Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Sistem Pengurusan Sekoah Kualiti, SPSK

VIEWS: 4,048 PAGES: 96

									     TAKLIMAT
SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH
    KUALITI ( SPSK )
      Siri 4
   (LADAP Siri 6/2012)

  SMK TINGGI KAJANG
      30 JUN 2012
   Pusat Sumber Low Ti Kok
    SMK Tinggi Kajang
        oleh:
       NG K.L
    VISI DAN MISI

        Visi
   Sekolah Unggul Penjana
    Generasi Terbilang

        Misi
Membangun Pontensi Individu Melalui
    Pendidikan Berkualiti
  KENYATAAN DASAR KUALITI
    JPN SELANGOR

Bertekad untuk memastikan sistem
pengurusan perkhidmatan pendidikan
dilaksanakan secara profesional, efisien
dan berkualiti bagi memenuhi kehendak
dan kepuasan hati pelanggan.
    KENAPA PERLU KENYATAAN
      DASAR KUALITI
1.  Bagi memaklumkan kepada semua pegawai
   dan kakitangan di JPN Selangor.
2.  Memastikan sistem kualiti yang menyeluruh
   dan berterusan dapat diterapkan di dalam
   tugas.
3.  Sebagai garis panduan pelaksanaan sistem
   pengurusan perkhidmatan pendidikan yang
   berkualiti
4.  Supaya semua pegawai dan kakitangan dapat
   memahami, menghayati dan memberi
   komitmen sepenuhnya terhadap
   pelaksnaannya.
     OBJEKTIF KUALITI

1. Diwujudkan di setiap peringkat kerja bagi
  mencapai dasar kualiti yang telah ditetapkan
  dan selaras dengan visi dan misi

2. Objektif Kualiti Proses
  menjelaskan prosedur kerja proses pada setiap
  peringkat – dikenali sebagai prosedur kualiti, PK
         CARTA ORGANISASI
       PASUKAN PETUGAS KUALITI
                                 PENGETUA
                                  Penasihat


                             PENOLONG KANAN
                                  Pengerusi


                           PENOLONG KANAN ( HEM )
                              Timbalan Pengerusi


                            Pengurus Kualiti ( PQS )
                                Naib Pengerusi                                Setiausaha (SU)
Kawalan                                  Pengurusan       Aduan dan           Pengurusan
                           Audit
Dokumen         Kawalan Rekod                    Sumber        Maklum Balas          Perolehan
             [ GKMP-TV )        Dalaman
 ( PQS )                       ( PKT6 )       Manusia        Pelanggan            ( KPT )
                                      ( GKMP-B )         [ PKHEM )

                    Pengurusan
      Pengurusan                                 Pengurusan        Tugas-Tugas
                     Sumber
      Penyenggaraan                                 Teknikal          Khas
        [ PT ]          Kewangan                    ( GKMP-SM )        ( GKMP-K )
                      [ PT ]
TUGAS / TANGGUNGJAWAB
Pengerusi – PK - (Wakil Pengurusan - WP)
 Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Kualiti
 Menjalankan tugas-tugas Wakil Pengurusan
 Melaporkan prestasi pelaksanaan sistem pengurusan kualiti
 kepada pengurusan atasan semasa Mesyuarat Pengurusan
 Jabatan
 Menjadi Penasihat Teknikal berkaitan SPK yang diamalkan di
 jabatan
 Menjadi sumber rujukan kepada semua proses berkaitan SPK
 Memberi pandangan dan cadangan ke atas proses
 penambahbaikkan SPK
Timbalan Pengerusi – PK HEM /
(Timbalan Wakil Pengurusan, TWP)
 Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas Kualiti
 semasa ketiadaan pengerusi
 Menjalankan tugas-tugas Wakil Pengurusan ketika
 ketiadaannya
 Melaporkan prestasi pelaksanaan sistem pengurusan kualiti
 kepada pengurusan atasan semasa Mesyuarat Pengurusan
 Jabatan
 Menjadi Penasihat Teknikal berkaitan SPK yang diamalkan di
 jabatan
 Menjadi sumber rujukan kepada semua proses berkaitan SPK
 Memberi pandangan dan cadangan ke atas proses
 penambahbaikkan SPK
Pengurus Kualiti (PQS)
 Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Petugas
 Kualiti semasa ketiadaan pengerusi / timbalan pengerusi

 Melaporkan prestasi pelaksanaan sistem pengurusan
 kualiti kepada Wakil Pengurusan

 Menyelaras program/aktiviti Pasukan Petugas Kualiti

 Menjalankan tugas-tugas Pengurus Kualiti
Setiausaha (SU)
 Menguruskan Mesyuarat Pasukan Petugas Kualiti

 Memantau pengurusan jabatan berjalan mengikut
 Sistem Pengurusan Kualiti ( SPK )

 Menasihatkan Wakil Pengurusan berkaitan SPK yang
 diamalkan di jabatan

 Memastikan semua keputusan mesyuarat diambil
 tindakan
Pengurus Kawalan Dokumen

 Memastikan semua dokumen kualiti dikawal dan
 disenggara mengikut prosedur Kawalan Dokumen yang
 diwujudkan

 Mengurus pindaan dan pengedaran dokumen kualiti

 Mengemaskini Senarai Induk Dokumen Kualiti

 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit
 dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan
 (suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam
 kawalan dokumen
Pengurus Kawalan Rekod
(Pn. Aesah binti Hussein)

 Memastikan semua rekod kualiti dikawal dan disenggara
 mengikut prosedur Kawalan Rekod yang diwujudkan

 Merancang dan melaksanakan program
 penambahbaikan dalam pengurusan rekod.

 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit
 dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan (
 suvillance ) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam
 kawalan rekod
Pengurus Audit Dalaman
(En. Rizal bin Uzir)
 Menjalankan tugas Ketua Juruaudit Dalaman untuk jabatan
 dan Bahagian Sekolah ( KPM )
 Menyediakan takwim / perancangan audit dalaman
 Memantau dan memastikan proses audit dalaman yang
 dijalankan memenuhi kehendak SPK
 Menyelaras kursus-kursus Juruaudit Dalaman
 Menyediakan laporan dapatan audit dalaman untuk
 dibentangkan kepada pihak pengurusan atasan
 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam,
 audit pematuhan dan audit pengawasan (suvillance)
 sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan audit
 dalaman
Pengurus Sumber Manusia
(Pn. Gayah binti Ismail)
 Merancang dan menyelaras kursus-kursus untuk
 kompetensi staf
 Menyediakan laporan prestasi dan keberkesanan kursus
 kepada pihak pengurusan latihan
 Menyenggara rekod-rekod latihan staf
 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit
 dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan    (
 suvillance ) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam
 pengurusan latihan personel
Pengurus Aduan dan Maklum Balas
Pelanggan (En. Mohamad Wira bin Ibrahim)
 Mengambil tindakan ke atas aduan dan maklum balas
 pelanggan
 Melaporkan status aduan dan maklum balas pelanggan
 kepada pihak pengurusan atasan
 Merancang dan menyediakan kertas cadangan untuk
 meningkatkan kualiti khidmat pelanggan
 Memantau dan memastikan kemudahan-kemudahan yang
 disediakan untuk pelanggan diselenggara dengan baik
 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam,
 audit pematuhan dan audit pengawasan ( suvillance )
 sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan aduan
 dan maklum balas pelanggan
Pengurus Perolehan
(Pn. Rohana binti Suppian)

 Memastikan proses perolehan barangan dan
 perkhidmatan dilaksanakan mengikut Prosedur
 Perolehan yang diwujudkan

 Menyenggara rekod-rekod perolehan dan pelupusan

 Menyediakan laporan prestasi pembekal kepada pihak
 pengurusan atasan

 Menyediakan perancangan keperluan barangan,
 peralatan dan perkhidmatan yang diperlukan bagi
 memantapkan sistem pengurusan kualiti
Pengurus Penyelenggaraan
(En. Mohd. Izni bin Nasarudin)
 Memastikan semua peralatan dan khidmat
 penyelenggaraan mematuhi Prosedur Penyelenggaraan
 yang diwujudkan
 Menyenggara rekod-rekod penyelenggaran
 Memantau dan memastikan penyelenggaran dijalankan
 mengikut jadual yang ditetapkan
 Mengambil tindakan ke atas aduan-aduan kerosakan
 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit
 dalam, audit pematuhan dan audit pengawasan
 (suvillance) sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam
 pengurusan penyelenggaraan
Pengurus Sumber Kewangan
(En. Mohd Syakir bin Saad)
 Memantau dan memastikan pengurusan kewangan
 di jabatan mengikut SPK
 Menasihati Pasukan Petugas Kualiti berkaitan pengurusan
 kewangan
 Membantu Pasukan Petugas Kualiti dalam hal berkaitan
 kewangan
 Melaporkan kepada Pasukan Petugas Kualiti semua aktiviti
 yang berkaitan kewangan dalam usaha membuat
 penambahbaikkan
 Mengambil tindakan ke atas laporan/dapatan audit dalam,
 audit pematuhan dan audit pengawasan (suvillance)
 sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam pengurusan
 kewangan
Pengurus Tugas-Tugas Khas
(Pn. Damithah binti Burhanuddin)

 Menjadi urus setia dan penyelaras program-program
 khas kualiti

 Menjalankan tugas sebagai pegawai penghubung
 dengan agensi-agensi lain bagi program peningkatan
 kualiti

 Membantu tugas-tugas Wakil Pengurusan dan Pengurus
 Kualiti
SKOP SPSK
 No.
                Nama Dokumen
Dokumen
     Manual Kualiti
 PK 01  Pengurusan Panitia
 PK 02  Pengurusan Jadual Waktu
 PK 03  Pengurusan P & P
 PK 04  Pengurusan Pencerapan
 PK 05  Pengurusan Peperiksaan
 PK 06  Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid
 PK 07  Pengurusan Mesyuarat
 PK 08  Pengurusan Bimbingan
 PK 09  Pengurusan Pusat Sumber
 PK 10  Pengurusan Perkembangan Staf
 PK 11  Pengurusan Aduan Pelanggan
 PK 12  Pengurusan Maklum Balas Pelanggan
 PK 13  Pengurusan Kawalan Dokumen dan Rekod
 PK 14  Pengurusan Audit Dalam
 PK 15  Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur
 PK 16  Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan
 PK 17  Pengurusan Perolehan dan Pembelian
 SENARAI PEMEGANG
PROSEDUR KUALITI (PK)
PK 01 - Pengurusan Panitia
   - Pn. Azeta binti Ismail
PK 02 - Pengurusan Jadual Waktu
   - Pn. Nooraidah binti Mohd Zin
PK 03 -  Pengurusan P&P
   -  Pn. Khadijah binti Omar
PK 04 -  Pengurusan Pencerapan
   -  Pn. Damithah binti Burhanuddin
PK 05 - Pengurusan Peperiksaan
   - Pn. Sri Latha a/p Raman Kutty
PK 06 - Pengurusan Semakan Hasil kerja
    Murid
   - Pn. Gayah binti Ismail
PK 07 - Pengurusan P&P
   - Pn. Khadijah binti Omar
PK 08 - Pengurusan Bimbingan
   - Pn. Rohayati binti Abdul Rahman
PK 09 - Pengurusan Mesyuarat
   - Pn. Maizura binti Kadir
PK 10 - Pengurusan Perkembangan Staf
   - Pn. Shamsinah binti Ibrahim
PK 11 - Pengurusan Aduan Pelanggan
   - En. Nik Suhaimi bin Nik Jaafar
PK 12 - Pengurusan Maklum Balas
    Pelanggan
   - En. Mohamad Wira bin Ibrahim
PK 13 - Pengurusan Kawalan Dokumen dan
    Rekod
   - Pn. Aesah binti Hussein
PK 14 - Pengurusan Audit Dalam
   - En. Rizal bin Uzir
PK 15 - Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak
    Akur
   - En. Soh Bon Chuan
PK 16 - Tindakan Pembetulan, Pencegahan
    dan Penambahbaikan
   - En. Abdul Samad bin Seron
PK 17 - Pengurusan Perolehan dan Pembelian
   - Pn. Rohana binti Supian
STRATEGI PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI

  Untuk mendapatkan Pendaftaran
  Pensijilan MS ISO 9001:2008

  Skop tumpuan kepada Pengurusan
  Pembelajaran dan Pengajaran, P&P
AKVITI UTAMA SEKOLAH KUALITI
Melibatkan proses-proses dalam;
1.  Pengurusan Panitia,
2.  Pengurusan Jadual Waktu
3.  Pengurusan P&P
4.  Pengurusan Pencerapan
5.  Pengurusan Peperiksaan
6.  Pengurusan Semakan Hasil kerja Murid
7.  Pengursan Mesyuarat
8.  Pengurusan Bimbingan & Kaunseling
9.  Pengurusan Pusat Sumber
    SPSK
 PROSEDUR KUALITI
    PK 13
PENGURUSAN KAWALAN
 DOKUMEN DAN REKOD
    KUALITI
1. OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan
1.  untuk menjelaskan tatacara kawalan dokumen dan
   rekod kualiti bagi memastikan semua dokumen
   yang digunakan dalam sistem pengurusan
   dokumen dan rekod kualiti dilaksanakan mengikut
   kaedah yang ditetapkan di bawah prosedur ini.
2.  supaya rekod kualiti dikendalikan dengan baik,
   dapat dibaca, mudah dikenal dan mudah diperolehi
   semula.
3. untuk mengawal, mengenal, menyimpan, menjaga,
  mendapatkan semula dan melupuskan rekod
  kualiti.
2. SKOP
Prosedur ini diguna pakai oleh
semua Pengurus Kualiti Negeri,
Daerah dan semua sekolah dalam
program MS ISO 9001:2008 bermula
dari proses penyediaan hingga
pelupusan Dokumen dan Rekod
Kualiti berkenaan
3. DEFINISI
  3.1 Dokumen Kualiti:
    Dokumen yang menjadi rujukan
    semasa melaksanakan aktiviti,
    didokumenkan dalam sistem
    pengurusan kualiti.
    Kategori Dokumen Kualiti;
    (a) Dokumen Dalaman
      (i) Manual Kualiti
      (ii) Prosedur Kualiti
(b) Lampiran Kualiti;
  (i) Borang Kualiti
  (ii) Carta Alir

(c) Dokumen Sokongan;
  (i) PKPA
  (ii) Arahan Perbendaharaan
  (iii) Surat Siaran dan Pekeliling
     KPM
   (iv) Surat Siaran Jabatan Pelajaran
     Selangor
   (v) Falsafah Pendidikan Kebangsaan
   (vi) Akta Pendidikan 1996
4.2 Dokumen Terkawal:
  Semua dokumen kualiti sama ada
  dalam bentuk bercetak atau bentuk
  CD dan diberi nombor salinan
  terkawal
4.3 Pemegang Dokumen:
  Merujuk kepada nama pemegang
  dokumen seperti yang ada dalam
  Senarai Edaran Induk Unit Pengurusan
  Kualiti Daerah dan Sekolah.
 Senarai Induk Pemegang Dokumen
 Di Sekolah

1.  Pengetua - P
2.  Wakil Pengurusan – Pengerusi – WP
3.  Guru Penolong Kanan
4.  Pengurus Kualiti Sekolah – PQS
5.  Ketua Juruaudit Sekolah - KJS
DEFINISI REKOD KUALITI
1.  Merupakan bukti sesuatu aktiviti yang telah
   dilaksanakan.
2.  Mewujudkan rekod kualiti bermaksud proses
   menyediakan rekod berkaiatan sesuatu aktiviti.
3.  Mengurus rekod kualiti bermaksud aktiviti
   mengklasifikasi, mengindeks, memfail dan
   mengemaskini sesuatu rekod.
4.  Melupuskan rekod bermaksud mengambil tindakan
   mengeluarkan rekod dari simpanan dan
   dihapuskan. Proses dilakukan diakhir sesuatu
   tempoh simpanan dokumen berkenaan.
 5. TANGGUNGJAWAB DAN
   TINDAKAN
 Tanggungjawab          Tindakan          Rujukan

          PENGELASAN DOKUMEN
WP/PQN/KJN/    1. Dokumen di Sektor Jaminan Kualiti,  Senarai
PQD/ KJD/P/ PQS/   Unit Pengurusan Kualiti Daerah dan  Induk
KJS          semua sekolah Negeri Selangor    Dokumen
           adalah seperti berikut:-       Kualiti,
             i. Manual Kualiti
            ii. Prosedur Kualiti        Akuan
            iii. Lampiran Kualiti        Penerimaan
            iv. Dokumen Sokongan        Dokumen
                              Kualiti
          Dokumen Kualiti terdiri daripada
          Manual Kualiti dan Prosedur Kualiti.
 Tanggungjawab            Tindakan            Rujukan

WP/PQN/KJN/      2. Manual Kualiti, Prosedur Kualiti     Senarai Induk
PQD/ KJD/P/ PQS/ KJS   dan Lampiran akan diberi Nombor     Dokumen Kualiti,
             Keluaran dan Tarikh Keluaran.
                                  Akuan
            3. Nombor Keluaran adalah nombor
                                  Penerimaan
             yang digunakan untuk menentukan
                                  Dokumen Kualiti
             status penerbitan bagi keseluruhan
             dokumen terkawal.
            4. Nombor Keluaran dokumen
             terkawal akan berubah sekiranya:-
             (i) Berlaku perubahan pada versi
                MS ISO yang sedang digunakan.
             (ii) Berlaku perubahan dalam fungsi
                utama organisasi.
             (iii) Berlaku perubahan bagi
                sebahagian besar isi kandungan
                yang hanya diluluskan oleh pihak
                pengurusan atasan.
Tanggungjawab          Tindakan           Rujukan

WP/PQN/KJN/  5. Lampiran Kualiti terdiri daripada Borang  Senarai
PQD/       Kualiti dan Carta Alir.          Induk
KJD/P/GB/ PQS/  Penggunaan Borang Lampiran Kualiti     Dokumen
KJS        mengikut keperluan dan kesesuaian     Kualiti,
         pelaksanaan prosedur kerja di lokasi.
                               Akuan
        6. Dokumen Sokongan terdiri daripada     Penerimaan
          Surat Siaran, Pekeliling, Akta Pendidikan Dokumen
          dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.    Kualiti

        7. Dokumen Terkawal dalam simpanan
          Pengarah Pelajaran Selangor,
          Timbalan Pengarah Pelajaran, Ketua
          Sektor Jaminan Kualiti, Semua
          Pegawai Pelajaran Daerah, PQN, KJN,
          Pengetua, PQD, KJD,
          PQS dan KJS.
     SPSK
   MS ISO 9001

  PROSEDUR KUALITI
    PK05
PENGURUSAN PEPERIKSAAN
PK 05 – PROSEDUR KUALITI DALAM
    PENGURUSAN PEPERIKSAAN

5.1 Objektif
  Prosedur ini disediakan untuk memastikan penyediaan
  soalan dan pengursan Peperiksaan Pertengahan
  Tahun dan Peperiksaan Tahun dapat berjalan dengan
  lancar dalam tempoh 60 hari mengikut perancangan
  yang telah ditetapkan dalam Takwim Sekolah.

5.2 Skop
  Digunapakai oleh semua guru supaya dapat
  menyediakan soalan, pengawasan peperiksaan,
  menyemak skrip jawapan dan menyiapkan laporan
  markah peperiksaan.
5.3 RUJUKAN
5.3.1 Manual Kualiti
5.3.2 Takwim Sekolah
5.3.3 Sukatan Pelajaran
5.3.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986
   Pengurusan Panitia Mata Pelajaran
5.3.5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987
 5.4 BORANG-BORANG PK 05

SPSK PK 05/1  – Borang Agihan Tugas Penyedia /
         Penggubal Soalan
SPSK PK 05/1/1 – Borang Agihan Tugas Penyedia /
         Penggubal Soalan (Tambahan)
SPSK PK 07/2 – Jadual Speksifikasi Item / Ujian
SPSK PK 07/3 – Penyerahan Draf dan Skema Jawapan
SPSK PK 07/4 – Rekod Pengemabilan Kertas
         Soalan Oleh Pengawas Peperiksaan
SPSK PK 07/5 – Penyerahan Skrip Jawapan Murid
5.5 – TANGGUNGJAWAB DAN
   TINDAKAN
Tanggungjawab        Tindakan        Rujukan


  P/GPK    5.1 Mengadakan Mesyuarat     Minit
          JK Peperiksaan pada awal   Mesyuarat
          tahun bagi merancang
          penilaian dan peperiksaan.

  SUP     5.2 Menyedia dan mengedarkan   Takwim
          Takwim Peperiksaan      Peperiksaan
MELIBATKAN 5 PERINGKAT
TINDAKAN

A.  Penyediaan Soalan
B.  Pengendalian Peperiksaan
C.  Penyemakan Kertas Jawapan
D.  Laporan Markah Peperiksaan
E.  Tindakan Susulan
Tanggungjawab         Tindakan         Rujukan


        A. PENYEDIAAN SOALAN
          ( Jika Soalan Tidak Setara )

GPK/GKMP/SUP  5.3 Menentukan penyedia/penggubal  Agihan Tugas
          soalan dan disahkan oleh    Penggubal
          Pengetua            ( SPSK PK 05/1 )

   Pg     5.4 Muka hadapan soalan perlu
          mengandungi butiran berikut :
          a) Nama Sekolah
          b) Nama Peperiksaan
          c) Nama Mata Pelajaran
          d) Nama Murid
          e) Tingkatan/Tahun / Kelas
          f) Masa yang diperuntukkan
          g) Arahan Am
          h) Bilangan Halaman Bercetak
  Lihat
  Borang
SPSK PK 05/1
Tanggungjawab         Tindakan            Rujukan


   Pg     5.5 Menyediakan draf soalan:       Jadual
          (a) Jadual Spesifikasi Item / Ujian  Spesifikasi Item/
            (JSI / JSU )           Ujian
          (b) Item/Soalan            ( SPSK PK 05/2 )
          (c) Skema Jawapan

  Pg / KP   5.6 Menyerahkan draf soalan dan      Penyerahan Draf
          skema jawapan kepada Ketua      dan Skema
          Panitia untuk semakan.        Kelulusan Kertas
                             Soalan
        5.7 Menyemak draf soalan dan       ( SPSK PK 05/3 )
          skema jawapan serta
          mengadakan perbincangan
          dengan guru mata pelajaran
          ( jika berkaitan ) dan meluluskan
          draf soalan.
  Lihat
  Borang
SPSK PK 05/2
SPSK PK 05/3
Tanggungjawab        Tindakan           Rujukan


P/GPK/GKMP   5.8  Menerima soalan untuk     Pengesahan
           disahkan           P/GPK

  PAP     5.9  Menerima soalan untuk     Kertas Soalan
           dicetak

   Pg     5.10 Menerima soalan yang telah   Bilik / Almari
  SUP       siap dicetak untuk diagihkan  Berkunci
           mengikut bilangan murid
           bagi kelas berkaitan kepada
           Setiausaha Peperiksaan

  SUP     5.11 Menerima dan menyimpan
           kertas-kertas soalan di
           tempat selamat .
Tanggungjawab         Tindakan           Rujukan

        B.  PENGENDALIAN
           PEPERIKSAAN
        5.12. Menyediakan Jadual       Jadual Pengawasan
  GPK/SUP
           Pengawasan Peperiksaan yang
           disahkan oleh P/GPK
        5.13. Susun dan atur meja murid    Pelan Bilik
   GK
           dalam kelas/dewan peperiksaan  Peperiksaan
           mengikut susunan dan jarak
           yang sesuai.
   PPr    5.14. Pengawas mengambil kertas    Rekod Pengambilan
           soalan dan diedar kepada    Kertas Soalan &
           murid pada hari peperiksaan   Penyerahan Skrip
                           Jawapan
           kertas itu dijalankan.
                           ( SPSK PK 05/4 )
  PPr     5.15. Mengawasi perjalanan      Jadual Pengawasan
  SUP        peperiksaan.
  GMP                        Rekod Pengambilan
        5.16. Kumpul kertas jawapan murid   Kertas Soalan &
           dan serahkan kepada       Rekod Penyerahan
           Setiausaha Peperiksaan / PK.  Skrip Jawapan
                           ( SPSK PK 05/4 )
  Lihat
  Borang
SPSK PK 05/4
Tanggungjawab        Tindakan          Rujukan        C. PENYEMAKAN KERTAS
          JAWAPAN

        5.17. Menyerahkan skrip jawapan
  SUP        murid kepada guru mata   Senarai Semak
           pelajaran setelah
           peperiksaan selesai untuk
           diperiksa mengikut skema.


        5.18. Memeriksa skrip jawapan
  GMP        murid, merekod markah    BPM
           dan menyerahkan kepada
           guru kelas.
  Lihat
  Borang
SPSK PK 05/5
Tanggungjawab         Tindakan         Rujukan


        D. LAPORAN MARKAH PEPERIKSAAN

        5.19. Membuat analisis prestasi
   GK        pencapaian murid mengikut mata  Analisis
           pelajaran dalam tempoh 14 hari  Markah
           bekerja dari tarikh akhir
           peperiksaan.

   GK     5.20 Merekod markah dan analisis ke  Buku/Kad/
           dalam Buku/Kad/Slip Pelaporan   Slip
           murid dan menyerahkan kepada   Pelaporan
           Pengetua /GPK untuk
           ditandatangani.
   GK
        5.21 Menyerahkan Buku/Kad/Slip
           Pelaporan murid kepada ibu bapa  Buku/Kad/Sli
           /penjaga untuk disemak dan    p Pelaporan
           ditandangani serta dikembalikan
           untuk disimpan.
Tanggungjawab          Tindakan           Rujukan


        E. TINDAKAN SUSULAN

  GMP     5.22 Mengenalpasti kekuatan dan        BPM
           kelemahan murid.
  GMP
        5.23 Melaksanakan pengayaan / pemulihan
           berdasarkan analisis item.

        5.24 Sekiranya terdapat langkah-langkah
           yang tidak mematuhi spesifikasi, ambil
           tindakan pembetulan merujuk kepada
           PK 15 Pengurusan Kawalan
           Perkhidmatan Yang Tidak Akur
 5.4 - REKOD KUALITI
BIL      JENIS REKOD      LOKASI    TEMPOH

1   Jadual Peperiksaan     Pejabat Sekolah  2 tahun

2   Jadual Penyediaan Soalan  Pejabat Sekolah  2 tahun

 3  Soalan-soalan Peperiksaan  Pejabat Sekolah  2 tahun

 4  Skema Pemarkahan      Pejabat Sekolah  2 tahun

 5  Analisis Peperiksaan    Pejabat Sekolah  2 tahun
  MS ISO 9001
PROSEDUR KUALITI

   PK03
 PENGURUSAN
PEMBELAJARAN DAN
  PENGAJARAN
1. OBJEKTIF:

Prosedur ini diadakan bagi memastikan
proses P&P yang telah dirancang
dilaksanakan 100% berdasar kepada
Rancangan Pelajaran Tahunan, kecuali
berlaku perkara-perkara di luar kawalan
sekolah.
2. SKOP:
 Prosedur ini digunapakai oleh semua
 guru yang terlibat dalam pelaksanaan
 P&P.

3. RUJUKAN:
 3.1 Manual Kualiti
  3.2 SPI Bil.1/72, Bil.6/85, Bil.3/87, Bil.
    9/2000, Bil.8/01, Bil.11/02, Bil. 5/03
 3.3 Buku Persediaan Mengajar
   4. TANGGUNGJAWAB DAN
     TINDAKAN
Tanggungjawab         Tindakan           Rujukan

         5.1 SEBELUM P & P
Pentadbir      5.1.1. Menyediakan dokumen-
Sekolah / GMP/   dokumen yang perlu serta disahkan
GK         oleh Pentadbir Sekolah.
                             Buku Persediaan
GMP         Dokumen ini dilampirkan dalam    Mengajar
           Buku Persediaan Mengajar atau Fail
           Rekod Persediaan Mengajar iaitu:
                             Sukatan Pelajaran
           (a) Sukatan Pelajaran dan Huraian
                             dan Huraian
             Sukatan Pelajaran        Sukatan Pelajaran
           (b) Rancangan Pelajaran Tahunan   Rancangan
                             Pelajaran
           (c) Jadual Waktu Peribadi dan    Tahunan
             Jadual Waktu Kelas bagi Guru
                             Jadual Waktu
             Kelas
Tanggungjawab         Tindakan         Rujukan

        5.1 SEBELUM P & P
  GMP      5.1.2. Menyediakan Rancangan    Rekod
          Pelajaran Harian mengikut format  Penghantaran
          penulisan berdasarkan sekurang-   Buku
          kurangnya:             Persediaan
                            Mengajar.
          (a)  Tajuk
          (b)  Objektif/Hasil Pembelajaran
          (c)  Aktiviti
          (d)  Nilai
          (e)  BBM
          (f)  Refleksi
Tanggungjawab        Tindakan          Rujukan

        5.2. SEMASA P & P

          5.2.1 Di dalam Kelas:
  GMP       (a) Memastikan suasana bilik   Buku Kawalan Bilik
            darjah dalam keadaan     Darjah
            kondusif.
          (b) Mencatat Buku Laporan
            Kehadiran dan Disiplin
            Murid.
          (c) Melaksanakan P & P seperti  Buku Persediaan
            yang telah dirancang dalam  Mengajar
            Buku Persediaan Mengajar
            (kecuali jika terdapat
             perkara yang tidak dapat
             dielakkan)
Tanggungjawab         Tindakan            Rujukan


        5.2. SEMASA P & P
          5.2.2 Di dalam Bilik Makmal/
             Bilik Khas/ PJPK:
   GMP      (a) Merekodkan pengambilan      Buku Rekod
            peralatan dan bahan yang     Pinjaman
            diperlukan untuk P & P      Peralatan
            sebelum kelas bermula
            (jika berkaitan).
          (b) Merekodkan kehadiran murid    Buku Kawalan
           dan penggunaan bilik.       Bilik Darjah
          (c) Melaksanakan P & P mengikut    Buku Persediaan
            aktiviti yang telah dirancang   Mengajar
            dalam Buku Persediaan
            Mengajar (kecuali jika terdapat
            perkara yang tidak dapat
            dielakkan).
          (d) Merekod pemulangan peralatan Buku Rekod
           yang telah digunakan selepas
Tanggungjawab        Tindakan          Rujukan


        5.3. SELEPAS P & P
          5.3.1 Pemeriksaan Latihan dan
GMP           Tugasan Murid:
          (a) Memeriksa hasil kerja murid.  Semakan Hasil
          (b) Memulangkan tugas murid    Kerja
            yang telah diperiksa.     Murid
          (c) Memastikan murid membuat    (Rujuk PK 06)
            pembetulan.

          5.3.2 Sekiranya terdapat
          langkah-langkah yang tidak
          mematuhi spesifikasi, ambil
          tindakan pembetulan merujuk
          kepada PK 15: Pengurusan      (Rujuk PK15)
          Kawalan Perkhidmatan Yang
          Tidak Akur.
6. REKOD KUALITI
BIL      JENIS REKOD         LOKASI   TEMPOH

1   Buku Persediaan Mengajar   Stor       5 tahun2   Rekod Penggunaan Bilik Khas  Bilik berkenaan  1 tahun   Rekod Pengambilan dan              1 tahun
3                  Bilik berkenaan
   Pemulangan Alatan.
  MS ISO 9001
PROSEDUR KUALITI

   PK04
 PENGURUSAN
 PENCERAPAN
1. OBJEKTIF:
 Prosedur ini bertujuan
 memastikan guru-guru yang
 mengajar di sekolah menengah
 dalam Negeri Selangor dicerap
 minimum sekali (1) setahun
2. SKOP

 Prosedur ini digunapakai untuk
 mengurus pencerapan P & P
 di sekolah
3. RUJUKAN
 3.1 Manual Kualiti
 3.2 SKPM 2010 – “Standard 4”
 3.3 Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI):
   SPI Bil. 6/1985, SPI Bil. 3/1987,
   SPI Bil. 9/2000, SPI Bil. 5/2003,
   SPI Bil. 9/2003.
 3.4 PK 15 – Pengurusan kawalan
   Perkhidmatan Yang Tidak Akur
4. TANGGUNGJAWAB DAN
  TINDAKAN
Tanggungjawab        Tindakan          Rujukan

  P/GB    5.1 Memaklumkan kepada semua guru Minit Mesyuarat
          tentang pencerapan yang akan
          dijalankan minimum sekali
          setahun dalam mesyuarat
          kurikulum.
  P/GPK    5.2 Taklimat kepada pencerap     Instrumen
           mengenai penggunaan Instrumen  Pencerapan
           Pencerapan
 P/GPK/GKM   5.3 Menyediakan jadual pencerapan  Jadual
          guru dan mengagihkan tugas    Pencerapan
          pencerapan di antara Pengetua
          Guru-Guru Penolong Kanan dan
          Guru Kanan Mata Pelajaran
Tanggungjawab         Tindakan          Rujukan


P/GPK/GKM    5.4 Menjalankan prosespencerapan.    Instrumen
                             Pencerapan
        5.5 Membincangkan kekuatan dan
KP         kelemahan P & P dengan guru yang   Fail
          dicerap. Pencerapan susulan (jika  Pencerapan
          perlu).

        5.6 Memfailkan dokumen dan rekod
          pencerapan.

        5.7 Sekiranya terdapat langkah-langkah
          yang tidak mematuhi spesifikasi,
          ambil tindakan pembetulan merujuk
          kepada PK 15 Pengurusan
          Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak
          Akur.
5. REKOD KUALITI

BIL      JENIS REKOD     LOKASI    TEMPOH

 1  Jadual Pencerapan   Pejabat Sekolah  2 tahun 2  Instrumen Pencerapan  Pejabat Sekolah  2 tahun
 PROSEDUR KUALITI
   PK 10
  PENGURUSAN
PERKEMBANGAN STAFF
1. OBJEKTIF

Prosidur ini bertujuan untuk memastikan
semua guru sekolah di Negeri Selangor
mendapat latihan tujuh (7) hari dalam
satu tahun, sebagaimana Surat
Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2005 – Dasar
Latihan Sumber Manusia Sektor Awam.
2. SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh
pentadbir sekolah dalam mengenal
pasti, merancang dan melaksanakan
latihan yang diperlukan mengikut
kompetensi guru.
3. RUJUKAN
  3.1 Manual Kualiti
  3.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2005


4. DEFINISI
  4.1 Perkembangan Staf: Sebarang latihan
    yang diberikan kepada guru bagi tujuan
    meningkatkan kemahiran dan
    pengetahuan serta pembentukan sikap.
4. DEFINISI (sambungan)
  4.2 Latihan Dalaman: Sebarang latihan yang dikendalikan
    oleh pihak sekolah.

  4.3 Latihan Luaran/Agensi Luar: Sebarang latihan yang
    dikendalikan oleh agensi luar daripada pihak
    sekolah.

  4.4 Kajian Keperluan Latihan: Kajian keperluan latihan
    dijalankan bagi mengenal pasti jenis latihan yang
    diperlukan oleh guru- guru. Kajian keperluan latihan
    perlu dilaksanakan dua tahun sekali.

  4.5 Kompetensi: Pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri
    peribadi yang perlu bagi melaksanakan sesuatu
    tugas dan tanggungjawab
 5. TANGGUNGJAWAB DAN
  TINDAKAN
 Tanggungjawab         Tindakan          Rujukan

         5.1. KEPERLUAN LATIHAN
   P        5.1.1 Mengarahkan GPK      Surat Arahan,
           mengedar Borang Matriks     Borang Matriks
           Kompetensi kepada guru untuk   Kompetensi
           mengenal pasti keperluan
           latihan.
GPK/AJK       5.1.2 Mengedar, mengumpul,    Analisis Matriks
           membuat analisis dan merumus.   Kompetensi

         5.2 PERANCANGAN LATIHAN        Analisis
GPK/AJK       5.2.1 Mengkaji keperluan bidang  Keperluan
           latihan berdasarkan analisis.   Latihan
GPK/AJK       5.2.2 Menyerahkan cadangan    Jadual
           perancangan latihan kepada    Perancangan
           Pengetua untuk kelulusan.     Latihan
  Tanggungjawab          Tindakan           Rujukan

P            5.2.3 Meneliti cadangan dan     Kelulusan
            menentukan jenis latihan yang    Pengetua
            diperlukan.
GPK/AJK         5.2.4 Menyediakan Jadual       Jadual
            Perancangan Latihan selepas     Perancangan
            kelulusan Pengetua.         Latihan

          5.3 PELAKSANAAN LATIHAN
P/GB          5.3.1 Memberi arahan kepada GPK   Surat Arahan
            untuk menguruskan kursus/latihan
            yang telah diluluskan.
GPK/AJK        5.3.2 Menguruskan latihan dengan
            melakukan perkara-perkara berikut:
               (a) Anjuran Dalaman       Surat Arahan
                 (i) Menyediakan Surat
                    Jemputan
                 (ii) Menyediakan Jadual   Jadual Latihan
                    Latihan
                 (iii) Menyediakan Senarai  Senarai
                    Kehadiran       Kehadiran
 Tanggungjawab          Tindakan           Rujukan

         (iv) Mengedarkan dan mengumpul Borang  Senarai Kehadiran
                             Borang Setuju
           Setuju Hadir
                             Hadir
         (v) Tempahan Tempat           Buku/Borang
         (vi) Menyediakan dan mengedar Sijil   Tempahan
            Penyertaan             Sijil Penyertaan

         (b) Anjuran Agensi Luar
GPK/AJK/GP    (i) Menyediakan senarai calon dan    Senarai calon
            menghantar senarai tersebut
            kepada penganjur latihan.
         (ii) Memaklumkan kepada calon untuk   Borang Setuju
            menghadiri latihan.        Hadir Latihan
GPK/AJK
         (iii) Guru Penolong hendaklah      Minit Curai
GP           menyediakan minit curai dan
            diserahkan kepada Pengetua/Guru
            Penolong Kanan selepas latihan.
         (iv) Mengumpulkan salinan sijil atau   Salinan Sijil
            maklumat kehadiran untuk kemas
GPK/AJK         kini Buku Rekod Perkhidmatan
Tanggungjawab         Tindakan           Rujukan

        5.4 PENILAIAN LATIHAN
   AJK      5.4.1 Mengedar borang penilaian
                            Instrumen
          kursus kepada peserta pada hari
                            Penilaian
          terakhir kursus untuk menilai    Program
   GP
          keberkesanan pelaksanaan
          perkembangan staf.
   AJK      5.4.2 Merekod kehadiran kursus    Kad Biru
          dalam Kad Pelaporan Latihan/Kad
   AJK      Biru.
          5.4.3 Menyediakan Laporan Kursus   Laporan Kursus

          5.4.4 Mengedarkan dan mengumpul   Instrumen
          borang keberkesanan program     Keberkesanan
          selepas 3 bulan kursus kepada guru  Program
          untuk melaksana penilaian kendiri.
          5.4.5 Sekiranya terdapat langkah-
          langkah yang tidak mematuhi
          spesifikasi, ambil tindakan
          pembetulan merujuk kepada PK 15:
   6. REKOD KUALITI
BIL        JENIS REKOD        TEMPOH  LOKASI
                            Pejabat
1   Borang Matriks Kompetensi       2 Tahun
                            Sekolah
                            Pejabat
2   Jadual Perancangan Latihan       2 Tahun
                            Sekolah

   Instrumen Penilaian Program selepas       Pejabat
3                      2 Tahun
   latihan                     Sekolah

   Instrumen Keberkesanan Program
                            Pejabat
4   selepas                2 Tahun
                            Sekolah
   enam bulan berkursus
                            Pejabat
5   Rekod Perkembangan Staf ( Kad Biru )  2 Tahun
                            Sekolah
PROSEDUR KUALITI
   PK11
PENGURUSAN ADUAN
  PELANGGAN
1. OBJEKTIF

 Prosedur ini bertujuan untuk
 memastikan proses pegendalian
 aduan diurus dengan cekap dan
 teratur melalui tindakan terhadap
 semua aduan yang diterima dan
 direkodkan.
2. SKOP
 Prosedur ini digunakan oleh semua
 sekolah di Negeri Selangor dalam
 mengendalikan setiap aduan yang
 diterima sama ada secara lisan atau
 bertulis berkaitan dengan perkhidmatan
 P&P yang diberi.
3. RUJUKAN
 3.1 Manual Kualiti
 3.2 Prosedur Kualiti Tindakan
   Pembetulan, Pencegahan dan
   Penambahbaikan
 3.3 Prosedur Kualiti Kawalan
   Perkhidmatan Yang Tidak Akur
 3.4 Piagam Pelanggan Sekolah
  4. TANGGUNGJAWAB DAN
   TINDAKAN
Tanggungjawab         Tindakan          Rujukan

        5.1 PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
          5.1.1 Menerima aduan pelanggan    Borang Aduan
P/GPK/GPK     secara lisan dan bertulis.
HEM/PKP/GPKK                      Pelanggan
/GK/PT/PT/PTR
          5.1.2 Memaklumkan kepada       Surat
P/GPK       pelanggan/pengadu bahawa aduan    Pemberitahuan
          telah diterima dan siasatan     Aduan
          sedang/sudah diambil dalam masa
          tiga hari (jika maklumat lengkap).
          5.1.3 Pengetua/GPK          Daftar Aduan
P/GPK       Pentadbiran mengarahkan Guru     Pelanggan
GPA        Penyelaras Aduan untuk membuat
          siasatan.
Tanggungjawab      Tindakan           Rujukan


  P      5.1.4 Guru Penyelaras Aduan
        menyediakan laporan siasatan
        aduan dan menyerahkan kepada   Laporan Siasatan
        Pengetua/GPK Pentadbiran     Aduan
        dalam tempoh tiga hari selepas
        aduan diterima.

  GPA     5.1.5 Mengambil tindakan     Surat Status
        terhadap laporan siasatan aduan  Tindakan
        dan memaklumkan kepada pihak
        pengadu dalam tempoh 7 hari
        daripada aduan diterima
        (jika maklumat lengkap) .
5. REKOD KUALITI
BIL         JENIS REKOD       TEMPOH  LOKASI

                           Pejabat
1   Borang Aduan Pelanggan        2 Tahun
                           Sekolah
                           Pejabat
2   Rekod Aduan Pelanggan         2 Tahun
                           Sekolah
                           Pejabat
3   Laporan Penyiasatan Aduan Pelanggan  2 Tahun
                           Sekolah
                           Pejabat
4   Surat Pemberitahuan Aduan Pelanggan  2 Tahun
                           Sekolah
                           Pejabat
5   Instrumen Penilaian P&P Guru     2 Tahun
                           Sekolah
  PROSEDUR KUALITI
     PK 12
   PENGURUSAN
MAKLUM BALAS PELANGGAN
1. OBJEKTIF
Prosedur ini bertujuan memastikan proses
pengurusan maklum balas pelanggan dan
tahap kepuasan guru dan staf diuruskan
secara terancang dan berkesan.
Analisis hendaklah dibentangkan dalam
mesyuarat pengurusan:
(a) Maklum balas pelanggan sekurang-
  kurangnya 4 kali setahun.
(b) Tahap kepuasan guru dan staf sekurang-
  kurangnya 2 kali setahun.
(c) Maklum balas murid 2 kali setahun.
2. SKOP

Prosedur ini diguna pakai oleh semua
sekolah di Negeri Selangor dalam
mengendalikan setiap maklum balas
pelanggan yang diterima sama ada
secara lisan atau bertulis berkaitan
dengan perkhidmatan P&P yang
diberikan.
3. RUJUKAN
 3.1 Manual Kualiti
 3.2 Prosedur Kualiti Tindakan
   Pembetulan, Pencegahan dan
   Penambahbaikan, PK16
 3.3 Prosedur Kualiti Kawalan
   Perkhidmatan Yang Tidak Akur,
   PK 15
 3.4 Piagam Pelanggan Sekolah
4. TANGGUNGJAWAB DAN
  TINDAKAN
Tanggungjawab        Tindakan         Rujukan

        5.1 MAKLUMBALAS PELANGGAN
GPK/GPK       5.1.1 Menyediakan borang   PKU 02-1
HEM/GPKK/      maklum balas pelanggan.    (BPSH)Borang
PKP        5.1.2 Menyediakan Peti     Maklum Balas
          Cadangan/ Maklum Balas     Pelanggan KPM
          Pelanggan di tempat      Peti Cadangan
          yang sesuai dan berkunci.
          5.1.3 Menyemak dan       Analisis Maklum
          menganalisis maklum balas   Balas
          pelanggan setiap bulan.
          5.1.4 Membentangkan analisis
          dalam mesyuarat pengurusan   Minit mesyuarat
          untuk tindakan susulan.
Tanggungjawab       Tindakan           Rujukan

        5.2 TAHAP KEPUASAN GURU
          DAN STAF
GPK/GPK      5.2.1 Menyedia dan mengedar   PK 05-1 ( BPSH ):
HEM/GPKK/     Borang Tahap Kepuasan      Borang Tahap
PKP        guru dan Staf 2 kali setahun.  Kepuasan
                          Pegawai/ Staf
          5.2.2 Menyediakan laporan
          analisis tahap kepuasan guru  Analisis Tahap
          dan staf untuk dibentang    Kepuasan Guru
          dalam mesyuarat pengurusan   dan Staf
          5.2.3 Membuat tindakan     Laporan tindakan
          pembetulan, pencegahan dan   pembetulan,
          penambahbaikan yang telah    pencegahan dan
          diputuskan dalam mesyuarat   penambahbaikan
          pengurusan.
          5.2.4 Menyerahkan tindakan   Surat iringan/
          pembetulan, pencegahan dan   Memo
          penambahbaikan kepada
          Pihak Pengurusan.
Tanggungjawab         Tindakan            Rujukan


        5.3. PENGURUSAN MAKLUM BALAS
           MURID
GPK/GPK      5.3.1 Mengedarkan Instrumen       Instrumen
HEM/GPKK/     Penilaian P&P Guru kepada pelajar    Penilaian P&P
PKP        secara rawak ( sekurang-kurangnya 10
          orang murid bagi setiap kelas yang
          diajar oleh guru berkenaan )
         5.3.2 Mengumpul dan menganalisis
                              Analisis Penilaian
         data.
                              Murid
         5.3.3 Mengadakan sesi perbincangan
         profesional dengan guru berdasarkan
         dapatan analisis maklum balas.
         5.3.4 Dibentangkan dalam mesyuarat    Minit mesyuarat
         pengurusan peringkat sekolah
         5.3.5 Sekiranya terdapat langkah-    (Rujuk PK 15)
         langkah yang tidak mematuhi
         spesifikasi, ambil tindakan pembetulan
5. REKOD KUALITI
BIL      JENIS REKOD       TEMPOH    LOKASI


 1  Analisis Maklum balas Pelanggan  2 Tahun  Pejabat Sekolah   Analisis Tahap Kepuasan Guru dan
 2                   2 Tahun  Pejabat Sekolah
   Staf 3  Analisis Tahap Kepuasan Murid   2 Tahun  Pejabat Sekolah

								
To top