Servisi za Strance by DTAvkE99

VIEWS: 8 PAGES: 10

									                                                                     vrednost    Vrednost robe,      broj komada
                                                           jedinicna               radova,    sati           predjeni  vrednost
                       Pojedinacne usluge                            cena
                                                                 %     iznosa
                                                                                     rada
                                                                                           /broj   m2
                                                                                                    km
                                                                                                              suma
                                                                    sa fiskalnog    posiljke ili      ponavljanja          posiljke
                                                                               takse

Poslovni sekretar

Pribavljanje svih vrsta dokumenata, uverenja,dozvola i sl. u Srbiji                           10                                                 0   Jedinična cena se pomnoži sa brojem dokumenata koji Vam je potreban i na to se dodaje iznos takse za izdavanje dokumenta ( opština,sud ).
Registracija automobila                                                 30                                                 0   Na vrednost uplaćenih taksi dodaje se i iznos iz kolone jedinčna cene.Za Vas možemo organizovati i otklanjanje nedostataka otkrivenih priilikom tehničkog pregleda.
Kupovina i slanje poklona,cveća ... u Vaše ime na adrese u Srbiji                            5                                                 0   Jedinična cena se pomnoži sa brojem poklona koje šaljete (ukoliko se radi o različitim adresama), na to se dodaje iznos sa fiskalnog računa i vrednost poštarine.
Čuvanje važnih dokumenata                                                1                                                 0   Cena se odnosi na pojedinačni dokument
Koordinacija sa lekarima, stomatolozima, veterinarima, frizerima I sl. Pronalazenje I zakazivanje usluga         3                                                 0   Jedinična cena se pomnoži sa brojem službi sa kojima je ostvaren kontakt
Dostavljanje programa kulturnih I sportskih desavanja. Pribavljanje karata                        3                                                 0
Doček i ispracaj na aerodromu                                              20                                                 0   Jedinična cena se pomnoži sa brojem odlazaka/dolazaka za koje smo angažovani.Cena uključuje putničko vozilo i odnosi se na prevoz do Beograda
Kupovinu poklona i dobijanje dozvola za iznosenje poklona iz zemlje                           10                                                 0   Jedinična cena se pomnoži sa brojem predmeta za koje se dozvola traži, na to se dodaje iznos taksi a ukoliko nama prepuštate kupovinu istog potrebno je dodati i vrednost poklona.Sve specifičnosti se dogovaraju sa Vama a kupovina se obavlja isključivo nakon Vaše potvrde.
Iznajmljivanje stanova za Vas                                              1                                                 0   Za pronalaženje odgovarajuće nekretnine platićete nam jednokratno iznos u visini jednomesečne kirije.
Pracenje do lekara, stomatologa, veterinara, frizera I sl.                               10                                                 0   Jedinična cena se pomnoži sa brojem odlazaka
Kućna dostava

Usluge dostave (lekovi, cveće, novine, hrana iz restorana, odnošenje-donošenje stvari sa hemijskog čišćenja...)     5                                                 0   Jedinična cena se množi sa brojem izvršenih usluga i dodaje se iznos sa fiskalnog računa
Usluge vozača (dok ste vi u kupovini, kod lekara, frizera...)-na teritoriji Beograda                   5                                                 0   Jedinična cena se množi sa brojem sati
Usluge kupovine u megamarketima I pijacama                                        5                               0                  0   Jedinična cena se množi sa brojem izvršenih usluga i dodaje se iznos sa fiskalnog računa
Plaćanje svih vrsta računa                                                5                                                 0   Na vrednost uplaćenih računa dodaje se i iznos iz kolone jedinična cena

Majstor u kući
Usluge majstora (elektrika, vodovod, stolarija...)                                   12                                                 0   Na jediničnu cenu za izlazak dodaje se i jedinična cena pomnožena sa brojem utrošenih radnih sati i vrednost utrošenog materijala (delova).
Održavanje okućnice Beograd                                               15                                                 0   Jedinična cena se pomnoži sa brojem odlazaka i brojem sati provedenih u radu.

Domaćica
Čišćenje stanova                                                     8                                                 0   Jedinična cena se pomnoži sa satima rada i eventualnim brojem ponavljanja u toku meseca
Pranje i peglanje                                                    5                                                 0   Jedinična cena se pomnoži sa satima rada i eventualnim brojem ponavljanja u toku meseca
Pripremanje hrane                                                    10                                                 0   Jedinična cena se pomnoži sa satima rada i eventualnim brojem ponavljanja u toku meseca

Čuvanje dece
Stalno čuvanje dece
Čuvanje jednog deteta (radnim danom od 6-20)                                      2.5                                                 0   Jedinična cena se pomnoži sa satima rada
Čuvanje dvoje dece (radnim danom od 6-20)                                        2.5   0.2                                            0   Jedinična cena se pomnoži sa satima rada
Povremeno čuvanje dece
Čuvanje jednog deteta (radnim danom od 6-20)                                       7                                                 0   Jedinična cena se pomnoži sa satima rada
Čuvanje dvoje dece (radnim danom od 6-20)                                        7    0.2                                            0   Jedinična cena se pomnoži sa satima rada
Čuvanje jednog deteta (radnim danom od 20-06, vikendom i praznikom)                           9                                                 0   Jedinična cena se pomnoži sa satima rada
Čuvanje dvoje dece (radnim danom od 20-06, vikendom i praznikom)                             9    0.2                                            0   Jedinična cena se pomnoži sa satima rada

Srpski za strance
Dvočas srpskog jezika i kulture za strance                                       20                                                 0


Uzimanjem paketa ostvarujete višestruku uštedu!
PAKET 1
                                                                             Vrednost robe,       broj
                                                           jedinicna     vrednost iznosa           sati           predjeni  vrednost
                       Pojedinacne usluge                            cena
                                                                 %
                                                                     sa fiskalnog
                                                                              radova ili
                                                                                     rada
                                                                                         ponavljanja  m2
                                                                                                    km   posiljke
                                                                                                              suma
                                                                              posiljke        mesecno

Pribavljanje svih vrsta dokumenata, uverenja,dozvola i sl. u Srbiji                           10                               1                  10  Jedinična cena se pomnoži sa brojem dokumenata koji Vam je potreban i na to se dodaje iznos takse za izdavanje dokumenta ( opština,sud ).
Redovno čišćenje stanova                                                 8                         4     2                  64  Jedinična cena se pomnoži sa satima rada i eventualnim brojem ponavljanja u toku meseca
Kupovina i slanje poklona,cveća ... u Vaše ime na adrese u Srbiji                            5                               2                  10  Jedinična cena se pomnoži sa brojem poklona koje šaljete (ukoliko se radi o različitim adresama), na to se dodaje iznos sa fiskalnog računa i vrednost poštarine.
Angažovanje majstora (elektrika, vodovod, stolarija...)                                 12                         1                        24  Na jediničnu cenu za izlazak dodaje se i jedinična cena pomnožena sa brojem utrošenih radnih sati i vrednost utrošenog materijala (delova).
Usluge dostave (lekovi, cveće, novine, hrana iz restorana, odnošenje-donošenje stvari sa hemijskog čišćenja...)     5                               4                  20  Jedinična cena se množi sa brojem izvršenih usluga i dodaje se iznos sa fiskalnog računa
Usluge kupovine u megamarketima I pijacama                                        5                               4                  20  Jedinična cena se množi sa brojem izvršenih usluga i dodaje se iznos sa fiskalnog računa
Plaćanje svih vrsta računa/dostavljanje računa vlasnicima stanova                            5                               2                  10  Na vrednost uplaćenih računa dodaje se i iznos iz kolone jedinična cena
Koordinacija sa lekarima, stomatolozima, veterinarima, frizerima I sl. Pronalazenje I zakazivanje usluga         3                               5                  15  Jedinična cena se pomnoži sa brojem službi sa kojima je ostvaren kontakt
Pracenje do lekara, stomatologa, veterinara, frizera I sl.                                5                               2                  10  Jedinična cena se pomnoži sa brojem odlazaka
Dostavljanje programa kulturnih I sportskih desavanja. Pribavljanje karata                        3                               2                   6
Dvočas srpskog jezika i kulture za strance                                       20                         1.5                       40
                                                                                                              229  Iznos zbira pojedinačnih usluga
PREDLOG vrednost paketa za clanove                                                                                        150       Cena paketa

Ukoliko se odlučite da povećate broj mesečnih usluga u PAKET u ili dodate još neke usluge iz naše ponude (dadilje,
časovi srpskog jezika...) daćemo Vam 5% popusta na svaku sledeću uslugu.


Usluge iz paketa se ne mogu prenositi u sledeci mesec
                     Single serviceBusiness secretary

Providing all types of documents, verifications, licenses, etc. in Serbia
Registration of vehicles
Sending flowers and gifts on your behalf to given addresses in Serbia
Keeping important documents
Coordination with doctors, dentists, vets, hair stylists etc. Finding them and making appointments
Supplying cultural and sports events programs. Providing tickets
Welcoming or taking to the airport
Buying presents and getting licenses for carrying them abroad
Renting apartments on your behalf
Taking to the doctor, dentist, vet, hairstylist, etc
Home delivery

Delivery services (medicine, flowers, food from restaurants, taking clothes to dry cleaning and bringing them back...
Chauffeur services (while you go shopping, to the doctor, hairstylist…) on the area of Belgrade
Shopping services in megamarkets and open markets
Paying all types of bills

House keeping service
House keeping services (electricians, plumbers, carpenters…)
The maintenance of the plot in Belgrade

Maid service
Apartment cleaning
Laundry and ironing
Food preparation

Babysitting
Permanent babysitting
Babysitting of one child (on working days from 6-20)
Babysitting of two children (on working days from 6-20)
Temporary babysitting
Babysitting of one child (on working days from 6-20)
Babysitting of two children (on working days from 6-20)
Babysitting of one child (on working days from 20-06, at weekends and holidays)
Babysitting of two children (on working days from 20-06, at weekends and holidays)

Serbian language classes for foreigners
Double class in the Serbian language and culture for foreigners


You will benefit by taking packages!
PACKAGE 1

                     Single services

Providing all types of documents, verifications, licenses, etc. in Serbia
Regular apartment cleaning
Sending flowers and gifts on your behalf to given addresses in Serbia
Engaging house keeping service (electricians, plumbers, carpenters…)
Delivery services (medicine, flowers, food from restaurants, taking clothes to dry cleaning and bringing them back)
Shopping services in megamarkets and open markets
Paying all types of bills/providing the bills to the apartment owners
Coordination with doctors, dentists, vets, hair stylists etc. Finding them and making appointments
Taking to the doctor, dentist, vet, hairstylist, etc.
Supplying cultural and sports events programs. Providing tickets
Double class in the Serbian language and culture for foreigners

PROPOSAL package value for members
If you decide to increase the number of the monthly services from the PACKAGE or to include some
additional services form our proposal (babysitting, Serbian language classes… ), we will give you a 5%
discount for each additional service.


The services from the package cannot be passed on to the next month
           The                the number of        the
               The value of
          amount of         Working   items/ the       value of
unit price  %        the work, the              m2  km        the sum
           the           hours   number of         the
               tax amount                 passed
          receipt               repetition       package
  10                                             0
  30                                             0
  5                                             0
  1                                             0
  3                                             0
  3                                             0
  20                                             0
  10                                             0
  1                                             0
  10                                             0  5                                             0
  5                                             0
  5                            0                 0
  5                                             0  12                                             0
  15                                             0  8                                             0
  5                                             0
  10                                             0
  2.5                                            0
  2.5    0.2                                       0
  7                                             0
  7    0.2                                       0
  9                                             0
  9    0.2                                       0  20                                             0
           The                the number of        the
               The value of
          amount of         Working   items/ the       value of
unit price  %        the work, the              m2  km        the sum
           the           hours   number of         the
               tax amount                 passed
          receipt               repetition       package
  10                            1                 10
  8                      4      2                 64
  5                            2                 10
  12                      1                       24
  5                            4                 20
  5                            4                 20
  5                            2                 10
  3                            5                 15
  5                            2                 10
  3                            2                 6
  20                     1.5                      40
                                               229

                                          150
The unit price is multiplied by the number of documents that you need and it is added to the amount of the fee for iss
The amount in the unit price column is added to the value of paid fees. We can also arrange removal of deficiencies
The unit price is multiplied by the number of gifts that you send (if it is a different address), then add the amount of
The price refers to an individual document
The unit price is multiplied by the number of agencies that a contact has been established with

The unit price is multiplied by the number of departures / arrivals for which we are engaged. The price includes trav
The unit price is multiplied by the number of cases for which the license is asked, and the amount of fees is added, a
You will pay us at once an amount equal to one-month rent for finding appropriate real estate.
The unit price is multiplied by the number of departures


The unit price is multiplied by the number of services performed and it is added to the amount of the fiscal accounts
The unit price is multiplied by the number of hours
The unit price is multiplied by the number of services performed and it is added to the amount of the fiscal accounts
The amount in the unit price column is added to the value of paid bills


The unit price multiplied by the number of working hours, as well as the value of materials used, is added to the unit
The unit price is multiplied by the number of departures and working hours


The unit price is multiplied by working hours and any number of repetitions during the month
The unit price is multiplied by working hours and any number of repetitions during the month
The unit price is multiplied by working hours and any number of repetitions during the month
The unit price is multiplied by working hours
The unit price is multiplied by working hours
The unit price is multiplied by working hours
The unit price is multiplied by working hours
The unit price is multiplied by working hours
The unit price is multiplied by working hours
The unit price is multiplied by the number of documents that you need and it is added to the amount of the fee for iss
The unit price is multiplied by working hours and any number of repetitions during the month
The unit price is multiplied by the number of gifts that you send (if it is a different address), then add the amount of
The unit price multiplied by the number of working hours, as well as the value of materials used, is added to the unit
The unit price is multiplied by the number of services performed and it is added to the amount of the fiscal accounts
The unit price is multiplied by the number of services performed and it is added to the amount of the fiscal accounts
The amount in the unit price column is added to the value of paid bills
The unit price is multiplied by the number of agencies that a contact has been established with
The unit price is multiplied by the number of departures


The sum of individual services
Package price
ded to the amount of the fee for issuing the document (Municipality, court)
o arrange removal of deficiencies discovered on technical check.
 address), then add the amount of the fiscal accounts and the value of postage.

blished with

 engaged. The price includes traveller vehicle and it is related to transport to Belgrade
and the amount of fees is added, and if we are buying gifts for you, you need to add the value of the gift. All the specifics are agre
 real estate.
 the amount of the fiscal accounts

 the amount of the fiscal accountsmaterials used, is added to the unit price for departure.
g the month
g the month
g the month
ded to the amount of the fee for issuing the document (Municipality, court)
g the month
 address), then add the amount of the fiscal accounts and the value of postage.
materials used, is added to the unit price for departure.
 the amount of the fiscal accounts
 the amount of the fiscal accounts

blished with
the gift. All the specifics are agreed with you and buying is done only after your confirmation

								
To top