Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

dap an mon toan 2012

VIEWS: 117 PAGES: 8

									Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh đại học năm 2012                    Môn Toán - Khối A, A1          HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1
                         NĂM HỌC 2011-2012

                         MÔN: TOÁN
                    (Giáo viên: Tổ Toán Hocmai.vn)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2, 0 điểm)
Cho hàm số y  x 4  2(m  1) x 2  m2 (1)
a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 0
Với m = 0, ta có y  x 4  2 x 2
1. Tập xác định: D = R
2. Sự biến thiên
- Chiều biến thiên
                     x  0
y '  4 x3  4 x
                     x  1
                     
y  0  4 x  4 x  0  4 x( x  1)  0
 '     3         2
                      x  1
                     
- Vẽ đồ thị (học sinh tự vẽ):
+ Hàm số chẵn đối xứng qua trục tung
          x  0
+ Giao Ox: y = 0  
          x   2
+ Giao Oy: x = 0 suy ra y = 0
- Tính giới hạn:
lim  ; lim  
x      x 

- Bảng biến thiên
- Hàm số đồng biến trên các khoảng từ (- 1; 0) và (1;  )
- Hàm số nghịch biến trên các khoảng từ ( ;1 ) và (0; 1)
- Cực trị
+ Hàm số đạt giá trị cực đại: xCD  0  yCD  0
+ Hàm số đạt giá trị cực tiểu: xCT  1  yCT  1
b. Tìm m để đồ thị của hàm số (1) có 3 cực trị tạo thành một tam giác vuông.
     y '  4 x3  4(m  1) x
Đề hàm số có 3 cực trị  y’ = 0 có 3 nghiệm phân biệt.
     y '  0  4 x 3  4( m  1) x  0
     x  0
     
     x   m 1
Để hàm số có 3 cực trị  m+1 > 0  m > -1.Đáp án đề thi đại học môn toán khối a năm 2012     Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12      - Trang | 1 -
Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh đại học năm 2012                        Môn Toán - Khối A, A1


Tọa độ điểm cực trị
A(0; m2 )
B( m  1; 2m  1); C ( m  1; 2m  1)
AB  ( m  1) 2  (2m  1  m2 ) 2 ; AC  ( m  1) 2  (2m  1  m2 ) 2
Ta có AB = AC nên ABC cân tại A.
Vậy ABC vuông 
            A  90o  AB. AC  0
            AB ( m  1; 2m  1  m 2 ); AC  ( m  1; 2m  1  m 2 )
            AB. AC  0  (m  1)  (2m  1  m 2 ) 2  0
              m  1  4m 2  1  m 4  4m  2m 2  4m3  0
             m 4  4m3  6m 2  3m  0
             m  0
             
             3             m  0(TM )
              m  4m 2  6m  3  0  
             
                           m  1( L)
Vậy m = 0 thỏa mãn yêu cầu

Câu 2 (1, 0 điểm): Phương trình đã cho tương đương:
     2 3 sin x cos x  2 cos 2 x  2 cos x  0  2 cos x( 3 sin x  cos x  1)  0
                  
                x  2  k        
     cos x  0                x  2  k
                        
          
     sin x( x  )  1    x    k 2   x  k 2
                   6 6     
          6  2               2
                x   5     x     k 2
                       k 2    3
               
                  6  6


Câu 3 (1, 0 điểm):
    x3  3x 2  9 x  22  y 3  3 y 2  9 y  ( x  1)3  12 x  23  ( y  1)3  12 y
     ( x  1)3  12( x  1)  ( y  1)3  12( y  1) (1)

              1    1     1
    x2  y 2  x  y     ( x  )2  ( y  ) 2  1 (2)
              2    2     2

Từ (2)
       1 2         1    3     1
    ( x  2 )  1
            1  x  2  1
                     2  x 1  2
                     
                    
    ( y  1 ) 2  1 1  y  1  1  1  y  1  3
    
       2     
                 2   2
                            2
Nên x -1 và y+1 đều thuộc (-2;2)
Ở (1), xét f (t )  t 3  12t với t  (2; 2)
      f '(t )  3t 2  12  0 t  (2; 2)


Đáp án đề thi đại học môn toán khối a năm 2012         Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12      - Trang | 2 -
Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh đại học năm 2012                      Môn Toán - Khối A, A1


Nên
 (vì x  1; y  1 (2;2) )
 x  y2
Thay vào phương trình (2):
                                3   1
               1           y     2
                                  ; x
                                    2
( y  2)  y  ( y  2)  y   4 y  8 y  3  0  
    2  2           2

               2           y     1   3
                                  ; x
                          
                                2    2
                  3 1 1 3
Vậy hệ có 2 cặp nghiệm: ( x; y)  ( ; );( ; )
                  2 2 2 2


Câu 4 (1, 0 điểm):
    1  ln( x  1)
   3
I=  
   1
       x2
            dx

Đặt u = 1 + ln(x + 1) w  1  z  z 2
   1       1
dv   2
     dx  v 
   x        x
   1  ln( x  1) 3                1  ln 4
            3                    3
               1                  1  1
I                 dx  (1  ln 2      ) (   )dx
             x( x  1)                x x 1
          1
      x      1
                            3    1

   2 ln 2    x 3 2     2
       ln      ln 3  ln 2
   3 3     x 1 1 3    3


Câu 5 (1, 0 điểm):
          a2 3
Ta có: S ABC  
           4
Vì SH  ( ABC ) tại H nên  SC ;( ABC )   SCH  600
                    
Xét tam giác BCH: Ta có:
                       a     a     7a 2
CH 2  BC 2  BH 2  2 BC.BH .cosCBH  a 2  ( ) 2  2a. .cos600 
                       3     3      9
          a 7
Suy ra: CH 
          3
                                       a 7   a 21
Tam giác SCH vuông tại H, có SCH  600 nên: SH = CH. tan 600 =          . 3
                                       3     3
      1      1 a 21 a 2 3 a 3 7
Vậy VSABC  SH .S ABC  .  .   
      3      3 3    4  12
Dựng hình thoi ACBD trong mp (ABC)
Vì BC//AD  BC / /( SAD)
                              3VSABD
Do đó d  SA; BC   d  BC ;( SAD)   d  B;( SAD)  
                              S SAD


Đáp án đề thi đại học môn toán khối a năm 2012       Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12       - Trang | 3 -
Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh đại học năm 2012                          Môn Toán - Khối A, A1


                   a3 7
Ta có: VSABD  VSABC 
                   12
                           a 7
Tam giác SAD có AD = a; DH = CH =
                           3
                   21a 2 4a 2 5a
SA =    SH 2  HA2             
                   9   9  3
                   21a 2 7a 2 2a 7
SD =    SH 2  HD2             
                   9   9   3
            25a 2    28a 2
                a2 
     SA  AD  SD
         2       2   2
                   9 1
cos SAD         9
       2SA. AD      5a     5
               2. .a
                 3
                      2 6
 sin SAD  1  cos 2 SAD 
                       5
     1         1 5a a 2 6 a 2 . 6
SSAD   AS. AD.sin SAD  . .   
     2         2 3   5   3
         3
         a 7
       3.
             42
d  SA; BC   2 12     a
        a 6   8
         3

Câu 9.a (1, 0 điểm)
                       n(n  1)(n  2)
5Cn 1  C4 (n  3; n  )  5n 
 n    3
                                n3  3n 2  2n  30n
                           6
           n  7
 n 2  3n  28  0  
            n  4(loai )
                           7k
 nx 2 1 n  x2 1   7
                k x
                  2
                               1
(    )  (  )7   (1) k .C7 ( )           .( ) k
 14 x    2 x   k 0     2             x
   7
           x14 3 k
=   (1) k .C7k .
  k 0        27  k
Số hạng chứa x 5 ứng với 14 – 3k = 5
                       x5   35
Vậy số hạng chứ x 5 là (1)3 .C7 .
                3
                        4
                         
                       2   16


Câu 7a.
AN : 2 x  y  3  0  y  2 x  3
Xét  là góc giữa CD và AN
     AD DC
tan        3
     ND ND
Gọi k là hệ số góc của CD thì:


Đáp án đề thi đại học môn toán khối a năm 2012           Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12      - Trang | 4 -
Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh đại học năm 2012                  Môn Toán - Khối A, A1


      2k
tan       (Vì AN có hệ số góc bằng 2)
     1  2k
        k  1
  2k
    3 
 1  2k    k  1
          7
Từ M, kẻ MH // CD (H  AN) thì H là trung điểm của AN
         1       5a
Đặt AB=a thì MH  ( AB  CD) 
         2       6

TH1: k=-1, phương trình MH là:
     11 1
y  1( x  )
     2  2
 y  x  6
H có tọa độ là nghiệm của hệ:
      y  x  6 x  3
              H (3;3)
      y  2x  3 y  3
        11     1     5 2
     MH  (  3) 2  (  3) 2 
         2     2     2
     5a 5 2
         a3 2
      6  2
        1  1       1 a 10
     HA  AN   AD 2  DN 2  .    5
        2  2       2 3
A  AN : A( x0 ; 2 x0  3)
HA2  5  ( x0  3) 2  (2 x0  3  3) 2  5
           x0  4  A(4;5)
 ( x0  3) 2  1      
           x0  2  A(2;1)
Mặt khác, .. tù nên HA.HM  0
                  5 5
Xét A (4; 5) thì HA  (1; 2) HM  ( ;  )
                  2 2
      5
 HA.HM    5  0
      2
 A(4;5) thỏa mãn đề bài.
A (2; 1) : Loại
           1             1  11 1    1  9
Trường hợp 2: k     , phương trình MH là: y  ( x  )   y   x
           7              7   2 2   7   7
             1   9
          y    x   x  2
             7   7    H (2;1)
           y  2x  3  y 1
Tạo độ H là nghiệm 
               11     1     5 2
            MH  (  2) 2  (  1) 2 
               2     2     2


Đáp án đề thi đại học môn toán khối a năm 2012   Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12      - Trang | 5 -
Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh đại học năm 2012                          Môn Toán - Khối A, A1


Ta lại có a = 3 2 và HA2  5  ( x0  2) 2  (2 x0  3  1) 2  5  ( x0  2) 2  1

    x0  1  A(1; 1)
      
    x0  3  A(3;3)
Xét A (1 ; -1):
  HA  ( 1; 2)
     7 1
  HM  ( ;  )
     2 2
          7
Suy ra: HA.HM    1  0 (thỏa mãn)
          2
Xét A (3; 3): Loại
Vậy có hai điểm A: A (4; 5) và A (1;-1)


Câu 7.b (1, 0 điểm)
                  x2 y 2
Giả sử phương trình (E) cần tìm là: 2  2  1
                  a   b
Độ dài trục lớn bằng 8 nên 2a = 8 suy ra a = 4
     x 2  y 2  8 (1)
    
Xét hệ:  x 2 y 2
      2  1 (2)
    16 b
Từ hệ trên, ta thấy 4 giao điểm của (E) và (C) có tọa độ là:
  A( x0 ; y0 ), B( x0 ;  y0 ), C ( x0 ;  y0 ), A( x0 ; y0 )
Với x0  0 , y0  0 và ABCD là 1 hình chữ nhật. Để ABCD là hình vuông thì AB = BC
   2 y0  2 x0  x0  y0
Thay vào phương trình (1) ta được: 2 x0  8  x0  2 (vì x0  0 )
                   2            22 22    4 3    16
Thay vào (2):        2  1  2   b2 
            16 b    b  4    3
           x2 y 2
Vậy phương trình (E):    1
           16 16
             3
Câu 8a:
          I

        H
A
                    B
Đáp án đề thi đại học môn toán khối a năm 2012           Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12      - Trang | 6 -
Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh đại học năm 2012                    Môn Toán - Khối A, A1


(d) đi qua M (-1; 0; 2) và có vectơ chỉ phương u (1; 2;1) .

              [ IM , u ]
Ta có: IH = d[I; (d)] =         .
                 u

IM (1;0; 1) .
 IM , u  = (2; 0; -2).
    
        22  02  (2) 2     2 2
d [I; (d)] =                 .
         12  22  12       6
     IA  IB  R
    
Ta có:        =>  IAB vuông cân tại I.
     AIB  90
         0
    
               2 2
Nên: R = IA = IH. 2 =      .
                3
                         8
Vậy phương trình (S): x2+y2+ (z - 3)2 =      .
                         3

Câu 8.b (1, 0 điểm)
  x 1 y z  2
d:          .
   2   1   1
(P) : x + y – 2z + 5 = 0; A (1; -1; 2).
Viết phương trình  cắt d và (P) lật lượt tại M và N sao cho A là trung điểm của MN.
      x  1  2t
     
Ta có d:  y  t       t  R.
     z  2  t
     
Gọi M là giao của d và  ta có: M ( -1+2t; t; 2+t).
                xM  x N
              xA   2
             
                y  yN
A là trung điểm của MN =>  y A  M
                  2
                zM  z N
             zA 
                  2
     xN  3  2t
    
     y N  2  2t .
    z  2  t
     N
Mà N  (P) => 1.(3-2t) + 1.(-2-t) – 2.(2-t) + 5 = 0.
 3 – 2t – 2 – t – 4 + 2t + 5 = 0.
 t = 2.
Vậy M(3; 2; 4)
 qua MA và vectơ chỉ phương MA (-2; -3; -2)//(2; 3; 2).Đáp án đề thi đại học môn toán khối a năm 2012     Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12      - Trang | 7 -
Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh đại học năm 2012                       Môn Toán - Khối A, A1


            x  1  2t
           
Vậy phương trình  :  y  1  3t     t  R.
            z  2  2t
           


Câu 9.b (1, 0 điểm): Cho số phức z thỏa mãn
  
5( z  i)
      2  i. Tính modun của số phức w  1  z  z 2 .
 z 1
                 
Gọi Z= a+bi , a,b  R ;     z  a  bi Điều kiện z  1 .


    5(a  bi  i)
Ta có          2  i.
     a  bi  1
 w  32  32  3 2  5 a  (b 1)i  = (2-i)(a+bi+1)
  5a  5(b  1)i  2a  2bi  2  ai  b  i  5a  5(b  1)i  2a  2  b  (2b  a  1)i
 5a  2a  2  b           3a  b  2  a  1
                           (Thỏa mãn)
 5(b  1)  2b  a  1       a  7b  6 b  1
Vậy z = 1+i
W= 3+i+1+2i-1  w=3+3i  w  32  32  3 2                                    Giáo viên : Tổ Toán Hocmai.vn
                                    Nguồn :    Hocmai.vn
Đáp án đề thi đại học môn toán khối a năm 2012       Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12       - Trang | 8 -

								
To top