Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ศัพท์ hacker (DOC)

VIEWS: 236 PAGES: 21

									ศัพท์อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ที่น่ารู้ ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึงของโปรโตคอลสือสารข้อมูลการได้รับ ACK ่ ่ หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK Acrobat > อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษท Adobe ั Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จดทาเอกสารแปลงไฟล์ที่อยูในรูปแบบโพสต์สคริปต์ ั ่ (Postscript) ให้อยูในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable ่ Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนีบนเครื่องคอ ้ มพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสาเนียง แต่ละสาเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใ ดรุ่นหนึง ่ ทาให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่ อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอก สารบนหน้าจอได้โดยไม่จาเป็นต้องพิมพ์ออกมา Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทซีพ/ไอพีทางานกับอุ ี ี ี ปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ากว่าได้ ARP จะเปลียนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ ่ ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนันดังเช่นในกรณีที่ทซีพ/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต ้ ี ี การเปลียนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทางานของทีซีพ/ไอพี ่ ี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ Anonymous FTP เป็นเอฟทีพเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จาเป็น ี ต้องมีบญชีบนเซิร์ฟเวอร์นน (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชอบัญชี ั ั้ ื่ "anonymous" เป็นชือล็อกอินแทน) ่ มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คาว่า Archie เพิ่มเติม API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบติการ ั จากโปรแกรมอืนที่เขียนขึน โดยโปรแกรมเมอร์ ่ ้ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จาเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพ/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยูนนมีวิธีการติดต่อ ี ่ ั้ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพ/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ี ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนีด้วยเช่นกัน ้ Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตาแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ

เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชือผู้เขียน ่ รวมทั้งเงื่อนไขอืนๆได้ ่ และเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญมากขึนเรื่อยๆ ้ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต ASCII file แอสกีไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII ้ (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คาว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบ ไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแ ี อสกีไฟล์ ้ Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสือชนิดใหม่เหมาะสาหรับการสือสารข้อมูลบนสายสือ ่ ่ ่ สารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทาสวิชชิงได้เร็ว ่ เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสือสารระกับต่าชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งใ ่ นเครือข่ายท้องถินและเครือข่ายระยะกว้าง ่ Authoring Toolเป็นเครื่องมือช่วยทาเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทาเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชอผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ ื่ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย anonymous การถ่ายโอนแฟ้มโดยไม่ระบุชอ ื่ การใช้โปรแกรมในการถ่ายโอนแฟ้มในระบบที่เชือมโยงกับอินเทอ ่ ร์เน็ตในฐานะของผู้ใช้งานชัวคราว ่ เพื่อติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง ลงบันทึกเปิด (log on) เพื่อเข้าสูสารบบ ่ หรือถ่ายโอนแฟ้มจากคอมพิวเตอร์นนมายังเครืองของเรา ั้ ่ เมือเราลงบันทึกเปิดเข้าไปยังเครื่องบริการนันเราควรพิมพ์คา ่ ้ "anonymous" เป็นชือของเราและพิมพ์เลขที่อยูของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นร ่ ่ หัสผ่าน ในการของความช่วยเหลือในการค้นหาแฟ้มในเครื่องบริการนัน ้ เราสามารถใช้อาร์คี (Archie),โกเฟอร์ (Gopher) , เวส (WAIS) หรือ เวิล์ดไวด์เว็บ (WWW) ได้ Archie อาร์คี ระบบดรรชนีที่ใช้ในการค้นหาแฟ้มเฉพาะหรือรายชือของคอมพิวเต ่ อร์แม่ข่ายที่สามารถใช้ได้โดยการเข้าถึงจากที่ใดๆ

ก็ได้ในอินเทอร์เน็ต อาร์คีจะเป็นเครื่องมือสาหรับการค้นหาแฟ้มที่ระบุไว้ โดยสามารถเข้าถึงแฟ้มได้จากการเก็บในที่ตงของเกณฑ์วิธีถ่ายโอ ั้ นแฟ้ม (FTP sites) ทั่วโลก ข้อเสียอย่างหนึงของอาร์คี ได้แก่ ่ การที่ผู้ใช้ต้องทราบคาสะกดที่ถูกต้องของชือแฟ้มจึงจะสามารถค้น ่ หาแฟ้มนันได้ ้ Backbone กระดูกสันหลังเครือข่ายเป็นส่วนประกอบหลักที่เป็นที่รวมและแจก จ่ายข้อมูลให้กับเครือข่ายย่อยๆ เป็นส่วนประกอบบนสุดในระดับชันของเครือข่าย ้ Basebandสือกลางประเภทสายเคเบิลที่สามารถส่งข้อมูลได้เพียง ่ ช่องทางเดียว (ใช้แถบความถีพื้นฐานความถีเดียว) ่ ่ อีเธอเน็ตเริ่มแรกถูกออกแบบเป็นสือประเภทเบสแบนด์ ่ และยังมีการใช้งานในแบบนีอยูอีกมาก ้ ่ (ถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีการส่งข้อมูลของอีเธอเน็ตไปในสือแบบบรอ ่ ดแบนด์) Binary fileไบนารีไฟล์เป็นกลุมข้อมูลขนาดหนึงไบต์เรียงต่อกัน ่ ่ ข้อมูลเหล่านีมักไม่มีความหมายในตัวมันเอง ้ ไม่สามารถอ่านได้แบบข้อมูลเท็กซ์ ตัวอย่างเช่นไฟล์ที่เป็นแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเป็นไบนารีไฟ ล์ การรับส่งไฟล์ประเภทนีโดยใช้เอฟทีพต้องกาหนดประเภทของไฟ ้ ี ล์เป็น "bin"หรือ "image" Bind Berkeley Internet Domain Software ไบนด์เป็นซอฟต์แวร์ที่พฒนาขึนสาหรับระบบเบิร์คลีย์ยูนิกซ์ ั ้ เพื่อให้เนมเซิร์ฟเวอร์ (name server) ใช้ในการทางานทางานเกียวกับระบบชือโดเมน ่ ่ Bridgeบริดจ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชือมส่วนต่างๆ ่ ของเครือข่ายท้องถินเข้าด้วยกัน บริดจ์ทางานในระดับชันที่เรียกว่า ่ ้ "media access layer" ทาหน้าที่ในการส่งผ่านข้อมูลเช่นดาต้าแกรมของอีเธอร์เน็ตข้ามส่ว นของเครือข่าย ให้ดูที่คาว่า router เพิมเติม ่ Broadbandสือกลางประเภทสายเคเบิลที่สามารถส่งข้อมูลได้หลา ่ ยช่องทาง (ใช้แถบความถีหลายความถี) ่ ่ browser เบราเซอร์เป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้เรียกดูไฟล์ข้อมูล เบราเซอร์บางตัวมีความสามารถในการค้นหาข้อความที่อยูในไฟล์ ่ ได้เช่นเดียวกับเท็กซ์เอดิเตอร์ แต่ไม่มีความสามารถในการเปลียนแปลงแก้ไชข้อมูลในไฟล์ ่ คาว่าเพจเจอร์ (pager) ก็ใช้แทนความหมายนีได้ ้ ในกลุมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตคาว่า "เบราเซอร์" ่ เป็นชือเรียกไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียกดูเอกสารในเว็บ ่ bandwidth<ช่องกว้างสัญญาณ การวัดความถีของจานวนข้อมูลที่สามารถไหลไปในช่องสัญญาณโ ่

ดยใช้เป็นรอบต่อวินาที (hertz) หรือบิตต่อวินาที (bits per second) CCITT ชือย่อขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศมีชอเต็มว่า ่ ื่ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโทรศัพท์และโทรเลขระหว่างชาติ (International Telephone and Telegraph Consultative Committee) องค์กรนีมีหน้าที่ในการจัดทามาตรฐานเช่น X.25 ้ และ X.400 หน่วยงานที่ดูแล CCITT คือ International Telecommunications Union (ITU) ได้เปลียนชือ CCITT เป็น ่ ่ ITU-T เรียบร้อยแล้ว CD-ROM Compact Disk-Read Only Memory ซีดีรอมเป็นการนาเอาคอมแพ็คดิสก์มาใช้ในการเก็บและจัดส่งข้อมู ลหรือเอกสารที่มีปริมาณมาก แผ่นซีดีรอมเผ่นเดียวสามารถเก็บข้อมูลได้หลายร้อยเมกะไบต์ Client/Server วิธีการประมวลผลแบบกระจายวิธีหนึง ่ โดยมีการโต้ตอบกันระหว่างไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ที่อยูบนเครื่องขอ ่ งผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ที่อยูบนโฮสต์คอมพิวเตอร์โฮสต์ ่ คอมพิวเตอร์อาจจะเป็นยูนิกซ์ เมนเฟรมหรือเครื่องประเภทอืนได้ ่ ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์จะจัดการด้านการแสดงผลข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์จทาหน้าที่ของฐานข้อมูลการติดต่อระหว่างซ อฟต์แวร์ทั้งคูจะกาหนดโดยโปรโตคอลเฉพาะ ่ วิธีการประมวลผลแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์นที่เป็นที่นิยมมากขึนเ ี้ ้ มือเครื่องส่วนบุคคลและเครือข่ายมีความสามารถเพิ่มมากขึน ่ ้ cracker แคร็กเกอร์คือผู้ที่พยายามเจาะทาลายระบบป้องกันความปลอดภัย ของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นคาที่ใช้แทนคาว่า แฮกเกอร์ "hacker" เพื่อให้คาว่าแฮกเกอร์คงความหมายเดิมว่าเป็นผู้ที่เชียวชาญด้านโ ่ ปรแกรมและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ได้เก่ง CSO เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลอย่างง่ายแบบไคลเอ็นต์/เซิ ร์ฟเวอร์ เช่นข้อมูลสมุดโทรศัพท์ เป็นชือย่อของ Computing ่ Services Organzation ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ โปรโตคอล CSO ใช้กันมากในกลุมผู้ที่ใช้โกเฟอร์ถึงแม้ว่าจะมีโปรโตคอลที่เป็นมาตร ่ ฐานกว่าอยูแล้วก็ตาม (บางครั้งก็เรียกว่า CCSO) ่ Cursesเคิร์สเซสเป็นซอฟต์แวร์ที่ทางานบนยูนิกซ์ ช่วยให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลได้ทั่วจอเทอร์มินั ล ชือเคิร์สเซสมาจากเคอร์เซอร์คีย์ ่ CWIS Campus-Wide Information System ระบบสารสนเทศของสถาบันการศึกษาเป็นระบบที่ให้บริการข้อมูล ที่เกียวข้องกับสถาบัน ่ เริ่มแรกมีการใช้กันในระดับมหาวิทยาลัยเท่านัน ้ ต่อมาเริ่มมีใช้กันในโรงเรียนด้วย ระบบ CWIS จะประกอบด้วยเอกสาร (เช่น ตารางรายวิชา กาหนดการ และแหล่งงาน) และการเชือมต่อไปยังระบบคอมพิวเตอร์อน ่ ื่

(เช่นระบบห้องสมุดออนไลน์) ระบบ CWIS หลายแห่งพัฒนามาจากเครื่องเมนเฟรม และได้เปลียนมาใช้วิธีประมวลผลแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ในเวล ่ าต่อมา โกเฟอร์และเว็บเป็นซอฟต์แวร์หลักที่ใช้กันมาในระบบ CWIS บางแห่งก็ใช้ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีอน (เช่นที่ MIT ื่ จะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชอ Techinfo ในการทา CWIS ื่ datagram ดาต้าแกรมเป็นชือเรียกหน่วยของข้อมูลที่ส่งถูกส่งไปในเครือข่าย ่ ข้อมูลชุดหนึงที่ส่งโดยใช้ทซีพ/ไอพีจะถูกส่งไปในรูปของไอพีดาต้ ่ ี ี าแกรมจานวนมากกว่าหนึงดาต้าแกรมขึนไป ่ ้ ส่วนหัวของดาต้าแกรมจะมีอยูที่แลายทางซึ่งจะทาให้ข้อมูลส่งผ่าน ่ ไปในอินเตอร์เน็ตจนถึงปลายทาง ซึ่งคล้ายกับการส่งโทรเลข DTD Document Type Definition ข้อกาหนดชนิดของเอกสารจะะอธิบายโครงสร้างของรหัสพิเศษที่เ พิ่มลงในเอกสารประเภท SGML ภาษา HTML ที่ใช้กันในเวิล์ดไวด็เว็บก็มี DTD ที่อธิบายรูปแบบของภาษาอยู่ Electronic mail (e-mail) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-เมล์) การใช้ข่ายงานในการรับและส่งข้อความโดยไม่ต้องสินเปลืองแสต ้ มป์โดยที่ข้อความนันจะถึงผู้รับในทันที ้ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่บุคคลส่งและรับข้อความระหว่า งกันโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โมเด็ม และข่ายงานที่เชือมโยงถึงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ่ ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก และเสียง ผูส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคนพร้อมกันได้ โดยข่าวสารที่ส่งนันจะถูกเก็บไว้ในตูไปรษณีย์ (mail box) ้ ้ ที่กาหนดไว้สาหรับผูใช้ในข่ายงาน ผู้รับสามารถเปิดอ่านข่าวสาร ้ เมือใดก็ได้ ตามความสะดวก ่ เมืออ่านแล้วสามารถพิมพ์ลงกระดาษหรือจะลบทิ้งไปก็ได้ ่ นอกจากการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบข่ายงาน ธรรมดาแล้ว เรายังสามารถส่งทางอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบของการเชือมโยงข่า ่ ยงานคอมพิวเตอร์ทกว้างขวางทั่วโลก ี่ ช่วยให้การส่งและรับข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปไ ด้ด้วยความสะดวกรวดเร็วมากยิงขึน electronic mail ่ ้ นีนอกจากจะใช้อย่างย่อว่า "e-mail" แล้ว ยังใช้ได้อีกอย่างหนึงว่า ้ ่ "e-pistles" electronic mail address ที่อยูไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ่ ชุดอักขระที่ระบุเฉพาะเจาะจงถึงตาแหน่งที่อยูของตูไปรษณีย์ของ ่ ้ บุคคลในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ที่อยูไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในอินเทอร์เน็ต ่ จะประกอบด้วยชือของบุคคล เช่น tpojanart ่ และตามด้วยสัญลักษณ์ @ และชือของเขต เช่น ่ tpojanart@netserv.chula.ac.th หมายถึง tpojanart ชือของผู้ใช้ (User ID) netserv ชือเครื่อง (host) ่ ่ ที่เราติดต่อไปซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อกับอินเทอร์เน็ต chula.ac.th ชือเขตโดยแยกย่อยได้ดังนี้ chula ่ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ac สถาบันการศึกษา th ประเทศไทย

FAQ Frequently Asked Queation คาถามที่มีผู้ถามบ่อยเป็นเอกสารที่รวบรวมคาถามที่มีผู้ถามบ่อยในเ รื่องใดเรื่องหนึงและคาตอบไว้ด้วยกัน ่ เอกสารส่วนใหญ่ที่อยูในข่าวยูสเน็ตจะอยูในรูป FAQ ่ ่ (และมักจะนาลงในกลุม news.answers) ่ Firewall ไฟล์วอลล์เป็นวิธีการป้องกันโหนดๆ หนึงบนอินเตอร์เน็ตที่เน้นด้านความปลอดภัยของข้อมูล ่ โหนดที่อยูภายในไฟล์วอลล์อาจจะไม่สามารถมองเห็นได้จากเครื่อ ่ งมือการเข้าใช้ข้อมูลมาตรฐาน FreeNet เป็นระบบการะดานข่าวประเภทหนึงที่ให้บริการสังคมโดยมีอยูเป็น ่ ่ จานวนมากทั่วโลก เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟ ที่เมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มีอยูทั้งในอินเทอร์เน็ตและในรูปแบบการเชือมต่อผ่านสายโทรศัพ ่ ่ ท์ FTP File Tansfer Protocol เป็นโปโตคอลมาตรฐานในการส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึง ่ ไปยังอีกเครื่องหนึง ่ บนเครือข่ายทีซีพ/ไอพีเช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอฟทีพยังเป็นชือ ี ี ่ ของคาสังที่ผู้ใช้เรียกเมือต้องการส่งไฟล์ ่ ่ บางครั้งคาว่าเอฟทีพก็ใช้เป็นคากริยาในความหมายว่า ี สิงไฟล์โดยใช้เอฟทีพเช่นในประโยค "ให้เอฟทีพไฟล์จาก ่ ี ี msdos.archive.umich.edu" FQDN Fully Qualified Domain Name ชือเต็มของโดเมนเป็นชือของโฮสต์ที่เขียนครบทุกส่วน เช่น ่ ่ muuwump.cl.msu.edu เป็นชือเฉพาะของโฮสต์ใดโฮสต์หนึง ่ ่ และจะไม่ซ้ากับชือโฮสต์ในอินเตอร์เน็ต ่ Full-duplex เป็นชือชนิดของช่องทางการสือสารที่สามารถส่งข้อมูลทั้งไปและก ่ ่ ลับได้ในเวลาเดียวกัน File transfer การถ่ายโอนแฟ้ม กระบวนการของการส่งผ่านแฟ้มไปทางโมเด็มหรือทางข่ายงาน แต่ถ้าเป็นในความหายกว้างๆ แล้วการถ่ายโอนแฟ้มหมายถึงการเคลือนย้ายแฟ้ม เช่น ่ การคัดลอกแฟ้มจากจานบันทึกแบบแข็งสูลงแผ่นบันทึก ่ file transfer protocol (ftp) เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม (เอฟทีพี) มาตรฐานในการติดต่อสือสารแบบไม่ประสานจังหวะ ่ (asynchronous communications) ที่รับประกันความปราศจากความผิดพลาดในการส่งผาานโปรแกรม และแฟ้มข้อมูลผ่านทางระบบโทรศัพท์ เช่น เอ็กซ์โมเด็ม

(XMODEM) , เคอร์มิต (Kermit) , และซีโมเด็ม (ZMODEM) เป็นต้น File Transfer Protocol (FTP) เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม (เอฟทีพี) มาตรฐานในอินเทอร์เน็ตสาหรับการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลโดยจะเป็น การบรรจุลง (download) แฟ้มข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอืนในอินเทอร์เน็ตมาใว้ในคอมพิ ่ วเตอร์ของเรา หรือจะเป็นการบรรจุขน (upload) ึ้ แฟ้มข้อมูลของเราส่งไปยังศูนย์บริการตามกฏเกณฑ์การถ่ายโอนแ ฟ้มก็ได้เช่นกัน FTP (พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวใหญ่) จะเป็นชุดกฏเกณฑ์เฉพาะที่ประกอบด้วย ftp (พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวเล็ก) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการติดต่อสือสารแบบไม่ประสานจังหวะในการใ ่ ช้เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้มนี้ เราต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้รับริการหรือเป็นสมาชิกเอฟทีพี โดยจะมีโปรแกรมใช้งาน ที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อกับคอมพิวเติร์เครื่องอืนในอินเทอร์เน็ตแ ่ ละแลกเปลียนหรือถ่ายโอนแฟ้มระหว่างกันได้ ่ ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอืนนันเราต้องมีชอลงบันทึกเข้า ่ ้ ื่ (login name) และรหัสผ่าน หลังจากนันเราจะสามารถเข้าถึง ้ ระบบสารบบแฟ้มของคอมพิวเตอร์และสามารถทาการบรรจุลวหรือ บรรจุขนแฟ้มต่างๆ ที่ต้องการได้ สิงยกเว้นอย่างหนึงได้แก่ ึ้ ่ ่ เอฟทีพที่ไม่ระบุชอ (anonymous FTP) ี ื่ ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นสมาชิกของเอฟทีพสามารถเข้าถึ ี งแฟ้มที่เก็บบันทึกได้ แต่ต้องพิมพ์คาว่า "anonymous" แทนชือลงบันทึกเข้า ่ และต้องใส่เลขที่อยูของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แทนรหัสผ่าน ่ โปรแกรมสารวจข้อมูลในเวิล์ดเว็บไวด์หลายๆ โปรแกรมสามารถช่วยให้สมาชิกเอฟทีพสามารถบรรจุลงแฟ้มจากเ ี อฟทีพที่ไม่ระบุชอได้ ี ื่ Frequently Asked Questions (FAQ)คาถามที่ถามบ่อยๆ (เอฟเอคิว) ข้อความที่ติดประกาศโดยอัติโนมัติในกลุมอภิปรายในยูสเน็ตในช่ว ่ งระยะเวลาปกติเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ใหม่ๆ คาถามที่ถามบ่อยๆ นีจะมีรายการคาถามที่มักติดประกาศถามอยูในกลุมอภิปราย ้ ่ ่ พร้อมด้วยคาตอบที่รวบรวมจากผู้ใช้คนอืนๆ ่ ที่มีประสบการณ์ในแต่ละเรื่องที่ช่วยกันตอบมา คาถามที่ถามบ่อยๆ จะมีประโยชน์แก่ผู้อ่านด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรกจะช่วยให้ผู้ใช้เลือกอ่านสิงที่เป็นคาถามอยูในใจของต ่ ่ นเองโดยไม่ต้องอายในการที่จะถามคาถามซ้ากับที่เคยมีผู้ถามไปแ ล้ว และประการที่สอง คาถามต่างๆ จะมีการพัฒนาปรับเปลียนอยูเสมอและจะมีข้อมูลที่ดีที่สุดที่เราอาจ ่ ่ จะไม่หาได้ในที่อนๆ เกียวกับข้อมูลที่ต้องการนัน ื่ ่ ้ gateway เกตเวย์เป็นบริการเปลียนข้อมูลในรูปแบบของโปรโตคอลหนึงให้อ ่ ่ ยูในรูปแบบของอีกโปรโตคอลหนึง ่ ่ เช่นโกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์สามารถเป็นเกตเวย์ไปยังฐานข้อมูลเวยส์ หรือเกตเวย์ที่ใช้เปลียนข้อมูลที่อยูในรูปอินเตอร์เน็ตอีเมลล์ ่ ่ (โปรโตคอล SMTP) ให้ส่งผ่านในเครือข่าย X.400

(ในระระยะแรกที่อินเตอร์เน็ตยังเป็นอาร์พาเน็ต อยูคาว่าเกตเวย์ใช้ในความหมายว่าเป็น "เราเตอร์" ่ ซึ่งต่อมาได้เลิกใช้ไป) GIF (graphic Interface Format) กิฟเป็นรูปแบบของภาพกราฟฟิกของคอมพิวเตอร์เซิร์ฟ โปรแกรมที่สามารถแสดงรูปภาพในรูปแบบกิฟได้มีอยูทั่วไปทั้งในรู ่ ปของพับบิกโดเมน, แชร์แวร์ และซอฟต์แวร์ที่ขายทั่วไป GNU เป็นโครงการจัดทาระบบปฏิบัติการที่ทางานได้เหมือนระบบยูนิกส์ รวมทั้งจัดทาเครื่องมือต่างๆ ที่ทางานได้เหมือนกับเครื่องมือในระบบยูนิกส์เช่น Gn โกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมที่ใช้ในการแสดงไฟล์โพสต์สคริป ต์ที่มีชอว่า "Ghostscript" ื่ Gopher โกเฟอร์เป็นระบบเมนูที่มีหลายลาดับชันที่ใช้ในการจัดส่งเอกสารใ ้ นอินเตอร์เน็ตออกแบบโดยมหาวิทยาลัยมินิโซต้า โกเฟอร์เป็นระบบที่มีชอเสียงในแง่การออกแบบและการบารุงรักษา ื่ ที่ไม่ยงยาก โดยมีการทางานแบบไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ ุ่ ที่ยอมให้ผู้เข้าใช้ได้ง่ายโดยไม่ต้องมีไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์พเศษ ิ Gopherspace โกเฟอร์สเปซจะหมายถึงเอกสารทั้งหมดและโกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เ ปิดให้ใช้บริการได้ทั้งหมดในอินเตอร์เน็ต เนืองจากระบบโกเฟอร์สามารถเชือมต่อถึงกันได้ ่ ่ ผู้ใช้จะสามารถข้ามไปใช้ระบบโกเฟอร์อนได้จากเมนูหลัก ื่ หรือเมนูย่อยของระบบโกเฟอร์ที่กาลังใช้งานอยู่ Gateway เกตเวย์ , ประตูสอสาร ื่ ช่องทางสาหรับเชือมต่อข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่ต่างชนิดกันให้สาม ่ ารถติดต่อสือสารกันได้ ่ โดยทาให้ผู้ใช้บริการของคอมพิวเตอร์หนึงหรือในข่ายงานหนึงสาม ่ ่ ารถติดต่อเข้าสูเครื่องบริการหรือข่ายงานที่ต่างประเภทกันได้ ่ ทั้งนีโดยการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า "บริดจ์" (bridges) ้ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทาให้การแปลข้อมูลที่จาเป็นให้ นอกจากในด้านของข่ายงาน เกตเวย์ยังเป็นอุปกรณ์ในการเชือมต่อข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ่ (LAN) สองข่ายงานที่มีลักษณะ ไม่เหมือนกันให้สามารถเชือมต่อกันได้ ่ หรือจะเป็นการเชือมต่อข่ายงานบริเวณเฉพาะที่เข้ากับข่ายงานบริเ ่ วณกว้าง (WAN) หรือต่อเข้ากับมินิคอมพิวเตอร์หรือต่อเข้ากับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ก็ได้เช่นกัน ทั้งนีเนืองจากเกตเวย์มีไมโครโพรเซสเซอร์และหน่วยความจาของ ้ ่ ตนเอง (Gopher) โกเฟอร์ ระบบที่ใช้ยูนิกส์เป็นพื้นฐานและมีการเชือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ่ โกเฟอร์เป็นโปรแกรมที่มีรายการเลือกเพื่อช่วยเหลือผูใช้ในการค้น ้

หาแฟ้มข้อมูล ความหมาย และทรัพยากรอืนๆ ่ เกียวกับหัวข้อที่ระบุไว้ในโปรแกรมนีมีการพัฒนาการในเริ่มแรกที่ท ่ ้ มหาวิทยาลัยแหงมินนีโซต้า (University of Minnesota) โกเฟอร์จะเป็นสิงที่ไม่เหมือนกับกฎเกณฑ์การถ่ายโอนแฟ้ม (FTP) ่ และอาร์คี (Achie) ทั้งนีเนื่องจากผู้ใช้โกเฟอร์ไม่จาเป็นต้องทราบและใช้รายละเอียดข ้ องคอมพิวเตอร์ที่เชือมโยงอยูกับอินเทอร์เน็ตสารบบ ่ ่ หรือแฟ้มข้อมูลใดๆ ทั้งสิน ้ เราเพียงแต่เลือกอ่านในรายการเลือกและกดแป้น Enter เท่านันเมือพบสิงที่น่าสนใจ ้ ่ ่ ในการใช้นเราจะเห็นรายการเลือกต่างๆ ี้ พร้อมด้วยสิงที่ให้เลือกใช้มากมาย ่ จนกระทั่งเราเลือกสิงที่ต้องการและมีข้อมูลแสดงขึนมา ่ ้ เราสามารถอ่านข้อมูลหรือเก็บบันทึกข้อมูลนันไว้ในจานบันทึกได้ ้ hacker แฮกเกอร์มีความหมายเดิมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่หมกมุนอยูกับการป ่ ่ รับปรุงโปรแกรมให้ทางานได้ดีขน ึ้ ซึ่งหมายรวมถึงผูเชียวชาญด้านโปรแกรม ้ ่ ในปัจจุบันนิยมใช้ในความหมายว่าเป็นผู้ที่พยายาม ทาลายการรักษาความปลอดภัย ในระบบคอมพิวเตอร์ ให้ดูที่คาว่า cracker เพิ่มเติม half-dupiex เป็นชือชนิดของช่องทางสือสารที่สามารถส่งข้อมูลทั้งไปและกลับ ่ ่ ได้ แต่ในเวลาเดียวกันจะส่งได้เพียงหนึงทิศทางเท่านัน ่ ้ home page โฮมเพจเป็นเอกสารหน้าแรกของเวิล์ดไวด์เว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไปจะเป็นเอกสารแนะนาตัวองค์การ หรือบุคคลที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นี้ HTML The Hypertext Markup Language เป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ในเวิล์ดไวด์เว็ บที่มีความสามารถสร้างตัวเชือมโยงไปยังเอกสารอืนได้ ่ ่ ทาให้เวิล์ดไวด์เว็บมีความสามารถของไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มิเ ดีย HTML+ เป็นภาษาที่พฒนาต่อมาจาก HTML ั มีความสามารถในการแสดงข้อมูลได้ซับซ้อนขึน ้ เช่นสามารถแสดงข้อมูลเป็นตารางได้ และแสดงข้อความที่เป็นตัวอักษรรอบๆ รูปภาพได้ ภาษา HTML+ ได้ถูกออกแบบให้เป็นภาษาที่ครอบคลุมภาษา HTML ซึ่งทาให้ไคลเอ็นต์ที่มีความสามารถแสดงเอกสาร HTML+ จนสามารถแสดงเอกสาร HTML ได้ทนที ั hypertext ไฮเปอร์เท็กซ์เป็นวิธีการสร้างการเชือมโยงไปยังเอกสารอืนจากเอ ่ ่ กสารหนึงเมือผู้ใช้อานเอกสารที่มีการเชือมโยงดังกล่าว ่ ่ ่ ่ จะสามารถดึงข้อมูลที่เกียวข้องขึนมาอ่านได้อย่างรวดเร็ว ่ ้

วิธีนเริ่มได้รับความนิยมในโปรแกรม Hypercard ี้ ของเครื่องแมคอินทอช hypermedia ไฮเปอร์มิเดียมีเป็นระบบมัลติมิเดียที่รวมเอาความสามารถในการเชื่ อมโยงแบบไฮเปอร์เท็กซ์เข้าไว้ด้วยกัน โปรแกรมในซีดีรอมมักจะมีความสามารถแบบไฮเปอร์มิเดีย เราสามารถใช้ระบบไฮเปอร์มีเดียผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยการใช้ไคลเอ็นต์โปรแกรมประเภทโมเซอิกร่วมกับการ์ดเสียง HYTELNET ไฮเทลเน็ตเป็นฐานข้อมูลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ของอินเตอร์เน็ต เก็บรายชือเครื่องที่ให้บริการข้อมูลประเภทออนไลน์ ่ และระบบสารสนเทศในสถาบันการศึกษาต่างๆ ไฮเทลเน็ตที่ทางานบนเครื่อง PC จะสามารถหาได้จาก Univesity of Saskatchewan แต่เป็นรุ่นที่ไม่สามารถเชือมต่อแบบอัตโนมัติไปยังระบบที่ให้บริกา ่ รข้อมูล แต่ไฮเทลเน็ตทีทางานบนยูนิกส์และ VMS จะสามารถทาได้ host แม่ข่าย , แม่งาน คอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ในอินเทอร์เน็ตที่สามารถทางานเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสินสุดในการ ้ ถ่ายโอนข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่นจะมีเลขอยู่ (เรียกว่า IP ี้ address) และชือเขตเป็นของตนเอง ่ IANA Internet Assigned Numbers Authority องค์การที่จดทามาตรฐานของตัวเลขต่างๆ ั ที่ใช้ในโปรโตคอลของอินเตอร์เน็ต เช่นเป็นผู้กาหนดว่าหมายเลขพอร์ตของโกเฟอร์มีค่าเป็น 70 และเป็นผู้กาหนดหมายเลขประจาชนิดของข้อมูลใน MIME ผู้พฒนาโปรโตคอลต้องใช้ตัวเลขมาตรฐานนี้ ั IETF Internet Engineering Task Force หน่วยวิศวกรรมอินเตอร์เน็ตเป็นผู้ที่คิดค้นและปรับปรุงโปรโตคอลต่ างๆ ที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต เป็นองค์กรที่จดตังอย่างไม่เป็นทางการประกอบด้วยกลุมทางานต่า ั ้ ่ งๆ ที่แลกเปลียนความคิดเห็นกันและมีการประชุมร่วมกันเป็นประจา ่ internet กลุมเครือข่ายเป็นเครือข่ายใดๆ ่ ที่ประกอบด้วยเครือข่ายย่อยหลายเครือข่าย (สังเกตการใช้ตัวอักษร i ตัวเล็ก) Internet อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่มีผู้ใช้ทั่วโลก ประกอบด้วยเครือข่ายย่อยที่ติดต่อกันผ่านโปรโตคอล TCP/IP, พัฒนามาจากอาร์พาเน็ต Internet Information Provider ผู้ให้บริการข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตคือบุคคลหรือองค์กรที่จดทาข้อมู ั ลสาหรับให้ผู้อนอ่านบนอินเตอร์เน็ต ื่ ผู้ให้บริการข้อมูลอาจจะมีโฮสต์เป็นของตัวเองและรันเซิร์ฟเวอร์ที่จั ดส่งเอกสารได้เช่น โกเฟอร์เซิร์ฟเวรอ์ อิเมลล์เซิร์ฟเวรอณ

หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการข้อมูลอาจจะฝากข้อมูลไว้กับโฮสต์อนก็ได้ ื่ Internat Service Privider ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นบริษทหรือองค์กรที่ให้บริการการเชือม ั ่ ต่อเข้าอินเตอร์เน็ตแก่บุคคลหรือองค์กรอืน ่ บริการเชือมต่อกับอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตมีหลายแ ่ บบเช่นอาจจะใช้งานอีเมลล์ได้เท่านัน ้ หรือให้บริการผ่านทางโทรศัพท์และการให้บริการเชือมต่อโดยตรง ่ Inverse multiplexing เป็นวิธีการใช้สารสือสารข้อมูลหลายสายในการสือสารข้อมูลช่องท ่ ่ างเดียว ตัวอย่างเช่น ระบบโทรศัพท์แบบ ISDN ทั่วไปจะมีช่องทางการสือสารขนาด 64 ่ กิโลบิตต่อวินาทีอยูสองช่องทาง ่ ถ้ามีโปรแกรมหรือุปกรณ์สามารถทา inverse multiplexing ได้จะทาให้สามารถใช้ช่องทางทั้งคูในการส่งข้อมูลหนึงๆ ่ ่ ได้โดยมีความเร็วเพิ่มเป็น 128 กิโลบิตต่อวินาที IP address หมายเลขไอพีเป็นหมายเลขประจาตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิธีการกาหนดหมายเลขไอพีได้มีการกาหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งอินเตอร์เน็ตไม่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นนจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ขนาดใ ั้ หญ่หรือเป็นเพียงเครื่องพีซีธรรมดา หมายเลขไอพีจะต้องมีตัวเลขสีตัวคันด้วยจุด เช่น 35.8.2.61 ่ ่ Internet Relay Chat (IRC) กลุมผลัดเปลี่ยนพูดคุยในอินเทอร์เน็ต (ไออาร์ซ) ่ ี การพูดคุยในอินเทอร์เน็ตในเวลาจริง ที่ผู้ใช้อีกฝ่ายหนึงที่อยูคนละซีกโลกได้ทนที ่ ่ ั การใช้กลุมผลัดเปลียนพูดคุยในอินเทอร์เน็ตนี้ ่ ่ ผู้ใช้ต้องมีโปรแกรมลูกค้าของไออาร์ซีซึ่งจะแสดงรายการของ "ช่องสัญญาณ" (channels) ปัจจุบันของไออาร์ซี ชือของแต่ละช่องสัญญาณจะสร้างขึนโดยผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทค ่ ้ นิคและให้ชอไว้ ื่ JFIF JPEG File Interchange Format เป็นไฟล์รูปภาพที่ผ่านการบีบอัดโดยวิธีของ JPEG มาแล้ว JPEG Joint Photographic Experts Group เจเพ็กเป็นรูปแบบไฟล์รูปภาพชนิดหนึงที่ยอมให้ทาการบีบอัดในอั ่ ตราสูง วิธีการบีบอัดเจเพ็กจะทาให้มีการสูญเสียข้อมูลไปบางส่วนแต่ก็จะล ดขนาดของไฟล์ลงได้มาก โปรแกรมไฟล์เจเพ็กจะทางานช้ากว่าโปรแกรมที่ใช้แสดงไฟล์กิฟ Jughead จักเฮด บริการค้นหาในโกเฟอร์ (Gopher) ๊ ที่ทาให้เราสามารถค้นเนือที่โกเฟอร์ (Gopherspace) ้ ทั้งหมดเพื่อให้คาสาคัญที่ปรากฏอยูในชือเรื่องสารบบ ่ ่

ถ้าต้องการทั้งชือเสียงสารบบและชือในเมนูควรใช้โปรแกรมเวโรนิ ่ ่ คา (Veronica) man pages แมนเพจเป็นหน้าเอกสารที่บอกรายละเอียดการใช้งานคาสังในยูนิก ่ ส์ซึ่งสามารถเรียกดูได้แบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ที่ทางานภายใต้ระบบยูนิกซ์มักจะเตรียมเอกสารแมนเพจ ไว้และติดตังลงไปพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์ ้ login name ชือลงบันทึกเข้า ่ ชือเฉพาะที่ผู้บริหารระบบกาหนดให้แก่ผู้ใช้แต่ละคนในข่ายงานเพื่ ่ อใช้ในการระบุว่าเป็นใคร เราต้องพิมพ์ชอและรหัสผ่านเพื่อเข้าไปในระบบได้ ื่ MIME Multipurpose Internet Mail Extension ไมม์เป็นส่วนขยายความสามารถของอินเตอรเน็ตมาตรฐานเก่า (ตามเอกสาร RFC 822) เพื่อให้สามารถแทรกข้อมูลไบนารีลงไปใช้ในข้อความของอีเมลล์ไ ด้ มีผู้เสนอแนวความคิดนีตงแต่ปี 1992 ้ ั้ และได้มีการนามาใช้บนเครื่องหลายแบบ (มักจะมีชอว่า ื่ Meramail) และได้รับการยอมรับมากขึนว่าควรใช้เป็นมาตรฐานในการส่งข้อมูล ้ มัลติมิเดียระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่งกันได้ ไม่ว่าข้อมูลจะถูกส่งโดยอีเมลล์หรือไม่ก็ตาม mirror บริการเงาเป็นบริการหนึงที่เกิดจากการคัดลอกบริการอืน ่ ่ เช่นโหนดๆ หนึงอาจให้บริการโกเฟอรหรือเอฟทีพของอีกโหนดหนึง ่ ี ่ การจัดตังบริการเงานืมักทากับโหนดที่มีผู้ใช้มากเพื่อเพิ่มความสาม ้ ารถในการให้บริการ Mosaic โมเซอิกเป็นโปรแกรมสาหรับใช้งานหลายจุดประสงค์ที่พฒนาโดย ั ศูนย์แอพลิเคชันซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (the National ่ Center foe Supercomputing Application) โมเซอิกทางานเป็นไคลเอน็นต์ของบริการบนอินเตอร์เน็ตได้หลาย บริการ เช่น โกเฟอร์ เวยส์ เว็บ ข่าวยูสเน็ต และเอฟทีพในระยะแรกพัฒนาขึนบนยูนิกซ์ ี ้ ที่มีความสามารถในการแสดงกราฟฟิก แบบเอ็กซ์วินโดวส์และโมทีพ ปัจจุบันได้มีเวอร์ชนบนแมคอินทอชและไม่โครซอฟต์วินโดวส์ ั่ MPEG รูปแบบของไฟล์ที่คล้ายกับ JPEG แต่เป็นมาตรฐานไฟล์ของภาพเคลือนไหว (มาตรฐาน MPEG-2) ่ จะสามารถเก็บเสียงในฟิล์มได้ด้วย) multiplex วิธีการส่งข้อมูลหลายชุดไปบนสือตัวเดัยวกัน ่ เช่นสายเคเบิลโคแอกเซียลแบบบรอดแบนด์ หรือสายไฟเบอร์ออพติกเพียงเส้นเดียวมักจะนาข้อมูลได้หลายช่อ งทาง

modem โมเด็ม modem เป็นคาที่ย่อมาจาก "modulator" และ "demodulator" หมายถึง ตัวกล้าและแยกสัญญาณโมเด็มเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจทอล ิ ให้เป็นสัญญาณอะนะล็อก เพื่อสามารถส่งผ่านไปทางสายโทรศัพท์ได้ และก็เช่นเดียวกันแปลงสัญญาอะนะล็อกทีส่งมาให้กลับเป็นสัญญ ่ าณดิจทอลได้ ิ ทั้งนีเนืองจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทางานด้วยระบบดิจทอล ้ ่ ิ แต่โทรศะพท์ทางานในระบบอะนะล็อก ดังนัน ้ เมือจะส่งข้อมูลในระบบดิจทอลจากคอมพิวเตอร์ผ่านไปทางสายโ ่ ิ ทรศัพท์ จึงต้องใช้โมเด็มเพื่อแปลงสัญญาณนันให้เป็นสัญญาญอะนะล็อกเ ้ สียก่อนจึงส่งไปทางสายโทรศัพท์ได้ และเมือสัญญาณนันส่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึงซึ่งเป็นจุด ่ ้ ่ หมายปลายทางแล้ว คอมพิวเตอร์เครื่องปลายทางนันก็ต้องมีโมเด็มเพื่อเแปลงสัญญาณ ้ อะนะล็อกที่ส่งมาให้กลับเป็นสัญญาณดิจทอลอีกครั้งหนึงก่อนที่จะ ิ ่ ส่งเข้าคอมพิวเตอร์ได้ เรามักจะใช้โมเด็มในการแลกเปลียนโปรแกรมและข้อมูลต่างๆ ่ กับคอมพิวเตอร์เครื่องอืนๆ ่ หรือใช้ในการบริการสารสนเทศเชือมตรงเพื่อรับข่าวสารข้อมูลต่าง ่ ๆ ความเร็วโมเด็มใช้ในการส่งข้อมูลวัดเป็นหน่วยเรียกว่า "บิตต่อวินาที" (bits per second : bps ) ซึ่งในทางเทคนิคแล้วจะไม่เป็นสิงเดียวกับ "บอด" (baud) ่ ถึงแม้ว่าคานีจะมีการใช้สับเปลียนกันได้ก็ตามโมเด็มจะมีความเร็วใ ้ ่ นการทางานแตกต่างกันในแต่ละเครื่อง ตังแต่ 2,400 ้ บิตต่อวินาทีถึงเร็วสูงสุด 28,800 บิตต่อวินาที name server เนมเซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทาการค้นหาข้อมูลในระบบชือโดเ ่ มนให้กับไคลเอ็นต์ เมือคุณเชือมต่อไปยังโฮสต์บนอินเตอร์เน็ตด้วยการกาหนดชือโดเ ่ ่ ่ มน ซอฟต์แวร์ที่เครื่องของคุณจะสอบถามเนมเซิร์ฟเวอร์ที่อยูในระบบ ่ ซึ่งเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจจะค้นหาเลขไอพีให้ได้ (ถ้าหมายเลขนันอยูในความรับผิดชอบของเนมเซิร์ฟเวอร์) ้ ่ หรือสามารถบอกเครื่องของคุณได้ว่าจะไปหาหมายเลขไอพีของเค รื่องที่ต้องการติดต่อได้จากเนมเซืร์ฟเวอร์ใด The net เน็ตเป็นชือทั่วไปที่ใช้เรียกโลกของข้อมูลออนไลน์ ่ บางครั้งก็หมายถึงอินเตอร์เน็ตบางครั้งก็มีความหมายกว้างกว่า ถ้ามีคนพูดว่า "ผมพบวิธีแกปัญหาวินโดว์ของผมบนเน็ต" อาจจะหมายความว่าเขาได้คาตอบจากข่าวยูสเน็ตหรือเมลลิงงิสต์ ่ ถ้าข้อมูลใด "อยูในเน็ต" ่ อาจจะหมายความว่าจะใช้ข้อมูลนันได้โดยโกเฟอร์ เวิล์ดไวด์เว็บ ้ หรือ anonymous FTP NIC (Network Information Center) ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายหรือนิค ผลงานของนิคที่ช่วยสนับสนุนอินเตอร์เน็ตมีอยูเป็นเวลาหลายปีแล้ ่ ว ปัจจุบันงานของนิคที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ InterNIC ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มี NFS เป็นผู้ให้ทน ุ

สามารถหารายละเอียดบริการของ InterNIC ได้จากโกเฟอร์ (is.internic.net หมายเลขพอร์ต 70) NIC Network Interface Cardการ์ดติดต่อกับเครือข่าย เป็นชือทั่วไปของฮาร์ดแวร์การ์ดที่เสียงลงในคอมพิวเตอร์เพื่อเชือ ่ ่ มต่อเข้ากับเครือข่ายท้องถิน ่ มีผู้ผลิตการ์ดสาหรับติดต่อกับเครือข่ายมากกว่า 100 แห่งบนเครื่องพีซี และเครื่องพีซีบางเครื่องก็มีวงจรติดต่อกับเครือข่ายอยูในตัวแล้ว ่ NNTP Network News Transmission Protocol เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งข่าวในเครือข่ายของยูสเน็ต node บัพ, จุดต่อ , ปม , ข้อ จุดเชือมในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ่ (LAN) ที่สามารถสร้าง รับ หรือซ้าข้อความ จุดต่อนีจะเป็นจุดที่สถานีงานเชือมต่อเข้ากับเครืองบริการแม่ข่าย ้ ่ ่ ในจุดต่อจะมีเครื่องซ้าสัญญาณ เครื่องบริการแฟ้มและอุปกรณ์รอบข้างที่ใช้ร่วมกัน packet แพคเก็ตเป็นกลุมข้อมูลที่ส่งไปพร้อมๆ กันในเครือข่าย ่ เป็นคาที่ใช้เรียกกลุมข้อมูลที่ส่งในเครือข่ายทั่วไปทั้งในอีเธอร์เน็ต ่ ในไอพีและในเครือข่ายชนิดอืน ่ packet switching network เป็นชนิดของเครือข่ายที่ใช้วิธีแยกส่งแพคเก็จแต่ละแพคเก็ตไปตา มเส้นทางต่างๆ ข้อมูลเริ่มส่งจากจุดหนึงไปยังอีกจุดหนึงอาจถูกแยกเป็นแพคเก็ตห ่ ่ ลายแพคเก็ตและส่งไปตามเส้นทางที่ต่างกันออกไปได้ pager เพจเจอร์เป็นโปรแกรมยูทลิตที่ใช้ในการแสดงข้อมูลไฟล์ในไฟล์ที ิ ี้ ละหนึงหน้าจอ เพจเจอร์ที่นิยมใช้ในระบบยูนิกซ์คือโปรแกรม ่ "more" และโปรแกรมที่ได้รับการปรับปรุงจาก more คือ less ที่สามารถเลือนข้อมูลไปข้างหน้าและถอยหลังได้ ให้ดูที่คาว่า ่ browser เพิ่มเติม PH เป็นโปรแกรมไคลเอ็นต์ที่สามารถค้นข้อมูลสมุดโทรศัพท์ประเภท CSO ได้ platform แพลตฟอร์มหมายถึงสภาวะแวดล้อมที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซ อฟต์แวร์ของระบบหนึง เช่น ่ แพลตฟอร์มเอ็มเแสดอสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพยู 80486, ี ยูนิกส์ บนเครื่องซัน SPARCstation, System 7 บนเครื่องแมคอินทอช Powerbook 180 PostScript โพสต์สคริปต์เป็นภาษาสาหรับเครื่องพิมพ์จากบริษทอโดบี ั เป็นภาษาที่ใช้กันมากในงานพิมพ์แบบเดสค์ทอป ็

เอกสารที่อยูในรูปของโพสต์สคริปต์มักจะมีการแลกเปลียนกันในอิ ่ ่ นเตอร์เน็ตและนามาพิมพ์ออกเครื่องพิมพเลเซอร์ remote control program โปรแกรมควบคุมระยะไกล โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ให้เราเชือมโยงคอมพิวเตอร์ 2 ่ เครื่องได้เพื่อสามารถใช้เครื่องหนึงเพื่อควบคุมอีกเครื่องหนึง ่ ่ selector string ตริงตัวเลือกเป็นกลุมตัวอักขระที่มีอยูในเมนูของโกเฟอร์แต่ละราย ่ ่ การสตริงตัวเลือก จะถูกส่งไปยังโกเฟอร์ไคลเอ็นต์โปรแกรมพร้อมด้วยชือของเอกสา ่ ร, หมายเลขไอพีของโฮสต์และหมายเลขทีซีพพอร์ต ี ที่มีโกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์ทางานอยู่ เมือผู้ใช้เลือกรายการในเมนู ่ ไคลเอ็นต์จะส่งสตริงตัวเลือกนีกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ ้ ทาให้เซิร์ฟเวอร์ทราบว่าจะต้องส่งไฟล์ใดไปยังไคลเอ็นต์ สตริงตัวเลือกเองไม่มีความหมายใด ๆ ต่อโปรแกรมไคลเอ็นต์บางครั้งก็เรียกว่า "path" SGML Standard Generalized Markup Language ภาษา SGML เป็นข้อกาหนด (เช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO) ที่กาหนดวิธีการอธิบายโครงสร้างของเอกสารฝังไว้ในตัวเอกสารเอ ง หมูนักศึกษา, อาจารย์และผู้จดทาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นิยมใช้ ่ ั SGML ในการสร้างรูปแบบต่าง ๆ จากเอกสารฉบับเดียว และใช้ในการนาเอาเอกสารมาใช้ใหม่ ภาษา () ที่ใช้ในเวิลด์ไวด์เว็บก็ถือว่าเป็นภาษา SGML ประเภทหนึง ่ SLIP Serial Line IP สลิปเป็นโปรโตคอลที่ทาการเชือมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตผ่านทางส ่ ายโทรศัพท์ ทาให้ใช้บริการของทีซีพ/ไอพีผ่านสายโทรศัพท์ได้ ี โปรโตคอลใหม่ที่ดีกว่าคือ PPP กาลังมาแทน SLIP SMTP Simple Mail Transfer Protocol โปรโตคอลการส่งเมลล์อย่างง่ายเป็นโปรโตคอลที่ใช้ส่งเมลล์บนโ ปรโตคอลทีซีพี/ไอพีเช่นในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องรัยโปรแกรมที่ชอ SMTP ื่ แต่โปรแกรมอีเมลล์ทั่วไปจะรู้วิธีใช้โปรโตคอลนี้ Snail mail สเนลเมลล์หมายถึงวิธีการส่งเอกสารสิงพิมพ์ทั่วไป ่ เป็นชือที่ตงขึนเพื่อให้แตกต่างจากอีเมลล์ ่ ั้ ้ Surfing การโต้คลืนเป็นคาที่รเยกการค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตโดยไม่มีจดป ่ ุ ระสงค์ที่แน่นอนจากเอกสารหนึง ่ ไปยังอีกเอกสารหนึงและจากโฮสต์หนึงไปยังอีกโฮสต์หนึง ่ ่ ่ ไคลเอ็นต์ประเภทโกเฟอร์ทาให้เกิดคาว่าโต้คลืนขึนเพราะเป็นโปร ่ ้ แกรมที่ทาให้การท่องไปในอินเตอร์เน็ตทาได้โดยง่าย Sysop System Operator โอเปอร์เรเตอร์ระบบเป็นชือที่ใช้ในกลุมผู้ใช้ระบบกระดานข่าวหมา ่ ่ ยถึงผู้ดูแลระบบ BBS ในกลุมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะใช้คาว่า ่ ผู้บริหารระบบ "system manager" หรือ ผู้ดูแล "system

administrator" สาหรับผู้ที่จการเรื่องระบบคอมพิวเตอร์, ั ใช้คาว่าผู้บริหารเครือข่าย " network manager" สาหรับผู้จดการเครือข่าย และผู้ไกล่เกลีย "moderator" ั ่ หรือเจ้าของลิสต์ "list owner" สาหรับผู้ดูแลเมลลิงลิสต์ ่ System administrator เป็นผู้ที่ดูแลและบริหารระบบปฏิบัติการและโปรแกรมหลักๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ มักจะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรม เทียบได้กับคาว่า นักโปรแกรมระบบ "system programmer" ในสมัยของเมนเฟรม TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocolในทางเทคนิคแล้วทีซีพและไอพีเป็นโปรโตคอลสองโปร ี โตคอลที่ต่างกัน เมือนามาใช้งานร่วมกันจะทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ่ ที่อยูบนอินเตอร์เน็ตติดต่อสือสารกันได้ ่ ่ การส่งข้อมูลไปในเรื่อข่ายของทีซีพ/ไอพีมีความเชือถือได้สูง ี ่ การเชือมต่อด้วยทีซีพ/ไอพีจะต้องเชือมต่อกับ "พอร์ต" ่ ี ่ (เช่นโกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์มักจะใช้พอร์ตหมายเลข 70) ซึ่งทาให้เครื่องหนึงเครื่องสามารถเชือมต่อ่ได้หลายช่องทาง ่ ่ TN3270 เป็นโปรแกรมที่คล้ายกับเทลเน็ต สามารถติดต่อกับเครื่องไอบีเอ็มเมนเฟรมที่ใช้เทอร์มินัลแบบ 3270 ผ่านทีซีพ/ไอพีได้ ี Trojan Horse ม้าโทรจัน เป็นชนิดของโปรแกรมที่จโจมระบบคอมพิวเตอร์ ู่ โดยมักจะหลอกลวงว่าเป็นโปรแกรมปกติ ตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นโปรแกรมที่แสดงหน้าจอให้ล็อกอินเหมือนใ นระบบทั่วไป Talk ทอล์ก หนึงในเจ็ดของลาดับชันกลุมอภิปรายมาตรฐานในยูสเน็ต ่ ้ ่ กลุมอภิปรายนีจะมีการแสดงออกเกียวกับหัวข้อที่กาลังเป็นที่โต้เถี ่ ้ ่ ยงกันและมักจะเป็นการถกเถียงกันอย่างรุนแรง Telnet เทลเน็ต กฎเกณฑ์ในอินเทอร์เน็ตที่ทาให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถลงบันทึก เปิดในคอมพิวเตอร์เครื่องอืนที่เชือมโยงกันในอินเทอร์เน็ตได้ ่ ่ รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถสือสารโดยตรงกับกฎเกณฑ์ควบคุ ่ มการส่งผ่านตามมาตรฐานอินเทอร์เน็ต (TCP/IP) ได้ โดยที่เทลเน็ตจะสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องปลายทางเรียกว่า "เครื่องปลายทางเสมือนข่ายงาน" (network virtual terminal) ขึนมา ความสามารถนีจะใช้กันบ่อย ้ ้ เพื่อให้ติดต่อสือสารกับระบบศูนย์รวมข่าว (BBS) ่ และเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ได้ ตัวอย่างเช่นเรามักจะเห็นจุดเชือมโยงหลายมิติ (hyperlinks) ่ ไปยังเทลเน็ตอยูบ่อยๆ ในขณะที่เลือกอ่านในเวิลด์ไวด์เว็บ ่ ถ้าเราคลิดที่จดเชือมโยงนัน ุ ่ ้ การเลือกอ่านของเราจะเริ่มต้นโปรแกรมผู้ช่วยในเทลเน็ต

และเราจะเห็นหน้าต่างคาสังที่มีเฉพาะข้อความ ่ ขึนในหน้าต่างนีเราสามารถพิมพ์คาสังและดูการตอบสนองของระบ ้ ้ ่ บระยะไกลได้ Uniform Resource Identifler (URI) ชือประจาตัวทรัพยากรร่วมเป็นคากว้างๆ ่ ที่ใช้อธิบายทรัพยากรรอินเตอร์เน็ตที่เป็นมาตรฐาน หน่วยวิศวกรรมอินเตอร์เน็ตกาลังประดิษฐ์ การกาหนดตาแหน่งของทรัพยากรร่วม (Uniform Resource Locator) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการตังชือเอกสารที่อยูในเซิร์ฟเวอร์เรื่องหนึง ้ ่ ่ ่ ๆ (เทียบได้กับหมายเลข ISBN) มาตรฐานอีกมารฐานหนึงคือชือทรัพยากรร่วม (Uniform ่ ่ Resource Name) จะเป็นชือของเอกสาร ่ หรือทรัพยากรที่ไม่ขนกับที่เก็บ URI ึ้ บางชนิดอาจจะใช้ในการอ้างอิงถึงเอกสารอืนแบบอิเล็กทรอนิกส์ห ่ รือแบบออนไลน์ Uniform Resource Locator (URL) การกาหนดตาแหน่งของทรัพยากรร่วมเป็นชือประจาตัวของเอกสา ่ รหรือบริการบนอินเตอร์เน็ต ใช้ในกลุมผู้ใช้เวิลด์ไวด์เว็บมาตรฐาน ่ URI จะรวมเอา URI เข้าไว้ด้วย Union list ยูเนียนลิสต์เป็นลิสต์ที่เกิดจากการรวมลิสต์มากกว่าหนึงลิสต์เข้าด้ว ่ ่ ยกันบรรณารักษ์มักใช้คานีเมือทาการรวมรายชือ ้ ่ ่ หนังสือเข้าด้วยกันเป็นรายชือหนังสือที่ครบสมบูรณ์ ่ ผลที่ได้จะเป็นรายชือหนังสือที่มีทั้งหมด ่ เพิ่งจะเริ่มมีการนามาใช้ในอินเตอร์เน็ต Usernet News ข่าวยูสเน็ตเป็นระบบการแลกเปลียนความคิดเห็นผ่านอินเตอร์เน็ต ่ ในระบบข่าวยูสเน็ตจะประกอบไปด้วย โปรแกรมส่งข่าวที่อยูบนเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวิอร์หนึง ่ ่ และโปรแกรมอ่านข่าว (ซึ่งเป็นโปรแกรมไคลเอ็นต์ที่ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยใช้โปรโตคอ ล NNTP) Usenet ยูสเน็ต ย่อมาจาก Users network ระบบศูนย์รวมข่าวขนาดใหญ่ และชันนาที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบยูนิกซ์และเชือมโยง ้ ่ ผ่านอินเทอร์เน็ตและข่ายงานคอมพิวเตอร์อนๆ คาดว่า ื่ จะมีผู้ใช้ยูสเน็ตในแต่ละวันมากกว่า 15 ล้านคนในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ภายในยูสเน็ตจะประกอบด้วยกลุมอภิปรายหรือกลุมสนทนาในหัวข้ ่ ่ อทุกเรื่องและยังมีเรื่องที่เรานึกไม่ถึงอีกด้วย โดยที่แต่ละกลุมอภิปรายจะรวมความคิดมุงไปในเรื่องเฉพาะ เช่น ่ ่ รถแข่ง อาวุธปืน การเมือง เพลงแจ๊ส ประวัติศาสตร์อเมริกัน เหล่านีเป็นต้น ผู้ใช้ยูสเน็ตสามารถอ่าน ้ ข้อความและตอบไปยังกลุมอภิปรายเหล่านันได้ ่ ้

VAN Value Added Network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนอกเหนือไปจากการเป็นช่อง ทางส่งข้อมูลธรรมดา เช่นให้บริการอีเมลล์ เมลลลิงลิสต์ ่ และมีเครื่องมือเข้าใช้ข้อมูลเช่น โกเฟอร์ เวิลด์ไวด์เว็บและเวย์ส Veronica เวอรอนิก้าเป็นบริการรบนอินเตอร์เน็ตที่ใช้สร้างดัชนีชอเอกสารในโ ื่ กเฟอร์ พัฒนาขึนโดยมหาวิทยาลัยเนวาดา ้ เซิร์ฟเวอร์ของเวอรอนิก้าจะทาการติดต่อไปยังโกเฟอร์ทั้งหมดที่มั นสามารถติดต่อได้และสร้างดัชนีของชือเอกสารมาตรฐานที่นาไปใ ่ ช้ในโกเฟอร์ได้ Virtual library ห้องสมุดเสมือนเป็นแหล่งเก็บหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์แ บบออนไลน์ที่ถูกจัดอย่างเป็นระบบในเครือข่าย มักจะหมายถึงวิธีการเข้าใช้เอกสารออนไลน์ทั้งหมดจากห้องสมุดห ลายแห่ง ทาให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถค้นหนังสือ ทุกเล่มที่มีในห้องสมุดทั้งหมดได้ VT 100 เป็นโปรโตรคอลหลักที่ทาให้ผู้ใช้สงงานเทอร์มินัลได้เต็มหน้าจอม ั่ าตรฐาน VT 100 กาหนดขึนโดยบริษท Digital Equipment ้ ั Corporationในช่วงทศวรรษ 1970 โปรแกรมจาลองเทอร์มินัลส่วนมาก ( เช่นเคอร์มิท โปรคอม ) จะจาลองโปรโตคอล VT100 หรือโปรโตคอลที่ใหม่กว่าเช่น VT220, VT320 v.fast ( อ่านว่า วี - ดอท - ฟาสต์ ) เป็นคาที่ใช้เรียกโมเด็มรุ่นต่อไปที่จะมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงถึ ง 28,000 บิตต่อวินาที V.32/V.32 bis เป็นคูมาตรฐานสากลของโมเด็มที่มีความเร็วในการสือสารข้อมูลที่ ่ ่ 14,400 บิตต่อวินาที ปัจจุบันโมเด็มที่นิยมใช้มักจะใช้มาตรฐาน V.32/V.32 bis ร่วมกับมาตรฐาน V.42 ที่มีความสามารถในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดจากการส่งและสาม ารถส่งข้อมูลได้มากถึง 57,600 บิตต่อวินาที V.42 มาตรฐานสากลสำหรับการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ผิดผลาดจา กการส่งผ่านโมเด็ม V.42 bis มาตรฐานสากลสาหรับการบีบอัดข้อมูลก่อนการส่งของโมเด็ม Verinica เวโรนิคา บริการค้นหาในโกเฟอร์ (Gopher) ที่ตรวจฐานข้อมูลของหัวเรื่องสารบบโกเฟอร์และทรัพยากรต่างๆ เช่น เอกสาร ภาพกราฟฟิก ภาพยนตร์ และเสียง เป็นต้น แล้วก่อให้เกิดรายการเลือกใหม่ในโกเฟอร์ที่บรรจุผลลัพธ์ที่ได้จาก การค้นหานันไว้ ้

WAIS Wide Area Information Servers เวย์สเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาค้นเอกสารจากเวย์ส เซิร์ฟเวอร์หลายๆ เซิร์ฟเวอร์เวย์สทางานตามมาตรฐาน Z39.501988 เริ่มนามาใช้งานและทาให้แพร่หลายโดยบริษท Thinking ั Machines Corporation ปัจจุบันเวย์สมีทั้งรุ่นที่ขายโดยบริษท ั WAIS, Inc. และรุ่นที่เป็นพับบลิกโดเมน ( โดย Clearinghouse for Networked Information Discory and Retrieval) โกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้เวย์สในการค้นข้อมูลได้และดัชนี ในโกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์บนยูนิกซ์ สามารถชีไปยังเวย์สเซิร์ฟเวอร์ได้ ้ White pages ไวท์เพจเจสเป็นบริการรายชือที่จดรูปแบบสมุดโทรศัพท์ ่ ั คือจัดเรียงขอ้มูลตามชือของบุคคล ที่อยู่ ่ หรือตามทรัพยากรที่ต้องการค้นหา Whois ฮูอีสเป็นโปรโตคอลอย่างง่าย (และซอฟต์แวร์ ) ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลในบริการรายชือ Whois++ ในอินเตอร์เน็ต ่ ฮูอีสใช้ในการค้นหาอินเตอร์เน็ตโฮสต์ที่ลงทะเบียนไว้กับ InterNic และเป็นเครื่องมือในการจัดพิมพ์ข้อมูลรายชือต่างๆ ่ บนโฮสต์หลายที่ในอินเตอร์เน็ต wide area network เครือข่ายระยะกว้างเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมบริเวณกว้าง เช่น คลุมทั่วจังหวัด คลุมทั้งประเทศหรือระหว่างประเทศ World-Wide Web เวิล์ดไวด์เว็บเป็นระบบการจัดส่งเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ผ่านเครือข่า ยพัฒนาขึนโดย CERN ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ้ กาลังได้รับความนิยมอย่างสูง () สามารถทาการเชือมต่อไปยังเอกสารอืนจากเอกสารหนึงได้ ่ ่ ่ ซึ่งโกเฟอร์ไม่สามารถทาได้ Web เว็บ ชุดของเอกสารที่เกียวข้องกันในเวิล์ดไวด์เว็บหรือในระบบไฮเพอร์เ ่ ท็กซ์ (hypertext) ใดๆ ที่เอกสารเหล่านีมารวมอยูด้วยกัน ้ ่ และมีการนาเสนอในลักษณะไฮเพอร์เท็กซ์หรือข้อความหลายมิติ โดยที่เอกสารเหล่านันไม่จาเป็นต้องเก็บอยูในระบบ ้ ่ คอมพิวเตอร์เดียวกันก็ได้ แต่จะมีการเชือมโยงระหว่างกันอย่างเห็นได้ชัด ่ และมีการสารวจภายในเอกสารด้วยปุมสารวจ (navigation ่ buttons) โดยปกติแล้วเว็บจะรวมเอาหน้าต้อนรับ (welcome page) ที่ให้บริการเหมือนกับเอกสารระดับบนที่เรียกว่า ("home page") ของเว็บไว้ด้วย Web browser การเลือกอ่านในเว็บ โปรแกรมสาหรับดาเนินการบนคอมพิวเตอร์ที่เชือมต่อกับอินเทอร์เ ่ น็ต และจัดหาการเข้าถึงไปยังเวิล์ดไวด์เว็บ การเลือกอ่านในเว็บจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ การเลือกอ่านเฉพาะข้อความ (text-only browser) และการเลือกอ่านแบบกราฟฟิก (graphical Web browsers) ดังเช่นการใช้ในโปรแกรมเอ็นซีเอสเอ มอเซอิก (NCSA Mosaic)

และเน็ตสเคป นาวิเกเทอร์ (Netscape Navigator) การเลือกอ่านแบบกราฟฟิกจะเป็นที่นิยมใช้มากกว่าเนืองจากเราสา ่ มารถเห็นภาพกราฟฟิก แบบอักษรและการจัดหาหน้าเอกสารได้ Web server เครื่องบริการเว็บ โปรแกรมที่รับการร้องขอ (request) สาหรับสารสนเทศที่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ในการส่งไฮเพอร์เท็กซ์ (HTTP) ในเวิล์ดไวด์เว็บ เครื่องบริการจะประมวลการร้องขอเหล่านีและส่งเอกสารไปให้ตาม ้ ที่ร้องขอเครื่องบริการเว็บได้มการพัฒนาไว้สาหรับระบบคอมพิวเต ี อร์เกือบทุกระบบ รวมถึงสถานียูนิกซ์,ระบบไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 95, ไมโครซอฟต์ วินโดวส์ เอ็นที และระบบแมคอินทอช Web site ที่ตงเว็บ ั้ ระบบคอมพิวเตอร์ในเวิล์ดไวด์เว็บที่ดาเนินงานเครื่องบริการเว็บ และได้รับการจัดไว้สาหรับเอกสารในเว็บด้วย Whois ฮูอีส โปรแกรมอรรถประโยชน์ในยูนิกซ์ที่ดาเนินงานโดยเครื่องบริการฮูอี ส (whois server) ที่ทาให้ผู้ใช้สามารถหาที่ตงของเลขที่อยูไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แ ั้ ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงสารสนเทศอืนๆ ่ ของบุคคลที่มีบัญชีอยูในระบบคอมพิวเตอร์เดียวกันได้ดวย ่ ้ Whois server เครื่องบริการฮูอีส โปรแกรมอินเทอร์เน็ตที่รับการร้องขอที่เข้ามาสาหรับเลขที่อยูไปร ่ ษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และหมายเลขโทรศัพท์ และพยายามจัดหารสารสนเทศเหล่านีโดยการค้นหาฐานข้อมูลแล ้ ะของผู้ถือบัญชีเหล่านีให้ ้ Wide Area Information Server (WAIS) เครื่องบริการสารสนเทศบริเวณกว้าง (เวส) ระบบที่ใช้ฐานยูนิกซ์ (UNIX-based system) ที่เชือมโยงกับอินเทอร์เน็ต ่ โดยที่โปรแกรมจะให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเอกสารที่เก็บถาวรทั่วโลก สาหรับทรัพยากรที่เป็นชุดของคาสาคัญ Wide Area Network (WAN) ช่วยงานบริเวณกว้าง (แวน) ข่ายงานที่อยูห่างไกลกันมากแต่ติดต่อกันด้วยระบบการสือสารทาง ่ ่ ไกลความเร็วสูง หรือโดยยการใช้การส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพื่อเชือมโยงคอมพิ ่ วเตอร์ให้ติดต่อถึงกันได้ ข่ายงานแต่ละข่ายงานจะอยูห่างดันประมาณ 2 ไมล์ ่ ซึ่งไกลกว่าข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ที่อาจอยูภายในอาคารหรือบริเวณมหาวิทยาลัยเดียวกัน ่ Winsock วินช็อก ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) ที่ยอมให้วินโดวส์สามารถติดต่อกับกฎเกณฑ์ควบคุมการส่งผ่านข้อ ความไปมาระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในระบบวินโดวส์ได้

World Wide Web (WWW,W3) เวิล์ดไวด์เว็บ ระบบข้อความหลายมิติหรือไฮเพอร์เท็กซ์ (hypertext system) ทั่วลกที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านข้อมูลในระบบไ ฮเพอร์เท็กซ์ เราสามารถทาการสารวจได้โดยใช้จดเชือมโยงหลายมิติ ุ ่ (hyperlink) เพื่อแสดงเอกสารอกีฉบับหนึงที่เกียวข้องขึนมาให้อ่านโดยที่เอกส ่ ่ ้ ารนันจะบรรจุจดเชือมโยงไว้เช่นกัน ้ ุ ่ xbm ไฟล์ประเภทบิตแมพของเอ็กซ์วินโดวส์เป็นรูปแบบการเก็บรูปภาพ ของกลุมผู้ใช้โปรโตคอล X ่ X Window เป็นมาตรฐานการติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟฟิกผ่านเครือข่ายทีซีพี/ไ อพีพฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซสและ X consortium ั วิธีการทางานของเอ็กซ์วินโดวส์จะตรงกันข้ามกับวิธีการทางานแบ บไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์กล่าวคือ เอ็กซ์เซิร์ฟเวอร์จะทางานอยูที่เครื่องของผู้ใช้และคอยรับการติดต่อ ่ จากเอ็กซ์ไคลเอ็นต์ที่อาจจะทางานอยูที่เครื่องอืนเพื่อให้ไคลเอ็นต์ ่ ่ ควบคุมหน้าจอของเครื่องผู้ใช้และรอรับคาสังจากผู้ใช้ ่ โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นจานวนมาก ทางานภายใต้เอ็กซ์วินโดวส์ คาว่าเอ็กซ์วินโดวส์บางครั้งก็เรียกสันๆ โดยใช้คาว่าเอ็กซ์เท่านัน ้ ้ ในทางเทคนิคแล้วเอ็กซ์เป็นเพียงโปรโตคอล หรือข้อกาหนดในการติดต่อ เท่านัน ต้องมีโปรแกรมที่เรียกว่า ้ ผู้จดการวินโดวส์ (window manager) ั ทางานอยูด้วยจึงจะใช้งานเอ็กซ์ได้ ่ X.25 เป็นโปรโตคอลการสือสารที่นิยมใช้ในเครือข่ายข้อมูลระหว่างทศว ่ รรษ 1970 และ 1980 ปัจจุบันยังคงมีใช้ในการเชือมต่อระหว่างจุดสองจุดในเครือข่าย ่ X.400 เป็นมาตรฐานในการกาหนดแอดเดรสและการแลกเปลียนข้อมูลอีเ ่ มลล์ วิธีการกาหนดเอดเดรสของ X.400 เป็นลาดับชัน ้ (hierachical) ใช้งานได้กว้างและคนป้องกันไม่ให้คนอ่านได้ X.500 เป็นวิธีจดรายชือข้อมูลที่กระจายอยูตามที่ต่างๆ ั ่ ่ เป็นลาดับชันเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายมาตรฐาน X.500 ้ ใช้งานได้กว้างมาก ได้รับการออกแบบให้สามารถจัดข้อมูลขององค์กรทุกองค์กร ข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนจากทุกประเทศในโลกได้ มักจะใช้เสริมการทางานของ X.400 Yellow pages เยลโล่เพจเจส เป็นบริการรายชือที่จดรูปแบบตามสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองคือจัดเ ่ ั รียงรายชือข้อมูลตามประเภทของบริการ ่


								
To top