Cash flow jako prvek financn� anal�zy Cash flow as

Document Sample
Cash flow jako prvek financn� anal�zy Cash flow as Powered By Docstoc
					           CASH FLOW JAKO PRVEK FINANČNÍ ANALÝZY
         CASH FLOW AS THE ELEMENT OF FINANCIAL ANALYSIS

                          J. Svoboda

            Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

                         ABSTRACT
  Nowadays is cash flow statement very popular element – both in accounting and financial domain. After cash
flow has been accepted in our financial reporting the public should opportunity to learn it and cash flow
statement has begun regular statement, along with balance and profit and loss statement. Using of cash flow in
financial analyses is then logical outfall of this element – especially on assignment present situation in company
and also to forecast this situation to future.

Keywords: financial analysis, cash flow, financial statement, ratio, time factor

                          SOUHRN
  Model a pojetí cash flow dostává, zvlášť v posledních letech, nový rozměr – a to jak v oblasti účetní, tak i
oblasti finanční. Po vstupu cash flow do našeho výkaznictví se již veřejnost měla možnost s tímto pojmem
dostatečně seznámit a výkaz o cash flow se tak stává plnohodnotným výkazem, spolu s rozvahou a
výsledovkou. Využití cash flow ve finančních analýzách je potom logickým vyústěním tohoto prvku – a to
zejména ke zjištění dosavadní finanční situace podniku a zároveň i k predikci této situace do budoucna.

Klíčová slova: finanční analýza, peněžní toky, finanční výkaz, ukazatel, faktor času

ÚVOD / INTRODUTION
  Znalost finanční situace podniku, jeho stability, likvidity a rentability je jedním ze základních předpokladů
fungování každého dobrého podnikatelského subjektu. Poskytovat informace tohoto druhu je úkolem finanční
analýzy. Důležitou podmínkou finančního zdraví firmy je likvidita. Ta je ovlivněna finanční strukturou podniku
– relací mezi vlastním a cizím kapitálem. Problematika likvidity je bezprostředně spjata o otázkami cash flow,
který vyjadřuje právě tok peněžních prostředků.

MATERIÁL A METODIKA / MATERIAL AND METHODS
  Finanční analýza udává cash flow zpravidla v těchto základních formách:
1) cash flow jako výkaz (bilanci) souborů toku finančních prostředků
2) cash flow v podobě ukazatele

Cash flow jako výkaz
  Využití bilancí cash flow je v zásadě možné shrnout v těchto směrech:
 jako informačního média s cílem zprostředkovat transparentní obraz o finančně hospodářské situaci
  podniku. Adresáty bilance jsou převážně externí subjekty snažící se prostřednictvím analýzy finančních toků
  podniku snížit rizika svého spojení s podnikem
 jako nástroje ke krátkodobému, dlouhodobému či strategickému řízení podniku. Uživatelem bilance v tomto
  pojetí je především podnik, resp. jeho management, jemuž bilance slouží k zajištění likvidity. V tomto
  případě jsou obsahem i budoucí toky v návaznosti na plánované aktivity podniku.

Cash flow v podobě ukazatelů
  Ukazatel cash flow se používá zejména ve finanční analýzách pro hodnocení vybraných oblastí podnikového
dění prostřednictvím poměrových ukazatelů. Zásadní otázkou však je, jakého ukazatele cash flow se má využít.
To závisí na účelu hodnocení a potřebách uživatele informací. Na výkaz o cash flow a absolutní ukazatele v
něm obsažené navazuje celá škála poměrových ukazatelů. Ukazatele postavené na bázi cash flow jsou uživateli
či analytiky považovány za spolehlivější, protože mají větší vypovídací schopností, než ukazatele založené na
hospodářském výsledku. Ten je ovlivněn celou řadou okolností (metody oceňování, účtování, apod.).

Cash flow jako absolutní ukazatel
  Nejsnáze získáme zjednodušený ukazatel cash flow z provozní činnosti bez využití podrobného výkazu cash
flow, pouze na základě znalostí údajů z rozvahy a výsledovky, takto:
Hospodářský výsledek
+ odpisy
+/- změna stavu rezerv, časové rozlišení
----------------------------------------------------
Cash flow

  Z hlediska jednoznačnosti obsahové náplně ukazatele cash flow je třeba vedle základní vymezení báze cash
flow dále upřesnit o rozsah příjmů a výdajů. Jde zde především o problematiku zahrnování daňových výdajů,
úrokových výdajů, mimořádných výdajů a příjmů do obsahové náplně ukazatele.
   Nejlépe je ovšem, když má uživatel k dispozici kompletní účetní uzávěrku a může vycházet z přehledu o
cash flow, kde jsou dále obsaženy činnosti investiční a finanční. Na základě těchto údajů, lze pak jednoznačně
konstatovat, zda podnik disponuje kladnými či zápornými peněžními toky.
   Kladné disponibilní toky uživatele informují o tom, že podnik je schopen úplného samofinancování.
Účelem analýzy je tak zkoumat, jakým způsobem byly využity volné peněžní toky. Záporné disponibilní toky
informují o skutečnosti, že podniku nestačí pro jeho investiční záměry peněžní toky vytvořené vlastní činností.
Podstatou zkoumání této situace je snaha zjistit, jakým způsobem se podařilo podniku pokrýt nedostatek těchto
prostředků.

Cash flow jako relativní (poměrový) ukazatel
  Účel ukazatelů cash flow je dán potřebou vyjádření vnitřního finančního potenciálu podniku, resp. jeho
vnitřní síly. Takto vymezený cash flow je pak mírou schopnosti podniku tvořit z vlastní hospodářské činnosti
finanční přebytky používané k financování existenčně významných potřeb: investic, dividend a závazků.
  V následujícím textu jsou zachyceny některé poměrové ukazatele cash flow:

                     Cash flow
Rentabilita vložených prostředků = --------------------------
                     Celková aktiva

  Ukazatel na bázi cash flow je komplexním ukazatelem posouzení výdělkové schopnosti podniku.

                   Cash flow
Stupeň oddlužení (krytí závazků) = -------------------------
                   Cizí kapitál

  Ukazatel vypovídá o poměru mezi financováním cizím kapitálem a schopností vyrovnat vzniklé závazky z
vlastní finanční síly. Za optimální hodnotu se považuje 20 - 30 %. Čím je hodnota vyšší, tím je podnik lépe
schopen dostát svým závazkům.

                    Cash flow
Rentabilita vlastního kapitálu = -----------------------
                  Vlastní kapitál

  Měří vnitřní finanční potenciál vlastního kapitálu.


           Cash flow + placené úroky
Úrokové krytí = ----------------------------------------
             Placené úroky

  Ukazatel má vyjádřit schopnost společnosti vyprodukovat prostředky na úhradu úroků. Proto je zde lépe užít
místo zisku cash flow.

                    Cash flow
Míra finančního krytí investic = -------------------------
                    Investice
  Stupeň samofinancování charakterizuje investice z vlastních (interních) zdrojů. Hodnota vyšší než 100 %
umožňuje i jiné alternativní užití cash flow (splátky, dividendy), naopak nižší hodnoty vede k nutnosti externího
financování investice.
                   Cash flow
Cash flow likvidita = --------------------------------------------------------
             Cizí kapitál – likvidní peněžní prostředky

  Vypovídá, jak je podnik schopen splácet své závazky z vlastní tvorby peněžních prostředků a vyjadřuje jaký
je peněžní tok na 1 Kč závazků.


                         Cizí kapitál – likvidní peněžní prostředky
Převrácená hodnota solventnosti z cash flow = ----------------------------------------------------
                                 Cash flow
  Ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho (v letech ) je podnik schopen uhradit své závazky při dosavadním cash
flow.
              Cash flow
Cash flow k výnosům = -------------------
              Výnosy
  Ukazatel říká, jaký peněžní tok připadá na 1 Kč tržeb.


            Cash flow
Cash flow na akcii = ------------------------
            Počet akcií
  Je součástí systému ukazatelů používaných k analýze cenných papírů. Zabývá se výnosností investice do
cenných papírů v podobě akcií a používá se při časových a mezipodnikových srovnáváních.Cash flow a faktor času
  Cash flow doplněný o faktor času by měl být další součástí podrobné finanční analýzy. Prognózování cash
flow je důležitým elementem zajišťování budoucí likvidity podniku.

Prognózování cash flow z krátkodobého hlediska
  Z krátkodobého hlediska jsou datovou základnou pro prognózování cash flow operativní plány odbytu,
zásobování, výroby, investic a personálního rozvoje. Spolehlivost těchto plánů je nutným předpokladem
prognózy cash flow. Tvůrci prognóz cash flow musí do značné míry využívat informační potenciál
retrospektivních dat odhadů a zkušeností. V zásadě se využívají tyto techniky: pragmatické techniky (zde jde o
formu expertního odhadu), extrapolační techniky (ty využívají k predikci matematicko - statistických metod) a
kauzální techniky (které jsou založeny na vazbách mezi podnikovými jevy, např. smlouvy se zákazníky apod.)
  Výkaz cash flow je sestavován za různá časová období (v různých intervalech) podle potřeb každého
jednotlivého podniku.
  Z časového hlediska mohou být sestavovány například tyto výkazy peněžních toků:
 denní cash flow – k peněžním prostředkům, které má podnik na počátku dne, se připočítají příjmy tohoto
   dne a odečtou se výdaje na tento den a výsledkem je stav peněžních prostředků podniku na konci dne.
   Používá se hlavně ke zjištění stavu peněžních prostředků v budoucnu (např. pro platební kalendář) – v tom
   případě je třeba si udělat přehled o splatnostech jednotlivých závazků a pohledávek podniku a ve výkazu
   potom počítat pouze s pohledávkami a závazky splatnými v tento určitý den. Jedná se pravděpodobně o
   nejkratší interval pro sestavování cash flow
 měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční cash flow – zjišťují se stejně jako denní, ale v úvahu se berou peněžní
   příjmy a výdaje za celý měsíc (resp. čtvrtletí, pololetí či rok).Nejčastěji používaným intervalem pro
   sestavování výkazu peněžních toků je roční interval. Ovšem ve většině případů je třeba sestavovat cash flow
   i za kratší období, protože se může stát, že roční cash flow sice bude pozitivní, ale přesto se v průběhu
   tohoto roku podnik dostane do vážných platebních potíží (např. výdaje na počátku roku úplně vyčerpají
   peněžní rezervy podniku a podnik nebude mít v tu chvíli na zaplacení závazků, i když příjmy na konci roku
   výrazně tyto výdaje převýší).

Prognózování cash flow z dlouhodobého hlediska
  Dlouhodobé hledisko plánování zahrnuje zejména investiční rozhodování, se kterým jsou spojeny obvykle
nemalé výdaje peněžních prostředků.
  Investice je fázi realizace spojena s jednorázovým či postupným výdajem peněžních prostředků. Efektem
investice jsou čisté příjmy indukované investicí, zpravidla docilované v několikaletém budoucím období.
Rozptyl investičních výdajů a příjmů do časové periody vede k proměnlivé hodnotě peněz v této periodě a je
tedy nutné ji aktualizovat na "společnou bázi".
  Při tomto dlouhodobém rozhodování je možné pominout rozdíly mezi výdaji a náklady a příjmy a výnosy,
s výjimkou odpisů. To znamená, že cash flow lze počítat z nákladů a výnosů, ke kterým jsou připočteny odpisy.
  Výpočet budoucích cash flow provedeme jejich přepočtem na čistou současnou hodnotu cash flow,
pomocí diskontování jednotlivých hodnot cash flow podle vztahu:


                        n             n
                            CFi                   1
                  NVP          p i
                                     CFi *          p i
                        i 1
                          (1    )      i 1
                                             (1     )
                             100                   100

         kde:    NVP......….současná hodnota cash flow (net valut present )
         CFi.............cash flow i-tého roku
         p.............…úroková sazba (v %)
         i.....……….pořadové číslo srovnávaného roku
         n.................počet let, za které je cash flow prognózován

  Nejčastěji se současná hodnota budoucího cash flow používá pro výběr nejvhodnější investiční varianty.
Základem pro investiční rozhodování je posouzení více investičních variant a výběr té varianty, která má nejlepší
parametry.
  Diskontovaný cash flow se používá také jako nástroj pro oceňování podniku. Při koupi podniku zajímá
kupujícího, jaký výnos mu daný majetek zajistí či kolik může odčerpat prostředků, aniž by narušil chod
podniku. Využití cash flow pro ocenění podniku vyžaduje odborný přístup, a proto je provádí renomované
auditorské a účetní firmy.

DISKUSE / DISCUSSION
  Využití relativně nového prvku – cash flow, který se začal prosazovat v mezinárodní finanční praxi až
koncem 80. let, přináší mnohé výhody pro jeho uživatele. Slouží jim jako indikátor vnitřní finanční síly
podniku a umožňuje tak posoudit schopnost podniku dosahovat svých finančních cílů. Plnění této úlohy
umožňuje finanční analýza.
 ZÁVĚR / CONCLUSION
  Závěrem bych dodal, že pro správné využití cash flow, jsou nezbytné kvalitní a přesné informace, které pro
sestavení výkazu cash flow dodává finanční či manažerské účetnictví, případně jsou tyto informace čerpány
z jiných zdrojů.. Velmi přesnou analýzou těchto dat, lze pak získat kvalitní představu o pohybu peněžních
prostředků uvnitř podniku a zároveň o jeho likviditě. Výkaz cash flow se tedy tak stává plnohodnotným
výkazem, spolu s rozvahou a výsledovkou.

LITERATURA / LITERATURE
FRIEBERG, F.: Cash flow - řízení likvidity podniku, Management Press, Praha 1997
KOVANIC, P., KOVANICOVÁ, D.: Poklady skryté v účetnictví – díl II., Polygon, Praha, 1995
STŘELEČEK, F.: Analýza podnikatelské činnosti II., JU – ZF, České Budějovice, 1992
RYNEŠ, P.: Cash flow, Trizonia, Praha, 1997
VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, VŠE, Praha, 1997

KONTAKTNÍ ADRESA / CONTACT ADDRESS
Ing. Jaroslav Svoboda, katedra účetnictví a financí
Jihočeská universita – zemědělská fakulta
Studentská 13
370 05 České Budějovice
tel. 038/777 2482, fax 038/777 2475, e-mail: svoboda@zf.jcu.cz

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:7/2/2012
language:Czech
pages:5