Projektligji pr Prokurimin Publik by pX372jh2

VIEWS: 40 PAGES: 161

									PROJEKTLIGJI PER NDRYSHIMIN E           LDRAFT LAW AMENDING LAW NO.           NACRT ZAKONA O IZMENI ZAKONA
LIGJIT NR 2003/17 PËR PROKURIMIN         2003/17 ON PUBLIC PROCUREMENT           BR. 2003/17 O JAVNOJ NABAVCI
       PUBLIK


Kuvendi i Kosovës,                The Assembly of Kosovo,             Skupština Kosova,

Duke marrë parasysh Rregulloren e Misionit    Taking into account United Nations Interim   Na osnovu Uredbe o Privremenoj Misiji
të Kombeve të Bashkuara në Kosovë         Administration Mission in Kosovo (UNMIK)    Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK)
(UNMIK) Nr. 2001/9 datë 15 maj 2005, “Mbi     Regulation No. 2001/9 of 15 May 2001, “On    Uredba Br. br.2001/9 od 15 maja 2001, “O
Kornizën Kushtetuese të Vetëqeverisjes      a Constitutional Framework for Provisional   Ustavnom Okviru Privremene Samoupravu
së Përkohshme në Kosovë”, dhe posaçërisht     Self-Government in Kosovo,” especially     na Kosovu”, posebno članove 5.1(b), 5.7,
Nenet 5.1 (b), 5.7, 9.1.1, 9.1.26(a), 9.3.3 dhe  Sections 5.1(b), 5.7, 9.1.1, 9.1.26(a), 9.3.3  9.1.1, 9.1.26(a), 9.3.3 i 11.2; i 11.2, i
11.2; dhe                     and 11.2 thereof; and
                                                 Priznaavaući potrebu za uspostavljanjem i
Duke kuptuar nevojën për përputhjen e       Recognizing the need to bring procurement    uskladjivanjem aktivnosti nabavki na Kosovo
aktiviteteve të prokurimit në Kosovë       activities in Kosovo generally into       sa zahtevima i standardima Evropske Unije i
përgjithësisht me kërkesat e Bashkimit      compliance with European Union         sa priznatim medjunarodnim standardima i
Evropian dhe me standardet dhe praktikat më    requirements and internationally recognized   praksom, i
të mira të pranuara ndërkombëtarisht; dhe     best standards and practices; and
                                                 Takodje, uvidjavajući potrebu da se poboljša i
                                                                   1
Duke kuptuar më tej nevojën për        Further recognizing the need to improve and  preispita Zakon Br. 2003/17 od 11 Septembra
përmirësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr.    revise Law No. 2003/17 of 11 September    2003, Zakon o Javnim Nabavkama na
2003/17 datë 11 shtator 2003, Ligjin mbi    2003, the Law on Public Procurement in    Kosovo, koji je proglašen UNMIK-ovom
Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur nga  Kosovo, promulgated by UNMIK Regulation    Uredbom Br. 2004/3 od 9 Februara 2004;
Rregullorja e UNMIK Nr. 2004/3 datë 9     No. 2004/3 of 9 February 2004;
shkurt 2004;

Miraton ,                   Hereby adopts the following,         Usvaja sledeći,


        PËRMBAJTJA                   CONTENTS                    SADRŽAJ

       PJESA I                      TITLE I                     DEO I
   DISPOZITAT E PËRGJITHSHME               GENERAL MATTERS                 OPŠTE ODREDBE

Kreu I                     Chapter 1                   Poglavlje 1
Qëllimi, Fushëveprimi, Përjashtimet,      Purpose, Scope, Exemptions, Definitions    Svrha, domašaj, izuzeće, defincije
Përkufizimet
                        Section 1  Purpose              Član 1  Svrha
Neni 1   Qëllimi              Section 2  Scope               Član 2  Oblast Primene
Neni 2   Fushëveprimi            Section 3  Exemptions            Član 3  Izuzeci
Neni 3   Përjashtimet            Section 4  Definitions            Član 4  Definicije
Neni 4   Përkufizimet

Kreu 2                     Chapter 2                   Poglavlje 2
Parimet e përgjithshme             General Principles              Opšti Principi

Neni 5   Efiçenca dhe kostoja ekonomike   Section 5 Cost-Effectiveness and Efficiency  Član 5 Ekonomičnost i Efikasnost
Neni 6   Trajtimi i barabartë/mos –     Section 6 Equality of reatment/Non-      Član 6 Jednakost u Tretiranju/ Ne-
diskriminimi                  Discrimination                diskriminacija

Kreu 3                     Chapter 3                   Poglavlje 3
Kërkesat e Përgjithshme            General Requirements             Opšti uslovi

Neni 7   Planifikimi i Prokurimit      Section 7 Procurement Planning        Član 7 Planiranje nabavki
                                                                 2
Neni 8  Përcaktimi i nevojave dhe       Section 8 Determination of Needs and      Član 8 Utvrdjivanje potreba i Raspoloživost
disponueshmërisë së fondeve           Availability of Funds             Fondova
Neni 9  Mbajtja e shënimeve          Section 9 Record Keeping            Član 9 Čuvanje Dokumentacije
Neni 10 Raportimi                Section 10 Reporting              Član 10 Izveštavanje
Neni 11 Informata sekrete afariste        Section 11 Confidential Business        Član 11 Poverljive Poslovne Informacije
Neni 12 Valuta dhe pagesat            Information                  Član 12 Valuta i plačanje
Neni 13 Përdorimi i gjuhëve në          Section 12 Currency and Payment        Član 13 Jezici koji se Koriste u Dokumentima
dokumentet e prokurimit publik          Section 13 Languages Used in Public      o Javnim Nabavkama
                         Procurement Documents

Kreu 4                      Chapter 4                   Poglavlje 4
Rregullat për vlerësimin dhe klasifikimin e   Rules for Valuing and Classifying Public    Propisi za Vrednovanje i Klasifikovanje
kontratave publike dhe konkurseve për      Contracts and Design Contests         Javnih Ugovora i Kondursa za Idejne
projektim                                            Projekte

Neni 14   Klasifikimi i kontratave       Section 14 Classifying Mixed Contracts     Član 14 Klasifikacija Ugovora
Neni 15   Llogaritja e vlerës së njehsuar të  Section 15 Calculating the Estimated Value   Član 15 Izračunavanje Procenjene Vrednosti
kontratave publike                of Public Contracts              Javnih Ugovora
Neni 16   Klasifikimi i kontratave publike   Section 16 Classifying Public Contracts and  Član 16 Klasifikacija Javnih Ugovora i
dhe konkurseve për projektim sipas        Design Contests by Estimated Value       Konkursa za Idejni Projekat po Procenjenoj
vlerës së njehsuar                                       vrednosti

Kreu 5                      Chapter 5                   Poglavlje 5
Autoriteti për inicimin e një aktiviteti për   Authority to Initiate a Procurement Activity  Ovlašćenja za Pokretanje Aktivnosti Nabavke
prokurim dhe nënshkrimin e një kontrate     and to Sign a Public Contract         i Potpisivanje Javnog Ugovora
publike

Neni 17    Inicimi i një Aktiviteti të    Section 17 Initiation of a Procurement     Član 17 Pokretanje Aktivnosti Nabavke
Prokurimit                    Activity                    Član 18 Određivanje Kvalifikovanih
Neni 18   Emërimi i zyrtarëve të       Section 18 Contracting Authorities to     Službenika za Nabavku od Ugovornog
kualifikuar të prokurimit nga autoritetet    Designate Qualified Procurement Officers    Autoriteta
kontraktuese                   Section 19 Procurement Officers to Conduct   Član 19 Službenici Nabavke Koji Sprovode
Neni 19   Ushtrimi i aktiviteteve të     Procurement Activities             Aktivnost Nabavki
prokurimit nga Zyrtarët e Prokurimit       Section 20 Training of Procurement Officers  Član 20 Obuka Službenika Nabavke
Neni 20   Trajnimi i Zyrtarëve të       Section 21 Signing of Public Contracts     Član 21 Potpisivanje Javnih Ugovora
                                                                  3
Prokurimit
Neni 21  Nënshkrimi i Kontratave Publike


       PJESA II                     TITLE II                  DEO II
   RREGULLAT PËR KONTRATAT             RULES GOVERNING PUBLIC          PROPISI KOJI REGULIŠU JAVNE
       PUBLIKE                    CONTRACTS                  UGOVORE

Kreu 1                     Chapter 1                 Poglavlje 1
Rregullat për Specifikacionet Teknike dhe    Rules Governing Technical Specifications  Propisi koji Regulišu Tehničke Specifikacije i
Dosjen e Tenderit                and Tender Dossiers            Tenderske Dosijee

Neni 22   Dosja e tenderit          Section 22 Tender Dossier         Član 22 Tenderski Dosije
Neni 23   Specifikacionet teknike       Section 23 Technical Specifications    Član 23 Tehničke Specifikacije
Neni 24   Llojet e specifikacioneve teknike  Section 24 Variants of Technical      Član 24 Vrste Tehničkih Specifikacija
                        Specifications

Kreu 2                     Chapter 2                 Poglavlje 2
Llojet dhe Zbatushmëria e procedurave të    Types and Applicability of Procurement   Vrste i Primenjivi Postupci za Nabavke
prokurimit                   Procedures
                                              Član 25 Opšta Pravila
Neni 25   Rregullat e Përgjithshme      Section 25 General Rules          Član 26 Otvoreni Postupci
Neni 26   Procedurat e hapura         Section 26 Open Procedures         Član 27 Skračeni Postupci
Neni 27   Procedurat e kufizuara       Section 27 Restricted Procedures      Član 28 Postupak sa Pogađanjem nakon
Neni 28   Procedurat e negociuara pas     Section 28 Negotiated Procedures After   Objavljivanja Obaveštenja o Ugovoru
publikimit të njoftimit të kontratës      Publication of a Contract Notice      Član 29 Postupak sa Pogađanjem bez
Neni 29   Procedurat e negociuara pa     Section 29 Negotiated Procedures Without  Objavljivanja Obaveštenja o Ugovoru
publikimin e njoftimit të kontratës       Publication of a Contract Notice      Član 30 Postupak Ponude Cena
Neni 30   Procedurat për kuotimin e çmimit  Section 30 Price Quotation Procedures   Član 31 Postupak za Ugovore Minimalne
Neni 31   Procedurat për kontratat me vlerë  Section 31 Procedures for Minimal Value  Vrednosti
minimale                    Contracts                 Član 32 Javni Okvirni Sporazumi
Neni 32   Kontratë publike kornizë      Section 32 Public Framework Agreements

Kreu 3                     Chapter 3                 Poglavlje 3
Rregullat mbi reklamimin dhe transparencën   Rules on Advertising and Transparency   Propisi o Oglašavanju i Transparentnosti
                                                                4
Neni 33   Njoftim Indikativ          Section 33 Indicative Notice          Član 33 Obaveštenje o Nameri
Neni 34   Njoftim i kontratës         Section 34 Contract Notice           Član 34 Obaveštenje o Ugovoru
Neni 35   Njoftim për dhënien e kontratës   Section 35 Contract Award Notice        Član 35 Obaveštenje o Dodeli Ugovora
Neni 36   Publikimi i njoftimeve        Section 36 Publication of Notices        Član 36 Objavljivanje Obaveštenja
Neni 37   Forma dhe përmbajtja e        Section 37 Form and Content of Notices     Član 37 Forma i Sadržaj Obaveštenja
njoftimeve                    Section 38 General Rules for Setting a Time   Član38 Opšti Propisi za Utvrdjivanje
Neni 38 Rregullat e përgjithshme mbi       Limit for the Receipt of Tenders or Requests  Vremenskog Roka za Prijem Tendera ili
caktimin e afateve kohore për pranimin e     to Participate                 Zahtev za Učešće
tenderëve ose kërkesave për pjesëmarrje     Section 39 Special Rules for Setting a Time   Član 39 Posebni Propisi za Utvrdjivanje
Neni 39 Rregullat e posaçme për përcaktimin   Limit for the Receipt of Tenders for a     Vremenskog Roka za Prijem Tendera za
e afatit kohor për pranimin e          Public Contract Covered by an Indicative    Javni Ugovor Obuhvaćen u Obaveštenju o
tenderëve të një kontrate publike të përfshira  Notice                     Nameri
nga një njoftim indikativ            Section 40 Special Rules Permitting the     Član 40 Posebni Propisi koji Dozvoljavaju
 Neni 40 Rregullat e posaçme për         Reduction of Time Limits            Skraćenje Vremenskih Rokova
mundësimin e shkurtimit të afateve kohore    Section 41 Commencement of Time Limits     Član 41 Početak Vremenskih Rokova za
Neni 41 Fillimi i afateve kohore për       for Receipt of Requests to Participate and   Prijem Zahteva za Učešće i Tendera
pranimin e kërkesave për pjesëmarrje dhe     Tenders                     Član 42 Dostavljanje Tenderskih Dosijea
të tenderëve                   Section 42 Delivery of Tender Dossiers     Član 43 Otpremanje i Sadržaj Poziva na
Neni 42 Dorëzimi i dosjeve të tenderit      Section 43 Dispatch and Contents of       Tender
Neni 43 Dërgimi dhe përmbajtja e ftesave     Invitations to Tender              Član 44 Dodatne Informacije za Kandidate i
për tenderim                   Section 44 Additional Information to      Ponuđače
Neni 44 Informatat shtesë për kandidatët     Candidates and Tenderers            Član 45 Obaveštenje o Eliminisanim
dhe tenderuesit                 Section 45 Notification to Eliminated      Kandidatima i Ponuđačima
Neni 45 Njoftimi i kandidatëve dhe        Candidates and Tenderers            Član 46 Sredstva komunikacije
tenderuesve të eliminuar             Section 46 Means of Communication
Neni 46 Mjetet e Komunikimit

Kreu 4                      Chapter 4                    Poglavlje 4
Përzgjedhja dhe kriteret e dhënies        Selection and Award Criteria          Kriterijumi za Selekciju i Dodelu

Neni 47 Njoftimi mbi kriteret e         Section 47 Notification of Selection Criteria  Član 47 Obaveštenje o Kriterijumima Izbora
përzgjedhjes                   Section 48 Grounds for Disqualification of a  Član 48 Osnove za diskvalifikaciju
Neni 48 Bazat për shkualifikimin e        Candidate or Tenderer              kandidata ili ponuđača
kandidatit ose tenderuesit            Section 49 Professional Suitability       Član 49 Profesionalna podobnost
                                                                   5
Neni 49 Përshtatshmëria profesionale     Section 50  Documentary Evidence       Član 50 Pismeni dokazi
Neni 50 Dëshmitë e dokumentuara        Section 51  Economical and Financial     Član 51 Ekonomski i Finansijski Položaj
Neni 51 Gjendja ekonomike dhe financiare   Standing                   Član52 Tehničke i/ili Profesionalne
Neni 52 Aftësia teknike dhe/ose        Section 52  Technical and/or Professional  Mogućnosti
profesionale                 Capability                  Član 53 Standardi o Osiguranju Kvaliteta
Neni 53 Standardet për sigurimin e cilësisë  Section 53  Quality Assurance Standards   Član 54 Grupe Ekonomskih Operatera
Neni 54 Grupet e operatorëve ekonomik     Section 54  Groups of Economic Operators   Član 55 Obaveštenje o Kriterijumima za
Neni 55 Njoftimi i kritereve për dhënien e  Section 55  Notification of Contract Award  Dodelu Ugovora
kontratës                   Criteria

Kreu 5                    Chapter 5                   Poglavlje 5
Ushtrimi i procedurës së prokurimit      Conduct of Procurement Procedures       Sprovodjenje Postupka nabavke

Neni 56 Sigurimi i tenderit          Section 56 Tender Security          Član 56  Obezbedjenje (jemstvo) Tendera
Neni 57 Hapja e tenderëve           Section 57 Opening of Tenders         Član 57  Otvaranje Tendera
Neni 58 Ekzaminimi, vlerësimi dhe       Section 58 Examination, Evaluation and    Član 58  Ispitivanje, Procena i Upoređivanje
krahasimi i tenderëve             Comparison of Tenders             Tendera
Neni 59 Tenderët jo-normalisht të ulët    Section 59 Abnormally Low Tenders       Član 59  Nenormalno niski tenderi/ponude
Neni 60 Siguria e ekzekutimit         Section 60 Performance Security        Član 60  Obezbedjenje o Izvršenju
Neni 61 Përfundimi i aktivitetit të      Section 61 Termination of a Procurement    Član 61  Prekid aktivnosti nabavke
prokurimit                  Activity

       PJESA III                   TITLE III                  DEO III
  RREGULLAT PËR KONKURSET E            RULES GOVERNING DESIGN         PRAVILA KOJA REGULIŠU KONKURSE
      PROJEKTIMIT                   CONTESTS                ZA IDEJNI PROJEKAT

Neni 62 Dispozitat e përgjithshme       Section 62 General Provisions         Član 62 Opšte Odredbe
Neni 63 Njoftimi mbi konkursin e       Section 63 Design Contest Notices       Član 63 Obaveštenje o Konkursu za Idejni
projektimit                  Section 64 Design Contest Results Notice   Projekat
Neni 64 Njoftimi mbi rezultatet e konkursit  Section 65 Publication of Design Contest   Član 64 Obaveštenje o Rezultatima sa
të projektimit                Notices and Design Contest Results Notices  Konkursa za Idejni Projekat
Neni 65 Publikimi i njoftimeve për      Section 66 Form and Content of Design     Član 65 Objavljivanje Obaveštenja o
konkursin e projektimit dhe njoftimi për   Contest Notices                Konkursu za Idejni Projekat i Obaveštenje o
rezultatet e konkursit të projektimit     Section 67 Means of Communication       Rezultatima sa Konkursa za Idejni Projekat
Neni 66 Formulari dhe përmbajtja e      Section 68 Composition and Decisions of the  Član 66 Obrazac i Sadržaj Obaveštenja o
                                                                 6
njoftimeve për konkursin e projektimit     Jury                     Konkursu za idejni projekat
Neni 67 Mjetet e informimit                                 Član 67 Načini Komunikacije
Neni 68 Përbërja dhe vendimet e jurisë                            Član 68 Sastav i Odluke Veća /Žirija


       PJESA IV                   TITLE IV                   DEO IV
   KOMISIONI RREGULLATIV I         PUBLIC PROCUREMENT REGULATORY         REGULATORNA KOMISIJA ZA JAVNE
    PROKURMIT PUBLIK                 COMMISSION                  NABAVKE

Neni 69 Komisioni Rregullativ i        Section 69 The Public Procurement       Član 69 Regulatorna Komisija za Javne
Prokurimit Publik               Regulatory Commission             Nabavke
Neni 70 Funksionet themelore të KRPP –së    Section 70 Principal Functions of the PPRC  Član 70 Osnovne Funkcije RKJN-a
Neni 71 Vëzhgimi dhe mbikëqyrja        Section 71 Monitoring and Supervision     Član 71 Kontrola i Nadzor
Neni 72 Emërimi i anëtarëve          Section 72 Appointment of Members       Član 72 Izbor Članova
Neni 73 Organizimi dhe votimi në KRPP     Section 73 Organization and Voting of the   Član 73 Organizacija i Glasanje u RKJN-u
Neni 74 Zbatimi i masave            PPRC                     Član 74 Pravila o Izvršenju
Neni 75 Sekreti                Section 74 Implementing Measures       Član 75 Poverljivost
Neni 76 Largimi dhe suspendimi i antarëve   Section 75 Confidentiality          Član 76 Uklanjanje i Suspenzija Članova
                        Section 76 Removal and Suspension of
                        Members

       PJESA V                    TITLE V                    PJESA V
 AGJENSIONI I PROKURIMIT PUBLIK         PUBLIC PROCUREMENT AGENCY           AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE

Neni 77   Agjensioni i Prokurimit Publik  Section 77 The Public Procurement Agency   Član 77 Agencija za Javne Nabavke
Neni 78   Funksionet e prokurimit të APP  Section 78 Procurement Functions of the    Član 78 Funkcije Nabavke AJN-a
Neni 79   Emërimi, largimi dhe suspendimi  PPA                      Član 79 Izbor, Uklanjanje i Suspenzija
i Drejtorit të APP – së            Section 79 Appointment, Removal and      Direktora AJN-a
Neni 80   Sekreti              Suspension of the Director of the PPA     Član 80 Poverljivost
                        Section 80 Confidentiality

PJESA VI                    TITLE VI                   DEO VI
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT         PROCUREMENT REVIEW BODY            TELO ZA REVIZIJU NABAVKI

Neni 81  Krijimi i Organit Shqyrtues të   Section 81 Establishment of the Procurement
                                                                7
Prokurimit                   Review Body                   Član 81 Osnivanje Tela za Reviziju Nabavki
Neni 82   Funksionet dhe kompetencat e    Section 82 Functions and Powers of the PRB   Član 82 Funkcije i Ovlašćenja TRN-a
OSHP-së                     Section 83 Appointment, Removal and       Član 83 Izbor, Uklanjanje i Suspenzija
Neni 83 Emërimi, largimi dhe suspendimi i    Suspension of Members of the PRB        Članova TRN-a
anëtarëve të OSHP –së              Section 84 Organization of the PRB       Član 84 Organizacija TRN-a
Neni 84 Organizimi i OSHP – së         Section 85 Review Panels
Neni 85 Panelet shqyrtuese           Section 86 Rules of Procedure for Review    Član 85 Veća za Reviziju
Neni 86 Rregullorja e punës së paneleve     Panels                     Član 86 Pravilnik o Postupku Veća za
shqyrtuese                                           Reviziju

      PJESA VII                   TITLE VII                     DEO VII
  PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË          PROCUREMENT REVIEW PROCEDURES           POSTUPAK ZA REVIZIJU NABAVKI
     PROKURIMIT
                        Section 87 Scope                Član 87 Polje
Neni 87   Fushëveprimi            Section 88 Initial Complaint Submitted to the  Član 88 Početna Žalba Podneta Ugovornom
Neni 88 Ankesa paraprake te autoriteti     Contracting Authority              Autoritetu
kontraktues                   Section 89 Subsequent Complaint Submitted    Član 89 Podnošenje Naknadne Žalbe TRN-u
Neni 89 Ankesat e pasuese të dorëzuara në    to the PRB                   Član 90 Obustava (Suspenzija) Aktivnosti
OSHP                      Section 90 Suspension of Procurement      Nabavke
Neni 90 Pezullimi i aktivitetit të prokurimit  Activity                    Član 91 Postupci Pred Većem za Reviziju
Neni 91 Procedurat para panelit shqyrtues    Section 91 Proceedings Before the Review    Član 92 Sudska Revizija
Neni 92 Shqyrtim gjyqësor            Panel                      Član 93 Troškovi
Neni 93 Kostoja                 Section 92 Judicial Review           Član 94 Podnošenje Izveštaja Skupštini
Neni 94 Raportimi para Kuvendit         Section 93 Costs
                        Section 94 Reporting to the Assembly

       PJESA VIII                  TITLE VIII                    DEO VIII
 DISPOZITAT MBI MJETET JURIDIKE         REMEDIAL PROVISIONS AND FINAL         ODREDBE O PRAVNIM SREDSTVIMA I
  DHE ÇËSHTJET PËRFUNDIMTARE               MATTERS                   ZAVRŠNA PITANJA

Kreu 1                     Chapter 1                    Poglavlje 1
Korruptimi dhe frikësimi            Corruption and Undue Influence         Korupcija i Nezakonit Uticaj

Neni 95  Veprimet e ndaluara          Section 95 Prohibited Actions          Član 95 Zabranjene Radnje
Neni 96  Veprimet mbrojtëse          Section 96 Remedial Actions           Član 96 Postupak po Pravnim Sredstvima
                                                                 8
Kreu 2 Dispozitat kalimtare dhe           Chapter 2 Transitional and Final Provisions
përfundimtare                                              Poglavlje 2 Prelazne i Završne Odredbe
                           Section 97 Previous Legislation
Neni 97 Legjislacioni i mëparshëm          Section 98 Transitional Provisions         Član 97 Prethodni Zakon
Neni 98 Dispozitat kalimtare             Section 99 Entry into Force             Član 98 Prelazne Odredbe
Neni 99 Hyrja në fuqi                                          Član 99 Stupanje na Snagu


       PJESA I                        TITLE I                       DEO I
   DISPOZITAT E PËRGJITHSHME                 GENERAL MATTERS                    OPŠTE ODREDBE

          Kreu 1                      Chapter 1                      Poglavlje 1
   Qëllimi, fushëveprimi, përjashtimet,       Purpose, Scope, Exemptions, Definitions         Cilj, domašaj, izuzeci, defincije
         përkufizimet
                                    Section 1                      Član 1
          Neni 1                       Purpose                       Svrha
          Qëllimi

1.1   Qëllimi i këtij ligji është që të sigurojë  1.1   The purpose of the present law is to    Svrha ovog zakona je da osigura najefikasniji,
shfrytëzimin më efikas, me kosto më         ensure the most efficient, cost-effective,     najpovoljniji, transparentno i pošteno
ekonomike, dhe në mënyrën më transparente      transparent and fair use of public funds and    korišćenje javnih fondova i javnih sredstava
dhe më të drejtë të mundshme, të fondeve       public resources in Kosovo and to ensure the    na Kosovu i da obezbedi integritet i
publike dhe burimeve publike në Kosovë dhe      integrity and accountability of public       odgovornost javnih zvaničnika, javnih
të sigurojë integritetin dhe përgjegjshmërinë e   officials, civil servants, public authorities and  službenika, javnih autoriteta i drugih lica i
zyrtarëve publik, nëpunësve civilë dhe        other persons and undertakings conducting or    preduzeća koja vrše ili su obuhvačeni u
personave e ndërmarrjeve tjera që kryejnë ose    involved in a procurement activity.         aktivnostima javne nabavke.
janë të përfshirë në një aktivitet të prokurimit.
                           1.2   The present law is also intended to     1.2   Ovaj zakon takodje namerava da
1.2   Ky ligj synon po ashtu të promovojë     promote the establishment of an institutional    unapređuje osnivanje institucionalne kulture
krijimin e një kulture institucionale të       culture of unbiased, ethical and materially     nepristrasnog, moralnog i materijalno
profesionalizmit të paanshëm, të pamotivuar     disinterested professionalism among public     nezainteresovanog profesionalizma medju
materialisht ose moralisht në mesin e        officials, civil servants, public authorities and  javnim zvaničnicima, javnim službenicima,
zyrtarëve publik, nëpunësve civilë dhe        other persons and undertakings conducting or    javnim autoritetima i drugim licima i
personave e ndërmarrjeve tjera që kryejnë ose    involved in a procurement activity.         preduzećima koja vrše ili koji su uključeni u
                                                                       9
janë të përfshirë në një aktivitet të prokurimit.                          aktivnost nabavke.

          Neni 2                      Section 2                     Neni 2
         Fushëveprimi                     Scope                     Oblast Primene

Ky ligj vlen për të gjitha aktivitetet e      2.1   The present law shall apply to the    Ovaj zakon važi za sve aktivnosti nabavke
prokurimit të autoriteteve kontraktuese,      procurement activities of contracting      ugovornih autoriteta uključujući i aktivnosti
përfshirë aktivitetet e prokurimit të kryera nga  authorities, including procurement activities  nabavke koje su obavljene od jednog
ndonjë autoritet kontraktues që vepron në      conducted by a public authority while acting   ugovornog autoriteta koji deluje u svojstvu
kapacitet të koncesionerit të punëve ose      in the capacity of a works or service      koncesionara radova ili usluga
shërbimeve                     concessionaire.
                                                   Od tih autoriteta se traži da u vršenju svojih
2.2   Këtyre autoriteteve u kërkohet që,     2.2  Such authorities are required, in the   aktivnosti budu uskladjeni sa važećim
gjatë kryerjes së aktiviteteve të prokurimit, të  conduct of their procurement activities, to   postupcima i značajnim uslovima ovog
veprojnë në pajtim me kërkesat e zbatueshme     comply with the applicable procedural and    zakona.
procedurale dhe qenësore të këtij ligji.      substantive requirements of the present law.
                                                   Sva lica, ekonomski operatori i preduzimaći,
2.3   Të gjithë personave, operatorëve      2.3   All persons, economic operators and   direktno ili indirektno uključeni ili oni koji
ekonomikë dhe ndërmarrjeve që kryejnë, janë     undertakings conducting, involved,        učestvuju u aktivnost nabavke koja je
të përfshirë, marrin pjesë ose janë të       participating or interested, directly or     regulisana ovim zakonom takođe treba da
interesuar drejtpërdrejt ose tërthorazi në     indirectly, in a procurement activity governed  budu uskladjeni sa važećim postupcima i
ndonjë aktivitet prokurimi të rregulluar nga    by the present law are also required to comply  značajnim uslovima ovog zakona.
ky ligj, po ashtu u kërkohet të veprojnë në     with all applicable procedural and substantive
pajtim me të gjitha kërkesat e zbatueshme      requirements of the present law.
procedurale dhe qenësore të këtij ligji.

          Neni 3                       Section 3                      Član 3
         Përjashtimet                    Exemptions                      Izuzeci

3.1   Nëse PSSP dhe Kryeministri pajtohen     3.1   If the SRSG and the Prime Minister    Ako se SPGS i Premijer dogovore da vrše
se kryerja e një aktiviteti specifik të       agree that the conduct of a specific       odredjenu aktivnost nabavke koja obuhvata
prokurimit përfshin nevojën për fshehtësi      procurement activity involves legitimate     legitimnu tajnost ili bezbednost, SPGS i
legjitime, ose është çështje sigurie, PSSP dhe   secrecy or security concerns, the SRSG and    Premijer mogu da, delujući zajedno i u
Kryeministri, së bashku dhe me shkrim, mund     the Prime Minister may, acting jointly and in  pisanoj formi izuzmu dotićnu aktivnost
të përjashtojnë këtë aktivitet prokurimi nga    writing, exempt the concerned procurement    nabavke iz potreba da se usklade sa jednom
                                                                     10
nevoja për t’iu përmbajtur një ose më shumë    activity from the need to comply with one or    ili više odredaba ovog zakona koje se
dispozitave të këtij ligji, veçanërisht atyre që  more of the provisions of the present law     posebno odnose na transparentnost ili uslove
kanë të bëjnë me transparencën dhe kërkesat    specifically relating to transparency or      objavljivanja. SPGS i Premijer mogu da daju
për publikim. PSSP dhe Kryeministri mund të    publication requirements. The SRSG and the     to izuzeće ako:(i) izvršavanje dotičnih
autorizojnë një përjashtim të tillë nëse (i)    Prime Minister may provide such an         ugovora, zahteva po važećem zakonu na
ekzekutimi i kontratës në fjalë, sipas ligjit të  exemption if (i) the performance of the      Kosovu, upotrebu posebnih bezbednosnih
aplikueshëm në Kosovë, kërkon përdorimin e     concerned contract requires, under the law     mera ili (ii) su se SPGS i Premijer dogovorili
masave të veçanta të sigurisë ose, (ii) PSSP    applicable in Kosovo, the use of special      da predmetnu stvar dotičnog ugovora
dhe Kryeministri janë pajtuar të klasifikojnë   security measures, or (ii) the SRSG and the    klasifikuju kao tajnu. Izuzetak dat u skladu sa
lëndën e kontratës në fjalë si fshehtësi.     Prime Minister have agreed to classify the     članom 3.1 ne utiče niti umanjuje
Përjashtimi i mundësuar me Nenin 3.1 nuk do    subject matter of the concerned contract as    primenjivost ili operativnost bilo koje
të ketë ndikim dhe nuk do të kufizojë       secret. An exemption provided pursuant to     odredbe Zakona o Pristupu Službenim
zbatueshmërinë ose veprimin e asnjë        this Section 3.1 shall not affect or diminish   Dokumentima.
dispozite të Ligjit mbi Qasjen në Dokumentet    the applicability or operation of any provision
Zyrtare                      of the Law on Access to Official Documents.    Ovaj zakon se neće primeniti za aktivnosti
3.2   Ky ligj nuk do të zbatohet për ato    3.2   The present law shall not apply to     nabavke koje se odnose na dodelu jednog
aktivitete të prokurimit që shpijnë në dhënien   procurement activities leading to the award of   javnog ugovora koji je u okviru jednog
e kontratës publike që bie brenda         a public contract that falls within the scope of  sporazuma koji predvidja primenu drugačijih
fushëveprimit të një marrëveshje që parasheh    an agreement providing for the application of   pravila i/ili postupaka nabavke ako (i) ovaj
aplikimin e rregullave dhe/ose procedurave     other procurement rules and/or procedures     sporazum čini raspoloživost finansiranja
tjera të prokurimit ku (i) marrëveshja e tillë   where (i) such agreement makes the         dotičnog ugovora uslovljenim primenom tih
kushtëzon disponueshmërinë e financimit për    availability of financing for the concerned    drugih propisa i/ili postupaka i (ii) ako je
kontratën në fjalë me zbatimin e rregullave    contract conditional on the application of     glavna strana ovog sporazuma jedna
dhe/ose procedurave të tilla të tjera dhe (ii)   such other rules and/or procedures, and (ii) a   medjuvladina, bilateralna, multilateralna ili
palë parësore në një marrëveshje të tillë është  principal party to such agreement is an      medjunarodna finansijska institucija,
ndonjë institucion financiar ndërqeveritar,    intergovernmental, bilateral, multilateral or
bilateral, multilateral ose ndërkombëtar.     international financial institution.        3.3  Ovaj zakon se neće primeniti za
3.3   Ky ligj nuk zbatohet për ato aktivitete  3.3   The present law shall not apply to a    aktivnosti nabavke koje vode do dodele bilo
të prokurimit që çojnë në dhënien e kontratës   procurement activity leading to the award of    koje koje vrste sledećih ugovora:
të këtyre llojeve:                 any of the following types of contract:
                                                   ugovor o zapošljavanju;
Kontratë punësimi;                 an employment contract;
                                                   ugovor o koncesionarskim radovima;
Kontratë për Koncesion Pune;            a works concession contract;
                                                   ugovor o koncesionarskim uslugama;
                                                                     11
Kontratë për Koncesion Shërbimesh;         a service concession contract;
                                                    ugovor za arbitražne usluge ili posredništvo; i
Kontratë për Shërbimet e Arbitrimit ose       a contract for the services of an arbitrator or
Pajtimit; dhe                    conciliator; and                  ugovor o nepokretnoj imovini ali samo ako
                                                    nepokretnost nije izgradjena ili popravljena
Kontratë për Pronën e Paluajtshme, por vetëm    an immovable property contract, but only if     da ispuni neku posebnu specifikaciju ili
atëherë kur prona e paluajtshme nuk është      the immovable property has not been         zahtev ugovornog autoriteta.
ndërtuar ose adaptuar për të përmbushur       constructed or improved to meet any
ndonjë kërkesë ose specifikacion të autoritetit   specification or requirement of the
kontraktues.                    contracting authority.               3.4   Ovaj zakon ne važi za preduzeće u
                                                    društvenom vlasništvu pod administracijom
Ky ligj nuk do të zbatohet ndaj ndonjë       3.4   The present law shall not apply to a    Kosovske Poverilačke Agencije ako to
ndërmarrje në pronësi shoqërore që         socially owned enterprise under the         preduzeće ne prima javne finansije ili nije
administrohet nga Agjencioni Kosovar i       administration of the Kosovo Trust Agency if    angažovano na osnovu posebnih ili
Mirëbesimit, nëse kjo ndërmarrje nuk merr      such enterprise does not receive public funds    isključivih prava datih od strane jednog
fonde publike ose nuk angazhohet në         and does not engage, on the basis of special    nadležnog društvenog autoriteta, u aktivnosti
aktivitete shërbimesh publike, në bazë të të    or exclusive rights granted by a competent     jednoj aktivnosti javnih usluga.
drejtave speciale ose ekskluzive të dhëna nga    public authority, in a public service activity.
një autoritet kompetent publik.                                     3.5   Aktivnost nabavke koja vodi do
                          3.5   A procurement activity leading to the    dodele ugovora od strane operatera javnih
3.5   Një aktivitet prokurimi që shpie në     award of contract by a public service operator   usluga je izuzeta iz ovog zakona ako je taj
dhënien e kontratës nga ndonjë operator       shall be exempt from the present law if such    ugovor direktno vezan za rad operatera javnih
publik i shërbimeve do të përjashtohet nga ky    contract is directly related to operations of the  usluga koji su angažovani od strane operatera
ligj nëse kontrata në fjalë është drejtpërdrejt e  public service operator that are engaged in by   javnih usluga (i) na osnovu licence za rad
lidhur me veprimet e operatorit publik të      the public service operator (i) on the basis of   dobijene kroz otvoreno nadmetanje (ii) na
shërbimeve që ndërmerren nga operatori       an operating license that has been obtained     relevantnom tržištu koje karakteriše efektivno
publik i shërbimeve (i) në bazë të një licence   through an open competition and (ii) in a      nadmetanje. Relevantnim tržištem smatra se
vepruese që është marrë përmes një         relevant market that is characterized by      ono koje se karakteriše kao efektivno
konkurrimi të hapur dhe, (ii) në një treg të    effective competition. The relevant market     nadmetanje samo nakon što je Kosovska
relevant që karakterizohet me konkurrencë      shall be considered as characterized by       Komisija za Konkurenciju donela tu odluku
efektive. Tregu relevant do të konsiderohet që   effective competition only after the Kosovo     nakon dužne istrage i preispitala mišljenja i
ka konkurrencë efektive vetëm pasi         Competition Commission has made such a       informacije date od strane dotičnog operatera
Komisioni i Konkurrencës së Kosovës të ketë     determination after due investigation and a     javnih usluga, zainteresovanih javnih
bërë një përcaktim të tillë pas hetimit të duhur  review of the views and information provided    autoriteta i drugih zainteresovanih lica i
dhe rishikimit të qëndrimeve dhe informatave    by the concerned public service operator,      preduzimača.
                                                                      12
të dhëna nga operatori publik në fjalë i      interested public authorities, and other
shërbimeve, autoritetet e interesuara publike,   interested persons and undertakings.      3.6   Nijedna od gorepomenutih odredbama
si dhe personat apo ndërmarrjet e tjera të                             se neće tumačiti kao izuzeće od dodele tih
interesuara.                    3.6   Nothing in the foregoing provisions  ugovora od važećih odredaba drugih zakona
                          shall be interpreted as exempting the award of ili UNMIK-ovih uredbi, uključujući, ali ne
3.6   Asnjëra prej dispozitave të mësipërme    such contracts from the applicable provisions ograničavajući se, na zakone ili uredbe koje
nuk do të interpretohet si përjashtim i dhënies   of other laws or UNMIK regulations,      regulišu dodelu ugovora o koncesiji ili
së kontratave të tilla nga dispozitat e       including, but not limited to, the laws or   ugovora o zapošljavanju u javnoj službi.
aplikueshme të ligjeve ose rregulloreve tjera    regulations governing the award of
të UNMIK-ut, përfshirë këtu, por duke mos u     concessions or civil service employment
kufizuar vetëm në to, edhe ligjet ose        contracts.
rregulloret që rregullojnë dhënien e
koncesioneve ose kontratat e punësimit në
shërbimin civil.

          Neni 4                       Section 4                    Član 4
         Përkufizimet                     Definitions                   Definicije

Kurdo që përdoren në këtë ligj, secili nga     4.1  Whenever used in the present law,     Kadgod se koristi u ovom zakonu, svaki od
termet vijuese, do të ketë kuptimin e cekur si   each of the following terms shall have the    sledećih termina ima sledeće značenje:
më poshtë:                     following meaning:
                                                   ”Ovlašćeni službenik” znači, lice koje je
“Aktivitet i shërbimeve publike” do të thotë    “Authorizing Officer” shall mean the person    ovlašćeno od VAS ugovornog autoriteta koji
një aktivitet që përfshin (i) ofrimin ose      designated by the contracting authority’s     je odgovoran za pokretanje dotične nabavke.
mbajtjen e rrjetit fiks fizik me qëllim të     CAO as having the authority to initiate the    Ako je ugovorni autoritet ”budžetska
ofrimit të shërbimeve për publikun në lidhje    concerned procurement activity. If the      organizacija” - kao što je odredjeno u Zakonu
me, mes tjerash, prodhimin, transportin,      contracting authority is a “budget        o Upravljanju i Odgovornosti za Rad u
shpërndarjen ose përpunimin e ujit, rrymës,     organization,” – as that term is defined in the  Javinm Finansijama – ovo odredjenje treba da
gazit ose ngrohjes, (ii) furnizimin me ujë,     Law on Public Financial Management and      je u skladu sa uslovima koji su propisani u
rrymë, gaz ose ngrohje për rrjetin e tillë, (iii)  Accountability - such designation shall      Pravilima o Unutrašnjoj Kontroli Javnih
shfrytëzimin e zonave gjeografike me qëllim     comply with the requirements of the PIFC     Finansija (PUKJF)
të hulumtimit ose nxjerrjes së naftës, gazit,    Rules.
thëngjillit, ose karburanteve tjera të ngurta,                            “Organ regulisan javnim zakonom" znači
(iv) ofrimin e aeroportit ose shërbimeve të     “Body governed by public law" means any      svako lice, preduzeće ili telo koje ima
tjera terminale, (v) ofrimin ose mbajtjen e një   person, undertaking or body having separate    poseban pravni karakter koje je (i) osnovano
                                                                     13
rrjeti publik të telekomunikacionit ose      legal personality or operating with substantial  za posebnu svrhu ispunjavanja potreba od
ofrimin e një ose më shumë shërbimeve të      autonomy that (i) has been established for the  opšteg interesa koje nema industrijski ili
telekomunikacionit ose postare, (vi)        specific purpose of meeting needs in the     komercijalni karakter i (ii) ispunjava jedan ili
mbledhjen ose administrimin e mbeturinave,     general interest that do not have an industrial  više od sledeća tri kriterijuma: (a) prima 50%
ose (vii) mbajtjen e një rrjeti që i ofron     or commercial character, and (ii) meets one or  ili više svojih finansija iz društvenih fondova
publikut shërbime të transportimit duke      more of the following three criteria: (a) it   i/ili drugih organa regulisanih javnim
përfshirë përdorimin e hekurudhës,         receives 50% or more of its financing from    zakonom, (b) predmet je upravnog nadzora
autobusëve, tramvajeve, trolejbusëve,       public funds and/or one or more public      jednog ili više javnih autoriteta i/ili organa
sistemeve kabllore ose automatike; një rrjetë   authorities and/or other bodies governed by    regulisanih javnim zakonom, (c) ima
e tillë do të ekzistojë atëherë kur shërbimet e  public law, (b) it is subject to management    administrativan, upravni ili nadzorni odbor,
tilla transportuese ofrohen në përputhje me    supervision by one or more public authorities   od kojih 50% ili više glasova imaju članovi
kushtet operative të përcaktuara nga një      and/or bodies governed by public law, or (c)   izabrani od strane jednog ili više javnih
autoritet kompetent publik, siç janë kushtet    it has an administrative, managerial or      autoriteta i/ili organa regulisanih javnim
mbi rrugët që do të mbulohet nga shërbimi,     supervisory board, 50% or more of the votes    zakonom.
kapaciteti i cili do të vihet në dispozicion ose  of which are exercisable by members
shpeshtësia e shërbimit.              appointed by one or more public authorities    “Kandidat” znači ekonomski operater koji je
                          and/or bodies governed by public law.       tražio poziv ili je pozvan da učestvuje u
“Aktiviteti i prokurimit” do të thotë çdo                              aktivnosti nabavke koja se vrši po skraćenim
aktivitet që ndërlidhet me fillimin ose      “Candidate” means an economic operator      postupcima ili postupka sa pogađanjem ili na
ekzekutimin e një procedure të prokurimit ose   that has sought an invitation or has been     osnovu postupaka o ponudi cena.
një aktiviteti tjetër që shpie ose që ka për    invited to take part in a procurement activity
qëllim të shpie drejt dhënies së një kontrate   that is being conducted with restricted or    “VAS ” ili ”Rukovodioc Administracije”
publike.                      negotiated procedures or price quotation     znači Stalni Sekretar ugovornog autoriteta ili,
                          procedures.                    ako ugovorni autoritet nema Stalnog
“APP” do të thotë Agjensioni i Prokurimit                              Sekretara onda Šefa Administativne Službe
Publik e krijuar me Pjesën V të këtij ligji.    “CAO” or “Chief Administrative Officer”      ugovornog autoriteta.
                          means the contracting authority’s Permanent
“Artikuj të përdorimit të përbashkët”       Secretary or, if the contracting authority has  “RFS” znači Rukovodioc Finansijske Službe
nënkupton prodhimet ose shërbimet e        no Permanent Secretary, the contracting      ugovornog autoriteta ili, ako ugovorni
kërkuara nga më shumë autoritete          authority’s Chief Executive Officer.       autoritet nema Rukovodioca Finansijske
kontraktuese, prokurimi i të cilave mund të    “CFO” means the Chief Financial Officer of    Službe, najviše rangirano lice koji je
bëhet në mënyrë më efikase dhe ekonomike,     a contracting authority or, if the contracting  odgovoran za svkodnevno rukovodjenje
me anë të ushtrimit të një prokurimi qëndror,   authority has no Chief Financial Officer, the   finansija ovog ugovornog autoriteta.
të përbashkët ose të konsoliduar.         highest-ranking person specifically
                          responsible for the day-to-day financial     “Roba” znači svi proizvodi, uključujući i
                                                                     14
“Autoritet publik” ka secilin nga kuptimet    management of such contracting authority.     električnu struju, koji su visoko generični i
vijuese: (i) autoritetin ekzekutiv qendror,                             čije su cene ponuđene na osnovanom tržištu
rajonal, komunal ose lokal, organin publik,    “Commodities” means all products,        roba.
ministrinë, departamentin, agjencinë, ose     including electricity, that are highly fungible
autoritetin tjetër që ekzekuton, konform me    and the prices for which are quoted in an     “Artikli za zajedničku potrošnju” znači
çdo akt normativ ose nën-normativ, pushtetin   established commodities market or a similar    proizvodi ili usluge koje potražuje više od
ekzekutiv, legjislativ, rregullativ,       open trading platform.              jednog ugovornog autoriteta i za koje se
administrativ-publik ose gjyqësor; (ii) organin                           povoljnije ili efikasnije korišćenje javnih
e themeluar në bazë të së drejtës publike dhe   “Common use items” means products or       fondova može postići sprovođenjem
(iii) një asociacion të një ose më shumë     services required by more than one        centralne, zajedničke ili konsolidovane
autoriteteve dhe/ose organeve të tilla.      contracting authority and for which a more    (udružene) nabavke
                         cost-effective or efficient use of public funds
“Autoriteti kontraktues” nënkupton autoritetin may be achieved through the conduct of a       “Žalioc” znači zainteresovanu stranku koja
publik, operatorin e shërbimeve publike,     central, common or consolidated (joint)      podnosi ili je podnela žalbu u skladu sa
ndërmarrjen publike, dhe/ose çdo person,     procurement.                   odredbama člana 89 ovog zakona.
komision ose ndërmarrje që ushtron aktivitete
të prokurimit në emër të/ose për llogari të një “Complainant” shall mean an interested party    “Poverljiva poslovna informacija” znači
autoriteti publik ose operatori të shërbimeve   who is filing or has filed a complaint in     informaciju opisanu u članu 11.2 ovog
publike ose një ndërmarrje publike.        accordance with the provisions of Section 89   zakona.
                         of the present law.
“Dosje tenderi” ka kuptimin siç është                                “Ugovorni autoritet” znači javni autoritet,
përcaktuar në Nenin 22.1 të këtij ligji.     “Confidential business information” means     operater javnih usluga, javno preduzeće i/ili
                         information classified as such pursuant to    svako lice, komisiju ili preduzeće koje vrši
“Fonde publike” do të thotë (i) para ose mjete Section 11.2 of the present law.           aktivnost nabavke u ime ili u korist javnog
financiare që administrohen ose kontrollohen                            autoriteta, operatera javnih usluga ili javnog
nga ndonjë autoritet publik duke përfshirë të   “Contracting authority” means a public      preduzeća.
hollat që mbahen nga autoriteti publik në dobi authority, public service operator, public
të një personi ose ndërmarrjeje; (ii) para ose  undertaking and/or any person, committee or    "Konkurs za idejni projekat" znači postupak
mjete financiare që administrohen ose       undertaking carrying out a procurement      nabavke koja ima za cilj omogućavanje
kontrollohen nga ndonjë person ose        activity on behalf of or for the benefit of a   javnom autoritetu da dobije, uglavnom na
ndërmarrje që kryen këtë administrim ose që    public authority, public service operator or   polju urbanističkog planiranja, gradskog
ekzekuton këtë kontroll për ose në emër të    public undertaking.                planiranja, arhitekture, inžinjenringa, obrade
autoritetit publik dhe (iii) të gjitha paratë ose                          podataka i izradi umetničkih dela, plan ili
mjetet financiare të dhëna ose të përvetësuara,                           dizajn koji odabere žiri nakon što je dat na
drejtpërdrejt ose tërthorazi autoritetit     "Design contest" means a procurement       nadmetanje sa ili bez dodele nagrada.
                                                                     15
kontraktues ose ndërmarrjes nën Buxhetin e    procedure having the objective of enabling a
Konsoliduar të Kosovës ose nën Fondin e      contracting authority to acquire, mainly in the  “Dominantan uticaj” znači, ali nije
Konsoliduar të Kosovës.              fields of area planning, town planning,      ograničeno, situaciju u kojoj ugovorni
                         architecture, engineering, data processing,    autoritet ili preduzeće, direktno ili indirektno
“Furnizues" do të thotë çdo person ose      and the design of works of art, a plan or     drži većinu upisanog kapitala preduzeća,
ndërmarrje, ose grup personash dhe/ose      design selected by a jury after being put out   kontroliše većinu glasova datih deonica koje
ndërmarrjesh që furnizon dhe/ose ofron të     to competition with or without the award of    je izdalo to preduzeće, ili može imenovati
furnizojë produkte.                prizes.                      više od polovine administrativnog, upravnog
                                                  ili nadzornog odbora tog preduzeća
“IKAP” do të thotë Instituti I Kosovës për    “Dominant influence” means, but is not
Administratë Publike.               limited to, a situation where a contracting    “Ekonomski operater” je opšti termin i
                         authority or an undertaking, directly or     obuhvata dobavljača, pružaoca usluga i/ili
“Informacionet sekrete afariste” nënkupton    indirectly, holds a majority of an        ugovarača radova
informacionet e përshkruara si të tilla në    undertaking's subscribed capital, controls a
Nenin 11.2 të këtij ligji.            majority of the votes attaching to shares     “Elektronski način/sredstva” znači korišćenje
                         issued by such undertaking, or can appoint    elektronske opreme za obradu (uključujući i
“Kandidat” nënkupton një operator ekonomik    more than half of such undertaking's       digitalnu kompresiju) i skladištenje
që ka kërkuar ftesë ose është ftuar të marrë   administrative, management or supervisory     emitovanih podataka, prenetih i primljenih
pjesë në një aktivitet të prokurimit që është   body.                       žičanim putem, radio prijemnikom, optičkim
duke u ushtruar me procedurë të kufizuar ose                            sredstvima ili drugim elektromagnetnim
të negociuar ose procedurë të kuotimit të     “Economic operator” is a general term       sredstvima.
çmimeve.                     meaning and covering a supplier, service
                         provider and/or a works contractor.      “Vlada” znači Vlada osnovana u skladu sa
“Koncesioner i punëve” nënkupton (i)                               članom 1.5(c) i 9.3 i dalje. UNMIK-ove
personin, ndërmarrjen ose autoritetin       “Electronic means” means the use of      Uredbe 2001/9 “O Ustavnom Okviru za
kontraktues që ka marrë kontratë pune       electronic equipment for the processing    Privremenu Samoupravu na Kosovu” i svaku
koncesioni nga autoriteti kontraktues, dhe/ose  (including digital compression) and storage of vladu koja je nasledi ili centralnu izvršnu
(i) secilin person, ndërmarrje, ose autoritet   data transmitted, conveyed and received by   vlast.
kontraktues që kryen aktivitete prokurimi në   wire, by radio, by optical means or by other
emër të ose për llogari të personit të tillë,   electromagnetic means.             “Ugovor o nepokretnoj imovini” znači
ndërmarrjes ose autoritetit kontraktues.                             ugovor od ekonomskog interesa zaključen
                         “Government” means the Government       izmedju ugovornog autoriteta i svakog lica,
"Konkurs projektimi" nënkupton një        established pursuant to Sections 1.5(c) and  preduzetnika ili ugovornog autoriteta koji se
procedurë prokurimi që ka për qëllim t’i     9.3 et seq. of UNMIK Regulation No. 2001/9 odnosi isključivo na sticanje nepokretnosti ili
mundësojë autoritetit kontraktues të fitojë një  “On a Constitutional Framework for       kamate ili prava na nepokretnost.
                                                                     16
plan ose një dizajn të zgjedhur nga një juri,   Provisional Self-Government in Kosovo” and
pasi që është vënë në konkurrim me ose pa     any successor government or central        “Zainteresovana strana” znači lice ili
shpërblim, veçanërisht në sferat e planifikimit  executive authority.                preduzeće koje ima ili je imalo odredjen
hapësinor, planifikimit urbanistik,                                 materijalni interes u rezultatima aktivnosti
arkitekturës, inxhinieringut, përpunimit të të  “Immovable property contract” means a       nabavke koju je izvršio ugovorni autoritet i
dhënave, dhe projektimit të veprave të artit.   contract for pecuniary interest concluded     koja se odnosi na odredjen javni ugovor ili
                         between a contracting authority and any      konkurs za idejni projekat..
“Kontratë furnizimi" nënkupton kontratën me    person, undertaking or contracting authority
shpërblim në para të lidhur ndërmjet       that relates exclusively to the acquisition of   ”KIJA” znači Kosovski Institut za Javnu
autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë   immovable property or an interest or a right    Administraciju osnovan UNMIK-ovim
furnizuesve që ka të bëjë vetëm ose kryesisht   in or to immovable property.            administrativnim uputstvom br. 2003/25.
me blerjen, qiradhënien, qiramarrjen, me ose
pa mundësi blerje, të një ose më shumë      “Interested party” shall mean a person who,    “Zakon o Pristupu Službenim Dokumentima”
produkteve; ‘produktet’ interpretohen       or an undertaking that, has or had a specific   znači Zakon br. 2003/12 od 16 oktobra 2003,
gjerësisht si një ose më shumë sende të      material interest in the outcome of a       proglašen UNMIK-ovom uredbom br.
prekshme të lëvizshme, duke përfshirë, por pa   procurement activity conducted by a        2003/32 od 6 novembra 2003, i svaki drugi
u kufizuar në, mallrat, artikujt, prodhimet e   contracting authority and relating to a specific  sledeći zakon u vezi sa njim.
përpunuara, lëndët e para dhe pajisjet.      public contract or design contest.
                                                   ”Zakon o Upravljanju i Odgovornosti za Rad
“Kontratë e pronës së paluajtshme”        “KIPA” means the Kosovo Institute for       u Javinm Finansijama” znači Zakon br.
nënkupton kontratën me shpërblim në para të    Public Administration.               2003/2 proglašen UNMIK-ovom Uredbom
lidhur ndërmjet autoritetit kontraktues dhe                             br. 2003/17 od 12 maja 2003 i svaki drugi
çdo personi, ndërmarrjeje ose autoriteti     “Law on Access to Official Documents”       sledeći zakon u vezi sa njim.
kontraktues që ka të bëjë ekskluzivisht me    means Law No. 2003/12 of 16 October 2003,
marrjen (blerjen) e pronës së paluajtshme ose   promulgated by UNMIK Regulation No.        “Postupak sa pogađanjem” znači postupak
interesit apo të drejtave mbi ose në pronën e   2003/32 of 6 November 2003, and any        pregovora koji dozvoljava ugovornom
paluajtshme.                   successor legislation thereto.           autoritetu da pozove i konsultuje se sa
                                                   ekonomskim operaterima po svom izboru i
“Kontraktues pune” nënkupton secilin       “Law on Public Financial Management and      pregovara o uslovima ugovora sa jednim ili
person, ndërmarrje ose autoritet kontraktues,   Accountability” means Law No. 2003/2        više njih.
ose grup të personave të këtillë, ndërmarrjeve  promulgated by UNMIK Regulation No.
dhe/ose autoriteteve, që ofrojnë të        2003/17 of 12 May 2003, and any successor      “Otvoreni postupak” znači postupak koje
ekzekutojnë, projektojnë dhe përmbarojnë,     legislation thereto.                dozvoljava svakom zainteresovanom
ose realizojnë, me çfarëdo mjeti, punën ose                             ekonomskom operateru da podnese tender.
ndërtimin ose aktivitetet ndërtimore       “Negotiated procedures" means procurement
                                                                     17
komunale, që do të thotë aktivitetet që janë   procedures allowing a contracting authority to “Lice” znači fizičko lice.
drejtpërdrejt të përfshira në ndërtimin,     invite and consult with the economic
restaurimin, riparimin ose shkatërrimin e     operators of its choice and to negotiate the  “Pravilnik PUKJF” znači Pravilnik (Pravila)
godinave, pajisjeve, strukturave ndërtimore    terms of contract with one or more of these.  o Unutrašnjoj Kontroli Javnih Finansija donet
komunale, strukturave tjera, ose secilës pjesë                          od Trezora.
të tyre.                     “Open procedures” means procurement
                         procedures allowing for any interested     ”AJN” znači Agenciju za Javne Nabavke
"Kontratë pune" nënkupton kontratën me      economic operator to submit a tender.     osnovanu na osnovu Dela V ovog zakona.
shpërblim në para, të lidhur ndërmjet
autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë   “Person” means a physical person.         “RKJN” znači Regulatornu Komisiju za Javne
kontraktuesve të punëve e cila ka detyrë                              Nabavke osnovana na osnovu Dela IV ovog
kryesore zbatimin, projektimin dhe        “PIFC Rules” means the Public Internal      zakona.
përmbushjen, ose realizimin, me çfarëdo      Financial Control Rules issued by the
mënyre, të punës ose ndërtimit ose        Treasury.                     “TRN” znači Telo za Reviziju Nabavki
aktiviteteve ndërtimore komunale, që do të                             osnovano u skladu sa delom VI ovog zakona.
thotë aktiviteteve që janë drejtpërdrejtë të
përfshira në ndërtimin, restaurimin, riparimin,  “PPA” means the Public Procurement        “Aktivnost nabavke” znači svaku aktivnost
ose shkatërrimin e godinave, pajisjeve,      Agency established pursuant to Title V of the   koja je u vezi sa pokretanjem ili
strukturave ndërtimore komunale, strukturave   present law.                   sprovođenjem postupka nabavke ili druge
tjera, ose secilës pjesë të tyre.                                  aktivnosti koje vode do ili nameravaju da
                         “PPRC” means the Public Procurement        vode do dodele javnog ugovora.
“Kontratë pune me koncesion” nënkupton      Regulatory Commission established pursuant
kontratën e punës, përmbushja e së cilës     to Title IV of the present law.          “Javni autoritet” znači svako od sledećeg: (i)
kompensohet tërësisht ose pjesërisht, me                              centralni, regionalni, opštinski ili lokalni
dhënien e së drejtës së shfrytëzimit të lëndës  “PRB” means the Procurement Review Body      izvršni autoritet, društevni organ,
së kontratës.                   established pursuant to Title VI of the present  ministarstvo, departman, agenciju ili drugi
                         law.                       autoritet koji vrši, u skladu sa svakim
“Kontratë publike” është term i përgjithshëm                            normativnim ili podnormativnim aktom,
që përfshin ndonjërën dhe të gjitha llojet e   “Procurement activity” means any activity     izvršnu, zakonodavnu, regulatornu, javno
veçanta të kontratave vijuese që janë lidhur   connected with the initiation or conduct of a   administrativnu ili sudsku vlast; (ii) organ
nga autoriteti kontraktues: (i) kontratën e    procurement procedure or other activity that   regulisan javnim zakonom i (iii) asocijacija
shërbimit, (ii) kontratën e furnizimit, (iii)   leads to or is intended to lead to the award of  jednog ili više ovih autoriteta i/ili organa.
kontratën e punës, duke përfshirë kontratën e   a public contract.
punëve me koncesion dhe (iv) kontratën                               “Javni ugovor” je opšti termin koji obuhvata
publike kornizë.                 “Public authority” means any of the        svaki i sve od sledećih posebnih vrsta
                                                                    18
                         following: (i) a central, regional, municipal or  ugovora sklopljenih sa ugovornim
“Kontratë publike kornizë” do të thotë      local executive authority, public body,      autoritetom: (i) ugovor o uslugama, (ii)
marrëveshje për një periudhë të kufizuar     ministry, department, agency, or other       ugovor o snabdevanju, (iii) ugovor o
kohore ndërmjet autoritetit kontraktues dhe   authority that exercises, pursuant to any     radovima, uključujući i ugovor o
një operatori ekonomik, qëllimi i të cilës    normative or sub-normative act, executive,     koncesionarskim radovima i (iv) javni okvirni
është të themelojë kornizën për kontratat që   legislative, regulatory, public-administrative   ugovor
duhet të jepen gjatë kësaj periudhe, sidomos   or judicial powers; (ii) a body governed by
në lidhje me objektin e kontratave dhe, ku kjo  public law; and (iii) an association of one or   “Javni okvirni ugovor” znači sporazum na
është e përshtatshme, me shumat, me       more of such authorities and/or bodies.      određeni vremenski period između ugovornog
gjerësinë dhe sasinë e paraparë, si dhe me                             autoriteta i ekonomskog operatera, čija je
çmimin.                     “Public contract” is a general term covering    svrha uspostavljanje okvira za ugovore koji
                         any and all of the following specific types of   će se dodeliti tokom vremenskog roka, a
"Kontratë shërbimi” nënkupton kontratën me    contract entered into by a contracting       posebno u pogledu predmeta ugovora i ako
shpërblim me para, të lidhur ndërmjet      authority: (i) a service contract, (ii) a supply  jeprikladno, propisan iznos, dužinu ili
autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë   contract, (iii) a works contract, including a   količinu kao i cenu.
ofruesve të shërbimeve që ka të bëjë vetëm    works concession contract, and (iv) a public
ose kryesisht me ofrimin e shërbimeve.      framework agreement.                “Javni fondovi” znači (i) novac ili finansijska
                                                  sredstva za koje se stara ili su pod kontrolom
“Koncesion shërbimi” nënkupton kontratën e    “Public framework agreement” means an       svakog javnog autoriteta, uključujući i novac
llojit të njëjtë sikur që është kontrata e    agreement for a limited period between a      koji javni autoritet čuva u korist lica, organa,
shërbimit përveç se kompenzimi për është     contracting authority and an economic       organizačije ili preduzeća koji nisu javni
vetëm e drejta për të shfrytëzuar shërbimet.   operator, the purpose of which is to establish   autoriteti; (ii) novac ili finansijska sredstva za
                         the framework for contracts to be awarded     koje se stara ili su pod kontrolom svakog lica,
“KRPP” nënkupton Komisionin Rregullativ     during the period, in particular with regard to  organa, organizačije ili preduzeća koje
të Prokurimit Publik të themeluar sipas Pjesës  the object of the contracts and, where       održava to staranje ili vrši kontrolu za ili u
IV të këtij ligji.                appropriate, the amounts, extent or quantity    ime javnog autoriteta i (iii) svaki novac ili
                         envisaged, as well as the price.          finansijska sredstva obezbeđena ili odvojena,
“Ligji mbi Qasjen në Dokumentet Zyrtare”                              direktno ili indirektno od svakog ugovornog
nënkupton Ligjin Nr. 2003/12 datë 16 tetor    “Public funds” means (i) money or financial    autoriteta ili preduzeća pod Kosovskim
2003, të shpallur nga Rregullorja e UNMIK-    assets in the custody or under the control of   Konsolidovanim Budžetom ili iz Kosovskog
ut Nr. 2003/32 e datës 6 nëntor 2003, dhe çdo  any public authority, including money that is   Konsolidovanog Fonda.
legjislacion pasues në lidhje me të.       held by a public authority for the benefit of a
                         person or undertaking; (ii) money or financial   “Registar Javnih Nabavki” znači registar
“Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike    assets in the custody or under the control of   osnovan od strane RKJN na osnovu člana
dhe Përgjegjësitë” nënkupton Ligjin Nr.     any person or undertaking maintaining such     70.2 ovog zakona.
                                                                     19
2003/2 e shpallur nga Rregullorja e UNMIK    custody or exercising such control for or on
–ut Nr. 2003/17 e datës 12 Maj 2003, dhe çdo   behalf of a public authority and (iii) any      “Aktivnost javnih usluga” znači aktivnost
legjislacion pasues në lidhje me të.       money or financial assets provided or        koja uključuje (i) pružanje ili rad fiksne
                         appropriated, directly or indirectly, to any     fizičke mreže sa ciljem da pruži uslugu
“Mallra” do të thotë të gjitha produktet,    contracting authority or undertaking under the    javnosti u vezi sa, izmedju ostalog,
përfshirë rrymën, të cilat janë të        Kosovo Consolidated Budget or from the        proizvodnjom, prevozom, distribucijom ili
zëvendësueshme dhe çmimet e të cilave janë    Kosovo Consolidated Fund.              preradom vode, struje, gasa ili grejanja (ii)
të kuotuara në një treg ekzistues të mallrave                             snabdevanje vodom, strujom, gasom ili
ose në një platformë të ngjashme tregtare.    “Public Procurement Register” means the       grejanjem tih mreža, (iii) iskorišćavanje
                         register established by the PPRC pursuant to     geografskih oblasti u cilju istraživanja ili
"Me shkrim" do të thotë çdo shprehje që     Section 70.2 of the present law.           eksploatisanja nafte, gasa, rude ili drugih
përbëhet nga fjalët dhe/ose shifrat që mund të                            čvrstih goriva, (iv) obezbeđivanje aerodroma
lexohen, riprodhohen dhe më pastaj të      “Public service activity” means an activity     ili drugih terminalnih objekata, (v) pružanje
komunikohen. Kjo mund të përfshijë        involving (i) the provision or operation of a    ili rad javnih telekomunikacionih mreža ili
informacionin e transmetuar dhe të ruajtur me  fixed physical network intended to provide a     pružanje jedne ili više javnih
mjete elektronike.                service to the public in connection with, inter   telekomunikacionih ili poštanskih usluga, (vi)
                         alia, the production, transport, distribution or   skupljanje ili uređivanje neobrađenog
“Mjetet elektronike” nënkupton përdorimin e   treatment of water, electricity, gas or heat, (ii)  zemljišta, ili (vii) rad mreža koje obezbeđuju
pajisjeve elektronike për përpunimin (duke    the supply of water, electricity, gas or heat to   uslugu prevoza javnosti uključujući
përfshirë kompresimin digjital) dhe ruajtjen e  such a network, (iii) the exploitation of a     korišćenje železnice, autobusa, tramvaja,
të dhënave të transmetuara, të bartura ose të  geographical area for the purpose of         trolejbusa, kablovskih ili automatizovanih
pranuara me telegraf, me radio, me mjete     exploring for or extracting oil, gas, coal or    sistema; takva mreža postoji kada je usluga
pamore, ose me mjete tjera elektromagnetike.   other solid fuels, (iv) the provision of airport   prevoza pružena pod operativnim uslovima
                         or other terminal facilities, (v) the provision   uspostavljenim od strane nadležnog javnog
“Ndërmarrje” nënkupton secilën organizatë    or operation of a public telecommunications     autoriteta, kao što su uslovi koji se pokrivaju
afariste, ndërmarrje të përbashkët, person    network or the provision of one or more       ovom uslugom, raspoloživim kapacitetima ili
juridik, shoqatë, projekt, degë, zyrë ose    public telecommunications or postal services,    frekventnosti usluge.
organizatë apo themelatë tjetër.         (vi) the collection or management of waste, or
                         (vii) the operation of a network providing a     “Operater javnih usluga” znači: (i) javni
"Ndërmarrje publike” do të thotë (i)       transport service to the public involving the    autoritet ili javno preduzeće angažovano u
ndërmarrje në pronësi publike dhe (ii) çdo    use of rail, bus, tramway, trolley bus, cable or   aktivnostima javnih usluga, i (ii) lice ili
ndërmarrje mbi të cilën një ose më shumë     automated systems; such a network shall exist    preduzeće, organ ili organizaciju koja nije niti
autoritete publike mund të ushtrojnë       where such a transport service is provided      javni autoritet ni javno preduzeće a koje je, na
drejtpërdrejtë ose tërthorazi, ndikim      under operating conditions established by a     osnovu posebnih ili isključivih prava datih od
mbizotërues në bazë të pronësisë në       competent public authority, such as         nadležnog javnog autoriteta, angažovano u
                                                                     20
ndërmarrjen e tillë, pjesëmarrjes financiare në  conditions on the routes to be served, the   aktivnosti javnih usluga.
ndërmarrjen e tillë dhe/ose dispozitave që    capacity to be made available or the
rregullojnë ndërmarrjen e tillë.         frequency of the service            "Javno preduzeće” znači (i) jedno preduzeće
                                                 u javnom vlasništvu i (ii) svako preduzeće
“Ndikimi mbizotërues” nënkupton, (por nuk     “Public service operator” means: (i) a public preko kojeg jedan ili više javnih autoriteta
është i kufizuar në vetëm këtë kuptim), një    authority or a public undertaking engaged in a mogu vršiti, direktno ili indirektno,
situatë ku autoriteti kontraktues ose një     public service activity, and (ii) a person or dominantan uticaj po osnovu vlasništva nad
ndërmarrje, drejtpërdrejtë ose tërthorazi,    undertaking that is neither a public authority tim preduzećem, finansijskim učešćem u tom
mban shumicën e kapitalit të një ndërmarrje,   nor a public undertaking and that is engaged, preduzeću i/ili propisima po kojima je
kontrollon shumicën e votave që rezultojnë    on the basis of special or exclusive rights  osnovano to preduzeće.
nga aksionet e nxjerra nga ndërmarrja e tillë,  granted by a competent public authority, in a
ose mund të emëroj më shumë së gjysmën e     public service activity.            "Skraćeni postupci" znači postupci nabavke u
anëtarëve të organit administrativ, menaxhues                          kojima svi zainteresovni ekonomski operateri
ose mbikëqyrës të ndërmarrjes së tillë.      "Public undertaking” means (i) a publicly   mogu tražiti da učestvuju i koji podnošenje
                         owned enterprise and (ii) any undertaking   tendera dozvoljavaju samo onim ekonomskim
“Ofrues i shërbimeve” nënkupton çdo person    over which one or more public authorities   operaterim koje je ugovorni autoritet pozvao.
ose ndërmarrje, ose grup personash dhe/ose    may exercise, directly or indirectly, a
ndërmarrjesh që kryejnë ose ofrojnë të      dominant influence by virtue of the      "Veće za reviziju" znači veće za reviziju
kryejnë çfarëdo lloj shërbimi, duke përfshirë   ownership of such undertaking, financial    osnovano od strane TRN u skladu sa delom
por pa u kufizuar në, shërbimet konsultative.   participation in such undertaking and/or the  VI ovog zakona.
                         rules governing such undertaking.
“Operator ekonomik” është term i                                 "Ugovor o uslugama” znači ugovor sa
përgjithshëm që do të thotë dhe që përfshinë   "Restricted procedures" means procurement   finansijskim interesom zaključen između
furnizuesin, ofruesin e shërbimeve dhe/ose    procedures in which any interested economic ugovornog autoriteta i jednog ili više
kontraktuesin e punëve.              operator may request to participate and    pružalaca usluga koji se odnosi isključivo ili
                         allowing for only those economic operators   uglavnom na pružanje usluga
“Operator i shërbimeve publike” nënkupton:    invited by a contracting authority to submit a
(i) autoritetin publik ose ndërmarrjen publike  tender.                    ”Koncesijonarska usluga” znači ugovor istog
të angazhuar në një aktivitet të shërbimeve                           tipa kao i ugovor o uslugama osim što se
publike, dhe (ii) një person, ose ndërmarrje,   "Review panel" means a review panel      pružanja usluga sastoji jedinstveno od prava
që nuk është as autoritet publik e as       established by the PRB pursuant to Title VI  na korišćenje usluga.
ndërmarrje publike dhe që është e angazhuar,   of the present law.
në bazë të të drejtave të veçanta ose                              “Pružalac usluga” znači svako lice ili
ekskluzive që i janë dhënë nga një autoritet   "Service contract” means a contract for    preduzeće ili grupa lica i/ili preduzeća koji
kompetent publik, në një aktivitet të       pecuniary interest concluded between a     pružaju i/ili nude da pružaju bilo koju vrstu
                                                                  21
shërbimeve publike.                contracting authority and one or more service   usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se,
                          providers that relates exclusively or mainly to  na konsultantske usluge.
“Organ i administruar nga e drejta publike"    the provision of services.
nënkupton çdo person, ndërmarrje ose organ                              “Posebna ili isključiva prava” znači prava
që ka një personalitet të veçantë juridik ose që  “Service concession” means a contract of the    koja proističu iz dozvole ili ovlašćenja
vepron me një autonomi substanciale dhe që     same type as a service contract except that the  nadležnog javnog autoriteta u skladu sa
(i) është themeluar me qëllim të veçantë për    consideration for the provision of services    svakom zakonskom, regulatornom ili
plotësimin e nevojave të përgjithshme që nuk    consists solely in the right to exploit the    administrativnom odredbom koja (i) ima za
kanë karakter industrial ose komercial, dhe    service.                      posledicu ograničavanje prava ili mogućnosti
(ii) plotëson një ose më shumë nga tri kriteret  “Service provider” means any person or       jednog ili više entiteta da se angažuje u
vijuese: (a) merr 50% ose më shumë nga       undertaking, or group of persons and/or      određenim aktivnostima, i (ii) značajno utiče
financimi i tij prej fondeve publike dhe/ose    undertakings, that provides and/or offers to    na prava ili mogućnosti drugih lica i/ili
një ose më shumë autoriteteve publike       provide any type of services, including, but    preduzeća da obavljaju te aktivnosti na istoj
dhe/ose organeve të administruara nga e      not limited to, consulting services.        teritoriji pod znatno jednakim uslovima.
drejta publike, (b) i nënshtrohet mbikëqyrjes
menaxhuese nga një ose më shumë autoritete     “Special or exclusive rights” means rights     “Dobavljač" znači svako lice ili preduzeće ili
publike dhe/ose organe të administruara nga e   that arise from a grant or authorization made   grupa lica i/ili preduzeća koji pružaju i/ili
drejta publike, (c) ka një bord administrativ,   by a competent public authority pursuant to    nude da dostave proizvode.
menaxhues ose mbikëqyrës, 50% ose më        any legislative, regulatory or administrative
shumë e votave të të cilit mund të ushtrohen    provision that (i) has the effect of limiting to  “Ugovor o snabdevanju" znači ugovor od
nga anëtarët e emëruar nga një ose më shumë    one or more entities the right or ability to    finansijskog interesa zaključen između
autoritete publike dhe/ose nga organet e      engage in certain activities, and (ii)       ugovornog autoriteta i jednog ili više
administruara nga e drejta publike.        substantially affects the right or ability of   dobavljača koji se odnosi isključivo ili
                          other persons and/or undertakings to carry out   uglavnom na kupovinu, zakup, iznajmljivanje
“OSHP” nënkupton Organin Shqyrtues të       such activity on the same territory under     ili kupovinu na kredit sa ili bez mogućnosti
Prokurimit të themeluar sipas Pjesës VI të     substantially equivalent conditions.        kupovine jednog ili više proizvoda;
këtij ligji.                                             “proizvodi” se šire tumače da bi obuhvatili
                          “Supplier" means any person or undertaking,    jedan ili više artikala stvarne (realne)
“Palë e interesuar” do të thotë çdo person     or group of persons and/or undertakings, that   pokretne imovine uključujući – ali ne
ose ndërmarrje që ka ose ka pasur ndonjë      provides and/or offers to supply products.     ograničava se na – robe, ručne radove,
interes specifik material në rezultatin e një                             sirovine i opremu.
aktivitetit të prokurimit të kryer nga ndonjë   “Supply contract" means a contract for
autoritet kontraktues dhe që lidhet me një     pecuniary interest concluded between a       “Standard” znači tehničku specifikaciju koju
kontratë speficike publike ose konkurs       contracting authority and one or more       je odobrio priznat organ za standardizaciju za
projektimi.                    suppliers that relates exclusively or mainly to  ponovljenu ili nastvaljenu primenu, sa kojim
                                                                     22
                          the purchase, lease, rental or hire-purchase,   je saglasnost opšta a ne obavezna.
"Paneli shqyrtues" do të thotë panelin e      with or without option to buy, of one or more
shqyrtimit që themelohet nga OSHP-ja në      products; “products” shall be interpreted     “Tehničke specifikacie” znači tehnički uslovi
pajtim me Pjesën VI të këtij ligji.        broadly to include one or more items of      koji definišu karakteristike mesta radova,
                          tangible movable property, including - but not   materijale, proizvod, snabdevanje ili uslugu i
“Parashtrues ankesës” nënkupton palën e      limited to - commodities, goods,          omogućavanje da deo radova, materijal,
interesuar e cila parashtron ose ka parashtruar  manufactures, raw materials, and equipment.    proizvod, snabdevanje ili usluga budu
ankesën në pajtim me dispozitat e Nenit 89 të                             objektivno opisani na taj način da ispunjava
këtij ligji.                    “Standard” means a technical specification     korišćenje za koje je namenjen od strane
                          approved by a recognized standardizing body    ugovornog autoriteta. Tehničke specifikacije
“Person” është çdo person fizik          for repeated or continuous application,      mogu da obuhvate kvalitet, izvođenje,
                          compliance with which is generally not       bezbednost ili dimenzije kao i uslove koji
“Procedurat e hapura” nënkupton procedurat     mandatory.                     važe za materijal, proizvod, snabdevanje ili
e prokurimit që i lejojnë çdo operatori të                              uslugu u pogledu osiguranja kvaliteta,
interesuar ekonomik të paraqet tender.       “Technical specifications” shall mean       terminologije, simbola, testiranja i metoda za
                          technical requirements defining the        testiranje, pakovanje, etiketiranje i
"Procedurat e kufizuara" nënkupton         characteristics of a set of works, material,    obeležavanje. U slučaju ugovora o radovima
procedurat e prokurimit në të cilat çdo      product, supply or service, and enabling a     oni, takođe mogu da se obuhvataju pravila za
operator ekonomik i interesuar mund të       piece of work, a material, a product, a supply   dizajn i troškove, test, kontrolu i prihvatanje
kërkojë të marrë pjese dhe me të cilën u      or a service to be objectively described in a   uslova za rad i tehnike ili načine izgradnje i
lejohet të paraqesin tender vetëm atyre      manner such that it fulfils the use for which it  sve druge tehničke uslove koje je ugovorni
operatorëve ekonomik, që ftohen nga        is intended by the contracting authority.     autoritet u stanju da propiše pod opštim ili
autoriteti kontraktues.              Technical specifications may include quality,   posebnim pravilima u odnosu na završene
                          performance, safety or dimensions, as well as   radove i materijale ili delove koje oni
“Procedurat e negociuara" nënkupton        requirements applicable to the material,      obuhvataju.
procedurat e prokurimit që i lejojnë autoritetit  product, supply or service as regards quality
kontraktues të ftojë dhe të këshillohet me     assurance, terminology, symbols, testing and    “Tender” znači dokument koji je ugovornom
operatorët ekonomik të zgjedhur nga ai për t’i   test methods, packaging, marking or        autoritetu podneo ekonomski operater a koji
negociuar kushtet e kontratës me njërin ose    labelling. In the case of works contracts, they  predviđa uslove ponude ekonomskog
me më shumë prej tyre.               may also include rules for the design and     operatera u odgovoru na posebno obaveštenje
                          costing, the test, inspection and acceptance    o ugovoru, pozivu na tender ili drugi pravni
“Punë” nënkupton rezultatin e ndërtimit ose    conditions for works and techniques or       dokument koji je izdao ili izradio ugovorni
punët ndërtimore komunale ose aktivitetet që,   methods of construction and all other       autoritet. Termin “tender” obuhvata, ali nije
marrë në tërësi, janë të mjaftueshme të      technical conditions which the contracting     ograničen na predlog ili ponudu cene.
plotësojnë një funksion ekonomik ose teknik.    authority is in a position to prescribe under
                                                                      23
                          general or specific regulations, in relation to   “Ponuđač” znači ekonomski operater koji
“Qeveria” nënkupton qeverinë e themeluar      the finished works and to the materials or     podnosi tender.
sipas Nenit 1.5 (c) dhe 9.3 dhe më tutje të     parts which they involve.              .
Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/9 “Mbi                                 “Tenderski dosije” ima značenje navedeno u
Kornizën Kushtetuese të Vetëqeverisjes së      “Tender” means a document submitted to a      članu 22.1 ovog zakona.
Përkohshme në Kosovë” dhe çdo Qeveri        contracting authority by an economic
pasardhëse ose autoritet qëndror ekzekutiv.     operator setting forth the terms of the       “Preduzeće” znači svaku poslovnu
                          economic operator’s offer in response to a     organizaciju, zajedničko ulaganje, pravno
“Regjistri i Prokurimit Publik” nënkupton      specific contract notice, invitation to tender or  lice, udruženje, projekat, ogranak/filijalu,
regjistrin e themeluar nga KRPP sipas Nenit     other solicitation issued or made by such      kancelariju ili drugu organizaciju, organ ili
70.2 të këtij ligji.                contracting authority. The term “tender” shall   instituciju.
                          include, but not be limited to, a proposal or
“RKBFP” do të thotë Rregullat e Kontrollit     price quotation.                  “Rad” znači rezultat gradnje ili radove
të Brendshëm të Finanave Publike që nxirren                               civilnog inžinjeringa ili aktivnosti koje su, u
nga Thesari.                    “Tenderer” means an economic operator that     celini uzevši, dovoljne da ispune ekonomsku
                          has submitted a tender.               ili tehničku funkciju.
“Specifikacion teknik” do të thotë kushtet
teknike që përcaktojnë karakteristikat e grupit   “Tender dossier” has the meaning specified in “Koncesionar radova” znači (i) lice,
të punëve, materialit, produktit, furnizimit ose  Section 22.1 of the present law.        preduzeće ili ugovorni autoritet koji je primio
shërbimi, dhe që mundësojnë përshkrimin                              ugovor o koncesiji radova od ugovornog
objektiv të një pune, materiali, produkti,     “Undertaking” means any business        autoriteta i/ili (ii) svako lice, preduzeće ili
furnizimi ose shërbimi, në mënyrë që të       organization, joint venture, legal entity,   ugovorni autoritet koji izvršava aktivnosti
plotësojë nevojat e paracaktuara nga autoriteti   association, project, branch, office, or other nabavke u ime ili u korist tog lica, preduzeća
kontraktues. Specifikimet teknike mund të      organization, body or establishment.      ili ugovornog autoriteta.
përfshijnë kualitetin, performancën, aspektin
e sigurisë ose dimensionet, si dhe kërkesat e    “A work” means the outcome of construction     “Ugovor o koncesijionarskim radovima”
zbatueshme të materialit, produktit, furnizimit   or civil engineering works or activities that,   znači ugovor o radovima čije se izvršavanje
ose shërbimit sa i përket sigurisë së kualitetit,  taken as a whole, is sufficient to fulfil an    nadoknadjuje, u celosti ili delimično,
terminologjisë, simboleve, metodave të testit    economic or technical function.           davanjem prava da se iskoriščava /koristi
dhe testimit, ambalazhimit, shënimit dhe                                predmet takvog ugovora.
etiketimit. Në rastin e kontratave të punës ato   “Works concessionaire” means (i) a person,
po ashtu mund të përfshijnë rregullat për      undertaking or contracting authority that has    "Ugovori o radovima" znači ugovor sa
dizajnim dhe shpenzime, testin, inspektimin     received a works concession contract from a     novčanim interesom zaključen između
dhe kushtet e pranimit për punët ose teknikat    contracting authority, and/or (ii) any person,   ugovornog autoriteta i jednog ili više
ose metodat e ndërtimit dhe të gjitha kushtet    undertaking or contracting authority carrying    izvođača radova koji kao glavni cilj imaj
                                                                       24
tjera teknike të cilat autoriteti kontraktues   out procurement activities on behalf of or for   izvršenje, dizajn i izvršenje ili realizaciju, bilo
është në gjendje t’i përshkruaj sipas       the benefit of such a person, undertaking or    kojim sredstvima, radova ili izgradnju ili
rregulloreve të veçanta ose të përgjithshme,   contracting authority.               aktivnosti civilnog inžinjeringa, tj. aktivnosti
lidhur me punët e kryera dhe materialet ose                             koje su direktno uključene u izgradnju,
pjesët që ato i përfshijnë.            “Works concession contract” means a works     obnovu, popravku ili rušenje zgrada,
                         contract the performance of which is        objekata, struktura civilnog inžinjeringa,
“Standard” do të thotë specifikacion teknik i   compensated, in whole or in part, by a grant    drugih struktura ili nekih njihovih delova.
miratuar nga një organ i pranuar i        of a right to exploit the object of such
standardizimit, për përdorim të përsëritur ose  contract.                     “Izvođači radova” znači svako lice,
të vazhdueshëm, përputhja me të cilin                                preduzeće ili ugovorni autoritet ili grupu tih
përgjithësisht nuk është e detyrueshme.      "Works contract" means a contract for       lica, preduzeća i/ili ugovornih autoriteta koji
                         pecuniary interest concluded between a       nude da izvrše, dizajniraju i izvrše ili
“Të drejta të veçanta ose ekskluzive”       contracting authority and one or more works    realizuju, bilo kojim sredstvima, rad ili
nënkupton drejtat që dalin prej lejes ose     contractors that has as its principal object the  izgradnju ili aktivnosti civilnog inžinjeringa,
autorizimit të dhënë nga organi kompetent     execution, design and execution, or        tj. aktivnosti koje su direktno uključene u
publik sipas dispozitave ligjore, rregullative  realization, by whatever means, of a work or    izgradnju, obnovu, popravku ili rušenje
ose administrative që (i) ka efekt kufizues    construction or civil engineering activities,   zgrada, objekata, struktura civilnog
ndaj një ose më shumë entiteteve në të drejtën i.e. activities that are directly involved in the   inžinjeringa ili nekih njihovih delova.
ose aftësinë për t’u angazhuar në aktivitete të construction, restoration, repairing or
caktuara, dhe (ii) qenësisht ndikon në të     demolition of buildings, facilities, civil     "Pismeno" znači svaki izraz koji se sastoji od
drejtën ose aftësinë e personave dhe/ose     engineering structures, other structures, or    reči i/ili brojki koje se mogu čitati,
ndërmarrjeve tjera, për të kryer një aktivitet të any part(s) thereof.                reprodukovati i naknadno preneti. Ono može
tillë në të njëjtin territor dhe nën kushte                             da obuhvata informacije koje su poslate i
qenësisht të njëjta.               “Works contractor” means any person,        skladištene elektronskim putem.
                         undertaking or contracting authority, or group
“Tender” do të thotë një dokument që i      of such persons, undertakings and/or        4.2   Lice ili preduzeće koje drugačije nije
dorëzohet një autoriteti kontraktues nga një   authorities, offering to execute, design and    obuhvaćeno definicijom “ugovorni autoritet”
operator ekonomik, duke parashtruar kushtet    execute, or realize, by whatever means, a     koje namerava da dodeli ugovor drugom licu
e ofertës së operatorit ekonomik si përgjigje   work or construction or civil engineering     ili preduzeću smatra se, ukoliko je 50 ili više
ndaj një njoftimi specifik të kontratës,     activities, i.e. activities that are directly   procenata procenjene vrednosti tog ugovora
njoftimit për tenderim ose ndonjë kërkesë     involved in the construction, restoration,     ili finansijski subvencionirano (dotirano)
tjetër që është nxjerrë ose përgatitur nga    repairing or demolition of buildings,       direktno od strane ugovornog autoriteta ili je
autoriteti kontraktues në fjalë. Termi “tender” facilities, civil engineering structures, other   drugačije finansirano iz javnih fondova,
përfshin, por nuk kufizohet vetëm në një     structures, or any part(s) thereof.        smatraće se da je ”ugovorni autoritet” u
propozim ose kuotim të çmimeve.                                   smislu ovog zakona u pogledu svake
                                                                      25
                          "Writing" means any expression consisting of  aktivnosti nabavke u vezi sa dodelom takvog
“Tenderues” nënkupton operatorin ekonomik     words and/or figures that can be read,     ugovora. Takvo lice ili preduzeće zbog toga
që ka dorëzuar tenderin.              reproduced and subsequently communicated.   izvršava aktivnosti nabavke u strogoj
“ZLA” ose “Zyrtari i Lartë Administrativ” do    It may include information transmitted and   saglasnosti sa važećim postupcima i bitnim
të thotë Sekretarin e Përhershëm të autoritetit  stored by electronic means.          uslovima ovog zakona.
kontraktues, ose nëse autoriteti kontraktues
nuk ka Sekretar të Përhershëm atëherë      4.2   A person or undertaking that is not
Kryeshefin Ekzekutiv.              otherwise covered by the definition of
                        “contracting authority” and that intends to
“ZLF” do të thotë Zyrtari i Lartë Financiar i  award a contract to another person or
autoritetit kontraktues ose, nëse autoriteti  undertaking shall, if 50% or more of the
kontraktues nuk ka Zyrtar të Lartë Financiar, estimated value of such contract is either
atëherë personin me pozitën më të lartë që   subsidized directly by a contracting authority
është përgjegjës për menaxhimin e        or otherwise financed with public funds, be
përditshëm financiar të autoritetit       deemed to be a “contracting authority” within
kontraktues.                  the meaning of the present law with respect to
                        any procurement activities connected with the
“Zyrtar Autorizues” do të thotë personin e   award of such contract. Such a person or
autorizuar nga ZLA i autoritetit kontraktues si undertaking shall therefore conduct such
përgjegjës për inicimin e aktivitetit përkatës procurement activities in strict compliance
të prokurimit. Nëse autoriteti kontraktues   with the applicable procedural and
është “organizatë buxhetore” – siç është    substantive requirements of the present law.
përkufizuar në Ligjin për Menaxhimin e
Financave Publike dhe Përgjegjësitë –
përcaktimi i tillë duhet të jetë në pajtim me
kushtet e parapara në Rregullat për Kontrollin
e Brendshëm të Financave Publike (RKBFP).

4.2   Personi ose ndërmarrja që nuk është e
mbuluar në ndonjë formë nga përkufizimi i
“autoritetit kontraktues” dhe që ka për qëllim
t’i japë një kontratë një personi ose
ndërmarrje tjetër, nëse 50 % ose më shumë e
vlerës së njehsuar të kontratës së tillë është e
financuar drejtpërdrejtë nga ndonjë autoritet
                                                                  26
kontraktues ose financohet në ndonjë mënyrë
tjetër nga fondet publike, do të konsiderohet
të jetë “autoritet kontraktues” brenda kuptimit
të këtij ligji në lidhje me çdo aktivitet të
prokurimit që ka të bëjë me dhënien e
kontratës së tillë. Prandaj, personi ose
ndërmarrja e tillë do të kryejë aktivitetet e
prokurimit në përputhshmëri rigoroze me
kërkesat e zbatueshme dhe qenësore të këtij
ligji.

          Kreu 2                     Chapter 2                     Poglavlje 2
      Parimet e Përgjithshme                General Principles                  Opšti uslovi

          Neni 5                      Section 5                     Član 5
    Efiçenca dhe kostoja ekonomike          Cost-Effectiveness and Efficiency           Ekonomičnost i efikasnost

5.1   Të gjitha autoritetet kontraktuese,    5.1   All contracting authorities, economic   5.1   Svi ugovorni autoriteti, ekonomski
operatorët ekonomik, personat dhe         operators, persons and undertakings        operateri, lica i preduzeća koja vrše ili su
ndërmarrjet që ndërmarrin ose janë të       conducting or involved in any procurement     uklučena u aktivnostima nabavke imaju
përfshira në ndonjë aktivitet të prokurimit    activity are under an obligation to ensure that  obavezu da osiguraju de se javni fondovi i
kanë për obligim të sigurojnë që fondet      public funds and public resources are used in   javna sredstva koriste na najefikasniji i
publike dhe resurset publike të shfrytëzohen   the most efficient and cost-effective manner   najpovoljniji način, imajući u vidu cilj i svrhu
në mënyrën më efiçente dhe me kosto më      taking into account the purpose and object of   aktivnosti nabavke.
ekonomike duke marrë parasysh qëllimin dhe    the procurement activity.
objektin e aktivitetit të prokurimit.                                5.2 Javni fondovi i javni izvori dati ili
                         5.2   Public funds and public resources     dostupni po javnom ugovoru mogu se koristiti
5.2  Fondet publike ose resurset publike të   provided or made available under a public     samo unutar polja tog ugovora i samo za
ofruara ose të dhëna në dispozicion sipas një   contract may be used only within the scope of   svrhu navedenu u tom ugovoru.
kontrate publike mund të përdoren vetëm      such contract and only for the purposes
brenda fushëveprimit të asaj kontrate dhe     specified in such contract.
vetëm për qëllimet e specifikuara në atë
kontratë.                                                                     27
          Neni 6                     Section 6                      Član 6
  Trajtimi i barabartë/mos-diskriminimi     Equality of Treatment/Non-Discrimination         Jednak tretman/ nediskriminacija

6.1   Përveç në rastet kur lejohet nga ky   6.1   Except as specifically permitted by the   6.1   Osim kao što je propisano u ovom
ligj, autoriteti kontraktues nuk do të      present law, a contracting authority shall not   zakonu, ugovorni autoritet neće preduzeti, ni
ndërmarrë asnjë fazë, element, ose aspekt të   conduct any stage, element or aspect of a      u jednoj fazi, elementu ili aspektu aktivnost
aktivitetit të prokurimit në atë mënyrë që do   procurement activity in a manner that (i)      nabavke na način koji (i) umanjuje ili
të (i) reduktonte ose eliminonte konkurrencën   reduces or eliminates competition among       eliminiše konkurenciju izmedju ekonomskim
në mesin e operatorëve ekonomikë ose (ii)     economic operators, or (ii) discriminates      operaterima ili (ii) diskriminiše protiv ili ide
diskriminon kundër, ose për një ose më shumë   against or in favor of one or more economic     u korist jednog ili više ekonomkih operatera.
operatorë ekonomikë.               operators.                     6.2   Bez smanjenja opšte primenjivosti
6.2   Pa e zvogëluar zbatueshmërinë e     6.2   Without reducing the general        člana 6.1 ovog zakona, ugovornom autoritetu
përgjithshme të Nenit 6.1, të këtij ligji,    applicability of Section 6.1 of the present law,  se posebno zabranjuje da odredjuje svoje
autoriteti kontraktues veçanërisht e ka të    a contracting authority is specifically       potrebe koje treba zadovoljiti, navodeći
ndaluar të përcaktojë nevojat që do t’i      prohibited from determining its needs to be     predmet nabavke, deleći ili sabirajući u grupe
përmbushë, caktojë objektin për t’u blerë,    satisfied, specifying the object to be procured,  predmete koje treba nabaviti, odabirajući
ndajë ose mbledhë në grumbuj objektet që     dividing or aggregating into lots the objects    postupak nabavke ili dajući uslove ili
kanë për t’u blerë, zgjedhë procedurën e     to be procured, selecting a procurement       krieterijume za selekciju ili dodelu na način
prokurimit, ose vendosë një kërkesë ose kriter  procedure, or establishing a selection or      koji favorizuje ili diskriminiše jednog ili više
ose specifikacion teknik për dhënie të      award requirement or criterion or technical     ekonomskih operatera.
kontratës ose seleksionim, në një mënyrë të    specification in a manner that favors or
tillë që favorizon ose diskriminon një ose më   discriminates against one or more economic     Osim kada ovlašćenje za uvodjenje tih uslova
shumë operatorë ekonomikë.            operators.                     nije posebno propisano u ovom zakonu,
                                                   drugom zakonu ili medjunarodnom
6.3   Përveç në ato raste kur autorizimi për  6.3   Unless an authorization for the       sporazumu, ugovorni autoritet neće zahtevati
aplikimin e një kërkese të tillë është dhënë   imposition of such a requirement is         da ekonomski operater (i) koristi ili ne koristi
nga ky ligj, ndonjë ligj tjetër ose ndonjë    specifically provided for in the present law,    neko odredjeno lice ili preduzeće u vršenju
marrëveshje ndërkombëtare, autoriteti       another law or an international agreement, a    svih aspekata javnog ugovora ili (ii) nabavi ili
kontraktues nuk do të kërkojë nga operatori    contracting authority shall not require an     pruži ili ne nabavi ili ne pruži proizvode ili
ekonomik të (i) punësojë ose përdorë, të mos   economic operator (i) to employ or utilize, or   usluge koje potiću od odredjenog lica,
punësojë ose të mos përdorë ndonjë person     not to employ or utilize, any specific person    preduzeća ili iz geografske oblasti. U slučaju
ose ndërmarrje specifike në kryerjen e ndonjë   or undertaking in the performance of any      kada je taj uslov izričito ovlašćen ovim
aspekti të kontratës publike ose të (ii) ofrojë  aspect of a public contract, or (ii) to supply or  zakonom, drugim zakonom ili
                                                                      28
ose furnizojë, ose të mos ofrojë apo të mos    provide, or to not supply or provide, products  medjunarodnim sporazumom, tačni parametri
furnizojë prodhimet ose shërbimet që vijnë     or services originating from a specific person,  tih uslova se navode, najmanje u tenderskom
nga një person, ndërmarrje ose zonë        undertaking or geographic area. In the event   dosijeu.
gjeografike speficike. Në rastin kur një      such a requirement is specifically authorized
kërkesë e tillë është autorizuar shprehimisht   by the present law, another law or an
nga ky ligj, një ligj tjetër ose një marrëveshje  international agreement, the exact parameters
ndërkombëtare, parametrat e saktë të kërkesës   of such requirement shall be specified in, at a
së tillë do të specifikohen, së paku, në dosjen  minimum, the tender dossier.
e tenderit.

          Kreu 3                      Chapter 3                     Poglavlje 3
      Kërkesat e përgjithshme               General Requirements                  Opšti uslovi

          Neni 7                      Section 7                     Član 7
      Planifikimi i prokurimit              Procurement Planning                Planiranje nabavke

7.1    Jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë   7.1   No less than sixty (60) calendar days   Najmanje sesdeset (60) kalendarskih dana pre
kalendarike para fillimit të secilit vit fiskal,  prior to the beginning of each fiscal year,    početka svake fiskalne godine, svaki ugovorni
secili autoritet kontraktues duhet të përgatisë  each contracting authority shall prepare and   autoritet priprema i dostavlja AJN-u, pisanim
dhe ofrojë te APP, me shkrim, një parashikim    provide to the PPA, in writing, a preliminary   putem, preliminarno predviđanje nabavke
preliminar të prokurimit që identifikon në     procurement forecast that identifies in      koja identifikuje detaljno sve nabavke, usluge
detaje të arsyeshme të gjitha furnizimet,     reasonable detail all supplies, services and   i radove koje ugovorni autoritet planira da
shërbimet dhe punët që autoriteti kontraktues   works that the contracting authority intends to  nabavi tokom te fiskalne godine. To
ka ndërmend t’i prokuroj gjatë periudhës të    procure over the course of such fiscal year.   preliminarno predviđanje treba da navodi:
vitit të tillë fiskal. Parashikimet e tilla    Such preliminary procurement forecast shall
preliminare të prokurimit duhet të         specify:
përcaktojnë:
                                                    a. u slučaju očekivanih ugovora o
në rast të kontratave të pritura për furnizim,   a. in the case of anticipated supply contracts,  snabdevanju, ukupnu procenjenu vrednost
prokurimi i përgjithshëm i vlerësuar sipas     the estimated total procurement by value and   nabavke prema vrednosti i klasifikaciji
klasifikimit të vlerës dhe produktit të      by product classification of the products that  proizvoda koje ugovorni autoritet planira da
produkteve që autoriteti kontraktues mendon    the contracting authority intends to procure   nabavi u toku te fiskalne godine;
të prokurojë gjatë vitit të tillë fiskal;     over such fiscal year;
                                                   b. u slučaju očekivanih ugovora o uslugama,
në rast të kontratave të pritura për shërbime,                            ukupnu procenjenu vrednost ugovora o
                                                                    29
vlera e përgjithshme e vlerësuar sipas       in the case of anticipated service contracts,   uslugama, ukupnu vrednost po kategoriji
kategorive për secilin shërbim që autoriteti    the estimated aggregate value by category of   svake usluge koju ugovorni autoritet planira
kontraktues mendon të prokurojë gjatë vitit të   each service that the contracting authority    da nabavi u toku te fiskalne godine; i
tillë fiskal; dhe                 intends to procure over such fiscal year; and
                                                   u slučaju ugovora o radovima, osnovne
në rast të kontratave për punë, karakteristikat  in the case of works contracts, the essential   karakteristike svakog ugovora o radovima
esenciale të secilës kontratë për punë që     characteristics of each works contract that the  koje ugovorni autoritet planira da dodeli u
autoriteti kontraktues mendon të jap gjatë vitit  contracting authority intends to award over    toku te fiskalne godine.
të tillë fiskal.                  such fiscal year.
                                                  7.2   Ne više od petnaest (15) kalendarskih
                                                  dana nakon proglašenja izdvajanja budžetskih
7.2    Jo më shumë se pesëmbëdhjetë (15)    7.2    No more than fifteen (15) calendar   sredstava za fiskalnu godinu, svaki ugovorni
ditë kalendarike pas shpalljes së legjislacionit  days after the promulgation of the        autoritet radi i dostavlja AJN-u i RKJN,
për ndarjet buxhetore për një vit fiskal, secili  appropriations legislation for a fiscal year,  pisanim putem, konačn predviđanje nabavki
autoritet kontraktues do të përgatisë dhe     each contracting authority shall prepare and   koje identifikuju detaljno sve nabavke, usluge
ofrojë te APP dhe KRPP, me shkrim, një       provide to the PPA and the PPRC, in writing, i radove koje ugvorni autoritet planira da
parashikim final të prokurimit që identifikon   a final procurement forecast that identifies in nabavi tokom te fiskalne godine. Ta konačna
në detaje të arsyeshme të gjitha furnizimet,    reasonable detail all supplies, services and   prognoza nabavke sadrži informacije tražene
shërbimet dhe punët që autoriteti kontraktues   works that the contracting authority intends to članom 7.1 ovog zakona.
mendon t’i prokurojë gjatë periudhës të vitit   procure over the course of such fiscal year.
të tillë fiskal. Parashikimi i tillë final i    Such final procurement forecast shall contain
prokurimit do të përmbajë informatat e       the information required Section 7.1 of the
kërkuara në Nenin 7.1 të këtij ligji.       present law.                   7.3   Ugovorni autoritet koristi konačnu
                                                  prognozu nabavke kao osnov za pripremu i
7.3   Autoriteti kontraktues do të përdorë    7.3   The contracting authority shall use the objavljivanje obaveštenja o nameri kako se
parashikimin final të prokurimit si bazë për    final procurement forecast as a basis for    traži članom 33 ovog zakona.
përgatitjen dhe publikimin e njoftimeve      preparing and publishing the indicative notice
indikative të kërkuara nga Neni 33 të këtij    required by Section 33 of the present law.    7.4 AJN razmatra i sakuplja informacije
ligji.                                               sadržane u prognozama. AJN-a identifikuje i
                          7.4 The PPA shall review and aggregate      priprema spisak roba, artikala za zajedničku
7.4 APP do të rishikojë dhe mbledhë        the information contained in all such      potrošnju i svih drugih predmeta za koje
informatat e vendosura në parashikimet e      forecasts. The PPA shall identify and prepare veruje da se mogu pribaviti na efikasniji ili
tilla. APP do të identifikojë dhe përgatitë një  a list of all commodities, common use items   profesionalniji način kroz primenu
listë të të gjitha produkteve, artikujve të    and any other objects that it believes may be  konsolidovanih ili procedura zajedničke
përdorimit të zakontë dhe çfarëdo objekti     acquired more efficiently or professionally   nabavke. AJN podnosi taj spisak Vladi.
                                                                     30
tjetër që besohet se mund të sigurohet në       through the application of a consolidated or
mënyrë më efikase ose profesionale përmes       common procurement procedure. The PPA       7.5  Vlada može, u skladu sa članom 78.1
aplikimit të procedurës së konsoliduara ose të    shall submit such list to the Government.     ovog zakona, da odredi AJN da bude
përbashkët të prokurimit. APP do të dorëzojë                              odgovoran ugovorni autoritet za nabavku u
listën e tillë te Qeveria.              7.5   The Government may, in accordance     ime bilo kojeg ili više javnih autoriteta za
                           with Section 78.1 of the present law,       svaku vrstu robe, artikla za zajedničku
7.5   Qeveria mund, në pajtim me Nenin       designate the PPA as the responsible       potrošnju ili neki drugi predmet.
78.1 të këtij ligji, të caktojë APP si autoritetin  contracting authority for the procurement, on
përgjegjës kontraktues për prokurim, në emër     behalf of any one or more public authorities,
të një ose më shumë autoriteteve publike, për     of any such commodity, common use item or
cilindo produkt, artikulli të përdorimit të      other object.
zakontë ose objekti tjetër.

          Neni 8                       Section 8                      Član 8
Përcaktimi i nevojave dhe disponueshmërisë       Determination of Needs and Availability of    Utvrdjivanje potreba i raspoloživost fondova
        së fondeve                        Funds                      (finansija)

8.1   Para fillimit të kryerjes së çfarëdo     8.1   Prior to initiating the conduct of any  8.1   Pre pokretanja vršenja bilo koje
aktiviteti të prokurimit autoriteti kontraktues    procurement activity a contracting authority   aktivnosti nabavke ugovorni autoritet treba
duhet së pari të përgatisë me shkrim një       shall first prepare in writing a formal needs   prvo pismenim putem da priprema jednu
vlerësim formal për nevojat që duhet të        assessment with respect thereto. This       formalnu procenu potreba koje treba da
përmbushen. Ky vlerësim do të përcaktojë (i)     assessment shall determine (i) the precise    ispuni. Ta procena odredjuje (i) tačnu prirodu
natyrën dhe fushëveprimin e saktë të         nature and scope of the specific needs of the   i polje posebnih potreba ugovornog autoriteta
nevojave të caktuara të autoritetit kontraktues    contracting authority that the proposed      da je predložena nabavka planirana da
të cilin duhet ta kënaqë prokurimi i         procurement is intended to satisfy; (ii) the   zadovolji; (ii) procenjena vrednost i
propozuar; (ii) vlerën e njehsuar dhe llojin     estimated value and the proposed type and     predlozena vrsta i materijalni uslovi javnog
dhe kushtet materiale të propozuara për        material terms of the public contract that will  ugovora koji će biti predmet predvidjene
kontratën publike që do të jetë subjekt i       be the subject of the envisaged procurement;   nabavke; (iii) predložene funkcionalne
prokurimit të paraparë; (iii) specifikacionet e    (iii) the proposed functional specifications of  specifikacije svakog predmeta koji se
propozuara funksionale për secilin objekt që     each object to be covered by such contract;    obuhvata ugovorom; (iv) očekivana dobit od
do të mbulohet nga një kontratë e tillë; (iv)     (iv) the benefits expected from each such     svakog tog predmeta; (v) u slučaju opreme,
përfitimet e pritura nga secili objekt i tillë; (v)  object; (v) in the case of equipment, durable   trajne robe i radova, procena troškova
në rast të pajisjeve, mallrave të qëndrueshme     goods and works, an estimate of the cost of    vlasništva tokom trajanja radnog života
dhe punëve, vlerësimi i kostos së pronësisë      ownership over the whole of the object’s     predmeta, uključujući sticanje, rad i
për tërë jetën operacionale të objektit, përfshi   operational life, including acquisition,     održavanje i preostalu vrednost; (vi)
                                                                      31
koston e sigurimit, operimit, dhe         operating, and maintenance costs and residual   indikačije o tome da li je ta aktivnost nabavke
mirëmbajtjes dhe vlerën e mbetur; (vi) një     value; (vi) an indication as to whether such   uključena u prognozu nabavke traženu
indikacion nëse një aktiviteti i tillë prokurues  procurement activity was included in the     članom 7 ovog zakona, a ako nije, izjave sa
është përfshirë në parashikimin prokurues të    procurement forecast required by Section 7 of   razlozima zašto nije uključena; i (vii) jasnu
kërkuar në Nenin 7 të këtij ligji, dhe, nëse jo,  the present law, and, if not, a statement of   izjavu kako će nabavka promovisati
një deklaratë mbi arsyet e mos përfshirjes;    reasons as to why it was not so included; and   institucionalne ciljeve ugovornog autoriteta.
dhe (vii) një deklaratë të qartë se si do të    (vii) a clear statement as to how the
promovojë prokurimi qëllimet institucionale    procurement will promote the contracting     Nakon obavljanja traženih procena o
të autoritetit kontraktues.            authority’s institutional objectives.       potrebama, ugovorni autoritet formalno
                                                   osigurava da su fondovi (finansije) koji su
8.2   Pas kryerjes së vlerësimit të kërkuar të  8.2   After the conduct of the required     namenjeni za tu nabavku su dovoljni da
nevojave, autoriteti kontraktues do të sigurojë  needs assessment, the contracting authority    ispune sve finansijske obaveze koje mogu
zyrtarisht se fondet janë ndarë për prokurimin   shall formally ensure that funds have been    nastati tokom tada – trenutne fiskalne godine
në fjalë në shumën e mjaftueshme për të      appropriated for the concerned procurement    kao rezultat te nabavke.
përmbushur çfarëdo obligimi financiar që      in an amount sufficient to fulfil any financial
mund të dalë gjatë atëherë-vitit aktual fiskal   obligations that may arise during the course   8.3 Ako dotična nabavka povećava
si rezultat i prokurimit të tillë.         of the then-current fiscal year as a result of  finansijske obaveze koje treba zadovoljiti iz
                          such procurement.                 namenskih sredstava očekivanih u sledećoj
8.3 Nëse prokurimi në fjalë do të rritë                               fiskalnoj godini, ugovorni autoritet (i)
obligimet financiare që do të plotësohen nga    8.3 If the concerned procurement will give    osigurava da postojeći Kratkoroćni Okvir
ndarjet e pritura buxhetore në vitet e       rise to financial obligations that are to be   Troškova koji je pripremljen na osnovu
ardhshme fiskale, autoriteti kontraktues do të   satisfied from appropriations expected in     Zakona o Upravljanju i Odgovornosti za Rad
(i) sigurojë se Korniza ekzistuese Afatmesme    future fiscal years, the contracting authority  u Javnim Finansijama pruža prihvatljivu
e Shpenzimeve, siç është paraparë në Ligjin    shall (i) ensure that the existing Medium     osnovu za očekivanje da su fondovi koji su
për Menaxhimin e Financave Publike dhe       Term Expenditure Framework, as developed     namenjeni dovoljni za tu sledeću fiskalnu
Përgjegjësitë, ofron një bazë të arsyeshme për   under the Law on Public Financial         godini radi ispunjenja tih obaveza i (ii)
të pritur se fondet e mjaftueshme do të      Management and Accountability, provides a     uključuje u dotičan ugovor odredbu koja
ndahen për të në vitet a ardhshme fiskale të    reasonable basis to expect that sufficient    jasno postavlja uslov izvršnosti budućih
tilla për qëllim të përmbushjes së obligimeve   funds will be appropriated to it in such future  obaveza stranaka o raspoloživosti finansija
të tilla, dhe (ii) përfshijë në kontratën e    fiscal years for the purpose of satisfying such  ugovornog autoriteta trenutno namenjenih za
përmendur një dispozitë që qartëson kushtet    obligations, and (ii) include in the concerned  svrhu ispunjenja i u dovoljnom iznosu da
dhe fuqizimin e obligimeve të ardhshme të     contract a provision that clearly conditions   ispuni njegove buduće obaveze plačanja po
palëve mbi disponueshmërinë e fondeve për     the enforceability of the future obligations of  ugovoru.
autoritetin kontraktues që aktualisht janë     the parties on the availability to the
ndarë për të për qëllim të përmbushjes, dhe në   contracting authority of funds actually      Ništa u ovom članu 8 ne utiče ili umanjuje
                                                                     32
shumën e mjaftueshme për të përmbushur,      appropriated to it for the purpose of       primenjivost ili operativnost svake odredbe
obligimet e tij për pagesat e ardhshme nën     satisfying, and in an amount sufficient to    bilo kojeg drugog zakona ili uredbe koja
kontratë.                     satisfy, its future payment obligations under   reguliše budžetska izdvajanja, rukovodjenje,
                          the contract.                   finansijsku kontrolu ili troškove javnih
8.4   Asgjë në këtë Nen 8 nuk do të ndikojë                            fondova (finansija) ili rad Trezora.
ose zvogëlojë zbatueshmërinë ose veprimin e    8.4  Nothing in this Section 8 shall affect
ndonjë dispozite të cilitdo ligj ose rregullore  or diminish the applicability or operation of
tjetër që qeverisë marrjen, menaxhimin,      any provision of any other law or regulation
revizionin ose shpërndarjen e fondeve publike   governing the appropriation, management,
ose veprimtarinë e Thesarit.            auditing or disbursement of public funds or
                          the operation of the Treasury.

          Neni 9                      Section 9                     Član 9
       Mbajtja e shënimeve                 Record Keeping                Čuvanje dokumentacije

9.1   Autoriteti kontraktues do të mbajë një   9.1   A contracting authority shall maintain  9.1   Ugovorni autoritet održava dobro
përmbledhje mirë të renditur dhe          a well-ordered and comprehensive set of      sređenu i složenu dokumentaciju (evidenciju)
gjithëpërfshirëse të shënimeve për secilin     records for each procurement activity that it   za svaku aktivnost nabavke koju je izvršio,
aktivitet të prokurimit që e kryen, pa marrë    conducts, regardless of whether such activity   bez obzira na to da li je takva aktivnost/radnja
parasysh nëse aktiviteti i tillë rezulton me një  results in a contract or design award.      rezultirala dodelom ugovora ili idejnog
dhënie të kontratës ose konkursit të                                 projekta.
projektimit.                  9.2   At a minimum, the records for each
                        procurement activity shall contain (i) all      9.2   Podaci o svakoj aktivnosti nabavke
9.2   Në minimum, shënimet për secilin    documents related to, developed or acquired     najmanje treba da sadrže (i) sva dokumenta
aktivitet të prokurimit duhet të përmbajnë (i) in the course of, or used to initiate, conduct or  koja se na to odnose, izrađena ili dobijena
të gjitha dokumentet e ndërlidhura me të, të  conclude, a procurement activity, regardless     tokom, ili korišćena za pokretanje,
zhvilluara ose të përvetësuara gjatë periudhës, of whether such activity results in a contract    izvršavanje ili zaključivanje aktivnosti
ose janë përdorur për të filluar, kryer ose   or design award, (ii) if the procurement       nabavke, bez obzira da li je ta aktivnost
përfunduar, një aktivitet të prokurimit, pa   activity has resulted in a contract or design    rezultirala dodelom ugovora ili idejnog
marrë parasysh nëse aktiviteti i tillë     award, all documents related to such award,     projekta, (ii) ako je aktivnost nabavke
përfundon me dhënie të kontratës ose      and (iii) if the procurement activity has      rezultirala dodelom ugovora ili idejnog
konkursit të projektimit, (ii) nëse aktiviteti resulted in the conclusion of a public contract,   projekta sva dokumenta koja se odnose na tu
prokurues ka përfunduar me dhënie të      a copy of the public contract and all        dodelu i (iii) ako je aktivnost nabavke
kontratës ose konkursit të projektimit, të   documents relating to that contract and/or its    rezultirala zaključivanjem javnog ugovora,
gjitha dokumentet e ndërlidhura me dhënien e performance. Such records may be kept in        kopiju javnog ugovora i sva dokumenta koja
                                                                     33
tillë, dhe (iii) nëse aktiviteti prokurues ka   electronic form.                   se odnose na ugovor i/ili njegovo izvršavanje.
përfunduar me përmbylljen e kontratës                                 Ti predmeti mogu da se čuvaju u elektronskoj
publike, një kopje të kontratës publike dhe të  9.3   Access to such records, other than      formi.
gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me atë     confidential business information, relating to
kontratë dhe/ose performancën e saj.       any procurement activity that has been        9.3   Pristup tim podacima, osim
Shënimet e tilla mund të mbahen në formë     concluded for more than ten (10) business      poverljivih poslovnih informacija, koji se
elektronike.                   days shall be granted in accordance with the     odnosi na bilo koju aktivnost nabavke koja je
                         Law on Access to Official Documents. A        zaključena pre više od deset (10) radnih dana
9.3   Qasja në shënime të tilla, përveç     procurement activity shall be deemed to have     daje se u skladu sa Zakonom o Pristupu
informacionet sekrete afariste, që kanë të bëjë  been concluded (i) on the date of publication    Zvaničnim Dokumentima. Smatraće se da je
me ndonjë aktivitet të prokurimit që është    of the concerned contract award notice or      aktivnost nabavke zaključena (i) na dan
përmbyllur për më shumë se dhjetë (10) ditë    design contest results notice, (ii) if the present  objavljivanja dotičnog obaveštenja o dodeli
pune do të jepet në pajtim me Ligjin mbi     law does not require the publication of such a    ugovora ili rezultata o idejnom projektu, ili
Qasjen në Dokumente Zyrtare. Një aktivitet    notice for the concerned procurement activity,    (ii) ako ovaj zakon ne zahteva da se objavi
prokurimi do të merret si i përfunduar (i) në   on the date of the award of the concerned      obaveštenje o dotičnoj aktivnosti nabavke, ili
datën e publikimit të njoftimit për dhënien e   contract, or (iii) if the procurement activity    (iii) ako je aktivnost nabavke formalno
kontratës së përmendur ose njoftimit të      was formally cancelled or otherwise         otkazana ili drugačije prekinuta pre čina
rezultateve të konkursit për projektim, (ii)   terminated prior to the making of an award or    dodele ili selekčije pobednika, na dan kada je
nëse sipas këtij ligji nuk është i nevojshëm   the selection of a winner, on the date that the   aktivnost nabavke formalno otkazana ili
publikimi i njoftimit për aktivitetin e      procurement activity was formally cancelled     drugačije prekinuta.
prokurimit, në datën e dhënies së kontratës    or otherwise terminated.
përkatëse, ose (iii) nëse aktiviteti prokurues  9.4   A contracting authority shall provide    9.4   Ugovorni autoritet obezbediće pristup
është anuluar zyrtarisht ose ndryshe është    access to and copies of any procurement       i kopije svih predmeta o aktivnosti nabavke,
ndërprerë para kryerjes së ndarjes ose      activity records, including confidential       uključujući i poverljive poslovne informacije
zgjedhjes së fituesit, në datën kur aktiviteti  business information, and any other         i druge informacije koje se odnose na
prokurues është anuluar zyrtarisht ose      procurement-related information to the        nabavku za Glavnog Revizora, RKJN-u,
ndryshe është ndërprerë.             Auditor General, the PPRC, the PRB and/or a     TRN-u i/ili veću za reviziju, odmah nakon
9.4   Autoriteti kontraktues do të ofrojë    review panel immediately upon the request or     njihovih zahteva ili naloga. Ugovorni
qasje në çfarëdo shënimesh të aktivitetit     order of any of these. A contracting authority    autoritet takođe obezbeđuje pristup i kopije
prokurues dhe kopjet e tyre, përfshi       shall also provide access to and copies of      tim predmetima i informacijama nadležnom
informacionet sekrete afariste, dhe çfarëdo    such records and information to a court of      sudu ako se pristup i kopije traže u skladu sa
informate tjetër që ka të bëjë me prokurim,    competent jurisdiction if such access and      jednim nalogom koji je izdao ovaj sud.
për Revizorin e Përgjithshëm, KRPP, OSHP     copies are required pursuant to an order
dhe/ose panelin shqyrtues menjëherë pas      issued by such court.
kërkesës ose urdhrit për cilitdo nga këto.
                                                                     34
Autoriteti kontraktues gjithashtu do të ofrojë
qasje në dhe kopje të shënimeve dhe
informatave të tilla një gjykate me juridiksion
kompetent nëse qasja dhe kopjet e tilla
kërkohen pas urdhrit të lëshuar nga një
gjykatë e tillë.

          Neni 10            Section 10                    Član 10
          Raportimi            Reporting                     Podnošenje izveštaja

Brenda dhjetë (10) ditëve kalendarik pas      Within ten (10) calendar days after the      U roku od deset (10) kalendarskih dana od
përfundimit të aktivitetit prokurues, siç është  conclusion of a procurement activity, as     zaključenja aktivnosti nabavke kao što je
përcaktuar në pajtim me fjalinë e dytë të     determined in accordance with the second     utvrdjeno u drugoj rečenici člana 9.3 ovog
Nenin 9.3 të këtij ligji, autoriteti kontraktues  sentence of Section 9.3 of the present law, a   zakona, ugovorni autoritet popunjava i
do të kompletojë dhe dorëzojë në KRPP një     contracting authority shall complete and     podnosi RKJN-u Izveštaj o Nabavci (obrazac
Raport Prokurues (formulari i të cilit do të    submit to the PPRC a Procurement Report      koji će biti donet od RKJN-a) za tu aktivnost
sigurohet nga KRPP) për aktivitetin e tillë    (the form for which shall be provided by the   nabavke. Podnošenje tog izveštaja o nabavci
prokurues. Dorëzimi i raportit të tillë të     PPRC) for such procurement activity. The     traži se radi toga da li je aktivnost nabavke
Prokurimit do të kërkohet pa marrë parasysh    submission of such Procurement report shall    rezultirala dodelom ugovora ili ne.
nëse aktiviteti prokurues ka përfunduar me     be required without regard as to whether the
ndarjen e kontratës ose jo.            procurement activity resulted in a contract
                          award or not.

         Neni 11                      Section 11                     Član 11
     Informatat sekrete afariste           Confidential Business Information         Poverljive poslovne informacije

11.1 Pa paragjykuar detyrimin për të ofruar    11.1 Without prejudice to its obligations to   11.1 Bez prejudiciranja prema svojoj
qasje në shënimet e aktiviteteve të prokurimit   provide access to procurement activity      obavezi da obezbedi pristup dokumentaciji o
sipas Nenit 9 të këtij ligji, autoriteti      records pursuant to Section 9 of the present   javnim nabavkama u skladu sa članom 9 ovog
kontraktues do të mbajë si informata sekrete    law, a contracting authority shall maintain as  zakona, ugovorni autoritet čuvaće kao
ato informata që ligjërisht i klasifikon si të   confidential information that it has lawfully   poverljive informacije one informacije koje
tilla në pajtim me Nenin 11.2.           classified as confidential business information  su zakonito klasifikovane kao takve u skladu
                          pursuant to Section 11.2.             sa članom 11.2..

11.2  Me përjashtim të informatave që Neni    11.2  With the exception of the information   11.2  Sa izuzetkom informacije koje se po
                                                                    35
57.3 i këtij ligji kërkon që të publikohen dhe   that Section 57.3 of the present law requires    članu 57.3 ovog zakona zahteva da se objavi i
regjistrohen në hapjen publike të tenderëve,    to be announced and recorded at the public     evidentira na javnim otvaranjima tendera,
autoriteti kontraktues mund të klasifikoj     opening of tenders, a contracting authority     sadržina tendera može biti klasifikovana kao
informata të caktuara që janë në tender si     may classify certain information contained in    poverljiva poslovna informacija od strane
informata sekrete afariste vetëm nëse:       a tender as confidential business information    ugovornog autoriteta samo ako je:
                          only if:

tenderuesi i ka ofruar autoritetit kontraktues   the tenderer has provided the contracting      (i) ponuđač dao ugovornom autoritetu
një kërkesë me shkrim ku shprehet se        authority with a written request expressing its   pisani zahtev u kojem izražava svoju želju da
dëshiron që autoriteti kontraktues të mbajë    desire that the contracting authority maintain   ugovorni autoritet čuva te stvari kao
përmbajtjen e tillë si sekrete; dhe        such contents as confidential; and         poverljive; i

kërkesa e tillë e shkruar përmban deklaratën    (ii) such written request contains a statement   taj pisani zahtev sadrži izjavu (i) koja
(i) ku vërtetohet se artikulli i tillë nuk është  (i) attesting that such item is not in the public  pokazuje da ta stvar nije iz javnog domena i
në domenin publik dhe është i mbrojtur nga     domain and is protected from intentional and    zaštićena je od namernog i nepažljivog
zbulimi i qëllimshëm dhe i pakujdesshëm nga    negligent disclosure by the economic        otkrivanja od strane ekonomskog operatera, i
operatori ekonomik, dhe (ii) ku tregohen      operator, and (ii) setting forth reasons that    (ii) koja navodi razloge koji uverljivo
arsyet që demonstrojnë në mënyrë të        convincingly demonstrate, in the reasonable     pokazuju, na razumljivu procenu ugovornog
bindshme, në gjykimin e arsyeshëm të        judgment of the contracting authority, that     autoriteta da bi javni pristup takvoj stvari
autoritetit kontraktues, se qasja publike në    public access to such item would result in     rezultirao materijalnom štetom po legitimnim
artikullin e tillë do të rezultonte në dëmtimin  material harm to the legitimate commercial     poslovnim interesima tog ekonomskog
material të interesave legjitime afariste të    interests of such economic operator.        operatera.
operatorit të tillë ekonomik.
                          11.3 A contracting authority that has
11.3 Autoriteti kontraktues që ka         classified an item of information as
klasifikuar një informatë si informatë sekrete   confidential business information pursuant to
afariste sipas Nenit 11.2 të këtij ligji, nëse   Section 11.2 of the present law shall, if such
artikulli i tillë gjendet në një dokument ku    item is contained in a document that also      11.3 Ugovorni autoritet koji je klasifikovao
gjithashtu ka informata jo-sekrete, do të     contains non-confidential information,       jednu informaciju kao poverljivu poslovnu
përgatisë një version të “pastruar” të       prepare a “sanitized” version of such        informaciju prema članu 11.2 ovog zakona,
dokumentit të tillë i cili do të përfshihet në   document which shall be included in the       ako se takva stvar nalazi u jednom
materialin në të cilin palët e interesuara dhe   material to which interested parties and      dokumentu gde takođe ima ne-poverljive
anëtarët e publikut kanë të drejtë qasje sipas   members of the public are entitled to access    informacije, priprema “prečišćenu” verziju
Nenit 9.3 të këtij ligji.             under Section 9.3 of the present law.        tog dokumenta koja se uključuje u materijal
                                                    kojima zainteresovane stranke i javnost imaju
                                                                     36
                                                   pravo pristupa po članu 9.3 ovog zakona.

          Neni 12                      Section 12                     Član 12
       Valuta dhe pagesat                Currency and Payment                Valuta i plaćanje

12.1 Të gjitha çmimet dhe vlerat e caktua      12.1 All prices and values specified in any    12.1 Zahteva se da sve cene i vrednosti
në ndonjë kontratë publike, ndonjë dosje të     public contract, any tender dossier, notice or  navedene u bilo kojem javnom ugovoru,
tenderit, njoftimi ose ftese për tender ose     invitation to tender or participate shall be   tenderskom dosijeu, obaveštenju ili pozivu na
pjesëmarrje do të deklarohen, dhe të gjitha     stated, and all payments with respect thereto   tender ili učešće kao i sva plaćanja u vezi sa
pagesat në lidhje me këto duhet të bëhen në     shall be required to be made, in euro.      pomenutim budu izražena u evrima.
euro.
                          12.2 The terms and conditions of public      12.2 Rokovi i uslovi u javnom ugovoru
12.2 Kushtet dhe konditat e kontratave       contracts shall conform to usual and       treba da odgovaraju uobičajenoj i redovnoj
publike duhet të jenë në pajtim me praktikat e   customary public and commercial practices     javnoj i poslovnoj praksi koja važi za
zakonshme publike dhe afariste për llojin dhe    applicable to the specific type and subject    posebne vrste i predmetne stvari dotičnih
lëndën përkatëse të kontratës në fjalë.       matter of the concerned contract.         ugovora.

          Neni 13                     Section 13                       Član 13
  Përdorimi i gjuhëve në dokumentet e        Languages Used in Public Procurement      Jezici koji se koriste u dokumentima o javnim
       prokurimit publik                   Documents                       nabavkama

13.1 Sipas përjashtimeve të kufizuara të      13.1 Subject to the limited exception       Osim izuzetaka koji su utvrdjeni u članu 13.2
parapara në Nenin 13.2 të këtij ligji, autoriteti  established by Section 13.2 of the present    ovog zakona, ugovorni autoritet priprema sve
kontraktues do të përgatisë të gjitha dosjet e   law, a contracting authority shall prepare all  tenderske dosijee, obaveštenja, pozive i druga
tenderit, njoftimet, ftesat dhe dokumentet     tender dossiers, notices, invitations and other  dokumenta koji su objavljeni i obezbedjeni
tjera të publikuara ose ofruara gjatë kryerjes   documents published or provided during the    tokom vršenja aktivnosti nabavke, na
së aktivitetit të prokurimit në secilën prej    conduct of a procurement activity in each of   zvaničnim jezicima Vlade koji bi trebalo da
gjuhëve zyrtare të Qeverisë, të cilat do të jenë  the official languages of the Government,     su jednako autentični.
në mënyrë të barabartë autentike.          which shall be equally authentic.
                                                   Kada je predmet ugovora iz jedne specijalne
13.2 Kur lënda e kontratës ka të bëjë me      13.2 Where the subject matter of the       industrijske oblasti u kojoj je najčešće
një fushë të specializuar industriale ku gjuha   contract concerns a specialist industry area   korišćen jezik Engleski, ugovorni autoritet
e zakonshme është ajo angleze, autoriteti      where the commonly used language is        može da pripremi tehničku dokumentaciju
kontraktues do të përgatisë dokumentet       English, a contracting authority may prepare   samo na Engleskom jeziku. Sva obaveštenja i
teknike vetëm në gjuhën angleze. Të gjitha     the technical documents only in English. All   ostala dokumentacija treba da se pripreme u
                                                                     37
njoftimet dhe dokumentet tjera do të       other notices and documents shall be prepared skladu sa članom 13.1 ovog zakona.
përgatiten në pajtim me Nenin 13.1 të këtij    in compliance with Section 13.1 of the
ligji.                      present law.
                                                 13.3 Ugovorni autoritet takodje treba da
13.3 Në kontratat me vlerë të madhe,       13.3 A contracting authority shall also    pripremi obaveštenja o nameri i obaveštenja i
autoriteti kontraktues poashtu duhet të      prepare indicative notices and notices and   dokumenta koja se odnose na ugovore velike
përgatisë njoftimet indikative si dhe njoftimet  documents relating to large value contracts in vrednosti na Engleskom jeziku i/ili nekom
e dokumentet e tjera të ndërlidhura në gjuhën   the English language and/or any other     drugom jeziku koji se široko koristi u
angleze dhe/ose çfarëdo gjuhe tjetër që      language widely used in international trade.  medjunarodnoj trgovini.
përdoret në baza të gjëra në tregtinë
ndërkombëtare.                  13.4 The contracting authority shall ensure    13.4 Ugovorni autoritet osigurava da
                         that all language versions of a notice or other  jezičke verzije obaveštenja ili ostala
13.4 Autoriteti kontraktues duhet të       document published or provided during the     dokumenta koja su dostavljena u toku vršenja
sigurojë se versionet në të gjitha gjuhët e    conduct of a procurement activity comply     aktivnosti nabavke jesu saglasne sa ovim
njoftimit ose dokumenteve tjera të publikuara   with the present law and contain materially    zakonom i da sadrže materijalno identične
ose ofruara gjatë kryerjes së aktivitetit     identical information.              informacije.
prokurues janë në pajtim me këtë ligj dhe
përmbajnë informata materialisht identike.   13.5 If there is an inconsistency between or     13.5 Ukoliko postoji nesaglasnost izmedju
                        among the different language versions of the     ili medju verzijama na različitim jezicima
13.5 Nëse ka mospërputhje në mes ose      same notice or other document, and such       istih obaveštenja ili drugih dokumenata i ako
ndërmjet versioneve të gjuhëve të ndryshme   inconsistency can reasonably be expected to     se može razumljivo očekivati da ta
të njoftimit ose dokumentit të njëjt, dhe   cause material prejudice to an economic       nesaglasnost može izazvati materijalne
mospërputhja e tillë mund të pritet në mënyrë operator’s ability to timely submit a         predrasude u pogledu mogućnosti
të arsyeshme që do të shkaktojë paragjykim   responsive tender or request to participate, the   ekonomskog operatera da blagovremeno
material për aftësinë e operatorit ekonomik që contracting authority shall, as soon as it      podnese odgovarajući tender ili zahtev za
me kohë të dorëzojë tenderin përgjegjës ose  becomes aware of such an inconsistency,       učešće, ugovorni autoritet, čim sazna za to
kërkesën për pjesëmarrje, autoriteti      comply with Section 44 of the present law by     neslaganje, u skladu sa članom 44 ovog
kontraktues, menjëherë pasi që të jetë në   providing all concerned economic operators      zakona daje svim dotičnim ekonomskim
dijeni për një mospërputhje të tillë, duhet ti with whatever clarifying information is       operaterima sve potrebne informacije i
referohet Nenit 44 të këtij ligji duke ofruar needed and extending any applicable         produžava sve važeče rokove u skladu sa
çfarëdo informata sqaruese për të gjithë    deadlines pursuant to Section 44 of the       članom 44 ovog zakona.
operatorët ekonomik të përfshirë dhe tregoj  present law.
çfarëdo afati të aplikueshëm sipas Nenit 44 të                           13.6 Ekonomski operater može da podnese
këtij ligji.                  13.6 An economic operator may submit a        tender, zahtev za učešće ili drugi dokument
                        tender, a request to participate or other      koji se traži ili koji je dozvoljen da bude
                                                                    38
13.6 Operatori ekonomik mund të dorëzojë     document required or permitted to be filed     podnet tokom vršenja aktivnosti nabavke na
tenderin, kërkesën për të marrë pjesë ose     during the conduct of a procurement activity    svakom od zvaničnih jezika Vlade ili na bilo
ndonjë dokument tjetër të kërkuar ose lejuar   in any of the official languages of the      kojem drugom jeziku predviđenom u
për tu dorëzuar gjatë kryerjes së aktivitetit   Government or in any other language        tenderskom dosijeu.
prokurues në cilëndo gjuhë zyrtare të       stipulated in the tender dossier.
Qeverisë ose në cilëndo gjuhë tjetër të                               13.7 Ugovor potpisan sa pobedničkim
përcaktuar në dosjen e tenderit.         13.7 The contract signed with the winning     ekonomskim operaterom piše se na jeziku na
                         economic operator shall be written in the     kojem je tender podnet ili nekom drugom
13.7 Kontrata e nënshkruar me operatorin     language in which its tender was submitted or   jeziku o kojem su se pobednički ekonomski
fitues ekonomik, do të shkruhet në gjuhën në   in such other language as may be agreed      operater i ugovorni autoritet dogovorili i u
të cilën tenderi i saj është dorëzuar ose në   between the winning economic operator and     tom slučaju taj jezik je onaj koji reguliše
gjuhën pranuar së bashku nga operatori fitues   the contracting authority. This language shall   ugovorne odnose između ugovornog
ekonomik dhe autoriteti kontraktues. Gjuha    be the one that governs the contractual      autoriteta i pobedničkog ekonomskog
do të jetë ajo që qeverisë lidhjen kontraktuese  relationship between the contracting authority   operatera.
në mes të autoritetit kontraktues dhe       and the winning economic operator.
operatorit fitues ekonomik.

          Kreu 4                     Chapter 4                     Poglavlje 4
 Rregullat për vlerësimin dhe klasifikimin e    Rules for Valuing and Classifying Public     Propisi za vrednovanje i klasifikovanje javnih
 kontratave publike dhe konkurseve për         Contracts and Design Contests             ugovora i idejnih projekata
         projektim

          Neni 14                     Section 14                      Član 14
      Klasifikimi i kontratave              Classifying Contracts               Klasifikacija ugovora

14.1 Kontrata që mbulon edhe produkte       14.1 A contract covering both products and     14.1 Ugovor koji obuhvata i proizvode i
edhe shërbime konsiderohet si kontratë për    services shall be considered a service contract  usluge smatra se ugovorom o uslugama ako
shërbime nëse vlera e njehsuar e shërbimeve    if the estimated value of the services exceeds   procenjena vrednost usluga premašuje
tejkalon vlerën e njehsuar të produkteve;     the estimated value of the products;        procenjenu vrednost proizvoda; inače
përndryshe, do të konsiderohet si kontratë për  otherwise, it shall be considered a supply     smatraće se kao ugovor o snabdevanju. Ako
furnizim. Nëse kontrata përfshin dispozita për  contract. If the contract includes provisions   ugovor obuhvata odredbe o isporuci, smeštaju
dërgesën, vendosjen dhe/ose instalimin e     for the delivery, sitting and/or installation of  i/ili instaliranju dotičnih proizvoda,
produktit në fjalë, vlera e njehsuar e      the concerned products, the estimated value    procenjena vrednost tih aktivnosti uključuje
aktiviteteve të tilla do të përfshihet në     of such activities shall be included in the    se u procenu komponenata proizvoda tog
vlerësimin e komponentit të produktit të     valuation of the product’s component of such    ugvoora.
                                                                     39
kontratës së tillë.                contract.
                                                  14.2 Ugovor koji za svoj glavni predmet
14.2 Kontrata që ka për objekt primar       14.2 A contract having as its principal      ima pružanje profesionalnih usluga koje se
ofrimin e shërbimeve profesionale që kanë të   object the provision of a professional      tiču izgradnje (na pr. arhitektonske i/ili
bëjnë me ndërtimtarinë (siç janë, shërbimet    construction-related service (e.g.,        inžinjerske usluge, geotehničke ili geodetske
arkitektonike dhe/ose inxhiniere, gjeoteknike   architectural and/or engineering services,    usluge za istraživanje tačaka, usluge strukture
ose shërbimeve të hulumtimit të vendit      geotechnical or geodetic site investigation    ili procene idejnih projekata struktura ili
gjeodik, shërbimet për strukturë ose       services, structure or structure design      usluge nadzora izgradnje ili upravljanja
vlerësimin e dizajnit të strukturës, ose     assessment services, or construction       izgradnjom) smatraju se ugovorom o
mbikëqyrjen e ndërtimit ose shërbimet e      supervision or construction management      uslugama čak i kada takav ugovor obuhvata,
menaxhimit të ndërtimit) do të konsiderohen    services) shall be considered a service      dodavanjem tom glavnom predmetu,
si kontratë e shërbimeve edhe nëse kontrata e   contract even if such contract also covers, by  izvođenje jedne ili više aktivnosti navedene u
tillë gjithashtu mbulon, përmes shtimit për    way of addition to such principal object, the   definiciji pod “ugovor o radovima”.
objektet e tilla primare, kryerjen e një ose më  performance of one or more activities referred
shumë aktiviteteve që referohet në        to in the definition of “works contract.”     14.3 Ugovor koji za svoj glavni predmet
përkufizimin e “kontratës së punës.”                                ima vršenje aktivnosti navedene u definiciji
                         14.3 A contract having as its principal      “ugovor o radovima,” ali takođe obuhvata
14.3 Kontrata që ka si objekt primar       object the conduct of activities referred to in  pružanje profesionalnih usluga koje se odnose
kryerjes e aktiviteteve që referohen në      the definition of “works contract,” but that   na izgradnju smatra se “ugovorom o
përkufizimin e “kontratës së punës,” por që    also covers the provision of professional     radovima” ukoliko su te usluge potrebne za
gjithashtu mbulon ofrimin e shërbimeve      construction-related services, shall be      izvršavanje tog ugovora.
profesionale të ndërtimtarisë, do të       considered a “works contract” if such services
konsiderohet si “kontratë për punë” nëse     are necessary for the performance of such    Ugovor koji za svoj predmet ima i
shërbimet e tilla janë të nevojshme për      contract.                    snabdevanje sa proizvodima i vršenje
ekzekutimin e kontratës së tillë.                                 aktivnosti navedene u definiciji “ugovor o
                         14.4 A contract that has as its object both   radovima” klasifikuje se kao “ugovor o
14.4 Kontrata që ka për objekt edhe        the supply of products and the conduct of    radovima” osim ako se te aktivnosti sastoje
furnizimin me produkte edhe kryerjen e      activities referred to in the definition “works samo od lociranja i/ili aktivnosti instaliranja,
aktiviteteve që referohen në përkufizimin e    contract” shall be classified as a “works    u kom slučaju se klasifikuju kao ugovor o
“kontratës për punë” do të klasifikohet si    contract” unless such activities consist only of snabdevanju.
“kontratë për punë” përveç nëse aktivitetet e   siting and/or installation activities in which
tilla përbëhen vetëm nga aktivitetet e      case they will be classified as supply      14.5 Svi ugovori, bilo kako da su
vendosjes dhe/ose instalimit, në ç’rast ato    contracts.                    sastavljeni, koji omogućuju ekonomskom
klasifikohen si kontrata furnizimi.                                operateru dobijanje ili zadržavanje provizije
                         14.5 Any contract, however structured, that ili drugog oblika kompenzacije radi izvršenja
                                                                    40
14.5 Të gjitha kontratat, sidoqoftë të       in substance provides that an economic     usluga prodaje ili sabiranja na ime ugovornog
strukturuara, që i mundësojnë operatorit      operator is to receive or retain a commission  autoriteta, treba da se tretiraju kao „ugovor o
ekonomik marrjen ose mbajtjen e një        or other form of compensation for the      uslugama“
përqindje ose lloj tjetër kompenzimi, për     performance of sales or collection services for
kryerjen e shërbimeve të shitjes ose        a contracting authority shall be deemed a
mbledhjes në emër të autoritetit kontraktues,   “service contract.”
duhet të trajtohen si “kontratë për shërbime.”

          Neni 15                      Section 15                   Član 15
 Llogaritja e vlerës së njehsuar për kontratat    Calculating the Estimated Value of Public    Izračunavanje procenjene vrednosti javnih
          publike                     Contracts                    ugovora

15.1 Kalkulimi i vlerës së njehsuar për      15.1 The calculation of the estimated value   15.1 Izračunavanje procenjene vrednosti
secilën kontratë publike do të bazohet mbi     of every public contract shall be based on the  javnog ugovora bazira se na ukupnom
shumën e përgjithshme të pagueshme neto të     total amount payable net of VAT as estimated   plaćenom neto iznosu PDV-a kako je
TVSH siç është njehsuar nga autoriteti       by the contracting authority at the moment at  izračunao ugovorni autoritet u momentu kada
kontraktues në momentin kur autoriteti       which the contracting authority commences    ugovorni autoritet započinje postupak
kontraktues fillon aktivitetin prokurues. Ky    the procurement activity. This calculation    nabavke. Ovaj proračun uzima u obzir i
kalkulim do të llogarisë shumën e         shall take account of the estimated total    ukupan procenjen iznos koji se plaća u
përgjithshme të njehsuar të pagueshme nën     amount payable under the contract, including   ugvooru uključujući i svaki iznos koji može
kontratë, përfshi çfarëdo shuma që mund të     any amounts that may become payable as the    postati naplativ kao rezultat vršenja svake
bëhen të pagueshme si rezultate i kryerjes së   result of the exercise of any type of option   vrste ili opcije date u ugovoru.
çfarëdo lloji të opsioneve të ofruara në      provided for in the contract.
kontratë.
                          15.2 Where the contracting authority       15.2 Kada je ugovorni autoritete propisao
15.2 Kur autoriteti kontraktues parasheh      foresees the payment of a premium or other    isplatu premije ili drugog iznosa, on uzima u
pagesën e primit ose ndonjë shume tjetër, do    amount, it shall take such payment into     obzir to plaćanje kada izračunava procenjenu
të llogarisë pagesën e tillë kur të kalkulon    account when calculating the estimated value   vrednost ugovora.
vlerën e njehsuar të kontratës.          of the contract.

15.3 Autoriteti kontraktues nuk do të       15.3 A contracting authority shall not use a   15.3 Ugovorni autoritet ne koristi način
përdorë metodë të vlerësimit nëse metoda e     valuation method if such method has been     vrednovanja ako je taj način odabran sa
tillë është zgjedhur për qëllim të zvogëlimit të  chosen for the purpose of lowering the      ciljem smanjenja procenjene vrednosti
vlerës së njehsuar të kontratës së përmendur    estimated value of the concerned public     dotičnog javnog ugovora ispod granice
publike nën kufirin e caktuar në Nenin 16 të    contract below a threshold specified in     navedenog u članu 16. ovog zakona. Posebno
                                                                    41
këtij ligji. Posaqërisht është e ndaluar që     Section 16 of the present law. It is       je zabranjeno da ugovorni autoritet deli ili
autoriteti kontraktues të ndajë ose zvogëlojë    specifically prohibited for any contracting    smanji uslove nabavke sa ciljem snižavanja
kërkesat prokuruese me qëllim të zvogëlimit     authority to split up or reduce a procurement   procenjene vrednosti dotičnog ugovora ili
të vlerës së njehsuar të kontratës ose       requirement for the purpose of lowering the    ugovora ispod granice datog u članu 16 ovog
kontratave në fjalë nën kufirin e caktuar në    estimated value of the concerned contract or   zakona.
Nenin 16 të këtij ligji.              contracts below a threshold specified in     Kada se izračunavanje procenjene vrednosti
                          Section 16 of the present law.          predloženog ugovora o snabdevanju odnose
15.4 Gjatë llogaritjes së vlerës së njehsuar                             na zakup, izdavanje, kredit ili kupovinu
të kontratës së propozuar për furnizim që ka    15.4 When calculating the estimated value     proizvoda na kredit, vrednost koja se uzima
të bëjë qiradhënie, qiramarrje ose qiramarrje-   of a proposed supply contract relating to the   kao osnova za izračunavanje procenjene
blerje të produkteve, vlera që merret si bazë    leasing, rental, hire or hire-purchase of     vrednosti ugovora je sledeća:
për llogaritjen e vlerës së njehsuar të       products, the value to be taken as a basis for
kontratës është si vijon:              calculating the estimated contract value shall
                          be as follows:


në rast të kontratës me afat të caktuar, vlera e  in the case of a fixed-term contract, the total  u slučaju ugovora sa fiksno određenim
përgjithshme e njehsuar e kontratës për kohën    estimated contract value for its full term    rokovima, ukupna procenjena vrednost
e plotë të sajë (përfshi vlerën e njehsuar të    (including the estimated residual value); or   ugovora za njegov pun rok (uključujući i
mbetur); ose                                             procenjenu preostalu vrednost); ili
                          in the case of a contract without a fixed term
në rast të kontratës pa afat të caktuar ose afati  or whose term cannot be defined, the average   u slučaju ugovora bez fiksnog roka ili onih
i të cilës nuk mund të definohet, vlera       estimated monthly value multiplied by 48.     kod kojih se rok ne može definisati, mesečna
mesatare mujore e njehsuar e shumëzuar me                               vrednost množi se sa 48.
48.                         When calculating the estimated value of a
                          service contract that does not indicate a total
15.5 Gjatë llogaritjes së vlerës së njehsuar    price:                      15.5 Kada izračunavanje procenjene
të kontratës për shërbime ku nuk tregohet                               vrednosti ugovora o uslugama ne ukazuje na
çmimi i përgjithshëm:                in the case of a fixed-term contract having a   ukupnu cenu:
                          term forty-eight (48) months or less: the total
në rast të kontratës me afat të caktuar ku afati  estimated contract value for its full term;    a.   u slučaju ugovora sa fiksnim rokom,
është dyzetetetë (48) muaj ose më pak: vlera e                            ako je taj rok kraći ili jednak roku od
përgjithshme e njehsuar e kontratës për afatin in the case of a contract without a fixed term     četrdeset osam (48) meseci: ukupna
e plotë të saj;                 or with a term greater than forty-eight (48)     procenjena vrednost za njihov pun rok
                         months: the average estimated monthly value
                                                                    42
në rast të kontratës pa afat të caktuar ose me  multiplied by 48.                b.   u slučaju ugovora bez fiksnog roka ili
afat më të lartë se dyzetetetë (48) muaj: vlera                          sa rokom dužim od četrdeset osam (48)
mesatare e njehsuar mujore shumëzuar me     15.6 When calculating the estimated value     meseci: mesečna vrednost množi se sa 48.
48.                       of a proposed service contract covering
                        insurance services, banking and other types of  15.6 Kada se izračunava procenjena
15.6 Gjatë llogaritjes së vlerës së njehsuar  financial services, or design services, account  vrednost predloženih ugovora o uslugama
të një kontrate të propozuar për shërbime që  shall be taken, where appropriate:        koja obuhvata usluge osiguranja, bankarske
përfshin shërbimet e sigurimit, shërbimet    in the case of insurance services: the      ili druge vrste finansijskih usluga ili usluga za
bankare dhe llojet e tjera të shërbimeve    premiums payable;                 idejni projekat, uzima se u obzir po potrebi:
financiare, ose shërbimet e dizajnit, duhet të in the case of banking and other financial    u slučaju usluga osiguranja: plative premije;
merren parasysh, ku është e përshtatshme:    services: the fees, commissions, interest and   u slučaju bankarskih i drugih finansijskih
në rast të shërbimeve të sigurimit: premitë e  other types of remuneration payable; or      usluga: troškovi, provizija, kamate i drugi
pagueshme;                   in the case of design services: the fees or    oblici plativih naknada, ili
na rast të shërbimeve bankare dhe shërbimeve commissions payable.                 u slučaju ugovora o idejnom projektu: plačeni
tjera financiare: tarifat, përqindjet, kamatat                          troškovi i provizija.
dhe llojet tjera të kompensimeve të
pagueshme: ose                 15.7 When calculating the estimated value
në rast të shërbimeve për dizajn: tarifat ose  of a proposed works contract, in addition to   15.7 Kada se izračunava procenjena
komisionet e pagueshme.             the costs of the works, account must also be   vrednost predloženih ugovora o radovima,
                        taken of the total estimated value of the     osim troškova radova uzima se u obzir i
15.7 Gjatë llogaritjes së vlerës së njehsuar  supplies necessary for executing the works    ukupna procenjena vrednost robe potrebne za
të kontratës të propozuar për punë, përveç   and placed at the contractor's disposal by a   izvršenje radova i davanje na raspolaganje
kostos së punëve, gjithashtu duhet të mirret  contracting authority.              ugovornoj strani a od strane ugovornog
parasysh edhe vlera e njehsuar e furnizimeve                           autoriteta.
të domosdoshme për ekzekutimin e punëve     15.8 Where a proposed procurement of
dhe që janë vendosur në dispozicion të     similar supplies, services or works may result  15.8 Kada predložena kupovina sličnih
kontraktuesit nga ana e autoritetit       in two or more contracts being awarded at the   nabavki, usluga ili radova može dovesti do
kontraktues.                  same time for separate lots, the contracting   ugovora koji su istovremeno dodeljeni u
                        authority shall take account of the total     formi odvojenih grupa, autoritet za
15.8 Aty ku një prokurim i propozuar për    estimated value of all such lots. The total    ugovaranje treba da uzima u obzir ukupnu
furnizimet, shërbimet apo punët e ngjashme   estimated value of all such lots shall be     procenjenu vrednost svih tih grupa. Sabira se
mund të rezultojë në dy ose më shumë      aggregated. The resulting total estimated     ukupna procenjena vrednost svih grupa i
kontrata që ndahen në të njëjtën kohë për    aggregate value shall be used to determine the  koristi se za odredjivanje klasifikacije svakog
pjesë të ndara, autoriteti kontraktues duhet të classification of each contract under Section   ugovora po članu 16 ovog zakona.
llogarisë vlerën e përgjithshme të njehsuar të 16 of the present law.
                                                                    43
pjesëve të tilla. Vlera e përgjithshme e                               15.9 Kada se izračunava procenjena
njehsuar e të gjitha pjesëve të tilla do të    15.9 When calculating the estimated value     vrednost ugovora o snabdeavnju ili uslugama
përmblidhet. Totali rezultues i vlerës së     of supply or service contracts that are regular  koji su slični po prirodi ili se planira njihovo
njehsuar të përmbledhur përdoret për        in nature or that are intended to be renewed   obnavljanje u datom periodu, izračunavanje
klasifikimin e secilës kontratë sipas Nenit 16   within a given period, the calculation shall be  se zasniva :
të këtij ligji.                  based:
                                                   a.   na ukupnoj trenutnoj vrednosti
15.9 Gjatë llogaritjes së vlerës së njehsuar    a.   on the total actual value of the     sledećih ugovora iste vrste tokom prethodnih
të kontratave për furnizime apo shërbime që    successive contracts of the same type       dvanaest meseci ili finansijske godine, ako je
janë të rregullta në natyrë ose që mendohet të   awarded during the preceding twelve months    moguće proceniti/podesiti tako da se imaju u
përtërihen brenda një periudhe të dhënë      or fiscal year, if possible adjusted to take   vidu promene u količini ili vrednosti koje bi
kohore, llogaritja bazohet:            account of the changes in quantity or value    se pojavile tokom dvanaest meseci prateći
                          that would occur in the course of the twelve   početni ugovor;
a.    në vlerën e përgjithshme aktuale të    months following the initial contract; or
kontratave pasuese të llojit të njëjtë të dhëna                           b.   na ukupnoj procenjenoj vrednosti
gjatë dymbëdhjetë muajve paraprak të vitit     b.   the total estimated value of the     sledećih ugovora dodeljenih tokom dvanaest
fiskal, nëse është e mundshme të rregulluara    successive contracts awarded during the      meseci prateći prvu isporuku, ili tokom
për të llogaritur ndryshimet në sasi ose vlerë   twelve months following the first delivery, or  finansijske godine ako je duža od dvanaest
që mund të ndodhë gjatë periudhës         during the fiscal year if that is longer than   meseci.
dymbëdhjetë mujore pas kontratës fillestare;    twelve months.
ose

b.   në vlerën e përgjithshme të njehsuar të
kontratave pasuese që janë ndarë gjatë
dymbëdhjetë muajve pas dorëzimit të parë,
ose gjatë vitit fiskal nëse kjo është më e gjatë
se dymbëdhjetë muaj.

          Neni 16                     Section 16                      Član 16
  Klasifikimi i kontratave publike dhe       Classifying Public Contracts and Design      Klasifikacija javnih ugovora i konkursa za
 konkurseve për projektim përmes vlerës së         Contests by Estimated Value         idejni projekat po procenjenoj vrednosti
         njehsuar
                          16.1 The following shall be considered as     16.1 Sledeće se smatra kao “velika
16.1 Kontratat në vijim konsiderohen si      of “large value”:                 vrednost”:
kontratë e “vlerës së madhe”:
                                                                     44
                         a supply, service or consulting contract or a   a.   ugovor o snabdevanju, ugovor o
një kontratë për furnizim, shërbim ose      design contest the estimated value of which is  uslugama ili konsaltingu ili konkurs za idejni
konsultim ose konkurs për projektim vlera e    equal to or greater than 150,000 euro; or     projekat čija je procenjena vrednost jednaka
njehsuar e të cilit është e barabartë ose më e                           ili veća od 150,000 Evra; ili
madhe se 150,000 euro; ose            a works contract the estimated value of which
                         is equal to or greater than 400,000 euro.     b.   ugovor o radovima čija je procenjena
një kontratë pune, vlera e njehsuar e të cilës                           vrednost jednaka ili veća od 400,000 Evra.
është e barabartë ose më e madhe se 400,000    16.2 The following shall be considered as
euro.                       of “medium value”:                16.2 Sledeće se smatra kao “srednja
                                                  vrednost”:
16.2 Kontratat në vijim konsiderohen si      a.   a supply contract, a service or
kontratë e “vlerës së mesme”:           consulting contract or a design contest the    a.   ugovor o snabdevanju, ugovor o
                         estimated value of which is equal to or greater  uslugama ili konsaltingu ili konkurs za idejni
a.   një kontratë për furnizim, shërbim ose  than 10,000 euro, but less than 150,000; euro;  projekat čija je procenjena vrednost jednaka
këshill-dhënie ose konkurs për projektim,     or                        ili veća od 10,000 Evra, ali manja od 150,
vlera e njehsuar e të cilës është e barabartë                            000 evra ili
ose më e madhe se 10,000 euro, por më pak     b.   a works contract the estimated value
se 150,000 euro; ose               of which is equal to or greater than 10,000    b.   ugovor o radovima čija je procenjena
                         euro, but less than 400,000 euro.         vrednost jednaka ili veća od 10,000 Evra ali
b.    një kontratë për punë vlera e njehsuar                           manja od 400,000 Evra
e të cilës është e barabartë ose më e madhe se
10,000 euro, por më e vogël se 400,000 euro.
                         16.3 Any public contract the estimated
                         value of which is equal to or greater than    16.3 Svaki javni ugovor čija je procenjena
16.3 Çdo kontratë publike, vlera e njehsuar    1,000 euro, but less than 10,000 euro shall be  vrednost jednaka ili veća od 1000 Evra, ali
e të cilës është e barabartë ose më e madhe se  considered to be a “low value” contract.     manja od 10,000 Evra smatra se za ugovor
1,000 euro, por më e vogël se 10,000 euro                              “male vrednosti”.
konsiderohet si kontratë e “vlerës së vogël”   16.4 Any public contract the estimated
                         value of which is less than 1,000 euro shall be 16.4 Svaki javni ugovor čija je procenjena
16.4 Çdo kontratë publike, vlera e njehsuar    considered to be a “minimal value” contract.  vrednost manja od 1000 Evra smatra se za
e të cilës është ose më e vogël se 1,000 euro,                          ugovor “minimalne vrednosti”.
konsiderohet si kontratë e “vlerës minimale”   16.5 For the purposes of Section 16.1(a)
                         and 16.2(a) of the present law, the estimated  16.5 Za svrhu člana 16.1(a) i 16.2(a) ovog
16.5 Për nevoja të Nenit 16.1 (a) dhe 16.2    value of a design contest shall be based    zakona procenjena vrednost idejnog projekta
(a) të këtij ligji, vlera e njehsuar e një                            bazira se:
                                                                    45
konkursi për projektim bazohet:         a.   on the estimated value net of VAT of
                         the services where the design contest is     a.   na neto procenjenoj vrednosti PDV
a.   në vlerën e njehsuar neto të TVSH të   organized as part of a procedure leading to or  usluga kada je idejni projekat organizovan
shërbimeve ku konkursi për projektim është    involving the award of a service contract, or  kao deo postupci koja vodi do ili uključuje
organizuar si pjesë e procedurave që shpijnë                           dodelu ugovora o uslugama, ili
ose përfshijnë dhënien e kontratës për      b.   on the total amount of the prizes and
shërbime, ose                  payments where the design contest foresees    b.   na ukupnom iznosu nagrada i plačanja
                         only the award of prizes and/or payments to   gde idejni projekat predviđa samo dodelu
b.   në vlerën e përgjithshme të       participants.                  nagrade i/ili plačanje učesnicima.
shpërblimit dhe pagesave ku konkursi për
projektim parasheh vetëm dhënien e        16.6 A design contest that does not fall
shpërblimit dhe/ose pagesës për         within the scope of Section 16.1(a) or 16.2(a)  16.6 Konkurs za idejni projekat koje ne
pjesëmarrësit.                  of the present law shall be considered a “low  potpada pod domašaj člana 16.1(a) ili 16.2(a)
                         value” design contest.              ovog zakona smatra se konkursom za idejni
16.6 Konkursi i projektimit që nuk bie në                             projekat “male vrednosti’’.
fushëveprimin e Nenit 16.1 (a) ose 16.2 (a) të  16.7 The PPRC, with the prior written
këtij ligji do të konsiderohet si konkurs për  approval of the Minister of Finance and     RKJN nakon pribavljene saglasnosti od
projektim i “vlerës së vogël”.          Economy, shall have the authority to issue, no  Ministra za Ekonomiju i Fianasije ovlašćena
                         more often than once every two years, a     je da izda, ali ne češće od jednog puta svake
16.7 KRPP, pas marrjes së pëlqimit me      public procurement rule revising the value    dve godine, propis o javnim nabavkama,
shkrim nga Ministri i Ekonomisë dhe       thresholds established by this Section 16, the  preispitajući granicu vrednosti koji je
Financacve, është e autorizuar të publikojë,   first such revision not to occur prior to 1   uspostavljen ovim članom 16, a prva takva
por jo më shpesh se një herë në dy vjet, një   January 2009.                  revizija neće se desiti pre 1 januara 2009.
rregull të prokurimit publik që mund të
ndryshojë pragun e vlerës të vendosur me
këtë Nen 16. Ndryshimi i tillë i parë të mos
ndodhë para datës 1 janar 2009.

          Kreu 5                     Chapter 5                   Poglavlje 5
  Autoriteti për inicimin e një Aktiviteti    Authority to Initiate a Procurement Activity  Ovlašćenje za pokretanje aktivnosti nabavke i
 Prokurimi dhe Nënshkrimin e një Kontratë        and to Sign a Public Contract           potpisivane javnog ugovora
          Publike
          Neni 17                     Section 17                    Član 17
  Inicimi i një Aktiviteti të Prokurimit      Initiation of a Procurement Activity        Pokretanje aktivnosti nabavke

                                                                   46
17.1 Asnjë aktivitet i prokurimit nuk mund     17.1 No procurement activity may be        17.1 Nijedna aktivnost nabavke se ne može
të inicohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të    initiated without the prior written consent of  pokretati bez pismene saglasnosti Ovlašćenog
Zyrtarit përkatës Autorizues.            the concerned Authorizing Officer.        Službenika ugovornog autoriteta

17.2 Zyrtari Autorizues mund të lejojë       17.2 An Authorizing Officer shall not       17.2 Ovlašćeni Službenik može da dozvoli
inicimin e një aktiviteti specifik të prokurimit  consent to the initiation of any specific     pokretanje jedne specifične aktivnosti
vetëm pasi që ZLF i autoritetit të tillë      procurement activity unless and until the     nabavke nakon što je VFS dotičnog
kontraktues konfirmon me shkrim se kushtet     contracting authority’s CFO has confirmed in   ugovornog autoriteta potvrdi da su se ispunili
e Nenit 8 të këtij ligji dhe të gjitha kushtet e  writing that the requirements of Section 8 of   uslovi člana 8 ovog zakona i da su svi drugi
tjera përkatëse të Ligjit për Menaxhimin e     the present law and all other relevant      relevantni uslovi Zakona o Upravljanju i
Financacave Publik dhe Përgjegjësitë janë      requirements of the Law on Public Financial    Odgovornosti za Rad u Javnim Finansijama
përmbushur.                     Management and Accountability have been      poštovani.
                          complied with.

         Neni 18                      Section 18                     Član 18
  Emërimin i zyrtarëve të kualifikuar të       Contracting Authorities to Designate      Određivanje kvalifikovanih službenika za
  prokurimit nga autoritetet kontraktuese        Qualified Procurement Officers          nabavku od Ugovornog autoriteta

18.1 Çdo autoritet kontraktues do të emërojë    18.1 Every contracting authority shall      18.1 Svaki ugovorni autoritet bira jedno
një person për të shërbyer si Zyrtar        designate one person to serve as its       lice da radi kao njegov službenik za nabavku.
Prokurimi. Zyrtari i Prokurimit shërben si     Procurement Officer. The Procurement       Službenik za nabavku radi kao Rukovodioc
kryesues i Departamentit të Prokurimit të      Officer shall serve as the head of the      Departmana za Nabavku ugovornog
autoritetit kontraktues. Nëse autoriteti      contracting authority’s Procurement        autoriteta. Ako je ugovorni autoritet javni
kontraktues është autoritet publik, Zyrtari i tij  Department. If the contracting authority is a   autoritet, Službenik za nabavku se zapošljava
i Prokurimit do të punësohet në përputhje me    public authority, its Procurement Officer shall  u skladu sa zakonom koji reguliše javnu
ligjin që drejton shërbimin civil dhe do të ketë  be employed in accordance with the law      službu i imaće status javnog službenika. Dva
statusin e shërbyesit civil. Dy ose më shumë    governing the civil service and shall have the  ili više ugovorna autoriteta koji imaju
autoritete kontraktuese që kanë punë të       status of a civil servant. Two or more      ograničen posao nabavke mogu da se
kufizuar të prokurimit mund të pajtohen në     contracting authorities that have limited     dogovore da odrede isto lice za svog
emërojnë të njëjtin person si Zyrtar të tyre të   procurement work may agree to designate the    službenika za nabavku.
Prokurimit.                     same person as their Procurement Officer.
                                                   18.2 Do potrebne mere ugovorni autoritet
18.2 Deri në masën e nevojshme, autoriteti     18.2 To the extent necessary, a contracting    može osigurati da službenika za nabavku
kontraktues do të sigurojë se Zyrtari i tij i    authority shall ensure that its Procurement    podržava dovoljan broj obučenog osoblja da
Prokurimit mbështetet nga një numër i        Officer is supported by a sufficient number of  profesionalno obavlja aktivnosti nabavke
                                                                     47
mjaftueshëm i personelit të trajnuar për t’ia   trained personnel to enable the Procurement    ugovornog autoriteta i u strogoj saglasnosti sa
mundësuar Zyrtarit të Prokurimit të kryejë me   Officer to efficiently and professionally     ovim zakonom.
efikasitet dhe profesionalizëm aktivitetet e    conduct the contracting authority’s
prokurimit të autoritetit kontraktues në      procurement activities in strict accordance    18.3 Jedno lice može da radi kao službenik
përputhje të plotë me këtë ligj.          with the present law.               za nabavku ako ima validno “stručno
                                                   uverenje o nabavkama” koji izdaje Kosovski
18.3 Një person mund vetëm të shërbejë si     18.3 A person may only serve as a         Institut za Javnu Administraciju (“KIJA”) na
Zyrtar i Prokurimit nëse ai person zotëron një   Procurement Officer if such person holds a    osnovu člana 20 ovog zakona, što dokazuje
“certifikatë profesionale të prokurimit”,     current and valid “procurement professional    da je to lice sa uspehom završilo kurs obuke
aktuale dhe valide, të lëshuar nga Instituti i   certificate,” issued by the Kosovo Institute of  KIJA a po ovom zakonu i u skladu sa
Kosovës për Administratë Publike (“IPAK”)     Public Administration (“KIPA”) in         najboljom praksom EU. Ipak, imajući u vidu
në përputhje me Nenin 20 të këtij ligji, që    accordance with Section 20 of the present     da ovaj uslov ne mora da bude obavezan za
dëshmon se ai person ka kryer me sukses      law, evidencing that such person has       sve službenike za nabavku do 1 januara 2008;
kursin e IPAK për trajnim mbi këtë ligj dhe    satisfactorily completed KIPA’s course of     pre ovog datuma lice može da bude
praktikat më të mira të prokurimit në BE.     training on the present law and best       angažovano kao službenik za nabavku ako
Megjithatë, duke pasur parasysh, se ky kriter   procurement practices in the EU. Provided,    ima valjano “stručno uverenje o nabavkama”
nuk do të bëhet i obligueshëm për të gjithë    however, that this requirement shall not     koji su izdali ili RKJN ili KIJA.
Zyrtarët e Prokurimit deri me 1 Janar 2008;    become obligatory for all Procurement
deri atëherë, një person mund të angazhohet    Officers until 1 January 2008; prior to such   18.4 Nijedno lice ne može da radi kao
si Zyrtar Prokurimi nëse ai/ajo ka një       date, a person may be engaged as a        službenik za nabavku ili da bude zaposlen u
“certifikatë profesionale të prokurimit”      Procurement Officer if he/she holds a current   departmanu za nabavku ako je nepodobno da
aktuale dhe valide të lëshuar nga KRPP ose     and valid “procurement professional        učestvuje u aktivnosti nabavke iz razloga
KIPA.                       certificate” issued by either the PPRC or     odredaba člana 48.3 ovog zakona.
                          KIPA.
18.4 Asnjë person nuk mund të shërbejë si                             18.5 Nijedno lice ne može da radi kao
Zyrtar Prokurimi ose si anëtar i personelit të   18.4 No person may serve as a          službenik za nabavku osim i sve dok nije dao
Departamentit të Prokurimit nëse ai/ajo nuk    Procurement Officer or as a staff member of a pisanu izjavu pod zakletvom da će pošteno i
gëzon të drejtën të marrë pjesë në një aktivitet  Procurement Department if he/she would be    časno da obavlja aktivnosti nabavke
prokurimi për arsye të dispozitave të Nenit 48   ineligible to participate in a procurement   ugovornog autoriteta u skladu sa ovim
të këtij ligji.                  activity by reason of a provision of Section 48 zakonom.
                          of the present law.
18.5 Asnjë person nuk mund të shërbejë si
Zyrtar Prokurimi ose si anëtar i personelit të   18.5 No person may serve as a
Departamentit të Prokurimit përveç nëse dhe    Procurement Officer or as a staff member of a
deri kur ai/ajo të ketë bërë një deklaratë me   Procurement Department unless and until
                                                                     48
shkrim që betohet se ai/ajo do të kryejë me    he/she has executed a written declaration
nder dhe besnikëri aktivitetet e prokurimit të  under oath declaring that he/she shall
autoritetit kontraktues në pajtim me këtë ligj.  honestly and faithfully conduct the
                         procurement activities of the contracting
                         authority in conformity with the present law.

          Neni 19                    Section 19                     Član 19
  Ushtrimi i aktiviteteve të prokurimit nga      Procurement Officers to Conduct       Službenici za nabavku koji vrše aktivnosti
      Zyrtarët e Prokurimit              Procurement Activities                  nabavke

19.1 Çdo aktivitet prokurimi i një autoriteti   19.1 Every procurement activity of a       Svaku aktivnost nabavke ugovornog
kontraktues do të kryhet nga Zyrtari i tij i   contracting authority shall be conducted by its  autoriteta vrši njegov službenik za nabavku
Prokurimit, përveç në rastet kur Qeveria ia ka  Procurement Officer, except in those cases    osim u onim slučajevima kada je Vlada
caktuar aktivitetin e prokurimit APP-së në    where the Government has assigned the       dodelila aktivnost nabavke AJN u skladu sa
përputhje me këtë ligj.              procurement activity to the PPA in        ovim zakonom.
                         accordance with the present law.
19.2 Zyrtari i Prokurimit i një autoriteti                             19.2 Službenik za nabavku ugovornog
kontraktues është përgjegjës për të siguruar se  19.2 The Procurement Officer of a         autoriteta je odgovoran da se sve aktivnosti
të gjitha aktivitetet e prokurimit të atij    contracting authority shall be responsible for  nabavke ugovornog autoriteta vrše u strogoj
autoriteti kontraktues kryhen në përputhje të   ensuring that all procurement activities of    saglasnosti sa ovim zakonom.
plotë me këtë ligj.                such contracting authority are conducted in
                         strict compliance with the present law.      19.3 Službenik za nabavku ugovornog
19.3 Zyrtari i Prokurimit i një autoriteti                             autoriteta ima striktnu obavezu da odmah
kontraktues do të ketë obligim të rreptë të    19.3 The Procurement Officer of a         izvesti Ovlaćenog Službenika ugovornog
raportojë menjëherë te Zyrtari Autorizues i    contracting authority shall have a strict     autoriteta i RKJN o svakoj aktivnosti nabavke
autoritetit kontraktues dhe te KRPP për çdo    obligation to immediately report to the      tog ugovornog autoriteta koja nije u skladu sa
aktivitet të prokurimit të atij autoriteti    contracting authority’s Authorizing Officer    odredbama ovog zakona ili sa odgovarajućim
kontraktues që nuk është në pajtim me       and the PPRC any procurement activities of    odredbama Zakona o Upravljanju i
dispozitat e ligjit në fuqi ose të dispozitave  such contracting authority that are        Odgovornosti za Rad u Javnim Finansijama.
përkatëse të Ligjit për Menaxhimin e       inconsistent with the provisions of the present
Financave Publike dhe Përgjegjësitë.       law or the relevant provisions of the Law on
                         Public Financial Management and
                         Accountability.                                                                    49
          Neni 20                     Section 20                     Član 20
   Trajnimi i Zyrtarëve të Prokurimit        Training of Procurement Officers           Obuka službenika za nabavku

20.1 IKAP, në bashkëpunim me KRPP sipas      20.1 KIPA, in cooperation with the PPRC      20.1 KIJA u saradnji sa RKJN na osnovu
Nenit 71.2 (m) të këtij ligji, duhet të      pursuant to section 71.2 (m) of the present    člana 71.2 (m) ovog zakona, organizovaće
aranzhojë zhvillimin dhe mbajtjen e        law, shall arrange for the development and     održavanje stručne obuke o nabavkama
trajnimeve profesionale të prokurimit të     delivery, at least two times per year, of a    najmanje dva (2) puta godišnje u trajanju od
paktën dy herë në vit me një kohëzgjatje të    procurement professional training course      najmanje deset (10) radnih dana. Svaki takav
paktën dhjetë (10) ditë pune. Çdo kurs i tillë  having a duration of at least ten (10) business  kurs izvodiće lice ili organizacija koja ima
do të zhvillohet dhe mbahet nga një person    days. Each such course shall be developed     značajno iskustvo u medjunarodnoj praksi u
ose organizatë që ka përvojë substanciale në   and delivered by a person or organization     sistemu nabavki EU. KIJA je odgovorna da
praktikat e mira ndërkombëtare të prokurimit   having substantial expertise in best        angažuje, u skladu sa ovim zakonom, ovo lice
dhe në sistemin e prokurimit të BE-së. Në     international procurement practices and the    ili organizaciju da izradi i izvodi ove kurseve.
bazë të këtij ligji, KIPA është përgjegjëse për  procurement system of the EU. KIPA shall      KIJA zahtevaće od tog lica ili organizacije da
angazhimin e personit ose organizatës       be responsible for engaging, in accordance     se upozna sa i obuhvati sve materijalne
adekuate për përgatitjen dhe ofrimin e      with the present law, such a person or       aspekte ovog zakona.
kurseve të tilla. KIPA duhet të kërkojë prej   organization to develop and deliver such
personit ose organizatës në fjalë që të      courses. KIPA shall require such person or     20.2 KIJA izdaje “stručno uverenje o
familiarizohet dhe të mbulojë të gjitha      organization to become familiar with and to    nabavki” samo onim licima koja na osnovu
aspektet e rëndësishme të këtij ligji.      cover all material aspects of the present law.   objektivnog (i kada je moguće, anonimnog)
                                                   testiranja od trenera, završi taj kurs na
20.2 KIPA do të lëshojë “certifikatën       20.2 KIPA shall issue a “procurement        zadovoljstvo trenera. KIJA ne izdaje “stručno
profesionale të prokurimit” vetëm për       professional certificate” only to persons who,   uverenje o nabavki” nekom licu bez pismene
personat, që pas testimit objektiv (kurdo që   on the basis of objective (and, whenever      saglasnosti trenera.
është e mundshme, anonim) nga instruktori,    possible, anonymous) testing by the trainer,
të kenë kompletuar kursin me sukses. KIPA     complete such course to the satisfaction of the  20.3 Svaki službenik za nabavku treba da
nuk e lëshon “certifikatën profesionale të    trainer. KIPA shall not issue a “procurement    pohađa kurs obuke najmanje jednom
prokurimit” pa pëlqimin me shkrim të       professional certificate” to any person      godišnje. Druga lica, uključujući i
instruktorit.                   without the written consent of the trainer.    predstavnike ekonomskih operatera, i ostalih
                                                   javnih autoriteta imaju pravo da pohađaju ove
20.3 Çdo Zyrtar i Prokurimit është i       20.3 Every Procurement Officer is required     kurseve za obuku.
obliguar të ndjekë kurse të tilla aftësuese të  to attend such a training course at least once a
paktën një herë në vit. Personat e tjerë,     year.                       Ugovorni autoritet može da sponzoriše
përfshirë përfaqësuesit e operatorëve       Other persons, including representatives of    jednog od ovih službenika ili trenutno
ekonomikë, dhe autoritetet e tjera publike    economic operators, and other public        zaposlenog čije zapošljenje nije rezultat
                                                                     50
poashtu mund të marrin pjesë në këto kurse    authorities, shall have the right to attend such političkog izbora, da pohadja jedan stručni
aftësimi.                    training courses.                 kurs obuke za nabavke. Dotićni ugovorni
                                                  autoritet osigurava da to lice može da pohađa
20.4 Autoriteti kontraktues mund të        20.4 A contracting authority may sponsor    svakodnevnu obuku. Dotićni ugovorni
sponsorojë një nga shërbyesit e tij aktualë    one of its current civil servants or a current autoritet tretira vreme provedeno na obuci
civilë ose një punonjës aktual, punësimi i të   employee whose employment is not the result kao vreme provedeno na poslu i nadoknađuje
cilit/cilës nuk është rezultat i emërimit politik, of a political appointment to attend a     službeniku za nabavku to vreme kao vreme
për të ndjekur një kurs profesional aftësimi    procurement professional training course. The provedeno na poslu. Ugovorni autoritet,
për prokurim. Autoriteti i interesuar       concerned contracting authority shall ensure  takodje, može dati tom licu, u skladu sa
kontraktues duhet të sigurojë që personi në    that such person is available to attend every  važećim normativnim i podnormativnim
fjalë të jetë në dispozicion të ndjekë çdo ditë  day of such training. The concerned       aktima, nadoknadu za troškove kako bi to lice
të këtyre trajnimeve. Autoriteti i interesuar   contracting authority shall treat such training moglo da pohadja obuku.
kontraktues e konsideron kohën e shpenzuar     time as time spent at work and shall
në trajnime si kohë të kaluar në vend të punës compensate its Procurement Officer for such
dhe duhet të kompensojë Zyrtarin e         time in the same manner as that applicable to
Prokurimit në të njëjtën mënyrë. Autoriteti    time spent at work. The contracting authority
kontraktues gjithashtu mund t’i sigurojë      may also provide such person, in accordance
personit në fjalë, në përputhje me aktet e     with the applicable normative and sub-
zbatueshme normative dhe nën-normative,      normative acts, reimbursement for expenses
kompensim për shpenzimet e domosdoshme       that such person necessarily incurs in order to
për të ndjekur trajnimet e tilla.         attend such training.

         Neni 21                     Section 21                      Član 21
   Nënshkrimi i kontratave publike           Signing of Public Contracts            Potpisivanje javnog ugovora

21.1 Zyrtari i Prokurimit i autoritetit     21.1 The Procurement Officer of a         21.1 Službenik za nabavku ugovornog
kontraktues është personi i vetëm i autorizuar  contracting authority shall be the only person   autoriteta je jedino lice ovlašeno da sklopi ili
për të lidhur ose për të nënshkruar një     authorized to enter into or sign a public     potpiše javni ugovor u ime ugovornog
kontratë publike në emër të autoritetit     contract on behalf of such contracting       autoriteta. Ipak, ako Vlada odredi AJN da
kontraktues. Megjithatë, nëse Qeveria ia ka   authority. However, if the Government has     obavlja aktivnosti nabavke u ime jednog ili
ngarkuar APP përgjegjësinë për të kryer një   assigned to the PPA the responsibility for     više ugovornih autoriteta, jedino lice
aktivitet prokurimi në emër të një ose më    conducting a procurement activity on behalf    ovlašćeno da sklopi ili potpiše dotićni ugovor
shumë autoriteteve kontraktuese, personi i    of one or more contracting authorities, the    je Direktor AJN-a, koji će služiti kao
vetëm i autorizuar për të lidhur ose për të   only person authorized to enter into or sign    službenik nabavke AJN-a.
nënshkruar kontratën është Drejtori i APP-së,  the concerned contract shall be the Director
                                                                     51
që shërben në kapacitetin e Zyrtarit të       of the PPA, who shall serve as the        21.2 Službenik za Nabavku koji ima
Prokurimit të APP-së.                Procurement Officer of the PPA.          ovlašćenje za potpis prema članu 21.1 ovog
                                                   zakona može da potpiše javni ugovor samo
21.2 Zyrtari i Prokurimit me të marrë        21.2 The Procurement Officer having        ako su ispunjeni sledeći uslovi:
autoritetin për të nënshkruar sipas Nenit 21.1   signing authority under Section 21.1 of the
të këtij ligji mund të nënshkruajë një kontratë   present law may only sign a public contract    ako su prošla najmanje tri (3) radna dana od
publike vetëm nëse përmbushen kushtet në      only if the following conditions are met:     dana objavljivanja obaveštenja o dodeli
vazhdim:                                               ugovora, dajući ipak, da ovaj uslov ne važi u
                          at least three (3) business days have passed   hitnim nabavkama, i
të paktën tri (3) ditë punë duhet të kalojnë    since the date of publication of the concerned
prej ditës së publikimit të njoftimit përkatës   contract award notice; provided, however,     ako lice nije dobilo nikakav odgovor od
për dhënien e kontratës; megjithatë, ky kusht    that this condition shall not apply to an     TRN-a, veća za reviziju ili naldežnog suda da
nuk vlen për ndonjë prokurim emergjent; dhe     emergency procurement; and            se takav ugovor ne može potpisati.

personi i tillë nuk ka pranuar asnjë        such person has received no communication     21.4 Bez obzira na druge odredbe ovog člana
komunikatë nga OSHP, një panel shqyrtues      from the PRB, a review panel or a court of    21, ako je dotični javni ugovor, ugovor velike
ose nga një gjykatë e juridiksionit kompetent    competent jurisdiction indicating that such    vrednost ovlašćeno lice za potpisivanje
që thotë se ajo kontratë nuk duhet të        contract should not be signed.          ugovora na osnovu člana 21.1 može da
nënshkruhet.                                             dopusti da zbog ceremonijalnih ciljeva
                          21.3 Notwithstanding the other provisions     potpiše pomenuti ugovor jednom drugom
21.3 Pavarësisht nga dispozitat e tjera të     of this Section 21, if the concerned public    visokom javnom zvaničniku koji nije javni
këtij Neni 21, nëse kontrata publike në fjalë    contract is of large value, the Procurement    službenik. U tim slučajevima ovlašćeno lice
ka vlerë të lartë, Zyrtari për Prokurim, duke    Officer having signing authority under      za potpisivanje ugovora obezbediće da će
pasur autoritet nënshkrues sipas Nenit 21.1 të   Section 21.1 of the present law may, for     dotični ugovor sadržati i jedno drugo prazno
këtij ligji mundet, vetëm për qëllime        ceremonial purposes only, permit a senior     mesto za drugi potpis. Ipak, pomenuti visoki
ceremoniale, të lejojë një zyrtar të lartë publik  public official who is not a civil servant to   javni zvaničnik neće potpisati sve dok
që nuk është shërbyes civil, që poashtu të     also sign such contract. In such event, the    ovlašćeno lice za potpisivanje nabavke ne
nënshkruajë kontratën. Në raste të tilla,      authorized Procurement Officer shall ensure    potpiše ugovor.
Zyrtari i autorizuar për Prokurim duhet të     that such contract contains an additional
sigurojë që ajo kontratë përmban një vend      signature line for this purpose. However, the
shtesë për këtë nënshkrim. Megjithatë, zyrtari   concerned senior public official shall not sign
i lartë publik nuk mund të nënshkruajë para     until the authorized Procurement Officer has
Zyrtarit të autorizuar për Prokurim.        signed.                                                                     52
       PJESA II                      TITLE II                      DEO II
   RREGULLAT PËR KONTRATAT               RULES GOVERNING PUBLIC            PROPISI KOJI UREĐUJU/REGULIŠU
       PUBLIKE                      CONTRACTS                    JAVNE UGOVORE

          Kreu 1                     Chapter 1                      Poglavlje 1
 Rregullat për specifikacionet teknike dhe     Rules Governing Technical Specifications     Propisi koji regulišu tehničke specifikacije i
       dosjen e tenderit                and Tender Dossiers                  tenderske dosijee

         Neni 22                      Section 22                     Član 22
        Dosja e tenderit                  Tender Dossier                  Tenderski dosije

22.1 Përveç në rastin e një kontrate me vlerë   22.1 Except in the case of a minimal value    22.1 Osim u slučaju ugovora minimalne
minimale ose procedurës së kuotimit të       contract or a price quotation procedure, a    vrednosti ili u postupcima ponude cena,
çmimeve, autoriteti kontraktues, për secilën    contracting authority shall, for each proposed  ugovorni autoritet za svaki predloženi javni
kontratë të propozuar publike, do të përpilojë   public contract, draw up a tender dossier     ugovor, izrađuje tenderski dosije pružajući
një dosje të tenderit që ofron informatat     providing all relevant information on the     sve važne informacije o dotičnom ugovoru,
përkatëse lidhur me kontratën në fjalë, duke    concerned contract, including all material    uključujući i sve materijalne rokove i uslove
përfshirë të gjitha termet dhe kushtet       terms and conditions thereof, the applicable   iz njega, važeći postupak o nabavki, svaki
materiale të saj, procedurat e zbatueshme dhe   procurement procedure, any applicable       važeći kriterijum za selekciju, žalbeni
prokurimit, ndonjë kriter të aplikueshëm të    selection criteria, the procedure governing    postupak i sve druge informacije koje se po
përzgjedhjes, procedurat e ankesës si dhe     complaints and such other information as the   ovom zakonu mogu zahtevati ili koje
informatat e tjera përkatëse siç kërkohen nga   present law may require or the contracting    ugovorni autoritet smatra za potrebnim. Ako
ky ligj ose siç i sheh të domosdoshme       authority deems necessary. If the concerned    dotična aktivnost nabavke zahteva
autoriteti kontraktues. Nëse aktiviteti përkatës  procurement activity requires the publication   objavljivanje obaveštenja o ugovoru,
i prokurimit kërkon publikimin e njoftimit të   of a contract notice, the tender dossier shall  tenderski dosije sadrži kopiju tog obaveštenja
kontratës, dosja e tenderit duhet të përmbajë   contain a copy of such notice and such other   i sve druge važne informacije koje mogu biti
një kopje të njoftimit të tillë dhe informatat e  relevant information that may be necessary to   potrebne radi pojašnjenja i dopune
tjera përkatëse që mund të jenë të nevojshme    clarify and supplement the information      informacija sardžanih u tom obaveštenju.
për të qartësuar dhe plotësuar informatat që    contained in such notice. A contracting      Ugovorni autoritet određuje u tenderskom
gjinden në njoftimin e tillë. Autoriteti      authority shall designate in the tender dossier  dosijeu i važeće tehničke specifikacije i kada
kontraktues mund të përcaktojë në dosjen e     the applicable technical specifications and,   je primenjivo, ukazuje svoju želju da razmotri
tenderit, specifikimet teknike të zbatueshme    where appropriate, indicate its willingness to  verzije, ali samo u skladu sa članom 23 i 24
                                                                     53
dhe aty ku është e nevojshme, të shfaqë       consider variants, but only in accordance with   ovog zakona.
gatishmërinë e tij për të konsideruar metoda    Sections 23 and 24 of the present law.
të ndryshme, por vetëm në pajtim me Nenin                                22.2 Tenderski dosije radi se u skladu sa
23 dhe 24 të këtij ligji.              22.2 Tender dossiers shall be prepared in      modelom tenderskih dokumenata koje
                          accordance with the model tender documents     priprema RKJN.
22.2 Dosjet e tenderit përgatiten në        prepared by the PPRC.
përputhje me mostrat e përgatitura nga KRPP.                              22.3 Ponuđač u slučaju otvorenih
                                                    postupaka, ili kandidat, u slučaju skraćenih
Tenderuesi, në rast të procedurave të hapura,    22.3 A tenderer, in the case of open        postupaka i postupka sa pogađanjem nakon
ose kandidati, në rast të procedurave të      procedures, or a candidate, in the case of     objavljivanja obaveštenja o ugovoru se ne
kufizuara dhe procedurave të negociuara pas     restricted procedures and negotiated        diskvalifikuje, isključuje ili eliminiše iz tih
publikimit të njoftimit së kontratës, nuk do të   procedures after the publication of a contract   postupaka na osnovu bilo kojeg uslova ili
diskualifikohet, përjashtohet ose eliminohet    notice, shall not be disqualified, excluded or   kriterijuma koji nije naveden u obaveštenju o
nga procedura të tilla në bazë të ndonjë      eliminated from such procedures on the basis    ugovoru i tenderskom dosijeu.
kërkese ose kriteri që nuk është i specifikuar   of any requirement or criterion not specified
në shpalljen e kontratës ose në dosjen e      in the contract notice and the tender dossier.
tenderit

          Neni 23                     Section 23                      Član 23
      Specifikacionet teknike              Technical Specifications               Tehničke specifikacije

23.1 Autoriteti kontraktues do t’i         23.1 The contracting authority shall set      Ugovorni autoritet predviđa sve tehničke
parashtrojë të gjitha specifikacionet teknike    forth all technical specifications and/or      specifikacije i/ili obavezne tehničke
dhe/ose standardet e detyrueshme teknike në     mandatory technical standards in the tender     standarde u tenderskom dosijeu. Ukoliko
dosjen e tenderit. Nëse aktiviteti përkatës i    dossier. If the concerned procurement activity   dotična aktivnost nabavke zahteva
prokurimit kërkon publikimin e njoftimit të     requires the publication of a contract notice,   objavljivanje obaveštenja o ugovoru,
kontratës, autoriteti kontraktues (i) për aq sa   the contracting authority shall (i) to the extent  ugovorni autoritet (i) koliko je to realno,
të jetë e mundur, duhet të parashtrojë       practicable, set forth such specifications in    predviđa te specifikacije u takvom
specifikacionet e tilla në njoftimin në fjalë,   such notice or (ii) provide a clear statement in  obaveštenju ili (ii) daju jasnu izjavu u tom
ose (ii) në kuadër të njoftimit në fjalë duhet të  such notice indicating where such technical     obaveštenju ukazujući gde se te tehničke
përfshije një deklaratë të qartë në lidhje me    specifications may be obtained.           specifikacije mogu dobiti.
vendin ku mund të merren specifikat e tilla
teknike.                      23.2 A contracting authority shall establish    23.2 Ugovorni autoritet uspostavlja
                          technical specifications in a manner that is    tehničke specifikacije na način koji je i
23.2  Autoriteti kontraktues do t’i përpilojë   both consistent with the purpose of the       konzistentan sa svrhom nabavke i koji je
                                                                       54
specifikacionet teknike në atë mënyrë që ato    procurement and directed at providing the     usmeren na pružanje najvećeg mogućeg
të jenë në përputhje si me qëllimin e       greatest possible access to all potentially    pristupa svim potencijalno zainteresovanim
prokurimit ashtu edhe të drejtuara kah       interested economic operators and tenderers.   ekonomksim operaterima i ponuđačima.
sigurimi i qasjes sa më të mirë për të gjithë   A contracting authority is specifically      Ugovornom autoritetu je naročito zabranjeno
operatorët e interesuar ekonomikë dhe       prohibited from establishing a technical     da uspostavlja tehničke specifikacije koje
tenderuesit. Autoriteti kontraktues është     specification that favours or disfavours one or  favorizuju ili disfavorizuju jednog ili više
veçanërisht i ndaluar të hartojë specifika     more economic operators.             ekonomskih operatera
teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një
ose më shumë operatorë ekonomikë.         23.3 Without prejudice to compulsory       23.3 Bez prejudiciranja na obavezne
                          technical regulations as they are defined in   tehničke odredbe kako su definisane u
23.3 Pa paragjykuar rregullat e          the applicable laws of Kosovo on         kosovskom Zakonu o standardizaciji,
detyrueshme teknike të parapara në Ligjet     standardisation, the technical specifications   tehničke specifikacije se formulišu:
kosovare mbi standardizimin, specifikimet     shall be formulated:
teknike do të formulohen:                                      a.   u vezi sa izvršavanjem ili
                          a.   in terms of performance or functional   funkcionalnim uslovima pod uslovom da ti
a.   përkitazi me performancën ose        requirements, provided that such parameters    parametri budu dovoljno precizni kako bi se
kërkesat funksionale me kusht që ato        are sufficiently precise to allow tenderers to  omogučilo ponuđačima da odrede predmet
parametra të jenë mjaft precize për të       determine the subject-matter of the contract   ugovora i da ugovornim autoritetima dopuste
mundësuar që ofertuesit ta përcaktojnë lëndën   and to allow contracting authorities to award   da dodele ugovor; ili
e kontratës dhe t’u mundësojnë autoriteteve    the contract; or
kontraktuese për ta dhënë kontratën; ose                               b.    uz osvrt na (i) kosovske standarde
                          b.    with reference to (i) Kosovo standards  koji su u saglasnosti sa evropskim ili drugim
b.    duke ju referuar standardeve të      that are in conformity with European or other   međunarodnim standardima, tehničkim
Kosovës të cilat janë (i) në përputhje me     international standards, technical regulations  uredbama ili normama; ili (ii) druge
Standardet Evropiane apo standardet e tjera    or norms; or (ii) other Kosovo standards or    kosovske standarde ili reference tehničke
ndërkombëtare, rregullat dhe normat teknike;    other references of a technical nature      prirode koje prate indikacije da proizvodi,
ose (ii) standarde tjera ose referenca tjera    accompanied by the indication that products,   usluge ili radovi ispunjavaju druge standarde
kosovare të natyrës teknike që shoqërohen me    services or works meeting other standards or   ili tehničke reference odobrene od
indikacionin që produktet, shërbimet apo      technical references approved by         međunarodno priznatih institucija za
punimet që i plotësojnë standardet e tjera apo   internationally recognised standardisation    standardizaciju drugih država koji su
referencat e tjera teknike të aprovuara nga    institutions of other states that are at least  najmanje znatno ekvivalentni navedenim
institucionet e standardizimit që janë të     substantially equivalent to the specified     referencama, se takođe prihvata, ili
njohura ndërkombëtarisht në shtete të tjera të   references, will also be acceptable, or
cilat së paku janë qenësisht ekuivalente me                              c.  u smislu kombinacije izvršavanja ili
referencat e specifikuara, do të jenë gjithashtu  c.   in terms of a combination of        funkcionalnih uslova kako je definisano u
                                                                    55
të pranueshme, ose               performance or functional requirements as     tački (a) gore, uz reference na specifikacije
                        defined in item “a” above, with reference to   pomenute u podstavu (b) gore kao sredstvo
c.   përkitazi me kombinimin e        the specifications mentioned in item “b”     pretpostavke saglasnosti sa tim uslovima ili
performancës ose të kërkesave funksionale    above as a means of presuming conformity     izvršavanjem.
siç parashihet në pikën “a” më lart, me     with such requirements or performance.
referencë te specifikat e përmendura në pikën
“b” më lart si mjet të presupozimit të
konformitetit me këto kërkesa apo
performancë.                  23.4 Where a contracting authority makes     23.4 Kada se ugovorni autoritet služi
                        use of the option of referring to the       opcijom upućivanja na specifikacije
23.4 Në rastet ku një autoritet kontraktues   specifications mentioned in item “b” of      pomenute u tački ”b” člana 23.3 ovog zakona,
shfrytëzon opsionin e referimit te specifikat e Section 23.3 of the present law, it cannot    ne može odbiti tender na osnovu toga da
përmendura në njësinë “b” të Nenit 23.3 të   reject a tender on the grounds that the      proizvodi i usluge ponuđača nisu u
këtij ligji, ai nuk mund të refuzojë një tender products and services tendered for do not     saglasnosti sa specifikacijama na koje se
me arsyetimin se produktet dhe shërbimet për comply with the specifications to which it has    upućuje kada ponuđač može da pokaže
të cilat është shpallur tenderi nuk janë në   referred if the tenderer can demonstrate to    ispunjenje ugovornom autoritetu, bilo kojim
pajtim me specifikat që ai ka përmendur nëse the satisfaction of the contracting authority,    odgovarajućim sredtsvom, da rešenja koja
tenderuesi mund të demonstrojë në mënyrë të by whatever appropriate means, that the        predlaže na jednak način ispunjavaju uslove
kënaqshme te autoriteti kontraktues, përmes   solutions the tenderer proposes satisfy in an   definisane tehničkim specifikacijama.
çfarëdo mënyre të përshtatshme, që zgjedhjet equivalent manner the requirements defined      Reference za robe posebne izrade ili izvora,
që i propozon i plotësojnë në mënyrë      by the technical specifications.         ili određenog procesa ili trgovinske marke,
ekuivalente kërkesat e parapara nga       23.5 Reference to goods of a specific make    patenti, vrste ili posebno poreklo ili
specifikacioni teknik.             or source, or a particular process, or to trade  proizvodnja sa efektom favorizovanja ili
23.5 Përmendja e mallrave të një marke ose marks, patents, types or a specific origin or     eliminisanja određemnih dobavljača,
burimi specifik, ose një procesi të caktuar,  production with the effect of favouring or    proizvoda ili načina je zabranjena, osim kada
ose të markave tregtare, patentave,       eliminating certain suppliers, products or    autoritet za ugovaranje nije u mogućnosti da
prejardhjeve gjeokrafike apo një prodhimi të  methods is prohibited, except where the      da opis predmeta ugovora koji je dovoljno
caktuar me efekt të favorizimit apo të     contracting authority is unable to give a     precizan i jasan a koristeći objektivne
eliminimit të furnizuesve të caktuar,      description of the subject matter of the     tehničke specifikacije. U tom slučaju,
produkteve ose metodave të caktuara është e   contract that is sufficiently precise and fully  autoritet za ugovaranje mora da navede da će
ndaluar, përveç në rastet kur autoriteti    intelligible by using objective technical     prihvatiti prouzvode, usluge ili načine koji su
kontraktues nuk është në gjendje të japë    specifications. In such case, the contracting   ekvivalentni u smislu njihovih mogućnosti
përshkrimin e lëndës së kontratës me      authority must specify that it will accept    dodavanjem reči “ili ekvivalentno”.
precizitet të mjaftueshëm dhe kuptueshmëri të products, services or methods that are
plotë duke përdorur specifika objektive     equivalent in terms of their properties by
                                                                   56
teknike. Në këtë rast autoriteti kontraktues    adding the words “or equivalent.”
duhet të specifikojë që do të pranojë
produktet, shërbimet apo metodat që janë
ekuivalente në lidhje me vetitë e tyre duke
shtuar fjalët “ose ekuivalente me.”

          Neni 24                      Section 24                      Član 24
   Llojet e specifikacioneve teknike         Variants of Technical Specifications         Varijante tehničkih specifikacija

24.1 Nëse kontrata i jepet tenderuesit që ka    24.1 If a contract is to be awarded to the     24.1 Ako ugovor treba da bude dodeljen
paraqitur ofertën më të leverdishme, autoriteti  tenderer submitting the most economically     ponuđaču koji podnosi ekonomski
kontraktues mund të marrë parasysh një       advantageous tender, a contracting authority    najpovoljniji tender, ugovorni autoritet može
tender që përputhet me një variant të       may consider a tender that complies with a     razmatrati tender koji je saglasan sa
specifikimit të veçantë dhe i përmbush       variant of a designated technical specification  varijantama odabranih tehničkih specifikacija
kërkesat minimale funksionale ose         and meets the minimum functional or        i ispuni minimum uslova funkcionalnosti ili
ekzekutuese, ose kushtet minimale të        performance requirements or the minimum      izvođenja ili minimum specifikacija
autoritetit kontraktues.              specifications of the contracting authority    ugovornog autoriteta.

24.2 Në rastet ku autoriteti kontraktues      24.2 Where a contracting authority wishes     24.2 Kada ugovorni autoritet želi da
dëshiron të vlerësojë në bazë të variantit, në   to evaluate on the basis of a variant it shall   procenjuje na osnovu varijanti, on u
dosjen e tenderit duhet të përcaktojë       state in the tender dossier the minimum      tenderskom dosijeu daje minimum
specifikat minimale që duhet të përmbushen     specifications to be respected by a variant and  specifikacija koje treba poštovati po varijanti
nga varianti dhe çfarëdo kërkese specifike për   any specific requirements for the presentation   i sve posebne uslove za prezentaciju
përdorimin e variantit të tillë.          of a variant.                   varijante.

Nëse tenderues nuk mund të propozojë një      24.3 If a tenderer may not propose an item     24.3 Ukoliko ponuđač ne može da predloži
artikull ose shërbim që përputhet me një      or service that complies with a variant of a    artikal ili uslugu koja je saglasna sa
variant të një specifikacioni të caktuar teknik,  designated technical specification, the      varijantom odabranih tehničkih specifikacija,
autoriteti kontraktues duhet të deklarojë këtë   contracting authority shall indicate this in the  ugovorni autoritet na to ukazuje u tenderskom
në dosjen e tenderit.               tender dossier.                  dosijeu.
                                                                      57
          Kreu 2                    Chapter 2                       Poglavlje 2
 Llojet dhe zbatueshmëria e procedurave të     Types and Applicability of Procurement        Vrste i primenjivi postupci za nabavke
         prokurimit                   Procedures

         Neni 25                     Section 25                      Član 25
     Rregullat e përgjithshme                General Rules                    Opšta pravila

25.1 Gjatë ekzekutimit të çfarëdo        25.1 When conducting any procurement         25.1 Kada obavlja neki postupak nabavke,
procedure të prokurimit, autoriteti       procedure, a contracting authority shall       ugovorni autoritet se usaglašava sa svim
kontraktues duhet t’u përmbahet të gjitha    comply with all applicable provisions of the     važećim odredbama ovog zakona.
dispozitave të këtij ligji.           present law.
                                                    25.2 Kadagod ugovorni autoritet koristi
25.2 Kurdo që autoriteti kontraktues       25.2 Whenever a contracting authority uses      postupke opisane u članovima 27- 29 ovog
shfrytëzon një procedurë të përshkruar në    a procedure described in Sections 27-29 of      zakona, ugovorni autoritet daje u tenderskom
Nenet 27-29 të këtij ligji, autoriteti      the present law, the contracting authority      dosijeu detaljno objašnjenje obrazloženja za
kontraktues duhet të përfshijë në dosjen e    shall set forth in the tender dossier a detailed   korišćenje ovih faktora koji su uzeti u obzir
tenderit një shpjegim të hollësishëm të     explanation of the reasoning used and the       od ugovornog autoriteta kako bi odlučio da
arsyetimit të përdorur dhe faktorëve të marë   factors considered by the contracting         korišćenje ovih alternativnih postupaka su bili
parasysh nga autoriteti kontraktues gjatë    authority in deciding that the use of such      neophodni i da su ovlašćeni na osnovu ovog
procesit të vendosjes se nëse shfrytëzimin i   alternative procedure is both appropriate and     zakona.
procedurës alternative është i duhur edhe i   authorized by the present law.
autorizuar sipas këtij ligji.                                     25.3 Ako su tokom vršenja neke aktivnosti
                         25.3 If, during the conduct of any          nabavke po postupcima koji su navedeni u
25.3 Nëse gjatë ushtrimit të një aktiviteti të  procurement activity pursuant to the         članovima 26-28 ovog zakona, primljena
prokurimit në përputhje me procedurat e     procedures specified in Sections 26-28 of the     manje od tri (3) odgovarajuća tendera ili, gde
parapara në Nenet 26-28 të këtij ligji,     present law, less than three (3) responsive      je primeljivo, zahteva za učešće, ugovorni
pranohen më pak se tre (3) tenderë përgjegjës  tenders or, where applicable, requests to       autoritet poništiće ovu aktivnost nabavke. U
ose kërkesa për pjesëmarrje, autoriteti     participate are received, the contracting       ovom slučaju ugovorni autoritet ako još uvek
kontraktues duhet të anulojë aktivitetin e    authority shall cancel the procurement        želi da izvrši nabavku za dotične predmete,
prokurimit. Në rast të tillë, autoriteti     activity. In such event, the contracting       pokreće novu aktivnost nabavke za te
kontraktues duhet, nëse ende dëshiron të     authority shall, if it still desires to procure the  predmete.
prokurojë objektet në fjalë, të inicojë një   concerned objects, initiate a new procurement
aktivitet të ri prokurimi për objektet      activity for such objects.              25.4 Osim uslova datih u članu 25.3 ovog
përkatëse.                                               zakona, ako ugovorni autoritet zaključi da
                         25.4  Notwithstanding the requirement        ima dobar razlog da otkazivanje aktivnosti
                                                                      58
25.4 Pavarësisht kërkesave të vendosura      established by Section 25.3 of the present     nabavke i pokretanje nove nabavke neće
nga Neni 25.3 të këtij ligji, nëse autoriteti   law, if the contracting authority determines    rezultirati sa povečanim brojem
kontraktues përcakton se ka arsye shtytëse për   there are compelling reasons to believe that    odgovarajućih tendera, ili po potrebi, zahteva
të besuar se anulimi i aktivitetit të prokurimit  cancelling the procurement activity and       za učešće, AJN može odustati od uslova člana
dhe nisja e një aktiviteti të ri të prokurimit   initiating a new procurement activity will not   25.3 ovog zakona ako (i) AJN primi od
nuk do të rezultojë në një numër të shtuar të   result in an increased number of responsive     dotičnog ugovornog autoriteta pisani zahtev
tenderëve përgjegjës ose, kur është e       tenders or, where applicable, requests to      koji objašnjava zašto veruje da se uslovi člana
aplikueshme, kërkesat për pjesëmarrje, APP     participate, the PPA may waive the         25.3 ovog zakona neće uzeti u obzir, i (ii)
mund të heqë dorë nga kërkesa e Nenit 25.3     requirement of Section 25.3 of the present     AJN odluči da to objašnjenje pruža ubedljiv
të këtij ligji nëse (i) APP pranon një kërkesë   law if (i) the PPA receives a written request    osnov za odustajanje od tih uslova.
me shkrim nga autoriteti kontraktues në fjalë   from the concerned contracting authority
që shpjegon pse beson se kërkesat e Nenit     explaining why it believes the requirement of    25.5 Ugovorni autoritet ima pravo da traži
25.3 të këtij ligji nuk duhet të merren      Section 25.3 of the present law should       od TRN-a da preispita svaku negativnu
parasysh, dhe (ii) APP përcakton se        waived, and (ii) the PPA determines that such    odluku AJN-a ili propust da odluči shodno
shpjegimet e tilla paraqesin një bazë bindëse   explanation provides a convincing basis to     članu 25.4 ovog zakona. TRN daje najviše
për të hequr dorë nga kërkesa të tilla.      waive such requirement.               prvenstvo tom zahtevu i ima ovlašćenje da (i)
                                                    preinaći odluku AJN-a, ako zakljući da je ta
25.5 Autoriteti kontraktues ka të drejtë të    25.5 A contracting authority shall have the     odluka neumerena, i (ii) ako AJN nije uspela
kërkojë nga OSHP të shqyrtojë çdo vendim      right to request the PRB to review any       da blagovremeno odgovori na zahtev
negativ, ose dështim për të vendosur, nga     negative decision, or failure to decide, of the   ugovornog autoriteta shodno članu 25.4 ovog
APP në përputhje me Nenin 25.4 të këtij ligji.   PPA pursuant to Section 25.4 of the present     zakona, donosi dotićnu odluku u ime AJN.
OSHP do të akordojë prioritetin më të lartë    law. The PRB shall accord the highest
kërkesës së tillë dhe do të ketë autoritetin të  priority to such request and shall have the
(i) kthejë mbrapsht vendimin e APP nëse      authority to (i) reverse the PPA’s decision if it
përcakton se ai vendim është i paarsyeshëm     determines that such decision is unreasonable
dhe (ii) nëse APP ka dështuar t’i përgjigjet    and (ii) if the PPA has failed to timely
me kohë një kërkese të autoritetit kontraktues   respond to a request of a contracting authority
sipas Nenit 25.4 të këtij ligji, të lëshojë    under Section 25.4 of the present law, issue
vendimin në fjalë në emër të APP-së.        the concerned decision on behalf of the PPA.

         Neni 26                      Section 26                      Član 26
       Procedurat e hapura                 Open Procedures                  Otvoreni postupci

26.1 Përveçse një dispozitë e Neneve 27-31 26.1 Unless a provision of Sections 27-31          26.1 Osim ako odredbe članova 27-31
të këtij ligji në mënyrë specifike autorizon of the present law specifically authorizes the      ovog zakona posebno ne ovlašćuju korišćenje
                                                                      59
përdorimin e një procedure alternative të    use of an alternative procurement procedure,   jednog alternativnog postupka nabavke,
prokurimit, autoriteti kontraktues do të     a contracting authority shall select and use   ugovorni autoritet bira i koristi otvorene
zgjedhë dhe shfrytëzojë procedura të hapura   open procedures when conducting a         postupke kada vrši aktivnost nabavke.
kur të kryejë një aktivitet prokurimi.      procurement activity.
                                                  26.2 Podjednako kada jedna odredba
26.2 Madje edhe kur një dispozitë e       26.2 Even where a provision of Sections      članova 27-31 ovog zakona posebno
Neneve 27-31 të këtij ligji në mënyrë      27-31 of the present law specifically       ovlašćuju korišćenje jednog alternativnog
specifike autorizon shfrytëzimin e një      authorizes the use of an alternative procedure,  postupka, ugovorni autoritet može da koristi
procedure alternative, autoriteti kontraktues  a contracting authority may use open       otvorene postupke radi vršenja dotične
mund të shfrytëzojë procedura të hapura për   procedures to conduct the concerned        aktivnosti nabavke.
të kryer aktivitetin e caktuar të prokurimit.  procurement activity.

         Neni 27                     Section 27                    Član 27
      Procedurat e kufizuara              Restricted Procedures                Skraćeni postupci

27.1 Autoriteti kontraktues mund të       27.1 A contracting authority may use       27.1 Ugovorni autoritet može da koristi
shfrytëzojë procedurat e kufizuara për të    restricted procedures to conduct a        skraćene postupke radi vršenja aktivnosti
kryer një aktivitet prokurimi që çon te dhënia  procurement activity leading to the award of   nabavke koje vode do dodele bilo kojeg
e ndonjë kontrate publike ku           any public contract where             javnog ugovora kada:

artikulli, shërbimi, ose puna përkatëse – për  the concerned product, service or works – by   a.   dotični proizvod, usluga ili radovi – iz
shkak të karakterit të tij/tyre shumë të     reason of its/their highly complex or       razloga njegove/njihove visoko složene ili
ndërlikuar ose karakterit special – mund të   specialized nature – can only be supplied,    posebne prirode – može da bude dobavljen,
furnizohen, sigurohen ose ekzekutohen nga    provided or performed by an economic       pružen ili izveden od strane ekonomskog
një operator ekonomik i cili posedon       operator having adequate technical,        operatera koji ima adekvatne tehničke,
kapacitetin e duhur teknik, profesional ose   professional and/or financial capacity, and    profesionalne i/ili finansijske mogućnosti, i
financiar, dhe
                         it would be more economically efficient for    b.   bi za ugovorni autoritet bilo
do të ishte ekonomikisht më e efektshme për   the contracting authority to first review the   ekonomičnije da prvo pregleda kvalifikacije
autoritetin kontraktues që së pari të      qualifications of interested economic       zainteresovanih ekonomskih operatera a
shqyrtonte kapacitetin dhe kualifikimet e    operators and then to invite those possessing   zatim pozove one koji imaju minimum
operatorëve të interesuar ekonomikë dhe më    certain specified minimum qualifications to    određenih kvalifikacija da podnesu tendere.
pas të ftonte ata që posedojnë kualifikime të  submit tenders.
caktuara specifike minimale të paraqesin                              Nakon prijema zahteva za učešće, ugovorni
tenderët.                    27.2  Following the receipt of requests to    autoritet poziva da podnesu tender sve
                                                                    60
                        participate, a contracting authority shall invite  kandidate koji ispunjavaju selektivni
27.2 Pas pranimit të kërkesës për të marrë   to submit a tender all candidates that fulfil the  kriterijum naveden u obaveštenju o ugovoru i
pjesë, autoriteti kontraktues do të ftojë që të minimum selection criteria specified in the     tenderskom dosijeu u skladu sa članom 47-52
parashtrojnë tenderin ose propozimin të gjithë contract notice and the tender dossier in      ovog zakona. Kandidati koji nisu tako
kandidatët të cilët përmbushin kriteret e    accordance with Sections 47-52 of the present    odabrani eliminišu se iz daljeg učešća.
përzgjedhjes të caktuara në njoftimin e     law. Candidates not so selected shall be
kontratës dhe në dosjen e tenderit në      eliminated from further participation.
përputhshmëri me Nenet 47-52 të këtij ligji.
Kandidatët që nuk përzgjidhen në këtë
mënyrë eliminohen nga pjesëmarrja e
mëtutjeshme.

         Neni 28                     Section 28                     Član 28
 Procedurat e negociuara pas publikimit të    Negotiated Procedures After Publication of a    Postupci pregovaranja nakon objavljivanja
      njoftimit të kontratës                Contract Notice                obaveštenja o ugovoru

28.1 Në raste të veçanta, autoriteti       28.1 In exceptional cases, a contracting     28.1 U izuzetnim slučajevima, ugovorni
kontraktues mund të përdorë procedurat e     authority may use negotiated procedures after   autoritet može da koristi postupak sa
negociuara pas publikimit të një njoftimi të   publication of a contract notice to conduct a   pogađanjem nakon objavljivanja obaveštenja
kontratës për të kryer aktivitetin e prokurimit  procurement activity leading to the award of a  o ugovoru radi vršenja aktivnost nabavke koja
që shpie te dhënia e një kontrate publike për   public contract for services where the      vodi do dodele javnog ugovora za usluge gde
shërbimet ku natyra komplekse e tyre teknike,   technical, financial, professional or other    je tehnička, finansijska, profesionalna ili
financiare ose profesionale është e tillë që:   highly intellectual or complex nature of the   visoko intelektualna ili složena priroda takva
                         desired services is such that:          da:

është e pamundur të përgatiten          it is impossible to establish the contract    je nemoguće dati ugovorne specifikacije na
specifikacionet e kontratës në mënyrë që të    specifications in a manner that would permit   način koji dozvoljava dodelu ugovora
lejojnë dhënien e kontratës duke zgjedhur     the award of the contract by selecting the best  biranjem najboljeg tendera po propisima koji
tenderin më të mirë sipas rregullave që      tender according to the rules governing open   regulišu otvorene ili skraćene postupke ili
drejtojnë procedurat e hapura ose të kufizuara  or restricted procedures or
ose                                                 priroda usluga ili rizici koji ih prate ne
                        the nature of the services or the risks       dozvoljavaju prethodno odredjivanje opšte
 natyra e shërbimeve ose rreziqet që përcjellin attaching thereto do not permit prior overall    cene.
ato nuk lejojnë caktimin paraprak të çmimit të pricing.
përgjithshëm.
                                                                    61
                         28.2 Following the receipt of requests to      28.2 Nakon prijema zahteva za učešće,
28.2 Pas pranimit të kërkesave për        participate, a contracting authority shall invite  ugovorni autoritet pozvaće sve kandidate da
pjesëmarrje, autoriteti kontraktues do të ftojë  to submit a tender/proposal all candidates that   podnose jedan tender/predlog koji ispunjava
të gjithë kandidatët të dorëzojnë një       fulfil the minimum selection criteria specified   minimalne kriterijume koji su navedenih u
tender/propozim që përmbush kriteret       in the contract notice and the tender dossier in  obaveštenju o ugovoru i tenderskom dosijeu u
minimale të specifikuara në njoftimin e      accordance with Section 47-52 of the present    skladu sa članom 47-52 ovog zakona.
kontratës dhe në dosjen e tenderit në       law. Candidates not so selected shall be      Kandidati koji nisu tako izabrani, eliminišu se
përputhje me Nenet 47-52 të këtij ligji.     eliminated from further participation.       iz daljeg učešća.
Kandidatët që nuk përzgjidhen në këtë
mënyrë eliminohen nga pjesëmarrja e        28.3 The contracting authority shall then      28.3 Ugovorni autoritet zatim će
mëtutjeshme.                   negotiate with each tenderer to try to adapt its  pregovarati sa svakim ponuđačem u cilju
                         tender/proposal to the requirements that the    prilagođenja svog tendera/predloga sa
28.3 Autoriteti kontraktues pastaj do të     contracting authority has set out in the      uslovima koje je ugovorni autoritet naznačio
negociojë me çdo tenderues në përpjekje për    contract notice and the tender dossier. During   u obaveštenju o ugovoru i tenderskom
të përshtatur tenderin/propozimin e tij me    this process the contracting authority shall be   dosijeu. Tokom tog procesa od ugovornog
kërkesat e caktuara nga autoriteti kontraktues  required to identify and award the contract to   autoriteta se traži da identifikuje i dodeli
në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e     the tenderer submitting the best and most      ugovor ponuđaču koji podnosi najbolji i
tenderit. Gjatë këtij procesi, autoritetit    economically advantageous tender/proposal.     ekonomski najpovoljniji tender/predlog.
kontraktues do t’i kërkohet të identifikojë dhe
t’i jap kontratën tenderuesit që dorëzon     28.4 During the negotiations, a contracting     28.4 Tokom pregovora ugovorni autoritet
tenderin/propozimin më të mirë dhe që është    authority shall ensure that all tenderers are    osigurava da su svi ponuđači tretirani na
ekonomikisht më i përshtatshmi.          treated in an equal and fair manner and that    jednak i pošten način i da su svi ponuđači
                         all tenderers have equal and timely access to    blagovremeno dobili jednak pristup istim
28.4 Gjatë negociatave, autoriteti        the same information, with the exception of     informacijama, uz izuzetak informacija koje
kontraktues do të sigurojë se të gjithë      information relating to or contained in any     se odnose na ili su sadržane u bilo kojem
tenderuesit trajtohen në mënyrë të barabartë   competing tender.                  konkurentnom tenderu.
dhe të drejtë dhe se të gjithë tenderuesit kanë
qasje të barabartë dhe me kohë në informatat   28.5 A contracting authority may provide      28.5 Ugovorni autoritet može da obezbedi
e njëjta, me përjashtim të informatave që     for the negotiated procedure to take place in    da se postupak sa pogađanjem vodi postepeno
lidhen me ose që janë pjesë e ndonjë tenderi   successive stages in order to reduce over time   kako bi se na vreme smanjio broj tendera sa
konkurrues.                    the number of tenders to be negotiated by      kojima se pregovara primenjujući kriterijume
                         applying the award criteria that have been     dodele koji su navedeni u obaveštenju o
28.5 Autoriteti kontraktues mund të marrë     specified in the contract notice or the tender   ugovoru ili tenderskom dosijeu.
masa që procedurat e negociuara të përdoren    dossier.
në faza të njëpasnjëshme me qëllim që të
                                                                     62
reduktohet me kohë numri i tenderëve të
negociuar duke aplikuar kriteret e dhënies që
janë specifikuar në njoftimin e kontratës ose
dosjen e tenderit.


           Neni 29                   Section 29                      Član 29
   Procedurat e negociuara pa publikimin e   Negotiated Procedures Without Publication of     Postupak sa pogađanjem bez objavljivanja
       njoftimit të kontratës             a Contract Notice                 obaveštenja o ugovoru

29.1 Duke marrë parasysh kufizimet e       29.1 Subject to restriction specified in     29.1 Uzimajući u obzir ograničenja koja su
përcaktuara në Nenin 29.2 të këtij ligji,    Section 29.2 of the present law, a contracting  navedena u članu 29.2 ovog zakona, ugovorni
autoriteti kontraktues mund të përdorë      authority may use negotiated procedures     autoritet može da koristi postupak sa
procedurat e negociuara pa publikimin e     without publication of a contract notice to   pogađanjem bez objavljivanja obaveštenja o
njoftimit të kontratës për të zhvilluar një   conduct a procurement activity having as its   ugovoru radi vršenja aktivnosti nabavke koji
aktivitet prokurimi që ka për qëllim dhënien e  object the award of:               ima za cilj dodelu:

a.    çfarëdo kontrate publike:        a.   any public contract:           a.    bilo kojeg javnog ugovora:

nëse, për arsye objektive dhe shtrëngese     if, for objective and compelling technical or  ako, iz objektivnih i ubedljivih /jakih
teknike ose artistike, kontrata duhet ti jepet  artistic reasons, the contract may be awarded  tehničkih ili umetničkih razloga ugovor može
vetëm një operatori të caktuar ekonomik;     only to a particular economic operator;     da bude dodeljen samo određenom
                                                 ekonomskom operateru
nëse, për ndonjë arsye të vlefshme ligjore që  if, for valid legal reasons requiring the respect
kërkon respektimin e të drejtave ekskluzive,   of exclusive rights, the contract may be     ako zbog valjanih pravnih razloga koji
kontrata mund t’i jepet vetëm një operatori të  awarded only to a particular economic       zahtevaju poštovanje isključivih prava ugovor
caktuar ekonomik;                operator;                     može biti dodeljen samo određenom
                                                  ekonomskom operateru;
nëse në rast të furnizimit me ujë, rrymë, gaz  for the delivery of water, electricity, gas or
ose ngrohje, kushtet e kontratës për shkak të  heat, if the contract requirements, because of zbog isporuke vode, struje, gasa ili grejanja,
kufizimeve objektive dhe shtrëngesave të     objective and compelling physical or       ako uslovi iz ugovora zbog objektivnih i jakih
detyrueshme fizike ose teknologjike, mund të   technological constraints, can only be met by fizičkih ili tehnoloških ograničenja mogu biti
përmbushen vetëm nga një operator        one economic operator; or             ispunjeni samo od strane jednog ekonomksog
ekonomik; ose                                           operatera, ili

                                                                     63
nëse, për aq sa është tepër e nevojshme për
arsye të emergjencave ekstreme që janë       if, insofar as is strictly necessary for reasons  ako, ukoliko je striktno potrebno iz razloga
shkaktuar nga ngjarje objektivisht të        of extreme urgency brought about by         izuzetne hitnosti do koje je došlo iz
verifikueshme të cilat nuk kanë pasur        objectively verifiable events that were not     objektvnih potvrđenih događaja koji nisu
mundësi të parashikohen arsyeshëm nga        reasonably foreseeable by the concerned       bili predviđeni od strane dotičnog ugovornog
autoriteti përkatës kontraktues, një autoriteti i  contracting authority, such contracting       autoriteta, taj ugovorni autoritet ne može dati
këtillë kontraktues nuk mund ta jap kohën e     authority cannot afford the time required to    traženo vreme za vršenje bilo kojih drugih
kërkuar për ushtrimin e cilësdo procedurë      conduct any other procedure provided for by     postupaka koji su predviđeni ovim zakonom,
tjetër që parashtrohet në këtë ligj. Kjo vlen    the present law; provided, however, that the    obezbeđujući uvek da te okolnosti koje
gjithnjë kur merret parasysh se rrethanat e     circumstances creating the situation of       stvaraju situaciju izuzetne hitnosti nisu
tilla që kanë krijuar situatën emergjente      extreme urgency are not the result of the      rezultat nemarnosti ili namernih dela ili
ekstreme nuk janë rezultat i veprimeve me      negligent or purposeful acts or omissions of    grešaka dotičnog ugovornog autoriteta.
neglizhencë , të qëllimta ose lëshimeve të     the concerned contracting authority.
autoritetit kontraktues.

b.   një kontrate për furnizim:         b.   a supply contract:              b.   ugovora o snabdevanju:

(i)   për dërgesa shtesë nga furnizuesit     (i)   for additional deliveries by the      za dodatno snabdevanje od strane originalnih
fillestar atëherë kur dërgesat e tilla shtesë    original supplier where such additional       dobavljača kada te isporuke jesu zamene
janë zëvendësime për produktet ose instalimet    deliveries are replacements for previously     prethodno isporučenih proizvoda ili
e dërguara më parë ose kur përbëjnë një       delivered products or installations or       instalacija ili čine nastavak sadašnje isporuke
vazhdimësi të dërgesave aktuale të         constitute an extension of current product     proizvoda ili instalacija ako bi promena
produkteve ose instalimeve nëse ndryshimi i     deliveries or installations if a change of     dobavljača neophodno zahtevala da dotični
furnizuesit domosdo kërkon nga autoriteti      supplier would necessarily require the       ugovorni autoritet prihvati proizvode ili
kontraktues që të pranojë produktet ose       concerned contracting authority to accept      instalacije koje imaju tehničke ili druge
instalimet që kanë karakteristika teknike që    products or installations having technical or    karakteristike koje su materijalno različite od
janë materialisht të ndryshme nga produktet     other characteristics that are materially      proizvoda ili instalacija dobijenih prethodno i
ose instalimet që janë blerë me parë, dhe këto   different from the products or installations    te razlike bi rezultirale znatnom
ndryshime do të rezultonin në shpërputhje të    previously acquired and these differences      nesaglasnošću ili tehničkim teškoćama
mëdha ose në vështirësi teknike . Kjo vlen në    would result in significant incompatibility or   obezbeđujući uvek da dodatne isporuke imaju
rastet kur dërgesat shtesë kanë një vlerë që    technical difficulties; provided, however, that   vrednost koja nije veća od dvadeset posto
nuk është më e madhe se njëzetë për qind      the total value of all such additional deliveries  (20%) od vrednosti ugovora o snabdevanju
(20%) e vlerës së kontratës së furnizimit që    does not exceed twenty percent (20%) of the     koji obuhvata originalne isporuke; ili
mbulonte dërgesat fillestare; ose          value of the supply contract covering the
                          original deliveries; or
                                                                      64
(ii)  nëse autoriteti përkatës kontraktues                             (ii)  ako je dotični ugovorni autoritet
është operator i shërbimeve publike, për      (ii)  if the concerned contracting authority  operater javnih usluga, za kupovinu roba na
blerjen e mallrave në një vend-shkëmbim       is a public service operator, for the purchase  berzi roba;
mallrash;                      of commodities at a commodities exchange;

c.   një kontratë të shërbimeve:         c.   a service contract:            c.   ugovora o uslugama:

(i)   që rezulton nga një konkurs         (i)  that follows from a design contest    (i)  koji sledi iz konkursa za idejni
projektimi i ushtruar përmes procedurave të     conducted pursuant to open or restricted     projekat sproveden u skladu sa otvorenim ili
hapura ose të kufizuara, dhe që kërkohet,      procedures, and that is required, under the   skraćenim postupcima i da je traženo, po
sipas rregullave në fuqi, t’i jepet kandidatit të  applicable rules, to be awarded to the      važećim propisima da bude dodeljen
suksesshëm; ose                   successful candidate; or             uspešnom kandidatu;

(ii)   për zbatimin ose ekzekutimin e       (ii)   for the performance or execution of   (ii)  za izvođenje ili izvršavanje novih
shërbimeve të reja që janë shumë të ngjashme    new services that are highly similar to     usluga koje su u mnogome slične uslugama
me shërbimet që mbulohen nga një kontratë e     services that are covered by an earlier     obuhvaćenim u ranijim ugovorima o
mëhershme e shërbimeve, nëse a) kontrata e     services contract, if (a) such new contract is  uslugama, ako (a) se takav novi ugovor
tillë e re do ti jepet operatorit të njëjtë     to be awarded to the same economic operator   dodeljuje istom ekonomskom operateru
ekonomik të cilit i është dhënë kontrata e     that was awarded such earlier services      kojem je dodeljen prethodni ugovor o
mëhershme e shërbimeve, b) shërbimet e tilla    contract, (b) such new services are connected  uslugama, (b) te nove usluge jesu u vezi sa
të reja janë të lidhura me projektin e njëjtë    with the same basic project for which such    istim osnovnim projektom za koje je
themelor për të cilin është dhënë kontrata e    earlier services contract was awarded, and (c)  prethodni ugovor o uslugama bio dodeljen, i
tillë e mëhershme e shërbimeve, dhe c)       such earlier services contract was awarded    (c) ako je takav prethodni ugovor o uslugama
kontrata e tillë e mëhershme e shërbimeve      pursuant to open or restricted procedures;    bio dodeljen u skladu sa otvorenim ili
është dhënë përmes procedurave të hapura      provided, however, that the total value all   skraćenim postupcima obezbeđujući uvek da
ose të kufizuara gjithnjë duke marrë parasysh    such new services does not exceed twenty     nove usluge imaju vrednost koja nije viša od
se shërbimet e reja që do të ofrohen do të     percent (20%) of the value of the earlier    dvadeset posto (20%) od vrednosti
kenë një vlerë që nuk është më e madhe se      services contract; or              prethodnog ugovora o uslugama; ili
njëzetë për qind (20%) të vlerës së kontratës
së mëhershme të shërbimeve; ose

d.  një kontrate të shërbimeve ose të       d.   a service or works contract:       d.   ugovora o uslugama ili radovima:
punëve:
                          for the performance or execution of additional za izvođenje ili izvršavanje dodatnih usluga
për zbatimin ose ekzekutimin e shërbimeve      services or works that were neither included  ili radova koji niti su bili uključeni u
                                                                    65
ose punëve shtesë që nuk ishin përfshirë as në   in the original conception of a previously    originalnu koncepciju prethodno dodeljenih
konceptimin fillestar të punëve e të        awarded works or service project nor       radova ili usluga niti je obezbeđen u
shërbimeve të dhënë më parë por as të       provided for in the concerned works or      dotičnom ugovoru o radovima prethodno
paraqitura në kontratën përkatëse të punëve    service contract previously concluded, but    zaključenom, ali koji je, zbog nepredviđenih
ose të shërbimeve që ishin përmbyllur më      which have, through unforeseen          okolnosti postao neophodan za izvršavanje
parë, mirëpo të cilat, përmes rrethanave të    circumstances, become necessary for the      usluga ili radova opisanih u tom projektu i
paparashikuara, janë të domosdoshme për      performance of the services or works       ugovor obezbeđuje uvek da (a) ugovor koji
kryerjen e shërbimeve ose punëve të        described in such project and contract;      obuhvata te dodatne usluge ili radove bude
përshkruara në projektin ose kontratën e tillë ;  provided, however, that (a) the contract     dodeljen ekonomskom operateru koji izvodi
kjo gjithnjë duke marrë parasysh se (a)      covering such additional services or works    originalne usluge ili radove i (b) te dodatne
kontrata që i mbulon shërbimet ose punët e     shall be awarded to the economic operator     usluge ili radovi ne mogu tehnički ili
tilla shtesë ti jepet operatorit ekonomik që    performing the original services or works, (b)  ekonomski da budu izdvojeni iz glavnog
është duke i ekzekutuar shërbimet ose punët    such additional services or works cannot be    ugovora bez velikih neprijatnosti/problema po
fillestare dhe (b) shërbimet ose punët e tilla   technically or economically separated from    ugovorni autoritet i (c) dodatne usluge ili
shtesë, teknikisht ose ekonomikisht nuk mund    those covered by the original contract without  radovi imaju vrednost koja nije viša od
të ndahen nga kontrata fillestare pa i       major inconvenience to the contracting      dvadeset posto (20%) vrednosti originalnog
shkaktuar dëme autoritetit kontraktues dhe (c)   authority and (c) the total value of all such   ugovora.
shërbimet ose punët shtesë kanë një vlerë që    additional services and works does not exceed
nuk është më e madhe se njëzetë për qind      twenty percent (20%) of the value of the
(20%) e vlerës së kontratës fillestare.      original contract.                29.2 Ugovorni autoritet može da vrši
                                                   aktivnost nabavke na osnovu ovlašćenja člana
 Autoriteti Kontraktues mund të ushtrojë     29.2 A contracting authority may only       29.1.a ovog zakona samo ako je ugovorni
veprimtaritë e tija prokuruese nën autoritetin   conduct a procurement activity under the     autoritet prvo dobio pismenu dozvolu od
e Nenit 29.1 të këtij ligji vetëm nëse       authority of Section 29.1.a of the present law  AJN. Ako AJN primi zahtev od ugovornog
paraprakisht ka marrë një pëlqim me shkrim     if the contracting authority has first obtained  autoriteta kojim ovaj traži dozvolu za vršenje
nga ana e APP-së. Nëse APP pranon një       the written permission of the PPA. If the     aktivnost nabavke po članu 29.1.a (iv) ovog
kërkesë nga autoriteti kontaktues me të cilën   PPA receives a request from a contracting     zakona, AJN odmah daje najviši mogući
ky autoritet kërkon leje për të ushtruar      authority for permission to conduct a       prioritet izradi odgovora na taj zahtev.
veprimtari prokuruese sipas Nenit 29.1.a (iv)   procurement activity pursuant to Section
të këtij ligji, atëherë APP menjëherë do t’i    29.1.a (iv) of the present law, the PPA shall   29.3 Ugovorni autoritet ima pravo da traži
kushtojë vëmendje prioritare hartimit të      immediately accord the highest possible      da TRN-a preispita svaku negativnu odluku
përgjigjes ndaj një kërkese të këtillë.      priority to the development of a response to   AJN-a ili propust i da donese odluku prema
                          such request.                   članu 25.4 ovog zakona.. TRN daje najviši
29.3 Autoriteti kontraktues ka të drejtë që të   29.3 A contracting authority shall have the    prioritet tom zahtevu i ima ovlašćenje da (i)
kërkojë nga OSHP që të rishikojë vendimet     right to request the PRB to review any      preinači odluku AJN-a ako odluči da je ta
                                                                    66
negative apo zvarritjet e marrjes të vendimeve   negative decision, or failure to decide, of the   odluka neumerena, i (ii) ako AJN nije uspela
nga ana e APP , në përputhje me Nenin 29.2     PPA pursuant to Section 29.2 of the present     da na vreme odgovori na zahtev ugovornog
të këtij ligji. OSHP një kërkese të tillë do ti  law. The PRB shall accord the highest        autoriteta po članu 29.2 ovog zakona, izda
japë prioritetin më të madh dhe do të ketë     priority to such request and shall have the     dotičnu odluku u ime AJN-a.
kompetencat që (i) të kthejë mbrapsht një     authority to (i) reverse the PPA’s decision if it
vendim të APP nëse gjykon se ai vendim       determines that such decision is unreasonable    29.4 Obavljanje postupka sa pogađanjem
është i paarsyeshëm dhe (ii) në rast se APP    and (ii) if the PPA has failed to timely      bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru ni na
nuk ka arritur që t”i japë përgjigje me kohë    respond to a request of a contracting authority   koji način ne oslobadja ugovorni autoritet
autoritetit kontraktues nën Nenin 29.2 të këtij  under Section 29.2 of the present law, issue    njegovih obaveza (i) da igra aktivnu ulogu u
ligji, atëherë OSHP mund të marrë vendime     the concerned decision on behalf of the PPA.    odredjivanju uslova ugovora, sa posebnim
në emër të APP .                  29.4 The conduct of a negotiated procedure     referencama na cene, rokove isporuke,
                          without publication of a contract notice shall   količinu, tehničke karakteristike i garancije,
Ekzekutimi i procedurës së negociuar pa      not in any way relieve a contracting authority   (ii) da obezbedi da ugovorna cena nije viša od
publikimin e njoftimit të kontratës në asnjë    of its obligation (i) to play an active role in   dotićne tržišne cene i (iii) pažljivo proceni
mënyrë nuk e liron autoritetin kontraktues     determining the terms of the contract, with     kvalitet dotičnog proizvoda, usluga ili radova
nga detyrimi i tij që (i) të luajë një rol aktiv  special reference to prices, delivery deadlines,  u skladu sa članom 52 ovog zakona.
në përcaktimin e kushteve të kontratës,      quantities, technical characteristics and
veçanërisht sa ka të bëjë me çmimet, afatet e   guarantees, (ii) to ensure that the contracted
dërgimit, sasitë, karakteristikat teknike dhe   price is not higher than the concerned market
garancionet, (ii) të sigurojë që çmimi i      price, and (iii) to carefully assess the quality
kontraktuar nuk është më i lartë se çmimi     of the concerned product, service or works in
përkatës i tregut, dhe (iii) të vlerësojë me    accordance with Section 52 of the present
kujdes kualitetin e produktit, shërbimit ose    law.
punës në fjalë në përputhshmëri me Nenin 52
të këtij ligji.

         Neni 30                      Section 30                      Član 30
   Procedurat për kuotimin e çmimeve           Price Quotation Procedures               Postupci ponude cena

30.1 Autoriteti kontraktues mund të        30.1 For a procurement activity having as      Za aktivnosti nabavke čiji je cilj dodela
shfrytëzojë procedurën për kuotimin e       its object the award of a minimal or low value   ugovora o rutinskim radovima minimalne ili
çmimeve për të ushtruar një aktivitet të      routine works, supply or service contract, a    male vrednosti, ugovora o snabvdevanju ili
prokurimit që ka për qëllim dhënien e një     contracting authority may use price quotation    uslugama, ugovorni autoritet može da koristi
kontrate të vogël apo minimale për punë,      procedures to conduct such a procurement, if    postupak utvrđivanja cena za ovu aktivnost
furnizime apo shërbime rutinore nëse (i)      (i) the concerned goods, works or services are   nabavke, ako su (i) dotične robe, radovi ili
                                                                     67
mallrat, punët ose shërbimet përkatëse janë në  readily available from economic operators,     usluge lako dostupni od strane ekonomskih
dispozicion të shpejtë nga operatorët       (ii) the concerned goods, works or services do   operatera, (ii) dotične robe, radovi ili usluge
ekonomik, (ii) mallrat, punët ose shërbimet    not need to be specially produced or        ne treba da budu posebno proizvedeni ili
përkatëse nuk ka nevojë që të prodhohen ose    customized in order to satisfy the         napravljeni da bi ispunile uslove ugovornog
përpunohen posaçërisht, në mënyrë që ti      requirements of the contracting authority, and   autoriteta, i (iii) ako postoji uspostavljeno
përmbushin kërkesat e autoritetit kontraktues,  (iii) there is an established market for such   tržište za te robe, radove ili usluge.
dhe (iii) ekziston një treg i gatshëm për     goods, works or services.
mallrat, punët ose shërbimet e tilla.                                30.2 Ugovorni autoritet istovremeno šalje
                         30.2 The contracting authority shall        pismeni zahtev za ponudu cena najmanje
30.2 Autoriteti kontraktues do t’u dërgojë    simultaneously send a written request for     trojici (3) ekonomskih operatera i koliko je
njëkohësisht, së paku tre (3) operatorëve     price quotations to at least three (3) economic  god to praktično, mnogim dodatnim
ekonomikë një kërkesë me shkrim për        operators and, to the extent practicable, to as  ekonomskim operaterima zato što je potrebno
kuotimin e çmimeve dhe, aq sa është e       many additional economic operators as is      da se obezbedi da nije ugroženo efikasno
mundshme, sa më shumë operatorëve tjerë      necessary to ensure that effective competition   nadmetanje za dotični ugovor.
ekonomikë që do të ishte e nevojshme për të    for the concerned contract is not impaired.
siguruar se konkurrenca efektive për                                 30.3 Ugovorni autoritet bira ekonomske
kontratën përkatëse nuk dëmtohet.         30.3 The contracting authority shall select    operatere i osim toga sprovodi aktivnosti
                         such economic operators and otherwise       nabavke na način koji nema nameru da
30.3 Autoriteti kontraktues do t’i zgjedhë    conduct the procurement activity in a manner    diskriminiše ili ide u korist bilo kojeg
operatorët e atillë ekonomik dhe do të kryejë   that is not intended to discriminate against or  ekonomskog operatera.
aktivitetin e prokurimit në një mënyrë asisoj   in favour of any economic operator.
që nuk do të ketë për qëllim që të                                  30.4 Ekonomski operater koji nije primio
diskriminojë qoftë pozitivisht qoftë        30.4 An economic operator that did not      zahtev za ponudu cene koja je poslata drugim
negativisht një ose më shumë operatorë       receive a request for price quotations that was  ekonomskim operaterima ima pravo da
ekonomikë .                    sent to other economic operators shall have    odmah nakon zahteva, dobije takav zahtev za
                          the right to obtain, immediately upon request,  ponudu cene od dotičnog ugovornog
30.4 Operatori ekonomik që nuk e ka marrë such request for price quotations from the         autoriteta i podnese ponudu cene u odgovoru
kërkesën për kuotimin e çmimeve që u është     concerned contracting authority. Any       na taj zahtev pre krajnjeg roka koji je
dërguar operatorëve të tjerë ekonomikë, ka të economic operator shall have the right to       ugovorni autoritet dao za prijem ponuda, čak
drejtë që, menjëherë pasi që ta kërkojë, të    submit a price quotation in response to such a  iako je taj ekonomski operater dobio kopiju
marrë kërkesën e tillë për kuotimin e       request even if such economic operator      ili informaciju o takvom zahtevu za ponudu
çmimeve nga autoriteti përkatës kontraktues. obtained a copy or information about such        cene od nekog drugog ko nije ugovorni
Cilido operator ekonomik ka të drejtë të      request from someone other than the        autoritet. Sve ponude cena moraju se podneti
dorëzojë një kuotim të çmimeve si përgjigje    contracting authority. All price quotations    pre krajnjeg roka koji je dao ugovorni
ndaj një kërkese të tillë përpara afatit të fundit must be submitted before the deadline set by   autoritet u dotičnom zahtevu za ponudu cena.
                                                                     68
të përcaktuar nga autoriteti kontraktues për  the contracting authority in the concerned
pranimin e kuotimeve, edhe në rastet kur    request for price quotations.          30.5 Pisani zahtev za ponudu cene (i)
operatori ekonomik në fjalë e ka marrë                             opisuje, po članu 22 ovog zakona, dotičnu
kopjen e kërkesës ose informacionin mbi     30.5 A written request for price quotations robu, usluge ili radove (ii) informiše sve
kërkesën për kuotimin e çmimeve nga dikush   shall (i) describe, in accordance with Section ekonomske operatere da njihove ponude
tjetër e jo nga autoriteti kontraktues     22 of the present law, the concerned goods,   moraju da sadrže celokupnu fiksnu cenu koju
                        services, or works (ii) inform all economic   bi ugovorni autorite trebao da plati da bi
30.5 Kërkesa me shkrim për kuotimin e      operators that their quotations must contain a dobio dotične robe ili usluge i da ta celokupna
çmimeve duhet të (i) përshkruajë, në pajtim   lump sum fixed price that the contracting    fiksna cena obuhvata sve i važeće poreze,
me Nenin 22 të këtij ligji, mallrat, shërbimet authority would need to pay to obtain the    takse i obaveze kao i prevoz, osiguranje,
ose punët përkatëse, (ii) informojë të gjithë  concerned goods or services and that such    instaliranje ili druge obaveze, provizije ili
operatorët ekonomikë se kuotimet e tyre     lump sum fixed price shall include any and all troškove bilo kojeg opisa i (iii) navodi datum
duhet të përmbajnë një shumë të përgjithshme applicable taxes and duties as well as any     do kojeg ponude cena moraju da budu
të çmimit fiks që autoriteti kontraktues duhet transportation, insurance, installation or other primljene.
ta paguajë në mënyrë që të marrë mallrat ose charges, fees or expenses of any description;
shërbimet përkatëse dhe se shuma e tillë e   and (iii) specify the date by which price    Datum do kojeg ponude cena moraju biti
çmimit fiks duhet të përfshijë të gjitha dhe  quotations must be received.          primljene nije kraći od deset (10)
çfarëdo nga tatimet dhe doganat e                                kalendarskih dana od datuma dostavljanja
aplikueshme si dhe shpenzimet e transportit,  30.6 The date by which price quotations     pisanog zahteva za ponudu cena
sigurimit, instalimit apo pagesat tjera, tarifa must be received shall be no less than ten (10)
apo harxhime të ndonjë lloji tjetër ; dhe (iii) calendar days from the date of the dispatch of 30.7 Ekonomski operater može da podnese
përcaktojë datën deri në të cilën duhet të   the written request for price quotations.    samo jednu ponudu cene tokom dotične
pranohen profakturat (kuotimet e çmimeve).                           aktivnosti nabavke. Ekonomski operater ne
                        30.7 An economic operator may submit      može da menja ponudu cene nakon što je ona
  Data e fundit për dorëzimin e kuotimeve të only one price quotation during the concerned podneta.
çmimit nuk duhet të jetë            procurement activity. An economic operator
më pak se dhjetë ( 10) ditë kalendarike nga   may not change its price quotation after such 30.8 Ako manje od tri (3) ekonomska
data e dërgimit të kërkesës me shkrim për    quotation has been submitted.          operatera koji rutinski nude dotičnu robu,
kuotimin e çmimeve .                                      radove ili usluge na tržištu podnesu
                        30.8 If less than three (3) economic      odgovarajuću pismenu ponudu cena na ili pre
Operatori ekonomik mund të dorëzojë vetëm operators that routinely offer the concerned     navedenog krajnjeg roka, ugovorni autoritet
një kuotim të çmimeve gjatë aktivitetit     goods, works or services on the market     otkazaće aktivnost nabavke. U tom slučaju
përkatës të prokurimit. Operatori ekonomik   submit responsive written quotations on or   ugovorni autoritet pokreće novu aktivnost
nuk mund të ndryshojë kuotimin e tij të     before the specified deadline, the contracting nabavke za tu robu, radove ili usluge.
çmimeve pasi që kuotimi i tillë jetë i     authority shall cancel the procurement     30.9 U cilju primenjivosti drugih odredaba
                                                                  69
dorëzuar.                    activity. In such event, the contracting     ovog zakona, zahtev za ponudu cene
                        authority shall initiate a new procurement    predstavljaće jedan “poziv na tender.”
  Në rast se më pak se tre ( 3) operatorë   activity for such goods, works or services.
ekonomikë të cilët në mënyrë rutinore      30.9 For the purposes of the applicability
ofrojnë mallrat , punët apo shërbimet në treg  of the other provisions of the present law, a
do të dorëzonin dokumentet me shkrim mbi    request for price quotations shall constitute an
kuotimet para mbylljes të afatit përfundimtar , “invitation to tender.”
atëherë autoriteti kontraktues do të anulojë
veprimtarinë prokuruese. Në atë rast ,
autoriteti kontraktues do të rinis një
veprimtari të re prokuruese lidhur me ato
mallra , punë apo shërbime.

Me qëllim të zbatimit të dispozitave të tjera të
këtij ligji, kërkesa për
kuotim çmimesh paraqet ose konsiderohet
sikurse “ftesë për tenderim “.

         Neni 31                      Section 31                     Član 31
 Procedurat për kontratat me vlerë minimale     Procedures for Minimal Value Contracts      Postupci za ugovore minimalne vrednosti

KRPP është e autorizuar dhe ka përgjegjësinë    The PPRC shall have the authority and       31.1 RKJN ima ovlašćenje i odgovornost
që të përgatisë dhe të shpallë rregullat dhe    responsibility to develop and promulgate     da izradi i proglasi pravila i postupke koji
procedurat e nevojshme për kontratat me      rules and procedures governing the award of    regulišu dodelu ugovora minimalnih
vlerë minimale. Rregullat dhe procedurat në    minimal value contracts. Such rules and      vrednosti. Ova pravila i postupci (i)
fjalë duhet; (i) të promovojnë konkurrencën    procedures shall (i) promote competition for   promovišu nadmetanje za te ugovore, (ii)
gjatë dhënies së kontratave të tilla (ii) të    such contracts, (ii) ensure the transparency   obezbedjuju transparentnost i pravičnost
sigurojnë transparencën dhe përgjegjshmërinë    and reasonableness of the process, and (iii)   procesa, i (iii) prate primenljive odredbe ovog
e këtij procesi dhe (ii) të respektojnë      observe the applicable provisions of the     zakona, posebno principe uštede troškova i
dispozitat e zbatueshme të këtij ligji mbi     present law, especially the principles of cost-  ne-diskriminacije navedene u članu 5 i 6 ovog
koston ekonomike, efikasitetin si dhe parimin   effectiveness and non-discrimination       zakona.
e mos-diskriminimit të përcaktuar në Nenet 5    specified in Sections 5 and 6 of the present
dhe 6 të këtij ligji.               law.                                                                     70
         Neni 32                     Section 32                    Član 32
     Kontratat publike kornizë           Public Framework Agreements             Javni okvirni sporazumi

Autoriteti kontraktues mund të përdorë      32.1 A contracting authority may use open    32.1 Ugovorni autoritet može da koristi
procedura të hapura apo të kufizuara për të    or restricted procedures to award a framework  otvorene ili skraćene postupke za dodelu
dhënë një kontratë kornizë . Kontratat kornizë  agreement. Framework agreements may not     okvirnog sporazuma. Okvirni sporazumi se ne
nuk do të mund të jepen duke përdorur       be awarded through the use of any other     mogu dodeljivati korišćenjem nekih drugih
çfarëdo procedure tjetër .            procedure.                    postupaka.
                         32.2 No framework agreement shall have a     32.2 Nijedan okvirni sporazum ne traje
 Asnjë marrëveshje kornizë nuk do të ketë    total duration of greater than 24 months.    duže od 24 meseca.
kohëzgjatje më të madhe se 24 muaj gjithsejt.   32.3 Under a framework agreement, the      32.3 Prema okvirnom sporazumu, ugovorni
                         contracting authority shall be entitled     autoritet ima pravo da tokom perioda tog
32.3 Nën marrëveshjen kornizë, autoriteti     throughout the period of such framework     okvirnog sporazum a u strogoj saglasnosti sa
kontraktues do të ketë të drejtë që gjatë tërë  agreement, and in strict accordance with the   uslovima tog okvirnog sporazuma, da zaključi
periudhës së marrëveshjes, dhe duke qenë në    terms of such framework agreement, to      ugovor ili izda nalog uspešnom ponuđaču bez
përputhje të rreptë me kushtet e një kontrate   conclude contracts or to place orders with the  vođenja postupaka na osnovu ovog zakona u
të këtillë kornizë, të nënshkruajë kontrata ose  successful tenderer without following the    pogledu svakog zaključenog ugovora (ili
të bëjë porosi te tenderuesi i suksesshëm pa i  procedures of the present law in respect of   izdatog naloga) po okvirnom sporazumu.
ndjekur procedurat e këtij ligji përkitazi me   each contract concluded (or order placed)
secilën kontratë të konkluduar (apo urdhër të   under the framework agreement.
parashtruar) brenda marrëveshjes kornizë.                             32.4 Ugovorni autoritet može da razmotri
32.4 Autoriteti kontraktues mund të marrë     32.4 The contracting authority may        dodelu okvirnog sporazuma samo ako postoji
parasysh dhënien e marrëveshjes kornizë      consider awarding a framework agreement     jedna ili nekoliko od sledećih okolnosti:
vetëm nëse janë të pranishme një apo më      only if one or several of the following
shumë nga rrethanat e mëposhtme:         circumstances are present:            a) predmet ugovora su robe, usluge ili
objekt i kontratës janë shërbimet, punët ose   a) the subject of the contract are goods,    radovi koji se ne mogu kategorisati kao
mallrat, që nuk kategorizohen si pasuri      services, or works that cannot be categorized  dugoroćna sredstva,
afatgjate;                    as long-term assets;
objekt i kontratës janë punimet e         b) the subject of the contract are continuous  b) predmet ugovora su nastavljene popravke
vazhdueshme të riparimeve apo të         repair or maintenance services; or        ili usluge održavanja; ili
mirëmbajtjes; ose                 c) where the contracting authority plans to
c ) Në rastin kur autoriteti kontraktues     award several identical contracts over the    c) kada ugovorni autoritet namerava da
planifikon të japë disa kontrata identike     period to be covered by the framework      dodeli nekoliko identićnih ugovora u roku
përgjatë një periudhe që do të mbulohej nga    agreement, and the conclusion of one       koji je obuhvaćen u okvirnom sporazumu, i
një kontratë kornizë ndërsa konkludimi i një   framework agreement covering two or more     zaključivanje jednog okvirnog sporazuma
                                                                    71
marrëveshje kornizë që do t’i mbulonte dy      of such contracts would reduce the        koji obuhvata dva ili više tih ugovora smanjili
apo më shumë kontrata të tilla do ti         contracting authority’s procurement and      bi se administrativni i troškovi nabavke
reduktonte shpenzimet e prokurimit dhe të      administration costs.               ugovornog autoriteta
administrimit të autoritetit kontraktues.

32.5 KRPP është e autorizuar dhe ka         32.5 The PPRC shall have the authority      32.5 RKJN ima ovlašćenje i odgovornost
përgjegjësinë që të përgatisë dhe të shpallë     and responsibility to develop and promulgate   da izradi i proglasi pravila i postupke koji
rregullat dhe procedurat e nevojshme për       rules and procedures governing the award of    regulišu dodelu ugovora okvirnih sporazuma.
kontratat kornizë. Rregullat dhe procedurat në    framework contracts. Such rules and        Ova pravila i postupci (i) promovišu
fjalë duhet; (i) të promovojnë konkurrencën     procedures shall (i) promote competition for   nadmetanje za te ugovore, (ii) obezbedjuju
gjatë dhënies së kontratave të tilla; (ii) të    such contracts, (ii) ensure the transparency   transparentnost i pravičnost procesa, i (iii)
sigurojnë transparencën dhe përgjegjshmërinë     and reasonableness of the process, and (iii)   prate primenlive odredbe ovog zakona,
e procesit, ,dhe (iii) të respektojnë dispozitat e  observe the applicable provisions of the     posebno principe uštede troškova i
zbatueshme të këtij ligji mbi koston         present law, especially the principles of cost-  nediskriminacije navededne u članu 5 i 6
ekonomike, efikasitetin si dhe parimin e mos-    effectiveness and non-discrimination       ovog zakona.
diskriminimit të përcaktuar në Nenet 5 dhe 6     specified in Sections 5 and 6 of the present
të këtij ligji.                   law.

          Kreu 3                       Chapter 3                    Poglavlje 3
Rregullat mbi reklamimin dhe transparencën        Rules on Advertising and Transparency      Propisi o oglašavanju i transparentnosti

          Neni 33                      Section 33                    Član 33
        Njoftimi indikativ                  Indicative Notice               Obaveštenje o nameri

33.1 Kur autoriteti kontraktues ka për        33.1 When a contracting authority has the     33.1 Kada ugovorni autoritet ima nameru
qëllim dhënien, gjatë periudhës së ardhshme     intention of awarding, over a future 12-month   da u predstojećem periodu od 12 meseci
12 mujore të, (i) një ose më shumë kontratave    period, (i) one or more supply or service     dodeljuje, (i) jedan ili više ugovora o
të furnizimit ose të shërbimit, që vetëm ose     contracts having an estimated value, alone or   snabdevanju ili uslugama čija je procenjena
bashkë kanë një vlerë të parashikuar prej      in the aggregate, of 250,000 euro, or (ii) one  vrednost, pojedinačna ili ukupna 250,000
250.000 euro, ose (ii) një ose më shumë       or more works contracts having an estimated    Evra, ili (ii) jedan ili više ugovora o radovima
kontrata të punëve që vetëm ose së bashku ka     value, alone or in the aggregate, of 250,000   čija je procenjena vrednost pojedinačana ili
një vlerë të parashikuar prej 250 000 euro,     euro, the contracting authority shall prepare   ukupna 250,000 Evra, ugovorni autoritet
autoriteti kontraktues do të përgatisë        an indicative notice that specifies:       priprema obaveštenje o nameri u kojoj
njoftimin indikativ që përcakton:                                   navodi:
                           a.   in the case of anticipated supply
                                                                      72
a.   në raste të kontratave të pritura për    contracts, the total procurement by product    a.   u slučaju predvidljivih ugovora o
furnizim, prokurimin e përgjithshëm sipas      area that the contracting authority intends to  snabdevanju, ukupnu nabavku po
lëmit të prodhimit të cilin autoriteti       procure over such 12-month period;        proizvodnim obalstima koje autoritet za
kontraktues synon që ta prokurojë brenda                               ugovaranje namerava da nabavi tokom period
periudhës 12-mujore;                b.   in the case of anticipated service    od 12 meseci;
                          contracts, the estimated aggregate value of
b.   në raste të kontratave të pritura të    each category of service that the contracting   b.   u slučaju predvidljivih ugovora o
shërbimeve, vlerën totale të parashikuar për    authority intends to procure over such 12-    uslugama, procenjena ukupna vrednost svake
secilën kategori të shërbimeve të cilën       month period; and                 kategorije usluga koje ugovorni autoritet
autoriteti kontraktues synon që të prokurojë                             namerava da nabavi tokom perioda od 12
brenda një periudhe të tillë 12 mujore; dhe     c.   in the case of anticipated works      meseci i
                          contracts, the essential characteristics of the
c.   në raste të kontratave të pritura të     works contracts that the contracting authority  c.   u slučaju predvidljivih ugovora o
punëve, karakteristikat thelbësore të        intends to award over such 12-month period.    radovima, osnovne karakteristike ugovora o
kontratave të punëve të cilat autoriteti                               radovima koje ugovorni autoritet namerava
kontraktues synon që ti jep brenda një                                da dodeli tokom perioda od 12 meseci.
periudhe të tillë 12 mujore.
                          33.2 In the case of an indicative notice
33.2 Në rast të njoftimeve indikative të      referred to in Section 33.1.a or b of the
përshkruara në Nenin 33.1 të këtij ligji a ose b  present law, the contracting authority shall    U slučaju obaveštenja o nameri na koje se
, të këtij ligji, autoriteti kontraktues duhet të  prepare such indicative notice as soon as     upućuje u članu 33.1.a ili b., ovog zakona,
përgatisë njoftimin e tillë indikativ sa më     possible after the beginning of the concerned   ugovorni autoritet priprema to obaveštenje o
shpejtë që është e mundëshme menjëherë pas     fiscal year.                   nameri što je pre moguće nakon početka
fillimit të vitit përkatës fiskal.                                  dotične fiskalne godine.
                          33.3 In the case of an indicative notice
33.4. Autoriteti kontraktues duhet të        referred to in Section 33.1.c of the present   33.3 U slučaju obaveštenja o nameri na
përgatisë njoftimin indikativ në gjuhët e      law, the contracting authority shall prepare   koje se upućuje u članu 33.1.c ovog zakona,
përcaktuara në Nenin 13 të këtij ligji.       such indicative notice immediately after the   ugovorni autoritet priprema to obaveštenje o
                          decision approving the planning of the      nameri odmah nakon odluke kojom se
                          concerned works contracts.            odobrava planiranje dotičnih ugovora o
                                                   radovima.
                          33.4  The contracting authority shall
                          prepare an indicative notice in the languages   33.4  Ugovorni autoritet priprema
                          specified by Section 13 of the present law.    obaveštenje o nameri na jezicima navedenim
                                                   u članu 13 ovog zakona.
                                                                     73
          Neni 34                     Section 34                    Član 34
       Njoftimi i kontratës                Contract Notice                Obaveštenje o ugovoru

Kur autoriteti kontraktues synon që të       When a contracting authority intends to      Kada ugovorni autoritet namerava da
ndërmarrë prokurimin duke përdorur         conduct a procurement using open or        sprovede nabavku koristeći otvorene ili
procedura të hapura, të kufizuara ose të      restricted procedures or negotiated procedures  skraćene postupke ili postupke sa
negociuara pas publikimit të njoftimit të     after the publication of a contract notice, the  pogađanjem nakon objavljivanja obaveštenja
kontratës, autoriteti kontraktues e përgadit    contracting authority shall prepare a contract  o ugovoru, ugovorni autoritet priprema
njoftimin e kontratës në gjuhët e përcakruara   notice in the languages required by Section    obaveštenje o ugovoru na jezicima koji se
në Nenin 13 të këtij ligji.            13 of the present law.              traže po članu 13 ovog zakona.

          Neni 35                     Section 35                    Član 35
    Njoftimi për dhënien e kontratës            Contract Award Notice             Obaveštenje o dodeli ugovora

Nëse autoriteti kontraktues ka dhënë një      If a contracting authority has awarded any    Ako ugovorni autoritet dodeli bilo koji javni
kontratë publike me vlerë të mesme apo të     medium or large value public contract using    ugovor srednje ili velike vrednosti koristeći
madhe duke përdorur procedurat e hapura, të    open, restricted or negotiated procedures,    otvorene, skraćene ili postupke sa
kufizuara, ose të negociuara, autoriteti i tillë  such contracting authority shall, within two   pogađanjem, taj ugovorni autoritet u roku od
kontraktues brenda dy (2) ditëve të punës pas   (2) business days after the award of such     dva (2) radna dana nakon dodele takvog
dhënien së kontratës së tillë, do të përgatisë   contract, prepare a contract award notice in   ugovora, priprema obaveštenje o dodeli
njoftimin për dhënien e kontratës në gjuhët e   the languages required by Section 13 of the    ugovora na jezima koji se traže po članu 13
përcaktuara në Nenin 13 të këtij ligji dhe do   present law and send it for publication.     ovog zakona i šalje ih da se objave.
ta dërgojë për publikim.

          Neni 36                      Section 36                     Član 36
      Publikimi i njoftimeve               Publication of Notices             Obajvljivanje obaveštenja

36.1 Autoriteti kontraktues do t’i dorëzojë    36.1 The contracting authority shall submit    36.1 Ugovorni autoritet podnosi RKJN-u
KRPP-së versionet në të gjitha gjuhët të çdo    to the PPRC all language versions of any     verzije na svim jezicima svakog obaveštenja
njoftimi që është përgatitur sipas Nenit 33, 34  notice that it has prepared pursuant to Section  koje je pripremljeno po članu 33, 34 ili 35
ose 35 të këtij ligji. KRPP-ja duhet të vendosë  33, 34 or 35 of the present law. The PPRC     ovog zakona. RKJN utvrdiće pravila koji
rregulla që e rregullojnë dorëzimin e       shall establish rules governing the submission  regulišu podnošenje tih obaveštenja.
njoftimeve të tilla.                of such notices.
                                                   36.2  U roku od dva (2) radna dana od kada
                                                                    74
36.2 Brenda dy (2) ditëve të punës pasi që    36.2 Within two (2) business days after the   RKJN primi takvo obaveštenje od ugovornog
KRPP-ja të ketë pranuar njoftimin në fjalë    PPRC receives such a notice from a        autoriteta po članu 36.1 ovog zakona, RKJN
nga një autoritet kontraktues sipas Nenit 36.1  contracting authority pursuant to Section 36.1  objavljuje obaveštenje na svim jezičkim
të këtij ligji, KRPP-ja do t’i publikojë     of the present law, the PPRC shall publish all  verzijama na veb-sajtu RKJN i u Registru
versionet në të gjitha gjuhët e njoftimit në   language versions of such notice on the     javnih nabavki.
fjalë në faqen e KRPP-së në internet dhe në   PPRC’s website and in the Public
Regjistrin e Prokurimit Publik.         Procurement Register.              36.3 Ugovorni autoritet u roku od tri (3)
                                                 radna dana od dana podnošenja dotičnog
36.3. Brenda tri (3) ditëve të punës pasi që   36.3 A contracting authority shall, within   obaveštenja RKJN-u kako se traži na osnovu
të ketë dorëzuar njoftimin në KRPP, siç      three (3) business days after submitting the  člana 36.1 ovog zakona, objavljuje to
kërkohet nga Neni 36.1 të këtij ligji, autoriteti concerned notice to the PPRC as required by obaveštenje koje je urađeno na traženim
kontraktues do të publikojë atë njoftim në    Section 36.1 of the present law, publish that  jezicima u većim novinama na albanskom
gjuhët e kërkuara në një publikim me tirazh të notice in the required languages in a major    jeziku a koja je najtiražnija na Kosovu i
madh në gjuhën shqipe në Kosovë dhe një      Albanian language publication of general    većim novinama na srpskom jeziku, dajući
publikim me tirazh të madh në gjuhën serbe,    circulation in Kosovo and a major Serbian    međutim da se ovaj uslov objavljivanja ne
me kusht që kërkesat e këtij neni të mos     language publication, provided, however, that primenjuje za obaveštenje o dodeli ugovora
vlejnë publikimi të mos kenë të bëjnë mbi     this publication requirement shall not apply to za ugovore minimalne ili male vrednosti.
dhënien e njoftimit për një vlerë të vogël apo a contract award notice for a low or minimal    Verzije obaveštenja na svim jezicima
minimale të kontratës.              value contract.                 objavljuju se istog dana ili datuma, i na isti
                                                 način. RKJN doneće pravila koji regulišu
36.4 Njoftimet përkitazi me kontratat me     36.4 Notices in respect of large value     objavljivanje obaveštenja. Ništa u ovom članu
vlerë të madhe, që tejkalojnë shumën prej     contracts with an estimated value exceeding   36.3 ne sprečava objavljivanje dodatnih
250,000 Eurove në rasin e mallrave dhe      €250,000 in the case of goods and services   obaveštenja istog dana ili naknadno u drugim
shërbimeve dhe 1,000,000 Eurove në rasin e and €1,000,000 in the case of works, shall       novinama.
punëve, poashtu duhet të publikohen në      also be published in an English language
Gjuhën angleze në publikimet me tirazh të     publication of wide international circulation. 36.4 Obaveštenja u pogledu ugovora
madh ndërkombëtar.                                        velikih vrednosti, sa procenjenom vrednošću
                         36.5 All language versions of a notice shall koja premašuje 250.000 Evra, u slučaju roba i
36.5 Versionet në të gjitha gjuhët e       be published in such publications on the same usluga i 1.000.000 Evra u slučaju radova,
njoftimit duhet të publikohen në të njëjtën    date and in the same manner. The PPRC shall takodje se objavljuju na engleskom jeziku u
datë , në të njëjtën mënyrë. KRPP-ja do të    establish rules governing the publication of  izdanjima koje imaju veliki medjunarodni
vendosë rregulla që e rregullojnë publikimin e notices.                      tiraž.
njoftimeve.
                         36.6 Nothing in this Section 36 shall      Sve jezičke varijante obaveštenja biće
36. 6 Asgjë në Nenin 36 nuk do të pengojë     prevent the publication of additional notices  objavljene u ovim novinama (izdanjima) istog
                                                                   75
publikimin e njoftimeve plotësuese në të     on the same date or subsequent dates in other  datuma i na isti način. RKJN doneće pravila
njëjtën datë apo gjatë datave tjera nëpër     publications.                  koji regulišu objavljivanje obaveštenja.
publikime të tjera .
                                                 36.6 Ništa u ovom članu 36 ovog zakona,
36.7 Autoriteti kontraktues njëkohësisht do    36.7 A contracting authority shall       neće sprećiti objavljivanje dopunskog
t’u dërgojë njoftimin për dhënien e kontratës,  simultaneously dispatch a contract award    obaveštenja istog datuma ili naknadnog
menjëherë pasi që ky të përgatitet, të gjithë   notice, immediately after it has been      datuma u drugim novinama (izdanjima).
operatorëve ekonomik që kanë dorëzuar një     prepared, to all economic operators that
kërkesë për pjesëmarrje ose që kanë dorëzuar   submitted a request to participate or      36.7 Ugovorni autoritet može istovremeno
tenderin. Autoriteti kontraktues do t’u dërgojë  submitted a tender. A contracting authority   poslati obaveštenje o dodeli ugovora, odmah
operatorëve ekonomik këtë njoftim përmes     shall dispatch such a notice to the concerned  nakon što je pripremljena, svim ekonomskim
mjeteve më të shpejta në dispozicion.       economic operators by the most rapid means   operaterima koji su podneli zahtev za učešće
                         available.                   ili koji su podneli tender. Ugovorni autoritet
36.8 Përveç siç thuhet në Nenin 36.7 të këtij                           može poslati ovo obaveštenje ekonomskim
ligji, asnjë njoftim dhe asnjë informatë në    36.8 Except as provided for in Section 36.7   operaterima na najbrži mogući način.
një njoftim, nuk mund të bëhen publike ose të   of the present law, no notice, nor any
zbulohen një personi ose ndërmarrje para se    information in a notice, may be made public   Osim kao što je utvrđeno u članu 36.7 ovog
të bëhet publikimi i njoftimit në fjalë në    or disclosed to any person or undertaking    zakona, nijedno obaveštenje, niti bilo kakva
përputhshmëri me Nenin 36.2 - 36.5 të këtij    prior to its publication pursuant to Sections  informacija iz obaveštenja ne može se dati u
ligji.                      36.2 - 36.5 of the present law.         javnost ili otkriti bilo kojem licu ili preduzeću
                                                 pre njegovog objavljivanja u skladu sa
                                                 članom 36.2 ili 36.5 ovog zakona.

         Neni 37                     Section 37                     Član 37
   Forma dhe përmbajtja e njoftimeve          Form and Content of Notices           Forma i sadržaj obaveštenja

Çdo njoftim do të hartohet thelbësisht në     Every notice shall be drawn up substantially  Svako obaveštenje priprema se uglavnom u
përputhje me formularin standard të miratuar   in accordance with the applicable standard   skladu sa važećim standardnim obrascima
nga KRPP-ja                    form adopted by the PPRC.            koje je usvojila RKJN.

Neni 38                      Section 38                   Član 38
Rregullat e përgjithshme mbi caktimin e      General Rules for Setting a Time Limit for   Opšti propisi za davanje vremenskog roka za
afateve kohore për pranimin e tenderëve ose    the Receipt of Tenders or Requests to      prijem tendera ili zahteva za učešće
kërkesave për pjesëmarrje             Participate
                                                 38.1  Svaki vremenski rok koji je dao
                                                                    76
38.1 Çfarëdo afati kohor i caktuar nga        38.1 Any time limit set by a contracting      ugovorni autoritet za prijem tendera ili
autoriteti kontraktues për pranimin e        authority for the receipt of tenders or requests  zahteva za učešće traje dovoljno, kako bi
tenderëve ose kërkesave për pjesëmarrje       to participate shall be of a duration that is   potencijalno zainteresovanim ekonomskim
duhet të jetë i mjaftueshëm për të iu dhënë     sufficient to give potentially interested     operaterima da dovoljan vremenski rok da
operatorëve të interesuar ekonomik kohë të      economic operators a sufficient amount of     pripreme i podnesu ta dokumenta. U
mjaftueshme për të përgatitur dhe dorëzuar      time to prepare and submit such documents.     predviđanju vremenskog roka ugovorni
dokumentet në fjalë. Gjatë caktimit të një      In setting such a time limit, a contracting    autoritet ima u vidu predmet i složenost
afati të tillë kohor, autoriteti kontraktues do të  authority shall take into consideration the    dotične nabavke i dodelu ugovora kao i nivo
marrë parasysh qëllimin dhe kompleksitetin e     object and complexity of the concerned       teškoća i/ili složenost koja prati pripremu
prokurimit përkatës dhe kontratën që do të      procurement and the contract to be awarded     odgovarajućih tendera ili zahteva za učešće.
jepet, si dhe nivelin e vështirësisë dhe/ose     as well as the level of difficulty and/or
kompleksitetit të përgatitjes së një tenderi të   complexity involved in the preparation of a    38.2 U nabavci koja koristi otvoreni
duhur apo të një kërkese për pjesëmarrje.      responsive tender or request to participate.    postupak, ugovorni autoritet predviđa
                                                    vremenski rok za prijem tendera koji je:
38.2 Gjatë një prokurimi që zbaton          38.2 In a procurement using open
procedurën e hapur, autoriteti kontraktues do    procedures, the contracting authority shall set  a.   ako je dotični ugovor javni ugovor
të caktojë një afat kohor për pranimin e       a time limit for the receipt of tenders that is:  velike vrednosti, ne kraće od 40 kalendarskih
tenderëve :                                               dana;
                           if the concerned contract is a large value
a.   kur kontrata përkatëse është kontratë    public contract, not less than 40 calendar     b.   ako dotični ugovor nije javni ugovor
publike me vlerë të madhe, jo më pak se 40      days; or                      velike vrednosti ne kraće od 25 kalendarskih
ditë kalendarike;                                            dana.
                           if the concerned contract is not a large value
b   kur kontrata përkatëse nuk është       public contract, not less than 25 calendar
kontratë publike me vlerë të madhe, jo më      days.
pak se 25 ditë kalendarike

38.3 Gjatë një prokurimi që zbaton          38.3 In a procurement using restricted       U nabavci koja koristi skraćeni postupak i
procedurat e kufizuara dhe ato të negociuara     procedures and negotiated procedures after     postupak sa pogađanjem nakon objavljivanja
pas publikimit të njoftit të kontratës, autoriteti  the publication of a contract notice, the     obaveštenja o dodeli ugovora, ugovorni
kontraktues do të caktojë një afat kohor për     contracting authority shall set time limits for  autoritet predviđa vremenski rok za prijem
pranimin e tenderëve dhe kërkesave për        the receipt of requests to participate and     zahteva za učešće ili tendera koji su:
pjesëmarrje që është:                tenders that are:
                                                    a.   ako je dotični ugovor javni ugovor
a.   kur kontrata përkatëse është kontratë    if the concerned contract is a large value     velike vrednosti, ne kraće od 25 kalendasrkih
                                                                      77
publike me vlerë të madhe, jo më pak se 25      public contract, not less than 25 calendar days dana za prijem zahteva za učešće i ne kraće
ditë kalendarike për pranimin e kërkesave për    for the receipt of requests to participate and od 40 kalendarskih dana za prijem tendera;
pjesëmarrje dhe jo më pak se 40 ditë         not less than 40 calendar days for the receipt
kalendarike për pranimin e tenderëve; ose      of tenders; or                 b. ako dotični ugovor nije javni ugovor velike
                                                   vrednosti, ne kraće od 15 kalendarskih dana
b.   kur kontrata përkatëse nuk është       if the concerned contract is not a large value za prijem zahteva za učešće i ne kraće od 20
kontratë publike me vlerë të madhe, jo më      public contract, not less than 15 calendar days kalendasrkih dana za prijem tendera
pak se 15 ditë kalendarike për pranimin e      for the receipt of requests to participate and 38.4 U postupcima nabavke gde se koristi
kërkesave për pjesëmarrje dhe jo më pak se      not less than 20 calendar days for the receipt postupak utvrdjivanja cena za dodelu ugovora
20 ditë kalendarike për pranimin e tenderëve.    of tenders.                   male ili minimalne vrednosti u smislu člana
                                                   30.1, ugovorni autoritet uskladiće se za
38.4 Gjatë ushtrimit të një aktiviteti të      38.4 In a procurement using price        vremenskim rokovima koji su utvrdjeni u
prokurimit që shfrytëzon procedurën për       quotation procedures for the award of a law   članu 30.6
kuotimin e çmimeve, për dhënien e një        or minimal value contract meeting the
kontratë me vlerë të vogël apo minimale që      requirements of Section 30.1, the contracting
përmbush kushtet e Nenit 30.1, autoriteti      authority shall comply with the time limits
kontraktues duhet t’u përmbahet afateve       specified in 30.6.
kohore të parapara në Nenin 30.6.

          Neni 39                      Section 39                     Član 39
 Rregullat e posaçme për përcaktimin e afatit    Special Rules for Setting a Time Limit for the   Posebni propisi za utvrđivanje vremenskog
  kohor për pranimin e tenderëve të një       Receipt of Tenders for a Public Contract      roka za prijem tendera za javni ugovor
 kontrate publike të përfshira nga një njoftim       Covered by an Indicative Notice          obuhvaćen u obaveštenju o nameri
          indikativ

39.1 Pavarësisht nga dispozitat e Nenit 38      39.1 Notwithstanding the provisions of       39.1 Osim odredbe člana 38 ovog zakona,
të këtij ligji, gjatë një aktiviteti të prokurimit  Section 38 of the present law, in a        u aktivnostima nabavke koja koristi otvorene
që zbaton procedurat e hapura ose të         procurement activity using open or restricted   ili skraćene postupke i koje za svoj predmet
kufizuara dhe që ka për qëllim një kontratë     procedures and having as its object a large    imaju ugovor velike vrednosti koji je
me vlerë të madhe e cila më parë ka qenë       value contract that has previously been the    prethodno bio predmet obaveštenja o nameri,
lëndë e njoftimit indikativ, autoriteti       subject of an indicative notice, the contracting  ugovorni autoritet može da odredi vemenski
kontraktues mund të përcaktojë një afat kohor    authority may set a time limit for the receipt   rok za prijem tendera koji nije kraći od 24
për pranimin e tenderëve, që nuk është më i     of tenders that is no less than 24 calendar    kalendarska dana od (i) u slučaju otvorenih
shkurt se 24 ditë kalendarike nga (i) në rast të   days from (i) in the case of open procedures,   postupaka, datum objavljivanja dotičnog
procedurave të hapura, data e publikimit të     the date of publication of the concerned      obaveštenja o ugovoru ili (ii) u slučaju
                                                                     78
njoftimit të kontratës përkatëse, ose (ii) në    contract notice, or (ii) in the case of restricted  skraćenih postupaka, datum kojeg su poslati
rast të procedurave të kufizuara, data në të    procedures the date on or by which all        svi pozivi na tender.
cilën ose deri në të cilën të gjitha ftesat për   invitations to tender are sent.
tenderim janë dërguar.                                          Vremenski rok na koji se upućuje u članu
                          39.2 The time limits referenced in Section      39.1 ovog zakona može se koristiti samo ako
39.2 Afatet kohore të cekura në Nenin 39.1     39.1 of the present law may only be used if (i)   (i) dotično obaveštenje o nameri obuhvata sve
të këtij ligji mund të përdoren vetëm nëse (i)   the concerned indicative notice included all     informacije navedene u svakom važećem
njoftimi indikativ në fjalë i përfshinë të gjitha  the information specified in any applicable     standardnom obrascu koji je usvojila RKJN, i
informacionet që saktësohen në çdo formular     standard form adopted by the PPRC and (ii)      (ii) se datum objavljivanja dotičnog
standard aplikativ të miratuar nga KRPP-ja     the date of publication of such indicative      obaveštenja pojavio ne manje od 40
dhe (ii) data e publikimit të njoftimit të tillë  notice occurred no less than 40 calendar days    kalendarskih dana i ne više od 12 meseci pre
indikativ ka ndodhur jo më pak se 40 ditë      and no more than 12 months prior to the date     objavljivanja obaveštenja o dotičnom
kalendarike dhe jo më shumë se 12 muaj       of publication of the concerned contract       ugovoru.
para publikimit të njoftimit të kontratës      notice.
përkatëse.

          Neni 40                      Section 40                      Član 40
  Rregullat e posaçme për mundësimin e       Special Rules Permitting the Reduction of     Posebna pravila koja dozvoljavaju skraćenje
    shkurtimit të afateve kohore                Time Limits                   vremenskih rokova

40.1 Nëse ekzistojnë rrethanat që (i)        40.1 If circumstances exist that (i)         Ako postoje okolnosti koje (i) zahtevaju
kërkojnë zbatimin e një aktiviteti të        necessitate the conduct of a procurement       sprovodjenje jedne aktivnosti hitne nabavke
prokurimit urgjentisht (ii) e bëjnë të       activity on an urgent basis, (ii) make it      (ii) čine nepraktičnim praćenje vremenskih
pamundur respektimin e afateve kohore të      impracticable to observe the time limits       rokova navedenih u u članu 38 ili ako je
saktësuara në Nenin 38 ose , nëse është e      specified in Section 38 or, if applicable,      primennjivo, članu 39 ovog zakona (iii) ne
aplikueshme , edhe në Nenin 39 të këtij ligji,   Section 39 of the present law, (iii) do not give   zahtevaju vrstu hitne potrebe anticipirane u
(iii) nuk sjellin urgjencat ekstreme të       rise to the kind of extreme urgency         članu 29.1a. (iv) ovog zakona, i (iv) nisu
parashikuara nga Neni 29.1 a. (iv), të këtij    anticipated by Section 29.1.a.(iv) of the      svojstvene delima i greškama ugovornog
ligji, dhe (iv) nuk mund t’iu atribuohen      present law, and (iv) are not attributable to    autoriteta, ugovorni autoritet može sprovesti
(mvishen) veprimeve ose mos-veprimeve të      the acts and omissions of the contracting      nabavku koristeći ubrzane vremenskke
autoritetit kontraktues përkatës, autoriteti    authority, a contracting authority may        rokove predvidjene u ovom članu 40.
kontraktues mund të zbatojë prokurimin me      conduct the procurement using the
përdorimin e afateve të përshpejtuara kohore    accelerated time limits established in this
që vendosen nga ky Nen 40.             Section 40.
                                                     40.2  U aktivnostima nabavke koja koristi
                                                                       79
40.2 Gjatë një aktiviteti të prokurimit që    40.2 In a procurement activity using open      otvoreni postupak, ugovorni autoritet može da
përdor procedurat e hapura të prokurimit,     procedures, the contracting authority may set    odredi jedan vremenski rok za prijem tendera
autoriteti kontraktues mund të përcaktojë një   a time limit for the receipt of tenders that is:  koji je:
afat të caktuar kohor për pranimin e tenderëve
që është:                     if the concerned contract is a large value     a.   ako je dotični ugovor javni ugovor
                         public contract, not less than 15 calendar     velike vrednosti, ne kraći od 15 kalendarskih
a.   nëse kontrata përkatëse është kontratë  days; or                      dana, ili
publike me vlerë të madhe, jo më pak se 15
ditë kalendarike; ose                                         b.   ako dotični ugovor nije javni ugovor
                         if the concerned contract is not a large value   velike vrednosti, ne kraći od 10 kalendarskih
b.   nëse kontrata përkatëse nuk është     public contract, not less than 10 calendar     dana
kontratë publike me vlerë të madhe, jo më     days.
pak se 10 ditë kalendarike.                                      U aktivnostima nabavke koja koristi skraćeni
                         40.3 In a procurement activity using        postupak, ugovorni autoritet može da odredi
40.3 Gjatë një aktiviteti të prokurimit që    restricted procedures, the contracting       jedan vremenski rok koji (i) nije kraći od 15
përdor procedurat e kufizuara autoriteti     authority may set a time limit that is (i) not   kalendarskih dana za prijem zahteva za
kontraktues mund të caktojë një afat kohor që   less than 15 calendar days for the receipt of    učešće i/ili (ii) ne kraći od 10 kalendarskih
(i) nuk është më i shkurtër se 15 ditë      requests to participate and/or (ii) not less than  dana za prijem tendera.
kalendarike, për pranimin e kërkesave për     10 calendar days for the receipt of tenders.
pjesëmarrje, dhe/ose (ii) nuk është më i
shkurtër se 10 ditë kalendarike, për pranimin
e tenderëve.

          Neni 41                     Section 41                     Član 41
  Fillimi i afateve kohore për pranimin e     Commencement of Time Limits for Receipt      Početak vremenskih rokova za prijem zahteva
 kërkesave për pjesëmarrje dhe të tenderëve     of Requests to Participate and Tenders            za učešće i tendera

Afatet kohore të specifikuara në Nenet 38-40   The time limits specified in Sections 38-40 of   Vremenski rokovi navedeni u članovima 38 –
të këtij ligji do të fillojnë të ecin si vijon:  the present law shall commence to run as      40 ovog zakona počinju da teku po sledece:
                         follows:

Për pranimin e tenderëve në një aktivitet     for the receipt of tenders in a procurement     za prijem tendera u aktivnosti nabavke koja
prokurimi që përdor procedurat e hapura, në    activity using open procedures, on the date     koristi otvorene postupke, na datum kada je
datën kur është publikuar njoftimi për      that the contract notice has been published in   objavljeno obaveštenje o ugovoru u skladu sa
kontratën në pajtim me kërkesat e Neneve     accordance with the requirements of Sections    uslovima iz članova 36.2 - 36.5 ovog
                                                                     80
36.2 - 36.5 të këtij ligji;            36.2 – 36.5 of the present law;          zakona;

b.   për pranimin e kërkesave për        for the receipt of requests to participate in a  za prijem zahteva za učešće u aktivnosti
pjesëmarrje në një aktivitet të prokurimit që   procurement activity using restricted       nabavke koja koristi skraćene postupke ili
përdor procedurat e kufizuara ose të        procedures or negotiated procedures after the   postupak sa pogađanjem nakon objavljivanja
negociuara pas publikimit të njoftimit të     publication of a contract notice, on the date   obaveštenja o ugovoru, kada je objavljeno
kontratës, në datën e publikimit të njoftimit të  that the contract notice has been published in  obaveštenje o ugovoru u skladu sa uslovima
kontratës sipas Neneve 36.2 - 36.5 të këtij    accordance with the requirements of Sections   iz članova 36.2 - 36.5 ovog zakona;
ligji;                       36.2 – 36.5 of the present law;
                                                   c. za prijem tendera u aktivnosti nabavke
c.   për pranimin e tenderëve në një      for the receipt of tenders in a procurement    koja koristi skraćene postupke ili postupke sa
aktivitet të prokurimit që përdor procedurat e   activity using restricted procedures or      pogađanjem nakon objavljivanja obaveštenja
kufizuara ose të negociuara pas publikimit të   negotiated procedures after the publication of  o ugovoru, na datum kada su poslati svi
njoftimit të kontratës, në datën kur të gjitha   a contract notice, on the date on which all    pozivi da se podnesu tenderi, i
ftesat për dorëzimin e tenderit janë dërguar;   invitations to submit a tender are sent; and
dhe                                                 d. za prijem tendera u aktivnostima nabavke
                          for the receipt of tenders in a procurement    koja koristi postupak ponude cena, na datum
d.   për pranimin e tenderëve në një      activity using price quotation procedures, on   kada su poslati svi pozivi za ponudu cena.
aktivitet të prokurimit që përdor procedurat e   the date on which all invitations to submit a
kuotimit të çmimeve, në datën kur të gjitha    price quotation are sent.
ftesat për dorëzimin e kuotimeve janë
dërguar;

          Neni 42                     Section 42                      Član 42
     Dorëzimi i dosjeve të tenderit           Delivery of Tender Dossiers            Uručivanje tenderskih dosijea

Nëse operatori ekonomik me kohë ka         If an economic operator has filed a timely    Ukoliko je ekonomski operater na vreme
parashtruar një kërkesë për të marrë një dosje   request to obtain a tender dossier that meets   podneo zahtev za dobijanje tenderskog
të tenderit që i përmbush kërkesat e        the requirements set forth in the concerned    dosijea koji ispunjava uslove date u dotičnom
përcaktuara në njoftimin e kontratës        contract notice, the concerned contracting    obaveštenju o ugovoru, ugovorni autoritet je
përkatëse, nga autoriteti përkatës kontraktues   authority is strictly required to send the    striktno obavezan da pošalje zahtev za
shprehimisht kërkohet që të i’a dorëzojë      requested tender dossier to such economic     tenderski dosije tom ekonomskom operateru
operatorit përkatës ekonomik dosjen e       operator as follows:               po sledećem:
kërkuar të tenderit, siç vijon:
                          a.   If the time limit set for the receipt of  a.   ako je vremenski rok dat za prijem
                                                                     81
a.   nëse afati i caktuar kohor për pranimin tenders is more than 30 calendar days, no      tendera duži od 30 kalendarskih dana, ne
e tenderëve eshtë më shumë se 30 ditë     later than five calendar days after receiving    kasnije od pet kalendarskih dana nakon
kalendarike, jo më vonë se pesë ditë      such request;                    prijema tog zahteva;
kalendarike pas pranimit të kërkesës së tillë;
                        b.   if the time limit set for the receipt of  b.   ako je vremenski rok za prijem
b.   nëse afati i caktuar kohor për pranimin tenders is more than 20 but less than 30      tendera duži od 20 ali kraći od 30
e tenderëve është më shumë se 20 ditë     calendar days, no later than four calendar     kalendarskih dana, ne kasnije od četiri
kalendarike por më pak se 30 ditë       days after receiving such request; and       kalendarska dana nakon projema tog zahteva;
kalendarike, jo më vonë se katër (4) ditë                             i
kalendarike pas pranimit të kërkesës së tillë; c.   if the time limit set for the receipt of
dhe                      tenders is less than 20 calendar days, no later   c.   ako je vremenski rok dat za prijem
                        than three calendar days after receiving such    tendera kraći od 20 kalendarskih dana, ne
c.   nëse afati i caktuar kohor për pranimin request.                      kasnije od tri kalendarska dana nakon prijema
e tenderëve është më i shkurtër se 20 ditë                             tog zahteva.
kalendarike, jo më vonë se tri (3) ditë
kalendarike pas pranimit të kërkesës së tillë.

         Neni 43                     Section 43                     Član 43
  Dërgimi dhe përmbajtja e ftesave për       Dispatch and Contents of Invitations to     Dostavljanje i sadržaj poziva na tender
         tenderim                      Tender
                                                  43.1 U skraćenim postupcima, postupcima
43.1 Gjatë procedurave të kufizuara,       43.1 In restricted procedures, negotiated    sa pogađanjem nakon objavljivanja
procedurave të negociuara pas publikimit të    procedures after the publication of a contract  obaveštenja o ugovoru i postupcima za
njoftimit të kontratës dhe procedurave të     notice, and price quotation procedures, the   ponudu cena, ugovorni autoritet istovremeno
kuotimit të çmimeve, autoriteti kotraktues    contracting authority shall simultaneously    će dostaviti svim odabranim kandidatima
njëkohësisht do t’u dërgoj të gjithë       dispatch to all selected candidates the     dotični poziv na tender.
kandidatëve të zgjedhur ftesën për tenderim.   concerned invitation to tender.
                                                   U skraćenim postupcima i postupcima sa
43.2 Gjatë procedurave të kufizuara dhe të    43.2 In restricted procedures and         pogađanjem nakon objavljivanja obaveštenja
negociuara pas publikimit të njoftimit të     negotiated procedures after the publication of o ugovoru, svi pozivi šalju se zajedno sa
kontratës të gjitha ftesat për tenderim do të   a contract notice, all invitations to tender shall tenderskim dosijeom, osim kada je ugovorni
dërgohen së bashku me dosjen e tenderit,     be sent together with the tender dossier,     autoritet omogučio da tenderski materijal
përveç për sa autoriteti kontraktues ka bërë të  except to the extent that the contracting     bude dostupan elektronskim putem. Ako je
mundëshme marrjen e dosjes së tenderit në     authority has made tender dossier material     ugovorni autoritet učinio taj materijal
mënyrë elektronike. Nëse autoriteti        available electronically. If the contracting    dostupnim elektronskim putem, pismo poziva
                                                                   82
kontraktues i ka vënë materialet e tilla në    authority has made such material available     pružaće dovoljan broj informacija da olakša
dispozicion në mënyrë elektronike, ftesa do të  electronically, the invitation letter shall    kandidatima pristup u pomenutom materijalu.
përmbajë informacione të mjaftueshme që t’i    provide sufficient information to enable the
mundësojë kandidatit qasje në këtë material.   candidate to access such material.          Neni 44                     Section 44                     Član 44
   Informatat shtesë për kandidatët dhe      Additional Information to Candidates and       Dodatne informacije kandidatima i
         tenderuesit                    Tenderers                    ponuđacima

44.1 Informatat shtesë ose sqarimet lidhur    44.1 Additional information or           44.1 Dodatne informacije ili pojašnjenja
me dosjen e tenderit ose njoftimin e kontratës,  clarifications relating to the tender dossier or  koja se odnose na tenderski dosije ili
nëse është e nevojshme, do të sigurohen nga    contract notice shall, if necessary, be supplied  obaveštenje o ugovoru se, ako je potrebno,
autoritetet kontraktuese, jo më vonë se      by the contracting authorities not later than   dostavljaju od strane ugovornih autoriteta ne
gjashtë (6) ditë para datës së fundit për     six (6) days before the final date fixed for    kasnije od šest dana pre konačnog datuma
pranimin e tenderëve. Në rast të formave të    receipt of tenders. In the case of the       određenog za prijem tendera. U slučaju
shpejtuara të procedurave të hapura ose të    accelerated form of the open or restricted     ubrzanih oblika otvorenih ili skraćenih
kufizuara, afati do të jetë katër (4) ditë.    procedures, the time limit shall be four (4)    postupaka, vremenski rok je četiri (4) dana.
                         days.
44.2 Informatat e tilla do tu sigurohen                               44.2 Te informacije se istovremeno
njëkohësisht me shkrim, përmes mjeteve më     44.2 Such information shall be           dostavljaju u pisanoj formi, na najbrži mogući
të shpejta që ka mundësi, të gjithë        simultaneously provided in writing, by the     način, svim ekonomksim operaterima koji su
operatorëve ekonomik që kanë marrë nga      most rapid means possible, to all economic     dobili ili primili dotični tenderski dosije ili
autoriteti kontraktues dosjen e tenderit     operators who have obtained from the        poziv na tender od ugovornih autoriteta.
përkatës ose ftesën për tenderim. Autoriteti   contracting authority the concerned tender     Ugovorni autoritet ne otkriva u svom
kontraktues, në përgjigjen e tij, nuk do të    dossier or invitation to tender. The        odgovoru, identitet ekonomskog operatera
zbulojë identitetin e operatorit ekonomik që i  contracting authority shall not reveal, in its   koji je tražio dodatne informacije ili
ka kërkuar informatat shtesë ose sqarimin.    response, the identity of the economic       pojašnjenja.
                         operator that requested the additional
44.3 Nëse, si rezultat i kërkimit ose i      information or clarification.           Kada, kao rezultat zahteva ili pružanje
sigurimit të informatave shtesë ose të                                dodatnih informacija ili pojašnjenja, postane
sqarimit, bëhet e nevojshme të zgjatet afati i  44.3 Where, as the result of a request for or   neophodno produžiti krajnji rok dat za prijem
caktuar kohor për pranimin e tenderëve,      the provision of additional information or     tendera, ugovorni autoritet odmah i
autoriteti kontraktues menjëherë duhet të     clarification, it becomes necessary to extend   istovremeno informiše u pisanoj formi, na
                                                                     83
vendosë afatin e ri për pranimin e tenderëve.   the deadline set for the receipt of tenders, the  najbrži mogući način, sve ekonomske
Autoriteti kontraktues pastaj, njëkohësisht si   contracting authority shall immediately      operatere koji su dobili ili primili dotični
dhe përmes mjeteve më të shpejta që ka       establish a new deadline for the receipt of    tenderski dosije ili poziv na tender od
mundësi do të informojë të gjithë operatorët    tenders. The contracting authority shall then,   ugovornih autoriteta o novom krajnjem roku.
ekonomik me shkrim, të cilët kanë marrë ose    simultaneously and by the most rapid means
pranuar nga autoriteti kontraktues dosjen e    possible, send a written notification regarding
tenderit përkatës ose ftesën për tenderim, mbi   the new deadline to all economic operators
afatin e ri.                    who have obtained or received from the
                          contracting authority the concerned tender
                          dossier or invitation to tender.

          Neni 45                      Section 45                    Član 45
 Njoftimi i kandidatëve dhe tenderuesve të     Notification to Eliminated Candidates and     Obaveštenje eliminisanim kandidatima i
         eliminuar                      Tenderers                   ponuđačima

45.1 Kurdo që një autoritet kontraktues e     45.1 Whenever a contracting authority       45.1 Kadgod ugovorni autoritet eliminiše
eliminon një kandidat ose tenderues nga      eliminates a candidate or tenderer from      kandidata ili ponuđača iz daljeg učešća u
pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e     further participation in a procurement       aktivnosti nabavke, taj ugovorni autoritete
prokurimit, autoriteti i tillë kontraktues duhet  activity, such contracting authority shall     odmah, o tom događaju informiše te
që menjëherë të njoftojë kandidatin ose      immediately notify such candidate or tenderer   candidate ili ponuđače u pisanoj formi.
tenderuesin me shkrim mbi këtë fakt.        in writing of such event.
                                                   45.2 Na pisani zahtev eliminisanog
45.2 Pas pranimit të këkesës me shkrim       45.2 Upon the written request of an        kandidata ili ponuđača, ugovorni autoritet u
nga një kandidat ose tenderues i eliminuar,    eliminated candidate or tenderer, the       roku od 15 kalendarskih dana od dana kada je
autoriteti kontraktues, brenda 15 ditëve      contracting authority shall, within 15 calendar  primio takav zahtev, šalje izjavu navodeći
kalenadrike nga data e pranimit të kërkesës në   days from the date on which such request is
fjalë, do të dërgoj një njoftim duke        received, send such candidate or tender a     a.   u slučaju eliminisanog kandidata,
specifikuar:                    statement specifying:               razloge za odbijanje zahteva za učešće tog
                                                   kandidata.
a.   në rast të eliminimit të kandidatit,    in the case of an eliminated candidate, the
arsyet për refuzimin e kërkesës për        reasons for the rejection of that candidate’s   b.    u slučaju eliminisanog ponuđača koji
pjesëmarrje të atij kandidati; ose         request to participate; or             je eliminisan zbog podnošenja neregularnog
                                                   ili na drugi način ne odgovarajućeg tendera,
b.   në rast të eliminimit të një tenderuesi   in the case of an eliminated tenderer who was   manjkavosti u takvom tenderu.
që është eliminuar për shkak të parregullsive   eliminated for submitting an irregular or
                                                                     84
ose përndryshe tenderit të papërshtatshëm,     otherwise non-responsive tender, the
mungesat në tenderin e tillë.           deficiencies in such tender.

          Neni 46                     Section 46                      Član 46
      Mjetet e komunikimit               Means of Communication              Sredstva/način komunikacije

46.1 Të gjitha komunikimet dhe këmbimet      46.1 All communication and information       46.1 Sva komunikacija i razmena
e informatave ndërmjet operatorëve         exchange between economic operators and a      informacija između ekonomskih operatera i
ekonomik dhe një autoriteti kontraktues do të   contracting authority shall be performed (i) in   ugovornih autoriteta vrši se (i) u pisanoj
bëhen (i) me shkrim – në letër, me faks      writing - whether by letter, fax and/or       formi – bilo pismom, faksom i/ili
dhe/ose në mënyrë elektronike dhe (ii) në     electronic means - and (ii) in conformity with   elektronskim sredstvima - i (ii) u saglasnosti
përputhshmëri me të gjitha dispozitat e tjera   all other applicable provisions of the present   sa svim drugim važećim odredbama ovog
të zbatueshme të këtij ligji.           law.                        zakona.

46.2 Komunikimi dhe këmbimi i tillë i       46.2 Such communication and information       46.2 Komunikacija i razmena informacija
informatave, bëhet në mënyrën me të cilën     exchange shall be carried out in such a way as   izvodi se na način koji obezbeđuje čuvanje
sigurohet integriteti i të dhënave dhe sekreti i  to ensure that the integrity of data and the    integriteta podataka i poverljivosti tendera i
tenderëve dhe të gjitha informatave të dhëna    confidentiality of tenders and all information   svih informacija dostvaljenih od strane
nga operatorët ekonomik dhe që personat të     supplied by economic operators are         ekonomskih operatera i da je ugovorni
mund të shqyrtojnë përmbajtjen e të gjithë     preserved, and that no person is permitted to    autoritet istražio sadržaj tendera ili zahteva za
tenderëve ose kërkesave për pjesëmarrje,      examine the contents of a tender or request to   učešće samo nakon isteka vremenskog roka
vetëm pas skadimit të afateve të caktuara     participate until the time limit set for the    datog za prijem pomenutog.
kohore për pranimin e tyre.            receipt thereof has expired.

          Kreu 4                       Chapter 4                     Poglavlje 4
   Përzgjedhja dhe kriteret e dhënies          Selection and Award Criteria           Kriterijumi za selekciju i dodelu

         Neni 47                      Section 47                     Član 47
   Njoftimi mbi kriteret e përzgjedhjes         Notification of Selection Criteria        Obaveštenje o kriterijumima za izbor

47.1 Autoriteti kontraktues do të përmendë     47.1 A contracting authority shall make       47.1 Ugovorni autoritet naznačiće
në njoftimin e kontratës dhe në çdo rast do të   reference in the contract notice and shall in    reference u obaveštenju o ugovoru i u svakom
specifikojë në tërësi në dosjen e tenderit të   any event specify in full in the tender dossier   slučaju navodi u celini u tenderskom dosijeu,
gjitha kriteret e përzgjedhjes të cilat kërkohet  any and all selection criteria that an interested  svaki kriterijum za izbor koji se traži da bude
të plotësohen nga operatori i interesuar      economic operator is required to meet in      ispunjen od strane ekonomskog operatera da
                                                                      85
ekonomik që ai të konsiderohet i kualifikuar    order to be considered qualified (i) in the case  bi se smatrao kvalifikovanim (i) u slučaju
(i) në rastin e procedurave të hapura, për t’iu  of open procedures, to be awarded a contract,    otvorenih postupaka, da bi mu se dodelio
dhënë kontrata, ose (ii) në rastin e        or (ii) in the case of restricted procedures or   ugovor ili (ii) u slučaju skraćenih postupaka
procedurave të kufizuara ose procedurave të    negotiated procedures after the publication of   ili postupaka sa pogađanjem nakon
negociuara pas publikimit të njoftimit të     a contract notice, to receive an invitation to   objavljivanja obaveštenja o ugovoru, da bi
kontratës, për të pranuar ftesën për tenderim.   tender. All such selection criteria shall be    primio poziv na tender. Svi ti kriterijumi za
Të gjitha kriteret e tilla të përzgjedhjes do të  limited to requirements necessary to ensure     izbor ograničeni su na uslove potrebne da
kufizohen në kërkesat që janë të nevojshme     that only economic operators possessing the     osiguraju da se samo oni ekonomksi operateri
për tu siguruar që vetëm operatorët ekonomik    professional, financial and technical ability    koji imaju profesionalne, finansijske i
që posedojnë aftësitë profesionale, financiare   necessary to fulfil the terms of the concerned   tehničke mogućnosti potrebne da se ispune
dhe teknike për të përmbushur kushtet e      contract shall be considered qualified to      rokovi i uslovi dotičnog ugovora smatraju
kontratës përkatëse të konsiderohen si të     receive a contract award or an invitation to    kvalifikovanim da prime dodelu ugovora ili
kualifikuar për të pranuar dhënien e kontratës   tender. In no case shall a contracting authority  poziv na tender. U nijednom slučaju ugovorni
ose ftesën për tenderim. Në asnjë rast,      establish, specify or use selection criteria that  autoritet ne uspostavlja, navodi ili koristi
autoriteti kontraktues nuk do të themelojë,    are based on considerations other than those    kriterijum za izbor koji se bazira na druga
specifikojë ose përdorë kriteret e përzgjedhjes  permitted under the provisions of Sections 48    razmatrana osim na onima koji su dozvoljeni
të cilat bazohen në konsideratat që ndryshojnë   to 52 of the present law.              po odredbama članova 48 do 52 ovog zakona.
nga ato të lejuara sipas dispozitave të Nenit
48-52 të këtij ligji.               47.2 A contracting authority shall if        47.2 Ugovorni autoritet navodi, ako je to
                         practical specify in the contract notice, and in   praktično, u obaveštenju o ugovoru i u
47.2 Autoriteti kontraktues do të         any event shall specify in the tender dossier,    svakom slučaju navodi u tenderskom dosijeu,
specifikojë nëse është praktike në njoftimin e any and all documents or other information       sva dokumenta i druge informacije koje se
kontratës dhe në çdo rast do të specifikojë në that an interested economic operator is         traže da budu podnete od zainteresovanih
dosjen e tenderit të gjitha dokumentet ose    required to submit with its tender or request    ekonomskih operatera uz tender ili zahtev za
informatat e tjera të cilat kërkohen nga     to participate. All such documentary and       učešeće. Svi dokumentovani i informacioni
operatori i interesuar ekonomik që t’i      information requirements shall be limited to     uslovi ograničeni su na ta dokumenta i
parashtrojë me tenderin e tij ose me kërkesën such documents and information as may be         informacije tako da se prihvatljivo dozvoljava
e tij për pjesmarrje. Detyrimi për dorëzimin e reasonably necessary to allow the contracting      ugovornim autoritetima da verifikuju da
dokumenteve dhe informatave të tilla       authority to verify that the concerned        dotični ekonomski operater (i) nije
kufizohet me dorëzimin e dokumenteve dhe     economic operator (i) is not disqualified      kvalifikovan po članu 48 ovog zakona, i da
informatave që me arsye janë të nevojshme,    under Section 48 of the present law, and (ii) if   (ii) ako je primenjivo, ispunjava minimum
në mënyrë që autoriteti kontraktues të mund    applicable, satisfies the minimum          uslova za kvalifikovanje navedenih u
të verifikojë nëse operatori ekonomik (i) është qualification requirements specified in the      obaveštenju o ugovoru i tenderskom dosijeu.
diskualifikuar sipas Nenit 48 të këtij ligji, dhe contract notice and the tender dossier. In no    U nijednom slučaju obaveštenje o ugovoru ili
(ii) nëse është e zbatueshme, plotëson      case shall a contract notice or a tender dossier   tenderski dosije ne zahtevaju da ekonomski
                                                                     86
kërkesat e kualifikimit minimal të         require an interested economic operator to    operater bude u saglasnosti sa uslovima
specifikuara në njoftimin e kontratës dhe në    comply with documentary or information      dokumentovanih ili informacionih podnesaka
dosjen e tenderit. Në asnjë rast njoftimi i    submission requirements that are not in     koji nisu u saglasnosti sa odredbama članova
kontratës ose dosja e tenderit nuk duhet të    conformity with the provisions of Sections 48  48 do 52 ovog zakona.
kërkojë nga operatori i interesuar ekonomik    to 52 of the present law.
që të pajtohet me kërkesat e paraqitjes së                             47.3 Svi uslovi za kvalifikovanje i uslovi
dokumenteve osë të informatave të cilat nuk    47.3 All qualification requirements and     dokumentovanja i informacija uspostavljeni i
janë në përputhshmëri me dispozitat e Nenit    documentary and information requirements     obavešteni po ovom članu 47 su direktno
48-52 të këtij ligji.               established and noticed under this Section 47  važni i proporcionalni predmetnoj stvari
                          shall be both directly relevant and       dotičnog ugovora.
47.3 Të gjitha kërkesat e kualifikimit dhe     proportionate to the subject matter of the
kërkesat për dorëzimin e dokumenteve dhe      concerned contract.
informatave të vendosura dhe të njoftuara
sipas këtij Neni 47 duhet të jenë drejtpërdrejtë
të ndërlidhura dhe proporcionale me
përmbajtjen e kontratës përkatëse.

           Neni 48                    Section 48                    Član 48
   Bazat për shkualifikimin e kandidatit ose   Grounds for Disqualification of a Candidate    Osnove za diskvalifikaciju kandidata ili
          tenderuesit                   or Tenderer                    ponuđača

48.1 Operatori ekonomik do të           48.1 An economic operator shall be        48.1 Jedan ekonomski operater biće
shkualifikohet nga pjesëmarrja në një       disqualified from participating in a       diskvalifikovan od učešća u aktivnostima
aktivitet të prokurimit ose nga ekzekutimi i    procurement activity or performing a public   nabavke ili od izvršavanja bilo kojeg javnog
një kontrate publike, nëse operatori i tillë    contract if such economic operator, or any    ugovora ako je taj ekonomski operater ili
ekonomik, ndonjë punonjës, drejtues,        employee, executive, manager, director or    svaki zaposleni, izvršilac, rukovodioc,
menaxher, drejtor ose pronar i saj:        owner thereof:                  direktor ili vlasnik:

a.   ka qenë pjesëmarrës në përgatitjen e    participated in the preparation of the      a.    učestvovao u pripremi dotičnog
njoftimit të kontratës ose dosjes së tenderit,   concerned contract notice or tender dossier,   obaveštenja o ugovoru ili tenderskog dosijea,
ose në përgatitjen e ndonjë pjese të tyre, që   or any part thereof, being used by the      ili bilo kojeg njihovog dela a koje koristi
shfrytëzohet nga autoriteti përkatës        concerned contracting authority; or       dotični ugovorni autoritet; ili
kontraktues; ose
                          received assistance in preparation of its tender b.   primio pomoć u pripremi tendera ili
b.    ka pranuar ndihmë për përgatitjen e    or request to participate from a person or    zahteva za učešće od lica ili preduzeća koji su
                                                                    87
tenderit ose kërkesës për pjesëmarrje nga një    undertaking that participated in the        učestvovali u pripremi dotičnog obaveštenja o
person ose ndërmarrje që ka marrë pjesë në      preparation of the concerned contract notice    ugovoru ili tenderskom dosijeu, ili bilo kojeg
përgatitjen e njoftimit të kontratës ose dosjes   or tender dossier, or any part thereof.      njihovog dela.
së tenderit ose të ndonjë pjese të këtyre të
fundit.                       48.2 Notwithstanding the foregoing, a       48.2 Osim ispred pomenutog, ugovorni
                           contracting authority shall afford an       autoritet dozvoljava ekonomskom operateru
48.2 Pavarësisht nga dispozitat e më         economic operator who is required to be      za kojeg se traži da bude diskvalifikovan po
sipërme, autoriteti kontraktues duhet t’i japë    disqualified under Section 48.1 of the present   članu 48.1 ovog zakona, mogućnost da
operatorit ekonomik që shkualifikohet sipas     law an opportunity to demonstrate to the      pokaže da taj ekonomski operater nije dobio
Nenit 48.1 të këtij ligji një mundësi për t’i    contracting authority that such economic      konkurentnu prednost za učešće ili pomoć.
demonstruar autoritetit kontraktues se ai nuk    operator has not gained a competitive       Ako ekonomski operater može ugovornom
ka arritur ndonjë përparsi në konkurrencë nga    advantage from such participation or        autoritetu ubedljivo da dokaže to,
pjesëmarrja ose asistenca e tillë. Nëse       assistance. If the economic operator can      diskvalifikacija tražena prema članu 48.1
operatorit ekonomik mund të i’a demontrojë      convincingly demonstrate this to the        ovog zakona se neće primenjivati. Svaka
këtë bindshëm autoritetit kontraktues,        contracting authority, the disqualification    odluka ugovornog autoriteta o tom pitanju je
shkualifikimi i paraparë sipas Nenit 48.1 të     required by Section 48.1 of the present law    predmet žalbe pred TRN-om od strane
këtij ligji nuk vlen. Të gjitha vendimet e      shall not apply. Any decision of the        ekonomkog operatera ili svake druge
nxjerra nga autoriteti kontraktues mbi këtë     contracting authority on such a matter shall    zainteresovane strane.
qështje mund të apelohen para OSHP-së nga      be appealable to the PRB by the economic
operatori ekonomik ose ndonjë palë tjetër e     operator or any other interested party.      48.3 Ekonomski operater biće
interesuar.                                               diskvalifikovan od učešća u aktivnostima
                           48.3 An economic operator shall be         nabavke ili izvršavanju bilo kojeg javnog
48.3 Operatori ekonomik do të përjashtohet      disqualified from participating in a        ugovora ako je taj ekonomski operater ili
nga pjesëmarrja në ndonjë aktivitet të        procurement activity or performing a public    svaki izvršilac, rukovodioc ili direktor u
prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë        contract if such economic operator, or any     proteklih deset (10) godina:
kontrate publike, nëse operatori i tillë       executive, manager or director thereof, has, in
ekonomik, ose ndonjë drejtues, menaxher ose     the past ten (10) years:
drejtor i saj gjatë dhjetë (10) viteve të kaluara:
                           a.   been determined by a court of
a.   është dënuar nga një gjykatë         competent jurisdiction to have committed a     a.    od strane nadležnog suda proglašen da
kompetente për vepër penale ose civile duke     criminal or civil offence involving corrupt    je počinio krivično delo ili privredni prekršaj
përfshirë praktikimin e korrupcionit,        practices, money laundering, bribery,       koji obuhvata korupciju, pranje novca, mito,
pastrimin e parave, mitosjen, shantazh ose      kickbacks or activities described, or similar to  ili opisane aktivnosti ili slične opisanima u
aktivitetet e përshkruara ose të ngjashme me     those described, in Section 95.1 of the present  članu 95.1 ovog zakona a po zakonima ili
ato të përshkruara në Nenin 95.1 të këtij ligji,   law, under the laws or regulations applicable   uredbama važećim na Kosovu ili drugoj
                                                                      88
në ligjet dhe rregulloret në fuqi në Kosovë   in Kosovo or any country, or under         zemlji, ili po međunarodnim sporazumima ili
ose në cilindo vend, ose në çfarëdo       international treaties or conventions;       konvencijama;
marrëveshje ose konventë ndërkombëtare;
                         b.   been declared ineligible, by reason of   b.   proglašen neodgovornim, iz razloga
b.   është deklaruar i papërshtatshëm, për  conduct such as that described above, by any    izvršenja gore opisanih dela, od strane bilo
shkak të sjelljeve të përmendura më lart, nga  bank, institution or organization providing     koje banke, institucije ili organizacije koja
çfarëdo banke, insitucioni ose organizate e   funds for general development, public        finansira opšti razvoj, javne investicije ili
cila ofron fonde për zhvillim të përgjithshëm,  investment or reconstruction;            rekonstrukciju;
investim publik ose rindërtim;
                         c.    been determined by a court of       c.    bio kažnjen od strane nadležnog suda
c.   është dënuar nga një gjykatë       competent jurisdiction to have committed a     za krivićno delo učešće u jednoj kriminalnoj
kompetente për vepër serioze penale të      serious offence by participating in the       organizaciji, koja je definisana kao
pjesëmarrjes në aktivitetet e një organizate   activities of a criminal organization, defined   strukturisano udruženje osnovano tokom
kriminale, që përkufizohet si asociacion i    as a structured association established over a   odredjenog vremenskog perioda i koje
strukturuar dhe i krijuar gjatë një periudhe   period of time and operating in a concerted     deluvuje na organizovan način u cilju sticanja
kohore dhe që vepron në mënyrë të        manner to achieve financial gain through      finansijske dobiti kroz kriminalno delovanje
organizuar me qëllim të përfitimit financiar   activities that are criminal or otherwise illegal  ili ostale nelegalne radnje kada se dese;
përmes veprimeve që konsiderohen si       where they take place;
kriminale ose të kundërligjshme;                                   d.   od strane jednog nadležnog suda
                         d.    been determined by a court of       proglašen je da počinio delo prevare ili
d.   është dënuar nga një gjykatë       competent jurisdiction to have committed an     slično;
kompetente për vepër penale të mashtrimit    act of fraud or an act equivalent to fraud;
ose të barabartë me mashtrimin;                                   e.   od strane nadležnog suda proglašen da
                         e.   been determined to have engaged in      je bio umešan u neprofesionalan rad
e.    është konstatuar nga një gjykatë    unprofessional conduct by a court of        administrativne agencije ili organizacije
kompetente, agjensi administrative ose      competent jurisdiction, administrative agency    odgovorne za primenu standarda
organizatë për zbatimin e standardeve të     or organization responsible for enforcing      profesionalnog rada; ili
sjelljes profesionale, se është sjellur në    standards of professional conduct; or
mënyrë joprofesionale, ose                                      f.   od strane odgovarajućeg
                         f.   been determined by an appropriate      profesionalnog ili sudskog organa, a na
f.   është konstatuar nga një organ i     professional or judicial body, on the basis of   osnovu značajnih dokaza, proglašen da je bio
përshtatshëm profesional ose gjyqësor, në    substantial evidence, to have engaged in      umešan u ozbiljno profesionalno loše
bazë të dëshmive të konsiderueshme, se është   serious professional misconduct or made       ponašanje ili je počinio ozbiljna pogrešna
sjellur në mënyrë joprofesionale ose ka bërë   serious misrepresentations in documents       tumačenja dokumenata koja su podneta u vezi
keqinterpretime serioze në dokumentët e     submitted in connection with a procurement     sa aktivnostima nabavke regulisane javnim
                                                                     89
dorëzuara lidhur me aktivitetet e prokurimit   activity governed by public law in Kosovo or   zakonom na Kosovu ili drugde.
që qeverisen nga ligji publik në Kosovë ose   elsewhere.
diku tjetër.
                         48.4 An economic operator shall be
                         disqualified from participating in a       48.4 Ekonomski operater se isključuje iz
48.4 Operatori ekonomik do të përjashtohet procurement activity or performing a public       učešća u aktivnosti nabavke ili izvršavanju
nga pjesëmarrja në një aktivitet të prokurimit contract if such economic operator:         bilo kojeg javnog ugovora ako je taj
ose në ekzekutimin e një kontrate publike,                             ekonomski operater:
nëse operatori i tillë ekonomik:         has, in the past two (2) years, been adjudged
                         to be bankrupt or insolvent by a court of     u poslednje dve (2) godine proglašen od
a.   gjatë dy (2) viteve të kaluara është   competent jurisdiction;              jednog nadležnog suda da je pod stečajem ili
shpallur nga një gjykatë kompetente si i                              da je insolventan;
falimentuar ose insolvent;            is being wound up or administered, or its
                         affairs are being wound up or administered,    je proglašen od jednog nadležnog suda kao
b.   me vendim të një gjykate kompetente by a court of competent jurisdiction          likvidiran ili je stavljen pod nadzor
është likuiduar ose ështe vënë në mbikqyrje të                           upravnika, ili ako je njegovo poslovanje
administratorit;                 has an existing arrangement with creditors    likvidirano ili je stavljeno pod
                         providing for extended or reduced terms of    administracijom;
c.   ka marrëveshje ekzistuese me       payment if such terms were agreed to by such
kreditorët e tij për pagesa me afate të zgjatura creditors because the economic operator had    ima postojeći aranžman sa kreditorima koji
ose të reduktuar nëse marrëveshja e tillë është previously been unable to satisfy its       mu daju produžene ili skraćene rokove
pranuar nga kreditorët, për shkak se operatori obligations as they came due;            plačanja ako su ti rokovi dogovoreni sa tim
ekonomik nuk ka qenë në gjendje të                                 kreditorima jer ekonomski operater
përmbushë detyrim-pagesat me kohë;        is the subject of proceedings for a declaration  prethodno nije mogao da ispuni svoje
                         of bankruptcy, for an order for compulsory    obaveze kada je trebalo;
d.   u nënshtrohet procedurave të       winding up or administration by the court or
bankrotimit ose një urdhëri për likuidim nga   for composition with creditors or of any other  je predmet sudskog postupka da se proglasi
ose administrim nga gjykata, ose për përbërje similar proceedings under the law of Kosovo     pod stečajem, prinudnom likvidacijom ili u
me kreditorët ose ndonjë procedurë tjetër të   or any other jurisdiction;            postupku poravnanja sa kreditorima ili bilo
ngjajshme sipas ligjit të zbatueshëm në                              kojim drugim postupcima na osnovu zakona
Kosovë ose ndonjë vend tjetër; ose        is in any situation analogous to a, b or c or d  Kosovo ili bilo kojom drugom jurisdikcijom;
                         above arising from a similar procedure under
e.   është në një situatë të ngjajshme me   the laws of its place of establishment or of a  je u nekoj situaciji analognoj sa a, b ili c ili d
ato të përshkruara në a, b, c ose d më lartë, që place where it conducts business;         ispred koja proizilazi iz sličnih postupaka na
rrjedhin nga një procedurë e ngjashme sipas                            osnovu važećih zakona u mestu osnivanja, ili
                                                                     90
ligjeve në vendin ku është themeluar ose në   is currently delinquent in the payment of any u mestu gde vrši svoju poslovnu delatnost;
vendin ku zhvillon veprimtarinë e tij afariste; social contributions, taxes or duties in
                        Kosovo or the economic operator’s country of je trenutno neažuran u plačanju socijalnih
f.    aktualisht është me vonesë në pagimin establishment;                   doprinosa, poreza i obaveza na Kosovu ili
e çfarëdo kontributeve për sigurim social në                           zemlji osnivanja ekonomskog operatera;
Kosovë ose në vendin e themelimit të      is more than thirty (30) days’ delinquent in
operatorit ekonomik;              the payment of any amount owed to a public    je više od trideset (30) dana u docnji u
                        service operator in Kosovo for water,       plačanju iznosa koji duguje operatorima
është më shumë se tridhjetë (30) ditë me    electricity, gas or heat.             javnih usluga na Kosovu za vodu, struju, gas
vonesë në pagimin e çfarëdo borxhi që ka                             ili grejanje;
ndaj një operatori të shërbimeve publike në   has, in the past five (5) years, been
Kosovë, për ujë, rrymë, gaz apo ngrohje.    determined by a court of competent        je u proteklih pet (5) godina od strane
                        jurisdiction to have made, or been used by    nadležnog suda proglašen da je počinio ili su
Gjatë pesë (5) viteve të fundit është      others to make, intentional financial       ga drugi koristili da počini namernu
konstatuar nga një gjykatë kompetente se ka   misrepresentations to any public authority in   finansijsku pogrešnu prezentaciju nekom
bërë, ose shfrytëzuar nga të tjerët që të bëjë, Kosovo or elsewhere.               javnom autoritetu na Kosovu ili drugde;
deklarata të rrejshme financiare para një
autoriteti publik në Kosovë ose kudo tjetër.  has, in the past three (3) years, been adjudged u protekle tri (3) godine osudjivan od strane
                        by a court of competent jurisdiction to have   nadležnog suda da je ozbiljno kršio ugovor sa
gjatë tri (3) viteve të fundit është konstatuar seriously breached a contract with any public nekim javnim entitetom, javnim autoritetom
nga një gjykatë kompetente se nuk e ka     entity, public authority or public undertaking ili javnim preduzećem na Kosovu ili drugde;
përmbushur një kontratë me ndonjë njësi     in Kosovo or elsewhere; or            ili
publike, autoritet publik ose ndërrmarrje
publike në Kosovë ose diku tjetër;       has not yet complied in full with a final order još nije u potpunosti uskladjen sa konačnim
                        issued by the PRB and/or a PRB review       nalogom koji je izdalo TRN i/ili veće za
j.    nuk e ka përmbushur plotësisht një   panel.                      reviziju TRN.
vendim të lëshuar nga OSHP ose një panel
shqyrtues i OSHP-së.              48.5 The historical time periods specified
                        in this Section 48 shall relate to the period
48.5 Periudhat kohore të përcaktuara në     immediately preceding the date of publication 48.5 Vremenski rokovi navedeni u ovom
këtë Nen 48, ndërlidhen me periudhen që     of the contract notice or, in the case of a price članu 48 odnose se na period koji sledi odmah
menjëherë paraprinë datën e publikimit të    quotation or negotiated procedure without     nakon datuma objavljivanja obaveštenja o
njoftimit të kontratës ose, në rast të     publication of a contract notice, the       ugovoru ili u slučaju postupaka ponude cene
procedures për kuotimin e çmimeve ose të    communication of the invitation to participate ili postupaka sa pogađanjem bez objavljivanja
procedurës së negociuar pa publikimin e     or tender.                    obaveštenja o ugovoru, dostavljanje poziva za
                                                                  91
njoftimit të kontratës, kumtimin e ftesës për                            učešće ili tender.
pjesëmarrje ose tenderim.

         Neni 49                     Section 49                     Član 49
    Përshtatshmëria profesionale             Professional Suitability             Profesionalna podobnost

49.1 Autoriteti kontraktues mund të        49.1 A contracting authority may require     49.1 Ugovorni autoritet može da traži od
kërkojë nga operatori ekonomik që kërkon të    an economic operator desiring to participate   ekonomskog operatera koji želi da učestvuje
merr pjesë në një aktivitet të prokurimit ose   in a procurement activity or the performance   u aktivnosti nabavke ili izvršavanju javnog
në përmbushjen e kontratës publike që të     of a public contract to submit a document     ugovora da podnese dokumenta koja je izdao
paraqesë dokumentin e lëshuar nga autoriteti   issued by the appropriate public authority in   odgovarajući javni autoritet u zemlji
përkatës publik në vendin e themelimit të     the economic operator’s country of        osnivanja ekonomskog operatera dokazujući
operatorit ekonomik me të cilin evidentohet    establishment evidencing the economic       registrovanje ekonomskog operatera u toj
regjistrimi i operatorit ekonomik në regjistrin  operator’s registration in that country’s – as  zemlji – ako odgovara - u profesionalne,
profesional, tregtar, dhe/ose të korporatave të  appropriate – professional, commercial and/or   poslovne i/ili zajedničke registre.
atij vendi.                    corporate register.
                                                  49.2 Ako je predmet aktivnosti nabavke
49.2 Nëse lëndë e aktivitetit të prokurimit    49.2 If the object of any procurement       javni ugovor koji obuhavata pružanje
është kontrata publike që përfshin ofrimin e   activity is a public contract involving the    profesionalnih usluga i ako te usluge jesu tipa
shërbimeve profesionale, dhe nëse këto      provision of professional services, and if such  koje, normalno može da pruži samo jedan
shërbime i takojnë llojit që normalisht mund   services are of a type that may normally only   ekonomski operater koji ima ovlašćenje ili
të ofrohen vetëm nga operatori ekonomik që    be provided by an economic operator holding    licencu od javnog autoriteta ili članstvo u
ka autorizimin ose liçensën e autoritetit     an authorization or license from a public     određenoj organizaciji, ugovorni autoritet
publik ose që është anëtar i një organizate të  authority or having membership in a        može da traži da ekonomski operater dostavi
caktuar, autoriteti kontraktues mund të      particular organization, the contracting     prihvatljiv dokaz da je držalac takvog
kërkojë nga operatorët ekonomik që të       authority may require economic operators to    ovlašćenja ili licence ili je član u zemlji svog
ofrojnë dëshmi të arsyeshme se ata kanë      provide reasonable evidence that they hold    osnivanja ili izjavu pod zakletvom da takvi
autorizimin ose liçensën e tillë ose se janë   such an authorization or license or have such   uslovi ne postoje u zemlji njihovog osnivanja.
anëtar në vendin e tyre të themelimit ose     a membership in their country of
deklaratën nën betimin se një kërkesë e tillë   establishment or a declaration under oath that
nuk ekziston në vendin e tyre të themelimit.   no such requirement exists in their country of
                         establishment.

         Neni 50                     Section 50                      Član 50
     Dëshmitë e dokumentuara              Documentary Evidence                  Pismeni dokazi
                                                                     92
50.1 KRPP-ja do të përgatisë dhe miratojë     50.1 The PPRC shall develop and adopt the     50.1 RKJN izrađuje i donosi pravila u vezi
rregullat lidhur me llojet e dokumenteve,     rules regarding the types of documents,      sa vrstom dokumenata, dokaza i/ili izjava
dëshmitë dhe/ose deklaratat të cilat operatori  evidence and/or declarations that an       koje ekonomski operater mora da dostavi
ekonomik duhet t’i sigurojë për të        economic operator must provide in order to    kako bi pokazao da isti nije isključen po bilo
demonstruar se operatori i tillë ekonomik nuk   demonstrate that such economic operator is    kojoj odredbi člana 49 ovog zakona. RKJN
është i përjashtuar sipas dispozitave të Nenit  not excluded by any provision of Section 48.   može takođe da pripremi i donosi pravila koja
48 të këtij ligji. KRPP-ja poashtu duhet të    The PPRC shall also develop and adopt rules    se odnose na vrstu dokumenata koje ugovorni
përgatisë dhe miratojë rregulla në lidhje me   regarding the types of documents that a      autoritet može da zatraži od ekonomskog
llojet e dokumentacionit që autoriteti      contracting authority may require an       operatera kako bi dokazao svoju stručnu
kontraktues mund të kërkojë nga një operator   economic operator to provide to demonstrate    podobnost u skladu sa članom 49. RKJN
ekonomik për konstatimin e përshtatshmërisë    its professional suitability under Section 49.  obezbeđuje da ta pravila ne traže isljučivo
profesionale të këtij të fundit sipas Nenit 49.  The PPRC shall ensure that such rules do not   isprave ili izjave koje nisu dostupne u
KRPP-ja do të sigurojë që rregullat e tilla mos  strictly require documents or declarations that  određenim zemljama ili regionima. RKJN
të kërkojnë në mënyrë të rreptë dokumente     are not available in certain countries or     obezbeđuje da ta pravila prihvatljivo
ose deklarata që nuk janë në dispozicion në    regions. The PPRC shall ensure that such     obuhvataju mogućnosti ekonomskih operatera
vende ose rajone të caktuara. KRPP-ja do të    rules reasonably accommodate the abilities of   u tom pogledu dozvoljavajući podnošenje
sigurojë që rregullat e tilla në masë të     economic operators in this respect by       izjava pod zakletvom, noterizovane izjave i
arsyeshme të rregullojnë mundësitë e       allowing the submission of declarations under   slično. U svim slučajevima, od ekonomskog
operatorëve ekonomik nga ana e tyre, duke e    oath, notarized statements and the like. In all  operatera podnosioca, traži se da prizna
lejuar paraqitjen e deklaratave nën betim,    cases, the submitting economic operator shall   mogućnost krivičnih i građanskih sankcija,
deklaratat e notarizuara e të ngajshme. Në të   be required to acknowledge the possibility of   kazni i šteta ukoliko taj ekonomski operater
gjitha rastet, nga operatori ekonomik       criminal and civil sanctions, penalties and    namerno ili sa nemarnošću je podneo bilo
dorëzues kërkohet që të pranojë mundësinë e    damages if such economic operator         koju ispravu, izjavu koja sadrži materijalno
sanksioneve penale dhe civile, dënimeve dhë    intentionally or negligently submits any     lažnu ili pogrešnu informaciju.
dëmeve nëse operatori ekonomik me dashje     document, declaration or statement
ose nga pakujdesia parashtron një dokument,    containing materially false or misleading     50.2 Ugovorni autoritet diskvalifikovaće
deklaratë ose raport që materialisht është i   information.                   svakog kandidata ili ponuđača koji nije
pasaktë ose mashtrues.                                       podneo (i) tražena uverenja ili potvrde koje
                         50.2 The contracting authority shall       pokazuju ili potvrđuju da taj kandidat ili
50.2 Autoriteti kontraktues do të         disqualify any candidate or tenderer that has   ponuđač nije diskvalifikovan po članu 48
shkualifikojë çdo kandidat ose tenderues i cili  failed to submit (i) required certifications or  ovog zakona, (ii) uverenje, isprava ili drugi
nuk ka parashtruar (i) çertifikatat ose      attestations demonstrating or affirming that   pismeni dokaz koji je opravdano tražen od
dëshmitë e nevojshme për të demonstruar ose    such candidate or tenderer is not disqualified  strane ugovornog autoriteta po članu 49 ovog
konfirmuar që kandidati ose tenderuesi i tillë  under Section 48 of the present law, (ii) a    zakona za svrhu potvrđivanja profesionalne
                                                                    93
nuk është i shkualifikuar sipas Nenit 48 të    certificate, document or other sufficient     podobnosti kandidata ili ponuđača, ili (iii)
këtij ligji, (ii) çertifikatë, dokument ose    evidence that has been reasonably required by   dovoljan dokaz kako je opisano u članovima
ndonjë dëshmi tjetër të mjaftueshme e cila në   a contracting authority under Section 49 of    51 i 52 ovog zakona, koji opravdano pokazuje
mënyrë të arsyeshme kërkohet nga autoriteti    the present law for the purpose of verifying    da taj kandidat ili ponuđač ispunjava
kontraktues sipas Nenit 49 të këtij ligji me   the professional suitability of the candidate or  minimum uslova finansijskih, tehničkih ili
qëllim të verifikimit të përshtatshmërisë     tenderer, or (iii) sufficient evidence, as     profesionalnih mogućnosti navedenih u
profesionale të kandidatit ose tenderuesit, ose  described under Sections 51 and 52 of the     tenderskom dosijeu ili obaveštenju o ugovoru
(iii) dëshmi të mjaftueshme, sipas nenit 51    present law, reasonably demonstrating that     u skladu sa članom 47 ovog zakona.
dhe 52 të këtij ligji, me të cilat në mënyrë të  such candidate or tenderer meets the
arsyeshme demonstron që kandidati ose       minimum financial, technical and          50.3 Član 50.2 ovog zakona ne može se
tenderuesi i tillë plotëson kërkesat minimale   professional capacity requirements specified    upotrebiti radi diskvalifikacije jednog
të kapaciteteve financiare, teknike dhe      in the tender dossier or contract notice in    kandidata ili ponuđaća kada propust nije
profesionale të specifikuara në dosjen e     accordance with Section 47 of the present     materijalan i ne utiče znatno na polje, kvalitet
tenderit ose në njoftimin e kontratës në     law.                        ili predstavljanju robe i koji ne utiče
përputhshmëri me Nenin 47 të këtij ligji.                              nepravićno na konkurentsku poziciju svih
                         50.3 Section 50.2 of the present law shall     drugih ponuđaća, pod uslovom da je propust
50.3 Neni 50.2 i këtij ligji nuk mund të     not operate to disqualify a candidate or      odgovornost kandidata ili ponuđača kojem
përdoret për shkualifikimin e një kandidati    tenderer where the failure is not material and   ugovorni autoritet namerava da dodeli
ose tenderuesi kur mos-përputhja nuk është    does not affect in any substantial way the     ugvovor, taj kandidat ili ponuđać rešava
materiale dhe nuk ndikon në ndonjë mënyrë     scope, quality or performance of the goods     propust pre dodele ugovora.
fushëveprimin, cilësinë ose efektshmërinë e    and which does not affect unfairly the
mallrave dhe kur nuk ndikon në mënyrë të     competitive position of any other tenderer;
padrejtë në pozitën konkurruese të ndonjë     provided always that, in the event that the
tenderuesi tjetër, me kusht që, në rast se mos-  failure is the responsibility of a candidate or
përputhja është përgjegjësi e kandidatit ose   tenderer to whom the contracting authority
tenderuesit të cilit autoriteti kontraktues    intends to award the contract, that candidate
planifikon të i’a japë kontratënm, kandidati   or tenderer remedies the failure before the
ose tenderuesi i tillë duhet të përmirësojë    award of the contract.
gabimin (mos-përputhjen) para dhënies së
kontratës.

          Neni 51                     Section 51                    Član 51
    Gjendja ekonomike dhe financiare         Economic and Financial Standing          Ekonomski i finansijski položaj

51.1  Autoriteti kontraktues mund të      51.1  A contracting authority may require    51.1  Ugovorni autoritet može da traži od
                                                                     94
kërkojë nga operatorët ekonomik që të       economic operators to submit evidence      ekonomskog operatera da podnese dokaz
parashtrojnë dëshmi për të treguar se ata i    demonstrating that they meet the minimum     kojim pokazuje da ispunjava minimum
përmbushin kushtet minimale ekonomike dhe     economic and financial requirements       ekonomskih i finansijskih uslova navedenih u
financiare të specifikuara në dosjen e tenderit  specified in the tender dossier and the     tenderskom dosijeu ili obaveštenju o ugovoru.
dhe në njoftimin e kontratës. Në përgjithësi,   contract notice. Economic operators shall, as  Ekonomskom operateru, je kao opšte pravilo,
operatorëve ekonomik u lejohet të plotësojnë   a general rule, be permitted to satisfy such a  dozvoljeno da ispuni taj uslov podnošenjem
këtë kërkesë duke paraqitur, nëse është me    requirement by submitting, as may be       što može biti relevantno i adekvatno, jednu ili
rëndësi dhe e nevojshme, një ose më shumë     relevant and appropriate, one or more of the   više od sledećih referenci:
nga referencat e dhëna në vijim:         following references:
                                                  a.    odgovarajuću izjavu ili izjave jedne
a.   deklaratën ose deklaratat përkatëse    a.   an appropriate statement or statements  ili više banaka;
nga një ose më shumë banka;            from one or more banks;
                                                  b.   dokaz relevantne polise osiguranja
b.   evidencë të një polise të sigurimit të  b.   evidence of a relevant policy of     koju je izdala renomirana licencirana
lëshuar nga një kompani e njohur e liçensuar   insurance issued by a reputable licensed     kompanija za osiguranje;
e sigurimeve;                   insurance
                         company;                     c.   overene kopije jednog ili više bilansa
c.   kopjet e çertifikuara të një ose më                            ili izvoda iz bilansa ako se objavljivanje tih
shumë bilanceve të gjendjes ose ekstrakteve    c.   certified copies of one or more     bilansa traži po zakonu zemlje osnivanja
nga bilancet e gjendjes nëse kërkohet       balance sheets or extracts from balance sheets  ekonomskog operatera; ili
publikimi i bilanceve të tillë të gjendjes në   if publication of such balance sheets is
kuadër të ligjit në vendin e themelimit të    required under the law of the economic      d.   kopije izjava o prihodima i izvod o
operatorit ekonomik;               operator’s country of establishment; or     upravljanu overen od strane jedne renomirane
                                                  licencirane firme za kontrolu.
d.   kopjet e raporteve financiare mbi të   d.   copies of income statements and
hyrat dhe raporteve të menaxhimit të       management reports certified by a reputable   51.2 Ugovorni autoritet može da navede u
çertifikuara nga një kompani e njohur e      licensed auditing firm.             obaveštenju o ugovoru ili pozivu na tender ili
liçensuar për revizionim.                                     učešće koje od pomenutih referenci u članu
                         51.2 A contracting authority shall specify,   51.1 ovog zakona i/ili druge se traže.
51.2 Autoriteti kontraktues do të         in the contract notice or in the invitation to
specifikojë, në njoftimin e kontratës ose në   tender or participate, which of the references  Ukoliko iz bilo kojeg valjanog razloga,
ftesën për tender ose pjesëmarrje, se cilat nga  mentioned in Section 51.1 of the present law   ekonomski operater ne može da dostavi
referencat e sipërpërmendura në Nenin 51.1    and/or other references it requires.       reference koje se traže od ugovornog
të këtij ligji dhe/ose referencat e tjera                             autoriteta, može se dozvoliti tom
kërkohen që prej tij.               51.3  If, for any valid reason, the economic  ekonomskom operateru da pokaže svoj
                                                                    95
                         operator is unable to provide the references    ekonomski i finansijski položaj bilo kojim
51.3 Nëse për ndonjë arsye të vlefshme,      requested by the contracting authority, such    drugim dokumentom koji, uz pokazivanje
operatori ekonomik nuk është në gjendje të    economic operator may be permitted to       prihvatljive diskrecije, ugovorni autoritet
sigurojë referencat e kërkuara nga autoriteti   demonstrate its economic and financial       smatra odgovarajućim.
kontraktues, operatorit ekonomik i lejohet që   standing by any other document that the
të demonstrojë gjendjen e vetë ekonomike     contracting authority, in the exercise of
dhe financiare përmes dokumentit tjetër që    reasonable discretion, considers appropriate.
autoriteti kontraktues, në ushtrimin e
diskrecionit të tij të arsyeshëm, e konsideron
të përshtatshëm.

          Neni 52                    Section 52                      Član 52
   Aftësia teknike dhe/ose profesionale      Technical and/or Professional Capability       Tehničke i profesionalne mogucnosti

52.1 Autoriteti kontraktues mund të        52.1 A contracting authority may require      52.1 Ugovorni autoritet može da traži od
kërkojë nga operatorët ekonomik të sigurojnë   economic operators to provide reasonable      ekonomskih operatera da dostave prihvatljive
dëshmi të arsyeshme për të treguar se ata i    evidence demonstrating they possess the      dokaze kojim pokazuju da imaju minimum
posedojnë kualifikimet minimale teknike dhe    minimum technical and professional         tehničkih i profesionalnih kvalifikacija
profesionale të specifikuara në dosjen e     qualifications specified in the tender dossier   navedenih u tenderskom dosijeu i obaveštenju
tenderit dhe në njoftimin e kontratës.      and the contract notice.              o ugovoru.

52.2 Gjatë vendosjes së kësaj kërkese,      52.2 In establishing such a requirement, a     52.2 U uspostavljanju tog zahteva,
autoriteti kontraktues mund të kërkojë nga    contracting authority may require economic     ugovorni autoritet može da traži da
operatorët ekonomik që të sigurojnë, vetëm    operators to provide, only insofar as is      ekonomski operateri dostave samo ako je
nëse është relevante dhe e nevojshme, njërin   relevant and appropriate, any or all of the    relevantno i odgovarajuće, bilo koji i sve od
ose të gjitha dokumentet e specifikuara në    items specified in this Section 52.2 according   tačaka navedenih u ovom članu 52.2 u skladu
Nenin 52.2, sipas llojit, sasisë dhe shkallës,  to the nature, quantity or scale, and purpose   sa prirodom, količinom ili stepenom i svrhom
dhe qëllimit të furnizimeve, shërbimeve ose    of the supplies, services or works:        snabdevanja, usluga ili radova:
punimeve:
                                                   a.   u slučaju snabdevanja ili usluga,
a.    në rastin e furnizimeve ose       a.    in the case of supplies or services, a  spisak glavnih krajnjih isporuka (ili
shërbimeve, një listë e dorëzimeve primare    list of the principal deliveries (or equivalent)  ekvivalentno) ili glavnih usluga koje su
(ose ekuivalente) që janë realizuar ose të    effected or the main services provided in the   pružene u poslednje tri (3) godine, sa
shërbimeve kryesore që janë dhënë në tri (3)   past three (3) years, with the sums, dates and   iznosima, datumima i primaocima - javnim ili
vitet e fundit, me shumat, datat dhe pranuesit,  recipients - public or private – involved. The   privatnim – koji su obuhvaćeni. Potvrda o
                                                                     96
publikë ose privatë, që janë të përfshirë.     evidence of such deliveries of supplies and/or   isporukama usluga i/ili pružanju usluga treba
Vërtetimi i dorëzimit të mallrave dhe        provision of services shall be:           da bude:
shërbimeve që do të jepen:
                          if the recipient was a public or contracting    kada je primalac bio javni ili ugovorni
në rastin kur pranuesi ka qenë autoritet publik   authority, in the form of certificates issued or  autoritet, u obliku izdatih uverenja
ose kontraktues, në formë të çertifikatavë të    countersigned by such authority; or         (sertifikata) ili kontrapotipsanu od strane
lëshuara apo të nënshkruara nga autoriteti i                              nadležnog autoriteta;
tillë;                       if the recipient was a private purchaser, in the
                          form of the purchaser's certification or, failing  kada je primalac bio privatan kupac, uz
në rastin kur pranuesi ka qenë blerës privat,    this, any document executed by the purchaser    potvrdu kupca ili, ako toga nema, sa bilo
me vërtetim të blerësit, ose nëse kjo nuk është   that evidences such deliveries of supplies     kojim dokumentom kupca kojom su dokazuje
e mundur, me çfarëdo dokumenti të lëshuar      and/or provision of services;            isporuka usluga i/ili pružaoca usluga;
nga blerësi me të cilin dëshmohet dorëzimi i
furnizimeve dhe/ose ofrimi i shërbimeve;          b.   in the case of works, a list of       b.   u slučaju radova, spisak
                          the works carried out over the past five (5)    radova izvršenih tokom proteklih pet (5)
b.   në rast të punëve, një listë të punëve   years, accompanied by certificates of        godina, praćenih uverenjima o
që janë kryer gjatë pesë (5) viteve të fundit, të  satisfactory execution for the most important    zadovoljavajućem izvršenju za najznačajnije
shoqëruar me çertifikata që vërtetojnë që      works. These certificates shall indicate the    radove. Ova uverenja ukazuju na vrednost,
punët më të rëndësishme janë ekzekutuar në     value, date and site of the works and shall     datum i lokaciju radova i navode da li su
mënyrë të kënaqshme. Këto çertifikata do të     specify whether they were carried out        izvršeni u skladu sa propisima o trgovini da
indikojnë vlerën, datën dhe vendin e punëve     according to the rules of the trade and       su pravilno završeni. Kada je potrebno,
dhe do të specifikojnë nëse janë ushtruar      properly completed. Whenever possible, the     ugovorni autoritet može da zahteva od
sipas rregullave të tregut dhe kompletuar siç    contracting authority may require the        ekonomskog operatera da organizuje predaju
duhet. Kur është e mundëshme, autoriteti      economic operator to arrange for the owner of    ovih uverenja direktno od vlasnika radova
kontraktues mund të kërkojë nga operatori      the works to submit such certificates directly   autoritetu za ugovaranje;
ekonomik që të arranzhojë dorëzimin e        to the contracting authority;
certifikatave të tilla në mënyrë të                                   c.   indikacije uključenih tehničara ili
drejtpërdrejtë nga pronari i punëve tek       c.   an indication of the technicians or     tehničkih organa, bez obzira da li ili ne
autoriteti kontraktues;               technical bodies involved, whether or not      pripadaju direktno ekonomksom operateru,
                          belonging directly to the economic operator,    posebno onih odgovornih za kontrolu
c.   indikacion i teknikëve ose i organeve    especially those responsible for quality      kvaliteta i u slučaju ugovora o javnim
teknike të përfshira, pa marrë parasysh nëse    control and, in the case of public works      radovima, na koje se ekonomski operater
drejtëpërdrejtë i takojnë operatorit ekonomik    contracts, that the economic operator can call   (izvođač) može pozvati za izvršenje radova;
apo jo, sidomos atyre që janë përgjegjës për    upon for carrying out the work;
kontrollin e cilësisë dhe, në rast të kontratave                            d.   opis (i) tehničkih objekata i mera
                                                                       97
të punëve publike, të cilat kontraktuesi mund   d.    a description of (i) the technical    korišćenih od strane snabdevača ili pružaoca
t’i kërkojë për të ushtruar punën;        facilities and measures used by the supplier or  usluga za obezbedjenje kavliteta, i (ii) studiju
                         service provider for ensuring quality and (ii)  i istraživanje postrojenja tog snabdevača ili
d.   përshkrimi i (i) pajisjeve teknikë dhe  the study and research facilities of such     operatera;
masave të përdorura nga furnizuesi ose      supplier or operator;
siguruesi i shërbimeve për të siguruar cilësinë                           e.   kada su proizvodi ili usluge koje bi
si dhe (ii) mjetet dhe pajisjet e studimit dhe  e.   where the products or services to be   trebalo nabaviti, složene ili, izuzetno kada se
hulumtimit të furnizuesit ose operatorit të    supplied are complex or, exceptionally, are    zahtevaju za posebne namene, provera koju
tillë;                      required for a special purpose: a check carried  vrši ugovorni autoritet ili u njihovo ime,
                         out by the contracting authority or on its    nadležno zvanično telo iz zemlje osnivanja
e.   ku prodhimet ose shërbimet që duhet    behalf by a competent official body in the    snabdevača ili pružaoca usluga, a kao
të furnizohen janë të ndërlikuara ose,      country or region where the supplier or      predmet sporazuma tog tela, o proizvodnim
veçanërisht kërkohen për qëllime të caktuara,   service provider is established on the      kapacitetima snabdevača ili tehničke
një kontroll i ushtruar nga autoriteti      production capacities of the supplier or the   mogućnosti pružaoca usluga i ako je potrebno
kontraktues ose në emër të tij nga organi     technical capacity of the service provider and  njegova studija i istraživanje postrojenja i
zyrtar kompetent që vjen nga rajoni ku është   - if necessary - on such supplier’s or      mere kontrole kvaliteta;
themeluar siguruesi i furnizimeve ose i      provider’s study and research facilities and
shërbimeve, që i përgjigjet marrëveshjes së    quality control measures;             f.   obrazovne i profesionalne
organit përkatës, mbi kapacitetet e prodhimit                            kvalifikacije pružaoca usluga ili izvođača i/ili
të furnizuesit ose mbi kapacitetet teknike të   f.   the educational and professional     upravnog osoblja preduzeća i, posebno, lica
siguruesit të shërbimeve dhe nëse është e     qualifications of the economic operator      ili odgovornog lica za pružanje usluga ili
nevojshme, mbi studimin e tij dhe lehtësuesit   and/or those of its managerial staff and, in   upravljanja radovima;
e hulumtimit dhe masat e kontrollimit të     particular, the person or persons responsible
cilësisë.                     for providing the services or managing the    g.   izjava o prosečnom godišnjem broju
                         work;                       ljudi pružaoca usluga ili izvođača i broj
f.   kualifikimet profesionale dhe ato të                            upravnog osoblja u poslednje tri (3) godine;
edukimit të siguruesve të shërbimeve ose të    g.   a statement on the average annual
kontraktuesve dhe/ose të atyre të personelit   manpower of the economic operator and the     h.   izjava o alatima, postrojenjima ili
menaxhues të ndërmarrjes dhe, sidomos, ato    number of its managerial staff for the last    tehničkoj opremi raspoloživoj pružaocu
të personit ose të personave përgjegjës për    three (3) years;                 usluga ili izvođaču za izvršavanje usluga.
sigurimin e shërbimeve ose menaxhimin e
punës;                      h.   a statement on the tools, plant or     i.   u pogledu proizvoda koje treba
                         technical equipment available to the       nabaviti:
g.   një deklaratë të fuqisë punëtore      economic operator for carrying out the
mesatare në vit që e ka dhënësi i shërbimeve   concerned services;                (i)  uzorci, opis i/ili fotografije, čija
                                                                     98
apo kontraktuesi dhe numrin e personelit                              autentičnost mora biti proverena ako to
menaxhues për tri (3) vitet e fundit;        i.   with regard to products to be supplied: zahteva ugovorni autoritet;

h.   një deklaratë të mjeteve, fabrikës apo   (i)   samples, descriptions and/or        (ii)   certifikati koje su izdali zvanični
pajisjeve teknike që i ka në dispozicion      photographs, the authenticity of which must    instituti za kontrolu kvaliteta ili agencije
operatori ekonomik për realizimin e         be certified if the contracting authority so    priznate kao nadležne za proveravanje
shërbimeve përkatëse;                requests;                     vrednosti proizvoda sa jasno identifikovanim
                                                    specifikacijama ili standardima
i   lidhur me produktet që do të         (ii)  certificates drawn up by official
sigurohen:                     quality control institutes or agencies of     52.3 Ekonomski operater može kada je
                          recognised competence attesting to the       odgovarajuće, da koristi kapacitete drugih
(i)   mostra, përshkrime dhe/ose fotografi,    conformity of the products with clearly      jedinica, bez obzira na pravnu prirodu veza
autenticiteti i të cilave duhet të vërtetohet    identified specifications or standards.      koje sa njima ima, pod uslovom da ima
nëse kjo kërkohet nga autoriteti kontraktues;                             mogućnosti da pokaže da će imati na
                          52.3 An economic operator may, where        raspolaganju izvore tih jedinica koji su
(ii)  çertifikata të lëshuara nga institute apo  appropriate, rely on the capacities of other    potrebni za izvršavanje ugovora.
agjenci për kontroll të cilësisë të cilat janë të  entities, regardless of the legal nature of the
njohura për kompetencë, për të vërtetuar      links that it has with them, provided that it is  52.4 U postupcima za dodelu javnih
pajtueshmërinë e produkteve specifikimet ose    able to show that it will have at its disposal   ugovora koji za predmet imaju pružanje
standardet e identifikuara.             the resources of such entities needed to      usluga i/ili izvršenje radova, sposobnost
                          perform the concerned contract.          ekonomskih operatera da izvrše ove usluge ili
52.3 Operatori ekonomik mundet që,                                   radove i da se isto može proceniti, posebno u
atëherë kur është e mundshme, të shfrytëzojë    52.4 In procedures for awarding a public      pogledu njihovih sposobnosti, efikasnosti,
kapacitetet e njësive tjera, pa marrë parasysh   contract having as its object the provision of   iskustva i pouzdanosti.
natyrën ligjore të lidhjeve që i ka me to, me    services and/or the execution of a work, the
kusht që të jetë në gjendje të tregojë që do t’i  ability of economic operators to provide the
ketë në dispozicion resurset e njësive që janë   services or to execute the work may be
të nevojshme për realizim të kontratës.       evaluated in particular with regard to their
                          skills, efficiency, experience and reliability.
52.4 Në procedurat për dhënien e
kontratave publike që e kanë si objekt
sigurimin e shërbimeve dhe/ose ekzekutimin
e punëve, aftësia e operatorëve ekonomikë
për ta realizuar shërbimin apo për ta
ekzekutuar punën mund të vlerësohet,
                                                                     99
veçanërisht përkitazi me aftësitë, efikasitetin,
përvojën dhe besueshmërinë e tyre.

          Neni 53                      Section 53                     Član 53
   Standardet për sigurimin e cilësisë          Quality Assurance Standards            Standardi o garanciji kvaliteta

Po qe se autoriteti kontraktues kërkon       Should a contracting authority require the     Ako ugovorni autoritet zahteva dostavljanje
dorëzimin e çertifikatave të hartuara nga     production of certificates drawn up by       uverenja koje su izdala nezavisna tela
organet e pavarura me të cilat vërtetohet     independent bodies attesting to the        potvrđujući usaglašenost ekonomskog
përputhshmëria e operatorit ekonomik me një    compliance of the economic operator with      operatera sa određenim standardima o
numër të caktuar standardesh për sigurimin e    certain quality assurance standards, the      garanciji kvaliteta, ugovorni autoritet upućuje
cilësisë, autoriteti kontraktues d t’u referohet  contracting authority shall refer to quality    na sisteme garancije kvaliteta na osnovu
sistemeve për sigurimin e cilësisë bazuar në    assurance systems based on relevant Kosovo,    relevantnih kosovskih, evropskih ili
serinë relevante të standardeve kosovare,     European or international standards certified   međunarodnih standarda, zvanično priznatih
evropiane dhe ndërkombëtare të çertifikuara    by bodies that conduct their activities in     od tela koja vrše svoje aktivnosti u
nga organet që kryejnë veprimtaritë e tyre në   conformity with those standards on         saglasnosti sa tim standardima o zvaničnom
pajtim me këto standarde lidhur me aktivitetet   certification activity. A contracting authority  priznavanju. Ugovorni autoritet takođe
e çertifikimit. Autoriteti kontraktues po ashtu  shall also accept other reasonably reliable    prihvata druge prihvatljive pouzdane dokaze
pranon të dhënat e tjera të besueshme për     evidence of equivalent quality assurance      ekvivalentnih mera za garanciju kvaliteta od
masat e barasvlefshme të sigurimit të cilësisë   measures from economic operators who have     ekonomksih operatera koji nemaju pristup tim
nga operatorët ekonomik që nuk kanë qasje     no access to such certificates or no possibility  uverenjima ili mogućnosti da ih dobiju u
ose mundësi për sigurimin e çertifikatave të    of obtaining them within the relevant time     okviru određenog vremenskog roka.
tilla brenda afateve të caktuara.         limits.

         Neni 54                     Section 54                     Član 54
    Grupet e operatorëve ekonomik           Groups of Economic Operators            Grupe ekonomskih operatera

54.1 Grupi i operatorëve ekonomik mund       54.1 A request to participate or a tender     54.1 Zahtev za učešće ili tender može biti
të dorëzojë kërkesë për pjesëmarrje ose një    may be submitted by a group of economic      podnet od strane grupe ekonomksih operatera.
tender. Nga asnjëri grup i tillë nuk kërkohet   operators. No such group may be required to    Od nijedne takve grupe ne traži se da
që të marrë përsipër ndonjë formë (strukturë)   assume a specific legal form in order to      pretpostavlja određenu zakonsku
të veçantë juridike për të paraqitur tenderin;   submit the tender; however, the group       formu/zakonski obrazac kako bi podnela
mirëpo, nga grupi i përzgjedhur mund të      selected may be required to do so after it has   tender; međutim, od odabrane grupe može da
kërkohet që të bëjë këtë pasi që të ipet      been awarded the concerned contract, to the    se traži da to uradi nakon što joj je dodeljen
kontrata në fjalë, për aq sa kjo është e      extent that such a requirement is necessary    dotični ugovor, do mere dok je takav uslov
                                                                    100
nevojshme, për përmbushjen e suksesshme të     for the satisfactory performance of the       potreban za zadovoljavajuće izvršavanje
kontratës.                     contract.                      ugovora.

54.2 Nëse një kërkesë për pjesëmarrje ose      54.2 If a request to participate or a tender is   54.2 Ako je zahtev za učešće ili tender
një tender dorëzohet nga një grup i tillë, nga   submitted by such a group, the group shall, if   podnela takva grupa, od grupe se, ako
grupi duhet të kërkohet, nëse autoriteti      the contracting authority deems it appropriate,   ugovorni autoritet smatra za potrebno, traži
kontraktues e sheh si të nevojshme, që së      be required to submit with its tender evidence   da uz svoj tender podnese dokaz da postoji
bashku me tenderin e tij të dorëzojë edhe      that it has an agreement establishing such     sporazum o osnivanju te grupe. Svi ugovorni
dëshminë mbi atë se ka një marrëveshje mbi     group. All contracting authorities shall set    autoriteti daju taj uslov u svojim tenderskim
krijimin e atij grupi. Të gjitha autoritetet    forth any such requirement in their tender     dosijeima.
kontraktuese duhet që t’a parashtrojnë çdo     dossiers.
kusht të tillë në dosjet e tyre të tenderit.
                          54.3 All members of such a group shall be      54.3 Svi članovi takve grupe su
54.3 Të gjithë anëtarët e grupit në fjalë janë   jointly and severally liable to the contracting   pojedinačno i zajedno odgovorni ugovornom
së bashku dhe secili veçmas të përgjegjshëm     authority for the contents of the group’s      autoritetu za sadržaj tendera grupe i ako je
para autoriteit kontraktues për përmbajtjen e    tender and, if the concerned contract is      dotični ugovor dodeljen toj grupi, izvršavanje
tenderit të grupit dhe nëse kontrata përkatëse i  awarded to such group, the performance of      ugovora. Svi ugovorni autoriteti uključuju u
ipet grupit në fjalë, ata gjithashtu janë së    such contract. All contracting authorities shall  svoj tenderski dosije obaveštenje o ovome.
bashku dhe veçmas të përgjegjshëm për        include in their tender dossiers a notice to this
ekzekutimin e kontratës në fjalë. Të gjitha     effect.
autoritetet kontraktuese në dosjet e tyre të
tenderit duhet të përfshijnë një njoftim lidhur
me këtë çështje.

          Neni 55                      Section 55                     Član 55
 Njoftimi i kritereve për dhënien e kontratës     Notification of Contract Award Criteria     Obaveštenje o kriterijumu za dodelu ugovora

55.1 Autoriteti kontraktues do të          55.1 A contracting authority shall specify     55.1 Ugovorni autoritet navodi u
specifikojë në njoftimin e kontratës dhe në     in the contract notice and the tender dossier    obaveštenju o ugovoru i tenderskom dosijeu,
dosjen e tenderit ose se (i) kontrata do t’i ipet  either (i) that the contract shall be awarded to  ili (i) da se ugovor dodeljuje ekonomskom
operatorit ekonomik që ka dorëzuar tenderin     the economic operator submitting the lowest-    oeprateru koji podnese tender sa najnižom
me çmimin më të ulët ose (ii) kontrata do t’i    priced tender or (ii) that the contract shall be  cenom ili (ii) da se ugovor dodeljuje
ipet operatorit ekonomik që ka paraqitur      awarded to the economic operator submitting     ekonomksom operateru koji podnosi
tenderin më ekonomik.                the most economically advantageous tender.     ekonomski najpovoljniji tender

                                                                     101
Nëse autoriteti kontraktues ka specifikuar se   55.2 If the contracting authority has       55.2 Ako ugovorni autoritet navodi da se
kontrata publike do t’i ipet operatorit      specified that the award of a public contract   dodela javnog ugovora dodeljuje
ekonomik që ka paraqitur tenderin më        shall be made to the economic operator       ekonomksom operateru koji je podneo
ekonomik, autoriteti kontraktues në fjalë     submitting the most economically          ekonomski najpovoljniji tender, taj ugovorni
duhet të specifikojë në dosjen e tenderit     advantageous tender, such contracting       autoritet navodi u tenderskom dosijeu
kriteret që mirren parasysh gjatë vendosjes së   authority shall specify in the tender dossier   kriterijume za određivanje
fituesit dhe peshën që i është dhënë secilës    the criteria for determining the winning      uspešnog/pobedničkog tendera i težinini koja
nga këto kritere. Sa më shumë që është e      tender and the weighting assigned to each     je data svakom od ovih kriterijuma. Do
mundëshme, autoriteti kontraktues duhet të     criterion. To the greatest extent practicable,   najveće moguće mere, ugovorni autoritet
specifikojë çdo kritere në mënyrë objektive    the contracting authority shall specify each    specificira kriterijum na objektivan i merljiv
dhe kuantitative si dhe duhet të shprehë      criterion in an objective and quantifiable     način i izražava težinu koja im je dodeljena u
peshën që i është dhënë atyre në aspektin     manner and express the weighting assigned     monetarnom smislu. U navođenju tih
monetar. Gjatë specifikimit të kritereve të    thereto in monetary terms. In specifying such   kriterijuma, ugovorni autoritet osigurava da
tilla, autoriteti kontraktues duhet të sigurojë  criteria, a contracting authority shall ensure   su ti kriterijumi direktno vezani za predmete i
që kriteret e tilla të jenë të lidhura me lëndën  that such criteria are directly linked to the   uslove dotičnog javnog ugovora
dhe kërkesat e kontratës përkatëse publike.    objects and requirements of the concerned
                          public contract.                 55.3 Koriste se samo kriterijumi koji su
Vetëm kriteret të cilat janë objektive dhe të                            objektivno dostupni i mogu se otkriti
cilat paraprakisht janë zbuluar në dosjen e    55.3 Only criteria that are objectively      unapred u tenderskom dosijeu. Ugovorni
tenderit mund të shfrytëzohen. Autoriteti     assessable and have been disclosed in       autoritet može navesti kriterijume, ako je
kontraktues mund të specifikojë, kur është e    advance in the tender dossier may be used. A moguće, koji se odnose na: (i) cenu tendera
mundëshme, kriteret që kanë të bëjnë me (i)    contracting authority may specify, where     (ii) uslove plačanja, (iii) rad, održavanje i
çmimin e tenderit (ii) kushtet e pagesës (iii)   possible, criteria that relate to: (i) the tender druge troškove tokom izvođenja, (iv) datum
operimin, mirëmbajtjen dhe shpenzimet e      price (ii) the terms of payment, (iii) operating, isporuke, vreme isporuke ili vreme završetka,
tjera të përditshme (iv) datën e dërgesës,     maintenance and other life-time costs, (iv) the (v) objektivno oporezljive funkcije,
periudhën e dërgesës ose periudhen e        delivery date, delivery period or period of    karakteristike sredine ili slične, (vi) pružanje i
përfundimit (v) karakteristikat funksionale, të  completion, (v) objectively assessable      dostupnost usluga nakon prodaje i tehničku
mjedisit ose te ngjajshme (vi) ofrimin dhe     functional, environmental or similar       pomoć, (vii) uslovi svih garancija i izuzetaka
disponueshmërinë e shërbimeve pas-shitjes si    characteristics, , (vi) the provision and     i/ili (viii) druge pravne uslove.
dhe asistencën teknike (vii) kushtet e çfarëdo   availability of after-sales service and
autorizimi ose garancioni, përjashtimet,      technical assistance, (vii) the terms of any
dhe/ose (viii) kushte të tjera juridike.      warranties, guarantees and exclusions, and/or
                          (viii) other legal terms.                                                                     102
          Kreu 5                     Chapter 5                     Poglavlje 5
   Ushtrimi i procedurës së prokurimit        Conduct of Procurement Procedures           Vršenje postupka nabavke

          Neni 56                     Section 56                     Član 56
       Sigurimi i tenderit                Tender Security                 Garancija tendera

56.1 Gjatë një aktiviteti të prokurimit që    56.1 In a procurement activity leading to     56.1 U aktivnosti nabavke koja vodi do
shpie drejt dhënies së nja kontrate me vlerë të  the award of large or medium value contract,   dodele ugovora velike ili srednje vrednosti,
mesme ose të madhe, autoriteti kontraktues    a contracting authority may require a tenderer  ugovorni autoritet može tražiti od ponuđača
mund të kërkojë nga tenderuesi që të       to post tender security. Tender security posted  da pruži garanciju tendera. Garancija tendera
depozitojnë siguri (garantim) për tender.     by a tenderer shall be forfeited in the event:  pružena od strane ponuđača zaplenjuje se u
Siguria e tenderit që është depozituar nga                             slučaju:
tenderuesi do të konfiskohet, në rast se:     a.   the contracting authority determines,
                         on the basis of objectively verifiable      a.   kada ugovorni autoritet odredi na
a.    autoriteti kontraktues vendos, duke u  evidence, that such tenderer has provided     osnovu objektivno proverenih dokaza da je taj
bazuar në fakte të verifikuara se tenderuesi në  materially false or misleading information to   ponuđač dostavio ugovornom autoritetu
fjalë i ka dhënë autoritetit kontraktues     the contracting authority;            materijalno lažne ili pogrešne informacije
informacione përmbajtësisht të gabueshme
ose mashtruese;                  b.   such tenderer withdraws its tender    b.   kada je taj ponuđač povukao svoj
                         after the deadline for the submission of     tender nakon krajnjeg roka za podnošenje
b.    tenderuesi në fjalë e tërheqë tenderin  tenders but prior to the expiration of the    tendera ali pre isteka perioda važenja tendera
pas skadimit të afatit të fundit për dorëzimin e tender validity period specified in the tender   navedenog u tenderskom dosijeu; ili
tenderëve por para skadimit të periudhës së    dossier; or
vlefshmërisë së tenderit të specifikuar në                             c.    kada je tom ponuđaču dodeljen
dosjen e tenderit.                c.   such tenderer is awarded the       dotičan ugvovor na osnovu njegovog tendera
                         concerned contract on the basis of its tender   i tada je ponuđač odbio ili nije uspeo da (i)
c.    tenderuesit në fjalë i është dhënë    and the tenderer then refuses or fails (i) to   pruži sve tražene garancije o izvršavanja koje
kontrata përkatëse në bazë të tenderit të tij   post any required performance security that    su navedene u tenderskom dosijeu, (ii) se
dhe tenderuesi pastaj refuzon ose dështon (i)   was specified in the tender dossier, (ii) to   usaglasi sa svim drugim uslovima koji
që të depozitojë çfarëdo sigurie të kërkuar të  comply with any other condition precedent to   prethode potpisivanju dotičnog ugovora koji
ekzekutimit që ishte specifikuar në dosjen e   the signing of the concerned contract that was  su navedeni u tenderskom dosijeu ili (iii) da
tenderit (ii) që të përmbushë çfarëdo kushti   specified in the tender dossier, or (iii) to   zaključi ugovor koji je saglasan sa uslovima i
tjetër që ishte specifikuar në dosjen e tenderit, conclude a contract that conforms to the     rokovima navedenim u tenderskom dosijeu
para nënshkrimit të kontratës përkatëse, ose   terms and conditions specified in the tender
(iii) që të nënshkruajë një kontratë që      dossier.                     56.2  Ugovorni autoritet navodi u
                                                                   103
përputhet më kushtet e specifikuara në dosjen                           tenderskom dosijeu sve uslove u vezi sa
e tenderit.                   56.2 The contracting authority shall specify prirodom, formom, iznosom i uslovima koji
                         in the tender dossier any requirements      važe za traženo obezbeđenje tendera.
56.2 Autoriteti kontraktues do të        regarding the nature, form, amount and other Ugovorni autoritet odbija i ne procenjuje
specifikojë në dosjen e tenderit të gjitha    terms and conditions applicable to the      tender primljen od ponuđača koji nije uspeo
kërkesat që kanë të bëjnë me karakterin,     required tender security. The contracting    da se usaglasi sa važećim uslovima za
formën, shumën si dhe kushtet e tjera të     authority shall reject and not evaluate a tender oobezbeđenje tendera.
aplikueshme lidhur me sigurinë e kërkuar të   received from a tenderer that has failed to
tenderit. Autoriteti kontraktues do të refuzojë comply with an applicable tender security     56.3 Ako ugovorni autoritet uvodi uslov za
dhe nuk do të vlerësojë një tender të pranuar  requirement.                   obezbeđenje tendera, traženi iznos za
nga një tenderues që nuk e ka përmbushur                             oobezbeđenje tendera nije manji od tri posto
kushtin e depozitimit të sigurisë së tenderit.  56.3 If the contracting authority imposes a (3%) i ne viši od pet posto (5%) od
                         tender security requirement, the amount of    procenjene vrednosti javnog ugovora ili
56.3 Nëse autoriteti kontraktues vendos që the tender security required shall be no less     nadmetanja za idejni projekat, ali ni u kom
të detyrojë depozitimin e sigurisë së tenderit, than three percent (3%) and no greater than    slučaju nije manji od 1000 evra.
shuma e sigurisë së tillë duhet të jetë jo më  five percent (5%) of the estimated value of
pak se tri përqind (3%) dhe jo më shumë se    the public contract or design contest, but shall 56.4 Ako se nije desio nikakav događaj
pesë përqind (5%) e vlerës së parashikuar të   in no case be less than 1,000 euro.       koji zahteva zaplenu obezbeđenja tendera kao
kontratës publike ose konkursit të projektimit,                          što je navedeno u članu 56.1 ovog zakona,
por sidoqoftë, në asnjë rast nuk duhet të jetë  56.4 If no event has occurred requiring the ugovorni autoritet vraća ponuđačima sredstva
më pak se 1000 euro.               forfeiture of tender security, as specified in  ili dokumenta koja su deponovana kao
                         Section 56.1 of the present law, a contracting obezbeđenje (jemstvo) tendera.
56.4 Nëse nuk ka ndodhur asnjë ngjarje që authority shall return the funds or document
do të shkaktonte konfiskimin e sigurisë së    constituting such tender security to the
tenderit, siç është cekur në Nenin 56.1 të këtij tenderers.
ligji, autoriteti kontraktues do të u’a kthejë
tenderuesve fondet ose dokumentin që është
depozituar si siguri e tenderit.

         Neni 57                    Section 57                     Član 57
       Hapja e tenderëve               Opening of Tenders                 Otvaranje tendera

57.1 Tendrët e pranuar gjatë ushtrimit të    57.1 Tenders received in a procurement      57.1 Tenderi primljeni u toku aktivnosti
aktiviteteve të prokurimit që shfrytëzojnë   activity conducted using the procedures      nabavke koje koriste utvrdjene postupke u
procedurat e parapara në Nenin 26, 27 ose 28  specified in Section 26, 27 or 28 shall only be  članu 26, 27 ili 28 otvaraju se samo javno.
                                                                  104
mund të hapen vetëm publikisht. Autoriteti    opened publicly. A contracting authority shall  Ugovorni autoritet u obaveštenju o ugovoru i
kontraktues do të specifikojë në njoftimin e   specify both the location and the time for the  tenderskom dosijeu utvrdiće mesto i vreme
kontratës dhe në dosjen e tenderit vendin dhe   public opening of tenders in the contract     javnog otvaranja tendera. Ako ugovorni
kohën e hapjes së tenderëve. Nëse autoriteti   notice and in the tender dossier. If a      autoritet u saglasnosti sa ovim zakonom izda
kontraktues, në pajtim me këtë ligj, nxjerr një  contacting authority issues, in conformity    dokument kojim produžava krajnji rok za
vendim për zgjatjen e afatit kohor për      with the present law, a document extending    podnošenje tendera, ugovorni autoritet u tom
dorëzimin e tenderëve, autoriteti kontraktues,  the deadline for the submission of tenders, the  dokumentu navodi novo vreme za javno
në vendimin e tillë duhet të përcaqktojë     contracting authority shall specify in such    otvaranje tendera. Vreme koje je utvrdjeno za
kohën për hapjen publike të tenderëve. Afati i  document a new time for the public opening    javno otvaranje tendera je vreme odmah
caktuar për hapjen publike të tenderëve duhet   of tenders. The time set for the public      nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje
të jetë menjëherë pas skadimit të afatit për   opening of tenders shall be a time occurring   tendera. Ugovorni autoritet ne otvara tender
pranimin e tenderëve. Autoriteti kontraktues   immediately after the expiration of the      na nekom drugom mestu ili u drugo vreme.
nuk do të hapë tenderët në çfarëdo vendi     deadline for the submission of tenders. A
tjetër ose në çfarëdo kohe tjetër.        contracting authority shall not open a tender   Svi tenderi koji su podneti pre krajnejg roka
                         at any other place or at any other time.     za podnošenje tendera otvaraju se u vreme i
57.2 Të gjithë tenderët që dorëzohen para                              na mestu navedenom u skladu sa članom 57.1
afatit të fundit kohor për dorëzimin e      57.2 All tenders that have been submitted     ovog zakona. Tenderi koji su podneti nakon
tenderëve do të hapen në vendin dhe kohën e    prior to the deadline for the submission of    krajnjeg roka se odmah neotvoreni vraćaju
specifikuar në Nenin 57.1 të këtij ligji.     tenders shall be opened at the time and      dotičnim ekonomskim operaterima i ne
Tenderët që janë dorëzuar pas afatit të fundit  location specified in accordance with Section   razmatraju se. Svaki ponuđač ima pravo da
kohor menjëherë do t’i kthehen të pahapura    57.1 of the present law. Tenders that have    ima predstavnika koji prati javno otvaranje
operatorëve ekonomik që i kanë dorëzuar ato    been submitted after such deadline shall be    tendera.
dhe nuk mirren parasysh. Çdo tenderues ka të   immediately returned, unopened, to the
drejtë që të dërgojë një përfaqësues që të    concerned economic operator and not        Dotični službenik za nabavku otvara tendere.
vëzhgojë hapjen publike të tenderëve.       considered. Every tenderer shall have the     Kada je svaki tender otvoren službenik za
                         right to have a representative present to     nabavku objavljuje prisutnima (i) ime
57.3 Zyrtari i Prokurimin bën hapjen e      observe the opening of tenders.          dotičnog ponuđača i osim kada je tenderski
tenderëve. Gjatë hapjes së çdo tenderi, zyrtari                           dokument samo tehnički predlog dvodelnog
përkatës i prokurimt do t’u lexojë atyre që    57.3 The concerned Procurement Officer      tendera, (ii) ukupnu cenu tendera navedenu u
janë të pranishëm (i) emrin e tenderuesit, (ii)  shall open the tenders. As each tender is     tom tenderu, i (iii) sva umanjenja ponuđena u
çmimin e përgjithshëm të tenderit të       opened, such Procurement Officer shall      tenderu. Umanjenja neobjavljena na ovaj
specifikuar në tenderin e tillë, dhe (iii)    announce to those present (i) the name of the   način neće se razmatrati prilikom procene
çfarëdo zbritje në çmim që është ofruar në    concerned tenderer, (ii) the total tender price  tendera. Sve informacije ovako objavljeni
tender. Të gjitha informatat që lexohen kështu  specified in such tender, and (iii) any      odmah se beleže u zapisnik sa javnog
do të regjistrohen në procesverbalin e hapjes   discounts offered in the tender. Any       otvaranja tendera koji, po zatvaranju
                                                                   105
publike të tenderëve, i cili në fund të      discounts not so announced shall not be      sastanka, potpisuje službenik za nabavku i
mbledhjes do të nënshkruhet nga zyrtari i     considered in the evaluation of tenders. All   svaki predstavnik ponuđača koji je
prokurimit dhe secili përfaqësues i        information so announced shall be         prisustvovao sastanku. Zapisnik se odmah
tenderuesve që janë të pranishëm në        immediately recorded in the minutes of the    uključuje u predmet za tu aktivnost nabavke
mbledhje. Procesverbali në fjalë menjëherë    public tender opening, which shall, at the    kao što je utvrdjeno u članu 9 ovog zakona, i
do të përfshihet në shënimet mbi aktivitetin e  conclusion of such meeting, be signed by the   kopija zapisnika se odmah šalju svim
prokurimit që kërkohet nga Neni 9 i këtij ligji  Procurement Officer and each representative    ponuđacima.
dhe kopjet e procesverbalit në fjalë do t’u    of a tenderer who is present at such meeting.
dërgohen menjëherë të gjithë tenderuesve.     Such minutes shall immediately be included
                         in the records for such procurement activity
                         required by Section 9 of the present law and
                         copies of such minutes shall immediately be
                         sent to all tenderers.


         Neni 58                     Section 58                       Član 58
  Ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i     Examination, Evaluation and Comparison of      Ispitivanje, procena i upoređivanje tendera
        tenderëve                     Tenders
                                                  58.1 Ugovorni autoritet može, u pisanoj
58.1 Autoriteti kontraktues mundet që me     58.1 A contracting authority may, in       formi, tražiti od ponuđača da dostave pisanu
shkrim të kërkojë nga një tenderues që të     writing, request a tenderer to provide a     potvrdu svih aspekata njihovog tendera kako
sigurojë një sqarim me shkrim mbi cilindo     written clarification of any aspect of its tender bi im to pomoglo pri ispitivanju, proceni i
nga aspektet e tenderit të tij, në mënyrë që të  in order to assist in the examination,      uporedjivanju tendera. Nikakve izmene u bilo
bëhet ekzaminimi, vlerësimi ose krahasimi i    evaluation and comparison of tenders. No     kojem materijalnom smislu ili aspektu
tenderëve. Asnjë ndryshim material dhe në     change in any material term or aspect of a    tendera, neće se tražiti ili prihvatiti od strane
asnjë aspekt të tenderit nuk duhet të kërkohen  tender shall be solicited or accepted by a    ugovornog autoriteta ili biti ponuđene od
ose pranohen nga autoriteti kontraktues ose të  contracting authority or offered by a tenderer. strane ponuđača.
ofrohen nga një tenderues.
                         58.2 A contracting authority shall correct    58.2 Ugovorni autoritet ispravlja grešku u
58.2 Autoriteti kontraktues do të         an error in a tender that is of a purely     tenderu koja je čisto aritmetička ukoliko je
përmirësojë gabimet në tender që kanë një     arithmetical nature if such an error is      greška otkrivena tokom ispitivanja tendera. O
natyrë të pastërt aritmetikore, nëse gabimet e  discovered during the examination of tenders.   bilo kojim korekcijama ugovorni autoritet će
tilla zbulohen gjatë ekzaminimit të tenderëve.  A contracting authority shall promptly      odmah obastiti dotičnog ponuđača pisanim
Autoriteti kontraktues menjëherë do t’i      provide to the concerned tenderer written     putem.
dërgojë tenderuesit përkatës një njoftim me    notice of any such correction.
                                                                    106
shkrim mbi ndryshimet e tilla.                                     58.3 Ugovorni autoritet smatra tender
                          58.3 A contracting authority shall regard a    odgovarajućim samo ako je u saglasnosti sa
58.3 Autoriteti kontraktues do të          tender as responsive only if it conforms to all  svim uslovima datim u obaveštenju o ugovoru
konsiderojë një tender si të përgjegjshëm      requirements set forth in the contract notice   i tenderskom dosijeu. U vezi sa
vetëm nëse tenderi në fjalë është në        and the tender dossier. Notwithstanding the    gorepomenutim, ugovorni autoritet može da
përputhshmëri me të gjitha kërkesat e        foregoing, a contracting authority may regard   smatra tender odgovarajućim ako (i) on sadrži
parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në    a tender as responsive if (i) it contains only   samo greške ili previde koje je moguće
dosjen e tenderit. Pavarësisht nga e        errors or oversights that are capable of being   ispraviti bez menjanja bilo kojeg materijalnog
mëparshmja, autoriteti kontraktues mund të     corrected without altering any material term    smisla ili aspekta tog tendera ili (ii) sadrži
konsiderojë një tender si të përgjegjshëm nëse   or aspect of such tender, or (ii) it contains   samo manje devijacije koje ne menjanju
(i) përmban vetëm gabime ose paqartësi që      only minor deviations that do not materially    materijalno niti karakteristike, rokove, uslove
mund të korigjohen pa patur nevojë që të      alter or depart from the characteristics, terms,  i druge uslove date u obaveštenju o ugovoru i
ndryshohet ndonjë kusht apo aspekt material i    conditions and other requirements set forth in   tenderskom dosijeu; dajući ipak da svako
tenderit në fjalë, ose (ii) përmban vetëm      the contract notice and the tender dossier;    takvo odstupanje može da se izmeri i
devijime të vogla që nuk mund të shkakëtojnë    provided, however, that any such deviations    adekvatno uzima u obzir u proceni i
ndryshime materiale ose devijime nga        shall be quantified, to the extent possible, and  uporedjivanju tendera.
karakteristikat, kushtet, dhe kërkesat e tjera të  appropriately taken account of in the
parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në    evaluation and comparison of tenders.       58.4 Ugovorni autoritet procenjuje i
dosjen e tenderit; me kusht që, çfarëdo                                uporedjuje tendere koje su kvalifikovani
devijimi i tillë të kuantifikohet, aq sa është e  58.4 A contracting authority shall evaluate    ekonomski operateri podneli na vreme kako
mundshme, dhe të mirret parasysh gjatë       and compare all tenders that have been timely   bi potvrdili uspešan tender. Uspešan tender
vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve.       submitted by qualified economic operators in    bira se u skladu sa članom 55 ovog zakona.
                          order to ascertain the successful tender. The
58.4 Autoriteti kontraktues do t’i vlerësojë    successful tender shall be chosen in        Osim za komunikacije koje su posebno
dhe krahasojë të gjithë tenderët që janë      accordance with Section 55 of the present     dopuštene članovima 58.1 i 58.2 ovog
dorëzuar me kohë nga operatorët e          law.                        zakona, nikakve komunikacije, razgovori ili
kualifikuar, në mënyrë që të përcaktohet                                pregovori ne postoje izmedju ugovornog
(vendoset) tenderi i suksesshëm. Tenderi i     58.5 Except for the communications that      autriteta i ekonomksog operatera a u pogledu
suksesshëm do të zgjidhet në përputhshmëri     are specifically authorized by Sections 58.1    tendera koji je podnet u bilo kojem postupku
me Nenin 55 të këtij ligji.             and 58.2 of the present law, no          nabavke osim u postupku sa pogađanjem.
                          communications, discussions or negotiations
58.5 Përveç komunikimeve që janë          of any description shall take place between
autorizuar saktësisht nga Neni 58.1 dhe 58.2    the contracting authority and an economic
të këtij ligji, asnjë komunikim, diskutim ose    operator with respect to a tender that has been
negociatë e çfarëdo lloji nuk mund të mbahen    submitted in any procurement procedure
                                                                     107
ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një    other than a negotiated procedure.
operatori ekonomik, në lidhje me një tender të
dorëzuar në cilëndo procedurë të prokurimit
që nuk është procedurë e negociuar.

          Neni 59                     Section 59                     Član 59
    Tenderët jo-normalisht të ulët            Abnormally Low Tenders              Nenormalno niski tenderi

59.1 Nëse një operator ekonomik e dorëzon     59.1 If an economic operator submits a      59.1 Ako ekonomski operater podnese
një tender që, i konsideruar në baza objekive,   tender that, considered objectively, is or    tender koji, razmatrajući objektivno, jeste ili
është ose duket të jetë jo-normalisht i ulët, në  appears to be abnormally low in relation to    se čini da je nenormalno nizak u odnosu na
lidhje me lëndën e cilësdo procedure të      the object of any procurement procedure and    predmet bilo kojeg postupka nabavke i tender
prokurimit dhe prandaj tenderi do të ngrisë    the tender therefore gives rise to a reasonable  stoga pokreće verovanje da je ekonomski
një besim të arsyeshëm se operatori ekonomik    belief that the economic operator has       operater podneo neizvodljiv tender, ugovorni
ka dorëzuar një tender të pazbatueshëm,      submitted an un-performable tender, the      autoritet šalje pisani zahtev ponuđaču tražeći
autoriteti kontraktues do t’i dërgojë       contracting authority shall send a written    od njega da dostavi detaljno razlaganje
tenderuesit një kërkesë me shkrim duke       request to the tenderer asking for the tenderer  odgovarajućih sastavnih elemenata tendera.
kërkuar nga tenderuesi që të dorëzojë një     to supply a detailed written breakdown of the
shpjegim të hollësishëm të elementeve       relevant constituent elements of the tender.   59.2 Ugovorni autoritet treba da uzme u
përmbajtësore të tenderit në fjalë.                                 obzir objašnjenja koja je dostavio ponuđač a
                          59.2 The contracting authority shall take     koja se odnose na:
59.2 Autoriteti kontraktues do të marrë      into consideration explanations provided by
parasysh shpjegimet e dorëzuara nga        the tenderer relating to:             a.   ekonomičnost procesa izrade, usluga
tenderuesi në lidhje me:                                       koje se pružaju i/ili načina izgradnje;
                        a.   the economics of the manufacturing
a.   ekonominë e procesit të         process, of the services provided and/or of the sva tehnička rešenja ponudjena ili odabrana;
prodhimtarisë, të shërbimeve të ofruara    construction method;
dhe/ose të metodave të ndërtimit;                               c.    sve izuzetno povoljne uslove dostupne
                        b.   any technical solutions offered or    ponuđaču za snabdevanje proizvodima,
b.   çfarëdo zgjidhje teknike që janë ofruar chosen;                     pružanje usluga, izvršavanje projektnih
ose zgjedhur;                                         radova i/ili izvršavanje aktivnosti izgradnje
                        c.   any exceptionally favourable       koje se nabavljaju; i/ili
c.   çfarëdo kushte veçanërisht të      conditions available to the tenderer for
favorshme që janë në dispozicion për      supplying the products, providing the      d.    poreklo snabdevanja, usluga, radova
tenderuesin për furnizimin e produkteve,    services, executing the works project and/or  ili predloženih radova.
                                                                    108
sigurimin e shërbimeve, ekzekutimin e       performing the construction activities being
projekteve të punëve dhe/ose ushtrimin e     procured; and/or                  59.3 Ako se nakon uzimanja u obzir
aktiviteteve të ndërtimit që janë duke u                               informacija i primera koje je dostavio
prokuruar; dhe/ose                d.   the originality of the supplies,      ponuđač u skladu sa članom 59.2 ovog
                         services, work or works proposed.         zakona ugovorni autoritet zaključi da postoji
d.   origjinalitetin e furnizimeve,                                dobar razlog da se veruje da je ponuđač
shërbimeve, punës ose punëve të propozuara.    59.3 If, after taking into consideration the    podneo neizvodljiv tender, ugovorni autoritet
                         information and explanations provided by the    može da (i) odbaci ovaj tender ako prvo za to
59.3 Nëse, pas marrjes parasysh të        tenderer pursuant to Section 59.2 of the      dobije pisanu dozvolu od AJN-a da to uradi,
informacioneve dhe sqarimeve të dorëzuara     present law, the contracting authority       ili (ii) dodeli dotičan ugovor tom ponuđaču
nga tenderuesi sipas Nenit 59.2 të këtij ligji,  determines that there are still good and      pod uslovima da ponuđač položi obezbeđenje
autoriteti kontraktues vendos se ka ende mjaft  objective reasons to believe that the tenderer   o izvršenju po članu 60 ovog zakona. U
arsye të forta për të besuar se tenderuesi ka   has submitted an un-performable tender, the    drugom slučaju, ugovorna strana odmah
dorëzuar një tender të pa-zbatueshëm,       contracting authority may (i) reject such     dostavlja dotičnom ponuđaču pisanu izjavu o
autoriteti kontraktues mund të (i) refuzojë    tender, if it first obtains the written      tim razlozima za takvu radnju.
tenderin, nëse paraprakisht merr pëlqimin me   permission of the PPA to do so, or (ii) award
shkrim nga APP, ose (ii) japë kontraktën     the concerned contract to such tenderer on the
përkatëse tenderuesit në fjalë me kusht që    condition that the tenderer post performance
tenderuesi të depozitojë sigurinë e        security in accordance with Section 60 of the
ekzekutimit sipas Nenit 60 të këtij ligji. Në   present law. In either event, the contractor
cilindo rast, kontraktuesi duhet që menjëherë   shall immediately provide the concerned
ti sigurojë tenderuesit në fjalë një deklaratë  tenderer with a written statement of such
me shkrim mbi arsyet për vendimin e marrë.    reasons for such action.

          Neni 60                     Section 60                    Član 60
      Siguria e ekzekutimit               Performance Security               Obezbeđenje o izvršenju

60.1 Autoriteti kontraktues do të kërkojë     60.1 A contracting authority shall require     60.1 Ugovorni autoritet može da traži od
nga operatori ekonomik të cilit i është dhënë   an economic operator that has been awarded a    ekonomskog operatera kojem je dodeljen
një kontratë që të depozitojë një siguri të    contract to post performance security as a     ugovor da pruži obezbeđenje o izvršenju kao
ekzekutimit si parakusht për nënshkrimin dhe   pre-condition to the signing and entry into    preduslov potpisivanja i stupanje na snagu
hyrjen në fuqi të kontratës nëse (i) kontrata e  force of such contract if (i) such contract is a  ugovora ako (i) je taj ugovor ugovor o
tillë eshtë kontratë e punëve me vlerë të     large value works contract, (ii) such contract   radovima velike vrednosti (ii) je taj ugovor
madhe, (ii) kontrata e tillë është kontratë e   is a service contract for software development   ugovor o uslugama za razvoj usluga softvera
shërbimeve për krijimin e programeve       services, (iii) there is a risk that a breach of  (iii) postoji rizik da bi kršenje ugovora
                                                                   109
kompjuterike, (iii) ekziston rreziku se thyerja  such contract would cause substantial damage    izazvalo značajnu štetu ugovornom autoritetu
e kontratës së tillë do t’i shkaktojë dëme     to the contracting authority and/or require the   i/ili zahtevalo od ugovornog autoriteta da ima
substanciale autoritetit kontraktues dhe/ose    contracting authority to incur substantial     znatne troškove u ispunjenju ugovora (iv)
mund të kërkojë që autoriteti kontraktues të    expense in obtaining the completion of such     ugovorni autoritet ima, nakon što se bude
bëjë shpenzime të mëdha për mbylljen e       contract, or (iv) the contracting authority has,  usaglasio sa članom 59 ovog zakona, dobar
kontratës në fjalë, ose (iv) autoriteti      after complying with Section 59 of the       razlog da veruje da je ekonomski operater
kontraktues, pasi që të jetë përputhur me     present law, good and objective reasons to     podneo neizvodljiv tender.
Nenin 59 të këtij ligji, ka mjaft arsye për të   believe that an economic operator has
besuar se operatori ekonomik ka dorëzuar një    submitted an un-performable tender.         Ugovorni autoritet može da traži od
tender të pa-zbatueshëm.                                        ekonomskog operatera kojem je dodeljen neki
                          60.2 A contracting authority shall require     drugi ugovor velike ili srednje vrednosti da
60.2 Autoriteti kontraktues do të kërkojë     an economic operator that has been awarded     pruži kao preduslov za potpisivanje i stupanje
nga operatori ekonomik të cilit i është dhënë   any other medium or large value contract to     na snagu tog ugovora ili može da traži
ndonjë kontratë me vlerë të mesme ose të      post performance security as a pre-condition    zadržavanje procenta ugovorne cene ukoliko
madhe, që të depozitojë një siguri të       to the signing and entry into force of such     postoji rizik da bi kršenje ugovora izazvalo
ekzekutimit si parakusht për nënshkrimin dhe    contract if there is a risk that a breach of such  materijalnu štetu ugovornom autoritetu i/ili
hyrjen në fuqi të kontratës së tillë nëse     contract would cause material damage to the     zahtevalo od ugovornog autoriteta da ima
ekziston rreziku që thyerja e kontratës së tillë  contracting authority and/or require the      znatne troškove za ispunjenje tog ugovora.
do t’i shkaktonte autoritetit kontraktues dëme   contracting authority to incur material
materiale dhe/ose do të kërkonte nga        expense in obtaining the completion of such     Ugovorni autoritet obezbeđuje da je iznos za
autoriteti kontraktues që të bëjë shpenzime    contract.                      obezbeđenje o izvršenju ili zadržavanja
materiale për përfundimin e kontratës në                                procenta ugovorne cene koji se traži na
fjalë.                     60.3 A contracting authority shall ensure       osnovu člana 60.1 ovog zakona (i) jednak sa
                        that the amount of any performance security      najmanje deset procenata (10%) vrednosti
60.3 Autoriteti kontraktues do të sigurojë   that is required by Section 60.1 of the present    ugovora, i (ii) da je drugačije dat na nivou
që shuma e çfarëdo sigurimi të ekzekutimit që law (i) is equal to at least ten percent (10%)      konzistentnom sa uobičajenom i potrošačkom
kërkohet sipas Nenit 60.1 të këtij ligji (i) të of the value of the contract and (ii) is        poslovnom i javnom praksom koja važi za
jetë e barabartë me së paku dhjetë përqind   otherwise set at a level that is consistent with    posebne vrste i predmete dotičnog ugovora.
(10%) të vlerës së kontratës ose (ii)      usual and customary public and commercial
përndryshe është vendosur në një nivel që    practices applicable to the specific type and     60.4 Ugovorni autoritet osigurava da je
është në përputhshmëri me praktikat e      subject matter of the concerned contract.       iznos za svako obezbeđenje o izvršenju koje
zakonshme publike dhe afariste të                                   se traži na osnovu člana 60.2 ovog zakona (i)
aplikueshme ndaj llojit të veçantë dhe lëndës 60.4 A contracting authority shall ensure        jednak sa najmanje deset procenata (10%) od
së kontratës përkatëse.             that the amount of any performance security      vrednosti ugovora ili (ii) da je dat drugačije,
                        that is required under Section 60.2 of the       na nivou koji je dovoljan da pokrije svu štetu
                                                                     110
60.4 Autoriteti kontraktues do të sigurojë     present law (i) is equal to at least ten percent  i troškove koju ugovorni autoritet razumljivo
që shuma e çfarëdo sigurimi të ekzekutimit që   (10%) of the value of the contract and (ii) is   očekuje da će se desiti u slučaju kršenja
kërkohet sipas Nenit 60.2 të këtij ligji (i) të  otherwise set at a level that is sufficient to   ugovora od strane ekonomskog operatera.
jetë e barabartë me së paku dhjetë përqind     cover any damages and expenses that the
(10%) të vlerës së kontratës, ose (ii)       contracting authority reasonably expects it    Ugovorni autoritet obezbedjuje da tenderski
përndryshe është vendosur në një nivel që     will incur in the event of a breach of such    dosije i dotični javni ugovor sadrže detaljne
është i mjaftueshëm për të mbuluar çfarëdo     contract by the economic operator.         odredbe o prirodi, formi, iznosu, statusu,
dëme dhe shpenzime që autoriteti kontraktues                             rokovima, zapleni i povratku svakog traženog
me arsye i pret që do të ndodhin në rast të    60.5 A contracting authority shall ensure     obezbeđenja o izvršenju.
thyerjes së kontratës në fjalë nga operatori    that the tender dossier and the concerned
ekonomik.                     public contract contain detailed provisions on
                          the nature, form, amount, status, term,
60.5 Autoriteti kontraktues do të sigurojë     forfeiture, and return of any required
që dosja e tenderit dhe kontrata përkatëse     performance security.
publike të përmbajnë dispozita detale mbi
karakterin, formën, shumën, statusin, kushtet,
konfiskimin dhe kthimin e çfarëdo sigurie të
kërkuar të ekzekutimit.

          Neni 61                     Section 61                      Član 61
   Përfundimi i aktivitetit të prokurimit      Termination of a Procurement Activity           Prekid aktivnosti nabavke

61.1 Kur autoriteti kontraktues inicon një     61.1 When a contracting authority initiates    Kada ugovorni autoritet pokreće aktivnost
aktivitet të prokurimit me publikimin e      a procurement activity by publication of a     nabavke objavljivanjem obaveštenja o
njoftimit të kontratës, aktiviteti në fjalë mund  contract notice, it may terminate that       ugovoru on može prekinuti aktivnost nabavke
të përfundohet vetëm për njërën nga arsye     procurement activity only for one of the      samo iz jednog od sledećih razloga
vijuese:                      following reasons:                 ako je aktivnost nabavke rezultirala dodelom
aktiviteti i prokurimit ka rezultuar në dhënien  the procurement activity has resulted in the    javnog ugovora;
e një kontrate publike;              award of a public contract;            ako odredba ovog zakona zahteva prekid
njëra nga dispozitat e këtij ligji kërkon     a provision of the present law requires the    aktivnosti nabavke;
anulimin e aktivitetit të prokurimit;       cancellation of the procurement activity;     ako je nadležan javni autoritet izdao nalog po
një urdhër i nxjerrë nga autoriteti kompetent   an order issued by a competent public       odredbi ovog zakona, ili ako drugi zakon
publik sipas dispozitave të këtij ligji ose një  authority under a provision of the present law   zahteva prekid aktivnosti nabavke;
ligji tjetër kërkon anulimin e aktivitetit të   or another law requires the cancellation of the  ako svi odgovarajući tenderi sadrže cene koje
prokurimit;                    procurement activity;               znatno premašuju budžet ugovornog
                                                                    111
të gjithë tendrët e përgjegjshëm përmbajnë     all responsive tenders contain prices that    autoriteta za aktivnost nabavke; ili
çmime që në masë substanciale e tejkalojnë     substantially exceed the contracting       ako se pre otvaranja tendera, prekid aktivnosti
buxhetin e autoritetit kontraktues për       authority’s budget for the procurement      nabavke smatrao potrebnim zbog objektivnih
aktivitetin e tillë të prokurimit;         activity; or                   i očiglednih dogadjaja i/ili razloga koji su
para hapjes së tendrëve, ndërprerja e        prior to the opening of tenders, the       izvan kontrole ugovornog autoriteta i nisu bili
aktivitetit të prokurimit është bërë e       termination of the procurement activity has    predvidivi za vreme pokretanja aktivnosti
nevojshme për shkak të ngjarjeve objektive     been made necessary due to objective and     nabavke.
dhe që mund të demonstrohen dhe/ose         demonstrable events and/or reasons that are
arsyesve që janë jashtë kontrollit të autoritetit  beyond the contracting authority’s control
kontaktues dhe që nuk mund të            and that were not predictable at the time of
parashikoheshin në kohën e inicimit të       the initiation of the procurement activity.    61.2 Kada je aktivnost nabavke otkazana
aktivitetit të prokurimit.                                      bez dodele javnog ugovora, ugovorni autoritet
61.2 Kur procedura e prokurimit është        61.2 Where a procurement procedure is       (i) objavljuje obaveštenje o otakzivanju u
anuluar pa dhënien e kontratës, autoriteti     cancelled without the award of a public      formi i sa informacijama koje traži RKJN, i
kontraktues duhet që (i) të publikojë njoftimin   contract, the contracting authority shall (i)   (ii) uključuje u dokumenta o nabavkama,
e anulimit në formën dhe përmbajtjen e       publish a cancellation notice in the form, and  traženim po članu 9 ovog zakona, pisanu
përcaktuar nga KRPP-ja, dhe (ii) të përfshijë    containing the information, required by the    izjavu dajući detaljno faktičke razloge i
në të dhënat e prokurimit të kërkuara nga      PPRC, and (ii) include in the procurement     pravni osnov za ovo otkazivanje.
Neni 9 të këtij ligji, një deklaratë me shkrim   records required by Section 9 of the present
që parashtron me hollësi arsyet faktike dhe     law a written statement setting forth in detail
bazën ligjore për anulimin..            the factual reasons and legal basis for such
                          cancellation.

       PJESA III                      TITLE III                    DEO III
  RREGULLAT PËR KONKURSET E               RULES GOVERNING DESIGN            PRAVILA KOJI REGULIŠU KONKURS
      PROJEKTIMIT                      CONTESTS                  ZA IDEJNI PROJEKAT

         Neni 62                      Section 62                     Član 62
     Dispozitat e përgjithshme                General Provisions                 Opšte odredbe

62.1 Rregullat për organizimin dhe         62.1 The rules for the organization and      62.1 Pravila za organizovanje i izvršavanje
udhëheqjen e një konkursi për projektim       conduct of a design contest shall be in      konkursa za idejni projekat treba da su u
duhet të jenë në përputhshmëri me dispozitat    conformity with the provisions set forth in    saglasnosti sa odredbama koja su utvrdjena u
e përcaktuara në këtë pjesë (Pjesa III) dhe ato   this Title III and shall be communicated to all  ovom Delu III i one se trebaju saopštiti svim
do t’u komunikohen të gjithë personave që i     persons responding to a design contest notice.  licima koja odgovaraju na obaveštenje o
                                                                    112
përgjigjen njoftimit mbi konkursin e                                 konkursu za idejni projekat.
projektimit.                    62.2 A design contest shall be conducted in
                          the same general manner, and using the same    62.2 Konkurs za idejni projekat se sprovodi
62.2 Konkursi i projektimit do të ushtrohet    time limits and deadlines, as those applicable  na isti opšti način i koristi iste vremenske
në të njëjtën mënyrë të përgjithshme, dhe me    to a procurement activity for a large value    rokove i krajnje rokove kao i one koji važe u
të njëjtat afate kohore si ato për aktivitetet e  contract conducted with open or restricted    aktivnosti nabavke za ugovore velike
prokurimit për kontratat me vlerë të madhe që   procedures.                    vrednosti koji se sprovode po otvorenim ili
zbatojnë procedurat e hapura ose të kufizuara.                            skraćenim postupcima.


         Neni 63                      Section 63                     Član 63
  Njoftimi mbi konkursin e projektimit           Design Contest Notices          Obaveštenje o konkursu za idejni projekat

Kur autoriteti kontraktues planifikon të mbajë   When a contracting authority intends to      Kada ugovorni autoritet namerava da
një konkurs për projektim, autoriteti       conduct a design contest, the contracting     sprovede konkurs za idejni projekat, ugovorni
kontraktues do të përgatisë njoftimin mbi     authority shall prepare a design contest notice  autoritet priprema obaveštenje o konkursu za
konkursin e projektimit në gjuhët e parapara    in the languages required by Section 13 of the  idejni projekat na jezicima koji se traže na
në Nenin 13 të këtij ligji.            present law.                   osnovu člana 13 ovog zakona.

         Neni 64                     Section 64                     Član 64
  Njoftimi mbi rezultatet e konkursit të        Design Contest Results Notice       Obaveštenje o rezultatima konkursa za idejni
        projektimit                                              projekat
                          A contracting authority that has held a design
Autoriteti kontraktues që ka mbajtur        contest shall, within two (2) business days of  Ugovorni autoritet koji je održao konkurs za
konkursin e projektimit, duhet që brenda dy    the conclusion of such contest, prepare a     idejni projekat u roku od dva (2) radna dana
(2) ditëve të punës pas përfundimit të       notice on the results of the design contest in  od zaključenja tog konkursa priprema
konkursit në fjalë të përgatisë një njoftim    the languages required by Section 13 of the    obaveštenje o rezultatima konkursa za idejni
lidhur me rezultatet e konkursit të projektimit  present law.                   projekat na jezicima koji se traže na osnovu
në gjuhët e cekura në Nenin 13 të këtij ligji.                            člana 13 ovog zakona.

          Neni 65                     Section 65                     Član 65
  Publikimi i njoftimeve për konkursin e     Publication of Design Contest Notices and     Objavljivanje obaveštenja o konkursu za
 projektimit dhe njoftimeve për rezultatet e      Design Contest Results Notices       idejni projekat i obaveštenje o rezultatima sa
      konkursit të projektimit                                      konkursa za idejni projekat
                          65.1  The rules governing the publication of
                                                                    113
65.1 Rregullat që drejtojnë publikimin e     a design contest notice shall be the same as   65.1 Pravila koja regulišu objavljivanje
një njoftimi për konkursin e projektimit janë  those set forth in Section 36 of the present   obaveštenja o konkursu za idejni projekat su
të njëjta me rregullat e parashtruara në Nenin  law governing the publication of a contract   ista kao ona data u članu 36 ovog zakona koja
36 të këtij ligji që e drejtojnë publikimin e  notice for a contract having the same value as  regulišu objavljivanje obaveštenja o ugovoru
njoftimeve të kontratës për kontratat që e    the concerned design contest.          za ugovore koji imaju istu vrednost kao i
kanë vlerën e njëjtë me konkursin përkatës të                           dotičan konkurs za idejni projekat.
projektimit.                  65.2 The rules governing the dispatch and
                        publication of a design contest results notice   65.2 Pravila koja regulišu otpremu i
65.2 Rregullat për dërgimin dhe publikimin shall be the same as those set forth in Section    objavljivanje rezultata o konkursu za idejni
e një njoftimi mbi rezultatet e konkursit të  36 of the present law governing the dispatch    projekat su ista kao i ona koja su data u članu
projektimit janë të njëjta me rregullat e   and publication of a contract award notice for   36 ovog zakona koja regulišu slanje i
parashtruara në Nenin 36 të këtij ligji për  a contract having the same value as the      objavljivanje obaveštenja o dodeli ugovora za
dërgimin dhe publikimin e njoftimit për    concerned design contest.             ugovore koji imaju istu vrednost kao i dotičan
dhënien e kontratës, për kontratat që e kanë                           konkurs za idejni projekat.
vlerën e njëjtë me konkursin përkatës të    65.3 With the exception of a design contest
projektimit.                  results notice that has been dispatched by a    65.3 Uz izuzetak obaveštenja o rezultatima
                        contracting authority to a participant, no     sa konkursa za idejni projekat koji su
65.3 Përveç për njoftimet mbi rezultatet e   notice, nor any information in a notice, may    učesnicima poslati od strane ugovornog
konkursit të projektimit që i janë dërguar një be made public or disclosed to any person or    autoriteta, nikakvo obaveštenje niti
pjesëmarrësi nga autoriteti kontraktues, asnjë undertaking prior to its publication in      informacija u obaveštenju ne sme biti javna
njoftim dhe asnjë informacion në një njoftim, accordance with this Section 65.          ili otkrivena bilo kojem licu ili preduzeću pre
nuk mund të bëhen publike ose të zbulohen                             njegovog objavljivanja u skladu sa članom
para një personi ose ndërmarrjeje, para                              65.
publikimit të tij në përputhshmëri me këtë
Nen 65.

         Neni 66                    Section 66                     Član 66
 Formulari dhe përmbajtja e njoftimeve për    Form and Content of Design Contest Notices    Forma i sadržaj obaveštenja o konkursu za
     konkursin e projektimit                                        idejni projekat
                         Every notice shall be drawn up and published
                         in accordance with the applicable standard    Svako obaveštenje donosi se i objavljuje u
Çdo njoftim do të përpilohet dhe publikohet   form adopted by the PPRC.            skladu sa važećim standardnim obrascima
në pajtim me formularin e aplikueshëm                               koje je usvojila RKJN.
standard që miratohet nga KRPP-ja.

                                                                   114
          Neni 67                     Section 67                      Član 67
       Mjetet e informimit               Means of Communication                Sredstva komunikacije

67.1 I tërë komunikimi dhë këmbimi i        67.1 All communication and information       67.1 Sva komunikacija i razmena
informacioneve i përmendur në këtë Pjesë III    exchanges mentioned in this Title III shall be   informacija pomenute u ovom delu donose se
duhet të bëhet në pajtim me Nenin 46 të këtij    made in accordance with Section 46 of the      u skladu sa članom 46 ovog zakona.
ligji.                       present law.
                                                    Ugovorni autoritet osigurava da obaveštenje o
67.2 Autoriteti kontraktues do të sigurojë     67.2 The contracting authority shall ensure     nadmetanju za idejni projekat i propisi
që njoftimi për konkursin e projektimit dhe     that the design contest notice and the rules    navedeni u članu 62.1 ovog zakona ukazuju
rregullat e specifikuara në Nenin 62.1 të këtij   specified in Section 62.1 of the present law    da, ukoliko su planovi ili idejni projekti
ligji të cekin se, nëse planet ose vizatimet    indicate that, if plans or designs are submitted  podneti elektronskim sredstvima, od učesnika
teknike paraqiten përmes mjeteve elektronike,    by electronic means, the submitting         podnosioca traži se da ugovornom autoritetu
dërguesi është i detyruar që t’i paraqes      participant shall be required to submit to the   fizički, podnesu original – ili ako je moguće,
autoritetit kontraktues origjinalin fizik ose kur  contracting authority the physical original –    kopije – svih isprava, potvrda i izjava koje
është e përshtatshme kopje të të gjitha       or, where appropriate, copies thereof - of any   ugovorni autoritet traži i ne kasnije od
dokumenteve, çertifikatave, dëshmive dhe      documents, certificates, attestations and      krajnjeg roka koji je dat za prijem takvih
deklaratave që kërkohen nga autoriteti       declarations required by the contracting      planova i idejnih projekata.
kontraktues jo më vonë se në afatin e caktuar    authority not later than the deadline set for the
për pranimin e planeve të tilla dhe të       receipt of such plans or designs.
vizatimeve të tilla teknike.

          Neni 68                     Section 68                      Član 68
    Përbërja dhe vendimet e jurisë         Composition and Decisions of the Jury            Sastav i odluke žirija

68.1 Juria përbëhet nga një numër tek, por     68.1 The jury shall be composed of an        68.1 Žiri se sastoji od nejednakog broja
në asnjë rast më pak se tre (3) persona fizikë.   uneven number of natural persons, but in no     fizičkih lica ali ni u kojem slučaju ne manjem
Këta persona do të caktohen nga Zyrtari i      case less than three (3). These persons shall    od tri (3). Njih bira službenik za nabavku
Prokurimit i autoritetit kontraktues dhe ata    be selected by the Procurement Officer of the    ugovornog autoriteta i ni na koji način oni
nuk mund të jenë të antarësuar në ose të      contracting authority and shall not in any way   nisu u vezi ili bliskosti sa učesnicima u
ndërlidhur me ndonjerin nga pjesëmarrësit në    be related to or affiliated with a participant in  nadmetanju. Ukoliko se od učesnika traži da
konkurs. Nëse nga pjesëmarrësi kërkohet që     the contest. If the participants are required to  imaju odredjene stručne kvalifikacije,
të posedojnë ndonjë kualifikim të posaçëm      possess a specific professional qualification,   najmanje dve trećine članova žirija treba da
profesional, së paku dy tretat e anëtarëve të    at least two thirds of the members of the jury   ima te kvalifikacije ili slično.
jurisë duhet që po ashtu të posedojnë atë      shall also have that qualification or its
                                                                       115
kualifikim ose barasvlerën e tij.        equivalent.                    68.2 Žiri odlučuje o nadmetanju samo na
                                                 osnovu kriterijuma na koje je ukazano u
68.2 Juria do të vendosë mbi konkursin     68.2 The jury shall decide the contest only    obaveštenju o nadmetanju za idejni projekat.
vetëm në bazë të kritereve të përshkruara në  on the basis of the criteria indicated in the   Identitet učesnika se ne otkriva članovima
njoftimin për konkursin e projektimit.     design contest notice. The identity of the    žirija.
Identiteti i pjesëmarrësve nuk do të zbulohet  participants shall not be disclosed to the
para anëtarëve të jurisë.            members of the jury.               68.3 Nijedno lice koje nije u žiriju ne sme
                                                 da utiče ili pokušava da utiče na odluku žirija
68.3 Asnjë person jashtë jurisë nuk duhet të 68.3 No person outside the jury shall        ili mišljenje bilo kojeg člana zirija.
ndikojë ose të tentojë të ndikojë në vendimet  influence or attempt to influence the decision
e jurisë ose në opinionin e cilitdo nga anëtarët of the jury or the opinion of any jury member.  68.4 Samo konačna odluka žirija se otkriva
e jurisë.                                             licu koje nije član zirija. Sadržina rasprave
                         68.4 Only the final decision of the jury     žirija i individulana mišljenja članova žirija
68.4 Personave që nuk janë anëtarë të      shall be disclosed to a person who is not a   čuvaju se kao poverljivi od strane svih
jurisë do t’u zbulohet vetëm vendimi       jury member. The substance of the        članova žirija. Osim kada se traži pisanim
përfundimtar i jurisë. Diskutimet e jurisë dhe deliberations of the jury and the opinions of   nalogom od RKJN-a, TRN-a, veća za revizije
opinionet e anëtarëve të jurisë gjatë      the individual jury members shall be       TRN, ili od strane nadležnog suda, nijedan
diskutimeve të tilla do të mbahen si sekret   maintained as confidential by all jury      član žirija ne otkriva niti razgovara o sadržini
nga të gjithë anëtarët e jurisë. Asnjëri nga   members. Except where required by a written   rasprave ili mišljenju svakog člana žirija
anëtarët e jurisë nuk do të zbulojë       order of the PPRC, the PRB, a PRB review     pojedinačno sa bilo kojim licem koje takodje
përmbajtjen e diskutimeve të jurisë para një   panel or a court of competent jurisdiction, no  nije član zirija.
personi tjetër që nuk është anëtar i jurisë,   jury member shall disclose or discuss the
përveç kur kërkohet nga një urdhër me      substance of such deliberations or the opinion
shkrim nga KRPP-ja, OSHP-ja, paneli       of any individual jury member with any
shqyrtues i OSHP-së ose një gjykatë       person who is not also a member of the jury.
kompetente.

       PJESA IV                    TITLE IV                    DEO IV
   KOMISIONI RREGULLATIV I          PUBLIC PROCUREMENT REGULATORY           REGULATORNA KOMISIJA ZA JAVNE
    PROKURIMIT PUBLIK                 COMMISSION                    NABAVKE

                                 Section 69                    Član 69
         Neni 69               The Public Procurement Regulatory       Regulatorna Komisija za Javne Nabavke
 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik           Commission
                                                 69.1  Na osnovu ovog zakona, Regulatorna
                                                                   116
69.1 Sipas këtij ligji, Komisioni        69.1 Pursuant to the present law, the Public   Komisija za Javne Nabavke (”RKJN”)
Rregullativ i Prokurimit publik, i themelur   Procurement Regulatory Commission         prethodno osnovana po ranijem zakonu o
sipas legjislacionit paraprak mbi        (“PPRC”) previously established by prior     nabavkama se ovim odredjuje da od sada
prokurimimin, përcaktohet si agjenci e     procurement legislation is hereby designated   bude nezavisna regulatorna agencija u okviru
pavarur rregullative brenda kuptimit të Nenit  to henceforth be an independent regulatory    značenja člana 11.2 UNMIK-ove Uredbe Br.
11.2 të Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/9   agency within the meaning of Section 11.2 of   2001/9 od 15 maja 2001, “O Ustavnom
të 15 Majit 2001, “Mbi Kornizën Kushtetuese   UNMIK Regulation No. 2001/9 of 15 May       Okviru za Privremenu Samoupravu na
për Vetë Qeverisje të Përkohëshme në      2001, “On a Constitutional Framework for     Kosovu.”
Kosovë.                     Provisional Self-Government in Kosovo.”
                                                 69.2 Osim kao što je predviđeno u
69.2 Përveç siç parashihet në dispozitat    69.2 Except as provided for in the        prelaznim odredbama datim u članu 98 ovog
kalimtare në Nenin 89 të ktij ligji, KRPP-ja  transitional provisions set forth in Section 98  zakona, RKJN od sada izvršavaće i obavljaće
do të ushtrojë dhe zbatojë vetëm autoritein,  of the present law, the PPRC shall henceforth   samo ovlašćenja, funkcije i dužnosti koje su
kompetencat, funksionet dhe përgjegjësitë e   exercise and perform only the authority,     navedene u ovom zakonu.
parapara me këtë ligj.             powers, functions and responsibilities
                        specified in the present law.

         Neni 70                     Section 70                    Član 70
   Funksionet themelore të KRPP-së         Principal Functions of the PPRC           Osnovne funkcije RKJN

70.1 KRPP është përgjegjëse për         70.1 The PPRC shall be responsible for the    70.1 RKJN je odgovorna za ukupan razvoj,
zhvillimin, operimin dhe mbikqyrjen e      overall development, operation and        rad i nadzor sistema javnih nabavki na
përgjithshme të sistemit të prokurimit publik  supervision of the public procurement system   Kosovu i vrši funkcije koje su joj dodeljene
në Kosovë, dhe do të ushtrojë funksionet që i  in Kosovo and shall carry out the functions    ovim zakonom.
ipen sipas këtij ligji.             assigned to it by the present law.

70.2 Përveç funksioneve të parapara më     70.2 In addition to the matters specified     70.2 Osim gorenavedenih funkcija, RKJN
lartë, KRPP është e autorizuar dhe ka      above, the PPRC shall have the responsibility   ima dužnost i ovlašćenje da:
përgjegjësi që:                 and authority to:
                                                 predlaže amandmane i poboljšanja ovog
të propozojë amendamente dhe përmirësime    propose amendments and improvements to      zakona ili dalje mere za njegovu primenu, ako
për këtë Ligj ose masa të mëtejme për      the present law or further measures for its    je primeljivo;
zbatimin e tij, ku ato janë të nevojshme;    implementation where appropriate;
                                                 daje detaljne pravila (propise) koji regulisu
të vendosë rregulla të hollësishme mbi     establish detailed rules governing the use and  korišćenje i vršenje svakog od postupaka koji
                                                                  117
shfrytëzimin dhe ekzekutimin e procedurave     conduct of each of the procedures provided   su dati u članovima 26-31 ovog zakona; pod
të parapara në Nenet 26-31 të këtij ligji; me    for in Sections 26-31 of the present law;    uslovom da, medjutim, ti propisi budu u
kusht që, rregullat në fjalë të jenë në pajtim   provided, however, that such rules shall be   saglasnosti sa uslovima i načelima datim u
me kushtet dhe parimet e vendosura nga ky      consistent with the requirements and      ovom zakonu i svim obaveznim uslovima EU
ligj si dhe kërkesat e UE’së mbi prokurimin.    principles established by the present law and  koji se odnose na nabavku;
                          any applicable mandatory requirements of the
të përgatisë dhe të shpërndajë manualet e      EU relating to procurement.           priprema i šalje priručnike za nabavke,
prokurimit, udhëzuesit, formularet standarde                            instrukcije, standardne obrasce tendera i
të tenderit dhe dokumentet e kontratave,      prepare and disseminate procurement       ugovorna dokumenta, standardne obrasce i
formularet standarde dhe modelet sipas këtij    manuals, guidelines, standard form tender and modele u skladu sa ovim zakonom u korist
ligji për dobinë e autoriteteve kontraktuese    contract documents, standard forms and     ugovornih autoriteta i ekonomskih operatera;
dhe të operatorëve ekonomik;            models pursuant to the present law for the
                          benefit of contracting authorities and     jača znanja medju ugovornim autoritetima i
të ngrisë vetëdijen në mesin e autoriteteve     economic operators;               ekonomskim operaterima o zakonodavstvu o
kontraktuese dhe operatorëve ekonomik mbi                              javnim nabavkama i njihovim
legjislacionin e prokurimit publik mbi       reinforce awareness among contracting      ciljevima/predmetima, postupcima i
objektivat, procedurat dhe metodat e tij;      authorities and economic operators of public  metodama;
                          procurement legislation as well as its
të sigurojë ndihmë teknike dhe këshilla       objectives, procedures and methods;       pruža tehničku pomoć i savete i ugovornim
autoriteteve kontraktuese dhe operatorëve                              autoritetima i ekonomskim operaterima o
ekonomik në lidhje me zbatimin dhe         provide technical assistance and advice to   primeni i tumačenju odredaba ovog zakona i
interpretimin e dispozitave të këtij ligji si dhe  both contracting authorities and economic    svakog dokumenta koji je izdala RKJN;
të çdo dokumenti që lëshohet nga KRPP-ja;      operators on the application and interpretation
                          of the provisions of the present law and any  donosi i objavljuju pisana administrativna
të nxjerrë dhe publikojë interpretime me      documents issued by the PPRC;          tumačenja, za oboje, za ugovorni autoritet i
shkrim mbi zbatimin e dispozitave të këtij                             ekonomske operatere o primeni i tumačenju
ligji ose ndonjë dokumenti të lëshuar nga      provide and publish written administrative   odredaba ovog zakona i bilo kojeg dokumenta
KRPP-ja për autoritet kontraktuese ose       interpretive rulings to both contracting    koji je doneo RKJN;
operatorët ekonomik;                authorities and economic operators on the
                          application and interpretation of the      osniva i održava elektronski Registar o
të krijojë dhe të mirëmbajë një Regjister      provisions of the present law and any      Javnim Nabavkama koji služi kao skladište za
elektronik të Prokurimit Publik që shërben si    documents issued by the PPRC;          elektronske kopije svih obaveštenja, poziva,
vend për ruajtjen e kopjeve elektronike të të                            izjava, tenderskih dosijea, izveštaja, žalbi i
gjitha njoftimeve, deklaratave, lejimeve,      establish and maintain an electronic Public   odluka podnetih ili izdatih u vezi sa svakom
raporteve, ankesave dhe vendimeve të        Procurement Register that shall serve as the  izvršenom aktivnošću nabavke koja je
                                                                   118
regjistruara ose të nxjerra në lidhje me çdo   repository for electronic copies of all notices,  preduzeta ili pokrenuta od strane autoriteta za
aktivitet të prokurimit të kryer ose të inicuar invitations, declarations, tender dossiers,    ugovaranje;
nga autoriteti kontraktues;           reports, complaints and decisions filed or
                         issued in connection with each and every      osniva ručne i elektronske sisteme za praćenje
të krijojë sisteme manuale dhe elektronike për procurement activity conducted or initiated     saglasnosti ugovornih autoriteta sa ovim
monitorimin e zbatimit të këtij ligji nga ana e by a contracting authority;             zakonom, uključujući i pripremu izveštajnih
autoriteteve kontraktuese, duke përfshirë                              obrazaca koje popunjavaju svi ugovorni
përgatitjen e formulareve të raportimit të cilat establish manual and electronic systems for    autoriteti koji su predmet ovog zakona;
duhet të plotësohen nga të gjitha autoritetet  monitoring the compliance of the contracting
kontraktuese që i nënshtrohen këtij Ligji;    authorities with the present law, including the  prikuplja, analizira i objavljuje informacije o
                         preparation of reporting forms to be        postupcima javnih nabavki i dodeljenim
të grumbullojë, analizojë dhe publikojë     completed by all contracting authorities      javnim ugovorima;
informacionet mbi procedurat e prokurimit    subject to the present law;
publik dhe kontratat e dhëna publike;                                za svaku kalendarsku godinu priprema i
                         collect, analyse and publish information about   podnosi Vladi i Skupštini godišnji izveštaj sa
për çdo vit kalendarik të përgatisë dhe     public procurement procedures and awarded     analizom o aktivnosti javnih nabavki na
dorëzojë në Qeveri dhe në Kuvend raportin    public contracts;                 Kosovu, koje su preduzete za tu kalendarsku
vjetor me të cilin analizohen aktivitetet e                             godinu i daje sve preporuke za poboljšanje
prokurimit publik në Kosovë për atë vit     for each calendar year, prepare and submit to   sistema javnih nabavki i/ili ovog zakona; taj
kalendarik, së bashku me ndonjë rekomandim the Government and the Assembly an annual        izvestaj se podnosi najkasnije do kraja
për përmirësimin e sistemit të prokurimit    report analyzing public procurement activities   februara sledeće kalendarske godine;
publik dhe/ose përmirësimin e këtij ligji,    in Kosovo occurring in that calendar year and
raporti në fjalë duhet të dorëzohet jo më vonë setting forth any recommendations for the      k.   osniva i održava informativni veb sajt
se në fund të Shkurtit të vitit vijues      improvement of the public procurement       koji pruža javnosti neograničen pristup (i) u
kalendarik;                   system and/or the present law, such report to   ovom zakonu i svim sekundarnim
                         be submitted no later than the end of February   zakonodavstvom izdatim na osnovu
të krijojë dhe mirëmbajë faqen informative në of the following calendar year;            ovlašćenjima ovog zakona (ii) svim
internet e cila i siguron publikut qasje të pa                           tumačenim propisima i dokumentima na koje
kufizuar në (i) këtë ligj dhe legjislacionin   establish and maintain an information website   se upućuje u ovom članu 70 i (iii) svim
sekondar të nxjerrë sipas këtij ligji, (ii)   that provides the public with unrestricted     informacijama koje se nalaze u Registru
interpretimet dhe dokumentet e përcaktuara    access to (i) the present law and all secondary  Javnih Nabavki;
në këtë nen 70, dhe (iii) të gjitha       legislation issued under the authority of the
informacionet që i përmban Regjistri për     present law, (ii) any interpretive rulings and   l.   razvijaju širom Kosova elektronski
Prokurim Publik;                 documents referred to in this Section 70, and   informacioni sistem da bi poboljšali
                         (ii) all information contained in the Public    objavljivanje obaveštenja koja se traže ovim
                                                                    119
të zhvillojë një sistem elektronik informativ    Procurement Register;              zakonom i objavljuju tenderska dokumenta;
Kosovar për të përmirësuar publikimin e
njoftimeve të kërkuara nga ky ligj dhe për të    develop a Kosovo-wide electronic         m.   u saradnji sa drugim javnim
publikuar dokumentet e tenderit;           information system to improve the        autoritetima za obuku i obrazovanje, radi
                           publication of the notices required by the    kako bi za službenike nabavke i ostale
në bashkëpunim me autoritetet tjera publike     present law and to publish tender documents;   stručnjake osigurao dostizanje i održavanje
të trajnimit dhe të edukimit, të punojë për të                            visokog nivoa stručne osposobljenosti za
siguruar arritjen dhe mbajtjen nga zyrtarët e    in cooperation with other public training and  sprovodjenje najboljih praksi o nabavkama i
prokurimit të një niveli të lartë të përgatitjes   educational authorities, work to ensure the   za primenu ovog zakona;
profesionale për zbatimin e praktikave të mira    attainment and maintenance by procurement
të prokurimit dhe për zbatimin e këtij ligji;    officers and other procurement professionals   n.  pokreće i podržava razvoj elektronske
                           of a high level of competence with respect to  nabavke i komunikaciju unutar oblasti javne
n.   të inicojë dhe mbështesë zhvillimin e     the implementation of sound procurement     nabavke
prokurimit elektronik dhe komunikimit        practices and the observance of the present
brenda lëmisë së prokurimit publik;         law;                       o.    priprema i ažurira listu ugovornih
                                                   autoriteta koji identifikuje sve pravne
o.    të përpilojë dhe mbajë një listë të     initiate and support the development of     subjekte predviđene ovim zakonom, međutim
autoriteteve kontraktuese që i identifikon të    electronic procurement and communication     ukoliko RKJN ne uključi pravno lice na tu
gjitha njësitë që i nënshtrohen këtij ligji, me   within the field of public procurement      listu, takav postupak nije odlučujući za
kusht që nëse KRPP-ja nuk e përfshin një                               pitanje da je to pravno lice ugovorni autoritet
njësi në një listë të tillë, kjo të mos përcaktojë  develop and maintain a list of contracting    po ovom zakonu ili ne;
çështjen se nëse entiteti i tillë është ose nuk   authorities that identifies all entities subject to
është autoritet kontraktues për qëllime të këtij   the present law provided, however, that if the p.      pregovara i sarađuje sa drugim
ligji; dhe                      PPRC fails to include an entity in such a list,   domaćim i inostranim organizacijama o
                           such failure shall not be determinative of the   pitanjima koje se odnose na javne nabavke.
p.   të ndërveprojë dhe të bashkëpunojë      question as to whether or not such entity is a
me organizatat tjera brenda dhe jashtë vendit    contracting authority for the purposes of the
mbi çështjet e ndërlidhura me prokurimin       present law; and
publik.
                           liaise and cooperate with other organisations
                           at home and abroad on matters associated
                           with public procurement.

         Neni 71                       Section 71                    Član 71
      Vëzhgimi dhe mbikqyrja               Monitoring and Supervision               Kontrola i nadzor
                                                                     120
71.1 KRPP poashtu është e autorizuar dhe      71.1 The PPRC shall also have the        71.1 RKJN takodje ima ovlašćenje i
ka përgjegjësinë që të vëzhgojë dhe mbikqyrë    authority and responsibility to monitor and   obavezu da prati i nadzire sprovodjenje ovog
zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe     supervise the implementation of the       zakona i propisa koje daje RKJN na osnovu
regullave të nxjerra nga KRPP sipas        provisions of the present law and the rules   ovlašćenja ovog zakona.
autorizimit të këtij ligji             issued by the PPRC under the authority of the
                          present law.                   71.2 Na kraju, RKJN izradjuje i upravlja sa
71.2 Për këtë qëllim, KRPP do të përpilojë                             jednom odgovarajućom metodologijom
dhe operojë një metodologji dhe mekanizëm     71.2 To this end, the PPRC shall develop     izveštavanja i mehanizmom koji je podržan
adekuat të raportimit të mbështetur nga një    and operate an appropriate reporting       elektronskim informacionim sistemom
sistem elektronik të informimit që do t’i lejojë  methodology and mechanism supported by an    upravljanja koji omogučava (i) kontrolu
KRPP-së që (i) të vëzhgojë zbatimin e ligjit    electronic management information system     sprovodjenja ovog zakona (ii) izradu
mbi prokurimin; (ii) të përgatisë raporte mbi   that will enable it to (i) monitor the      rezultata i izveštaja o izvršavanju koji
rezultatet, që identifikojnë përparësitë dhe    implementation of the present law; (ii)     identifikuju snagu i slabosti sprovodjenja
dobësitë në zbatimin e ligjit ose vetë sistemit  produce output and performance reports      ovog zakona i sistema nabavke; (iii)
të prokurimit; (iii) të identifikojë ato lëmi që  identifying strengths and weaknesses in the   identikuju one oblasti koje treba poboljšati i
duhet të përmirësohen ose plotësohen, (iv) të   implementation of the present law and the    razvijati, (iv) izradu godišnjih izveštaja koji
përgatisë raportet vjetore që kërkohen nga ky   procurement system; (iii) identify those areas  se traže po ovom zakonu, u kojima se uopšte
ligj, me të cilat pasqyrohet në mënyrë të     that are in need of improvement and       izražava tačan odraz stanja nacionalnog
përgjithshme por të saktë sistemi kombëtar i    development, (iv) produce the annual reports   sistema nabavki kao i specifična analiza o
prokurimit, si dhe analiza specifike mbi      required by the present law in a manner that   stepenu uskladjenosti/ne-uskladjenosti od
shkallën e përputshmërisë/mos-           provides a general but accurate assessment of  ugovornih autoriteta, i (v) daju odgovarajuće
përputhshmërisë nga autoritetet kontraktuese    the state of the national procurement system   predloge za izmenu primarnog i sekundarnog
individuale dhe (v) të bëjë rekomandime për    and specific assessments of the degree of    zakonodavstva o nabavkama.
ndryshimin e legjislacionit primar dhe       compliance/non-compliance by individual
sekondar.                     contracting authorities; and (v) make
                          appropriate recommendations for changes to
                          the primary and secondary procurement
                          legislation. .

         Neni 72                     Section 72                     Član 72
       Emërimi i anëtarëve               Appointment of Members                 Izbor članova

72.1 KRPP-ja përbëhët prej pesë (5)        72.1 The PPRC shall be comprised of five     72.1 RKJN se sastoji od pet (5) člana.
anëtarëve. Përveç siç parashihet në dispozitat   (5) persons. Except as provided for in the    Osim ako je predvidjeno u prelaznim
                                                                    121
kalimtare në Nenin 98 të këtij ligji, të gjithë  transitional provisions set forth in Section 98  odredbama datim u članu 98 ovog zakona, svi
anëtarët emërohen në përputhje me këtë nen    of the present law, all members shall be     članovi se biraju kao što je predvidjeno u
72 për një mandat prej pesë (5) vitesh, dhe    appointed as provided in this Section 72 for a  ovom članu 72 za jedan rok od pet (5) godina,
mund të ri-emërohen vetëm një herë.        term of five (5) years, and may be        i mogu se birati samo još jednom.
                         reappointed only once.
72.2 Secili anëtar i KRPP-së emërohet                                72.2 Svaki član RKJN se bira kao što je
sipas këtij neni 72 dhe pas emërimit nuk     72.2 Each member of the PPRC shall be       propisano u ovom članu 72 i nakon izbora
mund të largohet ose të suspendohet para     appointed as provided for in this Section 72   neće biti predmet uklanjanja ili suspenzije pre
skadimit të mandatit të tij/saj, përveç në bazë  and, after being so appointed, shall not be    isteka svog mandata osim na osnovu naloga
të urdhërit të gjykatës kompetente siç është e  subject to removal or suspension prior to the   nadležnog suda kao što je predvideno u član
paraparë me Nenin 76 të këtij ligji. Në të    expiration of his/her term except by an order   76 ovog zakona U svim ostalim slučajevima,
gjithë aspektet e tjera, të gjithë anëtarët e   of a court of competent jurisdiction as      svaki član RKJN-a ima status javnog
KRPP-së mbajnë statusin e nëpunësit civil     provided for in Section 76 of the present law.  službenika i podleže istim zakonima i
dhe u nënshtrohen të njëjtave ligje dhe      In all other respects, each member of the     pravilima u istoj meri kao i ostali javni
rregulla si nëpunësit e tjerë civil dhe në    PPRC shall have the status of a civil servant   službenici.
masën e njëjtë si nënpunësit e tjerë civil.    and shall be subject to the same laws and
                         rules governing civil servants to the same    72.3 Predsednika i druge članove RKJN-a
72.3 Kryetari dhe anëtarët e tjerë të KRPP-    extent as any other civil servant.        predlaže Vlada a bira Skupština. Prilikom
së propozohen nga Qeveria dhe emërohen nga                             predlaganja Vlada primenjuje uslove za
Kuvendi. Gjatë propozimit, Qeveria duhet të   72.3   The President and the other members    članstvo navedene u članu 72.4 I 72.5 ovog
zbatojë kushtet e anëtarësisë të parapara në  of PPRC shall be nominated by the          zakona.
Nenet 72.4 dhe 72.5 të këtij ligji.       Government and appointed by the Assembly.
                        In making such nominations, the Government     72.4 Nijedno lice ne može da bude
72.4 Asnjë person nuk mund të propozohet, shall implement the requirements for           imenovano, birano ili da radi kao član RKJN
emërohet ose të shërbejë si anëtar i KRPP-së membership specified in Sections 72.4 and       ako je nepodobno da učestvuje u aktivnosti
nëse ai/ajo nuk ka të drejtë që të marrë pjesë 72.5 of the present law.              nabavke iz razloga odredbe člana 48.3 ovog
në një aktivitet të prokurimit për ndonjë arsye                           zakona.
të paraparë në Nenin 48.3 të këtij ligji.    72.4 No person may be nominated,
                        appointed or serve as a member of the PPRC     72.5 Vlada i Skupština obezbedjuju da
72.5 Qeveria dhe Kuvendi duhet të        if he/she would be ineligible to participate in   svako lice koji je predložen za člana RKJN-a
sigurojnë që personi i propozuar për anëtar të a procurement activity by reason of a        ispunjava sledeće kriterijume: (i) on/ona jeste
KRRP-së të përmbushë njërin nga kriteret në provision of Section 48.3 of the present law.      pravnik, knjigovodja, ekonomista ili nosilac
vijim: (i) ai/ajo të jetë jurist, kontabilist,                           neke druge stručne diplome univerziteta i da
ekonomist ose të ketë ndonjë profesion tjetër 72.5 The Government and Assembly shall        ima znatno iskustvo u nabavkama ili drugo
me diplomë universitare dhe përvojë të     ensure that each person nominated to be a      relevantno iskustvo, ili (ii) on/ona ima
                                                                    122
konsiderueshme në prokurim ose pervojë       member of the PPRC meets one of the       univerzitetsku diplomu inžinjera ili arhitekte i
tjetër përkatëse, ose (ii) ai/ajo të ketë diplomë  following criteria: (i) he/she is a lawyer,   ima značajnog iskustva u izvršavanju
universiteti në lëminë e inxhinierisë ose të    accountant, economist or other professional   projekata o radovima.
arkitekturës dhe përvojë të konsiderueshme     holding a university degree and possessing
në ekzekutimin e projekteve të punëve.       substantial procurement or other relevant    72.6 RKJN treba da zaposljava dovoljan
                          experience, or (ii) he/she holds a university  broj obučenog osoblja koje bi omogučilo
                          degree in engineering or architecture and has  efikaksno i stručno obavljanje funkcija koje
72.6 KRPP duhet të pajiset me një numër       substantial experience in executing works    su joj dodeljene ovim zakonom.
të mjaftueshëm të personelit të trajnuar, për të  projects.
mundësuar ushtrimin efikas dhe profesional
të funksioneve që i janë përcaktuar sipas këtij   72.6 The PPRC shall be staffed with a
ligji.                       sufficient number of trained personnel to
                          enable it to efficiently and professionally
                          carry out the functions assigned to it by the
                          present law.

         Neni 73                      Section 73                    Član 73
    Organizimi dhe votimi në KRPP          Organization and Voting of the PPRC        Organizacija i glasanje u RKJN-u

73.1 Kryetari përfaqëson, udhëheq dhe        73.1 The President shall represent, manage   73.1 Predsednik predstavlja, upravlja i
organizon punën e KRPP-së dhe është         and organize the work of the PPRC and is    organizuje rad RKJN-a i odgovoran je
përgjegjës për administrimin dhe veprimet e     responsible for the day to day administration  svakodnevno za upravljanje i rad RKJN-a
përditshme të KRPP-së                and operations of the PPRC.
                                                  73.2 Predsednik ima ovlašćenje da postavi
73.2 Kryetari ka të drejtë që të caktoj një     73.2 The President shall have the authority   svakog člana pojedinačno da organizuje i
anëtar individual për të organizuar dhe       to designate an individual member to      upravlja radom RKJN-a u određenoj
udhëhequr punën e KRPP-së në një lëmi të      organize and manage the work of the PPRC    predmetnoj oblasti.
veçantë.                      in a particular subject area.
                                                  73.3 Predsednik zakazuje sastanke RKJN-a
73.3 Kryetari do ti konvokojë mbledhjet e      73.3 The President shall convene meetings    kada smatra za potrebno ili na zahtev dva
KRPP-së kur ai/ajo e konsideron të         of the PPRC when and as he considers      člana RKJN-a.
nevojshme ose kur një gjë e tillë kërkohet nga   necessary or when requested by two other
dy anëtarë të tjerë të KRPP-së.           members of the PPRC.              73.4 Sve odluke od strateške važnosti
                                                  donosi RKJN u plenarnoj sednici.
73.4  Të gjitha vendimet me rëndësi        73.4  All decisions of strategic importance
                                                                    123
strategjike duhet të merren nga KRPP-ja gjatë    shall be taken by the PPRC sitting in plenary  73.5 Kvorum za sastanke RKJN-a čine tri
seancës plenare.                  session.                    (3) člana.

73.5 Kuorumi për mbledhjet e KRPP-së        73.5 The quorum for meetings of the PPRC 73.6 Predsednik predsedava sednicama
është tre (3) anëtar.                shall be three (3) members.          RKJN-a. U izuztenim slučajevima, kada je
                                                 potrebno da se održi sednica RKJN-a u
73.6 Kryetari do të kryesojë mbledhjet e      73.6 The President shall chair the PPRC    odsustvu predsednika, predsednik ovlašćuje
KRPP-së. Në raste të veçanta, kur është e      meetings. In exceptional cases where it is  jednog od članova RKJN-a da predsedava
domosdoshme për KRPP-në që të takohet në      necessary for the PPRC to meet in the     sednicom.
mungesë të Kryetarit, Kryetari duhet të       absence of the President, the President shall
autorizojë një anëtar tjetër që të kryesojë     authorize one of the other members of the   73.7 RKJN čini sve napore da putem
mbledhjen.                     PPRC to chair the meeting.          koncenzusa donese odluke na sednicama. U
                                                 slučaju da predsedavajući sednice odluči da
73.7 KRPP-ja do të bëjë përpjekje që        73.7 The PPRC shall make every effort to   se ne može postići koncenzus, stvar se stavlja
vendimet gjatë mbledhjeve të mirren me       reach decisions at its meetings by consensus. na glasanje. Za donošenje jedne odluke
konsensus. Kur kryesuesi i mbledhjes vendos     In the event that the chairperson of the   zahteva se glas većine prisutnih članova. U
se konsensusi nuk mund të arrihet, çështja     meeting determines that consensus cannot be slučaju nerešenog glasanja, predsedavajući
përkatëse do të hyjë në votim. Për marrjen e    reached, the matter shall be put to a vote.  sednice ima odlučujući glas.
një vendimi kërkohet vota e një shumice të     Decisions shall require the support of a
anëtarëve të pranishëm. Në rast të një vote të   majority of the members present. In the event RKJN može da uspostavi, ako smatra
barabartë, kryesuesi i mbledhjes e ka votën     of a tie vote, the chairperson of the meeting potrebnim, dodatne proceduralne propise koji
përfundimtare.                   shall have the deciding vote.         regulišu njen rad. RKJN na zahtev bilo kojeg
                                                 lica dostavlja istima kopiju tih propisa.
73.8 KRPP-ja nëse e sheh të nevojshme,       73.8 The PPRC may establish, as it deems
mund të vendosë rregulla procedurale shtesë     necessary, additional procedural rules to
për të udhëhequr aktivitetet e saj. KRPP-ja do   govern its operations. The PPRC shall
t’i sigurojë një kopje të rregullave të tilla çdo  provide to any person who so requests a copy
personi që i kërkon ato.              of such rules.

          Neni 74                      Section 74                    Član 74
        Zbatimi i masave                Implementing Measures               Pravila o izvršenju

74.1 Gjatë kryerjes së funksioneve të saj      74.1 In exercising its functions under     74.1 U vršenju svojih funkcija po članu
sipas nenit 70.2 të këtij ligji, KRPP-ja është   Section 70.2 of the present law, the PPRC    70.2 ovog zakona, RKJN je odgovorna za
përgjegjëse për përpilimin dhe shpalljen e     shall be responsible for developing and     izradu i proglašenje detaljnih pravila o
                                                                    124
masave detale të zbatimit të përshkruara në     promulgating the detailed implementing      izvršenju predvidjene ovim zakonom. Ta
këtë ligj. Masat e tilla të zbatimit përbëhën    measures prescribed by the present law. Such   pravila o izvršenju sastoje se od pravila,
nga rregullat, udhëzimet, direktivat,        implementing measures shall consist of rules,  instrukcija, standardnih tenderskih obrazaca i
dokumentet dhe formularët standard të        instructions, guidelines, standard form tender  ugovornih dokumenata i obrazaca koje
tenderit dhe dokumenteve të kontratës që      and contract documents and other documents    ugovorni autoriteti, službenici za nabavke,
autoritetet kontraktuese, zyrtarët e prokurimit,  and forms that contracting authorities,     preduzeća i lica treba da slede, koriste i/ili
ndërmarrjet dhe personat duhet ti respektojnë,   procurement officers, undertakings and      imaju u vidu pri izvršavanju ili učešću u
përdorin dhe/ose marrin parasysh gjatë       persons shall follow, use and/or take into    aktivnostima nabaki koje se regulišu ovim
ekzekutimit ose pjesëmarrjes në aktivitetet e    consideration when executing or participating  zakonom.
prokurimit të rregulluara me këtë ligj.       to the procurement activities governed by the
                          present law.                   74.2 Ako jedna odredba ovog zakona ne
74.2 Nëse një dispozitë e këtij ligji nuk                              traži izričito pravila o izvršenju, RKJN može
kërkon një masë të zbatimit në mënyrë        74.2 If a provision of the present law does   da, ukoliko i onoliko koliko se smatra
eksplicite, KRPP-ja, për aq sa e konsideron të   not explicitly require an implementing      potrebnim, da izradi pravila o izvršenju koji
nevojshme për dobinë e autoriteteve         measure, the PPRC may, if and to the extent   se primenjuju ili obuhvataju predmetnu stvar
kontraktuese ose të operatorëve ekonomikë,     it deems necessary for the benefit of      odredbe, imajući uvek u vidu da ta pravila o
do të përpilojë rregullat që e mbulojnë apo     contracting authorities or economic operators,  izvršenju budu konzistentna sa ovim
zbatojnë lëndën e dispozitës përkatëse,       develop rules implementing or covering the    zakonom i drugačije promovišu integritet i
gjithnjë duke marrë parasysh se rregullat e     subject matter of such a provision, provided   poštenje procesa nabavke.
tilla të zbatimit janë në përputhshmëri me     always that such implementing rules are
këtë ligj dhe se poashtu promovojnë         consistent with the present law and otherwise  74.3 Ako jedna zainteresovana strana ili
integritetin dhe drejtësinë në procesin e      promote the integrity and fairness of the    ugovorni autoritet veruje da je RKJN donela
prokurimit publik.                 procurement process.               odluku ili preduzela radnju ili izdala ili
                                                   koristila pravila o izvršenju ili propise za
74.3 Nëse një palë e intersuar mendon se      74.3 If an interested party or a contracting   tumačenje koji nisu ovlašćeni ili
KRPP ka marrë vendim apo masë, ose ka        authority believes that the PPRC has taken a   nekonzistentni sa jednom ili više odredaba
nxjerrë një interpretim, që nuk autoritohet ose   decision or action, or issued or used an     ovog zakona, zainteresovana strana ili
është në kundërshtim me një ose më shume të     implementing measure or interpretive ruling,   ugovorni autoritet mogu se žaliti na tu
dispozitave të këtij ligji, pala ose autoriteti   that is not authorized by or inconsistent with  odluku, akt, meru ili propis kod TRN-a.
kontraktues mund të ankohet kundër         one or more provisions of the present law, the
vendimit, aktit, masës ose interpretimit të tillë  interested party or contracting authority may  74.4 RKJN takođe može da izradi i etički
para OSHP                      appeal such decision, act, measure or ruling   kod nabavki koje će pratitit javni zvaničnici,
                          to the PRB.                   službenici i druga lica zaposlena kod
74.4 KRPP-ja gjithashtu do të përpilojë dhe                             ugovornog autoriteta. Taj etički kod
do të nxjerrë një Kod Etik të prokurimit i cili 74.4    The PPRC shall also develop a       minimalno sadrži jasan skup obaveznih
                                                                    125
duhet të respektohet nga të gjithë zyrtarët    procurement code of ethics to be observed by   pravila o izbegavanju sukoba interesa
publik, shërbyesit civil dhe personat e tjerë të  public officials, civil servants and other
punësuar nga autoritetet kontraktuese. Kodi    persons employed by contracting authorities.   Da bi pomogao rad RKJN-a u sprovođenju
Etik në fjalë, në minimum, duhet të përfshijë   Such code of ethics shall, at a minimum,     pravila o izvršenju ona ispituje što je više
një përmbledhje të qartë të rregullave të     contain a clear set of mandatory rules on the   moguće mišljenja od onih koja su uključena u
detyrueshme mbi evitimin e konfliketeve të     avoidance of conflicts to interest.        aktivnosti nabavke na Kosovu. Do kraja,
interesave.                                             poziva na pisane komentare i mišljenja
                          74.5 To assist the work of PPRC in        direktora AJN-a, Direktora Trezora,
74.5 Për të ndihmuar punën e saj, KRPP-ja     formulating implementing measures, it shall    službenike za nabavku ugovornog autoriteta
gjatë formulimit të masave të zbatimit, do të   canvass as widely as possible the opinions of   (uključujući i operatere javnih usluga) i
marrë sa më shumë mendime të atyre që janë     those involved in procurement activities in    predstavnika organizacije koja predstavlja
të përfshirë në aktivitetet e prokurimit në    Kosovo. To this end, it shall regularly solicit  ekonomskog operatera.
Kosovë. Për këtë arsye, KRPP duhet që të      the written comments and views of the
bazë të rregullt të shqyrtojë komentet dhe     Director of the PPA, the Director of the
qëndrimet me shkrim të drejtorit të APP-së,    Treasury; the procurement officers of
Drejtorit të Thesarit; zyrtarëve të prokurimit   contracting authorities (including public
të autoritete kontraktuese (duke përfshirë dhe   service operators), and organisations
operatorët e shërbimeve publike) dhe        representing economic operators.
organizatave që përfaqësojnë operatorët
ekonomikë.

          Neni 75                     Section 75                     Član 75
          Sekreti                    Confidentiality                  Poverljivost

KRPP mund të mbrojë nga zbulimi para        The PPRC may protect from disclosure to the    RKJN može da zaštiti od otkrića od javnosti
publikut apo personave të pa autorizuar,      public or unauthorized persons information    ili neovlašćenih lica informaciju koja je
informacionin e përgatitur ose pranuar gjatë    developed or received by the PPRC during     pripremljena ili primljena od RKJN tokom
punës së saj, por vetëm deri në masën e lejuar   the conduct of its work, but only to the extent  vršenja njenog rada, ali do dozvoljene mere –
nga – të dyja – edhe ky ligj edhe Ligji mbi    permitted by both the present law and the     oboje – i od ovog zakona i Zakona o Pristupu
Qasjen në Dokumentet Zyrtare. Pavarësisht     Law on Access to Official Documents.       Zvaničnim Dokumentima. Bez obzira od
nga e mësipërmja, KRPP duhet të ofrojë qasje    Notwithstanding the foregoing, the PPRC      gorepomenutog. Bez obzira na
dhe kopje të të gjitha informacioneve dhe     shall provide access to and copies of any     gorepomenuto, RKJN treba da omogući
shënimeve në posedim ose kontroll të saj për    information and records in its possession or   pristup i kopije o svim informacijama i
Revizorin e Përgjithshëm, OSHP-në dhe/ose     control, including confidential information    podacima sa kojima raspolaže ili koje su pod
ndonjë panel shqyrtues, duke përfshirë edhe    and records, to the Auditor General, the PRB   njenom kontrolom, uključujući i poverljive
                                                                   126
informatat sekrete mënjëherë pas paraqitjes së  and/or a review panel immediately upon the     poslovne informacije, za Glavnog Revizora,
kërkesës nga këto të fundit. KRPP poashtu     request or order of any of these. The PPRC     TRN i/ili veća za reviziju odmah nakon
duhet të ofrojë qasje dhe kopje të        shall also provide access to and copies of     njihovih zahteva ili naloga. RKJN takođe
informacioneve dhe shënimeve të tilla nëse    such information and records to a court of     treba da obezbeđuje pristup i kopije tim
një gjë e tillë kërkohet me një urdhër të     competent jurisdiction if such access and     informacijama i podacima za jedan nadležan
nxjerrë nga një gjykatë kompetente.        copies are required pursuant to an order      sud ako se takav pristup i kopije traže na
                         issued by such court.               osnovu naloga koji je izdao ovaj sud.

         Neni 76                     Section 76                      Član 76
   Largimi dhe suspendimi i anëtarëve        Removal and Suspension of Members           Uklanjanje i suspenzije članova

76.1 Nëse në çfarëdo kohe, Qeveria,        76.1 If, at any time, the Government, the     76.1 Ako, u bilo koje vreme, Vlada,
Kuvendi ose ndonjë autoritet tjetër publik ose  Assembly or any other public authority or     Skupština ili bilo koji javni autoritet ili
zyrtarë konsiderojnë që ekzistojnë bazat për   official considers that there are grounds for   zvaničnik u bilo koje vreme smatraju da
largimin e ndonjërit prej anëtarëve të KRPP-   the removal of any member of the PPRC, it     postoje osnove za uklanjanje bilo kojeg člana
së, mund të drejtojnë çështjen në gjykatën    may refer the matter to a court of competent    RKJN, mogu da upute stvar nadležnom sudu
kompetente të juridiksionit, duke siguruar    jurisdiction for decision, furnishing its     radi odluke, dostavljajući svoje valjane
arsyet e tyre dhe të gjitha dëshmitë e kërkuara  substantiated reasons and all evidential      razloge i sva evidentna dokumenta koja sud
nga gjykata.                   documents required by the court.          traži.

76.2 Gjykata kompetente, në bazë të        76.2 A court of competent jurisdiction       Nadležan sud, na osnovu zahteva datog u
kërkesës së bërë në pajtim me Nenin 76.1 të    shall, on the basis of a request made in      skladu sa članom 76.1 ovog zakona, izdaje
këtij ligji, do të nxjerrë urdhërin me të cilin  accordance with Section 76.1 of the present    nalog kojim uklanja ili suspenduje člana
largohet ose pezullohet anëtari i KRPP-së nga   law, issue an order removing or suspending a    RKJN iz kancelarije ako je, nakon
detyra nëse, pas mbajtjes së një seance të    member of the PPRC from office if, after the    sprovođenja potpune i poštene istrage, sud
plotë dhe të ndershme ndëgjimi mbi këtë      conduct of a full and fair hearing on the issue,  utvrdio da dotičan član:
çështje konstaton se anëtari përkatës:      such court determines that the concerned
                         member:
a.   nuk i plotëson, ose më nuk i plotëson,   does not meet, or no longer meets, the       ne ispunjava, ili više ne ispunjava uslove za
kërkesat për anëtarësi të specifikuara në     requirements for membership specified in      kvalifikovanost navedenu u članu 72 ovog
Nenin 72 të këtij ligji,             Section 72 of the present law;           zakona;

b.   ka kryer vepër penale ose joetike gjatë  has committed a criminal or unethical act in    je počinio krivično delo ili nemoralan čin u
ose lidhur me ushtrimin e detyrave të veta    the course of or relating to the conduct of his  cilju ili u odnosu na vršenje svojih službenih
zyrtare                      official duties,                  obaveza,
                                                                    127
c.   është ngatërruar në rastin e përshkruar  has been involved in an event described in    je bio umeša u događaj opisan u članu 95.1
në Nenin 95.1 të këtij ligji ose         Section 95.1 of the present law or        ovog zakona; ili

d.   me dashje ka zbuluar ose më shumë se   has intentionally disclosed or more than once   d.   je namerno otkrio ili je više od jednog
një herë nga pakujdesia ka zbuluar informata   negligently disclosed confidential information  puta zbog nemarnosti otkrio informacije koje
të përcaktuara ligjërisht si sekrete nga KRPP   lawfully designated as such by the PPRC      su naznačene kao poverljive od strane RKJN-
sipas Nenit 75 të këtij ligji.          pursuant to Section 75 of the present law.    a prema članu 75 ovog zakona.

76.3 Nëse vendimi i gjykatës i specifikuar    76.3 If the court determination specified in   76.3 Ukoliko je odluka suda navedena u
në Nenin 76.2 të këtij ligji i nënshtrohet    Section 76.2 of the present law is subject to   članu 76.2 ovog zakona predmet daljeg
procedurave ose ankesave të mëtejme,       further proceedings or appeals, the court shall  postupka ili tužbi, sud izdaje nalog o
gjykata do të nxjerrë një urdhër për       issue an order suspending the member until a   suspenziji direktora sve do konačne odluke po
suspendimin e anëtarit deri në marrjen e     final determination on the issue is entered. If  ovom pitanju. Ako odluka suda, navedena u
vendimit përfundimtar lidhur me këtë çështje.   the court determination specified in Section   članu 76.2, ovog zakona nije predmet daljeg
Nëse vendimi i gjykatës i paraparë në Nenin    76.2 of the present law is not subject to     postupka ili zahteva, sud izdaje nalog o
76.2 të këtij ligji nuk u nënshtrohet       further proceedings or appeals, the court shall  uklanjanju člana.
procedurave dhe ankesave të mëtejme,       issue an order removing the member.
gjykata do të nxjerrë një urdhër për largimin e                           76 .4 Ukoliko član RKJN postane predmet
anëtarit.                    76.4 If a member of the PPRC becomes the      sudskog postupka koji obuhvata navode da je
                         subject of a court proceeding involving      član počinio krivično delo ili nemoralan čin u
76.4 Nëse anëtari i KRPP-së i nënshtrohet    allegations that the member has committed a    toku ili prilikom vršenja svojih službenih
një procedure gjyqësore në të cilën anëtari i  criminal or unethical act in the course of or   obaveza ili je bio umešan u radnju
KRPP-së akuzohet të ketë kryer vepër penale relating to the conduct of his/her official       nezakonitog uticaja kako je opisano u članu
ose vepër që bie ndesh me etikën profesionale duties or has been involved in an event of      95.1 ovog zakona, sud može izdati nalog o
gjatë ose lidhur me udhëheqjen e detyrave    illicit influence as described in Section 95.1   suspenziji člana sve dok sud ne dobije
profesionale ose është ngatërruar në rastin e  of the present law, the court may issue an     mogućnost da sprovede potpunu i poštenu
përshkruar në Nenin 95.1 të këtij ligji, gjykata order suspending such member until the court    istragu o navodima i potom donese odluku o
mund të jap urdhër me të cilin suspendon     has the opportunity to conduct a full and fair   tome.
anëtarin në fjalë, derisa gjykata të ketë rast  hearing on the allegations and to make a
për mbajtjen e një seance të plotë dhe të    determination thereon.               76.5 Član RKJN koji je suspendovan u
ndershme të ndëgjimit lidhur me akuzat, dhe                             skladu sa ovim članom 76 nastavlja da prima
të nxjerr vendim lidhur me këtë çështje.     76.5 A member of the PPRC who is          platu sve dok se ne ukine njegova suspenzija
                         suspended pursuant to this Section 76 shall    ili ne bude udaljen. Za vreme suspenzije,
76.5 Anëtari i KRPP-së që suspendohet      continue to receive his/her salary until such   RKJN neće dozvoliti dotičnom članu (i) da
                                                                   128
sipas këtij Neni 76, do të vazhdojë të marrë    member is removed or such suspension is       učestvuje u aktivnostima RKJN-a, (ii) da
rrogën e tij/saj përderisa anëtari në fjalë të   cancelled. During the period of suspension,     diskutuje bilo koje pitanje ili njenu aktivnost
pushohet ose përderisa suspendimi të        the PPRC shall not permit the concerned       sa jednim članom ili sa radnikom RKJN-a,
anulohet. Gjatë kohëzgjatjes së suspendimit,    member (i) to participate in any of its       (iii) da ima pristup i da koristi zgradu,
KRPP nuk i lejon anëtarit përkatës që (i) të    activities, (ii) to discuss any of its matters or  opremu, podatke, informacije ili osoblje
marrë pjesë në aktivitetet e KRPP-së, (ii) të   activities with any member or personnel of     RKJN-a.
diskutojë çfarëdo qështje ose aktivitet të saj   the PPRC, (ii) to have access to or the use of
me një anëtar ose punojës të KRPP-së, (iii) të   any of the PPRC’s premises, facilities,
ketë qasje ose të shfrytëzojë godinat, pajisjet,  equipment, records, information or personnel.
shënimet, informacionet ose personelin e
KRPP-së.

       PJESA V                      TITLE V                       DEO V
 AGJENCIONI I PROKURIMIT PUBLIK           PUBLIC PROCUREMENT AGENCY              AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE

          Neni 77                     Section 77                      Član 77
    Agjencioni i Prokurimit Publik          The Public Procurement Agency             Agencija za javne nabavke

77.1 Në bazë të këtij Ligji, autoriteti publik   77.1 Pursuant to the present law the public     77.1 Na osnovu ovog zakona, javni
i njohur aktualisht si Agjencioni i Prokurimit   authority currently known and operating as     autoritet koji je trenutno poznat i koji radi kao
Publik (APP) sipas këtij ligji përcaktohet si   the Public Procurement Agency (“PPA”) is      Agencija za Javne Nabavke (”AJN”) je ovim
agjenci ekzekutive në kuadër të Qeverisë së    hereby designated to henceforth be an        odredjena da od sada bude izvršna agencija
Kosovës, brenda kuptimit të Nenit 9.3.3 të     executive agency, under the Government of      pod upravom Vlade Kosova unutar značenja
Rregullores së UNMIK-ut 2001/9 të 15 Majit     Kosovo, within the meaning of Section 9.3.3     člana 9.3.3 UNMIK-ove Uredbe br 2001/9 od
2001, “Mbi Kornizën Kushtetuese për Vetë      of UNMIK Regulation No. 2001/9 of 15 May      15 maja 2001, “O Ustavnom Okviru za
Qeverisje të Përkohshme në Kosovë.”        2001, “On a Constitutional Framework for      Privremenu Samoupravu na Kosovu.”
                          Provisional Self-Government in Kosovo.”
77.2 APP ushtron vetëm autoritetin,                                  77.2 AJN od sada sprovodi i izvršava samo
kompetencat, funksionet dhe përgjegjësitë e    77.2 The PPA shall henceforth exercise       ovlašćenja, vlast, funkcije i dužnosti navdene
parapara sipas këtij ligji.            and perform only the authority, powers,       u ovom zakonu.
                          functions and responsibilities specified in the
                          present law.
                                                                      129
          Neni 78                     Section 78                     Član 78
   Funksionet e prokurimit të APP-së          Procurement Functions of the PPA           Funkcije nabavke AJN-a

78.1 Nëse Qeveria konstaton se aktiviteti i     78.1 If the Government determines that a    78.1 Ako Vlada odluči da predloženu
propozuar i prokurimit duhet – për shak të      proposed procurement activity should - for   aktivnost nabavke treba - iz razloga
ekspertizës profesionale, çmimit,          reasons of professional expertise, cost-    profesionalne stručnosti, potrošnje,
efektshmërisë ose qështjeve tjera legjitime –    effectiveness, efficiency or other legitimate  efikasnosti ili drugih zakonskih razloga - da
duhet të ushtrohen nga APP në vend të një      concerns - be conducted by the PPA instead   vrši AJN umesto jednog ili više ugovornih
ose më shumë autoriteteve kontraktuese,       of one or more other contracting authorities,  autoriteta, Vlada ima ovlašćenje da odredi
Qeveria është e autorizuar që të përcaktojë     the Government shall have the authority to   AJN kao odgovorni ugovorni autoritet za
APP-në si autoritetin kontraktues përgjegjës     designate the PPA as the responsible      vršenje te aktivnosti nabavke. U tom slučaju
për ushtrimin e aktivitetit të prokurimit. Në    contracting authority for the conduct of such  (i) Vlada obaveštava dotičan ugovorni
raste të tilla: (i) Qeveria duhet të njoftojë    procurement activity. In such a case: (i) the  autoritet ili autoritete o takvoj odluci, koji
autoritetin përkatës kontraktues për këtë, dhe    Government shall notify the concerned      više nemaju ovlašćenje da vrše dotičnu
autoriteti ose autoritetet kontraktuese në fjalë   contracting authority or authorities of such  nabavku, i (ii) AJN, za potrebe ovog zakona,
nuk do të jetë/jenë më të autorizuara që të     determination, which shall no longer have    smatraće se kao “ugovorni autoritet”u toku
kryejnë prokurimin në fjalë, dhe (ii) APP, për    any authority to conduct the concerned     aktivnosti nabavke.
qëllime të këtij ligji, konsiderohet si “autoritet  procurement, and (ii) the PPA shall, for all
kontraktues” gjatë kohëzgjatjes së aktivitetit    purposes of the present law, be deemed the   78.2 Vlada utvrdjuje spisak svih roba ili
të prokurimit.                    “contracting authority” for the concerned    artikala za opštu potrošnju čija će se nabavka
                           procurement activity.              izvršiti od AJN-a. Taj spisak se donosi u
78.2 Qeveria mund përpilojë një listë të                               obliku administrativnog uputstva. Taj spisak i
produkteve të përdorimit të përbashkët,       78.2 The Government shall establish a list   sve njegove dopune objavljuju se u medijima
prokurimi i të cilave i është caktuar APP-së.    of any commodities or common use items the   i biće dostupna na veb sajtu RKJN-a.
Lista në fjalë duhet të miratohet në formë të    procurement of which it has assigned to the
Udhëzimit Administrativ. Lista e tillë dhe      PPA. Such list shall be adopted in the form   78.3 Ugovorni autoritet izdaje nalog AJN-u
ndryshimet duhet të publikohen në media dhe     of an Administrative Instruction. Such list   za svu robu, radove ili usluge koje nabavlja
të shpallen në faqen e internetit të KRPP-së     and any amendment thereto shall be       AJN u skladu sa ovim zakonom i neće
sipas Nenit 70.2.k të këtij ligji.          published in the media and made accessible   sprovesti nabavku u tom pogledu.
                           on the PPRC website referred to in Section
78.3 Autoriteti kontraktues duhet të         70.2.k of the present law.           78.4 Ugovorni autoritet može da odabere
parashtrojë një porosi në APP për mallrat,                              AJN da u njegovo ime izvrši aktivnosti
punët ose shërbimet e prokuruara nga APP në     78.3 A contracting authority shall place an   nabavke. Ugovorni autoritet može da traži od
pajtim me këtë ligj dhe nuk duhet të ushtrojë    order with the PPA for any goods, works or   AJN-a da pomogne tom ugovornom
aktivitet të prokurimit për to.           services procured by the PPA in accordance   autoritetu u vršenju svake aktivnosti nabavke
                                                                    130
                          with the present Law and shall not conduct a   koju je izvršio taj ugovorni autoritet
78.4 Autoriteti kontraktues mund të të       procurement activity with respect thereto.
caktojë APP-në që të ushtrojë aktivitetin e
prokurimit në emër të tij. Autoriteti       78.4 A contracting authority may appoint
kontraktues mund që gjithashtu të kërkojë nga   the PPA to conduct a procurement activity on
APP që të asistojë autoritetin e tillë të     its behalf. A contracting authority may also
prokurimin në ushtrimin e një aktiviteti të    request the PPA to assist such contracting
prokurimit.                    authority in the conduct of any procurement
                          activity being conducted by such contracting
                          authority.

         Neni 79                      Section 79                     Član 79
 Emërimi, largimi dhe suspendimi i Drejtorit    Appointment, Removal and Suspension of the     Izbor, uklanjanje i suspenzija direktora i
   dhe Bordit Ekzekutiv të APP-së        Director and the Executive Board of the PPA         izvršnog odbora AJN-a

79.1 Deri me 30 Qershor 2009, APP         79.1 Until 30 June 2009, the PPA shall be    79.1 Do 30 Juna 2009, AJN-om će
administrohet nga Drejtori dhe Bordi        administered by the director and the executive  upravljati direktor i izvršni odbor koji je su
Ekzekutiv i themeluar sipas legjislacionit     board appointed under prior legislation. The   izabrani na osnovu pretodnog zakonodavstva.
paraprak. Mandati i të gjithë personave të     terms of all such persons shall expire on 30   Mandat svih pomenutih članova ističe 30
lartëpërmendur skadon me 30 Qershor 2009.     June 2009.                    Juna 2009.

79.2 Nga 1 Korriku 2009, Bordi Ekzekutiv    79.2 As of 1 July 2009, the executive board     79.2 Od 1 Jula 2009, Izvršni Odbor se
shpërbëhet dhe si rezultat i kësaj APP nga aty shall be dissolved and the PPA shall         raspušta i kao rezultat ovoga AJN-om će
e tutje administrohet vetëm nga Drejtori, i cili
                        thereafter be administered only by a Director,    upravljati samo Direktor, koji će biti
emërohet sipas këtij Neni 79 me mandat prej  who shall be appointed as provided for in this    imenovan na osnovu ovog člana 79 sa
tre (3) vjetësh.                Section 79 for a term of three (3) years.      mandatom od tri (3) godine.
                        79.3 The Director shall be nominated by
79.3 Drejtori propozohet nga Qeveria dhe    the Government and appointed by the         79.3 Direktora predlaže Vlada a imenuje ga
emërohet nga Kuvendi. Gjatë propozimit,    Assembly. In making such nomination, the       Skupština. Prilikom ovog predlaganja, Vlada
Qeveria duhet të zbatojë kushtet e parapara në Government shall implement the            treba primeniti uslove koji su utvrdjeni u
Nenin 79.7 dhe 79.8 të këtij ligji.      requirements specified in Sections 79.7 and     članovima 79.7 i 79.8 ovog zakona.
                        79.8 of the present law.
79.4 Drejtori dhe anëtarët e Bordit                                 79.4 Direktor i članovi Izvršnog Odbora,
Ekzekutiv nuk mund të pushohen ose të     79.4 The Director and the members of the       posle njegovog izbora, neće biti predmet
suspendohen para skadimit të mandatit të    Executive Board shall not be subject to       uklanjanja ili suspenzije pre isteka
                                                                    131
tij/saj, përveç nëse një gjë e tillë urdhërohet  removal or suspension prior to the expiration    njegovog/njenog roka, osim po nalogu
me vendim të gjykatës kompetente. Largimi     of his/her term except by an order of a court    naldežnog suda. To uklanjanje ili suspenzija
ose suspendimi i tillë i nënshtrohet kushteve   of competent jurisdiction. Such removal or      su predmet istih uslova predvidjenih u članu
të njëjta si ato të nenit 76 të këtij ligji për  suspension shall be subject to the same       76 ovog zakona za uklanjanje i suspenziju
largimin ose suspendimin e një anëtari të     conditions provided for in Section 76 of the     članova RKJN-a. U svakom drugom pogledu,
KRPP-së. Në të gjitha aspektet e tjera,      present law for the removal and suspension of    direktor i svaki član Izvršnog Odbora imaće
Drejtori dhe anëtarët e Bordit Ekzekutiv      a member of the PPRC. In all other respects,     položaj javnog službenika i biće predmet
mbajnë statusin e shërbyesit civil dhe u      the Director and each member of the         istog zakona i pravila koja regulišu javne
nënshtrohen të njëjtave ligje dhe rregulla si   Executive Board shall have the status of a      službenike u istoj meri kao i javni službenici.
nëpunësit e tjerë civil dhe në masën e njëjtë si  civil servant and shall be subject to the same
nënpunësit e tjerë civil.             laws and rules governing civil servants to the    79.5 Ako se direktor ili jedan član Izvršnog
                          same extent as any other civil servant.       Odbora suspenduje prema članu 79.4, on/ona
76.5 Nëse Drejtori ose një anëtar i Bordit                               nastavlja da prima platu sve dok se ne ukine
Ekzekutiv suspendohet sipas Nenit 79.4,      76.5 If the Director or a member of the       njegova suspenzija ili ne bude udaljen. Za
ai/ajo vazhdon të marrë rrogën e tij/saj      Executive Board is suspended pursuant to       vreme suspenzije, AJN neće dozvoliti
përderisa ai/ajo të mos pushohet ose përderisa   Section 79.4, he/she shall continue to receive    dotičnom članu (i) da učestvuje u
suspendimi anulohet. Gjatë kohëzgjatjes së     his/her salary until he/she is removed or the    aktivnostima AJN-a, (ii) da diskutuje bilo
suspendimit, APP nuk i lejon personit       suspension is cancelled. During the period of    koje pitanje ili njenu aktivnost sa jednim
përkatës (i) të marrë pjesë në aktivitetet e    suspension, the PPA shall not permit the       članom ili sa radnikom AJN-a, (iii) da ima
APP-së, (ii) të diskutojë çfarëdo qështje ose   concerned person (i) to participate in any of    pristup i da koristi zgradu, opremu, podatke,
aktivitet të saj me një anëtar ose punojës të   its activities, (ii) to discuss any of its matters  informacije ili osoblje AJN-a.
APP-së, (iii) të ketë qasje ose të shfrytëzojë   or activities with any official or personnel of
godinat, pajisjet, shënimet, informacionet ose   the PPA, (ii) to have access to or the use of    79.6 Ako se Direktor suspenduje ili ukloni,
personelin e APP-së.                any of the PPA’s premises, facilities,        Vlada će imenovati jednog privremenog
                          equipment, records, information or personnel.    direktora koji će obavljati poslove dok se ne
76.6 Nëse Drejtori suspendohet ose                                   ukine suspenzija ili dok se ne imenuje novi
pushohet, Qeveria duhet të emërojë një       76.6 If the Director is suspended or         Direktor u skladu sa članom 79.3.
drejtor të përkohshëm, deri në anulimin e     removed, the Government shall appoint an
suspendimit ose emërimin e Drejtorit të ri     interim director to serve in that position until   79.7 Nijedno lice ne može da bude
sipas Nenit 79.3.                 the suspension is cancelled or a new Director    predloženo, da se bira ili da služi kao
                          is appointed pursuant to Section 79.3.        Direktor AJN-a ako on/ona ne može
79.7 Asnjë person nuk mund të propozohet,                                učestvovati u aktivnostima nabavke zbog
emërohet ose të shërbejë si Drejtor i APP-së                              jednih od razloga koji su utvrdjeni u članu
nëse ai/ajo nuk mund të marrë pjesë në një   79.7 No person may be nominated,             48.3 ovog zakona.
aktivitet prokurimi për shkak të ndonjërës nga appointed or serve as the Director of the PPA
                                                                      132
arsyet e parapara në Nenin 48.3 të këtij ligji. if he/she would be ineligible to participate in  79.8 Vlada i Skupština osiguravaju da
                         a procurement activity by reason of a       svako lice imenovano za direktora ispunjava
79.8 Qeveria dhe Kuvendi duhet të sigurojë provision of Section 48.3 of the present law.      jedan od sledećih kriterijuma: da je on/ona
që çdo person i propozuar për Drejtor të                              diplomirani pravnik, knjigovodja, ekonomist
përmbushë njërin nga kriteret në vijim: ai/ajo 79.8 The Government and Assembly shall       ili da je stručnjak sa univerzitetskom
të jetë jurist, kontabilist, ekonomist ose të  ensure that any person nominated to be the    diplomom i sa značajnim iskustvom u
ketë ndonjë profesion tjetër me diplomë     Director meets one of the following criteria:   poslovima nabavke.
universitare dhe përvojë të konsiderueshme    he/she is a lawyer, accountant, economist or
në prokurim.                   other professional holding a university degree  79.9 AJN treba da bude kompletirana sa
                         and possessing substantial procurement      dovoljnim brojem obučenog osoblja kako bi
79.9 APP duhet të pajiset me numër të      experience.                    bila u stanju da efikasno i stručno izvršava
mjaftueshëm të personelit të trajnuar për të i’a                          funkcije koje su joj date ovim zakonom.
mundësuar që të ushtrojë me efektshmëri     79.9 The PPA shall be staffed with a
funksionet e përcaktuara nga ky ligj.      sufficient number of trained personnel to
                         enable it to efficiently and professionally
                         carry out the functions assigned to it by the
                         present law.

          Neni 80                    Section 80                     Član 80
          Sekreti                   Confidentiality                  Poverljivost

APP mund të mbrojë nga zbulimi para        The PPA may protect from disclosure to the    AJN može da zaštiti od otkrića od javnosti ili
publikut apo personave të pa autorizuar,     public or unauthorized persons information    neovlašćenih lica informaciju koja je
informacionin e përgatitur ose pranuar gjatë   developed or received by the PPA during the   pripremljena ili primljena od AJN-a tokom
punës së saj, por vetëm deri në masën e lejuar  conduct of its work, but only to the extent   vršenja njenog rada, ali do dozvoljene mere –
nga – të dyja – edhe ky ligj edhe Ligji mbi    permitted by both the present law and the    oboje – i od ovog zakona i Zakona o Pristupu
Qasjen në Dokumentet Zyrtare. Pavarësisht     Law on Access to Official Documents.       Zvaničnim Dokumentima. Bez obzira od
nga e mësipërmja, APP duhet të ofrojë qasje    Notwithstanding the foregoing, the PPA shall   gorepomenutog AJN treba da omogući
dhe kopje të të gjitha informacioneve dhe     provide access to and copies of any       pristup i kopije o svim informacijama i
shënimeve në posedim ose kontroll të saj për   information and records in its possession or   podacima sa kojima raspolaže ili koje su pod
Revizorin e Përgjithshëm, KRPP-në, OSHP-     control, including confidential information   njenom kontrolom, uključujući i poverljive
në dhe/ose ndonjë panel shqyrtues, duke      and records, to the Auditor General, the     poslovne informacije za Glavnog Revizora,
përfshirë edhe informatat sekrete mënjëherë    PPRC, the PRB and/or a review panel       TRN i/ili veća za reviziju odmah nakon
pas paraqitjes së kërkesës nga këto të fundit.  immediately upon the request or order of any   njihovih zahteva ili naloga. RKJN takođe
APP poashtu duhet të ofrojë qasje dhe kopje    of these. The PPA shall also provide access   treba da obezbeđuje pristup i kopije tim
                                                                   133
të informacioneve dhe shënimeve të tilla nëse  to and copies of such information and records  informacijama i podacima za jedan nadležan
një gjë e tillë kërkohet me një urdhër të    to a court of competent jurisdiction if such  sud ako se takav pristup i kopije traže na
nxjerrë nga një gjykatë kompetente.       access and copies are required pursuant to an  osnovu naloga koji je izdao ovaj sud.
                        order issued by such court.
      PJESA VI                     TITLE VI                      DEO VI
 ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT           PROCUREMENT REVIEW BODY              TELO ZA REVIZIJU NABAVKI

          Neni 81                    Section 81                    Član 81
 Krijimi i Organit Shqyrtues të Prokurimit    Establishment of the Procurement Review       Osnivanje tela za reviziju nabavki
                                   Body
Në kuadër të KRPP-së do të themelohet një    There shall be established within the     U okviru RKJN osniva se nezavistan
departament i pavarur i quajtur Organi     framework of the PPRC an independent      departman koji se zove Telo za Reviziju
Shqyrtues i Prokurimit, organi në fjalë:    department called the Procurement Review    Nabavki koji:
                        Body which shall:
do të vendoset në një lokacion gjeografik që                          će biti smešten na geografskoj lokaciji koja je
është i ndarë nga departamentet dhe zyrat e   be located in a geographic location that is   odvojena i različita od drugih departmana i
tjera të KRPP-së;                separate and distinct from all other      kancelarija RKJN-a;
                        departments and offices of the PPRC;
do të asistohet nga një sekretariat i veçantë                          će biti opslužen od posebnog
administrativ që është përgjegjës për      be serviced by its own separate        administrativnog sekretarijata koji obavlja
ushtrimin e detyrave administrative, si dhe   administrative secretariat that shall be    administrativne i registarske dužnosti koje
mbajtjen e sekretit në lidhje me rastet,    responsible for conducting the administrative  traži TRN, i održava i obezbedjuje u strogoj
shënimet dhe informacionet e OSHP-së,      and registry duties required by the PRB and   tajnosti slučajeve (predmete), podatke i
përveç kur zbulimi i të njëjtave lejohet nga  maintaining and ensuring the strict       informacije TRN-a, izuzev kada njihovo
OSHP ose kur kërkohet me një vendit të     confidentiality of the PRB’s cases, records   otkrivanje je dozvoljeno od TRN-a ili kada se
gjykatës kompetente;              and information except to the extent that    to zahteva na osnovu jednog naloga od
                        disclosure is explicitly permitted by the PRB  nadležnog suda;
është plotësisht i pavarur dhe autonom në    or required by an order of a court of
ushtrimin e funksioneve dhe vendim-marrjes   competent jurisdiction;             će biti potpuno nezavistan i samostalan u
nga KRPP-ja;                                          obavljanju svoje funkcije i donošenju odluka
                                                                  134
                           be wholly independent and autonomous in its    od RKJN-a
të mos ketë asnjë anëtar që njëkohësisht është    functions and decision-making from the
anëtar i KRPP-së;                  PPRC;                       nema nijednog člana koji je takođe i član
                                                    RKJN;
të mos përgjigjet ndaj ose të mos jetë nën      not have any member who is also a member
ndikimin e asnjë anëtari të KRPP-së; dhe       of the PPRC;                    ne odgovara ili na nju ne utiče nijedan član
                                                    RKJN; i
të jetë i autorizuar të shfrytëzojë aparatin     not be answerable to or influenced by any
administrativ të KRPP-së për të ofruar        member of the PPRC; and              ima pravo da osim toga koristi administrativni
shërbime përkrahëse për çështjet që kanë të                               aparat RKJN da pruži usluge podrške u
bëjnë me punën e përditshme të zyrës së       be entitled to otherwise utilize the        stvarima koje se odnose na svakodnevno
Organit Shqyrtues të Prokurimit dhe         administrative apparatus of the PPRC to      vodjenje kancelarije TRN-a i rutinske
aranzhime rutinore financiare që kanë të       provide support services for matters relating   finansijske poslove koji se odnose na isplate
bëjnë me pagesat e rrogave për personelin e     to the day-to-day running of the PRB’s office   plata osoblju sekretarijata, kancelarije, obuku,
sekretariatit, për hapësirat e zyrave, trajnime,   and routine financial arrangements relating to   pristup i uključivanje na veb stranu,
qasje dhe input për ëeb-site, publikimin e      the payment of salaries and office expenses    objavljivanje informacija koje se odnose na
informacionit në lidhje me aktivitetet e       and utilities, the provision and maintenance    aktivnosti TRN-a, uključujući objavljivanje
OSHP-së, përfshirë publikimin në letër dhe      of office premises, training, access and input   papirnih i elektronskih formi beležaka o
në formë elektronike të shënimeve të rasteve     to the website, publication of information     slučajevima i rezimea kao i godišnjeg
dhe përmbledhjeve si dhe raportin vjetor.      relating to the activities of the PRB, including  izveštaja, troškova oko kancelarije i
                           publication in paper and electronic form of    potrošnju.
                           case notes and summaries as well as an
                           annual report.

         Neni 82                       Section 82                      Član 82
  Funksionet dhe kompetencat e OSHP-së          Functions and Powers of the PRB            Funkcije i ovlašćenja TRN-a

82.1 OSHP është përgjegjëse për zbatimin       82.1 The PRB shall be responsible for       82.1 TRN je odgovorna za sprovodjenje
e procedurave për shqyrtimin e prokurimit      implementing the procurement review        postupka revizije nabavki utvrdjenih u Delu
sipas Pjesës VII të këtij ligji.           procedures established in Title VII of the     VII ovog zakona.
                           present law.

82.2 OSHP-ja ka autoritet dhe përgjegjësi,      82.2 The PRB shall have the authority and     82.2 TRN ima ovlašćenje i dužnost na
në kuadër të kushteve të saktësuara në Pjesët    responsibility, under the conditions specified   osnovu uslova koji su navedeni u Delu VI i
VI dhe VII të këtij ligji, që të bëjë të gjitha të  in Titles VI and VII of the present law, to do   VII ovog zakona da obavlja jedno od
                                                                      135
mëposhtmet:                    any of the following:              sledećeg:

a.   të shqyrtojë ankesat e pranuara nga    review complaints received from interested    a.   razmatra žalbe koje prima od
palët e interesuara dhe të definuara në Nenin   parties, as defined in Section 87.1 of the    zainteresovanih stranaka definisanih u članu
87.1 të këtij ligji, lidhur me shkeljet e     present law, containing allegations of      87.1 ovog zakona, a koje sadrže navode o
mundshme të këtij ligji;             violations of the present law;          kršenju ovog zakona;

b.    të zbatojë hetimet dhe procedurat e   conduct review proceedings for the purpose    b.    vrši postupak revizije u cilju
shqyrtimit të prokurimit me qëllim që të     of determining the facts giving rise to such   utvrđivanja činjenica koje su dovele do ovih
përcaktohen faktet që kanë shkaktuar ankesat   complaints and allegations;           žalbi i navoda;
e tilla dhe pretendimet;
                         issue an order to any person, undertaking or   c. izda nalog bilo kojem licu, preduzeću ili
c.    t’i jap urdhër çdo personi, ndërmarrje  public authority requiring such person,     javnom autoritetu tražeći da isti dostave,
ose autoriteti publik duke kërkuar nga një    undertaking or authority to produce, transfer,  podnesu i/ili daju pristup podacima,
person, ndërmarrje ose autoritet i tillë publik  submit and/or grant access to data,       informacijama,ostale predmete pokretne i/ili
që të përgatisë, transferojë, dorëzojë dhe/ose  information, documents (excluding privileged   nepokretne imovine koju razmatra veće za
lejoj qasje në të dhëna, informacione,      legal advice), and/or other items of movable   reviziju, uz prihvatljivu diskreciju, važnu za
dokumente (duke përjashtuar këshillat ligjore   and/or immovable property that the review    vršenje istrage ili postupka revizije nabavke;
të privilegjuara) , dhe/ose artikuj të tjerë të  panel considers, in the exercise of reasonable
pasurisë së luajtshme, dhe/ose të paluajtshme   discretion, relevant to the conduct of an    d.   izda nalog bilo kojem licu koji se
që paneli shqyrtues, në ushtrimin e arsyeshëm   investigation or a procurement review      pojavi u postupku revizije nabavki i svedoči u
të diskrecionit të vet, i konsideron të      proceeding;                   vezi sa pitanjima koju razmatra veće za
rëndësishme për zbatimin e hetimeve ose të                             reviziju, uz pokazivanje prihvatljive
procedurave për shqyrtimin e prokurimit;     issue an order to any person to appear at a   diskrecije, važne za vršenje predmetne stvari
                         procurement review proceeding and provide    tog postupka;
d.   të nxjerrë një urdhër ndaj çdo personi  testimony regarding any matter that the
për t’u paraqitur në procedurën për        review panel considers, in the exercise of    e.   obezbeđuje da ugovor koji još nije
shqyrtimin e prokurimit dhe të japë dëshmi    reasonable discretion, relevant to the subject  zaključen, izda nalog da stavlja postrani ili
lidhur me çdo çështje që paneli shqyrtues, në   matter of such proceeding;            obustavi jednu odluku koja se odnosi na
ushtrimin e arsyeshëm të diskrecionit të tij, i                          dodelu javnog ugovora ili rezultate konkursa
konsideron relevante lidhur me lëndën e kësaj   provided the contract has not already been    za idejni projekat;
procedure;                    concluded, issue an order setting aside or
                         suspending an award decision relating to a    f.   izda nalog ugovornom autoritetu
e.   nëse kontrata tashmë nuk është       public contract or the result of a design    tražeči da taj autoritet obustavi ili prekine
nënshkruar, të japë urdhër me të cilin      contest;                     vršenje aktivnosti nabavke ili primenu odluke
                                                                   136
mënjanohet ose pezullohet vendimi mbi                                tog autoriteta koja se odnosi na ili je doneta
dhënien e kontratës publike ose të rezultatit të  issue an order to a contracting authority    tokom te aktivnosti;
një konkursi të projektimit             requiring such authority to suspend or
                          terminate the conduct of a procurement      g.   izda nalog ugovornom autoritetu
f.   t’i jap urdhër autoritetit kontraktues   activity or the implementation of a decision   tražeči da taj autoritet otkaže ili opozove
duke e detyruar autoritetin e tillë që të      of such authority related to or made in the   odluke tog autoriteta koja se odnosi ili je
suspendojë ose përfundojë zbatimin e        course of such activity;             doneta tokom aktivnosti nabavke;
aktivitetit të prokurimit ose zbatimin e
vendimit të autoritetit të tillë lidhur me ose të  issue an order to a contracting authority    h.   izda nalog ugovornom autoritetu
marrë gjatë aktivitetit në fjalë;          requiring such authority to cancel or revoke a  tražeči da taj autoritet plati nadoknadu
                          decision of such authority related to or made  podnosiocu žalbe;
g.   t’i jap urdhër autoritetit kontraktues,   in the course of a procurement activity;
duke e detyruar autoritetin e tillë që të anuloj                           i.   izda nalog ugovornom autoritetu
ose revokoj vendimin e autoritetit të tillë     issue an order to a contracting authority    tražeći da taj autoritet ispravi navedeno
lidhur me – ose të marrë gjatë – aktivitetit të   requiring such authority to pay compensation   kršenje i/ili spreči dalju štetu podnosioca
prokurimit;                     to a complainant;                žalbe i/ili druge zainteresovane stranke.

h.   t’i jap urdhër autoritetit kontraktues    issue an order to a contracting authority    j.   izda nalog tražeći od ugovornog
duke e detyruar autoritetin e tillë që t’ia     requiring such authority to correct an alleged  autoriteta da ukloni diskriminatorske
paguajë kompensimin parashtruesit të        violation and/or to prevent further damage to  tehničke, ekonomske, finansijske ili
ankesës;                      the complainant;                 selektivne specifikacije, uslove ili kriterijume
                                                   koji su sadržani u bilo kojem obaveštenju,
i.   t’i jap urdhër autoritetit kontraktues   issue an order requiring a contracting      pozivu, tenderskom dosijeu, ugovornom
duke e detyruar autoritetin e tillë që të     authority to remove discriminatory technical,   dokumentu ili drugim dokumentima koja se
korrigjojë shkeljen e pretenduar dhe/ose të    economic, financial or selection         odnose na aktivnost nabavke; i
parandalojë dëmtimin e mëtejmë të         specifications, requirements or criteria
parashtruesit të ankesës              contained in any notice, invitation, tender    k. izda nalog tražeći od službenika za
                          dossier, contract document or other document   primenu zakona da pomognu veću za reviziju
j.    t’i jap urdhër autoritetit kontraktues që relating to a procurement activity; and      da dobiju saglasnost sa drugim nalogom tog
të menjanojë specifikimet diskriminuese                               veća.
teknike, ekonomike, financiare ose të       issue an order requiring law enforcement
përzgjedhjes, kërkesat ose kriteret e përfshira officials to assist the review panel obtain     82.3 Prilikom preduzimanja svake radnje
në njoftim, ftesë, dosjen e tenderit,       compliance with another order of such panel.   ili mere predvidjene članom 82.2 ovog
dokumentin e kontratës, ose dokumentet e                               zakona, TRN treba da (i) se ponaša sto je brže
tjera të kontratës lidhur me aktivitetin e     82.3 In taking any action or measure       moguće, (ii) se ponaša na način koji je
                                                                     137
prokurimit; dhe                  provided for by Section 82.2 of the present    proporcionalan sa navodnim kršenjem ili
                         law, the PRB shall (i) act as expeditiously as   drugim tvrdnjama žalioca, i (iii) uzima u
k.   të lëshoj një urdhër me të cilin     possible, (ii) act in a manner that is       obzir moguće posledice ovih postupaka ili
detyrohen zyrtarët për zbatimin e ligjit që të  proportionate to the alleged violation or other  mera za sve interese koji bi mogli biti
ndihmojnë panelin shqyrtues në ekzekutimin    matter complained of, and (iii) take into     narušeni, uključujući i javni interes. TRN
e një urdhëri të panelit në fjalë.        account the probable consequences of such     može da odluči da ne preduzme nikakvu
                         action or measure for all interests likely to be  radnju ili meru ako negativne posledice
82.3 Gjatë ndërmarrjes së masave të        harmed, including the public interest. The     premašuju korist.
parapara në Nenin 82.2 të këtij ligji, OSHP    PRB may decide not to take any action or
duhet (i) të veprojë sa më shpejtë që të jetë e  measure if the negative consequences are   82.4 Na pismeni zahtev ugovornog
mundëshme, (ii) të veprojë në një mënyrë që    likely to exceed the benefits.        autoriteta ili zainteresovane strane, TRN ima
është proporcionale me përmasat e shkeljes së                          ovlašćenje i odgovornost da preispita i odluči
pretenduar, dhe (iii) të marrë parasysh pasojat82.4 Upon the written request of a        o valjanosti svake odluke, radnje, mere
e mundëshme të veprimeve të tilla në      contracting authority or an interested party,  tumačenja ili propisa koji su preduzeti,
intereset e përgjithshme, duke përfshirë edhe the PRB shall also have the authority and    korišćeni ili proglašeni od strane bilo kojeg
interesin publik. OSHP mund të vendosë që të  responsibility for reviewing and determining   departmana ili službenika ili člana,
mos ndërmarrë kurrfarë masash nëse pasojat   the validity of any decision, action, measure, uključujući i predsednika RKJN-a. Ako TRN
negative të masave në fjalë i tejkalojnë    interpretation or ruling that has been taken,  odluči da dotična odluka, radnja, mera,
përfitimet e mundëshme.            used or promulgated by any other department tumačenje ili propis nisu ovlašćeni ili su
                        or officer, including the President, of the   protivurečni sa jednom ili više odredaba ovog
82.4 Me paraqitjen me shkrin të kërkesës    PPRC. If the PRB determines that the       zakona, TRN može da izda odluku poništeći
nga autoriteti kontraktues ose një palë e   concerned decision, action, measure,       dotičnu odluku, radnju, meru, tumačenje, ili
interesuar, OSHP gjithashtu është e autorizuar interpretation or ruling is not authorized by or propise i naloži RKJN-u da preduzme
dhe ka përgjegjësi që të shqyrtojë dhe     inconsistent with one or more provisions of   korektivne mere koje TRN smatra za
konstatojë vlefshmërinë e vendimeve,      the present law, the PRB may issue a decision potrebne. Sve odluke i nalozi TRN-u izdati
veprave, masave, interprtimeve ose urdhërave invalidating the concerned decision, action,    po ovom članu 82.4 su predmet žalbe u
të shfrytëzuara ose nxjerra nga cilido     measure, interpretation or ruling and order the skladu sa važećim zakonom o žalbama o
departament, ose Zyrtarë ose anëtarë, duke   PPRC to take any corrective measures that    administratvnim pitanjima, pred nadležnim
përfshirë edhe nga Kryetari i KRPP-së. Nëse the PRB deems appropriate. All decisions      sudom za ove žalbe. Opšta važeća pravila o
OSHP konstaton se vendimi, vepra, masa,    and orders of the PRB issued under this     žalbama po administrativnim pitanjima
interpretimi ose urdhëri nuk është autoriuar  Section 82.4 shall be appealable, in       regulišu ove žalbe.
ose është në kundërshtim me dispozitat e këtij accordance with the applicable law on the
ligji, OSHP mund të nxjerrë vendim për     appeal of administrative matters, to the court
anulimin e tij, dhe të urdhërojë KRPP-në që  having jurisdiction over such appeals. The
të ndërmarrë masa korigjuese që OSHP i sheh generally applicable rules on the appeal of
                                                                    138
të arsyeshme. Të gjitha vendimet dhe         administrative matters shall govern such an
urdhërat e OSHP-së të nxjerra sipas këtij      appeal.
Neni 82.4 mund të apelohen, në pajtim me
ligjit e zbatueshëm për kontestet
administrative, para gjykatës kompetente.
Rregullat e përgjithshme mbi apelimin e
qështjeve administrative zbatohen në këso
rastesh.

         Neni 83                      Section 83                       Član 83
Emërimi, largimi dhe suspendimi i anëtarëve      Appointment, Removal and Suspension of      Izbor, uklanjanje i suspenzija članova TRN-a
        të OSHP-së                   Members of the PRB
                                                    83.1 TRN se sastoji od pet (5) članova. Na
83.1 OSHP përbëhet nga pesë (5) persona.       83.1 The PRB shall be comprised of five      osnovu odredaba člana 83.2 ovog zakona, svi
Sipas dispozitave të Nenit 83.2 të këtij ligji, të  (5) persons. Subject to the provisions of     članovi biće izabrani za rok od pet (5) godina
gjithë anëtarët kanë mandat pesë (5) vjeqar,     Section 83.2 of the present law, all members    i mogu biti ponovo postavljeni samo još
dhe mund të ri-emërohet vetëm një herë.       shall be appointed for a term of five (5) years,  jednom.
                           and may be reappointed only once.
83.2 Mandat e anëtarëve të parë të OSHP-                                83.2 Mandat prvobitnih članova TRN-a
së janë si vijon: Kryetari dhe dy (2) anëtarë të   83.2 The initial terms of the members of      biće sledeći: predsednik i dva (2) druga člana
tjerë emërohet për një mandat pesë (5) vjeqar;    the PRB shall be as follows: The President     biraju se na rok od pet (5) godina; druga dva
dy anëtarët e tjerë emërohen për një mandat     and two (2) other members shall be appointed    (2) člana na rok od četiri (4) godine.
katër (4) vjeqar.                  for a term of five (5) years; the other two (2)
                           members shall be appointed for a term of four   83.3 Po isteku početnog roka datog u članu
83.3 Me skadimin e mandatit të anëtarëve       (4) years.                     83.2 ovog zakona, svako ponovno biranje ili
të parë të OSHP-së sipas Nenit 83.2 të këtij                              nov izbor je na rok od pet (5) godina.
ligji, të githa ri-emërimet ose emërimet e reja   83.3 Upon the expiration of the initial
bëhen për një mandat pesë (5) vjeqar.        terms provided for in Section 83.2 of the     83.4 Svaki član TRN-a predlaže se bira od
                           present law, any reappointment or new       strane od istog javnog autoriteta na osnovu
83.4 Secili anëtar i OSHP-së propozohet       appointment shall be for a term of five (5)    pravila i postupaka po kojima se prdlažu i
dhe emërohet nga autoritetet publike që bëjnë    years.                       biraju sudije. Svako predloženo ili imenovano
propozimin dhe emrimin e gjykatësve, dhe                                lice treba da poseduje iste kvalifikacije i iste
me procedurat e njëjta si ato për emërimin e     83.4 Each member of the PRB shall be        kriterijume na osnovu važećeg zakona na
gjykatësve. Secili person që propozohet ose     nominated and appointed by the same public     Kosovo koje su potrebne za imenovanje
emërohet në këtë mënyrë duhet të ketë        authorities having authority over, and under    sudije.
                                                                      139
kualifikimet e njëjta si ato që kërkohen sipas  the same rules and procedures governing, the
ligjit të zbatueshëm në Kosovë për emërimin   nomination and appointment of judges. Each   83.5 Uklanjanje i suspenzija člana TRN-a
e gjyqtarëve.                  person so nominated or appointed shall     je predmet istih propisa i postupaka koje
                         possess the same qualifications and meet the  regulišu uklanjanje i suspenziju sudije.
83.5 Largimi dhe suspendimi i anëtarëve të    same criteria as those required under the law
OSHP-së i nënshtrohet rregullave dhe       applicable in Kosovo for a judicial       83.6 TRN treba da bude kompletirana sa
procedurave të njëjta si ato për largimin dhe  appointment.                  dovoljnim brojem obučenog osoblja kako bi
suspendimin e gjykatësve.                                    bila u stanju da efikasno i stručno izvršava
                         83.5 The removal and suspension of a      funkcije koje su mu date ovim zakonom.
83.6 OSHP duhet të pajiset me personel të    member of the PRB shall be subject to the
mjaftueshëm dhe të trajnuar për ushtrimin    same rules and procedures governing the
efikas dhe profesional të funksioneve që i    removal and suspension of a judge.
ipen me këtë ligj.
                         83.6 The PRB shall be staffed with a
                         sufficient number of trained personnel to
                         enable it to efficiently and professionally
                         carry out the functions assigned to it by the
                         present law.

         Neni 84                     Section 84                    Član 84
      Organizimi i OSHP-së              Organization of the PRB              Organizacija TRN

84.1 Kryetari përfaqëson, udhëheq dhe      84.1 The President shall represent, manage    Predsednik predstavlja, upravlja i organizuje
organizon punën e OSHP-së dhe është       and organize the work of the PRB and is     rad TRN i odgovoran je za nadzor
përgjegjës për mbikëqyrjen e administrimit të  responsible for supervising the day to day   svakodnevnog rukovodjenja i rada TRN-a.
përditshëm dhe për veprimet e OSHP-së.      administration and operations of the PRB.
                                                 Predsednik treba da odredi jednog člana
84.2 Kryetari duhet të përcaktojë një anëtar   84.2 The President shall designate a person   sekretarijata TRN-a za vezu sa odgovornim
të sekretariatit të OSHP-së për të        in the PRB’s secretariat to liaise with the   stranama unutar RKJN-a u pogledu pitanja
bashkëpunuar me personin përkatës në       responsible party within the PPRC in respect  navedenih u članu 81. (f) ovog zakona.
KRPP-se në lidhje me qështjet e parapara në   of the issues listed in Section 81.f of the
Nenin 81 (f) të këtij ligji.           present law.                  84.3 Predsednik ima ovlašćenje da imenuje
                                                 člana da organizuje i upravlja sa radom TRN-
84.3 Kryetari ka të drejtë që të caktoj një   84.3 The President shall have the authority   a u određenoj oblasti rada.
anëtar të sekretariatit për të organizuar dhe  to designate an individual member to
                                                                  140
për të udhëhequr punën e OSHP-së në një      organize and manage the work of the PRB in    84.4 Predsednik je odgovoran za
lëmi të veçantë;                  a particular subject area.            razmatranje hitnih zahteva za obustavljanje
                                                  postupka za dodelu ugovora na osnovu člana
84.4 Kryetari është përgjegjës për dëgjimin    84.4 The President shall be responsible for   90 ovog zakona.
e kërkesave urgjente për pezullimin e       hearing urgent applications for the suspension
procedurës për dhënien e kontratës në bazë të   of a contract award procedure pursuant to   84.5 Predsednik je odgovoran za
Nenit 90 të këtij ligji.              Section 90 of the present law.         postavljanje i sastav veća za reviziju.

84.5 Kryetari është përgjegjës për         84.5 The President shall be responsible for
emërimin dhe përbërjen e Paneleve         the appointment and composition of the
Shqyrtuese.                    Review Panels.

          Neni 85                     Section 85                     Član 85
       Panelet shqyrtuese                 Review Panels                  Veća za reviziju

85.1 Përveç në rastin e paraparë në Nenin     85.1 Save as provided for in Section 84.4    85.1 Izuzev slučaja koji je propisan u članu
84.4 të këtij ligji, të gjitha ankesat e      of the present law, all complaints lodged with  84.4 ovog zakona, sve žalbe koje su podnete
parashtruara në OSHP do të dëgjohen nga      the PRB will be heard by a Review Panel.     TRN-u razmatra veće za reviziju.
Paneli Shqyrtues.
                          85.2 Depending on the value or size of the    85.2 U zavisnosti od vrednosti ili veličine
85.2 Varësisht nga vlera dhe madhësia e      proposed contract or on the difficulty or    predloženog ugovora ili poteškoća ili važnosti
kontratës së propozuar ose nga vështirësia ose   importance of the issues raised by the case,   pitanja koja se pokreću tim pitanjem,
rëndësia e çështjeve të ngritura nga rasti,    the President will appoint a Review Panel of   predsednik postavlja veće za revizije od
Kryetari do të emërojë Panelin Shqyrtues prej   one or three members of the PRB using      jednog ili tri člana TRN-a koristeći objektivne
një ose tre anëtarëve të OSHP-së duke       objective criteria or mechanisms. Where the   kriterijume ili mehanizme. Kada slučaj
shfrytëzuar kriteret ose mekanizmat        case raises issues of significant importance   pokreće pitanja od velike važnosti i interesa,
objektivë. Kur rasti ngrit çështje me rëndësi të  and interest, the PRB will sit in a plenary   TRN zaseda na plenarnoj sednici sa većem za
konsiderueshme dhe të interesimit të        session with the Review Panel composed of    reviziju koje je sastvaljeno od svih pet stalnih
konsiderueshëm, OSHP-ja do të marrë pjesë     all five permanent members of the PRB.      članova TRN-a.
në një seancë plenare me Panelin Shqyrtues
që përbëhët prej të pesë anëtarëve të       85.3 In the event that the number of       U slučaju da broj žalbi po nabavkama koji se
përhershem të OSHP-së.               procurement complaints that must be decided   mora odlučivati od strane veća za reviziju po
                          by review panels under this Title VI places an  ovom delu VI predstavlja teret za TRN i time
85.3 Në rast se numri i ankesave të        excessive burden on the PRB and thereby     slabi mogućnost TRN-a da ispuni funkcije
prokurimit që duhet të vendosen nga panelet    impairs the PRB’s ability to fulfil the     koje su joj dodeljene ovim zakonom na vreme
                                                                    141
shqyrtuese sipas kësaj Pjese VI, e ngarkon tej   functions assigned to it by the present law in  i ne efikasan način, Premijer može, na
mase OSHP-në dhe me këtë e kufizon         a timely and efficient manner, the Prime     pismeni zahtev predsednika TRN-a, da odredi
aftësinë e OSHP-së që me kohë dhe në        Minister may, upon the written application of   na privremenim i ad hoc osnovama jedno ili
mënyrë efikase t’i përmbushë funksionet që i    the President of the PRB, appoint on a      više dodatnih lica da rade kao članovi veća za
janë caktuar asaj nga ky ligj, Kryeministri    temporary and ad hoc basis one or more      reviziju.
mundet, me kërkesën e Kryetarit të OSHP-së     additional persons to serve as Review Panel
dhe sipas propozimit që përkohsisht të caktojë   members.                      Premijer osigurava da svalo lice izabrano po
një ose më shumë persona shtesë që të                                članu 85.3 ovog zakona (i) ima
shërbejnë si anëtarë të panelit shqyrtues.    85.4 The Prime Minister shall ensure that     univerzitetsku diplomu prava i znatno
                         every person appointed pursuant to Section     iskustvo u nabavkama ili drugo relevantno
85.4 Kryeministri duhet të sigurojë që çdo    85.3 of the present law (i) holds a university   iskustvo, ili (ii) ima iste kvalifikacije kao one
person i emëruar sipas Nenit 85.3 të këtij ligji law degree and possesses substantial        koje se traže po važecem zakonu na Kosovu
(i) të ketë një diplomë universitare të juridikut procurement or other relevant experience or    za imenovanje sudija.
ose të posedojë përvojë substanciale në      (ii) possesses the same qualifications as those
prokurim ose përvojë të ngjashme ose (ii) të   required under the law applicable in Kosovo
kenë kualifikimet e njëjta me atë që kërkohet for a judicial appointment.
sipas ligjit të zbatueshëm në Kosovë për
emërimin e gjyqtarëve.

         Neni 86                      Section 86                     Član 86
 Rregullorja e punës së paneleve shqyrtuese      Rules of Procedure for Review Panels       Pravilnik o postupku veća za reviziju

OSHP-ja vendos rregulloren e punës për të     The PRB shall establish rules of procedure to   TRN utvrdiće pravila o postupku koja
udhëhequr ushtrimin e procedurave të        govern the conduct of review proceedings by    regulišu postupak revizije koju sprovodi veće
shqyrtimit nga ana e paneleve shqyrtuese.     Review Panels. Any rules so established shall   za reviziju. Svako pravilo tako uspostavljano
Rregullorja e procedurës që përmendet më      be consistent with the present law, especially  konzistentno je sa ovim zakonom, posebno
lart duhet të jetë në përputhshmëri me këtë    the provisions of Title VII of the present law.  sa odredbama dela VII ovog zakona.
ligj, veçanërisht me dispozitat e Pjeses VII të  The President of the PRB shall be responsible   Predsednik TRN-a je odgovoran za
këtij ligji. Kryetari i OSHP-së është       for organizing and managing the development    organizovanje i upravljanje sa izradom tih
përgjegjës për organizimin dhe menaxhimin e    of such rules. The PRB shall publish the     pravila. TRN objavljuje pravila o postupku na
hartimit të kësaj rregulloreje. OSHP-ja duhet   procedural rules on its information website    svom informativnom veb sajtu i dostavlja ga
të publikojë në faqën e saj informative në     and provide to any person who so requests a    svakom licu koje traži kopiju tih pravila.
internet rregullat procedurale dhe ti sigurojë   copy of such rules.
nga një kopje të rregullave të tilla çdo personi
që e kërkon atë.
                                                                     142
      PJESA VII                    TITLE VII                       DEO VII
  PROCEDURAT E SHQYRTIMIT TË          PROCUREMENT REVIEW PROCEDURES             POSTUPAK ZA REVIZIJU NABAVKI
      PROKURIMIT
                                  Section 87
         Neni 87                       Scope                       Član 87
        Fushëveprimi                                               Polje
                         87.1 The provisions of this Title VII
87.1 Me dispozitat e kësaj Pjese VII       establish the substantive and procedural rights  Odredbe ovog Dela VII ustanoviće bitna i
përcaktohen të drejtat themelore dhe       and remedies available to interested parties.   proceduralna prava i pravne lekove koji su na
procedurale dhe mjetet juridike në        An “interested party” is a person or        raspolaganju zainetersovanim strankama.
dispozicion të palve të interesuara. “Palë e   undertaking that has or had a specific material  “Zainteresovana stranka” je lice ili preduzeće
interesuar” nënkupton personin ose        interest in the outcome of a procurement      koje ima ili je imalo određen materijalni
ndërmarrjen që ka ose kishte interes material   activity conducted by a contracting authority   interes u ishodu aktivnosti nabavke koju je
nga rezultatet e aktiviteteve të prokurimit të  and relating to a specific public contract or   izvršio ugovorni autoritet i koja se odnosi na
zbatuara nga autoriteti kontraktues në raport   design contest.                  određen javni ugovor ili nadmetanje o
me një kontratë të veçantë publike ose      87.2 Duties and obligations owed by        idejnom projektu.
konkurs projektimi.                contracting authorities under the present law   87.2 Obaveze i dužnosti koje ugovorni
                         are duties owed to interested parties. Any     autoriteti imaju po ovom zakonu su dužnosti
87.2 Detyrat dhe obligimet që i bartin      interested party that claims to have suffered,   prema svim zainteresovanim strankama.
autoritetet kontraktuese sipas këtij Ligji janë  or that risks suffering, loss or injury due to a  Zainteresovana stranka koja tvrdi da je
detyrimet ndaj të gjitha palëve të interesuara.  breach of such duties or other violation of the  oštećena ili trpi rizik od oštećenja, gubitka ili
Palët e interesuara të cilat pohojnë që kanë   present law may file a complaint on the      povrede zbog kršenja tih dužnosti, može da
përjetuar, ose që rrezikojnë të përjetojnë,    matter in accordance with this Title VII.     traži reviziju u skladu sa ovim delom VII.
humbje ose lëndim për shkak të shkeljes së    87.3 All interested parties shall have equal    87.3 Sve zainteresovane stranke imaju
detyrave të tilla mund të kërkojnë të       access to the procurement review proceedings    jednak pristup postupku revizije nabavki i
shqyrtohen në pajtim me Pjesën VII.        and remedies established in this Title VII.    pravnim lekovima datim u ovom delu VII

87.3 Të gjitha palët e interesuara do të kenë   87.4 Any procurement review proceeding       87.4 Svaki postupak revizije nabavki vrši
qasje të barabartë në procedurat për       shall be carried out speedily and efficiently in  se brzo i efikasno u strogoj saglasnosti sa
shqyrtimin e prokurimit dhe në mjetet       strict conformity with the applicable       važećim odredbama ovog dela VII.
juridike sipas kësaj Pjese VII.          provisions of this Title VII.

87.4 Çdo procedurë për shqyrtimin e
prokurimit do të realizohet shpejtë dhe me
                                                                     143
efikasitet në pajtim të plotë me dispozitat e
përcaktuara në këtë Pjesë VIII.

         Neni 88                       Section 88                     Član 88
 Ankesa paraprake te autoriteti kontraktues       Initial Complaint Submitted to the      Početna žalba podneta ugovornom autoritetu
                                Contracting Authority
88.1 Pala e interesuar që pretendon se ka                               88.1 Zainteresovana strana koja tvrdi da je
pësuar dëme, ose rrezikohet nga pësimi i      88.1 An interested party that claims to have    oštećena ili rizikuje oštećenje, gubitak ili
dëmeve ose humbjeve për shkak të një        suffered, or that risks suffering, loss or injury  povredu zbog kršenja ili narušavanja od
shkelje nga autoriteti kontraktues të detyrave   due to a breach or violation by a contracting    strane ugovornog autoriteta i njegovih
ose obligimeve sipas këtij ligji, duhet që së   authority of its duties or obligations under the  obaveza po ovom zakonu prvo treba da
pari të dorëzojë ankesë me shkrim tek       present law shall first file a written complaint  podnese pisanu žalbu po ovom pitanju
kryesuesi i autoritetit përkatës kontraktues.   on the matter with the head of the concerned    rukovodiocu dotičnog ugovornog autoriteta.
Asnjë ankesë nuk mund të dorëzohet në       contracting authority. No complaint may be     Nijedna žalba ne može se podneti TRN po
OSHP sipas Neni 89 të këtij ligji, përveç nëse   filed with the PRB under Section 89 of the     članu 89 ovog zakona ako pismena žalba prvo
paraprakisht ankuesi ka bërë paraqitjen e     present law unless a prior written complaint    nije podneta po ovom članu 88.1 rukovodiocu
ankesës tek kryesuesi i autoritetit kontraktues  has first been submitted pursuant to this      ugovornog autoriteta.
sipas këtij Neni 88.1.               Section 88.1 to the head of the contracting
                          authority.                     88.2 Rukovodioc ugovornog autoriteta
88.2 Kryesuesi i autoritetit kontraktues                                treba odmah da donese jednu pisanu odluku
duhet që menjëherë të nxjerrë vendim me      88.2 The head of the contracting authority     kojom se odbija žalba ako on/ona, nakon
shkrim me të cilin refuzohet ankesa, nëse     shall immediately issue a written decision     propisnog ispitivanja činjenica, utvrdi da
ai/ajo, pas shqyrtimit të fakteve, konstaton se  rejecting a complaint if he/she, after a proper   žalba nije podneta u roku od deset (10)
ankesa nuk është dorëzuar brenda dhjetë (10)    inquiry into the facts, determines that the     kalendarskih dana od (i) dana kada je
ditëve kalendarike pas (i) datës në të cilën    complaint has not been submitted within ten     podnosilac žalbe saznao za okolnosti koje
ankuesi është njoftuar me rrethanat të cilat    (10) calendar days after the earlier of (i) the   pokreću žalbu ili (ii) od dana kada je
kanë rezultuar në përgatitjen e ankesës, ose    date on which the complainant actually       podnosilac žalbe nesumljivo trebalo da sazna
(ii) datën në të cilën ankuesi është dashur    became aware of the circumstances giving      za te okolnosti.
arsyetimisht të njoftohet me rrethanat në fjalë.  rise to the complaint or (ii) the date on which
                          the complainant reasonably should have       88.3 Rukovodioc ugovornog autoriteta
88.3 Kryesuesi i autoritetit kontraktues      become aware of those circumstances.        treba odmah da donese jednu pisanu odluku
duhet që menjëherë të nxjerrë vendim me                                kojom se odbija kalba ako on/ona utvrdi da je
shkrim me të cilën rrefuzohet ankesa nëse     88.3 The head of the contracting authority     pomenuti ugovor izvršen i da je studio na
ai/ajo konstaton se kontrata përkatëse është    shall immediately issue a written decision     snagu pre podnošenja žalbe.
ekzekutuar dhe ka hyrë në fuqi para dorëzimit   rejecting a complaint if he/she determines that
                                                                    144
të ankesës.                   the concerned contract was lawfully executed   88.4 Ako pismena odluka kojom se odbija
                        and entered into force prior to the submission  žalba nije doneta u skladu sa članom 88.2 ili
88.4 Nëse vendimi me shkrim për         of the complaint.                 88.3, ugovorni autoritet i podnosilac žalbe
refuzimin e ankesës nuk nxirret sipas Nenit                            trebaju bez odlaganja da pokušaju da reše
88.2 ose 88.3 të këtij ligji autoriteti     88.4 If a written decision rejecting the     stvar sporazumno. Ako se takav sporazum ne
kontraktues dhe ankuesi duhet që menjëherë    complaint is not issued under Section 88.2 or može postići, rukovodioc ugovornog
të mundohen të zgjidhin qështjen me       88.3 of the present law, the contracting     autoriteta u roku od deset (10) dana donosi
marrëveshje. Nëse marrëveshja nuk arrihet,    authority and the complainant shall       pismenu odluku o žalbi. Odluka:
krryesuesi i autoritetit kontraktues duhet që,  immediately attempt to resolve the matter by a.      navodi razloge za odluku; i
brenda dhjetë (10) ditëve kalendarike nga    mutual agreement. If such an agreement      b.    ako je podnosilac žalbe podržan u
dorëzimi i ankesës, të nxjerrë vendim me     cannot be reached, the head of the contracting celosti ili delimično, ukazuje na korektivne
shkrim mbi ankesën. Vendimi duhet:        authority shall, within ten (10) calendar days mere koje se trebaju preduzeti.
                         after the submission of the complaint, issue a 88.5 Ako rukovodioc ugovornog autoriteta
deklarojë arsyet e vendimit; dhe         written decision on the complaint. The      ne donosi pismenu odluku u roku deset (10)
                         decision shall:                 dana nakon podnošenja žalbe, smatra se da
nëse ankesa mbështetet plotësisht ose      a.    state the reasons for the decision; and on/ona je doneo odluku desetog dana tog
pjesërisht, të tregojë masat korrektive që do të b.    if the complaint is upheld in whole or perioda po članu 88.4 kojom se žalba odbije u
merren.                     in part, indicate the corrective measures that  celosti.
                         are to be taken.                 88.6 Odluka rukovodioca ugovornog
88.5 Nëse kryesuesi i autoritetit        88.5 If the head of the contracting authority autoriteta doneta ili koja se pretpostavlja da je
kontraktues nuk lëshon një vendim brenda     does not issue a written decision within ten   doneta po ovom članu 88 je konačna osim
dhjetë (10) ditëve nga dorëzimi i ankesës    (10) days after the submission of the      ako podnosilac žalbe ne podnese novu žalbu
ai/ajo konsiderohet se nxjerrë ne ditën e    complaint, he/she shall be presumed to have   TRN-u u vremenskom roku datom u članu 89
                                     th
dhjetë (10) të periudhës së tilë, një vendim   issued, on the tenth (10 ) day of such period, ovog zakona.
sipas Nenin 88.4 të këtij ligji me të cilin   a decision under Section 88.4 of the present
rrefuzohet ankesa në tërësi.           law denying the complaint in its entirety.
                         88.6 A decision of the head of the
88.6 Vendimi i kryesuesit të autoritetit     contracting authority issued or presumed
kontraktues i nxjerrë sipas këtij Neni 88 është issued under this Section 88 shall be final
përfundimtar, përveç nëse ankuesi dorëzon    unless the complainant files a new complaint
ankesë të re në OSHP brenda afatit kohor të   with the PRB within the time limit provided
përcaktuar në Nenin 89 të këtij ligji.      for by Section 89 of the present law.

         Neni 89                    Section 89                     Član 89
  Ankesat pasuese të dorëzuara në OSHP     Subsequent Complaint Submitted to the PRB       Naknadna žalba podneta TRN-u
                                                                  145
89.1 Pala e interesuar mund të dorëzojë      89.1 An interested party may file a        89.1 Svaka zainteresovana strana može da
ankesë pasuese në OSHP nëse:           subsequent complaint with the PRB if:       podnese naknadnu žalbu TRN-u ako:

a.   ankesa e saj paraprake sipas Nenin    its prior complaint under Section 88.1 of the   je prethodna žalba prema članu 88.1 ovog
88.1 të këtij ligji është refuzuar sipas Nenit  present law was rejected under Section 88.2    zakona odbijena na osnovu člana 88.2 ovog
88.2 të këtij ligji dhe ankuesi nuk pajtohet me  of the present law and the complainant      zakona i žalioc se nije složio sa odlukom da
pretendimin se periudha dhjetë (10) ditëshe    disagrees with the determination that the     je utvrdjeni vremenski rok od deset (10)
ka skaduar; me kusht që ankesa pasuese të     specified ten (10) calendar day period had    kalendarskih je istekao; pod uslovom da se
dorëzohet në OSHP brenda njëzetë (20)       elapsed; provided that the subsequent       nova žalba podnosi TRN-u u roku od
ditëve kalendarike nga – cilado që është më    complaint is filed with the PRB within twenty   dvadeset (20) kalendarskih dana od (i)
herët - (i) data në të cilën thotë se është    (20) calendar days after the earlier of (i) the  datuma kada je žalioc saznao za okolnosti
njoftuar me rrethanat të cilat kanë rezultuar   date the complainant alleges that it became    koje su dovele do žalbe ili (ii) datuma u
në përgatitjen e ankesës, ose (ii) datën në të  aware of the circumstances giving rise to the   kojem TRN zaključi da žalioc je imao osnova
cilën ankuesi është dashur arsyetimisht të    complaint, or (ii) the date that the PRB     da sazna za te okolnosti;
njoftohet me rrethanat në fjalë.         determines it reasonably should have become
                         aware of such circumstances;           je njegova prethodna žalba po članu 88.1
b.   asnkesa e saj paraprake sipas Nenit                             ovog zakona odbijena po članu 88.3 ovog
88.1 të këtij ligji është refuzuar sipas Nenit  its prior complaint under Section 88.1 of the   zakona; pod uslovom da je nova žalba
88.3 të këtij ligji me kusht që ankesa pasuese  present law was rejected under Section 88.3    podneta TRN-u u roku od dvadeset (20)
të dorëzohet në OSHP brenda njëzetë (20)     of the present law; provided that the       kalendarskih dana od (i) datuma kada je
ditëve kalendarike nga – cilado që është më    subsequent complaint is filed with the PRB    podnosioc žalbe saznao za okolnosti koje su
herët - (i) data në të cilën thotë se është    within twenty (20) calendar days after the    dovele do žalbe, ili (ii) od datuma u kojem
njoftuar me rrethanat të cilat kanë rezultuar   earlier of (i) the date the complainant alleges  TRN zaključi da žalioc je imao osnova da
në përgatitjen e ankesës, ose (ii) datën në të  that it became aware of the circumstances     sazna za te okolnosti; ili
cilën ankuesi është dashur arsyetimisht të    giving rise to the complaint, or (ii) the date
njoftohet me rrethanat në fjalë.         that the PRB determines it reasonably should   zainteresovana strana tvrdi da je oštecena
                         have become aware of such circumstances; or    odlukom po prethodnoj žalbi izdatoj ili koja
c.   pala e interesuar mendon se është                              se smatra da je doneta po članu 88.4 ili 88.5,
ndikuar negativisht nga një vendim mbi një    the interested party claims to be adversely    pod uslovom da je nova žalba podneta TRN-u
ankesë paraprake të nxjerrë ose që        affected by a decision on its prior complaint   u roku od dese (10) kalendarskih dana od
konsiderohet së është nxjerrë sipas Nenit 88.4  issued or presumed to have been issued under   dana kada je doneta pomenuta odluka.
ose Nenit 88.5 të këtij ligji, me kusht që    Section 88.4 or Section 88.5 of the present
ankesa pasuese të dorëzohet në OSHP brenda    law, provided that the subsequent complaint    89.2 Postupak za reviziju pokreće se pred
dhjetë (10) ditëve kalendarike nga data kur    is submitted to the PRB within ten (10)      TRN nakon popunjavanja zahteva za reviziju
                                                                   146
është nxjerrë ose konsiderohet së është      calendar days after the date of the issuance or  koji je podnet u vremenskim rokovima datim
nxjerrë vendimi i tillë.              presumed issuance of such decision.        u članu 89.1 ovog zakona.

                        89.2 Review proceedings shall be initiated
89.2 Procedurat e shqyrtimit të incuara nga by the PRB upon the filing of a complaint        89.3  Žalba podneta TRN-u sadrži:
OSHP pas dorëzimit të ankesës brenda      within the time limits set out in Section 89.1
afateve kohore të përcaktuara në nenin 89.1 të of the present law.                  a.   ime, adresu i kontakt informacije
këtij ligji.                                             žalioca zajedno sa dokazima da se žalioc
                        89.3 A complaint submitted to the PRB         kvalifikuje kao “zainteresovana stranka” kao
89.3 Ankesa e dorëzuar në OSHP përmban: shall contain:                        što je propisano u članu 87.1 ovog zakona;

emrin, adresën dhe informatat për kontakt të    a.   the name, address and contact       b.   ime dotičnog ugovornog autoriteta;
paraqitësit të ankesës, bashkë me dëshminë     information of the complainant and a
që paraqitësi i ankesës kualifikohet të jetë    statement of facts demonstrating that the     c.   kopiju dotičnog obaveštenja o dodeli
“palë e interesuar” sipas Nenit 87.1 të këtij   complainant qualifies as an “interested party”  ugovora ili obaveštenje o rezultatima sa
ligji;                       as defined in Section 87.1 of the present law;  nadmetanja za idejni projekat ako su ista
                                                   izdata ili objavljena;
emrin e autoritetit kontraktues në fjalë;     b.   the name of the concerned contracting
                          authority;                    d.   jedna izjava u kojoj se opisuju
një kopje të njoftimit për dhënjen e kontratës                            činjenične okolnosti koje čine ili otvaraju
në fjalë ose të njoftimit mbi rezultatin e     c.   a copy of the concerned contract     pitanje navedenog kršenja i navode odredbe
konkursit të projektimit, nëse një i tillë është  award notice or design contest results notice,  ovog zakona koje su navodno bile prekršene;
lëshuar apo është bërë publik.           if such has been issued or published.       i

një përshkrim të rrethanave faktike që e      d.   a statement describing the factual    e.   opis da navedeno kršenje izaziva ili
përbëjnë ose që e shkaktojnë shkeljen e      circumstances constituting or giving rise to   preti da izazove materijalnu štetu podnosiocu
supozuar dhe që e specifikojnë dispozitën ose   the alleged violation and specifying the     žalbe.
dispozitat e këtij ligji, të cilat supozohet se  provision or provisions of the present law that
janë shkelur; dhe                 have allegedly been violated; and         89.4 Podnosilac žalbe treba da (i) podnosi
                                                   original dotičnog zahteva za reviziju TRN-u
një përshkrim se si shkelja e supozuar ka     e.   a description of how the alleged     na način i na mesto koje je navedeno u
shkaktuar, ose kërcënon të shkaktojë, dëm     violation has caused, or threatens to cause,   pravilniku o postupku TRN0a, i (ii)
material për ankuesin.               material damage to the complainant.        istovremeno šalje na najbrži mogući način
                                                   kopiju pomenutog ugovornom autoritetu.
89.4  Ankuesi duhet (i) të dorëzojë       89.4  The complainant shall (i) file the
                                                                    147
origjinalin e ankesës për shqyrtim në OSHP     original of such complaint with the PRB in    89.5 TRN u roku od jednog (1) radnog
në mënyrën dhe në vendin e specifikuar në     the manner and at the location specified in the  dana od prijema zahteva za reviziju odmah
rregulloren e punës së OSHP-së dhe (ii)      PRB Rules of Procedure and (ii)          razmatra taj zahtev kako bi se uverila da
njëkohësisht do të dorëzojë, në mënyrën më     simultaneously dispatch, by the most rapid    ispunjava uslove prema članu 89.3 ovog
të shpejtë që është e mundur, një kopje të saj   means possible, a copy thereof to the       zakona.
te autoriteti kontraktues.             contracting authority.
                                                   89.6 Ako TRN odluči da zahteva ne
89.5 Brenda një (1) dite pune nga pranimi i    89.5 The PRB shall, within one (1)        ispunjava uslove iz člana 89.3 ovog zakona,
ankesës, OSHP-ja menjëherë do ta shqyrtojë     business day of the receipt of such a       TRN odmah obaveštava podnosioca zahteva
atë ankesë për të siguruar se i plotëson      complaint, immediately review it to ensure    u pisanoj formi, na najbrži mogući način, o
kushtet e parapara në Nenin 89.3 të këtij ligji.  that it meets the requirements of Section 89.3  prirodi nedostataka. Podnosilac žalbe može
                          of the present law.                da ponovo podnese zahtev u svako vreme pre
89.6 Nëse OSHP-ja vendos që ankuesi nuk                               isteka vremenskog roka za podnošenje
i plotëson kushtet e Nenit 89.3 të këtij ligji,  89.6 If the PRB determines that a         zahteva datog u članu 89.1 ovog zakona.
atëherë OSHP-ja menjëherë e informon        complaint does not meet the requirements of    Ukoliko je period istekao ili će isteći za
ankuesin me shkrim, përmes mënyrës më të      Section 89.3 of the present law, the PRB shall  manje od dva (2) radna dana, podnosilac
shpejtë të mundur, për natyrën e asaj që i     immediately notify the complainant in       zahteva (žalbe) ima dva (2) radna dana od
mungon kërkesës. Ankuesi mund ta dorëzojë     writing, by the most rapid means possible, of   prijema tog obaveštenja da ispravi nedostatke
ankesën përsëri para skadimit të periudhës     the nature of the deficiencies. The        i ponovo podnese zahtev (žalbu).
kohore për dorëzimin e ankesës, të paraparë    complainant may re-submit the complaint
në Nenin 89.1 të këtij ligji. Nëse periudha e   anytime prior to the expiration of the time    89.7 Ukoliko podnosilac zahteva (žalbe)
dorëzimit të ankesës ka skaduar ose do të     period for filing the complaint set out in    ponovo podnese žalbu sa nedostacima, TRN
skadojë pas më pak se dy (2) ditësh pune,     Section 89.1 of the present law. If the filing  odbacuje zahtev (žalbu) za reviziju i žalioc
ankuesi do të ketë dy (2) ditë pune pas      period has expired or will expire in less than  više nema pravo da podnese zahtev (žalbu) za
pranimit të këtij lajmërimi për ta korigjuar    two (2) business days, the complainant shall   reviziju u vezi sa bilo kojim navodnim
dhe dorëzuar përsëri ankesën.           have two (2) business days after receiving    kršenjem navedenom u odbačenom zahtevu.
                          such a notification to correct the deficiencies
89.7 Nëse ankuesi dorëzon prapë një        and to resubmit the complaint.
ankesë jo të plotë, atëherë OSHP-ja do ta
anulojë ankesën dhe ankuesi nuk ka më të      89.7 If the complainant re-submits a
drejtë të dorëzojë ankesë të bazuar në të     deficient complaint, the PRB shall dismiss the
njëjtat arsye.                   complaint and the complainant shall have no
                          further right to file a complaint regarding any
                          alleged violation or breach that was alleged in
                          the dismissed complaint.
                                                                   148
          Neni 90                    Section 90                    Član 90
   Pezullimi i aktivitetit të prokurimit      Suspension of Procurement Activity       Obustava (Suspenzija) aktivnosti nabavke

90.1 Pala e interesuar mundet që, nëse ka    90.1 An interested party may, if it has filed   90.1 Zainteresovana stranka može, ako je
dorëzuar ankesë sipas Nenit 88 ose 89 të këtij  a complaint pursuant to either Section 88 or   podnela žalbu prema članu 88 ili 89 ovog
ligji dhe kontrata përkatëse nuk është      89 of the present law and if the concerned    zakona i ako ugovor još nije potpisan, da
nënshkruar, të dorëzojë kërkesë para Kryetarit  contract has not been signed, file a request to  podnese zahtev predsedniku TRN-a jedan
të OSHP-së për pezullimin e aktivitetit     the President of the PRB for an order       nalog za obustavu aktivnosti nabavke.
përkatës të prokurimit. Pala e interesuar    suspending the concerned procurement       Zainteresovana strana istovremeno šalje, na
duhet që njëkohësisht, dhe përmes mënyrës    activity. The interested part shall        najbrži mogući način kopiju tog zahteva
më të shpejtë, të dërgojë një kopje të      simultaneously dispatch, by the most rapid    ugovornom autoritetu.
kërkesëssë tillë tek autoriteti kontraktues.   means possible, a copy of such request to the
                         contracting authority.              Predsednik može, da putem privremenog
90.2 Kryetari mundet që, përmes një                                naloga upućenom autoritetu za ugovaranje i
urdhëri të përkohshëm dhe deri në vendimin  90.2 The President may, by interim order       čekajući konačnu odluku veća za reviziju,
përfundimtar të Panelit shqyrtues mbi këtë  issued to the contracting authority and       obustaviti (suspendovati) dotičnu aktivnost
rast, ta pezullojë aktivitetin e prokurimit  pending the final decision of a Review Panel     nabavke i/ili primenu bilo koje odluke ili
dhe/ose zbatimin e ndonjë vendimi apo     in the case, suspend the concerned          radnje koju preduzima ugovorni autoritet u
veprimi të ndërmarrë nga autoriteti      procurement activity and/or the           toku izvršenja aktivnosti nabavke, ako
kontraktues gjatë ushtrimit të aktivitetit  implementation of any decision or action       Predsednik razumno smatra da:
përkatës të prokurimit nëse Kryetari me arsye taken by the contracting authority during the    a.   imajući u vidu informacije koje su
beson se:                   conduct of such procurement activity if the     dostupne njemu/njoj i TRN-u, izgleda da će
                       President reasonably believes that:         podnosilac žalbe najzad uspeti u slučaju;
duke pasur paraqysh informatat që i ka në   a.   given the information then available     b.   donošenje naloga neće izazvati
dispozicion ai/ajo dhe OSHP-ja, ka mjaft   to him/her and the PRB, it appears more       nesrazmernu štetu javnom interesu, autoritetu
gjasa që ankuesi do të ketë sukses me ankesën likely than not that the complainant will      za ugovaranje ili ponuđaču
e tij, dhe                  ultimately succeed in the case; and
                       b.   the issuance of the order will not
pezullimi nuk do të shkaktojë dëm       cause disproportionate harm to the public
disproporcional për interesin publik, për   interest, the contracting authority or to the
autoritetin kontraktues apo për tenderuesit. tenderers.

         Neni 91                    Section 91                      Član 91
   Procedurat para panelit shqyrtues       Proceedings before the Review Panel         Postupci pred većem za reviziju
                                                                  149
91.1 Çështjet që parashtruesi i ankesës i ka    91.1 Matters that a complainant has        91.1 Pitanja koje je podnosilac žalbe
identifikuar në ankesën e paraqitur në       identified in a complaint filed pursuant to    identifikovao u žalbi podnetoj po članu 89
përputhje me Nenin 89 të këtij ligji, do të     Section 89 of the present law shall be      ovog zakona, se preispitaju i o njima
shqyrtohen dhe do të vendosen nga Paneli      reviewed and decided by the Review Panel     odlučuje veće za reviziju koje je osnovano u
Shqyrtues që formohet në përputhje me Nenin     established pursuant to Section 85 of the     skladu sa članom 85 ovog zakona .
85 të këtij ligji.                 present law.
                                                   91.2 Postupak pred većem za reviziju vrši
91.2 Procedurat e Panelit Shqyrtues         91.2 The Review Panel’s proceedings shall     se po odredbama ovog dela VII i pravilniku o
ushtrohen në përputhshmëri me dispozitat e     be conducted in accordance with the        postupku koji je utvrdjen na osnovu član 86
kësaj Pjese VIII dhe Rregulloren e Punës      provisions of this Title VII and the rules of   ovog zakona.
sipas Nenit 86 të këtij ligji.           procedure established pursuant to Section 86
                          of the present law.                91.3 Nedolazak ili odbijanje bilo koje
91.3 Mospjesëmarrja nga ana e cilësdo palë                              stranke da učestvuje u postupku revizije ili da
ose refuzimi për të marrë pjesë plotësisht në    91.3 The failure or refusal of any party to    se usaglasi sa uslovima ovog dela VII,
procedurat e ri-shqyrtimit ose për të vepruar    participate fully in the review proceedings or  pravilima postupka ili jednim nalogom koji je
në pajtueshmëri me kërkesat e Titullit VII, me   to comply with a requirement of this Title    izdalo veće za reviziju, ne sprečava veće za
rregulloren e punës ose me ndonjë urdhër të     VII, the rules of procedure or an order issued  reviziju da donese odluku na osnovu
lëshuar nga paneli shqyrtues, nuk do të       by the review panel, shall not prevent the    raspoloživih činjenica i na osnovu dokaza i
pengojë që paneli shqyrtues të marrë        review panel from reaching its decision on    argumenata koje su dostavile one stranke koje
vendimin e vet për faktet që i ka në        the facts available to it and on the basis of   učestvuju u postupku. Veće za reviziju je
dispozicion dhe në bazë të dëshmive dhe       evidence and arguments brought to its       ovlašćeno da odlučuje o bilo kojem takvom
argumenteve që i janë vënë në dijeni nga ato    attention by those parties participating in the  odbijanju ili nedolazku, ako proceni da je
palë që janë pjesëmarrëse në procedura.       proceedings. The review panel shall have the   prikladno: (i) da odluči o bilo kojem
Paneli shqyrtues është i autorizuar që të      authority to address any such refusal or     predmetnom pravnom pitanju i/ili
trajtotë të gjitha mos-pjesmarrjet e tilla, siç e  failure by, as it deems appropriate: (i)     činjeničnom pitanju u korist protivne stranke
sheh të arsyeshme: (i) mund të vendosë       deciding any concerned legal issue and/or     i/ili (ii) da odluči o bilo kojem navodu u
qështjet juridike dhe/ose faktike në favor të    factual matter in favor of the opposing party,  korist protivne stranke.
palës tjetër, dhe/ose (ii) të vendosë mbi      and/or (ii) deciding any concerned allegation
ankesën në favor të palës tjetër.          in favor of the opposing party.          91.4 Postupak pred većem za reviziju vrši
                                                   se efikasno i u najkraćem mogućem roku i u
91.4 Procedurat para panelit shqyrtues do      91.4 Proceedings before the review panel     svakom slučaju u roku od 30 dana od
të kryhen në mënyrë efikase dhe brenda       shall be conducted efficiently and within the   podnošenja žalbe po članu 89 ovog zakona.
periudhës më të shkurtër kohore të mundur,     shortest period possible and, in any event,
dhe gjithsesi brenda një periudhe prej       within a period of thirty (30) calendar days   91.5  Rok označen u članu 91.4 ovog
                                                                    150
tridhjetë (30) ditësh nga dorëzimi i kërkesës   from the date of the filing of the complaint   zakona može da se produži od strane TRN-a
për shqyrtim sipas Nenit 89 të këtij ligji.    pursuant to Section 89 of the present law.    za najviše dvadeset (20) dodatnih
                                                  kalendarskih dana, ako za to postoji dobar
91.5 Periudha e identifikuar në Nenin 91.4    91.5 The period identified in Section 91.4    razlog.
të këtij ligji mund të vazhdohet në        of the present law may be extended by the
maksimum, por jo më shumë se, njëzetë (20)    PRB for up to, but no more than, twenty (20)   91.6 Veće za reviziju izdaje svoju konačnu
ditë kalendarike atëherë kur ka arsye të mirë   additional calendar days where there are     odluku u pisanoj formi zajedno sa izjavom u
për këtë.                     compelling reasons for such extension.      pisanoj formi o osnovama za tu odluku u roku
                                                  koji je utvrdjen u članu 91.4 i, po potrebi, u
91.6 Paneli shqyrtues do ta lëshojë        91.6 The review panel shall issue its final    članu 91.5 ovog zakona. Ta odluka treba da
vendimin e tij përfundimtar me shkrim,      written decision, together with a written     sadrži pravni lek, ako ga ima, koji se
bashkë me një deklaratë të shkruar që paraqet   statement of the bases for such decision,     primenjuje.
bazën për marrjen e këtij vendimi, brenda     within the time limits specified in Section    91.7 Kopiju odluke TRN se, u roku od pet
afatit kohor të përcaktuar në Nenin 91.4 dhe,   91.4 and, if applicable, Section 91.5 of the   dana od donosenja dostavlja žaliocu,
nëse është e zbatueshme në Nenin 91.5 të     present law. Such decision shall set out the   ugovornom autoritetu i svakoj drugoj
këtij ligji. Vendimi i tillë duhet të paraqesë  remedies, if any, to be applied.         zainteresovanoj stranci ili javnom autoritetu
kompensimet që do të bëhen, nëse është e     91.7 A copy of the decision of the PRB      koji je učestvovao u postupku revizije. Osim
zbatueshme.                    shall immediately be furnished to the       toga, nakon donošenja odluke, žalba i odluka
                         complainant, to the contracting authority and   se odmah stavljaju na uvid javnosti na
91.7 Kopja e vendimit të OSHP-së do ti      to any other interested party or public      informativnom veb sajtu TRN i kopija te
dorëzohet menjëherë ankuesit, autoritetit     authority that has participated in the review   odluke dostavlja se svakom licu koje to traži,
kontraktues dhe te të gjitha palëve të tjera të  proceedings. In addition, after the decision   medjutim, nijedna informacija se ne otkriva
interesuara ose autoriteteve publike që kanë   has been issued, the complaint and the      ako bi njeno otkrivanje bilo u suprotnosti sa
marrë pjesë në procedurat e shqyrtimit.      decision shall be promptly made publicly     zakonom, ako bi ometao primenu zakona, ako
Përveç kësaj, pasi të jetë lëshuar vendimi,    accessible on the PRB’s information website,   ne bi bilo u javnom interesu, ako bi
ankesa dhe vendimi menjëherë do të vihen në    and a copy of such decision shall be provided   prejudiciralo legitimne poslovne interese
dispozicion publikisht në faqen informative    to any person who so requests; provided,     stranaka ili bi sprečila pošteno nadmetanje.
në internet të OSHP-së dhe një kopje e      however, that no information shall be       91.8 Odluka TRN je konačna osim ako nije
vendimit të tillë do t’i sigurohet çdo personi  disclosed if its disclosure would be contrary   pokrenuta radnja po članu 92 ovog zakona.
që e kërkon një kopje të tillë; me kusht që    to law, would impede law enforcement,
asnjë informatë të mos shpaloset nëse       would not be in the public interest, would
shpalosja e informatave të tilla do të ishte në  prejudice legitimate commercial interests of
kundërshtim me ligjin, nëse do të pengonte    the parties or would inhibit fair competition .
zbatimin e ligjit, nëse nuk do të ishte në    91.8 The decision of the PRB shall be final
interesin publik, nëse do të paragjykonte     unless an action is commenced under Section
                                                                   151
interesat legjitime komerciale të palëve ose   92 of the present law.
nëse do të pengonte konkurrencën e drejtë.

91.8 Vendimi i OSHP-së është
përfundimtar përveç nëse është filluar
ndërmarrja e ndonjë veprimi në përputhje me
Nenin 92 të këtij ligji.


          Neni 92                      Section 92                    Član 92
       Shqyrtimi gjyqësor                 Judicial Review                  Sudsko veće
                         Any decisions of the PRB or a review panel,    Sve odluke TRN-a ili veća za reviziju i svaki
Të gjitha vendimet e OSHP-së ose një paneli    and any failure of PRB or a review panel to    neuspeh TRN-a ili veća za reviziju da donese
shqyrtues, ose pamundësa e OSHP-së ose një    issue a decision in accordance with Section    odluku po članu 91.6 I 91.7 ovog zakona
paneli shqyrtues për të marrë vendim në      91.6 and 91.7 of the present law shall be     odmah se upućuju nadležnom sudu na osnovu
përputhje me Nenet 91.6 dhe 91.7 të këtij     immediately appealable to a court having     važećeg zakona na Kosovu i zaduženom za
ligji, mund të apelohen në gjykatën        competent jurisdiction, under the law       žalbe po upravnim sporovima. Opšti važeći
kompetente, sipas ligjit të zbatueshëm në     applicable in Kosovo, over appeals of       propisi o žalbama po administrativnim
Kosovë mbi kontestet administrative.       administrative disputes. The generally      sporovima regulišu takvu žalbu.
Rregullat e zbatueshme për kontestet       applicable rules on the appeal of
administrative duhet të zbatohen edhe në këtë   administrative disputes shall govern such an
rast.                       appeal.

Neni 93                               Section 93                     Član 93
Kostoja                                Costs                      Troškovi

93. 1 Pa i paragjykuar rregullat tjera të     93.1 Without prejudice to any other        93.1 Bez prejudiciranja bilo koji
zbatueshme, kostoja e procedurave të       applicable rules, the costs of the review     primeljivih pravila, troškovi postupka revizije
shqyrtimit dhe, në rastet kur kjo vlen, edhe të  procedures and, where relevant, of judicial    i kada je relevantno, sudske revizije snosiće
shqyrtimit juridik do të mbulohet nga pala    review shall be borne by the losing party     stranka koja gubi spor, prema uslovima i
humbëse, sipas kushteve dhe kufizimeve të     subject to the conditions and limits set out in  rokovima koji su propisani u pravilima
parapara në rregulloren e punës të OSHP-së.    the PRB’s rules of procedure.           postupka TRN-a.

93.2 Në rastin kur paneli shqyrtues ose      93.2 In the event that a review panel or a    U slučaju da veće za reviziju ili sud utvrdi da
gjykata vendos që shkelja e supozuar e      court determines that an allegation made by    su navodi žalioca neosnovani, TRN može,
                                                                    152
paraqitur nga ankuesi ka qenë e pa-vlefshme,   the complainant was or frivolous, the PRB    osim normalnih troškova, doneti jedan nalog
OSHP-ja mundet që, përveç kostos së       may, in addition to normal costs, issue an    za određivanje dodatnih administrativnih
zakonshme, të lëshojnë një urdhër për pagesë   order for the assessment of additional      kazni do 100 odsto od naloga za normalne
plotësuese dënimi deri në 100 përqind të     administrative penalties of up to 100 per cent  troškove.
kostos së zakonshme.               of the normal costs order.
         Neni 94                     Section 94                    Član 94
     Raportimi para Kuvendit             Reporting to the Assembly           Podnošenje izveštaja Skupštini

94.1 OSHP-ja do të raportojë për punën e     94.1 The PRB shall annually report to the    94.1 TRN godišnje podnosi izveštaj Vladi i
saj një herë në vit para Qeverisë dhe Kuvendit  Government and the Assembly on the        Skupstini o funkcionisanju postupka revizije
mbi mbarëvajtjen e procedurave të shqyrtimit   operation of the procurement review       nabavki uspostavljenim ili u skladu sa ovim
të prokurimit në vijë me këtë Pjesë VIII.    procedures established by or pursuant to this  delom VII. Taj izveštaj sadrži sledeće
Raporti i tillë duhet të përmbajë        Title VII. Such report shall contain the     informacije i podatke po svakom postupku
informacionet dhe të dhënat në vijim, sipas   following information and data by individual   pojedinačno i predmetu dotične aktivnosti
llojeve të procedurave dhe objekteve të     types of proceedings and the object of the    nabavke:
aktivitetit përkatës të prokurimit:       concerned procurement activity:

a.   numrin e përgjithshëm të ankesave të   a.   the total number of complaints      ukupan broj primljenih žalbi;
pranuara;                    received;
                                                 broj žalbi koje su odbačene zbog
b.   numrin e ankesave të refuzuara për    b.   the number of complaints that were    nepridržvanja rokova ili nedostataka prema
shkak të mungesës së afateve kohore ose     dismissed for lack of timeliness or       članu 89.7 ovog zakona;
joplotësisë sipas Nenit 89.7 të këtij ligji;   insufficiency under Section 89.7 of the
                         present law;                   c.   broj žalbi u kojima je utvrdjeno da
c.   numrin e ankesave që janë konstatuar                            sadrže nevaljane navode;
se nuk përmbajnë pretendime të vlefshme;     c.   the number of complaints determined
                         to contain no valid allegation;         d.   broj aktivnosti nabavke koje su
d.   numrin e aktiviteteve të prokurimit që                           otkazane kao posledica žalbe;
janë anuluar si rezultat i një ankese;      d.   the number of procurement activities
                         that were cancelled as the result of a      detaljne informacije o svakom dogadjaju kada
e.   informacione të hollësishme për çdo    complaint;                    ugovorni autoritet nije poštovao nalog TRN-a
                                                                  153
rast kur autoriteti kontraktues nuk e ka                             ili veća za reviziju; i
respektuar një urdhër të OSHP-së ose një     e.   detailed information on any event, and
paneli shqyrtues, duke përfshier edhe emrat e   the persons involved, where a contracting    broj postupaka revizije koji su rezultirali
pesonave të përfshier; dhe            authority failed to respect an order of the PRB odlukom da je dotična aktivnost nabavke
                         or a review panel; and             izvršena valjano i da je dodela ili odluka
f.   numrin e procedurave të shqyrtimit që                           doneta ispravno.
kanë rezultuar në konstantimin se aktiviteti   f. the number of review proceedings that
përkatës i prokurimit dhe dhënia ose vendimi resulted in a determination that the concerned 94.2 Vlada uz konsultaciju sa TRN-om i
janë bërë në mënyrë të vlefshme.         a procurement activity had been validly     RKJN-om a na osnovu informacija na koje se
                         conducted and the award or decision validly   upućuje u članu 94.1 ovog zakona daje
94.2 Qeveria, në konsultim me OSHP-në       made.                      pedloge za mere sa ciljem smanjenja ili
dhe me KRPP-në dhe në bazë të                                   eliminisanja ponavljanja kršenja, uključujući i
informacioneve që janë përshkruar në Nenin    94.2 The Government shall, in consultation predložene amandmane na ovaj zakon.
94.1 të këtij ligji, do të përgatisë propozimet e with the PRB and PPRC and on the basis of
masave që kanë për qëllim reduktimin ose     information referred to in Section 94.1 of the 94.3 TRN daje rezime izveštaja i nalaza
eliminimin e disa shkeljeve të caktuara dhe të present law develop proposals for measures     navedenih ispred i cini ih dostupnima opstoj
përseritura, duke përfshirë edhe përgatitjen e  aimed at reducing or eliminating certain    javnosti.
propozim-amendamenteve për këtë ligj.       repeated violations, including proposed
                         amendments to the present law.
94.3 OSHP-ja do të bëjë përmbledhjen e
raporteve të mësipërme si dhe do t’i vënë në   94.3 The PRB shall make summaries of the
dispozicion konkluzionet për publikun e      above reports and findings accessible to the
përgjithshëm.                   general public.

       TITLE VIII                   TITLE VIII                    DEO VIII
 DISPOZITAT MBI MJETET JURIDIKE          REMEDIAL PROVISIONS AND FINAL         ODREDBE O PRAVNIM SREDSTVIMA I
  DHE ÇËSHTJET PËRFUNDIMTARE                MATTERS                   ZAVRSNE STVARI

           Kreu 1                    Chapter 1                    Poglavlje 1
    Korruptimi dhe ndikimi i paligjshëm       Corruption and Undue Influence           Korupcija i nezakonit uticaj

          Neni 95                    Section 95                     Član 95
       Veprimet e ndaluara               Prohibited Actions                Zabranjene radnje

95.1   Pa prejudikuar dhe duke iu nënshtruar  95.1  Without prejudice to the applicability  95.1  Bez predrasuda i kao predmet
                                                                   154
dispozitave të ligjeve penale dhe të tjera në   and operation of any provision of the criminal   odredaba Privremenog krivičnog zakonika i
Kosovë, do të konsiderohet shkelje e këtij    and other laws applicable in Kosovo, it shall   drugih važećih zakona Kosova, smatraće se
ligji, që sanksionohet dhe që është e       be a violation of the present law punishable    kao kršenje ovog zakona, koje će biti
zbatueshme në pajtim me ligjin në fuqi      and enforceable in accordance with the       kažnjivo i izvršno u skladu sa relevantnim
përkatës për çdo person ose ndërmarrje që të:   relevant applicable laws for any person or     važecim zakonima za svako lice ili
                         undertaking to:                  preduzeće:
a.    sigurojë, ofrojë, kërkojë, ose pranojë
ose të tregojë gatishmëri për të siguruar,    provide, offer, solicit or accept or express or  koje dostavi, ponudi, navede ili prihvati ili
ofruar, kërkuar ose pranuar diç që është e    indicate a readiness to provide, offer, solicit  ukaže na spremnost da dostavi, ponudi,
vlefshme (duke përfshirë, por pa u kufizuar    or accept anything of value (including, but    navede ili prihvati bilo šta vredno
në, para, ofertë pune, pasuri materiale dhe    not limited to, money, an offer of         (uključujući ali nije ograničeno, novac,
jomateriale, favorizim ose shërbime) për     employment, tangible or intangible property,    ponudu za posao, pokretnu ili nepokretnu
përfitimin e drejtëpërdrejtë ose të tërthortë   a favour or service) for the direct or indirect  imovinu, uslugu) za direktan ili indirektan
ose pasurimin e punonjësit ose të ish       benefit or enrichment of an employee, former    doprinos ili bogaćenje zaposlenog, bivšeg
punonjësit, zyrtarit ose ish zyrtarit të një   employee, official or former official of a     zaposlenog, zvaničnika ili bivšeg zvaničnika
autoriteti kontraktues ose të Organit       contracting authority or a public authority, or  autoriteta za ugovaranje ili javnog autoriteta,
Shqyrtues Publik, ose të një personi apo     any person or undertaking related to or      ili svakog lica ili preduzeća koje je vezano ili
ndërmarrje që ka lidhje me ose që         associated with such an employee, former      se odnosi na tog zaposlenog, bivšeg
bashkëpunon me punonjësin, ish punonjësin,    employee, official or former official wholly    zaposlenog, zvaničnika ili bivšeg zvaničnika
zyrtarin ose ish zyrtarin, në tërësi ose     or partly for the purpose of influencing or    u potpunosti ili delimično sa ciljem uticanja
pjesërisht për të ndikuar ose tentuar për të   attempting to influence a decision or action    ili pokušaja da se utiče na odluku ili radnju
ndikuar në vendimin ose masat që dëmtojnë,    affecting or connected with the initiation,    koja utiče ili je vezana za pokretanje, vršenje
ose lidhen me inicimin, zbatimin ose       conduct or outcome of a procurement activity    ili ishoda aktivnosti nabavke ili postupka
rezultatet e aktivitetit të prokurimit ose    or review procedure;                revizije;
procedurës së shqyrtimit;
                         to take any actions, or to express or indicate a  koje preduzima bilo koje radnje, ili izražava
b.   të ndërmarrë masa, ose të tregojë     readiness to take any action, for the purpose   ili ukazuje na spremnost da preduzme bilo
gatishmëri për të marrë masa, me qëllim të    of intimidating, coercing, harming or causing   koju radnju sa ciljem zastrašivanja, prinude,
frikësimit, shtrëngimit, dëmtimit ose       harm (physically, financially, or otherwise) to  povredjivanja ili izazivanja povreda (fizički,
shkaktimit të dëmit (fizik, financiar ose të   any person or undertaking, wholly or partly    finansijski ili drugačije) nekom licu ili
ndryshëm) të ndonjë personi ose ndërmarrje,    for the purpose of influencing, attempting to   preduzeću u celosti ili delimićno sa ciljem
në tërësi ose pjesërisht me qëllim që të     influence, or retaliating for a decision or    uticaja, pokušaja da se utiče ili odmazde zbog
ndikojë, të tentojë të ndikojë ose të hakmirret  action related to the initiation,         odluke ili radnje koja se odnosi na pokretanje,
për një vendim ose veprim lidhur me        implementation or outcome of a procurement     sprovodjenje ili ishod aktivnosti nabavke ili
inicimin, zbatimin ose rezultatin e aktivitetit  activity or review procedure;           postupka revizije;
                                                                     155
të prokurimit ose të procedurës së shqyrtimit;
                          to solicit or enter into any agreement,      koje navodi ili sklopi bilo koji sporazum,
c.    të kërkojë ose të hyjë në çfarëdo     arrangement or understanding with any other    aranžman ili pogodbu sa nekim licem ili
marrëveshje, aranzhim ose mirëkuptim me       person or undertaking, if such agreement,     preduzećem ako takav sporazum, aranžman
çfarëdo personi ose ndërmarrje tjetër, nëse     arrangement or understanding has the purpose   ili pogodba ima za cilj ili efekat sprečavanja,
marrëveshja, aranzhimi, ose mirëkuptimi i      or effect of preventing, restricting or      uskračivanja ili izmene konkursa za svaki
tillë ka për qëllim që të ndikojë ose të      distorting competition for any public contract;  javni ugovor; ili
parandalojë, kufizojë ose të ngatërroj       or
konkurrencën për cilëndo kontratë publike,                              d.   koje omogućava, zavodi ili ohrabruje
ose                         to facilitate, induce or encourage any person   neko lice ili preduzeće da se angažuje u
                          or undertaking to engage in any conduct      svakom vršenju navedenom u tačkama “a” -
d.   të t’ia lehtësoj, të nxit, ose inkurajojë  specified in items “a” – “c” above.        c” ispred.
cilindo person ose ndërmarrje që të mirret me
cilendo nga veprimet e specifikuara në pikat  95.2 Section 95.1.c of the present law shall     95.2 Član 95.1 c ovog zakona ne
“a” - “c” më lartë.               not apply to the negotiation or execution of a    primenjuje se na pregovore ili izvršenje
                        formal written agreement by a group of        formalnih pisanih sporazuma od strane grupe
95.2 Neni 95.1.c të këtij ligji nuk do të    economic operators if such agreement falls      ekonomskih operatera ako taj sporazum
zbatohet gjatë negociatave ose ekzekutimit të within the scope of Section 54 of the present      potpada pod polje člana 54 ovog zakona.
marrëveshjeve formale me shkrim të një grupi law.
të operatorëve ekonomik, nëse marrëveshja e
tillë bie nën fushëveprimin e Nenit 54 të këtij
ligji.

          Neni 96                     Section 96                     Član 96
       Veprimet mbrojtëse                 Remedial Actions                Tužba za zaštitu prava

96.1 Çdo nëpunës civil ose punonjës ose       96.1 Any civil servant or employee or       96.1 Svaki službenik ili zaposleni ili
zyrtar i autoritetit kontraktues që informohet,   official of a contracting authority who      zvaničnik ugovornog autoriteta koji zna, na
përmes çfarëdo mjeti, për veprën e përshkruar    becomes aware, by any means, of an offence    bilo koji način, za prekršaj opisan u članu
në Nenin 95.1 të këtij Ligji ose për ndonjë     described in Section 95.1 of the present law   95.1 ovog zakona ili za dogadjaj koji bi se
rast që pritet të përfshijë një shkelje të tillë,  or an event that could be expected to involve   očekivao da bude uključen u to kršenje
menjëherë duhet të njoftojë për këtë KRPP-     such a violation shall immediately notify the   odmah o tome obaveštava RKJN u pisanoj
në, me shkrim, përveç kur KRPP-ja dyshohet     PPRC thereof in writing, save where the      formi, osim kada se sumnja da je RKJN
të ketë qenë e përfshirë në shkelje, atëherë    PPRC is suspected to be involved in the      umešana u kršenje, pri čemu zaposleni ili
punonjësi ose nëpunësi civil duhet të njoftojë   violation, where the employee or civil servant  službenici mogu da o tome obaveste
                                                                     156
autoritetet përkatëse që zbatojnë ligjin.       shall notify relevant law enforcement   relevantne vlasti za sprovođenje zakona.
                            authorities.
96.2 Me të mësuar për shkeljen ose rastin e                           96.2 Nakon saznanju za to kršenje ili
tillë, përmes çfarëdo mjeti, KRPP-ja      96.2 Upon learning of such an violation or dogadjaj, na bilo koji način, RKJN odmah
menjëherë do të ndërmarrë hetimet paraprake   event, by any means, the PPRC shall       sprovodi preliminarnu istragu po tom pitanju i
mbi këtë çështje dhe, nëse ajo konstaton    immediately conduct a preliminary        ako zaključi da ima bilo kakvih pouzdanih
ekzistimin e të dhënave fizike dhe/ose     investigation into the matter and, if it    fizičkih dokaza i/ili svedočenja koja ukazuju
dëshmuese me të cilat vërtetohet se ka     determines that there is any credible physical da se kršenje desilo, RKJN formalno upućuje
ndodhur shkelja e tillë, KRPP-ja do ta drejtojë and/or testimonial evidence indicating that   stvar kod javnog tužioca ili drugog
çështjen formalisht në zyrën e prokurorit    such a violation has occurred, the PPRC shall odgovarajućeg autoriteta. Ako se traži od
publik ose të ndonjë autoritet tjetër, sipas  formally refer the matter to the office of   strane onoga ko informiše, RKJN preduzima
nevojës. Nëse kërkohet nga informatori,     public prosecutor or other authority, as    mere da sakrije identitet onoga ko daje
KRPP-ja do të ndërmerr masa për të fshehur   appropriate. If requested by the informant, the informaciju, čiji se identitet tretira kao
identitetin e informatorit, identiteti i të cilit do
                        PPRC shall take measures to conceal the     “poverljiva informacija” u skladu sa članom
të trajtohet si “informacion sekret” për    identity of the informant whose identity shall 75 ovog zakona.
qëllime të Nenit 75 të këtij Ligji.       be treated as “confidential information” under
                        Section 75 of the present law.         96.3 RKJN takodje, u slučajevima kada se
96.3 Përveç asaj, nëse në qështje është                             radi o nedoličnom ponašanju javnog
përfshirë një nëpunës civil, KRPP-ja drejton  96.3 The PPRC shall also, if the matter     službenika stvar predaje odgovornim
çështjen tek autoritetet që janë përgjegjës për involves misconduct by a civil servant, refer  autoritetima za disciplinske postupak protiv
masat disiplinore kundër nëpunësve civil.    the matter to the authorities responsible for  javnog službenika.
                        disciplinary action against civil servants.
96.4 Çdo person ose ndërmarrje që me                              96.4 Svako lice ili preduzeće koje svesno
dashje ose nga pakujdesia e rëndë ofron, ose  96.4 Any person or undertaking that       ili nepromišljeno pruži ili izaziva ili hrabri
shkakton ose nxit personin tjetër ose      knowingly or recklessly provides, or causes   drugo lice ili preduzeće da dostavi
ndërmarrjen për të siguruar, informacione    or encourages another person or undertaking   materijalno lažne ili pogrešne informacije,
përmbajtësisht të pasakta ose mashtruese,    to provide, materially false or misleading   svedočenje ili dokaz RKJN-u ili kancelariji
dëshmi ose të dhëna të KRPP-së ose zyrës së information, testimony or evidence to the      javnog tužioca ili drugom autoritetu navodeći
prokurorit publik ose të ndonjë autoriteti   PPRC or the office of the public prosecutor or ili nameravajući da dokaže ili negira
tjetër duke pohuar ose duke tentuar të     other authority alleging or tending to prove or dešavanje kršenja navedenih u članu 95.1
dëshmoj ose të mos e pranoj veprën penale të disprove the occurrence of an offence       podleže krivičnom gonjenju prema
paraparë në Nenin 95.1 i nënshtrohet ndjekjes specified in Section 95.1 of the present law   odgovarajućim odredbama krivičnog zakona
penale sipas dispozitave të ligjeve përkatëse  shall be subject to prosecution under the    na Kosovu, za to delo i takođe je odgovorno
penale të Kosovës për një vepër të tillë dhe po relevant provisions of the criminal laws    je i za svaku finansijsku ili drugu štetu trećim
ashtu përgjigjet për të gjitha dëmet financiare applicable in Kosovo for such action and    licima ili preduzećima izavanu time.
                                                                  157
dhe dëmet e tjera që ai u’a ka shkaktuar      shall also be liable for any financial or other
personave të tretë dhe ndërmarrjeve.        damage to persons or undertakings caused    96.5 Ako se jedno kršenje specifikovano u
                          thereby.                    članu 95.1 ovog zakona pretpostavlja da je
96.5 Kur një shkelje e specifikuar në Nenin                             počinjeno od strane i u ime nekog preduzeća,
95.1 të këtij ligji pretendohet të jetë kryer nga  96.5 Where a violation specified in Section fizičkih lica ili lica trenutno uključenih u
ose në emër të ndërmarrjes, personi ose       95.1 of the present law is alleged to have been dogadjaje koji pokreću pitanje tog kršenja,
personat fizik që faktikisht janë të ngatërruar   committed by or on behalf of an undertaking, ona su takodje krivično odgovorna. Osim
në rastet që kanë shkaktuar një shkelje të tillë,  the person or persons actually involved in the toga svaki direktor ili viši izvršni zvaničnik
dhe çdo drejtor ose zyrtar i lartë ekzekutiv i   events giving rise to such violation and any  tog preduzeća koji zna ili – u vršenju
ndërmarrjes së tillë që ka qenë në dijeni ose,   director or senior executive officer of such  upravljačke marljivosti – treba da zna da se
sipas kujdesit të arsyeshëm të udhëheqësisë,    undertaking who knew or – in the exercise of zbog tih dogadjaja koja pokreću pitanja
është dashur të ketë qenë në dijeni për rastet   reasonable managerial diligence – should    takvih kršenja, smatraju se krivično
që kanë shkaktuar shkeljen e tillë, po ashtu    have known of the events giving rise to such  odgovornim po odredbama krivičnog zakona
sipas nevojes do të ndiqen penalisht sipas     violation shall also be liable therefore under Kosova.
dispozitave përkatëse të ligjeve penale të     the relevant provisions of the criminal laws
zbatueshme në Kosovë.                applicable in Kosovo.

          Kreu 2                       Chapter 2                    Poglavlje 2
  Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare         Transitional and Final Provisions          Prelazne i zavrsne odredbe

          Neni 97                      Section 97                    Član 97
     Legjislacioni i mëparshëm               Previous Legislation                Prethodni zakon

97.1 Ky ligj dhe rregullat e prokurimit       97.1 The present law and the public        97.1 Ovaj zakon i propisi o javnim
publik që do të nxirren sipas këtij ligji do t’i  procurement rules issued under the present    nabavkama doneti na osnovu ovog zakona,
zëvendësojë të gjitha legjislacionet paraprake   law shall supersede all prior legislation and   zameniće sve prethodne zakone i propise koji
dhe rregullat mbi prokurimin publik në       rules governing public procurement in       su regulisali javne nabavke na Kosovu. Ti
Kosovë. Legjislacioni i mëparshëm në fjalë     Kosovo. Such prior legislation and rules shall  prethodni zakoni i pravila prestaju da imaju
dhe rregullat do të dalin nga fuqia në datën e   cease to have any force or effect as of the    bilo kakvu snagu ili efekat od dana stupanja
hyrjes në fuqi të këtij ligji sipas Nenit 99 të   effective date of the present law as specified  na snagu ovog zakona kao što je utvrdjeno u
këtij ligji.                    in Section 99 of the present law.         članu 99 ovog zakona.

97.2 Aktivitetet e prokurimit për të cilat     97.2 Any procurement activity for which a     97.2 Bilo koja aktivnost nabavke za koje je
është bërë publikimi i njoftimit të kontratës    contract notice was duly published prior to    objavljeno obaveštenje o ugovoru pre
para hyrjes në fuqi të këtij ligji, sipas Nenit   the effective date of the present law, as     stupanja na snagu ovog zakona, prema članu
                                                                    158
99, u nënshtrohen dhe duhet të zbatohen në     specified in Section 99, shall be subject to   99, podvrgava se i na njemu se primenjuje
pajtim me legjislacionin i cili ishte ne fuqi në  and conducted in accordance with the       zakonodavstvo koje je bilo na snazi na vreme
kohën e publikimit të njoftimit.          legislation that was in force on the date of   objavljivanja obaveštenja.
                          such publication.

         Neni 98                      Section 98                    Član 98
       Dispozitat kalimtare               Transitional Provisions              Prelazne odredbe

98.1 Secili antar i KRPP-së që ushtron       98.1 Each member of the PPRC holding       98.1 Svaki član RKJN-a i AJN-a koji
detyrën e tij në ditën e hyrjes në fuqi të këtij  office as of the effective date of the present  obavlja svoju dužnost na dan stupanja na
ligji do të vazhdojë të shërbejë në atë      law shall continue to serve in that capacity   snagu ovog zakona, nastavlja obavlja svoju
kapacitet deri në skadimin e mandatit të      until the expiration of his/her term, as     dužnost sve do isteka svog roka (mandata),
tij/saj, siç përcaktohet me legjislacionin mbi   determined in accordance with the        kao što je utvrdjeno u zakonu o nabavkama
prokurimin që ishte në fuqi në kohën e       procurement legislation that was in force    koji je bio na snazi kada je izabran. Nijedan
emërimit të tyre. Asnjë antar i ri i KRPP-së    when they were appointed. No new member     novi član RKJN-a se ne bira po članu 72 ovog
nuk mund të emërohet sipas Nenit 72 të këtij    of the PPRC shall be appointed under Section   zakona osim i sve dok (i) mandat postojećeg
ligji përveç dhe përderisa (i) mandati i një    72 of the present law unless and until (i) the  člana ne istekne, (ii) postojeci član ne da
anëtari ekzistues të skadojë, (ii) një anëtar   term of an existing member expires, (ii) an   ostavku, ili (iii) se postojeci član ukloni na
ekzistues jep dorëheqje, ose (iii) një anëtar   existing member resigns, or (iii) an existing  način predvidjen ovim zakonom.
ekzitues largohet në mënyrën e paraparë me     member is removed in a manner provided for
këtë ligj.                     in the present law.               98.2 RKJN vrši funkciju revizije i dužnosti
                                                  koje su ovim zakonom dodeljene TRN-u
98.2 KRPP duhet të ushtrojë funksionet       98.2 The PPRC shall exercise the review     najviše dva (2) meseca od dana stupanja na
dhe përgjegjësitë që me këtë ligj i janë dhënë   functions and responsibilities assigned by the  snagu ovog zakona prema članu 99, ili do tog
OSHP-së për jo më shumë se dy (2) muaj nga     present law to the PRB for no more than two   vremena kada predsednik TRN-a traži njihov
hyrja në fuqi e këtij ligji sipas nenit 99, ose  (2) months following the effective date of the  prenos, što god se desi ranije. U to vreme,
deri në atë kohë kur Kryetari i OSHP-së      present law, as specified in Section 99, or   RKJN u potpunosti saradjuje sa TRN kako bi
kërkon bartjen e tyre, cilado që ndodh më     until such time as the President of the PRB   obezbedio pravilan prenos tih funkcija i
parë. Në atë kohë, KRPP duhet që të        requires their transfer, whichever occurs    dužnosti.
bashkëpunojë plotësisht me OSHP-në për të     earlier. At that time, the PPRC shall
siguruar bartjen e rregullt të funksioneve dhe   cooperate fully with the PRB to ensure the    98.3 Javni autoriteti navedeni u članu 83.4
përgjegjësive.                   orderly transfer of such functions and      ovog zakona treba odmah nakon proglašenja
                          responsibilities.                ovog zakona od SPGS-a da predlože i biraju
98.3 Autoritetet publike të përcaktuara në                             predsednika i druge članove TRN-a po
Nenin 83.4 të këtij ligji duhet që menjëherë    98.3  The public authorities specified in    izuzetnim prioritetom i treba da učine sve
                                                                   159
pas shpalljes së këtij ligji nga PSSP-ja të    Section 83.4 of the present law shall,      napore da process predlaganja i izbora svih
bëjnë propozimin dhe emërimin e Kryetarit     immediately after the promulgation of the    članova obavi u roku od četiri (4) meseca od
dhe anëtarëve të tjerë të OSHP-së, dhe duhet    present law by the SRSG, make the        proglašenja ovog zakona I stupanja na snagu
të bëjnë të gjitha përpjekjet që procesi i     nomination and appointment of the President   na osnovu člana 99. U slučaju da ovi članovi
propozimit dhe emërimit të të gjithë anëtarëve   and the other members of the PRB an urgent    nisu izabrani u ovom roku od četiri (4) meseci
të bëhen brenda periudhës katër (4) mujore     priority, and shall make every effort to     Premijer ima ovlašćenje da odmah izabere
ndërmjet shpalljes së këtij ligji dhe hyrjes në  complete that nomination and appointment     privremene članove vršioce dužnosti koji rade
fuqi sipas Nenit 99. Në rast se anëtarët e tillë  process of all members within the four (4)    kao neizabrani članovi dok se ti članovi ne
nuk janë emëruar brenda periudhës së tillë     month period between the promulgation of     izaberu. Premijer treba da prilikom izbora,
katër (4) mujore, Kryeministri është i       the present law and its effective date as    primeni uslove koji su utrvrdjeni u članu 85
autorizuar që menjëherë të caktojë anëtarë të   specified in Section 99. In the event that all  ovog zakona.
përkohshëm, që shërbejnë në kapacitetin e     such members have not been appointed
anëtarëve të pa-emëruar përderisa të bëhet     within such four (4) month peiod, the Prime
emërimi i anëtarëve. Kryeministri duhet që     Minister shall have the authority to
gjatë caktimit të anëtarëve të përkohshëm të    immediately appoint temporary acting
përmbushë kushtet e parapara në Nenin 85.4     members, who shall serve in the capacity of
të këtij ligji.                  the unappointed members until such members
                          are appointed. The Prime Minister shall, in
                          making such appointments, implement the
                          requirements specified in Section 85.4 of the
                          present law.

          Neni 99                     Section 99                     Član 99
         Hyrja në fuqi                  Entry into Force                Stupanje na snagu

Ky ligj hyn në fuqi katër (4) muaj pas datës së The present law shall become effective and      Ovaj zakon stupiće na snagu četiri (4)
shpalljes së tij nga PSSP-ja.          enter into force four (4) months after the date   meseci od dana proglašenja od strane SPGS-
                        of its promulgation by the SRSG.          a.
                                                                   160
KRYETARI I KUVENDIT TË KOSOVËS  PRESIDENT OF THE ASSEMBLY  PREDSEDNIK SKUPŠTINE KOSOVA

Kolë Berisha______________    Kolë Berisha_____________  Kolë Berisha_____________
                                             161

								
To top