Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ulbs folio

VIEWS: 19 PAGES: 7

									BAB 1 :PENGHARGAAN


Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih,terutamanya kepada ibu bapa saya kerana telah
memberikan sokongan sepenuhnya kerana telah memberikan saya peluang untuk menyertai
perkhemahan ini.

Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru dan semua kakitangan
Sekolah yang telah terlibat untuk menjayakan perkhemahan ini.

Sekali lagi,saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kakitangan dan guru-
guru berserta dengan rakan-rakan sekolah saya kerana telah menjayakan perkhemahan
sekolah tahun ini.Sekian terima kasih
BAB 2 :OBJEKTIF


 1.  Untuk melahirkan pelajar yang berdisiplin,mempunyai motivasi yang
    tinggi,berketrampilan sesuai dengan konsep kerajaan kearah pembangunan modal
    insan.
 2.  Membentuk keperibadian pelajar,disamping melatih pelajar dengan sifat
    kepimpinan,semangat kerjasama dan memupuk rasa tanggungjawab,saling
    hormatdalam kalangan pelajar.
 3.  Melahirkan pelajar yang bersyukur dan nenghargai alam sekitar serta kepentingan
    mengekalkan kehijauan bumi.
ISI KANDUNGAN :
Bab                                       MukaSurat
Bab 1: Penghargaan………………………………………………...                        1
Bab 2:Ojektif……………………………………………………..                          2
Bab 3:Aktiviti HariPertama Dan HariKedua...........................................  3-4
Bab 4:Pengalaman / Pengajaran Yang Diperolehi………………………..               5
Bab 5:Penutup……………………………………………………                           6
Bab 6:Peta LokasiTempatPerkhemahan……………………………....                   7
Bab 7:Lampiran………………………………………………….                          8
BAB 7 :LAMPIRAN
       SEKOLAH MENENGAH SWASTA
            SERI INSAN
     FOLIO BAHASA MELAYU
            (ULBS)NAMA :

NO. KAD PENGENALAN :

ANGKA GILIRAN:

TINGKATAN :

TARIKH :

NAMA GURU :
       SEKOALH MENENGAH SWASTA
          SERI INSAN      FOLIO PENDIDIKAN MORAL
         TINGKATAN 5
NAMA:

NO.PENGENALAN:

ANGKA GILIRAN:

TINGKATAN

TARIKH:

NAMA GURU:
PETA LOKASI
TEMPAT PERKHEMAHAN

								
To top