Behice Boran - Röportaj by matematikdukkani1

VIEWS: 15 PAGES: 3

									                   gerçekleşemeyen abd ziyareti
                   behice boran’ın mektupları
TÜRKİYE TARİHİ
                   e. ahmet tonak
         12 Eylül 1980 askeri darbesinden kısa bir süre sonra başlayan Behice Boran’ın
         yurtdışındaki sürgün hayatı 10 Ekim 1987’de ölümü ile son buldu.
         Boran’ın sürgün yıllarında ben de ABD’de idim. Benim kendisine yazdığım
         18 Eylül 1981 tarihli mektup ile başlayan yazışmalarımız yaklaşık 1.5 yıllık bir
         süreye yayıldı. Bu kısa yazıda Boran’ın bana yazdığı 3 mektubu yayınlıyorum.
         Mektupların muhtevasını değerlendirmeye geçmeden önce yazışmalarımızın geri
         planını aktarabilmek için 1979 yazına dönmem gerekiyor.

                   12 Mart 1971 askeri darbesinden    zetesine ‘Amerika Mektubu’ başlığı    ile birlikte Abdi İpekçi’nin öldürül-
                   sonra 1973’de ilkin İsveç’e, oradan  ile yazılar gönderiyor hem de Onat    mesinin akabinde ‘The Next Iran or
                   da ABD’ye gitmek zorunda kalmış-   Kutlar’ın kurduğu ASA adlı ajansa    the Next Brasil?’ başlıklı bir yazım
                   tım. 1979’da New School for Social  haber geçiyordum. Bu meyanda o      da yayınlanmıştı. O yaz Türkiye’ye gi-
                   Research’de iktisat doktorası yap-  sıralar New York’da bir grup radikal   deceğimi bilen Seven Days’in editör-
                   maktaydım. Bir yandan da 1972’de   gazetecinin başlattığı 15 günlük haber  lerinden Jon Steinberg benden dergi
                   Yeni Ortam gazetesinde başladığım   dergisi Seven Days’le de temas ha-    için bir şeyler yapıp yapamayacağımı
                   gazetecilik maceramı sürdürmeye    lindeydim. Hatta bu derginin 30 Mart   sormuştu. İşte, Boran’ın 27 Ekim 1981
                   çalışıyordum. Hem Cumhuriyet ga-   1979 tarihli sayısında Seyla Benhabib  tarihli mektubunda sözünü ettiği “rö-
         1979 yılında
         Osman Sakalsız
         tarafından TİP’in
         Sultanahmet’teki
         binasında,
         Boran’ın
         odasında
         yaptığım
         röportaj
56
         sırasında
         çekilmiştir.
                                                             TOPLUMSAL TAR‹H 184 NİSAN 2009
portaj” Steinberg’in talebi üzerine
1979 yazında Seven Days için yapmış
olduğum röportajdır. Yan sayfadaki
fotoğrafta Osman Sakalsız tarafından
TİP’nin Sultanahmet’teki binasında,
Boran’ın odasında o röportaj sırasın-
da çekilmiştir.

1979 yazında Türkiye’nin siyasi ahva-
li malumunuzdur. O ortamda yapıl-
mış bir röportajın haliyle sol ve sağ
kamplaşmalar, devletin, ülkücülerin
sosyalistlere saldırıları, yakın gele-
cekte olabilecek gelişmelere yoğun-
laşması gerekiyordu. Nitekim öyle
de olmuştu. Ama kısa bir süre sonra
siyasi ortam daha da kızışmış ve so-
nunda 12 Eylül 1980’de askeri darbe
yapılmıştı.

Darbe sonrası bir dizi gelişme, Türk-
çe yapılmış olan bu röportajı İngiliz-
ceye çevirip, Boran’a iletmemi hayli
geciktirdi. Tam olarak hangi tarihte
iletebildiğimi hatırlamıyorum. Ama,
Boran’ın eline ilk ağızda geçmediği 27
Ekim 1981 tarihli mektubundan anla-
şılıyor. Boran, “[ö]nceki kanal aracı-
lığıyla postalanan daha başka mek-
tup ve yayınların da … [kendisine]
ulaşmadı[ğını]” belirterek, cevabının
gecikmesinden sorumlu olmadığını
söylüyor.

27 Ekim 1981 tarihli mektuptan da
anlaşılacağı üzere iki konu üzerinde
durmuşuz. İlki, röportaj konusu, di-
ğeri ise Boran’ın ABD’yi “43 yıl sonra
ziyaret” ederek “bir dizi üniversitede
konuşmalar” yapması. Röportaj ko-
nusunda benden farklı düşündüğü
açık. Belki biraz da gecikmiş olma-
mın verdiği acelecilikle 1979 yazında
yapılmış olan röportajın bir “post[s]
crip[t]” ile yayınlanabileceğini dü-
şünmüşüm. Oysa, Boran “…o röpor-
taj bütününde, ingilizce deyimiyle
“outdated” olmuş” diyerek bana ka-
tılmıyor. Nedense, iki yıl önce yapıl-
mış röportajı “dört” yıl önce yapılmış
olarak hatırlıyor ve haklı olarak o   daha doğru olacağını da düşünüyor    kaydırılacağını, ama “Türkiye’deki
günün “koşullarında yapılmış kimi    Boran. “[E]ditörün yazıyı budama”    sol, ilerici harekete,Türkeş’in MHP’si
değerlendirmeler[in] daha sonraki    ihtimalini önlemek için de, benden   ve Ülkü’cülerine de belli ölçüde
gelişmelerin ışığında artık geçerli-   hem yazının hangi uzunlukta olması   değinece[ğini]” 27 Ekim 1981 tarihli
liğini yitirmiş” olduğunu belirtiyor.  gerektiğini bildirmemi istemiş hem   mektuptan öğreniyoruz. 5 ay sonra
MSP ve MHP’ye ilişkin benim sor-     de İngilizce yazabileceğini eklemiş.  22 Şubat 1982’de aldığım mektupta
duğum soruların artık gündemden     Yeni yazının ağırlığının “12 Eylül’ün  ise Boran sözkonusu yazıyı ancak      57
düştüğünü, yeni bir yazı yazmasının   nedenlerine, öncesine ve sonrasına”   “Mart ayı içinde gönder[ebileceğini]”
                                                            dır. İlk teklifime 27 Ekim 1981 tarihli
                                                            mektubunda “Oraya birkaç haftalığı-
                                                            na gelebilir miyim, şu an birşey söy-
                                                            liyemeyeceğim” derken bile, bence,
                                                            bu olası ABD ziyaretinin ona gençlik
                                                            yıllarını hatırlattığı sezilmekte. Diğer
TÜRKİYE TARİHİ
                                                            yükümlülükleri ve tarih konusunda
                                                            belirsizlikler yüzünden “gelirim” di-
                                                            yememekte, ama “daha sonrası için
                                                            düşünülebilir” diyerek ilgisini ima
                                                            etmektedir. Nitekim, 3 Aralık 1981’de
                                                            yazdığı mektupta, artık ABD’yi ziya-
                                                            ret kararını vermiştir ve son zaman-
                                                            lamayı “karar sizin” diyerek bana
                                                            bırakmıştır. Mektubunu, “gelecek
                                                            yıl görüşmek üzere” diye bitirmesin-
                                                            den de, Boran’ın artık kendini onca
                                                            yıl sonra ABD’de tahayyül etmeye
                                                            başladığını sezmekteyiz. O sıralar,
                                                            gelişini engelleyebilecek tek faktör
                                                            olarak vize alamayabileceğini dü-
                                                            şünmekle birlikte, benden de “da-
                                                            vetiyeyi biraz erken gönder[memi]”
                                                            isteyerek, eğer bir sorun çıkarsa,
                                                            uğraşabilmem için “ek bir zaman”
         Benim yazışmalarımda ortaya çıkan Boran’ın giderek                           kalması gereğini bana hatırlatmak-
         ABD’yi ziyaret etmekten bayağı heyecanlandığıdır.                           tadır. Yine o mektupta, bana ulaş-
                                                            mayan, belki de hiç bitirilmeyen
         İlk teklifime 27 Ekim 1981 tarihli mektubunda                             yukarda bahsedilen yazıyı Boran’ın
         “Oraya birkaç haftalığına gelebilir miyim, şu an birşey                        İngilizce olarak yazmaya başladığı-
         söyliyemeyeceğim” derken bile, bence, bu olası ABD                           nı, ama “Amerika’dan döneli kırküç
                                                            yıl geçti, bu sürede de hiç İngilizce
         ziyaretinin ona gençlik yıllarını hatırlattığı sezilmekte.                       yazı yazmak fırsatım olmadı” deme-
                                                            sinden bu İngilizce yazma işinde bi-
                                                            raz zorlandığını anlıyoruz.
                    yazmasına rağmen, maalesef bu       sonra…fark ettim ki sosyoloji,
                    “Türkiye’deki gelişmelere ilişkin     bize öğretilen sosyoloji, bir bilim  22 Şubat 1982 tarihli mektup üzücü bir
                    yazı..” hiçbir zaman yazılamadı. Sa-   değildir. Ve bayağı bunalıma gir-   mektuptu. Boran, sağlığının bozul-
                    nıyorum, özellikle sürgün hayatının    dim, gerçekten bir bunalıma gir-    duğundan bahisle, “azar, azar, ama
                    zorlukları, bozulan sağlığı ve diğer   dim.” (s. 36)             sürekli zayıfl[adığından]” söz ederek,
                    siyasi sorumluluklarının bu taahhü-                       kendisi “için çok ilginç olacak…” bu
                    tünü yerine getiremeyişinde payı     “… Boran’ın Michigan Üniversite-    “kırküç yıl sonra[ki] ziyaret[i]” “göze
                    olmuştur.                 si’ndeki sosyoloji öğrenimi oldukça  alam[adığını]” söylüyordu. Boran’ın
                                         sıkıntılı geçecekti.” (s.36)      “belki, dört buçuk yılımı geçirdiğim
                    Bence, Boran’ın ABD’yi ziyaret isteği                      Michigan Üniversitesi’ne kadar da
                    bu mektuplaşmaların en ilginç yanı-    “Öğrencisi Mübeccel Kıray kendi-    uzanabilirim diye düşünüyordum”
                    dır. Boran üzerine yazılanlardan, hat-  siyle Behice Boran hakkında yapı-   cümlesinde bir hüsran vardı. Çok
                    ta kendisinin beyanlarından ABD’de    lan bir söyleşide şunları söylüyor:  üzülmüştüm ve hala üzülüyorum bu
                    geçirdiği dört yılın güzel hatırlanan   “Bir karaciğer problemi vardı; o hep  beraber planladığımız, ama gerçek-
                    bir dönem olmadığı izlenimi çıkıyor.   bakım istiyordu. O da şundanmış:    leştiremediğimiz “kırküç yıl” sonraki
                    En kapsamlı biyografik çalışma olan    Amerika’dayken, amipli dizanteri    ABD ziyareti için. Ne gelecek yıl, ne
                    Gökhan Atılgan’ın kitabındaki (2007)   gibi bir şey vardır… O karaciğerde   daha sonra görüşme fırsatı olmadı.
                    şu referanslar bile bu izlenim için ye-  tahribat yapmış; o hep tekerrür    Onbinlerle cenazesinde yürümekle
         kaynak
                    terlidir:                 ediyordu. Ağrılar, vesaire.” (s. 44)  yetindik.
         Atılgan, Gökhan.
         2007. Behice Boran:                                                        ahmet tonak
         Öğretim Üyesi,    “… [D]ört seneye yakın öğre-       Benim yazışmalarımda ortaya çıkan     istanbul bilgi üniversitesi, direktör,
58
         Siyasetçi, Kuramcı.  nimime   Amerikan Michigan      ise, Boran’ın giderek ABD’ni ziyaret    uluslararası ekonomi politik yüksek
         İstanbul: Yordam
                    Üniversitesi’nde devam ettikten      etmekten bayağı heyecanlandığı-                 lisans programı
         Kitap.

								
To top