si počít se čtením
    3.  Otázky a odpovědi
    4.  Co ukrývá text
    5.  Zdánlivé drobnosti čtenářských dovedností


Celostátní konference ke čtenářské gramotnosti
  –  5. 10. 2011, KP Brno – Moravská zemská knihovna


                                    5
         Vybrané vzdělávací programy NIDV
              ke čtenářské gramotnostiGenetická metoda čtení a psaní
Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské
 gramotnosti ve výuce
Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Školní knihovna v informačním světě Internetu 21.
 století
Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí se SVP
Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí se SVP II –
 praktický nácvik prvotního čtení
Mediální výchova


                          6
Děkuji za pozornost.
   Mgr. Helena Plitzová
   Národní institut pro další vzdělávání
   tel.: 266 106 359
   e-mail:plitzova@nidv.cz
   web: www.nidv.cz
                       7

								
To top