Island Sentinel July 29 - August 4, 2011 by mekmace

VIEWS: 71 PAGES: 6

									               EXPONENT OF DEVELOPMENT * GUARDIAN OF FREEDOM                        DOST Secretary launches
                          ISLAND                                 STARBOOKS
                                                              DOST Secretary Mario G.     Called STARBOOKS, or
                                                              Montejo joined the Science   S&T Academic      and
                                                              and      technology    Research-Based Openly-
                                                              Information    Institute  operated Kiosk Stations,
                                                              (DOS T-STII )       in  students and researchers
                                                              inauguration the first online  will soon be able to access
                    MINDORO * ROMBLON * MARINDUQUE * LAGUNA * NCR * R-IV                science and technology     this new academic resource
                                     JULY 29 - AUGUST 04, 2011            library in the Philippines   in key areas in the
 VOL. XX1V No.30       “RE-ENTERED AS SECOND CLASS MAIL” at Calapan City Post Office on 08 April 2011.       held in conjunction with the
                                                              24th anniversary of STII.       DOST.....p/2McDo Calapan, bukas na!
Pag-unlad ng Calapan, hindi na mapigilan.
   Panibagong sigla na naman sa mga Calapeño ang
pinaka-aabangang McDonald’s Calapan na pormal na
binuksan noong ika-27 ng Hulyo 2011.
     Isa sa mahigit 320  Restaurant Manager (RM)    biodegradable plastic at
na sangay sa buong      Glenda Yap, 60 crew      styrofoams bilang lalgyan
Pilipinas ang McDonald’s   members at 5 assistant     ng pagkain. Hindi rin
Calapan. Kabilang sa     managers mula sa Calapan    hinihikayat ng McDonald’s
serbisyong ipagkakaloob    ang binigyan nila ng      ang paninigarilyo sa loob
nito sa mga customers ang   trabaho par a sa mas de    ng gusali alinsunod sa City
24hour dine-in at take-out  kalidad na pagpapatakbo    No-Smoking Ordinance.
service ganundin ang     ng McDo Calapan.            Sa   nakaraang
Drive-Thru at McDonald’s        Kaugnay     sa  Press Conference noong
Delivery. Dagdag pa dito   maayos, mabilis at de-     ika-26 ng Hulyo kung saan
ang pagkakaroon ng      kalidad na serbisyo,      dumalo ang mga lokal na
McDonald’s Dessert Center   sumusunod        ang  media sa Calapan, ibinahagi
at ng McCafe para sa mga   establisimiyento sa mga    ng   McDonald’s    sa
mahihilig sa mainit at    ordinansa sa Lungsod ng    pamamagitan ng kanilang
malalamig na panghimagas.   Calapan at sumusuporta din   PR and Communications
     Ipinagmamalaki    sila sa Green Calapan
                               Manager na si Meryl Adiel
din ng kilalang restaurant  Program ng lungsod. Ito ay
                               Timbol, ang pagkakaroon
na ito ang pagkakaroon ng   mapapansin sa paggamit
                               nito ng community related
mga     empleyadong   nila ng karton at recyclable
Calapeño. Ayon kay      na plastic sa halip na non-      McDo....p/2

                                              K4 ni Nico Valencia, nakapagpatapos
                                              na naman ng mga kabataang mag-aaral
                                              CALAPAN CI TY –         ng 37 TEEP scholars sa     mga nasabing TEEP
                                              Nakapagpatapos na naman     kursong Housekeeping at     scholars ng training
                                              ang K4 Program ni Nico     36 naman para sa kursong    allowance      na
                                              Valencia ng mga kabataang    Food and Beverage Service.   nagkakahalaga ng mula
                                              kumuha ng dalawang            Ang kabuuang 73    P1,680 hanggang P7,500
                                              kursong bokasyunal sa      mga nagsipagpatapos na     bawat isa.
                                              ilalim ng Technical       ito ay sumailalim sa tatlo        Sa graduation
                                              Education    Extension   hanggang sa anim na       program, sinabi ni Nico
Makikita sa larawan si Rotary Club of Calapan Mayor Salvador C.
                                              Program (TEEP).         buwang mga pagsasanay      Valencia,  na siyang
Leachon habang ibinibigay kay Baruyan Elem School Principal Erlinda
                                                    Sa pinakahuling    kasama na ang on-the-job    pangulo ng K4 Movement,
Laguerta ang iba’t-ibang gamit pang opisina. Ang nasabing gamit na
                                              batch ng mga gumradweyt     training (OJ T).   Ang     ang TEEP ay kanilang
ibinigay sa kagandahang loob ni DOT UnderSec for Administration Atty.
                                              sa TEEP, na nakatanggap     kanilang pag-aaral ay      tulong para sa mga
Myra D. Villarica at DOT Sec. Alberto Lim sa pakikipag-ugnayan ng             ng kani-kanilang National    pinondohan        ng
Rotary Club of Calapan na pinangunahan ni Lorna C. Villarica. Sa              Certificate II (NC2) sa isang  congressional fund ni First
                                                                                Valencia....p/2
kabuoan ay nagbigay ang DOT ng 15 CPU’s, 5 monitor, 3 printer 1              simpleng graduation rites    District   Congressman
predictor screen, 18 chairs, 6 cabinet, 1 comp. table, 2 white board at 8         nitong Hulyo 30 sa RGV     Rodolfo G. Valencia sa
tables. Ang Baruyan Elem. School na nakinabang sa nasabing donasyon            Covered Court sa Brgy. Sto.   pamamagitan       ng
ay may 488 na mag-aaral at 15 na guro. Makikita rin sa larawan ang mga           Niño dito sa lungsod,      pagtataguyod ng K4 at ng
myembro ng Rotary Club of Calapan, mga Brgy. Officials at mga guro             sinertipikahan ng Technical   Mindoro    Kabuhayan
ng Baruyan Elem School sa nasabing turn-over na ginanap noong July             Education and Skills      Foundation, Inc. (MKFI).
1 taong kasalukuyan ay bahagi ng Kick-Off Project ng Rotary Year 2011-           Development Authority           Bukod sa libreng
2012.                                           (TESDA) ang pagkumpleto     pag-aaral, nabigyan din ang
2           JULY 29 - AUGUST 04, 2011


McDo....p/1                   Operations    Manager        DOST.....p/1            soci o-econo mi c         Valencia....p/1                     Kaugnay nito,
                        Capulong ang kanyang                            development.”                                 ibinalita naman ni Remedios
activities tulad ng Bright                                Philippines. Thus, they will                     kabataang Mindorenyo na
                        lubos na pasasalamat dahil        be able to avail themselves         Since      his                         Tolin, executive director ng
Minds Read Program                                                                       gustong magkaroon ng
                        sa mainit na pagtanggap sa        of the latest in on-line      assumption, Secretary       pormal na edukasyon sa           MKFI, na nakatanggap ng
(BMRP) at ang Bahay
                        kanila ng mga Calapeño.         information and research for    Montejo has aligned the      mga kursong bokasyunal.
Bulilit.    Sa BMRP,                                                                                          100 % passing rate para sa
                        Ayon sa kanya, ilan sa mga        free.               Depar tment’s prior ity      Ito rin umano ay bahagi ng
namamahagi       ang                                                                                        NC2 assessment ng TESDA
                        naging   dahilan   ng            “STARBOOKS is      thrusts toward providing      “Kinabukasan” component
McDonald’s ng mga                                                                       ng K4 Program, o ang            ang    naturang   mga
                        pagkakapili nila sa Calapan       our humble contribution to     science and engineering-
reading materials na                                                                      Kabuhayan, Kaunlaran,            nagsipagtapos.      (Ni
                        upang pagtayuan ng            education and science. Its     based solutions to national
makakatulong upang mas                                                                     Kinabukasan at Kalikasan.          JUANCHO R. MAHUSAY)
                        bagong branch, ay ang          introduction demonstrates     problems. As a result, this
matuto sa pagbabasa ang                                 to us that time and distance
                        kitang-kitang ganap na pag-                         has won for DOST wide                 Republic of the Philippines
mga bata sa Grade 1. Sa                                 can be neutralized. Now                                  REGIONAL TRIAL COURT
                        unlad ng lungsod, ang                            cross-sectoral support for
Bahay Bulilit naman ay                                  they are no longer limiting                               FOURTH JUDICIAL REGION
                        pagiging ISO Certified at                          programs     addressing
nagpapatayo sila ng                                   factors for our youths in                                  ORIENTAL MINDORO
                        pagiging Most Competitive                          various issues. Among                   BRANCH XL (40)
daycare centers para sa                                 undertaking resear ch,”
                        City nito. Dagdag pa dito                          these are freshwater                     Clapan City
mga 3-5 taong gulang na                                 Secretary Montejo said.
                        ay ang pagiging accessible                         fishkills in Luzon, water                    -o0o-
bata.                                               He added, “We, at
                        ng syudad, ani RM Yap.                           hyacinths clogging rivers
     Noong ika-26 din                                DOST, shall always support                      IN THE MATTER OF CORRECTION OF
                             Ipinadama naman                          and waterways, city
ng Hulyo na tinawag na                                  initiatives that encourage                      ENTRY IN THE BIRTH CERTIFICATE
                        ni Mayor Leachon sa                             flooding, malnutrition, and
McDonald’s      Good                                our people to advance new                       OF JULIUS CEZAR PATULOT BACAY,
                        kaniyang mensahe ang           ideas because this kind of     availability of potable water
Neighbors’ Day, ginanap
                        kaniyang kagalakan sa pag-        knowledge explosion can      for      marginalized     EVELYN P. BACAY
ang isang banal na misa sa
                        invest ng McDonald’s sa         inspire development of       communities. (ATaule/           Petitioner,
pangunguna ni Sto. Niño
                        lungsod. Natuwa din siya         entr epreneurship    and    AMGuevarra/DOST IVA
Parish Priest Fr. Nestor                                                                          -versus-           SP. PROC. NO.CV-11-6376
                        dahil nakatulong ng malaki        research skills needed for     S&T Media Service).
Adalia na sinundan ng
                        ang        nasabing
ribbon    cutting   sa
                        establisimiyento upang
                                              The youth is the hope of our                    THE LOCAL CIVIL REGISTRY
pangunguna ng mga                                                                       OF NAUJAN, ORIENTAL MINDORO
opisyal ng McDonalds
                        makapagbigay ng dagdag             future. - Jose Rizal                      AND NATIONAL STATISTICS OFFICE,
                        na trabaho sa mga                                               DILIMAN, QUEZON CITY,
Calapan na sina Operations                                        Republic of the Philippines
                        mamamayan ng Calapan.                                                    Respondents.
Manager Grace Capulong,                                          REGIONAL TRIAL COURT
                        Aniya, ang pag-usbong at                                            X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -X
Oper ation   Consultant                                       FOURTH JUDICIAL REGION                                  OR DER
Zenon Felices, LSM               pagdami ng iba’t ibang                   ORIENTAL MINDORO                        A verified petition having been filed by the petitioner
Consultant Fidel Balbieran,           fastfood    restaurants                   Calapan City                  JULIUS CEZAR P. BACAY, represented by his mother EVELYN
RM Yap, Mayor Doy C.              maging ng iba pang kilalang                     ---                    P. BACAY, of legal age, Filipino citizen and resident of Barangay
                        establisimiyento sa syudad                                           Motoderazo, Naujan, Oriental Mindoro,praying this Court that
Leachon at OIC-Oriental                                                                    after due notice publication and hearing, judgment be rendered
                        katulad ng Mcdonalds ay               OFFICE OF THE CLERK OF COURT
Mindoro     P rovincial                                       & EX-OFICIO SHERIFF                 by ordering the Local Civil Registrar of Naujan, Oriental Mindoro
Governor Bonz Dolor.              isang patunay sa patuloy at                                          and the Civil Registrar General of the National Statistics Office,
                        di mapigilang pag-asenso                                            Quezon City to correct teh gender of the petitioner’s son Julius
Naganap     din   ang                                                  PETITION NO. 11-2117      Cezar P. Bacay from “FEMALE” to “MALE” and the maiden
pagbabasbas ng buong              ng Lungsod ng Calapan.                                             name of petitioner’s husban from CRISPULO CANTOS BACAY
gusali sa pamamagitan ni Fr.               Dumalo din sa                NOTICE OF EXTRA-JUDICIAL SALE               to CRISPULO CAMPUS BACAY, and finsing the said petition to
                        nasabing Good Neighbors’                                            be sufficient in form and substance, let the petition be set for
Adalia.
                                                  Upon extra-judicial petition for sale under Act No. 3135  hearing on September 22, 2011 at ieght-thirty o’clock in the
     Sa    maikling           Day sina Vice-Mayor CA          filed by RURAL BANK OF BACO (OR. MINDORO), INC., Calapan       morning, before this Court sitting at the hall of Justice, Provin-
Opening Program na mas             Jojo S. Perez, mga konsehal       Branch, with office address at Calapan against SPS. DANTE S.     cial Capitol Complex, camilmil, calapan City, with notice to any
pinasaya ng pagtatanghal            ng lungsod, mga kilalang         LEGASPI & ESTELA LEGASPI of 709 DM Quijote St., Sampaloc,       and all persons interested to show cause, if any, why the
                                             Manila, to satisfy the mortgage indebtedness which as of June     same should be granted.
ng Teatrong Panlungsod at            negosyante, opisyal ng          14, 2011, amonts to Php 363, 920.25, excluding attorney’s fees          ACCORDINGLY, let copy of this order be published at
mga     iskolar   ng           iba’t-ibang ahensiya at mga       and expenses of foreclosure, the undersigned will sell at public   the expense of the petitioner once a week for three (3) con-
Pamahalaang Lungsod ng             piling    bisita   ng       auction on September 22, 2011 at 2:00 P.M. at the main en-      secutive weeks in a newspaper of general circulation pub-
                                             trance of the HALL OF JUSTICE, Provincial Capitol Complex,      lished in the province of Oriental Mindoro with the following
Calapan, ibinahagi ni McDo           McDonald’s.               Camilmil, Calapan City to the highest bidder, for cash or       printed format: font size eight (8) points for the text and not
                                             manager’s check and in Philippines Currency the following       more than ten (10) points for the heading, column width more
           EXPONENT OF DEVELOPMENT * GUARDIAN OF FREEDOM           property with all its improvements, to wit:              but not less than nine (9) ems; and line spacing for text and
                     ISLAND                                                        heading - normal single space, the total rate of publication
                                                   TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE              charges of which shall be be FOUR THOUSAND (P 4,000.00)
                                                       NO. T-72551                   PESOS ONLY inclusive of all costs, pursuant to A.M. No. 01-1-
                                                                                07-SC and P.D. No. 1079, and let copies of this Order be served
              MINDORO * ROMBLON * MARINDUQUE * PALAWAN * NCR * R-IV

           island-sentinel@lycos.com/islandsentinel@yahoo.com
                                                  “A parcel of land (Lot C-7 of the subdivision plan,     upon the Local Civil Registrar of Naujan, Oriental Mindoro, teh
                                             Psd-045208-064156, being a portion of Lot C, Psd-045208-       National Statistics Office with office address at Vibal Bldg., cor
                                             056308, L.R.C. Record No. ), situated in the Barangay of Mag-     EDSA and Times St., West Triangle, Quezon City, the Solicitor
       JOSE VOLTAIRE D. VILLARICA
                                             asawang Tubig, Municipality of Naujan, Province of Or. Mdo.,     General, 134 Amorsolo St., Legaspi Village, Makati City, the
            Publisher
                                             containing an area of Twenty Thousand Six Hundred Nine        Provincial Prosecution Office, Calapan City, and all persons
   KARLA S. FADERON       BONG ABAS                       (20,609) square meters, registered in the name of DANTE S.      named in the petition.
   Business Manager      Correspondent                     LEGASPI, married, of legal age, Filipino.”
 JERRY A. DELOS REYES     JOHN JASON GUNDAY                                                              SO ORDERED.
 News Correspondent/Columnist    Trainee                           All sealed bids must be submitted to the undersigned           City fo Calapan, July 1, 2011
                                             on the abovestated time and date.
            FLORANTE D. VILLARICA
               Consultant                              In the event the public auction should not take place                        (SGD) TOMAS C. LEYNES
            CALAPAN CITY, ORIENTAL MINDORO                  on the said date, it shall be held on October 11, 2011 without                            Judge
               Tel. # (043) 288-4433                    further notice.
           Email: islandsentinel@yahoo.com                                                      Island Sentinel
            Website: islandsentinel.com                                                       July 28 - Aug. 04 & 11, 2011
          Facebook: aislandsentinel@yahoo.com                       Calapan City, July 20, 2011.
        Published weekly by the RELIANCE PRINTING SERVICES under Bu-
 reau of Domestic Trade (BDT) Permit No. 39707 1982 and circulated in Southern Tagalog                                     Pangalagaan ang
 Region and Metro Manila. Its principal office is located at 2 Zamora St., San Vicente
 Calapan, Oriental Mindoro . Entered as Second Class Mail at the Calapan Post Office             FOR THE EX-OFICIO SHERIFF:              kalusugan
 on March 03, 2008.

                                                          (SGD) RICARDO V. MONTEMAYOR
                                                                                 panatilihing
                                                                Sheriff IV             malinis ang
              The National Association of Philippine Newspapers.      Island Sentinel                             kapaligiran
                                             August 04, 11 & 18, 2011
     JULY 29 - AUGUST 04, 2011
                                                                                               3
                 Republic of the Philippines                     A.  MPA – Harka Piloto – Fish Sanctuary
                 Province of Oriental Mindoro                       Area – 37.44 has.
                    CITY OF CALAPAN
                                                      Point              Longitude           Latitude
                                                      1               121.21833229          13.43922234
     OFFICE OF THE SANGGUNIANG PANLUNGSOD                                2               121.21903420          13.43789101
         TEL. NOS. (043) 288-2386; TELEFAX (043) 288-2051                     3               121.22044945          13.43522072
                                                      4               121.22299004          13.43802071
EXCERPT FROM THE MINUTES OF THE 35th REGULAR SESSION OF THE 5th SANGGUNIANG                 5               121.22353172          13.43862343
PANLUNGSOD OF CALAPAN, HELD ON THE 18th DAY OF APRIL, 2011 AT SANGGUNIANG                  6               121.22480965          13.44003105
PANLUNGSOD SESSION HALL, CITY OF CALAPAN, PROVINCE OF ORIENTAL MINDORO.                   7               121.22188759          13.44484138

PRESENT:                                                B.  MPA – Silonay – Mangrove Forest Conservation Area
                                                      Area – 41.27
      Hon. Antonio S. Perez, Jr.  ……………….       Presiding Officer/City Vice-Mayor
      Hon. Eric C. Apasan     ……………….       Member                     Point             Longitude            Latitude
      Hon. Gilbert U. Repizo    ……………….       Member                     1               121.22489780          13.40040682
      Hon. Aselo M. Agua      ……………….       Member                     2               121.22530173          13.40093575
      Hon. Jojie E. Malapitan   ……………….       Member                     3               121.22583004          13.40121531
      Hon. Adelina Rosario L. Ignacio …………....     Member                     4               121.22657061          13.40060393
      Hon. Roy B. Raquepo     ……………….       Member                     5               121.22638857          13.40140158
      Hon. Federico M. Cabailo Sr. ……………….       Member                     6               121.22669612          13.40149574
      Hon. Jose C. Leynes     ……………….       Member                     7               121.22778749          13.40118100
      Hon. Ariel Z. Nonescan    ……………….       Member, LIGA President             8               121.22808575          13.40203014
      Hon. Leopoldo Willy A. Malapitan ………......    Member, SK President              9               121.22815266          13.40319024
                                                      10              121.22772431          13.40408154
ON OFFICIAL BUSINESS:                                            11              121.22690970          13.40579491
                                                      12              121.22693003          13.40666371
      Hon. C. Voltaire S. Brucal   ……………….      Member                     13              121.22656737          13.40703762
      Hon. Edilberto C. Ilano, Jr.  ……………….      Member                     14              121.22571914          13.40760899
                                                      15              121.22382358          13.40781216
                  RESOLUTION NO. 390                            16              121.22392375          13.40551598
                                                      17              121.22299414          13.40528204
                 CITY ORDINANCE NO. 10                           18              121.22325943          13.40461556
                                                      19              121.22308115          13.40335326
AN ORDINANCE AMENDING SECTION 3 OF THE ARTICLE II, SETIONS 9 AND 11 OF ARTICLE               20              121.22289072          13.40301087
III, SECTION 18 OF ARTICLE IV AND SUBTITLE AND SECTION 20 OF ARTICLE V OF                  21              121.22227734          13.40170800
RESOLUTION NO. 6 CITY ORDINANCE NO. 2 ENTITLED AN ORDINANCE PROVIDING FOR THE                22              121.22196191          13.40109278
DEVELOPMENT, CONSERVATION AND MANAGEMENT OF THE FISHERIES AND AQUATIC                    23              121.22232651          13.40087695
RESOURCES IN THE CITY OF CALAPAN, PROVINCE OF ORIENTAL MINDORO AND FOR                   24              121.22187776          13.40038008
OTHER PURPOSES.                                               25              121.22149663          13.39992774
                                                      26              121.22206384          13.39854990
      WHEREAS, Section 458 (1) (vi) of Republic Act 7160. Also known as the Local           27              121.22265403          13.39816701
Government Code of 1991, provides in Section 458 that the Sangguniang Panlungsod, as the          28              121.22328386          13.39823382
legislative body of the city, shall enact ordinances, approve resolutions and appropriate funds       29              121.22421462          13.39984687
for the general welfare of the city and its inhabitants; approve ordinances and pass resolutions
necessary for an efficient and effective city government, and in this connection, shall protect    C.  MPA – Mahal na Pangalan, Balite and Wawa – Artificial Reef Creek
the environment and impose appropriate penalties for acts which endanger the environment,
such as dynamite fishing and other forms of destructive fishing;                      Point             Longi tude           Lati tude
      WHEREAS, Section 16 of Republic Act No. 8550, otherwise known as the Philippine         1               121.8761            13.25449
Fisheries Code of 1998 provides that the city government have jurisdiction over city waters,        2               121.08841           13.24413
and in consultation with the Fisheries and Aquatic Resource Management Councils, shall be          3               121.08857           13.25653
responsible for the management, conservation, development, protection, utilization, and           4               121.08660           13.25616
disposition of all fish and fishery/aquatic resources therein;
      WHEREAS, Section 16.1 of Department of Agriculture Administrative Order No. 3      SECTION 11. Subdivision of Major Zone into Sub-zones.
Series of 1998, otherwise known as the Implementing Rules and Regulations (IRR) of Republic    SECTION 12. Marking of Zones.
Act No. 8550, requires the city government to enact a basic City Fisheries Ordinance delineating
the boundaries of city waters and providing for the rules and regulations on licensing and                       ARTICLE IV
permits and other fisheries activities;                                           FISHING BANS AND CLOSED SEASONS
      WHEREAS, Section 16.3 of the IRRs also requires the city governments to enact
special city ordinances such as, but not limited to, those declaring special demarcated fishery
areas, closed seasons, and environmentally critical areas and sanctuaries;             SECTION 13. Total Ban on Fishing of Certain Species.
      WHEREAS, coastal fisheries and aquatic resources within the city waters are a very
important natural resource which directly support and sustain the coastal communities of the    SECTION 14. Closed Seasons.
city, and are vital to food security and environmental sustainability;
      WHEREAS, the adoption of a comprehensive City Fishery Ordinance is necessary for    SECTION 15. Limitation of Fishing in, or Total of, Overfished Areas.
the development, conservation, and management of the fisheries and aquatic resources of the    SECTION 16. Temporary Bans and Closure in Case of Emergencies.
city;                                               SECTION 17. Ban on Certain Fishing Gears and Methods.
      NOW, THEREFORE, upon motion of Hon. Federico M. Cabailo, Sr. and Hon. C. Voltaire
S. Brucal duly seconded by Hon. Jose C. Leynes.                                           BANNED FISHING GEARS
      BE IT ORDAINED by the Sangguniang Panlungsod of the City of Calapan, that:
                                                    1.  Trawl (All Kinds)       -     Galadgad Norway
                      ARTICLE I                          2.  Purse Seine          -     Pangulong
                      TITLE                           3.  Danish Seine         -     Hulbot-hulbot; Pahulbot-hulbot;
                                                                          Likisan; Liba-liba; Palisot; Patangko;
SECTION 1. Title.                                                                  Bira-bira; Buli-buli; Hulahoop;
                                                                          Zipper; Lampornas
                   ARTICLE II                            4.  Ring Net           -     Kubkob; Pangulong; Kalansisi
          DECLARATION OF POLICY AND DEFINITION OF TERMS                   5.  Drive In Net         -     Pa-Aling/Kayakas
                                                    6.  Bound Haul Seine       -     Sapyaw/Lawag
SECTION 2. Declaration of Policy.                                   7.  Motorized Push Net      -     Sudsod
SECTION 3. Definition of Terms.                                    8.  Bagnet            -     Basnig, Saklit

                     ARTICLE III                       SECTION 18. Compressor. The use of compressor for depth sea fishing and for the gathering
                   AREA OF APPLICATION                      of marine products in strictly prohibited and punishable by law and be penalized in accordance
                                                  with the penalties imposed under item letter B.
SECTION 4. City Waters.
SECTION 5. Classification of City Waters.                               A.  Persons to be penalized
SECTION 6. Commercial Fishing Zone.                                                 1. The owner of the banca
SECTION 7. Commercial Fishing Zone.                                                 2. The owner of the compressor
SECTION 8. Aquaculture/Mariculture Zone.                                              3. The person/persons caught using the compressor
SECTION 9. Demarcated Fishery Areas.                                  B.  Penalties – The following guidelines for the application and imposition of penalties
SECTION 10. Mari ne protected Area (M PA)/Mangrove Forest Conservati on Area                are as follows:
(MFCA)/Artificial Reef Creek.                                        1st offense    -    P1,000.00
4         JULY 29 - AUGUST 04, 2011


     2nd offense     -    P2,500.00                           vessel with a crew of more than one, the penalty shall be imposed upon the vessel owner and
     3rd offense     -    P5,000.00, confiscation of compressor and imprisonment     the captain or master of the vessel.
                of not more than 6 months upon the discretion of the court.
                                                    SECTION 57. Fishing in a Prohibited Area or During Closed Seasons – It shall be
                   ARTICLE V                            unlawful for any person, whether or not possessing a valid fishing license, to engage in fishing
           FISHERY RESERVES AND ARTIFICIAL REEF CREEKS                   in any fish refuge/sanctuary within the City Waters, or during closed seasons. A person who
                                                    violates this provisions shall be liable for a fine of FIVE THOUSAND PESOS (P5,000.00) and or
SECTION 19. Establishment of Fishery Reserve.                             imprisonment of six (6) months and by forfeiture of the catch and cancellation of fishing permit
Section 20. Artificial Reef Creeks.                                  or license.

                    ARTICLE VI                           SECTION 58. Violation of Temporary Ban or Closure – It shall be unlawful for any person,
                FISHERY MANAGEMENT OFFICE                        whether or not possessing a valid fishing license, to engage in any fishing activity in violation
                                                    of a temporary ban or closure duly declared by the City Mayor in accordance with Section 4
SECTION 21. Responsible Office.                                    Article IV hereof. A person who violates this provision shall be liable for a fine of FIVE THOUSAND
SECTION 22. Powers and Functions.                                   PESOS (P5,000.00) and or imprisonment of six (6) months.
SECTION 23. Special Authority to Represent the City.
                                                    SECTION 59. Taking of Prohibited Species - It shall be unlawful for any person to take,
                   ARTICLE VII                           attempt to take or have in his possession any of the fish or aquatic species enumerated in Sec.
            FISHERY LICENSE AND CONCESSION SYSTEM                     14 hereof. Anyone who violates this provision shall be liable for a fine of FIVE THOUSAND
                                                    PESOS (P5,000.00) and/or imprisonment of six (6) months.
SECTION 24. Registry of City Fisherfolk.
SECTION 25. Procedure for Registration of City Fisherfolk.                       SECTION 60. Use of Active Gear Within City Waters – It shall be unlawful for any person
SECTION 26. Registry of City Fishing Vessels.                             or vessel to use active gear within the City Waters. Violation of this provision shall render an
SECTION 28. License Essential.                                     individual fisherman liable for a fine of FIVE THOUSAND PESOS (P5,000.00) and/or imprisonment
SECTION 29. Color-coding and Vessel Identification Scheme.                       of six (6) months. The captain or master, owner and/or operator of a fishing vessel used in the
SECTION 30. Minimum Conditions for all Fishing Licenses.                        commission of this offense shall be jointly and severally liable for the same penalty as well as
SECTION 31. City Fishing Licenses.                                   confiscation of fishing wrath and fishing gears.
SECTION 32. Recreational/Sports/Fishing/Research/Educational/Scientific License.
SECTION 33. Aquaculture/Mariculture Operator’s License.                        SECTION 61. Use of Fine Mesh or Any Other Prohibited Net – It shall be unlawful for any
SECTION 34. Auxiliary Invoices.                                    person to use a net with a mesh size less than that prescribed by the DA-BFAR for certain
SECTION 35. Term of Validity.                                     types of fishing or as part of any net used in any of the prohibited fishing methods under R.A.
                                                    8550. Violation of this provision shall render the offender liable for a fine of FIVE THOUSAND
                   ARTICLE VIII                           PESOS (P5,000.00) and/or imprisonment of six months as well as confiscation of fishing wrath
         DETERMINATION OF FEES, CHARGES AND OTHER RENTALS                   and fishing gears.

SECTION 36. License Fees and Charges.                                 SECTION 62. Unlawful Sale or Possession of Illegally Caught Fish – It shall be unlawful
SECTION 37. Concessions.                                        for any person to possess or engage in the trade of any fish that have been caught in any
SECTION 38. Schedule of Fees, Rentals and Charges.                           manner in violation of this Ordinance. Such person shall be liable for a fine of FIVE THOUSAND
SECTION 39. Procedure for Amendment of Schedules.                           PESOS (P5,000.00) and/or imprisonment of six (6) months at the discretion of the court.

                  ARTICLE IX                             SECTION 63. Construction of Fish Pens, Cages and Traps in Prohibited Areas – It shall
       FISHERIES AND AQUATIC RESOURCE MANAGEMENT COUNCIL                    be unlawful for any person whether or not in possession of a valid fishing license, to construct
                                                    fish pens, cages, or traps in any of the lakes of the City, or in a manner which obstruct safe and
SECTION 40. Composition of City FARMC.                                 convenient navigation, the flow and ebb of tides, or the migration paths of fish and aquatic
SECTION 41. Appointment of CFARMC Members.                               species. Violation of this provision shall render the offender liable for a fine of FIVE THOUSAND
SECTION 42. Nomination Process for Members Not in Government Except f and g of             PESOS (P5,000.00) and/or imprisonment of six (6) months at the discretion of the court.
      Sec. 40
SECTION 43. Functions.                                              A fish pen, cage or trap constructed or deployed in violation of this section may be
SECTION 44. Deputation of All FARMC Members.                              removed or demolished upon the order of the City mayor or his duly authorized representative
SECTION 45. Suppletory Application.                                  for being a public nuisance, after due notice and demand to the owner or operator thereof to
                                                    voluntarily remove or demolish the same within fifteen (15) days from receipt of the notice and
                    ARTICLE X                           demand. This shall be without prejudice to subsequent prosecution, and reimbursement of
              FISHERIES DEVELOPMENT PLANNING                       expenses incurred in removing or demolishing the prohibited structures.

SECTION 46. Initial Consultations.                                   SECTION 64. Destructive Practices Within City Waters – The use of fishing gears and
SECTION 47. Formulation of Fishery Development Plan.                          methods or any other practices which cause extensive damage to fish or marine habitat, or
SECTION 48. Integration into Local Development Plan.                          indiscriminately kill fish and aquatic species are prohibited within the City Waters. Such practices
                                                    shall include but not be limited to, electro-fishing; fishing through the use of explosives, noxious
                 ARTICLE XI                              or poisonous substances; muro-ami and any of its various types; aquatic pollution; and the
     CITY FISHERFOLK FEDERATION, COOPERATIVES AND ASSOCIATIONS                  likes. Violation of this provision shall render the offender liable for a fine of FIVE THOUSAND
                                                    PESOS (P5,000.00) and/or imprisonment of six (6) months and confiscation of fishing wrath
SECTION  49.  Accreditation Necessary.                               and fishing gears.
SECTION  50.  Cooperatives/Associations Eligible for Accreditation.
SECTION  51.  Revocation of Accreditation.                             SECTION 65. Non-compliance with Color –Coding – It shall be unlawful for fishing vessel,
SECTION  52.  Privileges.                                      duly licensed with the City, not to comply with the prescribed color-coding scheme of the City.
                                                    The vessel owner and the captain or master of the vessel shall be jointly and solitarily liable for
                    ARTICLE XII                           a fine in the amount of FIVE THOUSAND PESOS (P5,000.00) and/or imprisonment of six (6)
               PROHIBITED ACTS AND PENALTIES                      months at the discretion of the court.

SECTION 53. Fishing Without A License – It shall be unlawful for any person, whether          SECTION 66. Failure to Keep Log Books and Catch Reports – The failure of a commercial
natural or juridical except those using non-motorized banca, to engage in any fishing activity or   vessel owner, captain or master to keep appropriate logbooks and catch reports on board the
operate any fishing vessel within the City Waters without the corresponding license issued by     vessel while it is fishing, or failure to submit required reports to the FMO, shall render such
the FMO. The corresponding penalties shall be imposed for the following:                person liable for a fine of ONE THOUSAND PESOS (P1,000.00) and/or imprisonment of thirty
                                                    (30) days.
         a.  Fishing in City Waters without a city fishing license – P2,000.00
         b.  Engaging in Recreational/Sport fishing without a license – P2,000.00       SECTION 67. Failure to Secure Auxiliary Invoice – The failure of any person to secure an
         c.  Operating an aquaculture or mariculture facility without an operator’s license  auxiliary invoice for the transportation of fish and fishery products from the City shall render
           – P2,000.00                                   such person liable for a fine of ONE THOUSAND PESOS (P1,000.00) and/or imprisonment of
SECTION 54. Violation of the terms and Conditions of a License – Any person, whether          thirty (30) days.
natural or juridical, to whom a fishing license has been issued shall comply strictly with the
terms and/or conditions thereof. Violation of any such terms and/or conditions shall render the    SECTION 68. Abandonment of Fishing Gear – It shall be unlawful for any person to abandon
licensee liable for a fine of FIVE THOUSAND PESOS (P5,000.00) and/or imprisonment of six (6)      his/her fishing gear or aquaculture/mariculture facility in the City Waters for any reason. Violation
months.                                                of this provision shall render such person liable for a fine of ONE THOUSAND PESOS (1,000.00)
                                                    and/or imprisonment of thirty (30) days.
SECTION 55. Fishing Within City Waters by a Vessel Not Registered with the City –  It
shall be unlawful for any fishing vessel which is not registered with the Registry of City Fishing   SECTION 69. Illegal Use of Superlights – The use of superlights with a power output of
Vessels to engages in any kind of fishing activity within the City Waters. The captain or master    more than 200 watts per bulb shall be prohibited within the City Waters. Violation of this
of the vessel which violates this provisions shall be liable for a fine in the amount of FIVE     provisions shall render the offender liable for a fine of FIVE THOUSAND PESOS (P5,000.00)
THOUSAND PESOS (P5,000.00) and/or imprisonment of six (6) months.                   and/or imprisonment of six (6) months as well as confiscation of fishing wrath and fishing
                                                    gears.
SECTION 56. Failure to Carry License – The failure of the licensee to carry a copy of this of
her fishing license on board the fishing vessel shall render the offender liable for a fine of ONE   SECTION 70. Cutting or Clearing of Mangroves - It shall unlawful for any person to cut or
THOUSAND PESOS (P1,000.00) and/or imprisonment of thirty (30) days. In case of a fishing        clear any mangrove areas for the purpose of turning the same into fishponds or for any other
     JULY 29 - AUGUST 04, 2011
                                                                                              5
purpose. Violation of this provision shall render the offender liable for a fine of FIVE THOUSAND                        ARTICLE XIV
PESOS (P5, 000.00) and/or imprisonment of six (6) months.                                         FISHERY LAW INFORCEMENT

SECTION 71. Obstruction of Bantay Dagat – It shall be unlawful for any person to obstruct,       SECTION 83. Responsible Office.
hinder or prevent the performance of duty by any duly-accredited member of the Bantay Dagat       SECTION 84. Powers and Functions.
as provided herein. Violation of this provision shall render the offender liable for a fine of FIVE   SECTION 85. Accreditation Necessary.
THOUSAND PESOS (P5,000.00) and/or imprisonment of six (6) months.
                                                                         ARTICLE XV
SECTION 72. Prosecution Under National Law.                                                 FINANCIAL SUPPORT
SECTION 73. Injunction as part of Penalty.
                                                    SECTION 86.Appropriation.
                                                    SECTION 87. Special Fisheries Trust Fund.
                   ARTICLE XIII
                                                    SECTION 88. Authority to Seek External Funding.
            ADMINISTRATIVE SANCTIONS AND INDEMNITY
                                                                        ARTICLE XVI
SECTION 74. Innate Value of Fishery and Aquatic Resources of the City                                  MISCELLANEOUS PROVISIONS
SECTION 75. Imposition of Fines and Penalties Without Prejudice to Administrative
Sanctions and Indemnity.                                        SECTION 89. Separability Clause
SECTION 76. Administrative Investigation.                                SECTION 90. Repealing Caluse.
SECTION 77. Contested Cases.                                      SECTION 91. Effectivity Clause. This ordinance shall take effect ten (10) days after its
SECTION 78. Impoundment of Fishing Vessel and/or Gear.                         publication in a newspaper of general circulation.

SECTION 79. Unlicensed Fishing Activities – Any person found to have violated the provisions      THIS CITY OEDINANCE WAS UNANIMUSLY APPROVED.
of this Ordinance by undertaking any fishing activities without the appropriate licenses shall be                 -oooooooOOOooooooo-
required to pay an amount equivalent to 10 percent (10%) of the total license fee plus a
surcharge of 15, 20, 25 percent for every quarter beyond the deadline for filing of applications    I HEREBY CERTIFY to the correctness of the city ordinance which was duly enacted
for licenses.                                              by the Sangguniang Panlungsod.

SECTION 80. Revocation of License – Any person found to have violated the terms and
conditions of a valid license in his/her favor shall be required to surrender the license to the                               (SGD) IGMEDIO B. MAÑIBO
                                                                             Secretary to the Sangguniang Panlungsod
FMO, which shall thereafter revoke the same for the remainder of the term of the license. Such
license shall not be renewed unless the licensee has paid all administrative sanctions and
indemnity that may have been imposed for the violation.
                                                    ATTESTED BY:
SECTION 81. Damage to Habitat – Any person found to have engaged in any act known to          (SGD) HON. ANTONIO S. PEREZ, JR.
cause damage to the fragile habitat of fish and aquatic resources shall pay the City the following   Presiding Officer/City Vice-Mayor
amounts as indemnity for the loss or damage to the resources of the City:

          Habitat             Indemni ty                                      APPROVED:
     Coral Reef Area             P2,000 to P5,000
     Seagrass Bed               P2,000 to P5,000                                       (SGD) HON. PAULINO SALVADOR C. LEACHON
     Mangrove Area              P5,000                                                    City Mayor
     Fish Refuge/Sanctuary          P2,000 to P5,000
                                                    ISLAND SENTINEL
SECTION 82. Other Sanctions and/or Indemnity.                              July 29 - Aug. 04, 2011

  EXTRA-JUDICIAL SETTLEMENT OF ESTATE WITH                     Republic of the Philippines
    WAIVER OF RIGHTS, WITH DONATION                         PROVINCE ROMBLON
                                          MUNICIPALITY OF ROMBLON
                                                                       PUBLIC ADVISORY
      NOTICE IS HEREBY given that the estate of SPS.
LUCAS ASI & EUFEMIA MEDILLA, died on January 2, 1995
                                     OFFICE OF THE MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR
and on May 11, 2008 at Balingayan, Calapan City, Province            Notice is hereby given that a petition for change of
Oriental Mindoro left a parcels of land covered by TCT No.     first name of ISAGANI FAMILARAN from EMMANUEL to
RT-126 (T-21974) with an area of 22,017 sq. m. situated at     ISAGANI under Petition No.CFN. 0005 - 2011.
Balingayan, Calapan City, Oriental Mindoro has been extra-           For publication for two (2) consecutive weeks per
judicially settled among heirs per Doc.No. 542; Page No. 160;    Section 5 of RA No. 9048. Any person having knowledge and
Book No. IX, Series of 2011 of Notary Public Judge Godofredo    or claiming interest or may be adversely affected by said peti-
G. Hernandez (Ret).                         tion may within ten (10) calendar days file his written opposi-
                                  tion to the Office of the Municipal Civil Registrar of Concepcion,
                                  Romblon.
ISLAND SENTINEL
July 21, 28 & Aug. 04, 2011                                      (SGD) PATERNO A. FETESIO
                                                    Municipal Civil Registrar
EXTRA-JUDICIAL SETTLEMENT OF MOTOR VEHICLE             Island Sentinel
         WITH SALE                     August 4 & 11, 2011
     NOTICE IS HEREBY given that the estate of LUISTRO             Republic of the Philippines               We would like to advice the public that Marvin
A. PEDRAZA, died on May 17, 2010 at Calapan City, Oriental               PROVINCE ROMBLON
Mindoro, that the said deceased left a certain motor vehicle            MUNICIPALITY OF ROMBLON
                                                                      Serrano & Princess Maricris Marasigan are
which was registered at L.T.O. Calapan City particularly                                          no longer connected to RUEL FOUNDATION
described as follows: Certi fi cate of Regi stration No.         OFFICE OF THE MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR
9041763-3; M ake: Suzuki; Type of Body: Multi Cab;               Notice is hereby given that a petition for change of    PHILIPPINES, INC.
Chassis No. DA71T-189697; Motor No. F5A-1517601 old         first name of GERRY FERRANCULLO from GERARDO to GERRY
Engine and F6A-9122138 new Engine Number; Plate No.         under Petition No.CFN. 0006 - 2011.
DSA917; File No. 0424-21807 has been extra-judicially settled          For publication for two (2) consecutive weeks per            LOTTO RESULT
among heirs per Doc.No. 77; Page No. 16; Book No. XXXII,      Section 5 of RA No. 9048. Any person having knowledge and       Lotto Games     Combinations     Draw Date
Series of 2011 of Notary Public Calixto A. Baculo.         or claiming interest or may be adversely affected by said peti-    Megalotto 6/45  17-39-45-42-18-34    7/29/2011
                                  tion may within ten (10) calendar days file his written opposi-
                                  tion to the Office of the Municipal Civil Registrar of Concepcion,   Lotto 6/42    03-15-25-19-38-23    7/30/2011
ISLAND SENTINEL
August 04, 11 & 18, 2011
                                  Romblon.                                Grand Lotto    29-05-34-03-25-12    7/30/2011
                                                                      Superlotto 6/49  05-48-17-20-32-28    7/31/2011
                                                   (SGD) PATERNO A. FETESIO
For printing needs                         Island Sentinel
                                                    Municipal Civil Registrar
                                                                      Megalotto 6/45
                                                                      Grand Lotto
                                                                               28-11-26-43-30-24
                                                                               31-24-44-07-11-52
                                                                                           8/1/2011
                                                                                           8/1/2011
 For Inquiries:                          August 4 & 11, 2011                          Superlotto 6/49  49-16-41-01-28-10    8/2/2011
 you may call us                                                              Lotto 6/42    37-05-39-23-38-19    8/2/2011
 at (043) 288-                            A man sooner or later discovers that                 Megalotto 6/45  02-05-35-20-09-42    8/3/2011
 4433 or (043)                            he is the master-gardener of his soul,                Grand Lotto    32-38-11-25-12-40    8/3/2011
  441 - 1176                                                               Superlotto 6/49  30-25-06-46-05-48    8/4/2011
                                   the director of his life. - James Allen
                                                                      Lotto 6/42    20-02-09-32-26-23    8/4/2011
P355K na ayuda para sa bagong uniporme ng tricycle
drivers handog ni Mayor Doy    ISLAND
                                                            EXPONENT OF DEVELOPMENT * GUARDIAN OF FREEDOMDahil kinikilala ng Pamahalaang Lungsod ng Calapan ang
pang-ekonomiyang kaunlaran na naiaambag ng
pamamasadang kabuhayan ng mga tricycle drivers sa
lungsod, muling magkakaloob ng tulong pinansyal si Mayor
Doy C. Leachon upang makaadhika sila ng mga bagong
                                                             MINDORO * ROMBLON * MARINDUQUE * LAGUNA * NCR * R-IV
uniporme ngayong taon.                                           islandsentinel@yahoo.com            JULY 29 - AUGUST 04, 2011
     Naging posible
ang nasabing proyekto sa
pamamagitan       ng                                                Republic of the Philippines
P520,000.00 na converted                                                 Department of Agriculture
fuel subsidy mula kay                                                  Agricultural Training Institute
Pangulong Nonoy Aquino                                                  Regional Training Center IV-B
na dadagdagan pa ni                                                     Tel. No. 02-359-1967
Mayor    Leachon   ng
P355,000.00 upang makabuo                                    INVITATION TO BID FOR THE RUBBER PLANTING MATERIALS OF
ng halagang P875,000.00.                                      RUBBER PROPAGATION AND PRODUCTION IN PALAWAN
Ito ay para sa uniporme
                                              The AGRICULTURAL TRAINING INSTITUTE (ATI) 4B, through the 2011 General Appropriation
nang 3,500 na may prangkisa                                 Act (GAA) intends to apply the sum of FIVE MILLION TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND
at pumapasadang drivers                                   PESOS (PhP5,250,000.00) being the Approved Budget for the Contract (ABC) to payments
sa lungsod. Dagdag pa rito,                                 under the Contract for the Rubber Pl anting Materi als of Rubber Propagation and
                                              Production in Palawan. Bids received in excess of the ABC shall be automatically rejected at
nakipag-ugnayan din ang    pinangunahan ng mga     nagpapasalamat       sa  bid opening.
grupo sa Department of the   miyembro ng Federation of  ipinagkakaloob na biyaya
Interior   and   Local   Drivers and Operators of   ng Alkalde. Aniya, ang     The ATI 4B now invites bids for RUBBER PLANTING MATERIALS OF RUBBER PROPAGATION
                                              AND PRODUCTION IN PALAWAN. Delivery of the Goods is required within seven (7) calendar
Government sa lungsod na    Tricycles and Pedicabs    pagsusuot ng bagong       days. Bidders should have completed, within two (2) years from the date of submission and
umasiste sa kanila upang    (FEDOTRIP) kung saan si   uniporme ay mainam na      receipts of bids, a contract similar to the Project. The description of an eligible bidder is
makuha ang nasabing fuel    G. Rodel Laguerta ang    paraan sa pagpapanatili ng   contained in the Bidding Documents, particularly, in Section II: Instruction to Bidders.
subsidy    mula    sa  kasalukuyang presidente.   pagkakakilanlan, kaayusan
                                              Bidding will be conducted through open competitive bidding procedures using non-discretionary
Pamahalaang Nasyunal.          Ayon     kay   at disiplina sa mga driver sa  “pass/fail” criterion as specified in the implementing Rules and Regulations (IRR) of Republic
Ang nasabing proyekto ay    Laguerta, lubos siyang    lansangan ng Calapan.      Act (RA) 9184, otherwise known as the “Government Procurement Reform Act”.


 Breastfeeding, Tsek sa mga Calapeño                            Bidding is restricted to Filipino citizens/sole proprietorships, partnerships, or organizations
                                              with at least sixty percent [60%] interest or outstanding capital stock belonging to citizens of
                                              the Philippines, and to citizens or organizations of a country the laws or regulations which
                                              grant similar rights or privileges to Filipino citizens, pursuant to RA 5183 and subject to
Sa temang “Isulong ang     baranggay    officials,  Association, Incorporated    Commonwealth Act 138.
Breastfeeding, TS EK –     Bar angay    Nutrition  at Healthy Lifestyle Society
Tama, Sapat at Eksklusibo,”  Scholars (BNS) at Barangay                  Interested Bidders may obtain further information from the Head-BAC Secretariat, Rice Section,
                              of the Philippines.
                                              ATI RTC 4B, and inspect the Bidding Documents at the address given below during office hours
naging matagumpay ang     Health      Workers.       Kabilang din sa    from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
ika-37 na Nutrition Month   Nakibahagi rin ang mga    aktibidad ang panunumpa
Celebration sa Lungsod ng   miyembro ng Oriental                     A complete set of Bidding Documents may be purchased by interested Bidders on 1 - 21 August
                              sa katungkulan ng mga      2011 from address below upon payment of a non-refundable fee for the Bidding Documents in
Calapan noong ika-27 ng    Mindoro Medical Society
Hulyo, 2011 sa Jose J. Leido  sa pangunguna ni Dr. Buds  bagong opisyal ng BNS at    the amount of Five Thousand two Hundred Fifty Pesos (PhP 5,250.00) to ATI 4B Cashier,
                                              Finance section, ATI RTC 4B, Barcenaga, Naujan, Oriental Mindoro.
Jr. Memorial National High   Sebastian,   Philippine  Breastfeeding Committee
School.            Academy of Family      Officers sa pangunguna ni    The ATI will hold a Pre-Bid Conference on August 01, 2011 (Monday), 1:30 p.m. at the Conference
                              Punong Lungsod Doy C.      Hall A, DA-ATI RTC 4B, Barcenaga, Naujan, Oriental Mindoro, which shall be open only to all
     Isinulong    ng  Physicians Inc., Oriental
                                              interested parties who have purchased the Bidding Documents.
nasabing aktibidad ang     Mindoro      Dental  Leachon.
wastong   paraan    at                                Bids must be delivered to the address below on or before 9:30 a.m., August 22, 2011. All Bids
pagpapanatili       ng                                must be accompanied by a bid security in any of the acceptable forms and in the amount stated
                                              in ITB Clause 18.
breastfeeding para sa mga
sanggol.                                          Bid opening shall be on August 22, 2011 (Monday), 1:30 p.m. at the Conference Hall A, DA-ATI
     Ayon kay City                                   RTC 4B, Barcenga, Naujan, oriental Mindoro. Bids will be opened in the presence of the
                                              Biddder’s representatives who choose to attend at the address below. Late bids shall not be
Health Officer Dra. Basilisa                                accepted.
Llanto, 36 lang sa 100 bata
sa buong bansa ang                                     The ATI-BAC reserves the right to accept or reject any bid, to annul the bidding process, and to
nakakapag breastfeed ng                                   reject all bid at any time prior to contract award, without thereby incurring any liability to the
                                              affected bidder or bidders.
puro. Sapat dapat ang gatas
ng ina sa unang anim na                                   For further information, please refer to Mr. Ruben P. Jugno, Head-BAC Secretariat, ATI RTC 4B,
buwan at ang pagpapasuso                                  Barcenaga, Naujan, Oriental Mindoro, Tel No. 02-359-1967.
ay eksklusibo at walang
tubig na kahalo.
     Pinangasiwaan ng                                                                (SGD) RUBEN P. JUGNO
City Health and Sanitation                                                                  BAC Chairman
                                              Island Sentinel
Department        ng                                Jualy 29 - August 04 , 2011
Pamahalaang Lungsod ng
Calapan ang programa na                                     Birds sing after a storm; why shouldn't people feel as free to
dinaluhan    ng   mga                                     delight in whatever remains to them? - Rose Kennedy

								
To top