Docstoc

15 จรรยาบรรณการตลาด

Document Sample
15 จรรยาบรรณการตลาด Powered By Docstoc
					หลักการตลาด
จรรยาบรรณทางการตลาด
                จรรยาบรรณทางการตลาด

                 ่  ่       ิ
    จริยธรรมทางการตลาดเป็ นเรืองเกียวกับว่าการตัดสนใจด ้านการตลาด
    ้ ี   ่ ู
บริษัทใชศลธรรมทีถกหรือผิด
         ิ               ่  ่
คุณธรรมของการตัดสนใจด ้านการตลาดสามารถครอบคลุมสวนหนึงของการตลาดใดๆ
       ่                         ่
จากการโฆษณาเพือการกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์หรือการให ้บริการของตนเพือการจัดหาวัตถุ
ดิบ
              ั
    ในโลกธุรกิจในปั จจุบนตลาดมีจริยธรรมมีบทบาทใหญ่ในกลยุทธ์การตลาด
    ่ ่ ้         ื้ ิ
จานวนทีเพิมขึนของผู ้บริโภคจะซอสนค ้า
           ึ                 ่        ่ ี
บริการเพราะพวกเขารู ้สกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรทีรับผิดชอบในการทีมจริยธรรม
  ่           ้           ่ ้         ่
เพือตอบสนองต่อผู ้บริโภคนีองค์กรมีความต ้องการเพิมขึนของพวกเขาในการมุงเน ้นการตลาดเ
 ิ
ชงจริยธรรม ธนาคาร
           ่ ี     ่    ่   ั ิ        ้  ่ ั ิ่ ่ ู
สหกรณ์เป็ นตัวอย่างทีดขององค์กรทีพยายามทีจะปฏิบตตามหลักจริยธรรมขึนอยูกบสงทีลกค ้า
   ึ   ่
รู ้สกดีเกียวกับ

      ่
    เมือ บริษัท
             ่              ิ       ่
มีการทบทวนกลยุทธ์การตลาดทีพวกเขาต ้องพิจารณาว่าการตัดสนใจทางการตลาดทีพวกเขา
     ่
กาลังทาอยูในทางจริยธรรมและสะท ้อนให ้เห็นถึงความคาดหวังของผู ้บริโภคและตลาด

    มุมมองของแต่ละบุคคลของจริยธรรมและคุณธรรมได ้รับอิทธิพลจากความหลากหลายข
          ้                    ่
องกิจกรรม ได ้แก่ พืนฐานของวัฒนธรรม ประสบการณ์ ครอบครัว, เพือน, ชุมชน,
ศาสนาและประเทศชาติ หลังจากที่ บริษัท
    ิ  ่  ้          ่        ิ
ได ้ตัดสนใจทีจะใชการตลาดทางจริยธรรมทีพวกเขาจะต ้องตัดสนใจต่อไปนี้

   1. กาหนดว่าอะไรคือจริยธรรม
          ่
   2. จริยธรรมทีพวกเขาจะดาเนินการทางการตลาด
      ี
   3. วิธการทางจริยธรรมกับการตลาดจะต ้องดาเนินการอย่างไร
     ึ่  ้ ่
   4. ซงในพืนทีของการดาเนินงานของ บริษัท
                           ่
    ควรมีจริยธรรมด ้านการตลาดสามารถดาเนินการได ้เชน พนักงาน, ผู ้บริโภค, ลูกค ้า,
    เทคนิคการผลิต

                ่    ิ         ่ ู
    คาถามของจริยธรรมคือไม่วาการตัดสนใจเป็ น บริษัท ทีถกหรือผิด จานวนของคาถามที่
                             ิ
บริษัท ต ้องถามตัวเองรวมถึง บริษัท ควรจะจ ้างเด็กให ้กับสนค ้าของพวกเขาไหม
   ั           ่ ้
สนใจซพพลายเออร์ของ บริษัท ทีใชแรงงานเด็กหรือไม่
    ้           ่
ทุกวันนีแรงงานเด็กเป็ นปั ญหาทีใหญ่มากของ บริษัท
         ึ่  ี       ่  ื่            ่
ของผู ้ประกอบการซงไม่มความต ้องการทีจะเชอมโยงตัวเองกับปั ญหาของเรืองเหล่านี้
       ่                   ่     ั
   บริษัททีได ้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเกียวกับบรรจุภณฑ์
            ึ่
จะมีการเรียกร ้องต่างๆ ซงบริษัทจานวนมากจะทาให ้การเรียกร ้องที่
                               ้
ทางบริษัทจาเป็ นต ้องตรวจสอบให ้แน่ใจว่า การเรียกร ้องเหล่านีได ้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่

   หากมีการไม่ดาเนินการกับบริษัทในระดับสูง
       ่ ี        ่     ่ ่     ่ ี  ี่ ่
เทคนิคการขายทีมความกดดันสูงหรือมุงเน ้นไปทีกลุมลูกค ้าทีมความเสยงเชน เงินบานาญ
              ่ ี         ่  ้       ่
ความภักดีของลูกค ้า ในตลาดทีมการแข่งขันสูงมาก เรืองนีจะกลายเป็ นเรืองยากมาก
       ่ ี                ี ื่ ี
เทคนิคการขายทีมความกดดันสูงอาจทาให ้ บริษัท สูญเสยชอเสยงภายในตลาด

   บริษัท
      ่ ้     ั              ่ ั ่
บีบกาไรมากยิงขึนออกมาจากซพพลายเออร์ของพวกเขาในขอบเขตทีมนสงผลกระทบต่ออัตรา
   ั                       ี่
กาไรซพพลายเออร์และอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทขาย
                         ั ิ ั
ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งได ้รับการกล่าวหาว่าการปฏิบตดงกล่าว
             ่        ่       ่
การแนะนาของนโยบายการค ้าทีเป็ นธรรมไม่มากทีจะจัดการกับเรืองนี้

             ้             ิ  ิ     ่
   การตลาดทางจริยธรรมขึนกับสภาพแวดล ้อมๆและการตัดสนใจเชงจริยธรรมทีเหมาะสม
           ่             ่
จริยธรรมและการทรงตัวทีเหลือการแข่งขันอาจเป็ นเรืองยาก
                        ่
เราสามารถยืนยันว่าเป็ นทัศนคติของผู ้บริโภคเปลียนการมีกลยุทธ์ทางจริยธรรมจะทาให ้
            ้
บริษัทสามารถแข่งขันมากขึน

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:96
posted:7/1/2012
language:Thai
pages:3
Description: สหภัทร ลิมะมาพา
About