GAUTENG DEPARTMENT OF EDUCATION by 5c1RlpR

VIEWS: 147 PAGES: 4

									                          SESOTHO LELEME LA PELE
                          BOEMO BO MAHARENG            2
                          (Pampiri ya Boraro) 111-2/3 H

             GAUTENG DEPARTMENT OF EDUCATION
             SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION

                            SESOTHO LELEME LA PELE
                            BOEMO BO MAHARENG
                            (Pampiri ya Boraro)

                            NAKO: dihora tse 2

                            MATSHWAO: 80
DITAELO:

   Pampiri ena e na le dikarolo tse tharo e leng A, B, le C
   Karolo ka nngwe e na le ditaelo tsa yona; leka ho badisisa ditaelo tseo ka ho
   phethahala.
   Ho karolo ya C kgetha buka e le nngwe feela: Bokgeleke ba Basotho kapa
   Pelong ya ka
   Kgetha potso e le nngwe feela bukeng eo o e kgethileng
   Badisisa dipotso kaofela ka hlokomelo pele o qala ho ngola.

                  KAROLO YA A
                   MEQOQO

                     POTSO 1

Kgetha sehlooho se le SENG o ngole moqoqo o ka bang bolelele ba leqephe le halofo.

1.1  Boferekanyi.

1.2  Tlhekefetso ya bana e jele setsi.

1.3  Baithuti ba rekang pampiri tsa dihlahlobo tsa materiki ba re senyetsa bokamoso.

1.4  Mokete wa mmino.

1.5  Titjhere eo ke e ratang.

1.6  Kaiser Chiefs le Cosmos, Mokete wa semetletsahadi!
                                           1x30=[30]

                           MATSHWAO A KAROLO YA A:       [30]
                                             P.T.O.
                           SESOTHO LELEME LA PELE
                           BOEMO BO MAHARENG             3
                           (Pampiri ya Boraro) 111-2/3 H

                   KAROLO YA B
                    DITEMA

                     POTSO 2

Ngola potso e le NNGWE feela ho tse tharo tse latelang. Bolele ba karabo ya hao e be
leqephe le le LENG.

2.1  Ngolla mosuwehlooho wa sekolo se itseng lengolo leo ho lona o kopang
   mosebetsi wa ho ba mosebetsi wa boithaopi.

2.2  Ngola lengolo o lebohe basari.

2.3  Memela ditho kopanong ya mokgatlo wa bolo.
                                             1x15=[15]

                     POTSO 3

Kgetha potso e le nngwe feela ho tse latelang. Bolelele ba karabo ya hao e be leqephe
le le LENG.

3.1  Ngola tlaleho ya ketsahalo ya bohlokwa eo o kileng wa e bona.

3.2  Ngola puo eo o tlilong ho e tshetleha moketeng wa hao wa ho leboha ha e le
   moo o pasitse materiki.

3.3  Fana ka boitsebiso (CV) bankeng e phatlaladitseng sekgeo sa motho ya nang le
   bokgoni/mangolo a N6 Electronics.
                                        1x15=[15]

                             MATSHWAO A KAROLO YA B:       [30]

                  KAROLO YA C
                DITSHOMO LE TSA SETSO

                     POTSO 4

BOKGELEKE BA BASOTHO – R. M. Moeketsi

4.1  Bala qotso e latelang o ntano araba dipotso:

Qotso A

       Dithoko, ha mmoho le ditshomo, ke yona mekgwa ya pele ya ho bolela ditaba
       tsa bophelo le bosetjhaba ba Basotho. Le ha ho le jwalo, mekgwa ena e
       fapana haholo. Ho roka ke ho bokotsa kapa ho reneketsa kapa ho rorisa
       motho kapa phoofolo kapa ntho, kapa ketsahalo e hapileng seroki maikutlo.


   4.1.1  Fana ka mefuta le tlhaloso ya dithoko.                     (12)
   4.1.2  Dithoko ke eng?                                 (2)                                               P.T.O.
                            SESOTHO LELEME LA PELE
                            BOEMO BO MAHARENG             4
                            (Pampiri ya Boraro) 111-2/3 H

Qotso B

       Pina ke ntho e kgolo ho Mosotho, Ha a rapela, a lla, ho le bohloko, o a bina.
       Ha a tsheha, a leboha, ho le monate, re utlwa ka pina. Ha a sebetsa, a
       fufuletswe, o a bina. Dipapading o ntse a bina, le ha a ya ntweng o a e
       tsanyaola. Ka baka leo, dipina tsa Sesotho di mefutafuta, ho ya ka nako le
       sepheo sa ho binwa ha tsona.

   4.1.3 Fana ka mefuta e MMEDI ya dipina.                           (2)
   4.1.4 Fana ka mehlala e MENE ya dipina le dipapadi tsa boithabiso.              (4)
                                                 [20]

                       KAPA

4.2  Araba dipotso tse latelang ka botlalo

   4.2.1 Bolela matshwao a maele.                                (4)
   4.2.2 Fana ka sebopeho sa maele.                              (14)
   4.2.3 Phapang pakeng tsa maele le maelana ke efe?                      (2)
                                                 [20]

                       KAPA

                      POTSO 5
                      MEQOQO

PELONG YA KA – S.M. Mofokeng

5.1  Bala qotso ena o ntano araba dipotso tse e latelang:

    Hlahlobo di fedile. Dikolo di kwetswe mme le se le le mahae. Ha o qeta ho ngola
    hlahlobo o ne o ikutlwa hore tjhee ho pasa teng o pasitse hobane tseo o di ngotseng di
    ne di sa le ntjha ka hloohong ya hao. Empa jwale matsatsi a ntse a feta, o a di lebala,
    mme ho pasa ha hao le ho feila ha hao e se eka ntho e tshwanang, taba e ka
    etsahalang ka lehlohonlo la moteaphala! Letswalo le boetse le a kgutla mme le a hola,
    hoba letsatsi la hore ba pasitseng ba hlahiswe dikoranteng le ntse le atamela. O qala
    ho rapela hape, wena ya neng a se a robala, a tsoha a sa tsebe hore Jehova wa
    makgotla o ntse a le teng. Kajeno o a kgumama: “Thuso ya ka e tla tswa kae?”


   5.1.1  Sehloho sa moqoqo oo qotso ena e tswang ho ona ke sefe?               (1)

   5.1.2  Dihlahlobo tseo ho buuwang ka tsona mona ke dife?                  (2)

   5.1.3  Baithuti ba tshoswa ke eng, ka morao ho hlahlobo?                  (2)

   5.1.4  Diphetho tse hlahiswang koranteng ke tsa mophato ofe?                (1)

   5.1.5  Ke tsela efe eo baithuti ba ka e sebedisang ho qoba ho feila?            (2)

   5.1.6   “Jehova wa makgotla” ke mang?                           (2)

                                                 P.T.O.
                         SESOTHO LELEME LA PELE
                         BOEMO BO MAHARENG           5
                         (Pampiri ya Boraro) 111-2/3 H


   5.1.7  Ke ntho efe hape e etsahalang ka phaposing ya hlahlobo e tshosang
       moithuti?                                 (2)

   5.1.8  Maikutlo a motho ya pasitseng ke a jwang?                 (2)

   5.1.9  Nehelana ka mefuta e mmedi ya dikolo tseo motho ya pasitseng materiki a
       ka yang ho ithuta ho tsona.                        (4)

   5.1.10 Motho o kopitsa ha ho entse jwang?                     (2)
                                            [20]

                    KAPA

5.2  Qoqa hakgutshwanyane ka tseo mongodi a re phetelang tsona moqoqong wa
   Phetoho. Itshetlehe hodima dihlooho tse latelang:

   5.2.1 Bana.                                    (5)
   5.2.2 Batswadi.                                  (5)
   5.2.3 Matlo                                    (5)
   5.2.4 Metswalle.                                  (5)
                                            [20]

                           MATSHWAO A KAROLO YA C:      [20]
                      END

								
To top