; TERMICKé ANALYZY A ELEKTROTECHNICKY DESIGN Václav
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

TERMICKé ANALYZY A ELEKTROTECHNICKY DESIGN Václav

VIEWS: 2 PAGES: 35

 • pg 1
									  TERMICKÉ ANALÝZY A
ELEKTROTECHNICKÝ DESIGN
 Václav Mentlík, Radek Polanský, Pavel Prosr
     Západočeská univerzita v Plzni
       Fakulta elektrotechnická
      Katedra technologií a měření
      Oddělení elektrotechnologie
      Univerzitní 26, 30614 Plzeň
Elektrotechnický design

    „koncepce
  a příprava výrobků
    vycházející
z jejich účelové funkce“
    …úzká návaznost
    na sledování vývoje
  vlastností prvků a systémů
    při jejich interakci
s výrobními a provozními vlivy…
    nutnost použití
   strukturálních analýz
   při sledování vývoje
    vlastností materiálů
aplikovaných v elektrotechnické
       výrobě
       důsledek
 nezastupitelnost diagnostiky
     v elektrotechnice
s hledáním výpovědischopnějších
   a reprodukovatelných
    diagnostických metod
vede ke strukturální diagnostice
  zachycující odpovídajícím
       způsobem
   sepětí vlastností látek
    s jejich strukturou
  na našem pracovišti jsou
   už několik desítek let
     zavedeny do
elektrotechnologické diagnostiky
   termické analýzy
 Kde lze v diagnostice elektrických
 zařízení použít termické analýzy?
Ke sledování:
• kvality technologického procesu při výrobě
 vysokonapěťových izolačních systémů
• stárnutí izolací vyvolaného termooxidačními a
 dalšími procesy v materiálech
• dosažení hranice životnosti izolačních systémů
• účinků kombinovaného namáhání izolačních
 systémů
• stálosti kapalných izolantů
• vlivu katalyzátoru (druhu a množství) na vlastnosti
 syntetických pryskyřic
• sklonu životnostních přímek izolantů
Přístroje naší termoanalytické
     laboratoře
   Přístroje naší termoanalytické
        laboratoře
Simultánní termický analyzátor SDT Q600
(TA Instruments), vyhřívanou kyvetou připojen
FT-IR spektrometr Nicolet 380
   Přístroje naší termoanalytické
        laboratoře
Přístroj pro termomechanickou analýzu
TMA Q400EM (TA Instruments)
  Rejstřík materiálů používaných
 v elektrotechnické výrobě je velmi pestrý
 s ohledem na jednotlivé   aplikace.
Rozsáhlé skupiny materiálů lišících se
     konzistencí i vlastnostmi
  od kapalin k pevným látkám
  ke skupině plastů a kompozitů
 Vysokonapěťový izolační systém
 pro velké točivé elektrické stroje

   kompozitní materiál sestávající
         ze tří složek:
- nosnou je skleněná tkanina,
- elektrickou barierou je slídový papír,
- pojivo tvoří vhodně modifikovaná
 epoxidová pryskyřice.
 Jedná se o materiál s obchodním názvem
 Relanex – výrobek COGEBI a.s. Tábor
DSC – Relanex exponovaný při 175 °C
  po dobu od 48 do 240 hodin
           0.4           0.2           0.0
  Heat Flow (W/g)
           -0.2           -0.4


             –––––––  Relanex 175 °C/48h  190.0J/g
           -0.6 – – – –  Relanex 175 °C/96h  170.8J/g
             ––––– ·  Relanex 175 °C/144h  180.3J/g
             ––– – –  Relanex 175 °C/192h  187.2J/g
             ––– –––  Relanex 175 °C/240h  50.15J/g
           -0.8
            100     200    300    400      500  600  700
  Exo Up                      Temperature (°C)
 dobře patrná tendence změny píku a
  tomu odpovídající změny entalpie
• pro expoziční doby do 192 hodin mírné
 změny, další expozice vyvolala razantní
 změnu signalizující silnou ztrátu
 reakceschopných částic
• nad dobou expozice 192 hodin dochází ke
 klíčové změně vlastností materiálu
• to potvrzuje, že Relanex jako materiál pro
 tepelnou třídu F (155 °C) má po určitou
 dobu dobrou životnost i při vyšší teplotě
 Dvousložkový kompozitní materiál
    pro plošné spoje

Substrát Lamplex® FR-4 (Lamitec Pardubice)
- skleněnými vlákny vyztužený epoxidový
laminát (1,5 mm).

Lamplex® FR-4 je založen na bromované
epoxidové pryskyřici a je určen pro teploty do
135 °C.
Dvousložkový kompozitní materiál
 pro plošné spoje - výsledky TGA
        105
                           teplotní rozsah: teplota okolí -> 700 °C
                           rychlost ohřevu: 10.00 °C/min
        95                  atmosféra: suchý vzduch, 100 ml/min
                           kelímky: platina
                           navážky: 12 mg

        85
 Weight (%)
        75        65   –––––––  Lamplex - dodaný stav
           ––––   Lamplex - 170 °C/96 hodin
           ––––– ·  Lamplex - 170 °C/192 hodin
           ––– – –  Lamplex - 170 °C/288 hodin
        55   ––– –––  Lamplex - 170 °C/384 hodin
           ––––– –  Lamplex - 170 °C/480 hodin
           –– –– –  Lamplex - 170 °C/576 hodin

        45
        100       200      300      400       500        600
                        Temperature (°C)
Dvousložkový kompozitní materiál
 pro plošné spoje - výsledky DTGA
             0.7
                      320.78°C
                              –––––––   Lamplex - dodaný stav
             0.6        317.40°C    ––––     Lamplex - 170 °C/96 hodin
                              ––––– ·   Lamplex - 170 °C/192 hodin
                              ––– – –   Lamplex - 170 °C/288 hodin
             0.5        313.19°C    ––– –––   Lamplex - 170 °C/384 hodin
                              ––––– –   Lamplex - 170 °C/480 hodin
 Deriv. Weight (%/°C)
                              –– –– –   Lamplex - 170 °C/576 hodin
             0.4        311.05°C


             0.3       305.66°C
                    303.06°C
             0.2      299.89°C


             0.1


             0.0


             -0.1
              100  200       300      400       500      600
                          Temperature (°C)
Dvousložkový kompozitní materiál
 pro plošné spoje - výsledky DSC
           8

              –––––––  Lamplex - dodaný stav
              ––––   Lamplex - 170 °C/96 hodin
              ––––– ·  Lamplex - 170 °C/192 hodin
           6   ––– – –  Lamplex - 170 °C/288 hodin
              ––– –––  Lamplex - 170 °C/384 hodin
              ––––– –  Lamplex - 170 °C/480 hodin
              –– –– –  Lamplex - 170 °C/576 hodin
  Heat Flow (W/g)
           4
           2
           0
           -2
           100       200      300      400  500  600
 Exo Up                       Temperature (°C)
Dvousložkový kompozitní materiál
 pro plošné spoje - výsledky TMA
             60
                  uvolnění tepelné a
                  mechanické historie vzorku


             40
 Dimension Change (µm)
                  125 130 135 140
             20                          1. krok: ohřev (5°C/min)
             0                        2. krok: neřízené chlazení
                                    3. krok: ohřev (5°C/min)
             -20
                0      50      100      150      200       250
                             Temperature (°C)
  podstatný vliv tepelné a mechanické
   historie vzorku => TMA se měří
  kombinovaným třífázovým teplotním
         režimem
• ohřev
• chlazení vzorku na teplotu okolí
• opakovaný ohřev (reheating)
• první dvě fáze „vymažou“ tepelnou a
 mechanickou historii vzorku
• (Tg, a alfa) nejsou konstantní - jsou funkcí
 tepelné a mechanické historie
• třetí krok dobře identifikuje přechod mezi
 sklovitou a kaučukovitou fází
             Určení Tg pomocí druhé derivace
                  záznamu TMA
        30000                                      20
                             114.96°C                    Křivka č. 2
                                                  [ – – – – ] Deriv. Alpha (µm/(m·°C²))
                                                15
        20000
Dimension Change (µm/m)
                                        Křivka č. 1   10

        10000

                                                5
                               113.10°C

             0
                                                0
     -10000                                        -5
        20       40  60   80   100   120   140  160   180     200
                        Temperature (°C)
     Určení Tg pomocí druhé derivace
         záznamu TMA

Teplota              dle tečen         dle druhé derivace
     čas stárnutí
stárnutí             sm. odch. var. koef      sm. odch. var. koef
  /°C
       /hod    Tg /°C             Tg /°C
                  /°C    /%         /°C    /%
        0    114,45   0,95   0,83   113,44   0,15   0,13
       192    112,86   0,44   0,39   112,99   0,17   0,15
  170
       288    110,38   0,91   0,82   109,29   0,16   0,15
       384    102,38   2,55   2,49   100,06   0,30   0,30
       Kapalné izolanty
3 minerální oleje:
Technol, ITO 100 a BTS
běžně používané jako izolační kapaliny
ve výkonových transformátorech
3 oleje na bázi syntetických esterů:
běžně používané jako plastifikátory
DBP (Dibutylftalát)
DOA (Dioktyladipát)
DIBA (Diisobutyladipád)
                     Kapalné izolanty - TGA
       102


       101


       100
Weight (%)
       99


       98


       97   –––––––  Technol
          ––––   ITO 100
          ––––– ·  BTSi
       96   ––– – –
          ––– –––
               DBP
               DOA
                                                 Hmotnostní úbytky při
          ––––– –  DIBA
                                                 definovaných teplotách
       95
        20   30   40    50  60  70   80  90  100  110  120
                       Temperature (°C)             Teplota     Hmotnostní úbytky olejů / %
                                             /°C   M1   M2 M3 DBP DOA DIBA
                                             60   0,14  0,13 0,08 0,09 0,03     0,10
                                             70   0,25  0,23 0,18 0,12 0,04     0,18
                                             80   0,47  0,41 0,38 0,16 0,07     0,36
                                             90   0,85  0,71 0,74 0,23 0,09     0,73
                                             100   1,51  1,21 1,37 0,37 0,11     1,48
                                             110   2,60  2,05 2,40 0,63 0,15     2,89
                                             115   3,40  2,67 3,14 0,84 0,18     4,01
                Kapalné izolanty - DTGA

            4
             –––––––  Dodaný stav - Technol
             ––––    Dodaný stav - ITO 100  Syntetické kapaliny
             ––––– ·  Dodaný stav - BTS    3.167%/°C 3.137%/°C
             ––– – –  Dodaný stav - DOA
             ––– –––  Dodaný stav - DIBA          2.987%/°C
            3 ––––– –  Dodaný stav - DBP
Deriv. Weight (%/°C)
            2
                                     Minerální oleje
                                        1.522%/°C
                                        1.461%/°C
                                        1.472%/°C
            1
            0
              0    50    100    150    200   250    300   350
                           Temperature (°C)
     Kapalné izolanty (FT-IR)
- použita technika zeslabené úplné reflektance, která
je zvláště výhodná pro měření spekter kapalných
vzorků silně absorbujících infračervené záření
- technika založena na principu násobného úplného
odrazu záření na fázovém rozhraní měřeného vzorku
a měřicího krystalu z materiálu o vysokém indexu
lomu (v našem případě ZnSe)

                 Vzorek v kontaktu s
                 evanescentní vlnou
         infračervený  ATR
         paprsek     krystal
           FT-IR oleje ITO 100
Spektrální pásy v oblasti 3000 a 1460 cm-1
odpovídají uhlovodíkům, pás v oblasti 800 - 712 cm-1
je charakteristický pro stupeň rafinace.
                 0,16 M2 virgin state       Energie absorbovaná v důsledku C-H
                                 valenčních vibrací (stretching)
                 0,14

                 0,12

                 0,10                   Energie absorbovaná v důsledku
           Log(1/R)
                                     C-H nůžkových vibrací (bending)
                 0,08

                 0,06

                 0,04                               Stupeň
                                                 rafinace
                 0,02                CO2

                 0,00
FT-IR oleje ITO 100        4000         3000      2000          1000
 v dodaném stavu                        Wavenumbers (cm-1)
 FT-IR oleje ITO 100 – vliv tep. stárnutí
Mírné rozdíly pouze u pásu oxidu uhličitého (CO2
– 2361 cm-1), jehož intenzita zpočátku klesala (mezi
stupni „dodaný stav“ až 1000 hodin) spolu s delší
dobou tepelného stárnutí.
              0,003 M2  virgin state
                 M2  500 hours
              0,002 M2  1000 hours
                 M2  2000 hours
                                     2000
              0,001                     hours
         Log(1/R)
              0,000                virgin
                                 state

              -0,001                500
                                hours

              -0,002                   1000
                                    hours

              -0,003
                           2400            2300
                            Wavenumbers (cm-1)
          FT-IR oleje DOA
3050 - 2800 cm-1 pásy valenčních vibrací vazeb
cis- C=CH, CH2, CH3 a CH2/CH3. Oproti minerálnímu oleji
je ve spektru výrazný pás 1735 cm-1 (vibrace
karbonylových skupin esterů triglyceridů - karbonylové
CO valenční vibrace). 1000 a 1300 cm-1 absorpční pásy
tzv. oblasti otisku palce charakterizující esterovou
skupinu.         0,30 DOA virgin state
                        Vibrace karbonylových
                             skupin esterů triglyceridů
                     0,25
                                             Oblast
                     0,20                     otisku prstu
                Log(1/R)
                          Valenční vibrace vazeb
                     0,15   cis- C=CH, CH2, CH3 a
                             CH2/CH3
                     0,10


                     0,05
                                    CO2
      FT-IR oleje DOA v       0,00
                      4000     3000      2000        1000
      dodaném stavu                    Wavenumbers (cm-1)
 FT-IR oleje DOA – vliv tep. stárnutí
Vlivem aplikovaného tepelného stárnutí docházelo u oleje
DOA k poklesu intenzity karbonylového pásu 1736 cm-1 a
naopak k nárůstu jiného karbonylového pásu 1712 cm-1.
             0,30 DOA virgin state        virgin state
                               500 hours
               DOA 500 hours         1000 hours
                               2000 hours
             0,25 DOA 1000 hours
               DOA 2000 hours

             0,20
       Log(1/R)
             0,15


             0,10
                                      2000 hours
             0,05

             -0,00              virgin state
                 1800      1750            1700
                         Wavenumbers (cm-1)
      FT-IR oleje DOA – vliv tep. stárnutí
 Další poklesy bylo možno sledovat u pásů 2960 a
 2930 cm-1 (valenční vibrace C-H) a u pásu 1169 cm-1
 (pravděpodobně deformační O-C-O).
      0,10 DOA virgin state    virgin state

        DOA 500 hours
                      2000 hours
        DOA 1000 hours
      0,08 DOA 2000 hours
Log(1/R)
      0,06      0,04                              0,18 DOA virgin state
                                        DOA 500 hours              virgin state
                                      0,16
                                        DOA 1000 hours
      0,02
                                      0,14 DOA 2000 hours               2000 hours         3000         2950       2900       0,12
                                Log(1/R)

                  Wavenumbers (cm-1)
                                      0,10

                                      0,08

                                      0,06

                                      0,04


                                            1200        1150
                                                  Wavenumbers (cm-1)
 FT-IR oleje DOA – vliv tep. stárnutí
Nárůsty intenzit se objevují u pásů 3400 – 3100 cm-1
(valenční vibrace O-H).
              DOA virgin state
              DOA 500 hours
          0,0020 DOA 1000 hours        2000 hours
              DOA 2000 hours

          0,0015
     Log(1/R)
                             1000 hours


          0,0010

                             500 hours

          0,0005


       -0,0000                  virgin state

                       3300        3200
                         Wavenumbers (cm-1)
 FT-IR oleje DOA – vliv tep. stárnutí
- zmíněné trendy naznačují rozklad původního esteru na jinou
sloučeninu/sloučeniny, které rovněž obsahují esterovou skupinu
- objevení se širokého pásu O-H valenční vibrace (3400 –
3100 cm-1) může znamená buď to, že při degradaci vzniká voda
anebo naopak hydrolýzou původního esteru vzniká karboxylová
kyselina
- kromě uvedených změn u oleje DOA neukazují výsledky
analýzy FT-IR v celém časovém intervalu stárnutí
(0 – 2000 hodin) při teplotě 90 °C žádnou výraznější změnu v
naměřených spektrech
- u testovaného minerálního oleje to může být způsobeno
dosud nespotřebovaným inhibitorem, u syntetické kapaliny
naproti tomu její vyšší tepelnou odolností, která byla
zaznamenána pomocí termogravimetrie
Uvedené práce vznikly v rámci prací na řešení
výzkumného záměru MSM 4977751310 Diagnostika
interaktivních dějů v elektrotechnice, který je řešen na
pracovišti autorů.

								
To top