KERTAS KERJA DASAR MC

Document Sample
KERTAS KERJA DASAR MC Powered By Docstoc
					     DASAR
   MENTOR COUNCIL
MAJLIS PERWAKILAN MAHASISWA
    MALAYSIA JORDAN
    (MC MPMMJ)
PENGENALAN


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


    Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah s.w.t, Tuhan semesta alam. Selawat serta
salam buat junjungan besar, Nabi Muhammad s.a.w, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda
serta seluruh muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian.

    Alhamdulillah, pada 7 Oktober 2011, Mentor Council ( MC ), sebuah lagi unit di bawah Majlis
Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan telah berjaya ditubuhkan. Sejajar dengan agenda MPMMJ iaitu
pembangunan modal insan dalam kalangan mahasiswa Malaysia di Jordan, Mentor Council
ditubuhkan bagi memantau dan mengetuai perjalanan Smart Group di setiap mantiqah. Seterusnya
bagi memperkemaskan pengurusan Mentor Council, unit ini telah diletakkan di bawah sebuah biro
yang baru ditubuhkan di bawah MPMMJ pada tahun 2012, iaitu Biro Koordinator Sahsiah dan
Kepimpinan.

    Semoga di masa akan datang, Mentor Council dapat terus mempertingkatkan serta
memperbaiki fungsinya sebagai unit yang mampu membentuk mahasiswa mukmin yang ideal dalam
mendepani dunia hari ini selain mempersiapkan ummat menghadapi akhirat. InsyaALLAH agenda ini
mampu dicapai melalui perancangan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dan hasil kerjasama semua
mahasiswa Malaysia di Jordan.
OBJEKTIF

  1. Mewujudkan sistem Smart Group yang lebih tersusun.

  2. Menyelaraskan pelaksanaan Smart Group di seluruh Jordan.

  3. Melahirkan mahasiswa Malaysia di Jordan yang mempunyai fikrah dan akhlak Islamiah yang
    syumul.
PERANAN

  1. Badan Penyelaras Organisasi Smart Group (PINTAR, MECO, TDI dan MUROBBI) di seluruh
    Jordan.

  2. Membekalkan silibus Smart Group kepada seluruh Persatuan Zon di Jordan.

  3. Memantau dan memastikan kelancaran perjalanan Smart Group yang dikelolakan semua
    Persatuan Zon di Jordan.

  4. Menjalankan analisis keberkesanan perjalanan Smart Group yang dikelolakan semua
    Persatuan Zon di Jordan, melalui borang-borang yang telah diedarkan.

  5. Menyediakan medium latihan buat para mentor bagi melahirkan para mentor yang
    berkebolehan mengendalikan Smart Group.

  6. Menerapkan roh usrah di dalam jiwa setiap mahasiswa Malaysia di Jordan.
MEDIUM KOMUNIKASI

  1. Email   : mentor.council@yahoo.com
  2. Group Facebook
TAGLINE

…………………………………..
ORGANISASI MENTOR COUNCIL

Rujuk lampiran A
BIDANG TUGAS

Rujuk lampiran B


PROGRAM MENTOR COUNCIL

Rujuk lampiran C


PERBELANJAAN

Rujuk lampiran D
PENUTUP

    Akhir kalam, besarlah harapan kami agar Mentor Council suatu hari kelak mampu menjadi
sebuah badan bagi melahirkan generasi yang dapat merasai dan merealisasikan tanggungjawab
sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana firman-Nya yang bermaksud : "Ingatlah ketika Tuhanmu
berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi."
(Surah al-Baqarah, ayat 30) .

ALLAHua’lam.

Sekian , terima kasih .
Disediakan oleh,

………………………………..…………

(FARHANAH BINTI TAJURUDIN)

Timbalan Pengerusi,

Mentor Council MPMMJ 12/13
Disemak oleh ,

………………………………………….…

(TENGKU MUHAMAD HAKIM BIN KUMAT)

Pengerusi,

Mentor Council MPMMJ 12/13
Rujukan :

* Smart Group : Kumpulan usrah

*Mentor    : Nuqaba’

*Mentee    : Ahli usrah
Lampiran A


             ORGANISASI MENTOR COUNCIL

                         Penasihat                         Pengerusi

                                      Akademi Murobbi

                       Timbalan Pengerusi
          Setiausaha                         Bendahari
         Timbalan Setiausaha                   Timbalan Bendahari                        Barisan Exco
   Penyelidikan         Informasi                           Latihan
     dan             dan               Silibus           dan
  Pembangunan         Penerbitan                          Tsaqafah                       Barisan Perwakilan
    PINTAR             TDI             MECO          MURABBI
Bil    Jawatan                  Butiran

1     Penasihat     Ahli Majlis Tertinggi MPMMJ,
               Ketua dan Timbalan Ketua,
               Biro Koordinator Sahsiah dan Kepimpinan MPMMJ

2     Pengerusi     Tengku Muhamad Hakim Bin Kumat
               tg_hakim@yahoo.com
               +962776642398

3   Timbalan Pengerusi   Farhanah binti Tajurudin
               Far_anatz@yahoo.com
               +962779974176

4     Setiausaha     Muhammad Syahmi Bin Mohd Anuar
               syahmi_1089@yahoo.com
               +962775567897

5   Timbalan Setiausaha   Ummul Ili Najla Binti Ab Basid
               ummulbasid@yahoo.com
               +962777448959

6     Bendahari

7   Timbalan Bendahari   Nurul nasuha binti mohamad zawawi
               +962775375727
               nursuha2870@gmail.com

8    Akademi Murobbi      1. ..

                 2. ..

                 3. ..

9   Exco Penyelidikan dan  Ketua :
     Pembangunan
               Muhamad Fadhli Bin Abd Mutalib

               Kechekitqan90@yahoo.com

               +962776117115

               Timbalan Ketua :

               Nur Liyana binti Mohamad
               ciput_sbpis@yahoo.com
                   +962777715850


10      Exco Silibus      Ketua :

                   Mohd Naseer bin Kasim
                   naseerulwan89@yahoo.com.my
                   +962775669390

                   Timbalan Ketua :

                   Sarah Yasmin bt Sukeraman
                   yasmin_syahid90@yahoo.com
                   +962776118077

11  Exco Latihan Dan Tsaqafah   Ketua :
                   Timbalan Ketua :

                   Nur Adnin binti Abdullah
                   narnia_violet92@yahoo.com
                   +962775220168

12  Exco Informasi dan Penerbitan  Ketua :

                   Amir Mohd Akram bin Mohamad Tajari
                   ninja_warrior5087@yahoo.com.my
                   +962776973235

                   Timbalan Ketua :

                   Nurliyana Athirah binti Azmi
                   lieya_anna@yahoo.com
                   +962775373556


13     Majlis Perwakilan     MECO ( Mafraq ) :

                   1)Ehsan bin Yahaya
                   Ehsan_yahaya@yahoo.com
                   +962776445996

                   2) Suryani Izzati Yusof
yanie_nil@yahoo.com
+962777159327
PINTAR ( Irbid ) :

1) Muhammad Zulkhairi bin Ab Rahman
dr.zulkhairi@yahoo.com
+962779433757

2) Nurul Syifaa' Mohamad Fauzi
syifaa_92@yahoo.com
+962775220169
TDI ( Mu’tah ) :

1) Mohd Syarafi bin Mohd Razduan
msyarafi@ymail.com
+962787274616

2) Nurul Awatif Fasihah binti Abdul Halim
awa_muslimah4ever89@yahoo.com
+962777107890
MURABBI ( Amman )

1) Amiruddin Yusof
aby_jilul19@yahoo.com
+9627768114668

2) Norfasihah Nasuha bt Hisham
seha.suha226@yahoo.com
+962776818133
Lampiran B


                 BIDANG TUGAS


    Bil    Jawatan                   Tugasan

    1    Pengerusi    1. Mempengerusikan Mesyuarat ahli jawatankuasa Mentor
                   Council.

                 2. Bertanggungjawab     memastikan   jawatankuasa   ini
                   beroperasi dengan lancar bagi mencapai matlamat dan
                   objektif yang ditetapkan.

                 3. Bertanggungjawab mengambil tindakan ke atas aduan dan
                   laporan yang dikemukakan oleh ahli jawatankuasa.

                 4. Menguruskan pelantikan ahli jawatankuasa Mentor Council.

                 5. Merancang dan menyelaras aktiviti dan program untuk
                   Smart Group seluruh Jordan serta memastikan segala
                   aktiviti berjalan dengan teratur.

                 6. Bertanggungjawab melaporkan analisis perjalanan Smart
                   Group kepada Ketua dan Timbalan Ketua Biro Koordinator
                   Sahsiah dan Kepimpinan.
    2  Timbalan Pengerusi  1. Membantu tugasan Pengerusi Mentor Council.

                 2. Mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa Mentor Council
                   dan tugasan lain semasa ketiadaan Pengerusi.

    3    Setiausaha    1. Mengatur mesyuarat ahli jawatankuasa Mentor Council.

                 2. Menyediakan peringatan dan minit mesyuarat selepas
                   mesyuarat ahli Jawatankuasa Mentor Council.

                 3. Menguruskan   proses   surat  menyurat  dan  sebarang
                   maklumat.

                 4. Menerima laporan bulanan dan menyelaras laporan setiap
                   exco.

                 5. Bertanggungjawab menyimpan semua data melibatkan
                Smart Group seluruh Jordan.

              6. Membantu tugasan ahli jawatankuasa Mentor Council.

4  Timbalan Setiausaha   1. Membantu Setiausaha menyediakan peringatan dan minit
                mesyuarat selepas mesyuarat ahli jawatankuasa Mentor
                Council.

              2. Membantu    Setiausaha   menguruskan    proses  surat
                menyuarat dan sebaran maklumat.

              3. Membantu tugasan ahli jawatankuasa Mentor Council.

5    Bendahari     1. Menguruskan urusan kewangan termasuk menyediakan
                laporan kewangan Mentor Council.

              2. Membuat anggaran belanjawan tahunan.

              3. Menghasilkan produk yang boleh menjana ekonomi Mentor
                Council sekaligus menyebarkan ‘semangat usrah’ kepada
                seluruh mahasiswa Jordan melalui produk-produk yang
                dihasilkan.

              4. Membantu tugasan ahli jawatankuasa Mentor Council.

6  Timbalan Bendahari   1. Membantu semua tugasan Bendahari.

              2. Membantu tugasan ahli jawatankuasa Mentor Council.

7   Akademi Murobbi    1. Berfungsi sebagai panel penilai silibus Mentor Council.

              2. Menjadi tempat rujukan dalam urusan perjalanan usrah se-
                Jordan.

              3. Bertanggungjawab memberi pengisian berbentuk ilmiah,
                motivasi atau sebagainya kepada para nuqaba khususnya
                dan mahasiswa Malaysia se-Jordan umumnya.

8  Exco Penyelidikan dan  1. Menjalankan analisis bulanan dan menyediakan laporan
    Pembangunan       keseluruhan pelaksanaan Smart Group di seluruh Jordan.

              2. Menjalankan kaji selidik secara berkala atau mengikut
                keperluan   mengenai  isu  yang  releven   dan  terkini
                berkenaan pentarbiyahan mahasiswa Jordan.
                 3. Menjalankan post-mortem bagi setiap program yang
                  dilaksanakan oleh exco lain dengan kerjasama exco yang
                  mengelola program tersebut.

                 4. Menyimpan laporan analisis atau kaji selidik yang telah
                  dijalankan.

                 5. Membantu tugasan ahli jawatankuasa Mentor Council.

9      Exco Silibus     1. Mengeluarkan silibus untuk kegunaan Smart Group di
                  setiap mantiqah untuk setiap tahun pengajian.

                 2. Memantau pelaksanaan silibus di setiap mantiqah.

                 3. Menyediakan dan menjalankan ujian kefahaman dengan
                  kerjasama exco Penyelidikan dan Pembangunan.

                 4. Membantu tugasan ahli jawatankuasa Mentor Council.

10  Exco Latihan Dan Tsaqafah  1. Menyediakan modul usrah untuk setiap program di bawah
                  kelolaan unit ini.

                 2. Menyediakan pengisian dan melaksanakan sebarang aktiviti
                  atau program berbentuk latihan kepada para nuqaba untuk
                  mengasah softskill sebagai nuqaba.

                 3. Membantu tugasan ahli jawatankuasa Mentor Council.

11   Exco Informasi dan    1. Mengelolakan laman web Mentor Council dan memastikan
      Penerbitan        pengurusan laman web berjalan lancar dengan kerjasama
                   unit Multimedia Smart Group di setiap mantiqah.

                 2. Menjalankan kempen yang boleh menyebarkan ‘semangat
                   usrah ‘ melalui medium video, penulisan atau sebagainya.

                 3. Bertanggungjawab memperkenal dan mempromosi Mentor
                   Council melalui sebarang medium.

                 4. Mengeluarkan pengisian dalam bentuk multimedia secara
                   berkala.

                 5. Menguruskan proses kemaskini dan pencetakan silibus
                   Mentor Council.
             6. Menghasilkan logo Mentor Council.

             7. Membantu tugasan ahli jawatankuasa Mentor Council.

12  Barisan Perwakilan  1.  Mengetuai pelaksanaan gerak kerja Smart Group di
                mantiqah masing-masing.

             2.  Membantu dalam memantau pelaksanaan Smart Group
                oleh nuqaba di mantiqah masing-masing.

             3.  Menyediakan laporan perjalanan Smart Group di mantiqah
                masing-masing secara bulanan.

             4.  Mewakili  mantiqah masing-masing  dalam  mesyuarat
                Mentor Council.

             5.  Membantu tugasan ahli jawatankuasa Mentor Council.
Lampiran C
   Bil   Program Mentor Council       Sasaran     Pelaksanaan   Tarikh cadangan

    1      Induksi Nuqaba      Mentor se-Jordan     Mantiqah   Semester 1
                                 masing-masing

    2   Simposium Tarbiyah (STAR)    Mentee tahun 1     Mantiqah   Semester 2
                                 masing-masing

    3   Bengkel ‘Training of trainers’  Mentor se-Jordan     Mantiqah    Berkala
                                 masing-masing

    4      Akademi Al-Fateh       Penyertaan      Mantiqah  Semester 2 & 3
                        kepada mentee   masing-masing
                        tahun 1 yang
                         berminat

    5   Anugerah Smart Group Terbaik    Mentor dan    AGM MPMMJ    AGM MPMMJ
                       mentee se-Jordan
   *Nama, tarikh Program dan pelaksanaan tertakluk kepada pindaan.
Lampiran D
Bil       Program / Gerak Kerja        Sasaran      Anggaran Jumlah

  1  Simposium Tarbiyah (STAR)        Mentee tahun 1   Amman =20 JD

                                   Mafraq , Mu’tah
                                   &Irbid : 3 x 50 JD =
                                   150 JD

                                      = 170 JD

  2  Induksi Nuqaba             Mentor se-Jordan   Amman =20 JD

                                   Mafraq , Mu’tah
                                   &Irbid : 3 x 50 JD =
                                   150 JD

                                      = 170 JD

3    Bengkel ‘Training of trainers’     Mentor se-Jordan       100 JD

4    Akademi Al-Fateh            Penyertaan kepada  Amman =20 JD
                        mentee tahun 1 yang
                                   Mafraq , Mu’tah
                          berminat
                                   &Irbid : 3 x 50 JD =
                                   150 JD

                                      = 170 JD

5    Anugerah Smart Groups terbaik Jordan  Mentor dan mentee   10JD x 4 mantiqah =
                          se-Jordan         40 JD
    *Semasa AGM MPMMJ

    *Pemenang Smart Group Terbaik untuk
    setiap mantiqah dan se-Jordan.
6    Pencetakan silibus Mentor Council    Mentee tahun 1        300 JD

7    Pencetakan dokumentasi dan urusan    Ahli jawatankuasa       100JD
    perhubungan dan pengangkutan       Mentor Council
    sepanjang sesi
Total  1050 JD

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:73
posted:7/3/2012
language:
pages:16