Introduction to Operations and Supply Chain Management - PowerPoint - PowerPoint

Document Sample
Introduction to Operations and Supply Chain Management - PowerPoint - PowerPoint Powered By Docstoc
					      Bozarth kap.10
     Sourcing og indkøb
Menu
• Hvorfor er indkøb kritisk/vigtig
• Sourcing beslutningen
• Sourcing strategier
• Indkøbsprocessen
• Multi kriterie beslutningsmodeller i sourcing og
 indkøb
• Trends indenfor indkøb

       Bozarth kap10-f2007-joj
                 Fokus
“Sourcing”-beslutninger og indkøbsaktiviteter har til
fomål at linke virksomheden med dens “upstream”
supply chain partnere
 • Sourcing-beslutninger –
  Beslutninger på højt niveau angående hvilke produkter eller
  komponenter, som skal fremstilles internt, og hvilke som
  skal skaffes fra eksterne supply-chain partnere. Disse
  beslutninger har ofte strategisk karakter.
 • Indkøb –
  Aktiviteter forbundet med identifikation af behov,
  lokalisering og valg af leverandører, forhandling af
  betingelser og opfølgning mhp. at sikre leverandørernes
  præstationer.
  Indkøb er naturligvis underordnet sourcing beslutningen.

       Bozarth kap10-f2007-joj
 Hvorfor er Indkøb Kritisk/Vigtig

• Ændringer i de globale konkurrence-
 betingelser
• Den finansielle effekt
• Effekt på Performance
     Bozarth kap10-f2007-joj
 Hvorfor er Indkøb Kritisk

Ændringer i de globale
konkurrence-betingelser
• For at konkurrere globalt må man
 indkøbe globalt
• At rette indkøb mod globale
 muligheder supporteres ofte af
 avancerede informationssystemer

   Bozarth kap10-f2007-joj
 Hvorfor er Indkøb Kritisk

Den finansielle effekt
• For den gennemsnitlige fabrikant:
 52.5% af COGS kommer fra
 materialer
• Indkøb udgør en vigtig mulighed
 for at øge profitabiliteten


   Bozarth kap10-f2007-joj
 Hvorfor er Indkøb Kritisk

Effekt på Performance
• Kvalitet
• Leveringers pålidelighed
• Evne til at udnytte nye teknologier
    Bozarth kap10-f2007-joj
   “Sourcing”beslutningen
Sourcing-beslutningen er high-level, og ofte
en strategisk beslutning, der vedrører:
• Hvilke enheder fremstilles under anvendelse af
interne ressourcer (within the firm resources)
• Hvilke enheder vil blive leveret af supply chain
partnere

 • Insourcing –
  Anvendelse af ressourcer internt i
  virksomheden for at tilvejebringe       Make or Buy
  produkter eller serviceydelser         Beslutning
 • Outsourcing –
  Anvendelse af supply chain partnere
  til at levere produkter eller serviceydelser
      Bozarth kap10-f2007-joj
    Fordele og ulemper ved
       Insourcing
Fordele                Ulemper
• Højt niveau af kontrol       • Kræver høje
• Kan udvikle områder til        investeringer
 ”kernekompetencer”         • Reducerer strategisk
• Mulighed for at have         fleksibilitet
 kontrol/overblik over        • Mister muligheden for
 programmet i sin           at kunne anvende
 helhed                produkter og service af
• Economies of scale          væsentlig højere
 and/or scope             standard tilbudt af
                    potentielle udbydere
      Bozarth kap10-f2007-joj
     Fordele og ulemper ved
        Outsourcing
Fordele                 Ulemper
• Høj strategisk fleksibilitet      • Mulighed/Risiko for at
• Lav investeringsrisiko          vælge en “dårlig”
• Forbedret cash              udbyder
 flow/likviditet            • Tab af kontrol af
• Adgang til state-of-the-art       processen i sin helhed og
 produkter og services          af “core- teknologier”
                     • Udfordringer vedrørende.
                      kommunikation og
                      koordination        Bozarth kap10-f2007-joj
       Faktorer, der påvirker
      beslutningen om Insourcing
        eller Outsourcing
                       Insourcing    Outsourcing
                     fordelagtig, hvis fordelagtig, hvis
 Faktor

Usikkerhed i omgivelserne            lav       høj
Konkurrence på udbyder-markedet         lav       høj
Evne til monitorering af udbyder-perform.    lav       høj
Sammenhæng mellem produkt/service og  høj            lav
indkøbende virksomheds kernekompetencer
        Bozarth kap10-f2007-joj
      Total Cost Analysis
En proces, hvor en virksomhed søger at idenficere og
kvantificere alle større omkostningselementer forbundet
med forskellige sourcing valg
• Direkte omkostninger –
 Omkostninger, der er forbundet direkte med aktivitetsniveauet af
 operationer eller fra forsyningskæden
• Indirekte omkostninger –
 Omkostninger, der IKKE er forbundet direkte med aktivitetsniveauet
 af operationer eller fra forsyningskæden
        Bozarth kap10-f2007-joj
        Insourcing og
      Outsourcing omkostn.
       Insourcing            Outsourcing
      •Direkte materialeforbrug    •Pris (fra faktura)
Direkte   •Direkte arbejdskraftforbrug  •Transportomkostninger
omkostn.  •Transportomkostninger
      •Variable indirekte
      produktionsomkostninger
      •Supervision          •Indkøb
      •Administrativ support     •Modtagelse
Indirekte  •Supplies            •Kvalitetskontrol
omkostn.  •Vedligeholdelsesomkostninger
      •Afskrivning af udstyr
      •Leje af bygninger
      (bygningsomkost.)
      •Faste IPO
        Bozarth kap10-f2007-joj
      Sourcing Strategier
• Single sourcing –
 Virksomheden, der indkøber, er afhængig af en enkelt virksomhed
 m.h.t alt eller næsten alt indkøb af produkter eller service
• Multiple sourcing –
 Virksomheden, der indkøber, fordeler indkøb over flere forskellige
 udbydere
• Cross sourcing –
 Anvender en enkelt udbyder for bestemte produkter eller service
 og en anden udbyder, med den samme “kunnen” for indkøb af et
 lignende produkt
• Dual sourcing –
 Anvender to udbydere for indkøb af samme produkt eller service
       Bozarth kap10-f2007-joj
Indkøbs-processen
        Identifikation af behov

              Beskrivelse

          Identifikation
        og evaluering af udbyder


        Udvælgelse af udbyder

     Forberedelse af ordre på indkøb

       Follow up og ekspedition
                      Ordre
       Modtagelse og inspektion   cycle

       Faktura clearing og betaling

     Opdat. af performance database
 Bozarth kap10-f2007-joj
     Indkøbs-processen
     Identifikation af behov

Identification af behov

              • Indkøbs-rekvisition –
                Et intern dokument udfærdiget af en
                “bruger”, der informerer indkøb om et
                specifikt behov
              • Reorder point system –
                En metode anvendt til at initiere indkøb af
                rutinemæssigt anvendte produkter. Typisk
                har hvert produkt et prædetermineret ordre
                punkt samt ordre-kvantitet

          Bozarth kap10-f2007-joj
   Indkøbs-processen
   Beskrivelse

         Kommunikation i den mest efficiente og
Beskrivelse    præcise form som muligt af en brugers
         behov til en potentiel udbyder

       • Beskrivelse v.h.a. markedskvalitet/industri-
        standard
       • Beskrivelse v.h.a. brand
       • Beskrivelse v.h.a. specifikation
       • Beskrivelse v.h.a. performance karakteristika
       • Beskrivelse v.h.a. prototyper eller samples

       Bozarth kap10-f2007-joj
      Indkøbs-processen
      Identifikation og Evaluering af Udbyder

                  Indsatsen i denne forbindelse
   Identifikation
                  vokser i takt med at:
og evaluering af udbyder
                      • Kompleksiteten af produktet
                       eller serviceydelsen vokser
                      • Størrelsen af den pengemæssige
                       forpligtigelse vokser
                      • Den tidsmæssige længde af den
                       foreslåede køber-udbyder-relation
                       vokser


           Bozarth kap10-f2007-joj
      Indkøbs-processen
       Identifikation og Evaluering af Udbyder

                  Kriterier for vurdering af
   Identifikation
                  udbyder:
og evaluering af udbyder
                 • Proces og design duelighed
                 • Management duelighed
                 • Finansielle situation og
                  omkostningsstruktur
                 • Planlægnings- og kontrolsystemer
                 • Miljø-regulering og efterlevelse af
                  sådanne
                    • Potentialer for lang-sigts
           Bozarth kap10-f2007-jojvirksomhedsrelationer
     Indkøbs-processen
     Udvælgelse af Udbyder - I


                • Foretrukket udbyder
Udvælgelse af udbyder
                • Licitation/Competitive
                 bidding
                • Forhandling
         Bozarth kap10-f2007-joj
     Indkøbs-processen
     Udvælgelse af udbyder - II


             Foretrukket udbyder
               En udbyder, der har
Udvælgelse af udbyder
               demonstreret sin performance
               duelighed gennem sine
               tidligere købskontrakter og
               derfor tildeles en status af at
               være foretrukket i udvælgelses-
               processen af en udbyder

         Bozarth kap10-f2007-joj
    Indkøbs-processen
     Udvælgelse af udbyder - III

             Licitation/Competitive
             bidding er mest effektiv når:
Udvælgelse af udbyder    • Den indkøbende virksomhed har
               kontakt med kvalificerede udbydere
               og leverer en klar beskrivelse af
               produkt-/serviceydelse, der ønskes
               indkøbt.
              • Volumen af indkøbet er højt nok til at
               retfærdiggøre omkostningerne og
               arbejdsomfanget ved proceduren
              • Virksomheden ikke har en foretrukket
         Bozarth kap10-f2007-joj
               udbyder
     Indkøbs-processen
     Udvælgelse af udbyder - IV
             Forhandling er mest effektivt
             når:
Udvælgelse af udbyder   • Det efterspurgte produkt er “nyt” eller
               teknisk komplekst med kun vage og
               upræcise specifikationer
              • Indkøbet kræver enighed om en bred vifte af
               performance faktorer
              • Udbyder må deltage i udviklingsarbejde
              • Udbyder kan ikke determinere risiko og
               omkostninger uden input fra køber
         Bozarth kap10-f2007-joj
       Indkøbs-processen
       Ordre Cycle


                 • Forberedelse af ordre på
                  indkøb
                  74% af virksomheder har aktuelt
Forberedelse af ordre på indkøb
                  electronic data interchange (EDI) med en
  Follow-up og ekspedition
                  vis del af deres supply base
  Modtagelse og inspektion

 Faktura clearing og betaling
                 • Follow-up og ekspedition
Opdat. af performance database  • Modtagelse og inspektion
                 • Faktura clearing og betaling
                   • Opdatering af performance
                      database
            Bozarth kap10-f2007-joj
Multi-Kriterie Beslutningsmodeller i
    Sourcing og Indkøb
• Hvordan kan vi evaluere alternativer
 når kriterierne der vælges ud fra
 inkluderer både kvantitative mål
 (såsom omkostning og performance af
 levering til tiden) samt kvalitative
 faktorer (såsom ledelsens stabilitet og
 pålidelighed)?


     Bozarth kap10-f2007-joj
Weighted-Point Evaluation
  System – s.320ff
Formål:
• Evaluere potentielle udbydere
• Spore udbyderes performance over tid /
 lave en rangordning af aktuelle udbydere

Processen:
• Tilegn vægte til performance dimensioner
• Lav en rangordning af performance af hver
 udbyder med hensyn til hver dimension
• Beregn en samlet score – Hvem er bedst?
     Bozarth kap10-f2007-joj
Et hierarki med tre niveauer.
- prioriteter niveau 1-2: fremskaf vægte P,K,L
- prioriteter n 2-3: fremskaf vægte a , b , c , a , b , c    P  P  P   K  K   K,  aL, bL,cL

            Tilfredshed med udbyder


               P           K    L      Prioriteter, niveau 1-2:


      pris              kvalitet      leveringssikkerhed

                   aK        aL
    aP                     bk           cL
                              bL             Prioriteter,
          bP
                   cP                        niveau 2-3
                                  ck


 Leverandør A           Leverandør B       Leverandør C
            Bozarth kap10-f2007-joj
Et hierarki med tre niveauer.
- prioriteter niveau 1-2: fremskaf vægte P,K,L
- prioriteter n 2-3: fremskaf vægte a , b , c , a , b , c
                         P  P  P  K  K  K,  aL, bL,cL
 Bemærk:
 • Vægtene repræsenterer prioriteringer af de pågældene
 kriterier/objektfunktioner/målsætninger
 • På niveau 1-2 bestemmer vægtene P,K og L, hvordan vi vurderer
 de tre niveau 2 kriterier: pris, kvalitet og levering i en samlet
 vurdering af kriteriet/målsætningen på niveau 1: ”Tilfredshed med
 udbyder”.
 •På niveau 2-3 vurderer vi, hvor godt hver af de tre potentielle
 udbydere klarer sig på hver af de tre kriterier. For kriteriet pris
 angiver vægtene aP, bP, cP hvor godt vi vurderer performance af de
 tre virksomhed m.h.t. pris,
     altså aP= Performance(Udbyder A,pris)
 • Det er vigtigt at være meget præcis med ”beregningen” af
 prioriteringerne ”højt” oppe i hierarkiet (der skal være høj grad af
 konsensus), idet disse prioriteringerne påvirker alle
 sammenvægtninger længere nede i hierarkiet kraftigt.
 • Det er vigtigt, at de kriterier/målsætninger, der opstilles er
 uafhængige af hinanden.
           Bozarth kap10-f2007-joj
Et hierarki med tre niveauer.
- prioriteter niveau 1-2: fremskaf vægte P,K,L
- prioriteter n 2-3: fremskaf vægte a , b , c , a , b , c
                          P    P  P  K  K  K,  aL, bL,cL

 En samlet score for hver af de tre
 potentielle udbydere finder vi som:

 Samlet score A:             Pa +Ka +La
                      P  K    L


 Samlet score B:             Pb +Kb +Lb
                      P  K    L


 Samlet score C:             Pc +Kc +Lc
                      P  K    L
 Den der får den højeste score er ”bedst”
        Bozarth kap10-f2007-joj
     Weighted-Point Evaluation
         System
                        Disse tre nøgletal er ”outcome” fra
Opsumering m.h.t.               de målsætninger/kriteriefunktioner,
                        som virksomheden forfølger på det
alternative udbydere              tredje niveau af
                        hierarkiet!!
Performance     Leverandør A     Leverandør B   Leverandør C
Dimensioner
            $4/enhed      $5/enhed     $2/enhed
      Pris
    Kvalitet   5% defekte     1% defekte    10% defekte

   Leverings    95% til tiden    80% til tiden  60% til tiden
   reliabilitet
        Bozarth kap10-f2007-joj
   Weighted-Point Evaluation
       System

Kriterievægte             Score-skema
                    5 = excellent
P (=vægt pris)       =0,3
K (=vægt kvalitet)     =0,4    4 = god
L (=vægt lev. pål.)     =0,3    3 = gennemsnitlig
                    2 = rimelig
                    1 = dårlig      Bozarth kap10-f2007-joj
    Weighted-Point Evaluation
        System

Performance-værdier for alternative udbydere

Performance    Leverandør A Leverandør B    Leverandør C
Dimensioner
            a =4
             P      b =3
                    P        c  P  =5
     Pris
   Kvalitet     a =3
             K      b  K  =5   c  K  =1

  Leverings      a =4      b =2      c =1
             L      L        L
  pålideligh.
       Bozarth kap10-f2007-joj
       Hvordan afspejler vægtene
          performance?

          A       B     C       A   B    C
Pris       a =4 b =3 c             =5  $4/en  $5/en  $2/en
          P        P      P
                              hed   hed   hed

Kvalitet                          5%   1%   10%
         a =3 b
          K        K = 5  c  K = 1
                             defekt defekt defekt
                              e   e   e

         a =4 b =2 c =1              95%   80%   60%
          L        L    L
Leverings                          til   til   til
pålideligh.                        tiden  tiden  tiden
        Bozarth kap10-f2007-joj
      Weighted-Point Evaluation
         System - V

 Samlet score for alternative leverandører
Score A = (4 x 0.3) + (3 x 0.4) + (4 x 0.3) = 3.6

Score B = (3 x 0.3) + (5 x 0.4) + (2 x 0.3) = 3.5

Score C = (5 x 0.3) + (1 x 0.4) + (1 x 0.3) = 2.2


A bør forbedre deres kvalitet
B bør forbedre deres leverings-reliabilitet og pris
C er ikke aktuel som en potentiel udbyder
        Bozarth kap10-f2007-joj
Samlet score for hver virksomed: Vægt virksomhedens
performance m.h.t. hvert af de tre kriterier med ”vores”
prioritering af det pågældende kriterie og sum!

          Tilfredshed med udbyder


              P=0,3         K=0,4   L=0,3    pris                kvalitet      leveringssikkerhed

                   aK=3         aL=4
   aP=4                    bk=5          cL=1
                               bL=2
        bP=3
                  cP=5
                                 ck=1

 Leverandør A           Leverandør B        Leverandør C
            Bozarth kap10-f2007-joj
   Trends i styring af Indkøb

• Lang-sigts kontrakter og konsolidering
• Udbyder-”base” reduceres i antal
• Globalt Indkøb
• Udbyder Performance Målinger
• Udbyder Teknologi
• Informationsteknologi
• Professionalisme i Indkøb

     Bozarth kap10-f2007-joj
           Trends i Indkøbs
           Management - I
Aspekter af       Traditionelt      Fremtidigt
Indkøb
Længde af    Licitation/Competitive  Lang-sigts kontrakter (> 2 år)
kontrakt    bidding, review      med performanceforbedrings-
        årligt/halvårligt     klausuler

Indkøbs     Produkter og service   Indkøb konsolideres over
Konsolidering  indkøbes af        virksomhedsenheder for at
        individuelle       løfte volumen og samle
        virksomhedsenheder    arbejdet med indkøb
Antal af    Udbydere udskiftes    Virksomheder er mere
udbydere    ofte, med mange      tilbøjelige til at anvende single-
        udbydere for hvert    source eller dual-source for at
        indkøbt produkt      forbedre performance og
                     reducere omkostningerne
        Bozarth kap10-f2007-joj
           Trends i Indkøbs
           Management - II
Aspekter af     Traditionelt     Fremtidigt
Indkøb
Lokalisering  Primært nationalt eller  Global sourcing for at få
af udbyder   oven i købet lokalt    adgang til de bedste
                      udbydere i verden
Top       Indkøb opfattes som et   Indkøb opfattes som en måde
management’s  nødvendigt onde eller   at drage fordel af udbyderes
opfattelse af  som en non-value      komparative
indkøb     added aktivitet      muligheder/dueligheder
Vigtighed af  Lange cycle tider     Cycle tider er et kritisk aspekt
tids-      tolereres; meget lidt   ved vurdering af udbydere;
dimensionen   involvering af udbydere  udbydere arbejder med i
        i udvikling af nye     udvikling af nye produkter for
        produkter         at reducere udviklingstiden
        Bozarth kap10-f2007-joj
          Trends i Indkøbs
          Management - III
Aspekter af    Traditionelt      Fremtidigt
Indkøb
Forbedring af  Udbydere forventes at   Indkøb’s organisationer
udbyders    præstere forbedringer . . udvikler/forbedrer udbyders
duelighed/   . or else!        performance gennem
                     udbyder-udviklings
                     programmer
Udbyder     Tilfældig eller ikke-   Detaljeret, formel
performance   eksisterende        performance målings-
målingert    monitorering af      systemer (baseres på data på
        udbyderes kvalitet,    pris, kvalitet, leveringstider
        leveringstider, og pris  og andet)
        over tid
Udbyder     Lave standarder, hvis   Voksende niveau af
performance   overhovedet
        Bozarth kap10-f2007-joj
                      performance forventes
standarder
            Trends i Indkøbs
            Management – IV
 Aspekter af       Traditionelt     Fremtidigt
Indkøb
Afhængighed af    Lille eller intet;    Udbydere er aktive i udvikling
udbyders       udbydere forventes at   af nye produkter/processer
produkt- og      levere præcis det de
proces- teknologi   blev bedt om at levere
           og ikke mere.
Informations-     Lidt eller intet     Voksende brug af EDI, B2Bs,
systemlinks                   Cad/CAM, og Web to link
mellem køber og                 supply chain partners
udbydder

Indkøbs        Primært ekspedition via  Voksende brug af teknologi
forpligtigelser    kontorpersonale af    i.f.m. rutineaktiviteter; mere tid
           indkøbsordrer       anvendes for at
                        vedligeholde/udvikle nøgle-
          Bozarth kap10-f2007-joj   udbyderforbindelser

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:41
posted:7/4/2012
language:Danish
pages:39