Docstoc

Flip Flap

Document Sample
Flip Flap Powered By Docstoc
					www.giftshopsale.blogspot.com

เปนตุกตาไฮเทคที่กําลังไดรับความนิยมอยางสูงใน ตางประเทศ ดวยการทํางานที่ไมตองอาศัยพลังงานจาก แบตเตอรี่ เพียงแคมีแสงไฟ จากหลอดไฟฟาติดเพดานในหอง หรือแสงสวางจากแสงอาทิตย Flip Flap Solar Flower ก็ สามารถที่ทํางานได โดยอาศัยการเปลี่ยนพลังงานแสง เปน พลังงานในการสั่นไหวของตัวมันเอง จึงไมจําเปนตองมาคอย กังวลเรื่องจะตองมานั่งคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่ Flip Flap Solar Flower มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ดวยสีสัน ที่สดใส เหมาะสําหรับวางประดับโตะทํางาน และวางประดับหนา รถ ชวยใหรูสึกผอนคลายจากการทํางานได

รายละเอียดของสินคา www.giftshopsale.blogspot.com + ไมตองใชแบตเตอรรี่ + วางไวในที่มีแสงสวาง หนารถ ริมหนาตาง หรือวาในออฟฟศ หรือวางไวภายในบาน + มีให 3 สีใหเลือก คือ สีแดง สีชมพู และสีน้ําเงิน หมายเหตุ ** สินคาทุกตัว เพิ่มคาสง 30 บาท ** สั่งซื้อเกิน 3 ชิ้น สงฟรีครับ ทานสามารถชําระเงินโดยโอนผานธนาคารดังตอไปนี: ้ ชื่อบัญชี นายวิสิทธิ์ แผวกระโทก ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเดอะมอลล นครราชสีมา (ประเภทออมทรัพย) เลขที่บัญชี 813-224923-5 มือถือ 081-0755815 คุณเปล

www.giftshopsale.blogspot.com
หมายเหตุ : * ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดราคาสินคาและโปรโมชั่นตามความเหมาะสม ทางการตลาด และราคาเนื่องจากความผิดพลาดจากการพิมพ


				
DOCUMENT INFO
Description: เป็นตุ๊กตาไฮเทคที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในต่างประเทศ ด้วยการทำงานที่ไม่ต้องอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ เพียงแค่มีแสงไฟ จากหลอดไฟฟ้าติดเพดานในห้อง หรือแสงสว่างจากแสงอาทิตย์ Flip Flap Solar Flower ก็สามารถที่ทำงานได้ โดยอาศัยการเปลี่ยนพลังงานแสง เป็นพลังงานในการสั่นไหวของตัวมันเอง จึงไม่จำเป็นต้องมาคอยกังวลเรื่องจะต้องมานั่งคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่ Flip Flap Solar Flower มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ด้วยสีสันที่สดใส เหมาะสำหรับวางประดับโต๊ะทำงาน และวางประดับหน้ารถ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากการทำงานได้
About