Docstoc

ICT in education in Poland_3_

Document Sample
ICT in education in Poland_3_ Powered By Docstoc
					    Innovativ användning
    av IKT i skolor i olika
     europeiska länder

Ulf Fredriksson, Stockholms universitet
Gunilla Jedeskog, Linköpings universitet                      1
Innovativ användning
av IKT i skolor i olika
europeiska länder
  ELFE projektet

  Hur IKT används på skolorna:
-  Hur påverkas eleverna
-  Hur förändras lärarnas arbete

  Vad som har underlättat för skolorna att
  utveckla en innovativ IKT användning


                        2
ELFE projektet -
European eLearning
Forum for Education
  Finansierat av EU-kommissionen
  Organiserat av ETUCE (European Trade Union
  Committee for Education)
  Genomfört i samarbete mellan
  lärarorganisationer och forskare
  ELFE1 (2004 – 2005): Danmark, Norge,
  Portugal, Storbritannien och Tyskland
  ELFE2 (2008 – 2009): Danmark, Lettland, Polen,
  Slovenien och Storbritannien

                           3
Syfte

  Att bättre förstå styrkor och svagheter med
  användning av IKT i undervisningen.

  Att identifiera sätt att använda IKT i
  undervisningen som stöder ett bättre lärande.

  Att identifiera faktorer som stöder och hindrar
  den pedagogiska användningen av IKT
                           4
Urval av skolor
   Urvalet i respektive land gjordes av
   lärarorganisationen i landet.

   Besöket kunde endast ta en dag.
   Det skulle vara “normala” skolor – alltså inte skolor
   som fått särskilda medel för IKT.
   Skolorna skulle ha ett rykte om sig att ha en
   avancerad användning av IKT.
   Avancerad användning av IKT måste förstås i
   respektive nationell kontext.
                               5
Data samlades in från:
   Intervjuer: rektorer, lärare, elever
   Enkäter: rektorer, IKT samordnare
   Dokument: handlingsplaner och andra
   relevanta dokument
   Observationer: rundvandringar på skolorna,
   besök i klassrum och på lektioner
                         6
Vad kan vi säga utifrån
dessa data?

   Fallstudier
   Litet antal skolor, men skolor med avancerad
   användning av IKT
   Resultaten kan inte generaliseras.
   Erfarenheterna ifrån de besökta skolorna kan
   ge en vink om de risker och möjligheter som
   andra skolor kan möta när de utvecklar sin
   IKT-användning


                           7
Sätt att använda IKT i
undervisningen (ELFE 2)   Internet

   PowerPoint, Smart boards / interaktiva
   skrivtavlor

   Pedagogiska program                        8
   Hur påverkas eleverna?
    (ELFE 1)


  Eleverna har inga “instrumentella” problem att arbeta
  med datorer och IKT.
  I allmänhet tycker eleverna om att arbeta med datorer.
  Nya kompetenser så som förmåga att arbeta
  självständigt i projekt, att söka information, att
  samarbeta och kommunicera lyftes fram av skolorna.
  Eleverna verkar ha mer självförtroende och bättre
  motivation att lära.
  Inga tydliga bevis för hur IKT användning påverkar
  elevernas lärande.


                               9
Hur har lärarnas
arbete förändrats?        (ELFE 1)


  Projektbaserad undervisning
  Läraren - organisatör
  Mer varierade resurser
  Mer individualiserad undervisning
  Nya kompetenser
  Några lärare- pionjärer - entusiaster
  Några lärare- ogillar förändringarna


                       10
Steg i utvecklingen av
IKT i skolan
Plomp, Brummelhuis, & Rapmund (1996) :
  IKT som ett stöd av traditionell undervisning (de
  flesta skolorna)
  IKT som en del av en mer innovativ undervisning
  så som arbetslag, ämnesövergripande projekt och
  arbete i en takt anpassad efter varje elev –
  individualisering (några försök)
  Användning av IKT för att stödja aktivt, kreativt
  och gemensamt lärande (några få försök)
                          11
  Viktiga punkter för att
  utveckla IKT användning           (ELFE 1 och 2)

  En gemensam vision om lärande och undervisning
  Skolors deltagande i andra projekt
  Skolledningens stöd
  Integrering av IKT som en del av skolans kultur
  Lärares fortlöpande utbildning
  Lärarsamarbete
  Skolpolitik och annat stöd ifrån det omliggande samhället
                                 12
För kontakt:
Ulf Fredriksson, Stockholms universitet,
 ulf.fredriksson@usos.su.se
Gunilla Jedeskog, Linköpings universitet,
 gunilla.jedeskog@liu.se

Mer information om ELFE projektet:
www.elfe-eu.net

Fredriksson, U., Gajek, E. & Jedeskog, G. (2009) Ways to use ICT
  in schools to optimize the impact on teaching and learning. Acta
  Didactica Napocensia Volume 2, Number 4, December 2009
Fredriksson, U., Jedeskog, G. & Plomp, T. (2008) Innovative use
  of ICT in schools based on the findings in ELFE project
  Education and Information Technologies Volume 13, Number 2 /
  June, 2008

                                   13

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:7/4/2012
language:Swedish
pages:13